VÝROČNÍ
ZPRÁVA
2012
Obsah
Obsah ......................................................................................................................................... 1
Úvodní slovo .............................................................................................................................. 2
O Krušnohorském centru pro rodinu a sociální péči, o.s. (KCR) ....................................... 3
Činnost, události v roce 2012 ................................................................................................... 5
Vlastní projekty v roce 2012 .................................................................................................... 9
Účast v projektech - partnerství: .......................................................................................... 10
Výhled - plány na rok 2013.................................................................................................... 11
Hospodaření ............................................................................................................................ 12
Dárci, sponzoři, dotace v roce 2012, poděkování ................................................................ 14
Vztahy s veřejností - napsali o nás (výběr) ......................................................................... 15
Lidé v KCR ............................................................................................................................. 19
Kontakty .................................................................................................................................. 20
Kde nás najdete ...................................................................................................................... 20
Budova KCR
1.
Úvodní slovo
Vážení přátelé,
nedá se říci, že by se postavení rodiny v naší společnosti nějak zlepšovalo. Hodnoty, které
podporují rodinný život, jsou v našem kraji spíše na ústupu. Lidé jsou v současnosti viděni
spíše jako ekonomické jednotky, které mají vytvářet finanční hodnoty, jež pak za vydělané
peníze nakoupí. Jen málo kdo se dnes nadchne pro něco, co by mělo „změnit svět“.
V Krušnohorském centru možná nechceme hned měnit „celý svět“, ale snažíme se měnit
(zlepšovat) vztahy v rodině a mezi lidmi všeobecně. A tímto směrem byly zaměřeny i naše
aktivity. Dále pokračoval v mateřském centru proces, kdy se od původních aktivit
zaměřených na „volné hraní“ snažíme přecházet na aktivity přesně zacílené. I v loňském roce
pokračovaly programy jak pro nejmladší děti, tak příprava předškoláků. Cílem pravidelných
kurzů jsou však především rodiče dětí.
Pokračováním naší cesty k větší odbornosti je také nově zavedené poradenství právničky,
které nabízíme ke stávajícím službám psycholožky a nutno přiznat, že hodiny pro ně
vyhrazené nejsou s to uspokojit vysokou poptávku. Důkazem správného směřování
Krušnohorského centra je stále vysoká účast maminek i dětí na našich aktivitách. Možná tyto
aktivity nezmění „svět“, ale pro konkrétní lidi jsou v konkrétních chvílích důležité.
Petr Fadrhons, Mgr.
předseda sdružení – statutární zástupce
Krušnohorského centra pro rodinu a sociální péči, o.s.
2.
O Krušnohorském centru pro rodinu a sociální péči, o.s.
(KCR)
Důležitá data:















r. 2003 – založení KCR jako projekt Oblastní
charity Most ve spolupráci s Diakonií Annaberg
v SRN
30. 1. 2004 - registrace u Ministerstva vnitra ČR
27. června 2005 - slavnostní otevření centra v ulici
Karla Marxe v Mostě
19. 10. 2005 – 1. setkání čtyř maminek s dětmi
21. 3. 2006 - křest mateřského centra na
„MC Barborka“ - pod záštitou MUS, a.s.
10. 5. 2006 – člen Sítě mateřských center
ČR
r. 2006 - člen Asociace center pro rodinu
(ACER), kde jsou sdružena centra pro
rodinu z celé republiky
od r. 2007 – účast na Komunitním
plánování sociálních služeb města Mostu
jako člen koordinační skupiny Rodina, děti
a mládež
r. 2007 – registrace KCR coby poskytovatele
sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi dle
zákona č. 108/2006 Sb. – v roce 2008 registrace
zrušena
2. 3. 2007 - 1. cvičení na balonech v MC Barborka
20. 11. 2007 – první výtvarka v MC Barborka
15. 11. 2007 – první setkání „mrňousků“ v MC
Barborka
21. 9. 2009 – první „hlídací den“ projektu
Miniškolka
r. 2010 – rozšíření nabídky MC Barborka vč.
realizačního týmu:
 1. 4. 2010 – nabídka služeb
„prorodinného pracovníka“ – rodinné
konzultace a poradenství psychologa
 4. 10. 2010 - nabídka tzv. „speciálních“
programů pod vedením pedagoga
r. 2012 – zavedení kurzů pro rodiče,
rozšíření poradenských aktivit (psycholog,
nově i právník)
3.
Posláním KCR je posilování rodinných vztahů a podpora rodinných hodnot ve společnosti.
Cílem KCR je podpora rodinného soužití - rodinné soudržnosti, rodinné adaptability, kvality
komunikace v rodině a posilování odolnosti rodiny, dále pak podpora sociálního rozvoje
společnosti a posílení postavení rodiny ve společnosti, v neposlední řadě zlepšení kvality
života. Chceme rovněž hájit zájmy rodin na místní úrovni, poskytovat prostor pro vzájemné
setkávání a zprostředkovávat vzdělávací a poradenské aktivity.
KCR se snaží pomáhat při obnově manželského a rodinného života, posiluje rodinu jako
dobré zázemí pro její příslušníky, jako dobré klima pro růst a vývoj jedince.
Co děláme:
- provozujeme mateřské centrum Barborka
- cvičení rodičů i dětí
- neformální přátelská setkávání
- přednášky/besedy pro rodiče i děti
- rodinný informační servis
- rodinnou poradnu (psycholog, právník…)
- osvětovou činnost, kurzy rodičovství
- zprostředkováváme pomoc jiných organizací
Co nabízíme:
Pro návštěvníky centra je k dispozici vybavená herna, potřebné zázemí (WC, umývárna,
kuchyňka, šatna, recepce) a poradenská – přednášková místnost/kancelář. Za hezkého počasí
je k dispozici i oplocená zahrada (zapůjčená zdarma od Magistrátu města Mostu) – hřiště
s atrakcemi pro děti a pískovištěm i ohništěm.
Zájemcům o informace zapůjčujeme zdarma odbornou literaturu (především o výchově dětí,
vztazích v rodině, ale i o možnostech aktivního trávení času s dětmi), výchovné knihy pro děti
o ekologii apod., k poslechu a zábavě nabízíme množství hudebních i naučných CD.
K dispozici jsou též informační brožurky různých institucí (zdravotních pojišťoven, úřadu
práce aj.). Pro klienty shromažďujeme a vyhledáváme zajímavé a užitečné informace ze světa
dětí, rodičů apod., o kterých dle možností informujeme též na našich facebookových
stránkách či webu.
4.
Činnost, události v roce 2012
Rok 2012 byl pro nás opět svým způsobem zlomovým – jednak kvůli změně zaměření
Mateřského centra Barborka, jednak kvůli velkým problémům se zajištěním spolufinancování
tohoto projektu.
V tomto roce jsme se také museli vypořádat se stěhováním kanceláře a kuchyňky blíže
k herně, zatímco původní prostory vč. těch, které jsme mohli využívat v případě potřeby i pro
jiné aktivity či projekty, se pro nás již definitivně uzavřely. Všechny naše stávající prostory
tedy bylo nutné vymalovat a uklidit vč. zavedení vody do kuchyňského koutu – za to vše
vděčíme dobrovolníkům, kteří se o to postarali. Díky sponzorskému daru Severočeských dolů
a.s. jsme mohly koupit i novou kuchyňskou linkou.
Z projektů jsme realizovali tentokrát
pouze dva (resp. tři) – „Mateřské
centrum (MC) Barborka“, „Rovnou
šanci“ (kde jsme partnery) a
s prorodinnými
organizacemi
zapojenými do koordinační skupiny
Rodina, děti a mládež jsme připravili
a realizovali úspěšný projekt „Rodina
svítí
Mostu“
(23.11.),
který
financovalo Statutární město Most.
Z prezentačních akcí jsme se účastnili
Května pro veřejnost (19.5), Října pro
neziskovky v OC Central (18.10.) vč.
výstavy NNO na magistrátu. Svoji
činnost jsme prezentovali též
prostřednictvím médií (zveřejňování článků o našich akcích či pozvánek, reportáží apod.).
Samozřejmostí je prezentace i na webových stránkách a také na Facebooku.
Činnost Mateřského centra Barborka
Tento rok znamenal pro mateřské
centrum dosti velkou zátěž. Jedním
z hlavních důvodů byl veliký
problém
se
zajištěním
spolufinancování tohoto projektu,
které se podařilo až během letních
prázdnin. Mezitím situace dospěla
i k okamžiku, kdy jsme zvažovali
ukončení činnosti mateřského
centra a vrácení nevyčerpané
dotace MPSV, ke které nebylo
zajištěno kofinancování.
5.
Díky podpoře z Ústeckého kraje od samého
počátku roku a díky dotaci MPSV jsme mohli
alespoň omezeně fungovat v první polovině roku
a doufat, že seženeme prostředky nutné k dalšímu
fungování - dofinancování. To se nakonec
s vypětím všech sil a díky mediální i osobní
podpoře našich příznivců podařilo, a tak jsme
konečně mohli rozšířit nabídku MC o další
aktivity.
Velmi důležitou změnou od tohoto roku byla také
změna zaměření MC z důvodu nových priorit
MPSV v oblasti podpory rodiny (coby hlavního
donátora našeho MC) nikoliv na prevenci
sociálního vyloučení rodičů s dětmi (kam patřily
volné herny, cvičení, výtvarka…), ale na tzv.
preventivní programy pro rodiny, tzn. především
kurzy aj. vzdělávací aktivity pro rodiče, kluby pro
rodiče se specifickými problémy (samoživitelé,
rodiny s postiženým/ hyperaktivním/předškolním
dítětem apod.) a poradenské aktivity (psycholog,
speciální pedagog, právník…).
Tento průběžný projekt (realizovaný bez
přerušení již od r. 2005) nabídl tedy nakonec i
v tomto sledovaném roce jak volné herny,
výtvarku či cvičení pro rodiče s dětmi
(financované Ústeckým krajem, Statutárním
městem Most, United Energy a Severočeskými
doly), tak i poradenské/konzultační aktivity
psychologa, právníka, pedagoga či vzdělávací
kurzy a interaktivní přednášky/besedy pro rodiče
(hrazené převážně z MPSV).
Bohužel na rozšíření volnočasových
aktivit nezbývaly prostředky, avšak
realizovali jsme alespoň několik
jednorázových akcí – „Karneval“,
„Vláďa Hron čte pro Barborku“,
„Oslavu narozenin MC Barborka“
(kterou jsme si užili o to více, že
chybělo málo a nebylo co slavit),
výstavu „Šťastných 7 let MC Barborka
v 7x7 fotografiích“, která mapovala
vývoj našeho MC během jeho dosavadní
sedmileté existence, „Den otevřených
dveří“ v rámci kampaně Říjen pro
neziskovky, „Mikulášskou nadílku“, a
„Rodinné vánoce“.
6.
Pravidelný program a nabídka služeb k 17.9.2012:
Den
Začátek
Konec
Program
Pondělí
8,30
12,00
Hernička + kurz pro rodiče s dětmi do 2 let
Úterý
15,00
18,00
Hernička
Úterý
16,00
17,00
Šmoulování – výtvarka pro malé (násl.volná
herna)
Úterý
16,30
17,30
Školička - příprava na 1. třídu (násl.volná herna)
Středa
15,00
18,00
Hernička + kurz pro rodiče
Pátek
9,00
11,00
Cvičeníčko s Ivonou pro rodiče s dětmi
ODBORNÉ KONZULTACE ZDARMA:
 Právník
 Logoped
 Předškolní zralost, LMD, dyslexie
 Psycholog
RODIČOVSKÉ KURZY/KURZY ZVYŠOVÁNÍ
RODIČOVSKÝCH KOMPETENCÍ ZDARMA
Způsob práce:
Rodinám nabízíme veřejný otevřený prostor pro udržování společenských kontaktů,
uplatňování vlastních profesních znalostí a dovedností, uspokojování jejich potřeb a zájmů
a zpestření celodenní rodičovské péče o děti - ty zde mají možnost tvořit si a posilovat
sociální vazby a komunikaci v kolektivu, účastnit se pestrého programu (hudební, pohybová
i výtvarná složka), ale především si hrát a čerpat plnohodnotnou péči svých rodičů. Rodiče si
mohou předávat vzájemně své zkušenosti, sdílet radosti a starosti, konzultovat je ev.
s prorodinným pracovníkem aj. odborníky/konzultanty.
Rodiče mají možnost vzdělávat se v oblasti péče o dítě, zvládání různých situací, které
v rodině mohou nastat (příchod prvního/dalšího potomka, nástup do školy, postižení dítěte,
zjištění závislosti – alkohol, drogy, automaty, krize v rodině…), posilovat své rodičovské
kompetence na kurzech a besedách/interaktivních přednáškách vedených odborníky prorodinným pracovníkem s vysokoškolským vzděláním v oboru pedagogika/
psychologie/ošetřovatelství a lektory (lékaři aj.). Důležitou a vyhledávanou službou, kterou
rodičům nabízíme, je konzultační činnost psycholožky, se kterou spolupracujeme již od září r.
2011. Zároveň nabízíme i rodinný informační servis – z různých zdrojů (tisk, internet,
úřady…) shromažďuje pestré informace z různých oblastí života, které mohou být přínosné
pro rodiny (zdraví, výchova, psychologie, různé formy podpory rodin apod.).
7.
Při vzdělávacích aktivitách pro rodiče či
konzultacích odborníků poskytujeme
rodičům zdarma hlídání dětí.
Programy MC probíhají jak dopoledne,
tak i odpoledne během celého týdne,
některé akce jsou i o víkendu a využívají
je většinou maminky na rodičovské
dovolené. Naše mateřské centrum mohou
navštěvovat (a opravdu navštěvují) i
tatínkové, zaměstnaní rodiče, hlídající
prarodiče, pečovatelky.
Od května 2010 jsme zapojeni i do
kampaně „Celé Česko čte dětem“ a rodiče
mají možnost zapsat se do knihy „Čteme
nejen s Barborkou“ (na důkaz zapojení se
do této kampaně).
Do aktivit MC se může zapojit každý
příchozí (s výjimkou kurzů a některých
jednorázových akcí, do kterých je nutno
se z organizačních důvodů a také z
důvodu omezené kapacity přihlásit
předem). Jedinou podmínkou účasti je
dodržování provozního řádu.
O činnosti MC Barborka vypovídají tato čísla:


počet akcí celkem – 155
o počet klubových setkání rodičů, kurzů pro rodiče, besed, výtvarky, cvičení – 145
o počet jednorázových akcí – tematických – 6
o prezentační akce (nezapočítávají se do průměrné návštěvnosti) – 4
počet poskytnutých odborných konzultací - 221

počet klientů – účastníků programů (každý je započítán jen jednou, třebaže využil i více
služeb projektu) – 345 dospělých + cca 200 dětí
o počet nových klientů MC – 234
o počet klientů odborníků – 153

počet kontaktů/intervencí – 1074 dospělých a 983 dětí (vč. klientů prorodinného
pracovníka) - je zde zúročeno, že mnozí využili našich služeb opakovaně
Průměrná návštěvnost na 1 akci – klubové setkání, kurz, cvičení atd. činila 12,2 osob (dospělí
+ děti) - nezapočítávají se zde konzultace ani prezentační akce. Průměrně byla poskytnuta
0,87 konzultace denně (počítáno na každý den v roce), což svědčí o potřebnosti této služby.
8.
Vlastní projekty v roce 2012
Mateřské centrum Barborka při Krušnohorském rodinném centru
Číslo projektu: 2742
Charakteristika + cíle:
Tento projekt byl připraven na základě
vypsání dotačního řízení MPSV a sloužil k
úhradě nákladů Krušnohorského centra pro
rodinu – MC Barborka Most při poskytování
preventivních programů - služeb v oblasti
podpory rodiny s cílem podpořit rodiny se
specifickými
potřebami,
posílit
informovanost rodičů, zvýšit rodičovské
kompetence, harmonizovat vzájemné vztahy a
v případě potřeby poskytovat odbornou pomoc.
Dalším cílem projektu (podporovaným především
na místní úrovni) bylo/je zamezení sociálního
vyloučení rodičů s dětmi a podpora smysluplného
trávení volného času rodin ve vhodném prostředí.
Ze zdrojů MPSV (350.678,- Kč) byly hrazeny
především mzdové náklady a dále energie,
nájemné aj. provozní náklady a materiál.
9.
Na spolufinancování se podílel Krajský úřad Ústeckého kraje (20.000,- Kč na provozní a
mzdové náklady), který pomohl financovat projekt MC především z počátku roku, kdy žádné
jiné dotace zatím nebyly známy a v 2. polovině roku, resp. od září jsme již díky daru (57.800,Kč) od Statutárního města Mostu (ze sociální, finanční a prorodinné komise především na
režijní a materiálové náklady) a sponzorskému příspěvku United Energy, a.s. (25.000,- Kč
především na mzdové náklady) měli zajištěno téměř 100 % krytí rozpočtu pro rok 2012.
Dalším zdrojem financování byly příspěvky klientů ve výši
18.476,- Kč, dar Severočeských dolů a.s. (5.000,- Kč) a nefinanční
dary (v celkové výši 39.080,-) – výmalba, sekání a údržba
zahrady, dobrovolná práce zaměstnanců z počátku roku zdarma,
sponzorské reklamní a grafické práce...
Celkové náklady na projekt pro rok 2012 činily 513.614 Kč.
Doba realizace: leden – prosinec 2012 (průběžný projekt)
Koordinátorka a vedoucí projektu: Ilona Radicsová
Spolupracovníci: Mgr. Vanda Ernestová (prorodinná pracovnice – psycholožka, vedoucí
rodičovských kurzů), Mgr. Jaroslava Andreaová (právnička), Lucie Vogelová (vedení
Školičky, výtvarky), Ivona Pekárová (dobrovolnice – vedení Cvičeníčka pro rodiče s dětmi)
Financování:
Projekt "Mateřské centrum Barborka při Krušnohorském rodinném centru" financovalo
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR v oblasti podpory rodiny pro rok 2012, Ústecký kraj,
Statutární město Most, United Energy, a.s. a Severočeské doly a.s.
.
Účast v projektech - partnerství:
Rovná šance
Registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/76.00312
Oblast podpory: Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a
rodinného života (Sociální příležitosti a rovné příležitosti)
Charakteristika + cíle:
Cílem projektu realizovaného vzdělávací společností Asista je informovat a motivovat
zaměstnavatele v regionu Mostecka k uplatňování rovných příležitostí (RP) žen a mužů
na trhu práce a tak vytvořit podmínky pro spojení pracovního uplatnění a rodinného
života žen a mužů z CS. Vzniklé konkrétní příklady moderního přístupu k této
problematice pak prezentovat širšímu okruhu zaměstnavatelů jako příklady dobré praxe
využitelné i po skončení projektu.
10.
Dílčí cíle: realizovat informační kampaň zaměřenou na podporu RP a slaďování
rodinného a pracovního života, uskutečnit 4 genderové audity u vybraných
zaměstnavatelů, poskytnout cílové skupině cílenou rekvalifikaci a poradenství vedoucí
ke snižování generové diskriminace na trhu práce, podpořit vytvoření nových
pracovních míst se mzdovým příspěvkem zaměstnavatelům.
Naše organizace coby partner spolupracuje na projektu oslovením cílové skupiny mužů
a žen pečujících o závislého člena rodiny, dále žen vracejících se na trh práce po
rodičovské dovolené, případně dlouhodobě nezaměstnaných žen v evidenci ÚP ,
informováním o problematice rovných příležitostí a možnostech zapojení do
projektových aktivit. Dále poskytováním odborného poradenství (sociálního,
pracovního) vč. vyhledávání vhodných pracovních míst klientům, účastí na workshopech
a seminářích v rámci informační kampaně, spoluprací na přípravě obsahu kampaně a
šíření informačních materiálů a jiných výstupů kampaně mezi CS a veřejností.
Doba realizace: 1.4.2012 - 31.3.2014
Financování:
Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Výhled - plány na rok 2013
I v roce 2013 pokračujeme v rámci projektu Mateřského centra Barborka (především díky
podpoře MPSV) v realizaci vzdělávacích aktivit - kurzů a interaktivních besed pro rodiče či
klubů pro rodiče se specifickými potřebami, a také stále více vyhledávaných konzultací
psycholožky aj. odborníků. Díky dotaci Statutárního města Mostu a Ústeckého kraje vč.
drobných dárců a příspěvků klientů můžeme i nadále nabízet též volné herny, výtvarku (tzv.
11.
Šmoulování) či jednorázové aktivity pro celé rodiny, díky nimž naplňujeme naše poslání posilování rodinných vztahů vč. prevence sociálního vyloučení rodičů s dětmi.
Nadále se účastníme též procesu Komunitního plánování sociálních služeb města Mostu a
chceme i nadále rozvíjet spolupráci se spřátelenými organizacemi a našimi dosavadními
partnery – Oblastní charitou Most, Asistou, s. r. o., Asociací center pro rodinu, Sítí
mateřských center, organizacemi zapojenými do koordinační skupiny Rodina, děti a mládež
Komunitního plánu města Most (se kterými realizujeme v tomto roce 2013 společný projekt
Mostík). Přestože jsme nyní bohužel limitováni velikostí našich stávajících prostor,
nebráníme se samozřejmě ani novým příležitostem a partnerstvím, které možná přinese
budoucnost…
Hospodaření
Stav a pohyb závazků a majetku r. 2012 (v Kč)
Název účtu
Počáteční stav
Konečný stav
Pokladna
Bankovní účty
11 027
32 824
6 158
103 358
Finanční účty celkem
43 851
109 516
Odběratelé
Ostatní pohledávky
Daň z příjmů/Ostatní přímé daně
Dodavatelé
Přijaté zálohy
Zaměstnanci
Zúčtování s OSSZ a zdravotními pojišť.
Ostatní
0
11 152
226
0
0
981
1 608
-207
0
11 152
1 746
3 440
0
-3 630
3 340
-165
Zúčtovací vztahy/cizí zdroje celkem
13 760
15 883
Fondy
Hosp. výsledek ve schval.řízení
Nerozdělený zisk, neuhraz. ztráta min. let
-35
0
57 575
-35
19 000
38 575
12.
Hospodářská bilance za rok 2012 (Kč)
Příjmy:
Dary, příspěvky, úroky
Tržby z prodeje služeb, reklamy
Dary – Město Most – projekt Mateřské centrum Barborka
Ostatní dary vč. nefinančních, příspěvky klientů
Úroky
Přijaté dotace
MPSV – mateřské centrum (MC) Barborka
Krajský úřad Ústeckého kraje - MC Barborka
ESF – projekt Rovná šance
PŘÍJMY CELKEM
Výdaje:
Mzdy
Sociální a zdravotní pojištění
Provozní náklady
Spotřeba materiálu (vybavení, výtvarné potřeby a pomůcky,
kanc. potřeby apod.)
Spotřeba energie, vody
Cestovné
Služby
Nákl.na reprezentaci (káva, čaj klientům, bonbony pro děti)
Poštovné
Ekonomické služby (vedení účetnictví)
Telefonní poplatky, internet
Vzdělávání
Nájemné
Odpady
Ostatní daně a poplatky
Bankovní poplatky
Poj. za zaměstnance
Poj. organizace - odpovědnost za škodu
Jiné ostatní náklady (členské poplatky Síť MC, ACER aj.)
VÝDAJE CELKEM
Hospodářský výsledek - ZISK
25000
57800
72556
338
350678
20000
71121
597493
226520
60823
30029
65337
1673
39556
6733
258
19974
9221
1200
61612
3600
100
3477
542
4242
4600
539497
57996
Hospodářský výsledek je ovlivněn výší příspěvků a darů v daném roce, jejich časovým
využitím na konkrétní účel a v souladu s požadavky dárce. V r. 2012 byl hospodářský
výsledek ovlivněn výší přijaté dotace, která bude dočerpávána ještě v r. 2013. Účetnictví je
vedeno v souladu s příslušnými předpisy. Hospodaření je průběžně sledováno a hodnoceno na
jednání rady sdružení, pravidelně je prováděna inventarizace vlastního majetku.
13.
Dárci, sponzoři, dotace v roce 2012, poděkování
-Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) - finanční dotace na projekt "MC Barborka při
Krušnohorském rodinném centru"
-Krajský úřad Ústeckého kraje - finanční spoluúčast na projektu "MC Barborka"
-Statutární město Most - finanční dary - spoluúčast na projektu "MC Barborka" ze sociální,
finanční a prorodinné komise
-United Energy, a.s. - finanční dar na projekt "MC Barborka"
-Severočeské doly a.s. - finanční dar na projekt "MC Barborka"
-Evropský sociální fond - dotace na projekt "Rovná šance" (nositel projektu: Asista, s.r.o.)
-Dana Petriková, Alfa TV a Gama rádio - mediální podpora
-Mostecký deník - mediální podpora
-Hitrádio FM
-Týdeník Homér, Homérlive - mediální podpora
-Mostecké listy - mediální podpora
-Vladimír Hron - čtení pro Barborku v rámci kampaně Celé
Česko čte dětem
-reklamní společnost Victory Litvínov - zhotovení
reklamních cedulí a magnetu na auto zdarma
-Mgr. Jaroslava Hloužková – hračky pro děti
-Jozef Pekár - posekání zahrady
-Josef Hylena - stěhování a (de)montáž nábytku během malování, úprava dveří, vodoinstalace
-Mgr. Leo Steiner – výmalba v KCR a dotované nájemné za hernu
-kolektiv p. Macha - výmalba v KCR
-Martin Babák - pomoc se správou PC sítě a opravami
-manželé Čenkovičovi - pomoc s údržbou a sekáním zahrady a shovívavost k hluku hrajících
si dětí, pomoc s montáží nábytku
-manželé Žaludovi - dar - hračky
-Ľubomír Oboňa a spol. – výpomoc – drobné opravy
-Radim Vaic – výpomoc – drobné opravy
-Ivona Pekárová - dobrovolná pomoc v MC, vedení cvičeníčka, pomoc s úklidem po
malování
-Lucie Vogelová - podpora aktivit MC, vedení klubu "Školička“
-Mgr. Vanda Ernestová - dobrovolná práce s klienty bez nároku na odměnu (z počátku roku
2012)
-JUDr. Hana Jeníčková a Mgr. Naděžda Krupczová – podpora v krizové situaci centra
-Jana Štiková - Sovička Most - přátelská výpomoc všeho druhu
-PLANstudio, spol. s r.o. Praha- povolení k užívání výřezů map zdarma
-GEODIS BRNO, spol. s r.o. - poskytnutí fotomap budovy KCR a okolí zdarma
-Tymos TM Most s.r.o - všemožná podpora v rámci NNO
-Občanské sdružení Magdalena - webový prostor pro naše stránky www.kcr-most.cz
Děkujeme všem výše uvedeným (pokud jsme někoho opomněli, nebylo to naším úmyslem a
velmi se omlouváme). Zároveň děkujeme i rodičům, kteří využívají naše služby a jejichž
spokojenost a povzbudivá slova jsou pro nás největší odměnou a motivací k další práci, když
docházejí síly a energie, což jsme v tomto roce opravdu zakusili měrou vrchovatou…
Nemalé poděkování patří zaměstnancům KCR za jejich nasazení a poctivou práci i nad rámec
svých povinností a rádi bychom zde také zdůraznili poděkování Mgr. Leo Steinerovi, který
nám po celou dobu našeho pronájmu v jeho objektu poskytuje hernu pouze za symbolickou
korunu nájemného.
14.
Vztahy s veřejností - napsali o nás (výběr)
TV Alfa, 13. 1. 2012
Homerlive.cz, 8. 11. 2012
15.
TV Most expres, 1. 6. 2012 + obrazovka Magistrátu 4. – 10. 6. 2012
Mostecky.denik.cz (i tištěná verze), 26. 5. 2012
Mostecký deník, 18. 9. 2012
16.
http://www.celeceskoctedetem.cz/cz/menu/562/nase-aktivity/akce-zapojenych-instituci/x2012/clanek-1642--vladahron-cetl-pro-barborku-quot-v-moste/, 6/2012
17.
Mostecký deník.cz, 11. 10. 2011
Homér + Homerlive.cz, 14. 6. 2012
18.
www.homerlive.cz, 10. 5. 2012
Lidé v KCR
Zakládající členové sdružení:
Mgr. Josef Hurt, Mgr. Leo Steiner, Mgr. Eva Čenkovičová, Mgr. Terezie Štýsová, Ing.
Stanislav Kostiha, Mgr. Kateřina Lainová, Marie Koutská
Rok 2012
Rada sdružení KCR:
Mgr. Petr Fadrhons – předseda sdružení
Ilona Radicsová – místopředseda sdružení
Ing. Stanislav Kostiha – ekonom
Další členové sdružení:
Mgr. Eva Čenkovičová
Mgr. Josef Hurt
Mgr. Kateřina Lainová
Bc. Marek Radics
Mgr. Terezie Štýsová
19.
Kontakty
E-mail: [email protected]
Telefon: 776 640 676
Statutární zástupce, předseda sdružení:
Mgr. Petr Fadrhons
Telefon: 737 986 279
Koordinátorka projektů, místopředsedkyně sdružení:
Ilona Radicsová
Telefon: 777 635 962
www.kcr-most.cz
Kde nás najdete
Fotomapa KCR
zdroj: GEODIS BRNO , spol. s r.o.
20.
Krušnohorské centrum pro rodinu
a sociální péči, o.s.
Karla Marxe 798/7, 434 01 Most
Tel.: 776 640 676
E-mail: [email protected]
Www.kcr-most.cz
IČO: 26650151
DIČ: CZ26650151
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 1017028012/5500
Foto: KCR, Milan Kamír, GEODIS Brno, spol. s r. o.
21.
Download

Výroční zpráva 2012 - Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální