Automotive Lighting s.r.o. v Jihlavě řídí
a monitoruje výrobní procesy pomocí
systému MES Merz
Společnost Automotive Lighting s.r.o. je předním výrobcem v
oblasti čelních světlometů osobních automobilů. V ČR působí od
roku 1997 a v r. 2003 byla společnost začleněna do Magneti
Marelli (koncern FIAT).
situace
Před implementací systému MES Merz v předvýrobě společnosti Automotive
Lighting s.r.o. byl sběr dat z výroby prováděn ručně (přepisování informací po
směně – informace mnohdy později, než bylo potřeba). Sesbíraná data byla
zaznamenávána do ERP SAP.
V r. 2006 společnost Merz s.r.o. implementovala první část stále se rozšiřujícího
systému pro monitorování výrobního procesu v předvýrobě (MFO).
V současné době je systém sběru dat MES Merz implementován na provozech
Thermoplastů, Lakovny, Pokovení a Předmontáží.
Systém umožňuje sledovat on-line výrobu, zmetkovitost, počet vyrobených kusů,
sleduje a vyhodnocuje prostoje a další zákaznické klíčové ukazatele.
V současné době se jedná o automatický sběr dat s propracovaným systémem
reportingu, který je vytvořen dle požadavků a reakcí na interní inovace zákazníka.
Nedílnou součástí systému je projekt speciálního reportingu pro vizualizaci dat ve
výrobě na LCD obrazovkách s přehledem předem definovaných informací
(stroj – vyrábí/nevyrábí, vyráběný produkt, jméno pracovníka, počet vyrobených
kusů, zmetkovitost s barevnou indikací červeně při překročení, LL…).
Systém MES Merz obsahuje interface na další podnikové informační systémy jako
je ERP (SAP) nebo energetický systém (Energis)
obchodní cíle
Důvodem pro realizaci automatického monitorovacího systému bylo ze strany
zákazníka např.:

Snížení reakčních časů na vzniklý problém – snížení zmetkovitosti

Okamžitá informovanost o stavu výroby

Snížení inventárních rozdílů

Efektivní využití pracovníků (snížení počtu administrativních i výrobních
pracovníků)

Zvýšení OEE

Zvýšení využití strojů – zpřehlednění plánování

Redukce Labour Losses – rozklíčování lidských ztrát

Možnost zákaznických úprav (automatické objednávání balícího materiálu,
automatické objednávání materiálu pro předmontáže a pokovení)
přehled řešení
Země: ČR
Odvětví: Automobilový průmysl
Profil zákazníka:
Automotive Lighting s.r.o. je
uznávaným výrobcem moderních
světlometů dodávající automobilkám
z celého světa.
Výchozí stav:
Sběr informací z výroby prováděn
ručně formou vypisování výkazů po
směně a jejich záznam do ERP
SAP. Toto řešení neposkytovalo
požadované informace včas.
Řešení:
Jako nástroj pro monitorování
výroby si společnost
Automotive Lighting s.r.o. zvolila
systém MES Merz – komplexní
modulární systém.
Implementovaná rozhraní:
FatekCom

Automatický sběr dat z
výrobních strojů
ERP SAP

Odvádění výroby do ERP
systému
Energis

Zasílání dat o počtu zdvihů za
stroj a 15min. průměrů
Hlavní přínosy řešení:

Snížení reakčních časů na
vzniklý problém

Snížení zmetkovitosti

Okamžitá informovanost
o stavu výroby

Efektivní využití pracovníků

Zvýšení využití strojů

Redukce Labour Losses

Možnost zákaznických úprav

Vizualizace
řešení
Systém MES MERZ v Automotive Lighting umožňuje sledovat on-line výrobu,
zmetkovitost, počet vyrobených kusů, sleduje a vyhodnocuje prostoje a další
zákaznické klíčové ukazatele (KPI - OEE, LL, …).
Jedná se o automatický sběr dat s propracovaným systémem reportingu, který byl
vytvořen na základě požadavků a reakcí na interní inovace zákazníka. Nedílnou
součástí systému je projekt speciálního reportingu pro vizualizaci dat ve výrobě
na LCD obrazovkách, kde jsou zobrazeny přehledy požadovaných informací
(stroj – vyrábí/nevyrábí, vyráběný produkt, jméno pracovníka, počet vyrobených
kusů, zmetkovitost s barevnou indikací červeně při překročení, LL, …).
S realizací se v roce 2006 začalo na thermoplastech (lisovně – cca 20 lisů)
a lakovně světel (cca 5 lisů a cca 11 kvalitářských pracovišť). Projekt se v roce
2010 rozšířil o další oblasti předvýroby – na Pokovení (5 pokovovaček)
a Předmontáže (cca 40 pracovišť). Každé rozšíření bylo provázeno úpravami
systému, které zohlednily specifika dané výroby.
Systém MES Merz má implementované rozhraní pro komunikaci s ERP SAP a
systém výměny dat do energetického systému Energis.
Pro potřeby projektů byly využity moduly MData (sběrný a komunikační modul),
MTrack (terminálový modul pro obsluhu stroje) a MPortal (datový prezentační
portál).
MData – sběrný a komunikační modul
Stroje (lisy, pokovovačky) a jednotlivá předmontážní pracoviště jsou osazena PLC
Fatek, které je vybavené ethernetovým komunikačním rozhraním. Toto řešení
umožní unifikaci instalovaných zařízení pro obdobné stroje a
snadnější
rozšiřitelnost.
Pro
potřeby
sledování
a
vyhodnocování efektivity výroby jsou automaticky sbírány
následující veličiny:

stav stroje (chod/klid),

identifikace kusu (zdvih formy, vsázky, vyrobený kus),

aktuální a průměrný takt (cyklus).
Tato data jsou z PLC Fatek poskytována modulem FatekCom k dalšímu
zpracování a k uložení do databáze.
Modul MData (přes MTrack) zabezpečuje současně i interface na systémy 3.
stran (SAP – odvádění výroby, energetický systém Energis – souborové zasílání
dat o počtu zdvihů za stroj a 15min. průměrů).
MTrack – terminálový modul
Modul MTrack je aplikace určená pro běh na libovolném PC připojeném do
počítačové sítě podniku a slouží k zadávání důvodů a komentářů prostojů,
odvádění výroby, zobrazení aktuální výkonnosti stroje případně dalších
uživatelem požadovaných údajů. Z hlediska provozu systému je vhodné aplikaci
provozovat na panelovém PC umístěném v blízkosti monitorovaných strojů tak,
aby důvody prostojů zadávala přímo obsluha stroje. Z jednoho terminálu je možné
obsluhovat několik strojů. V řešení pro Automotive Lighting je použity panelové
Kontron a nově PC MerzBox II – IBM kiosek s 15“ dotykovou obrazovkou
doplněné o čtečku čipových karet (RFID) pro identifikaci pracovníka (obsluha
stroje, seřizovač, údržbář).
Profil dodavatele:
Společnost Merz se zaměřuje na
systémovou integraci a vlastní vývoj
v oblasti výrobních informačních
systémů kategorie MES (sběr
výrobních a technologických dat,
plánování a řízení výroby, plánování
a řízení údržby, řízení skladů
a logistických operací atd.)
a zakázkový vývoj specifických
informačních systémů (portálová
řešení, webové aplikace,
komunikace a propojování
existujících informačních systémů,
atd.).
Kontakty:
Zákazník
Automotive Lighting s.r.o.
Pávov 113, Jihlava, 586 01
Tel. 567 562 273
www.al-lighting.cz
Dodavatel
Merz s.r.o.
U Sirotčince 353/7, Liberec, 460 01
Tel. 485 100 272
[email protected]
www.merz.cz
Vlastnosti použitého panelového PC:

IBM kiosek model 3xx

1GB RAM

Obrazovka 15” (1024 x 768)

Odolný touchscreen s infra technologií

OS Windows XP Embeded

Std. záruka 1Yr on-site Next Bussines Day

Čtečka RFID karet
Modul MTrack v Automotive Lighting zajišťuje:





Přihlášení obsluhy dle rolí pomocí RFID karty
Sledování vyráběného produktu (Tracking), odvádění výroby
– Výběr produktu z předvolených typů
– Výroba je sledována po směnách (je nadefinován směnový kalendář
výroby pro výpočet OEE)
Komentování prostojů (Shutdown)
– Obsluha stroje typuje prostoje dle číselníku
Ruční typování počtu zmetků a jejich důvodů dle číselníku (Quality)
Specifické zákaznické požadavky – zákaznické obrazovky zmetkovitosti,
Labour Losses, objednávání obalového materiálu , …
MPortal – datový prezentační portál
Tento modul běží na aplikačním serveru systému a slouží pro zpracování
a prezentaci uložených dat ve formě reportů. K reportování je využíván nástroj
MS Reporting services. Reporty jsou dostupné v podnikové síti prostřednictvím
webového prohlížeče, ze kterého je možné provádět export do jiných formátů,
např. xls, pdf, cvs. Reporty je možné vytvářet přímo uživatelem pomocí nástrojů
od firmy Microsoft, např. Visual Studio BI, Report Builder.
Reporty poskytují funkci postupného rozklikávání (dril-down) od hlavních
informací až po detailní. V Automotive Lighting jsou využity tyto reporty:
Statusboard









On-line pohled na stroje, co nyní vyrábějí
Stroj vyrábí/nevyrábí, v prostoji od kdy
Počet vyrobených kusů
Počet zmetků (ručně obsluhou zadávaných a identifikovaných), indikace
zmetkovitosti
Kdo je přihlášen k obsluze stroje (RFID karta)
Počet odvedených boxů do SAPu
KPI Labour Losses (LL)
Odkazy na další reporty
Filtrace dle strojů
Přehled výroby





Detail výroby za časové období, stroj, výrobek TTNr
Stroj
Jaký výrobek se vyráběl (zakázka)
Počet kusů
Počet zmetky, důvody, kdo, zmetkovitost.
Přehled prostojů



V závislosti na čase – v závislosti na stroji – kumulace za stroj
Důvody prostoje, jejich délky a odpovědný pracovník
Filtrace časová, stroj, typ prostoje
Kvalita – přehled typování zmetků



Filtrace v čase na stroji a výrobku, typ vady
Počet ZM
Čas zadání zmetku a kdo
KPI reporty



OEE stroje - Dostupnost, Výkon, Kvalita,
LL (Labour Losses) – sledování lidských ztrát
Další zákaznické reporty
– Vizualizace výroby
– SAP report
– Přehled výroby pro Expedientku
– Personální report
– Produkce dle směn, dle provozů a jejich specifik
– Sledování prostojů dopravníku na Lakovně
přínosy
Očekávané cíle projektu automatického sběru dat systému MES MERZ byly
splněny a můžeme je definovat jako přínosy:

Snížení reakčních časů na vzniklý problém (prostoj, zmetkovitost …) “on-line
doba“

Snížení zmetkovitosti

Okamžitá informovanost o stavu výroby

Efektivní využití pracovníků

Zvýšení využití strojů – zpřehlednění plánování

Redukce Labour Losses – rozklíčování lidských ztrát

Možnost zákaznických úprav (automatické objednávání materiálu pro
předmontáže a pokovení)

Vizualizace
citace
„Jednoznačným přínosem systému MES Merz je možnost okamžité reakce na
vzniklé problémy nebo neočekávané situace ve výrobě. Systém sám o sobě je
velkým přínosem, ale je to jen nástroj k tomu, aby se o těchto situacích vědělo.
Zefektivnění výroby záleží také na přijmutí opatření na základě získaných
informací“.
Jaroslav Patzenhauer, vedoucí předvýroby, Automotive Lighting s.r.o.
produkty a technologie
Pro sběr dat je v AL použit modulární systém MES MERZ:

MData – PLC Fatek sběrný modul

MTrack – interakce s uživatelem přímo u stroje přes touchscreen obrazovku

MPortal – reporting a administrace
Další použité technologie:

OS Windows XP Embeded

Windows 2003, 2008 server

MS .Net Framework 3.5

MS SQL server 2008 pro reporting

Databáze Oracle ver 9i

SQL server Compact localdatabase
obrázky
Obr. 1 Práce na terminálu na pracovišti MFO4
Obr. 2 Vizualizace ve výrobě
ukázky obrazovek
Obr. 3 MTrack - Odvádění výroby
Obr. 4 MTrack - Zobrazení přehledu prostojů
ukázky reportů
Obr. 5 MPortal – ukázka statusboardu
Obr. 6 MPortal – přehled výroby
Download

kompletní studii ve formátu .pdf