ročník 11
SPOLEČNÍK
VE
SVĚTĚ
PODNIKÁNÍ
Měsíčník Hospodářské komory České republiky / listopad 2010
www.komora.cz | Měsíčník Hospodářské komory České republiky | ročník 11 | cena 45 Kč
Jak usnadnit
vstup MSP
na kapitálové trhy
Co zajímá české
podnikatele?
Zeptali jsme se ministrů
Ladislav Dráb, Česká energie
www.komora.cz
Naše služby vycházejí z potřeb malých
a středních podniků
01k_tit_drab.indd 1
15.10.2010 17:17:21
02k_csas.indd 2
15.10.2010 16:54:55
Editorial
Vydání:
11/2010, číslo vyšlo 29. 10. 2010
příští číslo vyjde 30. 11. 2010
Vážení
a milí čtenáři!
Pro Hospodářskou komoru ČR vydává:
C.O.T. media, s. r. o.
Opletalova 55, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 602 304
Fax: 221 602 266
www.cotmedia.cz
Šéfredaktorka:
Vlasta Holéciová
[email protected]
Telefon: 221 602 486
Redakce:
Kateřina Bártová
[email protected]
Telefon: 221 602 421
Foto na titulní straně:
Martin Kovář
Layout: Lukáš Tingl
Grafická úprava a sazba:
Martina Rychtaříková, Eva Smrčková,
Lukáš Tingl
Inzerce:
C.O.T. media, s. r. o.
Opletalova 55, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 602 153, 221 602 517
Fax: 221 602 266
www.cotmedia.cz
Distribuce:
Cortex, s. r. o.
Poděbradská 61a, 198 00 Praha 9
Telefon: 266 610 466
[email protected]
Marketing: Ivana Levčíková
[email protected]
D
ržíte v rukou listopadové vydání Komory.cz, která je svým hlavním tématem navýsost aktuální. Oblast energetiky hýbe dnes každým, ať jsou to domácnosti či firmy. Navíc v poslední době
informace o proklamovaném růstu cen energií zvedla z pohodlně vysezeného křesla nejednoho
diváka večerních zpráv. Není divu, že nás zajímal především ten segment, který by v důsledku rostoucí
ceny elektřiny musel do svých pokladnic sáhnout mnohem hlouběji (Energetický regulační úřad hovořil
o 18% růstu), tedy malé a střední podniky.
Jak se dozvíte z našich řádků, není třeba propadat panice. Premiér Petr Nečas slíbil garantovanou cenu
elektřiny, hovoří se o maximálním navýšení o pět procent. Jakými kroky toho chce dosáhnout, si přečtěte na straně 10. Materiál si také všímá alternativních dodavatelů energií. Ti doposud na energetické
scéně hráli převážně epizodní role, dnes se díky svým nižším cenám a individuálnímu přístupu dostávají
do rolí hlavních. Mezi námi, pět let po liberalizaci energetického trhu už bylo načase. Ne náhodou jsme
si tedy na obálku tohoto vydání vybrali vlastníka jedné takové společnosti. Na začátku příběhu Ladislava
Drába byla emigrace do Kanady a postupné budování obchodních vztahů. Dnes žije na Floridě, odkud
řídí byznys v Česku. Inovativní přístup k podnikání jeho firmě přináší ovoce v podobě neustávajícího
přívalu nových a nových zákazníků. Pevná vůle úspěšného podnikatele zvítězila nad těžkopádným a nepříliš pružným domácím energetickým trhem. Budiž takových více!
Odvrácenou stranou surovinového zápolení je udržitelný rozvoj. Máte-li zájem ve svém podnikání zachovávat přírodní hodnoty a biologickou rozmanitost pro současné i příští generace, zvu vás
na stranu 30. Tam se dozvíte o čtyřech systémových podmínkách, díky kterým nebudete mít z tisícovek
protopených megawatt hodin tak hluboké vrásky na čele. O plnějších peněženkách nemluvě.
Přeji vám příjemné čtení.
Vlasta Holéciová,
šéfredaktorka
Produkce:
Lucie Jonáková, Martina Pomykalová,
Edita Svatošová
Korektury: Martina Čechová
Aktualizace členské základny HK ČR:
Oddělení vnitrokomorové komunikace
Telefon: 266 721 326
Předplatné:
Jana Čitarská
Telefon: 266 721 435
Distribuce
»
»
více než 13 000 firem – členům Hospodářské komory ČR
jednotlivým kancelářím Hospodářské komory na různých stupních hierarchie a začleněným
živnostenským společenstvím
Uzávěrka příštího čísla: 25. 10. 2010
»
»
»
Náklad:
22 000 výtisků; vydavatel neručí
za obsah inzerátů
Cílem časopisu Komora.cz je hájit zájmy podnikatelů, přinášet stanoviska Hospodářské komory České
republiky a podnikatelů k legislativě a přispívat ke zlepšení podnikatelského prostředí v Česku.
Registrace MK ČR:
E10663, ISSN 1802-1247
V.I.P. osobnostem českého politického, společenského a hospodářského života
všem ambasádám ČR a Českým centrům v Evropě, vládním agenturám, státní správě
81 senátorům, 200 poslancům, primátorům, více než 6000 starostů
| www.komora.cz [3]
03k_edit.indd 3
15.10.2010 16:31:08
Obsah
Moje podnikání
Můj obor
Cena elektřiny:
není důvod propadat panice
10
Když Energetický a regulační úřad
oznámil ústy svého předsedy Josefa
Fiřta, že podnikům stoupne cena
elektřiny odhadem o sedmnáct
procent kvůli podpoře obnovitelných
zdrojů (především připojení solárních
zdrojů), zvedla se vlna obav, že
nárůst zničí český průmysl. Většina
malých a středních podniků však
může být možná trochu překvapivě
bez obav.
Můj svět
Můj styl
14
Miloslav Ludvík:
Mám strach, že lékaři budou
upřednostňovat ambulantní praxi
Udržet si kvalitu a dobrou
reputaci jedné z nejlepších
nemocnic v zemi je podle ředitele
Fakultní nemocnice v Motole
Miloslava Ludvíka náročné.
Nemocnice, které šéfuje, má
ovšem ambici stát se zároveň
prvním velkým zdravotnickým
zařízením v Evropě, které
vyhoví přísným podmínkám
mezinárodních standardů.
26
Ladislav Dráb:
Naše služby vycházejí z potřeb
malých a středních podniků
Nové vize v podnikání
4 systémové podmínky pro
udržitelný rozvoj firmy
S uvolněním českého
energetického trhu se o pozornost
zákazníků utkalo mnoho nových
dodavatelů plynu a elektřiny.
Obdobně jako v jiných oborech
se zrna oddělila od plev a zůstaly
jen silné společnosti s ambicí
stát se alternativou k tradičním
dodavatelům. České energii
i České plynárenské, v jejichž
čele stojí Ladislav Dráb, se tento
cíl daří plnit bezezbytku.
52
30
Jak usnadnit vstup MSP
na kapitálové trhy
Vietnam – obchod plný harmonie
Česká republika má k Vietnamu
blíže než kterákoli jiná země ze
středu Evropy. Ačkoli je Vietnamská
socialistická republika stále
považována za součást „třetího“
světa, rychlý rozvoj jihovýchodní
Asie láká i do této země stále více
zahraničních firem i z ekonomicky
nejvyspělejších zemí světa.
It seems to me
Módní dům Blažek přichází na trh
s novou kolekcí s poetickým názvem
– It seems to me – určenou pro
sezonu podzim/zima 2010. Kolekce
jemně balancuje mezi formálním
a neformálním stylem, pohrává si
s inovacemi i tradičním krejčovským
pojetím.
60
58
Hospodářská krize zhoršila přístup
firem k úvěrům a snížila objem
likvidních prostředků v ekonomice.
Chystané reformy na bankovních
trzích, které přinášejí striktnější
kapitálové požadavky ve formě
Basilejské dohody III a možná
i evropskou daň z finančních transakcí,
mohou o to více snížit objem likvidních
prostředků a zdražit úvěry.
Bowling x kuželky
Kuželky i jim podobný bowling jsou
zábavou, kterou můžete vyzkoušet
v jakémkoli věku. Skvěle při nich
strávíte večer s přáteli a hodí se
dobře i v době vánočních firemních
večírků.
64
[4] www.komora.cz |
04k_obsah.indd 4
15.10.2010 17:23:53
05k_kombanka.indd
KB
EUPoint Energie215 210x297.indd 1
15.10.2010
2.3.1016:49:30
15:34
[zprávy z komory a z domova]
CzechTrade a Hospodářská komora pomáhají
českým firmám na zahraničních trzích
J
iž více než 400 firem a profesních organizací
využilo od února výhod projektu Společná
účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí (SVV). Podstatou projektu, jehož
nositelem je agentura CzechTrade a koordinátorem Hospodářská komora České republiky (HK
ČR), je realizace společné účasti českých firem
a profesních organizací na veletrzích v zahraničí.
„Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo
projekt, díky němuž mohou české firmy získat až
120 tisíc korun na přímé náklady spojené s účastí
na veletrhu, a navíc mohou představit svoji nabídku
v rámci komunikační kampaně přímo v zahraničním
teritoriu,“ jmenuje hlavní výhody projektu SVV
Ivan Jukl, generální ředitel agentury CzechTrade.
Projekt je financován z prostředků ministerstva v rámci Operačního programu Podnikání
a inovace (OPPI). V období let 2010 až 2012 bude
krátce
Zástupci HK ČR se sešli
s představiteli SP ČR
Zástupci Hospodářské komory České republiky
(HK ČR) v čele s prezidentem Petrem Kuželem
se v druhé polovině září sešli s představiteli Svazu
průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) na společném
zasedání, jehož předmětem byly aktuální otázky,
které tíží podnikatelskou veřejnost. Na zasedání
byla mimo jiné projednána témata týkající se možného skokového růstu cen energie, nesystémového
Foto: HK ČR
Foto: HK ČR
podpořeno více než 1400 účastníků na minimálně
100 vybraných výstavách a veletrzích.
Od února byla zrealizována společná účast již na
28 veletrzích pro více než 400 firem a 30 profesních
organizací. Do konce roku přibude dalších 26 společných účastí pro více než 350 firem a 25 asociací.
Nejčastěji čeští vystavovatelé míří do Německa.
snižování počtu pracovníků obchodně-ekonomických úseků zastupitelských úřadů České republiky
v zahraničí a exportní strategie.
Představitelé HK ČR a SP ČR se shodli, že je nutné
pokračovat v dalším řešení problému možného
dramatického zdražování cen energie z důvodu
dotace na obnovitelné zdroje a problému připojování fotovoltaických elektráren, jak bylo navrženo
na zasedání krizového štábu, který svolala HK ČR.
Hospodářská komora České republiky a Svaz průmyslu a dopravy ČR společně odmítají snižování
počtu pracovníků obchodně-ekonomických úseků
zastupitelských úřadů ČR v zahraničí.
Strategie Evropa 2020: nové
výzvy, příležitosti a hrozby pro
ekonomiku EU
V první polovině roku 2010 představila Evropská
unie svou novou ekonomickou a sociální strategii
s názvem Evropa 2020. Tato strategie má pět hlavních cílů. Kromě vyšších investic do vědy a výzkumu, zlepšení úrovně vzdělání, ochrany životního
prostředí a potírání chudoby mezi ně patří i cíl
zvyšování zaměstnanosti. Prioritám a nástrojům
této nové hospodářské strategie EU a rovněž otázkám spjatým s její implementací v podmínkách
České republiky byla věnována konference již
VI. ročníku Evropského fóra podnikání (EFP),
která se konala 22. září v prostorách ministerstva
zahraničí. Fórum, jehož tradičním pořadatelem
Celkem se tedy počet podporovaných veletrhů
v roce 2010 vyšplhá na 54 akcí ve 27 zemích světa
na čtyřech kontinentech. Nejvíce se na veletrzích
prezentují české strojírenství, obranný a důlní
průmysl.
Pro rok 2011 je již nyní z důvodu velkého zájmu
schváleno 54 veletrhů v 23 zemích světa. Společné
účasti jsou plánovány v dostatečném předstihu,
a to i na nových, intenzivně se rozvíjejících trzích,
například v Mexiku, Brazílii či Vietnamu.
Účast na výstavách a veletrzích v zahraničí je
důležitým marketingovým nástrojem, zároveň je
však poměrně nákladná a klade značné nároky
i na odborné znalosti účastníků. Aby byly prostředky investovány efektivně, připravily agentura
CzechTrade a HK ČR pomocníka veletržního
manažera, příručku s názvem Efektivní účast
na zahraničním veletrhu.
Foto: HK ČR
je soukromá vysoká škola NEWTON College,
přineslo celé spektrum názorů na potenciální
ekonomické a sociální účinky strategie a umožnilo
porovnání pohledů jak na možné makroekonomické důsledky strategie, tak na její dopady na různé
typy subjektů v evropské i tuzemské ekonomice.
Také letos proběhla konference EFP ve dvou blocích
Omluva
V minulém vydání KOMORY.cz jsme
slibovali, že přílohou časopisu bude DVD
o obsluze datových schránek. Bohužel se
tak nestalo. Všichni zájemci o instruktážní
video si jej mohou stáhnout na adrese
www.egonacademy.cz.
Všem čtenářům se omlouváme.
[6] www.komora.cz |
06-09k_kratceD.indd 6
15.10.2010 17:06:29
[zprávy z komory a z domova]
– dopoledním a odpoledním. Dopolední blok se
zabýval hlavně samotnými cíli a nástroji strategie,
zatímco v rámci odpoledního bloku přednášející
hovořili především o implementaci a možných
důsledcích strategie Evropa 2020 v ČR.
Na konferenci vystoupil mimo jiné i Pavel
Bartoš, viceprezident Hospodářské komory
České republiky. Prezentace jednotlivých
vystupujících jsou k dispozici na webových
stránkách www.efp.cz.
Prezident HK ČR se setkal
s novým velvyslancem
Korejské republiky v Praze
J. E. Gabrielem Ohem
Prezident Hospodářské komory České republiky se setkal s novým velvyslancem Korejské republiky v Praze J. E. Gabrielem Ohem. Během
přátelského rozhovoru byly diskutovány příležitosti podpory vzájemného obchodu mezi EU
a Jižní Koreou v návaznosti na připravovanou
dohodu o volném obchodu, která by měla být
oficiálně podepsána na počátku října 2010. Pan
velvyslanec vyjádřil podporu současným akti-
vitám HK ČR v tomto teritoriu a je připraven
osobně podpořit plánované podnikatelské mise.
V nejbližší době se jedná o zasedání mezivládní
smíšené komise Česká republika – Korejská
republika, které by se mělo uskutečnit ještě
v letošním roce. Ústy prezidenta Petra Kužela
vyjádřila Hospodářská komora ČR podporu
brzké implementaci uvedené dohody o volném obchodu mezi EU a Jižní Koreou, kterou
považuje za významný krok směrem k rozvoji
obchodní spolupráce a podnikatelských vztahů.
Prezident HK ČR se sešel
s ministrem MPO
Prezident Hospodářské komory České republiky
Petr Kužel jednal s ministrem průmyslu a obchodu Martinem Kocourkem o problematice
fotovoltaiky a o možném drastickém zdražování
elektrické energie. Oznámil mu mimo jiné, že
závěry kulatého stolu, který k dané problematice
zorganizovala HK ČR počátkem září, budou
dále rozpracovány. Prezident rovněž ministra
informoval o sestavení krizového štábu, který
zasedal 17. 9. 2010 a jenž má pomoci při řešení
zmíněných aktuálních problémů.
Hospodářský výbor
sněmovny se poprvé
zabýval problematikou
nerovnoměrného zdanění
zaměstnanců a OSVČ
Toto téma otevřel
na výboru přizvaný
viceprezident Hospodářské komory František Holec. „Problém
je mimo jiné i v tom,
co osobně nazývám
sociální časovanou
bombou, a to je výše
důchodů,“ upozornil
Foto: archiv
Holec na fakt, že
OSVČ odvádí na sociální pojištění výrazně méně
než zaměstnanec, za něhož ovšem většinu pojištění
hradí zaměstnavatel. „OSVČ pak jde do penze
a dostane pět tisíc měsíčně,“ dodal Holec.
Řešila se i problematika dvoukolejného zdanění,
protože OSVČ fakticky vzato zaplatí na daních
a pojištění více než zaměstnanec, ale za toho do spo-
3M solární a
bezpečnostní
okenní fólie.
Snížení
na klimatizaci a
nákladů
zvýšení pohodlí.
3M solární fólie poskytují ochranu před teplem, odráží až 59% dopadající energie
a 99% UV záření. 3M bezpečnostní fólie snižují riziko vniknutí do budovy.
Více informací naleznete na www.3m.cz. Volejte 261 380 111 nebo pište na [email protected]
| www.komora.cz [7]
06-09k_kratceD.indd 7
15.10.2010 17:06:54
[zprávy z komory a z domova]
Akce regionálních komor
O
kresní hospodářská komora Olomouc
připravila na 9. 9. 2010 setkání se světově
uznávaným makroekonomem profesorem
Milanem Zeleným. Profesor Zelený je odborník
v oblastech strategie, řízení znalostí, soustavy
řízení Baťa, multikriteriálního rozhodování,
produktivity práce a systémů podnikového řízení,
organizační poradce a konzultant, tvůrce kustomizovaných soustav podnikového řízení a strategický kouč. V současnosti je řádným profesorem
na Fordham University v New Yorku (po předchozím desetiletém působení na Columbia University). Je také profesorem na Univerzitě Tomáše Bati
ve Zlíně. Hostující profesury drží na čínské Xidian
lečné kasy zaplatí ještě další peníze zaměstnavatel.
Tento jev vede ke vzniku tzv. schwarzsystému, kdy
zaměstnanci přecházejí na živnostenský list, aby
zaměstnavatele stáli méně.
Prezident HK ČR se sešel
s guvernérem národní banky
Prezident Hospodářské komory České republiky
Petr Kužel jednal s guvernérem České národní
banky Miroslavem Singerem o ekonomických
otázkách a možném hospodářském vývoji České
republiky v následujícím období. Mimo jiné
rovněž diskutovali o poplatcích v mezibankovním styku. Prezident informoval v této souvislosti guvernéra o tom, že si podnikatelé ohledně
zmíněné oblasti stěžují.
Foto: archiv OHK Olomouc
[
OHK Olomouc uspořádala setkání s ekonomem
Milanem Zeleným.
pozvání na sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR.
V rámci programu MSV byl prezident HK ČR
Petr Kužel přítomen na akci Rakousko – partnerská země, jejímž organizátorem je organizace
Advantage Austria. Dále se prezident HK ČR
zúčastnil programu Business den Ruské federace.
V rámci této akce byly mimo jiné projednány
hlavní směry spolupráce Ruska a Česka, modernizace, inovace, investování obou zemí a respektování společných projektů.
Imatrikulační formuli pronesl a do učení žáky
přijal prezident Hospodářské komory ČR a člen
představenstva Hospodářské komory hl. m. Prahy Petr Kužel, který ve svém úvodním proslovu
k učňům mimo jiné řekl: „Jste skupinou lidí, která
se proslaví nejen v České republice, ale i v Evropě
a po celém světě, a já jsem potěšen, že je vás tolik.“
Prezident Hospodářské komory neopomněl ani
poděkovat rodičům a samotným žákům, že se
rozhodli právě pro řemeslo.
Bylo imatrikulováno
1800 pražských učňů
Prezident Hospodářské
komory jednal s premiérem
Petrem Nečasem
Prezident Hospodářské komory Petr Kužel se setkal
s premiérem Petrem Nečasem, aby mu sdělil své
obavy z možného problému skokového nárůstu
elektrické energie v roce 2011, jehož důvodem je
OZE. Premiér se dále zajímal o stav podnikání
po hospodářské krizi. Oba se dohodli na pravidelných schůzkách.
Prezident HK ČR se zúčastnil
Mezinárodního strojírenského
veletrhu v Brně
Prezident Hospodářské komory České republiky
Petr Kužel se zúčastnil zahájení Mezinárodního
strojírenského veletrhu v Brně. Současně přijal
Foto: HK ČR
Foto: HK ČR
University v Xi,an, Fu Jen University v Tchaj-peji,
Indian Institute of Technology v Kanpuru a na
IBMEC v Riu de Janeiro. Seminář zahájil ředitel
OHK Olomouc Jaroslav Havelka, který na přípravě
se svým týmem tři měsíce intenzivně pracoval.
Setkání bylo tematicky zaměřeno na ekonomický
vývoj v ČR ve vazbě na světovou ekonomiku.
Dalšími tématy bylo porovnání podmínek v České
republice s některými ekonomikami, demokracie
politická a demokracie ekonomická, situace v ČR,
a zejména nové oblasti podnikání. „Tvůrcem hodnot je jedině podnikatel. Všechny ostatní subjekty
prostředky jen spotřebovávají,“ apeloval na setkání
profesor Milan Zelený.
Ve čtvrtek 7. října 2010 dopoledne se nadvakrát
zaplnila Smetanova síň Obecního domu v Praze
žáky 1. ročníků oborů středního vzdělávání
s výučním listem, aby zde byli za přítomnosti
náměstkyně primátora Marie Kousalíkové
a prezidenta HK ČR Petra Kužela slavnostně
imatrikulováni. Slavnostní akt zapsání nových
adeptů řemeslných profesí v hl. m. Praze se konal
v rámci projektu ŘEMESLO ŽIJE!, jehož partnerem je i Hospodářská komora hl. m. Prahy.
Hospodářská komora ČR:
partner projektu TECH_NET
Tým projektu TECH_NET, který realizuje
Textilní fakulta liberecké TU, uspořádal spolu
s partnery projektu, HK ČR a Asociací textilního, kožedělného a oděvního průmyslu (ATOK),
průzkum, jehož cílem bylo zjistit, jaký je mezi
členskou základnou ATOKu zájem spolupracovat při základním a aplikovaném výzkumu
s vysokými školami. Z odpovědí firem vyplynulo, že jejich převážná část nemá technické či
technologické problémy, které by nedokázala
[8] www.komora.cz |
06-09k_kratceD.indd 8
18.10.2010 13:19:05
[zprávy z komory a z domova]
vyřešit vlastními odbornými kapacitami, případně za pomoci svých dodavatelů, a potřebu
obracet se na VŠ proto nemají. S ohledem
na skutečnost, že průmyslový výzkum a vývoj
by měly patřit k samozřejmým činnostem
podniků, které chtějí uspět v tržním prostředí,
jsou výsledky průzkumu tristní. Zároveň jsou
ale i výzvou pro školy, které mají o spolupráci
s podnikatelskou sférou zájem a mají co nabídnout, aby o sobě dobře prováděným cíleným
marketingem daly vědět. Více informací naleznete na www.komora.cz.
Česká pošta chce zřídit
vlastní banku
Vláda schválila úsporný
rozpočet a povodňovou daň
ERÚ: Elektřina zdraží
o 12 %
Nečasův kabinet schválil rozpočet na příští rok
i povodňovou daň. „Schválený rozpočet počítá
s příjmy ve výši 1 044 831 369 000 Kč a výdaji
ve výši 1 179 831 369 000 Kč. Deficit státního rozpočtu na rok 2011 je navržen ve výši 135 miliard
korun. Podíl deficitu veřejných rozpočtů na HDP
v roce 2011 nepřekročí 4,6 %,“ řekl premiér Petr
Nečas. Fiskální cíl pro rok 2012 je podíl deficitu
veřejných rozpočtů na HDP ve výši 3,5 % a pro
rok 2013 ve výši 2,9 %. Vláda také odsouhlasila
změny v daních a tzv. povodňovou daň. Ta bude
spočívat ve snížení základní slevy na poplatníka o stokorunu, což vláda odsouhlasila pouze
na rok 2011.
Stát zvýší od Nového roku mýto
v průměru o čtvrtinu
Od začátku příštího roku podraží mýtné
vybírané na tuzemských dálnicích a rychlostních silnicích v průměru až o čtvrtinu. Podle
mluvčího ministerstva dopravy Karla Hanzelky
se zvýší na průměrných pět korun za kilometr.
Sazba vzroste pro všechny kategorie přepravců
a na všech úsecích. Ministerstvo dopravy naopak
neplánuje v příštím roce zdražit dálniční známky
pro motoristy, kteří si museli více připlatit už
v letošním roce. Za roční známku za užívání
dálnic a rychlostních komunikací museli zaplatit
1200 korun.
Nižší podpora stavebního
spoření a daňové změny
Vláda schválila novelu zákona o dani z přidané
hodnoty i podmínky změny stavebního spoření.
Návrh počítá se snížením maximální výše státního příspěvku za kalendářní rok z dosavadních
3000 Kč (respektive 4500 Kč u smluv uzavřených
do 31. prosince 2003) na 2000 Kč. „Bude zároveň
uplatněna srážková daň 50 procent z poskytnuté
státní podpory,“ dodal ministr financí Miroslav
Kalousek.
Česká pošta má nový podnikatelský plán, podle
něhož bude například poskytovat služby související
s elektronizací státní správy a založí vlastní banku.
Management pošty tvrdí, že uskutečnění plánu přinese navíc výnosy ve výši 5,8 miliardy korun. Pokud
by se však navrhované změny nepodařilo provést,
měla by Česká pošta v roce 2014 ztrátu převyšující
5,2 miliardy korun.
Foto: thinstockphotos.com
Telegraficky
» Deficit veřejných financí loni stoupl
na 5,80 % HDP. Před rokem byl deficit
pod 3 %, jak požaduje EU.
» Dluhy českých domácností za srpen
stouply o téměř 4 mld. Kč na
1,022 bilionu Kč. Meziročně byly vyšší
o 70,9 mld. Kč.
» Nákladní dopravci zaplatili za tři čtvrtletí
na mýtném 4,8 mld. Kč, což je o 16 %
více než loni.
» Ministerstvo financí bude zřejmě moci
vydat v letech 2011 a 2012 státní
dluhopisy za 274,6 mld. Kč.
» Vláda schválila rozpočet Státního fondu
dopravní infrastruktury na příští rok
s výdaji 61,3 mld. Kč, což je o 36 %
méně než letošní rozpočet.
» Zahraniční dluh Česka se ve 2. čtvrtletí
zvýšil o 132 mld. na 1,7 bilionu korun.
Meziročně se zvýšil o 167 miliard Kč.
» Maloobchodní tržby v srpnu
Příspěvek na podporu obnovitelných zdrojů,
který tvoří část ceny elektřiny, poletí v roce 2011
vzhůru. Ze současných 166 korun se nejspíš
vyšplhá na 520 korun za megawatthodinu.
Důvodem je prudký rozvoj solárních elektráren
v České republice, řekl místopředseda Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Blahoslav
Němeček.
Průměrná domácnost se spotřebou 2500 kilowatthodin, která bydlí ve třípokojovém bytě
a elektřinou svítí, vaří a používá obvyklé spotřebiče, v příštím roce zaplatí za elektřinu zhruba
o 1300 korun více. Domácnosti, které využívají
elektřinu také k topení a ohřevu vody, a spotřebují tak 15 000 kWh, si podle ERÚ připlatí o zhruba
7700 korun za rok. Nejhůře na tom pak budou
podnikatelé. Například malému podnikateli se
spotřebou 40 tisíc kWh se výdaje za elektřinu
od ledna zvýší o 20 000 korun. Velké podniky se
spotřebou 30 GWh zaplatí o zhruba 15 milionů
korun za rok více.
po červencovém poklesu vzrostly
meziročně o 2,8 %. Tržby ovlivnil hlavně
vyšší prodej automobilů.
» Čtyři povodně a jedno krupobití, které
od května sužovaly Česko, způsobily
klientům domácích pojišťoven celkem
63 470 škod za 5,1 mld. Kč.
» Průmyslová výroba v srpnu
meziročně zrychlila růst na 12,9 %
po červencových 5,3 %. Meziměsíčně
byla vyšší o 1,3 %.
» Investice na ochranu životního prostředí
v ČR loni vzrostly o 15 % na 23,5 mld.
korun. Neinvestiční náklady naopak
klesly na 49 mld. Kč.
» České hutnictví se pozvolna dostává
z hospodářské krize, za první pololetí
vzrostly jeho tržby o 10,8 %, výroba
vzrostla o 32 %.
» Schodek státního rozpočtu stoupl
ke konci září na téměř 100 mld. Kč,
loni ve stejném období byl deficit
87 mld. Kč.
» Výroba aut v ČR letos podle prezidenta
Více o energetice čtěte
v hlavním tématu čísla na str. 14
Sdružení automobilového průmyslu
Martina Jahna mírně poroste do 5 %
a bude okolo milionu vozů.
[MICHAELA ŠKARDOVÁ, Oddělení komunikace
a PR HK ČR]
| www.komora.cz [9]
06-09k_kratceD.indd 9
18.10.2010 13:19:46
Můj obor [rozhovor měsíce]
S uvolněním českého
energetického trhu se o pozornost
zákazníků utkalo mnoho nových
dodavatelů plynu a elektřiny.
Obdobně jako v jiných oborech
se zrna oddělila od plev a zůstaly
jen silné společnosti s ambicí
stát se alternativou k tradičním
dodavatelům. České energii
i České plynárenské, v jejichž čele
stojí Ladislav Dráb, se tento cíl daří
plnit bezezbytku.
Ladislav Dráb:
Naše služby vycházejí z potřeb
malých a středních podniků
Foto: Martin Kovář
Z
dá se, že Češi začali slyšet
na alternativní řešení nejen v politice.
Čím dál větší skupina lidí přechází
od zažitých dodavatelů energie a plynu
k menším podnikům. Jak České energii,
tak i České plynárenské se v tomto směru
daří. Jaký vývoj v preferencích klientů
předpokládáte?
Český energetický trh v posledních letech prochází
dynamickými změnami. V každém případě jde
o pozitivní proces. Samozřejmě s vidinou pohádkových zisků a marží přilákala energetika řadu
podnikatelů. Myslím si, že tak, jak jsme zaznamenali raketový nárůst počtu obchodníků s energiemi krátce po liberalizaci trhu, dojde postupně
k vykrystalizování omezeného počtu seriózních
společností s ambicemi působit na trhu dlouhodobě. Troufl bych si situaci v energetice přirovnat
k situaci v českém bankovnictví počátkem 90. let.
Tehdy také kdo mohl, tak si založil banku anebo
alespoň kampeličku či podnikal ve finančním
poradenství. Podívejte se, kolik takových subjektů
ale postupně z trhu ať už v tichosti, ale i za dramatických okolností zmizelo.
Vysoce konkurenční prostředí přimělo dosud
monopolní dodavatele energií ke změně jejich
chování a přístupu k zákazníkům. Konstrukce ceny, odpovědnost za odchylku, položková
struktura, tj. z čeho se vlastně skládají náklady
na energie a jak jednotlivé položky lze či nelze
ovlivnit, to jsou témata, kde už naši klienti netápou jako před pár lety.
Pokusím-li se srovnat elektroenergetiku
a plynárenství, musím konstatovat, že ačkoli
byl plynárenský trh ještě nedávno výrazně více
konzervativní a uzavřený „svět sám pro sebe“, tak
dnes, troufám si říci, se otevírá dynamičtěji než
elektroenergetika.
Zásluhu na tom bezesporu má poměrně kvalitní
český legislativní rámec postavený na energetickém zákonu a z našeho pohledu určitě pozitivní
role Energetického regulačního úřadu. Velmi
důležitou roli v celém procesu hraje operátor
trhu, díky němuž mají všichni obchodníci rovný
přístup k trhu a nezbytným datům. S uspokojením
konstatuji, že máme ve střední Evropě ve srovnání
s okolními zeměmi velmi komfortní podmínky
pro poskytování služeb.
[10] www.komora.cz |
10-12k_energie.indd 10
15.10.2010 16:05:44
Můj obor [rozhovor měsíce]
Ladislav Dráb
po absolvování vysoké školy emigroval
do Kanady, kde se postupně dokázal
prosadit a navázat pevné obchodní
vztahy. Po návratu do České republiky
se pustil do podnikatelských aktivit
a díky své vůli dokázal naplnit svou
klíčovou vizi a vybudovat CEGroup
do dnešní podoby. Jeho krédem
vedle opravdu buldočí vůle dotáhnout
věci do konce je pokora a úcta.
Úcta k lidem, pracovním výsledkům,
hodnotám a přátelství.
Ladislav Dráb dnes žije se svou
rodinou na Floridě, odkud řídí své
obchodní aktivity v Evropě.
A jaké preference klientů očekávám? Vždy bude
určitá část trhu, která setrvá ve smluvním vztahu
s tradičními dodavateli. To je zákonitý jev. Bylo
to vidět i krátce po krachu Moravie Energo,
i když v tomto případě excelentně zafungoval
Energetický regulační úřad a institut dodavatele
poslední instance. Navíc se tak stalo v době výrazných poklesů cen energií, takže převážná část
klientů bývalé Moravie Energo ze vzniklé situace
ještě těžila. Některé, zejména velké nadnárodní
společnosti na základě této skutečnosti volily
strategii výběru jednoho z původních tří tradičních dodavatelů.
Pak zákonitě existuje druhá strana spektra, tedy ti
klienti, kteří nejraději mění dodavatele každý rok.
Naše společnost se soustřeďuje na dlouhodobou
spolupráci s těmi, kteří očekávají nejen konkurenceschopnou jednotkovou cenu za dodanou energii,
ale k tomu ještě možnost optimalizovat celkové
náklady a získat služby, které jim umožní plně se
soustředit na jejich hlavní předmět podnikání.
Klienti ze segmentu malých a středních podniků
a obchodních řetězců na tuto nabídku slyší čím
dál více.
Je český zákazník v něčem specifický,
respektive jak náročné je přesvědčit ho o tom,
že služby nové, neokoukané společnosti mohou
být stejně kvalitní, ba dokonce kvalitnější než
služby gigantů?
Český zákazník je stejně náročný na kvalitu služeb jako každý jiný subjekt v Evropě či ve světě.
Česká energie už dnes zdaleka není nějakou
novou a neokoukanou společností. Snažíme se
poskytnout služby šité na míru každému individuálnímu zákazníkovi. V naší firmě nepoužíváme anonymní call centrum, ale naši zákazníci
znají naše specialisty ať už z telefonického anebo
i osobního styku. Mohou se na nás obracet
s jakoukoli otázkou či problémem. Pokud je
dotaz klienta mimo rámec naší působnosti, mají
naši pracovníci za úkol kvalifikovaně poradit či
doporučit, jak situaci řešit.
V roce 2009 jsme se zařadili na 57. místo mezi
českých 100 nejlepších firem a získali zároveň
ocenění Dynamická firma roku. Doplnili jsme si
certifikát jakosti ISO 9001 a v letošním roce získali
od společnosti ČEKIA nejvyšší rating AAA. I to je
myslím známka, jak vážně ke kvalitě našich služeb
přistupujeme a jak velmi si našich zákazníků a obchodních partnerů vážíme.
Kromě individuálních zákazníků nabízíte
produkty i pro malé a střední podnikatele. Jak
vaše nabídka směrem k nim vypadá?
Pokud máte na mysli domácnosti pod pojmem
individuální zákazník, pak je na místě zmínit,
že Česká energie nevystupuje aktivně na trhu
energií pro domácnosti. Pokud poskytujeme tyto
služby domácnostem, pak prakticky výhradně jen ve vazbě na naše klienty z řad firem či
podnikatelů.
Malé a střední podniky jsou naším hlavním a cílovým segmentem trhu. Na jejich potřebách jsme
postavili strukturu našich služeb. Naším cílem je,
a možná se budu opakovat, vytvořit takové podmínky, aby se náš zákazník mohl plně soustředit
na svou podnikatelskou činnost a my pro něj
zajistili dodávky energií tak, aby na jejich zajištění
vynaložil jen tolik prostředků, kolik je nezbytně
nutné. Vždyť většina malých a středních podniků
ani nemá energetika, a pokud ano, je to většinou
sdružená funkce. Naší odpovědností je, abychom
vedle dodávek energií poskytli našemu zákazníkovi informační a poradenskou podporu nahrazující
mu chybějícího specialistu.
Mluvíte o tom, že ke svému oboru přistupujete
inovativně a s netradičním pohledem na věc.
Jak se tento přístup konkrétně projevuje
v chování vůči zákazníkům a v produktech
a návazných službách, které jim poskytujete?
Přestože jsme dodavatelem energií, naším cílem
není dodat našemu zákazníkovi co nejvíce
elektřiny nebo plynu, ale naopak doporučit mu
taková opatření, která povedou k minimalizaci
jeho nákladů. To je další důvod pro individuální
přístup. Jsou samozřejmě standardní doporučení, která lze aplikovat v řadě případů plošně, ale
každá podnikatelská aktivita má jiný charakter,
jiné lokální podmínky, jiné limity. Naši pracov-
| www.komora.cz [11]
10-12k_energie.indd 11
15.10.2010 16:05:58
Můj obor [rozhovor měsíce]
CEGroup
se začala formovat
v roce 2002
ØáØåÚì “æâßèçÜâáæ
Česká energie, a. s.,
je nosnou společností skupiny.
Jako jeden z prvních alternativních
dodavatelů elektrické energie a zemního
plynu vstoupila na energetický
trh s jasnou vizí být partnerem
a pomocníkem malých a středních
podniků a obchodních či výrobních
řetězců.
Česká plynárenská, a. s.,
byla založena v roce
2007 s cílem vstoupit
na evropský velkoobchodní trh
s plynem. Po počátečním období
etablování na velmi konzervativním
a uzavřeném plynárenském trhu
ovládaném nadnárodními společnostmi
a dlouholetými obchodními závazky
překvapila odbornou veřejnost navázáním
bezprecedentního obchodního vztahu
s jednou z nejvýznamnějších norských
těžebních společností.
GSCeP, a. s.,
byla zřízena pro rozvoj
a realizaci projektu rychlého podzemního
zásobníku zemního plynu. Je nositelkou
nezbytných oprávnění a rozvíjí svůj
projekt v udělených průzkumných
územích v lokalitách Okrouhlá Radouň
u Jindřichova Hradce a Rožná
na Vysočině.
České plynovody, a. s.,
společnost je nositelkou
projektu Mozart – propojení
české a rakouské plynárenské
soustavy v oblasti jižních Čech.
níci mají za úkol vždy analyzovat aktuální stav
a doporučit klientovi, jak by bylo možné snížit
jeho stávající náklady. Samozřejmě ne vždy jsou
třeba jinde účinná opatření použitelná v konkrétní situaci.
Rozhodně nezanedbatelnou úsporou nákladů je
soubor služeb poskytovaný obchodním řetězcům
či těm subjektům, které mají řadu odběrných míst
(elektroměrů a plynoměrů). Tady zase více spolupracujeme s ekonomickými útvary, účtárnami
a útvary plánování. Díky spolupráci s námi se
náklady na energie zejména u odběrů v nízkém
napětí stávají pro klienty přehlednými a souměřitelnými. Je jednodušší identifikovat nehospodárnost a zbytečné náklady. Minimalizujeme
automaticky dohadné položky na konci účetního
roku. Plánování a vyhodnocování nákladů se stává
přehledným a ekonomové mohou své kapacity
soustředit na controlling a jiné úkoly.
Jaké kroky by podle vás v tuto chvíli české
energetice nejvíce prospěly?
Bezesporu větší propojenost české plynárenské soustavy na okolní země. Když se podíváte
na plynárenskou mapu České republiky, uvidíte
pouze dvě větve tranzitního plynovodu vedoucího z Lanžhotu na česko-slovenských hranicích do Německa přes Waidhaus a Horu Svaté
Kateřiny. Úplně chybí propojení severojižním
směrem, tedy na jihu do Rakouska a na severu
do Polska. Existuje několik projektů v různé fázi
rozpracování, které se snaží tuto potřebu řešit.
Takové propojení by bezesporu přispělo jak
k vyšší likviditě českého plynárenského trhu, tak
k jeho vyšší energetické bezpečnosti. Z hlediska
spotřebitele by takové propojení snížilo rizika
přerušení dodávek či aplikaci regulačních stupňů
a přispělo k důslednějšímu přizpůsobení cen
okolnímu prostředí.
V jakém stadiu se v současné době nachází
český energetický trh? Je na něm stále prostor
pro další společnosti, případně pro další růst
těch stávajících?
Český trh má za sebou první dynamické začátky.
Hospodářská krize prověřila a ještě prověřuje stabilitu nově vzniklých energetických hráčů. Myslím
si, že řada menších postupně buď zmizí, anebo
splyne s těmi většími. Je pravděpodobné, že i mezi
relativně velkými subjekty může dojít ke „sňatkům“ ať už z rozumu anebo vynuceným anebo zúžení či rozšíření spektra dosud nabízených služeb.
S postupující přeshraniční propojeností soustav
se zvyšuje jak bezpečnost, tak likvidita trhu. Řada
nadnárodních energetických společností je na českém trhu již aktivní, dá se ale očekávat, že se zde
ještě pár nových hráčů může objevit.
Vaše společnosti patří pod skupinu CEGroup,
je dnes nezbytností mít v byznysu, ve kterém
působíte, možnost opřít se o silného partnera?
Má působnost v energetické skupině naopak
i nějaké nevýhody?
Nemyslím. Skupina CEGroup vznikla v souvislosti s potřebou oddělit od sebe a zprůhlednit
jednotlivé nosné činnosti, tedy oddělit dodávky
energií koncovým zákazníkům od velkoobchodu a tradingu s plynem a samostatně řešit dva
velké investiční projekty, kterými jsou zásobník
na zemní plyn, budovaný ve spolupráci se státním
podnikem DIAMO a Metrostavem v lokalitě
obce Rožná, a plynovod Mozart, jehož ambicí je
propojení české a rakouské plynárenské soustavy
v prostoru jižních Čech. Oba investiční projekty
by měly významnou měrou přispět k energetické bezpečnosti České republiky a zvýšení
likvidity plynárenského trhu. Když hovořím
o vyšší likviditě trhu, ta by se sebou měla zákonitě
přinést konkurenceschopnější ceny pro koncové
spotřebitele.
Jak si Česko z vašeho pohledu vede v otázkách
alternativních zdrojů a technologické inovace?
Je pravda, že například solární energetika si
zrovna dobré renomé vzhledem k početným
spekulacím nevysloužila.
Je to ale škoda. Obnovitelné zdroje rozhodně
mají v energetickém mixu své místo. Důvody,
proč nastal v solární energetice v České republice
v posledních dvou letech boom, byly již hodně
diskutovány v médiích. Nedivte se investorům,
kteří se do tohoto podnikání pustili. Nedivme se
ani tomu, že je teď solární energie tak zatracována, když nevhodně nastavené bonusy v minulosti
budou mít takový vliv na náklady za elektrickou
energii. V této souvislosti považuji za rozumné
do budoucna chránit před zastavěním elektrárnami zemědělskou půdu. Česká republika
nemůže vzhledem ke své poloze uprostřed
kontinentu očekávat vysokou účinnost v současnosti známých technologií využívaných v oblasti
obnovitelných zdrojů.
Prozradíte nějaké zásadní úkoly, které vás
v dohledné době čekají?
Dospěli jsme k závěru, že podmínky na slovenském
trhu naznačují, že bychom mohli dosáhnout stejné
kvality služeb ve vztahu k našim zákazníkům jako
v České republice. Proto se postupně připravujeme
na vstup na tento trh našich nejbližších sousedů.
Každodenní prací je vyhodnocování zpětné vazby
od našich zákazníků – jejich přání, jak dále vylepšit
naše služby. Takže budou pokračovat úpravy našeho
klientského portálu a komunikačních kanálů. «
e-mail: [email protected]
www.ceskaenergie.cz
[MARTIN KALIVODA]
[12] www.komora.cz |
10-12k_energie.indd 12
15.10.2010 16:06:08
Dobrý partner dává více než energii...
Nedodržený účiník, nevyžádaná dodávka
jalové energie nebo překročení rezervované
kapacity? S námi bez poplatků!
Našim zákazníkům připojeným na hladině VN nebo VVN poskytujeme zdarma službu
Kompenzace a regulace, díky které je možné zásadně redukovat náklady na odběr
jalové energie.
Služba zahrnuje:
vstupní měření na odběrném místě,
analýzu současného stavu a návrh optimálního řešení včetně ekonomického
zhodnocení pro realizaci technických zařízení.
Následně zajišťujeme montáž technického zařízení v odběrném místě zákazníka
a servis a opravy technického zařízení v průběhu jeho provozu.
Nyní nabízíme spolufinancování navržených opatření až do výše 100 %.
V případě Vašeho zájmu kontaktujte Vašeho obchodního manažera nebo pošlete
Vaši poptávku na [email protected]
www.eon.cz
EON_Kompenzace_inzerce_A4_10_2010.indd
13k_eon.indd 13
1
15.10.2010
11.10.2010 17:11:28
8:30:05
Cena elektřiny:
není důvod propadat panice
Když Energetický a regulační úřad oznámil ústy svého předsedy Josefa Fiřta, že podnikům stoupne cena elektřiny
odhadem o sedmnáct procent kvůli podpoře obnovitelných zdrojů (především připojení solárních zdrojů), zvedla
se vlna obav, že nárůst zničí český průmysl. Většina malých a středních podniků však může být možná trochu
překvapivě bez obav.
P
remiér Petr Nečas neoficiálně garantoval,
že vláda najde řešení, které distributorům
kompenzuje příspěvky na obnovitelné zdroje,
a energie tak zdraží maximálně o pět procent.
Ministři financí a průmyslu a obchodu Miroslav
Kalousek a Martin Kocourek dokonce hovoří o nulovém nárůstu, kterého chtějí dosáhnout prodejem
emisních povolenek velkým energetickým hráčům.
Je velmi pravděpodobné, že vláda tento postup
posvětí, a souhlasí s ním i průmyslové svazy. „Prodej
povolenek za devadesát miliard považuji za nejčistší
řešení, jak zabránit likvidaci energeticky náročnějších podniků,“ uvedl prezident Svazu průmyslu
a dopravy Jaroslav Míl, podle nějž nyní stát rozdává
povolenky energetickým firmám nesmyslně zdarma, což je výsledek kreativity poslanců z letošního
jara. Potud tedy regulovaná složka ceny.
Sláva liberalizaci
Druhým důvodem pro optimismus je zvyšující se
konkurence energetických společností. Ačkoliv je
[14] www.komora.cz |
14_16k_tema2.indd 14
15.10.2010 16:37:10
Můj obor [téma]
energetický trh liberalizovaný už pět let, až v letošním roce vypukla opravdová konkurenční válka,
která má pro odběratele energií z řad podnikatelů
dvě zásadní výhody: tlačí ceny dolů a zkvalitňuje
služby. Na trh vtrhli alternativní dodavatelé energií, kteří nakoupili levnější elektřinu na burzách
a tlačí velké hráče, aby šli s cenou silové elektřiny
dolů. „Nákupním mixem jsme vždy schopní dodat
levnější elektřinu než ČEZ, E.ON či Pražská energetika, a můžeme tak podnikům garantovat nižší cenu
silové elektřiny,“ je přesvědčen Jiří Písařík, jednatel
alternativního dodavatele energií Bohemia Energy.
„Malí a střední podnikatelé byli velkými hráči léta
přehlížení, a i z toho důvodu se na ně zaměřili
alternativní dodavatelé. Pro nás je tento segment
zásadní a s každým podnikatelem jednáme osobně,“
dodal Písařík.
Na trhu teď působí zhruba dvacet alternativních
dodavatelů energií, kteří nabízejí firmám v honbě
za co největším podílem na trhu i dost zásadní
snížení cen. Část z nich se orientuje pouze na velkoodběratele (například Lumius), což s sebou nese
riziko, že výpadek jednoho odběratele může firmě
způsobit existenční problémy. Je to však riziko
pouze pro samotnou energetickou společnost.
Podniky odebírající elektřinu jsou chráněny
zákonem, který jim garantuje režim tzv. dodavatele poslední instance, jímž je nejbližší regionální
distribuční energetická společnost. Zákazníci se
tak nemusí bát, že budou bez proudu. „Dodavatel
poslední instance je povinen dodávat elektřinu
v tomto režimu po dobu tří měsíců. Zákazníci kategorie domácnosti a maloodběratelé podnikatelé
připojení na hladinu nízkého napětí mohou navíc
požádat o tento režim po neomezenou dobu,“
uvádí Energetický regulační úřad.
Každopádně pokud podnikatelé přejdou k alternativním dodavatelům, musí počítat s rizikem,
že jejich dodavatel zkrachuje. Podle analytiků
může do budoucna na trhu fungovat vedle velkých hráčů maximálně pět dalších dodavatelů,
pravděpodobněji však čtyři: dva pro domácnosti
20
fenomén, kdy se nám zběhlí zákazníci z řad podnikatelů vracejí zpět, protože jim nevyhovuje koncept
obsluhy alternativních dodavatelů. Prostřednictvím
několika komunikačních kanálů, jako je direct
mail, newsletter či naše webové stránky, se zákazníci dozvědí o novinkách v oblasti obsluhy,“ tvrdí
Tolik alternativních dodavatelů působí
na trhu s elektřinou.
a dva pro podnikatele. Výhodou zostřené konkurence je, že v okamžiku zániku se o „pozůstalé“ zákazníky porvou zbylí hráči.
Není malých zákazníků
Situace na trhu je totiž odlišná od té třeba před
čtyřmi lety, kdy byly menší podniky pro energetiky málo atraktivní kvůli nízkým maržím. Až
do loňského roku cena elektřiny neustále rostla
a z malých a středních odběratelů se stal zajímavý
segment pro zliberalizovaný energetický trh. „Dnes
je navíc změna dodavatele stejně snadná jako změna
telefonního operátora,“ říká odborník na energetiku
z PricewaterhouseCoopers Audit Richard Rezner.
Od začátku roku změnilo dodavatele 41 000 firem.
České energetické závody (ČEZ), které dnes
obsluhují kolem šedesáti procent menších podniků, proto rozjely masivní podporu individuální
obsluhy, která má zabránit narůstajícímu odlivu
zákazníků. „Díky tomu jsme zaznamenali nový
ředitel prodeje pro malé a střední firmy v ČEZu
Jan Adámek. „Ze strany společnosti ČEZ Prodej
mají k ruce i svého segment manažera (obchodníka), který jim vždy fundovaně poradí. Důležitou
novinkou je i možnost využít virtuální obchodní
kancelář, kde mohou sami online sledovat odběry
na všech svých odběrných místech, nahlašovat charakter odběrů a komunikovat své další požadavky,“
popisuje strategii ČEZu Adámek. V ČEZu sázejí
především na kvalitní zákaznický servis a podle
Adámka se nedá příliš očekávat, že by cena silové
elektřiny, kterou může firma ovlivnit, příští rok
výrazně klesla. „Cena každopádně neporoste,
klesnout může mírně,“ dodal Adámek.
Osobní přístup
Pokud se tedy vládě podaří prosadit, aby distributoři účtovali elektřinu bez poplatku za obnovitelné zdroje, cena elektřiny pro podniky zůstane
na letošní úrovni. „Záleží samozřejmě na cenové
politice jednotlivých energetických firem. Pokud
| www.komora.cz [15]
14_16k_tema2.indd 15
18.10.2010 13:24:37
Můj obor [téma]
se však podaří zamezit zdražení proudu kvůli
příspěvku na obnovitelné zdroje, mohla by cena díky
konkurenci i mírně klesnout,“ uvedl Pavel Gebauer
z oddělení podpory obnovitelných zdrojů Ministerstva průmyslu a obchodu.
Individuální obsluhu zavedla rovněž Pražská
energetika (PRE), jejímž většinovým vlastníkem
je od října německý energetický koncern EnBW.
„Nově přidělujeme malým a středním podnikům
vlastního obchodního zástupce. Sledujeme tím
osobní přímé vyřizování požadavků zákazníka, a to
nejen v oblasti regulované – tedy dopravy elektřiny,
ale i v té neregulované – tedy silové elektřině. Dále
je to široká nabídka služeb včetně kontroly instalace
v objektu zákazníka infrakamerou a další servisní
aktivity šetřící zákazníkovi nejen peníze, ale i čas,“
říká Petr Holubec za pražské energetiky. Aby PRE
zabránila odchodu zákazníků k alternativním
dodavatelům (nyní má jedenáctiprocentní podíl
na trhu), nabízí i modely, které sledují návaznost
na vývoj ceny a jež mají eliminovat rizika nákupu
elektřiny na delší časová období. Holubec ve shodě
s analytiky očekává, že cena silové elektřiny klesne
v příštím roce o jedno až dvě procenta. Podobně
o podnikatele bojuje i E.ON, který působí v Jihočeském a Jihomoravském kraji.
Stabilní cena plynu
Na trh s elektřinou v květnu nově vstoupila i plynárenská společnost RWE, která se snaží nalákat
nové klienty na desetiprocentní snížení ceny
silové elektřiny oproti tradičnímu regionálnímu
dodavateli. Zároveň garantuje, že se její cena dva
roky nezvýší. RWE se pokouší průnikem na trh
s elektřinou kompenzovat ztráty zákazníků, kteří
odebírají plyn. Je totiž v situaci, kdy má nakoupený
drahý plyn z dlouhodobých kontraktů a konkurence je schopná nakoupit surovinu levněji na energetických burzách. To je případ třeba Bohemia Energy, která nakupuje plyn na spotových trzích. „Trh
s plynem i elektřinou je vysoce konkurenční, nabízí-
[
Malá zásoba plynu a neprlomení těžebních limitů,
dva důvody, proč česká vláda sází na jadernou
energetiku.
me proto zákazníkům moderní způsoby komunikace
přes webová rozhraní RWE online servis, E-faktura
či komunikaci přes Skype,“ vysvětluje mluvčí RWE
Martin Chalupský, jak udržet podnikatele i přes
vyšší cenu u RWE. „Podnikatelé, malé a střední
firmy, které se rozhodnou pro dodávky zemního
plynu od RWE, mají možnost vybírat z velmi široké
nabídky produktů a služeb vytvořených na základě
dlouholetých zkušeností a ohlasů od firem. Jedná se
o produkty Fixní cena, Cenový vzorec, Prodej v cizí
měně, Přerušitelná dodávka zemního plynu, Průkaz
energetická náročnosti budov či Kontrola účinnosti
kotlů,“ dodal.
Nově mají podnikatelé možnost nakoupit plyn
i od ČEZu. „Nabídky plynu připravujeme podnikatelům na míru,“ říká Jan Adámek. Primárně se však
v ČEZu zaměřují na domácnosti. Na rozdíl od elektřiny, jejíž cena není zatím jasná, se dá očekávat, že
cenová hladina plynu zůstane podle analytiků příští
rok na stejné úrovni jako letos. „Cena bude v první
řadě záviset na cenách ropy na světových trzích
a kurzu koruny vůči americkému dolaru,“ je opatrný
Chalupský. Pro relativně menší objemy, které potřebují malí a střední podnikatelé, jsou však společnosti schopné nakoupit levný plyn na burzách. Týká se
to především těch alternativních.
Jaderný věk
Střednědobým problémem u plynu se stane jeho
nedostatek kvůli malým evropským zásobám. Nejen to bude muset řešit nová energetická koncepce
ČR. Plynovod Nabucco, který má Evropě pomoci
snížit závislost na ruských surovinách, provázejí porodní bolesti i nedostatek financí. České
energetické společnosti přitom počítají s masivní
výstavbou paroplynových zdrojů, poptávka po plynu se tak zvýší.
Výhledově jsou velkým problémem pro energetiku
docházející zásoby hnědého uhlí. Ve chvíli, kdy
vláda deklarovala, že neprolomí těžební limity,
stane se uhlí nedostatkovým zbožím nejpozději
v roce 2012. Těžební společnosti se budou snažit
v rámci maximalizace zisku snížit těžbu na nezbytné minimum, tím poženou ceny uhlí nahoru
a Česku tak hrozí ve střednědobém horizontu
výrazný nárůst cen energií.
Vláda se snaží této situaci částečně předejít sázkou
na jádro a dostavbou temelínských bloků za stovky
miliard korun. Nové bloky však budou schopné
dodávat do sítě elektřinu nejdříve po roce 2020.
Druhou možností je podpora obnovitelných
zdrojů, které však mají své limity. Biomasy je nedostatek a jak upozornil předseda ERÚ Josef Fiřt,
hrozí kvůli její podpoře do dvou let stejné skokové
zdražení elektřiny jako u fotovoltaiky. Své limity
má i spalování odpadu.
Nová energetická koncepce státu musí každopádně zohlednit novou situaci na českém
i evropském energetickém trhu. „Předpokládáme, že zásadní vliv na novou koncepci bude mít
zachování limitů pro těžbu uhlí, potřeba snižování
emisí, blížící se doba odstavování hnědouhelných
elektráren, nárůst obnovitelných zdrojů, rozhodnutí pro jadernou energetiku a v té souvislosti jasná potřeba po flexibilních zdrojích, tedy
po paroplynových elektrárnách. Proto počítáme,
že v rámci nové koncepce by mělo dojít k navýšení
podílu zemního plynu v energetickém mixu,“ je
například přesvědčen Chalupský. A jeho slova
neoficiálně potvrzují i lidé z Ministerstva průmyslu a obchodu. «
[PETR SVOBODA, redaktor E15]
Dodavatel elektřiny a plynu
s Garancí nejnižší ceny na trhu
Tel.: 840 222 222, www.centropol.cz
[16] www.komora.cz |
14_16k_tema2.indd 16
15.10.2010 16:45:59
Můj obor [komentář]
& energetika
O
blast energetiky regulují desítky právních
předpisů, které tady nemá význam vyjmenovávat – kdo se v této průmyslové oblasti
pohybuje, jistě ví, kde je všechny dohledat. Energetika se ale stala v posledních letech zajímavou
oblastí podnikání zejména v alternativních zdrojích
elektrické energie, kde samotná speciální úprava pro
energetiku už nestačí a výrazně tak došlo i k průniku obchodního a občanského zákoníku a zákona
na ochranu spotřebitele do celého odvětví.
Díky masovému boomu fotovoltaických elektráren
tak je oblast energetiky i „novým“ předmětem zájmu
řady právníků a advokátních kanceláří, které pro své
klienty z různých úhlů pohledu pracovaly na řadě
procesních postupů a přípravy smluv o dílo, případně
innominátních, případně kombinovaných. Teprve
čas a soudní spory prověří, do jaké míry byly tyto
projekty i z pohledu právního dobře připraveny. Další
oblastí, která je relativně nová a týká se nejen firem,
ale i mnoha fyzických osob – spotřebitelů – jsou
alternativní dodavatelé médií. U této oblasti bych se
rád zastavil podrobněji. Velice často se stává, že jediným posuzovaným parametrem u zákazníka je cena
např. za jednu kilowatthodinu. Je to jistě přístup pochopitelný, ale rovněž velice ošidný. U alternativních
dodavatelů je potřeba si pečlivě ověřit, o jakou společnost se jedná, zda má potřebná oprávnění, a konečně
velice pečlivě si prostudovat smlouvu a případné
obchodní podmínky. Obecně platí, že obchodní
podmínky je nutné studovat zvlášť podrobně zejména
tehdy, pokud je vlastní smlouva jednoduchá a na první pohled srozumitelná a výhodná pro odběratele.
Pak se totiž velmi často zjistí, že na smlouvu navazují
obchodní podmínky obsahující řadu zádrhelů a fíglů.
Upozorňuji, že i když jsou obchodní podmínky
separátním dokumentem, spolu se smlouvou tvoří
právně závažné ujednání a obchodní vztah se pak
jimi řídí. Ve světle smlouvy a obchodních podmínek
je pak potřeba vyhodnotit, zda skutečně nabídnutá
cena je cenou atraktivní nebo nikoliv. I v této oblasti
lze očekávat v budoucnu řadu soudních, případně
Dobrý partner
[advertorial]
dává více než energii...
Energetická společnost E.ON obsluhuje v rámci svého zákaznického portfolia
přibližně 200 tisíc podnikatelů a firem. Naši nabídku produktů a služeb se
snažíme budovat tak, aby byla zákaznicky orientovaná, to znamená, aby
vycházela vstříc specifickým potřebám každé skupiny zákazníků a navazovala
na naši strategii v oblasti Energy Efficiency – orientaci na hospodárné
využívání energií, které ve svém důsledku vede ke snížení nákladů vydaných
na energie. Samozřejmostí je u nás individuální přístup, tj. vytváření různých
balíčků produktů a služeb v návaznosti na potřeby zákazníka.
P
okud jde o zákazníky podnikatele, jedná se
spíše o odběrná místa fungující na nízkém
napětí, ale i podniky s vlastními trafostanicemi či místa na vysokém napětí. Těmto větším
subjektům nabízíme službu Provozování energetického zařízení, která zahrnuje kompletní péči
o jejich zařízení včetně oprav poruch. Provozovateli/majiteli objektu tak ubude práce spojená
s provozem energetického zařízení a může se tak
více věnovat svému podniku. Zákazníkům na vysokém napětí nabízíme rovněž služby v oblasti
kompenzace a regulace, které mohou významně
přispět ke snížení distribučních poplatků. Další
oceňovanou službou je zapůjčení náhradního
zdroje v případě výpadku dodávky elektřiny.
Všem zákazníkům bez rozdílu velikosti či napětí
nabízíme celou řadu dalších služeb v oblasti
podpory hospodárného využívání energií. Jedná
se např. o službu Efektivní osvětlení, jež zahrnuje
návrh a realizaci výměny starého osvětlení za nové,
energeticky úspornější a efektivnější. Nabízíme
také pomoc při získávání dotačních prostředků
na provádění energetických auditů a energeticky
úsporných opatření. Pro usnadnění obsluhy a kon-
Michal Kroft
Foto: archiv
Právo
arbitrážních sporů a to, co dnes vypadá líbivě, se pro
zákazníka snadno může změnit v noční můru a nákladný problém. Ve světle posledních judikátů soudu
je potřeba vnímat případné rozhodčí doložky, které se
u některých alternativních dodavatelů objevují. Praxe
ad hoc rozhodčích doložek byla zneužívána zejména
v oblasti spotřebitelských úvěrů, ale přenesla se bohužel i do smluv některých alternativních dodavatelů
energií. V případě neplatnosti rozhodčí doložky
naštěstí nastupuje řádný příslušný obecný soud, ale
tam, kde je rozhodčí doložka platná, se rozhodčímu
soudu vyhnout nelze…
Nezbývá mi než doporučit obezřetnost u zákazníků
a vždy pečlivé pročtení smlouvy a obchodních podmínek. Obávám se ovšem, že člověk bez právního
vzdělání a praxe často jen těžko odhalí případné
kličky v těchto složitých smlouvách. «
Advokát, Managing Partner
NWD Legal
[email protected]
taktu s námi mohou zákazníci využívat elektronický samoobslužný portál Energie24 či E.ON
Zákaznický portál, kde mohou prostřednictvím
webového rozhraní sledovat svou spotřebu energií
či modulovat některé parametry své smlouvy.
Součástí tohoto portálu je bezplatná služba nahlašování plánovaného bezproudí – v případě plánovaného přerušení dodávky je zákazník předem
informován prostřednictvím e-mailu či SMS.
V oblasti produktů dodávky elektřiny a zemního
plynu se rozhodně vyplatí sledovat naše webové
stránky a kontaktovat náš vyškolený prodejní personál. Průběžně připravujeme akční nabídky, díky
nimž mohou zákazníci získat elektřinu či plyn
výhodněji než při využívání standardních produktů. Nyní nabízíme dodávku elektřiny na nízkém
napětí v produktech řady Trend se slevou 6 %
oproti standardním produktům, garantovanou
na 12 měsíců. Nebo produkty Jistota plyn a Simple
Gas, které přinášejí výhodnou cenu garantovanou
na rok 2011, což umožňuje přesně plánovat své
roční náklady na dodávku zemního plynu. «
Více informací o naší nabídce lze nalézt na
webových stránkách www.eon.cz nebo na E.ON
Zákaznické lince 844 111 333.
| www.komora.cz [17]
17k_koment_eonPR.indd 17
15.10.2010 17:40:18
Můj obor [úhel pohledu]
Úhel pohledu
Zaostřeno na
těžební limity na Mostecku
Foto: archiv
Téma energetiky je spojováno, zcela jistě oprávněně,
s problematikou územních ekologických limitů těžby
hnědého uhlí na Mostecku. U veřejnosti je prolomení
těžebních limitů vnímáno jako dilema mezi zničenou
přírodou včetně zbouraných dvou obcí a energetickou
nutností. Na názor a objasnění této otázky jsme se
zeptali předsedy Okresní hospodářské komory Most
a člena představenstva HK ČR Rudolfa Junga.
J
ak se díváte na zajištění uhlí pro
energetiku ve vztahu k těžebním limitům?
Úvodem je třeba říci, že limity, jak budeme
zkráceně říkat, se týkají nejen známého privátního
lomu ČSA patřícího akciové společnosti Litvínovská
uhelná „ohrožující“ Horní Jiřetín a Černice, kde je
blokováno k přímému využití přibližně 300 mil. tun
kvalitního uhlí. Málo se ví, že i v „polostátním“ lomu
Bílina patřícímu akciové společnosti Severočeské
doly je blokováno zhruba 100 mil. tun také velmi
kvalitního uhlí. Ale to je na ČSA pouze tzv. druhá
etapa. Tato etapa technicky, a to zdůrazňuji, otevírá
cestu k dalším etapám těžby zásob hnědého uhlí
v celkové výši dalších zhruba 500 mil. tun a umožňuje využití uhlí za horizont tohoto století, asi
do roku 2130 a to je to, co odkážeme našim dětem –
anebo také ne. Uhlí je nedílnou součástí energetického mixu, o čemž snad není pochyb. Možná se ale
neví, že uhlí tzv. za limity je určeno pro teplárny,
jež neumějí bez velkých investic spalovat nízko
výhřevné uhlí, které spalují elektrárny. Dovolte mi
ještě malou poznámku. Nemám rád slovo prolomení
ve vztahu k limitům. Jde o v podstatě majetková
vypořádání podle zákonů České republiky. A ke slovům o zničené přírodě bych se také rád někdy vrátil.
Co si vlastně pod pojmem územní ekologické
limity představit?
Problematika limitů není jednoduchá. Podle mého
existuje právní, politická a věcná rovina. Z právního
hlediska jde o to, že nerostné suroviny, v našem
případě uhlí, jsou majetkem státu. Stát dává těžební
společnosti na základě ustanovení horního zákona
právo k hospodárnému a bezpečnému vytěžení
ložiska, včetně zahlazení její činnosti. K tomu stát
přidělí společnosti dobývací prostor a těžební společnost si na základě toho zpracuje svůj podnikatelský
záměr. V praxi to znamená, že se těžař musí na dobu
několika desítek let investičně, vědomostně a personálně vybavit. Společnosti, které jsou dnes privátní,
musí velmi pečlivě zpracovat také svoji ekonomiku,
aby nezkrachovaly. Horní zákon jako nejvyšší norma
také ukládá těžební společnosti vyřešení všech majetkových záležitostí v uvedeném dobývacím prostoru.
Bez toho nemůže společnost svoji činnost vyvíjet.
Toto je normální a v právním státě aplikovaný stav.
Co se však stalo? V roce 1991 se vláda svým usnesením rozhodla o stanovení územních ekologických
limitů a tím v rozporu se zákonem a zdravým rozumem hospodáře vytvořila patovou situaci, se kterou
se potýkáme dodnes. Pro jednoduchost si představte,
že na mapě je přidělený dobývací prostor označen
jakousi uzavřenou křivkou a zmíněné usnesení vlády
neudělalo nic jiného, než že přes tuto plochu namalovalo klikatou čáru, která ji přeťala zhruba ve třech
čtvrtinách. Z toho vyplývá, že vláda svým usnesením
zablokovala postup podle horního zákona – a to by
se v právním státě stát nemělo. Navíc všechno něco
stojí a po přepočtu všech jen přímých dopadů a škod
na koruny se dostáváme ke hrůzným číslům a mám
oprávněné obavy, že náš stát na to rozhodně nemá.
A těch dluhů snad už bylo také dost.
Dobře, jaká je tedy politická rovina?
Byť by to tak nemělo být, politický náhled je bohužel
také nutný. A že je tento problém bez ohledu na stanoviska a apely skutečných odborníků a podnikatelů
v oboru politicky a populisticky uchopován, je
zřejmé. Nervozita v energetickém prostředí logicky
plodí spory, nesmysly a hlouposti. Jen namátkou:
dnes všichni víme o připravovaném skokovém nárůstu cen energií, a to paradoxně vlivem žádoucího
rozvoje podpory obnovitelných zdrojů energie.
Jak zachování územních ekologických limitů
ovlivní běžný život firem či občanů?
Energetika ovlivní celý stát a podíl jednotlivců je
velmi individuální. Není pochyb, že i na problematice kolapsu jednoho segmentu energetiky někdo
vydělá – je otázkou kdo, kde, jak a kdy. V případě
utlumení těžby uhlí zmizí z pracovního trhu zhruba 8500 pracovních míst, a to nejen na Mostecku.
Nezaměňujme to prosím s počty nezaměstnaných.
Pracovní místo v energetice z hlediska stability
a výdělku bohužel ostatní segmenty hospodářství
nikdy plně nenahradí. Negativní vlivy doprovázející nezaměstnanost nechci připomínat. Všichni
je, jak doufám, známe a že to není jen problém
do sebe uzavřeného regionu, víme snad také.
Na podrobnější rozbor zde není prostor, ale dovolte mi pro čtenáře jen jedno číslo. Rozdíl v letošních cenách blokovaného uhlí v oné druhé etapě
a cenách dražšího plynu, který by mohl toto uhlí
nahradit, činí více než 1,2 bilionu korun.
Naznačil jste, že bude ovlivněn také život
mnoha firem. Kterých společností se to týká
v první řadě?
Ochromení nejvýkonnějšího segmentu regionální
ekonomiky ovlivní ve svých dopadech celé podnikatelské prostředí. Omezení životnosti jen lomu ČSA,
který je již dnes utlumován a hrozí mu uzavření
v roce 2020, se týká samozřejmě Litvínovské uhelné
a. s. a dále, na což řada rádoby prognostiků zapomíná, v obchodní skupině je na servisní činnosti této
společnosti navázáno přímo svými výkony dalších
12 obchodních společností. Ty se různou mírou
na tomto výpadku budou také podílet. Vypočítat
počet dalších firem z regionu i mimo něj a jejich
ekonomický podíl není prakticky možné. Ale k tomu
stačí následující. Jen Litvínovská uhelná zadala v roce
2009 externí zakázky mimo energie za celkovou
sumu 1,09 miliardy korun. Když k tomu připočteme
poplatky za vytěžené nerosty a náklady za zpřístupnění zásob a sponzorské aktivity, dostaneme
se k částce v odhadu až 1,2 mld. korun, o kterou se
většinově regionální firmy každoročně podělí. Mohl
bych se pouštět do dalších fabulací, jaký je podíl
uhelné energetiky v teplárnách a ostatních podnicích
využívajících teplo k technologickým procesům.
I ony na stav nedostatku uhlí budou muset nějak
[RENÉ BÁRTEK]
reagovat. «
Pokračování rozhovoru s Rudolfem
Jungem přineseme v prosincové Komoře.
[18] www.komora.cz |
18k_1jung.indd 18
15.10.2010 16:14:57
19k_wpb1.indd 19
15.10.2010 16:53:28
Moje podnikání [ptáme se ministrů]
Tři ministři
představují
priority svých
resortů
Foto: archiv
[RED]
Karel Schwarzenberg:
V EU nesmíme mít nálepku věčných potížistů
1.
4.
V současné době dochází k rušení
řady ZÚ a úsporám ve vnější službě.
Z pohledu podnikatelské veřejnosti může tento
krok působit poněkud nesystémově. Nebylo
by vhodné nejdříve vypracovat podrobnou
ekonomickou analýzu se zohledněním našich
obchodních a exportních zájmů, včetně jejich
dalších ekonomických a zahraničněpolitických
dopadů a následně tento materiál poskytnout
i k širší odborné debatě institucím
zastupujícím podnikatelskou veřejnost, jako je
např. HK ČR a Svaz průmyslu a dopravy?
Zabývali jsme při úvahách o rušení úřadů a míst
pečlivě každou zemí. Bylo nutné, aby se rozhodnutí dělalo vzhledem k úsporám v rozpočtu na rok
2011 neprodleně a rychle. Odpovědnost za to leží
na ministerstvu zahraničních věcí a to musí konat.
Pro každé místo by se našly argumenty pro rušení
i zachování a je pochopitelné, že vždy se najdou
lidé a organizace, které budou mít na tento úkol
jiný názor než ministerstvo zahraničí.
2.
Vysoká představitelka EU pro
zahraniční věci a bezpečnostní politiku
Catherine Ashton vybrala v prvním kole několik
osobností, které budou zastupovat Evropskou
unii navenek. Neobjevilo se tam zatím žádné
české jméno. Čím si to vykládáte?
Je třeba si uvědomit, že dvě třetiny lidí v tomto
sboru pocházejí ze struktur současné Evropské
komise. Nesmíme zapomínat, že právě zde mají
dlouholetí členové více lidí než země, které před
Česká republika je jednou z mála
zemí EU, která jednoznačně
podporuje politiku Izraele. Neohrozí tato
podpora historicky dobré podnikatelské
vztahy s arabskými zeměmi, kde je spousta
referenčních dodávek českých firem
a na jejichž základě pokračují obchodní vztahy
a kontakty s těmito zeměmi?
Tato podpora nemá s obchodem mnoho společného. Arabské země přece vědí, že stejně tak podporujeme palestinskou samosprávu, platíme a plníme
rozvojové projekty. Bylo by ostudné, kdybychom
spojence opustili z komerčních důvodů.
Foto: archiv MZV
šesti lety do EU vstoupily. ČR je zastoupena stejně
jako Maďarsko, Slovensko, jen Polsko je na tom
jako „polovelmoc“ lépe.
3.
Jak bude v praxi vypadat spolupráce
našich zastupitelských úřadů s tímto
novým diplomatickým tělesem EU? Souhlasíte
s tím, aby suverenita jednotlivých států
v oblasti zahraniční politiky byla přenesena
na úroveň EU?
Pro naše úřady není z minulosti spolupráce se
zastoupením EK nic nového. Souhlasím, že v praxi
se bude muset na obou stranách hodně pracovat.
Suverenita zůstane v našich rukou a nebude přenesena na evropskou úroveň.
5.
Jak je Česko, případně jeho zahraniční
politika v očích našich zahraničních
partnerů obecně vnímána? A jak by podle vás
vnímána být měla? Jaké kroky v tomto směru
můžeme podniknout?
Rozdíl je samozřejmě v obrazu naší země mezi
sousedy a zeměmi blízkými a širším světem. Naše
zahraniční politika je vnímána jako celkem konzistentní, a tudíž spolehlivá. Bylo by ovšem dobré,
kdybychom v EU silněji spolupracovali a pokusili
se zbavit pověsti věčného potížisty. Měli bychom
se pokusit i v ČR rozvířit širší zahraničněpolickou
debatu. Náš celkový nezájem o zahraniční politiku
vůbec není ku prospěchu věci. Jak v EU, tak
v NATO bychom měli být především vnímáni jako
spolehlivá země. To je podstatné. «
[20] www.komora.cz |
20_22k_ministranti.indd 20
15.10.2010 17:22:23
Moje podnikání [ptáme se ministrů]
Pavel Drobil:
Špatný vzduch je větší hrozbou než globální oteplování
1.
Pane ministře, jaká je v tuto chvíli
vaše prioritní agenda a co v této chvíli
připravujete?
Mojí první prioritou je zlepšit kvalitu ovzduší.
Zásadní je regulace zdrojů znečišťujících ovzduší,
a to hlavně v těch nejzatíženějších oblastech. Proto
doplníme krajské a místní regulační řády tak, aby
bylo možné vytipovat konkrétní obce a konkrétní
zdroje, které je nutné regulovat během špatných
rozptylových podmínek a zhoršeného stavu
ovzduší. To chceme udělat rychle, aby se nám
všem lépe dýchalo. Špatný vzduch je v řadě míst
naší země pro lidi určitě bezprostřednější hrozbou
než globální oteplování.
Druhou důležitou prioritou je ochrana přírody. Mým záměrem je více otevřít parky lidem.
Národní parky všude v Evropě chrání nejvzácnější
části místní přírody, které mají vědecký i výchovný
význam. Zároveň by však měly sloužit veřejnosti.
Pro obce a kraje znamenají vítanou šanci ke zvýšení jejich atraktivity díky k přírodě šetrné formě
cestovního ruchu, turistiky, poznávání historie
a regionálních zvláštností.
Třetí téma, kterým se bude MŽP intenzivně zabývat, se týká nalezení způsobu, jak zvýšit retenční
schopnost krajiny. Musíme vybudovat takové
systémy protipovodňových opatření, které jsou
vhodné pro každé konkrétní území. Stále častější
a opakující se povodně ukazují, že je nutné s tímto
nebezpečím do budoucna počítat, a především
najít způsoby, jak mu předcházet.
Čtvrtá priorita jde směrem k rozvoji tzv. zelené
ekonomiky. Ministerstvo bude prosazovat zjednodušení a snížení nadbytečných administrativních
požadavků na podnikatelské subjekty. Z analýzy
MŽP z roku 2008 vyplynulo, že pouhá tři procenta
z reprezentativního vzorku téměř 9000 podniků
vyprodukovala 80 procent celkového znečištění.
Jako celkově neefektivní se tak jeví především
regulace menších subjektů – malých a středních
podniků, které hrají z pohledu znečišťování životního prostředí pouze zanedbatelnou roli.
2.
Podnikatele a průmyslníky bude jistě
zajímat, jaké je stanovisko vašeho
resortu k opatření Evropské komise k většímu
snížení vypouštění emisí CO2 z 20 na 30 %?
Předpokládáme, že k finálnímu rozhodnutí v této
otázce nedojde v letošním, ale patrně až v příštím
roce. Evropská komise slíbila na žádost některých
zařízení bude muset část povolenek nakupovat.
Samozřejmě se v současné době diskutuje i o dalších
možnostech pro ochranu průmyslové konkurenceschopnosti EU. Mezi ně patří např. zavedení dovozního „uhlíkového“ cla na výrobky importované
do EU a dále také podpora technologických inovací
v průmyslu z výnosů aukcí povolenek, které budou
spravovat jednotlivé členské státy.
4.
Foto: archiv MŽP
členských zemí (včetně ČR) doplnit analýzu dopadů
na jednotlivé členské země a na průmyslové sektory.
ČR v současné době situaci pečlivě analyzuje
a nestaví se momentálně ani na stranu států, které
volají po rychlém přechodu na 30% cíl (UK, DE,
FR, DK), ani na stranu států, který vyšší než 20%
cíl jasně odmítají (PL, IT).
ČR rovněž vnímá, že v současné době nebyla naplněna podmínka stanovená závěry Evropské rady.
Ta hovořila o přechodu na vyšší redukční cíl tehdy,
pokud dojde k uzavření nové mezinárodní (právně
závazné) dohody o ochraně klimatu, to se do této
chvíle nestalo.
Pro ČR je zejména důležité analyzovat dopady
vyššího redukčního závazku na makroekonomické
indikátory a konkurenceschopnost tuzemského
průmyslu. Analýza, kterou pro MŽP zpracovala
VŠE, ukazuje, že náklady pro jednotlivé podniky
se mohou značně lišit (zvýšení provozních nákladů
o 1 – 10 %). Aktuálně MŽP připravuje společně
s Centrem pro otázky životního prostředí UK
analýzu makroekonomických dopadů na ČR.
3.
Jak bude váš resort řešit problematiku
emisních povolenek, aby současně
nedošlo ke zhoršení konkurenceschopnosti
českého průmyslu?
V současné době Evropská komise zařadila většinu
průmyslu v EU ETS do kategorie ohrožených tzv.
únikem uhlíku. Pro zařízení, která spadají do této
kategorie, budou alokovány povolenky nadále zdarma na základě benchmarku (měrných emisí na jednotku výroby). Vzhledem k tomu, že tyto benchmarky budou stanoveny na základě 10 % nejúčinnějších
technologií/výrob v EU, většina provozovatelů
Uvědomuje si ministerstvo
životního prostředí dopady plynoucí
z neprolomení těžebních limitů pro oblast
teplárenství? Jaká jsou z vašeho pohledu
nejlepší řešení tohoto problému?
Rozhodnutí o neprolomení územních ekologických limitů těžby hnědého uhlí v příštích
letech není rozhodnutím Ministerstva životního
prostředí, ale je obsaženo již v programovém prohlášení vlády. Je tedy rozhodnutím kolektivním,
které bylo učiněno společně s dalšími resorty,
především Ministerstvem průmyslu a obchodu. Je
de facto prolongací předchozího stavu (potvrzeného i platnou surovinovou politikou státu z roku
1999), kdy jsou zásoby hnědého uhlí za těžebními
limity považovány za zdroj ponechaný k využití
budoucím generacím. Otázka možnosti využití
hnědého uhlí za těžebními limity se stala v posledních letech tématem řady odborných a politických diskusí, které mimo jiné konstatovaly
právě fakt, že další využívání hnědého uhlí v ČR
by mělo být spojeno s jeho částečným přesměrováním z výroby elektrické energie do teplárenství.
I těžaři a producenti se shodli na tom, že část
hnědouhelných zásob za limity je v každém případě vhodné zachovat jako strategickou rezervu
a těžbu zde odložit na dobu, kdy budeme mít
kvalitnější technologie.
Je tudíž věcí státní energetické koncepce a surovinové politiky státu, aby se vyrovnala s potřebou
a výší těžby (případně dovozu a vývozu) energetických surovin pro výrobu elektrické energie,
teplárenství a další účely. Zpracování obou těchto
stěžejních dokumentů si vláda stanovila jako svůj
prioritní cíl pro nejbližší roky.
5.
Jak by reagoval váš resort na zvažovaný
návrh těžby uhlí v Beskydech v případě,
že bude navržena a použita nová technologie,
která zamezí výraznému poškození krajiny
v této oblasti?
| www.komora.cz [21]
20_22k_ministranti.indd 21
15.10.2010 17:15:48
Moje podnikání [ptáme se ministrů]
Ložiska černého uhlí v okolí Frenštátu jsou v současnosti (ve smyslu platné surovinové politiky státu
z roku 1999) v rezervě pro využití v budoucnosti.
Na ložiskách existují vypočtené zásoby uhlí
(v současnosti klasifikované jako nebilanční, tedy
v současnosti nevyužitelné, ale s předpokladem
jejich využití v budoucnosti), je zajištěna ochrana
těchto zásob ve smyslu horního zákona č. 44/1988
Sb., v platném znění, je tu stanoven dobývací prostor Trojanovice, existují zde dvě průzkumné jámy
a probíhá zde hornická činnost – zajištění. Především však zde doposud neproběhl dostatečný
geologický průzkum (a to nejen z hlediska zásob
černého uhlí, ale také plynu a geologických úložných podmínek uhelné sloje), o jehož provedení
a dokončení organizace provádějící hornickou
činnost v nedávné době marně usilovala. V cestě
jí stály především povinnosti spojené s nutným
posouzením vlivů činnosti (důlního průzkumu)
na životní prostředí. Hovořit tedy v současnosti
o zahájení těžby je předčasné, neboť znalosti o ložisku pravděpodobně nejsou ještě dostatečné pro
tak závažný investiční záměr.
Co se týče názoru na těžbu s použitím nové technologie, která zamezí výraznému poškození životního
prostředí a krajiny v této oblasti, mohu zatím říci
jen to, že takový záměr a těžební metoda nebyly
dosud organizací provádějící zde hornickou činnost
Ministerstvu životního prostředí představeny, a proto se k nim nelze kvalifikovaně vyjádřit. «
Jiří Besser:
Nynější systém výběru autorských poplatků zatěžuje podnikatele
1.
O tom také mimo jiné mluvím. Není samozřejmě
možné, aby se autorská práva odsunula někam
na vedlejší kolej. To by nám ostatně ani v Evropské unii neprošlo. Ale zároveň se mi současný
systém výběru poplatků opravdu zdá až příliš
zatěžující. Zejména pro podnikatele. Ona je například už teď možnost, aby se subjekty na společném výběru poplatků domluvily, ale v praxi se
jim do toho evidentně nechce. Na ministerstvu už
se probírala možnost zakomponovat to do nového zákona jako povinnost. Nechci předjímat,
jak to nakonec dopadne, ale může to být jedna
z možných variant.
Pane ministře, co je v tuto chvíli vaší
prioritní agendou?
Na to se dost těžko odpovídá. Agenda je celkově
tak široká, že jednoznačná momentální priorita
se může pružně měnit z hodiny na hodinu. Ale
v širším slova smyslu jsou to určitě příspěvkové
organizace zřizované ministerstvem kultury. Musím říci, že způsob řízení, nakládání s veřejnými
penězi a celkový stav v některých příspěvkových
organizacích mě opravdu mírně řečeno zaráží.
Tady udělat pořádek a konečně začít uplatňovat
zřizovatelskou funkci ministerstva je nyní pro
mě a moje kolegy jedním z prvořadých úkolů.
Chci dokázat, že při normálním způsobu řízení
se dají dělat v příspěvkových organizacích velké
věci i za stávající finanční situace, ve které se celá
země nachází.
2.
Představí váš resort nějaké návrhy
na podporu podnikatelů působících
v oblasti kultury?
To úzce souvisí s předchozí otázkou. Nejen
resort kultury, ale celá vláda ve svém programovém prohlášení deklaruje podporu takzvanému mecenášství. To je nesmírně důležitá
věc, kterou využívá kultura všude ve vyspělém
světě. Prvotním předpokladem je ovšem zase
to, co už jsem říkal. Je třeba udělat pořádek
v příspěvkových organizacích, abychom našim
partnerům ze soukromého sektoru mohli
nabídnout stabilní a průhledné prostředí, kde
jednak na své investované peníze uvidí a jednak
z toho budou něco mít. Mám na mysli hlavně
nějakou formu společenského uznání, kterou
bude v prvé řadě tlumočit stát, například ústy
svého ministra kultury. Já už určitá jednání
s potenciálními investory vedu a zatím z toho
mám velmi dobrý pocit.
Foto: archiv MK
3.
Chystáte nějaké legislativní změny či
úpravy v oblasti autorského zákona?
Připravuje se úplně nová podoba autorského zákona, který je nutné z mnoha důvodů modernizovat.
Chci zas a znovu zdůraznit, že se na ministerstvu
tento zákon nebude připravovat pod pokličkou,
jak se neustále snaží někdo předhazovat, ale zcela
veřejně a transparentně. Nedávno jsem rozhodl, že
se zveřejní přípravné dokumenty, se kterými ministerstvo dosud pracovalo. Rozhodl jsem tak naprosto
o své vlastní vůli, protože to tak považuji za správné.
Cílem toho zákona je jednoznačně snaha o dosažení
rovnovážné pozice mezi držiteli autorských práv
na straně jedné a uživateli na straně druhé. A toho
se bez široké veřejné diskuse nedá dosáhnout.
4.
Plánuje váš resort nějaká opatření
zjednodušující výběr autorských poplatků
od podnikatelů? V současné době totiž existuje
na trhu několik subjektů, které si nárokují
výběr těchto poplatků, což představuje jak
administrativní, tak i finanční zátěž.
5.
V návaznosti na předchozí otázku je
třeba se zeptat i na koncesionářské
poplatky. Chystáte v této oblasti nějaké změny
či úpravy s dopadem na podnikatele?
Upřímně řečeno nechystám. Nemám se systémem
koncesionářských poplatků jako takovým zásadní
problém. Je to zavedený a relativně fungující
systém. Každá změna by okamžitě vyvolala celou
řadu spekulací. Proč se to má měnit, co tím kdo
sleduje a tak dále. Jiná věc jsou jednotlivé konkrétní případy. Někdy mi ty spory s placením poplatků
za makety televizí připadají skutečně zvláštní.
V těchto případech by možná stálo za to o drobných úpravách uvažovat. Uvidíme.
6.
Kultura je velice široký pojem. Co je
vám osobně v této oblasti nejbližší?
Nezlobte se, ale na to nerad odpovídám. Víte, cokoli
teď ze své pozice pojmenuji, začne být okamžitě
napadáno něčím nebo někým jiným, koho jsem nejmenoval – a toho se chci vyvarovat. Mě teď ostatně
ze všeho nejvíc oslovuje připravit z pozice ministra
a ministerstva kultury spravedlivé prostředí, ve kterém se umělci budou moci svobodně pohybovat
a pracovat. Věřte, že to není malý úkol. «
[22] www.komora.cz |
20_22k_ministranti.indd 22
15.10.2010 17:22:35
=0ąĊ7(6Ì'/2
69e632/(ÿ1267,
6H ]PęQRX VtGODVSROHĀQRVWL
]PęQtWHWDNpVYģMILQDQĀQt~ĨDG
0iWH YH VYpP PęVWę SUREOpP\ V DNWLYQtPL ~ĨDG\" &K\VWiWH VH H[SDQ
GRYDW GR MLQpKR PęVWD" +OHGiWH FHVWX MDN ]YìåLW SUHVWLç" &KFHWH VQtçLW
QiNODG\ ]D SURYR] YODVWQt NDQFHOiĨH" 3ĨHVXĞWH VtGOR VYp VSROHĀQRVWL
GRQęNWHUpKR]HQDåLFKEXVLQHVVFHQWHUYÿ5QHERQD6ORYHQVNX
9HåNHURXDGPLQLVWUDWLYXVSRMHQRXVH]PęQRXVtGODVSROHĀQRVWLSURYiV
Y\ĨtGtPH]GDUPD-HGLQpFRPXVtWHXGęODWMHY\EUDWVLQęNWHUp]HEX
VLQHVVFHQWHUNWHUìPL2)),&(+286(GLVSRQXMH
9ë+2'<.7(5e=0ą1$6Ì'/$3č,1ÉäÌ
VH]PęQRXVtGOD]PęQtWHWDNpSĨtVOXåQRVWNHVYpPXILQDQĀQtPX~ĨDGX
]tVNiWHSUHVWLçQtDGUHVXEH]QXWQRVWLVWęKRYDWYODVWQtNDQFHOiĨ
HOLPLQXMHWHUL]LNDVSRMHQiVUHJLVWUDFtVtGODYE\Wę
GtN\QRYpDGUHVHMHGQRGXåHDEH]YHONìFKQiNODGģH[SDQGXMHWHGRGDO
åtFKUHJLRQģ
‚ QDåHVOXçE\O]HY\XçtWLYSĨtSDGęçH]DNOiGiWHQRYRXVSROHĀQRVWDQH
PiWHSURQLVtGOR
‚
‚
‚
‚
*$5$178-(0(63/1ą1Ì=É.211ë&+32æ$'$9.Đ
1$5(*,675$ÿ1Ì6Ì'/2
‚
‚
‚
‚
R]QDĀHQtVtGODVSROHĀQRVWLREFKRGQtPQi]YHPDLGHQWLILNDĀQtPĀtVOHP
SĨtMHPDSĨHSRVtOiQtSRåW\]DVtODQpQDDGUHVXVSROHĀQRVWL
]DMLåWęQtNRQWDNWXVSROHĀQRVWLVYHĨHMQRVWtDVWiWQtPLRUJiQ\
PRçQRVWUHDOL]DFHREFKRGQtFKVHWNiQtYVtGOHVSROHĀQRVWL
1$%Ì=Ì0(9Ì&(1(æ267$71Ì
‚ SRVN\WQXWtVtGODVSROHĀQRVWLQDDGUHViFKYÿ5DQD6ORYHQVNX
‚ YHåNHUiDGPLQLVWUDWLYDVRXYLVHMtFtVY\Ĩt]HQtP]PęQ\VtGOD]GDUPD
‚ NRPSOHWQt VSUiYX VtGOD VSROHĀQRVWL Y\ĨL]RYiQt D SĨHSRVtOiQt SRåW\
WHOHIRQQtRSHUiWRUNDYODVWQtVHNUHWiĨNDHYLGHQFHQiYåWęYDGDOåt
‚ SURQiMP\]DVHGDFtFKPtVWQRVWtSRFHOpÿ5
‚ ]DĨt]HQpNDQFHOiĨHVPRçQRVWtNUiWNRGREìFKSURQiMPģYFHQWUX3UDK\
D%UDWLVODY\
‚ DGPLQLVWUDFHGDWRYìFKVFKUiQHN
‚ QHPRYLWRVWLYHNWHUìFKWXWRVOXçEXSRVN\WXMHPHSDWĨtQDåtVSROHĀQRV
WLDQHERQęNWHUpPXVXEMHNWXNWHUìMHVQDåtVSROHĀQRVWtVSĨt]QęQ
92/(-7(
:::2)),&(+286(&=
23k_wpb2.indd 23
1DEt]tPHNRPSOH[QtVOXçE\
▪SRVN\WRYiQtYLUWXiOQtFKNDQFHOiĨt
▪ NUiWNRGREìSURQiMHP]DĨt]HQìFKNDQFHOiĨt
▪SURQiMHP]DVHGDFtFKPtVWQRVWt
▪VOXçE\RVREQtDVLVWHQWN\
15.10.2010 17:54:58
Moje podnikání [legislativa]
Nová
Elektronické kupony
legislativa
Datové schránky
Ministerstvo vnitra ČR předložilo do meziresortního připomínkového řízení materiál s názvem
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 300/2008
Sb., o elektronických úkonech a autorizované
konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. Návrh nově zaváděl nový způsob hrazení
nákladů spojených se správou a provozováním
informačního systému datových schránek. Držitel
datové schránky měl hradit odeslané zprávy.
Hospodářská komora České republiky s tímto
vyslovila zásadní nesouhlas. V připomínkách
jsme upozornili, že úhrada nákladů spojená se
správou a provozováním informačního systému
datových schránek bude mít negativní dopad
na podnikatelské prostředí. To se promítne mimo
jiné i do zvýšení administrativní a finanční zátěže
podnikatelů. Předkladatel naši připomínku akceptoval. Příspěvek za odeslání datové zprávy budou
hradit pouze orgány veřejné moci.
Výsledky jednání vlády
Vláda ČR na svém jednání dne 22. září 2010
schválila kromě jiného zásadní změnu nemocenského pojištění v období 2011 až 2013. Zaměstnavatelé budou mít v tomto období povinnost
proplácet náhradu v nemoci tři týdny namísto
současných dvou týdnů.
V současné době je v Poslanecké sněmovně ČR
projednávána změna zákona o pozemních komunikacích. Návrh zákona posouvá zavedení elektronických kuponů z 1. ledna 2011 až na 1. ledna 2016.
Zároveň je zachována v tomto období legislativní
možnost kdykoliv zavést elektronické kupony pro
satelitní systém splňující požadavky jak výkonového zpoplatnění, tak i otevřeného konkurenčního
prostředí.
Daň z nemovitosti
Vláda na svém zasedání dne 22. 9. 2010 schválila
novelu zákona o dani z nemovitosti, jejímž cílem
bylo zavedení nového termínu zpevněná plocha.
Pod pojmem zpevněná plocha pozemku rozumíme
například parkoviště. Pro zpevněnou plochu bude
platit zvláštní daňová sazba ve výši jedné nebo
pěti korun za metr čtvereční v závislosti na druhu
podnikání. V praxi to znamená, že na zpevněné
pozemky se už nebude používat daň ze stavby, která
činí dvě nebo deset korun za metr čtvereční, ani se
nebude tato daň zvyšovat koeficientem 1,5, který
mohou obce použít jen pro stavby. «
[LUCIE PLACHÁ, Oddělení legislativy HK ČR]
[24] www.komora.cz |
24k_legis_prani.indd 24
18.10.2010 13:27:38
Hledáte úspory
při práci
s dokumenty?
Océ Business
Services
Komplexní
dokumentové
služby
www.oce.cz/sluzby
25k_oce.indd 25
15.10.2010 17:55:21
Moje podnikání [rozhovor]
Miloslav Ludvík
» ředitel Fakultní nemocnice v Motole
od roku 2000
» vystudoval zahraniční obchod na VŠE
a Právnickou fakultu UK v Praze,
na Prague International Business
School získal titul MBA
» vrcholné manažerské pozice zastával
v mnoha soukromých společnostech
» je zastupitelem Magistrátu hlavního
města Prahy za ČSSD
F
Foto: archiv FNM
Miloslav Ludvík:
Mám strach, že lékaři budou
upřednostňovat ambulantní praxi
Udržet kvalitu a dobrou reputaci jedné z nejlepších nemocnic
v zemi je podle ředitele Fakultní nemocnice v Motole Miloslava
Ludvíka náročné. Nemocnice, které šéfuje, má ovšem ambici
stát se zároveň prvním velkým zdravotnickým zařízením v Evropě,
které vyhoví přísným podmínkám mezinárodních standardů.
akultní nemocnice Motol je mezi českou
veřejností pojem, za kterým se skrývá
kvalitní péče. Je náročné si tuto reputaci
v dnešní době udržet?
Určitě ano. Když jsem si nedávno četl Hospodářské noviny, rozlítilo mne, že v ani jednom oboru,
kde jsme zastoupeni, jsme podle hodnocení redakce nezískali první, nýbrž druhé nebo třetí místo.
Budeme samozřejmě pracovat na tom, abychom
příště byli první. Není to ale jednoduché, protože
v dnešním mediálním světě je jednoduché udělat
z komára velblouda a problém, který prakticky
neexistuje, se nafoukne a pak tím trpí celé zdravotnické zařízení.
Garancí určité úrovně je například mezinárodní
akreditace, na druhou stranu se vyplatí dělat dobře
svou práci. Lidé si to mezi sebou řeknou. FNM
má zatím národní akreditaci, kterou má kromě nás
ještě Fakultní nemocnice v Ostravě, a připravujeme se na mezinárodní akreditaci. To ale vyžaduje
vysoké investice. Tak velkou nemocnici, jako je
FNM, se v Evropě ještě nepodařilo akreditovat.
Nám by se to mohlo povést poté, co dokončíme
rekonstrukci dětské části. Byli bychom jediné zařízení tohoto typu v Evropě, což by mě těšilo.
Loňský i letošní rok přinesly zatěžkávací
zkoušky pro manažery v různých oblastech,
zdravotnictví nevyjímaje. Co vás v tomto
období nejvíce trápilo a jak se vám podařilo se
situací vyrovnat?
Do zdravotnictví paradoxně, vzhledem ke způsobu
financování, krize teprve přichází. Krizový byl letošní rok a bude i rok nadcházející. Výrazně, o třetinu, jsme zredukovali rozpočet v oblasti údržby
a oprav, ušetřené peníze nám umožnily dotovat
zejména mzdové fondy. Příští rok očekávám, že
vyšší cena energie nám vezme zhruba 16 milionů,
vyšší sazba DPH přibližně 40 milionů, růst platů
podle tabulek bude předpokládat rozpočet dalších
padesáti milionů. Zatímco náklady se nám o sto
milionů zvednou, výnosy klesnou přibližně o pa-
[26] www.komora.cz |
26-27k_1ludvik.indd 26
18.10.2010 13:29:57
Nové
desát sto milionů. Propad pro příští rok bude tak
100 až 150 milionů, takže budeme muset přimět
naše dodavatele a partnery k tomu, aby se na finančních ztrátách také podíleli a aby minimálně
DPH započítali do svých marží.
Domníváte se, že zpoplatnění lékařské péče,
jak je v tuto chvíli nastaveno, je správné, nebo
byste uvítal nějaké změny?
Dodnes je například platný onen nesmyslný paragraf poslankyně Fischerové, který zavřel možnost
poplatků za nadstandardní péči pro zdravotnická
zařízení. V době, kdy je rozhodujícím kritériem
vedle kvality také cena, si dokážu představit, že
pacientovi nabídnu kvalitnější léčbu. Tu mi ale
bohužel pojišťovna neuhradí. Zde tedy vidím
problém. Mnohem závažnější by ale byla varianta,
se kterou patrně ministerstvo zdravotnictví počítá,
a to že pojišťovny budou hradit jen to nejlevnější.
To by byl opravdu velký problém a my bychom mu
bohužel nedokázali zabránit.
Foto: archiv FNM
[
Fakultní nemocnice v Motole je největším
zdravotnickým zařízením v Česku. Ročně zde
ošetří více než 900 tisíc pacientů.
Fakultní nemocnice v Motole
» poskytuje základní, specializovanou
a superspecializovanou zdravotní péči
a služby v lékařských oborech formou
ambulantní a lůžkové péče pro děti,
dospělé a seniory
» stavebně ji tvoří dva propojené
monobloky a několik samostatných
pavilonů
» nemocnice disponuje 2410 lůžky
» ambulantně ošetří více než 860 tisíc
pacientů ročně, na lůžku ošetří přes
70 tisíc pacientů ročně
» má přes 5000 zaměstnanců
FNM je partnerem 1. i 2. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy. V souvislosti s absolventy
medicíny se často diskutuje o tom, že
utíkají do zahraničí za lepším. Považujete
pracovní migraci lékařů za problém českého
zdravotnictví?
To je podle mého soudu mediální bublina. Jak
se říká: lež má nepravidelné stupňování – první
stupeň je lež, druhý diplomacie a třetí statistika.
Na českých lékařských fakultách je dramaticky
vysoký počet zahraničních studentů a značná
část výuky se odehrává v angličtině. Nejsem si
proto stoprocentně jist, zda statistiky, které mluví
o vysokém počtu lékařů utíkajících do zahraničí,
reflektují právě skutečnost, že se jedná o absolventy, kteří se vracejí do své domoviny. Nebojím
se odlivu lékařů do zahraničí, protože, při vší
úctě, drtivá většina lékařů tam kariéru neudělá.
Znám jednotky českých lékařů, kteří se v zahraničí vyšvihli. Já se mnohem víc bojím toho, že
mi lékaři utečou do terénu. Zdravotní pojišťovny
totiž neustále povolují zřizování nových a nových
ambulancí. Z toho mám mnohem větší obavu než
z odlivu pracovní síly do ciziny.
Vaše nemocnice se významně zapojuje také
do vědy a výzkumu. Jaké jsou vaše priority
a co považujete za největší úspěch vašeho
vědeckého týmu?
Vědecký výzkum má u nás jednu velkou nevýhodu, a sice fakt, že většina vědeckých aktivit je
financována z evropských grantů, které jsou pro
Prahu nedosažitelné. Jako zastupitel hlavního města s tím mám problém. Je sice úžasné, že se vedení
města chlubí tím, jak je Praha jeden z nejlepších
regionů v Evropě, ale všimněte si, že většina peněz
na výzkum jde dnes do Brna. Hrozí, že věda a výzkum v Praze zemřou na úbytě, protože je nebude
mít kdo financovat. Státní podpora je problematická. Bylo by proto vhodné nalézt jiný zdroj
financování, než jsou evropské operační fondy.
Za největší úspěch našich vědců považuji vývoj
vakcíny proti rakovině prostaty, která v současnosti prochází první fází klinického zkoušení.
Jaké jsou vaše manažerské cíle pro
nadcházející rok?
Manažer, který vede takto velkou nemocnici, by
měl mít vždy za cíl hospodařit s vyrovnaným rozpočtem a přežít. Zdravotnictví představuje klasické
deficitní financování, kde navíc nemůžete plánovat
dopředu, protože někdy v prosinci se dozvíte, jak
budete financováni na příští rok, jelikož vyhláška
vychází koncem roku. Kolik peněz opravdu dostanete, se dozvíte s půlročním zpožděním, protože
nemocnice jsou placeny zálohově. Je to často velké
dobrodružství. «
knihy v listopadu
11 manažerských hříchů
Jak se manažeři připravují
o kariéru, rozum, partnery a zábavu
Klaus Schuster
Jaké fatální chyby a manažerské hříchy mohou vzít půdu
pod nohama i těm nejlepším
manažerům a podnikatelům?
Jak může manažer udělat sobě
i ostatním z běžného pracovního dne peklo?
Uznávaný autor vtipně a s velkou znalostí věci
vrhá světlo na ty největší a nejčastější hříchy
manažerů, kterých se při každodenní práci
zas a znovu dopouštějí, a především konkrétně ukazuje, že to jde i jinak.
176 stran, cena 249 Kč
Moderní marketingová
komunikace
Jana Přikrylová, Hana
Jahodová
Publikace se komplexně věnuje
problematice marketingové
komunikace včetně nových
trendů. Obsahuje případové
studie a barevnou obrazovou přílohu. Je
určena jak pracovníkům komunikačních
agentur, firemního marketingu a PR, tak
studentům VŠ. V knize se seznámíte se strategiemi marketingové komunikace, s tvorbou
komunikačního mixu, metodikou a bariérami
stanovování rozpočtu.
320 stran, cena 389 Kč, pevná vazba
Public relations a politika
Kdo a jak řídí naše osudy s naším
souhlasem
Jozef Ftorek
Ojedinělá publikace uznávaného českého autora seznamuje
se základními otázkami i technikami mocenské a politické
praxe při řízení celospolečenských záležitostí v prostředí moderní masové
společnosti. Mocenské elity reprezentované
zejména představiteli politické a hospodářské
moci potřebují pro svou vládu souhlas, pochopení a spolupráci veřejnosti, která politiky
zmocňuje k řízení veřejných záležitostí. Veřejnost na ně svou volbou do značné míry přenáší i vlastní osudy, jež jsou s politickým řízením
celospolečenských procesů úzce spojeny.
192 stran, cena 298 Kč
Na www.grada.cz můžete prolistovat 20 %
stran uvedených titulů.
[KATEŘINA BÁRTOVÁ]
| www.komora.cz [27]
26-27k_1ludvik.indd 27
15.10.2010 16:27:16
Moje podnikání [celní politika]
Foto: archiv
E-dovoz
urychlí celní řízení
Postupná elektronizace administrativy dosáhla již také na celní řízení.
Celní správa ČR v současnosti pokračuje ve zrychlení, zjednodušení a také
zlevnění administrativy spojené s dovozovým celním řízením. Jde o další
krok v elektronizaci za využití stávajícího právního prostředí.
S
ystém e-Dovoz zavede pro všechny dovozní
režimy komunikační rozhraní používané
v systému NCTS a e-Vývozu a sjednotí
postupy na celních úřadech. Důraz je položen
zejména na elektronizaci celních prohlášení. Přestože podávání elektronického celního prohlášení
v rámci běžného postupu v nejbližší době nebude
povinné, jeho podání touto formou bude možné.
Co se týká zjednodušených postupů, budou plně
automatizovány a elektronická komunikace se
stane nutností. Subjekt využívající zjednodušené postupy bude muset být registrován celní
správou a bude držitelem rozhodnutí o povolení
podávat elektronické celní prohlášení v dovozních režimech. Dovozními operacemi rozumíme
všechny činnosti, které se provádějí u celního
úřadu dovozu. Pro tuto část zavádíme zkratku AIS
(Automated Import System). Rozlišujeme běžný
a zjednodušený postup. Běžným postupem je proces zpracování celního prohlášení, kdy o jednotlivých úkonech rozhoduje celník v provozní době
celního úřadu. Zjednodušeným postupem budeme
nazývat postupy, při nichž dochází ke zjednodušení formalit a postupů v rámci celního řízení
a které lze realizovat 24 hodin denně, sedm dní
v týdnu po celý rok. Současně je vhodné rozlišovat
tři základní podmínky stanovené pro celní řízení:
existenci celního prohlášení, existenci a možnost
předložení dokladů nezbytných pro propuštění
do navrženého režimu a předložení zboží, na něž
se celní prohlášení vztahuje.
Běžný postup
V tomto procesu bude možné předložit jak
písemné, tak elektronické celní prohlášení. Volba
bude jen na osobě deklaranta. Elektronická
komunikace však musí být povolena a musí
splňovat stanovené parametry. Osoba, která bude
chtít komunikovat elektronicky, musí disponovat
těmito povoleními. K podání elektronického
celního prohlášení bude možné využít systému
deklaranta, popřípadě aplikace Webklient. Ke komunikaci nebude primárně použito e-mailu či
datové schránky, ale podporována bude komunikace prostřednictvím technologické platformy
zasílající zprávy v XML formátu. Datové schránky
se budou používat pro ty úkony, které nebudou
obsaženy v systému (např. povolení dočasného
skladu, v první fázi i výzva k doplnění podání). Průvodní doklady jsou druhou rámcovou
podmínkou. V první fázi nebude možné pracovat
s elektronickou podobou všech průvodních dokladů, tj. nejčastěji skenem písemného dokumentu v příslušném formátu a stanoveném rozlišení.
Které dokumenty nebude možné v budoucnu posílat elektronicky? Zejména ty, jejichž předkládání
v originále stanoví právní předpis, a ty, u nichž to
vylučuje jejich povaha (např. licence). Projektový
tým usiluje o to, aby bylo možné elektronicky
předkládat co nejvíc druhů dokladů. Rozlišovat
se bude také mezi samotným celním prohlášením
a průvodními doklady. Tyto dokumenty lze zaslat
v pořadí celní prohlášení – průvodní doklady
nebo obráceně. Pokud zašleme jako první celní
prohlášení, toto se zaregistruje do systému e-Dovoz a vygeneruje evidenční číslo MRN, jež se zašle
zpět do systému deklaranta a přiřadí je k průvodním dokladům. V případě, kdy postup obrátíme, každému zaslanému průvodnímu dokladu
e-Dovoz přidělí identifikační číslo (ID), které se
zašle zpět do systému deklaranta. Ten do zprávy
(celního prohlášení) do kolonky 44 vepíše tato ID
a celní prohlášení odešle. Dvě zprávy se v e-Dovozu „spojí“ v obou případech a pracovníkovi
v celním řízení je zobrazováno celní prohlášení
spolu s přiloženými doklady. Výhoda druhého
postupu spočívá v tom, že dříve zaslaný dokument
s konkrétním ID již nemusíme zasílat opakovaně
v případech, kdy jej chceme užít u dalšího dovozu.
Současně bude možno tyto způsoby u jednoho
celního prohlášení kombinovat.
Zjednodušený postup
Zjednodušený postup nabízí jednu variantu –
místní řízení (ZJP-MŘ), které bude povoleno
za předpokladu elektronické komunikace. Může
probíhat při podávání úplných dat nebo za použití zjednodušeného celního prohlášení v podobě
neúplných dat. Povolení místního řízení bude
muset být zapsáno do aplikace zjednoduše-
Bližší informace o chystaném projektu
e-Dovoz naleznete na webu Celní správy
ČR www.celnisprava.cz. Případné
doplňující dotazy směřujte na e-mail
[email protected] nebo
[email protected]
ných postupů před prvním podáním CP podle
zjednodušeného postupu. Osoba, která bude mít
ZJP-MŘ povoleno, zašle údaje celního prohlášení. Systém e-Dovoz provede kontrolu, zda se tyto
údaje vztahují k vydanému povolení ZJP-MŘ,
prověří zákazy, omezení či jiná opatření, která
by bránila zápisu údajů do záznamů deklaranta. Poté odešle e-Dovoz informaci o povolení
zapsání stanovených údajů do záznamů deklaranta. Průvodní doklady nebudou vyžadovány
k předložení, stačí mít je k dispozici. Využíván
bude mechanismus otisku dokumentu, kdy skenu
bude přiřazen „kód“, jenž se vloží do kolonky
44. Samotný výpočet musí provést SW aplikace
deklaranta. Elektronizace postupů neznamená
konec následné kontroly. ZJP-MŘ nabídne komfort nejen pro subjekty, ale i pro celníky. Pokud
bude systémem pro vyhodnocení rizik identifikováno riziko, dojde k přerušení operace, která se
dokončí za přítomnosti a rozhodnutí celníka.
Režimy s hospodářskými účinky (RHU)
RHU jsou charakteristické svou délkou trvání,
což je nutné při přechodu na e-Dovoz zohlednit.
Bylo-li zboží do RHU propuštěno před nasazením
e-Dovozu, záznamy jsou vedeny ve stávajícím
systému WDIS, aktuální stavy je nutné převést
do systému e-Dovoz. Struktura a formát údajů
nejsou stejné. Převedení dat z WDISu do e-Dovozu pracovně nazýváme migrace dat. Po spuštění
systému e-Dovozu bude migrace postupná. Převádět se budou jen aktuální „živá“ data. Do doby
migrace bude pro stávající RHU stále využívána
aplikace WDIS. Po migraci již nebude možné
aplikaci WDIS běžně používat. S daty se již bude
pracovat v systému e-Dovoz. Povolení, která nabudou účinnosti až po spuštění e-Dovozu, budou
realizována již v tomto systému. «
[MARTIN BRÁZDA, vedoucí
projektové skupiny CS ČR,
Celní ředitelství Olomouc]
Foto: archiv
[28] www.komora.cz |
28k_clo.indd 28
18.10.2010 13:38:52
5 Irenu Ščerbovou
Moje
Rubrika
podnikání
[podrubrika]
[t..]
otázek pro
Irena Ščerbová
je předsedkyní sociální firmy
Iniciativa Občanského Bezpečí Domova
Foto: archiv
Organizace IOBD (Iniciativa Občanského Bezpečí Domova)
podporuje a propaguje prevenci kriminality na území celé
České republiky. Spolupracuje s národními i mezinárodními
organizacemi zabývajícími se prevencí kriminality a pomocí
obětem trestné činnosti. IOBD hledá způsoby, jak těmto
obětem pomoci. Poskytuje krizovou intervenci, sociální
asistenci, sociálně aktivizační služby rodinám s dětmi,
mládeži a lidem, kteří se dostanou do obtížné životní situace.
Jak dlouho podnikáte?
Vzhledem ke složitostem dnešní doby je těžké
hovořit o tom, kdo je a kdo není podnikatelem.
Situace se ve společnosti rozhodně nezlepšuje,
a tak se mnozí lidé, ač o tom původně ani neuvažovali, stávají podnikateli. To mé „podnikání“
vyšlo z rozhodnutí postavit se do čela neziskové
organizace. V té době jsem přesně netušila, co
všechno to obnáší. Psal se rok 2006.
Co vám podnikání přináší?
Přestal pro mne, ostatně jako pro mnohé, existovat
pojem pracovní doba. Do mého života vstupuje
čím dál tím více lidí. Již samotný název neziskové
organizace IOBD – Iniciativa Občanského Bezpečí
Domova – je o lidech a pro lidi. Dnes jsme však
podstatně dále než před těmi čtyřmi roky. Roste
odborný tým i počet aktivit, kterými se zabýváme
a ve kterých podnikáme.
Ptáme se podnikatelů
Jaké bylo nejlepší období ve vašem
podnikání?
K maršálské holi se nedostanete jen tak rychle
a snadno. Zatím to vidím na zahřívací kolo. V něm
jsme obdrželi ocenění prvního náměstka MV ČR
za projekt Dětská cena prevence kriminality. Oslovují nás jiné podnikatelské subjekty ke spolupráci
a k možné podpoře. Tu hledáme všude. Jde přece
jen o každého z nás a o děti nás všech.
Co do podnikání v žádném případě nepatří?
Měla bych lepší otázku: „Jak podnikat bez
peněz?“ Že to nejde? No, mně to neříkejte, nás se
totiž nikdo neptá, kde bereme peníze, abychom
mohli realizovat hlavní předmět činnosti IOBD
– propagaci a všestrannou podporu prevence
kriminality na území ČR. Na ministerstvo vnitra
ani nemyslete. V tento moment právě začalo to
mé „podnikání“.
Co byste ráda v podnikání do budoucna
dokázala?
Na čem bych se ráda podílela? Projděte se večer
sama parkem s pocitem bezpečí, vracejte se
domů z dovolené s pocitem bezpečí. «
[KATEŘINA BÁRTOVÁ]
Bartík V., Janečková E.: Zákon o ochraně osobních
údajů s komentářem ANAG, Olomouc, 2010, 384 str., 399 Kč
Když byl před deseti roky přijat zákon o ochraně osobních údajů, vyvolal řadu protichůdných reakcí. Postupně se však situace stabilizovala a Česká republika má úpravu odpovídající standardům Evropské unie.
Na řadu přišla aplikace zákona a s ním rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu osobních údajů a také judikatura a samozřejmě i reakce v odborném tisku. To je také základna, z níž vychází komentář autorské
dvojice Bartík–Janečková, která je odborné veřejnosti známá řadou časopiseckých článků a monografií
právě na téma ochrany osobních údajů.
V tomto případě autoři zpracovali to, co snese označení komentář v pravém slova smyslu. Můžeme zde nalézt výklad nejen jednotlivých institutů zákona, ale i jejich genezi a zařazení do širších souvislostí s judikaturou Evropské unie a mezinárodních smluv. Svoje závěry opírají o praktické zkušenosti, především z aplikační
činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů a rozsudků správních soudů a Ústavního soudu.
Sotva lze samozřejmě věnovat pozornost všem 51 paragrafům komentáře, a proto je pro ilustraci zmíněno
pouze několik z nich. Předně je to definiční § 4, kde jsou vymezeny základní pojmy a instituty této právní
úpravy. Z hlediska praktického užití je důležitý § 5, v němž jsou zakotveny povinnosti správců a zpracovatelů při nakládání s osobními údaji. Důležitost přesných znalostí právě těchto ustanovení si každý uvědomí
v okamžiku, kdy je bude konfrontovat s ustanoveními hlavy VII zákona, obsahující ustanovení o sankcích,
které mohou být velmi citelné. Pro podnikatele, ale nejen pro ně, budou zajímavá ustanovení o podmínkách,
za nichž mohou být osobní údaje předávány do zahraničí.
Přílohu knihy tvoří zákon o ochraně osobních údajů a vybraná ustanovení některých souvisejících zákonů, základní
směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně osobních údajů z roku 1995 a Úmluva Rady Evropy z roku 1981
o ochraně osob při automatizovaném zpracování osobních
údajů. Uživatelskou vlídnost zvyšuje přehled souvisejících
právních předpisů, výběr z rozhodovací činnosti Úřadu pro
ochranu osobních údajů, důležitých judikátů a seznam základní literatury k tématu ochrany osobních údajů.
Publikaci bych neoznačil pouze za praktickou příručku pro zaměstnance státních a samosprávných orgánů, ale i jako zajímavý odborný počin, který může být právě díky analýze rozsáhlé
kazuistiky vítaným přínosem pro akademickou sféru.
Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
Právnická fakulta ZČU Plzeň a Vysoká škola finanční a správní Praha
DALŠÍ NOVINKY
brož., 344 stran
brož
409 Kč
brož., 288 stran
brož
cca 270 Kč
www.anag.cz | [email protected]
tel.: 585 757 411 | fax: 585 418 867
www.komora.cz [29]
29k_5otaz.indd 29
18.10.2010 13:42:10
Moje podnikání [udržitelný rozvoj firmy]
systémové
podmínky pro
udržitelný rozvoj
firmy
o: T
Fot
hin
oc k
kst
o
s.c
oto
ph
m
Nové vize v podnikání
Žijeme v době, kdy většina podnikatelů uvažuje nejen o maximalizaci svého odbytu a zisku,
ale má dostatečně dobré povědomí o vztahu svého podnikání k životnímu prostředí.
[30] www.komora.cz |
30_32k_rozvoj.indd 30
15.10.2010 18:00:41
Poradce,
zn. Neberu vše!
T
isíce firem se snaží dodržovat základní principy vyplývající z environmentálního systému managementu, který nabízí norma ČSN
ISO 14000. Řada podniků se snaží jít za rámec této
normy vlastními filozofiemi – například EHS First
(Environmental Health Safety – Ochrana prostředí
a zdraví především). Některé excelentní firmy
dokonce ukazují svými vizemi cestu pro ostatní.
Jako příklad můžeme uvést třeba vizi automobilky
TOYOTA – Automobil bez emisí.
Mnoho podnikatelů a manažerů chápe, že už nejde
jenom o tlak ekologických aktivistů a skleníkové
plyny s globálním oteplováním nejsou jediná ekologická rizika spojená s lidskou činností na planetě
Zemi. Ve svém uvažování již jde mnoho podniků
za hranici účelného hospodaření s odpady a snaží
se vyrábět pokud možno bez odpadů, nevyrábět
zmetky a nerozpracovávat zbytečně výrobky. Tuto
myšlenku podporují například i hnutí SIX Sigma
nebo Lean management, případně teorie omezení.
Jsou podniky, které uvažují i nad rámec zákonných
předpisů o dopadech svých výrobků na životní
prostředí a lidské zdraví.
I přes prohlášení a přístupy některých politiků
nejen u nás, ale v době minulého prezidenta
i ve Spojených státech většina přemýšlivých lidí
vidí, že v posledních třech stech letech se významně zvýšil vliv člověka jako druhu na životní prostředí. Masová těžba a spotřeba neobnovitelných
i obnovitelných zdrojů logicky vede k prognózám
o neudržitelnosti současného způsobu výroby
a spotřeby. Spojíme-li vytěžování surovin s rizikem
technologické nedokonalosti, nedbalosti nebo
nekompetentních manažerských rozhodnutí, můžeme čas od času vidět ekologické katastrofy, jako
například letos v létě v Mexickém zálivu. Firma
BP poškodila při havárii vrtné plošiny ekosystém
v moři i na pobřeží, dlouhodobě poškodila příležitosti pro obživu tisíců obyvatel na jihu USA. BP
ztratila touto událostí dobrou pověst, což se promítlo poklesem její hodnoty na světových burzách
a náklady na řešení situace mohou být v budoucnu
pro společnost likvidační.
Na následujících řádcích vás chci seznámit se
základními principy, které podnikům v jejich snaze o přívětivost k životnímu prostředí
a lidskému zdraví nabízí mezinárodní nezisková organizace The Natural Step (TNS). Tato
organizace byla založena v roce 1989 ve Stockholmu a na jejím působení se podílejí odborníci
z vysokých škol a vědeckých pracovišť. Posláním
organizace The Natural Step je zvyšovat povědomí o udržitelném rozvoji a podporovat jeho
aplikaci v praxi. Kromě stockholmské centrály
existují v desítce zemí na různých kontinentech
její národní kanceláře.
Biosféra je oživený prostor
na Zemi. Jedná se o část zemské kůry,
ovzduší a vod, která je osídlená živými
organismy. Zahrnuje oblasti veškerého
rozšíření organismů v mořích i na souši
– od vyšších vrstev atmosféry po horní
vrstvy skalního podloží.
(Zdroj: Máchal: Malý ekologický a environmentální slovníček,
Brno, 2006)
Jak chápat pojem udržitelný rozvoj
z pohledu TNS?
Vycházejme z pojmu udržitelnost. Udržitelnost se
odráží ve schopnosti naší společnosti pokračovat
dlouhodobě ve své existenci až donekonečna. Způsob rozvoje, který je schopen nás k udržitelnosti
dovést, je nazýván udržitelným rozvojem.
Klíčovým pojmem je dále udržitelná společnost.
Skutečného pokroku může být dosaženo pouze
za předpokladu, že víme, kam chceme dojít a jak
má úspěch vypadat. Abychom však mohli udržitelnou společnost definovat, musíme nejdříve znát
systém, v jehož rámci se pohybujeme, a podmínky
potřebné pro jeho zachování – zejména typy interakcí mezi biosférou a společností a toky materiálů,
které mezi nimi proudí.
Existují tři hlavní způsoby,
kterými člověk poškozuje
biosféru:
» systematicky těží z povrchu Země velké
množství surovin
» systematicky vypouští do systému chemické
látky
» systematicky vytváří množství odpadů
(pevných, kapalných a plynných)
Systematičností je myšleno to, že veškeré zmíněné
dopady působení člověka systematicky narůstají. Chyba není v tom, že např. samotné odpady
do prostředí vypouštíme, ale nebezpečí spočívá
zejména v míře, jakou to činíme. Poškozujeme tak
systém, který se v minulosti dokázal vypořádávat
s našimi odpady, který dokázal regulovat klimatické podmínky, zabezpečoval přísun energie a podporoval diverzitu života na naší planetě, která byla
a je nezbytná pro náš ekonomický růst. Ovšem
zde je nutné odlišit růst a rozvoj. Přestavme si to
na následujícím příkladu: „Dítě roste a zároveň se
vyvíjí, kdežto sněhová koule a rakovina rostou bez
vývoje. Ekonomika je subsystémem Země, konečného a nerostoucího ekosystému. Pokud ekonomika
v rámci ekosystému roste, musí se její chování nutně
Chceme-li efektivně radit, obzvláště
v marketingu, měli bychom následovat dvě
hlediska poradce – kreativitu a ekonomické
myšlení, které se musí vyznačovat ohledem
na náklady. Marketingové poradenství
pod lupou dnešní doby se u mnoha
společností řadí do složek rozpočtů
„škrtaných“ a považuje se za určitý luxus.
Jako když žena touží po kabelce Prada
a řeší, jak ji získat. Buď najde své „tajné
zdroje“, sponzora, nebo si prostě její
obrázek vyvěsí na nástěnku v práci. Stejné
je to u společnosti: buď půjde za svým
cílem a bude tvrdě obchodovat a rozvíjet
pozitivní vnímání o společnosti, nebo se
postaví někam do zástupu a bude přežívat.
Ona společnost to má v zásadě lehké –
marketingově myslí a nechá ve svém nitru
působit svého „markeťáka“ nebo přizve
poradce. Další variantou je, že jede určitým
samospádem. Ale co má vlastně dělat onen
poradce, který možná v záplavě svých rad
zapomíná poradit sám sobě a uplatňovat
zásadu „poradce také potřebuje svůj
marketing“? Jak má tedy vypadat marketing
kvalitní poradenské služby? Podělím
se o zásady, které pracovně nazývám
„pentagramová hvězda marketingu služeb“:
1. Cílová skupina musí být jasně vybrána.
Jednoduše řečeno neberu každou práci
a pracuji pouze s klienty, kteří vykazují
vysokou míru citlivosti na poskytování
poradenských služeb.
2. „Moje služba je čitelná“ – jasně a výstižně
popsaný obsah služby a její přínos.
3. „Nezapomínám na staré klienty pro
nové“ – investice do již fungujících
kontaktů není zbytečná, honba za novými
je někdy na škodu. Poskytujme stejné
nasazení u věrných klientů jako u těch
nových, jsou výzvou pro získání nového
businessu.
4. „Jsem starý bard, ale uznávám nové
a inovativní věci“ – stále hledáme
moderní cesty komunikace a snažíme se
bourat bariéry.
5. „Být vždy ve střehu“ – cesta k zenitu je
úžasná, vede zelenými háji, ale i pouští.
Nezapomínejte, co bude za zenitem!
Poučení na závěr: Poradce je od toho, aby
své teorie aplikoval i sám na sobě. «
Monika Urbanová
majitelka poradenské
společnosti Pentacle
Consulting
Foto: archiv
| www.komora.cz [31]
30_32k_rozvoj.indd 31
15.10.2010 18:00:56
Moje podnikání [udržitelný rozvoj firmy]
přibližovat k chování celého systému, kterým je rozvoj bez růstu…“ (Herman Daly, americký ekonom,
profesor na Marylandské univerzitě)
S uvedenými třemi způsoby souvisí ještě čtvrtý.
Ten je namířen na samotnou lidskou společnost.
V současné době nejsme schopni dát všem lidem
možnost prožít přiměřeně kvalitní život1. Jestliže
potřeby lidí nejsou naplněny a bojují o přežití, nelze očekávat, že by jejich pozornost byla zaměřena
na problémy životního prostředí.
Na čem je založeno systémové
myšlení TNS
Základním kamenem koncepce TNS jsou vědecké
poznatky – zejména z oblasti fyziky. Z nich vyplývá, že člověk je součástí systému, součástí přírody.
Jeho přežití zcela závisí na jejím fungování. Tento
zásadní poznatek se v poslední době stále více
projevuje na globální úrovni – fungování systému
je narušováno a křehká rovnováha ohrožena. Se
vzrůstajícím znehodnocováním přírodních zdrojů
a nárůstem počtu obyvatel se systém stává nestabilním a dá se předpokládat, že pro přežití celku
systém odvrhne své nejzranitelnější součásti. Mezi
ně patří i člověk.
Základem přístupu The Natural Step
je řešení čtyř systémových podmínek
TNS vytvořil sadu systémových podmínek, které
je nutno dodržet, aby se systém stal trvale udržitelným. Tyto podmínky tvoří jádro koncepce
a mohou být použity jak na úrovni globální, tak
pro jednotlivé subjekty – podniky a jiné organizace – ve společnosti. Podmínky navazují na výše
uvedené způsoby, jakými člověk poškozuje
biosféru, a ukazují nám, za jakých podmínek
je možné přiblížit se k trvalé udržitelnosti naší
společnosti.
» Množství látek pocházejících ze zemského povrchu se nesmí v biosféře systematicky zvyšovat.
» Látky produkované společností nesmějí v biosféře systematicky růst.
» Aby byla společnost trvale udržitelná, je třeba
zabránit systematickému zbídačování ekosystémů fyzickým vytlačováním, nadměrnou sklizní
nebo jinými formami manipulací.
» Trvale udržitelná společnost musí své zdroje
využívat spravedlivě a efektivně tak, aby byly
globálně zabezpečeny základní lidské potřeby.
Unikátní solární a bezpečnostní
[advertorial]
okenní fólie 3M
Prosklené otvory jsou stále častější architektonický jev. Více skla namísto zdiva
poskytuje více světla v interiéru budovy, lepší vzhled, ale také nízkou izolační
schopnost a menší bezpečí. Okenní fólie 3M řeší problémy přinášející použití
skla jako výplně otvorů a zároveň zachová výhody, které poskytuje.
V
současnosti společnost 3M nabízí více
než 30 variant okenních fólií pro interiéry
i exteriéry, a to ve všech možných kombinacích solární a bezpečnostní ochrany. Tyto
fólie jsou dostupné ve velmi široké škále modelů
a barev, zákazník tak může přesně podle svých
požadavků vylepšit prostředí nebo estetický ráz
budovy. Bezpečnostní fólie vytvářejí ochranný
štít, který zvyšuje bezpečí. Při rozbití udrží
rozbité sklo pohromadě a zabrání tak škodám
a zraněním způsobeným střepy. Mohou tak
zabránit i vniknutí do budovy a následné krádeži, ale i ochránit při průmyslových haváriích
a vichřicích.
Nejžhavější technologickou novinkou jsou fólie
řady 3M Prestige. Při vývoji 3M Prestige bylo
využito nejen posledních poznatků v oblasti nanotechnologií, ale také inovativních adhezivních
technologií a vícevrstvých optických fólií. Ty jsou
tvořeny více než dvěma sty vrstvami, přičemž
celková tloušťka filmu je menší než tloušťka listu
papíru. Fólie 3M Prestige se může pochlubit všemi výhodami tmavých či reflexních fólií, aniž by
snižovala intenzitu světla v místnosti. Není pak
tudíž třeba doplňovat osvětlení prostoru umělým
světlem. Fólie efektivně brání pronikání tepla
a UV záření, a navíc nevytváří při pohledu zvenčí
zrcadlový efekt. Majitelé a správci objektů ocení
snížení nákladů na osvětlení a díky prvotřídní
použité technologii také výrazné snížení nákladů
na provoz klimatizace v horkých letních měsících.
Okna budov opatřená fólií 3M Prestige pozitivně
regulují vnitřní klima, zvyšují pohodlí a bezpečí.
TNS spolupracuje s největšími
podnikatelskými subjekty ve Švédsku.
Mezi její klienty patří například
společnosti jako Electrolux, IKEA,
McDonald's, Scandic Hotels a další.
V příštím čísle vás seznámím s reálnými důsledky
jednotlivých systémových podmínek a způsobem,
jak mohou podniky a organizace snižovat při své
činnosti negativní výstupy. Dále vám také představím proces pro zavádění, řízení a plynulé zlepšování udržitelnosti vzdělání, strategií, iniciativ
a projektů v rámci podniků, který vyvinula TNS.
Jak tento proces zpravidla probíhá a jak funguje
metoda pro strategický rozvoj organizace zvaná
backcasting, vám objasním ve třetí části tohoto
miniseriálu. «
[VLADIMÍR HŘEBÍČEK, Občanské sdružení MARISA –
Malá akademie rozvoje, integrace a spolupráce]
1) podle údajů organizace The Natural Step: 1,3 miliardy lidí žije v absolutní
bídě; 35 000 lidí umírá každý den v důsledku hladovění; nejbohatších 20 %
obyvatel Země vlastní 85 % celosvětových zdrojů, zatímco nejchudších 20 %
pouze 2 % (Cook, The Natural Step. Towards A Sustainable Society. 1. vyd.
Devon: Green Books, 2004. str. 21)
Výhody fólií řady 3M Prestige:
» Neobsahují kovy – nedochází tak ke korozi
nebo možnému rušení signálu mobilních sítí
» Zachovávají původní vzhled budovy – mož-
nost aplikace v historických centrech a památkových zónách měst (schváleno odborem
kultury památkové péče Prahy 1)
» Zadržují UV paprsky a tím prodlužují životnost interiéru a chrání před blednutím
» Významně odráží sluneční energii a šetří
náklady na klimatizaci
» Nízké zrcadlení zlepšuje výhled a celkový
vzhled budovy
» Snižují oslnění očí slunečními paprsky
Návratnost investice do solárních fólií se pohybuje v rozmezí od dvou do pěti let v závislosti
na více faktorech, kupříkladu na cenách energií,
orientaci budovy na světové strany či počtu slunečních dní. «
Volejte 261 380 111
nebo pište na [email protected]
www.3m.cz
[32] www.komora.cz |
30_32k_rozvoj.indd 32
15.10.2010 18:01:07
33k_newton1.indd 33
15.10.2010 17:01:30
Moje podnikání [tradice v podnikání]
Porcelánu se opět daří
Ještě předtím, než jeho společnost vstoupila do několikamilionového
obchodu v podobě odkoupení aktiv zkrachovalé firmy Karlovarský
porcelán, a. s., pořídil si Michal Bíman, předseda představenstva nově
založené společnosti Thun 1794, tento tradiční tuzemský produkt domů.
Dnes přiznává, že to byla dobrá volba. Porcelán zkouškou prošel.
Přežít tak těžkou dobu, jako byly předchozí dva
roky, muselo být pro firmu podnikající v produkci
porcelánu dost složité. Byli jsme svědky krachu
několika společností, vy jste jednu z nich
převzali. Jak se vám konkrétně podařilo přežít?
Měli jste nějaký speciální protikrizový plán?
Pro nás paradoxně horší časy znamenaly začátek
nového rozvoje. Jak už jsem řekl, kupovali jsme
aktiva zkrachovalé firmy. Takže otázka, jak postupovat v krizi, by spíše náležela našemu předchůdci. My jsme měli výhodu v tom, že jsme stavěli
skoro od nuly, najímali jsme lidi jen na konkrétní
zakázky, čímž jsme se vyvarovali fixních nákladů.
To pro nás byla obrovská devíza, abychom znovu
rozpohybovali tento byznys.
Vedle českého trhu se soustředíte
i na zahraničí. Co je pro vás dnes priorita?
Musím přiznat, že naše produkce je v tuto chvíli
až příliš závislá na exportu, především do zemí
bývalého Sovětského svazu. Tento fakt si uvědomujeme, a proto rozvíjíme naše obchodní aktivity tak,
abychom diverzifikovali potenciální riziko, které
z těchto trhů může nastat. Je to pro nás samozřejmě
klíčový trh a budeme ho dál podporovat, protože
karlovarský porcelán a značka Thun mají na ruském
trhu svoji hodnotu. Ale také se snažíme expandovat
na západní trhy, kde jsme svědky mnohem větší
konkurence. Jsou zde tradiční němečtí, rakouští
a italští výrobci, takže nastává fáze vyjednávání
s konkrétním klientem a také prosazení značky
na daném trhu. Marketing je pro nás nyní stěžejní.
Pracujeme na posílení jména naší značky, abychom
vytvořili poptávku po našich výrobcích.
Nepotýkáte se s tím, že čeští spotřebitelé
jsou českého porcelánu z minulých dob, kdy
jej měl doma každý, nabaženi? Navíc český
trh zaplavil levnější porcelán ze zahraničí,
mnohdy samozřejmě méně kvalitní. Nejsou toto
aspekty, které vám brzdí domácí byznys?
Foto: Petr Manuel Ulrych
Č
eská ekonomika pomalu ožívá. Jak se
daří vaší společnosti poté, co převzala
zkrachovalou firmu Karlovarský porcelán?
Aktiva bývalého Karlovarského porcelánu jsme
převzali v květnu loňského roku. V té době jsme obnovovali výrobu zhruba se sto zaměstnanci, přičemž
dnes jich je 680. Nyní máme k dispozici výsledky
za rok 2009, které jsou samozřejmě ovlivněny jak
nákupem majetku Karlovarského porcelánu, tak
důsledkem toho, že jsme se hned zpočátku rozhodli
investovat do některých klíčových výrobních zařízení s cílem zvýšit efektivitu a produktivitu práce
a nastavit určitou přidanou hodnotu produktu. Cítíme, že trh se začíná mírně oživovat, na druhé straně
je zřejmé, že porcelán patří mezi zbytné zboží, které
v době recese není poptáváno tak intenzivně jako
v dobách hospodářského rozkvětu. Tudíž jsme
připraveni na katastrofický scénář, že trh by mohl
jít opět razantně dolů, ale zároveň jsme ve fázi rozumné stabilizace. To ovšem neznamená, že bychom
měli všechny úkoly splněny a neměli co zlepšovat.
Doufáme v to, že český zákazník v konečném rozhodování dospěje k tomu, že je mnohem lepší pořídit
si kvalitní porcelán. Samozřejmě vnímáme to, že se
generačně vyměnila skupina zákazníků a musíme se
snažit nabízet i porcelán pro mladší vrstvy. Doposud
byla velká část našeho portfolia výrobku založena
na tradičních tvarech a klasickém porcelánu, ale dnes
už máme v nabídce velmi zajímavé tvary i dekory
pro nové zákazníky, kteří touží po čistém designu.
Kdo jsou vaši hlavní odběratelé z hlediska
firem?
Našimi klíčovými odběrateli na českém trhu jsou
především velkoobchodní organizace. Firmy,
které zajišťují distribuci našich produktů směrem
ke koncovým uživatelům. V současné době
pracujeme na změně strategie a snažíme se oslovit
přímo koncové zákazníky. K tomu slouží také nově
spuštěný e-shop na stránkách shop.thun.cz, který
je určen převážně koncovému zákazníkovi. Spustili
[
Tradiční značka s novými tvary, to jsou produkty
společnosti Thun.
jsme jej před dvěma měsíci a již nyní víme, že to
byl dobrý krok.
Jak se vám spolupracuje s velkodistributory?
Snažíme se najít vhodnou cestu spolupráce tak,
abychom podpořili maloprodej. V poslední době
se nám např. podařilo mít naše výrobky v prodeji
v Praze na Václavském náměstí, dále v obchodním
domě Kotva a také v My. Máme i novou vzorkovou
prodejnu v Praze 4.
Pojďme nyní k vaší tradici – vznik společnosti
máte v názvu. Jak se s tím pracuje dnes? Není
to opět handicap? Na někoho to může působit
konzervativně.
Máte pravdu, v některých případech je naše tradice
výroby pozitivní, někdy negativní. Občas slyšíme
v diskusi s našimi partnery, že je to porcelán,
který měla v sekretáři jejich babička, ať už to myslí
pejorativně či ne. A my se snažíme podporovat jen
pozitivní vjemy značky. Je teď pouze na nás, abychom dlouholetou tradici dokázali využít k tomu,
že bude zájem i o naše nové výrobky.
Nicméně inspiraci stále nacházíte v minulosti.
Velmi často se vracíme zpět. Už jen fakt, že nejprodávanějším tvarem je Bernadotte, což je zdobný
tvar, který je velmi populární hlavně v zemích
bývalého Sovětského svazu a u nás se vyrábí už desítky let. Přestože máme tuto ochrannou známku
zaregistrovanou na Úřadu průmyslového vlastnictví, zaznamenali jsme v poslední době na trhu falzifikáty, takže vedeme nyní o tento tvar a obchodní
značku soudní spor. Do minulosti hledíme i při
výrobě nových produktů. Letos jsme na trh uvedli
novinku, která je vyloženě historizující, jedná se
o kolekci dekoru modré třešně. Vychází z historického tvaru a klasického dekoru. Podobný porcelán
najdete na spoustě českých chalup. Tento retro
styl je po uvedení do prodeje jednoznačně jeden
z nejúspěšnějších dekorů. «
www.thun.cz
[VLASTA HOLÉCIOVÁ]
[34] www.komora.cz |
34k_biman.indd 34
15.10.2010 16:17:39
35k_newton2.indd 35
15.10.2010 17:02:09
Moje podnikání [regiony]
Velikost kraje
není pro jeho konkurenceschopnost
rozhodujícím faktorem
[IVANA PTÁČKOVÁ]
Zdroj: http://regionalni-rozvoj.kraj.lbc.cz/
Na politiku kraje ve vztahu k podnikatelům jsme se zeptali náměstka
hejtmana Libereckého kraje pro resort hospodářského a regionálního
rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova Víta Příkaského.
J
aké priority má regionální samospráva
ve vztahu k podnikatelskému prostředí?
Představitelé regionální samosprávy nejsou
odtrženi od reality. Velmi výrazně vnímají negativní důsledky hospodářského poklesu v uplynulých
dvou letech, jsou si vědomi odbytových, až existenčních obtíží zaměstnavatelů. Přes jisté známky
oživení nelze považovat současnou situaci za optimální. Jsem přesvědčen, že jedním ze zásadních
koncepčních kroků správným směrem je podpora
všech aktivit měnících strukturu hospodářství
kraje směrem k ekonomice založené na znalostech
a technologiích o vyšší přidané hodnotě stejně jako
budování image našeho kraje jako regionu znalostí, přírodních krás a vysoké kvality života, vše
při respektování principů udržitelného rozvoje.
Jaké konkrétní kroky činíte k naplnění této vize?
Liberecký kraj v uplynulých letech pracoval
za účasti širokého spektra subjektů z podnikatelské
sféry, školství, vědy a výzkumu i zástupců veřejné
správy na projektu tvorby Regionální inovační strategie Libereckého kraje. V září loňského roku tento
zásadní koncepční dokument schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje. Akční plán této strategie
obsahuje klíčové projekty v jednotlivých prioritních
osách koncepce. Vznikl poradní orgán samosprávy,
jehož hlavním smyslem je poskytovat samosprávě
kraje odbornou pomoc při přípravě motivačních
a intervenčních nástrojů pro zlepšení prostředí
vhodného pro zvýšení konkurenceschopnosti
a rozvoj inovací v Libereckém kraji. V současnosti
pracuje na přípravě regionálního dotačního titulu
pro rozvoj spolupráce malých a středních podnikatelských subjektů se sférou vědy a výzkumu. Inspirovali jsme se systémem tzv. inovačních voucherů,
který byl s úspěchem vyzkoušen v Jihomoravském
a Královéhradeckém kraji. Ke zvýšení informovanosti a zlepšení komunikace mezi tvůrci a účastníky inovačního prostředí byl zřízen Informační
portál Libereckého kraje pro inovace na adrese
http://www.portal-inovace.cz/. Součástí portálu je
i Technologický profil Libereckého kraje, který obsahuje aktuální statistická data z oblasti ekonomiky,
trhu práce, lidských zdrojů, výzkumu a vývoje.
Co oblast vědy, výzkumu a inovací
v Libereckém kraji ve vztahu k eurofondům?
Musím zdůraznit velké úspěchy, kterých dosáhly
při čerpání strukturálních fondů EU instituce
zabývající se v Libereckém kraji vědou a výzkumem profesně. Technická univerzita v Liberci
uspěla se svým projektem Centra pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (výše
dotace 800 009 500 Kč), společnost Membrain,
s. r. o., ze Stráže pod Ralskem realizuje projekt
Membránového inovačního centra (celk. rozpočet
asi 400 mil. Kč), Výzkumný ústav textilních strojů
připravuje projekt Centra rozvoje strojírenského
výzkumu Liberec. I tyto projekty jsou součástí
Akčního plánu RIS LK.
Liberecký kraj podporuje podnikatelské
prostředí pouze v rámci regionální inovační
strategie?
Aktivity kraje vyplývající z RIS LK jsou pouze
jedním ze stavebních kamenů podpory podnikatelského prostředí ze strany Libereckého kraje.
Liberecký kraj uzavřel v roce 2009 smlouvu o spolupráci s Podnikatelskou radou Libereckého kraje
a stanovil v ní priority na období 2009 – 2011.
Patří sem mimo oblast inovací spolupráce na trhu
práce, podpora regionálních investic, cestovní
ruch, strategický rozvoj regionu. Na webových
stránkách Libereckého kraje, v sekci odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, lze nalézt
tzv. formulář projektového záměru, který slouží
k rychlé a efektivní komunikaci a pomoci zájemcům v základní orientaci v možnostech financování jejich záměrů. Po vyplnění formuláře a jeho
zaslání na e-mailovou adresu [email protected]
pracovníci odboru posoudí možnosti financování
ze strukturálních fondů či jiných dotačních titulů
a následně poskytnou zasilateli konzultaci.
Foto: archiv Libereckého kraje
Liberecký kraj se také potýká s velkým počtem
opuštěných a zdevastovaných, zejména
průmyslových areálů, tzv. brownfields. Co
plánujete s těmito prostory?
Pro využití investory byla zpracována Databáze brownfields, která je propojena s mapovým
serverem a je přístupná veřejnosti na adrese www.
kraj-lbc.cz/brownfields . Na regionálním televizním kanálu jsou vysílány televizní spoty na téma
brownfields. Podobným způsobem je zpracována
i Databáze greenfields, tedy plochy v různém stadiu připravenosti k umístění investičních záměrů
„na zelené louce“ – www.kraj-lbc.cz/greenfields.
Mimo webové aplikace jsou k dispozici také tištěné
katalogy brownfields i greenfields.
Rád bych zdůraznil, že výčet forem podpory
není vyčerpávající. Snad si z něj ale lze vytvořit
představu o zájmu Libereckého kraje na rozvoji
podnikatelského prostředí, na růstu konkurenceschopnosti, kvalitě lidských zdrojů, na rozvoji
tradičních i nových oborů. Jsem přesvědčen
o velkém potenciálu vědy a výzkumu v našem
kraji, o podnikavosti jeho obyvatel. Proto věřím, že
velikost kraje není pro jeho konkurenceschopnost
rozhodujícím faktorem. «
[36] www.komora.cz |
36k_liberecky.indd 36
15.10.2010 17:36:49
37k_regie.indd 37
15.10.2010 16:53:56
Moje podnikání [informace z komorové sítě]
ÈESK
RA
ŠEN
ÁØ Ù
.
o.s
Českomoravská komora
lešenářů
Foto: archiv
LE
Zdeněk Picek
předseda představenstva
Milady Horákové 28
170 00 PRAHA 7
Tel./fax: 233 378 351
E-mail: [email protected]
www.komoralesenaru.cz
S jakými problémy se nejvíce
potýkají podnikatelé ve vašem
oboru?
V době vrcholící hospodářské
recese je odpověď na vaši otázku
velice jednoduchá. Podle impulzů z řad naší členské základny je
možné říci, že produkce v oblasti
lešení v roce 2010 s porovnáním
roku 2008 klesla přibližně o 50 %,
což znamená, že zejména malé
a střední firmy se již potýkají
s existenčními problémy.
Velkým problémem pro lešenářské
firmy je platební nekázeň. V této
oblasti je absolutní absence principů
slušnosti. Dalším velkým problémem
v porovnání s vyspělými evropskými
zeměmi je vzdělávání pracovníků
v oblasti dočasných stavebních
konstrukcí. Montáž a demontáž
lešení (dočasných stavebních konstrukcí) je činnost, při níž vzniká
řada rizik. Přestože na správnosti
provedení a posouzení lešeňové
konstrukce závisí bezpečnost mnoha
lidí, nejsou zatím v ČR stanoveny
požadavky na vzdělávání lešenářů
a odborně způsobilých osob pro
DSK. V nařízení vlády č. 362/2005
Sb. je dříve fungující systém (zrušená
vyhláška 324/90 Sb.) maximálně
zjednodušen. V zásadě jsou převzaty
pouze požadavky evropské směrnice
č. 2001/45/ES na používání lešení
a žebříků. Na rozdíl od většiny
dalších evropských zemí, kde jsou
požadavky na vzdělávání lešenářů
rozvedeny v národních předpisech,
v České republice v současné době
žádný navazující zpřesňující předpis
neexistuje.
Co se vašemu společenstvu
v poslední době podařilo?
Již druhým rokem vydáváme odborný
časopis LEŠENÁŘ určený pro členskou základnu a její zákazníky. V souvislosti s požadavky, které kladou
orgány státního odborného dozoru
na zaměstnavatele, jsme zpracovali
obecné podklady pro hodnocení rizik
souvisejících s prováděním lešenářských prací. Pořádáme odborná školení a semináře. Kladně hodnotit mohu
spolupráci s Centrem vzdělanosti
Libereckého kraje, s katedrou ocelových a dřevěných konstrukcí ČVUT
Praha a neposlední řadě se sdružením
SPOLEČNÁ VIZE: Bezpečnost práce
na staveništi, o. s. Velice užitečná je
spolupráce s VÚBP, v. v. i., a Technickou normalizační komisí č. 92.
Co nového připravujete?
Nosným pilířem činnosti ČMKL
v tomto roce jsou jednoznačně
úkony, které vyplývají ze zapojení
se do projektu Posílení konkurenceschopnosti osob a organizací v Libereckém kraji podnikajících v oblasti
dočasných stavebních konstrukcí
prostřednictvím rozvoje nabídky
programů dalšího vzdělávání, registrační číslo: CZ.1.07/3.2.01/01.0024.
sociálních partnerů podle jejich
konkrétních potřeb. «
Okresní hospodářská komora
Rokycany
Foto: archiv
AVSKÁ
K
OR
O
OM
OM
Vizitky komor a společenstev
Oldřich Kepka
předseda představenstva
Sedláčkova 651/III
337 01 Rokycany
Tel.: 371 585 226
E-mail: [email protected]
www.ohkro.cz
S jakými problémy se nejvíce
potýkají podnikatelé ve vašem
regionu?
Podnikání v regionu Rokycanska
je směrováno do oborů hutnictví
železa, hutnictví barevných kovů,
strojírenství a stavebnictví, nově pak
do automobilového průmyslu – oblast zpracování plastů. Další důležitou oblastí je poskytování služeb.
Problémem trhu z pohledu podnikatelů je mít dostatek zakázek
a za provedené zakázky mít včas
zaplaceno, udržet se na trhu a být
konkurenceschopným, případně své
podnikání dále rozšiřovat.
Jaká jsou podle vás řešení
vedoucí ke zlepšení zdejšího
podnikatelského prostředí?
Řešení jsou dlouhodobá
a krátkodobá. Jsme proti
jednorázovému zvýšení cen
elektrické energie pro podnikatele
o 18 %. Podporujeme zákonná
opatření tak, aby byly srovnatelné
podmínky jako v ostatních státech
EU. Předně je potřeba změnit
zákon o hospodářské komoře
č. 301/1991 Sb. a členství podnikatelů
bude povinné ze zákona. Poučme
se u našich kolegů v Německu
a Rakousku, kde komora pracuje
v zájmu podnikatelských subjektů
řadu let. Komora zajišťuje servis
(právní, ekonomický, daňový apod.)
pro své členy. Je potřeba urychleně
odblokovat čerpání nasmlouvaných
prostředků z programu OPPI
v regionu Jihozápad. Zajistit
čerpání prostředků z fondů EU,
to je strategická otázka. Stát
musí být aktivní pro investory,
měl by podporovat export.
Nastolením strategií rozhodujeme
o znovuobnovení integrity státu.
Politik a diplomat by měl být
hodnocen za to, co přinese
do byznysu státu, jako je tomu
v řadě zemí. Časté změny zákonů
se negativně projevují na jejich
kvalitě. Více než polovina subjektů
malých a středních podnikatelů má
problémy s administrativní regulací.
Co se vaší komoře v poslední době
podařilo?
OHK Rokycany se utkala a zvítězila v soutěži o grant v Plzeňském
kraji s názvem Nadstavbové zvýšení
kvalifikace ve vybraných oblastech
zpracovatelského průmyslu Rokycanska. V pilotním projektu se jedná
o vyškolení školitelů tří škol v oblasti
řízení jakosti, programování CNC
strojů a optimalizace řízení výrobního procesu. Nabídka platí pro žáky
– studenty technických oborů, kteří
mohou zvýšit svoji kvalifikaci.
OHK Rokycany se druhým rokem
aktivně účastní podprogramu
Aktivní motivace žáků = jistota pro
budoucnost technických oborů
v rámci projektu KHK PK My jsme
Evropa, který je koncipován jako
společný projekt Německé hospodářské komory IHK Regensburg a KHK
PK. K dnešnímu dni bylo proškoleno
1250 žáků sedmých, osmých a devátých tříd základních škol rokycanského regionu. «
[38] www.komora.cz |
38-39k_vizit.indd 38
15.10.2010 17:29:50
Moje podnikání [názory]
Samospráva a podnikatelé
Potenciál je ve vývoji a designu, tvrdí hejtman
Plzeňského kraje Milan Chovanec.
Slovo z komory
Udržitelný rozvoj kraje je prioritní
Jak hodnotíte spolupráci KHK s Plzeňským
krajem?
Spolupráce s Plzeňským krajem je dlouhodobě vynikající. Krajská hospodářská komora Plzeňského
kraje (KHK PK) jako regionální komora působící
na území Plzeňského kraje je Plzeňským krajem
vnímána jako důležitý partner v hospodářské
oblasti, a proto je také vůdčí organizací zastupující
zaměstnavatele v Radě hospodářské a sociální
dohody Plzeňského kraje (RHSD PK), která se také
někdy nazývá krajská tripartita.
Předseda představenstva Krajské hospodářské
komory Plzeňského kraje je proto také jedním
z místopředsedů předsednictva RHSD PK. Nezastupitelnou úlohu hraje také KHK PK v přeshraniční spolupráci Plzeňského kraje s východním Bavorskem, konkrétně s Horním Falckem a Dolním
Bavorskem.
Co by mělo být cílem takové spolupráce?
Cílem takovéto spolupráce je vytvářet podmínky
pro udržitelný rozvoj Plzeňského kraje v horizontu
let 2020 až 2030. Za tím účelem KHK PK spolupracuje na projektech, které vedou k vytvoření
Evropského mezimetropolitního příhraničního
regionu, který bude příjemcem evropských dotací
již v plánovacím období 2014 – 2020.
Vzájemná spolupráce Plzeňského kraje a Krajské
hospodářské komory společně se Západočeskou
univerzitou v Plzni v oblasti aplikovaného vývoje
a výzkumu a v oblasti transferu technologií pro
malé a střední firmy přináší první výsledky, což se
ukázalo v minulých dnech při jednání konference
Městský industriální park Plzeň Borská pole 2010,
kterou pořádala KHK PK ve spolupráci s útvarem
koncepce a rozvoje a Vědeckotechnologickým
parkem Plzeň.
Ukazuje se, že výsledkem této spolupráce je udržitelná zaměstnanost v Plzeňském kraji, minimální
odchod zahraničních firem z regionu a dostatek
investic do dopravní infrastruktury v Plzeňském
kraji a příhraničních dopravních koridorů.
Kde naopak vidíte největší rezervy?
Největší rezervy jsou vždy v lidském faktoru. Obě
instituce, Plzeňský kraj i Krajská hospodářská
komora, vytvořily prostor pro zapojení všech
členů Hospodářské komory do konkrétní práce
v jednotlivých komisích jako poradních orgánech
Rady Plzeňského kraje a v pracovních skupinách
Rezervy proto spatřuji v kvalitní nabídce investičních příležitostí v periferních územích a ve vyhledávání podnikatelských subjektů přinášejících
do regionu přidanou hodnotu – tzn. kromě výroby
i např. design či vývoj. A tady Plzeňský kraj spolupracuje nejen s podnikatelskou sférou, ale i se
Západočeskou univerzitou.
Jaké novinky ve vzájemné spolupráci
připravujete?
Konkrétní spolupráce se projeví v připravovaném
veletrhu investičních příležitostí FINPEX, který se
bude konat 12. a 13. října s cílem zprostředkovat
předávání informací mezi veřejnou sférou, investory, podnikateli, developery a manažery firem.
Kraj se již tradičně podílí na akci Stavba roku
Plzeňského kraje, jejímž cílem je podpora podnikatelů ve stavebnictví, architektů i investorů v této
oblasti. «
přeshraniční spolupráce Plzeňský kraj – Horní
Falcko – Dolní Bavorsko a teď je již na podnikatelích a zaměstnavatelích, jak tuto příležitost
využijí.
Jaké novinky ve vzájemné spolupráci
připravujete?
Nejžhavější novinkou ve vzájemné spolupráci je
jednání Dopravní konference 5. listopadu 2010
za účasti představitelů kraje, ministra dopravy
JUDr. Víta Bárty, ředitelů Ředitelství silnic a dálnic, Správy železniční dopravní cesty, Státního
fondu dopravní infrastruktury a dodavatelských
firem spolu s ministry dopravy, hospodářství
a ministra pro evropské záležitosti Svobodného státu Bavorsko o společném postupu při
stanovení priorit investiční výstavby železnic
a silnic ve společném přeshraničním hospodářském prostoru v srdci Evropy ve vazbě na říční
přístavy na Dunaji a na plánovanou výstavbu
cargo letiště u Plzně. «
Zdeněk Mužík
předseda představenstva
KHK PK
Foto: archiv
Jak hodnotíte spolupráci vašeho
Co by mělo být cílem
regionu s podnikatelskou sférou?
takové spolupráce?
Plzeňský kraj je nejen díky své výhodné
Prioritou je oboustranpoloze dlouhodobě vnímán v rámci
ně výhodná spolupráce,
České republiky jako jeden z nejatrakkterá povede k postupnému
tivnějších krajů pro směřování investic.
překonání stávající stagnace
Náš kraj pravidelně zajišťuje aktualizaci
průmyslu, vzniku nových
přehledu dostupných průmyslových
pracovních míst i např. obnozón, regionálních investičních přílevení zájmu o nové průmysložitostí a objektů k nájemnímu využití.
vé zóny.
Foto: archiv Plzeňského kraje
Je to jen jeden z mnoha příkladů úzké
Kde vidíte největší rezervy?
spolupráce s podnikatelskou sférou. Konkrétním
Dosud realizované investice se v rámci kraje
příkladem krajské podpory podnikatelské sféry je
soustředily především do krajského města Plzně,
i přímá účast společnosti Waystone (revitalizuje
kasárna ve Stříbře) na stánku našeho kraje na veletrhu a to nejen díky přirozené atraktivitě regionálního
centra, ale i díky nabídce městského industriálního
investičních příležitostí ve Vídni. Kraj velmi úzce spoparku Borská pole. Zájem investorů se poté soulupracuje také s regionální Hospodářskou komorou,
středil na další výhodně umístěné polohy kolem
Svazem podnikatelů ve stavebnictví ČR či komorami
dálnice D5.
inženýrů a architektů.
| www.komora.cz [39]
38-39k_vizit.indd 39
15.10.2010 17:30:02
Moje podnikání [obchodní právo]
Obchodní
právo
Smlouva
o prodeji podniku
Smlouvou o prodeji
podniku se podle § 476
obchodního zákoníku prodávající
zavazuje odevzdat kupujícímu podnik
a převést na něj vlastnické právo k podniku
a kupující se zavazuje převzít závazky prodávajícího
související s podnikem a zaplatit kupní cenu.
Foto: peepo/istockphoto.com
S
ama cena zřejmě podstatnou částí smlouvy není. Podstatnou částí je jen závazek
k úhradě ceny. Sjednání ceny je však velmi
potřebné.
Podstatnými částmi smlouvy – kromě přesného
označení smluvních stran – jsou:
» závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu
podnik,
» závazek prodávajícího převést na kupujícího
vlastnické právo k podniku,
» přesné určení podniku,
» závazek kupujícího převzít závazky prodávajícího související s podnikem,
» závazek kupujícího zaplatit kupní cenu.
Na otázku, co je považováno za podnik, odpovídá
ustanovení § 5 obchodního zákoníku.
Tzv. harmonizační novela se přitom nedotkla
ustanovení § 5 odst. 1, které určuje, že podnikem
se pro účely obchodního zákoníku rozumí soubor
hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek
podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné
majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží
k provozování podniku nebo vzhledem ke své
povaze mají tomuto účelu sloužit.
Naopak ustanovení § 5 odst. 2 bylo harmonizační
novelou změněno a nyní stanoví: Podnik je věc hromadná. Na jeho právní poměry se použijí ustanovení o věcech v právním smyslu. Tím není dotčena
působnost zvláštních právních předpisů vztahujících se k nemovitým věcem, předmětům průmys-
lového a jiného duševního vlastnictví, motorovým
vozidlům apod., pokud jsou součástí podniku.
Aby se jednalo o smlouvu o prodeji podniku,
musí být podle smlouvy odevzdán celý podnik
(event. u smlouvy o prodeji části podniku jeho
část podle § 487). V tomto smyslu rozhodl rovněž
Nejvyšší soud České republiky rozhodnutím
R 30/97. Podle tohoto rozhodnutí je v ustanovení § 476 odst. 1 stanoven typ smlouvy o prodeji
podniku a jsou v něm uvedeny podstatné části této
smlouvy, které musí smlouva obsahovat, aby šlo
o tento smluvní typ a vztahovala se na ni příslušná
ustanovení jej upravující.
Náležitosti smlouvy
Při uzavírání smlouvy doporučujeme v jejím textu
stanovit, že i jakékoli dodatky ke smlouvě, resp.
změny smlouvy musí mít písemnou formu (aby
vzhledem k textu ustanovení § 272 odst. 2 obchodního zákoníku nevznikly žádné pochybnosti).
Budou-li součástí podniku, k němuž se bude
smlouva o prodeji podniku uzavírat, nemovitosti, musí být projevy účastníků zřejmě na téže
listině (vzhledem ke kogentnímu ustanovení
§ 46 odst. 2 občanského zákoníku použitému podle § 1 odst. 2 obchodního zákoníku). Nemovitosti
budou přesně specifikovány včetně údajů podle
katastru nemovitostí.
Kromě přesného označení smluvních stran
a přesného určení předmětu plnění – podniku – jsou podstatnými částmi smlouvy závazek
prodávajícího odevzdat kupujícímu podnik
a převést na něj vlastnické právo k podniku,
závazek kupujícího převzít závazky prodávajícího související s podnikem a závazek kupujícího
zaplatit kupní cenu.
Skutečnost, že v obchodním zákoníku existuje
smluvní typ smlouvy o prodeji podniku, však
podle současné právní úpravy nemůže smluvním
stranám bránit, bude-li taková jejich vůle, aby daný
případ řešily i jiným způsobem, např. uzavíráním
většího počtu dílčích smluv nebo volbou smlouvy
nepojmenované, pokud by nechtěly či nemohly
dostát podstatným částem smlouvy.
V konkrétním případě by smlouva či smlouvy
nemusely zahrnovat celý podnik. Pak by se převádělo jen to, co bylo sjednáno předmětem plnění
smlouvy či smluv. Při respektování zásady smluvní
volnosti obchodního zákoníku není podle našeho
názoru smluvním stranám předepsáno, že musí
v konkrétním případu použít tento smluvní typ.
Nesmějí však postupovat v rozporu s jinými právními ustanoveními a ani je obcházet či postupovat
v rozporu s dobrými mravy.
Pokud je však předmětem plnění podnik, považujeme uzavření smlouvy o prodeji podniku
za vhodnější. Při poměrně složité kontraktaci je
totiž racionální využít ustanovení obchodního
zákoníku uvedená v textu tohoto smluvního
typu. «
[KAREL MAREK, autor přednáší obchodní právo na
Právnické fakultě MU]
[40] www.komora.cz |
40k_smlouva.indd 40
19.10.2010 11:54:28
"
"#
! + "-1!!&'-",/1#
!//*-!!%
) 12 #! 1!-"!1!(%!$#
,/1)#,!"%
.0/
-"-!2-"!1!
! %
")%%%$! #'%%% '
&+$"*
!#"-,
Kniha
Tip KOMORY.cz
o chytrém létání
Chcete vědět, kterým leteckým společnostem je lepší se vyhnout, jak
najdete nejlevnější letenky nebo co doopravdy dělají piloti a letušky? Toto
vše i další zajímavé informace o cestování, letectví a lidech kolem letadel se
dozvíte v nové knize Jiřího Pruši Chytré létání. Publikaci vydala společnost
Galileo CEE Service ČR.
A
utorem zbrusu nové knížky je zkušený letecký profesionál, kterému můžete na slovo
věřit. Navrch vás kniha pobaví roztomilými
svěžími ilustracemi Vladimíra Jiránka. Chytré
létání je praktická příručka a poučná i zábavná
encyklopedie v jednom. Je napsaná pro laiky, kteří
občas cestují letadlem a budou vděční za neocenitelné znalosti a tipy, jak si létání zpříjemnit.
Ve chvílích volna se můžete ponořit do čtení
o tom, jak létání začalo, kolik lidí a letadel je
dnes ve vzduchu, načerpáte spoustu zajímavých,
srozumitelných informací o globálních rozměrech
letecké dopravy a zjistíte, čemu a komu svěřujete
své životy.
Součástí knihy je oddělená příloha Poradce
do kapsy s nejdůležitějšími praktickými radami,
Autor knihy Chytré
létání Jiří Pruša je
profesionál zabývající
se po celý život leteckou
dopravou. Působil
například jako viceprezident
nap
ČSA
Č a ve volném čase létá
na větroních a sportovních letadlech.
které z vás během chvíle udělají profesionálního
cestovatele. Najdete tu prověřené tipy a doporučení, jak nejlépe připravit a prožít cestu letadlem, jak
si vybrat leteckou společnost, sehnat nejlevnější
letenky, jak si zabalit zavazadlo, co můžete čekat
u odbavení, pasové a bezpečnostní kontroly, cenné
[
Na zdar knížky si připili (zleva) její autor Jiří Pruša,
Tereza Maxová a Bohuslav Šantrůček, jednatel
společnosti Galileo ČR/SR.
jsou tipy na zajímavé webové stránky s tematikou
letecké dopravy a letenkové portály. Díky velkému
množství odkazů na různé webové stránky získáváte jako přidanou hodnotu mnoho užitečných
prověřených zdrojů na internetu a nechybí ani
slovníček leteckých výrazů.
Věděli jste, že existují letecké společnosti, u nichž
je nehodovost až třicetkrát vyšší než u jiných?
Díky knize Chytré létání se budete orientovat
v rozdílech bezpečnosti, kvality služeb, cen a všeho
ostatního. Poučná je kapitola o tom, jaké riziko
představuje pro létání počasí a proč. Zbavíte se paniky při nestandardních situacích, protože budete
vědět, proč se dějí a jak se při nich chovat. «
[JAN POMYKAL]
| www.komora.cz [41]
41k_mmr_galileo1.indd 41
15.10.2010 17:56:31
Moje podnikání [rozhovor]
Bojovník
s korupcí
Martin Tulpa je dnes podnikatelem, dříve býval velmi
úspěšným restauratérem. Zakládal a spoluvlastnil např.
slavnou pražskou restauraci La Provance. I přes svůj
úspěch se ale rozhodl pro změnu profesního zaměření.
Stal se bojovníkem proti korupci. To, že se jedná
o bitvu s větrnými mlýny, si odmítá připustit a stále věří,
že změna v naší společnosti je skutečně možná. Co
ho od špičkové gastronomie dovedlo až ke vzdělávání
dospělých a protikorupčním aktivitám, se dozvíte
v následujícím rozhovoru.
P
rozraďte, proč jste se rozhodl opustit
úspěšné podnikání a vydat se na cestu
s tak nejistým cílem.
Tak docela jsem oblast restauratérství neopustil. Stále spoluprovozuji dvě restaurace na Praze 1, ale mou
hlavní činností je nyní spolupráce se společností
E-institut, jejímž jsem také jednatelem a která se
zabývá vzděláváním dospělých. Nabízíme e-learningové kurzy především pro veřejnou správu. Asi před
rokem jsme vyvinuli projekt Úřad bez korupce,
který je preventivním opatřením v protikorupčním
boji. A že je s korupcí v naší zemi třeba bojovat,
na tom se asi všichni shodneme.
Jak vás napadlo věnovat se ve vzdělávání
právě korupci?
Napadlo mne to také na základě programového
prohlášení vlády, které kladlo významný akcent
na prevenci, kdy počalo být zřejmé, že politická
reprezentace naší země má vážný úmysl řešit
otázku korupce. Vzdělání je formou prevence.
Navíc jsem byl jako občan České republiky velmi
nespokojený s místními poměry a cítil jsem
potřebu o něco se sám pokusit, nějak se osobně
angažovat a jasně říci svůj názor, tj. NE korupci!
Na základě těchto úvah pak vznikl ve spolupráci
s odborníky kurz Úřad bez korupce. Následně se
z e-learningového kurzu vyvinul víceúrovňový
projekt.
že je jakýmsi automatickým benefitem k jejich
standardnímu ohodnocení. Problém vidím
především v malé snaze kompetentních orgánů
o řešení a především dořešení konkrétních
případů. Korupce je důkazně velmi komplikovaná disciplína, policie má omezené prostředky
a obecně necítím velkou podporu a iniciativu
jak veřejnosti, která už dnes považuje korupci
za něco běžného, tak politických špiček. Velká
část iniciativ začíná a bohužel také končí prohlášeními a sliby.
Proč myslíte, že je korupce v České republice
tak rozšířená?
Myslím, že korupce je problémem všude na světě
a jistě jsou na tom mnohé země daleko hůře než
Česká republika. Vidina „snadného“ obohacení
je velmi lákavá a mnoho úředníků má pocit,
Dá se s tím tedy vůbec něco dělat?
Nekladl bych otázku, zda je možné něco dělat.
Jisté je, že se musí něco dělat! Rezignace je vždy až
na posledním místě. Je k tomu ale zapotřebí vůle
ze všech stran – a to zatím považuji za problém.
Netvrdím, že absolvent našeho školení nikdy
nevezme úplatek, to ani nelze. Ale na základě
našeho kurzu je informován. Prokazatelně ví, že
se jedná o trestný čin a jaké tresty za něj hrozí, zná
právní a ekonomické souvislosti, etický dopad atd.
Chceme změnit prostředí na úřadech. Chceme,
aby důchodkyně nemusela mít pocit, že na staveb-
Chceme, aaby důchodkyně nemusela mít pocit,
Chceme,
stavební odbor bez obálky nemá smysl chodit.
že na stav
[42] www.komora.cz |
42-43k_rezkotva.indd 42
15.10.2010 16:21:14
ní odbor bez obálky vůbec nemá cenu chodit. Je
ale třeba zapojit všechny složky společnosti.
Vy sám se cítíte být dostatečně kvalifikovaným
ke vzdělávání v oblasti korupce?
Vím, na co narážíte. Jsem si vědom, že mé
vzdělání je odborné a zcela jinak zaměřené, ale
věřím, že člověk se vzdělává celý život a i cesty
osudu jsou nevyzpytatelné. Oblast vzdělávání
je pro mne teď vším, a proto si uvědomuji, že
na něco nestačím sám, že potřebuji pomoc lidí,
kteří mají odpovídající kvalifikaci a svému oboru
skutečně rozumějí. Navíc společnost E-institut
spolupracuje s celou řadou odborníků ať již
z oblasti ekonomie, sociologie či práva a vychází
i z názorů obecně přijímaných autorit v České
republice. Nepovažuji to za slabost, ale naopak
jsem hrdý na své spolupracovníky a na to, jakou
práci společně odvádíme. Já rozumím byznysu,
technologii, našim klientům, ale samozřejmě si
netroufám na tvorbu odborných textů. Natolik
jsem soudný, abych k této fázi projektu přizval
kvalifikované odborníky.
Kdo je tedy vaším zákazníkem?
Primárně je naším klientem veřejný sektor. Úřady,
radnice, magistráty. Těm nabízíme nejen Úřad bez
korupce, ale i naše další produkty. Ale např. náš
kurz Bezpečnost práce je velmi dobře využitelný
i u soukromých subjektů.
Jak se vám spolupracuje s úřady a úředníky?
Obecně dobře. Je pravda, že jednání a procesy
ve veřejné správě jsou zcela odlišné od procesů
v soukromém sektoru, ale myslím, že jsme je již
pochopili a přizpůsobili se jim. Asi vše trvá o něco
déle, ale na druhou stranu je má zkušenost dobrá
v tom, že když už úřad něco rozhodne, z 99 % to
tak i zůstane a můžete s tím počítat.
Popište trochu projekt Úřad bez korupce, co je
jeho obsahem a cílem?
Celý projekt má tři pilíře. Primárně se jedná
o e-learningový kurz určený k plošnému proškolení úředníků, což znamená, že jej absolvují
všichni kompetentní pracovníci úřadu; dále je to
prezenční školení na téma komunikace, umění
vyjednávat, asertivita, které je určeno pracovníkům na „ohrožených“ pozicích a které je našimi
klienty velmi dobře hodnoceno. V tomto školení
se snažíme úředníky naučit, „kterak odolat tlaku
ze strany potenciálních korupčníků“. A posledním velmi významným pilířem je závěrečná
zpráva. Jedná se o detailní analýzu vnitřních
procesů, vyhledávání možných ohrožení a návrh
případných nápravných kroků. Tato studie je
velmi obsáhlá a její součástí jsou i názory samotných úředníků, kteří v rámci e-learningového
kurzu vyplňují na toto téma anonymní dotazník.
Komplexně má celý projekt změnit ovzduší
na úřadě. Vytvořit protikorupční atmosféru
a prezentovat tento postoj směrem k občanům.
Mimo jiné díky našim piktogramům upozorňujícím zákazníky úřadu na „bezkorupčnost“
daného pracoviště.
Setkal jste se během podnikání ve vzdělávání
s nějakými obtížemi?
Jistě, každé podnikání přináší své obtíže. Zpočátku bych za obtíž považoval překonání komunikačních rozdílností mezi námi a úřadem. To bylo
ale pouze otázkou času. Vše pochopit a reagovat
přímo na potřeby veřejné správy. Mým stálým
a největším problémem jsou ale útoky na společnost E-institut, mou osobu i další osoby se
společností spolupracující. Primárně jde o ataky
ze strany mé manželky, se kterou jsem mnoho
let nejen v rozvodovém řízení, jež provází řada
skandálů a trestních oznámení, kdy ona nespolupracuje s orgány soudu i policie, maří jejich
činnost, útočí na mne velmi živým a nechutným
způsobem a v poslední době stojí za počátkem
právě probíhající kampaně proti společnosti
E-institut. Je smutnou pravdou, že se do této
kampaně zapojila i Transparency International,
která zmínila společnost E-institut ve svém
trestním oznámení pouze na základě informací
od mé manželky, na což má dozajista právo,
i když bych předpokládal před takovým vážným
krokem ověření takových informací. Skutečnost,
že Transparency International toto své oznámení
zveřejnila, však nemohu nepovažovat za přímý
útok vůči společnosti zabývající se podobnou
tematikou, ale jiný způsob, který by mohl ohrozit
výsadní postavení Transparency International!
Transparency International tohoto výsadního
postavení přímo zneužila! V tomto roce se navíc
jedná již o druhou kampaň proti společnosti
E-institut na zjevnou objednávku. Když nebyla
úspěšná kampaň první z konce zimy tohoto roku,
nastala chvíle pro kampaň druhou!
Ve shora uvedených věcech bylo podáno několik
trestních oznámení od různých osob v průběhu
léta 2010, tedy ještě před začátkem kampaně
vůči společnosti E-institut, kterou odstartovalo
zveřejnění tzv. trestního oznámení ze strany Transparency International! Společnost E-institut nyní
prochází nikoliv vlastní vinou těžkým obdobím,
kdy její jméno, které je vláčeno různými komerčními redaktory, je spojováno právě s fenoménem
korupce, proti kterému společnost sama bojuje!
V tomto smyslu jsem zvažoval i odchod ze společnosti, avšak na základě reakce mých kolegů jsem
se rozhodl vytrvat a očistit dobré jméno nejen
společnosti E-institut, ale i své vlastní. «
NOVÝ ZPRAVODAJSKÝ PORTÁL
O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH
» Denní zpravodajství
» Kauzy
» Informace z regionů
» Aktuální komentáře
» Sloupek odborníka
» Legislativa
» Přehledný katalog veřejných
zakázek
» Statistiky
» Týdenní souhrn novinek
do e-mailu
» Zpravodaj vz24.cz
» Diskuse
Přečtěte si:
» Tendr na odstranění starých ekologických
zátěží není ani po dvou letech od svého
vzniku u konce – ÚOHS opět zastavil průběh
zakázky, chce prozkoumat, zda konsorcium
PPF Advisory nebylo vyloučeno v rozporu se
zákonem.
» Státní maturity měly začít již ve školním roce
2007/2008. Zakázka ochudí státní pokladnu
jen do konce tohoto roku již o 570 milionů,
ale teprve nyní se prověřuje připravenost
škol formou „generálky“ za 120 milionů!
» ABL – Vít Bárta – propojení současného
ministra dopravy a jeho strany Věci veřejné
s firmou ABL vzbuzuje již několik měsíců
bouřlivé diskuse nejen v parlamentu. Kauza
se opět otvírá v rámci předvolební kampaně – sledovala divize detektivních služeb
společnosti ABL bývalou starostku ODS
v Praze 11 Martu Šorfovou a další politiky?
To vše na jednom místě pouze na www.vz24.cz
Sledujte denně:
www.vz24.cz
[RENÉ BÁRTEK]
| www.komora.cz [43]
42-43k_rezkotva.indd 43
18.10.2010 13:47:54
Moje podnikání [advertorial]
Firemní akce míří do
OREA Hotelu Pyramida
Kongresy
a konference v OREA
Hotelu Pyramida
Salonek 1 a 2: 20 až 40 míst
Salonek 3: 80 až 100 míst
Salonek 4, 5, 6: 12 až 40 míst
Kinosál: 377 míst
Business centrum: 10 míst
Kongresový sál 1 + 2:
500 míst
Pražský OREA Hotel Pyramida je tradičním místem pro konání
rozličných akcí od uzavřených byznys setkání přes firemní školení až
po účastníky nabité vědecké konference. Lokalita hotelu a špičkové
doprovodné služby dělají z OREA Hotelu Pyramida oblíbenou
kongresovou destinaci.
A
čkoli hotelový trh a s ním spojená kongresová turistika prošly v uplynulých dvou letech
útlumem, druhá polovina letošního roku je pro
hotelové manažery příslibem lepších časů. Potvrzuje to
také obchodní ředitel OREA Hotelu Pyramida Michal
Maniš: „V poslední době jsme zaznamenali po našich
kongresových kapacitách velký nárůst poptávky od různých firemních klientů. Cítíme, že firemní akce různého
charakteru se opět množí. Určitě se dá říci, že konferenč-
sálu je dokonce možno instalovat automobil k prezentaci.
Hotel nabízí kromě doplňkových služeb, jako je připojení
k vysokorychlostnímu internetu nebo služby copy centra,
také příjemné ubytování a prvotřídní gastronomii.
ní trh se oživuje a firmy postupně obnovují akce, které
kvůli recesi musely odkládat.“
kongresový sál s denním světlem, který je schopen
pojmout až 500 osob, je díky mobilní stěně plně variabilním prostorem. V hotelu je rovněž kinosál s kapacitou
377 sedadel, který je vhodný k pořádání jak projekcí, tak
i jiných kulturních akcí, které vyžadují jeviště. Tento sál
má jedinečnou akustiku, která přímo vybízí k pořádání
koncertů, ale i přednášek pro široké spektrum hostů.
Ideální je i díky samostatnému vstupu přímo od stanice
MHD, tudíž hosté nemusí vůbec vstupovat do hotelu.
Pozornost posluchačů konference je zpravidla různá,
mnoho účastníků je „ukolíbáno“ poklidnou atmosférou, někteří jsou zmoženi po občerstvovací přestávce.
Korporátní bubnování nabízí OREA Hotel Pyramida
jako netradiční akci vhodnou k udržení pozornosti
účastníků déletrvajících aktivit. Společnou interakcí
dostanete všechny účastníky do deseti minut na stejnou úroveň vědomí. Jejich duševní stav se dá klasifikovat jako velmi bdělý a receptivní. Informace sdělené
po společném bubnování si najdou snáze svoji cestu
k posluchačům a dostávají se i do podvědomí. «
Od školení po banket
Ubytování pro
kongresové hosty
Hotel disponuje 354 pokoji
se 684 lůžky.
47
249
21
25
11
4
jednolůžkových
dvoulůžkových
twin
třílůžkových
apartmá
dvoulůžkové pokoje pro
handicapované hosty
OREA Hotel Pyramida nejčastěji hostí národní či mezinárodní konference a kongresy lékařských a vědeckých
institucí. Je ale i velmi oblíbeným hotelem pro firemní
klientelu, drobná byznys setkání, pracovní obědy nebo
přímo galavečeře a party. OREA Hotel Pyramida je
vyhledávaný nejen díky kapacitám a vyhovujícímu prostoru v dosahu MHD a historického centra města, ale
i díky jedinečné gastronomii, kterou je proslulý.
Kapacita konferenčních prostor až 1200 hostů
na 1150 m2. Hotel disponuje devíti konferenčními
místnostmi, které mohou být využity pro různá školení, semináře, kongresy, výstavy, rauty apod. Pro menší
akce slouží šest salonků v prvním hotelovém patře.
Kapacita se odvíjí podle různých druhů uspořádání
místností, jako je recepce, divadlo, třída, banket atd.
Umístění největšího kongresového sálu o rozloze 520 m2
umožňuje pohodlný transport jakýchkoli předmětů
a materiálu přímo do konferenční místnosti. Do foyer
Péče „all inclusive“
OREA Hotel Pyramida disponuje unikátními prostory
pro pořádání konferencí a jednání. Velký moderní
[MARTIN KALIVODA]
[44] www.komora.cz |
44k_oreaPR.indd 44
15.10.2010 15:46:03
Specializace,
odbornost, garance
OREA HOTELS – více, než byste čekali
» téměř 6000 komfortních hotelových lůžek, 1200 pohodlných míst u prostřených stolů s překvapivou
a kvalitní současnou gastronomií, moderní wellness centra s nabídkou služeb od masáží po kryosaunu,
víc než stovka jednacích sálů a salonků
» desítky prestižních mezinárodních ocenění, tisíce krásných zážitků v největším českém hotelovém řetězci
s více než 20 hotely v těch nejatraktivnějších lokalitách celé České republiky
» komfortní zázemí a technické vybavení pro vaše akce
» kongresy
» konference
» školení a tréninky
» incentivní programy
» teambuildingové eventy
» firemní prezentace
» tiskové konference
Maximální kapacita
Počet
pokojů
Kapacita
největšího
sálu
Počet sálů
a salonků
OREA Hotel
Místo
Pyramida
Praha
354
9
450
500
280
450
Voroněž 1&2
Brno
478
9
665
700
430
700 – 1000
Santon
Brno
108
6
220
220
120
150
Arnika
Špindlerův Mlýn
207
4
180
280
120
300
Horal
Špindlerův Mlýn
164
5
200
300
200
260
Devět skal
Vysočina
126
8
260
200
140
Fontána I&II
Luhačovice
270
11
275
250
140
250
Monty
Mariánské Lázně
104
3
216
200
Vital Sklář
Harrachov
170
5
300
316
244
168
Wellness Horizont
Železná Ruda
101
8
150
130
70
OREA HOTELS
Bělohorská 24 » 169 01 Praha 6
T +420 233 102 578 » F +420 233 102 573 » E [email protected]
www.orea.cz
45k_orea.indd 45
15.10.2010 17:13:28
Rubrika
Moje
podnikání
[podrubrika]
[advertorial]
Odpočinek s výhledem na Prahu
v hotelu Panorama
Péče o tělo i duši se stala samozřejmostí moderní doby. Odpočinout si od shonu a stresu každodenních povinností,
získat chybějící energii a umožnit organismu dostat se opět do rovnováhy. S tím vším pomohou ve wellness
a fitness centru Top Deck pražského hotelu Panorama, v jehož čele stojí manažerka Jana Poláchová.
C
o si máme představit pod
pojmem Top Deck a čím se
zabývá?
Top Deck je název našeho wellness
& fitness centra, které se nachází
v posledním patře Panorama Hotelu
Prague a nabízí jeden z nejkrásnějších
výhledů na celou Prahu. Naše centrum
je určeno pro všechny, kteří potřebují
nabít energií a dostat se do rovnováhy.
Široká nabídka služeb je zaměřena
na každého klienta individuálně. Služby jsou rozdělené do aktivní a pasivní
zóny. Aktivní zóna zahrnuje posilovnu,
kardio a bazén o rozměrech 10 x 4,5 m s hloubkou 1,4 m
a protiproudem. V ranních a večerních hodinách zde
probíhají lekce aquaaerobiku, které jsou velice oblíbené
hlavně u žen. V naší tělocvičně pak předcvičují profesionální cvičitelé. Jedna se o cvičení na míčích, hathajógu,
gravidjógu a nový oblíbený trend zumba. Pasivní zóna
skýtá klasické sauny s relaxačními místnostmi a tureckou
saunu s aromaterapií. Relaxovat můžete jednak u klasických masáží, ale i při netradičních, jako jsou čokoládové
terapie, terapie lávovými kameny, medová detoxikační
terapie a další. V dnešní době jsou lidé velice napnutí,
stále někam spěchají a zapomínají na to, že právě těmito
příjemnými procedurami by ze sebe dostali veškeré
negativní a potlačované emoce, které jim brání úspěšně
fungovat s pocitem vitality.
[MARTIN KALIVODA
FOTO: ARCHIV]
Jaké novinky chystáte, popř. jaké jsou vaše plány
na rok 2011?
Naše investice na rok 2011 poputují do rozšíření nabídky masáží FIJI inspirovaných východní medicínou
a dalších žhavých novinek a trendů.
S jistotou mohu říci, že každá investice
do zdraví člověka má nevyčíslitelnou
hodnotu návratnosti.
Novým trendem, který plánujeme
implementovat, je cvičení FLOWIN.
Při tomto cvičení používáte své vlastní
tělo jako zátěž s využitím pečlivě
testovaného tření mezi podložkami
a deskou. Během jediného cvičení
se aktivuje řada svalových skupin
a tím dochází k efektivnímu silovému
tréninku.
Co máte v rámci své pozice jako spa manager
na starosti?
Svou pozici beru jako výzvu pro to, abych vytvořila pro klienty to nejlepší a cítili se zde dobře a měli
vždy důvod k návratu. Neustále se snažím vyhledávat
novinky ve světě wellness, což je nezbytné pro to,
abychom udrželi krok s konkurencí. Naše centrum je
sice rozlohou menší, ale právě proto se soustředíme
na kvalitu nabízených služeb. Mou velkou prioritou
je poskytování pravidelných školení pro zaměstnance
v oblasti péče o zákazníka.
Komu byste doporučila návštěvu Top Deck? A kde
vás můžeme najít?
Návštěvu našeho Wellness & Fitness centra doporučuji všech, kteří upřednostňují rodinnou atmosféru,
kvalitní a individuální péči a bohatou nabídku služeb.
Najdete nás na Pankráci, blízko nákupního střediska
Arkády, ve 24. patře hotelu. «
[46] www.komora.cz |
46k_panorama2.indd 46
18.10.2010 13:48:25
Úspěchy v podnikání Emanuela Lopeze,
ředitele společnosti AUTO STYL
P
Foto: archiv
odnikáte už 15 let.
Který rok pro vás byl
zlomový?
První krizi jsme, stejně jako
většina podnikatelů, zaznamenali na přelomu let 1997 a 1998.
A musím říct, že se nám ji
podařilo velmi dobře ustát a koneckonců se nám daří i nyní.
Zázemí vaší společnosti je poměrně velké. Máte
zde showroom i dílnu. To všechno jste budovali
už na začátku, nebo postupně dostavovali?
V roce 1995, kdy firma vznikla, jsme postavili
showroom, který je de facto stejný dodnes. Servis,
který byl také postaven v roce 1995, jsme ale v roce
2006 zrekonstruovali a výrazně rozšířili, abychom
byli schopni skutečně uspokojit potřeby co největšího množství zákazníků. Lakovna tak dnes odpovídá
nejpřísnějším normám EU a disponujeme i nejpřesnějším diagnostickým zařízením.
Podnikání podle AUTO STYLU
Téměř nulová fluktuace díky vhodně
nastavené personální politice – firma
má v současné době 45 zaměstnanců.
Zákazníci firmy se setkávají se
známými tvářemi; vytváří to v nich pocit
„domácího prostředí“.
Významným úspěchem je i to, že
zákazníci se do AUTO STYLU vracejí. Je
mezi nimi i mnoho významných českých
firem. Kvalitu práce firma průběžně
monitoruje, aby předcházela neshodám.
Firma je nositelkou řady ekologických
i kvalitativních certifikátů.
Specializujete se na škodovky.
To platí od začátku?
Ano, od počátku se soustředíme jen na škodovky.
Nicméně od příštího roku plánujeme nabízet servis
i pro značku Volkswagen. Právě díky rozšířené
kapacitě servisu bychom jej rádi měli stoprocentně
využitý. A pak také někteří naši zákazníci mají ve své
flotile i volkswageny, takže jim chceme vyjít vstříc.
Sídlíte na rušné Jeremiášově ulici v Praze, kde
je jeden autosalon za druhým. V čem jste jiní
než ostatní?
Jsme nejlepší, v tom to je! (smích) Ne vážně, máte
pravdu, že ve Stodůlkách se za poslední dobu
objevilo velké množství autosalonů s různými
značkami a je to vlastně dobře. Jsem za to rád, protože zákazník si může vybrat. A podle zkušeností
s různými vozy se pak rozhodnout pro ten, který
mu nejvíc vyhovuje.
Zmínil jste korporátní klienty, co jim nabízíte?
Možná to bude znít otřepaně, ale děláme to, co
zákazníkovi na očích vidíme. Ať už je to pick-up
servis, odtahové služby, přihlášení vozu nebo kontrola technického stavu. Díky našemu servisu jsme
schopni jakýchkoliv mechanických prací. Vždycky
klientům říkám: „Cokoliv potřebujete, my rádi
zařídíme.“ A daří se nám to.
Automobilový průmysl prošel v poslední době
ekonomickou recesí. Jak tato zkouška zahýbala s vámi?
I my jsme samozřejmě krizi pocítili. Pokles
obchodu byl patrný. Někteří významní zákazníci šetřili na nákladech, s čímž souvisel i nižší
objem nakoupených vozidel. Myslím si, že ani
příští rok nebude ještě standardní. Dopady
krize budou stále doznívat. Nám se podařilo vše
přestát bez větší újmy, a to hlavně díky poučení z roku 1998. Od té doby jsme se soustředili
na to, abychom měli rezervy. A to nám dnes
velmi pomohlo.
A jaká byla další konkrétní protikrizová
opatření?
Ještě předtím, než krize propukla, měli naši zaměstnanci pravidelný roční nárůst mezd. Ten jsme ale
museli omezit. Jinak se chováme pořád stejně. Mojí
výsadou je, že jsem velmi šetřivý. S penězi obecně
nakládám s rozvahou a s tím souvisí i to, že nemáme žádné pracovníky navíc. Všichni produkují
určitý objem práce a peněz, což se nám vyplácí.
Působíte jako spokojený podnikatel, který
ke své práci přistupuje se selským rozumem.
Víte, nikdy jsem si nepředstavoval, že by měla být
moje firma nějak pompézní. Přál jsem si vybudovat rodinnou společnost a to se mi podařilo. Mám
dobré vztahy se svými zaměstnanci. Známe se,
a pokud je to možné, vyrazíme společně na nějakou akci i mimo práci. Koneckonců příjemnou atmosféru vycítí i zákazník, když k nám přijde. A to
je pro mě důležité – odvádět opravdu dobrou práci
v přátelském prostředí. To je podle mě důvod, proč
nám zůstávají zákazníci věrní. «
Foto: Thinkstockphotos.com
NEBANKOVNÍ
NEÚČELOVÝ ÚVĚR
Neúčelový úvěr je našimi klienty
velmi žádaný, má však svá úskalí,
říká Marie Ratajová, jednatelka
společnosti Ratajová & partneři.
Seznámí nás se specifickými
podmínkami toho typu úvěru
a jak se s nimi lze vypořádat.
Bývá tento typ úvěru skutečně neúčelový?
To opravdu výjimečně. Nejčastěji
za „neúčelovostí“ najdeme potřebu
vyplatit dluhy po splatnosti nebo exekuci.
V některých případech potřebují klienti
financovat rizikovou investici. Toto jsou
důvody, na které se všeobecně peníze
hledají obtížně. Přesto umíme peníze našim
klientům zajistit.
Jaká úskalí tedy na klienty čekají?
U většiny poskytovatelů úvěrů není neúčelový
úvěr příliš oblíben. Obvykle chce věřitel
vědět, na co budou peníze použity, aby mohl
vyhodnotit svá rizika. Pokud tuto informaci
nezíská, zpravidla zvýšené riziko vyváží kratší
dobou splatnosti úvěru a vyšším úrokem.
Rovněž lze profinancovat maximálně
40 – 50 % tržní ceny nemovitosti, kterou
bude úvěr zajištěný.
Jaká nabízíte řešení?
Vždy hledáme pro našeho klienta optimální
variantu, jak jeho aktuální situaci co nejlépe
vyřešit. Cílem je, aby na finance dosáhl pro
něj nejvýhodnějším způsobem. Klientům
doporučuji, aby účel úvěru do své žádosti
uvedli, usnadní tím celý proces schvalování
úvěru a dosáhnou na výhodnější podmínky.
Ale pokud je to opodstatněné, zajistíme
neúčelový úvěr. Jak jsem však uvedla výše,
je to vyváženo vyšší úrokovou sazbou. Pokud
ale klient může nabídnout k zástavě atraktivní
nemovitost, pak můžeme klientovi vyjednat
roční úrok 10,5%, který je pro tento typ úvěru
skutečně nízký.
A uspokojíte klienta, který potřebuje
peníze bez uvedení účelu a ještě rychle?
Určitě. Umíme zajistit klientovi peníze
zhruba do dvou týdnů. Máme partnery, kteří
dokážou velmi rychle ocenit nemovitost,
kterou bude úvěr zajištěný, a na základě toho
uvolnit finance.
Kontakty pro zájemce o neúčelový úvěr:
Ratajová & partneři, s. r. o.
Bc. Marie Ratajová
Tel.: +420 777 101 520
www.financni-prosperita.cz
[VLASTA HOLÉCIOVÁ]
| www.komora.cz [47]
47k_ratajova.indd 47
18.10.2010 14:00:40
Rubrika [podrubrika]
Nejvýznamnějšími
exportními partnery
pro Vietnam jsou:
USA, Japonsko, Austrálie
a Čína. Nejvýznamnějšími
importními partnery jsou
Čína, Singapur a Tchaj-wan.
Foto: gunnar3000/istockphoto.com
Seriál
Podnikání a daně
Vietnam
Rostoucí ekonomika ve Vietnamu přináší zahraničním investorům nevšední podnikatelské možnosti. Zajímavá
lokalita, příznivě nízké náklady, levná pracovní síla a odstraňování překážek importu do země lákají zahraniční
investory.
E
konomický růst (před krizí o 8 % ročně) se
mimo jiné projevil na velmi vysokém růstu
cen nemovitostí. Pozitivním trendem je také
rozvoj služeb, které se začínají na HDP podílet
téměř 40 %, ještě před deseti lety to bylo pouze
20 %. Pro zahraniční investory je perspektivní
např. finanční sektor, domácí obchod či distribuce.
Téměř veškerý průmysl je soustředěn kolem dvou
největších měst (Hanoj a Ho Či Minovo Město),
kde žije téměř polovina veškeré městské populace.
Vietnam – atraktivní off-shore lokalita
Indie a Čína jsou dlouhodobě na prvních dvou
místech v atraktivitě zemí pro přesun výroby z důvodů snižování provozních nákladů
světových společností. V posledních letech si
však značně polepšil i Vietnam. Podle zprávy
analytické společnosti A. T. Kearney Global
Services Location Index 2009 je Vietnam desátou
nejatraktivnější zemí pro offshoring. Zahraničním investorům totiž nabízí Vietnam dobrou
kombinaci: dostatek lidí schopných tvrdě pracovat za nízké mzdy, možnost využívat daňových
zvýhodnění a nízké náklady. Pro jednoduché
výrobní operace přitom hraje nízká cena práce
a nízké náklady v daném regionu klíčovou roli.
Ve Vietnamu je však potřeba počítat s rozšířenou
„šedou ekonomikou“, korupcí a nižší odbornou
kvalifikací občanů.
Jak vysoké je daňové zatížení?
Světová banka ve spolupráci s PricewaterhouseCoopers pravidelně zveřejňuje pořadí zemí
s nejjednoduššími daněmi. Ve zprávě Paying
Taxes 2010 bylo hodnoceno 183 ekonomik světa.
Česku patří až 121. místo. Celková daňová zátěž
je v Česku pouze mírně nadprůměrná (nízké
jsou odvody na dani z příjmu právnických osob,
vysoké jsou odvody na pojistném). Problémem
v Česku je však vysoká časová a administrativní
náročnost spojená s daňovou agendou. Daňové
zatížení ve Vietnamu je nižší než v Česku. Daňová soustava Vietnamu je však výrazně složitější
a pro zahraniční investory nepřehlednější, Vietnamu tak patří až 147. místo na světě.
V posledních letech však proběhlo ve Vietnamu několik daňových změn s cílem zjednodušit
a zprůhlednit daňovou soustavu. Novelou v roce
2009 např. klesly sazby přímých daní. Počet daní
a místních daní je však poměrně vysoký. V asijských zemích je všeobecně daňové zatížení nižší
než v EU, z asijských zemí je však daňové zatížení
ve Vietnamu jedno z nejvyšších.
[48] www.komora.cz |
48_49k_Dviet.indd 48
15.10.2010 16:23:52
Co přinesou vyšší
sazby DPH?
[
Ve Vietnamu je třeba počítat se šedou
ekonomikou, korupcí a nižší odbornou
kvalifikací občanů.
Daň z příjmu právnických osob
Základní sazba daně z příjmu právnických osob
činí 25 %. Daňová sazba klesla z 28 %. Při splnění
zákonných podmínek však může společnost platit
na dani méně (10 %, 15 % nebo 20 %). Nižší sazbě
daně podléhají např. státem podporované obory či
provozování podnikatelské činnosti ve vybraných
regionech.
Daň z příjmu fyzických osob
Sazba daně se pohybuje od 5 % do 35 %. Vyšší
sazby daně platí na vietnamské poměry pro velmi
nadstandardní příjmy. Sazby daně z příjmu také
klesly, když se dříve pohybovaly od 10 % do 40 %.
Základní nezdanitelná položka na poplatníka činí
2864 USD ročně.
Sazba daně (v %)
5
Roční příjem (v USD)
do 3 580
10
3 581 – 7 159
15
7 160 – 12 887
20
12 888 – 22 910
25
22 911 – 37 228
30
37 229 – 57 624
35
Nad 57 624
DPH
Základní sazba DPH je 10 %. Na vybrané produkty
(např. vodu, zdravotnické potřeby, služby) je uvalena snížená, 5% sazba daně. Na luxusní zboží (např.
zlato, stříbro) je uvalena 20% sazba daně.
Spotřební daně
Zatímco ve Vietnamu nejsou majetkové daně, jsou
poměrně vysoké spotřební daně. Zdanění u automobilů, cigaret, alkoholu je velmi vysoké.
Daň z půdy
Cizinci nemají povoleno vlastnit půdu. Cizinci,
kteří jsou rezidenty ve Vietnamu, si mohou koupit
bytový dům, mohou tedy vlastnit dům, ale nikoliv
pozemek, na kterém je dům postaven. Pozemek
však lze od státu najmout, dokonce až na 70 let.
Zahraniční společnosti tak musí odvádět daň
z půdy, na které vykonávají svoji činnost. Sazba
daně se v jednotlivých lokalitách liší. Na venkově
jsou sazby podstatně nižší než ve městech. Za určitých okolností může být společnost od platby
daně z půdy osvobozena. Nerezidentní zahraniční
investoři však mohou investovat do vietnamských
3 důvody, proč se zaměřit
na Vietnam
» je 10. nejatraktivnější zemí pro
off-shoring
» má nižší daňové zatížení než Česko
» v posledních letech zde proběhly
daňové změny, které zjednodušily
a zprůhlednily daňovou soustavu
nemovitostí tím, že vytvoří společností podnik
s místním partnerem. Registrační proces nemovitosti není ve Vietnamu příliš obtížný.
Jaké je podnikatelské prostředí?
Podle zprávy Světové banky Doing Business
2010 je Vietnam na 93. místě v hodnocení
podmínek pro podnikání (Česko je na 74. místě). Vyšší postavení v žebříčku znamená, že
legislativa a právní prostředí je příznivé pro
provozování podnikání a živností. Celkem se
hodnotí 10 ukazatelů. Česko má výrazně lepší
hodnocení v ochraně investorů a vyspělosti
pracovního trhu. V ostatních ukazatelích, např.
registraci nemovitostí, svobodě obchodu, zřízení skladu, získání úvěru nebo podmínek pro
zahájení podnikání, nejsou rozdíly velké.
Ve Vietnamu je však málo vysokoškolsky a jazykově
vzdělaných lidí. Kvalitní a spolehliví pracovníci se
tak těžce hledají. Brzdou rychlejšího ekonomického
rozvoje ve Vietnamu je i slabě rozvinutá infrastruktura. Opatrnější investory odrazuje ve Vietnamu
legislativní nestabilita země, všudypřítomné byrokratické překážky a korupce. Nejvýznamnějšími
exportními partnery jsou USA, Japonsko, Austrálie
a Čína. Nejvýznamnějšími importními partnery
jsou Čína, Singapur a Tchaj-wan. «
[PETR GOLA, autor je odborník na daňové systémy]
Premiér koncem září avizoval možnost
zvýšení současné sazby DPH z 10 % až
k úrovni 17 % při současném snížení
základní sazby DPH na 19 %. Zároveň se
mají snížit sociální odvody o 3,5 %. Toto
opatření má podnikatelům přinést nižší
náklady na zaměstnance a státu pomůže
získat finance na penzijní reformu a zároveň
zvýšit stabilitu financování státního rozpočtu
(výnos z nepřímých daní je obecně méně
citlivý na případnou recesi). Toto opatření by
mělo být rozpočtově neutrální. Diskutuje se
i o tom, že finance získané zvýšením DPH by
měly být použity ke snížení růstu cen elektřiny
očekávaného v důsledku boomu fotovoltaiky.
Pomineme-li, že tímto opatřením
pravděpodobně nelze získat dostatečné zdroje
pro úspěšné financování penzijní reformy při
zachování rozpočtové neutrality (o financování
fotovoltaiky ani nemluvě), změny sazeb
DPH budou mít vesměs negativní dopad
na ekonomickou realitu v ČR.
Pro správu DPH: Existence dvou sazeb
s pouhým dvouprocentním rozdílem není
efektivní, protože dodatečné náklady na správu
dvou rozdílných sazeb jak z pohledu státu,
tak z pohledu daňových subjektů zůstávají
ve stejné výši jako v současnosti. Jednotná
sazba DPH by naopak přinesla na straně státu
i daňových subjektů řadu výhod včetně snížení
nákladů na administraci této daně. Jedná
se tak o nevyužití šance na zjednodušení
daňového systému ČR. Navíc zvyšování sazeb
DPH zvyšuje motivaci k daňovým podvodům či
k fungování šedé ekonomiky. Pro spotřebitele:
Dojde ke zvýraznění degresivního charakteru
DPH, zvýšení snížené sazby DPH totiž nejvíce
postihne nízkopříjmové vrstvy obyvatelstva.
Nelze totiž reálně očekávat, že podstatná část
zvýšení bude absorbována podnikatelem
na úkor jeho marže. Spotřebitelé budou
preferovat levnější nákupy v zahraničí. Pro
podnikatele v sektorech citlivých na změnu
sazby (zejména zemědělství, knižní průmysl,
ubytovací služby, sociální a domácí péče
a produkce palivového dříví) toto může
znamenat i existenční ohrožení v důsledku
faktického snížení koupěschopnosti
obyvatelstva. «
Prameny:
The Worldbank – Doing Business 2010 and Paying Taxes 2010
A. T. Kearney – Global Services Location Index 2009
CIA (Central Inteligence Agency) – The World Factbook 2009
Global Property Guide – Vietnam
Jiří Novák
odborník na DPH
společnosti BDO Tax
Více o obchodních příležitostech
ve Vietnamu čtěte na straně 52.
Foto: archiv
| www.komora.cz [49]
48_49k_Dviet.indd 49
15.10.2010 16:24:14
Můj svět [zprávy ze zahraničí]
krátce
Podnikatelé již podruhé
zasedli do bruselských křesel
europoslanců
Foto: archiv
Ve čtvrtek 14. října 2010 se v budově Evropského
parlamentu v Bruselu konalo již druhé setkání
Evropského parlamentu podniků (EPE), které
pořádala Evropská asociace obchodních a průmyslových komor EUROCHAMBRES, jejímž
členem je i Hospodářská komora České republiky.
Do křesel evropských poslanců usedlo celkem 751
podnikatelů z 27 států EU. Cílem této akce bylo
umožnit podnikatelům, aby debatovali a hlasovali o návrzích týkajících se podnikatelského
prostředí, jako je hospodářská recese, trh práce,
energetické otázky a mezinárodní obchod a posléze o jejich dopadech diskutovali s klíčovými
aktéry legislativního procesu (komisaři, europoslanci a zástupci členských států EU). Podnikatelé
mohli na plénu také vystoupit a položit otázku
jednomu z komisařů či europoslanců. Za Českou
republiku přijelo do bruselského sídla Evropského
parlamentu 22 podnikatelů reprezentujících různá
odvětví, a to od zástupců OSVČ, malých a středních podniků po velké firmy v čele s prezidentem
Hospodářské komory České republiky Petrem
Kuželem. Předmětem debaty byla konkrétní opatření, kterými jsou například statut evropské soukromé společnosti, pracovněprávní problematika,
spotřebitelská práva, snižování emisí CO2. Klíčovým tématem byl boj s opožděnými platbami.
Hlasování podnikatelů na místě sledovali např.
předseda Evropské komise José Manuel Barroso,
předseda Evropského parlamentu Jerzy Buzek,
předseda Evropské rady Herman Van Rompuy
a v neposlední řadě belgický premiér, toho času
zástupce belgického předsednictví v Radě EU
Yves Leterm. Ambicí této akce bylo pomoci
institucím EU lépe pochopit potřeby, zájmy
a problémy, se kterými jsou denně konfrontovány
podniky. V neposlední řadě také zmenšit propast
mezi orgány EU a hlavními aktéry hospodářského
růstu, kterými jsou podnikatelé, a vybudovat tak
obchodně přátelskou Evropu.
přijímaní nové legislativy a úpravách stávající legislativy. Studie zároveň uvádí informace o zřizování
jednotných kontaktních míst v členských státech
a hodnotí vzájemnou administrativní spolupráci
v této oblasti. V tomto ohledu studie oceňuje poměrně rychlou implementaci a zavedení jednotných kontaktních míst v České republice. Zároveň
je ve studii zmíněna i velmi dobrá spolupráce
jednotných kontaktních míst s kontaktními místy
Hospodářské komory České republiky.
Celá zpráva je k dispozici v anglickém jazyce
na stránce Evropského parlamentu
www.europarl.europa.eu.
Mezinárodní seminář Zvyšování
konkurenceschopnosti
podniků prostřednictvím čistší
produkce – eko-efektivní cesty OECD představila v Praze
k úsporám materiálu a energie svůj program zvyšování
Cílem semináře, jehož partnerem je i Hospodářská konkurenceschopnosti
komora ČR, bylo představit čistší produkci jako
pro Eurasii
jeden z možných aplikovatelných dobrovolných
přístupů u široké škály subjektů od průmyslových
podniků přes živnostníky až po obce. Pomocí prezentace případových studií byly zhruba 50 účastníkům semináře představeny postupy pro efektivnější nakládání s energiemi a materiály a možné
využití čistší produkce pro změnu celé podnikové
kultury. V průběhu celého dne byli účastníci
semináře seznamováni s moderními postupy pro
identifikaci potenciálu úspor materiálů a energií a s příklady účinných inovací v oblasti čistší
produkce. V prezentacích nechyběla ani informace
o aktuálních možných způsobech finanční podpory pro realizaci jednotlivých opatření (metoda
EPC, operační programy).
Na semináři vystoupili odborníci na čistší produkci společně se zástupci podniků představujícím
konkrétní projekty, a to nejen z České republiky,
ale i ze zahraničí. Semináře se zúčastnili zástupci
podnikatelské sféry, konzultačních firem, státní
a veřejné správy a v neposlední řadě studenti.
Velkým přínosem semináře bylo představení
skutečných případů aplikace čistší produkce
v podnicích rozličného charakteru. Projekty čistší
produkce mohou realizovat průmyslové i zemědělské podniky, vzdělávací instituce, zdravotnická
zařízení, obce, ale i široký sektor služeb.
Více informací o čistší produkci získáte na webových stránkách www.cenia.cz/CP.
IMCO zveřejnil studii týkající
se implementace směrnice
o službách
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele Evropského parlamentu (IMCO) zveřejnil studii týkající
se implementace směrnice o službách. Cílem této
studie je shrnout pokrok, kterého bylo v členských
státech dosaženo při implementaci směrnice, včetně
V říjnu proběhlo pracovní setkání představitelů
ministerstev zahraničních věcí, průmyslu a obchodu, financí, práce a sociálních věcí, zástupců Hospodářské komory ČR, Svazu průmyslu, CzechInvestu a českých firem s představiteli Organizace
pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD,
kteří představili cíle a nástroje regionálního
programu zaměřeného na budování podnikatelského a investičního prostředí v cílových zemích,
kterými jsou Afghánistán, Arménie, Ázerbájdžán,
Bělorusko, Gruzie, Kazachstán, Moldavsko,
Mongolsko, Tádžikistán, Turkmenistán, Ukrajina
a Uzbekistán. Součástí programu je analýza podnikatelského prostředí a podmínek pro podnikání
a investice v uvedených státech a doporučení
na jejich zlepšení, aby přispěly k ekonomickému
a sociálnímu rozvoji těchto zemí. Podrobnosti
o programu je možné nalézt na webu OECD:
www.oecd.org.
V diskusi představitelé podnikatelského sektoru uvedli řadu konkrétních poznatků ze svého
působení v eurasijských zemích. Poukázali při tom
například na problém chybějící legislativy a záruk
pro investory a korupční prostředí. HK ČR informovala o svých aktivitách vůči těmto teritoriím
a o rozšíření našeho programu internacionalizace
českých firem též o podporu jejich investičních
záměrů. Z tohoto důvodu HK ČR vítá cíle programu, jejichž splnění by mohlo zlepšit podmínky
podnikání a investování v zemích, které patří mezi
zajímavé a perspektivní trhy.
Slovenská koalice se dohodla
na zvýšení DPH z 19 na 20 %
Slovenská vládní koalice se dohodla na dočasném zvýšení daně z přidané hodnoty z 19
na 20 procent. Zvýšit by se měly rovněž sazby
spotřebních daní z alkoholu a tabáku. Vláda chce
[50] www.komora.cz |
50-51k_kratceZ.indd 50
15.10.2010 17:54:01
MMF: Světová ekonomika
znovu zpomalí; problémem
i státní dluhy
Foto: thinkstockphotos.com
posílením rozpočtových příjmů spolu s výdajovými škrty snížit schodek veřejných financí
v příštím roce o 1,7 miliardy eur (asi 42 miliard
korun). Snižovat schodek veřejných financí chce
koalice rovněž šetřením. Jednotlivá ministerstva
a státní úřady by měly snížit své výdaje v průměru o deset procent. Lidé už také nebudou moci
například pobírat starobní důchod a zároveň
pracovat ve veřejné správě.
Světová ekonomika v závěru letošního roku
neporoste tak rychle, jak se původně zdálo.
Připustil to první náměstek hlavního ředitele
Mezinárodního měnového fondu (MMF) John
Lipsky. Situaci podle něj komplikují i problémy
se státními dluhy a je možné, že dopady znovu
pocítí i reálná ekonomika. „Globální expanze bude
zřejmě slabší než 3,7 procenta, jak jsme na druhé
letošní pololetí až dosud předpovídali,“ řekl Lipsky
na fóru Depositary Trust and Clearance Corp
Executive Forum.
údajů vzrostla ve druhém čtvrtletí
o 1,7 %. Vláda mírně revidovala růst
vzhůru z předchozích 1,6 %.
» Míra nezaměstnanosti v Německu klesla
v září na 4,5 %. Počet nezaměstnaných
se snížil o 40 000, dvakrát víc, než se
očekávalo.
» Evropská komise navrhla, aby státy
eurozóny porušující rozpočtová pravidla
zaplatily pokutu ve výši 0,2 % HDP.
Budou mít ale šanci na vrácení.
růstu slovenské ekonomiky na letošní
rok na 4,3 %, dosud čekala růst o 3,7 %.
» Rozpočet nových průmyslových zakázek
v červenci prudce klesl v EU i eurozóně.
V eurozóně meziměsíčně o 2,4 %
a v celé unii o 2,3 %.
» Cena zlata překročila již hodnotu 1350
Foto: thinkstockphotos.com
Příjmy strategických center
v ČR příští rok přesáhnou dvě
miliardy dolarů
Evropský parlament definitivně schválil novou
podobu finančního dohledu v Evropské unii.
Její zastánci tvrdí, že zabrání opakování finanční
krize z let 2008 a 2009, kritici ovšem upozorňují, že státy ztratí část pravomocí a dohledu nad
vlastními bankami na úkor unijních institucí.
K odpůrcům patřilo původně i Česko, ale nakonec zůstalo osamocené a nemělo šanci schválení
návrhu zabránit.
Základ nové podoby unijního finančního dohledu, která by měla začít fungovat již od počátku
příštího roku, mají tvořit čtyři nové instituce.
Tři z nich budou dohlížet na banky, pojišťovny
a finanční trhy. Čtvrtá bude sledovat vznik případných rizik v členských státech EU pro celou
unijní ekonomiku.
» Ekonomika USA podle zpřesněných
» Slovenská centrální banka zvýšila odhad
Europoslanci definitivně
schválili nový finanční
dohled v EU
Foto: thinkstockphotos.com
Telegraficky
Příjmy tuzemských center strategických služeb
v příštím roce přesáhnou dvě miliardy dolarů,
tedy o pět procent více než letos. Česko patří
do první trojice v evropském žebříčku míst pro
strategická centra, která se zabývají pronájmem
informačních technologií či řízením podnikových
procesů. Vyplývá to ze studie společnosti Infosys.
Během několika posledních let se Česká republika
stala světovou špičkou jako cílová destinace pro
budování center strategických služeb. Po roce 2000
v tuzemsku otevřely svá centra světové koncerny
jako IBM, DHL, Infosys, ExxonMobile, HSBC,
Skype, eBay nebo Tesco. V současnosti centra
zaměstnávají více než 30 000 odborníků. Ještě před
deseti lety směřovalo 98 procent všech zahraničních investic v České republice do výroby, v roce
2008 to bylo jen 37 procent. V posledních dvou
letech se tento trend prohlubuje. Česká ekonomika se rozvíjí směrem k hospodářství založenému
na znalostech a se stále větším podílem investic
v oblasti podnikových služeb.
[MICHAELA ŠKARDOVÁ,
Oddělní komunikace a PR HK ČR]
dolarů za troyskou unci a stále stoupá.
Kov těží hlavně z nejistého vývoje
globální ekonomiky.
» Irák zvýšil odhad prokazatelných zásob
ropy o téměř čtvrtinu na 143,1 mld.
barelů. Irák má největší zásoby ropy na
světě za Saúdskou Arábií.
» Světová poptávka po oceli má v roce 2011
podle Světového sdružení pro ocel vzrůst
o 5,3 % na rekordních 1,34 mld. tun.
» Evropská komise uvolnila Rumunsku
1,15 mld. eur jako třetí díl úvěrové
pomoci, kterou EU loni dohodla spolu
s Mezinárodním měnovým fondem.
» Mezinárodní měnový fond čeká příští
rok zpomalení globálního ekonomického
růstu na 4,2 %, letošní odhad zlepšil
na 4,8 %.
» Německá automobilka Audi investuje
do rozšíření svého maďarského závodu
v Rabu celkem 900 mil. eur a vytvoří
1800 nových pracovních míst.
» Záchranný fond eurozóny nemá
k dispozici tolik peněz, kolik politici
tvrdili. Místo slibovaných 440 mld. eur
má jen 250 miliard.
» MF chce vydat v následujících dvou
letech dluhopisy za 274,6 mld. Kč. Peníze
využije na úhradu dřívějších dluhů.
| www.komora.cz [51]
50-51k_kratceZ.indd 51
15.10.2010 17:54:10
Můj svět [jiná země, jiný mrav]
Vietnam
obchod plný harmonie
Česká republika má k Vietnamu blíže než kterákoli jiná země
ze středu Evropy. Ačkoli je Vietnamská socialistická republika
stále považována za součást „třetího“ světa, rychlý rozvoj
jihovýchodní Asie láká i do této země stále více zahraničních
firem i z ekonomicky nejvyspělejších zemí světa.
[FRANTIŠKA MÜLLEROVÁ, autorka působí na VŠE Praha
FOTO: THINKSTOCKPHOTOS.COM]
O
sobní styk je ve Vietnamu důležitou součástí
obchodních jednání a znalost místní etikety
se může stát výhodou pro úspěšnost jednání.
Úředním jazykem je vietnamština, která po roce
1945 nahradila hojně využívanou francouzštinu.
Větší firmy mají zaměstnance hovořící cizím
jazykem, nejrozšířenější jsou čínština, angličtina,
francouzština a ruština.
Informační materiály o firmě i o předmětu obchodu zašlete vietnamskému partnerovi předem, a to
buď ve vietnamštině, nebo anglicky s dodatečným
vietnamským překladem. Teprve potom je vhodné
písemně požádat o schůzku s následným telefonickým potvrzením. Ideální je, pokud vás může
obchodnímu partnerovi představit nějaká třetí,
jemu dobře známá strana.
Vietnamci jsou hrdí a na cizince, zejména pak obchodníky, se dívají s jistou dávkou nedůvěry. Velice
dobře rozlišují mezi jednotlivými národy a nikdy
nedělají zobecňující soudy například o běloších.
Historicky je pro Vietnamce pojítkem s Evropou
Francie, jejíž vliv přetrvává ještě z koloniálních
dob. Poněkud ambivalentní je vztah Vietnamců
k Číně. Na druhé straně členství ve společenství
ASEAN je výrazem zapojení do ekonomické
a politické spolupráce zemí regionu jihovýchodní
Asie a garantuje postavení VSR jako nezávislé
a suverénní země.
Co je psáno, to je dáno
Současný právní systém VSR je kombinací japonského, francouzského, amerického a singapurského
práva. Funkčnost tohoto systému je oslabována
převratnými ekonomickými změnami a následnými úpravami legislativy bez předchozího varování,
bez potřebného zažití systému jak uživateli, tak
soudci. Ve spojení s přebujelou byrokracií tak
musí obchodník počítat s neefektivními a často
bezradnými soudy, které si v řadě případů nevědí
rady, protože nově zavedené zákony prostě nedokážou aplikovat. Osobní jednání před uzavřením
smlouvy je proto naprosto nezbytné; během něj
dochází k vzájemnému poznání smluvních stran
a je možno zjistit, nakolik je partner skutečně
seriózní. Je nezbytné dávat vietnamské straně jasně
na vědomí, že trváte na naprostém respektování
podepsaných dohod a že jedině tak je možné dojít
k přijatelnému partnerství.
[52] www.komora.cz |
52_55k_vietnam.indd 52
15.10.2010 15:48:41
Můj svět [jiná země, jiný mrav]
Základní fakta
o Vietnamu
[
Převládajícím náboženstvím Vietnamu je buddhismus, což vnáší do tamního života i obchodu harmonii a klid.
Ve Vietnamu ovšem žije i jedna z nejpočetnějších křesťanských komunit v Asii.
V případě problémů s plněním dohody je řešení soudní cestou nejen zdlouhavé, ale i marné. Pokud dojde
ke sporu se státním podnikem nebo úřadem, je soudní
cesta ztrátou času.
Určitou naději dává členství ve společenství ASEAN.
Náprava současného stavu soudnictví je dlouhodobým
úkolem. Tím více je nezbytné seznámit se se specifiky vietnamské kultury a etikety před tím, než dojde
k vlastnímu jednání.
Sever proti jihu
Vietnamská kultura se v mnohém liší od kultury
čínské nebo japonské. Pro tzv. východní kulturu je
obecně typická skromnost, preferování celku namísto
jednotlivce, snaha o konsenzus. Zdůrazňuje tradici
oproti neustálým změnám, zastřené vyjadřování
s nutností „číst mezi řádky“ na rozdíl od západní přímočarosti (považované někdy až za hrubost), intuici
dvojnásobný. Třetí, největší oblastí je venkov, který je
velmi málo rozvinutý, bez vazeb na zahraničí, s příjmy
na úrovni desetiny příjmů ve městech. Nejrozvinutější
vazby na zahraničí má nepochybně jih, kam také směřuje největší část zahraničních investic.
Trpělivost, klid a zdvořilost
Do Vietnamu je dobré odcestovat teprve tehdy,
jsou-li místní kontakty navázány a základní schůzky
domluveny. Po příjezdu je nezbytné znovu telefonicky
kontaktovat smluvní partnery a potvrdit termíny schůzek. Pokud sami dostatečně neovládáte jazyk, dobrý
a spolehlivý překladatel je naprostou nutností. Pokud
partner zjistí, že nemáte o obchodě konkrétní představu, je naděje na úspěch minimální. Před vlastním
jednáním je vhodné nechat přeložit všechny materiály
do vietnamštiny (včetně vizitek), předem zaslat soupis
bodů, které jsou připraveny k projednání, a seznam
[
Pokud Vietnamci vycítí, že protistrana sleduje
jen svůj vlastní prospěch, spolupráci odmítnou.
se dává přednost před analýzou. Východní kultura dále
obecně preferuje harmonii, postupné prosazování cílů
prostřednictvím získávání konsenzu v kolektivu oproti
direktivismu, spolupráci před konkurencí a formálnost
před flexibilitou.
Vietnam je velká a lidnatá země, která má svá regionální specifika. Sever země žil poměrně dlouho v direktivně řízené společnosti, zatímco na jihu se prosazoval
tržní systém. I po sjednocení a změnách vedoucích
k posílení tržních prvků v ekonomice celé země
zůstává sever poměrně konzervativní, zatímco jih je
přizpůsobivější a více otevřený.
V zásadě lze rozdělit VSR na tři výrazné části: sever,
reprezentovaný Hanojí jako hlavním městem a politickým centrem; jih, známý především Ho Či Minovým
Městem, které tvoří průmyslové, kulturní a obchodní centrum a kde je příjem oproti severu zhruba
účastníků, kteří se jednání zúčastní, v pořadí podle
důležitosti, s uvedením celého jména a titulů, pohlaví
a pokud možno i s přiloženou fotografií. Překladatele
by si měl raději zajistit zahraniční partner, má tak
větší pravděpodobnost zájmu překladatele na úspěchu
jednání.
Vietnamci dbají na formální rámec obchodního
jednání, mají přirozenou úctu k autoritám. Vedoucí jejich delegace vchází do jednací místnosti jako
poslední a je mu prokazována náležitá úcta. Dobrý
překladatel by měl být nápomocný i v orientaci mezi
členy delegace. Na počátku jednání je vhodné nechat
jednání vést vietnamskou stranou. Důležité je pozorně naslouchat, projevovat zájem a chovat se mile.
Teprve po úvodu, kdy je vhodné poděkovat hostitelům za přijetí, je možno přejít k detailům jednání.
Není nevhodné věci opakovat, zejména pokud není
Vietnam jako nezávislý
stát vznikl 2. září 1945.
V roce 1954 byl na základě
Ženevských dohod rozdělen
na dvě části – severní se stala
Vietnamskou demokratickou
republikou, jižní Vietnamskou
republikou. Obě samostatné
země se rozvíjely zcela
odlišně. Vietnamská válka
probíhala v letech 1963 až
1973 za americké účasti
a znamenala obrovské
materiální a lidské ztráty.
Po odchodu amerických
vojáků v roce 1973 dobyla
severovietnamská vojska
v roce 1975 Saigon. V roce
1976 proběhly celonárodní
volby a byla vytvořena
Vietnamská socialistická
republika (VSR), v níž
vedoucí roli až dosud hraje
komunistická strana. Rozdíly
mezi severem a jihem jsou
stále patrné. Země zavádí
prvky tržní ekonomiky,
navázala vztahy s USA a stala
se členem sdružení ASEAN.
VSR je dnes zemí srovnatelnou
s ostatními státy jihovýchodní
Asie, s dynamicky se rozvíjející
ekonomikou a množstvím
zajímavých investičních
a obchodních příležitostí.
Ve Vietnamu žije zhruba
80 milionů obyvatel,
většinu tvoří Vietnamci, 2 %
představují Číňané, dále
Khmerové, Chamové a mnoho
národnostních menšin žije
v horských oblastech.
Dominantní je buddhismus,
zhruba 10 % tvoří katolíci,
0,5 % obyvatel se hlásí
k islámu (zvláště etničtí
Khmerové a Chamové),
příslušníci místní indické
komunity vyznávají
hinduismus. Významnými
duchovními učeními jsou
taoismus a konfuciánství. «
| www.komora.cz [53]
52_55k_vietnam.indd 53
15.10.2010 15:48:59
Můj svět [jiná země, jiný mrav]
[
Jednotlivé vietnamské regiony jsou diametrálně odlišné nejen koncentrací průmyslu nebo zemědělství,
ale i životním standardem. Lidé na venkově dosahují oproti obyvatelům měst pouze desetiny jejich příjmů.
Zásady úspěšného
jednání
» vždy se tvařte přívětivě,
buďte zdvořilí a příjemní
» nestěžujte si kvůli
maličkostem, buďte
velkorysí
» nekritizujte přímo, vyhněte
se přímé konfrontaci
» zakalkulujte do časového
programu průtahy,
nenechte se tlačit časem
» nikdy nedávejte najevo
hněv nebo rozčilení, ztratili
byste respekt partnera
» nesnažte se získat nad
partnerem zřejmou výhodu,
spolupracujte
» nespěchejte, dejte
partnerovi možnost
pochopit vaše záměry
» mějte projekt perfektně
připravený a buďte
konkrétní při argumentaci
» vhodným dárkem jsou
knihy, parfémy, alkohol
v dárkovém balení, drahá
pera apod.
» darujete-li ženě květiny,
neměly by to být pohřební
chryzantémy, žluté květy
(žlutá je symbol zrady) nebo
červené růže
» dárky by měly být pečlivě
zabaleny, Vietnamci
je však po obdržení
nerozbalují a nečekají to ani
od protistrany
zřejmé, že partneři správně porozuměli. Bez této jistoty je nebezpečné podepisovat kontrakt, neboť vietnamský partner raději podepíše, ačkoliv plně obsahu
projednávaného bodu nerozumí, protože otázkami
by „ztratil tvář“. Nadále se však bude řídit tím, jak
sporný bod pochopil on, což může v řadě případů
vést ke ztrátě důvěry, případně i ztroskotání kontraktu. Naopak pokud „ztratí tvář“ (nikoli ve smyslu
společenského chování, nýbrž striktně ve smyslu
úspěchu ve vyjednávání) zahraniční partner, může to
přispět k pocitu, že ve vyjednávání byla vietnamská
strana úspěšnější, a navodit tak větší vstřícnost z jejich strany. Na straně zahraničního partnera je klíčem
k úspěchu trpělivost, klid a zdvořilost.
K cíli po malých krůčcích
Vietnamci jsou velmi dobrými vyjednavači. Jejich
taktikou je postup prostřednictvím jednotlivých
dílčích kroků. Hněv či otevřeně vyjádřená nespokojenost zpravidla jednání zhatí. Je namístě zdůrazňovat
zájem o dlouhodobé vztahy a poukazovat na úspěchy
na jiných trzích. Vietnamci si cení harmonie. Při zjištění, že protistraně jde o nevyvážené vztahy, o získání
jednostranné výhody, jednání zpravidla odmítnou.
V každém případě je zapotřebí vyhradit na jednání
dostatečně dlouhý čas. Vietnamci, stejně jako ostatní
asijské národy, nemají rádi konflikty, neboť ty v jejich
očích narušují harmonii. Jednoznačně preferují konsenzus a skupinové rozhodování, takže zodpovědnost
není individuální, ale padá na celý kolektiv. Na začátku
jednání je proto nutné přesvědčit se, zda je partner
kompetentní ve věci rozhodovat nebo zda musí být
závěry jednání schváleny jinde.
Pro úspěch obchodního jednání ve Vietnamu je potřeba respektovat kulturní odlišnosti. Jejich uplatňování
může být rozhodujícím faktorem úspěchu či neúspěchu. Vietnamci jsou zvyklí na fyzický kontakt pouze
mezi nejbližšími osobami, případně nejlepšími přáteli.
Doporučuje se proto udržovat určitý odstup. Vietnamci preferují hovořit nepřímo a v náznacích, zejména
při sdělování nepříjemných zpráv. Zcela nevhodné je
zvyšovat hlas či hovor přerušovat, sami Vietnamci hovoří pomalu a jemně, jsou zdvořilí a milí. Při jednání
zachovávají Vietnamci obvykle nehybnou tvář s názna-
[
Vietnamská gastronomie překvapí mnoha netradičními
ingrediencemi.
kem úsměvu. Pokud se intenzita úsměvu zvyšuje, je to
spíše negativní znamení, neboť to naznačuje rozpaky
dané buď nepochopením projednávané problematiky,
nebo rozmrzelostí nad průběhem jednání. Nepříjemné
pocity zakrývají Vietnamci často smíchem ve snaze
zachovat si tvář, protože hněv je považován za nedostatek sebekontroly. Přikyvování hlavou není nutně
výrazem souhlasu s obsahem rozhovoru, obvykle
znamená jen to, že partner rozumí. Zdrženlivé jednání
se očekává i od zahraničního partnera. Energické pohyby, rozkládání rukama či doteky přivádějí Vietnamce
do rozpaků.
Zásady „východní“ etikety
Ukazování prstem, pískání za účelem zjednání pozornosti nebo snaha kontaktovat někoho pohledem,
pokud se tomu vyhýbá, patří mezi společenská tabu.
Zcela nepřijatelné je ukazovat na někoho podrážkou
nebo chodidlem.
Podle tradice se nejprve zdraví muž, pak teprve žena.
Vietnamci se obvykle zdraví stiskem ruky, aniž by si
přitom pohlédli do očí. Podržení podané ruky oběma
rukama a malý úklon hlavou je znamením úcty a respektu. Formálnější je pozdrav sepjatýma rukama spolu s úklonem. Vietnamští muži a ženy se při pozdravu
navzájem nedotýkají, ženy se většinou mírně ukloní
a usmějí. Vůči starším lidem, kteří nenabídnou ruku
k pozdravu, je vyjádřením úcty úklon.
Vietnamci uvádějí v písemné podobě nejprve příjmení,
následuje prostřední a teprve na konec křestní jméno.
Protože příjmení jsou velmi často shodná, oslovují se
Vietnamci převážně křestními jmény spolu s oslovením pane, paní, slečno. Manželky nepřebírají po svatbě
příjmení manžela. Při oslovení se používají také tituly,
zejména u osob ve vyšším postavení.
Po podání rukou následuje výměna vizitek. Vietnamci
si na ně potrpí. Platí zásada přijímat a předávat vizitky
nebo dary oběma rukama. Vizitku si prostudujte, nechte
ji před sebou a nic do ní nevpisujte. Ideální jsou vizitky
oboustranné, v anglickém, případně francouzském
jazyce na jedné a ve vietnamštině na druhé straně.
Zahraniční partner by se měl vyvarovat okázalého
přepychu, drahých doplňků a šperků, značkového
oblečení a obuvi. Doporučuje se volit pánský oblek
[54] www.komora.cz |
52_55k_vietnam.indd 54
15.10.2010 15:49:25
Můj svět [jiná země, jiný mrav]
s kravatou, na jihu je možné přijít na schůzku
i v lehké jednobarevné košili bez kravaty. Pro ženy
jsou vhodné šaty, případně kombinace sukně nebo
kalhot s halenkou. V žádném případě se nedoporučují příliš krátké sukně nebo přiléhavé kalhoty;
vždy je nutné mít zakrytá ramena.
Při oslavách lunárního nového roku Tet se nenosí
bílá barva, která vyjadřuje smutek.
Vietnamci jsou až na výjimky dochvilní a totéž
očekávají od partnera. Při plánování setkání jsou
flexibilní, schůzka může být dohodnuta i časně ráno
nebo pozdě večer. Je-li schůzka zrušena, je nutné
trvat na okamžitém sjednání náhradního termínu.
Pokud jde o dodržování termínů obecně, je
od zahraničního partnera jejich dodržování vyžadováno. Vietnamci respektují dohodnuté závazky
a lhůty, mají však tendenci upřednostňovat slovní
dohodu před písemným závazkem.
Gastronomie pro pokročilé
Je vhodnější předávat dárky mimo oficiální prostory, při neformální příležitosti. Při návštěvě doma
se všechny dary předávají hlavě rodiny. Mimo
rodinu se dary předávají nejstarší přítomné osobě,
případně osobě v nejvyšším postavení.
Vietnamská kuchyně je typickou kuchyní jihovýchodní Asie, je možné se setkat i s velmi exotickou
nabídkou, jako jsou hadi, různé druhy ptáků nebo
psi, hostitelé však nebývají uraženi, pokud host
zdvořile nabízený pokrm odmítne. Pro Vietnamce
jsou zcela nezvyklé mléčné výrobky, které způsobují zažívací obtíže.
Zkušenosti z praxe
VITAR, s. r. o., je tradičním českým
Ptáme se člena komory
na obchodování s Vietnamem
[VLASTA HOLÉCIOVÁ]
S
Které hlavní zásady je
potřeba při jednáních
s vietnamskými obchodníky
ctít?
Je jich mnoho, zde je několik
nejdůležitějších:
Vždy si ověřte, že vám váš protějšek dobře rozumí. Na vaši
otázku Do you speak English?
vám každý ve Vietnamu vždy
odpoví Yes, ale často umí jen
Je těžké se na tamním
několik slov či vět. Pokud si
trhu prosadit a získat
nejste jistí, vždy si vezměte
Miroslav Sadílek, ředitel marketingu
dlouhodobý kontrakt?
překladatele.
společnosti VITAR, s. r. o.
Ano i ne. Přijdete-li
Vietnamci neradi říkají slovo
na vietnamský trh
ne, to znamená, že ano je
s výjimečným produktem (např. české sklo),
často ne, je potřeba si dávat velký pozor na drobné
pak je to jednodušší, rozhodnete-li se však
nuance v rozhovoru, klaďte často kontrolní otázky,
konkurovat místním výrobcům (např. v oblasti abyste si byli jistí, že vám váš partner dokonale
doplňků stravy), je to poněkud komplikovarozumí.
nější cesta, musíte je naprosto jasně přesvědčit
Neplánujte si schůzky jako v Evropě. V osm
o výhodách vašeho zboží. To je veliký úkol pro ráno se s nikým nedomluvíte, jednání jsou často
marketing exportní firmy, který se rozhodně
celodenní i vícedenní, nebývá výjimkou pozvání
nedá dělat z teplé české židle. Musíte se tam
do soukromí, Vietnamci jsou velmi pohostinní.
vypravit a strávit tam nějaký čas.
Vietnamský obchodník musí mít po jednání pocit
Termín dlouhodobý kontrakt je ve Vietnamu
vítězství. Na evropské win-win zapomeňte.
velmi vzácný, alespoň v našem oboru doplňků
Dohody a sliby jsou pro vietnamské obchodníky
stravy.
bohužel většinou nezávazné. Druhý den ráno
Foto: archiv Vitar, s. r. o.
polečnost Vitar není
na zahraničních
trzích nováčkem.
Jaký podíl má na vašem
současném exportu
obchod s Vietnamem?
S Vietnamem obchodujeme
již přes 10 let, v současnosti
tvoří tato země asi 15 %
našeho exportního obratu.
[
Při pozvání do domácnosti je host obsloužen jako
první, polévka se podává až na závěr. Protože se
jí hůlkami, občas kousky jídla upadnou a zašpiní
ubrus. Z toho se vyvinul zvyk, že zašpiněný ubrus
je znamením, že jídlo chutnalo. Je zvykem nechat
trochu rýže v misce na znamení, že jste sytí. Při
jídle je běžné mlaskání, které vyjadřuje uznání
hostiteli i kuchaři, na závěr je běžné říhnutí.
Vietnamci jsou náruživými kuřáky cigaret, při
jakémkoli posezení je kouření zcela obvyklé.
Nekuřáci by se neměli ohrazovat ani dávat najevo
nespokojenost. Při nabídce cigaret se položí otevřený balíček na stůl a ostatní si z něj sami berou
podle potřeby. Alkohol, zejména pivo a whisky,
se pije zcela běžně, Vietnamci si rádi připíjejí
na téměř cokoli. «
výrobcem vitaminových přípravků
a doplňků zdravé výživy se sídlem
ve Zlíně. Svou produkci dodává nejen
do lékáren a obchodních řetězců v České
republice a na Slovensku, ale i do desítek
zemí celého světa. Vlastní dceřiné
společnosti VITAR Slovakia, VITAR Polska
a VITAR Vietnam. Obrat firmy v roce
2009 byl 190 milionů korun.
nemusí zůstat kámen na kameni. Počítejte s tím.
Platí objednávka a faktura, to jsou posvátné
listiny.
Pokud nemáte ve Vietnamu svého českého
zaměstnance, naprosto striktně vše kontrolujte,
často a pečlivě. Nenechte se zmást hlášením, že
všechno je pod kontrolou.
Co byste poradil firmě, která nemá
s Vietnamem zkušenost a chystá se
expandovat právě na tamní trh?
Obyčejně sami nic nezmůžete, najděte si spolehlivého vietnamského partnera.
Leťte tam alespoň na měsíc, mnohé pochopíte.
Po telefonu nic nevyřešíte, všechno řešte osobně.
V mnohém vám pomůže Hospodářská komora
a CzechTrade – ten má v Hanoji zastoupení.
Jaké pověsti se ve Vietnamu těší čeští
podnikatelé?
Nesetkal jsem se nikdy s negativním hodnocením, české firmy a podnikatelé jsou vnímáni
jako nositelé vyspělého know-how, a mají proto
vynikající zvuk. Platí rovnice Česká republika =
Evropa = kvalita, to jsou dobré podmínky pro
vstup na vietnamský trh. «
| www.komora.cz [55]
52_55k_vietnam.indd 55
15.10.2010 15:49:48
Zahraniční mise
Indická delegace v Praze
V Kongresovém sále Hospodářské komory proběhla prezentace indické Národní rady pro jutu. Indická delegace
vedená náměstkem ministra textilu Indické republiky a generálním tajemníkem výše zmíněné rady představila
tento tradiční materiál českým podnikatelům poněkud novýma očima.
V
edle využití při balení zejména sypkých
potravin si totiž v posledních dvaceti letech
toto přírodní vlákno našlo cestu do řady průmyslů a Indie jako největší světový producent juty
má přirozený zájem na její popularizaci na celém
světě. Jutové vlákno je ceněno zejména pro vysokou
pevnost, variabilní využití a v dnešní době také
především pro svoji šetrnost k životnímu prostředí.
Juta je přirozeně odbouratelný materiál a vzhledem
k tomu, že konkuruje především výrobkům ze syntetických vláken, které za sebou nechávají nežádoucí
trvalou stopu, je toto zásadní přidaná hodnota, díky
níž se jutové výrobky stávají trendovými a velmi
oblíbenými v západní Evropě. Po této prezentaci se
snad více prosadí i v České republice.
Zajímavé jsou např. jutové geotextilie,
jejichž různé typy jsou právě pro svoji
přirozenou odbouratelnost využitelné
v krajinotvorbě např. národních
parků, kde je snaha do přirozeného
koloběhu přírody zasahovat co nejméně. Výrazné využití by mohly mít
ale i při stavbě silničních a železničních staveb, jak potvrdili představitelé
Ředitelství silnic a dálnic ČR a Správy
železniční dopravní cesty, kteří indickou delegaci přijali k dvoustranným
jednáním. Výrazným argumentem
pro širší využívání by měla být i skutečnost, že jutové geotextilie jsou
levnější než většina jejich syntetických konkurentů. Juta si nachází
cestu i jinam, např. do nábytkářství,
reklamního průmyslu, sektoru
módních doplňků, ale třeba i zavazadel, jeden z indických výrobců
představil kolekci jutových školních
tašek a batohů, které představují
zajímavou alternativu k široké škále
produktů na českém trhu. «
[PETR TALAFÚS,
zahraniční odbor HK ČR]
Vietnam – příležitost pro české exportéry
V rámci II. zasedání Smíšené komise pro hospodářskou spolupráci mezi Českou republikou a Vietnamskou
socialistickou republikou uskutečnil náměstek ministra průmyslu a obchodu České republiky Milan Hovorka
ve dnech 25. – 30. 9. pracovní cestu do Vietnamu, při které ho doprovázela početná mise zástupců českých firem.
H
ospodářská komora České republiky společně s Vietnamskou obchodní a průmyslovou komorou (VCCI) při této příležitosti
zorganizovala odborné podnikatelské semináře
v Hanoji a Ho Či Minově Městě, na nichž byly firmy informovány o současném stavu a vývoji vietnamské ekonomiky a o investičních příležitostech.
Vietnam podporuje příliv zahraničních investic
především formou daňových úlev do následujících sektorů: modernizace výrobních technologií
a zařízení pro průmyslovou výrobu, strojírenská
výroba (zejména obráběcí a tvářecí stroje, textilní
a obuvnické stroje), dopravní infrastruktura,
farmaceutický průmysl, výroba zdravotnické techniky a vybavení, zařízení pro zpracování potravin
a zemědělských produktů, pivovary a minipivovary, zařízení pro energetiku, obranný a těžební průmysl, oblast environmentálních zdrojů (zejména
pak čističek odpadních vod a spaloven odpadu)
a v neposlední řadě také petrochemický a chemický průmysl. O reálném zájmu svědčí i podpisy
několika dohod, ke kterým došlo během návštěvy
mezi vietnamskými a českými partnery.
České společnosti ocenily možnost přímé osobní
prezentace svých investičních záměrů v rámci
jednání delegace náměstka ministra průmyslu
[
Bilaterální jednání českých firem v Ho Či Minově
Městě
a obchodu České republiky na státních institucích:
ministerstvu průmyslu a obchodu, ministerstvu
plánování a investic, ministerstvu národní obrany,
ministerstvu dopravy, ministerstvu přírodních
zdrojů a životního prostředí a při setkání s vrcholovými představiteli Vietnamské banky pro
investice a rozvoj.
Vietnam se stejně jako většina zemí jihovýchodní
Asie těšil v první polovině roku 2010 pokračujícímu stabilnímu růstu. V prvních sedmi měsících
tohoto roku dosáhl růst HDP 6,15 % a na konci
roku s největší pravděpodobností přesáhne
plánovaných 6,5 %. Hlavním zdrojem růstu je
především obrovská domácí poptávka. Vietnam
se také stal jedním z nejdynamičtěji rostoucích
[
Podpis dvoustranných dohod na podnikatelském
semináři
českých exportních trhů. V první polovině roku
2010 se český vývoz do země za prvních sedm
měsíců tohoto roku zvýšil o více než 165 %, oproti
stejnému období ve srovnání s rokem 2009 více
než ztrojnásobil a dosáhl hodnoty 38,7 mil. USD.
Čeští podnikatelé, kteří mají zájem proniknout
na vietnamský trh, mohou kontaktovat zahraniční
kancelář CzechTrade v Ho Či Minově Městě:
www.czechtrade.vn; [email protected] «
Ostatní podnikatelé se již nyní mohou těšit
na další misi, kterou plánuje Hospodářská
komora České republiky do Jižní Koreje.
Podrobnosti naleznete na www.komora.cz
[DITA BŘÍZOVÁ, projektová manažerka HK ČR]
[56] www.komora.cz |
56k_mise.indd 56
19.10.2010 11:55:42
[evropská unie a podnikání]
Novinky
EU
Opatření k zajištění
rychlého a superrychlého
širokopásmového připojení
v Evropě
EU chystá nová pravidla
pro mateřskou a otcovskou
dovolenou
Evropský parlament představil 16. září hodnocení
dopadu k navrhovaným změnám směrnice o mateřské dovolené. Návrh zprávy, kterou připravil
výbor Evropského parlamentu pro ženská práva
a rovnost pohlaví, obsahuje prodloužení mateřské
dovolené napříč EU na dvacet týdnů plně hrazených. V současné době činí minimální délka mateřské 14 týdnů se sníženou sazbou. Členské státy
také budou muset umožnit otcům nárok na dva
týdny plně placené otcovské dovolené. Hlasování
o zprávě Evropského parlamentu k této směrnici
je plánováno na plenární zasedání Evropského
parlamentu 18. října.
Basilej III – striktní pravidla
pro bankovní sektor
Basilejský výbor pro bankovní dohled oznámil
12. září návrh nových pravidel pro evropský bankovní sektor. Skupina guvernérů a představitelů
dohledových orgánů se dohodla na zvýšení kapitálových požadavků s cílem dlouhodobě posílit
Mládež v pohybu
Evropská komise 15. září zahájila akci pojmenovanou Mládež v pohybu. Jejím cílem je zlepšit
zaměstnanost a mobilitu evropské mládež v rámci
unie. Situace evropské mládeže na pracovním trhu
se v souvislosti s hospodářskou krizí zhoršila a její
nezaměstnanost činí 20,9 %. Důvodem vysoké
nezaměstnanosti mládeže je zejména nedostatečná kvalifikace, kterou pracovní trh žádá. Proto je
nutné zaměřit se na správné vzdělávací a školicí
programy, podpořit mobilitu a konkurenceschopnost evropské mládeže.
Pětiletka pro politiku
rovnosti pohlaví
Evropská komise 21. září představila pětiletou
strategii rovnosti pohlaví. Strategie zdůrazňuje
pět hlavních oblastí: dosažení rovnosti pohlaví
Evropská komise přijala 20. září tři doplňková
opatření, jejichž cílem je usnadnit zavedení a rozšíření rychlého a superrychlého širokopásmového
připojení v EU. Balíček obsahuje doporučení
Komise o regulovaném přístupu k přístupovým
sítím nové generace (NGA), které dává telekomunikačním operátorům regulační jistotu, podporuje
investice a reguluje hospodářskou soutěž. Dále
navrhuje vytvoření programu politiky rádiového
spektra, které má mimo jiné zajistit, aby bylo
spektrum dostupné pro bezdrátové širokopásmové
služby, a sdělení o širokopásmovém připojení.
Cílem těchto opatření je pomoci EU uskutečnit
závazky stanovené v Digitální agendě pro Evropu,
tj. poskytnout všem Evropanům přístup k základnímu širokopásmovému připojení do roku 2013
a přístup k rychlému a superrychlému širokopásmovému připojení do roku 2020. Komise tak apeluje na veřejné orgány, aby se zaměřily na investice
do těchto sítí a umožnily jejich rychlé využití.
finanční stabilitu a udržitelný růst. Hlavní body
reformy obsahují zvýšení minimálních požadavků
na společný kapitál z 2 % na 4,5 % a povinné držení
rezervních kapitálových polštářů ve výši 2,5 %.
Přestože je implementace rozložena do devíti let,
bankovní sektor varuje, že nový soubor pravidel
Basilej může ztížit přístup k financím pro malé
a střední podniky. Důvodem je, že striktnější
požadavky mohou mít následek snížení objemu
úvěrů a jejich zdražení. Tato pravidla budou
zařazena do čtvrté revize směrnice o kapitálových
požadavcích v roce 2011 poté, co se na nich dohodne zasedání skupiny G20 v listopadu v Koreji.
na pracovním trhu a v podnikání, rovnost platů
a mezd pro stejnou práci, podpora rovnosti pohlaví na vysokých postech, boj s násilím, podpora
rovnosti pohlaví ve třetích zemích. Strategie bude
implementována prostřednictvím Dialogu rovnosti pohlaví. Současně byl stanoven Evropský den
stejných platebních podmínek.
[ALENA VLAČIHOVÁ, CEBRE – Česká podnikatelská
reprezentace při EU
FOTO: THINKSTOCKPHOTOS.COM]
| www.komora.cz [57]
57k_novEU.indd 57
15.10.2010 16:12:55
Můj svět [firemní finance]
Jak usnadnit vstup MSP
Nové podmínky pro vstup
Marigny, aby zpracoval zprávu o stavu kapitálových trhů a podmínkách vstupu MSP na tyto
trhy. Ve své zprávě, kterou De Marigny předložil
letos v březnu, podává dvacet doporučení, jak
usnadnit kotování malých a středních společností
na regulovaných trzích v Evropské unii. Zpráva
byla následně předložena Evropské komisi jako
podklad pro přehodnocení aktuálně aplikovaných
regulací na kapitálových trzích.
V rámci legislativy upravující obchodování na kapitálových trzích je uvedena definice MSP pouze
ve směrnici o prospektu. Za MSP jsou ve směrnici
považovány ty společnosti, které mají alespoň dvě
ze tří vlastností – průměrný počet zaměstnanců je
menší než 250, celková rozvaha nepřevyšuje 43 milionů eur, čistý roční obrat je menší než 50 milionů
eur. Přestože je kategorie malých a středních firem
definována, nejsou jí přiznána žádná zvláštní
pravidla. Pravidla, jež platí pro velké firmy, platí
stejně tak pro malé firmy. Z tohoto důvodu De Marigny navrhuje novou definici malých a středních
emitentů kotovaných v Evropě (tzv. SMILE), jež by
zjednodušila vstup MSP na regulované kapitálové
trhy. Kategorii SMILE by měly být přiznány jednodušší postupy např. při podávání finančních zpráv,
prospektu či při účtování. Při přijímání jakékoliv
evropské legislativy týkající se kotovaných společností doporučuje De Marigny provádět cost-benefit analýzu s dopadem na SMILE.
Za SMILE by byly považovány společnosti, jejichž
kapitál činí při vstupu na burzu méně než 75 milionů eur, a kotované společnosti, jejichž burzovní
hodnota je nižší než 35 % průměrné burzovní
hodnoty regulovaného trhu v dané zemi.
» Prospekt by měl obsahovat maximálně padesát
stran a limit pro předložení prospektu by měl
být stanoven na pět nebo deset milionů eur.
» Informace o finanční historii by měly být vyžadovány nejdéle za poslední dva roky.
» Účetní požadavky by měly být zmírněny, např.
v podobě aplikace norem IFRS pro MSP.
» Semestrální účetní zprávy by měly být zveřejněny namísto dvou do tří měsíců po skončení
finančního období.
De Marigny dále navrhuje zmírnit kapitálové požadavky stanovené v Solvency II, vytvořit evropský
pas pro kapitálově-investiční fondy usazené v EU
a ustanovit evropskou platformu pro SMILE. Operátoři evropských regulovaných trhů, zprostředkovatelé, makléři a investoři by tak pracovali v rámci
evropské platformy pro multilaterální vyjednávání pro všechny SMILE kotované na domácích
regulovaných trzích. Funkce a příjmy z kotovaní
by zůstaly na úrovni každého regulovaného trhu
v EU, zatímco příjmy z aktivit obchodování by byly
rozděleny mezi společníky platformy. «
V říjnu 2009 požádala francouzská ministryně
hospodářství, průmyslu a zaměstnanosti Christine
Lagardová poradce pro kapitálové trhy Fabrice De
[ALENA VLAČIHOVÁ, zástupkyně ředitele CEBRE –
Česká podnikatelská reprezentace při EU (podporováno
CzechTrade)]
na kapitálové trhy
Hospodářská krize zhoršila přístup firem k úvěrům a snížila objem
likvidních prostředků v ekonomice. Chystané reformy na bankovních
trzích, které přinášejí striktnější kapitálové požadavky ve formě Basilejské
dohody III a možná i evropskou daň z finančních transakcí, mohou o to více
snížit objem likvidních prostředků a zdražit úvěry.
J
ednou z možností, jak se firmy mohou dostat
k finančním zdrojům, je také emise cenných
papírů. Ve srovnání s úvěrem jsou emise
cenných papírů levnější a emitenti získávají peníze
transparentním způsobem v hotovosti, bez nutnosti splácet úvěr a úroky. Vydávání cenných papírů
také nutí podnik k lepší organizaci a efektivnějšímu řízení rizik, což bezpochyby přispívá k dobrému jménu firmy a svědčí o její důvěryhodnosti.
Kapitálové trhy jsou tak vhodnou alternativou
pro dlouhodobé financování malých a středních
podniků. Je však možné na ně vstoupit?
Foto: thinstockphotos.com
Problém kapitálových trhů
Za posledních deset let se Evropské unii prostřednictvím Akčního plánu pro finanční služby
a dalších iniciativ podařilo vytvořit jednotný trh
pro finanční služby. Rok 2010 nabízí možnost
zhodnotit efektivnost těchto opatření v návaznosti
na situaci na kapitálových trzích. Impulzem pro
revizi opatření je také snižující se počet společností kotovaných na burze. Rozhodujícími faktory
pro vstup na burzu jsou především počáteční
a průběžné požadavky na emitenty stejně jako
struktura nabídky kotování a obchodování. Snižování počtu společností na burze od roku 2007 tak
může reflektovat čím dál tím menší počet nových
společností vstupujících na burzu či čím dál větší
počet společností, které se z burzy stahují. Takový
výsledek je připisován přílišné administrativní zátěži, nákladnosti, a zejména přeregulovanosti kapitálových trhů v Evropě vyplývající z implementace
evropských nařízení a směrnic upravujících zneužití trhu, podávání finančních informací podle
IFRS, zpracování prospektu (klíčový dokument,
který musí společnost přiložit k žádosti o povolení
emise veřejně obchodovatelného cenného papíru),
transparentnosti a finančních nástrojů. Malé
a střední podniky (MSP) si při vstupu na kapitálové trhy stěžují na nákladné a příliš objemné
prospekty, zatěžující podávání zpráv a náročná
účetní pravidla. Průzkum Evropské centrální
banky, provedený v září 2009, uvádí, že pouhé
jedno procento malých a středních firem vydalo
dluhopisy a jedno procento vydalo akcie, případně
využilo externích investorů. Řešením, jak odstranit
nadměrnou regulaci při vstupu malých a středních
firem na regulované kapitálové trhy, může být vytvoření alternativních trhů „šitých na míru MSP“.
Již dnes existuje v Evropské unii třináct takových
alternativních trhů (např. Alternativní investiční
trh v Londýně) se zjednodušenými pravidly pro
vstup a obchodování MSP. Pravidla pro alternativní trhy jsou upravena národní legislativou,
evropská legislativa se na ně nevztahuje. Dalším
problémem evropských kapitálových trhů je vysoká koncentrovanost. Na regulovaných trzích v EU
je průměrně 93 % objemu transakcí soustředěno
do 7 % kotovaných společností. Jinak řečeno téměř
93 % společností profituje z pouhých 7 % likvidity.
[58] www.komora.cz |
58k_brza.indd 58
18.10.2010 13:50:55
[advertorial]
„Píšeme o úspěšných,
chceme psát i o vás“
O týdeníku nový Profit se v poslední
době mluví v souvislosti s jeho změnou
a smělými plány do budoucna.
Ředitel vydavatelství Pavel Klaška nám
proto odpověděl na několik otázek.
Jak si vede nový Profit na
trhu? Jak čtenáři „vzali“ jeho
proměnu?
Týdeník Profit je na českém
trhu s tiskovinami zavedený
a má své pravidelné čtenáře
nejen mezi podnikateli. Změnu,
která proběhla v letních měsících, jsme proto připravili
a provedli s ohledem na to,
abychom si udrželi nejen stávající čtenáře, ale přidali k nim
další. V tomto směru se nám
změna povedla. Navíc už od
počátku jsme změny konzultovali přímo s některými čtenáři
a jejich připomínky vnímali
jako okamžitou a velmi užitečnou zpětnou vazbu. Velmi pozitivní reakce jsme zaznamenali nad novými rubrikami,
které se věnují historii, ale také
nad příběhy úspěchů, tedy rubrikami, ve kterých dáváme
prostor českým subjektům, jež
uspěly, a nyní se o své rady dělí
s našimi čtenáři. Podařilo se
nám získat i nové inzerenty,
které oslovil zejména nový
grafický lay-out časopisu.
Profit je navíc na českém
trhu letos právě 20 let. Možná
si už nikdo nevzpomene, že na
počátku byli novinami, které
vycházely každý den. Postupně
se změnil v týdeník, jenž několik let zajišťoval efektivní servis
pro podnikatele. „Nový kabát“
je vlastně takovým pomyslným
dárkem nejen samotnému časopisu k jeho výročí, ale i jeho
čtenářům.
Proč se vydavatelství
rozhodlo udělat takovou
radikální změnu nejen
v podobě, ale i v obsahu
týdeníku Profit?
Doba ekonomické a hospodářské recese s sebou přinesla
výrazný pokles inzerce. Zvlášť
se to na českém trhu projevilo
u médií, která byla zaměřena
na určitý obor či segment.
Profit byl donedávna pouze
„týdeníkem pro podnikatele“
a díky tomu byla i cílová
skupina čtenářů, na kterou se
orientoval, početně omezená.
Změna a rozšíření čtenářské
obce tak byla v podstatě nutností, abychom si udrželi naši
pozici na trhu a případně ji
zvýšili. S grafickou změnou
podoby časopisu se počítalo už
dlouhodobě. Obsahovou změnu pak provedl nový šéfredaktor se svým týmem, zejména na
základě dat z výzkumů, dle
kterých vyšly i nové rubriky,
které potencionální čtenáře
nejvíce zajímají.
Nicméně, osobně vnímám
náš časopis stále jako – obrazně řečeno – „živý organismus“,
takže postupně přidáme nové
rubriky a témata, do budoucna
také nabídneme rozhovory
s významnými osobnostmi naší republiky.
Týdeník Profit se často věnoval problémům malých
a středních podnikatelů, byl
pro ně také rádcem. Zname-
ná to, že obsahu pro podnikatele je v týdeníku méně?
Určitě ne. Jak už jsem zmínil,
základ v podobě servisu pro
vámi zmíněné subjekty v novém Profitu zůstal. V čem ale
došlo ke změně, to je obsahová
náplň časopisu. Na stránkách
se nyní spíše věnujeme trendům, analýzám nebo vizím.
Zároveň nabízíme přehledné
zpravodajství a aktuální témata, která hýbou Českem. To
všechno doplňujeme o příběhy
úspěšných subjektů nebo osobností z oblasti ekonomiky, podnikání či financí. Rady a tipy
jsou rovněž zachovány, ještě
větší prostor jim věnujeme na
našem portále www.profit.cz.
Jaké jsou nyní cíle týdeníku?
Jakým tématům se chcete
věnovat a jaké čtenáře byste
rádi oslovili?
Hlavním cílem je zčásti opustit segment ryze ekonomických
týdeníků. Chceme částečně
oslovit čtenáře, které zajímá
nejen ekonomika, ale zároveň
i zpravodajství. V neposlední
řadě hledáme i čtenáře, které
zajímají názory a analýzy. Také
se více zaměřujeme na ženy –
úspěšné podnikatelky nebo
byznysmenky.
Vydavatelství Stanford má
nyní ve svém portfoliu pouze
Profit a Český export. Chystáte se řady titulů nějak
rozšířit?
Pro rok 2011 jsme zatím ve
fázi přípravy strategie. A nový
titul je jen jedna z možností,
o které nyní uvažujeme.
| www.komora.cz [59]
59k_stanPR.indd 59
15.10.2010 17:55:47
Můj styl [móda]
It seems
to me
žádný módní diktát
P
ro městské pláště
ve zkrácené délce
jsou typické zvýrazněné
pasové linie.
Módní dům Blažek přichází na trh s novou kolekcí
s poetickým názvem – It seems to me – určenou pro
sezonu podzim/zima 2010. Kolekce jemně balancuje
mezi formálním a neformálním stylem, pohrává si
s inovacemi i tradičním krejčovským pojetím. Přináší tzv.
styl décontracté elegance, jenž prostřednictvím doplňků
rozehrává prostor pro kreativitu a cílí na zákazníky, kteří
se rozhodli experimentovat, nejen plynout s davem.
[60] www.komora.cz |
60-61k_blazek.indd 60
15.10.2010 15:51:59
Můj styl [móda]
P
o letní lehkosti, optimismu, veselí
a bezstarostnosti je kolekce více spojena s vnitřním příběhem, který potlačuje povrchní přístup k módě i zaběhnuté
stereotypy, naopak zdůrazňuje emocionální
hloubku, snahu o zachycení pocitů, nálad,
radostí i starostí. Více se zaměřuje na potřebu zákazníka vyjádřit svou individualitu,
hledat nové přístupy a podporovat jeho snahu odlišit se. Nabádá jej k experimentům,
k rozvíjení představ, splnění vlastních snů.
Všechny oděvy z nové kolekce jsou připraveny ve dvou liniových řadách. Zejména
aktivním mužům, kteří preferují současný
styl mladé módy, je určena trendy slim řada,
jejímž hlavním rysem je štíhlá silueta. Oděvy s označením regular jsou připraveny pro
ty, kteří dávají přednost volnějším a pohodlnějším střihům.
Dlouhodobě se staly zcela samostatnou částí
kolekce obleky. Pro nadcházející sezonu jsou
připraveny v tmavých odstínech. Saka mají
výhradně jednořadové zapínání na jeden
nebo dva knoflíky. V případě třídílných
kompletů jsou ještě doplněna vestou.
Obleky z řady slim jsou ze strečových materiálů, které kromě dokonalého padnutí
umožňují i dostatek volnosti při pohybu.
Díky nim lze v kombinaci s košilí přiléhavého střihu, extrémně úzkou kravatou
a štíhlými černými botami vytvořit outfit
dokonale čistého, až minimalistického
vzhledu. Pro obleky z řady regular bylo
užito jemných vlněných přízí či směsí vlny
s hedvábím nebo kašmíru.
D
obře zvolená košile dokáže být i sama o sobě
zajímavým a plnohodnotným oblečením.
Výrazná barevnost se vzory většího formátu
dobře vyniká v kombinacích s jinými, barevně
neutrálními kusy oblečení.
S podzimem přicházejí opět ke slovu bundy
a pláště, v jejichž pojetí se odrážejí různé
styly i tvarování. Přes oblek se nosí vlněné
velurové pláště s délkou nad kolena, které
jsou volnější. Oproti tomu pro městské
pláště ve zkrácené délce (alternativa delší
bundy) jsou typické zvýrazněné pasové
linie. Pro neformální příležitosti a volný
čas jsou připraveny parky a kabáty, které
nezapřou inspiraci uniformou (nakládané
kapsy, dvouřadové zapínání). «
V
esta je jednou z nosných součástí outfitů
pro sezonu podzim/zima 2010. Lze ji
kombinovat s přiléhavým kardiganem nebo
svetrem, ale lze ji vzít i jen tak na tělo a doplnit
lehkým šálem.
S
portovně založení muži ocení krátké bundy
ve štíhlém střihu s délkou do boků, které
je ideální kombinovat s přiléhavými džínsy.
Vyznavači rockerského stylu zajisté uvítají návrat
kůže a kožených bund s robustnějšími zipy.
V
šechny oděvy z nové kolekce jsou připraveny ve dvou
liniových řadách – slim a regular. Barevně neutrální
formální obleky jsou doplněny košilemi a hedvábnými
kravatami s výrazným vzorováním i barevností.
[PŘIPRAVILA: VLASTA HOLÉCIOVÁ
FOTO: BLAŽEK]
| www.komora.cz [61]
60-61k_blazek.indd 61
15.10.2010 15:52:19
Můj styl [kongresová turistika]
Praha
místo, kde se spojuje profesionalita s tradicí
Praha je jedno z nejvýjimečnějších měst světa, které se pravidelně
umísťuje na předních příčkách žebříčku nejkrásnějších evropských
měst. Metropole na březích řeky Vltavy je díky své jedinečné poloze
nazývána srdcem Evropy a díky svému historickému významu
matkou měst. Kulturní a architektonické bohatství jí zase přineslo
přezdívku stověžaté město či zlatá Praha.
Prague Convention Bureau
» Poskytujeme informace a objektivní rady
týkající se četných možností, které nabízí
město Praha coby kongresová destinace
» Působíme jako prostředník mezi
vámi a místními poskytovateli
služeb, zprostředkováváme kontakt
s nejvýznamnějšími pražskými
konferenčními centry a dalšími místy
konání akcí, hotely, profesionálními
organizátory konferencí (PCO)
a společnostmi pro místní
management (DMC)
» Jsme připraveni stát se vaším místním
partnerem asistujícím při komunikaci
s orgány místní správy, médii a dalšími
významnými zástupci odvětví
» Pomáháme a radíme v oblasti
technické podpory při výběru
prostor pro vaši akci: informace
o veřejných institucích, podrobnosti
o pražské infrastruktuře, ubytování
a společenských prostorách
» Rádi vám zajistíme prohlídky prostor
podle vašich požadavků
» Poskytneme vám propagační nástroje
a reklamní materiály – od přehledu
profesionálních organizátorů konferencí
až po brožury o Praze, mapy města,
fotografie, videa atp.
Z
hlediska cestovního ruchu a kongresové a incentivní turistiky je Praha
nejnavštěvovanější destinací v České
republice, koná se zde přes 80 % všech
konferenčních akcí pořádaných v České
republice. Jen v minulém roce do ní zavítalo
přes 150 tisíc účastníků kongresů, konferencí a firemních akcí z různých zemí. I díky
tomu se neustále rozvíjí. Zvyšuje se počet
ubytovacích kapacit, zejména čtyřhvězdičkových a pětihvězdičkových hotelů, zlepšuje
se nabídka i kvalita služeb, které uspokojí
i náročnou klientelu, vzniká zde řada nových
konferenčních zařízení. Město investuje
nemalé prostředky do rozvoje infrastruktury
a údržby památek.
Praha je jako evropské epicentrum krásné
architektury a umění nejvýznamnější českou
památkovou rezervací zařazenou na seznam
světového dědictví UNESCO. Symbióza starého a nového z ní dělá místo atraktivní nejen
pro obdivovatele památek, ale pořadatelé kongresových a firemních akcí si mohou vybrat
z různých typů budov – od starobylých paláců
s neopakovatelnou atmosférou až po moderní
stavby vybavené nejnovějšími technologiemi.
Nespornou výhodou města je jeho poloha
a snadná dostupnost pro návštěvníky z celého
světa. Praha vždy byla křižovatkou obchodních cest, což přispívalo k jejímu rozkvětu.
Také dnes je významným dopravním uzlem,
železničním, silničním i leteckým. Největší
letiště v České republice, Praha-Ruzyně, je
vzdáleno pouhých 15 kilometrů od centra
města a cesta hromadnou dopravou netrvá
déle než 30 minut. Během uplynulých let byla
navíc posílena doprava na letiště, byly zřízeny
nové přímé autobusové linky a také doprava
z letiště pomocí taxi služby.
Praha nabízí mnoho možností využití volného
času. Kromě romantických toulek uličkami
města či plavby po Vltavě si návštěvníci mohou
každý den vybrat z řady koncertů, divadelních
a operních představení či výstav. Jméno našeho
hlavního města je rovněž spojeno s mnoha
významnými sportovními událostmi nebo
festivaly, jež Praha každoročně hostí. Nejde však
jen o festivaly filmové či hudební. Již několik let
se zde například koná velmi úspěšný Pražský
gastronomický festival.
Praha je se vším, co nabízí, nepochybně ideálním
místem k pořádání kongresů a nejrůznějších druhů akcí. Prague Convention Bureau proto usiluje
o udržení jejího mezinárodního statutu coby uznávané kongresové a incentivní destinace. „Naším
úkolem je co nejvíce usnadnit práci pořadatelům
akcí. Pro rychlejší vyřízení jejich požadavků jsme
na našich webových stránkách vyvinuli nový
online poptávkový systém. Pomocí čtyř jednoduchých kroků lze zadat novou poptávku a systém
na základě klientových požadavků dokáže ihned
vybrat vhodné prostory k pořádání akce, ubytovací
zařízení, profesionálního organizátora konferencí
či poskytovatele doplňkových služeb,“ říká ředitelka Prague Convention Bureau Lenka Žlebková.
Prague Convention Bureau nyní sdružuje 62
subjektů z řad hotelů, organizátorů konferencí,
konferenčních zařízení, poskytovatelů služeb,
cateringu a restaurací. Jeho cílem je přesvědčit
klienta, že Praha je a vždy bude správnou volbou
pro pořádání konference nebo jiné akce. «
Prague Convention Bureau
Rytířská 26, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 224 235 159
Fax: +420 224 234 399
E-mail: [email protected]
www.pragueconvention.cz
[62] www.komora.cz |
62k_1czcb.indd 62
15.10.2010 17:39:02
Můj styl [zajímavosti]
Je
ásku? ě. Obdivovatelům témi set milionů
libo klob
os
řed
sob
y
to typick
patří k
ní kolem
teprve p
a Berlín které se ročně s bylo otevřeno
t
s
r
u
t paní
iw
Kar
sy. Nebý rskou
outky,
uzeum
h
te
M
c
a
.
o
k
s
p
li
á
e
é
b
německ sbírka kari klo čí vzniku této d ečup, worceste
by
tří
ro
la k
kusů, pa íležitosti 60. vý ce 1949 smícha klobásu, nebylo
o
př
u
r
o
u
v
n
á
a
m
r
v
e
o
te
k
il
ro
gr
é, k
sí polila
euwerov
Herty H ari a touto smě
.
a
e
z
u
k
m
a
o
omáčku po kari vonícíh
e
to
seum.d
ani toho
urstmu
rr yw
www.cu
a
e
z
u
m
divná
rozto
tních
u zvláš
h
c
o
r
t
k
lnou
několi
dstavili
galerii p
e
i
ř
č
p
m
m
u
es
e
jsme vá
ci je dn
ké muz
e
ě
ř
ic
v
o
g
é
m
lo
n
o
o
d
vé K
ivuho
parazit
čet
V zářijo
áte na
írat pod
b
ín
s
,
další vý
m
é
o
e
n
p
r
z
t
ím
V
a
š
p
á
í.
e
muz
Jak je
ní přin
ám i ny
umění?
v
o
o
h
t
é
o
r
n
t
P
špa
rnější.
ní.
l populá
á
d
ých váš
k
ím
ls
č
e
t
a
r
ích sbě
kuriózn
o plátna
t
s
í
m
o
k
ví
í prkén
é o tom
Toaletínse meze nekladou.itShv ze San Antonia
Uměn
než
rney Sm
tiletý Ba tel muzea s více ajitel
á
s
e
d
m
s
ji
M
o
a
.
k
m
e
ý
n
é
prk
, hrd
v Texasu kami toaletních na vystavoh
v
ec
devíti sto jedné osobě vš dobí a vstup
ěz
cv
u
a uměle ka vlastnoručn ně po americk
n
ič
é
d
i
k
a
r
m
tr
p
a
s
á
o
van
néh
máte
a, umístě darma. Pokud
o
e
h
z
é
u
v
s
m
ě
o
b
z
d
zcela
ři tvor
p
je
,
h
e
it
ž
á
m
r
S
do ga
l pan
lete mu
k by mě
ášlit, zaš
nápad, ja ka prkénko zkr
díl
dalšího
ailem.
ign e-m
s
e
d
j
svů
onsko, ks
p
a
J
ž
y
d
K
a komiifanoušky takzvaných
g
n
a
m
k
ta
zeum
tším
ou nejvě
anga mu
js
M
Japonci
Kjótské pro spoustu
omiksů.
a
manga k no v roce 2006 cializovanou
e
ř
v
spe
te
s
lo
o
ta
bylo
ců se s
uzeu pře
n
o
p
Ja
h
ti je v m t za pos
o
n
s
a
č
mladýc
ý
u
ou. V so , které mohou b rických
knihovn
isto
zků
h
a
v
u
s
to
s
íc
s
u
dvě stě ti jčeny. Mezi spo anga časopis
apů
í první m
vní
platek z
e nacház roku 1874 a pr
d
z
e
s
ih
z
i
kn
h
c
.
n
7
o
0
n Nih
ku 19
Eshinbu ga časopis z ro
n
a
m
ý
k
děts
mm.jp
oto
www.ky
| www.komora.cz [63]
63k_muzea.indd 63
15.10.2010 16:18:30
Můj styl [zábava]
Bowling
kuželky
Foto: istockphoto/knape
Kuželky i jim podobný bowling jsou zábavou, kterou můžete
vyzkoušet v jakémkoli věku. Skvěle při nich strávíte večer s přáteli
večírků. Nemusíte
a hodí se dobře i v době vánočních firemních več
dobrou náladu
mít dokonce ani fyzičku, stačí si s sebou vzít dobr
a trochu soutěživosti.
Bowling
» hrajete s deseti
kuželkami rozmístěnými
do trojúhelníku
oo
cy
n
» koule jsou větší a mají tři
otvory na uchopení prsty
h
u/
c.h
: sx
F ot o
» je třeba speciálních bot
na bowling, které vám
zapůjčí v každé bowlingové
herně
» koule můžete házet až
několik metrů za čáru
rozběhu
Kuželky
» hraje se s devíti
kuželkami rozmístěnými
do kosočtverce
» koule jsou menší a hladké,
bez otvorů
» žádný rozběh, koule se
musí házet rovnou od čáry
al
Jak to začalo
První zmínky o hře v kuželky uvádí už řecký básník
Homér. Do dnešní podoby se pravidla ustálila
v 19. století. V té době však začal tradiční kuželky vytěsňovat modernější bowling, který přišel – jak jinak –
z Ameriky. Dnes je mnohem rozšířenější než postarší
kuželky. I v Praze se setkáte převážně s ním.
Jak to skoulet s koulí?
S pravidly bowlingu se seznámíte velmi rychle a snadno, nejlépe na místě. Hraje se na deset kol, v každém
máte dva hody. Házíte různě těžkými koulemi, záleží
na vás, které dáte přednost. Kromě váhy jsou i různé
pou
druhy koulí. Nejčastěji se používají
koule polyesterové,
zvané spare ball. Občas se ale setkáte s reaktivními
koulemi, které jsou točivé a chtějí už zkušené hráče. Ať
tak či onak, vaším úkolem je srazit co nejvíce kuželek
naráz. Pokud se vám to povede napoprvé, máte tzv.
strike, pokud se vám to podaří alespoň napodruhé,
máte tzv. spare a další body navíc. Obecně platí, že co
sražená kuželka, to jeden bod. Celkově jich můžete
v jedné hře získat až 300, když budete hodně úspěšní.
Většina bowlingových heren je vybavena elektronickými počítadly, která vás sama navedou. «
[RENÉ BÁRTEK]
Foto: thinstockphotos.com
» nepotřebujete žádnou
speciální obuv
Foto: archiv
[64] www.komora.cz |
64k_1bowl.indd 64
15.10.2010 15:58:18
VELKÁ CENA CESTOVNÍHO RUCHU
2010
SoutÔž je urËena krajským úāadĔm, mÔstĔm a obcím, organizacím destinaËního managementu, turistickým regionĔm,
komerËním subjektĔm a novÔ i cestovním kanceláāím.
raj
UR
O
NT
O
š k EGI
á
R
N X
RI
P
ND
A
GR
188x134_VCCR.indd Odd1:2
JNÍ
20. JUBILE
ROČNÍK
14.7.2010 15:40:53
20
20
| www.komora.cz [65]
65k_vccr_incheba.indd 65
15.10.2010 16:52:56
Karel
Muzikář
Buďme nejlepší,
buďme skuteční vlastenci!
J
iž od roku 1996 uděluje Comenius ve spolupráci s různými institucemi, ale nejčastěji
s Hospodářskou komoru ČR, ocenění v rámci
soutěže Českých 100 Nejlepších, jejíž přihlašovací
formulář společně s dotazníkem můžete nalézt
v tomto vydání. Nepíši to zde proto, že bych chtěl
zdůrazňovat, jak je Českých 100 Nejlepších úspěšnou a tradiční událostí, ale především proto, že
bych se v této souvislosti chtěl zamyslet nad tím,
jaký smysl toto ocenění vůbec má, jaký je jeho
význam pro úspěšné jednotlivce a podniky, které
reprezentují, a hlavně jestli má takové ocenění
smysl pro jejich okolí.
Když jsem s myšlenkou vytvoření soutěže Českých 100 Nejlepších přišel poprvé, reakce byly
vesměs zdrženlivé a nejčastěji zaznívala jízlivá
poznámka o tom, že oživuji ocenění (Národní umělec) a potažmo i řády (Řád práce), jež
s velkou pompou uděloval režim tehdy nedávno
minulý. Česká společnost byla stejně jako každá
jiná svým právě ukončeným obdobím nepochybně poznamenaná a nevím, do jaké míry to platí
i dnes. Každopádně i dnes by mě velmi mrzelo,
kdyby byl smysl jakéhokoli zaslouženého ocenění
pro úspěšného jedince či firmu bagatelizován
do rolí laciných pozlátek, která jsou „vynalézáMiroslav Šole
na“ především proto, aby lahodila našim egům.
Jsem totiž přesvědčen o tom, že naše současná
společnost potřebuje výrazně zvýšit pocit vlastenectví a hrdosti na naši krásnou vlast a vynikající
výsledky práce v jakékoli oblasti. Právě výsledky
a k nim se vážící příběhy vynikajících firem
a individualit, skutečných lídrů, jsou často více
o vlastenectví než o čemkoli jiném.
Aniž bych chtěl razit názor, že jenom několik
málo z nás je natolik silných, aby ve společenské
vřavě dosáhlo úspěchu, nebo bych chtěl vytvořit
podnikatelskou obdobu „hollywoodských spasitelů
lidstva“, myslím si, že opravdový úspěch jednotlivce má inspirativní charakter pro jeho okolí. Vezměme si třeba často opakované zklamání či přímo
znechucení z politického života naší země. Přitom
právě význačné veřejné činitele by společnost měla
a často i musí vnímat jako své lídry. Právě v této
souvislosti je smutné, že se naše média věnují
někdy až se soutěživou vášní hlavně jejich chybám
a selháním, které často vyvolávají dojem zmaru
napříč celou společností. Naopak je nutno mít
možnost obrátit pozornost ke všemu kladnému
a výbornému, co v této zemi existuje. Právě takoví
úspěšní jedinci představují velice cenný protipól
korupce, lhostejnosti, marasmu v mnoha oblastech
» Tomáš Březina » Vladimír Kovář » Karel Muzikář » Martin Kovář
Foto: Euro
Můj styl [bez přetvářky]
je od roku 1990
prezidentem
sdružení
Comenius.
našeho každodenního života. Možná i naději, že
z našich řad mohou vystoupat úspěšní lidé, kteří
naši společnost, národ této země, přivedou na čelné pozice nejen v EU, ale celosvětově, protože MY
NA TO MÁME.
Na konferenci Klíčové faktory úspěchy, která
tradičně poslední pátek v listopadu (letos připadá
na 26. listopadu) předchází galavečeru Českých
100 Nejlepších, se právě tematice úspěchu, jak
jej lze dosáhnout a jak jej udržet, věnuje dvanáct
vybraných mluvčích. Letos bude mezi nejzajímavější určitě patřit první dáma české politiky
a předsedkyně PS PČR, paní Miroslava Němcová,
či žijící legenda světového stavebního průmyslu
a brněnský rodák sir Frank Lampl. Na galavečeru
Českých 100 Nejlepších pak deset jedinců, kteří by
na roli tahouna společnosti měli úspěšně aspirovat,
převezme ceny za nejúspěšnější podniky měřeno
počtem hlasů v anketě Č100N a další budou
oceněni v jednotlivých oborových kategoriích.
Vám, čtenářům Komory, předem děkuji, že vyplněním a odesláním nominací v našem dotazníku
výrazně přispějete k jeho výpovědní hodnotě
a zároveň k tomu, aby událost, jako je Českých 100
Nejlepších, přispěla ke kladnému a zaslouženému
vnímání úspěšných tahounů naší společnosti, jak
jsem se snažil nastínit výše. «
[KAREL MUZIKÁŘ]
Příští Komora
Můj styl
Kancelář jako okno do duše
Foto: thinstockphotos.com
Můj obor
Financování pro podniky na rok 2011
Co chystají finanční instituce v příštím roce,
do čeho investovat a na co si dát pozor?
Nejenom o tom v hlavním tématu čísla.
Kancelář už dnes neznamená
jenom čtyři bílé stěny, stůl a na něm
počítač. O osobnosti manažera
dokáže leccos vypovědět i jeho
pracovní prostor. Nechte se inspirovat
našimi nejnovějšími trendy v oblasti
kancelářského nábytku.
Můj svět
Jiná země jiný mrav – Norsko
Významnou roli v norském hospodářství hraje
rybolov, těžba dřeva, ropy a zemního plynu
a dalších nerostných surovin. Především kvůli
případnému omezení těžby ropy a rybolovu
Norsko opakovaně odmítlo vstup do EU. Jaké
jsou obchodní zvyklosti v tomto průmyslově
rozvinutém státě, čtěte v pravidelném seriálu.
Foto: thinstockphotos.com
Foto: thinstockphotos.com
[66] www.komora.cz
66k_muzikar.indd 66
19.10.2010 11:57:18
67k_stanford1.indd 67
15.10.2010 16:54:22
Nabízíme Vám prodej, leasing, pojištění, kompletní mechanické, karosářské a lakýrnické práce,
odtahovou službu, nonstop mobilní servis, likvidaci pojistných událostí a zapůjčení náhradních vozidel.
Váš autorizovaný obchodník značky Škoda již od roku 1995.
Jeremiášova 3, 155 00 Praha 5-Stodůlky, prodej tel.: 235 518 827, servis tel.: 235 518 829, fax: 235 518 697, e-mail: [email protected], www.auto-styl.cz
68k_autostyl.indd 68
15.10.2010 17:10:05
Download

Ladislav Dráb, Česká energie - Hospodářská komora České republiky