,
xnl
Stimulace
ozdravného
systému těla
,v
Michael a Louise Keet
Z ru
� SVOJTKA&.Co.
NAKLADATELSTVI
e
,
exnl
Stimuluje
ozdravný
systém těla
,,,
masaz ru OU
Michael a louise Keet
,., SVOJTKA&..Co.
NAKLADATELSTVI
Vydalo nakladatelství Svojtka & Co. s. r. o.,
Soběslavská 40, 130 00 Praha 3-Královské Vinohrady
(tel.: 271 73 66 10, fax: 272 73 14 13,
e-mail: [email protected]; www.svojtka.cz)
jako svou 2114. publikaci v roce 2008
z anglického vydání "Hand Reflexology".
Copyright © Octopus Publishing Group Limited, 2007
První české vydání
Translation © Marta Šedinová, 2007
Czech edition © by Svojtka & Co. s. r. o., 2008
ISBN 978-80-7352-769-3
Všechna práva vyhrazena. Kopírování, také částí,
a rozšiřování prostřednictvím filmu, rozhlasu a televize,
fotomechanickou reprodukcí, zvukovými médii
a systémy na zpracování dat všeho druhu jen
s písemným souhlasem nakladatelství.
Aktuální seznam našich publikací s možností
objednávek najdete na internetové adrese:
www.svojtka.cz
Naše publikace si můžete také objednat formou
SMS na čísle 776 177 037
Poznámka:
Reflexologie ruky by neměla být považována
za náhradu profesionálního lékařského ošetření:
měli byste se vždy poradit s lékařem zvláště v případě
nemoci, která potřebuje diagnózu nebo lékařské
ošetření. Během těhotenství by se měla věnovat
zvláštní pozornost užití přítlakových bodů. I když jsou
informace a rady v této publikaci pečlivě utříděné,
autoři ani vydavatel nepřejímají jakoukoli právní
odpovědnost za ublížení na těle díky praktikování
zde uvedené přítlakové terapie.
Věnování:
Tato kniha je věnována Sylvii Keet za její lásku, nadšení
pro věc, sílu a za to, že je nejlepší matkou na světě;
dále Hazel Goodwin, dřívější předsedkyni Asociace
reflexologů, za její neúnavné úsilí při prosazování
reflexologie a za to, že jí dokázala získat místo mezi
ostatními terapiemi.
Ob sah
Úvod 6
Proč reflexologie 6
Proč reflexologie ruky? 6
Harmonizace tělesné soustavy 78
Ošetření druhých: 10minutová ošetření
Proč je reflexologie tak populární? 8
Komu může reflexologie pomoci? 8
Stavy kůže 80
Historie reflexologie 10
Svalovo-kosterní soustava 82
Moderní reflexologie 11
Oběhová soustava 84
Klinický důkaz 12
Imunitní systém 86
Nervová soustava 88
Endokrinní systém 90
Jak reflexologie funguje? 14
Dýchací soustava 92
Teorie v reflexologii 16
Trávicí soustava 94
Reflexologie a ruka 22
Vylučovací soustava 96
Souhlasné reflexní body 24
Reprodukční soustava 98
Anatomie a fyziologie těla 26
Specializovaná reflexologie ruky 100
Sezení s reflexologií ruky 40
Mějte na mysli 42
Ošetření sebe a ostatních:
15minutová ošetření
Příprava 44
Počáteční kroky 48
T ěhotenství, 14-36 týden 102
Závěrečné kroky 50
T ěhotenství, 37-40 týden 104
Základní techniky 52
Kojenci 106
Jak využít tuto péči 57
Malé děti 108
Menopauza 110
Ošetření běžných stavů 58
Ošetření sebe: 10minutová ošetření
Zlaté roky 112
Terminální nemoci 114
Zvládnutí stresu 116
Boj proti stresu 118
Stavy hlavy 60
Citová pohoda 120
Stavy ucha, nosu a krku 62
Živiny a detoxikace 122
Stavy šíje a ramen 64
Stavy ruky a zápěstí 66
Stavy dýchací soustavy 68
Stavy trávicí soustavy 70
Stavy vylučovací soustavy 74
Stavy reprodukční soustavy 76
Rejstřík 124
Poděkování 128
úvod
Všichni jsme někdy nemocní chřipkou, bolí nás
Představte si, že důvod, že onemocníme
záda a někdy jsme byli i vážněji nemocní.
nebo se nám nedaří, abychom byli opět zdrávi,
Z toho důvodu všichni někdy potřebujeme
je ten, že náš tělesný systém je zablokován
ošetření. Naopak jsme určitě někdy chtěli
a ucpán odpadním materiálem, jenž brání toku
pomoci svému příteli nebo blízkým, ale postrá­
energie a jenž musí být odstraněn. Systému,
dali jsme určitou dovednost. Někteří lidé si
jenž produkuje odpad, je třeba pomoci; může
pomáhají tím, že si jdou zacvičit, někteří
se to dít pomocí reflexologie.
navštíví lékaře, jiní homeopata či osteopata;
Reflexologie je terapie, která pracuje
někteří se opíjejí a někteří berou léky - existují
s energií tak, že se stimulují určité body
i jiné možnosti; jednou z nich je reflexologie.
(plošky) na rukou a na chodidlech; jsou známé
Považujte tuto publikaci za léčitelskou "bibli",
jako reflexní oblasti, které korespondují s kaž­
učebnici, za dobré čtení, za příručku nebo za
dou částí těla včetně orgánů a žláz. Vztah mezi
dobrého přítele - za něco, kam se můžete
těmito oblastmi a částmi těla je předmětem
obrátit, když má někdo bolesti.
zónové teorie vyvinuté Williamem Fitzgeraldem
PROČ REFLEXOLOGIE
(viz str. 20).
Ošetření těchto reflexních oblastí podporuje
o čem reflexologie je? V dnešní době existuje
léčbu v odpovídající části těla tak, že se stimu­
mnoho terapií a terapeutů a i když se všichni
luje energie a rozptýlí blokády, jež zamezují
liší, chtějí dosáhnout svými metodami stejných
loku energie v těle. Užívá se k odstranění
výsledků léčení. Reflexologie jako mnoho dal­
stresu a napětí, zlepšení krevního toku, nervo­
ších východních terapií je v podstatě o energii
vého systému a k navození stavu hluboké rela­
a energetických blokádách a zharmonizování
xace.
systému v období "ne-moci".
Koncept energie je na Východě jiný. V Číně
PROČ REFLEXOLOGIE RUKY?
slovo čchi (vysloveno "či") znamená "vitální
Hodně lidí spojuje reflexologii s chodidlem, ale
energii" neboli životní sílu. V čínské medicíně
reflexologie ruky má jisté výhody. Například
čchi teče v energetických drahách (meridiá­
- může se užívat v době, kdy není ani místo,
nech) a je podstatou zdraví člověka a jeho vita­
ani čas pracovat na chodidle nebo když mají
lity. Existují různé druhy čchi; jsou roztříděné
lidé citlivé chodidlo tak, že jsou hodně lechtiví.
podle jejich zdroje, místa a funkce. V těle exis­
Tato terapie je také velmi diskrétní - můžete ji
tuje spojitost mezi čchi a krví, protože obě ply­
provádět na různých veřejných místech jako
nou stejnými drahami. Akupunktura, čchi-kung
například v letadle, když se chcete zbavit
(kombinace cvičení meditace, relaxace a těles­
napětí z cestování.
ného pohybu) a tchaj-čchi (systém cvičení
určený k pohybu energie a k udržení silného
a pružného těla) aktivují proud energie v meridiánech těla. Prána je ajurvédské slovo pro čchl.
Na Západě přemýšlíme o energii jako o duši
- dokonce Isaac Newton a Samuel Hahnemann
Vpravo: Reflexní body na ruce mohou být stimulovány
(zakladatel homeopatie) uznali existenci nevidi-
na podporu toku energie v těle. Mohou se tak léčit
telné vitální energie, na které závisí dobré zdraví.
mnohé nemoci nebo je možné jim předcházet
6 úvod
Reflexologie: shrnutí
•
Reflexologie je založena na konceptu energie
•
a zvyšuje tok energie.
proudící v drahách.
•
Reflexní oblasti na rukou a chodidlech
•
•
Léčba se provádí tlakem na reflexní plošky
Reflexologie stimuluje vlastní léčebné
mechaniky těla.
korespondují s tělesnými orgány
a strukturami.
Reflexologie odblokovává energetické dráhy
•
Reflexologie harmonizuje struktury v rámci
těla na všech úrovních.
(body).
úvod 7
PROČ JE REFLEXOLOGIE
TAK POPULÁRNí?
Děti v pubertě mohou získat v reflexologii
ruky užitek při hormonálních změnách.
Pravidelné reflexologické ošetření rodičem
může zvýšit pouto mezi ním a dítětem.
Reflexologie se stává vel m i populární
z mnoha důvodů.
•
•
Zajímají se o ni média: čím dál více se
začínají objevovat články o reflexologii
zmiňující se o výhodách, objasňující tuto
•
•
•
•
vnějšímu světu.
Lidé s akutními problémy: příkladem mohou
terapii a její účinnost.
být následky poranění z nějaké nehody
Získává pozornost lékařské vědy: ve Velké
nebo bolest zubů, vzplanutí momentálního
Británii mnozí lékaři využívají reflexologii na
stavu jako je "epizodní" artritida, horečka
svých klinikách a ve své praxi; užívá se
a dušnost. Reflexologie může pomoci
v nemocnicích jako je University College
redukovat zanícení, uchovat energii
Hospital v Londýně.
a stimulovat vnitřní orgány; povzbuzuje je
Dělají se výzkumné testy: v současné době
k lepšímu fungování.
se provádějí řízené pokusy jak v Evropě, tak
i v USA (viz str. 12-13)
Státní regulace ohledně reflexologie:
•
Lidé s chronickými problémy: některé stavy
přetrvávají dlouhou dobu - například
- chronická hepatitida může trvat šest
měsíců a i déle a den ode dne se může
celosvětově je evidentní, že se pořádají
standardní školení v reflexologické
kvalifikaci.
•
Kojenci: reflexologie může pomoci kojenci
uvolnit napětí po porodu a přizpůsobit život
Zlepšuje se zaškolování: v současné době
projevovat jen velmi malá změna příznaků.
Člověk, který se zotavil z následků záchvatu
mrtvice, může zažít i další zhoršení stavu
trvá zaškolení reflexologa externě min imálně
jako jsou vystřelující bolesti v končetinách.
9
Reflexologie může pomoci odstranit vedlejší
měsíců.
vlivy medikace.
•
KOMU MŮŽE REFLEXOLOGIE POMOCI?
Reflexologie může pomoci téměř každému,
ale existují určitá vodítka.
Přátelé a rodina: reflexologie je přístupná
forma terapie a může se praktikovat téměř
všude. Je skvělou buď jednorázovou nebo
trvalou terapií pro naše blízké a nic nás
nestojí. Reflexologie také působí jako
•
Starší lidé: v této skupině lidí je v celé naší
společnosti jakákoli forma doteku
preventivní terapie tím, že se účastní
detoxikace těla; pomáhá odstranit napětí
prospěšná. Výhody jsou obrovské, a protože
způsobené stresem jako je vysoký krevní
refl exologie funguje na různých úrovních ,
tlak, migrény a chronické bolesti šíje a zad.
zlepší se krevní oběh i mobilita člověka.
Člověk, jemuž se zlepší nálada, se cítí sám
se sebou lépe. Užívání reflexologie na ruce
je pro starší lidi mnohdy snazší než práce
•
na chodidle.
Děti: jemně prováděná reflexologie na rukou
poskytuje potěšení a jakousi jistotu i dítěti.
8 úvod
Vlevo: Malé děti reagují
velmi dobře na jemný
dotek při reflexologii na
ruce; děti celkově velmi
milují, když se jich
dotýkáme. Denní jemná
doteková masáž dává
dítěti jistotu, bezpečí
a harmonii.
Reflexologie: výhody
•
•
•
•
•
Reflexologie - uklidňuje tělesný systém;
dává m u plné fyzické a psychické uklidnění.
U levuje od bolesti - má anestetický úči nek
na ne rvový systé m.
Zlepšuje krevní oběh a oběh lymfy.
Zvyšuje im un itní systém - stim u l uje vlastní
léčebný systém těla.
Odstraňuje stres.
•
•
•
•
•
•
•
Sti m u l uje o rgány, aby pracovaly úči nně.
Detoxikuje - zbavuje tělo nánosu a jedu.
Zvyšuje energii těla.
Dodává d u ševní klid.
Zotavuje po úraze či operaci .
Umožňuje uvolnění posttraumatických stavu.
Je skvělou interakcí a spojením.
úvod 9
HISTORIE REFLEXOLOGIE
Reflexologie jako účinný léčebný nástroj se
užívala před více než 5000 lety. Asi 2300 let př.
n. I. lidé ve starém Egyptě věřili, že stimu lace
určitých oblastí na rukou a chodidlech
přítlakové terapie, jsou Indie, Č ína a Japonsko.
Domorodí Američané také po celá staletí užívali
tuto terapii, než byla Severní Amerika objevena
Evropany. Věřili, že země drží energii, se kterou
JSou ve fyzickém i psychickém spojení; nemoc
ozdravuje celé tělo. Avšak žádná kultura se
n evyjádřila v tom smyslu, že objevila tento
znamenala disharmon i i , která přerušila vol ný
typický druh terapie.
techn iku na vyrovnání tohoto energetického
Staří Egypťané chápali lidské tělo jako
symfonii vibrací, ve které vnitřní orgány
představují spletitý orchestr, který se může
tok energie mezi nimi a zemí, takže užívali tuto
toku.
Americký prezident, John Garfield
rozehrát stimulací bodů na rukou a chodidlech.
(1831-81), který po pokusu spáchat na něj
atentát trpěl tak silnými bolestmi, také dával
Ploska chodidla byla před mumifi kací těla
přednost tomuto dru hu terapie.
odstraněna, aby se duše mohla uvolnit z těla
a ze země.
Další civil izace, jež mají dlouhou historii
Vlevo: Staří Egypťané
věřili, že vnitřní orgány
mohou být stimulovány
pomocí určitých bodů na
rukou a chodidlech. Tato
scéna z piktogramu
v Saqqáře
(2500-2350 pr n. I)
zobrazuje lidi masírující
chodidla.
10 úvod
------
Vlevo: Tento malovaný
reliéf ze staré egyptské
hrobky v Saqqáře (asi
2400
př. n. I.) jasně
zobrazuje masáž ruky
pána domu jeho .
posluhovačem
MODERNí REFLEXOLOGIE
Opravdovým pionýrem reflexologie byl dr.
William Fitzgerald (1872-1942), americký
části těla. Byl také první, kdo p ředstavil mapu
zón těla (viz také str. 20).
Slovo "reflexologie" navrhla Eunice
laryngolog. Nepochybně věděl o tom, že
Inghamová (1897-1974), známá jako "matka
domorodí Američané používali jakýsi druh
reflexologie". Byla fyziote rapeutkou a používala
přítlakové terapie. Když prováděl dro bné
chirurgické úkony, dával pacientům do ruky
hřebeny, aby přehlušili bolest. Kolíčky na
reflexologii při léčbě. Eunice přednášela o této
terapii po celých Spojených státech a pořádala
kurzy o této metodě. V té době však byla
prádlo a gumičky na prstech byly také velm i
reflexologie považována za podezřelou metodu
účinné. Úspěšně používal reflexní terapii na
a Eunice byla několikrát zavřena za to, že ji
ranní nevolnost těhotných žen tak, že zmáčknul
provádí bez povolení, a to se psal rok 19681
první a druhou zónu na přední straně ruky.
S vynalezením anestetik medicína naštěstí
života mnoha l idí, kterým pomáhá jako léčba
upustila od takovýchto časově náročných
první pomoci při různých nemocech.
metod.
Výsledkem je to, že čím dál více l idí se začíná
V roce 1917 Fitzgerald vydal knihu
o zónové terapii, ve které popisuje souvislosti
zajímat o tuto formu ošetření.
V současnosti je reflexologie součástí
mezi dlaní ruky a bolestí v zádech a mezi
vrchní (dorsál ní) částí ruky a bolestmi v přední
úvod 11
,
o
KLINICKY DUKAZ
V posledních dekádách byly v Evropě i v USA
prováděny četné výzkumy ohledně účinků
reflexologie.
DÁNSKÉ STUDIE
V Dánsku byly také prováděny četné klinické
studie ohledně reflexologie jako léčby. Zde jsou
některá shrnutí:
Chronická zácpa
V roce 1991 prokázala studie FDS (Dánská
asociace reflexologie) vedená ve dvaceti
případech žen ve věku od 30 do 60 let. Při
provádění reflexologických zásahů se chronická
zácpa zlepšila ze 4,1 na 1,8 dne.
Absence v práci
Během období tří let (až do r. 1992) bylo
z nějakých důvodů ošetřováno 235 poštovních
zaměstnanců reflexologickou péčí. Z tohoto
počtu reagovalo 170 lidí pozitivně, 60 s mírným
zlepšením a 5 s nulovým efektem. Absence
v práci se však zmenšila z 11,4 na 8,5 dne na
osobu a rok, čímž společnost ušetřila značné
prostředky.
Migréna
Počátkem roku 1990 se odhadovalo, že kvůli
bolestem hlavy, které jsou nejčastějším
problémem dospělé populace, se ročně
přicházelo o 3 miliony pracovních dnů ročně.
Následkem toho v roce 1995 Národní výbor pro
zdraví, který se zabývá alternativní léčbou
obyvatel v Dánsku, spolu s Oddělením sociální
farmakologie a Královskou dánskou
farmakologickou univerzitou, provedly národní
studii ohledně bolestí hlavy.
Studie se zúčastnilo 220 lidí, kteří měli
chronické bolesti hlavy, a 78 reflexologů, kteří
se těmto lidem intenzivně po dobu tří měsíců
12 úvod
věnovali. Na začátku tohoto léčebného
programu byli lidé prohlédnuti lékařem, který
potvrdil bolesti hlavy. Každý pacient si vedl
záznamy, které se pak sumarizovaly ve
vyplněném dotazníku. Na konci sezení se
provedly kvalitativní rozhovory Výsledky
ukázaly, že 81 % pacientů bylo buď vyléčeno,
nebo jim bylo alespoň pomoženo, a 19 % se
obešlo bez léků.
Základní zdravotní problémy a návrat k léčbě
Porod
V roce 1 995 obecní úřad v dánském Aarhusu
V roce 1 998 bylo v nemocnici v Kodani
zaměstnával 3 reflexology, kteří pečovali o 1 43
pod robeno 61 ze 68 žen reflexologickému
pacientů během tří měsíců, Z toho počtu bylo
ošetření před porodem, Po porodu prohlásily, že
79 % buď vyléčeno nebo j i m bylo z větší části
refl exologie měla pozitivní vliv na porodní
v jejich základních zd ravotních problémech
bolesti, Ze 1 4 žen, u kterých došlo k retenci
pomoženo, Navíc v 57 % jim bylo pomoženo
placenty, 1 1 nemuselo mít chirurgický zákrok,
v sekundárních problémech, v 30 % byli lidé
spokojenější se svojí prací a v 92 % chtěli
AME RICKÉ STUDIE
i nadále pokračovat v reflexologické terapii,
Kl inické studie v USA prokázaly, že pravidelné
ošetření reflexolog i í přináší pozitiva pro celé tělo
a mys l .
Předmenstruační syndrom (PMS)
B i l l Flocco spolu s d r, Terrencem Ol esonem,
profesorem výzkumu na Kal ifornské univerzitě,
v roce 1 991 vedl výzkumnou studii ohledně
vlivů reflexologie na předmenstruační bolesti,
Výsledkem bylo, že 62 % žen prokázalo snížení
PMS během reflexologické terapie,
Úzkost a bolest
Dr, Ray Wundrl iche j r, z Floridy poznamenává,
že reflexologie pomáhá l i dem s hypertenzí,
úzkostí a bolestí. J iná studie vedená v roce
2000 univerzitou v Jižní Karolíně uvádí, že
zkoumala vlivy reflexologie na úzkost a bolest
u pacientů s rakovinou, Všem pacientům se
dostalo 30minutové léčby, Výsledek ukáza l , že
všechny ženy zaznamenaly d ramatický pokles
strachu a těm , které měly rakovinu prsu, se
zmenšily bolesti. Výzkumníci udělali závěr, že
reflexologie má u pacientů své m ísto ved le
konvenční l ékařské péče,
Vlevo: Ohledně vlivů reflexologie bylo provedeno
velké množství klinických studií. Jelikož požadavek
na integrované terapie roste, mnohé země začínají
význam reflexologie uznávat
úvod 1 3
jak reflexologie
funguje?
o reflexologii existují četné teorie - ty se vztahují
k nervovému systému, bolesti a jejímu vnímání, endorfinum,
energetickému toku, terapeutickému účinku, krevnímu
oběhu, placebo efektu a nejvíce k zónové terapii.
Tato kapitola vás seznámí s reflexními body (ploškami)
na ruce, s mapami souvislostí v těle. Najdete tu také přehled
anatomie a fyziologie těla, abyste lépe porozuměli
disharmoniím v těle a tomu, jak reflexologie muže pomoci.
•
Teorie v reflexolog i i
•
Reflexologie a ruka
•
Souh l asné reflexní body
•
Anatom i e a fyziologie těla
16
22
24
26
Teo rie v refl exo l ogii
Ještě může trvat nějaký čas, než se dostatečně
prokážou blahodárné vlivy reflexologie. Do té
doby je třeba mít na mysli, že reflexologie
vyrovnat se s bolestí, ale to může přinést další
problémy v těle, které má narušenou rovnováhu
a je v disharmonii. Někteří lidé, když zjistí, že
funguje bez ohledu na jak a proč. Funguje také
na různých úrovních a každá dvě ošetření
jim tradiční medicína nepomůže, se obracejí na
integrované terapie, jako je reflexologie.
budou různá tak, jak dva lidé nikdy nebudou
Odvozená bo lest
stejní.
Bolest pociťovaná na Jiných místech , než kde
TEORIE BOLESTI
byla původně způsobena, je známá jako
Abychom pln ě vysvětlili a porozuměli
odvozená bolest. To se děje proto, že
reflexologii, musíme nejdříve pochopit pojem
senzorické nervy se sbíhají, než vstoupí do
bolesti. (V toto momentě může být nápomocné
mozku a způsobí zmatek ohledně pravého
nahlédnout do oddílu o nervovém systému na
straně 32). Pokožka (a cévy) obsahují tisíce
nervových zakončení, která reagují na různé
typy stimulů jako Je říznutí, štípnutí nebo teplo,
varovné stimuly jako jsou strečink nebo tlak.
Receptory bolesti tělo varují proti možnému
zranění nebo p roto, abychom neopakovali
nerozumný krok jako je spálení prstu při doteku
horkých kamen. Když se zraníme, signály
zranění putují nervy do centrální nervové
soustavy, kde jsou zpracovány.
Práh bolesti
a vnímání bolesti
Úzkost a strach jsou obě běžné emoce, jež
jsou spojeny s bolestí a s prahem bolesti; ty se
liší u každého jedince a jsou právě spojené
s pocity a city. Například bolest spojená
s rakovinou se může zdát intenzivnější, protože
je spojená se strachem ze smrti na rozdíl od
bolesti z nevolnosti. Každá bolest se vždy zdá
horší, než je diagnostikována její příčina; a toto
se děje díky vnímání. V některých případech se
l idé psychicky při praví na nápor bolesti
- například sportovec ví, jak zacházet s křečí,
žena před porodem se naučí, jak zmírňovat
bolest. Minulá zkušenost může modifikovat
vnímání bolesti, jelikož zde působí mechanismy
zvládnutí bolesti, které se snaží bolest zmenšit,
když se opět objeví. Mnozí lidé se naučí
1 6 Jak reflexologie funguje?
zdroje bolesti. Příkladem můžeme být bolest
zubu, kterou vnímáme až v uchu, jelikož zuby
a uši jsou zásobeny stejnými nervy; další
příklad - bolest žlučníku se může projevovat
v oblasti pod lopatkou.
nacházejí v některých nervových zakončeních
v mozku a v páteři. Tento objev vedl
k identifikaci látek podobných proteinům, které
jsou nyní známé jako endorfiny. Tyto látky mají
analgetické účinky a uvádí se, že mají vztah
pŘíLIV ENDORFINŮ
k náladám a stresům. Má se za to, že jsou
pětkrát silnější než skutečný morfin. Reflexní
Slovo "endorfin" je zkrácená verze slovního
spojení "endogenní morfin" (vnitřní morfin). Na
terapií stimulujeme produkci endorfinů tím, že
čistíme nervové dráhy, jež jsou přetížené
počátku bylo v r. 1970 objeveno, že morfin (lék
na tišení bolesti) působí na specifická místa,
receptory (opiátové receptory), které se
senzorickými informacemi.
Dobrou analogií může být příměr
o reflexologovi, který je "elektrikářem"
opravujícím pojistky v přízemí, aby pak svítilo
světlo i na půdě. Reflexní terapií skutečně
podporujeme stimulaci nervů v určitých
orgánech těla tak, aby fungovaly účinně;
m �ftJ'L
1��"Q :t.r
systém se harmonizuje neboli se snižují hladiny
toxinů a tudíž tělo normalizuje své funkce .
•
.l·
-i&...f'F �
7J +-kAt
$'1 ,q!p Jit 1Jlp
Jf�-z i!t.=t.
llJr�illil
. .J:. ..;:.. n .ť!..
j�Á...;&..4-
j�t--- "
�-1-�J%lt
..1t-���..f
,ft��#
TEORIE O ENERGII
Pojem elektromagnetické síly a východní teorie
o energii čchi (viz str. 6) jsou základem teorie
o energii - o její existenci neboli o životní síle
pouhým okem neviditelné. Tato teorie dále říká,
že energie putuje dráhami (merídiány), které
pomáhají jejímu toku. Stres nebo nemoc brání
toku energie; dochází k narušení plynulosti toku
energie. Aplikace reflexní terapie jako je
akupresura a akupunktura napravuje tok
energie v těle .
S&-;#t1l1}Jrt
-t ;{}.l#f f�
i;��tl��
..tl!,.J:. ��
Vlevo: Reflexologie je velmi letitá terapie stimulující
oběh energie. Po celá staletí jsou Číňané obhájci síly
léčebné masáže.
Jak reflexologie funguje? 17
bz
TE RA PEUTICKÝ DOTEK
Pojem "terapeutický dotek" neboli "léčivé
ruce" se vyskytl poprvé v roce
1971;
použila
ho dr. Dolores Kriegerová a její učitel ka, již
zemřelá Dora Kunzová, která byla velmi
respektovanou léčitelkou. Vytvořily spolu
formu léčitelství světského charakteru ( nebylo
spojeno s religiozitou), kdy kombi novaly ruzné
bioenergetické techniky přikl ádání rukou. Tato
technika se pak vyučovala na Newyorské
univerzitě jako externí kurz pro ošetřovatelky.
Když uvažujeme o úči ncích
Vztahy
Schopnost vytvořit vztahy se ši rokým
okruhem l i d í je důležitý atribut života
zvláště na poli reflexologie. Doved nosti
týkající se nalézání souvislostí v reflexologii
jsou z větší části instinktivní a většinou se
týkají jedinců, kteří se opravdově zajímají
o ostatní lid i. Je možné se tyto dovednosti
jednoduchými techni kami naučit, ale
pozitivní přístup ke zdraví je velmi d ů ležitý
počáteční b o d .
terapeutického doteku, je třeba říci, že
"přikládání rukou" je velmi stará technika. Je
popsána v umění doby kamenné a mnohé
odkazy v b i b l i také mluví o ruce jako "kanálu"
božské energie a léčebného účinku. Ve
středověku se mělo za to, že králova ruka
Jelikož ruce a nohy jsou nejdále od srdce,
vyléčí nemocné, i když bylo pravděpodobné,
hydrostatický tlak a g ravitace ještě více
že šlo spíše o "placebo efekt".
pOdpoří tyto nánosy.
Teorie je taková, že dotekem dochází ke
Během stimulace se tyto nánosy pOCiťují
stim ul aci a výměně energie mezi dárcem
jako něco, co opravdu ulpívá - fibrózní
a příjemcem a tak se dá do pohybu léčebný
tkáně, j ež se kumulují jako jizvové tkáně.
proces. Léčitelé rozhodně existují a určitě
Terapeutové hovoří O tom, že se tyto nánosy
ovlivnili mnohé nevysvětl itelné nemoci .
podobají krystalum nebo gel6zám, které pak
Terapeutický dotek se hodně užívá
zpusob ují blokády. Tyto krystaly se nacházejí
v nemocnicích a hospicích.
na prstech u rukou, u nohou a projektují se
přímo do korespond ujících oblastí na těle.
TEO R IE O K RE V N íM O BĚHU
Reflexní terapie rozbíjí tyto nánosy, zlepšuje
Srdce p u m puje nekonečný tok krve cévním
krevní oběh , aby krev mohla odvést tento
systémem, zásobuje buňky těla kyslíkem
od pad z těla. O d pad přeChází do pl ic, střev
a živinami a odvádí odpadní látky, jež j e
nebo do kuže, odkud je vyloučen . Proto se
naplnily v systému těla a tvoří nerovnováhy
doporučuje po této léčbě hodně pít.
a nemoci. Výsledkem je, abychom citovali
J iné argumenty tvrdí, že tyto nánosy jsou
Eunice Inhamovou - "oběh je život, stagnace
vápenaté usazeni ny, jež se ukládají pod kuži
je smrt." Chvíli přemýšlejte o tomto výroku.
v blízkosti nervových zakončení a tam
Stres zpusobuje napětí v kardiovaskulárním
z p ů sobují blokády.
systému a zpomaluje krevní oběh.
Proto tato teorie tvrdí, že se odpad n í látky
kumulují v rukou a chod i d lech, brání toku krve
a nánosy těchto částí zpusobují stag naci.
18 Jak reflexologie fu nguje?
TEORIE PLACEBA
Nahoře: Léčitelé léčí pomocí přímého doteku nebo
Placebo efekt je schopnost neutrální látkou
jen přiblížením se tělu. Výměna energií mezi léčitelem
léčit nemoc. Může k tomu dojít okamžitě nebo
a pacientem může vykřesat jiskru uzdravovacího
během určité doby. Příkladem mohou být
procesu.
pilulky cukru, které někteří lékaři předepisují
pacientům. Stav těchto pacientů se pak
dramaticky zlepší jen proto, že věří podaným
lékům. Má to však co do činění se vztahem
lékaře a pacienta a se silou sugesce.
Jak reflexologie funguje?
19
lÓNOVÁ T E R A PIE
Will iam Fitzgerald rozvinu l
zónovou terapii,
I
Zóny
Tlakem na u rčité body na rukou
když objevi l , že může ovlivnit znecitlivění
a chodidlech se bude stimulovat tok
a zmírnit určitou bolest v těle tak, že bude tlačit
energie skrze odpovídající zóny v těle.
na specifické body na ruce a ústech.
Pod élné zóny se v těle rozkládají od hlavy
Zónová terapie je založena na rozdělení
těla na podélné zóny, které procházej í středem
až do konečku prstU na nohou a rukou
ve předu těla, ale i vzad u .
těla od hlavy až do konečku prstU na rukou
a noho u . Tělo tak bylo rozd ěleno na pět zón
napravo a pět zón nalevo od středu těl a . Levá
strana těla koresponduje s levou rukou
a chodidlem a pravá s pravou rukou
a chod i d l e m .
Každá zóna prochází ruznými částmi těla.
Na ruce p rochází 1. zóna palcem, 2. zóna
ukazovákem, 3. zóna prostředníkem, 4 . zóna
prsteníkem a 5. zóna malíkem.
Energetické dráhy
Energie
putuje těmito zónami a tak energeticky
spojuje všechny orgány,
svaly, oběhový
a nervový systém a tkáně všech ruzných typu
podél zón. Narušení v jakékoli části těla bude
mít vliv n a funkci orgánu č i struktury v rámci té
či oné zóny.
Tlakem na určité body na rukou
a chodidlech se bude stimulovat tok energie
skrze od povídající zóny v těle; je tomu tak
proto, že na koncích rukou a nohou končí také
zóny a zde jsou nejcitlivější reflexní body
Palec leží v 1. zóně
Ukazovák leží v 2. zóně
Prostředník leží ve 3. zóně
Prsteník leží ve 4. zóně
Malík leží v 5. zóně
20 Jak reflexologie funguje?
-
Bolest v2.
se muže zmapovat v příslušné
citlivější části v2.
ruky.
54321
12345
5
5
4
3 2
4
23
I-�--'----
Středová linie
Tělo je rozděleno na dvě
stejné poloviny podél
středové linie.
Jak reflexologie funguje? 21
refl exo l ogie a r u ka
POLOHY RUKY
REFLEXNí BODY
N íže uvedená fotografie p ředstavuje různé
polohy ruky (hřbetní, dlaňovou, vnější a vnitřní
hrana). S těmito pojmy budeme pracovat v
sekci technik.
Body uváděné na vedlejších mapách rukou se
vztahují k různým částem těla. Jsou základem
každého reflexologického ošetření. Je důležité
se naučit jejich polohy a vědět, jak je
stimulovat.
Hřbetní strana
ruky
Vnější hrana
ruky
22 Jak reflexologie funguje?
Dlaňová strana
ruky
Vnitřní hrana
ruky
Pravá hřbetní strana ruky
Levá hřbetní strana ruky
temeno
r------,-
prsa
lymfatické žlázy
lymfatické žlázy
F
rameno
paže
vaječníky/
chámovody
�
I rameno
brzlík
J
_
_
_
bederní obratle
děloha/prostata
lymfatické
žlázy
reprodukční oblast
Levá dlaň
kloub
sacro-illiakální
----'\",,;::--
kyčel
L-_
vaječníky/
varlata
rl
�,
""
plíce
I
srdce
"
"
žaludek
oblast rdce
a slinivka -----
�
I
--
\ Eustachova trubice
II
UCh
�
ledviny
žlučník ----,
rameno příčný tračník
--močový --­
/ příštitná tělíska
// štítná žláza
sluneční pleteň -------,
-'-slezina
---­
měchýr
kostrč
dutiny
oko Eustachova trubice
I
jícen
žlázy s vnitřní
sekrecí
močová trubice
noha
Pravá dlaň
podvěsek
mozkový
mozek
štítná žláza
I
\
dutiny
příštitná tělís
paže
vaječníky/
chámovody
hrudní obratle
I
kyčel
vaječníky/
varlata
prsa
čeli
. ,
krcnl
obratle
'----t--- príídušniee--+---'
kloub
sacro-illiakální
noha'
zuby
----- a slinivka
---- jícen
-- ledviny žlázy s vnitřní
žaludek
sekrecí
-- močová trubice
játra --
-'---,-- močový
měChýř
---,--- kostrč
tenké střevo
I ' ileo-cekální chlopeň �
� sigmoidní klička
ischiatický nerv
ischiatický nerv
Jak reflexologie funguje? 23
so u hlas n é reflexn í body
Souhlasné reflexní body jsou takové body, které
-
korespondují s další částí těla; horní končetiny
Souhlasné reflexní body
například korespondují s dolními končetinami.
Souhlasnými refl exními body (napříč tělem)
Další příklady jsou :
se rozumějí reflexní body na končetinách na
stej né straně těla (paže k noze a naopak)
•
Prsty na rukou/nohou
Když léčíte určitou nemoc, můžete si její
•
Ruce/nohy
příslušný bod nalézt v příslušném bodě těla.
•
Zápěstí/kotn ík
•
Paže/nohy
•
Loket/koleno
•
Rameno/kyčel
Souhlasné reflexní body fungují na principu
zónové teorie dr. Fitzgeralda (viz str. 20);
dr. Fitzgerald například dával kolíčky na prsty
u rukou, aby znecitlivěl prsty u nohou.
Jako příklad uvedeme bolest při tenisovém
lokti v pravé paži. Bolesti můžete ulevit tak, že
budete stimulovat příslušné reflexní body lokte
na pravé ruce. Můžete také zároveň poléčit
korespondující oblast, a to pravé koleno.
Stimulace napříč reflexními body může uvolnit
cesty energetické dráhy a tím i bolest v lokti.
Když se člověk zraní na prstech u nohou,
chodidle či kotníku, je tak možné stimulovat
korespondující reflexní body - na prstech
u nohou, na ruce či zápěstí. A naopak, je-Ii
poraněna ruka, můžete stimu lovat bOdy na
chod idle.
o
Paže korespondují
s nohama
Ramena korespondují
s kyčlemi
Lokty korespondují
s koleny
Zápěstí korespondují
s kotníky
Ruce korespondují
s chodidly
Prsty na rukou kores­
pondují s prsty u nohou
24 Jak reflexologie funguje?
Stimulace napříč reflexními
body může uvolnit cestu
energetické dráhy bolesti
a uvolnit mobilitu.
Když máte poraněnou ruku,
můžete namísto toho
stimulovat příslušné body
na druhé straně těla.
Poraněný pravý
kotník může být
opečován
stimulováním
bodů na zápěstí
pravé ruky.
Jak reflexologie funguje? 25
anatomie
a fyziologie těla
Abychom plně ocenili účinky reflexní terapie, je
•
po těle.
důležité porozumět struktuře a fungování těla
a jeho životně důležitým systémům. Zde jsou
•
•
Vyměšovací buňky produkují látky, jež jsou
důležité pro různé podstatné tělesné
obsahuje podrobný popis anatomie ruky.
TYP
Kostní buňky (osteocyty) jsou základem
kostí.
představeny v podobě ilustrací a základních
popisů funkcí jejich částí. Tento oddíl také
Červené krvinky (erytrocyty) rozvádějí kyslík
procesy; například enzymy pomáhají
BUNĚK
trávení.
Buňka je základní jednotkou života a je
I
I
I
nejmenší strukturou schopnou provádět
veškeré procesy, jenž tvoří a definují život jako
Základní části buňky jsou:
•
je dýchání, pohyb, trávení, vyměšování,
reprodukci a růst. Mnoho buněk lidského těla
plynů, živin a odpadní hmoty do a
•
•
•
Cytoplazma tvoří většinu buňky.
Nervové buňky (neurony) přenášejí nervové
impulsy.
Buňka
\--
____
buněčná
membrána
flAj---f----
cytoplazma
26
Jak
----,.
__
reflexologie funguje?
z
buňky.
Jádro je základem buňky; řídí veškeré její
funkce.
však ztratilo některé z těchto schopností, když
se specializovaly na zvláštní funkce; například:
Buněčná membrána, která řídí průchod
jádro buňky
KŮŽE
Kůže, vnější povrch těla, je největším tělesným
•
teplotu, tak na dotek.
orgánem; skládá se z vnější vrstvy plochých
buněk (epidermu) a vnitřní vrstvy buněk
•
Chloupky a jejich zakončení ve svalech také
regulují teplotu; můžeme to vidět na tak
(dermu). Tyto buňky obsahují různé struktury,
z nichž každá má specifickou funkci; například:
zvané "husí kůži", když je nám zima.
•
•
Nervová zakončení jsou citlivá jak na
Epiderm chrání proti poranění
Potní žlázy produkují sekret, jenž tělo
ochlazuje.
a škodlivinám; zacelí případná poranění.
Také produkuje melanin (způsobující
Navíc specializované žlázy (mléčné žlázy),
opálení) k ochraně proti škodlivým
typické pro savce, produkují mléko.
slunečním paprskům.
•
Krevní kapiláry regulují tělesnou teplotu tak,
že se stahují, když je zima, a roztahují,
když je teplo.
KŮŽE
I
vlas
..
pór
epiderm
derm --potní žláza ----�
nerv
vlasový folikul (kořínek)
krevní vlásečnice
-'-".
�"<-
---
Jak
reflexologie funguje? 27
KOSTI
•
Kosti
V lidské dospělé kostře je přesně 206 kostí;
26 v každém chodidle a 27 v každé ruce.
Funkcí kostry je:
krční obratle
•
klíční
Podpora těla. Činí to podobně jako kostra
výškových budov (plášť budovy se pak
hrudní
obratle
podobá svalům, topní a vodní systém se
pak podobá krevnímu systému).
•
pažní
Na kostru se upevňují šlachy a vazy svalů,
bederní
obratle
které umožňují pohyb.
•
pánevní
Kosti chrání důležité orgány; hrudní koš
například chrání srdce a plíce, lebka chrání
mozek.
•
Produkuje červené a bílé krvinky.
,
loketní
SVALY
Svaly tvoří asi polovinu hmotnosti těla. Známe
trojí hlavní druhy svalů:
1 Kosterní svaly jsou tvořeny ze svalových
kloub
kyčelní
vláken, které jsou spolu spojeny pojivovou tkání
a poté šlachou připojeny ke kosti. Kosterní
svaly z větší části dovedeme ovládat (reflexní
karpální,
zápěstní, články
prstů
kost
stehenní
činnost v koleni je výjimkou) a většinou pracují
v párech; když se jeden sval stáhne, jiný se
natáhne a naopak.
2 Hladké svalstvo nemáme pod kontrolou. Je
kost
lýtková
a holenní
tvořeno z dlouhých buněk pOjivové tkáně a je
schopné pomalých a stálých kontrakcí.
Příkladem jsou svaly střev a močového
měchýře. Také se vyskytuje kolem cév a v kůži.
3 Srdeční sval je jedinečný sval velikosti
grapefruitu. Je umístěn v hrudní dutině mezi
kosterní a hladké svalstvo. Rytmicky se stahuje
a roztahuje a nejeví známky únavy.
28 Jak reflexologie funguje?
\Gl,.9----
kotníkový
kloub
a nártní
kosti
Svaly
široký sval
zádový
sval
trapézový
velký sval
prsní
sval delltov'��;';;
čtyřhlavý sval
stehenní
přímý sval
břišní
sval
pološlachovitý
sval lýtkový
Jak reflexologie funguje? 29
O BĚHO VÁ
(KA R DIO VA SKULÁ R N í) SOU STA VA
r
Oběhová soustava
V kardiovaskulární soustavě jsou tři
komponenty:
1
Srdce, sval velikosti grapefruitu (viz str. 28)
vnitřní hrdelní
žila
pohání krevní oběh. Je složeno ze čtyř částí:
•
Pravá předsíň a komora dostává
neokysličenou krev z těla a pumpuje ji do
plic (malý plicní oběh).
•
Levá předsíň a komora dostává okysličenou
krev z p l i c a pumpuje ji do celého těla (velký
I
krční tepna
(krkavice)
tělní oběh).
"---A!�-+- srdce
2
•
•
•
Cévní systém má tři hlavní typy cév:
Tepny vedou okysličenou krev.
�íly vedou neokysličenou krev.
Kapiláry jsou krevní spojnice mezi artériemi
a žilami.
3
•
•
Krev obsahuje:
Plazmu tekutou část.
Červené krvinky, jež obsahují pigment
-
(hemoglobin), který nosí kyslík nebo
kysličník uhličitý.
•
Bílé krvinky, jež bojují s infekcí
(viz Lymfatický systém str.
•
31).
Krevní destičky, které pomáhají se
srážlivostí krve.
Hlavní funkce soustavy jsou:
•
Doprava kyslíku a živin k buňkám a kysličník
uhličitý a odpadní látky z buněk.
•
Regulace obsahu vody, tepla a hodnot pH
v těle.
•
Chrání proti poranění a infekci.
Stimulací oběhové soustavy pomáhá
reflexologie lepšímu zásobování těla kyslíkem,
který pak zvedne hladinu energie, urychlí
uzdravování a rychleji odvede odpadní látky.
30 Jak reflexol ogie fu nguje?
ste hen n í
tepna
(pravá
noha)
-I-\\-trU
II\-f!!<-H- stehenní žila
(levá noha)
LY M FATI C K Ý S Y S T É M
Lymfatický systém j e jedním
Lymfatický (míznij systém
z nejdů ležitějších systémů v těle; brání
tělo před vi ry, bakteriemi a plísněmi. Síť
jeho drah je rozšířena ve všech částech
těla, kde koluje bezbarvá tekutina zvaná
lymfa, která také vrací nadbytečnou
mozkový mízní kmen
tkáňovou tekutinu do oběhu a pomáhá
v boji proti infekci.
pod klíčkové žíly
Lymfatický systém se skládá z:
•
Cév a kanálků, které jsou odpovědné za
sběr lymfy a její navracení do krevního
hrudní
mízovod
slezina
řečiště.
•
Žláz produkujících bílé krvinky, které
bojují s infekcí.
játra
-Ht-f-��
lymfatická
céva
lymfatické
uzliny
lymfatické
vlásečnice
Zduření lymfatických zláz
Při p ro d u kci bílýc h krvinek se
lymfatické žlázy mohou zdu řit.
Nap říklad - bakte riál n í infekce na ruce
se m ůže rozšířit a dojde k bol estivé m u
zd u ření lymfatických žláz v pod paží.
Pokud se nenasadí anti biotika, m ůže to
vést k otravě krve (sepsi).
Jak ref l exo l o g i e funguje? 3 1
tr
N E RVOVÁ SOUSTAVA
Nervová soustava se skládá z dvou hlavních
Nervová soustava
částí:
1 Centrální nervové soustavy sestávající se
z
mozku a míchy,
mozkOVý kmen
jenž mohou být označeny za
kůra
mozková
centrální počítačovou jed notku, která získává,
mícha
zpracovává a pojednává informace ze
)
smyslových orgánů z celého těla. Mozek je
řídící centrum, kde se od ehrávají vyšší procesy
jako je myšlení, rozhodování, počátek a řízení
jednání. Senzorické informace z očí, uší a nosu
se nesou přímo do mozku.
/
nervová
vlákna
vedoucí!,
o y
\r �:
otorická
tk an
'"
2 Periférní nervové soustavy, což je síť
takových funkcí jako je močení, pocení nebo
vědomé (somatické) a pak se týkají plynulého
fungování orgánů a žláz.
Nervové buňky (neu rony) jsou jednosměrné
systémy nesoucí bud' senzorickou informaci,
nebo instrukci ohledně jednání. Každá
obsahuje:
•
•
•
Tělo buňky
Receptor, jenž přijímá senzorické informace.
Transmitor, jenž přenáší instrukce, aby
došlo k jednání.
•
Axon,
d louhé, tenké v l ákno, které nese
informaci nebo instrukci.
I m pulsy se přenášejí přes spoje (synapse)
mezi receptory a transmitory (p řenašeče)
pomocí chemikálie známé jako
neurotransmitor .
32 Jak reflexologie funguje?
I,'.\.
"
I
\.
\1'.
•
rická tkán
ty pak poskytují spojení s centrálním nervovým
mohou být nevědomé (autonomní) a týkají se
motorická tkáň
senzori
tkáň
\ \J
\ .,
nervových buněk rozved ených po celém těle;
systémem, orgány a tkáněmi. Tyto spojitosti
r-:J
(
šedá
hmota
mozková
(
/
I(
I
\\
c�'
\� -\�'l
senzoric
receptor
Ý
I
I
E N DOKRI N N í S Y S T É M
A HORM ONY
Endokrinní systém a hormony
Endo krinní sy stém s e skládá ze skupiny
endokrinních žláz (žlázy s vnitřní sekrecQ,
šišinka
které produkují sekrety, jež jdou přímo do
hypofýza
/ (pOdvěsek
/ mozkový)
krevního řečiště (na rozdíl od sekretů jiných
(,
J
žláz, jako jsou potní žlázy, jejichž produkt
vede do kanálků ).
�
Sekrety zvané hormony jsou v zásadě
chemickými posly, které ovlivňují jiné
orgány a žlázy v těle a stimulují je k akci například při trávení -, využívání energie,
štítná žláza
/
_-;=-
u
liIJI!jJ
_
_
____
příšti t ná
těl íska
N---+-
b rzlík
emocích, reprodukci a menstruaci. V
mnoha případech endokrinní systém jedná
spíše jako nervový systém.
Jak reflexol ogie funguje? 33
>
DÝCHACí SOU STA VA
Dýchací soustava
Jednou z činností v životě, kde nemáme na
výběr, je nadechování a vydechování;
tato činnost je řízena dýchací soustavou .
Výsledkem j e t o , že kyslík pomáhá uvolnit
energii pro metabolismus (energie přichází
hlavně z cukru) . A naopak - odpadní
kysličník uhličitý odchází buňkami do
krevního řečiště, odkud je vyloučen.
sklípky
Základní části této soustavy jsou:
•
systému průdušek a průdušinek a přivádí
do plic vzduch.
•
Bránice, která, když je v relaxovaném stavu,
má vydutý tvar podél hrudního koše
a odděluje dutinu hrudní od d utiny břišní. Při
její kontrakci a zploštění se zvětšuje objem
hrudní duti ny, p l íce nasávají větší množství
vzduchu. Když se stahují svaly hrudníku,
bránice jde nahoru a vytěsňuje vzduch
z pli c .
•
průdušinky
Průdušnice (trachea), která se rozděluje do
Plíce, které obsahují plicní sklípky, alveoly,
jež jsou bohatě zásobeny krevními
vlásečnicemi. Při vdechu vchází kyslík ze
vzduchu do krve. Při výdechu kysličník
uhličitý jde z krve do vzduchu.
Dutiny (sinusy)
Jsou p rostory naplněné vzd uchem
a vystlané sliznicemi, a to kolem očí
a v nose. Při nachlazení sl izn ice nosu a očí
bývají zahlcené, jelikož se jejich d utiny
naplní hlenem. Reflexologie rukou skvělým
zpusobem dutiny uvolní (viz str. 62).
34 Jak reflexologie funguje?
I
1\---- průdušnice
L_---'-����- průdušky
�
pravá ----:-l�
plíce
"-'1-':,-- levá plíce
•
TRÁVi C í SOUSTAVA
Trávení začíná tehdy, když potrava přijde
Trávicí soustava
do úst a končí vyloučením odpadu. Pohyb
natráveniny v trávicí soustavě se děje
peristaltickým pohybem. Funkcí trávicí soustavy
je zpracovat z potravy cukry, bílkoviny a tuky,
í
než je absorbuje tělo.
Hlavní oblasti aktivity systému jsou:
•
slinn é žlázy ----ť��_ hltan
Ú sta, kde se potrava rozmělní zuby
f------ j ícen
a enzymy na menší částice; poté se posune
•
dále do systému.
faludek, kde žaludeční kyseliny dále
potravu rozloží a umožní ji dále rozštěpit
pomocí enzymů na ještě menší částice.
•
Tenké střevo, kde se dokončuje trávicí
játr a --FI
žlučník
-+-- žaludek
.
, ""�___ S I·InIV ka
----I�'R'
,.
LU�- tlu sté
proces pomocí alkalických látek ze žlučníku,
enzymů a šťáv ze slinivky. Právě zde
v tenkém střevě dochází ke vstřebávání
živin.
•
Tlusté střevo, kde se vstřebává voda
střevo
tračník _--+)fji�u.:l-- tenké
střevo
slepé ---..l..,/
střevo
z nestravitelných zbytků, než se vyloučí
z těla jako odpad.
Játra
d utina ústní
\1-- konečník
I
\
I
Játra jsou největší orgánem v těle; jsou
uložena v p ravé brániční klenbě a m o hutně
zásobena krví z jaterní tepny a vrátnicové
žíly. Játra jsou životně d ů l ežitým centrem
metabolických pochodů; filtrují toxiny
z krve. Žlučník j e ul ožen pod n i m i .
Slinivka
V této žláze jsou dva d ruhy b u něk. Jedny
pro d u kují šťávy, které p ro u d í kanálky do
tenkého střeva. J i n é zase produkují hormon
inzulín , který jde rovnou do krve.
Jak reflexologie funguje?
35
Ženská vylučovací soustava
Mužská vylu čovací soustava
I
močový
měchýř
(
:;'- močová
I--+--f:--:tr bice
močový
měchýr
DJ����
konečník
�T-'r--- varlata
VYLUČOVA C í SOUSTAVA
Hlavní části vylučovací soustavy jsou:
Vylučovací soustava je odpovědná za
•
vylučování odpadních látek a za řízení množství
vody v těle: někdy je přílišné množství vody
zadržováno ve tkáních, někdy je tělo příliŠ
dehydrováno.
•
•
•
36 Jak reflexologie funguje?
Ledviny jsou párový orgán fazolového tvaru
ve spodní části zad. Jsou protkány miliony
kanálků, které sbírají odpadní látky
a nadbytečnou vodu z krve.
Močovod, který vede moč z ledvin do
močového měchýře
Močový měchýř, kde se moč ukládá.
Močová trubice, kterou je moč odváděna
z těla. U žen to je krátká trubice oddělená
od reprodukční soustavy (vagíny). U mužů
je tato trubice mnohem delší a prochází
pen isem, kterým zároveň prochází moč
i sperma.
Ženská reprodukční soustava
Mužská reprodukční soustava
močov�
mě hýr
- semenný
váček
p rostata
močová
trubice
---
špička
penisu
--
I
vaječníky
chámovody
-- šourek
W
a....i!�r--- pochva
vagína
nadvarle
otvor pro moč
varle
R E P R O D U K Č N í S O U STAVY
produkují vajíčko, také produkují hormony.
Tato soustava je těsně spjata s močovou
•
Vejcovody, které vedou vajíčko do dělohy.
soustavou h l avně u mužů.
•
Děloha, která je stimulována hormony
z vaječníků a je při pravena přijmout vajíčko
Hlavní mužské orgány jsou:
•
•
•
•
do prokrvené sliznice. Pokud je vajíčko
Varlata, která jsou k produkci spermatu
o p lodněno spermií, usadí se v děloze
sti mu lována k činnosti sekrecí podvězku
a začne se vyvíjet jako p l o d . Pokud vajíčko
mozkového.
není oplodněno, je i s výstelkou dělohy
Chámovody, které vedou sperma do
vypuzeno a prochází vagínou ven. Toto
močové trubice.
vylučování je známé jako menstruace.
lláza prostaty, která poskytuje spermatu
maz.
Po skončení plodného věku ženy se přestanou
Močová trubice, která prochází penisem.
tvořit vajíčka, přestává menstruace. Tímto
obdobím začíná menopauza.
Hlavní ženské orgány jsou:
•
Vaječníky, které jsou stimu lovány sekrecí
podvěsku mozkového. Každých
28
dní
Jak refle xologie f un g uje? 37
b
N EHTY A KŮŽE
A N AT O M I E R U K Y
V reflexní tera p i i J e dů ležité mít základ n í
Konce prstů jsou opatřeny nehtem, který je
vědomosti oh ledně struktury ru ky, aby
zasazen do nehtového lůžka, které obsahuje
reflexolog dobře určil refl exní body a následně
jemné předivo vlásečn i c . Jakéko l i poškození
je dobře stimu lova l .
nehtu ovlivní jeho růst i vzh l ed . Jak nehty, tak
kůže na rukou obsahují keratin (rohov i n u ) . Kůže
KOSTI A KLOUBY
dlaně (a chodid la) je jiná než na ostatních
Ruka obsahuje 27 kostí, které jsou spojeny
částech těla; neobsahuje žádné vlasové
vazivem , šlachami a svaly. Jsou tři typy:
kořínky či mazové žlázy.
1 Zápěstní kosti neboli karpály
-
osm na
každém zápěstí.
2 Kosti ruky neboli metakarpály
-
pět na každé
Ruka je bohatě zásobena krevními cévam i .
Jsou zde tak hustě nahromaděny, že j e někdy
ruce.
3 Články prstů neboli falangy
K R E V A ZÁS O B E N í N E RVŮ
-
tři na každém
zřete lně vidět, kde dochází k blokádám. Ty se
prstu a dvě na palcíc h .
mohou uvo l n i t během manuální reflexo logické
Další tři druhy kloubů jsou:
zakončení zvláště v konečcích prstů; proto jsou
1 Kladkové klouby, které se nalézají na kostech
prsty tak citl ivé.
masáže. V rukou máme také četná nervová
prstů a jejichž č i n nost se podobá č i n n osti
pantů u dveří tím , že se otevírají a zavírají jen
STÁ R N O u c í R U K A
j e d n ím směrem.
S věkem se ruce stávají křehčími díky
2 Klouzavé klouby jsou mezi kostmi v zápěstí;
osteoporóze (snížení hustoty kosti) a artróze.
způsobují menší rozsah pohyb u , ale dovolují
Při reflexologické péči je nutné dávat zvláštní
kostem po sobě snadno klouzat díky tekutině
pozor tam , kde vedou hlavní cévy a pokožka je
v malých váčcích (v burse).
slabá
3 Sedlovitý kloub se nalézá jen v pal c i .
Osifikace (kostnatění)
Osifikace je proces, kdy se různé klouby
v různém stádiu dětství spojují. U malých dětí
zůstává vrcholek lebky měkký, dokud se švy
(asi do jednoho roku věku) nespojí. Zápěstní
kosti u novorozenců také nejsou ú p l n ě spojeny;
asi d o věku 1 1 let se mezery mezi klouby
zmenšují, až se ú p l n ě spojí v pevné klouby.
38 Jak reflexologie funguje?
D
Kosti a klouby ruky
články prstů
články palce
kosti záprstní
---=-----=--
kosti
zápěstní
�. 1
Ll
2
5
4
3
7
8
1 kost hrášková
6
2 kost trojhranná
3 kost hákovitá
4
kost hlavatá
5 kost mnohohranná
menší
6 kost mnohohranná
7
větší
kost pOloměsíčitá
8 kost lodk ovitá
Jak reflexologie fung uje? 39
I'
seze n l
s refl exo l o g i í
r u ky
Než začnete s reflexologi ckou p raxí, měli byste si přip ravit
místo, kde se sezení b u dou konat . Je třeba také počítat
s tím , že ruce pacientů b u d o u v různých stavech a že b u de
potřeba léčbu těmto okol nostem přizpůsobit.
Každé sezení by mělo začít a končit sérií kroků a měli
byste být obeznámeni se základ n ími tec h n i ka m i . Existuje
šest základ n íc h kroků , které jsou zde cele popsány
a i l u strovány. M ě l i byste však vždy pociťovat vol nost
k i m p rovizac i .
•
Mějte n a mysli
•
Příprava
•
Počátečn í kroky
42
44
48
•
Závěrečné kroky
•
Základn í techniky
•
Jak využít tuto péči
50
52
57
m ějte n a mys l i
Než začnete s reflexologickou terapií, je třeba
•
vzít v úvahu některé věc i .
Omrzliny, Raynaud ova choroba a velmi
chladné ruce - zde se více věnujte přípravné
HOLISTICKÝ PŘíSTU P KE ZDRAVí
a závěrečné fázi .
•
Slovo "holistický" pochází z řečtiny a znamená
"celý". Tak jako mnohé další terapie, i tato,
Velmi jemné ruce u starých lidí a velmi
malých dětí.
•
Nemoci nervové soustavy (h lavně
reflexní, užívá celostní přístu p , jenž má velmi
Parki nsonova choroba a delirium tremens při
pozitivní vliv. Vždy byste měli nah l ížet na určitý
zneužití alkoholu) - zde během kúry užijte
problém v těle vcelku; například bolest
pevný hmat, ale jemný a něžný přítlak.
v rameni může být kvůli problémům v zádech.
•
Oteklé oblasti citl ivé na dotek - možná, že
To znamená brát v úvahu všechny faktory, které
bude možné pracovat nad či pod bolestivým
v té době člověka ovlivňují.
místem.
•
Mentální stavy - je třeba si určit hranice
Harmonie mezi tělem, myslí a duší je důležitá,
při poskytování člověku s mentálním
jelikož žádný orgán těla nepracuje sám . Je
problémem, byť je to třeba člen rodiny
třeba se soustředit na tři hlavní prvky:
nebo přítel.
1 Fyzické tělo - na orgány a struktu ry, které
nejsou v souladu s prostředím.
2 Emocionální tělo (mysl)
-
jaké mají li dé pocity
PŘIZPŮSOBENí LÉCBY
sami o sobě, jak reagují na každodenní stres
V některých případech budete mu set svoji
a jak reagují s ostatním i .
normální reflexologickou terapii přizpůsobit.
3
Energetické tělo (duch) -
které si
vysvětlujeme jako elektrický náboj v každé
•
U malých dětí - užijte lehčí přítlak a kratší
dobu ošetře ní. M ě l by být přítomen rodič
buňce lidského těla jako formu životní energie.
nebo opatrovník. Dětem poskytněte h račky,
KONTRAINDIKACE
abyste navod i l i neformální, uvolněnou
Před jakoukoli terapií ruky j e třeba s i ruku
atmosféru; věnujte dost času na to, abyste
prohlédnout a vyhodnotit. Ř iďte se přirozeným
navázali dobrý kontakt.
instinktem; radíme vyhnout se terapii při
•
U lidí s křehkým zdravím - užijte lehčí
nakažlivé nemoci jako jsou spalničky, protože
a pomalejší přítlak a nepřikládejte zvláštní
riziko přenosu je velké. Další
dů raz na specifické body. Užijte spíše
kontraindikace
relaxačnější techniku a kratší dobu ošetření;
jsou:
ponechte si však nějaký čas na popovídání.
•
Revmatoid n í artritida a další druhy artritidy,
U lidí s terminální nemocí - zde bude
jež jsou následkem zanícení prostor mezi
ošetření lehké a spíše na odvedení bolesti.
klouby - terapie může být bolestivá
Ošetření by mělo být kratší, zato častější
a způsobit poškození; takže buďte citliví
a s dů razem na odpočinek a na útěchu.
a opatrní, dávejte pozor, jak pacient reaguje.
•
•
•
Nervózních lidí
-
ujistěte se, že ošetření není
Pořezání, vymknutí, puchýře, strupy, vyrážky,
bolestivé a zdůrazněte výhody. Předveďte
převislé nehty, infekce a praskliny.
přítlaky nejd říve na své ruce.
42 sezení s reflexologií ruky
•
U těhotných žen - více pracujte na oblasti
páteře a na lymfatických cestách .
•
U poraněných lidí - užijte souh lasné reflexní
body (viz str. 24), abyste se vyh n u l i místu
poranění.
REAKCE NA OŠETŘENí
Na počátku ošetření tělo může reagovat prudkým,
ale dočasným zhoršením příznaků nebo
objevením zdánlivě novými akutními příznaky.
Tento jev je známý jako
krize hojení a
měl by
následovat jen zlepšením stavu. Právě toto
stád ium se může jevit jako bod zvratu nemoci a je
pozitivním projevem těla reagujícím
na ošetření.
Nahoře: Během ošetření můžete mít různé pocity v
Následující reakce reflexologické léčby jsou
rukou. Obecně by pocity měly být přijemné a
dosti běžné:
uklidňující, ale ucpané reflexní body mohou být
citlivější.
•
Dočasné zhoršení příznaků nemoci .
•
Příznaky nachlazení, rýma.
•
Bolesti h l avy.
•
Zdravější spánek.
•
Reakce kůže, zvláště pak n a rukou - kůže
•
Zmizení příznaků bolesti nebo úleva.
vylučuje toxiny.
•
Zvýšené pocení, zvláště na rukou
Na ošetření takto reagujeme, protože:
a chodidlech.
•
Zvýšená žízeň - pití pomáhá procesu
•
Je součástí
odvádění toxinů.
•
Z těla se uvolňují toxiny - prací na
léčebného procesu.
•
Zvýšené močení a lepší pohyb střev.
relaxač ních bodech se uvolňují m l éčné
•
Pocit c h l adu či te pla - pokud je čl ověku
kyseliny a krystalky vápníku, které se
chlad no, krev více vyživuje vnitřní orgány;
nakupily kolem nervových zakončení
pokud je horko, vyživují se více vnější části
chod idel a rukou (7200 na rukou; méně n a
těla jako jsou svaly a kůže.
chodidlech).
•
Emocionální pocity - pláč nebo naopak
nečekaně veselá nálada.
•
•
•
Harmonizujeme energetické dráhy
a uvolňujeme napětí nebo zadržené emoce.
Pocit únavy nebo naopak pocit plné energie
- následkem zlepšeného krevního oběhu .
Po ošetření je třeba
Pocit vznětlivosti nebo nepokoje nebo
tak rychlejšímu vyplavení toxinů z těla.
pít hodně vody;
pomůžete
naopak pocit relaxace.
•
Zvětšený pohyb v rukou - následkem
man i p u lace během terapie.
sezení s reflexologií ruky 43
p rl p rava
"V F
Během přípravy i během celého ošetření
reflexní terapií byste měli na pacienta působit
důvěryhodným dojmem.
KROK
1:
PŘíPRAVA
Při ošetřování druhých je třeba, abyste se
prezentovali jako profesionálové a sami jste se
dobře připravili.
•
Ruce mějte v dobrém stavu a nehty krátké.
•
Nenoste žádné prsteny ani hodinky.
KROK
2:
PŘíPRAVA PROSTŘEDí
Než začnete se sezením , měli byste si připravit
prostředí ať už to je u sebe, nebo u někoho
doma. Ř íkáme tomu léčebný prostor. Měli
byste poskytnout:
•
Pozice 1 Sezení naproti sobě.
Klidné prostředí bez zvonění telefonu
a jiných rušících vlivů.
•
•
•
•
Pohodlné posazení.
Vyvětranou místnost.
Sklenici vody.
Č istý polštář či ručník, na který pOložíte ruku
kl ienta, a ručník, kterým ho přikryjete.
KROK
3:
POH ODLNÉ SEZENí
Je důležité, abyste se vy i klienti c ítili během
reflexologické terapie v pohodě a abyste měli
snadný přístup k ruce ošetřovaného. U rčitě se
posaďte tak, abyste s klientem měli oční
kontakt a požádejte ho, aby si sundal prsteny
a hodinky. Dále uvádíme 6 různých pozic (viz
vpravo), které můžete při ošetření použít, ale
meze i m p rovizace se nekladou.
Pozice 2 Sezení stranou.
44 sezení s reflexologií ruky
Pozice 3 Sezení na pohovce.
Pozice 5 Vestoje; naproti sobě.
Pozice 4 Vsedě; se stolem mezi vámi.
Pozice 6 Ošetřovaný leží a terapeut sedí.
sezení s reflexo l o g i í ruky 45
KROK 4 : KONTROLA KONTRAINDIKAcí
Zkontrolujte stav rukou ošetřovaného
(viz str.
42);
je možné, že jejich stav vás zarazí
pokožky; někdy jsou body h l u boko uložené.
Pak v rámci p rahu pacientovy bolesti
provádějte patřičný přítlak.
v práci , nebo budete muset ošetření p rovádět
maxi málně opatrně. Měli byste zj istit, zda ruce
Bude ošetření bolet?
nejsou pořezané , pohmožděné atd . Než
Ošetření je většinou příjemné, ale některé body
začnete pracovat, pOdržte na moment ruku
mohou být citlivější Jakákoli bolest by však
ošetřovaného ve své ruce. Nezáleží na tom ,
měla trvat jen velmi krátce. Některé příč i n y
jak ho d ržíte, jednejte p ř i rozeně.
bolesti j s o u :
KROK 5 : U M íSTĚNí RUKY
•
Poranění nebo jizva ze staršího poranění
Nejlépe je umístit ošetřovanou ruku n a polštář,
•
Stav ruky před i po operaci.
i když to není podstatné; podstatné je, abyste
•
Stres a úzkost, které mohou způsobit
se vy a ošetřovaný cít i l i dobře. Na ošetřenou
ruku položte ručník.
KROK 6: URČENí C ílE
Rozhodněte se, co chcete docílit; například
přecitlivělost
•
Léky a medikace, které mohou přecitlivět,
nebo znecitl ivět reflexní body.
•
Nemoc, která může č i n it reflexní body velmi
citlivým i , pokud je ošetřovaný v akutní fázi .
chcete ošetřit:
•
I
Uvolnění stresu?
•
Chcete detoxi kovat?
•
Uvolnit bolest?
•
Krevní oběh?
KROK 7 : NAČASOVÁNí
Věnujte a s i
1 0-20
m i nut na ú plném ošetření
obou ruko u .
Kolik je třeba ošetření a jak často?
Počet a frekvence ošetře ní záleží na
potřebách ošetřova ného a na vašich
KROK 8 : PŘíTLAK
možnostech. Každý č l o věk je j i ný a každý
Přítlak by měl mít rozpětí - od jemného
reaguje na ošetření j i nak. M ůže být d o b ré si
k intenzivnějšímu (od 1 do 3). Na dlani je
dělat po každém ošetření poznámky. P o
možné užít většího přítlaku než na hřbetu ruky,
p rvních šesti seze ních b y ošetře ní m ě l o být
kde jsou zřetelné cévy, šlachy a vazy; tlak by
evidentní; na druhé straně je třeba vzít
tudíž mohl být bolestivý. Přitlačte to l i k , abyste
v úva h u vážnost stavu ošetřovaného a jak
ne překroč i l i práh bolesti ošetřovaného;
d l o u h o ošetřovaný žije v tom, či onom
komunikace a vytvoření vztahu je dů ležité,
stavu.
takže se při přítlaku na body ( plošky) občas
pOd ívejte pacientovi do obl ičeje. Je třeba
věnovat pozornost citlivým oblastem: pracujte
na nich nej d říve pomalu a zj išťujte napětí
46 sezení s reflexo l o g i í ruky
Nahoře: Zkontrolujte minulé a přítomné diagnózy
ošetřovaného, abyste mohli lépe přistoupit k vlastnímu
ošetření. Máte-Ii nějakou pochybnost o stavu
ošetřova ného, požádejte ho, aby se poradil s lékařem.
sezení s reflexologií ruky 47
počáteč n í k ro ky
Každé sezení s ošetřením reflexní terapií by
mělo začínat určitou sérií kroků, které můžete
provádět také na sobě. Každé ošetření začněte
pravou rukou.
Než začnete s ošetřen ím, je také třeba obě
ruce otevřít a nechat relaxovat, zrovna tak jako
nechat relaxovat ošetřovaného. Začněte s pěti
minutami relaxačních pohyb ů , jakousi masáží,
dokud si nejste jisti, že ošetřovaný a vy jste na
kúru připraveni. Existují tři počáteční pohyby.
1
ROTACE ZÁPESTí
Zaklesněte své prsty do prstů ošetřovaného,
dlaň na dlaň a užijte druhé ruky na podporu
zápěstí. Nyní rotujte rukou na každou stranu;
uvolňujete tak zápěstí.
2
TAŽENí PRSTŮ
Zaklesněte se do prstů ošetřovaného jako
v předešlém případě a táhněte prsty pomalu
a do té míry, že vykonáváte určitý tlak
na články prstů.
48 sezení s reflexo l o g i í ruky
3.
POHYB ZÁPESTíM "SEM A TAM"
Zaklesněte s i s ošetřovaným prsty jako před
tím; asi 5 vteřin ruku táhněte od sebe (viz vlevo)
a pak opačným směrem (viz vlevo dole).
Péče o ruce
Dotek je d ůležitou součástí reflexní terapie;
pečujte o své ruce, máte jen jeden pár!
Namočte si ruce d o teplého ol ivového
oleje a přidejte do něj mentolový či
mátový olej.
Stříhejte si nehty nakrátko a starejte se
o každodenní zvl hčení pokožky ruky
d obrým krémem.
•
•
sezení s reflexologií ruky
h
49
závě re č n é k ro ky
Na závěr reflexní terapie ruky by měly
následovat čtyři kroky. Tak jako u úvodních
kroků i tyto můžete užít i na sobě. Improvizujte
a představte si, že ošetřujete něčí ruku.
1
ROTACE PRSTŮ
Podpořte zápěstí ošetřovaného svojí rukou
a druhou rukou otáčejte každým prstem zvlášť
a na každou stranu. Tento energetizační krok
uzavírá terapii a zprůchodňuje každou
energetickou zónu.
2
RO LOVÁNí PO PESTI
Položte dlaň ošetřovaného na svoji pěst; svoji
druhou ruku položte na ruku ošetřovaného
a rotujte s ní; je to uklidňující a relaxační. Takto
můžete následně ošetřit i své ruce.
50 sezení s reflexologií ruky
---
3
HRNUTí LYMFY
Držte ruku ošetřovaného tak, že palce vašich
rukou budou na spodní části zápěstí a prsty na
horní části ošetřovaného. Pak užijte prsty
na hrnutí lymfy od zápěstí nahoru předloktím.
4
SOLAR PLEXUS
Nyní dlaň ošetřovaného otočte vzhůru
a přiložte palec do středu dlaně. Otočte ruku
ošetřovaného dlaní vzhůru a do jejího středu
položte svůj palec. Přitlačte do středu dlaně
a užijte techniky "tornádo" (viz str. 55) ,
požádejte ošetřovaného, aby zhlu boka dýchal
a aby na 3 vteřiny zadržel dech ; při uvolnění
přítlaku se ošetřovaný bude nadechova1. Toto
opakujte 3x. Nyní otočte ruku ošetřovaného
hřbetem nahoru a své dlaně položte nad ní,
aniž se jí dotýkáte. Zavřete oči (ošetřovaného
požádejte, aby také zavřel oči); přeneste na něj
léčivé myšlenky tak, že si představíte , že
odvádíte negativní energii ošetřovaného.
sezení s reflex ologií ruky 5 1
zákl ad n í tec h n i ky
MOTÝL
Existuje šest základních pohybů techniky
1
přítlaků, ale nebojte se improvizovat. Jed notlivé
techniky můžete spojovat tak, že jedna
Nejdříve si prohlédněte pozici prstů
přechází v d ruhou; například "motýl" přejde
v "housenku" a "trh" v "tornádo " . Každou
z technik můžete užít bud' na ošetřovaném
nebo i na sobě.
"pracovní" ruky; ohněte ukazovák tak,
že oba klouby jsou uzavřené; položte palec téže
ruky na kloub ukazováku tak, že poté jím může
dělat pohyby nahoru a dolů; ukazovák je Jakýmsi
podpůrným mostem . Zkoušejte posledním
článkem palce stlačovat reflexní body. Pozice
motýlka se užívá na stlačování reflexních bodů
bránice; motýlek může přejít v "housenku" při
přítlaku reflexních bodů zubů a dásní.
MOTÝL
Na sobě
HOUSENKA
! I
I
HÁČEK
PTAčí ZOBÁK
TRH
TORNÁDO
52 sezení s reflexologi í ruky
Na ošetřova ném
•
2
HOUSENKA
3
HÁČEK
Tento pohyb se děje zrovna tak, jak zní.
Tím , ž e ohnete palec, vytvoříte
Pohybujte palcem či ukazovákem jako
" h áček " . Použijte ho při práce na
house nka a vyvíjejte tlak na určitý reflexní bod.
určitých reflexních bodech, dokud se
Je dů ležité vyvinout určitý tlak na kůži kolem
usazeniny nerozpustí nebo bolest nepřej de. Je
reflexního bodu. Toto je alternativní přítlaková
třeba se "zaháknout" a tlačit v reflexním bodě
technika, kdy se článkem palce posunujeme na
nahoru a dolů na d l an i i na hřbetě ruky; je třeba
reflexním bodě jako housenka. Postupujte
si představit, že reflexní bod je schován a je ho
v určitém rytm u . Technika housenky se zvláště
třeba odhalit a stimu lovat . Tato tec h n i ka se
užívá na reflexní body
užívá na reflexním bodu
hlavy, šije
a
dutin.
na bod
týlu
a na pravé ruce
slinivky.
Na sobě
Na sobě
Na ošetřovaném
Na ošetřovaném
sezení s reflexologií ruky 53
•
IfI!'!'\
�
4
PTAČí ZOBÁK
5
TRH
Stiskněte konec palce s koncem
Tento pohyb se podobá pohybu
ukazováku a vytvořte "zobák"; touto
housenky, ale abyste se dostali ke
technikou se připravujeme na jakési štípání.
skrytým, nepoddajným a vzdorujícím reflexním
Pohybujte se v části ruky, ze které chcete přejít
bodům, musíte jakoby trhat, většinou po
na druhou stranu, palec přitisknutý proti
stranách ruky; čím pevněji "trháte", tím bude
ukazováku; začněte pohybovat ukazovákem,
stimu lace větší. Zde právě začíná terapeutický
palec zůstává na místě. Ptačí zobák se užívá
aspekt; tento pohyb se ideálně hodí na reflexní
u reflexních bodů lymfatických cest.
plošky kolene a kyčle
Na sobě
Na sobě
;JI
jl/
Na ošetřova n é m
54
sezení s reflexologií ruky
Na ošetřovaném
pa
6
TORNÁDO
Tento pohyb je tak jednoduchý,
Základní příčiny
jak vypadá. Nasměrujte palec přesně
Je důležité si uvědomit, že mnohé běžné
do bodu a pohybujte jím, jako byste vrtali d íru,
a to po a proti směru hodinových ručiček; takto
bu ď staré nánosy rozbijete, nebo se bolest
stavy, například syndrom pOdrážděného
reflexního bodu zmírní. Tento pohyb je zvláště
vhodný pro reflexní bod podvěsku mozkového,
může být základní příčino u . Odstranění
kdy se kontinuální rotací pronikne až ke
uvolní a zharmonizuje tělesný systém
kýženému reflexnímu bodu.
a bude mít pozitivní vliv na manifestované
střevního traktu, bolesti hlavy z napětí
a nespavost jsou vyvolány stresem, který
stresu účinnou technikou reflexní terapie
příznaky.
Na sobě
1/1
Na ošetřovaném
sezení s reflexologií ruky 55
Posilující cvičení rukou
Pokud se chystáte provádět reflexologickou terapii naplno, je d o b ré
praktikovat několik jednoduchých cvičení na posílení rukou a paží.
•
56
Uvařte rýži až do jejího převaření, nechte
ji vyc hlad nout, pak přidejte trochu
papriky nebo kajenského pepře na
stimu laci prokrvení pokožky. Ponořte obě
ruce do mi sky, naberte rýži a hněťte ji asi
po d o b u deseti m i n ut. Pom ůže to posílit
d robné svaly na prstech a rukou.
seze ní s reflexologií ruky
•
Propleťte prsty a odtahujte je od sebe; pak
vytahujte každý prst.
j a k vy u ž ít ošetře n í
Následující kapitoly podají jednoduché, zato
účinné vysvětlení reflexní terapie, jež se
SYMBOLY UŽíVANÉ V TÉTO KNIZE
jednoduše aplikuje a jednoduše zapamatuje
_
silný přítlak
vyhledejte si příslušné souvislosti vašeho
stavu či stavu ošetřovaného a užívejte
přítlakovou terapii každý den na zmírnění
středn í přítlak
symptomů nemoc i . Tyto techniky je možno
použít v autobuse, ve vlaku, na cestě do či
z práce nebo jako rychlou pomoc kdyko l i
slabý přítlak
během d n e , jelikož není potřeba žádného
přístroje , přítlakové pohyby jsou nepatrné,
téměř neviditelné a nenápad né.
Při provádění ošetření mějte na mysli
�
směr přítlaku
následující řadu instrukcí ohledně polohy
reflexního bodu ( p lošky), mějte na mysli dobu
ošetřování, sílu přítlaku (znázorněna symboly),
�
přítlakové body
která se má užít. Je třeba vyjít vstříc
ošetřovanému jedinci a také sobě v tom
smysl u , že se nemá užít sil nější přítlak, než je
(
01 .00
min )
čas
nutné. Reflexologické ošetření ruky by měl být
příjemný zážitek; ošetřovaný by neměl
pociťovat bolest.
PRSTY
prostředník
prsteník
palec
V celé knize jsou prsty popisovány,
jak je výše uvedeno.
sezení s reflexo l o g i í ruky 57
o š e tře n í
b ě ž n ýc h
st avů
O š etře n í s e b e : 1 0 m i n u t o vá oš etře n í
Existují četné běžné stavy, které v u rčité době ž ivota ovlivňují
mnohé l i d i , pro které reflexologie znamená ú l ev u . V této
kap ito l e j so u tyto stavy seskupeny d le částí nebo systémů
l id s kého těla; začíná se od h l avy a postu puje se k pánv i .
Pro každou s k u p i n u stavů byl vytvořen postup přítlaků reflex n í
terapi e n a r u c e . Nalezněte si pohod lné m ísto na sezení,
uklidněte se a užijte jednoduché kroky přítlaků reflexní
terapi e , které vám pomohou u l evit od bolesti a n apětí
i v souvztažných obl astech těla.
•
Stavy hlavy
•
Stavy ucha, nosu a krku
•
Stavy š íje a ramen
•
Stavy ruky a zápěstí
60
64
66
62
68
•
Stavy dýchací sou stavy
•
Stavy trávicí sou stavy
•
Stavy vylučovací soustavy
•
Stavy reprodukční soustavy
70
74
76
stavy h l avy
bolest hlavy Bolest
pociťovaná po celé hlavě nebo
Abyste si pomohli od těchto
jen v jedné části. Může být
bolestí, pracujte na
povrchová nebo hluboká,
následujících reflexních
pulzující nebo ostrá.
bodech:
migréna Urputná bolest hlavy
trvaj ící dvě hodiny či dva dny;
Hlava
provázená poruchami vidění
Šije
a/nebo nevolností
a zvracením.
Oči
napětí v očích Bolest nebo
luby
diskomfort v očích nebo kolem
Ledviny/nadledvinky
nich; oči jsou běžně spojovány
s bolestmi hlavy, sennou
rýmou, zanícením očních
víček.
zánět spojivek Zánět spojivky
oka způsobuje jeho zarudnutí,
diskomfort a výtok z této
oblasti.
bolest zubů Bolest jednoho
či více zubů nebo z dásní
pociťovaná jako pulzující
nebo ostrá bolest.
1 Reflexní bod hlavy
2 Reflexní bOdy šíje
01 .00 min
P o ložte jed n u ruku do druhé
Vl ožte palec do d r uhé ruky tak,
a volným palcem postup ujte
že spočívá mezi ukazovákem
j e m ným p řítlakem od konce
a prostře d n íkem . Užijte volný
palce až k jeho koře n i . Každý
palec na to, aby se mohl
bod jemně sti m u l ujte kroužením.
pOhyb ovat na kosti d ruhého
palce od p rvního k druhému
kl o u b u . Na kosti p roveďte sedm
d ro b ných přítlaků; budou
p ředstavovat 7 krčních obrat l ů .
60 ošetření běžných stavů
P'
Levá ruka - hřbetní strana
3 Reflexní bod oka
01 .00
Levá ruka - d la ň
5 Reflexní bod
ledvin/nadledvinek
4 Reflexní body zubů
min
01 .00
min
01 .00
min
Držte jednu ruku v druhé.
Držte palec jedné ruky rukou
Držte jednu ruku v d ruhé;
Položte volný palec mezi
d ruhou; ukazovákem a palcem
položte pracovní palec d o
ukazovák a prostředník; užijte
přitlačujte do oblasti nehtu na
oblasti d o dlaně mezi palec
přítlaku směrem ke klo u bu
palci u prvního kloubu.
a ukazovák; nad b říško svalu
druhéh o prstu; stimulujte
palce; volným palcem provádějte
krouživým pohybem.
rovnoměrné přítlaky.
ošetření běžných stavů 61
stavy u c h a , n o s u a krku
zánět dutin Zánět sliznic
lemuj ících dutiny v obličeji.
Abyste si pomohli od těchto
Je doprovázen napětím
a silnou bolestí, může se
bolestí, pracujte na
následujících reflexních
vyskytnout horečka, ucpaný
bodech:
nos a ztráta čich u .
Dutiny
závratě Pocit, kdy s e točí
Eustachova trubice
hlava. Na vině je stres, únava,
horečka nebo náhlý pokles
Vnější ucho
toku krve do mozku.
Vnitřní ucho
rýma Zánět sliznice v nose
často způsobený alergií; vede
Ledviny/nadledvinky
k ucpání nosu a ke zvýšené
produkci hlenu.
tinitus Obvykle neustálé
zvonění, šumění, hučení,
pískání v uchu, která nejsou
zaviněna hlukem zvenčí; může
se zhoršit následkem stresu.
ztráta sluchu Většinou je na
vině stárnutí; může také být
zaviněna poškozením nebo
infekcí vnějšího, středního či
vnitřního ucha.
02.00 min
Pod ržte p rsty jedné ruky
v druhé. Užijte vol ný, p racovní
palec na přítlaky na ukazováku,
a to od shora dolu a opět
nahoru . Dále tímto zpusobem
pracujte na všech prstech .
Každý přítlak stimulujte malým
kroužením.
62 ošetřen í běžných stavů
45 sec
Pod ržte prsty jedné ruky
v druhé. Položte pracovn í palec
mezi prostředník a prsteník.
Přitlačte směrem ke kloubu
prostředníku a sti m u l ujte
bod jemným kroužením.
dutiny
Levá ruka - d laň
Levá r u ka - hřbetní strana
5 Reflexní bod
3 Reflexní bod vnějšího ucha
45 sec
Pod ržte prsty jedné ruky
v d ruhé. Položte pracovní palec
mezi prsteník a malík. Přitlačte
směrem ke klo u b u malíku
a stimul ujte bod jemným
krouž ením.
ledvin/nadledvinek
30 sec
Ob raťte ruku dl aní dolu. Položte
pracovní ukazovák a palec na
klo u b p rsteníku. Použijte přítlak
a j e m n é sti m u lační kroužky.
�
01 .00 min
Pod ržte prsty jedné ruky
v druhé. Položte pracovní palec
mezi palec a u kazovák, a to nad
b říško svalu palce. UŽijte
techniku háčku a stejnoměrně
přitlačte na reflexní bod
(plošku).
ošetře n í běžných stavů 63
stavy š íj e a ram e n
bolesti v šíji Mohou být
zapříčiněny napětím, artritidou
Abyste si pomohli od těchto
v krčních kostech, oteklými
bolestí, pracujte na
následujících reflexních
bodech:
žlázami, kompresí nervů
v krční páteři nebo poraněním.
Šíje
hypertenze šíje Poškození
měkkých tkání a páteřních
Rameno
kloubů šíje od náhlých
prudkých pohybů vpřed
Týl n í kost
a vzad. Příznaky se obvykle
zhorší po 24 hodinách.
Horní část páteře
krční spondylóza
Ledviny/nadledvinky
(osteoartritida) Degenerativní
poruchy ovlivňující klouby
a kosti na krku; způsobuje
bolesti a ztuhlost krku.
bursitida (zánět v ramenou)
Vznikne následkem tlaku, tření
nebo menšího poranění bursy
(váčku naplněného tekutinou)
obepínající ramenní klou b.
zmrzlé rameno
Ztuhlost a bolest zapříčiněná
zanícením tkáně kloubního
ramenního pouzdra. Normální
1 Reflexní body šíje
2 Reflexní bod ramene
pohyb je obtížný a dokonce
30 sec
nemožný.
Vložte jeden palec do druhé
O b raťte ruku dlaní dolů. Položte
ruky tak, že spočívá mezi
pracovní ukazovák a palec ke
ukazovákem a prostředníkem.
kořeni prsteníku a malíku. Užijte
Užijte volný palec na masáž
techniku zobáku a třemi p řítlaky
kosti, a to od prvního k druhému
se p řibližte zápěstí; stimulujte
kloubu. Udělejte 7 malých
tuto oblast malými kroužky.
pohybů po kosti; p ředstavuje
to 7 krčních obratlů.
64 ošetření běžných stavů
rameno
horní část
Levá r u ka - h ř betní strana
Levá r u ka - d l a ň
/
5 Reflexní bod
ledvin/nadledvinek
3 Reflexní bod týlní kosti
�
30 sec
Pol ožte pracov n í palec p roti
Vl ožte jednu ruku do druhé tak,
D ržte jed n u ruku v d r u h é .
prvnímu kl o u b u ošetřovaného
že p racovní palec spočívá na
Pol ožte pracovní p a l e c nad sval
palce. Spojte h o s kostí
kořeni kosti palce. Proveďte
ošetřovaného palce asi tak
a sti m u l ujte kost kroužky
1 2 malých pOhybů po kosti
v p o lovině ruky. Palcem na toto
po a proti směru hodinových
ruč iček.
palce až k zápěstí; představuje
m ísto čiňte rovn oměrný p řítlak.
to 1 2 o b ratl ů horní části páteře.
Sti m u l ujte každý bod malým
krouže n ím palce.
ošetře n í běžných stavů 65
stavy ru kou a zápěst í
zánět šlachové pochvy
Zanícení vnitřní tkáně
Abyste si pomohli od těchto
šlachového pouzdra (na ruce
bolestí, pracujte na
a zápěstí) je většinou
následujících reflexních
zaviněno jejich přetížením.
bodech:
Zápěstí
syndrom karpálního tunelu
Bolest, znecitlivění a bodání
Loket
Uakoby jehliček) v palci,
ukazováku a prostředníku
Rameno
na jedné či obou rukou. Stisk
může být slabý.
Šíje
opakovaná poranění z napětí
Ledviny/nadledvinky
Přetížení prstů a svalů zápěstí
způsobující bolest a strnulost
namáhaných svalů.
tenisový loket Bolest
a citlivost na spodní části
předloktí a na vnější straně
lokte se vyskytuje z přetížen í
svalstva.
Raynodova choroba
Omezení toku krve do
prstů, což může vést k bílým
a necitlivým prstům. Může se
objevit značná bolest, snížená
1 Reflexní body zápěstí
2 Reflexní bod lokte
citlivost a brnění.
45 sec
Přil ožte p racovn í palec na jed n u
O b raťte ruku d l a n í d o l ů .
stranu zápěstí a h o usen kovitým
Pracovní u kazovák přil ožte n a
poh ybem se palcem p řesu ňte
vnější stra n u ruky (ke koře n i
na d r u h o u stra n u . St i m u l ujte
malíku ) . U kazovákem p roveďte
zápěstí jemnými krouživým i
dva malé pohyby směrem
pohy by. Opakujte.
k zápěstí a tec h n ikou "trh u"
zpět k p rstů m .
66 ošetření běžných stavů
loket
� � .......
zápěstí
Levá ruka - d l a ň
Levá ruka - h řbetní strana
3 Reflexní bod ramene
45 sec
4 Reflexní body šíje
01 .30 min
5 Reflexní bod
I edvin/nadledvinek
30 sec
Ob raťte ruku d l a n í d o l ů .
P o l ožte ošetřovaný palec d o
D ržte jednu ruku v druhé ruce.
Pracovní ukazovák a palec
d ruhé ruky tak, ž e leží mezi
Položte p racovní palec nad sval
při ložte ke kořeni prsteníku
a malík u . Proveďte 3 přítlaky
u kazovákem a p rostřed n íke m .
ošetřovaného palce asi tak
P racovní palec b u de p rovádět
v polovině ruky. Palcem na toto
techn ikou " ptačího zobáku"
p o hyby mezi p rvním a d ru hý m
m ísto či ňte rovn o m ě rný tlak.
směrem k zápěstí a sti m u l ujte
m ísta malými kroužky.
k l o u b e m . Po kosti p roveďte
7 malých pohybů; masírujete
7 krčních obratl ů.
ošetře n í běžných stavů 67
stavy dýc h ac í sou stavy
astma Je alergický stav
ovlivňujíc í plíce tak, že
Ab yste si pomohli od těchto
výsledkem jsou dýchací potíže
bolestí, pracujte na
jako jsou hvizdy, pocení,
náSledujících reflexních
zvětšený tlukot srdce a kašel,
bodech:
jelikož dochází k zúžení
dýchacích cest.
Hlava
běžná nachlazení Infekce
Krk/hiátová kýla
horních cest dýchacích, jež
Plíce
jsou zapříčiněny četnými viry.
Trvání nachlazení je asi 8 dní;
Ledviny/nadledvinky
nachlazení může vést
k vážnějším infekcím.
Lymfatické žlázy
bronchitida Trubice, jež
vedou do plic, se zanítí, nebo
jsou jinak omezeny; to vede
k nadměrné produkci hlenu,
horečce, kašli, bolesti v krku
a potížím s dechem.
chřipka Běžně se šíří kašlem
a kýcháním. Příznakem může
být bolest hlavy a těla, únava
a horečka střídající se se
zimnicí.
bolesti v krku Bolest
a citlivost v cestách ústn í
dutiny vedoucí až do nosu
1 Reflexní body hlavy
2 Reflexní body
krkU/hiátové kýly
01 .00 min
0 1 .00 min
a horní části jícnu.
68 ošetření běžných stavů
Položte jeden palec d o druhé
Pracovní palec pol ožte na bod
rU ky. Užijte pracov n í palec na
hiátové kýly, a to mezi kostmi
masáž konce ležícího palce.
u kazováku a prostředníku.
Masážními kroky pokryjte celou
Pokračujte v masáži a sti m u l ujte
ob last palce. St i m u l ujte místa
body malými krouživý m i
malými krouživý m i p o hyby.
pohyby.
Levá ruka - dlaň
Levá ruka - h řbetní strana
3 Reflexní body plic
&iJ
01 .00 min
Pol ožte pracovní palec mezi
5. a 4. zónu do dlaně. Přitlačte
a užijte techniku housenkovitého
přítlaku mezi kostmi. Pak
pokračujte stejným způsobem
mezi 4. a 3. prstem a mezi
3. a 2. prste m .
4 Reflexní bod
5 Reflexní body
ledvin/nadledvinek
lymfatických žláz
(3J
01 .00 min
Položte jednu ruku do druhé.
Pracovní palec přiložte do
"pavo uka" pokožky mezi palec
a ukazovák, na sval palce.
"Zahákněte" v tomto m ístě
pracovní palec a rovno měrně
masírujte.
li
0 1 .00 min
O braťte dlaň d o l ů . Pracovní
ukazovák a pracovn í palec
položte mezi ukazovák
a prostřed n ík Přitlačte na
tento bod tec h n i kou "zobáku "
a jemnými kroky sm ěřujte
k zápěstí. Stejnou technikou
pOkračujte mezi 3. a 4. prstem
a mezi 4. a 5 . prste m .
ošetření běžných stavů 69
stavy trávicí so u stavy
zpětný tok kyselin (reflux)
Stav, kdy se kyselá tekutina
Abyste si pomoh l i od těchto
vrací z žaludku do j ícnu
bolestí, pracujte na
(trubice spojující žaludek
následujících reflexních
a krk). Běžné příznaky jsou -
bodech:
kyselá chuť v ústech a pocit
"žáru v ústech" během jídla.
Žaludek
pálení žáhy Pocit pálení, které
Bránice
za hrud n í kostí vede až do
Hiátová kýla
krku a které se často zhorší při
předklonu nebo vleže.
Krk
nevolnost Pocit na zvrace n í,
Slinivka
jenž je často doprovázen
bledostí člověka a jeho
nadměrným pocením.
špatné trávení Nedostatečné
tráve ní potravy v žaludku nebo
ve střevech. Příznaky zahrnují
- pálení žáhy, nevolnost,
nadýmání, větry, bolesti břicha
a pocit pl nosti.
hiátová kýla Slabost v bránici,
která dovolí obsahu žaludku
návrat do hltanu. Příznaky jsou
_
pálení žáhy a návrat (reflux)
1 Reflexní body žaludku
kyselých tekutin.
0 1 .30 min
Položte jednu ruku do druhé.
Pracovní palec přiložte do
"pavouka" pokožky mezi palec
a ukazovák. Pak palcem jděte až
ke kraji ruky a vraťte se zpět d o
původního bodu. Pokračujte,
dokud nepokryjete celou o b last
jako výplet kola.
70
ošetře n í běžných stavů
2 Reflexní body bránice
�
0 1 .00 min
Položte pracovní palec
k malíkové hraně ruky ( d o první
třetiny d laně); užijte techniku
"motýla" a promasírujte dl aň
na d ruhou stranu a zpět.
Levá ruka - d l aň
Levá ruka - hřbetní strana
5 Reflexní bod slin ivky
Reflexní bod hiátové kýly
01 .00 min
01 .00 min
30 sec
Pol ožte pracovní palec na l i n i i
Pol ožte p racovní palec na l i n i i
Položte p racovní palec na l i n i i
bránice, a to m e z i 2 . a 3 . z ó n u
b ránice a pohyb ujte s e mezi
bránice k e kořeni k l o u b u
a s i l n ě přitlačte.
kostmi ke koře n i ukazováku
prostředníku. Masírujte směre m
a p rostředníku. Pokračujte tímto
k prsteníku a p roti jeho klo u b u .
sti m u lačním pohybem v malých
kroužcích.
ošetření běžných stavů 7 1
I,
stavy t ráv i c í so u stavy
otrava jídlem
Běžně s e objeví
po jídle obsahujícím škodlivé
Abyste si pomohli od těchto
bakterie a toxiny. Mezi
bolestí, pracujte na
příznaky patří - zvracení,
následujících reflexních
křeče v břiše, mdloby, průjem,
bodech:
dehyd ratace, nevolnost, chlad,
Žaludek
horečka a bolest hlavy.
žaludeční vředy
Játra/slezina
Otevřená
rána v tkáni nebo ve stěnách
Tlusté střevo
dvanáctníku. Zaviněná
překyselením ze žaludku;
Tenké střevo
dochází k narušení žaludeční
stěny.
zácpa
Autonomní nervy
Se objeví, když se
odpadní látky z těla pohybují
příliš pomalu tlustým střeve m;
výsledkem je tvrdá stolice
a bolestivý pohyb střev.
průjem
Rychlé procháze n í
vodnaté stolice střevem; může
být doprovázen zvracením,
křečem i , žízní a bolestmi
břicha.
podrážděná střeva Mezi
příznaky patří nepravidelné
1 Reflexní body zaludku
pohyby střev, průjem, zácpa,
pocit nafouknutí, bolesti
01 .00 min
2 Reflexní body jater (pravá
ruka)/sleziny (levá ruka)
�
01 .00 min
břicha, hromadění hlenu ve
stol ici, nevolnost a nadýmán í.
Položte jednu ruku do druhé. Pra­
Položte pracovní palec na vnitřní
covní palec přiložte do "pavouka"
h ranu ruky n a vzdálenost
linií čar v dlani mezi palec a uka­
jednoho palce od kořene
zovák, na sval palce. Pak palcem
malíku. Užijte tech n i ky housenky
pohybujte k vnější straně ruky,
a pohy bujte se tře m i malými
jemně oblast masírujte a opět se
kroky do ru ky. Pokračujte tímto
vraťte do původního bodu.
způsobem ještě pěti kroky
Pokračujte, dokud nepokryjete
a skončete nad zápěstím.
celou oblast jako výplet kola.
72 ošetření běžných stavů
játra/slezina
Levá r u ka - dlaň
Levá r u ka - hřbetn í strana
3 Reflexní body tlustého
4 Reflexní body tenkého
5 Reflexní bod autonomních
střeva
střeva
nervů
�
0 1 .00 min
Položte pracovní palec ke
kořenu 4. zóny (nad zápěstí) .
Otočte palec směrem
k prsteníku. Jemně masírujte
zónu 4 až do poloviny ruky.
Plošku přitlačte a sti m u l ujte;
dále pOkračujte přes dlaň
a skončíte v "pavouku" linií
čar dlaně.
ti
01 .00 min
Položte pracovní ukazovák
a palec na dva prsty od kořene
prstů. Přitlačte a masírujte
jemnými pOhyby přes celou d laň
na o b o u rukou; takto pokračujte
až dosáh nete zápěstí.
Položte pracovn í palec do středu
d laně. Uvol něte ošetřovanou
ruku tak, že prsty téměř padají
přes pracovní palec. Přitlačte
a sti m u l ujte tuto plošku malými
kroužky; zhlu boka dýchejte.
ošetření běžných stavů 73
stav y vy l u čov ac í sou stav y
cystitida Zanícení tkáně
způsobené bakteriální infekcí.
Abyste si pomohli od těchto
bolestí, pracujte na
Hlavní příznaky jsou - časté
následujících reflexních
nucení na močení a bolest.
bodech :
močového měchýře obvykle
Hypofýza
in kontinence Č astěji
se objevuje u žen zvláště
Močový měchýř
po porod u ; jedná se
o nekontrolovatelný únik
Močovod
moči. Nemoc či poranění
močového traktu také může
Ledviny/nadledvinky
oslabit kontrolu močového
měchýře.
Spodní část zad
kameny v močovém měchýři
Častěji se objevuj í u mužů;
jedná se o tvrdé seskupe n í
minerálů v močovém měchýři.
H lavními příznaky jsou obtíže při močení a bolest.
ledvinové kameny Způsobují
velkou bolest v oblasti ledvin,
a to spíše v létě, kdy je moč
koncentrovanější kvůli ztrátě
tekutin pocením.
infekce ledvin Většinou
vzniká následkem bakteriální
infekce stoupající do ledvin
1 Reflexní bod hypofýzy
�
01 .00
min
z močového měchýře.
2 Reflexní bod
močového měchýře
�
30
sec
Příznaky jsou - bolesti zad,
Vezměte palec ošetřované ruky
Položte pracovní palec ke kořeni
zimnice.
do druhé ruky. Užijte pracovní
svalu ošetřovaného palce.
palec na přítlak a stimulaci
Zatlačte směrem dolů k zápěstí
v oblasti středu ošetřovaného
a tuto oblast stimulujte.
palce.
74 ošetřen í běžných stavů
Levá ruka - d l a ň
Levá r u k a - h řbetní strana
4 Reflexní bod
ledvin/nadledvinek
3 Reflexní body
močové trubice
01 .00 min
01 .00 min
01 .30 min
Najděte konec l i n i e dráhy
Pol ožte jednu ruku do druhé.
Položte pracov n í palec nad
"životní cesty", jež se nachází
Pracovní palec p řil ožte d o
zápěstí a masírujte plošky
u p rostřed d laně hned nad
"pavouka" pokožky mezi palec
směrem ke kosti kořene palce.
zápěstím. Palcem přitlačujte
a ukazovák, na sval palce.
Proveďte 5 malých p řítlaků;
podél této l i n i e , a to až k ho rním
"Zahákněte" v tomto m ístě
budou před stavovat 5 o b ratlů
l i n i ím v d lani.
p racovní palec a rovnoměrně
v bederní o b lasti. Sti m u l ujte je
masírujte.
malými krou žky.
ošetření běžných stavů 75
stavy re p rod u kč n í so u stavy
hysterektomie Chirurgické
i vaječníků; obvykle pro
Abyste si pomohli od těchto
bolestí, pracujte na
odstranění fibroidní tkáně,
následujících reflexních
rakoviny dělohy nebo děložní­
bodech:
odstraněn í dělohy a někdy
ho hrdla, silného menstruač­
Hypofýza
n ího kNácení, endometriózy
nebo snížení dělohy.
ledviny/nadledvinky
předmenstruační syndrom
Spodní část zad
(PMS) Nerovnováha
v pohlavních hormonech
Děloha/prostata
způsobující křeče, úzkosti,
bolesti hlavy, nemotornost,
Vaječníky/varlata
bolesti zad, akné, citlivost
prs ů , deprese, nespavost,
zácpu a/nebo zadržování vody
v těle.
nepravidelná menstruace
Abnormální menstruační
kNácení. Může vzniknout ze
změn v hormonální aktivitě
a může indikovat problémy
jako je fibróza, endometrióza
nebo nemoci zanícené pánve.
zanícení pánve Infekce
ženských vnitřních
1 Reflexní bod hypofýzy
2 Reflexní bod
ledvin/nadledvinek
�
reprodukčních orgánů.
Hlavní příznaky jsou - bolest
01 .00 min
a citlivost břicha, horečka
Podržte jeden palec ruky
Položte jednu ruku do druhé.
v prstech druhé ruky. Užijte
Pracovní palec přiložte do
prostata Zanícení žlázy
pracovní palec na stimulaci
"pavouka" linií čar v dlani, mezi
prostaty, jejíž funkcí je
středu druhého palce.
palec a ukazovák, na sval palce.
a bolesti zad.
produ kovat mazovou tekutinu
"Zahákněte" v tomto místě
pro ejakulaci spermatu. Hlavní
pracovní palec a rovnoměrně
příznaky jsou - zadržování
masírujte.
moči a tupá bolest v rozkroku.
76 ošetře n í běžných stavů
,aJečníky/varlata
�
�
děloha/prostata
děloha/prostata
L.evá r u k a - d l a ň
L.evá ruka - h řbetní strana
Reflexní body
spodní části zad
���
01 .00 min
� vaječníky/varlata
Reflexní bod
vaječníků/varlat
3
5
01 .00 min
(wJ
�
in:;:;'
m"":
. 00
0:' 1=
';;:=
Položte p racovní palec nad
O b raťte ruku d l aní d o l ů . Užijte
Ob raťte ruku dlaní d o l ů .
zápěstí a mas írujte plošky
p racovní palec na masáž hrany
Pracovním ukazovákem s e
směrem ke kosti ko řene palce.
palce až k zápěstí, kde najdete
pOhyb ujte o d mal íkové hrany
Proveďte 5 malých přítlaků;
malou p roh l u be ň ; užijte zde
k zápěstí; nahmatejte zde malou
b u d o u p ředstavovat 5 o b ratl ů
te c h n iku "tornáda". Přitl ačte
p l ošku, p ř itlačte tec h n ikou
v bederní o b lasti. V každém
v této pl ošce a sti m u l ujte tuto
"tornáda" a sti m u l ujte j i .
bodě sti m u l ujte malými kro užky.
o b last.
ošetření běžných stavů
77
harmonizace
t ělesné
soustavy
Oš etřová n í d ru hých: 1 0 m i n utová o š etře n í
v této kapitole se seznámíte s tím, jak se reflex n í terapie
ruky může užít na zharmonizování těla druhých . Při ošetření
reflexologi í se mohou různé nevyváženosti orga n i smu vrátit
do stavu harmonie, zdraví.
Budete- I i ošetřovat druhou osobu, zaji stěte, abyste, než
začnete, vytvořili relaxační prostředí. Na ošetření si vyčle ňte
dostatek čas u ; nespěchejte - ošetře n í každé ruky by mělo
trvat 5 minut.
•
Stavy kůže
•
Svalovo-kosterní soustava
•
Oběhová soustava
•
I m u nitní systém
•
Nervová sou stava
80
84
86
88
82
•
Endokri n n í systém
•
Dýchací soustava
•
Trávicí soustava
•
Vylučovací soustava
•
Reprod ukční soustava
90
92
94
96
98
I
stavy kůže
akné Zanícená pokožka je
•
I
1
spojována s hormonální
Abyste pomoh l i od těchto
disbalancí během puberty.
bolestí, prac ujte na
Je mnohem častější u mužů,
následujících reflexních
ale mnohé ženy jí také trpí
bodech:
před menstruací.
Játra/slezina
vřídky Malé, kulaté útvary
Tl usté střevo
naplněné hnisem se mohou
objevit na obličeji, hýždích
Ledviny/nadledvinky
a v podpaží, vznikají
z
bakteriální infekce.
Šíje
Příznakem je svědění,
zduření a bolest.
Hypofýza
dermatitida Zanícení kůže,
které svědí; kůže bytní
a odlupuje se, různě se
zabarvuje a šupinatí.
De rmatitida často vzniká,
když se kůže potká
s alergenem.
l u pénka Skvrny stříbřitých
šupinek nebo zarudlých
šupinatých m íst na pažích,
loktech, kolenou, nohou,
uších, lebce nebo zádech.
2 Reflexní body
Na nehtech u nohou či rukou
tlustého střeva
se mohou vytvořit trhli ny.
01 .30 min
trudovina růžovitá Kapiláry
bl ízko povrchu kůže dilatují,
způsobují zarudnutí a někdy
zarudlé červené skvrny, vřídky
a další nerovnosti zvláště na
čele, l ícních kostech, nose
a bradě.
80
harmonizace tělesné soustavy
Položte pracovní palec na vnitřní
hranu ruky ošetřovan ého na
vzdálenost jednoho palce od
kořene malíku. Užijte techniky
housenky a pohybujte se třemi
malými kroky do ruky.
Pokračujte tímto způsobem
ještě pěti tahy a skončete nad
zápěstím .
Položte pracovní palec ke
kořenu 4. zóny (nad zápěstí).
Otočte palec směrem
k prsteníku. Jemně masírujte
4. zónu až do poloviny ru ky.
Plošku přitlačte a sti m u l ujte;
poté palec otočte a skončete
v .. pavouku" čar na dlani.
'-'-_:'2, játra/slezina
Levá r u ka - d l a ň
Levá ruka - h řbetní část
Reflexní bod
ledvin/nadledvinek
30 sec
4 Reflexní body šíje
5 Reflexní bod hypofýzy
01 .00 min
01 .00 min
Pol ožte j e d n u ruku
Proveďte takový h mat, jako když
Pod ržte ruku ošetřovaného
ošetřovaného d o své ru ky.
si třesete s ošetřovaným rukou.
v dlani jedné své ru ky. Užijte
Svůj pracovní palec p ři l ožte
Užijte svůj pracovní palec
svůj pracovní palec na p řítlak
do "pavouka" l i n i í čar na d lani
a masírujte kost palce ošetřova­
a sti m u laci středu palce
ošetřovaného.
ošetřovaného, a to mezi palec
ného, a to od 1 . k 2. k l o u b u . P o
a u kazovák, na sval palce.
kosti p roveďte 7 malých pohybů;
"Zahákněte" v tomto místě palec
budou p ředstavovat 7 krčních
a rovnoměrně p řitlačujte.
o b ratl ů . Sti m u l ujte každý bod
j e m ný m kroužením svého palce.
harmonizace tělesné soustavy 81
sva t ovo- koste r n í so u stava
svalové napětí a natažení
Mí rné poškození svalových
Abyste pomohli od těchto
vláken způsobuj ících krvácen í
bolestí, pracujte na
následujících reflexních
bodech:
do svalové tkáně. C itl ivost
a otok může dop rovázet
bolestivý spazmus.
Příštitná tělíska
svalová distrofie Nemoc,
Šíje
jejíž příčina je neznámá a při
které se jedná o pomalou,
Páteř
ale postupnou degeneraci
koste rn ích sval ů .
Koleno
osteoartritida
Kyčel
Je charakterizována
zanícením kloubu, což
způsobuje vrzoty, zatuhlost,
otoky, deformity a bolest
u většiny lidí nad 60 let věku .
bolesti v zádech Většinou
způsobené svalovým napětím,
i když mohou být zaviněny
také problémy ve svalech,
vazech, šlachách, kostech
nebo vnitřními orgány (např.
ledvinami).
2 Reflexní body šíje
vyhřezlá ploténka Nesmírně
bolestivá nemoc páteře, při
které ploténka, jež normálně
30 sec
01 .00 min
leží mezi dvěma obratli, se
vychýlí a činí bolest.
Po ložte svůj pracovní palec na
1 . kloub palce ošetřovaného.
"Zahákněte se" ke kosti na
vnitřní straně palce, hned nad
jeho střed a sti m u l ujte tuto
plošku jemnými kroužky proti
a po směru hodi nových ručiček.
Provedte takový hmat, jako když
si třesete s ošetřovaným rukou.
Užijte svůj p racovní palec a ma­
sírujte kost palce ošetřovaného
zvenčí, a to od 1 . k 2 . klou b u . Po
kosti proveďte 7 malých pohyb ů;
budou představovat 7 krčních
obratl ů . Sti m u l ujte každý bod
jemným kroužením.
82 harmonizace tělesné sou stavy
J
Levá ruka - d laň
Levá ruka - h řbetní č ást
3 Reflexní body páteře
0 1 .30 min
Proveďte takový hmat, jako když
si třesete s ošetřovaným ruko u .
U žijte svůj p racovní palec
a masírujte vnější kost palce
ošetřovaného, a to shora až
ke koře n i palce. Po kosti
proveďte 1 2 malých masážních
sti m ulačních pohybů až
k zápěstí
4 Reflexní bod kolene
01 .00 min
O b raťte ruku ošetřovaného dlaní
d o l ů a vezměte j i d o své d laně.
Užijte svůj p racovní ukazovák
a p o l ožte ho do tří čtvrtin od
kořene malíku. Měli byste tam
nahmatat kostní výčnělek.
Zatlačte (jako by trhem) p roti
němu a tak ho sti mul ujte.
5 Reflexní bod kyčle
0 1 .00 min
Vložte ruku ošetřovaného d o své
ruky d laní d o l ů . Užijte pracovní
ukazovák a masírujte oblast od
p rsteníku až k zápěstí; tam
p řitlačte a bod sti mu lujte
harmonizace tělesné soustavy 83
o b ě h ová s o u stava
anémie Nedostatek červených
krvinek nebo hemoglobinu.
Abyste pomohli od těchto
Příznaky jsou - křehké nehty,
bolavá ústní dutina a jazyk,
bolestí, pracujte na
následujících reflexních
ú nava a bolesti hl avy.
bodech:
Bránice
angína pectoris Bolesti na
hrudníku pociťované při
Srdce
námaze d íky špatnému toku
krve do srdečního svalu.
Nemoci srdce
ateroskleróza Nánosy tuku
Ledviny/nadledvinky
na stěnách artérií (tepen) činí
tepny pevnější a užší; nánosy
Játra/slezina
tak zabraňují toku krve.
Příznaky jsou - bolesti na
hrudníku a krátký dech.
vysoký krevní tlak
(hypertenze) Vzácně se
objeví nějaké příznaky. Avšak
varovné náznaky spojené
s pokročilou hypertenzí jsou
- bolesti hlavy, krátký dech,
poruchy zraku a závratě.
hluboká žilní trombóza
Vážný stav ovlivňující tepny
hluboko uložené v nohou.
1 Reflexní body bránice
2 Reflexní bod srdce
Příznaky jsou - otoky, zarudlá
kůže a bolesti.
01 .00 min
Položte svůj pracovní palec
do první třetiny d laně
ošetřovaného, na vnější hranu
ruky. Užijte techniku "motýlka",
pohybujte se od jedné strany
d laně ke druhé.
84 harmonizace tělesné soustavy
01 .00 min
Položte svůj pracovní palec na
linii bránice do 4. zóny d laně
ošetřovaného; dále na míru
poloviny palce k zápěstí; zde se
"zahákněte" s měrem k malíkové
straně a sti m ulujte bod malými
kroužky (viz obr.).
Levá ruka - h řbetn í část
3 Reflexní body oblasti srdce
Levá ruka - d l a ň
4 Reflexní bod
ledvin/nadledvinek
5 Reflexní body jater (pravá
rUka)/sleziny (levá ruka)
0 1 . 00 min
01 .00 min
Užijte svůj pracovní palec na
Uchopte ruku ošetřovaného
Pol ožte svůj p racovn í palec
pohyb přes dlaň ošetřovného od
d o svých ruko u . Položte svůj
na hranu ruky ošetřovaného asi
kořene p rstU až k l i n i i bránice.
p racovní palec k lin iím čar
jeden palec od kořene malíku.
palce v d lani ošetřova n é h o
Užijte tec h n i k u "housenky"
a u kazováku, nad bříško sval u
a pohyb ujte se tře m i malými
palce. Užijte palec, "zahákněte
kroky do dlaně. Pokračujte tímto
se" a v tomto místě přitlačte.
způsobem dalších 5 li n i í,
01 .00 min
skončíte hned nad zápěstím.
harmonizace tělesné soustavy 85
i m u n itn í systé m
myalgická encefalomyelitida
(ME) Vážná vi rová i nfekce; je
imunitního systém u . Příznaky
Abyste pomohl i od těchto
bolestí, pracujte na
následujících reflexních
jsou - svalová ún ava, bolesti
bodech:
možnou příčinou poškození
hlavy, závratě, deprese
Játra/slezina
a panické stavy.
Plíce
bakteriální infekce Většina
bakterií tělu neškodí, ale
Ledviny/nadledvinky
některé bakterie produkují
jedy, jenž mohou být ve větším
Tlusté střevo
množství škodlivé. Antibiotika
obvykle bakteriální infekci
Lymfatické žlázy
vyléčí.
plísňové infekce Se tvoří
většinou ve vlhku; svědí,
vytvářejí červené skvrny
kdekoli na těle (na pokožce
a dokonce na sliznici ) .
alergie Jsou výsledkem
nepřiměřené reakce
imu nitního systému na látky,
jež nejsou běžně škodlivé
(alergen).
revmato idní artritida Tělo je
1 Reflexní body jater (pravá
ruka)/sleziny (levá ruka)
2 Reflexní body plic
napadeno jeho vlastním
0 1 .00 min
imu nitním systémem
01 .00 min
a způsobuje zanícení
a poškození nebo destrukci
Položte svůj pracovní palec na
Pol ožte svůj pracovní palec do
chrupavek a tkání kolem
hranu ruky ošetřovaného, asi
dlaně ošetřovaného mezi 5.
kloubů. Příznaky jsou - bolest
jeden palec od kořene malíku.
a 4. zónu . P řitlačte a užijte
či ztuhlost kloubů, která je
Užijte techniku "ho usenky"
techniku "housenky" ke kořeni
horší po ránu a trvá několik
a pohybujte se třemi malými
prstů a mezi kostmi. Takto
hodin .
kroky do dlaně ošetřovaného.
pokračujte mezi 4 . a 3 . zónou
Pokračujte tímto způsobem
a 3. a 2. zónou.
dalších 5 linií, skončíte právě
nad zápěstím.
86 harmon izace těl esné soustavy
Levá ruka - d l aň
Levá ruka - h řbetní část
3 Reflexní bod
ledvi n/nadledvinek
�
01 .00 min
Ucho pte ruku ošetřovaného
do svých ruko u . Položte svůj
pracovní palec k lin iím čar
palce v dlani ošetřovaného
a ukazováku, nad bříško svalu
palce. Užijte palec, "zahákněte
se" a v tomto místě d o linií čar
a přitlačte.
4 Reflexní body
tlustého střeva
�j
01 .00 min
Položte svůj pracovní palec ke
ko řeni 4. zóny, hned nad zápěstí
ošetřovaného. Ob raťte prst tak,
že nehet směřuje k prsteníku.
Jemně masírujte 4. zónu až do
poloviny dlaně. V tomto bodě
p řitlačte a sti m u l ujte, pak p rst
otočte a "jděte" napříč dlaní až
k hraně ruky.
01 .00 min
Položte ruku ošetřovaného d o
své ruky dlaní dolů. Přiložte svůj
pracovní u kazovák a palec mezi
kořen u kazováku a prostředníku
ošetřovaného. Přitlačte a užijte
techniku "zobáku" a pomalými
kroky směřujte k zápěstí. Takto
pokračujte mezi 3 . a 4 . zónou
a 4 . a 5 . zónou.
harmoniza ce tělesné soustavy 87
n e rvová so u stava
ochrnutí v obličeji Č asto
nemoc dočasná a s neznámou
Abyste pomohli od těchto
příči nou, charakteristická tím,
bolestí, pracujte na
že oční víčko a koutek úst
následujících reflexních
"padá" k jedné straně.
bodech:
Hypotalamus
Menierova choroba Nemoc
vnitřního ucha zapříčiněná
Vnitřní ucho/rovnováha
nahromaděním tekutiny
v kanálcích kontroluj ících
Šíje
rovnováh u . Hlavní příznaky
jsou - časté a náhlé závratě,
Páteř
hučení v uších (tinitus)
a hluchota.
Ischiatický nerv
skleróza multiplex Vysilující
nemoc, jež poškozuje nervová
vlákna v mozku a míše.
Příznaky jsou - rozostřené
vidění, m u mlavá řeč a svalová
slabost.
Parkinsonova choroba
Znamená poškození
nervových buněk v mozku.
I
.1
Příznaky jsou - chvění ve
svalech, slabost a ztuhlost.
paralýza Č ástečná nebo
1 Reflexní bod hypotalamu
(podvěsek mozkový)
úplná, dočasná nebo trvalá
ztráta kontroly pohybu ve
01 .00 min
2 Reflexní bod vnitřního
ucha/rovnováhy
0 1 .00 min
svalech těla. M ůže také doj ít
ke ztrátě citu.
88
harmonizace tělesné soustavy
Vezměte dlaň ošetřovaného do
své d laně. Užijte svůj pracovní
palec ke sti m u laci vnější h rany
palce ošetřovaného.
Položte ruku ošetřovaného d laní
d o l ů do své d laně. Přiložte svůj
pracovní u kazovák a palec ke
kořeni kloubu prsteníku.
Přitlačte a malými kroužky tuto
ob last sti m u l ujte.
Levá ruka - dlaň
Levá ruka - h řbetní část
3 Reflexní body šíje
01 .00 min
Uchopte se, jako byste si třásli
rukama. Užijte svůj p racovní
palec na masáž palce ošetřo­
vaného, a to od 1 . k 2. kloubu.
Proveďte 7 malých kroků po
kosti palce, představujícíCh
7 krčních obratlů . Stimul ujte
přítl akem s jem ným kroužením
palce v každém bodě.
4 Reflexní body páteře
01 .00 min
Uchopte se, jako byste si třásli
rukama. Užijte svůj pracovní
palec na masáž palce ošetřova­
ného, a to od kořene palce.
Proveďte 1 2 malých sti mulač­
n ích masážních kroků po kosti
p alce až k zápěstí a směrem
do ruky.
5 Reflexní body
ischiatického nervu
01 .00 min
Položte svůj pracovní palec na
rozhraní konce ruky a zápěstí
u mal íkové strany. Provádějte
přítlaky na zápěstí; užijte přitom
techniku " motýlka".
harmonizace tělesné soustavy 89
e n d o k r i n n í systé m
cukrovka (d iabetes melitus)
Abyste pomohl i od těchto
bolestí, pracujte na
Snížen í produkce inzulínu
slinivkou se projevuje
následujících reflexních
bodech :
zvýšen ím hladiny krevního
cukru. Příznaky jsou - časté
močení, popudlivost,
Hypofýza
abnormální žízeň a slabost.
Štítná žláza
hypofunkce nadledvinek
Slinivka
Nedostatečná produ kce
hormonu kortizolu žlázami
Ledviny/nadledvinky
nadledvinek. Příznaky jsou slabost, únava, bolesti břicha,
Děloha/prostata
a vaječníky/varlata
nevolnost, dehydratace
a tmavnutí barvy kůže.
hypofunkce štítné žlázy
Snížená funkce hormonu
štítné žlázy, tyroxin u , který
pomáhá regulovat hodnoty
energie. Příznaky mohou
zahrnovat - ztrátu chuti k jídlu,
zvýše ní hmotnosti, n ízká
tolerance, pocit chladu
a únavy.
hyperfunkce štítné žlázy
Hodnoty hormonu štítné žlázy,
tyroxin u , v krvi jsou velmi
vysoké. Příznaky mohou být ztráta hmotnosti, nervozita,
1 Reflexní bod hypofýzy
01 .00 min
2 Reflexní body štítné žlázy
01 .00 min
nadměrné pocení a zduřeniny
v krku.
zvětšená prostata Postupné
zvětšování prostaty (nikoli
rakovinového původu) se děje
hormonálními změnami.
Močení se může stát obtížné.
Může zavinit infekce
močového měchýře.
90 harmonizace tělesné soustavy
Pod ržte ruku ošetřovaného
v d lani své ruky. Užijte p racovní
palec na přítlak a sti mulaci
středu palce ošetřovaného.
Položte si palec ošetřovaného
do své dlaně. Užijte svuj
pracovní palec a přitlačujte na
palec ošetřovaného od jeho
kořene až k 1. ohybu; sti m u l ujte
tu část palce, která je b l íže
u kazováku .
děloha/prostata
děloha/prostata
Levá ruka - d laň
Levá ruka - hřbetní část
3 Reflexní bod slin ivky
01 .00 min
vaječníky/varlata
4 Reflexní bod
ledvin/nadledvinek
01 .00 min
Pol ožte svůj pracovní ukazovák
Uch opte ruku ošetřovaného
O braťte ruku ošetřovaného dlaní
na linii bránice ošetřovaného
do svých rukou. Položte svůj
dolů; vaše ukazováky spočívají
a ke ko řeni jeho prostředníku.
pracovní palec k l iniím čar palce
po stranách ruky ošetřovaného
"Zahákněte se" proti kloubu
v dlan i ošetřovaného a směrem
a na zápěstí; ukazováky
prostředníku a sti m u l ujte toto
k ukazováku, nad b říško svalu
nahmatejte malou prohlubeň
místo malými kroužky.
palce. Užijte palec, "zahákněte
a pak přítlakem tuto oblast
se" a v tomto místě přitlačte.
sti m ulujte.
harmonizace tělesné soustavy 91
dýc h ac í sou stava
astma Znovu a znovu se
objevující epizody dušnosti
Abyste pomohli od těchto
způsobené stažen ím
bolestí, pracujte na
dýchacích cest. Zvýšené
následujících reflexních
množství hlenu a zanícení plic
bodech:
způsobuje těžkosti v dýchání.
Dutiny
rozedma Nemoc, při které
Bránice
jsou narušeny vzduchové
sklípky v plicích způsobující
Plíce
postupné zhoršení
a neléčite lnou krátkost
Nos
dechu.
Lymfatické žlázy
bronchitida Trubičky
(bronchi), jež vedou k plicím,
jsou zaníceny, vzniká
nadbytek hlenu, horečka,
kašel, bolest v krku a obtíže
při dýcháním.
infekce horních cest
dýchacích I nfekce způsobená
viry či bakteriemi končí
zanícením a zduřením
slizn ice v duti nách a v krku.
dutiny Zanícení obl ičejových
dutin vzniklé alergiemi či
1 Reflexní body dutin
2 Reflexní body bránice
bakte riální nebo virovou
infekcí. Tlak v dutinách
01 .00 min
0 1 .00 min
způsobuje bolest a horečku.
Položte prsty ošetřovaného
do své dlaně. Užijte svého
pracovního palce na
přítlakových masážích prstU,
a to od kořene až po vrcholek
každého prstu. Provádějte
stim u lační pOhyby jemnou
kroužkovou masáží.
92
harmonizace tělesné soustavy
Položte svůj pracovní palec
do první třetiny d laně
ošetřovaného. Užijte techniky
"motýlka", pOhybujte se od
jedné strany dlaně ke d ruhé.
f
Levá ruka
3 Reflexní body
•
-
Levá ruka - d l a ň
h řbetní část
plic
4
Reflexní bod nosu
Reflexní body
lymfatických žláz
5
01 .00 min
0 1 .00 min
Pol ožte svůj p racovní palec
U c h o pte ruku ošetřovaného
Položte ruku ošetřovaného d o
d o dlaně ošetřovaného mezi
dlaní dolů. Užijte svůj p racovn í
své ruky d l a n í d o l ů . Přil ožte svůj
5. a 4. zó n u . Přitlačte a užijte
u kazovák a palec ke sti m u laci
pracovní u kazovák a palec mezi
tec h n i k u "hou senky" ke kořeni
koře n u prostředníku a p rsteníku
kořen ukazováku a prostředníku
prstů a mezi kostm i . Takto
ošetřovaného.
ošetřovaného. Přitl ačte a užijte
0 1 .00 min
pOkračujte mezi 4 . a 3 . zónou
tec h n i ku "zobáku" a pomalými
a 3 . a 2 . zónou.
kroky směřujte k zápěstí. Takto
pokračujte mezi 3. a 4 . zónou
a 4 . a 5 . zónou.
harmonizace tělesné soustavy 93
tráv i c í systé m
zácpa Občasný, bolestivý
nebo obtížný průchod suché
Abyste pomohli od těchto
stolice obvykle d íky
bolestí, pracujte na
nedostatku vlákniny a tekutiny
následujících refl exních
v potravě.
bodech:
Žlučník
Crohnova choroba Vředové
onemocnění části nebo částí
Játra/Slezina
tráv icího traktu kdekoli od úst
až po konečník. Cesty trávení
Ledviny/nadledvinky
se při hojení zúží a způsobují
bolest. Příznaky jsou - velké
Tlusté střevo
bolesti břicha.
Slinivka
d ivertikulóza Zanícení stěny
tlustého střeva ústící ve
vych lípeniny (divertikuky)
na střevě, které mohou
zachytávat odpad n í látky
a způsobovat křeče,
nadýmání, zácpu či průjem
a nevolnost.
nemoci žlučníku Obvykle
následek žlučníkových
kamenů způsobujících velkou
bolest v horní pravé části
břicha, které jsou doprovázeny
zvrace ním, horečkou
1
Reflexní bod žlučníku
a nevolností.
01 .00 min
0 1 .00 min
hemeroidy Zduřelé žíly
v konečníku, jež z něho
Položte svůj pracovní palec na
Pol ožte svůj p racovní palec na
mohou vyčn ívat. Běžné
l i n i i bránice u kořene p rsteníku
h ra n u r u ky ošetřovaného, asi
příznaky jsou - krvácení,
ošetřovan ého. "Zahákněte se"
jeden palec od kořene malíku.
svědění, bolest, pálen í
proti tom uto bodu prsteníku
Užijte te chniku "h ousenky"
a zduření.
a sti m u l ujte jemn ým kroužením
a pohybujte s e třemi malými
u tohoto bodu proti klou b u .
kroky do d l a n ě . Pokračujte tímto
způsobem v dal ších pěti l i n i ích,
skon číte p rávě nad zápěstím.
94 harmon izace tělesné soustavy
játra/slezina
Levá ruka - d laň
Levá r u k a - h řbetní část
3 Reflexní bod
ledvin/nadledvinek
�
•
01 .00 min
4 Reflexní body
tlustého střeva
�
5 Reflexní bod slinivky
01 .00 min
01 .00 min
U chopte ruku ošetřovaného
Položte svůj pracovní palec ke
Položte svůj pracovní ukazovák
do svých rukou. Položte svůj
kořeni 4 . zóny, hned nad zápěstí
na l i n i i bránice u kořene
pracovní palec k liniím čar palce
ošetřovaného. Obraťte prst tak,
p rostředníku ošetřovaného.
v dlani ošetřovaného a směrem
že nehet směřuje k p rsteníku.
V tomto místě užijte techniku
k ukazováku , nad b říško svalu
Jemně masírujte 4. zónu až do
"zaháknutí" a na reflexn í bod
palce. Užijte palec, "zahákněte
poloviny dlaně . V tomto bodě při­
stimulačně p řitlačte malými
se" a v tomto místě přitlačte.
tlačte a stimulujte, pak p rst otočte
kroužky.
a p okračujte napříč dlaní; skon­
číte uprostřed linií čar v dlani.
harmonizace tělesné soustavy 95
vy l u čovac í so u stava
polycystické ledviny Ř ídká,
větš inou zděděná choroba,
Abyste pomohli od těchto
kdy se v obou ledvinách
bolestí, p racujte na
I následujících reflexních
vyvinou četné cysty, postupně
bodec h :
se zvětšují a zničí většinu
normální tkáně v ledvinách.
Hypofýza/Hypotalamus
infekce ledvin Často se
Močový měchýř
objevuje jako následek
bakte riální nemoci močového
Močovod
měchýře. Příznaky jsou bolesti v zádech, zimnice.
Ledviny/nadledvinky
cystitida Bakte riální infekce
Spodní část zad
močového měchýře s
následkem zanícení. Příznaky
jsou - bolestivé močení, časté
nucení na močení a možnost
výskytu krve v moči.
noční pomočování Nechtěné
noční pomočování běžné
v raném dětství, také se
objevuje ve stáří.
inkontinence Neschopnost
kontroly úniku moči.
Inkontinence se může týkat
občasného úniku moči, ale
Reflexní bod
hYPOfýzy/hypotalamu
1
Reflexní bod
močového měchýře
2
také úplné neschopnosti moč
01 .00 min
udržet.
Pod ržte ruku ošetřova ného ve
Pol ožte svůj pracovní palec
své d l ani. Užijte svůj p racovní
na kořen palce ošetřovaného.
palec a u kazovák; současně
U ž ijte tech niky "trh u" směrem
sti m u l ujte střed palce a jeho
k zápěstí a sti mul ujte místo.
venkovní hrany.
96 harmonizace tělesné soustavy
30 sec
Levá ruka - dlaň
Levá ruka - hřbetní č á st
3 Reflexní body močovodu
01 .00
min
Pod ržte ruku ošetřovaného,
položte svůj p racovní palec ke
kořeni zápěstí tam , kde začínají
' l inie čar života. V této oblasti
přitlačte a pOkračujte po čáře
života až k síti ostatních čar.
4 Reflexní bod
5 Reflexní body
ledvin/nadledvinek
spodní části zad
0 1 .00
min
Uchopte ruku ošetřovaného
d o svých ruko u . Položte svůj
pracovní palec na spodn í část
svalu palce ošetřovaného
a v linii ukazováku. V tomto
místě užijte techniku "zaháknutí"
a na reflexní bod p řitlačte.
01 .30
min
Položte svůj p racovní palec
k zápěstí na malíkové straně
a pěti jemnými p řítlaky
(5 bederních o b ratlů)
postupujte na druhou stranu
zápěstí. Sti m u l ujte každý krok
malým i kroužky.
harmonizace tělesné soustavy
97
re p rod u kč n í so u stava
impotence u mužů
Neschopnost dosáhnout či
Abyste pomohli od těchto
udržet adekvátní erekci
bolestí, pracujte na
k pohlavnímu styku .
následujících reflexních
bodech:
neplodnost u mužů Určení
přesného problému je zde
Děloha/prostata
a vaječníky/varlata
obtížné, i když nejčastěji se
jedná o nízký počet spermií
Penis
nebo abnormální spermie.
Hypofýza
neplodnost u žen Nemožnost
počít po roce či delší době
Spodní část zad
pohlavní aktivity během
Vejcovody/chámovody
ovulace.
snížení dělohy Se vyvine,
když svaly pánve jsou
poraněné či oslabené tak, že
už nemohou udržet dělohu na
svém místě. Příznaky jsou bolesti v zádech, nepříjemné
pocity v břiše, silná
menstruace a inkontinence.
endometrióza Stav, při kterém
se buňky z děložní sliznice
ocitnou mimo dělohu a rostou
v jiných částech těla.
1 Reflexní body dělohy/
prostaty a vaječníků/varlat
2 Reflexní bod penisu
Příznakem může být
silné krvácení, bolestivá
0 1 .00 min
30 sec
menstruace a bolesti ve
spodní části zad.
98
harmonizace tělesné soustavy
O b raťte ruku ošetřovaného dl aní
Od reflexního bodu p rostaty na
d o l ů ; vaše ukazováky spočívají
hř betn í straně r u ky užijte svůj
po stranách ruky ošetřovaného
pracovní u kazovák n a p řítlak
a na zápěstí; nahmatejte tam
v dalším bodě v linii u kazováku.
malou proh l u be ň a pak j i
Přitlačte nahoru i dolů
přítlakem sti m u l ujte .
k reflexn ímu bod u prostaty.
1JIíI�lnr i!tíst ad
děloha/prostata
vaječníky/
varlata
vaječníky/varlata
Levá r uka - hřbetní část
3 Reflexní bod hypofýzy
0 1 .00 min
Pod ržte ruku ošetřovaného
v dlani jedné své ruky. Užijte
svůj pracovní palec na p řítlak
·a sti mu laci středu palce
ošetř ovaného.
Levá r uka - d l aň
4 Reflexní body
spodní části zad
01 .30 min
Položte svůj p racovní palec
k zápěstí na malíkové straně
a pěti jemnými p řítlaky
(5 bederních ob ratl ů)
postupujte na druhou stranu
zápěstí. Sti m u l ujte každý
krok malými kro užky.
5 Reflexní body
vejcovodů/chámovodů
0 1 .00 min
Obraťte ruku ošetřovaného dl aní
d o l ů ; užijte svůj pracovní palec
na masážní pohyb v okolí
zápěstí na mal íkové hraně
a postup ujte až k reflexním
bod ům dělohy/prostaty.
harmonizace tělesné soustavy
99
s p e c i a l i z o va n á
ref l exo l o g i e
r u ky
Ošetře n í s e b e a osta t n íc h :
1 5 m i n u tová o š etře n í
v této kapitole ukazuje m e , jak se ref lexní terap i e ruky může
užít na pomoc v různých stád iích života, od těhotenství po
menopauzu , nebo jak se dá vítězit nad stresem. Každá
sekvence se dá užít na ošetře n í sebe nebo ostat n ích
a měla by trvat 1 5 m i n ut; sezn amte se s textem sekce
" Užití násled ujícího postu p u " a maximálně ho využijte.
•
Těhotenství, 1 4.-36 týden.
1 02
•
Termi n á l n í nemoci
•
Těhotenství, 37.-40 týden.
1 04
•
Zvládání stresu
116
•
Kojenci
•
Boj proti stresu
118
•
Emocion á l n í dobro
1 20
•
Živiny a detoxikace
1 22
1 06
,. Malé děti
1 08
•
Menopauza
•
Zlaté roky
110
112
114
tě hote n ství , 1 4 . -36 . týd e n
malátnost Je běžná asi po
Užití následujících postupů
Většina problémů spojených
s těhotenstvím je výsled kem
hormonáln ích změn,
nedostatkem vitam i n ů ,
m i nerálů a přesunem
a zvýšením hmotnosti.
Po 1 4. týd n u m ůže reflexologie
u lehčit těmto p roblémům
a nastolit stav homeostázy
( p řirozené vyváženosti).
Provádějte následující terapii
jednou denně.
1 6 . týdnu; je způsobena
snížením krevního tlaku,
jelikož se děloha začíná
dotýkat hlavních cév.
zácpa Běžná během
těhotenství, jelikož se potrava
pohybuje trávicím traktem
pomaleji díky hormonálním
změnám ovlivňujícím svaly.
Tablety železa tento stav ještě
zhoršuj í.
syndrom karpálních tunelů
Abyste napomohli uvedeným
stavum, pracujte na
následujících reflexních
bodech :
Eustachova trubice
Žaludek
Tlusté střevo
Karpální tunel
I Močová trubice
Komprese nervů
v zápěstí (viz také str. 66)
je charakterizována
necitlivými, brnícími
a bolestivými prsty;
docela běžný stav
na konci těhotenství.
otoky Zadržování vody
či tělesných tekutin, což
způsobuje m írné otoky tkán í.
P rsty, nohy, kotníky a chodidla
mohou tak m írně a nepříjemně
otéci .
1 Reflexní bod
Eustachovy trubice
01 .00 min
Podržte ruku ošetřované.
Položte p racovní palec mezi
p rostředník a p rsteník. Přitlačte
směrem ke kloubu prostředníku
a sti m u lujte bod jemným
kroužením.
1 02 special izovaná reflexo l o g i e ruky
2 Reflexní body žaludku
01 .30 min
Podržte ruku ošetřované. Svůj
p racovní palec přiložte ke svalu
palce a k l i n i i u kazováku. Pak
pOkračujte až do o h b í palce
a vraťte se zpět do původního
místa. Pokračujte tak, dokud
nepokryjete celou ob last jako
výplet kola.
•
tlusté střevo
ma1ft6 trubice
carpll tllnel
Levá ruka - dlaň
Levá ruka - h řbetní strana
3 Reflexní bod
tlustého střeva
02.00 min
•
Položte svůj p racovní palec ke
kořeni 4. zóny, hned nad zápěstí
ošetřované. O braťte p rst tak,
že jeho nehet směřuje k prste­
níku . Jemně masírujte 4. zónu
až do poloviny d laně. V tomto
bodě přitlačte a stim u l ujte, pak
prst otočte a "jděte" napříč dlaní
až téměř k druhé hraně ruky.
01 .30 min
Podržte ruku ošetřované dlaní
vzhů ru. Pracovní palec p řiložte
k jed né straně zápěstí
a technikou motýlka přitlačujte
a projděte na druhou stranu
zápěstí. Sti mu lujte body
jemnými krouživými pohyby
palce. Opakujte.
01 .00 min
Položte svůj p racovní palec ke
kořeni palce ošetřované ženy.
Zatlačte silněji směrem dolů
do sval u palce a k zápěstí;
stimul ujte.
special izovaná reflexo l o g i e ruky 1 03
tě h ote n stv í , 3 7 . -40 . týd e n
změny nálad Během
Užití následujících postupů
Pro přirozený porod p rovádějte
následující řadu reflexní terapie
denně; a při přiblížení termínu
2x denně a s d u razem na
reflexní body hypofýzy. Tato
žláza produkuje oxytocin,
hormon, jenž pomáhá
kontrakcím dělohy při porodu
a stimuluje produkci m léka.
I po porodu pokračujte denně
touto řadou přítlaku, abyste
zharmonizovala hormony
a předešla postnatální depresi.
těhotenství běžné; jsou
způsobené hormonálními
změnami, nedostatkem
vitam inu B a fyzickým
a psychickým stresem.
bolesti zad Základem tohoto
častého problému je často
špatné držení těla;
samozřejmě tu hraje roli
zvýšená hmotnost těla
a vliv hormonu progestronu,
který uvolňuje svalstvo.
Abyste napomoh li uvedeným
stavům, pracujte na
následujících reflexních
bodech:
Hypofýza/oxytocin
Štítná žláza
Děloha a vaječníky
Páteř
Ledviny/nadledvinky
nespavost Je velmi běžná
během posledních týdnů
před porodem. Je spojena
s nízkými hodnotami
vitaminu B, potíží pociťovat
se pohodlně a úzkostí
z porodu.
vyvolaný porod Syntetický
oxytocin se užívá na vyvo lání
porodu a někdy na vypuzení
placenty z dělohy po porodu.
postnatální deprese
Charakterizovaná šokující
a nekonečnou apati í, pocitem,
1 Reflexní bod
hypofýzy/oxytocinu
[�J
02.00 min
01 .00 min
že nejjednodušší úkoly
spojené se životem a obecně
s dítětem jsou ty nejtěžší.
Podržte palec jedné ruky
v prstech ruky druhé. Užijte
svuj pracovní palec na přítlak
a sti mulaci středu palce.
1 04 specia lizovaná reflexologie ruky
O braťte ruku dlaní dolu a pol ožte
jeden palec do d ruhé d laně.
Užijte svuj p racovní palec
a přitlačujte od jedné rýhy palce
k d ruhé. Měla byste stimu lovat
tu část palce, která je blíže
u kazováku.
vaječníky
�
�
� vaječníky
děloha
Levá ruka - h řbetní strana
Levá ruka - dlaň
f
3 Reflexní body dělohy
a vaječníků
5 Reflexní bod
ledvin/nadledvinek
01 .00
•
4 Reflexní body páteře
min
Obraťte ruku dlaní d o l ů . Užijte
svůj pracovní palec a ukazovák
na přítlak u palcové a malíkové
hrany. Na každé straně
nahmatáte malou p rohlubeň,
zde přitlačte a sti m u l ujte.
02.00
min
Uchopte jed n u ruku za d r u h o u .
Užijte svůj p racovní palec n a
jemném přítlaku na kosti
u kořene palce. Proveďte
1 2 jemných přítlaků až k zápěstí,
pOkračujte s p řítlaky po kosti
až směrem do ruky.
01 .00
min
Uchopte jed n u ruku do druhé.
Položte svůj p racovn í palec na
spodn í část svalu palce a v l i n i i
ukazováku. V tomto místě užijte
techniku "zaháknutí" v pavo uku
linií čar a p řitlačte.
special izovaná reflexologie ruky 1 05
koj e n c i
Kojencům se jemná
reflexologie ruky velmi líbí,
jelikož jsou velmi vnímaví na
Užití následujících postupů
Abyste napomohli uvedeným
Provádějte toto ošetření denně
stavům, pracujte na
dotek a terapeutický stimul.
zvláště po kojení. Položte d ítě
následujících reflexních
Každá technika má na dítě
na postel v teplém pokoji
bodech
rúzně vlivný účinek; vnitřní
s malým osvitem a relaxační
napětí musí být citlivě
hudbou v pozadí. Na zmírnění
sledováno, jelikož jeho/její
tření užijte kukuřičný krém či
potřeby se během dne budou
sladký mandlový olej. Začněte
měnit.
ve l m i jemným dotekem a p řítlak
zvětšujte tak, jak si dítě bude na
Váš dotek múže kojenci
pomoci prožít potěšení, zvýšit
reflexologii zvykat a vaše důvěra
nonverbální komunikaci a dát
se bude zvyšovat. Sezení mějte
mu pocit bezpečí, pohody
krátká, jelikož novorozenci mají
a harmonie. Reflexologie
krátkou pozornost.
Dutiny
Eustachova trubice
Játra/slezina
Střeva
Lymfatické žlázy
múže pomoci vašemu dítěti
uvolnit napětí po porodu
a přizpúsobit se životu ve
vnějším světě. Během další
doby múže tato terapie pomoci
vybudovat zdravý imunitní
systém a vyrovnat energie
v celém tělesném systému tak,
aby správně fungoval.
1 Reflexní body dutin
2 Reflexní bod
Eustachovy trubice
02.00 min
01 .00 min
Pod ržte p rsty dítěte ve své d l a n i .
Pod ržte prsty d ítěte ve své d lani.
Užijte pracovního palce na
Pol ožte pracovní palec mezi
přítlak jakéhokoli p rstu, a to
p rostředníček a prste n íček
od kořene až po jeho vrcholek
a sti m u l ujte tuto o b l ast jemnými
a zpět. V každém kroku
kroužky.
p rovádějte st im ulační pOhyby
jemnou krouživou masáží.
1 06 specia lizovan á reflexo logie ruky
J
Eustachova
trubice
játra/slezina
Levá ru ka - d laň
Levá ruka - h řbetní strana
3 Reflexní body jater (pravá
ruka)/sleziny (levá ruka)
0 1 .00 min
•
Položte pracovní palec na hranu
ruky d ítěte, asi jeden palec od
kořene malíku. Užijte techn iku
"housenky" a pohyb ujete se
třemi malými kroky do dlaně.
Pokračujte tímto způsobem
v dalších 5 lin iích, skončíte
p rávě nad zápěstím.
4 Reflexní body střev
02.00 min
Položte p racovní palec ke kořeni
4. zóny, h ned nad zápěstí d ítěte.
O braťte p rst tak, že nehet
směřuje k prste níku. Jemně
masírujte 4 . zónu až d o po loviny
dl aně. V tomto bodě jemně
p řitlačte a sti m u l ujte, pak p rst
otočte a pOkračujte napříč d laní.
5 Reflexní body
lymfatických žláz
0 1 .00 min
Položte ruku d ítěte d o své ruky
d laní dolů. Položte svůj pracovní
ukazovák a palec mezi kořen
ukazováku a p rostředníku.
Přitl ačte a užijte techniku
"zobáku" a jemnými kroky
s měřujte k zápěstí. Takto
pokračujte mezi 3. a 4. zónou
a 4. a 5. zónou.
specializovaná reflexologie ruky 107
m a l é d ěti
Reflexologie ruky může pomoci
stimulovat léčebný proces, ale
Užití následujících postupů
Abyste napomohli uvedeným
i zajistit, že všechny tělesné
Ošetře n í provádějte v tiché,
stavům, pracujte na
systémy budou pracovat
temnější m ístnosti, kde nejsou
následujících reflexních
harmonicky na všech úrovních.
žádné telefony a kd e h raje
bodech:
Pamatujte si - když se u d ítěte
jemná hudba, p ředn ostně před
objeví nějaký zdravotn í
usnutím či před pohádko u .
problém, měl by ho co nejdříve
U bezpečte s e , že dítě je
vidět lékař.
v pohodě a že, pokud je to
nutné, m ůže potom h n ed
špatná chuť k jídlu Obvykle
usnout. D ítěti d o p řejte
znak nebo příznak nějakého
jakoukoli hračku či jiná tišítka.
problému. Může být zaviněna
emocionálními faktory (stresem,
P l íce
Krk
Střeva
Ledviny/nadledvinky
Páteř
úzkostí, depresí) nebo
nedostatkem výživy.
difterický croup Infekce
dýchacích cest, jež způsobuje
zúžen í dýchacích cest d íky
zduření. Může se zvýšit výskyt
hlenu a ten může ucpat dýchací
cesty. Příznaky jsou - dýchací
potíže a dávivý kašel.
hyperaktivita Lékařský termín
pro nedostatek pozornosti
a nadměrný neklid. Ovlivňuje
hlavně děti a je doprovázena
1 Reflexní body pliC
problémy s chováním.
0 1 . 00 min
01 .00 min
Pol ožte svůj pracov n í palec do
Pol ožte svůj pracovní palec do
d l aně dítěte mezi 5. a 4. zónu.
jedné třetiny dlaně dítěte, mezi
P řitlačte a UŽijte tech niku
ukazovák a prostředník. Pomalu
"housenky" na pohyb ke kořeni
postupujte nahoru j e m n o u
p rstů a mezi kost m i . Takto
masáží m e z i kostmi k e kořeni
pokračujte mezi 4 . a 3 . zónou
prstů. OpakUjte, sti m u l Ujte
a
3. a 2. zónou.
v každém bodě jemnými
kroužky (viz obr. ) .
I
1 08 special izovaná refl exologie ruky
Levá ruka - dlaň
Levá ruka - h řbetní strana
4 Reflexní bod
3 Reflexní body střev
02.00
5 Reflexní body páteře
ledvin/nadledvinek
min
Položte svůj pracovní palec ke
kořeni 4. zóny, hned nad zápěstí
dítěte. Ob raťte prst tak, že nehet
-směřuje k prsteníku. Jemně
masírujte 4. zónu až do poloviny
dlaně. V tomto bodě jemně
přitlačte a sti mul ujte, pak p rst
otočte a postupujte nap říč dlaní
až k "pavouku" čar ruky.
0 1 .00
min
Uchopte jednu ruku d ítěte do
své. Položte svůj pracovní palec
na spodní část svalu palce d ítěte
a v l i n i i u kazováku (tak d o
poloviny ruky) . V tomto m ístě
užijte techniku "zaháknutí"
a jemně přitlačte.
02.00
min
Uchopte ručičku jako byste s i
třásli rukou. Užijte svůj pracovní
palec a jemně přitlačujte od
1 . k 2. kloubu, pak od d ru hého
ke koře n i palce a směrem
do ruky.
specializovaná reflexologie ruky 1 09
m e n o pauza
Menopauza se objevuje, když
tělo ženy přestane produkovat
Užití následujících postupů
Abyste napomohli uvedeným
vajíčka a u stane menstruace,
Denní praktikování níže
stavům, pracujte na
což je konec plodnosti; jedná
uved eného reflexologického
následujících reflexních
se o dobu mezi 51 a 55 rokem
ošetření po muže m i n imalizovat
bodech:
věku ženy. Vaječníky produkují
mnohé nepř íje m n é projevy
menší množství pohlavních
spojené s menopauzou.
hormonů, estrogenu
Páteř
Hypofýza
a progesteronu, což
způsobuje fyziologické
Příštitná tělíska
a psychologické změny.
Mezi prožívané příznaky
Ledviny/nadledvinky
menopauzy patří změny nálad,
deprese, bolesti hlavy,
Vaječníky
mrákoty, únava, noční pocení,
problémy s močovým
měchýřem, citlivost prsou,
stárnutí kůže, nespavost,
suchá vagína, nepohoda
během pohlavního styku,
nedostatek zájmu o pohlavní
styk, návaly.
Po menopauze může být
zvýšené riziko osteoporózy,
nemocí srdce a hypofu nkce
štítné žlázy (viz také str.
90).
03.00
01 .00
min
min
Položte jednu ruku do d ruhé tak,
Vezměte palec ošetřované ruky
že palec jedné ruky spočívá mezi
d o d ruhé ruky. Užijte pracovní
ukazovákem a prostře d níke m .
palec na přítlak a sti m u l aci
Svuj pracovní palec užijte n a
v o b lasti středu ošetřovaného
j e m n é masáži p o kosti palce,
palce.
a to od 1 . k 2. klou b u ; pak
po kračujte s pohyby po kosti
až zápěstí a směrem do ru ky.
1 1 0 s p e c i a l izovaná reflexo l o g i e ruky
�
ledviny/nadledvinky
páteř
vaječníky
� vaječníky
�
Levá ru ka - dlaň
Levá ruka - h řbetní strana
3 Reflexní bod
Reflexní bod
ledvin/nadledvinek
4
příštítných tělísek
01 .00 min
01 .00 min
5 Reflexní bod vaječníků
0 1 .00 min
Přil ožte palec tak, jak je
U c h opte jedu ruku do d ru h é .
Ob raťte ruku d lan í nahoru.
vyobraze n o . P ř i ložte p racovní
Pol ožte p racovn í palec na
Pracovním ukazovákem se
ukazovák p roti prvnímu kloubu
spodní část svalu palce a v l i n i i
pohyb ujte od m a l íkové h rany
palce zevnitř. Přitlačte proti
ukazováku. V tomto místě užijte
k zápěstí; nahmatejte zde mal ou
kosti a sti m u l ujte tuto o b last ve
tec h n i k u "zaháknutí" a p řitlačte.
pro h l u b e ň ; p řitlačte tec hn ikou
a p roti s m ě ru h o d i nových
"tornáda" a sti m u l ujte j i .
ručiček.
special izovaná reflexologie ruky
111
-
z l até roky
Tak, jak lidé stárnou, jejich
imunitní systém se zhoršuje;
Užití následujících postupů
Abyste napomohli uvedeným
lidé jsou pak náchylnější
Praktikujte ošetření denně
nebo d okonce 2x denně, je-Ii
potřeba. Buďte o patrní p ři
p ráci na p l oškách na prstech,
kde b u d e možná pokožka
uvolněná a možná tam b u d o u
i polámané d robné cévy.
Celkový p řítlak by měl být
jemný a neměl by způsobovat
nepohod lí; pokud způsobuje
nepohod u , pak s nižte míru
p řítlaku , aby ošetření bylo
maximálně příjemné.
stavům, pracujte na
k nemocem. Stárnutí je
při rozený proces, zpomaluje
tělesné funkce a tělo se
oslabuje.
Jednou z nejběžnějších
nemocí starých lidí je artritida
a další nemoci kloubů. Zanícení
jednoho nebo více kloubů se
projeví ztuhlostí, bolestí
a zduřením. Také se objeví
snížení rozsahu pohybu a ve
většině případech je obvyklá
následujících reflexních
bodech:
Hlava
Močový měchýř
Játra/slezina
TI usté střevo
Lymfatické žlázy
ranní bolest a ztuhlost.
Reflexologie ruky je velmi
účinná metoda ošetření pro
starší lidi. Odpomůže od mnoha
bolestí a rozvolní příčiny
chronických nemocí.
Reflexologie může zvýšit
oběh krve, což je u starších
lidí velmi důležité.
1 Reflexní body hlavy
02.00 min
Položte palec ošetřovaného do
své dlaně. Užijte pracovního
palce na p řítlaky od vrchol u
palce ošetřovaného až k jeho
koře n i ; to je po celé jeho dél ce.
Sti m u lujte p lošky jemnými
kro užky.
1 12
specializovaná reflexologie ruky
Položte svůj pracovní palec na
kořen palce ošetřovaného. Užijte
techniky "trhu " (sil nějšího
p řítlaku ) směrem k zápěstí
a sti m u l ujte m ísto.
hlava
f--.. • f
.....
-< I I ......
játra!
"'-"--H'- slezina
tlusté střevo
�
moi!ový .icbjf
Levá ruka - h řbetní strana
Levá ruka - d l a ň
3 Reflexní body jater (pravá
strana)/sleziny (levá strana)
01 .00 min
•
5 Reflexní body
lymfatických žláz
01 .00 min
02.00 min
Pol ožte svůj p racovní palec na
Pol ožte svůj pracovní palec ke
Položte ruku ošetřovaného do
hranu ruky ošetřovaného (asi
kořeni 4. zóny, hned nad zápěstí
své ruky d laní d o l ů . Přiložte svůj
jeden palec od kořene malíku).
ošetřovaného. Ob raťte nehet tak,
pracovní ukazovák a palec mezi
Užijte tec hniku "housenky"
že směřuje k prsteníku. J e m n ě
kořen p rsteníku a malíku
a pohybujete se t ře m i malými
masírujte 4. z ó n u a ž d o p o l oviny
ošetřovaného. Přitlačte a užijte
kroky d o d l a n ě . Pokračujte tímto
d laně. V tomto bodě přitlačte,
tech n i ku "zobáku" a pomalými
způsobe m v dalších pěti
sti m u l ujte, pak prst otočte
kroky smě řujte k zápěstí. Takto
vOdorovných l i n i íc h , skončíte
a pokračujte nap říč dlaní až do
pokračujte mezi 3. a 4. zónou
b l ízko zápěst í.
" pavouka" čar u p rostřed ruky.
a 2. a 3. zónou.
specializovaná reflexologie ruky
113
te r m i n á l n í n e m o c i
Reflexní terapie ruky může
pomoci ošetřit stres kolem
Užití následujícíCh postupů
Abyste napomohli uvedeným
mnoha terminálních nemocí;
Ošetření užijte tolikrát, koli k rát
stavum, pracujte na
pomůže každý den kontrolovat
si mys l íte, že je během dne
následujících reflexn ích
bolest a zlepšit celkový stav
nutné. Je třeba užít jen jemný
bodech :
a kvalitu života pacienta.
přítlak, abyste nezpůsobili
Ošetření povzbuzuje produkci
nepříjemné pocity. Každé
endorfi n ů , což může ulevit
ošetře n í musí být příjemné.
bolesti a uvolnit tělo. Léky často
Ošetřit pacie nta m ů žeme
mají celou řadu vedlejších
v sedě či vleže a ten pak m ůže
nepříjemných účinků
rovnou usnout.
a reflexologie na ruce může
Autonomní nervy
Plíce/oblast srdce
Játra/slezina
Tlusté střevo
pomoci tak, že se s n i m i tělo
lépe vyrovnává a dosáhle větší
Páteř
harmonie.
Reflexologie může také
být citlivým nonverbálním
prostředkem k vyjádření lásky.
Může být důvodem k návštěvě,
může odvést mysl od bolesti
a utrpení; reflexní terapie v
tomto případě hraje velmi
pozitivn í roli.
1 Reflexní bod
autonomních nervů
01 .00 min
2
Reflexní body
pl ic/oblasti srdce
E..lJ
01 .00 min
Pol ožte svůj pracovní palec do
Pol ožte svůj p racovní palec mezi
středu d laně ošetřovaného. Zde
2. a 3. zó n u . Housenkovitým
jemně přitlačte, sti m u l ujte
pohybem "jděte" ke kořeni p rstU
malými kroužky.
mezi dvěma kostmi. Pohyb
opakujte také mezi 3. a 4 . zónou
a 4 . a 5 . zón o u . Pro ob last srdce
postupujte odp rava do leva;
začněte u kořene p rstů
a skončete v l i n i i b ránice.
114
special izovaná reflexologi e ruky
l íce
autonomní nervy
�
játra/slezina
páteř
tlusté střevo
Levá r u ka - h řbetní strana
3 Reflexní body jater (pravá
strana)/sleziny (levá strana)
E?J
0 1 .00 min
Pol ožte svůj p racovní palec na
h ranu ruky ošetřovaného, asi
jeden palec od kořene malíku.
Užijte tec h n i k u " h o u se n ky"
•
a pOhybujte se třemi malými
kroky do d laně. Pokraču jte
tímto způsobe m v dalšíc h pěti
vodoro vných l i n iích; skončíte
hne d nad záp ěst ím .
Levá r u ka - dlaň
Reflexní body
tlustého střeva
4
5 Reflexní body páteře
02.00 min
�
02.00 min
Položte svůj pracovní palec ke
Uchopte ruku ošetřovaného
kořeni 4. zóny, hned nad zápěstí
jako byste si j í "třás l i " . Jako
ošetřovaného. O b raťte nehet tak,
ho usenka se pohyb ujte
že směřuje k prsteníku. Jemně
pracovním palcem po kosti,
masírujte 4 . zónu až d o p o l oviny
od 1 . k l o u b u k d ruhému až
d laně. V tomto bodě přitlačte
k zápěstí. Stimul ujte každý
a sti m u l ujte, pak prst otočte
krok malými kroužky.
a "jděte" nap říč dlaní až
k l i n i ím čar v d lani.
s p e c i a l izovaná refl e x o l o g i e ruky
1 15
zv l ád n u t í stre s u
Stres se prom ítá do všech
Užití následujících postupů
Následující ošetření provádějte
alespoň 1 x den ně, a to v
tichém m ístě bez stresujících
vlivu. Pamatujte si, že zároveň
máte správně dýchat. Pomalý
a hluboký dech bude mít na
tělo během ošetření významný
uklidň ující vliv; klidné tělo se
lépe ošetřUje.
úrovní vašeho žívota a může
vést k psychíckým problémům
jako je úzkost a deprese
a rovněž mentální a fyzické
problémy. Mnohé nemoci se
ke stresu přímo vztah ují
a mohou se ještě zhoršit.
Pokud se stres, který
produkuje nepříznivé příznaky,
řádně nezvládne, mohou
vzniknout vážnější nemoci.
Abyste napomohli uvedeným
stavům, p racujte na
následujících reflexních
bodech :
Hypotalamus
Páteř
Plíce
TI usté střevo
Při dlouhodobém stresu tělo
není schopno si rych le zajistit
Ledviny/nadledvinky
dostatek živin, což je může činit
ještě zranitelnějším vůči
nemocem; léčebný proces
je delší. Zvládnutí stresu
je pro reflexní terapii jedno
z nejdůležitějších témat. Když ji
budete praktikovat, můžete se
obecně udržet v pohodovém
stavu a bez nemocí.
01 .00 min
Vezměte s i palec do dlaně. Užijte
p racovní palec ke sti m u laci
vnější hrany palce. Zároveň při
sti mu lačních přítlacích pomalu
a hluboce dýchejte.
1 1 6 speCia lizovaná refl exologie ruky
01 .00 min
Vezměte jednu ruku do druhé.
Užijte techniky housenky
a takovým přítlakem se
pOhybUjte po kosti palce,
a to od 1 . ke 2. kloubu od
2. kloubu až k zápěstí
a směrem do ruky.
!
hypotalamus
1 ":':";"1
ledviny/nadledvinky
páteř
�
Levá ruka - d laň
Levá ruka - hřbetní strana
3 Reflexní body plic
4 Reflexní body
5 Reflexní bod
�
tlustého střeva
EiJ
ledvin/nadledvinek
02.00 min
Položte pracovní palec do d laně
mezi 4. a 5. zón u . Přitlačte
a užijte techniku "house nky"
u kořene p rstů a mezi kostm i .
Takto pokračujte mezi
3. a 4. zónou a 2. a 3. zónou.
02.00 min
Položte pracovní palec ke kořeni
4. zóny, hned nad zápěstí.
O braťte nehet tak, že s m ě řuje
k p rsteníku . Jemně masírujte
4. zónu až do poloviny d laně.
V tomto bodě přitlačte, sti m u­
l ujte, pak p rst otočte a pokra­
čujte v terapii napříč dlaní až
k "pavouku" linií čar v d lani.
�
0 1 .00 min
Uchopte j e d n u ruku do druhé.
Položte pracovní palec nad
sval palce a v l i n i i ukazováku
(v polovině ruky). V tomto místě
užijte techn iku "zaháknutí" d o
l i n i í čar v dlani a p řitlačte.
special izovaná reflexologie ruky 1 1 7
boj p roti stresu
Tělo má určité kontrolní
mechanismy, aby mohlo
Užití následujících postupů
Abyste napomoh l i uvedeným
odrážet každodenní stresy.
Následující ošetření p rovádějte
stavům, pracujte na
Pokud jsou tyto mechanismy
alespoň 1 x denně v tiché
následujících reflexních
dlouhodobě narušovány nebo
a klidné m ístnosti. Užijte je
bodec h :
jsou extrémní, mohou tělo
v ko m b i naci s předešlou
poškodit.
kapito l o u "Zvládnutí stresu"
(str. 1 1 6) , abyste tělu p o m o h l i
Existuj í tři fáze adaptace na
stres: alarmující situace, odpor
vytvořit při roze nou obranu
a nakonec vyčerpání. Každá
a uměli zvlád n o u vl ivy stre s u .
fáze je kontrolována hormony
a jelikož stres může mít
Hlava
Hypofýza
Kost týlní
Ledviny/nadledvinky
zničující vliv na hormonální
systém, může tudíž vytvořit
Lymfatické žlázy
velmi dobrou půdu pro nemoci.
Vědci odhadují, že stres
přispívá k 80 % veškerých
nemocí včetně kardio­
vaskulárních nemocí
a rakoviny.
Reflexologie ruky pomáhá
zlehčit vlivy stresu tím, že
navodí hlubokou relaxaci,
jež dovolí nervovému systému,
aby fungoval normálně, aby
tělo uvolnil a aby nastolil
harmonii.
2 Reflexní bod hypofýzy
Pol ožte r u k u ošetřovan é h o
Položte d laň ošetřovaného do
d o své d l aně. Užijte svého
své r u ky. Užijte svůj p racovní
p racovního palce na přítlaky,
palec na p řítlak a sti mu laci
b u ď od vrcholu palce
v oblasti střed u palce
ošetřovaného d o l ů , nebo od
ošetřovaného.
kořene nahoru; jemnými přítlaky
postup ujte po celé p loše palce.
Sti m u l u jte p lošky jemnými
kroužky.
1 1 8 special izovaná reflexologie ruky
Levá ruka - hřbetn í strana
3 Reflexní bod týlní kosti
02.00 min
Podržte palec ošetřovaného ve
své dlani. Položte svůj p racovní
palec na p rv n í kloub palce
ošetřovaného. V této části
přitlačte proti kosti a sti m u lujte
bod po i p roti směru hodi nových
ručič ek.
Levá ru ka - dlaň
4 Reflexní bod
ledvin/nadledvinek
�
0 1 .00 min
Uchopte ruku ošetřovaného
do své ruky. Položte svůj
p racovní palec nad sval
palce ošetřovaného a v l i n i i
ukazováku. V tomto m ístě užijte
techniku "zaháknutí" a na plošku
p řitlačte.
5 Reflexní body
lymfatických žláz
tj
02.00 min
Položte ruku ošetřovaného d o
své ruky d laní dolů. Přiložte svůj
pracovní ukazovák a palec mezi
kořen p rsteníku a malíku
ošetřovaného. P řitlačte, užijte
techniku "zobáku" a pomalými
kroky směřujte k zápěstí. Takto
pokračujte mezi 3. a 4. zónou
a 2. a 3. zónou.
special izovaná reflexologie ruky 1 1 9
c i tová p o h o d a
Stav mysli je těsně spjat
s pohodou těla. Negativn í
Užití následujících postupů
Abyste napomohli uvedeným
emoce se mohou projevit
Dýchejte zhlu boka po celou
dobu ošetřování. Následujíc í
ošetření p rovádějte b u ď hned
po rán u , nebo v poledne, nebo
v pozd ním odpoledni.
stavům, pracujte na
v těle jako nemoc, pokud
nejsou napraveny.
Zhluboka dýchejte kdykoli,
pokud chcete udržet emoce
pod kontrolou. Nadechněte se
následujících reflexních
bodech:
Dutiny
Bránice
nosem, dech na několik vteřin
zad ržte a pak pomalu
Šíje
vydechujte ústy. Provádějte
to také při stimulaci solaru
Páteř
plexu na dlani (viz str. 5 1 ) ,
dokud napětí nezmizí.
Šišinka
Jemná reflexní terapie ruky
nám může pomoci zvládnout
obtížné situace, které se
nezdají pod kontrolou.
Umožňuje bezpečný způsob
ztišení emocí a nemá vedlejší
účinky. Reflexologie ruky
poskytne klid ke vzniku nových
nápadů, dodá vám novou
,
duševní energii a pozitivní
náhled.
.
,
�
2 Reflexní body bránice
02.00 min
Pod ržte prsty jedné ruky
v druhé. Užijte volný, p racovn í
palec na přítlaky na u kazováku,
a to od shora dolů a opět
nahoru. Dále tímto způsobem
pracujte na všech prstech.
Každý přítlak sti m u l ujte
malým kroužením.
1 20
special izovaná reflexologie ruky
0 1 .00 min
Položte p racovní palec
k malíkové h raně ruky (do
p rvní třetiny dlaně) ; užijte
techn iku pohybu motýla
a promasírujte dlaň z jedné
strany na d r u h o u .
šíje
bránice
Levá ruka - d l aň
Levá r u ka - h řbetní strana
5 Reflexní bod šišinky
3 Reflexní body š íje
02.00 min
01 .00 min
01 .00 min
Vl ožte palec do druhé ruky tak,
Vezměte jednu ruku do druhé.
Pol ožte palec do druhé ruky.
že spočívá mezi ukazovákem
Užijte p řítlaku palce a pOhybujte
Užijte volný palec na stim ulaci
a prostře d n íke m . UŽijte volný
se po kosti ošetřovaného palce;
vnitřního okraje b ř íška palce
palec na to, abyste se mohli
p roveďte 1 2 jemných přítlaků po
a zároveň se při krouživém
pohyb ovat na kosti palce od
h raně palce až k zápěstí a dále
přítlaku z h l u b o ka nadechujte.
1 . k 2. kloubu. Na kosti proveďte
směrem do ruky.
sedm d ro bných p řítlaků; b u d o u
před stavovat 7 krčních o b rat l ů .
V každé m kroku je jemně
st i m u l ujte.
special izovaná reflexo logie ruky 1 2 1
živiny a detoxikace
Naše přijímání potravy závisí
nejen na potravi n ách, které
Užití následujících postupů
Abyste napomohli uvedeným
požijeme, ale také na tom, jak
Násled ující ošetření s e m ůže
stavům, pracujte na
je strávíme. Vyvážená strava
provádět 3x denně, aby se
následujících reflexních
obsahuje cukry, bílkoviny, t u ky,
revitalizoval po malý trávicí
bodech:
vitaminy a minerály a zd ravý
systém, zlepšil se krevní oběh,
trávicí systém zajistí to, že
aby se lépe vstřebaly vitaminy
živiny jsou řádně absorbovány.
a další živiny a aby se účinně
Detoxikace je odvádění
uvolnily toxiny a odpad n í
a elimi nace odpadních látek
p ro d u kty z těla.
Jícen
Žlučník
Žaludek
z těla. Každá nemoc má
negativní vliv na to, jak tělo
Játra/slezina
odpad n í látky odvádí. Aby
tělesný systém fungoval dobře,
Tlusté střevo
musíte jíst zdravě, žvýkat
potravu dostatečně, aby se
uvolnily trávicí enzymy a pít
nejméně 2 litry vody denně.
01 .00 min
01 .00 m i n
Položte svůj p racovní palec d o
Pol ožte svůj pracovní palec na
stře d u d l a n ě ošetřovaného, mezi
linii bránice u kořene prsteníku
2. a 3 . zónu a postup ujte malými
ošetřovaného. "Zahákněte se"
krouživými pohyby mezi kostmi
proti p rsteníku a sti m u l ujte
až ke kořeni ukazováku
jemným kroužením p roti tom uto
a prostředníku
kl o u b u .
1 22 specializovaná reflexologie ruky
žaludek
�\t
�
� žlučník
jícen
játra/slezina
tlusté střevo
Levá ruka - h řbetní strana
3 Reflexní bOdy žaludku
01 .30
min
Pod ržte ruku ošetřované h o .
Pracovní palec přiložte do
•
"pavouka" čar v dlani mezi palec
a ukazovák. Pak palcem
přitlačujte až ke kraji ruky
a vraťte se zpět d o původního
bod u . POkračujt e tak, dokud
nepokryjete celou ob last jako
výp let kola.
Levá ruka - d laň
4 Reflexní body jater (pravá
ruka)/slezina (levá ruka)
01 .00
min
Pol ožte svůj p racovní palec na
h ranu ruky ošetřovaného, asi
jeden palec od kořene malíku .
Užijte techniku "housenky"
a pohyb ujte se třemi malými
kroky d o d laně. POkračujte tímto
způsobem dalších pět lin ií,
skon číte p rávě nad zápěstím.
5 Reflexní body
tlustého střeva
02.00
min
Položte svůj p racovní palec ke
kořeni 4. zóny, hned nad zápěstí
ošetřovaného. Ob raťte palec tak,
že nehet směřuje k prsteníku.
Jemně masírujte 4. zónu až do
poloviny d laně. V tomto bodě
přitlačte a sti m u lujte, pak p rst
otočte a postu pujte nap říč dlaní
do středu l i n i í čar na ruce.
specializovaná reflexologie ruky 1 23
rej střík
1 Ominutová ošetření viz
systémy těla, harmonizace,
běžné stavy, ošetření
1 5minutová ošetření viz
specializovaná reflexologie
ruky
A
Absentování 1 2
Adaptace 42-3
Adaptační ošetření 42
Akné 80
Akutní stavy 8
Alergie 86
Alveoly 34
Amerika 1 0-1 1 , 1 3
Anatomie 26-39
Kosti 28
Kardiovaskulární
soustava 30
Typy buněk 26
Oběhová soustava 30
Trávicí soustava 35
Endokrinní soustava 33
Ruka 38-9
Hormony 33
Lymfatický systém 3 1
Svaly 28-9
Nervová soustava 32
Reprodukční soustava 37
Dýchací soustava 34
Vylučovací soustava 36
Anémie 84
Angina pektoris 84
Artérie (tepny) 30
Artritida 1 1 2
Astma 68, 92
Ateroskleróza 84
B
Bakteriální infekce 86
Běžná nachlazení 68
Běžné stavy, ošetření 58-77
stavy dýchacího ústrojí
68-9
stavy hlavy 60-1
stavy krku 62-3
1 24 rejstřík
stavy nosu 62-3
stavy ramen 64-5
stavy reprodukční
soustavy 76-7
stavy ruky 66-7
stavy šíje 64-5
stavy trávicí soustavy 70-3
stavy ucha 62-3
stavy zápěstí 66-7
Bílé krvinky 30
Bolest 1 3 , 1 6, 46, 1 1 4
Bolest hlavy 82, 1 04
Bolest zubu 60
Bolesti hlavy 1 2 , 60
Bolesti očí 60
Bolesti v krku 68
Bránice 34
Reflexní body 52, 70, 92,
1 20
Bronchitida 68, 92
Buňky 26
Buňky kostí 26
Bursitida 64
Derm (kožní vrstva) 27
Dermatitida 80
Děti 1 08-9
Detoxikace 1 22-3
Detoxikace 1 22-3
Difterický croup 1 08
Dlaňová strana ruky 22, 23
Duch 42
Dutiny 34, 53
Reflexní bOdy 62, 92, 1 06,
1 20
Dýchací soustava 34, 68-9,
92-3
C
Centrální nervový systém 32
Cévy 30
Citová pohoda 1 20-1
Crohnova nemoc 94
Cukrovka (diabetes melitus)
90
Cvičení hlubokého dýchání
1 20
Cystitida 74, 96
Cytoplazma 26
F
Fitzgerald w. , dr. 6, 1 1 , 20
Frekvence 46
Fyzické tělo 42
C
Č ervené krVinky 26, 30
Čchi 6
Č ína 1 0
D
Dánské studie 1 2- 1 3
Dechová cvičení 1 20
Děloha 37, 98
Reflexní body 77, 9 1 , 98, 1 0
Deprese 1 04
E
Egypťané 1 0-1 1
Emocionální pohodlí 1 20-1
Emocionální tělo 42
Endokrinní soustava 33, 90-1
Endometrióza 98
Endorfiny 1 7, 1 1 4
Energie 6, 1 7 , 20, 42
Erytrocyty 26
G
Gelózy 1 8
H
Hemeroidy 94
Hiátová kýla 70
Reflexní body 7 1
Historický přehled 1 0-1 1
Hladké svalstvo 28
Hlava 60-1
Reflexní body 52, 60, 68,
1 1 2, 1 1 8
Hl uboká žilní trombóza 84
Holistické zdraví 42
Hormony 33
Horní část páteře, reflexní
body 65
Hřbetní strana dlaně 22, 23
Hyperaktivita 1 08
Kosti 28, 38-9
Hyperfunkce štítné ž l ázy 90
Kostní buňky 26
Hypertenze 84
Krční spondylóza
Hypertenze krku 64
Močový měchýř 3 6 , 74
Reflexní body 74, 96, 1 1 2
Močový systém 36, 74-5,
96-7
(osteoartritida) 64
Močovod 36, 37
Hypofunkce nad ledvinek 90
Kreatin 38
Hypofunkce štítné žlázy 90
Krev 26, 27, 30, 38
Hysterektomie 76
Krevní destičky 30
Mozek 32
Krieger D . , dr. 1 8
Muž
Cll
Reflexní body 1 03
I mpotence 98
Krk 62-3, 68
Neplod nost 98
Reflexní body 68, 7 1 , 1 08
Chámovod 37
Chámovody, reflexní body 99
Kroky 48-57
Reprodukční sou stava 37
Chronické stavy 8, 1 2
Krouživé pohyby 48, 50
Vylučovací systém 36
Chřipka 68
Krystaly 1 8
Chuť k jíd lu 1 08
Křehcí jedinci 42
Kůže 27, 38, 80-1
Kyčle 38
Reflexní body 53
I mpotence 98
Infekce horních cest
dýchacích 92
( M E ) 86
Mysl 42
N
Načasování 46
I munitní systém 86-7
Indie 1 0
Myalgická encefalomyelitida
Nachlazení 68
L
Léčitelská krize 43
Namožený sval 82
Léčitelské ruce 1 8
Narození 1 3 , 1 04
Inkontinence 74, 96
Léčitelský prostor 44
Natažené svaly 82
Ischiatická reflexní ploška 89
Ledviny 36 , 74, 96
Nehty na rukou 38
Reflexní body 6 1 , 8 1 , 97,
1 05
J
Nemoc prostaty 76
Neplodnost 98
Jádro buňky 26
Lůno 37, 98
Nepravidelná m enstruace 76
Japonsko 1 0
Lupénka 80
Nervová soustava 1 6 , 32,
Játra 35
Lymfat ické žlázy 3 1
Reflexní body 72, 85, 1 07 ,
Reflexní body 5 4 , 69, 87,
88-9
Nervy
1 07, 1 1 3
1 13
Autonomní reflexní body 73,
1 14
K
M
Buňky 26, 32
Kameny 74
Malé děti 1 08-9
Zakončení 27
Kanálky 3 1
Kapiláry 27,30
viz také kojenci
ME viz myalgická encefalitida
Neurony 26, 32
Kardiovaskulární systém 33,
Membrána, buňka 26
N europřenašeče 32
Nespavost 35
Menierova choroba 88
Nevolnost 70
Karpální tunely 38, 39
Menopauza 1 1 0-1 1
Noční pomočování 96
Nos 62-3
84-5
Kladkové klouby 38
Menopauza 1 1 0-1 1
Klinický důkaz 1 2-3
Menstruace 76
Reflexní body 93
Klouby 38-9, 1 1 2
Meridiány 1 7
Klouzavé klouby 38
M i g réna 1 2 , 60
o
Kojenci 1 06-7
M ícha 32
Oběhová soustava 30, 84-5
Kolena 54
Mléčné žlázy 27
Odvodňovací kroky 51
Moč 36
Ochrnutí 88
Močová trubice 36
Ochrnutí obličeje 88
Reflexní body 83
Kontraindikace 42, 46
Kosterní svalstvo 28
Reflexní body 75, 97
Opakovaná poranění 66
rejstřík 1 25
Osifikace 38
Osteoartritida 82
Otok 1 02
Otrava jídlem 72
Oxytoc in 1 04
p
Pálení žáhy 70
Parkinsonova choroba 28-9,
82
Páteř, reflexní body 65, 83,
1 05
Periferní nervový systém 32
Peristaltika 35
Pevné klouby 38
Placebo efekt 1 9
Plazma 30
Plíce 34
Reflexní body 69, 86, 1 08
Plísňová infekce 86
Pohyby dopředu a vzad 49
Pokožka 27
Polohy ruky 22, 23
Polycytické ledviny 96
Poranění 43
Porod 1 04
Posi l ující cviky 56
Postnatální deprese 1 04
Potn í žlázy 27
Potrava 1 22-3
Pozice ruky 46
Práh bolesti 1 6
Prána 6
Premenstruační syndrom
( PMS) 1 3, 76
Primární zdravotní problémy
13
Prostata 37, 90
Reflexní body 77, 9 1 , 98
Prsty
Kosti 38
Rotace 50
Tažení 48
Průdušky 34
Průdušnice 34
Průjem 72
Přenesená bolest 1 6- 1 7
1 26 rejstřík
Příprava na sezení 44-7
Příštitná tělíska 82, 1 1 1
Přítlak 46
R
Ramena 64-5
Reflexní body 67
Raynaudsova choroba 66
Reakce na ošetření 43
Receptory 32
Reflexní body
Autonomní nervy 73, 1 1 4
Bránice 52, 70, 84, 92, 1 20
Dělohy 77, 91 , 98, 1 05
Dutin 62, 92, 1 06 , 1 02
Eustachovy trubice 62, 1 02,
1 06
Hiátové kýly 7 1
Hlavy 53, 60, 68, 1 1 2, 1 1 8
Horní části páteře 65
Hypotalamu 88, 96, 1 1 6
Chámovodů 99
Ischiatických nervů 89
Jater 72, 85 , 1 07, 1 1 3
J ícnu 1 22
Karpálních tunelů 1 03
Kolen 83
Krku, 68, 7 1 , 1 08
Kyčlí 83
Ledvin 6 1 ? 81 , 97, 1 05
Lokte 66
Lymfatických žláz 54, 69,
87, 1 07 , 1 1 3
Močové trubice 75, 97
Močového měchýře 74, 96 ,
1 12
Nadledvinek 6 1 , 8 1 , 1 05
Nosu 93
Oblasti 6
Oblasti srdce 85, 1 1 4
Oka 6 1
Oxytocinu 1 04
Páteře 65 , 83, 1 05
Penisu 98
Plic 69, 86, 1 08
Prostaty 77, 9 1 , 98
Příštitných tělísek 82, 1 1 1
Ramen 67
Rovnováhy 88
Sleziny 72, 80, 1 07, 1 1 3
Slinivky 53, 7 1 , 9 1 , 95
Souhlasné 24-5
Spodní části zad 75, 77, 97 ,
99
Srdce 84
Střev 73, 87, 1 03, 1 07
Šíje 53, 60, 8 1 , 1 2 1
Šišinky 1 2 1
Štítné žlázy 90, 1 04
Týlní kosti 53, 65, 1 1 9
Ucha 63, 88
Vaječníků 77, 9 1 , 98, 1 05,
111
Varlat 77, 9 1 , 98
Vnějšího ucha 63
Vnitřního ucha 63, 88
Zad 77, 9 7 , 99
Zubů 6 1
Žaludku 70, 1 02, 1 23
Žlučníku 94, 1 22
Reflexní body autonomních
nervů 73, 1 1 4
Reflexní body Eustachovy
trubice 62, 1 02, 1 06
Reflexní body hypofýzy 55,
74, 8 1 , 1 04
Reflexní body hypotalamu 88,
96, 1 1 6
Reflexní body jícnu 1 22
Reflexní body karpálního
tunelu 1 03
Syndrom 66, 1 02
Reflexní body lokte 66
Ref lexní body nadledvinek 6 1 ,
8 1 , 1 05
Ref lexní body očí 6 1
Ref lexní body penisu 98
Reflexní body rovnováhy 88
R eflexní body srdce 85, 1 1 4
Ref lexní body šišinky 1 2 1
R eflexní body v týlu 52, 65 ,
1 19
Reflexní body vnitřního ucha
63
Reflexní body vnitřního ucha
63, 88
Reflexní body zad 77, 97 , 99
Reprodukční soustava 37,
76-7, 98-9
Revmatoidní artritida 86
Rolování po pěsti 50
Rosacea 80
Rozedma plic 92
Ruce
Anatomie 38-9
Klouby 38-9
Kosti 38-9
Ošetření běžných stavů
66-7
Posi luj ící cvičení 56
Rýma 62
Rýže 56
S
Sebeléčení ( viz běžné
nemoci , ošetření a
specializovaná reflexologie
ruky)
Sedlovité klouby 38
Sinusitida 62, 92
Skleróza multiplex 88
Slezina, reflexní body 72, 80,
107, 113
Slinivka 35
Reflexní body 53, 71, 91, 95
Snížená děloha 98
Solar plexus 51
Současná reflexologie 1 1
Souhlasné reflexní body
24-5
Soustava těla, harmonizace
78-99
Dýchací soustava 92-3
Endokrinní soustava 90-1
Imunitní systém 86-7
Nemoci kůže 80-1
Nervová soustava 98-9
Oběhová soustava 84-5
Svalovo-kosterní soustava
82-3
Vylučovací soustava 96-7
Specializovaná reflexologie
ruky 100-23
Srdce 30
Reflexní body 84
Srdeční komory 30
Stanovení cílů 46
Stárnutí 112-13
Starší lidé 1 1 2-1 3
Starší lidé 7 , 42, 112-13
Starší lidé 8, 42, 112-3
Staří Egypťané 10-11
Stres, 55 116-19
Stres 116-19
Střeva 35
Reflexní body 73, 87, 103,
107
Sval srdce 28
Svalová dystrofie 82
Svalovo-kosterní systém 82-3
Svaly 28-9 , 82
Syndrom podrážděného
střeva 72
Š
Šíje 64-5
Reflexní body 53, 60, 8 1 ,
121
Špatná chuť k jíd l u 108
Špatné tráven í 70
Štítná žláza 90
Reflexní body 90, 104
T
Těhotenství 43, 102-5
Technika "trhu " 54
Technika "zaháknutí" 53
Technika housenky 52, 53
Technika motýlka 52
Technika ptačího zobáku 54
Technika tornáda 55
Techniky, základní 52-6
Tenisový loket 66
Tenké střevo 35
Reflexní body 73
Teorie oběhu 1 8
Teorie reflexologie 1 6-2 1
Terapeutický dotek 1 8
Termináln í nemoci 114-15
Termináln í nemoci 42, 1 1 4- 1 5
Tinitus 62
Tl usté střevo 35
Reflexní body 73, 87, 103
Transmitery ( p řenašeče) 32
Trávicí systém 35, 70-3,
94-5
U
Ú leva bolesti 1 1 4
Ulpívání 18
Ústa 35
Uši 62-3
Reflexní body 63, 88
Úvodní kroky 48-9
Úzkost 13
V
Vaječníky 37
Reflexní body 77, 9 1 , 98,
105, 1 11
Valivé kroky 50
Varlata 37
Reflexní body 77, 9 1 , 98
Vejcovody 37, 99
Vlasy 27
Vnější h rana ruky 22
Vracení kyselin (reflux) 70
Vřídky 80
Vstřebávání živin 122-3
Výhody 9
Vyhřezlé ploténky 82
Výchlipky ( divertikulóza) 94
Vylučovací soustava 36
Vyměšovací buňky 26
Vysoký krevní tlak 84
Vyvolaný porod 1 04
Vztah 1 9
Z
Zácpa 12, 72, 94, 102
Základní techniky 52-6
Zamrzlé rameno 72
Zánět spojivek 60
Zánět šlachové pochvy 66
Zanícení pánevní oblasti 76
rejstřík 127
\
oSlI
Os
Ot
Ot
�
Ox
p
Pá
Pa
Pá
Pe
Pe
�1
��
Zápěstí 38, 48, 5 1 , 66-7
Reflexní body 66
Ž
M léčné 27
Žaludek 35
Nadledvinky 61 , 8 1 , 1 05
Záprstní kosti 38, 39
Reflexní body 79, 72, 1 02,
Závěrečné kroky 50-1
1 23
Prostata 37
Závratě 62, 1 02
Žaludeční vřed 72
Zdraví, hol istický přístup 42
Ženská neplod nost 98
Zharmonizování systému těla
Ženský močový systém 36
78-99
Změna nálad v těhotenství
1 04
Potní 2 7
Šiši nka 27
Ž l učník 94
Reflexní body 94, 1 22
Ženská reprodukční soustava
37
Žíly 30
Zónová teorie 6 , 1 1 , 20, 24
Živiny 1 22-3
Ztráta s l u c h u 62
Žl ázy
Zu by, reflexní body 6 1
Ledviny 6 1 , 8 1 , 1 05
Zvětšená prostata 90
Lymfat i c ký systém 31
PI
Plí
P al
P
al
��9
P
Po
�1
p
p o d ě kován í
Louise Keet:
Ráda bych poděkovala Ziggie a Phoenix
Bergman za jejich bezpodmínečnou lásku,
Johnu Freeth Wrightovi za jeho pomoc
Other photography: Werner Forman Archive
1 0 . Getty I mages/J u l i e Toy 1 9 . Paolo Scremin
skvělé nápady, Deborah Dor a MJ Low za
/Oxford Expedition to Egypt 1 1 . Welicome
jejich skvělé přátelství, Jane Mci ntrosh, Jessice
Trust, Medical Photographic Library 1 6- 1 7 .
Cowie a Leigh Jones za jejich rady, Asociaci
reflexologů z Central London School of
Reflexology za jejich pomoc a podporu.
Rád bych pOděkoval Paulovi Manselovi za
kresbu kroků a své m i l é dlou holeté přítelkyni
Nině J u kes za její rady a moud rost. Chtěl bych
poděkovat svému dědovi , Stanu Richardovi za
P
jeho oddanost a lásku , svým milým přátel ů m ,
Patrickovi Thomasovi a Roe Pendelbury
a zvláštní pOděkování patří mému synovi
Phoenixovi za to, že se narodil. Rád bych také
P
poděkoval Atsuko Kam ijimu v Jokohama
P
School of Reflexology a terapeutům a za­
P
P
1 26
Group L i m ited / Peter Pugh-Cook.
za její neustálou inspiraci , I rene Lomos za její
Michael Keet:
P
Special Photography: © Octopus Publishing
a příspěvek k této knize, Marcellae Courthfield
Pr
P
Picture Acknowledgements:
městnancům v naší škole Le Sport v St Lucia.
1 28 re jstřík/poděkování
Executive Editor: Jane Mcl ntosh
Editor: Leanne Bryan
Executive Art Editor: Karen Sawyer
Designer: Peter Gerrish
I l l ustrator : Kate Nardoni/Cactus Design
Production Contro l l e r: Nosheen Shan
Med i cal Consultant: Dr Michael Apple
Download

Stimulace ozdravného