NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU
Návod osušovač rukou
HD300A, HD300P
HD300A
Tento návod obsahuje důležité pokyny a bezpečnostní upozornění. Pro zabezpečení správné funkce a vlastní bezpečnosti si před použitím
ohřívače důkladně přečtěte následující předpisy a dodržujte je! Výrobce si vyhrazuje právo na změnu včetně technické dokumentace na základě
technologického vývoje ve výrobě. Elektrická schémata uvedená na výrobku mají vyšší prioritu než-li schémata uvedená v tomto návodu!
Připojení výrobku k elektrické síti musí provést pouze kvalifikovaná osoba dle vyhlášky ČUBP, č.50/1978. Před samotnou instalací osoušeče
rukou si pečlivě přečtěte instrukce uvedené v tomto návodu. Tento manuál uschovávejte na bezpečném místě.
HD300P
Vážený zákazníku,
Osoušeč rukou HR300A/HR300P, který jste si zakoupili, je robustní vandalům odolný kvalitní výrobek s vysokou účinností schopný rychle osušit
Vaše ruce. Je vybaven otáčecí tryskou (360 °), kterou lze využít pro sušení vlasů a obličeje.
Pro zajištění optimálního chodu a garance dlouhé životnosti osoušeče prosím pozorně čtěte tento návod. Návod Vám poradí, jak zařízení správně
nainstalovat, provozovat a také jak provádět údržbu.
Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobená osobám nebo věcem, které nedodrželi správný postup instalace a návod k použití.
Zařízení je vyrobeno za použití nejnovějších technologií a je v souladu se standardy v elektrotechnice. Dále je v souladu s normami a nařízeními
o elektromagnetické kompatibilitě EMC 2004/108/ EC.
UPoZornění!
PokUD neBUDoU DoDržoVána náSleDUJící DoPorUčení, MŮže DoJíT k VážnéMU, neBo SMrTelnéMU Zranění.
• Nikdy nepoužívejte tento výrobek k jiným účelům, než ke kterým je určen.
• Po rozbalení a vyndání výrobku z obalu se ujistěte, že je kompletní a nepoškozený. V případě pochybností okamžitě kontaktujte Vašeho prodejce.
• Nenechávejte části balení v dosahu dětí nebo nezpůsobilých osob.
• Proveďte ekologickou likvidaci obalů a výrobku na konci jeho životnosti.
• V případě pádu výrobku na zem nebo v případě jakéhokoliv nárazu okamžitě kontaktujte Vašeho prodejce, aby zkontroloval správnou funkčnost.
• Nedotýkejte se výrobku vlhkýma rukama nebo jinými částmi těla.
• Výrobek není určen pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí. Tyto uvedené osoby mohou výrobek používat pouze v případě, že budou pod dozorem zodpovědné osoby. Děti by měli být pod
dohledem, aby bylo zajištěno, že si nebudou se spotřebičem hrát.
• Aby se zabránilo nebezpečí vzniku požáru, neskladujte a nepoužívejte výrobek v přítomnosti hořlavých látek, jako je alkohol, insekticidy, benzín, atd.
• Výrobek připojte ke zdroji elektrické energie pouze tehdy, pokud budou splněny tyto podmínky:
- Elektrické napětí a frekvence sítě odpovídá hodnotám na štítku výrobku.
- Elektrický přívod nebo zásuvka je dostatečně dimenzována na maximální příkon výrobku. Pokud ne, kontaktujte odborně kvalifikovanou osobu.
• V případě poruchy, anomálií nebo nesprávné funkce výrobku okamžitě odpojte spotřebič od zdroje elektrické energie a přivolejte kvalifikovanou
osobu. Pro opravy používejte pouze originální náhradní díly.
• Elektrické připojení výrobku musí odpovídat platným normám, vyhláškám a nařízením vlády.
• Osoušeč je z hlediska elektrotechniky (ochrana před úrazem elektrickým proudem) zařízení třídy I a proto je vybaven ochrannou svorkou uzemnění
(PE). Tato svorka musí být připojena k ochrannému vodiči.
UPoZornění!
UPoZornění: PokUD neBUDoU DoDržoVána náSleDUJící DoPorUčení, MŮže DoJíT k PoškoZení VÝroBkU!
• Nenechávejte výrobek vystavený nevhodným klimatickým podmínkám (déšť, slunce, sníh atd…). Možné způsoby instalace jsou vyobrazeny v tomto
návodu.
• Neponořujte výrobek a ani jeho části pod vodu či jiné tekuté látky.
• Při čištění nebo provádění údržby zkontrolujte kompaktnost zařízení.
• Připojení ke zdroji elektrické energie musí být provedeno přes jednopólový vypínač (jistič) s minimální vzdáleností rozpojených kontaktů 3 mm.
• Žádným způsobem nebraňte vstupu a výstupu vzduchu z výrobku.
• Neumisťujte na osoušeč rukou žádné předměty.
inSTalace
Doporučená vzdálenost pro instalaci výrobku od podlahy
Vzdálenost výrobků při sériové instalaci
09/10
str.01
Multi-Vac spol. s r.o. - pobočky
Pardubice - Fáblovka 552, 533 52 Staré Hradiště, tel. +420 466 769 201, fax +420 466 769 209, [email protected], www.multivac.cz
Praha - Voděradská 1853, 251 01 Říčany u Prahy, tel. +420 323 616 080, fax +420 323 616 089, [email protected], www.multivac.cz
Brno - Vídeňská 120, 619 00 Brno, tel. +420 547 423 150, fax +420 547 423 159, [email protected], www.multivac.cz
nový Jičín - K Nemocnici 61/2122, 741 01 Nový Jičín, tel. +420 556 455 071, fax +420 556 455 079, [email protected], www.multivac.cz
NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU
UPoZornění!
UPoZornění: oSoUšeč rUkoU MŮže BÝT inSTaloVán V koUPelnácH neBo UMÝVacícH ProSTorecH. elekTroinSTalace V TěcHTo ProSTorecH Je Řešena SaMoSTaTnoU norMoU čSn 332000-7-701 eD.2 a norMaMi SoUViSeJícíMi.
UMíSTění a elekTrické PŘiPoJení oSoUšeče V TěcHTo ProSTorecH (ocHranné ZÓny, el. kryTí) MUSí oDPoVíDaT
TěMTo norMáM !!!
DeMonTáž
Výrobek je dodáván se dvěma „antivandalskými“ bezpečnostními šrouby a je upevněn k základně, která chrání kryt zevnitř.
SUnDání kryTU
- Našroubujte dva „antivandalské“ šrouby (ve směru hodinových ručiček) pomocí speciálního nástroje (součást balení), pokud nebudou zcela zašroubované (obr.1)
- Sundávejte kryt zvedáním v mírném úhlu, dokud se neuvolní vrchní zámky krytu (obr.2)
- Odstraňte kryt ve vertikálním směru, dávejte pozor na kolizi s vnitřními součástmi osoušeče (obr.3)
obr. 1
obr. 2
obr. 3
V průběhu tohoto postupu věnujte pozornost, aby nedošlo k:
- Poškození vnitřních součástí osoušeče, zvláště pak na elektronické prvky a obvody
- Poškrábání krytu nebo IR senzoru (u automatického modelu)
Přístroj je vyroben a určen pro vnitřní připojení elektrického přívodu.
Svorkovnice pro silový přívodní kabel a otvor pro tento kabel (Ø22 mm) jsou umístěny na levé straně osoušeče.
MonTáž
PoSTUP MonTáže:
a. Vyvrtejte 4 otvory o průměru 8 mm za pomoci šablony (součást balení).
b. Vložte do otvorů 4 hmoždinky.
c. Elektrický přívodní kabel vyveďte v blízkosti svorkovnice skrz otvor.
d. Základnu osoušeče přišroubujte čtyřmi šrouby pevně ke zdi.
e. Připojte L a N vodič na svorky svorkovnice a PE vodič na zemnící šroub zařízení.
f. Nasaďte kryt na horní drážky základny a jemně ho zaklapněte.
g. Odšroubujte dva spodní „antivandalské“ bezpečnostní šrouby pomocí speciálního nástroje (součást balení).
Věnujte těmto bodům zvýšenou pozornost, aby nedošlo k poškození vnitřních elektronických obvodů.
POZOR: POKUD JE HLAVNÍ KRYT ODSTRANĚN, VEŠKERÉ ŽIVÉ ČÁSTI JSOU ODKRYTY!!
automatický model:
Zařízení musí být umístěno min. 40 cm od různých polic, mramoru nebo umyvadel.
Z důvodu IR sensoru, je vhodné do prostoru neumisťovat lesklé odrazné plochy a přímé ostré světlo.
oBSlUHa
Osušovač musí být nainstalován na hladkém povrchu jako je stěna
Umístění drážek
na základně
D > 40 cm (15,8")
09/10
str.02
Práva na změny vyhrazena ©Multi-VAC spol. spol. s.r.o.
NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU
ScHéMa ZaPoJení
automatický model:
H - topení
M - motor
S - senzor
G – uzemnění
M
H
zapojení ve svorkovnici
S
G
N
H
H
L
M
Manuální model:
H - topení
M - motor
T - časovač
G – uzemnění
H
zapojení ve svorkovnici
T
G
N
H
H
L
Automatický model:
oBSlUHa
Vložte ruce pod vzduchovou výstupní mřížku osoušeče (8-12cm).
Osoušeč se zapne automaticky, a běží do té doby, dokud jsou ruce
pod osoušečem v dosahu IR senzoru. Osoušeč se vypne po 2-3 sekundách po vyjmutí rukou z proudu vzduchu. Nastavení citlivosti IR
senzoru můžete regulovat pomocí vestavěného trimru (obr a).
IR sensor
IR sensor
Dotykový model:
Pro aktivaci osoušeče stlačte spínač na čelním krytu. Osoušeč bude
v činnosti cca. 35 sekund (pevně nastavený čas).
spínač
spínač
MIN. 15 cm ÷ MAX. 25 cm
Obr. A
ÚDržBa a čišTění
09/10
Před jakoukoliv údržbou nebo čištěním odpojte osoušeč od přívodu elektrické energie !!!
str.03
Multi-Vac spol. s r.o. - pobočky
Pardubice - Fáblovka 552, 533 52 Staré Hradiště, tel. +420 466 769 201, fax +420 466 769 209, [email protected], www.multivac.cz
Praha - Voděradská 1853, 251 01 Říčany u Prahy, tel. +420 323 616 080, fax +420 323 616 089, [email protected], www.multivac.cz
Brno - Vídeňská 120, 619 00 Brno, tel. +420 547 423 150, fax +420 547 423 159, [email protected], www.multivac.cz
nový Jičín - K Nemocnici 61/2122, 741 01 Nový Jičín, tel. +420 556 455 071, fax +420 556 455 079, [email protected], www.multivac.cz
NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU
Venkovní část osoušeče očistěte pomocí vlhkého hadříku nebo jemným kartáčkem.
Běžné čištění
Údržba a čištění musí být prováděno pouze kvalifikovaným technikem !!
Doporučujeme čistit vnitřní části osoušeče nejméně jednou ročně.
a. Demontujte hlavní kryt.
b. Vyčistěte rotor pomocí jemného kartáčku.
c. Očistěte elektrické obvody od veškerého prachu pomocí jemného štětinového kartáčku.
d. U automatického modelu zajistěte, aby LED dioda IR sensoru byla čistá
e. Zkontrolujte uhlíky v kartáčích motoru, pokud jsou kratší než 5 mm, vyměňte je.
f. Namontujte zpět kryt.
g. Spusťte osoušeč a nechte ho běžet, dokud nezačne foukat čistý vzduch bez prachových částic.
Dbejte opatrnosti, aby nedošlo k poškození žádné části osoušeče.
Možné potíže
Model
Závada
Automatický
Automatický a manuální
Demontáž a recyklace
09/10
str.04
Možné řešení
Nejde vypnout
Nepracuje
Osušovač je vystaven přímému slunečnímu
záření, nebo světlu lampy. Instalace ve
špatné vzdálenosti od odrážející plochy.
Zkontrolujte správné umístění a v případě
potřeby nastavte trimer IR senzoru.
Chybí el. napětí na vstupních svorkách zařízení. Zkontrolujte hlavní
vypínač nebo hlavní přívod.
Tento produkt byl navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a komponentů, které mohou být recyklovány.
Při instalaci tohoto výrobku dbejte na normy a na ochranné zóny a prostory, v nichž může být zařízení umístěno.
Práva na změny vyhrazena ©Multi-VAC spol. spol. s.r.o.
Download

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Návod - E