Návod na pokládání designové podlahové krytiny NEO by CLASSEN
Rozhodli jste se velice dobře!
Srdečně Vám blahopřejeme ke koupi této vysoce kvalitní designové podlahové krytiny. Tento výrobek
ze dřeva a polymeru Vám bude dělat radost po dlouhá léta, pokud se budete řídit následujícími
pokyny – zvláště také „všeobecnými pokyny“, které se týkají každodenní péče.
Všeobecné pokyny
- Zabraňte příliš velkým rozdílům v teplotách. Ideální je pokojová teplota 20℃ při relativní vlhkosti
vzduchu 40-60% (normální klima v obytném prostoru).
- Zabraňte přímému dopadu sluneční ho záření a s tím spojenému případnému přehřátí povrchu,
protože jinak hrozí deformace podlahové krytiny.
- Dbejte na udržování teploty max. 40 °C. Vyšší teploty mohou vést k deformaci materiálu. Postarejte
se za horkých slunečních dnů o dostatečné zastínění podlahy, např. roletami nebo markýzami,
protože intenzivní sluneční záření může při dlouhodobém působení změnit zabarvení.
- NEO by CLASSEN není vhodný pro použití ve vnějších prostorách, sprchách a sanitárních
místnostech s podlahovým odtokem, saunou nebo pro zimní zahrady.
- Při použití ve vlhkých prostorách a sanitárních místnostech musí být daný podklad dostatečně
izolován. Použijte na takových místech ukončovací lišty s izolačním odvětráváním, jako například
ukončovací kuchyňské lišty. Dbejte přitom BEZPODMÍNEČNĚ na zvláštní upozornění uvedená pod
bodem 5.5!
- NEO by CLASSEN vyrovnává vlhkost. To znamená, že se postupem doby přizpůsobí klimatickým
podmínkám prostoru a případně se roztáhne. Proto je nutno BEZPODMÍNEČNĚ dodržet minimální
odstupy dilatačních spár uvedené pod bodem 5.3. Upozorněte na to bezpodmínečně i svého
podlaháře.
- Nestavte přímo na podlahu žádné vlhké květináče apod., použijte přitom vždy vhodnou podložku.
- Zabraňte trvalému působení vlhkosti – zejména stojící vody. To by mohlo vést k trvalému poškození
podlahy. Pokud možno co nejdříve odstraňte stojící kapaliny.
- DŮLEŽITÉ! Části k pokládání do sebe nikdy nezatloukejte násilím! Nepoužívejte pro položení ani
kladivo ani zatloukací špalík, protože by došlo k poškození kloubového spojení.
- Rozdíly ve struktuře a barvě jsou charakteristické pro tuto podlahovou krytinu. Nejsou tedy
důvodem pro reklamaci. Před pokládkou je nutno části krytiny zkontrolovat, zda patří do stejné šarže
a odpovídají vzorkovému materiálu.
- Stopy použití patří k typickému vzhledu. Můžete je omezit použitím plstěných podložek pod nohy
židlí, stolů a nábytku nebo u vchodu vytvořením vhodné oblasti k zachycování nečistoty a čisté oblasti
(textilní rohož atd.), stejně jako vhodných podložek (např. podložky pod kancelářskou židli
z polyetylenu).
- Vzájemné působení s jinými materiály (např. zbarvení pod rohožkou nebo koberci) nelze vyloučit,
nejsou ale důvodem reklamace.
- NEO by CLASSEN se dodává připraven k pokládce s povrchovou ochrannou úpravou. Podlahu
nesmíte proto nikdy brousit nebo lakovat, příp. ošetřovat ředidly.
- Nepoužívejte k čištění a péči o podlahu žádný parní čistič, žádné látky z mikrovláken nebo čistidla
obsahující ředidlo.
1.0 Záruka
Pro zachování záručních nároků si prosím bezpodmínečně uschovejte jeden exemplář tohoto návodu
k provedení pokládky společně s dokladem o prodeji Vaší podlahy.
2.0 Před pokládkou
2.1. Nechte tuto podlahovou krytinu aklimatizovat 3-4 dny před pokládkou na místě s odpovídajícími
podmínkami obytného prostoru při otevřeném balení (křížem přes sebe při cca 18°C až 20°C a mezi
40% a max. 60% relativní vlhkosti).
2.2. Před pokládkou zkontrolujte všechny podlahové prvky, zda nevykazují viditelná poškození.
Lamely, které jsou již před pokládkou viditelně poškozeny, se nesmějí pokládat. Váš odborný prodejte
tento poškozený materiál vymění.
3.0. Potřebné nástroje a příslušenství
3.1. Nástroje na pokládku: skládací měřítko, tužka, úhelník, stříhací nůž.
3.2. Volitelně je možno použít pilu na kov pro zaříznutí kovových lišt, pokosovou pila pro zaříznutí
ostatních lišt
3.3. Příslušenství: rozpěrné klíny, NEO-LAY tlumení kročejového hluku s izolací proti vlhkosti nebo
alternativně zbrzdění prostupu vodní páry (PE fólie) min. 0,2 mm a kromě toho max. 1,5 mm silné
tlumení kročejového hluku.
POZOR: Výslovně doporučujeme použití systémové, speciálně pro NEO by CLASSEN vyvinuté podložky
NEO-LAY pro akustickou izolaci. Tato tlumicí podložka odpovídá nejvyšším ergonomickým
standardům. Kromě toho optimálně tlumí kročejový a prostorový hluk. V systémovém spojení
s podlahovou krytinou NEO by CLASSEN zaručuje NEO-LAY optimální komfort pro nejvyšší nároky.
4.0. Vlastnosti a příprava podkladu/spodní podlahy
4.1. Podklad musí být pevný, čistý, rovný a suchý (připravený k pokládce podle DIN 18356, DIN
18365, DIN 18202). Je nutno zkontrolovat obsah vlhkosti nových podkladů, který nesmí u cementové
mazaniny překročit 1,8 CM %, u anhydritové mazaniny a anhydritové kapalné mazaniny 0,3 CM %.
4.2. NEO by CLASSEN se na minerální podklady montuje zásadně s izolací proti vlhkosti, za použití
min. 0,2 mm PE fólie. Při použití podložky NEO-LAY pro akustickou izolaci je možno tento krok
vynechat, protože izolace NEO-LAY je již vybavena integrovanou izolací proti vlhkosti.
4.3. Na podklady, které hraničí se zeminou, např. nepodsklepené prostory nebo nad
povrchovými/klenebními sklepy atd., musí být umístěna silnější izolace proti vlhkosti z PVC fólie
o tloušťce min. 1,2 mm (např. EPDM fólie na rybníčky bez PVC) Tuto izolaci proti vlhkosti použijte i
tehdy, pokud jste se rozhodli pro akustickou izolační podložku NEO-LAY.
4.4. Izolace proti vlhkosti se vytáhne i po stranách na stěny (v podobě vany). Stykové hrany pásů fólie
překryjte o cca 10 cm a utěsněte vhodnou lepicí páskou. Ve vlhkých a sanitárních prostorách je nutno
vodotěsně přelepit vhodnou lepicí pásku také okraje fólie podél stěn.
5. Pokládka podlahy
DŮLEŽITÉ!
Části k pokládání do sebe nikdy nezatloukejte násilím! Nepoužívejte pro položení ani kladivo ani
zatloukací špalík, protože by došlo k poškození kloubového spojení.
- Ke stěnám a ke všem pevně instalovaným objektům jako jsou schody, potrubí pro vytápění atd.
zachovejte všude odstup 15 mm jako pohybovou a dilatační spáru (dbejte přitom na bod 5.3.
a zvláštní upozornění k pokládání ve vlhkých místnostech pod bodem 5.5)
- První a poslední řada pokládky by měla mít minimální šířku lamely 10 cm.
- Odsazení styčných spár (příčných spár) k sobě musí činit min. 40 cm.
5.1. Jednoduchá pokládka bez lepidla
- Díky novému systému rychlé pokládky „CLASSEN megaloc“ bez lepidla je montáž krytiny NEO by
Classen rychlá a snadná. Za použití dále uvedené techniky pokládání dosáhnete kromě toho
profilového spojení, které je zvláště šetrné k materiálu.
5.1.1. Pokládka první řady
Položte první lamelu – strana pera musí být vždy otočena směrem ke stěně. Horní část nově
připojované lamely položte přes spodní část již položené lamely. Nyní konce lamel nechte do sebe
zapadnout jednoduše tlakem rukou shora na místo spoje. Vyrovnejte lícování hran jednoduchým
vodorovným posunem v horní části. Další lamely pokládejte stejně.
Označte si pomocí úhelníku nutnou délku vždy poslední lamely položené řady. Stříhacím nožem na
straně dekoru proveďte dva hluboké vrypy. Položte lamelu přes rovnou hranu (hranu stolu apod.) a
na místě určeném pro zlom lamelu rozlomte.
5.1.2. Pokládka následujících řad
K nasazení následujících řad zasaďte lamelu jednoduše do podélné drážky již položené přední řady v
úhlu cca 30° a zapusťte ji. Horní část je přitom, jak bylo již popsáno výše, po zapuštění uzavřená –
hotovo.
5.2. Znovupoložení jednotlivých elementů
Při nové pokládce podlahy zvedněte nejprve celou řadu z kloubového spojení, pak teprve pouze
vodorovným posunutím od sebe oddělte jednotlivé lamelové díly v horní části. Spojení horních částí
přitom nezvedejte! Toto by mohlo vést k trvalému poškození.
Pouze správné vkládání profilových elementů do sebe a bezchybná další pokládka zaručují, že
pokládku podlahy bude možno provést vícekrát.
5.3. Dilatační spáry
Protože se NEO by CLASSEN při změnách teplot může roztahovat nebo smršťovat, je nutno na všech
vnějších stranách pokládky a také na přechodech k jiným podlahovým krytinám, stejně jako
v nepravidelných místnostech naplánovat dilatační spáry o šířce minimálně 15 mm. Tento minimální
odstup je nutno bezpodmínečně dodržet! Dveřní prvky a dveřní zárubně zkraťte tak, aby bylo možné
podsunout prvek s tlumením kročejového hluku. Pokud by zkrácení zárubní nebylo možné, položte
podlahové lamely s odstupem 15 mm a kolem zárubně proveďte barevně ladící silikonovou spáru.
V místnostech s délkou a/nebo šířkou přes 8 metrů je nutno naplánovat další dilatační spáry nebo
stávají rozšířit o minimálně 2 mm na každý další běžný metr délky/šířky. Při položení v sanitárních
oblastech je nutno rozšířit dilatační spáru od 4 metrů délky/šířky o vždy 4 mm na další běžný metr
délky/šířky.
5.4. Pokládka u teplovodního podlahového vytápění
Před pokládkou na podlahy s teplovodním podlahovým vytápěním je bezpodmínečně nutné
umístit izolaci proti vlhkosti, kterou tvoří 0,2 mm silná PE fólie. Toto opatření je nutno navíc
provést i při použití akustické izolační podložky NEO-LAY. Dále je nutno vytvořit řádný protokol o
vyhřívání a ochlazování na základě DIN 4725.
POZOR
Všeobecně nedoporučujeme pokládku na elektrické podlahové vytápění. Kontaktní teplota
k podlahové krytině smí dosahovat max. 27°C.
5.5. Pokládání podlahy ve vlhkých místnostech a sanitárních prostorách
Je nutno BEZPODMÍNEČNĚ dodržet dilatační spáru s minimálním odstupem 15 mm ke zdi.
Při položení ve vlhkých místnostech a sanitárních oblastech je nutno rozšířit dilatační spáru od
4 metrů délky/šířky o vždy 4 mm na další běžný metr délky/šířky.
Aby se zabránilo, že se voda dostane přes dilatační spáry POD podlahovou krytinu, uzavřete dilatační
spáru kolem dokola pomocí lišt s izolačním odvětráváním (např. ukončovací kuchyňské lišty), které
těsní k podlaze plastovým záhybem.
Izolační odvětrávání v ukončovací liště umožňuje cirkulaci vzduchu přes dilatační spáru a pomáhá
udržovat podklad v suchu.
Zabraňte trvalému působení vlhkosti – zejména stojící vody. Může to vést k trvalému poškození
podkladu a také podlahové krytiny z důvodu neuralgických bodů spojovacích spár. Proto pokud
možno případné stojící kapaliny co nejdříve odstraňte.
NEO by CLASSEN nepokládejte nikdy přímo do sprchových kabin nebo sanitárních prostor
s podlahovým odtokem vody.
Snižujte vlhkost vzduchu v místnosti ve vlhkých prostorách důsledným větráním a topením, a to
především v zimě.
6. Po pokládce
- Designové podlahové položenou bez lepidla můžete okamžitě po položení plně zatěžovat. - Po
pokládce odstraňte distanční špalíky.
- Dilatační spáry na okraji zakryjte vhodnými soklovými lištami, příp. ve vlhkých místnostech
izolačními odvětrávacími kuchyňskými lištami. Lišty musíte vždy upevnit na stěnu, nikdy ne na
podlahu.
- Podlahovou krytinu po dokončení zameťte a zlehka navlhčeným hadrem otřete.
Download

Návod na pokládání designové podlahové krytiny NEO by CLASSEN