Vypracovaný úkol do kapitoly
„Deuteropavlovské listy – koruna
pavlovství“
Forma studia: kombinovaná
Obor: TENA
Datum odevzdání: 12. 11. 2013
Michael Ruschka
1
„Koruna pavlovství“:
Jedná se o list Efezským, který nezanedbatelným způsobem vstupuje do křesťanského myšlení.
Teologie listu:
V ekumenických dokumentech není žádná jiná kniha citována tak často. Tématem je jednota církve. Toto
téma není jen hlavním obsahem, ale jakýmsi vrcholem zmíněného listu, tajemstvím Kristovým. Je to ono
tajemství, které vrcholí v Kristu Zmrtvýchvstalém, v naději pro budoucí život spolu v Trojjediném.
Bůh skrze smrt svého Syna otevírá cestu k vykoupení a smytí všech hříchů, ve kterých lidé před
příchodem Krista setrvávali. Spása se pak uskutečňuje skrze víru a dostává konkrétní podobu v aktu křtu.
Kristus svým vykupitelským dílem (jakkoli chápeme toto dílo jako kosmickou christologii, je určeno pro
lidi) zničil „zeď“, která bránila jednotě v pokoji, nyní již není cizinců a přistěhovalců, Židů a pohanů, nyní
je jedna Boží rodina: „Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám
Kristus Ježíš“ (2,20).
Vstup do této rodiny, církve, je pro člověka znamením nového začátku, tedy nového života. Z toho také
ale plynou povinnosti (řád), kterými jsou jednotliví členové rodiny povinováni. Přirovnává tak manželství
mezi mužem a ženou ke vztahu Krista a jeho církve: „Je to velké tajemství, které vztahuji na Krista a na
církev“ (5,32).
Na konci svého listu Pavel vybízí k poslušnosti a vytrvalému boji proti Zlému.
2
Download

Deuteropavlovské listy – koruna pavlovství - Teologické nauky