TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI
ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR
İÇİNDEKİLER
SAYFA
KONSOLİDE BİLANÇOLAR..................................................................................................... 1 - 2
KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOLARI ..................................................................
3
KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI .....................................................
4
KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOLARI ....................................................
5
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI ...............................................................................
6
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR ........ 7-41
NOT 1
NOT 2
NOT 3
NOT 4
NOT 5
NOT 6
NOT 7
NOT 8
NOT 9
NOT 10
NOT 11
NOT 12
NOT 13
NOT 14
NOT 15
NOT 16
NOT 17
NOT 18
NOT 19
NOT 20
NOT 21
ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU ....................................................................
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR ........................................
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ..............................................................................................................
FİNANSAL YATIRIMLAR. ........................................................................................................................
FİNANSAL BORÇLANMALAR .................................................................................................................
TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR ......................................................................................................
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN ALACAKLAR ....................................................................
STOKLAR ....................................................................................................................................................
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER ...............................................................................................
MADDİ DURAN VARLIKLAR ..................................................................................................................
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR .............................................................................................
KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER .............................................................
DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER................................................................................................
HASILAT......................................................................................................................................................
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ, PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ,
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ.................................................................................................................
ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER .............................................................
FİNANSMAN GELİRLERİ VE GİDERLERİ..............................................................................................
VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ ..............................................................................................
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI ..........................................................................................................
HİSSE BAŞINA KAZANÇ ..........................................................................................................................
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ .........................
7
8-13
13-14
14
14-16
17
18-19
19
19
20-21
22
23-24
25
25-26
26-27
28
28
29-30
31-33
33
33-41
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE BİLANÇOLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
Bağımsız
denetimden
geçmemiş
Bağımsız
denetimden
geçmiş
Notlar
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
3
4
1.893.208
230.126
1.673.250
73.545
19
6
7
177.107
348.471
666.711
121
455.173
35.725
24.376
239.587
271.497
664.872
215
379.433
20.746
15.539
51.716
3.831.018
3.390.400
490.522
27.805
1.301.588
629.248
75.932
188.650
5.338
537.011
27.805
1.261.168
622.867
29.134
54.387
5.430
Toplam duran varlıklar
2.719.083
2.537.802
Toplam varlıklar
6.550.101
5.928.202
VARLIKLAR
Dönen varlıklar:
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatırımlar
Ticari alacaklar
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
Finans sektörü faaliyetlerinden alacaklar
Diğer alacaklar
Stoklar
Peşin ödenmiş giderler
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar
Diğer dönen varlıklar
8
18
13
Toplam dönen varlıklar
Duran varlıklar:
Finans sektörü faaliyetlerinden alacaklar
Yatırım amaçlı gayrimenkuller
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Ertelenmiş vergi varlığı
Peşin ödenmiş giderler
Diğer duran varlıklar
7
9
10
11
18
1 Ocak - 30 Eylül 2014 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar, 5 Kasım 2014 tarihli
Yönetim Kurulu toplantısında onaylanmış ve Yönetim Kurulu adına CEO Kamil Başaran, Mali
Direktör Cengiz Eroldu ve Muhasebe Müdürü Doğu Özden tarafından imzalanmıştır.
Takip eden notlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
1
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE BİLANÇOLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
Bağımsız
denetimden
geçmemiş
Bağımsız
denetimden
geçmiş
Notlar
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
5
5
231.312
946.786
58.547
944.798
19
6
907.348
538.927
22.963
16.475
7.242
13.480
115.032
65.459
705.832
664.280
27.632
22.820
22.275
63.374
56.154
2.865.024
2.565.712
1.451.742
52.459
1.280.886
43.663
141.285
139.127
Toplam uzun vadeli yükümlülükler
1.645.486
1.463.676
Toplam yükümlülükler
4.510.510
4.029.388
500.000
348.382
500.000
348.382
(11.856)
(11.856)
(177.554)
213.053
771.846
395.720
(247.611)
187.983
687.693
434.223
KAYNAKLAR
Kısa vadeli yükümlülükler:
Kısa vadeli borçlanmalar
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları
Ticari borçlar
- İlişkili taraflara ticari borçlar
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar
Ertelenmiş gelirler
Dönem karı vergi yükümlülüğü
Devlet teşvik ve yardımları
Kısa vadeli karşılıklar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
18
12
13
Toplam kısa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli borçlanmalar
Devlet teşvik ve yardımları
Uzun vadeli karşılıklar
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin
uzun vadeli karşılıklar
5
Özkaynaklar:
Ödenmiş sermaye
Sermaye düzeltme farkları
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak
birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm
kayıpları
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak
birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler
- Nakit akış riskinden korunma kayıpları
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Geçmiş yıllar karları
Net dönem karı
Toplam özkaynaklar
2.039.591
1.898.814
Toplam kaynaklar
6.550.101
5.928.202
Takip eden notlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar
2
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 VE 2013 TARİHLERİNDE SONA EREN ARA DÖNEMLERE AİT
KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOLARI
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
Notlar
Hasılat
Satışların maliyeti (-)
14
Bağımsız
denetimden
geçmemiş
1 Ocak 30 Eylül 2014
5.180.509
(4.534.054)
Bağımsız
denetimden
geçmemiş
1 Temmuz 30 Eylül 2014
1.684.765
(1.489.345)
Bağımsız
denetimden
geçmemiş
1 Ocak 30 Eylül 2013
5.148.207
(4.529.718)
Bağımsız
denetimden
geçmemiş
1 Temmuz 30 Eylül 2013
1.659.730
(1.459.109)
Ticari faaliyetlerden brüt kar
646.455
195.420
618.489
200.621
Finans sektörü faaliyetleri hasılatı
Finans sektörü faaliyetleri maliyeti (-)
132.237
(89.488)
44.435
(29.596)
136.173
(96.421)
43.298
(30.974)
42.749
14.839
39.752
12.324
689.204
210.259
658.241
212.945
(157.784)
(128.918)
(5.067)
260.798
(315.550)
(55.691)
(43.293)
(782)
72.297
(91.158)
(153.160)
(111.776)
(10.340)
96.045
(191.090)
(49.955)
(38.598)
(1.837)
27.700
(80.897)
342.683
91.632
287.920
69.358
12.388
9.376
83.203
41.051
355.071
101.008
371.123
110.409
40.649
26.047
(50.599)
(6.146)
(23.662)
64.311
(9.214)
35.261
(39.643)
(10.956)
(673)
(5.473)
Finans sektörü faaliyetlerinden brüt kar
Brüt kar
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)
Genel yönetim giderleri (-)
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)
15
15
15
16
16
Esas faaliyet karı
Finansman gelirleri/(giderleri)
17
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı
Dönem vergi geliri
- Dönem vergi gideri
- Ertelenmiş vergi geliri
18
Net dönem karı
395.720
127.055
320.524
104.263
395.720
127.055
320.524
104.263
0,79
0,25
0,64
0,21
Net dönem karlarının dağılımı:
Kontrol gücü olmayan paylar
Ana ortaklık payları
Hisse başına kazanç (Kr)
20
Takip eden notlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
3
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 VE 2013 TARİHLERİNDE SONA EREN ARA DÖNEMLERE AİT
KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
Notlar
Bağımsız
denetimden
geçmemiş
1 Ocak 30 Eylül 2014
Bağımsız
denetimden
geçmemiş
1 Temmuz 30 Eylül 2014
Bağımsız
denetimden
geçmemiş
1 Ocak 30 Eylül 2013
Bağımsız
denetimden
geçmemiş
1 Temmuz 30 Eylül 2013
395.720
127.055
320.524
104.263
Net dönem karı
Diğer kapsamlı gelir:
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm
(kayıpları)/kazançları
Diğer kapsamlı gelir kalemlerine ilişkin
vergi geliri/gideri
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacaklar
- Nakit akış riskinden korunma
(kayıpları)/kazançları
Diğer kapsamlı gelir kalemlerine ilişkin
vergi gideri/geliri
Diğer kapsamlı (gider)/gelir
(vergi sonrası)
Toplam kapsamlı gelir
-
(2.106)
(3.510)
702
2.208
-
422
(441)
87.570
22.565
(107.360)
(17.513)
(4.512)
21.472
70.057
16.369
(88.696)
465.777
143.424
231.828
50.969
465.777
143.424
231.828
50.969
(68.826)
13.765
(53.294)
Toplam kapsamlı gelirin dağılımı:
Kontrol gücü olmayan paylar
Ana ortaklık payları
Takip eden notlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
4
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 VE 2013 TARİHLERİNDE SONA EREN ARA DÖNEMLERE AİT
KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOLARI
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
Ödenmiş
sermaye
Sermaye
enflasyon
düzeltmesi
farkları
Kardan
ayrılan
kısıtlanmış
yedekler
500.000
348.382
187.983
(247.611)
-
-
25.070
-
70.057
30 Eylül 2014 bakiyesi
500.000
348.382
213.053
(177.554)
1 Ocak 2013 bakiyesi
500.000
348.382
149.301
-
-
500.000
348.382
1 Ocak 2014 bakiyesi
Transferler
Temettü dağıtımı
Döneme ait toplam kapsamlı gelir (*)
Transferler
Temettü dağıtımı
Döneme ait toplam kapsamlı gelir (*)
30 Eylül 2013 bakiyesi
(*)
Nakit akım
koruması ile
ilgili birikmiş
(zarar)/kar (*)
Aktüeryal
(kayıp)/
kazançlar (*)
Geçmiş
yıllar
karları
Net
dönem karı
Toplam
özkaynaklar
687.693
434.223
1.898.814
409.153
(325.000)
-
(434.223)
395.720
(11.856)
771.846
395.720
2.039.591
(132.687)
(9.270)
764.336
442.039
2.062.101
38.682
-
(85.888)
(2.808)
403.357
(480.000)
-
(442.039)
320.524
187.983
(218.575)
(12.078)
687.693
320.524
(11.856)
-
Ertelenmiş vergi tutarı netlenmiştir.
Takip eden notlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
5
(325.000)
465.777
(480.000)
231.828
1.813.929
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 VE 2013 TARİHLERİNDE SONA EREN ARA DÖNEMLERE AİT
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
Notlar
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri
Vergi öncesi kar
Vergi öncesi kar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit
arasındaki mutabakat
Amortisman ve itfa payları
10,11
Faiz giderleri
16,17
Faiz geliri
16,17
Kıdem tazminatı ve kullanılmamış
izin yükümlülüğü
Maddi duran varlık satış karı
Finans sektörü faaliyetleri şüpheli alacak karşılığı
Garanti giderleri karşılığı
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı
Bağımsız
denetimden
geçmemiş
30 Eylül 2014
Bağımsız
denetimden
geçmemiş
30 Eylül 2013
355.071
371.123
257.161
51.480
(67.705)
241.924
27.657
(65.370)
17.081
2.998
31.123
25.910
(187)
(2.947)
30.137
647.209
628.247
(14.494)
(75.740)
(121.716)
41.652
76.163
9.305
1
35.809
(14.852)
16.632
(26.359)
371.188
(74.508)
(13.470)
38.567
1.087
45.727
(13.427)
31.307
(13.314)
(55.532)
(31.647)
573.610
914.225
68.352
73.545
(230.126)
(306.151)
2.189
68.635
166
(350)
(138.511)
2.168
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan
(faaliyetlerinde kullanılan) nakit akımları
(392.191)
(67.892)
Finansman faaliyetleri
Ödenen faiz
Ödenen temettü
Alınan banka kredileri
Ödenen banka kredileri
(48.532)
(325.000)
918.096
(505.378)
(23.112)
(480.000)
21.072
(148.848)
39.186
(630.888)
220.605
215.445
1.670.467
1.630.455
1.891.072
1.845.900
İşletme sermayesindeki değişiklikler:
Ticari alacaklar ve ilişkili taraflardan alacaklar
Stoklar
Diğer dönen/duran varlıklar ve diğer alacaklar
Finans sektörü faaliyetlerinden alacaklar
Ticari borçlar ve ilişkili taraflara borçlar
Kısa vadeli diğer yükümlülükler
Devlet teşvik ve yardımları
Diğer kısa/uzun vadeli borçlar
Ödenen kıdem tazminatları
Ödenen vergi
Ödenen garanti giderleri
İşletme faaliyetlerinden sağlanan
(faaliyetlerinde kullanılan) nakit akımları
Yatırım faaliyetleri
Alınan faiz
Vadesi dolan finansal yatırımlar
Finansal yatırımlar
Satın alınan maddi ve maddi olmayan duran varlıklar
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış hasılatı
4
10,11
Finansman faaliyetlerinde kullanılan
(faaliyetlerinden sağlanan) nakit akımları
Nakit ve nakit benzeri varlıklardaki net artış
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
3
Takip eden notlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
6
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
NOT 1 - ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
1968 Yılında Türk-İtalyan ortaklığıyla kurulan Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.’nin (“Şirket” veya
“Tofaş”) faaliyet konusu Fiat Auto S.p.A. (“Fiat”) lisansı altında binek oto ve hafif ticari araç üretimi,
ithalatı ve satışıdır. Koç Holding A.Ş. (“Koç Holding”) ve Fiat’ın ortak yönetiminde olan Tofaş ayrıca
kendi otomobillerinde kullanılan çeşitli otomobil yedek parçaları da üretmektedir. Şirket’in Genel
Müdürlük adresi Büyükdere Cad. No:145 Zincirlikuyu Şişli-İstanbul’dur. Üretimin yapıldığı fabrikası
ise Bursa’da bulunmaktadır. Şirket tarafından üretilen araçlar Mini Cargo ve Yeni Doblo dışında Fiat
ile yapılan lisans sözleşmeleri uyarınca üretilmektedir. Tofaş, Sermaye Piyasası Kurulu’na “SPK”
kayıtlı olup, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na “İMKB” 1991 yılında kote edilmiştir ve hisse
senetleri halen Borsa İstanbul A.Ş.’de (“BİST”) işlem görmektedir.
Şirket, ticari faaliyetlerinin önemli bir kısmını Koç Holding ve Fiat Grubu Şirketleri ile
gerçekleştirmektedir (Not 19).
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle Şirket’in konsolidasyona tabi tutulmuş bağlı
ortaklıkları aşağıda yer almaktadır.
Şirket’in ortaklık payı
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
Şirket ismi
Faaliyet alanı
Koç Fiat Kredi
Finansmanı A.Ş. (“KFK”)
Fer Mas Oto Ticaret A.Ş.
Tüketici finansmanı
Otomobil ve Yedek Parça Ticareti
%99,9
%100,0
%99,9
%100,0
Bundan böyle özet konsolide finansal tablolarda Tofaş ve konsolide edilmiş bağlı ortaklıkları “Grup”
olarak adlandırılacaktır.
Kategorileri itibarıyla dönem içinde çalışan personelin ortalama sayısı aşağıdaki gibidir:
Mavi yakalı
Beyaz yakalı
7
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
4.815
1.500
4.930
1.389
6.315
6.319
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
2.1
Sunuma İlişkin Temel Esaslar
2.1.1 Uygulanan finansal raporlama standartları
İlişikteki özet konsolide finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih
ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri II 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal
Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğin
5. maddesine istinaden Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”)
tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) esas alınmıştır. TMS’ler;
Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) ile bunlara ilişkin
ek ve yorumları içermektedir.
Grup, 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren ara döneme ilişkin özet konsolide finansal tablolarını SPK’nın
Seri: XII, 14.1 No’lu tebliği ve bu tebliğe açıklama getiren duyuruları çerçevesinde, TMS 34 “Ara
Dönem Finansal Raporlama” standardına uygun olarak hazırlamıştır. Ara dönem özet konsolide
finansal tablolar ve notlar, SPK tarafından uygulanması tavsiye edilen formatlara uygun olarak ve
zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek sunulmuştur.
İşletmeler, TMS 34 standardına uygun olarak ara dönem finansal tablolarını tam set veya özet olarak
hazırlamakta serbesttirler. Grup bu çerçevede, ara dönemlerde özet konsolide finansal tablo
hazırlamayı tercih etmiştir.
Grup’un ara dönem özet konsolide finansal tabloları yıl sonu finansal tablolarının içermesi gerekli olan
açıklama ve dipnotların tamamını içermemektedir ve bu sebeple Grup’un 31 Aralık 2013 tarihli
finansal tabloları ile beraber okunmalıdır.
Grup’un özet konsolide finansal tabloları ve notları, SPK tarafından 7 Haziran 2013 tarihli duyuru ile
açıklanan formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek sunulmuştur. Bu kapsamda
geçmiş döneme ait konsolide finansal tablolarda gerekli değişiklikler yapılmıştır.
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan ve finansal
tablolarını SPK tarafından kabul edilen finansal raporlama standartlarına (“SPK Finansal Raporlama
Standartları”) uygun olarak hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak
üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiştir. Dolayısıyla finansal
tablolarda, 1 Ocak 2005 tarihinden başlamak kaydıyla, itibaren, KGK tarafından yayımlanmış TMS 29
“Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” standardı uygulanmamıştır.
Şirket ve Türkiye’de kayıtlı olan Bağlı Ortaklıkları muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni
finansal tablolarının hazırlanmasında, SPK tarafından çıkarılan prensiplere ve şartlara, Türk Ticaret
Kanunu (“TTK”), vergi mevzuatı ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Tekdüzen Hesap Planı
şartlarına uymaktadır. Özet konsolide finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen finansal
varlık ve yükümlülükler ile yatırım amaçlı gayrimenkuller dışında tarihi maliyet esasına göre
hazırlanmış, kanuni kayıtlara TMS uyarınca doğru sunumun yapılması amacıyla gerekli düzeltme ve
sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiştir.
8
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.1.2 Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların düzeltilmesi
Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup’un cari dönem özet
konsolide finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem özet
konsolide finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli
görüldüğünde yeniden sınıflandırılır.
Grup, 2013 yılına ilişkin kurumlar vergisi hesaplaması ve nihai Kurumlar Vergisi Beyanname’sinde
kullanılmamış olan yatırım indirimleri hesaplamasında, 31 Aralık 2013 tarihli konsolide finansal
tablolardaki vergi hesaplamasına göre yöntem değişikliğine gitmiştir. Söz konusu yöntem değişikliği
neticesinde, Grup’un cari dönem konsolide finansal tabloları ile uygunluk sağlaması açısından
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle raporlanan konsolide bilançosunda sınıflandırılan “Ertelenmiş vergi
varlığı” ve “Dönem karı vergi yükümlülüğü” 15.144 TL tutarında arttırılmıştır.
2.1.3 Fonksiyonel ve raporlama para birimi
Grup’un fonksiyonel ve raporlama para birimi Türk Lirası’dır (“TL”). Yabancı para işlemler, işlem
tarihlerinde geçerli olan döviz kurları üzerinden çevrilmiştir. Yabancı paraya dayalı parasal varlık ve
yükümlülükler, bilanço tarihinde geçerli olan döviz kurları kullanılarak çevrilmiştir. Yabancı paraya
dayalı parasal varlık ve yükümlülüklerin çevrimlerinden doğan bu kur farkı geliri veya gideri,
konsolide kar veya zarar tablosuna yansıtılmaktadır.
2.1.4 Uygulanan konsolidasyon esasları
Ana ortaklığın doğrudan veya dolaylı olarak bir ortaklıktaki oy haklarının yarıdan fazlasını kontrol
etmesi ve işletmenin finansal ve faaliyet politikalarını idare etme yetkisine haiz olması durumunda,
kontrolün var olduğu kabul edilir. Finansal tabloların konsolidasyonunda şirketler arası bakiye,
işlemler ve gerçekleşmemiş kar ve zararlar dahil olmak üzere kar ve zararlar mahsup edilmektedir.
Konsolide finansal tablolar benzer işlem ve hesaplar için tutarlı muhasebe politikaları uygulanarak
hazırlanmaktadır. Tofaş’ın bağlı ortaklıklarında bulunan azınlık hisseleri, konsolide finansal tablolar
açısından önem arz etmemesinden dolayı, ana ortaklık dışı payların (“Azınlık Payları” veya “Kontrol
Gücü Olmayan Paylar”) içerisinde muhasebeleştirilmemiştir. Şirket’in ve konsolidasyona tabi olan
bağlı ortaklıklarının finansal tabloları aynı tarih itibariyle hazırlanmıştır.
9
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.1.5 Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları
Konsolide Finansal tabloların hazırlanmasında Grup yönetiminin, raporlanan varlık ve yükümlülük
tutarlarını etkileyecek, bilanço tarihi itibari ile vukuu muhtemel yükümlülük ve taahhütleri ve
raporlama dönemi itibariyle gelir ve gider tutarlarını belirleyen varsayımlar ve tahminler yapması
gerekmektedir. Gerçekleşmiş sonuçlar tahminlerden farklı olabilmektedir. Tahminler düzenli olarak
gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yapılmakta ve gerçekleştikleri dönemde kar veya zarar
tablosuna yansıtılmaktadırlar.
Konsolide finansal tablolara yansıtılan tutarlar üzerinde önemli derecede etkisi olabilecek yorumlar ve
bilanço tarihinde var olan veya ileride gerçekleşebilecek tahminlerin esas kaynakları göz önünde
bulundurularak yapılan varsayımlar aşağıdaki gibidir:
a)
Şirket, garanti karşılığını her bir araç modeli için geçmiş yıllarda gerçekleşen araç başına düşen
garanti giderlerini ve araç başına kalan garanti sürelerini göz önünde bulundurarak tespit etmiştir.
b)
Şirket’in bağlı ortaklığı KFK yönetimi, verilen krediler üzerinde yapılan değerlendirmeler
sonucunda tahsili şüpheli görülen alacaklardan doğabilecek zararlar için belli bir karşılık
ayırmaktadır. Değer düşüklüğü ve tahsil edilememe riski, bireysel olarak önemli olan her bir kredi
için ayrı, bireysel bazda değer düşüklüğü tespit edilmemiş krediler dahil tüm krediler için toplam
portföy bazında hesaplanmaktadır. Özet konsolide finansal tablolarda 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle
finans sektörü faaliyetlerinden alacaklar için 11.952 TL tutarında genel kredi karşılığı ayırmıştır.
(31 Aralık 2013: 14.106 TL).
2.2
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’ndaki Değişiklikler
Grup, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (“UMSK”) ve Uluslararası Finansal Raporlama
Yorumları Komitesi (“UFRYK”) tarafından yayınlanan ve 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli
olan yeni ve revize edilmiş standartlar ve yorumlardan kendi faaliyet konusu ile ilgili olanları
uygulamıştır.
30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla yürürlükte olan yeni standartlar ile mevcut önceki standartlara
getirilen değişiklikler ve yorumlar:
-
TMS 32’deki değişiklik, '' Finansal Araçlar”: ‘varlık ve yükümlülüklerin mahsup edilmesi’;
1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.
Bu değişiklikler,TMS 32 ‘Finansal Araçlar: Sunum’ uygulamasına yardımcı olmak için vardır
ve bilançodaki finansal varlıkların ve yükümlülüklerin mahsup edilmesi için gerekli bazı
unsurları ortaya koymaktadır.
-
TFRS 10, 12 ve TMS 27’deki ‘yatırım işletmelerinin konsolidasyonu ile ilgili değişiklikler’;
1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.
Bu değişiklik “yatırım işletmesi” tanımına giren şirketleri, bağlı ortaklıklarını konsolide
etmekten muaf tutarak, bunun yerine, bu yatırımları gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara
yansıtmak suretiyle muhasebeleştirmelerine olanak sağlamıştır. TFRS 12’ de de yatırım
işletmelerine ilişkin açıklamalar ile ilgili değişiklikler yapılmıştır.
10
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
-
TMS 36’daki değişiklik, 'Varlıklarda değer düşüklüğü' geri kazanılabilir tutar açıklamalarına
ilişkin, 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde
geçerlidir. Bu değişiklikler, değer düşüklüğüne uğramış varlığın, geri kazanılabilir değeri,
gerçeğe uygun değerinden satış için gerekli masrafları düşülmesi ile bulunmuşsa; geri
kazanılabilir değer ile ilgili bilgilerin açıklanmasına ilişkin ek açıklamalar getirmektedir.
-
TMS 39’daki değişiklik ‘Finansal Araçlar’: Muhasebeleştirilmesi ve ölçümü’ - ‘türev araçların
yenilenmesi ve finansal riskten korunma uygulamasının sürdürülmesi’; 1 Ocak 2014 tarihinde
veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik, kanun
ve yönetmelik gereği, finansal riskten korunma muhasebesi aracı olarak sınıflanan bir türev
ürünün, taraflarının değişmesi veya karşı tarafın yenilenmesi durumunda, belli şartlar sağlandığı
takdirde, bu türev ürüne riskten korunma muhasebesi yapılmasına devam edilmesine izin
vermektedir.
-
TFRYK 21 -'Vergi ve benzeri yükümlülükler', 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. TMS 37 geçmiş bir olaydan (yükümlülük
doğuran olay) kaynaklanan bir yükümlülüğün, bugüne karşılık olarak yansıtılması gerektiği
durumları belirler. TMS 37 “Karşılıklar, koşullu borçlar ve koşullu varlıklar” üzerine yapılan bu
yorum, ilgili yasalar çerçevesinde, işletme tarafından, vergiye ilişkin yükümlülüğün, ödemeyi
ortaya çıkaran eylemin gerçekleştiği anda kaydedilmesi gerektiğine açıklık getirmektedir.
-
TMS 19’daki değişiklik, “Tanımlanmış fayda planları”, 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu
tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu sınırlı değişiklik üçüncü
kişiler veya çalışanlar tarafından tanımlanmış fayda planına yapılan katkılara uygulanır. Plana
yapılan katkıların hizmet süresinden bağımsız hesaplandığı; örneğin maaşının sabit bir kısmının
katkı olarak alınması gibi; durumlarda nasıl muhasebeleştirme yapılacağına açıklık
getirmektedir.
-
Yıllık İyileştirmeler 2012: 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir. İyileştirme projesi 2010-2012 dönem aşağıda yer alan 7
standarda değişiklik getirmiştir:
-
TFRS 2, Hisse Bazlı Ödemeler
TFRS 3, İşletme Birleşmeleri
TFRS 8, Faaliyet Bölümleri
TFRS 13, Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
TMS 16, Maddi Duran Varlıklar ve TMS 38, Maddi Olmayan Duran Varlıklar
TFRS 9, Finansal Araçlar; TMS 37, Karşılıklar, Şarta Bağlı Varlık ve Yükümlülükler
TMS 39, Finansal Araçlar - Muhasebeleştirme ve Ölçüm
Yıllık İyileştirmeler 2013; 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. İyileştirme projesi 2011-12-13 dönem aşağıda yer alan 4 standarda değişiklik
getirmiştir:
-
TFRS 1, TFRS’nin İlk Uygulaması
TFRS 3, İşletme Birleşmeleri
TFRS 13, Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
TMS 40, Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla yayımlanmış ancak henüz yürürlüğe girmemiş olan standartlar ve
değişiklikler
-
TFRS 14, “Regülasyona tabi ertelenen hesaplar” 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik, ilk defa TFRS uygulayacak
şirketlerde, eski regülasyona tabi hesaplarda bir değişiklik yapılmamasına izin vermektedir.
Ancak daha önce TFRS uygulamış ve ilgili tutarı muhasebeleştirmeyecek diğer şirketlerle
karşılaştırılabilirliği sağlamak adına, regülasyon oranı etkisinin diğer kalemlerden ayrı olarak
sunulması istenmektedir. TFRS 14, KGK tarafından henüz yayınlanmamıştır.
-
TFRS 11, “Müşterek Anlaşmalar”daki değişiklik: Müşterek faaliyetlerde pay alımı. 1 Ocak
2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde
geçerlidir.Standarttaki değişiklik ile işletme tanımına giren bir müşterek faaliyette pay satın
alındığında bu payın nasıl muhasebeleceği konusunda açıklık getirilmiştir.
-
TMS 16 ve TMS 38’deki değişiklik: “Maddi duran varlıklar” ve “Maddi olmayan duran
varlıklar”, amortisman ve itfa payları, 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan
yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikle UMSK bir varlığa ait amortismanı
hesaplarken hasılat bazlı methodların uygun olmadığını açıklamaktadır. Çünkü bir varlık
kullanılarak yapılan bir operasyon sonucu elde edilen hasılat, genellikle bir varlığa ait ekonomik
faydanın tüketilmesinden daha farklı etmenleri yansıtmaktadır. UMSK aynı zamanda, hasılatın
bir varlığa ait ekonomik faydanın tüketiminin ölçülmesinde uygun bir baz olmadığını
açıklamıştır.
-
TMS 27 “Bireysel finansal tablolar”, 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan
yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik, işletmelere, bağlı ortaklık, iştirakler ve
iş ortaklıklarındaki yatırımlarını muhasebeleştirirken özkaynak yönetimini kullanmalarına izin
vermektedir.
-
TFRS 10 “Konsolide finansal tablolar” ve TMS 28 “İştiraklerdeki ve iş ortaklıklarındaki
yatırımlar”,1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik TFRS 10’un gereklilikleri ve TMS 28 arasındaki,
yatırımcı ve iştiraki ya da iş ortaklığı arasında bir varlığın satışı ya da iştiraki konusundaki
uyumsuzluğa değinmektedir. Bu değişikliğin ana sonucu, işletme tanımına giren bir işlem
gerçekleştiğinde (bağlı ortaklığın elinde tutulan veya tutulmayan ) işlem sonucu oluşan kayıp
veya kazancın tamamı muhasebeleştirilirken; bu işlem eğer bir varlık alış veya satışı ise söz
konusu işlemden doğan kayıp veya kazancın bir kısmı muhasebeleştirilir.
-
TFRS 15 ‘Müşterilerle yapılan sözleşmelerden doğan hasılat’, 1 Ocak 2017 tarihinde veya bu
tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Amerika’da Kabul Görmüş
Muhasebe Standartları ile yapılan uyum çalışması sonucu ortaya çıkan yeni standart hasılatın
finansal raporlamasını ve finansal tabloların toplam gelirlerinin dünya çapında
karşılaştırılabilirliğini sağlamayı amaçlamıştır.
-
TFRS 9, “Finansal araçlar”, 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu standart TMS 39’un yerini almaktadır. Finansal varlıklar
ve yükümlülüklerin sınıflandırması ve ölçülmesi ile ilgili zorunlulukları ve aynı zamanda
şuanda kullanılmakta olan, gerçekleşen değer düşüklüğü zararı modelinin yerini alacak olan
beklenen kredi riski modelini de içermektedir.
12
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
Grup, ilgili değişiklikleri ve yorumların finansal tablolar üzerinde önemli bir etki yaratmayacağını
öngörmektedir.
2.3
Önemli muhasebe politikalarının özeti
30 Eylül 2014 tarihinde sona eren döneme ait ara dönem özet konsolide finansal tablolar,
TMS/TFRS’nin ara dönem finansal tabloların hazırlanmasına yönelik TMS 34 standardına uygun
olarak hazırlanmıştır.
30 Eylül 2014 tarihinde sona eren döneme ait ara dönem özet konsolide finansal tablolar,
Not 2.1.2’de belirtilmiş olan hususlar haricinde, 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren yıla ait konsolide
finansal tabloların hazırlanması sırasında uygulanan muhasebe politikalarıyla tutarlı olan muhasebe
politikalarının uygulanması suretiyle hazırlanmıştır. Dolayısıyla, bu ara dönem özet konsolide finansal
tablolar 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolar ile birlikte
değerlendirilmelidir.
2.4
Bölümlere göre raporlama
Şirket’in ana faaliyet konusu tek olduğundan ve faaliyetlerini Türkiye’de sürdürdüğünden bölümlere
göre raporlama yapılmamıştır. Şirket’in ürün grubu, yurtiçi ve yurtdışı satışları bazında net satış bilgisi
Not 14’de yer almaktadır.
NOT 3 - NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
Kasa
Banka
-vadesiz mevduat
-vadeli mevduat
12
5
210.226
1.682.970
92.947
1.580.298
Toplam
1.893.208
1.673.250
Vadeli mevduatların dökümü aşağıdaki gibidir:
30 Eylül 2014
Yıllık faiz
Tutar
oranı (%)
TL
EUR
575.251
1.107.719
Toplam
1.682.970
9- 10,10
1,85 - 2,70
31 Aralık 2013
Yıllık faiz
Tutar
oranı (%)
848.965
731.333
8,25-9,90
2,85-3,60
1.580.298
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle vadeli mevduatların vadeleri 1-119 gün arasında değişmektedir
(31 Aralık 2013: 1-47 gün arasında).
13
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
NOT 3 - NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (Devamı)
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle, vadeli ve vadesiz mevduatların toplam 1.311.494 TL’lik kısmı
(31 Aralık 2013: 1.179.705 TL) ilişkili kuruluş olan bankada bulunmaktadır.
30 Eylül 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle nakit akış tablolarında yer alan nakit ve nakit benzeri
değerler aşağıdaki gibidir:
2014
2013
Kasa ve bankalar
Eksi:faiz tahakkukları
1.893.208
(2.136)
1.849.542
(3.642)
Toplam
1.891.072
1.845.900
NOT 4 - FİNANSAL YATIRIMLAR
a)
Kısa vadeli finansal yatırımlar:
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle Grup’un kısa vadeli yatırımlar amacı ile tutulan 229.968 TL tutarında,
119 gun vadeli, %1,90 faiz oranlı vadeli mevduatı mevcuttur. (31 Aralık 2013: 73.413 TL tutarında
181 gün vadeli, %3,3 faiz oranlı).
b)
Satılmaya hazır finansal yatırımlar:
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle Grup’un 158 TL tutarında satılmaya hazır finansal varlığı bulunmaktadır
(31 Aralık 2013: 132 TL).
NOT 5 - FİNANSAL BORÇLANMALAR
a)
Kısa vadeli borçlanmalar
Döviz
tutarı (bin)
TL krediler
EUR krediler
80.000
Toplam
b)
30 Eylül 2014
TL
karşılığı
Faiz
oranı (%)
Döviz
tutarı (bin)
0,75
-
231.312
231.312
31 Aralık 2013
TL
karşılığı
58.547
-
Faiz
oranı (%)
8,50 -11
-
58.547
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları
Döviz
tutarı (bin)
TL krediler(*)
Euro krediler
İhraç edilen tahviller (1,2,3,….6)
Toplam
30 Eylül 2014
TL
karşılığı
124.405
366.633
359.703
-
220.450
31 Aralık 2013
TL
karşılığı
Faiz
oranı (%)
Döviz
tutarı (bin)
7,44 -14,77
Euribor + 0,58
Euribor + 2,80
6,86-10,53
148.122
292.781
434.959
-
217.058
946.786
944.798
14
Faiz
oranı (%)
7,25 -14,35
Euribor + 0,15
Euribor + 1,96
6,76 - 10,27
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
NOT 5 - FİNANSAL BORÇLANMALAR (Devamı)
c)
Uzun vadeli borçlanmalar
Döviz
tutarı (bin)
TL krediler (*)
EUR krediler
İhraç edilen tahviler (1,2,3,…6)
Toplam
30 Eylül 2014
TL
karşılığı
347.810
306.352
1.005.658
-
139.732
31 Aralık 2013
TL
karşılığı
Faiz
oranı (%)
Döviz
tutarı (bin)
7,44 -14,77
Euribor + 0,58
Euribor + 2,80
6,86-10,53
253.156
343.965
743.392
-
193.529
1.451.742
Faiz
oranı (%)
7,25-14,35
Euribor+0,15
Euribor+1,96
6,76-10,27
1.280.886
(*)
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla kısa ve uzun vadeli TL kredilerin tamamı konsolide edilen bağlı
ortaklık KFK tarafından, vermiş olduğu tüketici kredilerini finanse etmek amacıyla alınan kredilerden oluşmaktadır.
(1)
KFK, 10 Şubat 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan raf kaydına aldırma kararına ve 18 Ekim 2012 tarihli
Yönetim Kurulu toplantısında tahvilin detayları ile ilgili aldığı karara istinaden 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
hükümleri uyarınca gerekli izinler sonrasında 12 Kasım 2012 tarihinde 24 ay vadeli %8,14 faiz oranlı 85.000 TL
nominal ödemeli tahvil ihraç etmiştir. Tahviller halka arz usulü ile, aracı kuruluş Yapı Kredi Yatırım Menkul
Değerler A.Ş. tarafından satılmıştır.
(2)
KFK, 4 Nisan 2013 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karara istinaden 2499 sayılı Sermaye Piyasası
Kanunu hükümleri uyarınca gerekli izinler sonrasında 27 Mayıs 2013 tarihinde 24 ay vadeli %6,76 faiz oranlı
50.000 TL nominal ödemeli tahvil ihraç etmiştir. Tahviller kapalı ihraç usulü ile, aracı kuruluş Yapı Kredi Yatırım
Menkul Değerler A.Ş. tarafından nitelikli yatırımcıya satılmıştır.
(3)
KFK, 4 Nisan 2013 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karara istinaden 2499 sayılı Sermaye Piyasası
Kanunu hükümleri uyarınca gerekli izinler sonrasında 27 Mayıs 2013 tarihinde 20 ay vadeli %6,76 faiz oranlı
30.000 TL nominal ödemeli tahvil ihraç etmiştir. Tahviller kapalı ihraç usulü ile, aracı kuruluş Yapı Kredi Yatırım
Menkul Değerler A.Ş. tarafından nitelikli yatırımcıya satılmıştır.
(4)
KFK, 4 Nisan 2013 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karara istinaden 2499 sayılı Sermaye Piyasası
Kanunu hükümleri uyarınca gerekli izinler sonrasında 30 Eylül 2013 tarihinde 21 ay vadeli %9,72 faiz oranlı
50.000 TL nominal ödemeli tahvil ihraç etmiştir. Tahviller kapalı ihraç usulü ile, aracı kuruluş TSKB A.Ş. tarafından
nitelikli yatırımcıya satılmıştır.
(5)
KFK, 4 Nisan 2013 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karara istinaden 2499 sayılı Sermaye Piyasası
Kanunu hükümleri uyarınca gerekli izinler sonrasında 14 Kasım 2013 tarihinde 24 ay vadeli %10,27 faiz oranlı
60.000 TL nominal ödemeli tahvil ihraç etmiştir. Tahviller kapalı ihraç usulü ile, aracı kuruluş Yapı Kredi Yatırım
Menkul Değerler A.Ş. tarafından nitelikli yatırımcıya satılmıştır.
(6)
KFK, 18 Nisan 2014 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karara istinaden 2499 sayılı Sermaye Piyasası
Kanunu hükümleri uyarınca gerekli izinler sonrasında 06 Haziran 2014 tarihinde 24 ay vadeli %10,23 faiz oranlı
75.000 TL nominal ödemeli tahvil ihraç etmiştir. Tahviller kapalı ihraç usulü ile, aracı kuruluş Yapı Kredi Yatırım
Menkul Değerler A.Ş. tarafından nitelikli yatırımcıya satılmıştır.
TL kredilerin faiz oranı sabit olup, Euro kredilerin faiz oranı değişkendir.
30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla, kısa ve uzun vadeli finansal borçların 174.029 TL’lik kısmı
(31 Aralık 2013: 116.868 TL) ilişkili kuruluş olan bankalardan elde edilmiştir.
15
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
NOT 5 - FİNANSAL BORÇLANMALAR (Devamı)
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle, Grup’un uzun vadeli kredilerinin geri ödeme planı
aşağıdaki gibidir:
1-2 yıl arası
2-3 yıl arası
3-4 yıl arası
4-5 yıl arası
5 yıldan uzun
Toplam
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
737.902
205.754
122.359
31.530
354.197
861.748
219.542
184.493
15.103
-
1.451.742
1.280.886
EUR cinsinden uzun vadeli krediler, Yeni Doblo ve Mini Cargo model araçların üretim yatırımının
finansmanı için kullanılmıştır. İmzalanan üretim anlaşmaları gereğince, Yeni Doblo model araç için
alınan yatırım kredisinin geri ödemeleri Fiat, Mini Cargo model araç için alınan yatırım kredilerinin
geri ödemeleri ise Fiat ve PSA tarafından yapılacak alımlar vasıtası ile garanti altına alınmıştır. Grup
2006 yılında çeşitli finans kuruluşlarının katıldığı iki ayrı anlaşma ile, Mini Cargo yatırımında
kullanılmak üzere 350 milyon EUR kredi limiti temin etmiştir. Mini Cargo model aracın üretimi ile
ilgili alınan kredinin geri ödemesi 2008 yılından itibaren 2015 yılına kadar eşit taksitlerle ödenmeye
başlanmış olup, 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle kalan tutar 171.448 TL’dir (59.296 EUR karşılığı) (31
Aralık 2013: 278.895 TL (118.593 EUR karşılığı)). Grup’un ileride Mini Cargo model araçların
üretimi için kullanılan kredi ile ilgili maruz kalabileceği döviz kurundaki ve faiz oranındaki
dalgalanmalardan oluşabilecek risk, Fiat ve PSA tarafından üstlenilmiştir.
Şirket ile Societe Generale Credit Agricole, Fortis Bank S.A., Ing Bank NV ve Intesa Sanpaolo
bankalarının düzenleyici, kredi veren ve garantör, Avrupa Yatırım Bankası’nın (EIB) garantör ve kredi
veren ve Servizi Assicurativi per il Commercio Estero S.p.A.’nın (SACE) garantör sıfatları ile yer
aldığı konsorsiyum arasında 450 milyon EUR tutarında bir kredi anlaşması 4 Mart 2008 tarihinde
imzalanmış olup, 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle 583.762 TL’lik kısmı (201.896 EUR karşılığı)
kullanılmaktadır (31 Aralık 2013: 678.285 TL (288.423 EUR karşılığı olan)). Söz konusu kredi Yeni
Doblo geliştirilmesi ve üretilmesi ile ilgili yatırım harcamalarının finansmanında kullanılacak olup, iki
yılı ödemesiz olmak üzere on yıl vadelidir. Grup'un ileride Yeni Doblo model araçların üretimi için
kullanılan kredi ile ilgili maruz kalabileceği döviz kurundaki ve faiz oranındaki dalgalanmalardan
oluşabilecek risk, Fiat tarafından üstlenilmiştir.
Grup 2011 yılında yeni Doblo kapasite artışı yatırımında kullanılmak üzere 36 milyon EUR kredi
temin etmiştir. Kredinin geri ödemesi 2012 yılı itibariyle başlamış olup 2018 yılına kadar eşit
taksitlerle ödenecektir. 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle kalan tutar 66.916 TL’dir (23.143 EUR
karşılığı).
Ayrıca, Şirket'in 11 Nisan 2011 tarihinde Citibank N.A’ dan alınan 86.742 TL (30.000 bin Euro
karşılığı) 31 Mart 2014 tarihinde HSBC PLC’den alınan 144.570 TL (50.000 bin EUR karşılığı) 25
Mart 2014 itibariyle Eximbank’tan alınan toplam 231.312 TL (80.000 bin Euro karşılığı) tutarında
finansman kredileri,31 Mart 2014 tarihinde ING Bank’tan alınan 115.656 TL (40.000 bin Euro
karşılığı) ve BNP Paribas’dan alınan 404.796 TL (140.000 bin Euro karşılığı) ihracat taahütlü kredileri
bulunmaktadır.
16
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
NOT 6 - TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR
a)
İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
Alıcılar
Şüpheli alacaklar
Eksi: şüpheli alacak karşılığı
Eksi: alacak reeskontu
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
350.891
6.246
273.184
7.448
(6.010)
(2.656)
Toplam
348.471
(7.210)
(1.925)
271.497
Şüpheli ticari alacak karşılığının dönem içerisindeki hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
1 Ocak
Dönem içerisindeki artış
30 Eylül
2014
2013
7.210
(1.200)
5.950
-
6.010
5.950
Ticari alacaklar ile ilgili alınan teminatlar
30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla Grup’un alacaklarına karşılık olarak alınmış olan 77.906 TL tutarında
teminat mektubu, 3.431 TL tutarında teminat çeki ve senedi, 11.137 TL tutarında ipotek, 435.459 TL
tutarında doğrudan borçlanma sistemi limiti (bankanın müşterisine işlem hacmine göre tanıdığı ödeme
garanti limiti) bulunmaktadır (31 Aralık 2013: 48.065 TL tutarında teminat mektubu, 17.207 TL
tutarında teminat çeki ve senedi 11.137 TL tutarında ipotek, 412.244 TL tutarında doğrudan
borçlanma sistemi limiti bulunmaktadır.)
b)
İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
Ticari borçlar
Eksi: borç reeskontu
541.602
(2.675)
666.610
(2.330)
Toplam
538.927
664.280
17
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
NOT 7 - FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN ALACAKLAR
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
649.360
40.539
644.371
40.190
689.899
684.561
Özel karşılıklar
Genel karşılıklar
(16.296)
(6.892)
(12.828)
(6.861)
Toplam
666.711
664.872
Uzun vadeli tüketici finansman kredileri
495.582
542.572
Kısa vadeli tüketici finansman kredileri
Tahsili şüpheli krediler
Kredi değer düşüklüğü karşılıkları
Kredi değer düşüklüğü karşılıkları
Genel karşılıklar
(5.060)
Toplam
490.522
(5.561)
537.011
30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla tüketicilere kullandırılan kredilerin faiz oranları sabit olup, aylık TL
krediler için %0,75-%1,73’tür (31 Aralık 2013: %0,70-%1,73). 30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013
tarihleri itibariyle dövize endeksli kredi bulunmamaktadır.
Uzun vadeli tüketici finansman kredilerinin vadeleri aşağıdaki gibidir:
Yıllar
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
1-2 yıl arası
2-3 yıl arası
3-4 yıl arası
4 yıl üzeri
309.941
141.594
38.206
781
353.106
135.577
48.328
-
Toplam
490.522
537.011
18
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
NOT 7 - FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN ALACAKLAR (Devamı)
Kredi karşılıkları hesabının dönem içi hareketleri aşağıdaki gibidir:
2014
2013
1 Ocak
Cari dönem provizyonu
Tahsilatlar
25.250
4.164
(1.166)
20.379
4.405
(1.458)
30 Eylül
28.248
23.326
Grup tarafından kullandırılan finansman kredilerine karşılık müşterilerle yapılan sözleşmelerde toplam
alacak tutarı kadar araçlar üzerinde rehin hakkı bulunmaktadır. Grup’un 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla
1.324 TL tutarında alınan orijinal değerleriyle kayıtlara alınan araçlar kadar teminatı bulunmaktadır
(31 Aralık 2013: 1.367 TL). Ayrıca, Grup gerekli gördüğü durumlarda ek olarak ipotek teminatı da
almaktadır. Grup’un 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla 16.296 TL (2013: 12.828 TL) tutarında özel
karşılık ayırdığı tüketici finansman kredilerinin tamamı tutarında araç rehni teminat olarak
bulunmaktadır.
NOT 8 - STOKLAR
30 Eylül 2014
Hammadde stokları
Yarı mamul stokları
Mamul stokları
İthal araçlar
Yedek parçalar
Yoldaki Mallar
Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)
146.240
38.864
87.005
47.558
41.140
107.444
(13.078)
Toplam
455.173
31 Aralık 2013
99.703
82.255
27.270
60.949
34.577
77.604
(2.925)
379.433
NOT 9 - YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER
30 Eylül 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren ara dönemler içindeki yatırım amaçlı gayrimenkullerin
hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
2014
2013
1 Ocak, net kayıtlı değer
Girişler
27.805
-
24.100
-
30 Eylül, net kayıtlı değer
27.805
24.100
Söz konusu gayrimenkulün gerçeğe uygun değeri emsal karşılaştırma yöntemi ile 31 Aralık 2013 tarihi
itibarıyla 27.805 TL (2012: 24.100 TL) olarak belirlenmiştir. Değerleme raporu konuyla ilgili SPK
lisansına ve gerekli mesleki birikime sahip bağımsız değerleme firması tarafından yapılan
değerlendirmelere dayanmaktadır.
19
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
NOT 10 - MADDİ DURAN VARLIKLAR
30 Eylül 2014 tarihinde sona eren ara dönem içindeki maddi varlık ve ilgili birikmiş amortismanlara ilişkin hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
Arsa, yeraltı/yerüstü
düzenleri ve binalar
1 Ocak tarihleri itibariyle
Maliyet
Birikmiş amortisman
362.559
(203.641)
Makine ve
ekipmanlar
Demirbaşlar
3.234.464
(2.448.240)
Taşıtlar
Özel
maliyetler
Yapılmakta olan
yatırımlar
Toplam
352.266
(255.444)
39.832
(30.569)
10.233
(5.411)
205.119
-
4.204.473
(2.943.305)
Net kayıtlı değer
158.918
786.224
96.822
9.263
4.822
205.119
1.261.168
1 Ocak 2014, net kayıtlı değer
Girişler
Çıkışlar, net
Transferler
Amortisman gideri
158.918
4.337
(5.479)
786.224
133
(700)
144.472
(106.660)
96.822
1
(377)
20.605
(18.786)
9.263
(1.112)
3.505
(2.606)
4.822
23
(253)
205.119
176.236
(172.919)
-
1.261.168
176.393
(2.189)
(133.784)
30 Eylül 2014, net kayıtlı değer
157.776
823.469
98.265
9.050
4.592
208.436
1.301.588
372.495
(274.230)
42.225
(33.175)
10.256
(5.664)
208.436
-
4.378.677
(3.077.089)
98.265
9.050
4.592
208.436
1.301.588
30 Eylül 2014 itibariyle
Maliyet
Birikmiş amortisman
30 Eylül 2014, net kayıtlı değer
366.896
(209.120)
157.776
3.378.369
(2.554.900)
823.469
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle maddi duran varlıklar üzerinde rehin veya ipotek bulunmamaktadır. (31 Aralık 2013: Yoktur).
30 Eylül 2014 itibariyle hala kullanılmakta olan tamamıyla itfa olmuş maddi duran varlıkların toplam maliyet bedeli 1.823.034 TL’dir (31 Aralık 2013:
1.849.701 TL).
20
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
NOT 10 - MADDİ DURAN VARLIKLAR (Devamı)
30 Eylül 2013 tarihinde sona eren ara dönem içindeki maddi duran varlıklar ve ilgili birikmiş amortismanlara ilişkin hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
Arsa, yeraltı/yerüstü
düzenleri ve binalar
1 Ocak tarihleri itibariyle
Maliyet
Birikmiş amortisman
355.256
(196.598)
Makine ve
ekipmanlar
Demirbaşlar
3.185.967
(2.308.194)
Taşıtlar
Özel
maliyetler
Yapılmakta olan
yatırımlar
Toplam
328.069
(232.838)
36.316
(27.292)
10.233
(5.075)
109.929
-
4.025.770
(2.769.997)
Net kayıtlı değer
158.658
877.773
95.231
9.024
5.158
109.929
1.255.773
1 Ocak 2013, net kayıtlı değer
Girişler
Çıkışlar, net
Transferler
Amortisman gideri
158.658
649
(5.265)
877.773
92
(678)
24.307
(104.830)
95.231
53
(288)
9.618
(16.787)
9.024
(1.015)
2.848
(2.345)
5.158
(252)
109.929
68.576
(37.422)
-
1.255.773
68.721
(1.981)
(129.479)
30 Eylül 2013, net kayıtlı değer
154.042
796.664
87.827
8.512
4.906
141.083
1.193.034
337.452
(249.625)
38.149
(29.637)
10.233
(5.327)
141.083
-
4.092.510
(2.899.476)
87.827
8.512
4.906
141.083
1.193.034
30 Eylül 2013 itibariyle
Maliyet
Birikmiş amortisman
30 Eylül 2013, net kayıtlı değer
355.905
(201.863)
154.042
3.209.688
(2.413.024)
796.664
30 Eylül 2013 tarihi itibariyle maddi duran varlıklar üzerinde rehin veya ipotek bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Yoktur).
30 Eylül 2013 itibariyle hala kullanılmakta olan tamamıyla itfa olmuş maddi duran varlıkların toplam maliyet bedeli 1.857.942 TL’dir
(31 Aralık 2012: 1.870.509 TL).
21
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
NOT 11 - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
30 Eylül 2014 ve 2013 tarihleri itibarıyla sona eren ara dönemler içindeki maddi olmayan varlıkların
hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
Lisanslar ve
geliştirme maliyetleri
Diğer
Toplam
1.464.387
(863.782)
64.713
(42.451)
1.529.100
(906.233)
600.605
22.262
622.867
600.605
124.810
(116.275)
22.262
4.948
(7.102)
622.867
129.758
(123.377)
609.140
20.108
629.248
1.589.197
(980.057)
69.661
(49.553)
609.140
20.108
629.248
Lisanslar ve
geliştirme maliyetleri
Diğer
Toplam
1.380.923
(720.699)
58.403
(34.566)
1.439.326
(755.265)
660.224
23.837
684.061
660.224
66.974
(106.478)
23.837
2.816
(5.967)
684.061
69.790
(112.445)
620.720
20.686
641.406
1.447.897
(827.177)
61.219
(40.533)
1.509.116
(867.710)
620.720
20.686
641.406
1 Ocak 2014 tarihi itibariyle
Maliyet
Birikmiş itfa payları
Net kayıtlı değer
1 Ocak 2014, net kayıtlı değer
Girişler
İtfa gideri
30 Eylül 2014, net kayıtlı değer
30 Eylül 2014 itibariyle
Maliyet
Birikmiş itfa payları
30 Eylül 2014, net kayıtlı değer
1 Ocak 2013 tarihi itibariyle
Maliyet
Birikmiş ifta payları
Net kayıtlı değer
1 Ocak 2013, net kayıtlı değer
Girişler
İtfa gideri
30 Eylül 2013, net kayıtlı değer
30 Eylül 2013 itibariyle
Maliyet
Birikmiş itfa payları
30 Eylül 2013, net kayıtlı değer
1.658.858
(1.029.610)
Maddi olmayan duran varlıklar, ilgili varlıkların kullanıma hazır olmaları durumunda itfa edilmeye
başlanmaktadır. Bu kapsamda Grup’un henüz kullanıma hazır olmayan ve itfa edilmeye başlanmamış
276.742 TL (31 Aralık 2013: 140.213 TL) tutarında maddi olmayan duran varlığı bulunmaktadır.
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle hala kullanılmakta olan tamamıyla itfa olmuş maddi olmayan duran
varlıkların toplam maliyet bedeli 177.842 TL’dir (31 Aralık 2013: 180.516 TL).
22
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
NOT 12 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer kısa vadeli karşılıklar
Garanti karşılığı
Satış iskontoları karşılığı
Dava karşılıkları
İdari gider karşılığı
Diğer
Toplam
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
55.415
41.621
4.407
3.168
10.421
50.651
4.407
1.209
7.107
115.032
63.374
2014
2013
Garanti karşılığının hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
1 Ocak
Yıl içinde ödenen
Yıl içerisindeki artış
50.651
(26.359)
31.123
47.069
(31.647)
30.137
55.415
45.559
2014
2013
1 Ocak
Dönem içindeki değişim
4.407
-
4.407
-
30 Eylül
4.407
4.407
30 Eylül
Dava karşılıklarının hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
Grup aleyhine açılan davalar
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle Grup aleyhine açılmış ve bilanço tarihi itibariyle henüz sonuçlanmamış
davaların toplam tutarı 7.670 TL’dir (31 Aralık 2013: 7.670 TL). Bu davalara ilişkin ayrılan karşılık
tutarı ise 4.407 TL’dir (31 Aralık 2013: 4.407 TL).
Vergi cezaları:
2008-2010 mali yılları arası dönem ile ilgili, Şirket bünyesinde yapılan vergi incelemesi neticesinde
hazırlanan Vergi İnceleme Raporları, Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup
Başkanlığı tarafından 2013 yılı Aralık ayı içerisinde Şirket’e iletilmiştir. Vergi İnceleme raporlarında,
dar mükellef kurumlara yapılan bazı ödemeler stopaj ve sorumlu sıfatıyla KDV açısından eleştiri
konusu yapılmıştır. Söz konusu raporlar dahilinde, Şirket’ten 2008 yılı için 13,4 Milyon TL vergi aslı,
23,8 Milyon TL vergi ziyaı cezası, 2009 yılı için 8,4 Milyon TL vergi aslı, 14,9 Milyon TL vergi ziyaı
cezası, 2010 yılı için 9,1 Milyon TL vergi aslı, 16,2 Milyon TL vergi ziyaı cezası talep edilmiştir. Söz
konusu raporlar ve detayları ile ilgili kamuoyu duyurusu ise, Şirket tarafından, 16 Aralık 2013 ve
30 Aralık 2013 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”) üzerinden gerçekleştirilmiştir.
Diğer taraftan, söz konusu vergi incelemelerinin devamı niteliğinde, 2011-2012 mali yılları ile ilgili,
Şirket bünyesinde yapılan ilave vergi incelemesi neticesinde hazırlanan Vergi İnceleme Raporları da,
Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı tarafından Şirket’e
iletilmiştir. Vergi İnceleme raporlarında, dar mükellef kurumlara yapılan bazı ödemeler stopaj ve
sorumlu sıfatıyla KDV açısından eleştiri konusu yapılmış, gecikme cezası hariç olmak üzere; 2011 yılı
için 5,1 Milyon TL vergi aslı, 5,1 Milyon TL vergi ziyaı cezası, 2012 yılı için 4,8 Milyon TL vergi
aslı, 4,8 Milyon TL vergi ziyaı cezası talep edilmiştir. İlgili kamuoyu duyurusu, Şirket tarafından,
11 Nisan 2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”) üzerinden gerçekleştirilmiştir.
23
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
NOT 12 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (Devamı)
Şirket yönetimi, Şirket bünyesinde yer alan, raporda eleştiri konusu olan, uygulamaların ilgili vergi
mevzuatlarına ve uluslararası çifte vergiyi önleme anlaşmalarına uygun ve uyumlu olduğunu
düşünmektedir. Şirket, bahse konu raporlarla ilgili olarak uzlaşma ve hukuki süreç dahil tüm yasal
haklarını tatbik etmeyi planlamaktadır. Olası bir hukuki süreç dahilinde, oluşacak nihai kararın müspet
gerçekleşme ihtimalinin aksi duruma göre daha olası ve yüksek görülmesi sebebi ile, bahse konu vergi
raporlarına yönelik ilave bir karşılık konsolide tablolara yansıtılmamıştır.
Teminat mektupları:
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle Grup’un vermiş olduğu teminat, rehin ve
ipoteklerin (“TRİ”) dökümü orijinal para birimleri ile aşağıdaki gibidir:
A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu
TRİ’lerin toplam tutarı
B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen
ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla
diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu
TRİ’lerin toplam tutarı
D. Diğer Verilen TRİ’lerin toplam tutarı
i) Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
ii) B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup
şirketleri lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
iii) C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine
vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
2014
2013
81.837
10.075
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
81.837
10.075
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle Grup’un vermiş olduğu diğer TRİ’lerin Grup’un öz
kaynaklarına oranı sıfırdır.
Diğer
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle Grup 8 Ekim 2014 tarihine kadar gerçekleştirilmek üzere 822 milyon
ABD Doları ihracat taahhüdü getiren ihracat teşvik belgesi kapsamında 929 milyon ABD Dolar ihracat
gerçekleştirmiş bulunmaktadır. (31 Aralık 2013: 8 Ekim 2014 tarihine kadar gerçekleştirilmek üzere
822 milyon ABD Doları ihracat taahhüdü getiren ihracat teşvik belgesi kapsamında 916 milyon ABD
Dolar ihracat gerçekleştirmiş bulunmaktadır.)
Ayrıca Grup, 6 Ekim 2014 tarihine kadar
gerçekleştirilmek üzere 1.028 milyon ABD Doları ihracat taahhüdü getiren ihracat teşvik belgesi
kapsamında 1.108 milyon ABD Doları ihracat gerçekleştirmiş bulunmaktadır (31 Aralık 2013: 6 Ekim
2014 tarihine kadar gerçekleştirilmek üzere 767 milyon ABD Doları ihracat taahhüdü getiren ihracat
teşvik belgesi kapsamında 453 milyon ABD Dolar ihracat gerçekleştirmiş bulunmaktadır.) Grup,
8 Nisan 2015 tarihine kadar gerçekleştirilmek üzere 1.053 milyon ABD Doları ihracat taahhüdü
getiren ihracat teşvik belgesi kapsamında 575 milyon ABD Doları ihracat gerçekleştirmiş
bulunmaktadır.
Grup’un MCV ve Yeni Doblo projelerine ilişkin imzalamış olduğu uzun vadeli kredi anlaşması,
Grup’a belirli bazı finansal oranlara uygun olma zorunluluğu getirmektedir. Grup, 30 Eylül 2014 tarihi
itibariyle bu mali oranlara uymaktadır.
24
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
NOT 13 - DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
a)
Diğer dönen varlıklar
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
İade alınacak KDV
Gelir tahakkukları
Diğer
17.448
1.750
5.178
46.351
3.171
2.194
Toplam
24.376
51.716
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
Gider tahakkukları
Ödenecek sosyal güvenlik primleri
Ödenecek vergi ve fonlar
Alınan avanslar
Diğer
35.025
10.980
8.989
839
9.626
19.794
10.457
20.329
769
4.805
Toplam
65.459
56.154
b)
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
NOT 14 - HASILAT
a)
Hasılat
1 Ocak 30 Eylül 2014
1 Temmuz 30 Eylül 2014
1 Ocak 30 Eylül 2013
1 Temmuz 30 Eylül 2013
Yurtdışı satışlar
Yurtiçi satışlar
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
3.223.069
1.916.054
41.386
902.736
759.858
22.171
2.990.302
2.082.242
75.663
944.459
688.288
26.983
Toplam
5.180.509
1.684.765
5.148.207
1.659.730
Satışlardan indirimler tutarı 161.851 TL’dir (30 Eylül 2013: 177.787 TL).
25
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
NOT 14 - HASILAT (Devamı)
b)
Üretim ve satış miktarları
Üretim
1 Ocak 1 Ocak 30 Eylül 2014
30 Eylül 2013
Üretilen Araçlar
Yeni Doblo
MCV
Linea
Doblo
Albea
Palio-Palio Van
İthal Araçlar
Ducato
Fiat 500
Grande Punto
Jeep
Alfa Romeo
Freemont 4x4
Lancia
Panda
Bravo
Maserati
Transit satış
Ferrari
Scudo
Satış
1 Ocak 1 Ocak 30 Eylül 2014
30 Eylül 2013
67.582
59.123
22.356
7.142
-
67.694
79.250
31.201
7.092
-
66.177
58.774
21.467
7.127
-
66.853
78.992
31.416
9.396
1
-
-
-
4.674
1.891
1.610
753
679
310
154
121
97
51
25
9
1
4.603
2.334
5.283
618
755
562
539
219
326
14
17
5
156.203
185.237
163.920
201.933
NOT 15 - ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ, PAZARLAMA, SATIŞ VE
DAĞITIM GİDERLERİ, GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
1 Ocak 30 Eylül 2014
1 Temmuz 30 Eylül 2014
1 Ocak 30 Eylül 2013
1 Temmuz 30 Eylül 2013
Satış ve pazarlama giderleri
Genel yönetim giderleri
Araştırma geliştirme giderleri
157.784
128.918
5.067
55.691
43.293
782
153.160
111.776
10.340
49.955
38.598
1.837
Toplam
291.769
99.766
275.276
90.390
26
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
NOT 15 - ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ, PAZARLAMA, SATIŞ VE
DAĞITIM GİDERLERİ, GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (Devamı)
a)
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri
1 Ocak 30 Eylül 2014
1 Temmuz 30 Eylül 2014
1 Ocak 30 Eylül 2013
1 Temmuz 30 Eylül 2013
34.960
34.461
33.752
30.289
1.686
12.444
13.834
12.184
9.916
938
36.848
32.574
33.562
26.931
1.599
12.508
11.146
10.728
9.170
665
1.555
21.081
514
5.861
1.852
19.794
610
5.128
157.784
55.691
153.160
49.955
1 Ocak 30 Eylül 2014
1 Temmuz 30 Eylül 2014
1 Ocak 30 Eylül 2013
1 Temmuz 30 Eylül 2013
51.833
16.965
46.557
16.021
12.995
11.744
4.598
3.946
10.508
10.948
3.592
3.868
10.573
6.016
5.028
4.059
1.044
25.626
3.816
2.220
1.456
1.363
345
8.584
8.512
4.483
3.362
3.904
1.031
22.471
2.751
1.354
1.553
1.374
387
7.698
128.918
43.293
111.776
38.598
Nakliye ve sigorta giderleri
Garanti giderleri
Reklam giderleri
Personel giderleri
Sergi - fuar giderleri
Tükenme payları ve
amortisman giderleri
Diğer
Toplam
b)
Genel yönetim giderleri
Personel giderleri
Tükenme payları ve
amortisman giderleri
Bilişim teknoloji giderleri
Dışarıdan sağlanan fayda
ve hizmetler
Vergi, resim ve harçlar
Seyahat giderleri
Sigorta giderleri
Kira giderleri
Diğer
Toplam
27
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
NOT 16 - ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER
1 Ocak 30 Eylül 2014
1 Temmuz 30 Eylül 2014
1 Ocak 30 Eylül 2013
1 Temmuz 30 Eylül 2013
Kambiyo gelirleri
Vade farkı gelirleri
Diğer gelirler
231.311
22.330
7.157
63.280
8.388
629
81.482
7.011
7.552
21.900
2.850
2.950
Toplam
260.798
72.297
96.045
27.700
1 Ocak 30 Eylül 2014
1 Temmuz 30 Eylül 2014
1 Ocak 30 Eylül 2013
1 Temmuz 30 Eylül 2013
Kambiyo giderleri
Vade farkı giderleri
Diğer giderler
(296.820)
(12.341)
(6.389)
(86.170)
(2.956)
(2.032)
(178.863)
(8.532)
(3.695)
(77.396)
(2.187)
(1.314)
Toplam
(315.550)
(91.158)
(191.090)
(80.897)
NOT 17 - FİNANSMAN GELİRLERİ VE GİDERLERİ
1 Ocak 30 Eylül 2014
1 Temmuz 30 Eylül 2014
1 Ocak 30 Eylül 2013
1 Temmuz 30 Eylül 2013
Kambiyo karları
Faiz gelirleri
210.354
45.375
77.028
13.501
177.719
58.359
65.427
20.158
Toplam finansal gelirler
255.729
90.529
236.078
85.585
1 Ocak 30 Eylül 2014
1 Temmuz 30 Eylül 2014
1 Ocak 30 Eylül 2013
1 Temmuz 30 Eylül 2013
Kambiyo zararları
Faiz giderleri
(204.202)
(39.139)
(66.862)
(14.291)
(133.750)
(19.125)
(37.522)
(7.012)
Toplam finansal giderler
(243.341)
(81.153)
(152.875)
(44.534)
Net finansal gelir/(gider)
12.388
9.376
83.203
41.051
28
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
NOT 18 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
a)
Genel
Grup, Türkiye’de yürürlükte bulunan vergi mevzuatı ve uygulamalarına tabidir.
1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere kurumlar vergisi oranı %20’dir. Kurumlar vergisi, ilgili
olduğu hesap döneminin sonunu takip eden dördüncü ayın yirmi beşinci günü akşamına kadar beyan
edilmekte ve ilgili ayın sonuna kadar tek taksitte ödenmektedir. Vergi mevzuatı uyarınca üçer aylık
dönemler itibariyle oluşan kazançlar üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplanarak ödenmekte ve
bu şekilde ödenen tutarlar yıllık kazanç üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilmektedir.
Grup, 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle yatırım indirimi istisnasının sona ermesi nedeniyle, bu tarihe
kadar kullanılmamış olan 2.141.858 TL tutarındaki yatırım indirimleri üzerinden hesaplanan
ertelenmiş vergi varlığını ertelenmiş vergi gideri yazmak suretiyle 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle iptal
etmiştir. Anayasa Mahkemesi’nin 15 Ekim 2009 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında yatırım
indirimi istisnası uygulaması ile ilgili süre sınırlaması kaldırılmasının görüşülmesi ve bu kararın
alınması ile birlikte, Grup’un devrolmuş yatırım indirimleri tekrar kullanılabilir hale gelmiştir ve bu
yatırım indirimi tutarları 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle ÜFE ve yeniden değerleme oranında
arttırılarak 1.996.289 TL üzerinden ertelenmiş vergi alacağı hesaplanmıştır.
Türkiye’de vergi mevzuatı, ana ve bağlı ortaklıklarının konsolide vergi beyannamesi doldurmasına
izin vermemektedir. Bu yüzden finansal tablolara yansıtılan vergi karşılığı, şirket bazında
hesaplanmıştır.
Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak
kaydıyla dönemin kurumlar vergisi matrahından indirilebilir. Beyanlar ve ilgili muhasebe kayıtları
vergi dairesince beş yıl içerisinde incelenebilmekte ve vergi hesapları revize edilebilmektedir.
30 Eylül 2014 ve 2013 tarihlerinde sona dönemlere ilişkin gelir tablosunda yansıtılan vergi giderinin
kırılımı aşağıda sunulmuştur:
1 Ocak 30 Eylül 2014
Cari vergi gideri
Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)
Toplam
1 Temmuz 30 Eylül 2014
1 Ocak 30 Eylül 2013
1 Temmuz 30 Eylül 2013
(23.662)
64.311
(9.214)
35.261
(39.643)
(10.956)
(673)
(5.473)
40.649
26.047
(50.599)
(6.146)
30 Eylül 2014
Cari dönem kurumlar vergisi
Eksi: Peşin ödenen kurumlar vergisi (-)
Ödenecek / (peşin ödenen) kurumlar vergisi
29
31 Aralık 2013
23.662
(16.420)
32.841
(48.380)
7.242
(15.539)
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
NOT 18 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı)
b)
Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle, ertelenmiş vergiye konu olan geçici farklar ve
bilanço tarihi itibariyle yürürlükteki etkin vergi oranları kullanılarak hesaplanan ertelenmiş vergi
varlığının dağılımı aşağıda özetlenmiştir:
Kümülatif
geçici farklar
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
İndirimli kurumlar vergisi
Kıdem tazminatı ve kullanılmamış
izin karşılığı
Ertelenmiş gelir
Garanti karşılığı
Devreden yatırım indirimi
Amortismana tabi varlıklar
ve stoklar
Diğer
Ertelenmiş vergi varlığı, net
Ertelenmiş vergi
varlığı/(yükümlülüğü)
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
542.028
429.396
174.311
142.679
150.650
37.342
55.415
1.996.289
146.018
50.199
50.651
2.209.950
30.130
7.468
11.083
3.993
29.204
10.040
10.130
4.420
(155.747)
4.694
(172.769)
5.430
75.932
29.134
778.735
(23.470)
875.479
(27.150)
3.536.989
3.734.543
Ertelenmiş vergi varlığı bakiyesinin dönem içerisindeki hareketi aşağıdaki gibidir:
2014
1 Ocak itibariyle ertelenmiş vergi varlıkları - net
Ertelenmiş vergi gideri
Özkaynaklarda nakit akım koruması hesabında
muhasebeleştirilen tutar
Özkaynaklarda muhasebeleştirilen tanımlanmış
fayda planları yeniden ölçüm (kayıpları)/kazançları
30 Eylül itibariyle ertelenmiş vergi varlıkları - net
30
2013
29.134
64.311
9.768
(10.956)
(17.513)
21.472
-
702
75.932
20.986
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
NOT 19 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
İlişkili taraflarla bakiyeler
İlişkili taraflarla ilgili
mevduat ve finansal borç bakiyeleri:
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
Yapı Kredi Bankası A.Ş. (mevduat)
Yapı Kredi Bankası A.Ş. (finansal borçlanma)
1.311.494
(174.029)
1.179.705
(116.868)
Toplam
1.137.465
1.062.837
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
Otokoç A.Ş. (Otokoç - Koç Holding A.Ş. iştiraki)
Fiat
Diğer
140.147
35.907
1.053
159.657
76.705
3.225
Toplam
177.107
239.587
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
Fiat
Mako Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
(Mako - Fiat’ın ilişkili kuruluşu)
Diğer
861.813
667.984
14.283
31.252
8.873
28.975
Toplam
907.348
705.832
İlişkili taraflardan ticari alacaklar:
İlişkili taraflara ticari borçlar:
31
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
NOT 19 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)
İlişkili taraflarla işlemler
Satışlar
1 Ocak 30 Eylül 2014
1 Temmuz 30 Eylül 2014
1 Ocak 30 Eylül 2013
1 Temmuz 30 Eylül 2013
Satışlar
Fiat
Otokoç A.Ş.
Diğer
2.471.379
657.815
35.953
714.633
252.080
3.084
2.336.981
683.707
17.935
728.438
210.683
4.844
Toplam
3.165.147
969.797
3.038.623
943.965
28.885
25.213
21.906
13.471
64.754
59.885
81.035
76.310
25.606
21.335
21.265
18.501
7.666
6.277
4.031
2.282
1.232
1.783
1.509
25.785
18.645
8.872
4.531
3.476
6.869
4.596
7.538
5.881
4.824
1.148
1.317
2.242
1.472
1.502
44.607
4.726
5.128
1.476
177
160.364
364.612
112.782
Yurtiçi malzeme ve hizmet alımları
Ram Dış Ticaret A.Ş.
87.525
Zer Merkezi Hiz. ve Tic. A.Ş.
59.673
Otokoç A.Ş.
48.400
Mako Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 43.217
Matay Otomotiv
Yan Sanayi ve Tic. A.Ş.
24.855
Plastiform Plastik San.Tic. A.Ş.
19.642
Koç Sistem
11.247
Koç Holding
6.370
Setur Servis Turistik
6.249
Opet Fuchs Madeni Yağlar Tic. A.Ş. 5.720
Ram Sigorta Aracılık A.Ş. (*)
4.766
Akpa Dayanıklı Tüketim Lpg ve
Akaryakıt Ürünleri Paz. A.Ş.
4.453
Diğer
47.841
Toplam
(*)
369.958
Sigorta acentesi olarak faaliyet gösteren Ram Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. aracılığı ile ilişkili taraf
niteliğinde olmayan sigorta şirketleri ile imzalanan poliçeler kapsamında ödenen ve tahakkuk eden
toplam prim tutarlarını içermektedir.
32
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
NOT 19 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)
Yurtdışı ticari mal, malzeme ve hizmet alımları
1 Ocak 30 Eylül 2014
1 Temmuz 30 Eylül 2014
1 Ocak 30 Eylül 2013
1 Temmuz 30 Eylül 2013
Fiat
Diğer
2.079.710
22.176
656.422
9.221
2.059.277
14.506
698.494
5.459
Toplam
2.101.886
665.643
2.073.783
703.953
İlişkili kuruluşlardan alınan faiz 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren ara dönem itibariyle
30.944 TL’dir (30 Eylül 2013: 19.100 TL).
30 Eylül 2014 tarihinde sona eren dokuz aylık dönem içerisinde Grup’un üst düzey yöneticilere
(32 kişi) (30 Eylül 2013: 28 kişi) sağlamış olduğu ücret ve benzeri faydaların toplamı 8.287 TL’dir
(30 Eylül 2013: 7.691 TL).
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle, bağlı ortaklık KFK’nın ilişkili şirketler aracılığıyla kapalı ihraç usulü ve
halka arz usulü ile ihraç etmiş olduğu tahvillerinin, taşınan değeri 360.182 TL ile finansal
yükümlülükler içerisinde yer almaktadır (31 Aralık 2013: 410.687 TL).
NOT 20 - HİSSE BAŞINA KAZANÇ
Hisse başına kazanç, net karın, raporlama boyunca piyasada bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı
ortalama adedine bölünmesiyle bulunmaktadır. 30 Eylül 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle ağırlıklı
ortalama hisse adedi 50.000.000.000 adet olup, bu tarihler itibariyle hisse başına kazanç sırasıyla
0,79 Kuruş ve 0,64 Kuruş’tur.
NOT 21 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE
DÜZEYİ
Risk yönetimi amaçları ve prensipleri
Grup’un en önemli finansal araçları, hazır değerler ve finansal borçlardır. Bu finansal araçların en
önemli amacı Grup operasyonları için finansman kaynağı sağlamaktır. Grup ayrıca doğrudan
faaliyetlerinden oluşan ticari borçlar ve ticari alacaklar gibi çeşitli finansal araçlara da sahiptir.
Grup’un finansal araçlarından kaynaklanan en önemli riskleri faiz oranı riski, likidite riski, kur riski ve
kredi riskidir. Grup yönetimi aşağıda özetlenen risklerin her birini incelemekte ve aşağıda belirtilen
politikaları geliştirmektedir.
Kredi riski
Kredi riski, karşılıklı ilişki içinde olan taraflardan birinin bir finansal araca ilişkin olarak
yükümlülüğünü yerine getirememesi sonucu diğer tarafın finansal açıdan zarara uğraması riskidir.
Grup, kredi riskini belli taraflarla yapılan işlemleri sınırlandırarak ve ilişkide bulunduğu tarafların
güvenilirliğini sürekli değerlendirerek yönetmeye çalışmaktadır. Grup prosedürleri uyarınca kredili
çalışmak isteyen tüm müşteriler kredi inceleme aşamalarından geçirilmekte ve gerekli teminatlar
alınmaktadır. Ayrıca alacaklar sürekli incelenerek Grup’un şüpheli kredi/alacak riski minimize
edilmektedir. Ticari alacaklar, Grup yönetimince geçmiş tecrübeler ve cari ekonomik durum göz önüne
alınarak değerlendirilmekte ve uygun miktarda şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan sonra bilançoda net
olarak gösterilmektedir (Not 6).
33
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
NOT 21 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE
DÜZEYİ (Devamı)
Bilançoda taşınan değerler Grup’un maksimum kredi riskini yansıtmaktadır.
Finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi türleri;
30 Eylül 2014
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami
kredi riski (A+B+C+D+E) (
- Azami riskin teminat ile güvence altına alınmış
kısmı
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne
uğramamış finansal varlıkların net defter değeri
- Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi
takdirde vadesi geçmiş veya değer
düşüklüğüne uğramış sayılacak
finansal varlıkların defter değeri
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne
uğramamış varlıkların net defter değeri
- Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların
net defter değerleri
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-) (Not 6)
- Net değerin teminat ile güvence altına alınmış kısmı
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat ile güvence altına alınmış kısmı
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar
31 Aralık 2013
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami
kredi riski (A+B+C+D+E)
- Azami riskin teminat ile güvence altına alınmış
kısmı
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne
uğramamış finansal varlıkların net defter değeri
- Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi
takdirde vadesi geçmiş veya değer
düşüklüğüne uğramış sayılacak
finansal varlıkların defter değeri
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne
uğramamış varlıkların net defter değeri
- Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların
net defter değerleri
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat ile güvence altına alınmış kısmı
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat ile güvence altına alınmış kısmı
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar
(1)
(2)
Ticari alacaklar
İlişkili
Diğer
taraf
taraf
Diğer
alacaklar
Bankalardaki
mevduat Finansal
(Not 3) yatırımlar
Finans sektörü
faaliyetlerinden
alacaklar
177.107
348.471
121
1.893.208
230.126
1.157.233
-
528.151
-
-
-
1.149.819
177.107
-
263.123
527.933
121
-
1.893.208
-
230.126
-
1.132.991
1.132.991
-
-
-
-
-
-
-
85.130
-
-
-
-
9.365
-
218
6.228
(6.010)
218
Ticari alacaklar
İlişkili
Diğer
taraf
taraf
-
Bankalardaki
Diğer
mevduat Finansal
alacaklar
(Not 3) yatırımlar
14.877
31.174
(16.297)
16.828
1.144.944
(11.858)
1.325.193
Finans sektörü
faaliyetlerinden
alacaklar
239.587
271.497
215
1.673.245
73.545
1.201.883
-
491.581
-
-
-
1.191.396
189.004
-
271.259
491.363
215
-
1.673.245
-
73.545
-
1.174.521
1.174.521
-
-
-
-
-
-
50.583
-
-
-
-
12.168
-
-
-
-
-
238
7.448
(7.210)
7.210
-
Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar, kredi güvenirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır.
Teminatlar, müşterilerden alınan teminat senetleri, teminat çekleri, ipotekler ve araç rehinlerinden oluşmaktadır.
34
15.194
28.022
(12.828)
16.875
1.186.944
(12.301)
1.366.274
-
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
NOT 21 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE
DÜZEYİ (Devamı)
Ticari alacaklar için yaşlandırma analizi
Vadesi geçen ancak karşılık ayrılmamış olan alacakların yaşlandırması aşağıdaki gibidir:
30 Eylül 2014
Ticari alacaklar
Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş
Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş
Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş
Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiş
Vadesi üzerinden 5 yıldan fazla geçmiş
49.661
7.688
20.075
7.706
-
Toplam
85.130
31 Aralık 2013
Ticari alacaklar
Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş
Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş
Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş
Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiş
Vadesi üzerinden 5 yıldan fazla geçmiş
40.169
9.581
13.001
-
Toplam
62.751
Teminat ile güvence altına alınmış kısmı
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle Grup’un vadesi geçmiş toplam alacaklarının 16.264 TL’si Grup’un
ilişkili şirketi olan Fiat’a aittir (31 Aralık 2013: 19.768 TL). 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle Grup’un
Fiat’a olan ticari borcu 861.813 TL’dir (31 Aralık 2013: 667.944 TL).
Kur riski
Yabancı para cinsinden gösterilen varlıklar ve yükümlülükler alım satım taahhütleriyle beraber
Grup’un kur riskine maruz kalmasına neden olmaktadır. Grup’un politikası gelecekte gerçekleşmesi
muhtemel alış ve satışların her döviz türü için karşılaştırmasını yapmaktır.
Not 5’de detaylı açıklandığı üzere imzalanan üretim anlaşmaları gereğince, Doblo model araç için
alınan yatırım kredisinin geri ödemeleri Fiat, Mini Cargo model araç için alınan yatırım kredilerinin
geri ödemeleri ise Fiat ve PSA tarafından yapılacak alımlar vasıtası ile garanti altına alınmıştır.
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle Doblo model araç için alınan yatırım kredilerinin tamamı geri
ödenmiştir. Grup’un ileride Mini Cargo model araçların üretimi için kullanılan kredi ile ilgili maruz
kalabileceği döviz kurundaki ve faiz oranındaki dalgalanmalardan oluşabilecek risk, Fiat ve PSA
tarafından üstlenilmiştir.
35
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
NOT 21 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE
DÜZEYİ (Devamı)
30 Eylül 2014
1.
2a.
2b.
3.
4.
5.
6a.
6b.
7.
8.
9.
10.
11.
12a.
12b.
13.
14.
15.
16a.
16b.
17.
18.
19.
19a.
19b.
20.
21.
22.
23.
24.
(*)
Döviz pozisyonu tablosu
TL karşılığı
(fonksiyonel
para birimi)
Ticari alacaklar
Parasal finansal varlıklar (kasa, banka hesapları dahil)
Parasal olmayan finansal varlıklar
Diğer
Dönen varlıklar (1+2+3)
Ticari alacaklar
Parasal finansal varlıklar
Parasal olmayan finansal varlıklar
Diğer
Duran varlıklar (5+6+7)
Toplam varlıklar (4+8)
Ticari borçlar
Finansal yükümlülükler
Parasal olan diğer yükümlülükler
Parasal olmayan diğer yükümlülükler
Kısa vadeli yükümlülükler (10+11+12)
Ticari borçlar
Finansal yükümlülükler
Parasal olan diğer yükümlülükler
Parasal olmayan diğer yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16)
Toplam yükümlülükler (13+17)
Bilanço dışı türev araçların net varlık/(yükümlülük)
pozisyonu (19a-19b)
Hedge edilen toplam varlık tutarı
Hedge edilen toplam yükümlülük tutarı
Net yabancı para varlık/(yükümlülük)
pozisyonu (9+18+19)
Parasal kalemler net yabancı para varlık/
yükümlülük pozisyonu
(=1+2a+3+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)
Döviz hedge’i için kullanılan finansal araçların
toplam gerçeğe uygun değeri
İhracat
İthalat
68.588
1.506.504
134.603
1.709.695
185.716
185.716
1.895.411
(994.159)
(591.029)
(9)
(1.585.197)
(1.005.659)
(1.005.659)
(2.590.856)
-
ABD Doları
6
6
6
2
2
2
-
EUR
23.721
521.024
46.553
591.298
64.230
64.230
655.528
(343.835)
((204.409)
(3)
(548.247)
(347.810)
(347.810)
(896.057)
-
Diğer
1
1
1
-
(695.445)
8
(240.529)
1
(881.161)
8
(304.759)
1
(3.191.648)
2.379.004
322
(1.098.902)
810.713
153
Grup’un EUR cinsinden uzun vadeli kredileri üzerindeki kur dalgalanmalarına ilişkin kur riski Fiat ve PSA tarafından
üstlenilmiş olup, 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle bu krediler hariç Grup’un net yabancı para pasif pozisyonu
(4.448) TL’dir.
36
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
NOT 21 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE
DÜZEYİ (Devamı)
31 Aralık 2013
1.
2a.
2b.
3.
4.
5.
6a.
6b.
7.
8.
9.
10.
11.
12a.
12b.
13.
14.
15.
16a.
16b.
17.
18.
19.
19a.
19b.
20.
21.
22.
23.
24.
(*)
Döviz pozisyonu tablosu
TL karşılığı
(fonksiyonel
para birimi)
Ticari alacaklar
Parasal finansal varlıklar (kasa, banka hesapları dahil)
Parasal olmayan finansal varlıklar
Diğer
Dönen varlıklar (1+2+3)
Ticari alacaklar
Parasal finansal varlıklar
Parasal olmayan finansal varlıklar
Diğer
Duran varlıklar (5+6+7)
Toplam varlıklar (4+8)
Ticari borçlar
Finansal yükümlülükler
Parasal olan diğer yükümlülükler
Parasal olmayan diğer yükümlülükler
Kısa vadeli yükümlülükler (10+11+12)
Ticari borçlar
Finansal yükümlülükler
Parasal olan diğer yükümlülükler
Parasal olmayan diğer yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16)
Toplam yükümlülükler (13+17)
Bilanço dışı türev araçların net varlık/(yükümlülük)
pozisyonu (19a-19b)
Hedge edilen toplam varlık tutarı
Hedge edilen toplam yükümlülük tutarı
Net yabancı para varlık/(yükümlülük)
pozisyonu (9+18+19)
Parasal kalemler net yabancı para varlık/
yükümlülük pozisyonu
(=1+2a+3+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)
Döviz hedge’i için kullanılan finansal araçların
toplam gerçeğe uygun değeri
İhracat
İthalat
59.209
881.047
77.562
1.017.818
51.431
51.431
1.069.249
(782.191)
(434.810)
53
(1.216.948)
(743.393)
(743.393)
(1.960.341)
-
ABD Doları
31
31
31
104
104
104
-
EUR
20.163
300.007
26.413
346.583
346.583
(266.444)
(148.071)
18
(414.497)
(253.156)
(253.156)
(667.653)
-
Diğer
3
3
3
-
(891.168)
135
(321.070)
3
(1.020.085)
135
(347.483)
3
(4.149.978)
3.148.666
9
(1.623.970)
1.245.765
1.374
Grup’un EUR cinsinden uzun vadeli kredileri üzerindeki kur dalgalanmalarına ilişkin kur riski Fiat ve PSA tarafından
üstlenilmiş olup, 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle bu krediler hariç Grup’un net yabancı para aktif pozisyonu
43.582 TL’dir.
37
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
NOT 21 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE
DÜZEYİ (Devamı)
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle Şirket’in vergi öncesi karının diğer değişkenler
sabit tutulduğunda, ABD Doları, EUR ve diğer yabancı para yükümlülüklerindeki (verilen döviz bazlı
envanter ve maddi varlık avansları hariç) %10 değişiklik karşısındaki duyarlılık analizi aşağıdaki
gibidir:
Döviz kuru duyarlılık analizi tablosu
30 Eylül 2014
Kar/zarar
Özkaynaklar
Yabancı
Yabancı
Yabancı
Yabancı
paranın değer
paranın değer
paranın değer
paranın değer
kazanması
kaybetmesi
kazanması
kaybetmesi
ABD Doları’nın TL karşısında % 10 değerlenmesi halinde:
123-
ABD Doları net varlık/yükümlülüğü
ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
ABD Doları net etki (1+2)
2
2
(2)
(2)
-
83.456
(82.920)
536
82.920
82.920
-
Euro’nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde:
456-
Euro net varlık/yükümlülüğü
Euro riskinden korunan kısım (-)
Euro net etki (4+5)
(83.456)
82.920
(536)
(82.920)
(82.920)
Diğer döviz kurlarının TL karşısında
ortalama %10 değerlenmesi halinde:
789-
Diğer döviz net/yükümlülüğü
Diğer döviz kuru riskinden korunan kısmı (-)
Diğer döviz varlıkları net etki (7+8)
Toplam (3+6+9)
(534)
38
-
-
534
82.920
(82.920)
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
NOT 21 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE
DÜZEYİ (Devamı)
Döviz kuru duyarlılık analizi tablosu
31 Aralık 2013
Kar/zarar
Özkaynaklar
Yabancı
Yabancı
Yabancı
Yabancı
paranın değer
paranın değer
paranın değer
paranın değer
kazanması
kaybetmesi
kazanması
kaybetmesi
ABD Doları’nın TL karşısında % 10 değerlenmesi halinde:
123-
ABD Doları net varlık/yükümlülüğü
ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
ABD Doları net etki (1+2)
23
23
(23)
(23)
-
75.426
(112.161)
(36.735)
112.161
112.161
1
1
(1)
(1)
-
36.759
(36.759)
112.161
-
Euro’nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde:
456-
Euro net varlık/yükümlülüğü
Euro riskinden korunan kısım (-)
Euro net etki (4+5)
(75.426)
112.161
36.735
(112.161)
(112.161)
Diğer döviz kurlarının TL karşısında
ortalama %10 değerlenmesi halinde:
789-
Diğer döviz net/yükümlülüğü
Diğer döviz kuru riskinden korunan kısmı (-)
Diğer döviz varlıkları net etki (7+8)
Toplam (3+6+9)
(112.161)
Faiz riski
Faiz riski, faiz oranlarındaki değişimlerin finansal tabloları etkileme olasılığından kaynaklanmaktadır.
Grup, belirli bir dönemde vadesi dolacak veya yeniden fiyatlandırılacak varlık ve yükümlülüklerin
zamanlama uyumsuzlukları veya farklılıklarından dolayı faiz riskine maruzdur. Grup, bu riskini risk
yönetimi stratejileri uygulayarak varlık ve yükümlülüklerin faiz değişim tarihlerini eşleştirerek
yönetmektedir.
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 itibariyle bilançoda var olan faize duyarlı finansal araçlar üzerinden
faiz oranındaki +/- %0,5 değişim olasılığının etkisi şekilde hesaplanmıştır.
Faiz oranındaki değişim
Vergi öncesi kar etkisi
39
1 Ocak 30 Eylül 2014
1 Ocak 31 Aralık 2013
%0,50
(12)
%0,50
(167)
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
NOT 21 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE
DÜZEYİ (Devamı)
Likidite riski
Likidite riski bir şirketin fonlama ihtiyaçlarını karşılayamama riskidir. Likidite riski güvenilir kredi
kuruluşlarının vermiş olduğu kredilerin de desteğiyle nakit girişleri ve çıkışlarının dengelenmesiyle
düşürülmektedir.
Finansal varlık ve yükümlülüklerin vadelerine göre kırılımı bilanço tarihinden vade tarihine kadar
geçen süre dikkate alınarak gösterilmiştir. Belirli bir vadesi olmayan finansal varlık ve yükümlülükler
bir yıldan uzun vadeli olarak sınıflandırılmıştır.
30 Eylül 2014
Defter
Değeri
Sözleşme
uyarınca
nakit çıkışlar
toplam
(=I+II+III+IV)
3 aydan
kısa (I)
3 - 12 ay
arası (II)
1 - 5 yıl
arası (III)
5 yıldan
uzun (IV)
Türev olmayan finansal yükümlülükler
Banka kredileri
2.269.658
Borçlanma senedi ihraçları
360.182
Ticari borçlar
1.446.275
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
65.459
2.599.310
726.815
928.180
65.459
401.092
187.785
651.735
65.459
841.769
399.298
276.445
-
1.002.252
139.732
-
354.197
-
Toplam
4.319.764 1.306.071
1.517.512
1.141.984
354.197
Sözleşme uyarınca vadeler
4.141.574
Defter
Değeri
Sözleşme
uyarınca
nakit çıkışlar
toplam
(=I+II+III+IV)
3 aydan
kısa (I)
3 - 12 ay
arası (II)
1 - 5 yıl
arası (III)
5 yıldan
uzun (IV)
-
-
-
-
-
-
Defter
Değeri
Sözleşme
uyarınca
nakit çıkışlar
toplam
(=I+II+III+IV)
3 aydan
kısa (I)
3 - 12 ay
arası (II)
1 - 5 yıl
arası (III)
5 yıldan
uzun (IV)
Türev olmayan finansal yükümlülükler
Banka kredileri
2.090.702
Borçlanma senedi ihraçları
410.587
Ticari borçlar
1.370.112
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
56.154
2.112.009
761.497
691.494
56.154
212.359
66.199
640.557
56.154
860.925
501.769
50.937
-
1.038.725
193.529
-
-
1.413.631 1.232.254
-
Beklenen (veya sözleşme
uyarınca vadeler)
Türev finansal varlıklar (net)
Türev nakit girişleri
Türev nakit çıkışları
31 Aralık 2013
Sözleşme uyarınca vadeler
Toplam
Beklenen (veya sözleşme
uyarınca vadeler)
Türev finansal varlıklar (net)
Türev nakit girişleri
Türev nakit çıkışları
3.927.555
3.621.154 975.269
Defter
Değeri
Sözleşme
uyarınca
nakit çıkışlar
toplam
(=I+II+III+IV)
3 aydan
kısa (I)
3 - 12 ay
arası (II)
1 - 5 yıl
arası (III)
5 yıldan
uzun (IV)
-
-
-
-
-
-
40
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
NOT 21 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE
DÜZEYİ (Devamı)
Sermaye yönetimi politikası
Grup’un sermaye yönetiminin birincil amacı, hisse değerlerini maksimize etmek ve işletmelerini
desteklemek adına, güçlü kredi derecesini ve sağlıklı sermaye oranlarının devamlılığını sağlamaktır.
Grup, ekonomik koşulların değişimi ışığında, sermaye yapısını yönetmekte ve düzeltmeler
yapmaktadır.
Grup, sermaye yapısını düzenlemek ve korumak için, hissedarlara yapılan kar payı ödemelerini
düzenleyebilir ya da sermayeyi hissedarlara geri verebilir. 30 Eylül 2014 itibariyle herhangi bir hedef,
politika ya da süreç değişikliği yapılmamıştır.
…………..............
41
Download

9 aylık (30.09.2014) Konsolide Mali Tabloları