Tolštejnský kurýr
Tollensteiner Ku­ri­er
TISKOVÝ POSEL ZPRÁV PRO VRCHNOST I PODDANÉ O VŠEM V TOLŠTEJNSKÉM PANSTVÍ
NACHRICHTENBOTE FÜR DIE OBRIGKEIT UND UNTERTANEN ÜBER DIE EREIGNISSE IN DER TOLLENSTEINER HERRSCHAFT
Numerus V
POZVÁNKA na třinácté
EINLADUNG zu dem dreizehnten
Tolštejnské slavnosti
Tollensteiner Fest
8.–9. 6. 2013
Tolštejnské slavnosti • Tollensteiner Fest 2012
S O B O TA
17 h – Zahájení Tolštejnských
slavností u chaty Slovan v Jiřetíně
pod Jedlovou, hry a soutěže pro děti
20.30 h – Světluškový průvod na
hrad Tolštejn, na hradě
ohnivá show
S A M S TA G
17 Uhr – Beginn bei der Hütte
Slovan in Jiřetín pod Jedlovou, Spiele
und Wettbewerbe für Kinder
20.30 Uhr – Abzug des Lichtzuges
auf die Burg Tollenstein, wo eine
Feuershow folgt
NEDĚLE
10 h – Vildova stezka (po stopách
dobrotivého loupežníka Vildy a
jeho ženy Agáty) –
soutěže, hry, stezka odvahy
10 h – Sněm pohádkových zemí
v hradní restauraci
14 h – Audience na hradě
u pána Berky z Dubé a zdravice
představitelů pohádkových zemí
a dalších hostů
S O N N TA G
10 Uhr – Vildova stezka/Willis Pfad
(in den Spuren des gütigen Räuber
Willi und seiner Frau Agata) –
Wettbewerbe, Spiele, Weg des Mutes
10 Uhr – Tagung der Märchenländer
in der Burggaststätte
14 Uhr – Burgaudienz beim Herrn
Berka von Dubá und Grußworte der
Märchenländervertreter
und weiterer Gäste
Řemeslné stánky, hudební vystoupení,
občerstvení, místní speciality,
veselice a další
Handwerkstände, Musikauftritte,
Imbiss, örtliche Spezialitäten,Volksfest
und noch viel mehr
www.tolstejnskepanstvi.cz
Infocentrum TP – tel. 412 379 336 • [email protected]
M
Mýta v Tolštejnském panství • Mautstelle in der Tollensteiner Herrschaft
Česká Kamenice
IC
412 582 600, 608 769 768
Česká Lípa
MIC
487 881 105, 487 881 106
Dolní Chřibská
IC ČŠ Saula
412 384 031
Hřensko
IC Pravčická brána
412 554 286
Jetřichovice
IC ČŠ
777 819 916
Jiřetín pod Jedlovou
IC
412 379 336, 724 785 655
Kamenický Šenov
IC Panská skála
487 767 401, 777 225 772
Krásná Lípa
IC ČŠ
412 383 413
Kurort Jonsdorf Tourist-Information03584470616
Kurort Oybin Tourist-Information03584473311
Mikulášovice
IS
412 394 114, 739 452 734
Nový Bor
MIS
487 726 815
Rumburk
MIC
412 331 171
Sebnitz
Touristinformation03597170960
SeifhennersdorfKarasek-Museum 03586451567
Srbská Kamenice
IC
773 781 598
Šluknov
IC zámek
739 593 014, 412 332 711
Varnsdorf
IC Regia
412 370 859
Varnsdorf
Vzdělávací stř. SŠS a CR
739 418 147, 412 331 160
Zittau
Tourist- Information
0358375220
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Pravidla hry Vandrování po Tolštejnském panství
Spielregeln das Wandern in der Tollensteiner Herrschaft
Vandrujte, razítka sbírejte a staňte
se členem Rytířské družiny pána
Albrechta Berky z Dubé!
1. Organizátorem hry Vandrování po Tolštejnském panství (dále jen
„VPTP“) je MAS Šluknovsko s provozovnou v Jiřetíně pod Jedlovou.
2. Hra je určena všem zájemcům
(dále jen vandrovníkům) bez věkového a jakéhokoliv dalšího omezení,
tedy i cizincům.
3. Účastník hry sbírá razítka do
Vandrovního pasu Tolštejnského
panství (dále jen pas TP). Zvyšující
se počet razítek mu umožňuje postupovat v rámci společenského žebříčku. Otisk razítka je povinen do pasu
držiteli pasu otisknout poskytovatel
služeb zapojený do naší hry uvedený
v každoročně aktualizovaném seznamu, který je součástí balíčku TP, tj.
pas, mapa a pravidla hry, a to poté,
co vandrovník u tohoto poskytovatele utratí alespoň nějaký peníz za zboží
nebo službu.
4. Povyšovací dekrety panoš a zeman obdrží vandrovník pouze v případě, že prvních 12, resp. 36 razítek
hry Vandrování po Tolštejnském panství bude v pasu originálních (žádné
nebude stejné), zbývajících 36 razítek
potřebných k získání dekretu rytíře se
již může opakovat, ale jenom tak, že
na zbývajících šesti stránkách se nesmí
mezi 6 razítky na jedné stránce objevit dvě stejná razítka hry VPTP.
V případě předložení dle právě zmíněných podmínek pasu zaplněného
razítky hry VPTP (72+2) na IC v Jiřetíně pod Jedlovou, získá držitel věcný dar.
5. Společenský žebříček:
a) Vandrovník Tolštejnského
panství (každý návštěvník regionu)
b) Poddaný Tolštejnského panství (po zaplnění minipasu 6 různými
razítky hry VPTP)
c) Panoš Tolštejnského panství
(po zaplnění pasu TP 12 razítky hry
VPTP))
d) Zeman Tolštejnského panství
(po zaplnění pasu TP 36 razítky hry
VPTP)
e) Rytíř Tolštejnského panství
(po zaplnění pasu TP 72 razítky hry
VPTP)
f) Člen Rytířské družiny pána
Berky z Dubé se stává ten:
I) kdo splní bod 4 těchto
pravidel
II) kdo na stránce pasu TP
s názvem „Pohádková země, říše, panství, království v České a Slovenské republice“ bude mít otisk 2 takovýchto
razítek. A poté co je pasován na nejbližších Tolštejnských slavnostech samotným pánem Berkou z Dubé zavěšením medaile z upraveného kovu
www.tolstejnskepanstvi.cz
na krk rytíře. Postup ve společenském
žebříčku je možný pouze po získání
předchozího stupně (Panoš – Zeman
– Rytíř).
6. Člen rytířské družiny pána Berky z Dubé má volný vstup na všechny
akce pořádané MAS s tím, že při akci
musí medaili nosit zavěšenou. MAS je
povinna členy družiny zvát písemně.
7. Jakmile vandrovník ve svém
pasu zaplní razítky příslušnou část
pasu nutnou pro vydání společenského povyšovacího dekretu, může si
v Informačním centru TP v Jiřetíně
pod Jedlovou na základě předložení
pasu osobně vyzvednout povyšovací dekret, případně si jej nechat zaslat, poté co svůj pas pošle k zápočtu
do stejného IC, ten mu bude vrácen
i s příslušným dekretem zpět.
8. Druhy Vandrovních pasů:
a) Vandrovní minipas Tolštejnského panství (je k dostání zdarma
u komerčních i nekomerčních poskytovatelů služeb v cestovním ruchu,
ubytovacích zařízení regionu a IC /
mýtech/, zapojených do hry). Malý
jednoduchý pas na 6 různých razítek
hry VPTP má odtrhávací část s nápisem sleva 25 %. Sleva na vandrovní pas TP bude poskytnuta pouze při
zaplnění minipasu 6 různými razítky hry VPTP a odevzdání registrační
karty (budeme preferovat elektronickou adresu – není však podmínkou).
pokračování na další straně
Tolštejnský kurýr • Tollensteiner Kurier
2
b) Vandrovní pas Tolštejnského
panství se 72 okénky na razítka. Jeho
postupné zaplňování razítky umožňuje společenský postup od Panoše
k Rytíři až po člena Rytířské družiny.
Tím se vandrovník stane po předložení vandrovního pasu zaplněného
potřebným počtem 72+2 razítek z jiných pohádkových zemí k registraci.
V případě splnění podmínek uvedených v bodě 4 těchto pravidel bude
rytíř pasován na člena Rytířské družiny na nejbližších Tolštejnských slavnostech. Takovému vandrovníkovi
bude prodán nový Vandrovní pas TP,
pokud o něj požádá, s 50% slevou.
Po splnění podmínek uvedených
v bodě 4 a 5 bude do zaplněného
pasu na list č. 20 otisknuto razítko
člena Rytířské družiny pána Albrechta
Berky z Dubé, a tím bude ukončena
platnost stávajícího pasu.
9. Seznam poskytovatelů služeb
Tolštejnského panství – je ročně aktualizovaný seznam všech komerčních
i nekomerčních poskytovatelů služeb
v cestovním ruchu, kteří jsou aktivně zapojeni do hry. Seznam je zveřejněn na www.tolstejnskepanstvi.cz, je
též součástí pasu a mapy TP v tištěné
podobě.
10. U všech poskytovatelů služeb
Tolštejnského panství zařazených do
ročně aktualizovaného seznamu poskytovatelů získá účastník hry zdarma
otisk razítka hry VPTP (po jeho vyžádání) od poskytovatele. Ten je povinen razítko poskytnout v případě,
že držitel pasu u tohoto poskytovatele
uhradí nějaké zakoupené zboží, jídlo,
nápoj nebo službu.
11. Mýta jsou místa (informační střediska, recepce hotelů apod.
označená v seznamu poskytovatelů
služeb) v Tolštejnském panství, kte-
rá umožňují nákup upomínkových
předmětů, nových pasů a map. Zde
jsou též k dostání aktualizované seznamy poskytovatelů zapojených do
naší hry. Seznam včetně kontaktů je
uveřejněn na www.tolstejnskepanstvi.
cz.
12. Nový ročník hry Vandrování po
Tolštejnském panství je vyhlášen vždy
v den konání Tolštejnských slavností
a končí slavnostmi následujícími.
13. Součástí hry na každý rok je:
– aktualizovaný seznam poskytovatelů služeb
– platná pravidla
– seznam členů Rytířské družiny
pána Berky z Dubé
– mapa a pas Tolštejnského
panství.
Erb Tolštejnského panství (příp. korouhev) – slouží k označení míst, kde
obdržíte razítko do minipasu a vandrovního pasu.
Wandert, sammelt Stempel,
und werdet Mitglied der
Rittergefolgschaft des Herrn Albrecht
Berka von Dubá (Dauba)
1. Der Spielveranstalter der Wanderung durch die Tollensteiner Herrschaft (weiter nur „WDTH“) ist die
MAS Šluknovsko mit der Betriebsstätte in Jiřetín pod Jedlovou (St.
Georgental).
2. Das Spiel ist für alle Interessenten (weiter nur Wanderer) ohne Alters- oder sonstiger Begrenzung, also
auch Ausländer, bestimmt
3. Der Spielteilnehmer sammelt
Stempel in den Wanderpass der Tollensteiner Herrschaft (weiter nur
TH). Erhöhende Stempelzahl ermöglicht im Rahmen der gesellschaftli-
chen Stufenleiter weiter vorgehen.
Den Stempelabdruck in den Pass
des Passträgers ist der Dienstanbieter verpflichtet zu geben, der in unser Spiel eingegliedert ist. Bestandteil
der TH-Pakets ist ein aktualisiertes
Verzeichnis der Dienstanbieter, Pass,
Landkarte und die Spielregeln. Das
alles danach, wenn der Wanderer wenigstens einiges Geldstück für Ware
oder Dienste ausgibt.
4. Erhebedekret zum Edelknabe
und Landedelmann erhaltet der Wanderer nur im Fall, dass er die ersten
12, bzw. 36 Spielstempel der Wanderung durch die Tollensteiner Herrschaft im Pass original hat (keiner
wird gleich sein), restliche 36 Stempel zur Erwerbung des Dekrets Ritter
können sich schon wiederholen, aber
nur so, dass auf den restlichen sechs
Seiten zwischen den 6 Stempeln auf
einer Seite nicht dieselben Spielstempel der WDTH erscheinen.
Wenn man diese Bedingungen – Pass
voller Spielstempel WDTH (72+2)
beim Infozentrum in Jiřetín pod Jedlovou vorlegt, bekommt man ein
dingliches Geschenk.
5. Gesellschaftliche Stufen:
a) Wanderer der Tollensteiner Herrschaft (jeder Besucher der
Region)
b) Untertan/Dienstmann der
Tollensteiner Herrschaft (nach Ausfüllung des Minipasses mit 6 verschiedenen Spielstempeln der WDTH)
c) Edelknabe der Tollensteiner Herrschaft (nach Ausfüllung des
Passes TH mit 12 Spielstempeln der
WDTH)
d) Landedelmann der Tollensteiner Herrschaft (nach Ausfüllung des
Passes mit 36 Spielstempeln WDTH)
e) Ritter der Tollensteiner Herr-
schaft (nach Ausfüllung des Passes mit
72 Spielstempeln WDTH)
f) Mitglied der Rittergefolgschaft des Herrn Berka von Dubá wird
derjenige, wer:
I) Punkt 4 dieser regeln
erfüllt
II) auf der Passseite TH
mit Anschrift „Märchenland, Reich,
Herrschaft, Königreich in der Tschechischen und Slowakischen Republik“ 2 solche Stempelabdrücke haben
wird.
Und danach er: auf den nächsten
Tollensteiner Festen von Herrn Berka von Dubá durch Umhängen der
Medaille zum Ritter geschlagen wird.
Das Vorgehen kann man in der gesellschaftlichen Stufe nur nach vorherigen Stufen erreichen (Edelknabe
– Landedelmann – Ritter).
6. Mitglied der Rittergefolgschaft
des Herrn Berka von Dubá hat freien
Eintritt auf alle Veranstaltungen der
Agentur für Entwicklung der TH unter Bedingung, dass er bei allen Veranstaltungen die Medaille umhängen
hat.
7. Indem der Wanderer in seinem
Pass den entsprechenden Teil voll mit
Stempeln für die Ausgabe des gesellschaftlichen Erhebungsdekret hat,
kann er sich im Informationszentrum der TH in Jiřetín pod Jedlovou
nach Vorlegen des Passes persönlich
das Dekret abholen, event. zusenden
lassen, danach er seinen Pass in das IC
sendet, dieser wird mit dem Dekret
zurück gesendet.
8. Arten der Wanderpässe:
a) Wanderminipass der Tollensteiner Herrschaft (bekommt man
bei kommerziellen und nicht kommerziellen Dienstanbietern des Fremdenverkehrs, Unterkunft-Einrichtun-
Numerus V
gen und in den IC /Mautstellen/, die
in unsere Wanderung angeschlossen
sind. Kleiner einfacher Pass für 6 verschiedene Spielstempel der WDTH
hat trennbare Teile mit Anschrift: Rabatt 25 %. Rabatt für den Wanderpass der TH wird nur nach Vollfüllen
des Minipasses mit 6 verschiedenen
Spielstempel WDTH und Abgabe der
Registrierkarte ausgegeben (wir werden die elektronische Adresse bevorzugen – ist aber keine Bedingung).
b) Wanderpass der Tollensteiner Herrschaft mit 72 Fenstern für
den Stempel. Das allmähliche Ausfüllen mit Stempel ermöglicht einen gesellschaftlichen Fortgang vom
Edelknabe zum Ritter und bis zum
Mitglied der Rittergefolgschaft. Das
erfolgt nach Vorlegen des Wanderpasses zur Registrierung mit notwendiger Stempelanzahl 72 + 2 aus anderen
Märchenländern. Falls zur Erfüllung
der im Punkt 4 angeführten Bedingungen kommt, wird der Ritter bei
den nächsten Tollensteiner Festen
zum Mitglied der Rittergefolgschaft
geschlagen. Solcher Wanderer wird,
nach seiner Anforderung ein neuer
Wanderpass der TH, mit 50 % Rabatt, verkauft.
Nach Erfüllung der Bedingungen laut
Punkt 4. und 5., wird in den vollgefüllten Pass auf die Seite 20 der Stempel des Mitglieds der Rittergefolgschaft des Herrn Albrecht Berka von
Dubá abgedruckt und damit wird
die Gültigkeit des bestehenden Passes abgeschlossen.
9. Verzeichnis der Dienstanbieter
der Tollensteiner Herrschaft – ist eine
jährlich aktualisierte Liste aller kommerziellen und nicht kommerziellen
Dienstleistern im Fremdenverkehr,
die aktiv in das Spiel angeschlossen
sind. Das Verzeichnis ist auf www.
tolstejnskepanstvi.cz veröffentlicht,
bildet auch einen Bestandteil des
Passes und der Landkarte der TH in
Druckform.
10. Bei allen Dienstleistern der Tollensteiner Herrschaft, die sich in die
jährlich aktualisierte Liste der Anbieter befinden, bekommt der Spielteilnehmer kostenlos einen Stempelabdruck WDTH (nach Anforderung).
Der Anbieter ist verpflichtet den
Stempel geben, und zwar, wenn der
Passbesitzer eine Ware, Esse Getränk
oder Dienst kauft.
11. Mautstellen (Infozentren, Hotelrezeption usw., im Verzeichnis der
Dienstleister bezeichnete) in der Tollensteiner Herrschaft, ermöglichen
Einkauf von Erinnerungsgegenstände, neue Pässe und Landkarten. Hier
bekommt man auch das aktualisierte
Verzeichnis der, in unser Spiel angeschlossenen Anbieter. Die Liste gesamt Kontakte ist auf www.tolstejnskepanstvi.cz veröffentlicht.
12. Das neue Spieljahrgang der
Wanderung durch die Tollensteiner
Herrschaft wird immer am Tag der
Tollensteiner Feste ausgerufen und
endet mit dem weiteren Fest.
13. Spielbestandteil für jedes Jahr
sind: – aktualisiertes Verzeichnis
der Dienstanbieter
– gültige Regeln
– Verzeichnis der Mitglieder
der Rittergefolgschaft des Herrn Berka von Dubá
– Landkarte und Pass der
Tollensteiner Herrschaft.
Wappen der Tollensteiner Herrschaft
(event. Banner/Fahne) – dient zur
Markierung der Stellen, wo man den
Stempel in den Minipass und Wanderpass bekommt.
Turistické cíle v Tolštejnském panství
Wanderziele in der Tollensteiner Herrschaft
 Začneme v srdci Tolštejnského
panství přímo na zřícenině hradu
TOLŠTEJN, kde je vyhlídka s kruhovým výhledem do kraje. Otevřeno
je: pondělí až čtvrtek: 10–17 hod.,
pátek 10–21 hod., sobota a neděle
9–21 hod. V areálu Tolštejna se každoročně v červnu pořádají Tolštejnské slavnosti.
Webwww.restaurace-tolstejn.cz
[email protected]
Telefon 774 742 069
Adresa Rozhled 79, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou
GPS 50.939663 14.465346
a kaple božího hrobu (14. zastavení). K tomuto poutnímu místu patří
také sochy Ecce homo a Panny Marie
s altánem.
Web: www.jiretin.cz
E-mail: [email protected]
Telefon: 412 379 231
Adresa: Jiřetín pod Jedlovou
GPS: 50.871686 14.57094
 Chcete se rozhlédnout ze třetího nejvyššího kopce Lužických hor?
Navštivte ROZHLEDNU na Jedlové
hoře, která má 774 m n. m. Z Tolštejna po červené značce asi 3 km
stále vzhůru.
Webwww.jedlova.cz
[email protected]
Telefon 775 379 046
Adresa Jiřetín p. J.
GPS 50.856602 14.560366
 Když seběhneme přes křížovou
cestu zpět na náměstí v Jiřetíně pod
Jedlovou, můžeme navštívit POHÁDKOVOU GALERII ŘEMESEL. Zde načerpáme inspiraci, potěšíme se, nebo si vytvoříme vlastní
dílka ve výtvarné dílničce z korálků,
ovčí vlny, keramické hlíny, ze dřeva
a jiných přírodních materiálů.V sezoně (červen, červenec, srpen) je
otevřeno od středy do pátku 13–17
hod. a v sobotu a neděli 9–17 hod.
V dubnu a květnu pouze v sobotu a neděli od 13 do 17 hodin. Pokud byste se chtěli do galerie podívat
i mimo sezonu a jste větší skupina či
kolektiv, předem se domluvte a objednejte na mobilním čísle přímo
u majitelky Kamily Žítkové.
Web www.pohadkovagalerieremesel.cz
[email protected]
Telefon 606 470 014
Adresa Děčínská 120, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou
GPS 50.87523 14.574756
 Cestou z rozhledny směrem k Jiřetínu pod Jedlovou můžete projít
POUTNÍM MÍSTEM z 18. století
NA KŘÍŽOVÉ HOŘE. Obsahuje
výjev z Getsemanské zahrady – sochy tří spících apoštolů Petra, Jakuba, Jana a modlícího se Ježíše. Křížovou cestu tvoří 11 zděných kapliček s reliéfními výjevy, kaple Povýšení sv. Kříže (12. a 13. zastavení)
 Pokud máte rádi tajemno, navštivte PODZEMNÍ ŠTOLU, která se nachází asi 600 m od náměstí
Jiřetína směrem na Chřibskou a Děčín. Štola je ukrytá za starým statkem. Nepřehlédněte po levé straně
ceduli s nápisem ŠTOLA sv. Jana
Evangelisty. Na prohlídku dlouhou
asi 45 minut se teple oblečte, ve štole panuje stálá teplota asi 5 0C. Štola
bývá otevřena od dubna do října od
úterý do pátku 10–15 hodin a v sobotu, v neděli a svátky 9–16 hodin.
Poslední prohlídka se koná 1 hodinu
před koncem otevírací doby. Pokud
jste větší skupina, je lepší se domluvit a objednat přímo u průvodce na
mobilu 607 856 819.
Web www.jiretin.cz
[email protected]
Mobil 607 856 819
Telefon 412 379 336
Adresa Ke stříbrnému dolu, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou
GPS 50.874969 14.56528
Skypeicjiretin
 Chcete o dolování rud v obci
dozvědět se ještě více? Vraťte se zpět
na náměstí do Informačního centra Tolštejnského panství a domluvte si s personálem návštěvu malého
REGIONÁLNÍHO MUZEA, které se nachází vedle kostela v budově
bývalé fary. Muzeum obsahuje dvě
expozice. Jedna vypovídá o historii
obce v souvislosti s hradem Tolštejnem a druhá mapuje dolování rud
ve štolách. Otevírací doba muzea je
podřízena otevírací době informačního centra, které má otevřeno:
květen–říjen: úterý–neděle 8:30–12,
12:30–16:30 h
listopad–duben: úterý–pátek 9–12,
12:30–16:00 h
sobota a neděle 9–14 h
Webwww.jiretin.cz
[email protected]
Mobil 724 785 655
Telefon 412 379 336
Adresa Náměstí Jiřího 300, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou
GPS 50.874461 14.575129
Skypeicjiretin
 Když zavítáte do města Varnsdorfu, nezapomeňte navštívit ROZHLEDNU HRÁDEK. Ta se nachází
ve výšce 467 m n. m. a kromě výhledu nabízí stálou expozici a výstavu
fotografií Lužických hor. Pro svou
architektonickou krásu je vhodná
také pro svatební obřady. Provozní
doba je duben–září: pondělí–neděle 10–18 hodin a v říjnu až březnu:
úterý–neděle 12–16 hodin.
Webwww.mic.regiavdf.cz
[email protected]
Telefon 605 419 972
Adresa Varnsdorf, 407 47 Varnsdorf
GPS 50.922461 14.612943
 Z Varnsdorfu je to krůček za hranice do Seifhennersdorfu, kde v KARÁSKOVĚ MUZEU vládne loupežník Karásek. Setkáte se s ním od úterý do pátku od 9 do 12 hodin a od
13 do 16:30 hodin. V sobotu od 13
do 16:30 hodin. Pokud ho nezastihnete, zajisté zase někde loupí.
Webkaraseks-revier.de
E-mail [email protected]
Telefon+49(0)3586451567
Adresa Nordstraße 21 a, 02782
Seifhennersdorf
GPS 50.935089 14.608606
www.tolstejnskepanstvi.cz
 Z jiného soudku je stálá expozice
MUZEA V RUMBURKU. To nabízí informace a fotografie o historické události – Rumburské vzpouře
z roku 1918, která se odehrála přímo
ve městě.
Webwww.firmy.cz/detail/690189muzeum-rumburk-rumburk-1.html?source=fhint
[email protected]
Telefon 412 332 194
Adresa Na Valech 401/4, 408 01 Rumburk
GPS 50.950705 14.557738
 Budete-li v Rumburku, nezapomeňte se podívat na LORETÁNSKOU KAPLI – architektonický
barokní skvost, který patří mezi nejhodnotnější lorety v České republice.
Pro návštěvníky je zde průvodcovská služba, otevřeno je po celý rok
od úterý do soboty: duben– říjen od
10 do 17 h, listopad–březen od 9 do
16 h.
Webrumburk.farnost.cz
[email protected]
Telefon 604 555 922
Adresa Tř. 9. května 149/27
408 01 Rumburk
GPS 50.953363 14.554656
 Za krásou nově zrekonstruovaných prostor ve stylu saské renesance
se vydejte do Šluknova na ZÁMEK.
Ten po vyhoření v roce 1986 nebyl
přístupný a znovu se otevřel veřejnosti až po celkové rekonstrukci
v roce 2009. Je jako stvořený pro svatební obřady. Pokud nechcete nebo
nemůžete kvůli prohlídce podstoupit
tento důležitý životní krok, probíhají
zde i komentované prohlídky s průvodcem. Otevřeno mají celoročně od
pondělí do pátku 9–17 h a sobotu
a neděli 9–12, 12:30–17 h. Prohlídku zámku si domluvte v informačním středisku, které se nachází v přízemí budovy zámku.
Webwww.mesto-sluknov.cz
[email protected]
Mobil 739 593 014
Telefon 412 332 711
Adresa Zámecká 642, 407 77 Šluknov
GPS 51.005047 14.455454
 Ze Šluknova je to kousek do Mikulášovic, kde se můžete rozhlédnout
z nejsevernější ROZHLEDNY TANEČNICE, která má 597 m n. m.
Autem dojedete na parkoviště pod
rozhlednu a zbytek cesty dojdete
pěknou procházkou. Otevřena je celoročně a denně od 9 do 21 hodin.
Webwww.mikulasovice.cz
[email protected]
Mobil 608 252 998
Telefon 474 774 104
Adresa Mikulášovice, 407 79 Mikulášovice
GPS 50.966319 14.320164
 Pokud zatoužíte rozhlédnout se
z nejstarší rozhledny Šluknovska, zavítejte na VLČÍ HORU kousek od
Krásné Lípy. Rozhledna se nachází
581 m n. m. na skalisku čediče. Otevřeno je od dubna do září v pondělí
až pátek od 9 do 17:30 hod., v sobotu
a neděli od 10 do 17:30 hod. Pokud
zavítáte v říjnu až březnu, tak pouze
v sobotu a neděli a svátky 10–15 h.
Webwww.kctkrasnalipa.cz
[email protected]
pokračování na straně 3
Tolštejnský kurýr • Tollensteiner Kurier
Numerus V
Mobil 721 516 312
Telefon 412 334 911
Adresa Vlčí hora u Krásné Lípy,
407 46 Vlčí Hora
GPS 50.939636 14.465325
 Do VLASTIVĚDNÉHO MUZEA se vypravte do Chřibské, kde
se nachází rodný dům vědce a cestovatele Tadeáše Haenkeho. Na domě
je pamětní deska z roku 1885, doplněná roku 1961 českou pamětní deskou. Tadeáš se v něm narodil roku
1761 a proslavil se objevem tropické
rostliny viktorie královské. Muzeum
se nachází v horním patře domu,
má stálou expozici a je otevřeno od
května do září ve středu, sobotu a neděli od 13 do 17 hodin.
Webwww.chribska.cz
[email protected]
Telefon 412 381 214
Adresa č.p. 22, 407 44 Chřibská
GPS 50.863171 14.483022
 Jste milovníci skla? Zajeďte si
do Nového Boru do SKLÁŘSKÉHO MUZEA. V roce 2011 se stalo město Nový Bor vedoucím partnerem projektu Oživení česko-polské
sklářské tradice a navázalo spolupráci s Krkonošským muzeem v Jelení
Hoře. V Novém Boru z finančních
prostředků tohoto projektu vzniká
nová dvojpodlažní budova s využitým podkrovím, která spojí historickou budovu muzea s objektem č.p.
106 v Kalinové ulici. Kromě nového zázemí pro sbírkové předměty –
depozitáře, bude v této budově také
nový prostor pro krátkodobé výstavy.
Otevřeno je celoročně od úterý do
neděle od 9 do 17 hodin. Jsou zajištěny individuální prohlídky s tištěným průvodcem (ČJ, AJ, NJ, RJ, ŠJ,
FJ, PL, NL), komentované prohlídky
stálé expozice v ČJ, prohlídky s pracovními listy pro dětské kolektivy
v doprovodu lektora, animační programy pro dětské kolektivy (mateřské a základní školy, tábory apod.).
Program pro skupinu nutné objednat předem.
Webwww.glassmuseum.eu
[email protected]
Telefon 487 726 196
Adresa Nám. Míru 105, 473 01 Nový Bor
GPS 50.759583 14.557574
 Za pohádkovým tajemnem se
vypravte na SKALNÍ HRAD do
Sloupu v Čechách. Jedná se o značně
erodovaný pískovcový skalní suk se
svislými až převislými stěnami a rozlehlým horním plošinou ve výšce asi
35 m nad okolním terénem. Délka
skály činí 100 m a šířka 60 m. Skála
byla v průběhu historie lidmi značně
přizpůsobována a postupně doplňována o další objekty. Množství skalních prostor, světského i sakrálního
určení, je vytesáno a dostavováno jak
uvnitř skály, tak i na jejím povrchu.
Tyto skalní objekty jsou vzájemně
důmyslně propojeny. Prostory jsou
zcela bez sbírkových uměleckých
předmětů. Přestože prázdné, jsou
velmi působivé. Objekt se bez nadsázky honosí mimořádným geniem
loci. Můžete zde vidět např. schody do pekla z pohádky S čerty nejsou
žerty. V nabídce je i možnost svatebních obřadů ve skalním kostele.
Wanderziele in der Tollensteiner Herrschaft
 Wir beginnen im Herz der Tollensteiner Herrschaft, direkt auf der
Burgruine TOLLENSTEIN, wo sich
eine Aussicht mit Rundblick in die
Landschaft anbietet. Geöffnet ist:
Montag bis Donnerstag 10–17 Uhr,
Freitag 10–21 Uhr, Samstag und
Sonntag 9–21 Uhr. Im Tollensteiner
Gelände finden alljährlich im Juni
die Tollensteiner Feste statt.
Webseite www.restaurace-tolstejn.cz
[email protected]
Telefon 00420 774 742 069
Adresse Rozhled 79,
407 56 Jiřetín pod Jedlovou
GPS
50.939663 14.465346
 Wollen Sie sich auf dem drittgrößten Berg des Lausitzer Gebirges
umsehen? Besuchen Sie den AUSSICHTSTURM auf dem 774 Meter
hohen Tannenberg. Von Tollenstein
führt die rote Markierung etwa 3 km
immer bergauf.
Webseitewww.jedlova.cz
E-Mail [email protected]
Telefon 00420 775 379 046
Adresse Jiřetín pod Jedlovou
GPS 50.856602 14.560366
 Auf dem Weg von dem Aussichtsturm in Richtung nach Jiřetím pod
Jedlovou (St. Georgenthal) können
Sie die WALLFAHRTSSTÄTTE
aus dem 18. Jahrhundert auf dem
KREUZBERG durchgehen. Hier
befindet sich die Szene aus dem
Getsemani Garten – Statuen der
drei schlafenden Aposteln Peter, Jakob, Johann und des betenden Jesus
Christus. Den Kreuzberg bilden 11
gemauerte Kapellen mit Plastiksze-
nen, Kapelle der Kreuzerhöhung (12.
und 13. Station) und die Kapelle des
Gottesgrabs (14. Station). Zu dieser
Wallfahrtsstelle gehören auch die
Statuen Ecce homo, die Jesu Mutter
und eine Gartenlaube.
Webseitewww.jiretin.cz
E-Mail [email protected]
Telefon 00420 412 379 231
Adresse: Jiřetín pod Jedlovou
GPS: 50.871686 14.57094
 Wenn wir über den Kreuzweg
bergab auf den Marktplatz in Jiřetín
pod Jedlovou kommen, können wir
die HANDWERKMÄRCHENGALERIE besuchen. Hier kann man
Inspiration schöpfen, sich erfreuen
oder eigene Werke in der kleinen
Bildwerke schaffen, ob aus Glasperlen, Schafwolle, Keramikton, Holz
oder anderen Naturmaterialien. In
der Saison (Juni, Juli, August) ist
ab Mittwoch bis Freitag von 13–17
Uhr, und am Samstag und Sonntag
von 9–17 Uhr geöffnet. Im April
und Mai nur am Samstag und Sonntag ab 13–17 Uhr. Soweit Sie die
Galerie außer der Saison besuchen
wollen und es geht um eine größere
Gruppe, können Sie sich verabreden
und über die mobile Telefonnummer der Besitzerin, Kamila Žítková,
bestellen.
Webseitewww.pohadkovagaleriere-
mesel.cz
E-Mail [email protected]
Telefon 00420 606 470 014
Adresse Děčínská 120,
407 56 Jiřetín p. Jedlovou
GPS 50.87523 14.574756
 Wenn Sie Heimlichkeiten lieben, besuchen Sie den UNTERIRDISCHEN ERDSTOLLEN, der
sich etwa 600 m von dem Marktplatz Jiřetín in der Richtung nach
Chřibská und Děčín befindet. Der
Stollen ist hinter einem alten Bauernhof versteckt. Auf der linken Seite
die Tafel mit der Anschrift ŠTOLA
sv. Jana Evangelisty (der Stollen
des hl. Johann Evangelist) nicht
übersehen. Auf die ca. 45 min. lange Besichtigung ziehen Sie sich warm
an, im Stollen bewegt sich die Temperatur bei 5 0C. Der Erdstollen ist
ab April bis Oktober, von Dienstag
bis Freitag zwischen 10–15 Uhr, und
am Samstag, Sonntag und Feiertag
von 9–16 Uhr geöffnet. Die letzte
Besichtigung findet 1 Stunde vor
dem Abschluss der Öffnungszeit
statt. Bei größeren Gruppen empfehlen wir eine Verabredung direkt
mit dem Begleiter über seine mobile
Telefonnummer 00420 607856819.
Webseitewww.jiretin.cz
E-Mail [email protected]
Mobil 00420 607 856 819
Telefon 00420 412 379 336
Adresse Ke stříbrnému dolu,
407 56 Jiřetín p. Jedlovou
GPS 50.874969 14.56528
Skype icjiretin
 Wollen Sie über Erzbergbau im
Ort noch mehr erfahren? Kehren Sie
zurück auf den Marktplatz in das Infozentrum der Tollensteiner Herrschaft und vereinbaren Sie sich mit
dem Personal einen Besuch des kleinen REGIONALEN MUSEUMS,
dass sich neben der Kirche im Gebäude der ehemaligen Pfarrei, befindet. Im Museum sehen Sie sich zwei
Expositionen. Eine sagt die Ortsgeschichte im Zusammenhang mit der
Burg Tollenstein aus, und die zweite
erkundet den Erzbergbau im Stollen.
Die Öffnungszeit im Museum ist an
die Öffnungszeit des Infozentrums
gebunden:
Mai–Oktober: Dienstag–Sonntag
8:30–12, 12:30–16:30 Uhr
November–April: Dienstag–Freitag
9–12, 12:30–16 Uhr,
Samstag und Sonntag 9–14 Uhr
Webseitewww.jiretin.cz
E-Mail [email protected]
Mobil 00420 724 785 655
Telefon 00420 412 379 336
Adresse Náměstí Jiřího 300,
407 56 Jiřetín p. Jedlovou
GPS 50.874461 14.575129
Skype icjiretin
 Wenn Sie in die Stadt Varnsdorf kommen, vergessen Sie nicht
den AUSSICHTSTURM BURGSBERG / ROZHLEDNA HRÁDEK
zu besuchen. Er ist 467 m hoch und
außer der Aussicht in die Umgebung
befindet sich hier eine Dauerexposition. Zufolge der architektonischen
Pracht ist das Gelände auch für die
Trauungen geeignet. Die Betriebszeit ist im April–September, Montag–Sonntag ab 10–18 Uhr, im Oktober–März von Dienstag–Sonntag
ab 12–16 Uhr.
Webseitewww.mic.regiavdf.cz
E-Mail [email protected]
Telefon 00420 605 419 972
Adresse Varnsdorf, 407 47 Varnsdorf
GPS 50.922461 14.612943
 Aus Varnsdorf ist es nur noch
ein Katzensprung über die Grenze
nach Seifhennersdorf, wo im KARASEK MUSEUM der Räuber
Karasek herrscht. Sie können sich
mit ihm ab Dienstag bis Freitag von
9–12 Uhr und von 13 bis 16:30
Uhr treffen. Soweit Sie ihm nicht
erreichen, begeht er gewiss wieder
eine Räuberei.
Otevřeno je od dubna do října v sobotu, neděli nebo svátky od 9 do 16
hodin. Od června do srpna po celý
týden od 9 do 17 hodin a v květnu
a září od úterý do neděle od 9 do 17
hodin.
Webwww.hradsloup.cz
[email protected]
Telefon 487 753 583
Další tel. 487 753 581
Adresa Ke Hradu 125, 471 52 Sloup v Čechách
GPS
50.735993 14.58081
 Víte, který zámek chová v zámeckém příkopu medvěda Medouška? Je
to STÁTNÍ ZÁMEK ZÁKUPY. Ten
Vám nabízí jedinečné soubory vybavení císařských salonů z poloviny 19.
století. Uvidíte téměř 160 let staré
papírové tapety, lustry, garnýže, závěsy a nábytek s původními potahy.
To vše korunují stropy malované významným malířem českého romantismu Josefem Navrátilem. Bohatě
vybavené interiéry si prohlédnete od
dubna do října v sobotu a neděli od
9 do 15 h. a od května do září od
úterý do neděle od 9 do 16 h. Možnost svatebních obřadů.
Webwww.zamek-zakupy.cz
[email protected]
Telefon 487 857 278
Webseite karaseks-revier.de
E-Mail [email protected]
de
Telefon +49 (0)3586451567
Adresse Nordstraße 21 a,
02782 Seifhennersdorf
GPS
50.935089 14.608606
 Ganz anders geartet ist die
Dauerexposition im MUSEUM IN
RUMBURK. Es bietet Informationen und Bilder über das historische
Geschehen – den Rumburger Widerstand aus dem Jahr 1918, zu dem direkt in der Stadt gekommen ist.
Webseitewww.firmy.cz/detail/690189-muzeum-rumburk-rumburk-1.
html?source=fhint
[email protected]
Telefon 00420 412 332 194
Adresse Na Valech 401/4,
408 01 Rumburk
GPS
50.950705 14.557738
 Wenn Sie in Rumburk sind,
vergessen Sie nicht die LORETOKAPELLE zu besichtigen – ein architektonisches Barockkleinod, das
zwischen die wertvollste Loretobauten in der Tschechischen Republik
gehört. Für die Besucher ist hier der
Führerdienst zur Verfügung, geöffnet
ist über das ganze Jahr von Dienstag bis Samstag: April–Oktober ab
10 bis 17 Uhr, November-März ab
9 bis 16 Uhr.
Webrumburk.farnost.cz
[email protected]
Telefon 604 555 922
Adresa Tř. 9. května 149/27
408 01 Rumburk
GPS 50.953363 14.554656
 Begeben Sie sich nach Šluknov
(Schluckenau), damit Sie die Pracht
des neu rekonstruierten SCHLOSSES im sächsischen Renaissancestil
bewundern können. Nach einem
Brand im Jahr 1986 war es nicht
zugänglich und neu wurde es der
Öffentlichkeit nach einer kompletten Rekonstruktion im Jahr 2009
eröffnet. Das Schloss mit seinem
Festsaal wirkt sehr feierlich und
darum finden hier viele Trauungen statt. Soweit Sie nicht wollen,
oder können Sie sich wegen der Besichtigung nicht diesen wichtigen
www.tolstejnskepanstvi.cz
Adresa Borská 1, 471 23 Zákupy
GPS 50.687466 14.643703
 Lákají Vás DVA ZÁMKY v jednom? Navštivte BENEŠOV NAD
PLOUČNICÍ, kde se nachází velmi významný komplex dvou oddělených samostatných zámeckých
celků – Horního a Dolního zámku.
Státní zámek Benešov nad Ploučnicí
Vás zve k prohlídce architektonicky
velice cenného renesančního zámeckého areálu, který je právem nazýván Perlou saské renesance. Otevřeno
je v dubnu a říjnu v sobotu, neděli a ve svátek od 10 do 16 hodin,
v květnu od úterý do neděle od 10
do 17 hodin, od června do srpna od
úterý do neděle od 10 do 18 hodin
a v září od úterý do neděle od 10
do 17 hodin.
Webwww.zamek-benesov.cz
[email protected]
Lebensschritt unterziehen, können Sie eine Schlossbesichtigung
mit Begleiter machen. Geöffnet ist
ganzjährig von Montag bis Freitag ab 9–17 Uhr, am Samstag und
Sonntag ab 9–12 und ab 12:30–
17 Uhr. Die Besichtigung vereinbaren Sie sich im Infozentrum im
Schlosserdgeschoss.
Webseitewww.mesto-sluknov.cz
E-Mail [email protected]
Mobil 739 593 014
Telefon 00420 412 332 711
Adresse Zámecká 642,
407 77 Šluknov
GPS 51.005047 14.455454
 Aus Šluknov ist es nicht weit
nach Mikulášovice (Nixdorf ), wo
Sie von dem AUSSICHTSTURM
TANZPLAN / ROZHLEDNA TANEČNICE, der 597 m hoch ist,
die Landschaft umsehen können.
Mit dem Wagen kommen Sie bis
auf den Parkplatz, hiervon führt ein
anspruchsloser Wanderweg bis zum
Turm. Geöffnet ist ganzjährig und
täglich ab 9 bis 21 Uhr.
Webseitewww.mikulasovice.cz
E-Mail [email protected]
Mobil 00420 608 252 998
Telefon 00420 474 774 104
Adresse Mikulášovice,
407 79 Mikulášovice
GPS 50.966319 14.320164
 Wenn Sie sich nach der Aussicht
von dem ältesten Aussichtsturm der
Region Šluknov sehnen, wandern
Sie auf den WOLFSBERG / VLČÍ
HORA, unweit von Krásná Lípa
(Schönlinde). Der Turm befindet
sich in der Höhe 581 m, auf einem
Basaltgestein. Geöffnet ist ab April
bis September, Montag bis Freitag
ab 9 bis 17.30 Uhr, am Samstag und
Sonntag ab 10 bis 17:30 Uhr. Wenn
Sie im Oktober bis März kommen
möchten, müssen Sie auf Samstag,
Sonntag oder Feiertage warten und
die Zeit zwischen 10–15 Uhr nicht
verpassen.
Webseitewww.kctkrasnalipa.cz
E-Mail [email protected]
Mobil 00420 721 516 312
Telefon 00420 412 334 911
Adresse Vlčí hora u Krásné Lípy, 407 46 Vlčí Hora
GPS 50.939636 14.465325
3
Telefon 412 586 795
Další tel. 412 586 575
Adresa Zámecká 51, 407 22 Benešov n. Ploučnicí
GPS
50.742729 14.311838
 Za klášterem se vypravte do Jablonného v Podještědí. KLÁŠTER
v Jablonném v Podještědí byl založen kolem roku 1250 za přispění
majitele zdejšího panství pana Havla Markvatice, pána na hradě Lemberku a jeho ušlechtilé manželky
paní Zdislavy, rodem z Křižanova
na Moravě. Toto úsilí bylo motivováno nejen jejich náboženským cítěním, ale zároveň si byli vědomi toho,
že kláštery jsou ohnisky kulturního,
duchovního i mravního povznesení
kraje.
V dubnu a říjnu se provádí o sobotách, nedělích a svátcích ve 14.15
a 16 hodin. Od května do září od
úterý do pátku 9–11 a 14–16 hodin, soboty, neděle a svátky 14–16
hodin. Jinak pouze předem objednané výpravy.
Webwww.zdislava.cz
[email protected]
Telefon 487 762 105
Adresa Klášterní 33,
471 25 Jablonné v Podještědí
GPS 50.765983 14.762664
 In das HEIMATMUSEUM /
VLASTIVĚDNÉ MUZEUM kehren Sie in Chřibská (Kreibitz) ein.
Hier befindet sich das Geburtshaus des Wissenschaftlers und Forschungsreisenden Thaddäus Haenke. An dem Haus ist eine Gedenktafel aus dem Jahr 1885 befestigt,
im Jahr 1961 um eine tschechisch
Tafel ergänzt. Thaddäus ist hier im
Jahr 1761 zur Welt gekommen und
ist durch die Entdeckung der tropischen Pflanze Victoria regia (Seerose) berühmt geworden. Das Museum
befindet sich im ersten Stock dieses
Hauses, hat eine Dauerexposition
und ist ab Mai bis September am
Mittwoch, Samstag und Sonntag
zwischen 13–17 Uhr geöffnet.
Webseitewww.chribska.cz
E-Mail [email protected]
Telefon 00420 412 381 214
Adresse č.p. 22, 407 44 Chřibská
GPS 50.863171 14.483022
 Sind Sie Glasliebhaber? Fahren
Sie nach Nový Bor (Haida) in das
GLASMUSEUM / SKLÁŘSKÉ
MUZEUM. Im Jahr 2011 ist die
Stadt Nový Bor zum Leadpartner des
Projekts Wiederaufleben der tschechisch-polnischen Glastraditionen
geworden und hat die Zusammenar-
beit mit dem Riesengebirger Museum in Jelenia Góra (Löwenberg) angebunden. Dank der Finanzmitteln
aus diesem Projekt entsteht in Nový
Bor ein neues Zweistockgebäude mit
Nutzung des Dachgeschosses, womit
das historische Gebäude des Museums mit dem Objekt Nr. 106 in der
Straße Kalininová ulice verbunden
wird. Außer dem Hinterland für Sammelgegenstände – Depositar, werden
in diesem Gebäude auch neue Räume für kurzfristige Ausstellungen zur
Verfügung sein. Geöffnet ist ganzjährig am Dienstag bis Sonntag ab 9 bis
17 Uhr. Die Besichtigung kann man
individuell mit einem Druckbegleiter (in 7 Sprachen) absolvieren, die
Dauerexposition mit Begleiter tschechisch, Besichtigungen mit Arbeitsblättern für die Kindergruppen unter
Begleitung eines Lektors, Animationsprogramme für die Kinder (Kindergarten, Grundschulen, Ferienlager,
usw.). Die Gruppenprogramme müssen voraus bestellt sein.
Fortsetzung auf der nächsten Seite
Tolštejnský kurýr • Tollensteiner Kurier
4
Wanderziele in der Tollensteiner Herrschaft
Webseitewww.glassmuseum.eu
E-Mail [email protected]
Telefon 00420 487 726 196
Adresse Náměstí Míru 105,
473 01 Nový Bor
GPS 50.759583 14.557574
 In die Märchenheimlichkeiten
geraten Sie in der FELSENBURG
/ SKALNÍ MĚSTO in Sloup v Čechách (Bürgstein). Es geht um einen erodierten Sandsteinknoten
mit senkrechten, bis überhängenden Wänden und einer ausgedehnten Fläche in der Höhe 35 m über
den umliegenden Gelände. Die Felslänge beträgt 100 m, die Breite 60
m. Der Felsblock wurde im Verlauf
der Historie von den Menschen wesentlich angepasst und schrittweise
um weitere Anlagen ergänzt. Eine
Menge der Felsräume, irdischer
und sakraler Bestimmung, wurden
gehauen oder zugebaut, ob innen
des Felsen, so auch auf der Oberfläche. Diese Felsanlagen sind gegenseitig sinnig verbunden. Die Räume sind absolut ohne Sammlungen
von Kunstgegenstände. Obwohl leer,
sind sie sehr eindrucksvoll. Die Anlage rühmt sich ohne Übertreibung
einem außergewöhnlichen Genius
loci. Sie können hier z. B. Stiegen
aus der Höhle eines tschechischen
Filmmärchen sehen. Im Angebot
finden Sie auch Trauungen in der
Felskirche. Geöffnet ist ab April bis
Oktober am Samstag, Sonntag und
Feiertagen ab 9 bis 16 Uhr. Im Juni
bis August über die ganze Woche ab
9 bis 17 Uhr, und im Mai und September von Dienstag bis Sonntag ab
9 bis 17 Uhr.
Webseitewww.hradsloup.cz
E-Mail [email protected]
Telefon 00420 487 753 583
oder 00420 487 753 581
Adresse Ke Hradu 125,
471 52 Sloup v Čechách
GPS 50.735993 14.58081
 Wissen Sie, welches Schloss im
Schlossgraben den Bär Medoušek
haltet? Es ist das STAATSSCHLOSS
ZÁKUPY / STÁTNÍ ZÁMEK ZÁKUPY (Reichstadt). Es bietet Ihnen
eigenartige Ausstattungssammlungen
der Kaisersalons aus der Hälfte des
19. Jahrhunderts. Sie können hier
160 Jahre alte Papiertapeten, Beleuchtungskörper, Gardienenleisten,
Vorhänge und Möbel mit ursprüng-
lichen Bezügen sehen. Das allen krönen die Decken, gemalt von bedeutsamen Maler der tschechischen Romantik, Josef Navrátil. Reich ausgestattete Innenräume können Sie ab
April bis Oktober am Samstag und
Sonntag ab 9 bis 15 Uhr, und ab
Benešov nad Ploučnicí
Česká Lípa
Česká Kamenice
Dolní Podluží
Dolní Poustevna
Doubice
Ebersbach
Eibau
Großschönau
Horní Podluží
Hrádek nad Nisou
Hřensko
Chřibská
Jablonné v Podještědí
Jetřichovice
Jiřetín pod Jedlovou
Jiříkov
Kamenický Šenov
Krásná Lípa
Kurort Jonsdorf
Mai bis September am Dienstag bis
Sonntag ab 9 bis 16 Uhr besichtigen.
Webseitewww.zamek-zakupy.cz
E-Mail [email protected]
Telefon 00420 487 857 278
Adresse Borská 1, 471 23 Zákupy
GPS 50.687466 14.643703
 Locken Sie ZWEI SCHLÖSSER in einem? Besuchen Sie BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ (Bensen), wo sich ein sehr bedeutendes
Komplex zweier getrennten, selbstständigen Schlossanlagen – Oberes
und Unteres Schloss befinden. Das
Staatsschloss Benešov nad Ploučnicí
möchte Sie zur Besichtigung des
architektonisch sehr wertvollen
Renaissance-Schlossgelände, dass
mit Recht zur Perle der sächsischen
Renaissance genannt wird, einladen.
Geöffnet ist im April und Oktober
am Samstag, Sonntag und Feiertag ab 10 bis 16 Uhr, im Mai und
September ab Dienstag bis Sonntag
um 10 bis 17 Uhr, Juni bis August
ab Dienstag bis Sonntag zwischen
10–18 Uhr.
Webseitewww.zamek-benesov.cz
E-Mail [email protected]
Telefon 00420 412 586 795
oder 00420 412 586 575
Adresse Zámecká 51,
407 22 Benešov n. Ploučnicí
GPS 50.742729 14.311838
 Zum Kloster begeben Sie sich
nach Jablonné v Podještědí (Deutsch Gabel). Das KLOSTER in JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ wurde
rund um dem Jahr 1250 mit Nachhilfe des örtlichen Herrschaftsbesitzer Herrn Havel von Markvartice
(Markwartitz), Burgherr von Lemberk (Lämberg) und seiner edlen
Gattin, Frau Zdislava, die aus Křižanov (Chrises) in Mähren stammte,
gegründet. Diese Bestrebung war
nicht nur durch derer Religiosität
motiviert, aber zugleich waren sie
sich bewusst, dass die Kloster zum
Zentrum der kulturellen, kirchlichen
und moralischer Erbauung des Landes sind.
Im April und Oktober kann man das
Kloster mit Begleitung am Samstag,
Sonntag und Feiertag um 14.15 und
16 Uhr besuchen. Ab Mai bis September am Dienstag bis Freitag um
9–11 und 14–16 Uhr, am Samstag,
Sonntag und Feiertag zwischen 14–
16 Uhr. Sonst nur nach vorheriger
Bestellung einer Sonderfahrt.
Webeitewww.zdislava.cz
E-Mail [email protected]
Telefon 00420 487 762 105
Adresse Klášterní 33,
471 25 Jablonné v Podj.
GPS 50.765983 14.762664
www.benesovnpl.cz
www.mucl.cz
www.ceska-kamenice.cz
www.dolnipodluzi.cz
www.dolnipoustevna.cz
www.doubice.cz
www.ebersbach-neugersdorf.de
www.eibau.de
www.grossschoenau.de
www.hornipodluzi.cz
www.hradek.cz
www.hrensko.cz
www.chribska.cz
www.jablonnevp.cz
www.obec-jetrichovice.cz
www.jiretin.cz
www.mestojirikov.cz
www.kamenicky-senov.cz
www.krasnalipa.cz
www.jonsdorf.de
Kurort Oybin
Lipová
Lobendava
Mikulášovice
Neusalza-Spremberg
Nový Bor
Rumburk
Rybniště
Sebnitz
Seifhennersdorf
Schirgiswalde
Sloup v Čechách
Sohland
Srbská Kamenice
Staré Křečany
Šluknov
Varnsdorf
Vilémov
Zákupy
Zittau
Numerus V
Kalendář kulturních a sportovních akcí v Tolštejnském panství
v roce 2013 • Kalender der Kultur- und Sportveranstaltungen in
der Tollensteiner Herrschaft im Jahr 2013
Pro podrobnější informace a nabídku dalších pořadů navštivte webové stránky jednotlivých měst nebo zavolejte na Mýta a informační střediska v Tolštejnském
panství • Ausführliche Informationen und Angebot der weiteren Veranstaltungen finden Sie auf den Webseiten der einzelnen Orte oder rufen Sie die
Mautstellen und Infozentren in der Tollensteiner Herrschaft an.
Kdy/Wann?
Co /Was?
Kde /Wo?
8. 5. Běh Kamenickým Šenovem (11. ročník) • Rennen durch Kamenický Šenov (11. Jahrgang)
Kamenický Šenov
6.–29. 5. Zničené kostely severních Čech (výstava) • Zerstörte Kirchen in Nordböhmen (Ausstellung)
Dolní Poustevna
9. 5. Pietní akt ke dni osvobození • Pietätvoller Akt zum Tag der BefreiungRumburk
11. 5. Severní stopou (37. ročník mezinárodního pochodu) • Nordspur (37. Jahrgang der internationalen Wanderung) Dolní Poustevna
11. 5. Zlatá udice (rybářská soutěž) • Goldene Angel (Fischereiwettbewerb)
Krásná Lípa
17. 5. Loretánská noc • Loretonacht
Rumburk
18. 5. Mezinárodní den muzeí • Internationaler Tag der Museen
18. 5. Muzejní noc (program ke 120. výročí založení sklářského muzea) • Museumsnacht (Programm zum Nový Bor
120. Jahrestag – Gründung des Glasmuseums) 18. 5. Za kvetoucí měsíčnicí (turistický pochod) • Zu den blühenden Silberblätter (Touristische Wanderung)
Kamenický Šenov
18. 5. Po stopách poustevníka Vernera (pochod na Hrádek) • In den Spuren des Einsiedlers Verner (Wanderung Varnsdorf
auf Hrádek/Burgsberg)
24. 5. Noc kostelů • Kirchennacht
Kamenický Šenov
24. 5. Noc kostelů • Kirchennacht
Dolní Poustevna
25. 5. Pouť Nejsvětější Trojice a jarmark • Wallfahrt der Heiligen Dreifaltigkeit und Jahrmarkt
Kamenický Šenov
25. 5. Festival romské kultury • Festival der Romakultur
Krásná Lípa
26. 5. Den otevřených dveří podstávkových domů – ČR, Německo, Polsko • Tag der offenen Türe Varnsdorf
der Umgebindehäuser – ČR, Deutschland, Polen
25. 5. Vzpomínkové oslavy k 95. výročí Rumburské vzpoury • Gedenkfeier zum 95. Jahrestag Rumburk
des Rumburger Aufstands
7.–9. 6. Oslavy 90. výročí založení muzea • Feier des 90. Jahrestags – Gründung der Museums
Kamenický Šenov
8. 6. Staročeský jarmark a Pohádkový les • Alt-tschechischer Jahrmarkt und Märchenwald
Krásná Lípa
8.–9. 6. TOLŠTEJNSKÉ SLAVNOSTI (13. ročník) • TOLLENSTEINER FEST (13. Jahrgang)
Tolštejn
6.–9. 6. Tanambourrée 2013 (15. ročník celostátního festivalu scénického tance) • Tanambourrée 2013 (15. Jahrgang Varnsdorf
des nationalen Festivals – szenischer Tanz ) 11. 6. Sportovní hry škol • Sportspiele der Schulen
Jiřetín p/J
15. 6. Sklářské slavnosti • Glasfest
Nový Bor
14.–16. 6. Oslavy 145. výročí povýšení Varnsdorfu na město • Feier des 145. Jahrgangs – Erhebung Varnsdorf zur Stadt Varnsdorf
21.–22. 6. Svatojánské slavnosti bylin • Johannisfest der Kräuter
Vlčí Hora
22. 6. Mezinárodní hudební festival • Internationaler MusikfestivalČeská Kamenice
22. 6. Varnsdorfská padesátka (4. ročník motocyklového závodu) • Varnsdorfer Fünfziger (4. Jahrgang Varnsdorf
des Motorradrennen)
29. 6. Rockfest Čtverec (27. ročník) • Rockfest Čtverec (27. Jahrgang)
Dolní Poustevna
3.–31. 7. Drobné sakrální památky (výstava) • Kleine sakrale Gedenkstätten (Ausstellung)
Dolní Poustevna
4.–7. 7. Tour de Feminin 2013 (XXVI. ročník Mezinárodního etapového cyklistického závodu žen)
Tour de Feminin 2013 (XXVI. Jahrgang – Internat. Etappenradrennen - Frauen)
14. 7. Varnsdorfský Bartys triatlon (8. ročník, rybník Mašiňák) • Varnsdorfer Bartys triatlon (8. Jahrgang, Teich Mašiňák) Varnsdorf
20. 7. Kolobjeh (12. ročník sportovně-recesistického závodu na Studánku) • Kolobjeh (12.Jahrgang Sport-Scherz Varnsdorf
Wettkampf zum Ort Studánka)
9.–11. 8. Skalními hrádky (31. ročník turistického pochodu) • Durch die kleinen Felsburgen (31. Jahrgang der Wanderung) Krásná Lípa
16.–17. 8. Slavnosti města Rumburk • Stadtfest Rumburk
Rumburk
17. 8. Tolštejnské krasodění a divadelní představení • Tollensteiner Geschehen und Theatervorstellung
Jiřetín p/J
17. 8. Veteránem severem • Mit Veteran durch Norden
Rumburk
24. 8. Miss Roma (11. ročník, defilé) • Miss Roma (11. Jahrgang, Defilee)
Krásná Lípa
24.–25. 8. Euroregion Nisa (10. ročník tenisového turnaje) • Euroregion Neiße (10. Jahrgang – Tennisturnier)
Varnsdorf
31. 8. Slavnost k 60. výročí vyhlášení Panské skály nár. přírodní památkou • Fest – 60. Jahrgang – Erklärung Prácheň
Panská skála zum Nationalnaturdenkmal 7. 9. Čechie Böhmerland (15. ročník) • Čechie Böhmerland (15. Jahrgang)
7. 9. Tour de Zeleňák (cyklistický závod) • Tour de Zeleňák (Radfahrerwettkampf)
Rumburk
13.–14. 9. Slavnosti města (95. výročí povýšení na město) • Stadtfest (95. Jahrgang – Erhebung zur Stadt)
Dolní Poustevna
14 .9. Loretánské slavnosti • Loreto – Fest
Rumburk
7.–15. 9. Dny evropského kulturního dědictví • Tage der europäischen Kulturerbschaft
20.–22. 9. Mezinárodní loutkový festival (15. ročník) • Internationales Puppenfestival (15. Jahrgang)
Dolní Poustevna
20. 9. Den bez aut (cyklojízda Varnsdorfem) • Tag ohne Autos (Radfahrt durch Varnsdorf)
Varnsdorf
28. 9. Varnsdorfská soutěž mladých hasičů (4. ročník) • Varnsdorfer Wettbewerb der jungen Varnsdorf
Feuerwehrmitglieder (4. Jahrgang)
9.–20. 10. Mandava Jazz (1. ročník festivalu) • Mandava Jazz (1. Jahrgang – Festival)
Varnsdorf
19. 10. Drakiáda • Drakiáda (Drachensteigen)
Jiřetín p/J
?. 11. Cestovatelský festival • Reisenfestival
Krásná Lípa
13.–17. 11. Vítr z hor (divadelní festival) • Wind aus den Bergen (Theaterfestival)
Varnsdorf
29. 11. Rozsvícení vánočního stromu • Weihnachtsbaum Aufleuchten
Dolní Poustevna
30. 11. Zahájení adventu • Adventszeit Eröffnung
Rumburk
1. 12. Zahájení adventu • Adventszeit Eröffnung
Kamenický Šenov
1. 12. Rozsvícení vánočního stromu • Weihnachtsbaum Aufleuchten
Krásná Lípa
1. 12. Rozsvícení vánočního stromu • Weihnachtsbaum Aufleuchten
Varnsdorf
14. 12. Adventní jarmark na náměstí • Adventsjahrmarkt auf dem Marktplatz
Krásná Lípa
14. 12. Svatojiřetínský advent • Sankt Georgenthaler Advent
Jiřetín p/J
25. 12. Vánoční koncert (Solideo) • Weihnachtskonzert (Solideo)
Krásná Lípa
28. 12. Rockové Vánoce v Národním domě • Rock – Weihnachten im Národní dům
Dolní Poustevna
31. 12. Silvestrovský běh a cyklistický závod městem • Silvesterrennen und Radfahrwettkampf durch die StadtVarnsdorf
www.oybin.com
www.lipova.cz
www.obeclobendava.cz
www.mikulasovice.cz
www.neusalza-spremberg.de
www.novy-bor.cz
www.rumburk.cz
www.obecrybniste.cz
www.sebnitz.de
www.seifhennersdorf.de
www.schirgiswalde.de
www.obecsloupvcechach.cz
www.sohland.de
www.srbska-kamenice.cz
www.krecany.cz
www.mesto-sluknov.cz
www.varnsdorf.cz
www.vilemov.cz
www.zakupy.cz
www.zittau.eu
Tolštejnský kurýr • Tollensteiner Kurier, 5 – Občasník o všem v Tolštejnském panství/Zeitweiler über alles in der
Tollensteiner Herrschaft • Vydavatel Místní akční skupina Varnsdorf/Ländliche Aktionsgruppe Varnsdorf • Překlad/
Übersetzung I. Pajerová • Grafická úprava, sazba a fotografie/Grafische Bearbeitung, Satz und Fotografien Ateliér
Stejskal, Jiřetín p/J • Tisk/Druck SOŠmgp Rumburk • Náklad/Auflage 5000 ks/St.
Europäische Union. Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung: Investition in Ihre
Zukunft/Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti
www.tolstejnskepanstvi.cz
Projekt je spolufinancován z ERDF (Evropského fondu
regionálního rozvoje – Fond malých projektů Cíl 3
2007–2013) prostřednictvím Euroregionu Nisa
Download

kuryr_5 - Tolštejnské panství