A K T U A L I T Y
O SLATINĚ
č. 11

listopad 2014
Vážení občané,
v minulém měsíci skončily komunální volby do Zastupitelstva města Brna a do
Zastupitelstva městské části Brno-Slatina. Výsledky voleb jsou známy, utvořily se
koalice nejen v naší městské části, i ve městě Brně.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem občanům, kteří se odebrali k volebním
urnám a využili tak práva volit své zástupce do Zastupitelstva naší městské části i
do Zastupitelstva města Brna.
Jiří Ides, starosta
JAK JSME VOLILI
Výsledky voleb do Zastupitelstva městské části Brno-Slatina konaných ve dnech 10. a 11. října 2014
(zdroj www.volby.cz)
Voliči v seznamu
Vydané obálky
Volební účast v %
Odevzdané obálky
Platné hlasy
6 957
2 974
42,75
2 948
56 774
Volená strana
Číslo
Platné hlasy
Název
Celkem
přepočtené procento
Získané mandáty
1
Spolu pro lepší Slatinu
4 203
7,40
1
2
Hnutí za všestranný rozvoj Slatiny
4 940
8,70
2
3
Česká strana sociálně demokratická
21 292
37,50
9
4
TOP 09
3 298
5,81
1
5
ANO 2011
6 799
11,98
3
6
Strana svobodných občanů
3 283
5,78
1
7
ANTIBURSÍK – stop ekoteroru!
78
0,14
0
8
KDU - ČSL
6 567
11,57
2
9
Občanská demokratická strana
3 296
5,81
1
10
Komunistická strana Čech a Moravy
3 018
5,32
1
ZVOLENÍ ZASTUPITELÉ
Kandidátní listina
Poř. č.
Kandidát
Počet hlasů
1
Spolu pro lepší Slatinu
1
Pospíchal Lubor
256
2
Hnutí nez. za všestr. rozvoj Slatiny
1
Klajsner Václav, Ing.
326
2
Hnutí nez. za všestr. rozvoj Slatiny
5
Kotrla Pavel
312
3
Česká str. sociálně demokratická
1
Ides Jiří
1 235
3
Česká str. sociálně demokratická
2
Křemečková Naděžda, Bc.
1 058
3
Česká str. sociálně demokratická
3
Semrád Petr, Mgr.
1 101
3
Česká str. sociálně demokratická
4
Janíčková Markéta, MUDr.
1 056
3
Česká str. sociálně demokratická
5
Šváb Pavel, Mgr.
1 042
3
Česká str. sociálně demokratická
6
Kolařík Michal
1 023
3
Česká str. sociálně demokratická
7
Ševeček Ivo, Ing., MBA
1 027
3
Česká str. sociálně demokratická
8
Máca Tomáš
1 021
3
Česká str. sociálně demokratická
9
Stoklásek Václav, DiS.
1 047
4
TOP 09
1
Drahovzal Pavel, Mgr., Ing.
205
5
ANO 2011
1
Zycháček Petr
377
5
ANO 2011
4
Moravcová Eliška
364
5
ANO 2011
2
Michalec Martin, Ing.
361
6
Strana svobodných občanů
2
Plachý Lukáš, Mgr.
224
8
KDU - ČSL
3
Cenek Štěpán, Ing.
383
8
KDU – ČSL
1
Krytinář Martin, PhDr.
371
9
Občanská demokratická strana
5
Balejová Jarmila, PaedDr.
217
10
Komunistická str. Čech a Moravy
1
Červinka Karel
185
ZPRÁVY Z RADNICE
Rada městské části Brno-Slatina na svých
jednáních ve dnech 17.9. a 8.10. 2014
rozhodla:
•o uzavření dodatku č. 2 smlouvy o poskytnutí
dotace na úhradu úroků k úvěru na opravu,
modernizaci nebo regeneraci panelového
domu číslo 2006-8944-AP a pověřuje starostu
podpisem
•o uzavření nájemní smlouvy č. MO/
NP/03581/2014 s AHOLD Czech Republic,
a.s., Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5
a ukládá starostovi jménem statutárního města
Brna, MČ Brno-Slatina podepsat smlouvu
•o bezúplatném poskytnutí učebny v 1. patře
budovy na Přemyslově nám. 18 OS Klubíčko
v dopoledních hodinách každé úterý ve
školním roce 2014/2015 od 08:00 do 12:00
hodin a každý čtvrtek od 08:00 do 18:00 hodin
k jeho volnočasovým aktivitám pro rodiče
a děti dle platných Zásad pronájmu učeben
a sálu neziskovým organizacím schválených
RMČ č. IV/17/7 dne 03.09.2003 a ukládá VO
vypracovat příslušnou smlouvu
•o uzavření nájemní smlouvy č. MO/
NP/5494/2014 na pronájem části pozemku
p.č. 1 a p.č. 2 v k.ú. Slatina o celkové výměře
298 m2 společnosti SOTURA a.s., Ondříčkovo
náměstí 2978/4, 636 00 Brno za účelem
umístění a provozování reklamního zařízení
a ukládá starostovi jménem statutárního města
Brna, MČ Brno-Slatina smlouvu podepsat
•o přiznání finanční odměny členům komisí
RMČ za výkon funkce člena komise rady
a finanční odměny občanům za přínos MČ
v roce 2014
•o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě na dodávku služeb spojených s vánočním osvětlením
s Technickými sítěmi Brno a.s. pro sezónu
2014/2015
schválila:
•rozpočtové opatření č. 15/2014, kterým
MČ upravuje výdajovou část rozpočtu
dle očekávané skutečnosti. Rozpočtové
opatření nemění celkovou výši rozpočtu.
Rozpočtové opatření tvoří přílohu č. 1
tohoto usnesení
•použití nedočerpaných finančních prostředků
ze Sociálního fondu dle přílohy č. 2 tohoto
usnesení, která je uložena u tajemnice jako
příloha Statutu Sociálního fondu
vybrala:
•pro veřejnou zakázku malého rozsahu:
Výsadba zeleně, ul. Tilhonova před BD
81-89 jako nejvhodnější nabídku firmy
Aleš Eichmeier, IČ: 10557539 se sídlem A.
Smutného 269/122, Střelice, 664 47, s nabídkovou cenou 198.644,- Kč
nesouhlasila:
•s umístěním a dodatečným povolením stavby
přístřešku pro stání vozidla na pozemku p.č.
454/2 v k.ú. Slatina.
Jiří Ides, starosta
PODZIMNÍ SBĚR ŠATSTVA
V pátek a sobotu 3. - 4. 10. 2014 uspořádala KDU-ČSL místní
organizace Brno - Slatina pro Diecézní charitu Brno v oratoři
slatinského kostela v pořadí již šestý charitní sběr šatstva. Velké
poděkování patří všem slatinským spoluobčanům, kteří již tradičně zaplnili velkou společenskou místnost oratoře svými dary
- šatstvem a drobnými domácími potřebami, které již v jejich
domácnostech přestaly sloužit. Díky Diecézní charitě Brno však
tyto dary ještě poslouží potřebným. Opět budou předány klientům dětských a azylových domů a sociálně slabým občanům.
Darovaný zdravotnický materiál poputuje do Afriky. Děkujeme
všem, kteří jste opět přispěli! Další sběr šatstva zorganizujeme
v dubnu příštího roku.
PhDr. Martin Krytinář
předseda KDU-ČSL MO Brno – Slatina
Děkujeme všem našim voličům za podporu v proběhlých komunálních volbách do ZMČ Brno – Slatina ve
dnech 10.-11.10.2014. Vaší podpory si vážíme a uděláme
maximum pro naplnění našeho volebního programu.
KDU – ČSL místní organizace Brno – Slatina
SOUTĚŽ S KOMETOU
V minulém čísle Aktualit jsme informovali, že je vyhlášena
ve spolupráci s hokejovým klubem Kometa Brno a MČ
Brno-Slatina další „Soutěž s Kometou“. Soutěž bude probíhat každý měsíc od září do února. Žákům z obou základních
škol ve Slatině, kteří prokáží nejlepší znalosti z prostředí
hokejového klubu, získají volné vstupenky na domácí zápasy Komety.
Pravidelně dvakrát ročně připravuje odbor sociální péče a sociální komise naší
městské části slavnostní vítání dětí. Koncem září přivítal letošní nové občánky
pan místostarosta Mgr. Petr Semrád.
2
Vítězem za měsíc září 2014 se stal žák Marek Zelinka z 9.B ze
ZŠ Přemyslovo nám. a obdržel od pana místostarosty Petra
Semráda dvě vstupenky na domácí zápas Komety se Slavií
Praha, ve kterém naše Kometa vyhrála vysoko 7:1.
Gratulujeme.
AKTUALITY O SLATINĚ
ŽIJÍ A PRACUJÍ MEZI NÁMI
V dnešním pravidelném rozhovoru jsme
položili několik otázek paní Markétě
Dolákové, která se nedávno stala vedoucí pobočky České pošty ve Slatině.
Paní Doláková, ve Slatině pracujete i žijete?
Momentálně ve Slatině pouze pracuji, a to
ve společnosti Česká pošta s.p. na pracovní
pozici vedoucí pošty.
Slatinskou poštu znáte ze svého dřívějšího
působení i ze současnosti – liší se od jiných
brněnských pošt?
Za svého působení u České pošty jsem měla
možnost pracovat i na jiných pobočkách a na
různých pozicích. Pokud mohu srovnat jiné
pošty s tou slatinskou, tak bych řekla, že se
v mnohém neliší. Služby, které poskytujeme, ať jsou poštovního nebo peněžního charakteru, přizpůsobujeme vždy požadavkům
a přání našich zákazníků, kterých si velice
vážíme. Jedna z mála věcí, kterými se slatinská
pošta liší, je pevný a soudržný kolektiv, který
má mezi sebou přátelské vztahy jak na pracovišti, tak i mimo něj.
Změnil masový rozvoj internetu nějakým
zásadním způsobem vlastní a zaběhnutou
„pošťáckou“ práci?
Samozřejmě, internet v dnešní době je nepostradatelnou součástí běžného života. Také
pošta se tomuto trendu přizpůsobila. Mnozí
z našich klientů plně internet využívají, ať
už se jedná o sledování podaných zásilek,
internetového bankovnictví, nebo elektronických žádostí na stránkách pošty (prodloužení
odběrní lhůty, druhý pokus o doručení, atd.).
A co balíková pošta?
Balíková pošta k nám neodmyslitelně patří.
Naši zákazníci mají možnost si vybrat z několika druhů balíkových zásilek, ať už se jedná
o obyčejné nebo expresní zásilky. Není to
PAMĚTNÍ DESKA JANA MATLACHA
Po skončení prací na tepelné izolaci budo- nými dokumenty se projevily iniciativy
vy ZŠ Přemyslovo náměstí byla 26. září in- Slatinského historického klubu za velké
stalována zpět do zdi pamětní deska legio- podpory starosty Jiřího Idese a místostanáře Jana Matlacha.
rosty Mgr. Petra
Nejprve byla vráSemráda i velmi
vstřícného přístucena na původní
místo
sklenička
pu stavbyvedoucís přepsanou zpráho a pracovníků
firmy, která uvedevou z roku 1946
(Aktuality informoné práce prováděla.
Takto by měly provaly v zářijovém
čísle) a se situační
bíhat práce i v jizprávou o životě
ných podobných
ve Slatině v dnešní
případech.
době z pera kroV krátkosti o živonikářky Miroslav
tě Jana Matlacha.
Buršíkové.
Při Slatinská kronikářka Miroslava Buršíková spolu s mís- Narodil
se
ve
sejmutí a opět- tostarostou Mgr. Petrem Semrádem připravují skleničku Slatině 17. února
ném uložení pa- s dokumenty o životě Slatiny kdysi a dnes, aby mohla 1893 a po vychomětní desky Jana být uložena spolu s pamětní deskou Jana Matlacha na zení školy pracoMatlacha i s uvede- původní místo ve zdi budovy ZŠ Přemyslovo náměstí.
val jako dělník. Do
tak dlouho, co se mezi námi objevil balík
na poštu, nebo balík do ruky. Tyto balíky si
velice rychle zákazníci oblíbili a využívá jich
mnoho stálých i nových klientů.
Jaké další služby nabízíte?
Česká pošta za posledních pár let přizpůsobila nabídku svých služeb potřebám našeho
zákazníka. Setkáváme se s tím, že mnozí
z občanů Slatiny o těchto službách neví, ať
už se jedná o ověření podpisu nebo listiny,
vyhotovení výpisu z Rejstříku trestu, nebo
Katastru nemovitostí, apod. Pro zákazníky
neustále také připravujeme zajímavé akce našich aliančních partnerů (Poštovní spořitelna,
Česká pojišťovna a další).
Na závěr osobní otázka – jaký máte vztah ke
Slatině? Slatina mi přirostla k srdci nejenom
tím, že zde pracuji, ale několik let jsem tady
i žila. Je to klidná městská část, která si prošla
mnohými změnami. Pro lidi, kteří tady žijí,
toho nabízí opravdu hodně.
Děkuji za odpovědi na otázky.
Jiří Toman
války byl povolán 3. května 1915. Na východní frontě u obce Komarov v Haliči
byl ještě v roce 1915 zajat a po dvouletém
pobytu v zajateckých táborech vstoupil
30. června 1917 do čs. legií jako vojín 2.
střeleckého praporu. Padl 8. června 1918
v bojích u obce Akankino na Urale a byl
tam pochován.
Karel Janiš
Na ulici Černozemní se pilně pracuje na výstavbě
nových rodinných domů.
www.mcslatina.cz
3
ZŠ JIHOMORAVSKÉ NÁMĚSTÍ
NÁVŠTĚVA Z DALEKA
V pondělí 15. září se uskutečnilo dopolední
setkání dětí z naší mateřské školy a zahraničních studentů z Iránu, Číny, Egypta,
Rumunska a Bulharska. Všichni zahraniční
studenti měli pro děti připravený krátký
program. Děti se naučily hravou formou
jednoduchá slovíčka, seznámily se se zemí,
ze které student přijel, nakreslily si vlajku
státu, ze kterého návštěva přicestovala, a zatancovaly si na typickou hudbu. Netradiční
dopolední program si všichni náramně
užili. Setkání proběhlo v krásné přátelské
atmosféře. Na závěr nechyběl ani dáreček
na památku a lítost, že všechno jednou musí
skončit.
Věra Čapková
LOUTKY V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Ve čtvrtek 19. září se naše děti těšily na
návštěvu, která k nám zavítala hned ráno.
Přijelo k nám loutkové divadlo - Dveře do
pohádky, jakožto sponzorský dar od firmy
Door financial a. s., která pořádá turné v roce
2014 po Čechách a Moravě. Pro děti si připravili známou klasiku od Bratří Grimmů,
pohádku O Červené Karkulce. Děti se dozvěděly, co že to ta karkule vlastně je - červený
čepeček, který Karkulka nosila na hlavě.
Loutková pohádka se dětem velmi líbila. Za
velký potlesk děti obdržely obrázkové pexeso, které si mohly odnést domů.
Kamila Šmerdová, DiS.
VÝSTUP NA MOUNT EVEREST
Přechod z prvního na druhý stupeň není
zrovna jednoduchá záležitost. Žáci si musí
zvyknout na střídání učitelů, kteří přicházejí
do třídy. Každý z učitelů má jiný styl učení,
každý má také jiné nároky. Také vztahy ve
třídě začínají mít jinou dynamiku. Aby tato
velká změna nebyla tak radikální a aby se
žáci mohli s touto změnou lépe vyrovnat,
4
pořádá naše škola každý rok pro šesté ročníky tzv. adaptační pobyt. Tento školní rok se
žáci od 23. do 26. září vypravili na rekreační
základnu Gaudeamus v obci Milovy v CHKO
Žďárské vrchy. Celý pobyt byl volně koncipován jako „zážitková hra“, jejímž cílem
byl výstup na Mount Everest. Na cestě žáky
doprovázely úryvky z knihy Vzhůru od anglického dobrodruha Edwarda Gryllse.
Dále již vybíráme pasáže z deníku neznámého autora.
Úterý 23. září: Členové expedice se scházejí na smluveném místě v plném počtu
a s plným vybavením. Cestu vlakem krátíme
prvními úkoly, které nás rozdělují do jednotlivých týmů a dovádějí k prvnímu plánování
výstupu na Mount Everest. Po přesednutí na
autobus končíme v poslední větší civilizaci.
S krosnami na zádech se vypravujeme do
našeho tábora. Po cestě krmíme kozy, koně
a překvapivě i lamy, které tu místní chovají. Po poledni přicházíme do základního
tábora. Domorodci nás vítají s úsměvem.
Ubytováváme se a narážíme na první problém spojený s naší výpravou. Je potřeba
navštívit investory, kteří
nám zafinancují naši cestu
na nejvyšší horu světa. Je
potřeba v týmu vypracovat projekt a prezentaci. Je
nutné přesvědčit investory, aby investovali do naší
výpravy co nejvíce peněz.
Všechny týmy pak pomocí místní měny a dalších
úkolů musí zajistit dostatek
vybavení pro svou výpravu. Večer již na tábor padá
silná mlha, a tak se jednotlivé týmy musí s menšími či většími komplikacemi dostat do jídelny. Tam pokračuje
družba s ostatními horolezci, kteří vykládají
své zážitky z jiných výprav.
Středa 24. září: Počasí ráno překvapuje – nad
obzorem vychází slunce. Naplánovanému
celodennímu výstupu nestojí nic v cestě.
Po snídani se tedy vyráží a přicházejí první
kopce, potkáváme první skály. Zároveň se
ale objevují první problémy – ledová pole.
Ty lze překonat jen v týmech, chůzí v závěsu.
Aby členové týmu přežili, musí se spoléhat
nejen na sebe, ale i na zbytek družstva. Kopce
jsou čím dál tím příkřejší a navíc se expedice
dostává i do oblastí, kde padají laviny. Pokud
je pád laviny nahlášen vůdci expedice, je
potřeba se co nejrychleji zachránit výstupem
na vyvýšené místo. Překonáváme Devět skal.
Čas začíná trošku tlačit, a aby expedice přišla
do západu slunce do tábora, rozhoduje se
změna naplánované trasy přes výběžek místní civilizace, obec Křižánky. Expedice přichází do tábora v naplánovaném čase.
Čtvrtek 25. září: Je zataženo, v noci pršelo.
Dopoledne se dostáváme k ledovcovému
plesu (Milovský rybník). Zde členové expedice i jednotlivých týmů řeší další problémy,
které se po cestě na vrchol Everestu vyskytly
- např. je potřeba vybudovat lávku, po které
se přejde na druhou stranu průsmyku. Po
obědě se vydáváme na další cestu k vrcholu.
Počasí je tentokrát nemilosrdné – expedici
v půli cesty promočí průtrž mračen. Naštěstí
jsou členové dostatečně vybaveni a ani déšť
nemůže expedici od výstupu na vrchol odradit. Večer po nácviku některých běžných
činností za ztížených podmínek v podobě
horolezeckých rukavic se na základně rozhoří táborový oheň.
Pátek 26. září: V noci opět pršelo. Ovšem
meteorologická stanice v ranních hodinách
hlásí ideální počasí pro výstup na vrchol.
Horolezci tak nemohou výstup odkládat.
Střecha světa již jiný termín nenabídne. Za
zvuků hymny na rtech tak expedice vystupuje na vrchol Mount Everestu, kde najde
i malý poklad. Sestupujeme do základního tábora, vyhodnocujeme akci, říkáme si zážitky
a necháváme zde i pozitivní vzkazy ostatním
členům expedice.
Džomolungmo nezapomeneme!
Mgr. Jan Březa
PRVŇÁČCI V KNIHOVNĚ
V úterý 7. října navštívili žáci 1. tříd knihovnu
J. Mahena ve Slatině. V rámci projektu „Poprvé
do školy - poprvé do knihovny“ byli panem
místostarostou Mgr. Petrem Semrádem slavnostně pasováni na rytíře knih a čtenáře
knihovny. Žáci si odnesli šerpu, malé drobnosti a přihlášku do knihovny. Již teď se těší,
až si sami přečtou první knížku.
Mgr. Martina Marková
TUNY SESBÍRANÉHO PAPÍRU
Všechny krabice a koše ve třídách a na chodbách určené na papírový odpad jsou prázdné, v kabinetech učitelů, zvláště těch třídních,
a v řadě domácností byste nenašli zbytečný
lísteček. Podzimní sběr papíru a drobného
elektroodpadu je u konce. Téměř tři a půl
tuny sesbíraného papíru je výsledkem práce
žáků a jejich blízkých. Školní parlament všem
děkuje a oznamuje, že nejlépe si tentokrát
vedly třídy 2.A (329,3 kg), 4.B (392,5 kg) a 3.B
(811,8 kg). Na vítěze čeká odměna a výtěžek
ze sběru putuje do Indie Deepice a Joelovi.
Mgr. Jakub Veselý
SPOKOJENÍ UČITELÉ
Do rodiny projektů, ve kterých je ZŠ zapojena, přibyl jeden nový, nazvaný Odpočatý
a spokojený učitel = lepší a kvalitnější učitel.
V jeho rámci již došlo k obnově vybavení
sborovny, učitelé mají dále možnost zapojení
do přidružených akcí či aktivit, např. návštěvy arteterapie, psychologa či maséra. Škola
jím naplňuje status Zdravé školy, kdy se stará
o zdraví nejen žáků, ale i učitelů. Projekt
vznikl přímo na půdě školy a získal podporu
Jihomoravského kraje, který přispěl na jeho
financování.
Mgr. Jan Březa
AKTUALITY O SLATINĚ
ZŠ PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ
VÝLET ZA POZNÁNÍM
V úterý 30. září jsme se vypravili po stopách našich významných literátů a hudebních skladatelů. Naší první zastávkou
bylo město Polička. Tam jsme si ještě před
navštívením kostelní věže, která byla naším
cílem, udělali krátkou procházku městem.
Ve věži se nám moc líbilo nejen proto, že
z ní je krásný výhled na celé okolí, ale také
proto, že jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací o Bohuslavu Martinů, který
zde strávil své mládí. Po prohlídce jsme se
přesunuli na tamější hřbitov, kde byl právě
B. Martinů pochován. Poté jsme vyrazili
dál po naší trase, tentokrát do Litomyšle,
za další významnou osobností, co se české
hudby týče, Bedřichem Smetanou. Podívali
jsme se, jak to vypadalo v jeho rodném
domku a nahlédli přímo do světničky, kde
se tento významný český hudební skladatel
narodil. A jelikož se jeho rodný dům nachází v areálu zámku, který je zapsaný ve
světovém dědictví UNESCO, navštívili jsme
i ten. No, a potom už nezbývalo nic jiného,
než cesta domů. Zamávali jsme Litomyšli
a vyrazili zpátky do Brna. Z celého dne
jsme byli pořádně unavení, ale rozhodně
to stálo za to.
Tereza Holbíková
žákyně 9.B
NÁVŠTĚVA DIVADLA
V pondělí 6. října zažily děti z 2. B neobvyklý
zážitek. Tatínek jejich spolužáka, dirigent
Janáčkova divadla Pavel Šnajdr, je pozval na
generální zkoušku baletu Louskáček. Děti
čekala nejprve prohlídka zákulisí divadla, při
které navštívily rekvizitárnu, maskérnu, šatnu
herců, orchestřiště a další prostory Janáčkova
divadla. Prošly se i po jevišti. Potom se usadily do hlediště a sledovaly část generální
zkoušky baletu Louskáček. Byla to vlastně
jen taková ochutnávka pohádkového příběhu malé Klárky, neboť se
děti i se svými rodiči chystají navštívit celé představení v prosinci. Už
teď se všichni těší na výpravu do říše
snů, kde na Štědrý den ožívají hračky. Poděkování za nevšední zážitek
patří i paní Šnajdrové, která nám
s návštěvou divadla velmi pomáhala.
PaedDr. Jarmila Balejová
ZELENINA, ZELENINA …
U sochy Boleslava Martinů v Poličce.
Před zámkem v Litomyšli.
Vážení rodiče, milé děti!
Zveme Vás
ve čtvrtek 27. listopadu 2014
od 8 h – 16 hod.
na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ZŠ Přemyslovo náměstí 1.
Budete mít možnost:
prohlédnout si prostory nově opravené školy,
sledovat výuku s využitím interaktivních tabulí,
nahlédnout do vyučovacích hodin,
seznámit se s aktivitami v družině, v kroužcích.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
www.mcslatina.cz
…to je zdraví to je síla,
kdo jí mrkev, ředkvičky
bude zdravý celičký.
Velmi oblíbené u žáků jsou projektové dny. V pondělí 13. října si žáci
prvního stupně prožili projektový
den s názvem Zeleninový košík.
Celý den byly pro ně připraveny
nejrůznější aktivity motivované zeleninou. Žáci například poznávali
jednotlivé druhy zeleniny pomocí
hmatu, čichu nebo chuti, seznamovali se s dělením zeleniny podle
části rostliny, která se konzumuje,
zachraňovali Zeleninové království pomocí pohádky a dovídali se
mnoho dalších zajímavostí o zelenině, hlavně o jejím významu pro
zdraví člověka. Pro žáky byly také
připraveny nejrůznější pohybové
hry motivované zeleninou, výtvarné činnosti, ve kterých různými
technikami ztvárňovali jednotlivé
druhy zeleniny. Nechyběla ani příprava pokrmů ze zeleniny. V mnohých třídách žáci připravili zeleninovou pomazánku nebo salát.
V rámci projektového dne byla
vyhlášena i amatérská soutěž
Zeleninové vaření, která byla určená pro všechny malé i velké kuchaře. Ve studovně bylo dopoledne
vystaveno přes 40 nejrůznějších
zeleninových dobrot, které naši
žáci společně se svými maminkami
doma uvařili. Všechny pokrmy si během
projektového dne mohli žáci prohlédnout
a hlasováním ohodnotit. Byl tu bezpočet
nejrůznějších pomazánek a salátů, nechyběly ani polévky, placičky, dorty, muffiny
a další sladké pokrmy. Odpoledne měla
porota, složená z pedagogů naší školy, opět
nelehký úkol zhodnotit chuť jednotlivých
jídel a vybrat ty nejlepší pokrmy. Malá odměna pak patřila autorům nejchutnějších
dobrot.
Učitelky 1. stupně
5
pobočka FANTÁZIE
Tilhonova 49, Brno - Slatina, tel.: 539 085 766
e-mail: [email protected], www.junior.cz
POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA
Školní rok je v plném proudu a u nás
na Fantázii se rozběhla pravidelná činnost
nejen zájmových kroužků, ale i klubů pro
děti.
Poslední volná místa najdete pro vaše děti
v kroužcích:
KERAMIKA v úterý 15,45 – 16,45 hod.
pro děti ve věku 9 – 11 let, vede Zdena
Jemelková
KERAMIKA v úterý 17,00 – 18,00 hod. pro
děti ve věku 7 – 9 let vede Zdena Jemelková
KERAMIKA ve středu 15,00 – 16,30 hod.
s točením na hrnčířském kruhu pro děti ve
věku 10 – 15 let vede Lída Dufková
KERAMIKA ve středu 16,45 – 17,45 hod. pro
děti ve věku 6 - 7 let vede Lída Dufková
ŚIKOVNÉ TLAPKY v úterý 16,00 – 17,00
hod. pro děti vede Klára Horčicová
ART KLUB ve středu 17,00 – 18,00 hod. pro
děti ve věku od 10 let vede Klára Horčicová
MODERNÍ TANEC ve středu 17,00 – 18,00
hod. pro děti ve věku 7 – 10 let vede Lenka
Žaludová
DIVADELNÍ KROUŽEK ve středu 16,30 –
18,00 hod. pro děti ve věku 7 – 12 let vede
Katka Koláčková
Výlet babiček a dědečků
V pátek 3.10. se uskutečnil již tradiční výlet
pro slatinské babičky a dědečky. V 8 hodin
jsme vyrazili autobusem směr Luhačovice.
Letos nám počasí opět přálo a tak jsme
si mohli užít pěknou podzimní procházku po Luhačovicích, navštívili jsme moderní kostel, prošli jsme se po kolonádě.
Babičky si šly načepovat vodu ze svých
oblíbených pramenů, v kavárně jsme si dali
kafíčko a po obědě jsme přejeli do Živé
vody v Modré. Nejdřív jsme se pokochali
rybami venku v jezírku. Potom jsme šli do
podvodního tunelu, kde jsme mohli ryby
vidět přímo „z oka do oka“. Nejvíc se nám
líbil 18ti kilový kapr Vašek a 2 metry dlou-
há vyza (druh jesetera). Poslední zastávka
byla na poutním místě
Velehrad. Výlet se nám
vydařil, užili jsme si
krásný den a těšíme
se zase za rok touto
dobou.
Kluby na Fantošce
Velkou oblibu na
Fantošce si získaly
Kluby pro děti různých věkových skupin.
Otevřeli jsme oblíbený
EF Klub – každý pátek
od 14 do 17 hod. S lektory z Fantázie zažijete
hry, soutěže, rukodělky, pečení, lezeckou
stěnu, deskové hry
a české tradice.
FREE Klub – první
sobotu v každém měsíci od 9 do 13 hod.
mohou na Fantošce
tvořivé děti šít, vařit
a péct, tvořit s Klárkou
Horčicovou a Zdenou
Jemelkovou.
Klub
deskových
her – jednou měsíčně v pátek od 15 do Ze Svatováclavské pouti.
17 hod. pro děti, které
rády hrají a učí se různé
deskové hry – vede
Marcela Koláčková.
Klub Dračí doupě
– klub pro děti, které
rády hrají fantasy hru
Dračí doupě - 1x měsíčně vede v sobotu
Johny Lengyel.
Ceny a více informací
najdete na www.fantoska.org, přihlášky on-line na www.junior.cz
Vzpomínka na letošní léto – obrázek z tábora Pirátů v Černých lesích.
Burza
O víkendu 17. – 19.10. proběhla v prostorách ZŠ Jihomoravské nám. a Jídelny
Jihomoravské nám. burza oblečení, sportovních potřeb a hraček. Za pár korun se
daly ulovit pěkné kousky do šatníku, kola,
koloběžky a teď před zimou hlavně boby,
sáňky a lyžařské vybavení. Máme radost, že
možnost prodeje a nákupu využívá čím dál
víc lidí. Děkujeme pomocníkům, kteří dobrovolně strávili náročný víkend na burze
a tím přispěli uskutečnit dobrou věc.
Podzimní prázdniny
Babičky a dědečkové na svém výletě navštívili
i kostel na Velehradě.
6
Od soboty 25.10. do středy 29.10. jsme
vyjeli vlakem na podzimní prázdniny do
Zastávky u Brna. Téma podzimních prázdnin bylo dušičkové – Ať žijí duchové. I přes
občasnou nepřízeň počasí jsme si užili
pěkný prodloužený víkend plný hodných
bubáků a strašidel, dýňohrátek a pěkného
dne v Permoniu.
Na Fantázii se dále uskutečnil příměstský
tábor a Florbalové soustředění ve Slavkově
u Brna.
CO NÁS ČEKÁ V LISTOPADU
Martinské slavnosti
V úterý 11.11.2014
Lampionková dílna od 14 hod. v sále na
Přemyslově náměstí 18
Lampionový průvod od 17 hod. na ulici
Černozemní
Přijďte si za námi vyrobit lampionek do sálu
na Starou radnici a pak se s ním vydejte po
světýlkové cestě za pokladem. Na konci
cesty vás čeká překvapení!
Listopadové kluby a dílny
• EF klub – každý pátek od 14 do 17 hod.
• Klub Deskových her – 7.11. od 15 do 17
hod.
• FREE klub – 15.11. od 9 do 13 hod. –
taškování, podzimní pečení, příprava na
advent.
Do klubu Deskových her a na FREE klub
je nutné se z kapacitních důvodů přihlásit.
S sebou: dobrou náladu, přezůvky a pití.
AKTUALITY O SLATINĚ
HISTORIE
VÝZNAMNÁ
LISTOPADOVÁ VÝROČÍ
20. listopadu 1959 vzniklo ve
Stockholmu Evropské sdružení volného
obchodu za účasti představitelů Dánska,
Norska, Portugalska, Rakouska, Švédska,
Švýcarska a Velké Británie. V roce 1960
přistoupilo Finsko, Island, Lichtenštejnsko.
Velká Británie vystoupila v roce 1973
a Portugalsko v roce 1986. Nástupnickou
organizací se stala Evropská unie. Česká
republika vstoupila do EU v roce 2004.
10. listopadu 1989 papež Jan Pavel II. prohlásil Anežku Přemyslovnu za svatou za
účasti čs. vládní delegace a 10 tisíc poutníků
z Československa. Sv. Anežka Česká (1211 –
1280) byla dcerou českého krále Přemysla
Otakara I. K plánovanému sňatku se synem
císaře Fridricha II. nedošlo. V roce 1231
založila v Praze klášter klarisek a zaváděla
přísnou řeholi podle zásad sv. Františka.
Celý svůj život pomáhala potřebným lidem.
17. listopadu 1989 stal se zásah proti
studentům na Národní třídě v Praze počátkem zásadních změn. 19. listopadu
bylo založeno Občanské fórum. Ve dnech
20. – 26. listopadu se v Praze i v dalších městech konaly velké demonstrace
na podporu požadavků Občanského fóra
s vyvrcholením generální stávky 27. listopadu. Stávce předcházela jednání předsedy federální vlády L. Adamce s delegací
Občanského fóra v čele s Václavem Havlem
o aktuální situaci. 29. listopadu Federální
shromáždění ČSSR zrušilo články Ústavy
ČSSR o vedoucí úloze KSČ ve společnosti
a v Národní frontě a o marxismu-leninismu
jako státní ideologii. Také v Brně se uskutečnily demonstrace 20. – 28. listopadu,
a to na náměstí Svobody. 27. listopadu
proběhla i v Brně dvouhodinová generální
stávka. Obrovské průvody občanů procházely od Francouzské a Lidické ulice na
dnešní Moravské náměstí a přes náměstí
Svobody k nádraží ČSD. Občanská fóra
vznikla i v Brně na úrovni pěti Obvodních
národních výborů města Brna k rekonstrukci rad a kooptaci nových členů a na
pracovištích ke složení skupin vedoucích
pracovníků. Ve Slatině vzniklo Občanské
fórum až v lednu 1990.
SLATINSKÉ PAMÁTKY
Pomník amerického letce W.L. Kigginse
Tento pomník byl slavnostně odhalen 13. října
2007 za účasti europoslance Petra Duchoně, 1.
náměstka krajského hejtmana Milana Venclíka,
primátora Brna Romana Onderky, veterána britského královského letectva plukovníka Emila
Bočka a dalších hostů. V bojové akci W.L. Kiggins
byl 11. října 1944 sestřelen u místní části Slatinka.
V roce 2007 byly vyzdviženy zbytky letadla P-51B
Mustang v rámci záchranného terénního průzkumu pracovníky Moravského zemského muzea.
Pomník k uctění památky jediného amerického
vojáka, který padl na území města Brna, je umístěn vedle pomníku padlým slatinským občanům
v obou světových válkách. Byl též proveden křest
publikace člena Slatinského historického klubu
Ivo Koukoly „Američtí hloubkoví stihači nad
Brnem“ o akcích hloubkařů na Moravě a o náletech amerického letectva na Brno v roce 1944.
PŘIPOMÍNÁME SI
•1. listopadu 1919 se narodil herec Radovan
Lukavský, 1974 zemřel malíř František Muzika,
knižní grafik, scénický výtvarník, karikaturista
•2. listopadu je Památka zesnulých
•3. listopadu se narodili 1784 malíř Antonín Mánes,
1899 herec a režisér Otomar Korbelář, 1919 spisovatelka Věra Legátová, 1944 nacisté zajali vojenské velitele SNP generály Rudolfa Viesta a Jana
Goliana, na jaře 1945 skončil jejich život neznáme
kde
•4. listopadu 1989 zemřel tenista Bohumil Váňa
•5. listopadu 1944 nacisté zabili do jara v Kremničce
747 lidí
•6. listopadu se narodili 1894 filozof a sociolog Josef
Ludvík Fischer, 1909 spisovatel a sběratel lidových
písní Miroslav Bureš
•7. listopadu 1989 zemřel básník a publicista Jan
Skácel
•8. listopadu 1954 zemřel francouzský malíř Henri
Mattise
•9. listopadu 1989 přestala existovat zeď mezi
Západním Berlínem a NDR
•10. listopadu 1759 se narodil německý básník
a dramatik Friedrich Schiller
•11. listopadu je Mezinárodní den válečných
veteránů – podpis příměří znamenal ukončení
první světové války v roce 1918, narodili se 1734
první profesor jazyka českého a literatury František
Martin Pelcl, 1914 americký spisovatel Howard
www.mcslatina.cz
Fast, zemřeli 1939 medik Jan Opletal, 1944 poslanec Jan Šverma
•12. listopadu 1944 se narodil herec Jan Pecha
•13. listopadu je Mezinárodní den nevidomých,
1974 zemřel italský filmový herec a režisér Vittorio
de Sica
•14. listopadu 1984 zemřel lékař-imunolog Milan
Hašek
•15. listopadu je Den vězněných spisovatelů
•16. listopadu je Mezinárodní den tolerance, 1919
se narodil herec a pedagog Rudolf Krátký
•17. listopadu je Státní svátek ČR – Den boje studentstva za svobodu a demokracii 1939 a 1989,
Mezinárodní den studentstva, 1939 nacisté uzavřeli naše vysoké školy, popravili v Praze 9 představitelů studentů a 1 200 studentů odvlekli do koncentračního tábora Sachsenhausen-Oranienburg, 1969
zemřel filmový režisér Václav Krška
•18. listopadu zemřeli 1984 arm.gen. Karel Klapálek,
velitel obrany Tobruku a 1. čs. armádního sboru,
1979 psycholog a pedagog Václav Příhoda
•19. listopadu 1924 se narodil spisovatel Jan
Otčenášek, 1969 američtí kosmonauti Conrad
a Bean přistáli na Měsíci
•20. listopadu je Den industrializace Afriky
•21. listopadu je Světový den televize, Světový
den mnišství, 1694 se narodil francouzský spisovatel, filozof a historik Voltaire
•22. listopadu 1869 se narodil francouzský spisovatel Andre Gide, zemřeli 1959 vzpěrač Jaroslav
Skobla, olympijský vítěz 1932, 1999 předseda
KDU-ČSL a místopředseda tří polistopadových vlád
Josef Lux
•24. listopadu 1864 se narodil francouzský malíř
Henri Toulouse-Lautrec a 1909 malíř Cyprian
Majerník, 1929 zemřel státník Dohody a francouzský prezident Georges Clemenceau
•25. listopadu je Mezinárodní den boje proti násilí na ženách, 1884 byla kolaudace nové budovy
divadla na Veveří ulici, zemřeli 1959 francouzský
herec Gérard Philipe, 1974 barmský diplomat Sith
U Thant, generální tajemník OSN v letech 19611971
•26. listopadu 1939 zemřel literární vědec Arne
Novák
•27. listopadu je Mezinárodní den boje proti konzumnímu způsobu života
•28. listopadu 1884 se narodila herečka Růžena
Nasková
•29. listopadu 1909 se narodil malíř a ilustrátor
dětských knih Adolf Zábranský, 1924 zemřel italský
skladatel Giacomo Puccini
•30. listopadu se narodili 1874 významný britský
politik Winston Leonard Spencer Churchill, autor
šestidílných vzpomínek na 2. světovou válku, 1924
spisovatelka Hana Prošková, 1939 ekolog Josef
Velek, 1989 byly odstraněny zátarasy na hranicích
s Rakouskem
Stranu připravil Karel Janiš
7
POSLEDNÍ DOMEK NA BUDÍNĚ
Uvádění ulic naší městské části v jednotlivých číslech Aktualit o Slatině mně zaujalo
a podnítilo k uvedení několika mých poznatků, doplňujících skutečnosti a význam.
V jednom z minulých čísel byl komentován
devastovaný domek na ulici Budínské
jako nežádoucí příklad přístupu k údržbě či vztahu k majetku. Chtěl bych svým
názorem podotknout nebo zdůraznit,
že díky za to, že vůbec ještě tento domeček stojí.
Je skutečně snad již poslední, který
dokumentuje původní zástavbu jedné
z nejstarších částí Slatiny - Budína
a Hliníku. Je velkou škodou, že se doposud nenašel někdo a nepožádal o zařazení tohoto objektu do seznamu kulturních památek, kterých na území naší
městské části máme opravdu poskrovnu. Pomineme-li kapličku sv. Floriána
s kapličkou ve Slatince, některé domy
a objekty z pozdější doby, např. školu na
Kikrleho ulici, kostel se hřbitovem, několik
pomníků a pamětních desek, Máčelovu vilu,
nemá Slatina vůbec nic. Mizí jich postupně
mnoho, např. cihelna na Bedřichovické,
dvůr na „Přemáku“, tamtéž několik domků
s původními obchůdky, historická funkcionalistická budova kasáren na Řípské. Pokud
se nám nepodaří zachránit drobnou kaplič-
ku pod skalkou při Ostravské ulici a náves
Přemyslova náměstí, stane se Slatina jedním
městským sídlištěm, plným „paneláků“, průmyslových areálů a aut, která nemají kde
parkovat.
Ale vraťme se k domku na Budínské. Na ten
by měly vodit učitelé už i děti z mateřských
tříd, aby si ho zapamatovaly a vyprávěly
o něm ve stáří svým potomkům, neboť pochybuji, že ti potom už nic podobného
neuvidí. Dík za uvedenou fotografii. Jako
historický klub jich také už vlastníme několik. Navíc usilujeme o zachování tohoto
objektu, máme v úmyslu ho opravit, vrátit
do původního stavu a zřídit v něm malé místní muzeum, chcete-li skanzen. Leč nápad
není tak jednoznačně uskutečnitelný, naráží
především na majetkoprávní vztahy, legislativu, technické, organizační a nakonec i na
finanční problémy. Chybí rovněž podpora
a zájem veřejnosti. To, že i vlastník má jisté
úmysly s domkem, který mu předně patří, je
snad nejkomplikovanější. Z textu uvádějícím foto v Aktualitách je zřejmá kritika
stavu. Veřejnost a blízké okolí by rozhodně uvítalo, kdyby domeček byl opraven
a užíván. Současný stav se pochopitelně
nikomu nelíbí, jen najít cestu, jak postoupit o něco dopředu a vyhovět oběma
stranám. Ptám se veřejnosti na názor,
zda by občané raději viděli domeček
opravený a užívaný, nebo podpoří nápad
Slatinského historického klubu. Obojí
má, jak jsem již uvedl mnoho úskalí, ale
jak plynoucí čas ukazuje, je všechno řešitelné. Jen chtít, jak se říká. Podotýkám, že
naše cesta je složitější a vyžaduje velkou
podporu nejen vás, ale i zastupitelů obce.
Nechat objekt dále takto chátrat je drastické
a neodpustitelné, ale uvolnit cestu k jeho revitalizaci je také znepokojující, ztratíme pak
i tu poslední možnost, jak zachránit historii.
Zvažujeme okolnosti, hledáme schůdnou
cestu a pomoc. Obáváme se však, že kauza
skončí na stejném bodě, jako snaha o záchranu Kapličky pod skalkou.
Lubomír Vysočan, člen SHK
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
se koná v pátek 5.12.2014 od 17:00 hodin
v sále staré slatinské radnice na Přemyslově náměstí 18
Program:
KRÁTKÁ POHÁDKA O HONZOVI,
NADÍLKA DĚTEM, DISKOTÉKA
Příjem balíčků od 16:20 hodin u pokladny divadla
Vstupné: děti 20 Kč, dospělí 30 Kč
Rezervace vstupenek:
• přes formulář na www.divadloslatina.cz – sekce
Rezervace vstupenek
• emailem [email protected]
• telefonicky na tel. č. 604 483 855
Prodej vstupenek:
• na pokladně divadla 5.12. od 16:20 do 16:55 hodin
V přestavěné budově bývalé restaurace Pegas na Langrově
ulici se již bydlí.
Doporučujeme rezervaci vstupenek předem! Prodej volných
vstupenek bude omezen. U předem nerezervovaných vstupenek
nezaručujeme volná místa. Děkujeme za pochopení.
ZNÁTE SLATINKU?
Slatinka – zdrobnělé jméno naší obce, jediná ulice, několik pěkně upravených přízemních domů, stará kaplička a dětské hřiště. Svérázná část
Slatiny za dálnicí u železniční trati.
8
AKTUALITY O SLATINĚ
MĚSTO POSKYTUJE ZÁPŮJČKY
Město Brno poskytuje vlastníkům nemovitostí na území
města Brna zápůjčky s 3% úrokovou sazbou na opravu
a modernizaci bytových a rodinných domů a bytových
jednotek.
O zápůjčku, která bude poskytována na jaře 2015, mohou vlastníci nemovitostí požádat v termínech od 1.9. do 15.10.2014 a od
1.12.2014 do 15.1.2015. Žádosti na předepsaném formuláři jsou
přijímány na Bytovém odboru na Malinovského nám. 3 nebo
na úřadech městských částí, na jejímž území se opravovaná nemovitost nachází. Formuláře jsou k dispozici na všech úřadech,
kde se žádosti podávají. Bližší informace o zápůjčkách z Fondu
rozvoje bydlení mohou občané získat na Bytovém odboru MMB
na Malinovského nám. 3, dveře č. 280 a 281, nebo na telefonních
číslech 542 173 245 a 542 173 287. Podrobné informace byly zveřejněny v minulém čísle Aktualit o Slatině ([email protected]).
Účel zápůjčky
Lhůta
Horní hranice zápůjčky
splatnosti
obnova střechy
5 let
250 tis. Kč/rodinný dům
350 tis. Kč/bytový dům
zřízení plynového, elektrického nebo jiného 5 let
60 tis. Kč/byt. jednotku
ekologického topení ve stávajícím bytě
měření a regulace tepla a teplé užitkové vody 5 let
15 tis. Kč/byt. jednotku
odstranění zemní vlhkosti (dodatečné izolace 5 let
110 tis. Kč/dům
apod.)
zajištění statiky domu na základě znaleckého 5 let
400 tis. Kč/dům
posudku statika
120 tis. Kč/byt. jednotku
obnova fasády, zateplení, včetně klempíř- 5 let
ských prvků, výměna oken a venkovních
dveří, oprava balkonu, lodžie
80 tis. Kč/byt. jednotku
vybudování WC, koupelny nebo sprchového 5 let
koutu ve stávajícím bytě nebo obnova bytového jádra
rekonstrukce ZTI, elektroinstalace
5 let
80 tis. Kč/byt. jednotku
vybudování nové samostatné byt. jednotky v 8 let
400 tis. Kč/byt. jednotku
nástavbě nebo půdní vestavbě (max. 2 nové
byty v jednom domě)
vybudování nové přípojky ZTI
5 let
50 tis. Kč/dům
ekologický ohřev užitkové vody (sluneční 5 let
100 tis. Kč/BJ v byt. domě
kolektory, čerpadlo, rozvody)
200 tis. Kč/rodinný dům
modernizace staršího výtahu dle inspekční 5 let
50 tis. Kč/byt. jednotku
prohlídky
v režii Ludmily Slavíkové – Slancové
v sobotu 15.11.2014 v 17:00 hodin
v sídle divadla na Přemyslově náměstí 18
autor: Vladimír Čort
hrají: Jiřina Románková, Petra Striegelová,
Veronika Traxlerová a Dana Hájková
vstupné: děti 30,- Kč, dospělí 40,- Kč
Vstupenky je možné rezervovat již nyní prostřednictvím
www.divadloslatina.cz
9
Program:
POHÁDKA, NADÍLKA DĚTEM, DISKOTÉKA
www.divadloslatina.cz
O líných strašidlech
se koná v neděli 5.12.2010 od 16:00 hodin
sále staré slatinské radnice na Přemyslově náměstí 18
www.mcslatina.cz
Zveme Vás na premiéru pohádky
Divadelní soubor J. K. Tyla ve Slatině, o.s.
Přemyslovo náměstí 18
627 00 Brno Slatina
Jihomoravská policie přijímá nové policisty a policistky, kteří mají
zájem posílit základní útvary v celém kraji a doplnit počty příslušníků ve výkonu služby. V současné době pracuje u jihomoravské
policie 3517 příslušníků, a do konce roku bychom jejich řady rádi
rozšířili o desítky dalších nových policistek a policistů, kteří mají
zájem o tuto zodpovědnou a smysluplnou práci. Hledáme nové kolegy, kteří by se chtěli podílet na zlepšování bezpečnostní situace
a veřejného pořádku, dohlížet na bezpečnost na silnicích, bojovat
proti kriminalitě a neustále prohlubovat svoje znalosti a odbornou
kvalifikaci.Zaměstnání u policie přináší kromě stabilního příjmu
a možnosti kariérního růstu řadu sociálních a dalších výhod, mezi
které patří 6 týdnů dovolené, ozdravné pobyty, zdravotní péče,
možnost čerpání příspěvků na penzijní připojištění, rekreační
pobyty, a další.
Příslušníkem policie se může stát každý občan České republiky
starší osmnácti let, který je bezúhonný, má minimálně střední
vzdělání zakončené maturitou a který není členem politické strany
nebo hnutí a nevykonává živnostenskou nebo podnikatelskou
činnost. Zvládnout musí testy fyzické, osobnostní a zdravotní způsobilosti.
Kompletní informace o přijetí do služebního poměru a přijímacím
řízení najdete pod odkazem: http://www.policie.cz/clanek/moznosti-uplatneni-v-policii-ceske-republiky.aspx
V případě zájmu či dotazů kontaktujte personální oddělení
Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, telefon 974 622
622, 725 661 021, e-mail: [email protected]
IKULÁŠSKÁ NADÍLKA 2010
HLEDÁME POSILY DO NAŠEHO TÝMU
SPORTOVNÍ KLUB SK SLATINA
Zdravím všechny čtenáře slatinských Aktualit
v naší sportovní rubrice. V listopadu jsou již
prakticky u konce podzimní části fotbalových
utkání ve všech věkových kategoriích a nastává čas na bilancování úspěchů či neúspěchů
dosažených na hřišti. Také už máme za sebou
komunální volby, které rozhodly o složení
zastupitelstva naší městské části. Jsme rádi,
že i náš sportovní klub ve volbách uspěl
a má mezi zastupiteli své dva členy, kteří
kandidovali za Hnutí Nezávislých (HNVRS).
Všem našim příznivcům za tuto podporu ve
volbách velmi děkujeme.
Rádi bychom vás pozvali k nám v sobotu 15.
listopadu od 8 do 12 hod. - pokračujeme
s „Farmářskými trhy“ v prostoru pivnice Na
Spartaku. V listopadu můžete přijít podpořit
naše dorostence, kteří hrají závěrečné dva
zápasy sezony na domácí půdě. Všem návštěvníkům našeho sportovního areálu přejeme
skvělé sportovní zážitky, dobrou zábavu a nezapomeňte: „Ve zdravém těle zdravý duch!“
Ing.Václav Klajsner, předseda SK Slatina
ziskem 9 bodů. Mužstvo se představí v posledních dvou zápasech sezony na hřištích
soupeře v sobotu 1.11. ve 14 hod. v Jundrově
a další sobotu 8.11. ve 14 hod na hřišti
Lokomotivy. Našemu B týmu do dalších bojů
přejeme mnoho zdaru.
Dorost starší je v tabulce po 10 kolech na
nelichotivém 13. místě se ziskem pouhých 6
bodů a skórem 13:44. Napravit špatné výsledky mohou kluci ještě ve dvou závěrečných
domácích zápasech sezony, a to v sobotu
1.11. v 10 hod s týmem Medlánek a poslední
zápas sezony bude také doma v sobotu 8.11.
od 10 hod. se Starým Lískovcem. Klukům drODDÍL KOPANÉ
žíme palce a přejeme lepší výsledky a předMuži „A“ jsou po 9 kolech v neúplné tabul- vedenou hru.
ce prozatím na 12. místě soutěže I.A třídy (do Mladší dorost je na tom po 10 kolech
uzávěrky další výsledky nejsou k dispozici) soutěže o dost lépe, je průběžně na 7. místě
a podzimní část sezony tým zakončí dvěma tabulky s 16 body a s aktivním skóre 24:18.
zápasy na hřišti soupeře v sobotu 1.11. od 14 Kluci se ještě představí ve dvou závěrečných
hod. v Miroslavi a úplně posledním zápasem domácích zápasech sezony, a to v sobotu
sezony je utkání v sobotu 8.11. ve 14 hod na 1.11. ve 12.15 hod s týmem Medlánek a poSlovanu Brno. Našemu prvnímu mužstvu slední zápas sezony bude rovněž domácí
držíme do závěrečných bojů palce.
utkání v sobotu 8.11. od 12.15 hod. se Starým
Muži „B“ figurují průběžně také na 12. Lískovcem. Týmu přejeme zisk dalších bodů
místě tabulky II. třídy městského přeboru se a lepší místo v tabulce.
Starší žáci v tabulce
I.třídy jsou po 8 kolech
(do uzávěrky více výsledků nemáme k dispozici)
na 6. místě se ziskem 12
bodů. Závěrečným zápasem sezony bude pro
kluky v sobotu 1.11. duel
venku proti Moravské
Slavii. Klukům držíme
palce, přejeme radost
z předvedené hry a samé
dobré výsledky.
Mladší žáci jsou po 8
kolech na pěkném 4.
místě I. třídy se ziskem
13 bodů a do konce této
části sezony zbývá sehrát 5 zápasů. Poslední
zápas sezony čeká kluky
v sobotu 1.11. venku
od 10.45 hod proti
Moravské Slavii. Hráčům
přejeme jen dobré výkony i výsledky.
Mladší
přípravka.
Poslední výsledky mladHnutí Nezávislých za Všestranný Rozvoj Slatiny ší přípravky jsou velmi
příjemné – Áčko poraziděkuje všem za podporu a voličům, kteří přišli ke komunállo mužstvo Obřan 12:7
ním volbám a dali hlas našemu politickému hnutí HNVRS
a Béčko remízovalo 3:3
Práci v zastupitelstvu, kde jsme získali 2 mandáty, chápeme jako službu
s Bohunicemi. V branobčanům ve prospěch rozvoje Slatiny a budeme se snažit co nejlépe
ce našeho nejmladšísplnit všechny body našeho volebního programu pro období 2014-18.
ho týmu to zkouší více
kluků, všem to jde dobře
PODĚKOVÁNÍ VOLIČŮM
10
a můžou se navzájem bez problémů zastoupit. Áčko má v tuto chvíli na kontě pět výher
a dvě prohry, Béčko tři výhry, dvě remízy a
jednu prohru. Poslední zápasy nejmladší slatinští fotbalisté odehrají na domácím hřišti v
neděli 2.11., v 9:00 Áčko s týmem Slovanu a
v 10:30 Béčko přivítá Chrlice. Našim nejmenším přejeme ať se jim daří a držíme palce !
Starší přípravka. Slunečný říjnový víkend
nejspíš pomohl klukům ze starší přípravky
k lepším výkonům, a tak na domácím hřišti
v zápasech s týmy Chrlic (A+B) naše Áčko
v napínavém utkání remízovalo 4:4 a Béčko
dosáhlo na svou letošní první výhru 5:2. Po
osmi kolech je Áčko v tabulce na desátém,
Béčko na devátém místě. Doufáme, že tyto
pěkné výsledky nastartují lepší část podzimní sezóny, ve které nás čekají ještě tři
hrací kola. Poslední zápasy starší přípravka
odehraje v Mariánském údolí na hřišti Líšně
v sobotu 1.11. v 10:15 a 12:45 hod.
Starším pánům patří po 10 kolech soutěže
(do uzávěrky zbývající výsledky nemáme
k dispozici) „Liga starších pánů v Brně“ 8.
místo tabulky se ziskem 10 bodů a svoji soutěž již skončili posledním zápasem na konci
října proti Startu Brno. Našim nejstarším
hráčům přejeme ještě lepší výsledky.
ODDÍL CVIČENÍ ČASPV
Cvičíme Lady aerobik - cvičení pro ženy.
Hodiny probíhají vždy v pondělí od 19 do
20.00 hod.
Pohybovky pro děti 5-9 let každé pondělí od
18 - 19 hod. v tělocvičně ZŠ Jihomoravské
náměstí.
Kontaktní osoby: Majka Konečná tel.: 723
913 640, Lenka Matyášová tel.: 736 137 699,
sledujte naše nové webové stránky www.
cviceni-slatina.webnode.cz
ODDÍL STOLNÍHO TENISU
Pokračujeme pravidelnými tréninky, a to
vždy v úterý od 15,30 hod. s trenérem mládeže. Kontaktní osoba Petr Čampa, tel.:
606711291.
ODDÍL TENISU
Na dvou ze čtyř tenisových kurtech se staví
každým rokem nafukovací hala, a tak si
můžete k nám přijít zahrát kvalitní tenis i ve
chladném počasí. Zájemci o pronájem tenisových kurtů se mohou obrátit na správce
pana Nešpůrka, tel.724119185 a pro pronájem tenisové haly volejte pana Karla Velana
(tel.: 608 922 004). Kontaktní osoba tajemník
oddílu pan Oldřich Miklík tel.: 606 723123.
ODDÍL KULTURISTIKY
Přijďte se k nám podívat do naší posilovny
a udělejte něco pro své zdraví od pondělí
do pátku od 17 do 20 hod. a v neděli od 18
do 20 hod. Kontaktní osoba Radim Pernica,
tel.: 607504463.
KLUB SLATINSKÝCH LYŽNÍKŮ
Pomalu budeme vyhlížet první sníh a hledat místa, kam vyrazit na běžky. Kdo má
zájem nejen o běžecké lyžování, ale také
o běhání vůbec, kontaktujte nás! V.Klajsner,
tel. 602436072.
www.skslatina.net  www.hnvrs.cz
AKTUALITY O SLATINĚ
E.ON INFORMUJE
Společnost E.ON Česká republika, s.r.o.
Regionální správa Brno žádá vlastníky či uživatele nemovitostí (pozemků) o odstranění
nebo ořez dřevin ohrožujících bezpečný
a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení. V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty
nad výšku 3 m. Ochranné pásmo nadzemního vedení u napětí od 1 kV do 35 kV včetně,
pro vodiče bez izolace, je vymezeno vzdáleností 7 m a u napětí nad 35 kV do 110 kV
včetně 12 m. Veškeré práce při odstraňování
a ořezu dřevin musí být prováděny v bezpečné vzdálenosti od vodičů. K vodičům
se provádějící osoba nesmí pod bezpečnou
vzdálenost přiblížit. U vedení nízkého napětí
(400/230 V) je předepsaná bezpečná vzdálenost od vedení 1 m, u vedení vysokého
napětí (22 kV, 35 kV) je 2 m, u vedení velmi
vysokého napětí (110 kV) je 3 m. Práce, při
kterých by mohla být ohrožena bezpečnost
osob, technický stav vedení nebo jeho provoz, může být prováděna pouze se souhlasem společnosti E.ON. Odstranění a ořez
dřevin proveďte v termínu do konce
tohoto roku. Nebude-li uvedená lhůta dodržena, zaměstnanci společnosti E.ON provedou odstranění a ořez dřevin vlastními
prostředky. Za nesplnění zákonných povinností majitelů či uživatelů nemovitostí může
příslušné vlastníky či uživatele formou sankcí postihnout Energetický regulační úřad.
Bližší informace na telefonním čísle
724 325 905.
Již brzy
otevřená
restaurace
McDonald’s®
v Brně přijme
zaměstnance
na plný vazek
i brigádu.
Brzy otevře
ný McDon
ald’s® v Br
ně nabízí ša
jak získat
nci,
dlouhodobo
u brigádu
nebo trval
pracovní úv
ý
azek. Poku
d chceš bý
t součástí
skvělého ko
lektivu, ko
munikace
a flexibilita
ti nedělají
problém, ta
k neváhej
a napiš ná
Svůj životop
m.
is nám pošli
na adresu
[email protected]
.mcd.com
. Nebo se do
mluv
na kontaktn
ím tel. čísle:
724 211 70
6.
Tak co?
Jsi připrave
ný na zážitky
plné McDon
ald’s®?
My ano a
čekáme už
jen na tebe
!
Vážené Slatiňačky, vážení Slatiňáci,
velmi Vám děkujeme za podporu, kterou
jste naší straně
a volebnímu programu projevili
v právě proběhlých
komunálních volbách.
Mandát k práci pro Slatinu,
který jsme od Vás obdrželi
je absolutně zavazující
a nesmírně si ho vážíme.
Slibuji Vám, že budeme dál
pokračovat v maximálně
zodpovědné práci
a Slatinu povedeme dál tak,
aby se nám tady doma
všem dobře žilo.
BRNO-MPalac_náborový plakát_57x132mm_0914.indd 1
08.10.14 14:59
Jiří Ides
Váš starosta
www.mcslatina.cz
11
inzerce_DWA_180x132_a_180x100mm.eps 1 16.10.2014 13:22:41
C
M
Y
CM
MY
CY
CMY
K
Užitkové
vozy
Periodický tisk územního samosprávného celku
Aktuality o Slatině, zpravodaj MČ Brno-Slatina.
Náklad 4 600 výtisků.
Určeno k bezplatné distribuci.
Uzávěrka každého čísla je k 15. dni v měsíci.
Řídí redakční rada.
Reg. číslo: MK ČR E 12104.
Kontakt redakce:
tel. 533 433 575,
e-mail: [email protected]
Šéfredaktor:
Jiří Toman, e-mail: [email protected]
Kontakt inzerce:
Petra Fojtíková,
e-mail: [email protected]
tel. 533 433 575, fax 545 216 285
Elektronická verze Aktualit o Slatině je umístěna
na webových stránkách www.mcslatina.cz.
Příspěvky občanů nejsou redakčně upravovány.
Nepodepsané příspěvky nejsou zveřejňovány.
Redakce neodpovídá za obsah inzerce.
Grafická příprava a sazba:
Grafické studio Ventis
e-mail: [email protected]
Tisk:
Střední škola grafická Brno
Šmahova 110, Brno - Slatina,
tel. 548 211 313
ŘÁDKOVÁ INZERCE
■ Kvalitní výuka AJ a FR pro děti i dospělé,
bohatá praxe, dlouhý pobyt v zahraničí, skvělé
výsledky. Tel.: 737 578 876
■ Ráda pohlídám vaše dítě, mám zkušenosti a dlouholetou praxi s dětmi. Cena
dohodou. Tel.: 736 455 434
■ AUTO-PNEU servis ve Slatině, Slavkovská
9, garážový dvůr. Bezkonkurenční ceny. www.
jbautoservis.cz Tel.: 776 818 486
■ PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE, plovoucí podlahy, pvc, linoleum, koberce, pokládka a renovace parket Tel: 732 286 931, [email protected]
■ Kuchyňské linky a vest. skříně, nová dvířka na Vaši kuchyni, šuplíky pod linku, výměna
prac. desky. Vrba 603438707
■ MALBY 14 Kč/m2, dveře 350 Kč/ks, aj.,
tel.: 606 469 316, www.maliribrno-horak.cz,
547 225 340, platba hotově = SLEVA 250 Kč!
■ Profesionální a kvalitní masáže v klidném prostředí za příznivé ceny. www.rsprofi.
cz Krásného 20, Brno. Tel.: 737 752 430
■ Balíček kadeřnictví (střih, barva) +
pedikúra od 700,- Kč. Služby možné i u Vás
doma. Tel.: 737 369 418
■ Přenechám dvojhrob ve Slatině, rozměr 210 x 250 cm, výška pomníku 110 cm,
skupina 002, č. Hrobu 0193-0194. Cena dohodou. Tel.: 732 949 727
■ Vyměním OB 1+1 ve Slatině na ulici
Rousínovská (velký balkon) za větší 2+1 nebo
3+1. Tel.: 777 186 301
■ Vyměním OB 2+1 ve Slatině na ul.
Dědická, patro 1 ze 4, drobné úpravy, vyměněná KL, udržovaný, za OB 4+1 ve Slatině.
Tel.: 604 544 883
■ Vyměním OB 2+1 Bieblova, Černá pole
za OB 2+1 ve Slatině. Tel.: 604 500 292
■ Vyměním OB 2+1 ve Slatině za OB 3+1
ve Slatině. Tel.: 732 191 728
■ Vyměním 2+kk po celkové rekonstrukci Starý Lískovec za 2+1 ve Slatině. Bez doplatku. Tel.: 774 958 660
■ Vyměním OB 1+1 ve Slatině, zvýšené
přízemí, zasklená lodžie, obložené jádro, udržovaný, nájem 1986,- Kč za OB 2+1 - 3+1 ve
Slatině. Tel.: 777 959 575
■ Koupím byt i zadlužený. Platba hotově.
Tel.: 608 832 980
■ Koupím dům i chatu za hotové. Tel.: 608
263 057
■ Prodám garáž na ul. Langrova 1c. Tel.:
602 717 807
■ Prodám garáž v OV na Bedřichovické,
elektřina. Tel.:736 785 979
■ Pronajmu garáž na ul. Černozemní. El.
220/320 W. Cena dohodou. Tel.: 732 859 161
■ Koupím garáž ve Slatině nebo okolí. Tel.:
775 217 059
■ Pronajmu garáž ve Slatině u Lídlu
(bývalá kasárna). Tel.: 608 540 927
■ Pronajmu garáž dlouhodobě, Černovičky sjezd ze státní silnice. Tel.: 605 054 719
Download

aktuality o slatině - Brno