VÝROČNÍ ZPRÁVA
2013
VÝROČNÍ ZPRÁVA
SPOLEČNOSTI
NEMOCNICE PODLESÍ A.S.
ZA ROK 2013
OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI
NEMOCNICE PODLESÍ A.S. ZA ROK 2013
01.
Úvodní slovo předsedy představenstva
02.
Významné události uplynulého kalendářního roku 2013
03.
Identifikační údaje společnosti včetně složení statutárního orgánu ke dni 31.12.2013
04.
Poslání společnosti a podnikatelský cíl
13
05.
Organizační schéma společnosti ke dni 31.12.2013
14
06.
Základní ekonomické ukazatele společnosti za rok 2013
16-17
6.1. Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31.12.2013
18-19
08
09-12
6.2. Výkaz zisku a ztráty
20
6.3. Přehled o změnách vlastního kapitálu
21
6.4. Přehled o peněžních tocích
22
6.5. Příloha účetní závěrky za rok 2013
4
06-07
23-40
07.
Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti ke dni 31.12.2013, aktivity
v oblasti ochrany životního prostředí, aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, aktivity
v oblasti pracovněprávních vztahů
08.
41
Předpokládaný vývoj společnosti v roce 2014 a v následujících letech,
základní aspekty střednědobého plánu společnosti
09.
Zpráva o vztazích
10.
Zpráva dozorčí rady
11.
Závěrečný výrok auditora k účetní závěrce, výroční zprávě a zprávě o vztazích
mezi propojenými osobami
42
43-47
48
49-50
5
01
ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY
PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI
Vážené dámy,
vážení pánové,
vážení obchodní partneři,
Nemocnice Podlesí a.s. v roce 2013 oslavila 20 let
své existence. Dovolte mi krátké ohlédnutí se
shrnutím podstatných skutečností tohoto jubilejního
roku.
V úvodu získal rok podtitul „Rok komunikace
s pacientem“ Nemocnice Podlesí a.s. si je vědoma
rostoucího konkurenčního tlaku na trhu poskytování
zdravotní péče stejně tak, jako důležitosti kvality
poskytované péče. Péče o pacienta v sobě
skrývá mnoho činností. Všem je však společná
potřeba schopnosti citlivé a empatické komunikace
s nemocným, která mnohdy rozhoduje o celkovém
výsledném úspěchu a dojmu z pobytu u nás.
MUDr. Karel Lukeš, MBA
předseda představenstva
V červnu 2013 byl slavnostně otevřen hybridní sál
společnosti
a prostory jednodenní kardiologie. Tento sál je
Nemocnice Podlesí a.s.
nejmodernějším hybridním sálem v ČR a střední
Evropě. Svým vybavením nabízí pacientům nové
možnosti v léčbě kardiovaskulárních onemocnění
a zároveň vyšší stupeň bezpečí při prováděných
výkonech. Skutečnost jeho otevření se podílí na
počtu provedených katetrizačních implantací
aortální chlopně, jež v roce 2013 dosáhla počtu 72.
Takovýmto vysokým číslem implantací se nemůže
prezentovat žádné jiné centrum v ČR.
Nemocnice Podlesí a.s. se stala absolutním vítězem
v soutěži Nemocnice ČR 2013, organizovanou
agenturou HealthCare Institute. Tento výjimečný
6
ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY
PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI
01
úspěch byl tvořen vítězstvím v kategorii Nemocnice
Na závěr mi dovolte, abych na tomto místě poděkoval
ČR 2013 očima zaměstnanců, třetím místem
všem zaměstnancům za odváděnou práci, která
v kategorii Nemocnice ČR 2013 očima pacientů
naplňuje poslání a vize společnosti Nemocnice
(hospitalizace a ambulance) a předním umístěním
Podlesí a.s. Děkuji všem obchodním partnerům
v kategorii Nemocnice ČR 2013 – finanční zdraví.
za jejich příkladnou spolupráci, členům dozorčí
rady AGEL a.s., členům představenstva AGEL
Na základě tohoto úspěchu udělila dozorčí rada
a.s. a členům dozorčí rady Nemocnice Podlesí
a představenstvo AGEL a.s. cenu Zlatý Aesculap
a.s. za podporu a spolupráci při naplňování snahy
pro
stát se „vyhledávanou nemocnicí“. Vyhledávanou
Nemocnici
Podlesí
a.s.
za
výjimečnou
reprezentaci skupiny AGEL.
obchodními
partnery,
plátci
zdravotní
péče
– zdravotními pojišťovnami a zejména pacienty,
Zastupitelé
města
Třince
ocenili
Nemocnici
kterým je veškeré naše úsilí podřízeno.
Podlesí a.s. udělením Ceny města Třince za
mimořádný přínos městu a město Třinec na sklonku
roku ocenilo novostavbu Hybridní sál Nemocnice
Podlesí a.s. titulem stavba roku v kategorii
podnikatelské objekty.
7
02
VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI
UPLYNULÉHO KALENDÁŘNÍHO ROKU 2013
Významnou události roku 2013 bylo slavnostní
Nemocnice
Podlesí
a.s.
vyšla
vstříc
svým
otevření nového hybridního operačního sálu
zaměstnancům a pacientům a v měsíci červnu
a jednodenní kardiologie. Jedna z největších
2013 došlo k otevření rozšířeného parkoviště.
investičních akcí skupiny AGEL přišla na 100 milionů
Kapacita parkoviště se navýšila o 82 parkovacích
korun, díky kterým má teď Moravskoslezský kraj
míst na celkem 241 stání.
jeden z nejmodernějších hybridních operačních
sálů ve střední Evropě.
V říjnu roku 2013 byl pro rehabilitační oddělení
pořízen nový ultrazvukový přístroj na ošetření
V květnu 2013 oslavilo Kardiocentrum Nemocnice
měkkých tkání z daru generálního ředitele
Podlesí a.s. desetitisící operaci srdce. Ta
Třineckých železáren a.s. Ing. Jana Czudka.
proběhla právě v roce, kdy Kardiocentrum oslavilo
také 20 let od svého založení. Pacientovi, kterému
byla provedena desetitisící operace srdce, přišel
popřát ředitel nemocnice MUDr. Karel Lukeš, MBA,
spolu s primářem kardiochirurgického oddělení
MUDr. Piotrem Brannym a staniční sestrou Ingrid
Piwowarskou.
Nemocnice Podlesí a.s. vyhověla požadavkům
Nadstandardní pokoj na kardiologii II.
svých klientů a na kardiologickém oddělení
vybudovala dva nové nadstandardní pokoje.
Nové jednolůžkové pokoje jsou vybaveny sociální
zařízením, televizorem, ledničkou a připojením
k internetu.
Ultrazvukový přístroj rehabilitačního oddělení
Hybridní sál Nemocnice Podlesí a.s.
8
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI VČETNĚ SLOŽENÍ
STATUTÁRNÍHO ORGÁNU KE DNI 31.12.2013
03
Obchodní název:
Nemocnice Podlesí a.s.
lékařství,
neurologie,
Den zápisu:
4. května 1993 u Krajského
lékařství,
klinická
soudu v Ostravě, oddíl C,
a zobrazovací metody, dopravní zdravotní služba
vložka 10627. Po změně
– přeprava pacientů.
urologie,
pracovní
biochemie,
radiologie
právní formy (od 1.4.2005)
společnost
Sídlo:
vedena
u
Název nestátního zařízení a místo provozování
Krajského soudu v Ostravě,
včetně
v oddílu B, vložce 2876.
vztahů:
uvedení
vlastnických
nájemních
Třinec, Konská 453,
PSČ 739 61
Identifikační číslo:
484 01 129
Právní forma:
Akciová společnost
1. Nemocnice Podlesí a.s. Třinec, Konská 453,
PSČ 739 61 – vlastnický vztah
 kardiologické
oddělení,
JIP
–
koronární
jednotka, kardiologická katetrizační laboratoř,
elektrofyziologická
laboratoř,
kardiologická
Předmět podnikání ke dni 31.12.2013:
a arytmologická ambulance a EKG, ambulance
 hostinská činnost,
vnitřního lékařství a diabetologie, ambulance
 činnost účetních poradců, vedení účetnictví,
praktického lékaře pro dospělé,
 chirurgické oddělení, oddělení jednodenní
vedení daňové evidence,
 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách
1 až 3 živnostenského zákona.
chirurgie, chirurgické operační sály, ambulance
chirurgická, cévní a mammologická, urologická
ambulance, podiatrická ambulance,
 kardiochirurgické oddělení – kardiochirurgická
Předmět činnosti:
JIP + standart, kardiochirurgická RES-ARO,
Druh
a
rozsah
zdravotní
péče:
ústavní,
komplementární a ambulantní zdravotní péče
 lůžková péče v oborech: kardiologie, chirurgie,
kardiochirurgie, anesteziologie a intenzívní
medicína,
 komplementární a ambulantní péče v oborech:
kardiochirurgické operační sály,
 anesteziologicko-resuscitační
anesteziologická
ambulance
oddělení,
včetně
autotransfúze,
 rehabilitační
oddělení
(pracoviště
léčebné
rehabilitace),
kardiologie, chirurgie, cévní chirurgie, všeobecné
 oddělení klinické biochemie,
praktické lékařství, vnitřní lékařství, diabetologie
 oddělení radiologie a zobrazovacích metod,
a endokrinologie (výhradně výkony v oboru
 oddělení pracovního lékařství včetně závodní
diabetologie), gastroenterologie, anesteziologie
preventivní péče,
a intenzívní medicína, fyzioterapeut, rehabilitační
 dopravní zdravotní služba,
a fyzikální medicína, hematologie a transfúzní
 infúzní stacionář – infúzní pracoviště sester,
9
03
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI VČETNĚ SLOŽENÍ
STATUTÁRNÍHO ORGÁNU KE DNI 31.12.2013
 gastroenterologická ambulance,
 kardiologická ambulance.
 neurologická ambulance,
8. Havířov, Město, M. Kudeříkové 1559/1a,
 centrální sterilizace.
PSČ 736 01 – nájemní vztah
 ambulance cévní chirurgie.
2. Jablunkov, Bukovecká 106, PSČ 739 91
– nájemní vztah
 neurologická ambulance,
Telefon, fax: 558 304 111, 558 321 272
 infúzní stacionář – infúzní pracoviště sester,
Více informací naleznete na našich internetových
 pracoviště fyzioterapeuta.
stránkách na adrese: www.nempodlesi.cz
3. Ostrava - Poruba, Opavská 962/39, PSČ 708 68
– nájemní vztah
 kardiologická ambulance.
4. Český Těšín, Komenského 1, PSČ 737 01
– nájemní vztah
 neurologická ambulance.
5. Karviná – Nové Město, Zakladatelská 1039,
PSČ 735 06 – nájemní vztah
 chirurgická ambulance.
6. Bystřice č.p. 1317, PSČ 739 95 – nájemní
vztah
 pracoviště fyzioterapeuta.
7. Ostrava – Mariánské Hory, Kollárova 5,
PSČ 709 00 – nájemní vztah
10
03
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI VČETNĚ SLOŽENÍ
STATUTÁRNÍHO ORGÁNU KE DNI 31.12.2013
STATUTÁRNÍ ORGÁN – STAV KE DNI 31.12.2013
Představenstvo společnosti:
MUDr. Karel Lukeš, MBA
Ing. Petr Liškář
MUDr. Marian Branny
předseda představenstva
místopředseda představenstva
člen představenstva
Dozorčí rada společnosti:
MUDr. Filip Horák, MBA
RNDr. Věra Palkovská
Zdeněk Vrba
předseda dozorčí rady
člen dozorčí rady
člen dozorčí rady zvolený z řad
zaměstnanců
11
03
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI VČETNĚ SLOŽENÍ
STATUTÁRNÍHO ORGÁNU KE DNI 31.12.2013
Způsob jednání za společnost:
Ostatní skutečnosti:
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za
Na
představenstvo jednají navenek jménem společnosti
sloučením ze dne 23.6.2009, který byl schválen
vždy dva členové představenstva.
dne 27.7.2009 ve formě notářských zápisů NZ
základě
projektu
rozdělení
odštěpením
347/2009 a NZ 348/2009 sepsaných jménem
Jediný akcionář:
JUDr. Ivy Šídové, notářky, došlo k odštěpení
AGEL a.s., Prostějov, Mathonova 291/1,
části obchodního jmění rozdělované společnosti
PSČ: 796 04, identifikační číslo: 005 34 111.
Nemocnice Podlesí a.s., IČ: 484 01 129, se sídlem
Třinec, Konská 453, PSČ 739 61, která je vymezena
Akcie:
v projektu, a sloučení této části se společností
34 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve
AGEL a.s., IČ: 005 34 111, se sídlem Prostějov,
jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč.
Mathonova 291/1, PSČ 796 04, jako nástupnickou
společností.
Základní kapitál:
34 000 000 Kč, splaceno: 100 %.
Příjmové oddělení Nemocnice Podlesí a.s.
12
POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI
A PODNIKATELSKÝ CÍL
04
Jsme soukromá nemocnice s vysokou odbornou
a společenskou prestiží, provádějící elektivní
 Veškerá činnost nemocnice je zaměřena na rozvoj
ve vybraných strategických oborech.
výkony v oblasti kardiologie, kardiochirurgie,
cévní a miniinvazivní chirurgie. Jsme dynamické
Spokojenost našich klientů je naším cílem
a inovativní zdravotnické zařízení zaměřené na
poskytování
kvalitních
erudovaného
nejmodernějších
služeb
personálu
léčebných
prostřednictvím
 Pacientovi, který je vyšetřován nebo léčen
využívajícího
na některém z našich pracovišť, zajišťujeme
metod
zdravotní
techniky, s dlouholetou tradicí a profesionálním
naprostou anonymitu, spolehlivost a bezpečnost
prováděných zákroků.
know-how. Budujeme svůj úspěch na vstřícném
a profesionálním přístupu ke svým pacientům,
 Veškeré výkony jsou prováděny ve standardně
kterým poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby.
vysoké odborné úrovni na nejmodernějším
Středem našeho zájmu je zdraví a dobro pacienta.
zdravotnickém zařízení. Na co sázíme i do
budoucna, je nejen diagnostika, ale především
Podnikatelský cíl
okamžitá
následná
terapeutická
intervence
tak, aby pacient po opuštění našeho zařízení
 Chápeme současné zdravotnictví jako velice
složitou a neustále se vyvíjející oblast. Proto
neodcházel se stanovenou diagnózou, ale
s vyřešeným zdravotním problémem.
chceme poskytovat našim pacientům na základě
nejnovějších světových poznatků tu nejlepší
 Požadavky kladené současně na podniky,
možnou odbornou péči a aktivně se podílet na
nemocnice nevyjímaje, jsou stále komplexnější:
světovém vývoji oborů, které jsme si vybrali jako
tlak na náklady, konkurence, globalizace působí
stěžejní.
na mnoha úrovních. Zde jsou žádaní spolehliví
 Ke každému pacientovi přistupujeme individuálně,
společně řešíme jeho zdravotní stav a chceme být
partneři.
Nabízíme
Vám
naši
dlouholetou
zkušenost, špičkové výsledky a know-how.
pro všechny pacienty vyhledávaným a spolehlivým
partnerem.
 Společnost Nemocnice Podlesí a.s. nejen
 Respektujeme firemně uznávané zásady, standardní
deklaruje, ale v praxi i prosazuje, vstřícný
morální hodnoty a současně osobní ambice
a přátelský individuální přístup k pacientům.
a představy zaměstnanců.
Nemocnice si váží každého pacienta a činí vše
 Chceme dosáhnout a udržet vysokou stabilitu
pro jeho spokojenost jak rozsahem a nejvyšší
společnosti a hospodářský růst cestou zvyšování
kvalitou nabízených služeb, tak i vstřícným
kvality a produktivity práce, inovace a růstu.
přístupem
 Budujeme kulturu firmy s atmosférou stále se
personálu
a
poskytovanými
informacemi.
vzdělávající a rozvíjející se organizace, která
umožňuje seberealizaci a osobní rozvoj svých
zaměstnanců.
13
ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SPOLEČNOSTI
KE DNI 31.12.2013
05
Valná hromada
Představenstvo
Dozorčí rada
Ředitel společnosti
Primáři a vedoucí
lékaři oddělení
Manažer ošetřovatelské
péče pověřený
personálním řízením
Sekretariát
Ekonom
Kardiocentrum
Staniční sestry
Manažer kvality
Provozně technické
oddělení
Kardiologické
oddělení
Vedoucí sestry
Kardiochirurgické
oddělení
Vedoucí laboranti
Vaskulární
centrum
Vedoucí fyzioterapeut
Centrum cévní
a miniinvazivní chirurgie
Nutriční terapeuté
a asistenti
Intervenční
radiologie
Ústavní
hygienik
Údržba
Pracovník práce
a mezd
Účetní (mzdy)
Doprava
Personální referent
Stravování
Finanční účtárna
IT
ARO
Vedoucí dopravy
Podatelna
Oddělení klinické
biochemie
Oddělení vykazování
ZP
Oddělení nemocí
z povolání
Právní oddělení
Rehabilitační
oddělení
Centrum
klinických služeb
(Příjmové oddělení)
Neurologická
ambulance a stacionář
Centrální
sterilizace
14
Správce vozového
parku
06
ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE
SPOLEČNOSTI ZA ROK 2013
6.1. Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31.12.2013
6.2. Výkaz zisku a ztráty
6.3. Přehled o změnách vlastního kapitálu
6.4. Přehled o peněžních tocích
6.5. Příloha účetní závěrky za rok 2013
16
ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE
SPOLEČNOSTI ZA ROK 2013
06
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. PROSINCI 2013
Název společnosti:
Nemocnice Podlesí a.s.
Sídlo:
Třinec - Konská 453, PSČ 739 61
Právní forma:
akciová společnost
IČ:
484 01 129
Součásti účetní závěrky:
Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Přehled o změnách vlastního kapitálu
Přehled o peněžních tocích
Příloha
Účetní závěrka byla sestavena dne 21. března 2014.
Statutární orgán účetní jednotky
Podpis
MUDr. Karel Lukeš, MBA
předseda představenstva
Ing. Petr Liškář
místopředseda představenstva
17
6.1.
ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU K DATU 31.12.2013
Nemocnice Podlesí a.s., Konská 453, 739 61 Třinec, IČ: 484 01 129
(v tisících Kč)
31.12.2013
Brutto
AKTIVA CELKEM
Korekce
31.12.2012
Netto
Netto
1 232 259
404 722
827 537
719 480
795 591
404 481
391 110
313 373
5 614
4 872
742
896
34
34
5 485
4 743
742
776
95
95
B.
Dlouhodobý majetek
B.I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
B.I.1.
Zřizovací výdaje
B.I.3.
Software
B.I.6.
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
B.I.7.
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
B.II.
Dlouhodobý hmotný majetek
B.II.1.
Pozemky
B.II.2.
Stavby
349 560
B.II.3.
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
434 894
B.II.6.
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
B.II.7.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
B.II.9.
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
C.
Oběžná aktiva
C.I.
Zásoby
C.I.1.
Materiál
C.I.5.
Zboží
C.III.
Krátkodobé pohledávky
403 690
C.III.1.
Pohledávky z obchodních vztahů
160 254
C.III.2.
Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba
C.III.6.
Stát – daňové pohledávky
C.III.7.
Krátkodobé poskytnuté zálohy
C.III.8.
Dohadné účty aktivní
C.III.9.
120
789 977
399 609
390 368
312 477
649
505
117 150
232 410
173 452
280 924
153 970
120 584
177
177
177
510
510
14 828
649
4 187
1 535
2 652
2 931
435 100
241
434 859
405 275
31 062
31 062
24 205
30 924
30 924
24 048
138
138
157
241
403 449
380 740
241
160 013
144 719
227 153
227 153
179 808
43
43
32
555
555
1 752
15 261
15 261
52 648
Jiné pohledávky
424
424
1 781
C.IV.
Krátkodobý finanční majetek
348
348
330
C.IV.1.
Peníze
100
100
305
C.IV.2.
Účty v bankách
248
248
25
D. I.
Časové rozlišení
1 568
1 568
832
D.I.1.
Náklady příštích období
1 470
1 470
807
D.I.3.
Příjmy příštích období
98
98
25
18
6.1.
ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU K DATU 31.12.2013
31.12.2013
31.12.2012
PASIVA CELKEM
827 537
719 480
A.
Vlastní kapitál
414 261
392 665
A.I.
Základní kapitál
34 000
34 000
A.I.1.
Základní kapitál
34 000
34 000
A.II.
Kapitálové fondy
10 540
9 864
A.II.2.
Ostatní kapitálové fondy
6 777
6 101
A.II.4.
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách
3 763
3 763
A.III.
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku
6 800
7 035
A.III.1.
Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond
6 800
6 800
A.III.2.
Statutární a ostatní fondy
A.IV.
Výsledek hospodaření minulých let
200 966
179 904
A.IV.1.
Nerozdělený zisk minulých let
200 966
179 904
A.V.
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ - )
161 955
161 862
B.
Cizí zdroje
406 758
326 770
B.II.
Dlouhodobé závazky
67 966
74 964
B.II.5.
Dlouhodobé přijaté zálohy
22 732
25 574
B.II.9.
Jiné závazky
34 166
40 603
B.II.10.
Odložený daňový závazek
11 068
8 787
B.III.
Krátkodobé závazky
214 007
216 178
B.III.1.
Závazky z obchodních vztahů
61 763
61 349
B.III.2.
Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba
105
553
B.III.5.
Závazky k zaměstnancům
24 663
26 401
B.III.6.
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
11 864
10 194
B.III.7.
Stát – daňové závazky a dotace
15 665
22 099
B.III.8.
Krátkodobé přijaté zálohy
27 539
27 601
B.III.10.
Dohadné účty pasivní
49 639
49 405
B.III.11.
Jiné závazky
22 769
18 576
B.IV.
Bankovní úvěry a výpomoci
124 785
35 628
B.IV.1.
Bankovní úvěry dlouhodobé
103 432
24 166
B.IV.2.
Krátkodobé bankovní úvěry
21 353
11 462
C. I.
Časové rozlišení
6 518
45
C.I.1.
Výdaje příštích období
450
45
C.I.2.
Výnosy příštích období
6 068
235
19
6.2.
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V DRUHOVÉM ČLENĚNÍ
OBDOBÍ KONČÍCÍ K 31.12.2013
Nemocnice Podlesí a.s., Konská 453, 739 61 Třinec, IČ: 484 01 129
(v tisících Kč)
Období do 31.12.2013
Období do 31.12.2012
I.
Tržby za prodej zboží
3 857
4 104
A.
Náklady vynaložené na prodané zboží
3 281
3 420
+
Obchodní marže
576
684
II.
Výkony
1 258 430
1 274 231
II.1.
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
1 254 927
1 270 783
II.3.
Aktivace
3 503
3 448
B.
Výkonová spotřeba
850 158
916 845
B.1.
Spotřeba materiálu a energie
714 326
772 204
B.2.
Služby
135 832
144 641
+
Přidaná hodnota
408 848
358 070
C.
Osobní náklady
302 501
299 350
C.1.
Mzdové náklady
222 941
222 020
C.2.
Odměny členům orgánů společnosti a družstva
60
60
C.3.
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
73 419
71 413
C.4.
Sociální náklady
6 081
5 857
D.
Daně a poplatky
2 843
2 544
E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
42 989
40 388
III.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
576
818
III.1.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
576
818
F.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
42
693
F.1.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
42
693
G.
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období
-1 064
111
IV.
Ostatní provozní výnosy
147 349
192 663
H.
Ostatní provozní náklady
6 313
5 385
*
Provozní výsledek hospodaření
203 149
203 080
X.
Výnosové úroky
1 741
1 554
N.
Nákladové úroky
3 954
3 398
XI.
Ostatní finanční výnosy
23
O.
Ostatní finanční náklady
106
78
*
Finanční výsledek hospodaření
-2 296
-1 922
Q.
Daň z příjmů za běžnou činnost
38 898
39 296
Q 1.
– splatná
36 617
36 984
20
PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
K DATU 31.12.2013
6.3.
Q 2.
– odložená
2 281
2 312
**
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
161 955
161 862
***
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
161 955
161 862
****
Výsledek hospodaření před zdaněním
200 853
201 158
Nemocnice Podlesí a.s., Konská 453, 739 61 Třinec, IČ: 484 01 129
Stav k 31.12.2011
(v tisících Kč)
Základní
kapitál
Kapitálové
fondy
Rezervní fondy,
nedělitelný fond
a ostatní fondy
ze zisku
Nerozdělený
zisk
minulých let
34 000
9 359
6 880
215 976
84 828
83 928
-84 828
Rozdělení výsledku hospodaření
900
Vyplacené dividendy
-745
Výsledek hospodaření za běžné
období
34 000
9 864
161 862
161 862
392 665
7 035
179 904
161 862
800
161 062
-161 862
Vyplacené dividendy
-140 000
Přijaté dary
-140 000
676
Výdaje ze sociálního fondu
676
-1 035
-1 035
Výsledek hospodaření za běžné
období
34 000
10 540
351 043
505
-745
Rozdělení výsledku hospodaření
VLASTNÍ
KAPITÁL
CELKEM
-120 000
505
Výdaje ze sociálního fondu
Stav k 31.12.2013
Výsledek
hospodaření
běžného
účetního období
-120 000
Přijaté dary
Stav k 31.12.2012
Neuhrazená
ztráta
minulých let
6 800
200 966
161 955
161 955
161 955
414 261
21
6.4.
PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)
OBDOBÍ KONČÍCÍ K 31.12.2013
Nemocnice Podlesí a.s., Konská 453, 739 61 Třinec, IČ: 484 01 129
(v tisících Kč)
Období do 31.12.2013
P.
Počáteční stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů
Období do 31.12.2012
330
225
200 853
201 158
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)
Z.
Výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním
A.1.
Úpravy o nepeněžní operace
44 850
42 250
A.1.1.
Odpisy stálých aktiv
42 989
40 388
A.1.2.
Změna stavu opravných položek a rezerv
-1 064
111
A.1.3.
Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv
-534
-125
A.1.5.
Nákladové a výnosové úroky
2 213
1 844
A.1.6.
Opravy o ostatní nepeněžní operace
1 246
32
A.*
Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu
245 703
243 408
A.2.
Změna stavu pracovního kapitálu
28 717
-144 361
A.2.1.
Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv
23 269
-36 647
A.2.2.
Změna stavu závazků a časového rozlišení pasív
12 305
-107 124
A.2.3.
Změna stavu zásob
-6 857
-590
A.**
Čistý provozní peněžní tok před zdaněním a mimořádnými položkami
274 420
99 047
A.3.
Vyplacené úroky
-3 954
-3 398
A.4.
Přijaté úroky
1 741
1 554
A.5.
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost
-44 158
-12 343
A.***
Čistý peněžní tok z provozní činnosti
228 049
84 860
-128 183
-53 406
576
818
Peněžní toky z investiční činnosti
B.1.
Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv
B.2.
Příjmy z prodeje stálých aktiv
B.3.
Půjčky a úvěry spřízněným osobám
B.***
Čistý peněžní tok z investiční činnosti
71 909
-127 607
19 321
39 800
16 229
-140 224
-120 305
Peněžní toky z finančních činností
C.1.
Změna stavu financování
C.2.
Dopady změn vlastního kapitálu
C.2.4.
Prijate dary
664
440
C.2.5.
Přímé platby na vrub fondů
-888
-745
C.2.6.
Vyplacené dividendy a tantiemy
-140 000
-120 000
C.***
Čistý peněžní tok z finanční činnosti
-100 424
-104 076
F.
Čistá změna peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů
18
105
R.
Konečný stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů
348
330
22
6.5.
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2013
Název společnosti: Nemocnice Podlesí a.s.
Sídlo:
Konská 453, 739 61 Třinec
Právní forma:
akciová společnost
IČ:
484 01 129
Obsah
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
3.
3.1.
3.2.
3.2.1.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
Obecné údaje
Založení a charakteristika společnosti
Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období
Organizační struktura společnosti
Představenstvo a dozorčí rada k rozvahovému dni
Identifikace skupiny
Účetní metody
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
Zásoby
Pohledávky
Závazky
Dotace
Úvěry
Daně
Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu
Finanční leasing
Výnosy
Použití odhadů
Změny účetních metod oproti předcházejícímu účetnímu období
Přehled o peněžních tocích
Doplňující údaje
Dlouhodobý nehmotný majetek (dnm)
Dlouhodobý hmotný majetek (dhm)
Dlouhodobý majetek zatížený zástavním právem
Zásoby
Krátkodobé pohledávky
Vlastní kapitál
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Bankovní úvěry
25
25
25
25
25
25
26
26-27
27
27-28
28
28
28
28-29
29
29
29-30
30
30
30
30
30
31
32
32
32
32
32
32-33
33
23
6.5.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
24
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2013
Odložená daň z příjmů
Výnosy z běžné činnosti
Spotřebované nákupy
Služby
Ostatní provozní výnosy a náklady
Zaměstnanci, vedení společnosti a statutární orgány
Transakce a vztahy se spřízněnými subjekty
Závazky neuvedené v rozvaze
Události, které nastaly po datu účetní závěrky
34
34
34
34
35
35-36
36-38
38
38
6.5.
1.
OBECNÉ ÚDAJE
1.1.
Založení a charakteristika společnosti
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2013
Nemocnice Podlesí a.s. (dále jen „společnost“) byla založena zakladatelskou smlouvou jako společnost
s ručením omezeným a vznikla zapsáním do obchodního rejstříku soudu v Ostravě dne 4.5.1993. K přeměně
právní formy na akciovou společnost došlo k 1.4.2005. Hlavním předmětem podnikání je poskytování ústavní,
komplementární a ambulantní zdravotní péče, lůžkové péče v oborech: kardiologie, chirurgie, kardiochirurgie,
anesteziologie a intenzivní medicína.
Společnost má jediného akcionáře, který se podílí na jejím základním kapitálu, a to AGEL a. s.
Sídlo společnosti je Třinec, Konská 453, PSČ 739 61.
Společnost má základní kapitál ve výši 34 000 tis. Kč.
1.2.
Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období
V průběhu roku 2013 nedošlo v obchodním rejstříku k žádným změnám.
1.3.
Organizační struktura společnosti
Organizační schéma společnosti je obsaženo v příloze číslo 1 tohoto dokumentu.
1.4.
Představenstvo a dozorčí rada k rozvahovému dni
Představenstvo
Dozorčí rada
1.5.
Funkce
Jméno
Předseda
MUDr. Karel Lukeš, MBA
Místopředseda
Ing. Petr Liškář
Člen
MUDr. Marian Branny
Předseda
MUDr. Filip Horák, MBA
Člen
RNDr. Věra Palkovská
Člen
Zdeněk Vrba
Identifikace skupiny
Společnost patří do holdingového uskupení společnosti AGEL a.s. a je součástí konsolidačního celku. Identifikace
konsolidačního celku je obsažena v příloze číslo 2 tohoto dokumentu.
25
6.5.
2.
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2013
ÚČETNÍ METODY
Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví
v platném znění, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.
o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném
znění a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění.
Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami (není-li
dále uvedeno jinak), zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti
účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.
Účetní závěrka společnosti je sestavena k rozvahovému dni 31.12.2013 za kalendářní rok 2013.
Finanční údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korun českých (tis. Kč), není-li dále uvedeno jinak.
2.1.
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož
ocenění je vyšší než 40 tis. Kč v jednotlivém případě u hmotného majetku a 60 tis. Kč u nehmotného majetku.
Do kategorie dlouhodobého majetku je zařazován i majetek v pořizovací ceně od 10 tis. do 40 tis. Kč, pokud má
charakter dlouhodobého majetku a doba jeho upotřebitelnosti je delší než jeden rok.
Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovací cenou sníženou o oprávky a případné
opravné položky.
Technické zhodnocení, pokud převýšilo v úhrnu za zdaňovací období u jednotlivého hmotného či nehmotného
majetku částku 40 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu příslušného dlouhodobého majetku.
Pořizovací cena dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, s výjimkou pozemků a nedokončených
investic, je odpisována po dobu odhadované životnosti majetku následujícím způsobem:
26
6.5.
Druh majetku
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2013
Metoda odepisování
Počet let
Software
lineární
3
Stavby
lineární
30
Zdravotní technika
lineární
5
Kancelářská a reprodukční technika
lineární
2–3
Dopravní prostředky
lineární
5
Inventář
lineární
2–3
Ostatní dlouhodobý majetek
lineární
2–3
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku obsahuje kladný (aktivní) rozdíl mezi oceněním převzatého majetku,
závazků a pohledávek při koupi kardiologicko-interní ambulance v roce 2007. Aktivní oceňovací rozdíl k nabytému
majetku se odepisuje rovnoměrně do nákladů 180 měsíců.
2.2.
Zásoby
Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení a vedlejší
pořizovací náklady, zejména dopravné a skladovací poplatky, provize, pojistné a skonto.
Nakupované zásoby léků, zdravotnického materiálu včetně desinfekčních prostředků, krve a krevních derivátů
se účtují přímo do spotřeby. K rozvahovému dni je na základě provedené fyzické inventury zdravotnického
materiálu a léků provedena aktivace nespotřebovaných zásob do aktiv a korekce nákladů o tento nespotřebovaný
materiál a léky. K ocenění těchto zásob se použije hodnota poslední dodávky.
O zásobách potravin a údržbářského materiálu se účtuje způsobem A.
Způsob tvorby opravných položek
Opravné položky k zásobám se tvoří na základě individuálního posouzení zásob s ohledem na jejich
použitelnost, případné znehodnocení a upotřebitelnost. Opravná položka k zásobám není tvořena, společnost
k 31.12.2013 nevlastní znehodnocené či nepoužitelné zásoby.
2.3.
Pohledávky
Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, následně sníženou o případné opravné položky.
Dlouhodobé pohledávky jsou pohledávky, které v okamžiku, ke kterému je účetní závěrka sestavena, mají dobu
splatnosti delší než jeden rok, a odložená daňová pohledávka. Krátkodobé pohledávky jsou pohledávky, které
v okamžiku, ke kterému je účetní závěrka sestavena, mají dobu splatnosti jeden rok a kratší.
27
6.5.
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2013
Způsob tvorby opravných položek
Účetní opravné položky k pohledávkám závisí na míře rizika nesplacení pohledávek a době jejich splatnosti. Na
pohledávky 180 dnů po splatnosti je tvořena opravná položka ve výši 50 % její rozvahové hodnoty, k pohledávkám
po lhůtě splatnosti více než 360 dnů je tvořena 100% opravná položka.
2.4.
Závazky
Závazky jsou zaúčtovány v jejich jmenovité hodnotě.
Dlouhodobé závazky jsou závazky, které v okamžiku, ke kterému je účetní závěrka sestavena, mají dobu splatnosti
delší než jeden rok a odložený daňový závazek. Krátkodobé závazky jsou závazky, které jsou splatné do jednoho
roku.
2.5.
Dotace
Nezpochybnitelný nárok na dotaci se účtuje jako pohledávka za poskytovatelem dotace a současně jako závazek
z poskytnutých dotací.
Dotace k úhradě nákladů se účtují do ostatních provozních a finančních výnosů ve věcné a časové souvislosti
s účtováním nákladů na stanovený účel. Dotace na pořízení dlouhodobého nehmotného nebo hmotného majetku
a technického zhodnocení a dotace na úhradu úroků zahrnovaných do pořizovací ceny snižuje jejich pořizovací
cenu nebo vlastní náklady.
2.6.
Úvěry
Úvěry jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě.
Jako krátkodobý je evidovaný úvěr, který je splatný do jednoho roku od data svého sjednání. Za krátkodobý
úvěr se považuje i část dlouhodobého úvěru, která je splatná do jednoho roku od data, ke kterému je sestavena
účetní závěrka.
Úroky z úvěrů jsou účtovány na vrub nákladů v souladu se zachováním aktuálního principu.
2.7.
Daně
Daňové odpisy dlouhodobého majetku.
Pro účely výpočtu daňových odpisů dlouhodobého hmotného majetku je použit zrychlený způsob odepisování.
Pro účely výpočtu daňových odpisů dlouhodobého nehmotného majetku se postupuje v souladu s § 32a zákona
o dani z příjmů.
28
6.5.
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2013
Splatná daň
Výpočet daňové povinnosti za rok 2013 byl proveden na základě kalkulace daně, která vychází z porozumění
a interpretace daňových zákonů platných v České republice k datu sestavení účetní závěrky. S ohledem na
existenci různých interpretací daňových zákonů a předpisů ze strany třetích osob včetně orgánů státní správy,
výsledná hodnota vypočteného základu daně a z něj vypočtené daně z příjmů společnosti se může změnit podle
konečného stanoviska finančního úřadu.
Odložená daň
Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě vycházející z rozvahového přístupu.
2.8.
Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu
Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány kurzem České národní banky platným ke
dni uskutečnění účetního případu.
K datu účetní závěrky jsou relevantní aktiva a pasiva přepočtena kurzem ČNB platným k datu, ke kterému je
účetní závěrka sestavena.
2.9.
Finanční leasing
Finančním leasingem se rozumí pořízení dlouhodobého hmotného majetku způsobem, při kterém se po uplynutí
nebo v průběhu sjednané doby úplatného užívání majetku uživatelem převádí vlastnictví majetku z vlastníka na
uživatele a uživatel do převodu vlastnictví hradí platby za nabytí v rámci nákladů.
První splátka (akontace) při finančním leasingu je časově rozlišena a rozpouštěna po celou dobu pronájmu
rovnoměrně na vrub nákladů.
2.10. Výnosy
Výnosy z hlavní činnosti (zdravotní péče hrazená pojišťovnami) jsou účtovány měsíčně na bázi paušálního
nebo výkonového systému podle smluvního ujednání se zdravotní pojišťovnou a jsou osvobozeny od daně
z přidané hodnoty. Pokud k datu účetní závěrky neprovede zdravotní pojišťovna vyúčtování poskytnuté zdravotní
péče, jsou vytvářeny dohadné položky podle vyhodnocení smlouvy provedeného společností. Od 1.1.2008 jsou
součástí výnosů regulační poplatky.
2.11. Použití odhadů
Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na
vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za
29
6.5.
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2013
sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných
relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od
těchto odhadů odlišovat.
2.12. Změny účetních metod oproti předcházejícímu účetnímu období
V roce 2013 nedošlo k žádným změnám účetních metod oproti předcházejícímu účetnímu období.
2.13. Přehled o peněžních tocích
Přehled o peněžních tocích byl sestaven nepřímou metodou. Peněžní ekvivalenty představují krátkodobý
likvidní majetek, který lze snadno a pohotově převést na předem známou částku v hotovosti. Peněžní prostředky
a peněžní ekvivalenty lze analyzovat takto:
(údaje v tis. Kč)
31.12.2013
31.12.2012
Pokladní hotovost a peníze na cestě
100
305
Účty v bankách
248
25
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty celkem
348
330
Peněžní toky z provozních, investičních nebo finančních činností jsou uvedeny v přehledu o peněžních tocích
nekompenzovaně.
3.
DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
3.1.
Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)
V roce 2013 došlo k pořízení a technickému zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku v hodnotě 892 tis. Kč.
3.2.
Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)
Významné přírůstky DHM zahrnují:
(údaje v tis. Kč)
Položka/Druh majetku
zdravotní přístroje
dopravní prostředky
stavby
kancelářská technika
30
2013
2012
93 228
36 840
1 674
2 550
69 726
2 825
1 147
685
6.5.
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2013
V roce 2013 byla dokončena stavba hybridního sálu, který byl zařízen moderními přístroji. Tato skutečnost je
důvodem značných přírůstků zdravotních přístrojů v hodnotě 93 228 tis Kč a staveb 69 726 tis. Kč.
K významným přírůstkům dopravních prostředků v roce 2013 patří pořízení sanitky a osobních aut za 1 674 tis. Kč.
V hodnotě přírůstku kancelářské techniky 1 147 tis. Kč je obsaženo zařízení hybridního sálu a obnova techniky
na pracovištích nemocnice.
Společnost eviduje k 31.12.2013 (31.12.2012) drobný hmotný majetek ve výši 7 321 tis. Kč (5 966 tis. Kč),
který není uveden v rozvaze. Tento majetek představuje drobný hmotný majetek, což jsou ostatní movité věci
a soubory movitých věcí s dobou použitelnosti delší než jeden rok nevykázané v položce dlouhodobého
majetku. O tomto majetku společnost účtuje na vrub nákladů.
Hodnota nedokončeného DHM k 31.12.2013 (31.12.2012) 510 tis. Kč (14 828 tis. Kč)
Majetek najatý formou finančního leasingu
(údaje v tis. Kč)
Celková hodnota
leasingu
Skutečně uhrazené
splátky
do 31.12.2012
Skutečně uhrazené
splátky za rok 2013
Splatno v roce 2014
Splatno v dalších
letech
Dopravní prostředky, lékařské
a laboratorní přístroje
109 353
85 152
14 965
3 996
5 240
Celkem
109 353
85 152
14 965
3 996
5 240
Popis předmětu/skupiny předmětů
3.2.1 Dlouhodobý majetek zatížený zástavním právem
(údaje v tis. Kč)
Popis majetku
Účetní zůstatková hodnota
Budovy a pozemky
155 293
Celkem
155 293
3.3.
Popis, rozsah a účel zástavního
práva/věcného břemena
Úvěrová smlouva RFB (ČSOB)
Hodnota zajištěného závazku
112 350
112 350
Zásoby
Zásoby materiálu k 31.12.2013 jsou tvořeny především nespotřebovanými zásobami léků, spotřebního
a zdravotnického materiálu.
31
6.5.
3.4.
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2013
Krátkodobé pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti k 31.12.2013 (31.12.2012) činí 781 tis. Kč (1 644 tis. Kč).
Pohledávky ovládající osoba k 31.12.2013 (31.12.2012) ve výši 227 153 tis. Kč (179 808 tis. Kč) jsou tvořeny
především pohledávkou za mateřskou společností z titulu cashpoolingových operací ve výši 221 869 tis. Kč
(174 026 tis. Kč).
Dohadné účty aktivní k 31.12.2013 (31.12.2012) ve výši 15 261 tis. Kč (52 648 tis. Kč) jsou tvořeny především
dohadnými položkami vůči zdravotním pojišťovnám ve výši 4 198 tis. Kč (52 443 tis. Kč) a dohadnou položkou
na řídící činnost ve výši 10 887 tis. Kč
3.5.
Vlastní kapitál
Struktura a pohyb vlastního kapitálu jsou doloženy v přiloženém přehledu o změnách vlastního kapitálu.
3.6.
Dlouhodobé závazky
Dlouhodobé přijaté zálohy k 31.12.2013 (31.12.2012) ve výši 22 732 tis. Kč (25 574 tis. Kč) představují přijatou
zálohu na nájemné za období budoucích 9 let, počínaje rokem 2013, od firmy B. Braun Avitum s.r.o.
Jiné dlouhodobé závazky k 31.12.2013 (31.12.2012) ve výši 34 166 tis. Kč (40 603 tis. Kč) jsou tvořeny
především dlouhodobým závazkem z titulu zákaznických úvěrů.
3.7.
Krátkodobé závazky
Závazky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti k 31.12.2013 (31.12.2012) činí 481 tis. Kč (659 tis. Kč). Krátkodobé přijaté zálohy k 31.12.2013 (31.12.2012) jsou tvořeny převážně zálohovými platbami zdravotních
pojišťoven.
Dohadné účty pasivní k 31.12.2013 (31.12.2012) ve výši 49 639 tis. Kč (49 405 tis. Kč) jsou tvořeny především
dohady na vyúčtování výkonů zdravotních pojišťoven ve výši 24 786 tis. Kč (14 078 tis. Kč), dohadnými položkami
na mzdy ve výši 7 405 tis. Kč (8 232 tis. Kč) a dohadnými položkami na služby a odborné poradenství ve výši
15 231 tis. Kč (15 268 tis. Kč).
Jiné krátkodobé závazky k 31.12.2013 (31.12.2012) ve výši 22 769 tis. Kč (18 576 tis. Kč) jsou tvořeny především
krátkodobým závazkem z titulu zákaznických úvěrů.
32
6.5.
3.8.
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2013
Bankovní úvěry
Dlouhodobé bankovní úvěry obsahují:
(údaje v tis. Kč)
Banka/Věřitel
Měna
Zůstatek k 31.12.2013
Zůstatek k 31.12.2012
Raiffeisenbank a. s.
Kč
15 390
5 584
GE Money Bank, a.s.
Kč
88 042
18 582
103 432
24 166
Celkem
Části výše uvedených úvěrů splatné do jednoho roku od data účetní závěrky jsou v rozvaze vykázány jako
součást krátkodobých bankovních úvěrů.
Krátkodobé bankovní úvěry obsahují:
(údaje v tis. Kč)
Banka/Věřitel
Měna
Zůstatek k 31.12.2013
Zůstatek k 31.12.2012
Raiffeisenbank a. s.
Kč
16 353
6 462
GE Money Bank, a.s.
Kč
5 000
5 000
21 353
11 462
Celkem
Jeden z úvěrů RB je zajištěn nemovitostí a pozemkem, ostatní bankovní úvěry jsou zajištěny směnkami.
3.9.
Odložená daň z příjmů
Celkový existující odložený daňový závazek k 31.12.2013 (31.12.2012) lze analyzovat následovně:
(údaje v tis. Kč)
Stav k 31.12.2013
Rozdíl účetních a daňových zůstatkových cen DM
Rozdíl účetní a daňové hodnoty dohadné položky na SaZ pojištění
Rozdíl účetních a daňových opravných položek k pohledávkám
Celkem odložený daňový závazek
Stav k 31.12.2012
-11 427
-9 184
356
397
3
-
-11 068
-8 787
33
6.5.
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2013
3.10. Výnosy z běžné činnosti
(údaje v tis. Kč)
Období do 31.12.2013
Tuzemsko
Zahraničí
Období do 31.12.2012
CELKEM
Tuzemsko
Zahraničí
CELKEM
Zboží
3 857
-
3 857
4 104
-
4 104
Tržby za prodej zboží celkem
3 857
-
3 857
4 104
-
4 104
Tržby za stravu
2 689
-
2 689
2 706
-
2 706
1 250 629
-
1 250 629
1 268 029
-
1 268 029
1 609
-
1 609
48
-
48
1 254 927
-
1 254 927
1 270 783
-
1 270 783
Tržby ze služeb za zdravotní výkony
Tržby za ostatní služby
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb celkem
3.11. Spotřebované nákupy
Spotřeba materiálu za rok 2013 (2012) činí 702 706 tis. Kč (761 823 tis. Kč), spotřeba energií činí 11 620 tis. Kč
(10 381 tis. Kč).
3.12. Služby
Nejvýznamnější položky nákladů za nakupované služby za rok 2013 (2012) jsou náklady na poradenskou činnost
50 620 tis. Kč (60 692 tis. Kč), náklady na opravy a udržování ve výši 27 337 tis. Kč (24 123 tis. Kč), náklady
na přijaté zdravotnické služby ve výši 9 824 tis. Kč (9 832 tis. Kč) a náklady na leasingy ve výši 14 965 tis. Kč
(19 713 tis. Kč) a náklady na nájem, praní a opravy prádla ve výši 6 232 tis. Kč (6 102 tis. Kč).
Informace o odměnách statutárním auditorům bude uvedena v příloze konsolidované závěrky skupiny, v jejímž
konsolidačním celku je společnost zahrnuta.
3.13. Ostatní provozní výnosy a náklady
Ostatní provozní výnosy za rok 2013 (2012) ve výši 147 349 tis. Kč (192 663 tis. Kč) jsou tvořeny především
přijatými bonusy ve výši 130 481 tis. Kč (177 332 tis. Kč) a položkou za refakturace služeb souvisejících s nájmem
ve výši 2 140 tis. Kč (4 524 tis. Kč).
Ostatní provozní náklady za rok 2013 (2012) jsou tvořeny především náklady na pojištění majetku a odpovědnosti
ve výši 4 505 tis. Kč (4 869 tis. Kč) a náklady na poskytnuté dary ve výši 20 tis. Kč (20 tis. Kč).
34
6.5.
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2013
3.14. Zaměstnanci, vedení společnosti a statutární orgány
Počet zaměstnanců a členů vedení společnosti a osobní náklady jsou následující:
(údaje v tis. Kč)
Rok 2013
Mzdové náklady
celkem
Počet
Zaměstnanci
Vedení společnosti
Odměny členům orgánů
Celkem
Soc. a zdrav.
pojištění celkem
Sociální náklady
celkem
Osobní náklady
celkem
522
204 808
68 594
5 976
278 821
10
18 133
4 812
105
23 050
x
60
13
-
73
532
223 001
73 419
6 081
302 501
(údaje v tis. Kč)
Rok 2012
Mzdové náklady
celkem
Počet
Zaměstnanci
Vedení společnosti
Odměny členům orgánů
Celkem
Soc. a zdrav.
pojištění celkem
Sociální náklady
celkem
Osobní náklady
celkem
518
200 285
66 785
5 749
272 819
10
21 735
4 623
108
26 466
x
60
5
-
65
528
222 080
71 413
5 857
299 350
Počet zaměstnanců vychází z průměrného přepočteného stavu pracovníků. Pod pojmem vedení společnosti se
rozumí ředitelé, ekonomové a primáři oddělení.
Členové představenstva, dozorčí rady a členové řídících orgánů obdrželi následující plnění nad rámec osobních
nákladů uvedených v předchozí tabulce.
Rok 2013
Představenstvo
Členové řídících
orgánů
Dozorčí rada
Tantiémy
-
-
-
Osobní vozy / jiné movité a nemovité věci s možností využití pro soukromé účely
(údaj představuje částku, o kterou se zvyšuje daňový základ pracovníků)
-
-
303
Rok 2012
Představenstvo
Členové řídících
orgánů
Dozorčí rada
Tantiémy
-
-
-
Osobní vozy / jiné movité a nemovité věci s možností využití pro soukromé účely
(údaj představuje částku, o kterou se zvyšuje daňový základ pracovníků)
-
-
220
35
6.5.
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2013
3.15. Transakce a vztahy se spřízněnými subjekty
Výnosy z transakcí se spřízněnými subjekty za rok 2013:
(údaje v tis. Kč)
Vztah ke společnosti
Dlouhodobý
hmotný majetek
Zboží
Služby
Finanční
Ostatní
Celkem 31.12.2013
Mateřská
2
-
56
1 741
5 836
7 635
Sesterské
264
131
80
-
3 661
4 136
Celkem
266
131
136
1 741
9 497
11 771
Výnosy z transakcí se spřízněnými subjekty za rok 2012:
(údaje v tis. Kč)
Vztah ke společnosti
Dlouhodobý
hmotný majetek
Zboží
Služby
Finanční
Ostatní
Celkem 31.12.2012
Mateřská
8
-
-
1 554
7 528
9 090
Sesterské
314
39
48
-
1 210
1 611
Celkem
322
39
48
1 554
8 738
10 701
Nákupy z transakcí se spřízněnými subjekty za rok 2013:
(údaje v tis. Kč)
Vztah ke společnosti
Dlouhodobý
majetek
Materiál
Služby
Finanční
Ostatní
Celkem 31.12.2013
Mateřská
-
-
52 174
-
27
52 201
Sesterské
873
-
11 848
-
16
12 737
Celkem
873
-
64 022
-
43
64 938
Nákupy z transakcí se spřízněnými subjekty za rok 2012:
(údaje v tis. Kč)
Vztah ke společnosti
Dlouhodobý
majetek
Materiál
Služby
Finanční
Ostatní
Celkem 31.12.2012
Mateřská
-
-
62 577
-
33
62 610
Sesterské
547 719
48 521
9 713
-
39
605 992
Celkem
547 719
48 521
72 290
-
72
668 602
36
6.5.
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2013
Pohledávky za spřízněnými subjekty k 31.12.2013:
(údaje v tis. Kč)
Vztah ke společnosti
Krátkodobé
z obchodního styku
Ostatní
krátkodobé
Dlouhodobé
Půjčky
Ostatní
Celkem 31.12.2013
Mateřská
109
221 869
-
-
5 284
227 262
Sesterské
23
-
-
-
-
23
132
221 869
-
-
5 284
227 285
Celkem
Pohledávky za spřízněnými subjekty k 31.12.2012:
(údaje v tis. Kč)
Vztah ke společnosti
Krátkodobé
z obchodního styku
Ostatní
krátkodobé
Dlouhodobé
Půjčky
Ostatní
Mateřská
531
174 026
-
-
Sesterské
29
-
-
-
560
174 026
-
-
Celkem
Celkem 31.12.2012
5 782
180 339
29
5 782
180 368
Závazky vůči spřízněným subjektům k 31.12.2013:
(údaje v tis. Kč)
Vztah ke společnosti
Krátkodobé
z obchodního styku
Ostatní
krátkodobé
Dlouhodobé
Půjčky
Ostatní
Celkem 31.12.2013
Mateřská
239
105
-
-
-
344
Sesterské
51 354
-
-
-
-
51 354
Celkem
51 593
105
-
-
-
51 698
Závazky vůči spřízněným subjektům k 31.12.2012:
(údaje v tis. Kč)
Vztah ke společnosti
Krátkodobé
z obchodního styku
Ostatní
krátkodobé
Dlouhodobé
Půjčky
Ostatní
Celkem 31.12.2012
Mateřská
128
42
-
-
-
170
Sesterské
44 883
-
-
-
-
44 883
Celkem
45 011
42
-
-
-
45 053
37
6.5.
3.16.
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2013
Závazky neuvedené v rozvaze
Soudní spory
K 31.12.2013 se společnost neúčastnila žádného soudního sporu, jehož rozhodnutí by mělo podstatný dopad
na společnost.
Ekologické závazky
Vedení společnosti nejsou známy jakékoli možné budoucí závazky související s ekologickými škodami způsobenými
minulou činností ani závazky související s prevencí možných škod budoucích.
3.17. Události, které nastaly po datu účetní závěrky
Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku.
38
6.5.
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2013
PŘÍLOHA 1 – ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI K 31.12.2013
Valná hromada
Představenstvo
Dozorčí rada
Ředitel společnosti
Primáři a vedoucí
lékaři oddělení
Manažer ošetřovatelské
péče pověřený
personálním řízením
Sekretariát
Ekonom
Kardiocentrum
Staniční sestry
Manažer kvality
Provozně technické
oddělení
Kardiologické
oddělení
Vedoucí sestry
Kardiochirurgické
oddělení
Vedoucí laboranti
Vaskulární
centrum
Vedoucí fyzioterapeut
Centrum cévní
a miniinvazivní chirurgie
Nutriční terapeuté
a asistenti
Intervenční
radiologie
Ústavní
hygienik
Údržba
Pracovník práce
a mezd
Účetní (mzdy)
Doprava
Personální referent
Stravování
Finanční účtárna
IT
ARO
Vedoucí dopravy
Podatelna
Oddělení klinické
biochemie
Oddělení vykazování
ZP
Oddělení nemocí
z povolání
Právní oddělení
Rehabilitační
oddělení
Správce vozového
parku
Centrum
klinických služeb
(Příjmové oddělení)
Neurologická
ambulance a stacionář
Centrální
sterilizace
39
6.5.
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2013
PŘÍLOHA 2 – ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
SKUPINY AGEL K 31.12.2013
AGEL a.s. - organizačná
zložka
AGEL a.s.
Nemocnice,
ambulantní zařízení
Distribuce, ostatní
společnosti
Šumperská
nemocnice a.s.
MARTEK MEDICAL a.s.
Nemocnice
Podlesí a.s.
Repharm, a.s.
Středomoravská
nemocniční a.s.
Avenier, a.s.
Nemocnice Valašské
Meziříčí a.s.
Medical
Systems a.s.
Podhorská
nemocnice a.s.
ZENAGEL a.s.
Dopravní
zdravotnictví a.s.
AGEL SERVIS a.s.
Nemocnice
Český Těšín a.s.
KTR-Servis s.r.o.
Nemocnice
Nový Jičín a.s.
Komplement
1. Oční s.r.o.
Transfúzní služba a.s.
Vítkovická
nemocnice a.s.
Laboratoře AGEL a.s.
Diagnostické a liečebné
centrum Zvolen s.r.o.
Hornická
poliklinika s.r.o.
Neziskové organizace
AGEL DIAGNOSTIC
a.s.
Kardiologické
centrum AGEL a.s.
Vzdělávací a výzkumný
institut AGEL, o.p.s.
MEDI RELAX M+M
s.r.o.
IVF Clinic a.s.
NADACE AGEL
Nemocnica
Krompachy spol. s r.o.
AGEL Medical a.s.
Dialýza Šumperk,
spol. s r.o.
Nemocnice Prostějov
odštěpný závod
Nemocnice Přerov
odštěpný závod
Nemocnice Šternberk
odštěpný závod
Nemocnice s poliklinikou
Praha Italská
PROPERTIES
Prostějov s.r.o.
Poliklinika Nymburk
Poliklinika
Česká Třebová
Poliklinika Ostrava
Poliklinika Olomouc
Nemocnica
Zvolen a.s.
Dom sociálnych
služieb Krupina n.o.
Poliklinika Plzeň
Mateřská škola
AGEL s.r.o.
CGB laboratoř a.s.
Vysvětlivky k barevnému označení společnosti
Mateřská společnost
Dceřiná společnost působící v ČR
Všeobecná nemocnica
s poliklinikou Levoča, a.s.
Vnukovská společnosti působící v ČR
AGEL SK a.s.
Dceřiná společnost působící v SR
Vnukovská společnost působící v SR
Dceřiná společnost působící v PL
TYMIAN s.r.o.
AGEL POLSKA S A
Organizační složka podniku, odštěpný závod, provozovna
Nezisková organizace
40
07
ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI KE DNI 31.12.2013,
AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, AKTIVITY V OBLASTI
VÝZKUMU A VÝVOJE, AKTIVITY V OBLASTI PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ
Společnost Nemocnice Podlesí a.s. se v průběhu roku 2013 zabývala zejména poskytováním zdravotnických
služeb v souladu s rozhodnutím o registraci poskytovatele zdravotnických služeb vydaného Krajským úřadem
v Ostravě.
V roce 2013 bylo formou úvěru pořízeno přístrojové vybavení v celkové výši 15 949 799 Kč včetně DPH, a to
intubační fibroskop 5.0 x 65, 2,3 mm s příslušenstvím a soubor zdravotnické techniky.
Společnost Nemocnice Podlesí a.s. pořídila formou finančního leasingu 5 osobních automobilů v celkové výši
2 344 501 Kč.
AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Společnost Nemocnice Podlesí a.s. měla v průběhu celého roku 2013 zajištěnou pravidelnou likvidaci
komunálního, infekčního, nebezpečného a ostatního vzniklého odpadu prostřednictvím externí dodavatelské
firmy, s níž měla a nadále má uzavřenou příslušnou obchodní smlouvu.
AKTIVITY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE
Společnost Nemocnice Podlesí a.s. nemá vlastní výzkum a vývoj.
AKTIVITY V OBLASTI PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ
Pracovněprávní záležitosti jsou konzultovány s představiteli naší odborové organizace. Společnost Nemocnice
Podlesí a.s. poskytuje svým zaměstnancům řadu výhod nad rámec zákonných povinností. Příkladem může být
jeden týden dovolené navíc, příspěvek na životní pojištění, různé příspěvky na sportovní vyžití, vzdělávací kurzy
atd. V rámci pracovněprávních aktivit byli zaměstnanci nemocnice pravidelně proškolováni v oblasti bezpečnosti
práce, dodržování příslušných provozních řádů oddělení nemocnice, hygienických předpisů, směrnic a nařízení
ředitele. Lékaři nemocnice se v průběhu roku 2013 pravidelně zúčastňovali odborných seminářů, konferencí,
odborných stáží, lékařských rad. Pro manažery první linie, zdravotní sestry a ostatní zdravotní personál byla
v roce 2013 uspořádána řada odborných seminářů a vzdělávacích akcí.
Společnost Nemocnice Podlesí a.s. neměla organizační složku v zahraničí.
41
08
PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ SPOLEČNOSTI V ROCE 2014 A V NÁSLEDUJÍCÍCH
LETECH, ZÁKLADNÍ ASPEKTY STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU SPOLEČNOSTI
Společnost Nemocnice Podlesí a.s. je součástí národní sítě Komplexních kardiovaskulárních center (dále jen
KKC). Prioritou je proto posilování pozice kardiologie, elektrofyziologie, kardiochirurgie, intervenční radiologie
a cévní chirurgie. Udržení statutu KKC je nejen organizačně náročný proces, ale klade vysoké nároky na
technické vybavení. Proto budeme i v roce 2014 klást veškerý důraz na plnění podmínek, které statut KKC vyžaduje.
Nejvýznamnější plánovanou akcí v roce 2014 je přechod na nový nemocniční informační systém, re-akreditace
Spojené akreditační komise, o.p.s., obnova a dovybavení jednotlivých oddělení nemocnice moderní lékařskou
technikou a další investice, které zlepší prostředí zejména pro pacienty, návštěvníky nemocnice, stejně jako
pracovní prostředí ostatních zaměstnanců. V roce 2014 plánujeme pořízení dvou nových sanitních vozidel.
42
09
ZPRÁVA O VZTAZÍCH
Název společnosti:
Nemocnice Podlesí a.s.
Sídlo:
Třinec, Konská 453, PSČ 739 61
Právna forma:
Akciová společnost
IČ:
484 01 129
Zapsaná ve vložce 2876, oddílu B obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě
Společnost Nemocnice Podlesí a.s., se sídlem: Třinec, Konská 453, PSČ 739 61, IČ: 484 01 129, zapsaná
v obchodním rejstříku, oddíl B, vložka 2876, vedeném Krajským soudem v Ostravě společně s dále uvedenými
osobami tvořila v roce 2013 koncern ve smyslu §66 odst. 7 obchodního zákoníku. Tato zpráva o vztazích mezi
propojenými osobami je ještě zpracována v souladu s ustanovením §66a, odst. 9 obchodního zákoníku za účetní
období roku 2013 (dále jen „účetní období“).
I.
OBECNÁ USTANOVENÍ
1. Společnost Nemocnice Podlesí a.s. vznikla dne 4.5.1993, kdy byla zapsána do obchodního rejstříku
vedeného Krajským soudem v Ostravě.
2. Od 1.1.2013 do 31.12.2013 byl základní kapitál společnosti Nemocnice Podlesí a.s. ve výši 34 000 000 Kč
tvořen vkladem jediného společníka – společnost AGEL a.s., se sídlem: Prostějov, Mathonova 291/1,
PSČ 796 04, IČ: 005 34 111.
3. Ovládající osobou společnosti Nemocnice Podlesí a.s. byla tedy v roce 2013 ve smyslu § 66a odst. 3
Obchodního zákoníku společnost AGEL a.s.
4. Dle dostupných informací, získaných dotazem na společnost AGEL a.s., byla společnost AGEL a.s. v účetním
období roku 2013 ovládající osobou ve vztahu ke společnostem:
a) společnosti 1. Oční s.r.o., se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Zalužanského 1192/15, PSČ 703 00, IČ: 268 25 775,
b) společnosti AGEL Medical a.s., se sídlem: Ostrava, Vítkovice Zalužanského 1192 /15, PSČ: 703 00, IČ: 024 79 249,
c) společnosti AGEL POLSKA S A, se sídlem: Cieszyn, ul. Pokoju 1, PSČ 43-400, IČ: 144 694 904,
d) společnosti AGEL SERVIS a.s., se sídlem: Prostějov, Mathonova 291/1, PSČ 796 01, IČ: 293 51 073,
e) společnosti AGEL SK a.s., se sídlem: Bratislava, Prepoštská 6, PSČ 811 01, IČO: 366 58 448,
f) společnosti Avenier, a.s., se sídlem: Brno, Bidláky 20, č. p. 837, PSČ 639 00, IČ: 262 60 654,
g) společnosti Dopravní zdravotnictví a.s., se sídlem: Praha 2, Italská 560/37, PSČ 121 43, IČ: 259 03 659,
h) společnosti IVF Clinic a.s., se sídlem: Olomouc, Horní Lán 1328/6, Nová Ulice, PSČ 779 00, IČ: 293 58 914,
43
09
ZPRÁVA O VZTAZÍCH
i) společnosti Kardiologické centrum AGEL a.s., se sídlem: Pardubice, Kyjevská 44, PSČ 532 03, IČ: 259 59 905,
j) společnosti KTR-Servis s.r.o., se sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, Stodolní 316/2, PSČ 702 00, IČ: 259 66 618,
k) společnosti Laboratoře AGEL a.s., se sídlem: Nový Jičín, Revoluční 2214/35, PSČ: 741 01, IČ: 166 28 373,
l) společnosti MARTEK MEDICAL a.s., se sídlem: Prostějov, U Spalovny 4582/17, PSČ 796 01, IČ: 476 75 934,
m) společnosti Medical Systems a.s., se sídlem: Prostějov, Mathonova 291/1, PSČ 796 04, IČ: 268 53 167,
n) společnosti Nemocnice Český Těšín a.s., se sídlem: Český Těšín, Ostravská 783, PSČ 737 01, IČ: 258 97 551,
o) společnosti Nemocnice Nový Jičín a.s., se sídlem: Nový Jičín, Purkyňova 2138/16, PSČ 741 01, IČ: 258 86 207,
p) společnosti Nemocnice Valašské Meziříčí a.s., se sídlem: Valašské Meziříčí, U Nemocnice č.p. 980,
PSČ 757 01, IČ: 268 22 105,
q) společnosti Podhorská nemocnice a.s., se sídlem: Rýmařov, Hornoměstská 549/16, PSČ 795 01, IČ: 476 68 989,
r) společnosti Repharm, a.s., se sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, Brandlova 1243/8, PSČ 702 00, IČ: 253 19 141,
s) společnosti Středomoravská nemocniční a.s., se sídlem: Prostějov, Mathonova 291/1, PSČ 796 04, IČ: 277 97 660,
t) společnosti Šumperská nemocnice a.s., se sídlem: Šumperk, Nerudova 640/41, PSČ 787 52, IČ: 476 82 795,
u) společnosti Transfúzní služba, a.s., se sídlem: Šumperk, B. Němcové 1006/22, PSČ 787 01, IČ: 267 97 917,
v) společnosti Vítkovická nemocnice a.s., se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Zalužanského 1192/15, PSČ 703 84,
IČ: 607 93 201,
w) společnosti ZENAGEL a.s., se sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, Brandlova 1243/8, PSČ: 702 00, IČ: 278 37 921.
5. Tato zpráva pojednává o vztazích mezi společností Nemocnice Podlesí a.s. a mateřskou společností AGEL a.s.
6. Tato zpráva pojednává také o vztazích mezi společností Nemocnice Podlesí a.s. a ostatními společnostmi
ovládanými společností AGEL a.s. uvedenými v bodě 4 písm. a) – w).
7. Tato zpráva o vztazích zároveň pojednává o vztahu mezi společností Nemocnice Podlesí a.s. a ostatními
společnostmi ve skupině AGEL:
a) společností AGEL DIAGNOSTIC a.s., se sídlem: Bratislava, Prepoštská 6, PSČ 811 01, IČO: 36 866 792,
b) společností CGB laboratoř a.s., se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Kořenského 1210/10, PSČ 703 00, IČ: 253 86 735,
c) společností Diagnostické a liečebné centrum Zvolen s.r.o., se sídlem: Zvolen, Kuzmányho nábrežie
2524/30, PSČ 960 01, IČO: 46 283 064,
d) společností Dialýza Šumperk, spol. s r.o., se sídlem: Šumperk, Nerudova 640/41, PSČ 787 52, IČ: 619 75 567,
e) společností Mateřská škola AGEL s.r.o., se sídlem: Ostrava, Zalužanského 1192/15, PSČ: 703 00, IČ: 017 55 722,
f) společností MEDI RELAX M+M s.r.o., se sídlem: Bratislava, Prepoštská 6, PSČ 811 01, IČO: 35 772 786,
g) společností Nemocnica Krompachy spol. s r.o., se sídlem: Krompachy, Banícka štvrť 1, PSČ 053 42,
IČO: 36 182 672,
h) společností Nemocnica Zvolen a.s., se sídlem: Zvolen, Kuzmányho nábrežie 28, PSČ 960 01, IČO: 45 594 929,
i) společností PROPERTIES Prostějov s.r.o., se sídlem: Prostějov, U Spalovny 4582/17, PSČ 796 01, IČ: 279 43 101,
j) společností TYMIAN s.r.o., se sídlem: Levoča, Probstnerova cesta 2/3082, PSČ 054 01, IČO: 36 602 141,
44
09
ZPRÁVA O VZTAZÍCH
k) společností Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s., se sídlem: Levoča, Probstnerova cesta
2/3082, PSČ 054 01, IČO: 36 594 849.
8. Tato zpráva o vztazích zároveň pojednává o vztahu mezi společností Nemocnice Podlesí a.s. a AGEL a.s.
– organizačná zložka, se sídlem: Bratislava I, Prepoštská 2088/6, PSČ 811 01, IČO: 46 356 380.
II. Smlouvy uzavřené mezi propojenými osobami
Mezi společností Nemocnice Podlesí a.s. a propojenou osobou
společností AGEL a.s. byla v roce 2013 uzavřena:
 Dohoda o finančním vypořádání z titulu skupinové registrace k DPH ze dne 1.7.2013. Dohoda upravuje
vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při konečném rozdělení majetkových prospěchů a ztrát
vyplývajících z jejich skupinové registrace dle zákona o DPH za rok 2012. Společnost Nemocnice Podlesí a.s.
obdržela vyrovnání v celkové výši 5 008 032 Kč.
 Smlouva o využití služeb ze dne 1.6.2013. Předmětem je oprávnění využívání internetového připojení
poskytovatele, zabezpečení a služby správy. Cena za poskytnutou službu byla sjednána ve výši 1 000 Kč
měsíčně, mimo DPH. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou.
 Smlouva o spolupráci při zajišťování přípravy a realizace zdravotnických výkonů v rámci skupiny AGEL
ze dne 13.9.2013. Předmětem je stanovení rámcových povinností smluvních stran při přípravě a realizaci
zdravotnických výkonů a stanovení odměny společnosti AGEL za její marketingovou, obchodní a koordinační
činnost. Odměna byla sjednána ve výši 5 % z částek uvedených ve smlouvě po odpočtu provize Partnerské
agentury, tj. částka bez DPH. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou.
společností MARTEK MEDICAL a.s. byla v roce 2013 uzavřena:
 Smlouva o poskytnutí věcného daru – EES generátoru GEN 11 v celkové hodnotě 1 Kč. Smlouva byla
uzavřena dne 1.3.2013.
 Smlouva o využití služeb ze dne 1.6.2013. Předmětem je oprávnění využívání internetového připojení
poskytovatele, zabezpečení a služby správy. Cena za poskytnutou službu byla sjednána ve výši 1 000 Kč
měsíčně, mimo DPH. Smlouva byla uzavřená na dobu neurčitou.
45
09
ZPRÁVA O VZTAZÍCH
 Smlouva o propagaci při pořádání akce „Setkání primářů AGEL anesteziologicko–resuscitačního oddělení“
konané dne 6.6.2013 v Šumperku. Celková cena za propagaci byla dle této smlouvy sjednána ve výši
5 000 Kč. Smlouva byla uzavřena dne 3.6.2013.
společností Repharm, a.s. byla v roce 2013 uzavřena:
 Smlouva o poskytnutí finančního daru ze dne 13.2.2013 na zdravotnické účely a rozvoj zdravotnického zařízení ve výši 285 000 Kč.
 Smlouva o poskytnutí věcného daru ze dne 29.3.2013 formou 6 ks vitamínových přípravků v celkové
hodnotě 1 181,74 Kč.
 Smlouva o vyžití služeb ze dne 1.6.2013. Předmětem je oprávnění využívání internetového připojení
poskytovatele, zabezpečení a služby správy. Cena za poskytnutou službu byla sjednána ve výši 1 000 Kč
měsíčně. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou.
 Smlouva o propagaci ze dne 8.11.2013 při pořádání akce „Zaměstnanec roku Nemocnice Podlesí 2013“,
konané dne 22.11.2013 v prostorách kulturního domu Trisia v Třinci. Celková cena za propagaci byla sjednána
ve výši 8 200 Kč.
společností Nemocnice Český Těšín a.s. byla v roce 2013 uzavřena:
 Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání uzavřená dne 17.12.2013 za účelem provozování
ambulantních služeb neurologické ambulance nacházející se v areálu nemocnice. Celková výměra
prostor činí 50,46 m2. Úhrada nájemného byla stanovena ve výši 5 235 Kč bez příslušné sazby DPH měsíčně.
Smlouva byla sjednána na dobu neurčitou.
společností Nemocnice Nový Jičín a.s. byla v roce 2013 uzavřena:
 Kupní smlouva ze dne 26.4.2013. Účelem smlouvy je prodej sanitního automobilu. Volkswagen Transportér,
RZ 4T2 4733. Kupní cena byla stanovena na základě znaleckého posudku a činí 96 500 Kč včetně DPH.
 Smlouva o užívání nebytových prostor ze dne 17.12.2013. Předmětem užívání jsou nebytové prostory
společně s jejich příslušenstvím a vybavením o celkové výměře 115,15 m2 2 dny v týdnu a 54 m2 1 den v týdnu,
celkem 169,15 m2, tvořené místnostmi č. 2.46, 2.47, 2.48, nacházející se v 2. nadzemním podlaží budovy bez
čísla popisného v Novém Jičíně, postavené na pozemku parc. č. st. 1095/1. Úplata za užívání byla stanovena
ve výši 2 233 Kč, za služby 2 788 Kč měsíčně. Smlouva byla sjednána na dobu určitou, a to na dobu 1 roku.
46
09
ZPRÁVA O VZTAZÍCH
společností 1. Oční s.r.o. byla v roce 2013 uzavřena:
 Kupní smlouva ze dne 30.10.2013. Účelem smlouvy je prodej osobního automobilu Škoda Fabia 1,2/47 kW,
RZ 3T3 5122. Kupní cena byla stanovena na základě znaleckého posudku a činí 36 500 Kč včetně DPH.
Z těchto výše uvedených smluv a dohod nevznikla společnosti Nemocnice Podlesí a.s. žádná újma.
Představenstvo společnosti prohlašuje, že výše uvedené smlouvy byly uzavřeny na základě běžných obchodních
podmínek. Ceny služeb plnění odpovídají cenám obvyklým a podmínkám obvyklým v obchodním styku.
V běžném účetním období nadále trvala platnost smluv uzavřených v předchozích účetních obdobích, především
Smlouvy o poskytování a zprostředkování služeb, Dohody o finančním vyrovnání z titulu skupinové registrace
k DPH, Licenční smlouvy k ochranným známkám, Rámcové kupní smlouvy o dodávkách zboží (zdravotnického
materiálu) a rámcové smlouvy kupní (konsignační sklady). Ceny služeb plnění a dodávek odpovídají cenám
obvyklým a podmínkám obvyklým v obchodním styku.
III.
Úkony učiněné v zájmu propojených osob
V zájmu propojených osob společností, kterou jsou společností známy, nebyly učiněny žádné jiné právní úkony.
IV.
Opatření přijatá v zájmu propojených osob
V účetním období roku 2013 nebyla ovládající osobou společností AGEL a.s. přijata nebo uskutečněna žádná
opatření v zájmu nebo na popud ovládajících osob, z nichž by vznikla újma nebo prospěch, výhoda či nevýhoda.
V.
Závěr
Tato zpráva je zpracována za poslední účetní období, tj. za období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013
statutárním zástupci společnosti Nemocnice Podlesí a.s. a bude předložena k přezkoumání dozorčí radě
a auditorovi, který bude provádět kontrolu účetní závěrky ve smyslu zvláštního zákona. Vzhledem k tomu, že
společnost je povinna ze zákona zpracovávat výroční zprávu, je tato zpráva k ní připojena jako její nedílná součást.
V Třinci dne 31.1.2014
Ing. Petr L
Liškář
místopředseda představenstva
společnosti Nemocnice Podlesí a.s.
MUDr. Ka
K
rel Lukeš, M
Karel
MBA
avenstva společnosti
společno
předseda předsta
představenstva
Nemocnice Podlesí a.s.
47
10
ZPRÁVA DOZORČÍ RADY
Zasedání dozorčí rady společnosti Nemocnice Podlesí a.s. bylo svoláno na 4.4.2014 a bude projednávat návrh
usnesení tohoto znění:
1) Dozorčí rada v rámci své kontrolní činnosti dospěla k závěru, že účetní zápisy jsou vedeny řádně, v souladu se
skutečností, a že podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami
a pokyny valné hromady. Dozorčí rada proto nemá k činnosti představenstva žádné výhrady.
2) Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku za rok 2013 a k této účetní závěrce nemá žádné připomínky ani
výhrady.
3) Dozorčí rada přezkoumala návrh na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2013
předložený představenstvem společnosti Nemocnice Podlesí a.s. a k tomuto návrhu nemá žádné připomínky
ani výhrady.
4) Dozorčí rada přezkoumala zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a k této zprávě o vztazích nemá
žádné připomínky ani výhrady.
5) Dozorčí rada přezkoumala výroční zprávu včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti Nemocnice
Podlesí a.s. za rok 2013 a k této předložené zprávě nemá žádné připomínky ani výhrady.
6) Dozorčí rada společnosti projednala auditorskou zprávu. V průběhu projednávání nebyly členy dozorčí rady
vzneseny žádné námitky, a proto dozorčí rada doporučila valné hromadě schválit účetní závěrku společnosti
Nemocnice Podlesí a.s. za rok 2013.
MUDr. Filip Horák, MBA
předseda dozorčí rady
společnosti Nemocnice Podlesí a.s.
48
11
ZÁVĚREČNÝ VÝROK AUDITORA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE, VÝROČNÍ ZPRÁVĚ
A ZPRÁVĚ O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI
49
11
50
ZÁVĚREČNÝ VÝROK AUDITORA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE, VÝROČNÍ ZPRÁVĚ
A ZPRÁVĚ O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI
Download

Výroční zpráva Nemocnice Podlesí a.s. za rok 2013