2011
JARNÍ
Z P R AV O D A J R A D Y O B C E
Z OBSAHU
Zpravodaj dvacetiletý (str. 1)
Galerie Mutěňáků - Mutěničtí Mužáci (str. 8)
Škola pro život (str. 10)
Vinohrady na Slovensku Moravském (str. 14)
K pramenům živé vody (str. 16)
Den otevřených sklepů (str. 21)
Mutěnický fotbal (str. 24)
Zpravodaj dvacetiletý
Fa š a ň k 2 011
daji dostanou nejenom k našim čtenářům
z Mutěnic, ale seznámí se s nimi i naši
rodáci vlastně po celém světě, protože i jim
Naše Mutěnice posíláme. Již nějaký ten čas
je zpravodaj zveřejňován také na webových
stránkách obce.
Mohli bychom dlouho pokračovat ve výčtu
našich aktivit, které náš čtvrtletník poskytuje, ale to víte nejlépe vy sami.
Naše periodikum přispělo výrazně při
přípravě a vydání knihy o Mutěnicích „Mutěnice –dějiny vinařské obce“, ve které se
objevilo mnoho článků z Našich Mutěnic.
Na rozdíl od dalších informačních mutěnických médií se náš čtvrtletník dostane
opravdu do každé rodiny, ke každému
z nás.
Rádi přivítáme další přispěvatele, každý
podnět, každý příspěvek, který povede ke
zlepšení naší práce. Psané slovo je zatím
pro mnohé z nás, a zejména starší čtenáře,
stále dostupnější, než elektronická forma,
a také to ještě nějakou dobu zůstane.
Popřejme proto Zpravodaji, aby ještě
dlouho informoval naše obyvatele. My,
kteří tento časopis připravujeme, se o to
budeme, pokud nám to zdraví i podmínky
dovolí, snažit co nejvíce. Budeme se snažit
zkvalitňovat naši práci, aby informace které
budeme přinášet byly co nejlepší.
Určitě jste si všimli, že Zpravodaj, který
dostáváte do rukou, vypadá trochu jinak.
Má barevnou obálku a celkově novou úpravu. Má to samozřejmě svůj důvod. Naše
periodikum slaví v tomto roce dvacet let od
jeho prvního vydání v roce 1991. Mutěnice
byly jedny z prvních obcí na okrese, které
začaly s informováním svých občanů touto
formou.
Na vydání prvního čísla se podíleli pouze
dva lidé, tehdejší starosta obce pan František Vaculovič a paní učitelka Blanka Karbusová. Pak už se zapojili i někteří nynější
členové redakční rady.
Za celou dobu vydávání se pochopitelně
vystřídalo mnoho přispěvatelů jednotlivých
rubrik, kteří spoluvytvářeli nynější podobu
Našich Mutěnic. I rubriky se několikrát
měnily podle situace.
V rubrice vinohradnictví a vinařství, do
které dlouhou dobu dodával své příspěvky
pan profesor Švejcar, se naši vinaři dozvídají
mnoho cenných poznatků jak pro pěstování
vinné révy, tak i pro správnou výrobu vína.
Rubrika Historie naší obce přinesla za
dobu svého trvání mnoho informací o dávné
i nedávné minulosti naší obce. Mnohdy to
byly informace unikátní.
V Galerii Mutěňáků jsme představili
mnoho našich spoluobčanů, které by bez
našich článků ani nikdo neznal, a nevěděl,
co naši občané dokázali.
Hlavně mezi našimi spoluobčankami
oblíbená Společenská kronika je zdrojem
informací o našich rodácích od kolébky až
po hrob.
Informace o kulturních, sportovních
a společenských akcích se díky Zpravo-
Šéfredaktor
Pavel Trávník
1
SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, ve chvíli, kdy píši
tento článek, je první jarní den a za okny to
také tak vypadá. Sluníčko hřeje, lidé upravují
předzahrádky, práce ve vinici začala plným
proudem. Věřme, že to vydrží, a že nás zima
již nepřekvapí. A tak Vám přeju do těch prvních
jarních dní i do těch dalších hodně elánu, prožijte veselé Velikonce a jak jste si jistě všimli,
má náš zpravodaj nový obal. Vždyť si to k těm
svým 20. narozeninám jistě zaslouží.
V minulých dnech jsem obdržel rezignaci na
funkci obecního kronikáře od pana Ladislava
Prčíka. Tuto zodpovědnou a velmi náročnou
práci vykonával 20 let a věřte, že za ta léta
popsal nějakých stovek stran naší kroniky.
K práci přistupoval velmi zodpovědně, poctivě sbíral data jak na úřadech, tak i z tisku
a místních událostí. Je až s podivem, jak
krásný rukopis a schopnost „být v obraze“ si
uchoval až do tohoto vysokého věku. Touto
cestou bych mu chtěl jako zástupce celé obce
ze srdce poděkovat za léta spolupráce a do
dalších let mu popřát hodně zdraví, spokojenosti a stále veselého ducha.
Zima by měla být období klidu jak pro přírodu, tak i pro nás, pro lidi. Ale v poslední době
o této myšlence docela pochybuji, protože
i v tomto období není tolik času na odpočinek.
Přesto doufám, že krátké dny a dlouhé večery
přispěly aspoň k částečné regeneraci sil
a dostatečnému odpočinku a teplé sluneční
paprsky v prvních dnech měsíce března v nás
vzbudily radost z přicházejícího jara.
Co se bude dít během roku u nás v obci
už naznačilo schválení rozpočtu rok 2011
v polovině měsíce prosince minulého roku,
kdy zastupitelstvo schválilo rekonstrukci
a vybudování vozovek v ulicích Ke Trojici
a Sklepní. V ulici Sklepní je potřeba vybudovat
i nový vodovod a dokončit plynovod.
Také věřím, že v ulici Nádražní odstraníme
panely z chodníku a nahradíme je zámkovou
dlažbou.
Dále má zastupitelstvo v úmyslu vybudovat
nový letní kulturní stánek v lokalitě za restaura-
cí Pod Bůdama, kde se už pravidelně pořádají
vinařské dny a zrealizováním této myšlenky
se otevře větší prostor pro kulturu a pořádání
různých akcí v této atraktivní lokalitě.
Letošní rozpočet byl schválený v mírně
úsporném režimu. Jednak nás k tomu vedla
zkušenost z nenaplňování daňových příjmů
v loňském roce, ale hlavně splácení úvěru,
který si obec vzala na rekonstrukci mateřské
školy. Přesto si myslím, že práce v obci bude
po celý rok dost a opět se objeví něco nového
nebo zrekonstruovaného.
Velikonoce – největší křesťanské svátky
jsou tady. Přeji Vám jejich klidné prožití
a jarní sluníčko ať Vás nabíjí pozitivní
energií.
Petr Bíza
MVDr. Dušan Horák
starosta obce
2
Usnesení z II. veřejného jednání Zastupitelstva obce Mutěnice,
ze dne 15. prosince 2010
7. Přechodnou finanční výpomoc pro ZŠ
a MŠ Mutěnice ve výši 2.100.000,8. Rozpočtové opatření č. 5 povýšení na
straně příjmů ve výši 634 500,- a na straně
výdajů ponížení ve výši 255 800,- Kč
9. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů – výše poplatku je 220,- Kč na
obyvatele obce
10. Rozpočet Obce Mutěnice na rok 2011
s celkovými příjmy ve výši 47 861 000,- Kč
a celkovými výdaji ve výši 44 052 400,Kč. Přebytek rozpočtu bude brán jako
rezerva roku 2011
11. Měsíční odměny a příplatky poskytované
členům zastupitelstva obce dle NV č.
20/2009 dle předloženého návrhu, který
bude nedílnou součástí tohoto usnesení
12. Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
Obci Mutěnice pro SDH Mutěnice
A. ZO vzalo na vědomí:
1. Kontrolu úkolů z 23. jednání ZO
B. ZO schválilo:
1. MPZ č. 23/2010 bezúplatný převod p.č.
1747/1 o výměře 514 m2 z ČR – Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových
na Obec Mutěnice z důvodu rozšíření
komunikace a chodníku v ul. Ořechová
2. MPZ č. 24/2010 úplatný převod p.č.
1747/3 o výměře 798m2 z ČR – Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových
na Obec Mutěnice z důvodu rozšíření
komunikace a chodníku v ul. Ořechová.
Cena dle znaleckého posudku
3. MPZ č. 25/2010 prodej pozemku p.č.
1947/50 v k.ú. Mutěnice o výměře
6 m2 za cenu 110,- Kč/m2 panu Petru
Miklicovi, Ostrava - Poruba, za účelem
dotvoření parcely pod lisovnou
4. MPZ č.26/2010 výkup pozemku p.č.
1667/2 v k.ú. Mutěnice – 3 m2 za cenu
70,- m2 od manželů Petera a Ludmily
Konečných, Mutěnice 337, za účelem
rozšíření komunikace a chodníku v ul.
Ořechová
5. MPZ č.27/2010 předběžný souhlas prodej části pozemku p.č. 1678/1 v k.
ú. Mutěnice – cca 28 m2 za cenu 110,m2 paní Lence Mazuchové, Hodonín za
účelem rozšíření parcely RD
6. Darovací smlouvu mezi obcí Mutěnice
a Jihomoravským krajem na bezúplatný
převod pozemků p.č. 1580/7 – 848 m2,
1580/ 8 – 1478 m2, 1580/ 9 – 88 m2
z majetku JMKr. do majetku Obce Mutěnice
C. ZO neschválilo:
1. MPZ č. 28/2010 směna pozemků p.č.
7194/1 a p.č. 7184 (vlastník obec Mutěnice) o výměře 5411 m2 za pozemek p.č.
2457/2 (část PK4009/5) (2/3 Rozehnal)
o výměře 1581 m2 (Rozehnal, Valiček) .
Rozdíl výměry činí 4357 m2 a je oceněn
dle BPEJ na 29.192,- Kč (doplatek p.
Rozehnala)
D. ZO pověřilo:
1. RO provedením nezbytně nutných rozpočtových opatření do konce roku 2010
2. Starostu a místostarostu jednat s fa. Vak
3
Hodonín o dohodě o majetkovém vypořádání
3. Starostu obce podepsat darovací smlouvu
s JMK
4. Starostu obce podepsat smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro obec Mutěnice pro
SDH
p. Tomáše Konečného jako zástupce
spolupracujícího s pořizovatelem (MěU
Hodonín, odbor rozvoje města) v rámci
procesu pořízení ÚP Mutěnice
C.
Usnesení z III. veřejného jednání Zastupitelstva obce Mutěnice,
ze dne 10. března 2011
A. ZO vzalo na vědomí:
označen jako p.č. 2457/2 (podíl 2/3)
o výměře 1054 m2 za cenu dle znaleckého
posudku panu Svatoslavu Rozehnalovi,
Mutěnice, za účelem narovnání majetkoprávních vztahů
7. MPZ č.5/2011výkup části pozemku
PK p.č. 4009/5 v k.ú. Mutěnice – GP
označen jako p.č. 2457/2 (podíl 1/3)
o výměře 527 m2 za cenu dle znaleckého
posudku panu Milanu Valíčkovi, Mutěnice,
za účelem narovnání majetkoprávních
vztahů
8. MPZ č. 7/2011 prodej pozemků p.č.
1947/18 a 1947/34 o celkové výměře
148 m2 za cenu 110,- Kč/m2 paní Daně
Zimolkové, Mutěnice 905, za účelem
využívání pozemků s provozem penzionu.
9. Kupní smlouvu č. USZVM/BHO/7257/
2010-BHOM mezi ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
a Obcí Mutěnice na odkup pozemku
p.č. 1747/3 za kupní cenu ve výši
71.633,00 Kč
10. Odměny členům ZO dle předloženého
návrhu, který je nedílnou součástí tohoto
usnesení
11. Rozpočet sociálního fondu na rok 2011 dle
předloženého návrhu, který je nedílnou
součástí tohoto usnesení
12. Rozpočtové opatření č. 1, a to na straně
příjmů ve výši 502 200,- a na straně výdajů 1 241 900,-.
13. Pořízení nového ÚP a zároveň určilo
1. Kontrolu úkolů ze II. veřejného jednání
ZO
B. ZO schválilo:
1. MPZ č.29/2010 výkup pozemků pod
komunikací Tržní dle GP za cenu 70,Kč/m2 z důvodu rozšíření komunikace
a chodníku v ul. Tržní
2. Nevydání změny č. 2b UP sídelního útvaru
(UP SÚ) Mutěnice plocha pro fotovoltaickou elektrárnu v lokalitě Zbrod. Důvodem
je odstoupení od podnikatelského záměru
3. MPZ č.1/2011 prodej pozemků p.č.
1947/20 a 1987/3 v k.ú. Mutěnice
o výměře 152 m2 za cenu 110,- Kč/m2
a 120 m2 za cenu 44,-Kč/m2 manželům
Froňkovým, Mutěnice 1188, za účelem
dotvoření parcely RD a nádvoří u RD
4. MPZ č.2/2011 bezúplatný převod p.č.
162/16 o výměře 363 m2 z majetku PF
ČR, Praha do majetku obce Mutěnice za
účelem dotvoření parcely pod komunikací
Luční
5. MPZ č.3/2011 prodej pozemku p.č. 70/3
v k.ú. Mutěnice – 5 m2 za cenu 110,Kč/m2 panu Vojtěchu Pavelkovi, Mutěnice
875 za účelem dotvoření parcely pod
stavbou RD
6. MPZ č.4/2011výkup části pozemku
PK p.č. 4009/5 v k.ú. Mutěnice – GP
4
se sídlem v Brně za účelem narovnání
majetkoprávních vztahů
D.
ZO neschválilo:
ZO uložilo:
1. RO provést opatření vyplývající ze zprávy
o kontrole kontrolního výboru ze dne
17.2.2011
2. KV a FV provést kontrolu využití finančních
prostředků na rekonstrukci MŠ v Mutěnicích
1. MPZ č. 6/2011 darování pozemků p.č.
1580/4, 1580/5, 1580/6 o celkové
výměře 776 m2 Jihomoravskému kraji
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
že se množství vytříděného odpadu oproti r.
2009 nezvýšilo (v r. 2009 124,556 tun, v r.
2010 123,472 tun), tedy občané Mutěnic
trochu usnuli na vavřínech. Jediné co se
nám zvedá, a to výrazně, je celkové množství
pytlů. V roce 2009 byl nárůst necelých
2 tisíc pytlů, v roce 2010 dokonce už téměř
3 tisíce. Přitom celkové množství vytříděného
odpadu je o něco málo menší. Co se týká
komunálního odpadu, jeho množství se drží na
srovnatelné hladině s předchozími roky. Prosba občanům: pokud dáváte pytel k vyvezení
(mimochodem vždy první pondělí v měsíci
a následující úterý!!), měl by být plný a nikoliv poloprázdný, jak tomu v mnoha případech
bývá. Obec tak zbytečně vynakládá další prostředky na více pytlů, které nejsou zadarmo,
a životnímu prostředí to taky neprospěje!
Provoz kompostárny a sběrného dvora
funguje naplno, hlavně kompostárnu využívá
velké množství občanů Mutěnic. I v letošním
roce navážíme a drtíme réví od vinařů, což
je další bonus pro občany. Oproti r. 2009
se zvýšilo i množství vytříděného odpadu na
sběrném dvoře, i když je to trochu zkreslené,
jelikož sběrný dvůr začal fungovat až v průběhu r. 2009. Potvrzuje se, že pokud jede občan
na skládku, tak už většinou veze odpad, který
nelze dále třídit, a proto skončí odpad ve
skládce a nikoliv na sběrném dvoře. Pořád
dominuje pytlový sběr. I když, jak je vidět
v tabulkách, zvyšuje se spíše počet vyvezených pytlů než hmotnost vytříděného odpadu.
Lidé totiž do jednoho pytle vkládají stále méně
a méně odpadu, a to není dobře.
V přiložených tabulkách vytříděného
i vyprodukovaného odpadu je dále vidět,
Přehled odpadů v letech 2000 – 2010
vše
v tunách
Plast
Papír
Kompozit.
obaly
Sklo
bílé
Sklo
barevné
TKO
2000
2001
2002
2003
1,313
7,950
9,040
11,033
0,720
0,600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,700
10,000
6,25
9,607
146,160
567,47
646,75
653,15
5
2004
2005
2006
2007
2008
2009
SD
2010
SD
19,176
19,683
21,327
26,303
22,219
30,513
2,56
30,778
2,45
22,847
26,807
32,492
39,137
46,099
47,638
3,01
42,047
7,2
1,380
1,413
1,820
1,674
1,664
0
0
2,477
1,424
1,754
8,509
22,795
27,665
32,728
35,312
680,44
1142,59
939,55
838,34
941,96
1,907
5,714
33,214
929,63
2,308
6,004
2,96
27,705
2,02
931,07
SD = sběrný dvůr (v provozu od června 2009)
ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD A KANALIZACE
dne 20.12.2010. Dle prováděcí vyhlášky č.
428 zákona o vodovodech a kanalizacích je
stanovena průměrná spotřeba cca 46 m3 za
osobu za kalendářní rok. Při zvýšení stočného o 2,- Kč tedy čtyřčlenná rodina zaplatí za
rok o necelých 400 Kč více. Pro srovnání
ještě jednou uvádíme porovnání s největším
provozovatelem kanalizací v regionu VaKem
Hodonín, a.s.
Jak už bylo avizováno v předchozím vydání
Našich Mutěnic, došlo pro rok 2011 po třech
letech ke zvýšení ceny stočného na 26,75
Kč (včetně DPH). Důvodem jsou stále se
zvyšující náklady na provoz zejména ČOV,
kdy středisko 02 ČOV je od prvopočátku
ve ztrátě a je dotováno činností střediska
01- Skládka. Zvýšení ceny bylo schváleno
valnou hromadou společnosti na svém jednání
Pytlový sběr v letech 2004 - 2010
vše
v ks
Plast
Papír
Kompozit.
obaly
Celkem
pytlů
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2.501
3.176
4.314
5.980
6.290
7.244
8.877
1.514
2.190
2.631
4.007
4.391
5.106
6.100
705
930
1.484
1.416
1.382
1.657
1.851
4.720
6.296
8.429
11.403
12.063
14.007
16.828
Pozn: nárůst množství pytlů oproti r. 2009 o více než 20%!!
Průměrný vývoz v kg/1 pytel 2004 - 2010
vše
v kg/pytel
Plast
Papír
Kompozit.
obaly
Celkem
průměr
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
7,67
6,20
4,94
4,40
3,53
4,21
3,47
15,09
12,24
12,34
9,77
10,50
9,33
6,89
1,96
1,52
1,23
1,18
1,20
1,15
1,25
9,20
7,61
6,60
5,89
5,80
5,72
4,46
Pozn: výrazný pokles průměrného množství tříděného odpadu v pytlech od r. 2004, kdy byl
pytlový sběr zaveden až dodneška. Více než o polovinu!!
6
Srovnání ceny za stočné v Mutěnicích a ve spol. VaK Hodonín, a.s:
R. 2008:
R. 2009:
R. 2010:
R. 2011:
Mutěnice
včetně DPH (bez DPH)
VaK Hodonín
včetně DPH (bez DPH)
Rozdíl
24,50 (22,48)
24,50 (22,48)
24,73 (22,48)
26,75 (24,32)
24,78 (22,74)
25,60 (23,48)
27,23 (24,75)
28,40 (25,82)
+ 0,28 Kč
+ 1,10 Kč
+ 2,50 Kč
+ 1,65 Kč
Začátkem března jste všichni obdrželi vyúčtování stočného za r. 2010 a informaci o ceně
za r. 2011. V průběhu května a června Vám
budou dále zaslány dodatky smluv, kde bude
informace o nové ceně. Do budoucna bude
vyřešena změna ceny tak, abychom nemuseli vždy uzavírat nové dodatky. Tím výrazně
ulevíme administrativě, kterou se snažíme
držet na nejnižší možné úrovni. Vždyť celou
kancelářskou práci zvládá a troufnu si říct, že
kvalitně, jediná pracovnice. A na tom bychom
nechtěli z úsporných důvodů do budoucna
nic měnit.
Na závěr jedna prosba všem našim občanům. Nevypouštějte do kanalizace to, co
patří do koše! Pracovníci ČOV neustále řeší
problém, nejvíce na „přečepávačce“ na Malé
Straně, se zanesenými čerpadly. Ta jsou
obalena zejména vlhčenými ubrousky, které
se používají většinou pro kojence, a které po
použití někteří nezodpovědní občané splachují do kanalizace. Tyto ubrousky se samozřejmě
nerozpustí ani nepřečerpají, ale naopak usadí
se na čerpadlech, která jsou pak nefunkční.
Tímto nezodpovědným jednáním nám jenom
přidávají práce.
Petr Blaha, jednatel
Skládka Hraničky, spol. s r.o.
7
Jen ve zpěvu, jen ve zpěvu jsme našli sladkou úlevu.
K decenniu Mutěnických Mužáků
Ano, je tomu už deset roků. Bylo to v pondělí
12. února roku 2001 v 18,00 hodin ve staré
škole, kdy se na první zkoušce mužského
pěveckého sboru sešlo devět nadšených
zpěváků: bratři Franta a Jožka Sečkovi, Tonda
Patočka, Jenda Plchut, Laďa Hanák, Mirek
Svoboda, Mirek Varmuža, Jenda Skočík a Vojta Vrba. Začali tak s pravidelným pondělním
nácvikem.
Předcházela tomu však již někdy před hody
r.2000 iniciativa tehdejšího duchovního správce důstojného pána P. Jiřího Čekala k založení
mužáckého pěveckého sboru. Vždyť v jeho
rodném Lanžhotě slavil podobný soubor už
nějaká desetiletí.
„Ústně byl založen náš sbor u mě ve sklepě,
kdy jsme chutnali mladá vína spolu s Jendou
Plchutem, Jaroslavem Blahou, Františkem
Jochem a Josefem Valentou, to bylo 18. listopadu r. 2000,“ vzpomíná Fana Sečka. A spolu
s Jendou Plchutem pokračovali a organizovali
jeho začátky. Třeba tím, že ještě pak s Mirkem
Svobodou zajeli do Moravské Nové Vsi, bylo to
v lednu 2001, kde působili Mužáci také už přes
dvacet let, tam bylo možné čerpat z jejich zkušeností a rad. Sestra Franty, provdaná v Týnci,
sehnala do začátků nějaké písničky, zařídila šití
krojů včetně košil. Lanžhotský Jožulka Uher,
známý skladatel podlužáckých písní pro sbor
složil píseň „Tý mutěnští regrúti“. Na druhé
únorové zkoušce byl vítaným hostem vedoucí
sousedního sboru z Dubňan Jožka Macek se
svými připomínkami, ba s pozváním na tehdejší
srpnové posvěcení a odhalení sochy svatého
Urbana pod Dubňanskú Horú.
Přibývali postupně další členové, uměleckým
vedoucím se stal Jožka Ilčík, organizačním pak
Milan Mráz. Sbor pilně a pravidelně nacvičoval.
Měl už také proč. Nečekaně, téměř na poslední
chvíli, byl požádán na první jeho vystoupení
v sále kulturního domu u příležitosti oslav 50ti
letého výročí otevření nové školy v Mutěnicích.
„Bylo nás jen něco přes deset při tehdejší
produkci, ale i tak debut byl před návštěvníky
zdařilý“ – zaznamenává kronika sboru.
První přespolní vystoupení se uskutečnilo
na tradičním prušáneckém Májovém zpívání.
„Coby elévové jsme tu poměřili své pěvecké
schopnosti s dalšími osmi sbory. Poprvé jsme
se tu také společně vyfotografovali“ – zaznamenává opět kronika.
O prvním vystoupení venku v přírodě byla již
zmínka, bylo to u dubňanské sochy sv. Urbana. Zatímco do Prušánek jsme jeli osobními
auty, pod „Horu“ na koňském povozu Jendy
Knedlíka.
V září toho roku sbor také začal s organizací
vinařských slavností, které pak spolu s podzimním žehnáním vína, účastí na hodových
pondělcích, vystupováním u Živého Betléma
a Vánočním koncertu, na jaře pak přehlídkou
mužáckých sborů – to jsou dodnes pravidelné
akce mutěnického mužského pěveckého sboru. Ty jsou Mutěňákům dobře známé.
Počet členů se pochopitelně měnil. Bylo jich
někdy i málo přes dvacet. Někdy třeba jen 16
a při vystoupení několikrát jen devět či deset.
Jednou se dokonce sbor musel rozdělit pro
dvě současná vystoupení, bylo to pro Sádek
u Třebíče a Týnec na Podluží, aby se uspokojila současná pozvání.
Sbor za tu dobu ztratil Jožku Sečku, přestali zpívat Jenda Plchut, Vojta Vrba, Jenda
Skočík, Peťa Lamáček, Peťa Holešínský. Do
8
vě, Napajedla, Bohuslavice – mlýn, Lipov,
Velká nad Veličkou, rok 2008 Suchá Loz,
Karlovy Vary, Olomouc, Velké Bílovice, Svatobořice, Praha-Dolní Počernice, Chrlice, rok
2009 Ostrožská Lhota, Spálov v Oderských
vrchách, Ladná, rok 2010 Rakovník a Lány,
Mutěnice u Strakonic a Rohatec. Jedenkrát
se mužáci předvedli na Slovensku v Jelce na
Žitném ostrově a třikrát v Rakousku.
V poslední době se v Mutěnicích stává
tradicí i únorová zabíjačka, spolupořádání
fašaňku a účast na dubnovém otvírání sklepů. S písňovou tvorbou na nás nezapomněl
hudební skladatel Jara Novák z Čejkovic, se
svou zdařilou písní přišel také Milan Mráz.
„Okolo Mutěnic“ – to bylo první CD (i kazeta) Mužáků, je i DVD z vánočního koncertu.
V blízké budoucnosti se dá jistě nějaká další
nahrávka očekávat.
Zaslouží si ti Mutěnští Mužáci figurovat
v galerii?
Ing. Jaroslav Mihola
Ostrožské Lhoty utekl Laďa Hanák, odzpíval
si také vynikající Pepa Vaculík.
To už tak bývá. Přicházejí zase noví….
A ještě statisticky:
V jednotlivých letech roků 2001 až 2010
bylo 8, 17, 19, 21, 22, 25, 26, 25, 17 a 21
akcí, celkem tedy 201 vystoupení. V průměru
tedy 20 ročně.
Místa zpěvu: Mutěnice 90x, Hodonín 19x,
Sádek u Třebíče 9x, Dubňany a Moravská
Nová Ves 6x, Čejkovice 4x, Břeclav, Kroměříž,
Prušánky a Tvrdonice 3x, Dolní Bojanovice,
Lanžhot, Kyjov, Moravský Žižkov, Polešovice,
Poštorná, Ratíškovice a Uherský Brod 2x.
Následuje 36 míst, kde jsme v uvedených
letech také vystupovali: rok 2001 Přerov, rok
2002 Hrušky, Nedakonice, Svratouch, rok
2003 Čeřenice u Sázavy, Týnec, Nesovice,
rok 2004 Buchlovice, Ostrava, rok 2005
Bukovany, Vacenovice, Lužice, Šardice, rok
2006 Charvatská Nová Ves, Mikulčice, Velké
Pavlovice, Rožnov pod Radhoštěm, rok 2007
Kytlice v Lužických horách, Brno na Petro9
ŠKOLST VÍ
PROJEK T „ŠKOLA PRO ŽIVOT“
V letošním školním roce
začala na 1. stupni naší školy vlastní realizace projektu
Škola pro život. Ve všech
třídách již byly realizovány
některé z projektů. Třída 1.A
se seznamovala s pravidly
bezpečného chování v projektu Ať se mi nic nestane.
Děti z 1.B provázela po celý
den domácí zvířata v projektu
Na tom našem dvorečku.
Zatímco děti ve 2.A v projektu Co se skrývá v lese
poznávaly les v jednotlivých
ročních obdobích, všechny
úkoly dětí 2.B směřovaly
k výrobě vlastního leporela.
Třeťáci se v projektu Kde
domov můj seznamovali se
zeměpisnou polohou České
republiky, s jednotlivými kraji
i sousedními státy. Poznávali státní symboly a počítali
s mincemi a bankovkami.
Další z projektových dnů
si dal za cíl vysvětlit dětem
pojem řemeslo a seznámit je
s některými starými řemesly,
která dříve sloužila k obživě
lidí.
V pátém ročníku se děti
zúčastnily Expedice Mars.
A co se při ní dělo? S tím
vás na následujících řádcích
seznámí už samy děti…
V naší třídě 5.A jsme měli
projekt, který se jmenoval
Expedice Mars. Plnili jsme
různé úkoly a ani jsme si
neuvědomili, že jsme vlastně
měli všechny předměty. Přírodovědu jsme měli asi nejvíce,
ale i matematiku, češtinu
a hudební výchovu a bylo to
super! Byli jsme ve dvojicích
a byla i jedna trojice. Když
jsme něco udělali nebo jsme
něco věděli a bylo to dobře, tak jsme dostali měsíční
kamínky. Nejvíce kamínků
získala dvojice Sára a Josefínka - ty měly 57 kamínků.
Plnili jsme různé úkoly na
interaktivní tabuli, byli jsme
i na počítačích a ve třídě jsme
hráli hry. Na interaktivní tabuli
nám paní učitelka pustila něco
o planetách a my jsme museli
rychle psát - třeba kolik má
planeta Neptun Měsíců a jaký
poloměr má Země a další
takové zajímavosti. Kdybychom to vyhráli, jeli bychom
do belgického kosmického
střediska. Většina úkolů byla
na interaktivní tabuli a mně se
nejvíce líbilo, když jsme dělali
osmisměrku a taky, když jsme
zpívali písničku a jak jsme
museli hodně rychle psát.
Tento projekt se mi moc líbil,
doufám, že se to někdy ještě
bude opakovat.
Vendula Hrabinová
10
I když se to nezdá, chodit
do školy může být i velká
zábava. Tomu nasvědčuje
i další projektové vyučování.
Ve třídě 5.A proběhla soutěž
„Expedice Mars“. Výhra byla
velmi lákavá, dva nejlepší
mohou postoupit a zúčastnit
se zájezdu do belgického
kosmického střediska, kde
mohou absolvovat i kosmic-
ký výcvik. Opravdu je to velmi
lákavé, takže se do toho
páťáci pustili s velkou vervou.
Soutěž byla zahájena písničkou od pana Uhlíře a Svěráka „Chválím tě, Země má“,
potom následovalo rozdělení
do skupin po dvou. Po rozdělení se hned všichni pustili do
prvního úkolu. Nebyl ale jednoduchý, museli jsme z videa
na interaktivní tabuli v časovém limitu získat a zapsat
co nejvíce informací. Hned
potom čekala osmisměrka
s názvy různých planet Sluneční soustavy. Následovalo
ještě mnoho pracovních listů
plných otázek a nejrozmanitějších úkolů. Poté se všichni
přestěhovali do počítačové
učebny, kde každý dostal
velký kosmický kvíz. Otázky
byly opravdu těžké, takže
v hledání odpovědí pomohl
počítač. Za každý správně
udělaný úkol dostala dvojice „měsíční kámen“. Tyhle
netradiční body ukázaly na
vítěze a těmi se stala skupina
Josefína Esterková společně se Sárou Ilčíkovou s 56
body. Ale hned za nimi - jen
o bod níže - byla dvojice
Anežka Ilčíková a Jakub Hodes. Projekt se velmi vydařil,
čemuž nasvědčuje velká
spokojenost žáků.
Josefína Esterková
POHÁDKOVÝ DEN V ZŠ MUTĚNICE
Den rozdávání pololetního vysvědčení se na prvním stupni naší školy nesl
v duchu názvu „Z pohádky
do pohádky.“ Hned ráno
usedali do lavic místo žáků
princezny, motýlci, víly,
Karkulky, také kouzelníci či
čarodějnice, dokonce i indiáni a piráti a mnoho dalších
pohádkových bytostí. Místo
vyučování na žáky čekal
pohádkový kvíz. Děti hledaly
po chodbách školy ukryté
soutěžní úkoly a na kartičky
doplňovaly správná řešení.
Žáčkům z prvních tříd pomáhali se čtením zadání starší
kamarádi z páté třídy.
Po hlavní přestávce se
11
všechny děti rozdělily do
sedmi pohádkových tříd,
kde měly přichystány pestré
činnosti. Ve třídě Maxipsa Fíka si povídaly o psích
rasách, četly o psích hrdinech a hrály poznávací hry.
V další třídě s Rákosníčkem
se děti seznámily s planetami
a souhvězdími na obloze.
si děti povídaly, co všechno
vodník v pohádkách dělá,
a malovaly a zdobily vodnické
hrnečky. U Macha a Šebestové děti hledaly utržené sluchátko, pomocí kterého se
dostaly do pohádek. Hledaly
v nich pohádkové dvojice,
skládaly pohádkové puzzle
a zhlédly příběh o Machovi
a Šebestové.
Když skončily činnosti
v jednotlivých pohádkových
třídách, přišla očekávaná
chvíle – rozdávání pololetního vysvědčení. Určitě nejvíce
tento okamžik prožívali žáci
a žačky v prvních třídách.
Vždyť to bylo jejich první
vysvědčení! Pak už je čekal
jen oběd a hurá domů, pochlubit se rodičům, babičkám
a dědečkům s pololetním
hodnocením.
Mgr. Ivanka Vachová
Každý si pomocí papírových hvězdiček zkusil vytvořit
svoje znamení zvěrokruhu.
Ve třídě 4.A se shromáždili
Indiáni z Větrova (to podle
knihy Markéty Zinnerové),
kteří tvořili lepením ze semínek a koření indiánské jídlo.
Mezi další skupinu dětí zavítal
Krakonoš. Děti s ním zhlédly
některé příběhy z Krkonoš-
ských pohádek. Popisovaly vlastnosti Trautenberka,
Krakonoše a dalších postav.
Každý pak zkusil ztvárnit
Krakonošovu podobu. Ve
třídě Boba a Bobka děti
hledaly klobouk kouzelníka
Pokustóna, skládaly puzzle
Boba a Bobka a také si
zacvičily jako pohádkoví
králíci. U vodníka Česílka
12
ZPÍVÁNÍ PRO TANZÁNII
Adventní období spojené s očekáváním
vánočních svátků nás často přiměje k tomu,
abychom mysleli na druhé, mnohdy potřebnější.
Předvánoční období se stalo vhodnou příležitostí k zhodnocení naší celoroční práce
v projektu Tanzánie. Zrodila se myšlenka
ukončit po celý loňský kalendářní rok probíhající sbírku, a to formou předvánočního zpívání
spolu s prodejem žákovských výrobků.
Žáci naší školy po celý rok 2010 za pomoci
učitelů vyráběli drobné upomínkové předměty. A tak se na improvizovaném prodejním
pultu objevily přívěsky, náušnice, náramky,
záložky do knihy, keramické předměty, svícny,
batikované ubrousky, ale i čerstvě napečené
vánoční perníčky, vizovické pečivo a spousta
jiných drobných výrobků. Peníze získané
jejich prodejem budou poslány do Tanzánie
ve prospěch afrických školáků.Všem žákům
a učitelům, kteří se na výrobě těchto předmětů
podíleli, patří veliký dík.
Hlavním programem se stala vlastně taková
malá školní akademie, ve které se předvedla
spousta účinkujících.Všichni chtěli přispět
svým uměním ke zpestření tohoto kulturního
programu.
Klavírní skladbičky se vystřídaly se zpěvem
Rolniček v podání žáků 4.A třídy, tanečnice
z folklórního souboru Dubinka zatancovaly
v krojích malou ukázku ze svého repertoáru
a nechyběly ani malé mažoretky. Sbor Karmelka si přichystal netradiční světové koledy
a hezkou tečkou se stala závěrečná skladba
Haleluja, se kterou vystoupila jako host
i Doubravka Součková, studentka brněnské
konzervatoře. Celý program moderovali Kateřina Prátová a Stanislav Skočík,
Ti se publiku předvedli i jako sóloví zpěváci.
Setkání u vánočního stromečku se pak neslo
ve znamení společného zpívání koled. Kdo
si v tuto poslední adventní neděli našel cestu
do školy, určitě nelitoval. Odcházel nejen
s písní na rtech, ale i s dobrým pocitem, že
zakoupením nějaké maličkosti přispěl na
dobrou věc.
Celá akce na pomoc africkým dětem v rámci projektu Škola škole vyvrcholila ve středu
22.prosince ve škole. Iniciátor projektu Ondřej Horecký přijel do Mutěnic, aby informoval
žáky a učitele o potřebách naší partnerské
školy v Ilasilu. Kapacita tamější školy nestačí
počtu žáků, a proto je třeba postavit novou
budovu. Její obvodové zdivo je již hotovo.
Je však potřeba v práci pokračovat stavbou
střechy, podlahy a dokončením interiérů. Bylo
dohodnuto, že peníze, které byly Ondrovi
předány, budou využity právě na tyto nezbytné práce. V rámci předvánočního koncertu
se vybralo 4152 Kč, během roku 5274Kč,
celková částka, která putuje do Afriky, činí
9 426 Kč.
V polovině ledna odjel Ondřej Horecký do
Tanzánie, aby tam pomáhal při efektivním
využití vybraných finančních prostředků.
V příštím čísle Vás budeme informovat
o podrobnostech.
Mgr. Iva Kovářová,
Mgr. Pavlína Lacinová
13
HISTORIE OBCE
Vinohrady na Slovensku Moravském - Historie z roku 1907.
Orgán zemského vinařského spolku pro Markrabství moravské .
Ředitel spolku Josef Klvaňa.
vosk na oltářní svíce poskytovaly, pro tuto
bohoslužebnou důležitost obzvláštní úctu
měl, ten tím více vážil si vinohradu, neboť:
„tento posvětil sám Kristus, řka při poslední
večeři na víno: „Toto - je Krev má.“
A následkem toho i lid venkovský s nemalou obřadností práce i slavnosti vinohradské
vykonával až skorem do dob nedávných.
Patronem vinic ve veliké úctě chovaným byl
již tehdy sv. Urban.
Rovněž dnes málo kde vědí na Slovácku
o dřívějších rozmanitých dozorcích horenských. Zbyl jedině „hotař“, který s „paličkou“
(holí) a nejvýše s píšťalkou na zaplašení
dotěrných vrabců a špačků vinice obchází,
kdežto dříve jeho popěvku „hájím - hájím“,
neobyčejného důrazu dodávala pistole, ba
i flinta, jíž podle práv starých škůdce vinic,
který se jemu na vyzvání neozval, po vojensku
a beztrestně zastřeliti směl. Hotaři měli službu
dříve tím zodpovědnější, čím přísnější při tom
kterém vinohradě práva měli. Byli volení od
obce nebo od vrchnosti a musili přísahati, než
nastoupili, přísahu takovouto:
„Přísaháme my N. N. (jméno) hotaři hor
vinohradských, Pánu Bohu všemohoucímu,
Otci, Synu i Duchu svatému, Matce Boží
i všem Svatým, i tejto poctivé obci N., jakož
jsme k tejto povinnosti hotařské volení,
že se v takovej službě věrně a spravedlivě
se vší bedlivostí a pilností chovati chceme
a k vinohradům, jak panským, sousedským
i přespolním, kteříkoliv v těchto horách vinohrady své mají, aby se od žádného škoda
na hroznech a ovocích všelijakých nedělala,
Vážení spoluobčané.
Nedávno se mě dostala do rukou výše
uvedená publikace.
Pro zajímavost z ní uvádím:
1. část
V roce 1860 bylo na Moravě celkem
vinic 6.999 jiter, a to jiter vrchnostenských
1.587 a 5.412 jiter selských. Od doby té,
selských kvůli velké dani pozvolna ubývalo,
vrchnostenských pomalu přibývalo. Teprve
v posledním desetiletí i selských vinic na
Moravě, hlavně na Slovácku, přibývati počíná a zajisté ještě přibude, až snížením daně
vinohradní i zvýšení zájmu i zvětšení znalosti
vinařské nastane.
Nejvíce vinic bylo na Moravě a zajisté i na
Slovácku ve století minulém. Počítaloť se za
katastru Josefínského na Moravě 50.856 jiter
vinic. Pustošením lesů od doby té, a tím způsobenou změnou klimatickou, velmi mnoho
vinic bylo opuštěno navždy a též nové nápoje,
hlavně šířící se kořalka působila vydatně na
menší pěstění vína.
K této ploše dlužno připočísti vinice, které
byly občas proměněny v pole a opět na
vinice.
Proto na ochranu jeho tolikerá „práva
horenská čili artikule“, proto ty rozmanité
řády, jimiž sedláci i měšťané, když jim vinohrady byly uděleny, říditi se musili, proto ten celý
aparát úředníků a dozorců viničních v každé
obci, kde víno se pěstovalo.
A lid venkovský, který již ke včelám, jež
14
bedlivě prohlédati i sami též pod ztracením
hrdla nedopouštěti.
A kdožbykoliv zoumyslně škodu učinil,
postižen byl, neprohlídaje žádné přátelství,
ani nepřátelství, dar neb nedar, na něj to
nezatajovati a ku právu horenskému dostaviti
připovídáme a podle všech artikul, kteréž se
na nás vztahují, chovati a podle nich se říditi
chcem. Tohož nám dopomáhej Bůh Otec,
Bůh Syn, Bůh Duch Svatý, na věky požehnaný. Amen.“
Direktivou hotařům v úřadě byla: „Správa
hotařům, kterak v svém povolání chovati se
mají, když se do hor přijímají“ a neměli podle
ní pouze dozor na škůdce dávati, než i „to
také z přísného poručení od jeho milosti Pána
se poroučí, aby nižádné myslivosti střelbou,
ani osidlem a strunami, ani koroptve, ani na
zajíce neprovozovali a toho neprodávali a jestliže by v tom hotaři – nebo kdo jiný postižen
byl – a hotaři o tom hornému, vědouce toho
neoznámili, za to dostatečně, jestli by se to
na ně proneslo, právem hrdlovým jako jiní
zloději trestáni býti mají.“
„Horný“ v tomto nařízení zmíněný, byl nejvyšším úředníkem viničním. Místy nazýván byl
„perkmistrem“. Celý úřad vinohradní, který
měl místy na starosti vybírati desátek vrchnostenský z vína, povinen byl říditi nejdůležitější
práce viničné, míti na starosti řádné a zákonité kupování a prodávání vinohradů a vín, za
stara i pořádků šenkovních a frejunků, pře
rozsuzovati, pych vinohradní trestati atd.,
a skládal se z následujících osob:
z horného či perkmista, rychtáře obecného a dvou konšelů horného, kteréž všechny
vrchnost ustanovila, pak ze dvou konšelů
obecních starších a z písaře z horníků (to
jest. . vinohradníků) starších – nepodezřelých, kteréžto obec volila. Všichni byli ovšem
„přísežní“,tj. pod přísahu vzati.
Tento „horný úřad“ také ustanovoval, kdy se
má „hora“ zarážeti a kdy má býti „vinobraní“.
„Zarážení hory“- znamená uzavření její
takměř naprosté a stávalo se, když začaly
hrozny zaměkat, nejčastěji před svátkem
nanebevzetí Panny Marie (15.srpna) za
rozmanitých ceremonií, modliteb, zpěvu,
kropení svěcenou vodou, ovšem, že místy i za
asistence kněžské. Uprostřed vinic postavil
se na znamení „zaražení“, vysoký stožár (kůl),
na němž kytice posvěcená neděli před tím
v kostele, často ovocem a klasy doplněná,
hotařem vztyčená byla.
Po zaražení hory mimo úřady a hotaře
nesměl nikdo do vinohradů vkročiti. Jednou
kterýsi hotař zastřelil svou vlastní ženu, kteráž
s večeří za ním přišla a jemu se řádně v šeru
poznati nedala. Ba ani hotař sám nesměl
mimo „rúnu“ve vinicích se pohybovati!
Pokračování příště
Ladislav Prčík
15
Udá l os t i ob c e, h od n é p a m ě ti
180 let
V roce 1831 Mutěnice zasáhla cholera. Od počátku září do 2. listopadu zemřelo na
choleru 195 lidí. Dědina byla obklíčena dvěma setninami vojska pluku č. 29 a úplně
uzavřena. Když zemřelo 12 vojáků, potom vojsko odešlo. Byl zřízen cholerový
kerchůvek s kapličkou sv. Rocha.
170 let
V roce 1841 vyhořel celý Medlov a stodoly nahoře.
155 let
V roce 1856 přibyl na kerchůvku litinový kříž na zděném podstavci.
145 let
V roce 1866 táhli dědinou Prusové, kteří jedli na co přišli. Zase se rozmohla
cholera.
120 let
V roce 1891 byl v Mutěnicích otevřen poštovní úřad. Bylo to 1. dubna.
115 let
V roce 1896 zásluhou starosty Petra Prčíka byla postavena jednopatrová budova
obecní radnice nákladem 26 000 korun.
110 let
V roce 1901 měla obec 485 domů, 2151 obyvatel.
90 let
V roce 1921 byla započata stavba silnice od hospody nahoru k Oboře. Stavba
trvala 4 roky. V tomto roce měla dědina 554 domů, 2702 obyvatel.
Vypsal z kroniky Vrbovy rodiny
Ing. Jaroslav Mihola
K PRAMENŮM ŽIVÉ VODY
Živá voda není jenom v pohádkách. Je všude okolo nás a samozřejmě i v nás. Vděčíme
jí za život a všechnu krásu přírody, i když si
to mnohdy ani nepřiznáváme. Globální oteplování a celosvětový úbytek pitné vody vedou
k válkám třetího světa, na druhé straně my,
vyspělá civilizace – ji používáme na splachování. To je tvrdá realita!
Naši předci, Keltové a později Slované, žili
v souladu s přírodou. Uctívali slunce, stromy,
zvířata i životodárnou vodu. Věděli, že každá
je jiná a některá dokonce i léčivá. Takové
prameny a studánky byly posvátné, čištěné
a opatrované kněžkami „vodolenkami“. Starý
pohanský obyčej přikazoval první jarní den
omýt celé tělo studenou pramenitou vodou.
Člověk se tím zbavil všech neduhů a získal
celoroční zdraví. Vlastně „znovu ožil“. Obyčej
byl tak silný, že následné křesťanství jej vzalo
za své. Vždyť samotný „křest“ je prováděn studenou vodou. Pohanští kněží a kněžky zůstali
jen v pohádkách jako vodní víly, rusalky,
16
Prameny a studánky živé vody většinou
nezmizely. Jsou stále. Schován třeba pod
kameny v polích, pod starými věkovitými
stromy, pod bílými kapličkami při cestách,
někde i ve skružích na vesnických návsích
i v rozbahněných prameništích. Trpělivě
snášejí všechna příkoří, kterými je člověk ve
jménu civilizace zahrnuje. Jejich voda stále
dovede osvěžit i vyléčit, jejich klid potěší oči
i duši. Čekají, protože znají svou cenu a své
bohatství, které jim nikdo nemůže vzít.
A my? Jak jsme si ustlali, tak si leháme.
A vodu kupujeme v plastových obalech a za
drahé peníze. Ale určitě již vnímáme, že ta
„obyčejná“ voda kolem nás začíná být čím
dál vzácnější, že se o ní mluví stále častěji,
a že pojem „živá“ vůbec není nadnesený, ale
naopak, jednoznačně vypovídající.
Je dobré si to uvědomit. Živá a mrtvá voda
opravdu není jen v pohádkách. Víly a vodníci
se zatím nemusejí o práci bát, ale bez naší
pomoci, přece jen na všechno nestačí …
žínky či vodníci a hastrmani, a nad prameny
a studánkami převzali patronát světci. Panna
Maria, Svatá Anna, Svatý Vojtěch, Svatý Jan
Křtitel, další a další, jak známe pojmenování
některých pramenů a studánek.
Víra v sílu přírody, v tomto případě víra
v živel vody, tím byla dána do souladu s náboženskou vírou. Rituální zvyky přešly ve velikonoční mokrou pomlázku, šlahačku, mrskut
nebo dodnes místně zachované „otvírání
studánek“ a pro větší úctu věřících byly při
obzvláště významných – léčivých – zázračných pramenech a studánkách postavena
boží muka, kapličky, kaple i kostely a někde
i lázeňská města.
Potoulejme se teď z jara naším blízkým
i vzdálenějším okolím a zastavme se u těchto
mnohdy už téměř zapomenutých, ve své době
však vyhlášených, ba uctívaných míst „živých
vod“, které známe už jen z pověstí, pohádek
a z vyprávění našich dědečků a babiček, kteří
se o ně starali a projevovali jim úctu pramenící
z víry i z obyčejné lidské zkušenosti a slušnosti. Na místech, kde za úplňkových nocí pod
dohledem mrzoutského hastrmana s fajkou
a mokrým šosem tančí křehké víly …
Navštivme zaniklé lázničky, navštivme léčivé
studánky u mariánských kapliček při poutních
místech nebo skrytá v božích mukách, prostě
bezejmenné či s půvabnými názvy (Bezdýnka,
Kohútek, Jordánek, Ilčíčka, Kaštánka), studánky pod mohutnými stromy, při cestách,
v polích, v parcích a v lesích osvěžující časté
i náhodné návštěvníky a poutníky i turisty.
Studánky zvelebené šikovností našich předků
a obnovované hezky i dnes dospělými, ale
třeba i našimi dětmi. Místa, o nichž některých
si myslíme, že už ani nejsou. Bez vstupného,
bez stresu, navštivme je, krásné jen svou
skromnou přirozeností.
Ing. Jaroslav Mihola
17
COŽ
TAKHLE DÁT SI... TROCHU ETIKETY?
ského chování, sebevědomí a individualitu
na veřejnosti, je to vhodné. Stejně tak potom
požadujeme, aby nám děti představovaly své
přátele.
Vždy představujeme společensky méně
významnou osobu osobě významnější, muže
představujeme ženě, mladšího člověka staršímu. V dnešní době je společensky přípustné
představovat se sám. Samozřejmě při větších
společenských příležitostech je vhodné
i v dnešní době být představen někým jiným.
V pracovních příležitostech se představujeme přímo. V tomto případě je lepší představit
se stručně a neokázale. Např. Vaše jméno
a firma, ze které přicházíte.
Při formálnějších příležitostech je vhodnější obřadnější přímé představení. Např.: „
Dovolte, abych se Vám představil“. Není však
vhodné vyhrknout hned jméno. Přijměte ruku
a potom teprve dokončete větu např.: „ jsem
….a přicházím jménem …..firmy“.
Osoby známé či vysoce společensky postavené oslovujeme titulem (např.: pane řediteli,
pane ministře, pane prezidente atd.)
Jména představovaných osob uvádíme
i s akademickým titulem (inženýr, doktor, profesor, akademik, atd.), ve služebním styku je
nutné uvést funkci (ředitel, náměstek, vedoucí
oddělení, prokurátor, primář atd.).
Při představování byste neměli zapomenout
ani stručně charakterizovat zájmy a přednosti
představované osoby. Pomůžete tím navázat
bez obtíží konverzaci mezi představeným člověkem a kolektivem, který ho přijímá.
Po úvodní formuli se oba představovaní
jemně ukloní a společensky významnější
osoba nabídne ruku ke stisku (to je v našich
podmínkách povinností, opomenutí by mohlo
být vykládáno i jako urážka). Zvykem je i při
stisku rukou pronést jednu z variant věty „těší
Kdy a jak se představovat
Představovat se nemusíme kdekoliv,
zejména, kde je větší počet lidí, stejně tak
i v autobusu, vlaku. I pokud si přisedáme
v restauraci k někomu ke stolu, není nutné se
představovat. Pokud někoho na ulici žádáte
o radu, taktéž. Představování je vhodné při
úředních a pracovních jednáních. Je vhodné
se představit, když vyzýváte ženu k tanci,
a když s ní tančíte vícekrát, je to společensky
nutné. Při hlubším zájmu o druhou osobu je
samozřejmé, že se představíte. Pro ženu, která se baví více než jen zdvořilostními frázemi
s mužem, jehož jméno nezná, je společensky
nepřijatelné. Muž se v tomto případě představuje vždy. Žena má ve společenském styku
vždy výsadní postavení před muži. Muž se
představit musí, ale záleží jen na ženě, zda se
rozhodne prozradit své jméno. Toto pravidlo
se netýká pracovního styku a v obchodním
jednání výše uvedené neplatí. Zde mají i ženy
povinnost se představit.
Také bychom měli dbát na představování
další osoby, která je naším doprovodem.
Představujeme také své společníky, nadřízení
podřízené, hostitelé své hosty apod.
Mělo by být samozřejmé, že nadřízený nově
příchozího podřízeného představí svým i jeho
kolegům. Bohužel tomu tak v poslední době
není, a je to velkým problémem právě pro
zaměstnance, jejichž iniciativa není až taková,
aby se do kolektivu začlenili sami.
Hostitel ručí za své hosty, nadřízený za
podřízené. Muž se potom stará o postavení
své manželky, partnerky a rodiče svých dětí.
Sice není představování dětí nezbytné, avšak
s přihlédnutím na budování jejich společen18
Vdanou i svobodnou ženu můžete oslovovat
s titulem: např. paní inženýrko (nikdy ne
slečno). Za poněkud „starodávné“ se začíná
považovat oslovení mladá paní.
Rozvedená žena by měla být oslovována
paní. Pokud se domníváte, že jí takové oslovení nebude milé, zeptejte se jí, jak si přeje být
oslovována. V některých obchodech a institucích (banky, starožitnictví, aukce s uměleckými předměty) nebývá zvykem oslovovat klienta
příjmením - i pokud je známo. Zachovává se
tím ochranná anonymita. Na veřejnosti nevypadá dobře, pokud muž (žena) oslovuje svého
partnera domáckou přezdívkou nebo intimně.
Obecně tedy můžete každého oslovit jménem
nebo pane (paní). Toto oslovení se začíná
prosazovat také u všech žen s výjimkou velmi
mladých dívek - ušetří vám to složité zjišťování,
zda je dotyčná žena vdaná nebo ne. Pokud si
žena přeje být oslovována slečno, může na to
upozornit sama.
A jak naložit s akademickými tituly? Běžné
jsou v pracovním kontaktu oslovení titulem
nebo funkcí, také kolego (kolegyně).
Užívání titulů je poměrně komplikovaná
záležitost. Jak vypadá minimum, které je dobré vědět? Sami sebe sice můžete představit
s titulem, působí to však nepřirozeně. Zato
své společníky titulem představovat můžete.
Jiného člověka představujete a oslovujete
vždy jen jeho nejvýznamnějším titulem. Pak
ovšem se slovo pán (paní) při představování
druhé osobě vynechává.
Na vysokých školách mají učitelé a funkcionáři další tituly - podle dané hierarchie.
mě, jsem rád, že vás poznávám“. Potěšení má
projevit první a především osoba společensky
významnější.
Při představování musí muži v každém
případě stát (netýká se pouze velmi starých,
nemocných a invalidních). Žena smí sedět,
je-li jí představován muž nebo výrazně mladší
žena. Vstávat muž při představování také
nemusí v divadle po zasednutí, kde to nedovoluje úzký prostor uličky. Je ale samozřejmě
daleko vhodnější, abychom s představováním
počkali až na přestávku.
Oslovování
Při oslovování je nutné si zapamatovat, že
v našich podmínkách oslovujeme pane, paní,
slečno pouze osoby neznámé, tedy ty, kterým
jsme nebyli představeni. V ostatních případech
připojíme buď akademický titul, funkci nebo
příjmení. V některých případech je obvyklé
oslovení paní, slečno plus křestní jméno (např.
v kadeřnictví; tento způsob je vžitý i v určitých
profesionálních skupinách, např. v divadlech,
ale pouze pokud patříme do té dané skupiny,
protože toto oslovení má už nádech familiárnosti.) Křestním jménem oslovujeme pouze
velmi dobré přátele a známé. Zpravidla ty lidi,
se kterými si tykáme. Oslovování křestním jménem je obvyklé i v různých zájmových klubech
(sportovních, ochotnických kroužcích, apod.).
Říkat komukoli pouze příjmením je naprosto
chybné a svědčí o nedostatku společenského
taktu. Míru důvěrnosti společenského kontaktu
osob vyjadřuje také vykání a tykání. Vykání
vyjadřuje daleko lépe vztah vzájemné úcty.
Obvyklé je tykání mezi přáteli, příbuznými,
mnohdy i vzdálenějšími. Časté je také tykání
v pracovních kolektivech. Je přirozené a odůvodnitelné v užších pracovních kolektivech,
protože usnadňuje spolupráci. Tykání vždy
nabízí osoba společensky významnější, žena
muži, starší mladšímu, nadřízený podřízenému.
Pedagogické hodnosti se řadí podle své
významnosti:
- učitelské (asistent, docent, profesor)
- tituly podle akademických funkcí (proděkan, děkan, prorektor, rektor)
Slavnostní oslovení děkana zní Spectabilis
pane děkane, při oslovení rektora volte vždy
tradiční titul Vaše Magnificence.
19
Při uvádění titulů v zahraničí, na cizojazyčných vizitkách apod. si raději nechejte
poradit od někoho, kdo danou zemi dobře
zná. Některé z českých používaných titulů
nejsou uznávány a neznají paralelní situaci
v navštívené zemi.
Oslovujte zásadně vždy v pátém pádě, to
znamená, že příjmení skloňujete.
Významného umělce oslovujeme mistře.
V dopisech píšeme toto slovo s velkým
počátečním písmenem (oslovení pane mistr
přenecháme řemeslníkům). Přechýlení, tedy
jednotné oslovení umělkyně neexistuje.
Pokud politici vystupují jako představitelé
státních orgánů, oslovujte je podle funkce
(pane ministře, pane poslanče).
V diplomacii, podnikání nebo mezinárodním obchodě se můžete setkat s občany
evropských zemí, kteří jsou považování za
příslušníky šlechty. I když u nás bylo šlechtictví a řády zrušeny, přijímejte zvyklosti země,
odkud příslušník šlechty pochází: v Německu
používejte v oprávněných případech „von“
nebo Graf, ve Velké Británii zase „Sir (Dame)“,
„Lord (Baroness)“. Ve Francii dodržujte jména
osobní s předložkou „de la“. V současnosti
šlechtické rodiny nesouvisejí často s feudály
a jejich rodovým majetkem, ale jejich nositelé
zastávají významná místa a funkce.
V každém případě však respektujte existující
zvyky a tradice.
Velvyslanci cizích států a zahraniční ministři
se oslovují zásadně Vaše Excelence. A pokud
bychom měli tu čest setkat se s královnou?
S neznalostí takového přijetí nám před přijetím samým pomůže protokol, ale zásadně
platí: král nebo královna se oslovují Vaše
Veličenstvo, jeho či její manžel(ka) pak Vaše
(královská) Výsosti.
Nikdo by se neměl pohoršovat, oslovíte-li
jej bez titulu. Nepokládá se za vhodné, abyste oslovujícího sami upozorňovali, že máte
akademický titul.
NEJČASTĚJŠÍ TITULY UVÁDĚNÉ PŘED
JMÉNEM:
Bc.
- bakalář
Ing.
- inženýr v oblasti ekonomie,
technických věd a technologií,
zemědělství
Ing. arch.- inženýr architekt v oblasti
architektury
MUDr. - doktor všeobecného lékařství
MVDr. - doktor veterinární medicíny
Mgr.
- absolvent magisterského studia
Mgr.A
- absolvent oboru umělecké
disciplíny
JUDr.
- doktor práv
PhDr.
- doktor v oblasti humanitních,
pedagogických a společenských
věd
RNDr.
- doktor přírodních věd
PharmDr - doktor farmacie
ThDr.
- doktor teologie
akad.
- akademik, řádný člen Akademie
věd České republiky
TITULY UVÁDĚNÉ ZA JMÉNEM:
Dis.
- diplomovaný specialista
Ph.D.
- doktor: absolvent doktorského
studia
Th.D.
- doktor teologie,
absolvent doktorského studia
na teologické fakultě
Dr.h.c. - čestný doktorský titul, uděluje se
jen ve výjimečných případech
Zdroj:
Vysoká škola bontonu -Marie Formáčková,
Michaela Zendelová, Nakladatelství XYZ,
Praha 2006
NAŠE VINOHRADNICTVÍ - VINAŘSTVÍ
Sdružení vinařů Búdy Mutěnice
a kulturní komise při OÚ Mutěnice pořádají:
Dne 16. dubna 2011
od 10.00 do 18.00 hod.
DEN OTEVŘENÝCH
SKLEPŮ
V MUTĚNICÍCH POD BÚDAMA
Vstupné 400 Kč, zahrnuje:
Degustaci ve sklepích, skleničku, katalog a mapku sklepů,
poukaz k odběru vína,
posezení u cimbálu, které se uskuteční od 18.00 hod.
Hraje cimbálová muzika
v areálu Restaurace Pod Búdama
Stravování je možné v místních restauracích,
v areálu sklepů a ve stáncích se specialitami z udírny a grilu.
www.mutenice.cz • www.vinozmutenic.cz
Těšíme se na shledanou u nás v Mutěnicích Pod Búdama!
SKLÁDKA HRANIČKY spol. s r. o.
MUTĚNICE
20
21
CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MUTĚNICE
Vinaský spolek Mutnice
Nabízí služby všem seniorům, kteří potřebují pomoc druhé osoby při péči
o svou osobu a o svou domácnost.
poádá
TRADINÍ VÝSTAVU
VÍN
mladých a starších roník
v sobotu - 9. dubna 2011 od 10.00 hod
v areálu „SKLEPY JAROŠEK“ v Mutnicích.
K poslechu hraje cimbálová muzika „MLÁDÍ z eje“
Oberstvení zajištno v míst výstavy
Srden zvou poadatelé
informace: 606 731 042
Pečovatelské služby:
- Pomoc při osobní hygieně
při oblékání a svlékání
při prostorové orientaci
při samostatném pohybu
- Dovoz oběda
- Pomoc při přípravě a podání stravy
- Úklid domácnosti (vysávání, mytí podlah, oken…)
- Nákupy a pochůzky (lékař, lékárna, pošta, úřady). Kdo si chce nakoupit sám, zajistíme
odvoz do obchodu i domů + doprovod
- Praní a žehlení prádla
- Dohled u nemocného, doprovod na vycházky, společné modlitby, čtení
- Odvoz k lékaři i mimo obec (Hodonín, Kyjov, Brno…)
- Pedikúra (nedostanete se do pečovatelského domu? Pedikérka za vámi přijede do vaší
domácnosti)
- Pomoc při vyřizování příspěvku na péči
Nabízíme také kompenzační pomůcky k zapůjčení do domácností:
Lékařská služba první pomoci v okrese Hodonín (LSPP)
Město
Poskytovatel
Místo LSPP
Rozsah služby
Nemocnice
Hodonín
LSPP
HODONÍN TGM Hodonín,
Purkyňova
11
pro dospělé
p.o.
KYJOV
Nemocnice
Kyjov, p.o.
Kyjov,
Strážovská
1247
Ordinační
všední den
Doba
víkendy/svátky
17,00-22,00 08,00-20,00
LSPP pro děti
17,00-22,00 08,00-20,00
LSPP
pro dospělé
17,00-22,00 08,00-20,00
Služba ohledání zemřelých
pro celý okres
Hodonín
18,00-06,00 nepřetržitě
LSPP pro děti
17,00-22,00 08,00-20,00
LSPP
stomatologie
x
22
08,00-13,00
-
Polohovací postele s antidekubitní matrací, elektricky ovládané
Stolky k posteli
Invalidní vozíky
Chodítka
Toaletní židle
Nástavec na WC
Toaletní mísa
Sedačka na vanu
Masážní podložka na nohy
atd.
Pracovní doba:
PO – PÁ
7.00 – 15.30 hodin
Telefon: 518 370 388
Mobil vedoucí: 737 234 090
Mobil pečovatelky: 737 234 097, 737 234 089
E-mail: [email protected]
www.hodonin.caritas.cz
Eva Frýdková, DiS., CHPS Mutěnice
23
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Finanční příspěvky dávali dárci do řádně
zapečetěných pokladniček.
Koledníci dostávali za vinšování sladkosti
i teplý čaj, a tímto bychom chtěli všem moc
poděkovat.
Po skončení sbírky byly pokladničky rozpečetěny na Obecním úřadě za přítomnosti
zaměstnanců a vedoucích skupinek.
Peníze byly řádně sečteny, zapsány, opět
zapečetěny a odvedeny do České spořitelny.
Všem štědrým dárcům moc děkujeme,
poděkování patří i koledníkům a vedoucím
skupinek.
Záměry na využití Tříkrálové sbírky 2011:
- pomoc rodinám a osamělým lidem v těžkých
životních situacích
- podporu a pomoc oblastem postiženými
živelnými pohromami
- humanitární pomoc do zahraničí
- podpora pečovatelské služby v českých
vesnicích v rumunském Banátu
- podpora a pomoc stávajícím projektům,
které se ocitnou v tíživé situaci
Už se stalo tradicí, že v prvním týdnu nového
roku se zaplňují ulice malými i velkými koledníky
v převlecích „ tří králů“.
Každá skupinka měla svou trasu, na které
měla u každých dveří zazvonit, obdarovat
cukříky, popřát do nového roku a poprosit
o pomoc potřebným.
Vacenovice, ale hrál se v naší
tělocvičně. Po bojovném výkonu si odnesli medaile za krásné 3. místo. Nejlepšími střelci
byli s 10 brankami Roman
Weigl a František Lamáček, 8
branek vstřelili Marek Mokruša
a Patrik Lamáček, František
Repík další 3 a Matěj Pavelka 2.
Mladší přípravka si vedla
ještě lépe. V každém turnaji
se umístila do 3. místa a druhý
turnaj v hodonínské sportovní hale dokonce vyhrála!
Celkem byla ve své skupině
těsně třetí. Třikrát byl navíc
v turnajích vyhlášen nejlepším
hráčem František Lamáček,
jednou byl nejlepším brankářem Ondřej Buchta. 7 branek
vstřelili v rámci OHL František
Lamáček a Lukáš Kotvan, šest
Marek Mokruša, čtyři David
Šolta a Patrik Lamáček, tři Petr
Konečný, dvě David Froněk
a jednou se trefili Pavel Weigl
a Hubert Havelka.
Mladší žáci se zúčastnili
Okresní halové ligy v Lužicích, kde se umístili celkově
na 6. místě. Roman Weigl
vstřelil 6 branek, Michal Hajduch 5, Šimon Kratochvíla
3, Pavel Jagoš a Aleš Hodes
2 a jednou se trefili i Dominik
Janouškovec, Sabina Pavková
a Patrik Mišičák. Pavel Jagoš
navíc znovu úspěšně reprezentoval náš oddíl v okresním
výběru.
Starší žáci se rovněž zúčastnili OHL v Lužicích a dařilo se
jim až nad očekávání dobře.
Probojovali se opět do finálové
čtveřice, což už samo o sobě
bylo úspěchem. Ani tam se
ale neztratili. Porazili mládežnické giganty na okrese Veselí
nad Moravou a Kyjov, prohráli
pouze s ligovým RSM Hodonín
a obsadili tak po zásluze krásné
2. místo! Nejlepším hráčem byl
navíc vyhlášen Jakub Pavelka.
Charitní pečovatelská služba Mutěnice
SPORT
MUTĚNICKÝ FOTBAL
Až se jaro zeptá, co naši
fotbalisté dělali v zimě, mohou
s klidným svědomím odpovědět: „Trénovali jsme!“ Jak
uvidíte v níže uvedeném výčtu,
naše mužstva rozhodně v zimě
nezahálela. Žáci a přípravky se
zúčastnili okresní halové ligy,
dorostenci a muži odehráli
celou řadu přípravných utkání. Teď už jenom, aby formu
prodali v jarních mistrovských
utkáních.
Přípravka mladší i starší
se zúčastnila turnajů v rámci
Okresní halové ligy a nevedla
si vůbec špatně. Na klucích
je vidět, že se už delší dobu
24
kvalitně připravují, což nám
začíná nést ovoce. Starší
přípravka obsadila ve své
skupině, ve které dominovaly
fyzicky vyspělé celky Vacenovic a Dolních Bojanovic,
celkově 4. místo. Nejlepšího
výsledku dosáhli kluci ve čtvrtém turnaji, který sice pořádaly
Mladší přípravka - 1 místo na turnaji v OHL Hodoníně
Trenéři - zleva: Jan Froněk, Radovan Maňák, František Lamáček; Hráči - nahoře: David Froněk, Lukáš
Kotvan, Marek Bravenec, Marek Mokruša, František Lamáček, Petr Konečný; Dole: Filip Hajduch,
Pavel Weigl, Lukáš Mokruša, Kateřina Šperová, David Šolta; Ležící: Ondřej Buchta
25
Kolektiv pod vedením Karla
Růžičky st. a Josefa Musila tak
zaslouží velkou pochvalu! Ještě
nejlepší střelci: Lukáš Piškula
a Jakub Pavelka 5, Lukáš
Fojtů (host. Lužice) 4, Tomáš
Varmuža 3 a Karel Růžička
2 branky.
Dorostenci se v zimě žádného turnaje nezúčastnili. Připravovali se převážně v domácích
podmínkách, tedy v tělocvičně,
na umělé trávě a v okolních
terénech. Převážná většina
starších dorostenců se připravovala spolu s trenérem Markem Antošem s A-mužstvem,
za které odehráli i většinu přípravných utkání. A v nich se
rozhodně neztratili, což by
mělo být příznivým impulzem
do jejich další kariéry. Zbytek
dorostu pod vedením Mirka
Foltýna a Hynka Vaculoviče
odehrál pod hlavičkou mladšího dorostu většinu přátelských
utkání, takže taky rozhodně
nezahálel. O výsledky až tak
nešlo. Odehráli vydařenější
utkání (např. s mladším dorostem Hodonína) i ty, na které by
rádi zapomněli (viz. utkání s V.
Pavlovicemi). Dorost by měl
být na jaře ještě silnější než
na podzim. Z Hodonína k nám
totiž přestoupil Petr Grmolec
a na hostování přišli navrátilec
Ondřej Stávek z Prušánek
a Vojtěch Stávek ze Starého
Poddvorova.
A-mužstvo se připravovalo
rovněž v domácích podmínkách, jeho hlavní pole působnosti byla naše umělá tráva.
Trenér Zemánek kádr oživil
Narození:
„Nová posila A-mužstva David Hlava (ve světlém)“
dorostenci, kterým dával v přípravě dostatek příležitostí, aby
se mezi muži předvedli. Většina
kluků to přivítala a ukázala,
že v případě nouze má trenér
kam sáhnout. Do úspěšného
mužstva přišla jediná zimní
posila, špílmachr David Hlava,
který k nám přišel na přestup
z Kladna. David u nás už jednou
působil, ale v závěru přípravy
se nešťastně zranil, takže dres
našeho celku v mistrovském
utkání obleče až letos na jaře.
V přípravě ukázal, že bude
jednoznačně velkou posilou.
Výsledky v přípravě nebyly
špatné, jediná prohra přišla
až v utkání s divizním favoritem z Hodonína, který svým
nezaměnitelným způsobem
koučoval náš bývalý trenér
Franta Ondrůšek. Jinak jsme
vyhrávali, mnohdy i výrazně
(8:2 s ŠKP Bratislava, 5:0
s Rajhradem a dokonce 17:0
se starým Poddvorovem!),
s Holíčem a Bzencem remízo26
vali. Všichni fandové se určitě
těší na jarní boje o 1. místo, ve
kterém nám největším soupeřem bude ambiciózní Kyjov.
Šlágr jara s tímto tradičním
rivalem bude k vidění na našem
stadiónu Pod Búdama v sobotu
30. dubna s výkopem v 16.30.
Už teď jste na tento „megašpíl“
všichni zváni!
Závěr
Filmovým fanouškům připomínáme, že se blíží Letní filmový festival. Letos se uskuteční
v termínu od 4. do 10.7.2011.
Program bude upřesněn, ale
rádi bychom opět promítali
atraktivní filmy pro všechny
věkové skupiny. Všem občanům Mutěnic přejeme krásné
prožití Velikonoc a hodně chuti
a zápalu nejen do jarních prací, ale i do jarního sportování.
Ať už aktivního nebo pasivního
při fandění našim žlutozeleným
barvám!
Petr Blaha
15.12.2010
16.12.2010
20.12.2010
21.12.2010
22.12.2010
23.12.2010
04.01.2011
10.01.2011
16.01.2011
13.02.2011
18.01.2011
28.01.2011
16.02.2011
16.02.2011
20.02.2011
25.02.2011
27.02.2011
01.03.2011
01.03.2011
Dominik Horňáček
Jan Holub
Adriana Němcová
Jaroslav Tesařík
Zita Zvařičová
Lukáš Miklík
Kamila Dohnálková
Eliška Fašková
Andrea Skalníková
Jáchym Srnánek
Alexandr Volný
Tereza Vydařilá
Diana Brablcová
Rebeka Špérová
Soňa Tomanová
Tomáš Sladký
Richard Vrba
Ondřej Herka
Martin Herka
Slovácká 229
Nová Čtvrť 674
Nová 315
Masarykova 55
Slovácká 2
Tržní 866
Brněnská 400
Lipová 569
Hodonínská 26
Nová 988
Nová 903
Díly 1204
Moravská 797
Havlíčkova 728
Nedělní 1241
Moravská 1088
Ořechová 405
Nová 823
Nová 823
Úmrtí:
16.12.2010
18.12.2010
26.12.2010
28.12.2010
01.01.2011
02.01.2011
09.01.2011
11.01.2011
12.01.2011
18.01.2011
07.02.2011
04.03.2011
05.03.2011
Marie Mokrušová
Marie Forchová
Petr Novák
Drahomíra Stávková
Juliána Švagerková
Marie Čepilová
Marie Pospíšilová
Ing. Jiří Dušek
Karel Miklík
František Valda
Marie Slavíková
Dušan Jančov
Zdenka Kmentová
Luční 150
Servístky 137
Polní 922
Nová 878
Ořechová 346
Sklepní 276
Brněnská 219
Hodonínská 751
Nová 918
Letní 327
Zahradní 667
Dubňanská 708
Nová 827
27
ve věku 97let
ve věku 96let
ve věku 70let
ve věku 78let
ve věku 96let
ve věku 86let
ve věku 79let
ve věku 57let
ve věku nedož. 73let
ve věku nedož. 78let
ve věku 93let
ve věku 59let
ve věku 87let
His torie na f o togr afiích
Sňatky:
11.02.2011
Lukáš Miklík
Kamila Bílková
Tržní 866
Tržní 866
Blahopřání:
75let:
13.01.1936
17.01.1936
01.02.1936
15.03.1936
Josef Miklík
Jan Blaha
František Holešínský
František Havlík
13.01.1931
02.02.1931
15.02.1931
20.02 1931
26.02.1931
Věra Rathuská
Emilie Kotková
Emilie Janková
Františka Vrbová
Ludmila Bravencová
02.02.1926
26.02.1926
03.03.1926
10.03.1926
Ludmila Brzáková
Marie Zůbková
Anežka Ištvánková
Karel Svoboda
25.01.1921
24.02.1921
Jan Chludil
Matěj Dubina
01.01.1920
Viktorie Hajduchová
09.02.1919
Helena Měsíčková
27.02.1912
Julie Drgáčová
80let:
Mutěnický kroj před první světovou válkou, rodina
Zůbkova
85let:
Šohaji v kroji - mládenci Špéra a Miklík
90let:
91let:
92let:
99let:
Hana Svobodová, matrikářka
28
Mutěnický selský sváteční kroj. Svobodná děvčata
v kanýrkových jupkách, širokých zástěrách a ženských čižmách
Letošní fašaňkáři
Zpravodaj Rady obce NAŠE MUTĚNICE. Povoleno OÚ Hodonín pod č.j. MK ČR E 12437
Vydává Rada obce Mutěnice.
Red. rada: šéfredaktor - Pavel Trávník, redaktoři - Dagmar Marková, Marta Balgová,
ing. Jaroslav Mihola, Ladislav Prčík, Vladimír Trávník, Anna Prčíková, Markéta Gáborová.
Sazba a tisk: Tiskárna LELKA, Dolní Bojanovice. Náklad 1200 ks. Uzávěrka tohoto čísla 18. 3. 2011.
Download

JARNÍ - Mutěnice