magazín
magazín skupiny Eltodo
ročník X/číslo 1/jaro 2014
Čekáme oživení především v energetice
a telekomunikacích
Rozhovor se Stanislavem Stejskalem, generálním ředitelem společnosti ELTODO, a.s.
Rok 2013 byl pro skupinu Eltodo úspěšný, i proto, že skupina prošla významnými změnami.
O hodnocení uplynulého roku a výhledech na rok 2014 jsme požádali Stanislava Stejskala,
generálního ředitele mateřské firmy ELTODO, a.s.
vitu chodu celé skupiny. Na druhou stranu
se ale měnit musíme i nadále, protože
prostředí okolo nás se také neustále vyvíjí.
Pokud bychom ustrnuli na nějakých činnostech nebo struktuře delší dobu, začali bychom pravděpodobně zaostávat.
• Co jsou hlavní výhody těchto posledních
Stanislav Stejskal, generální ředitel společnosti
ELTODO, a.s.
• Rok 2013 byl již pátým rokem od začátku
ekonomické krize, na kterou Eltodo reagovalo řadou změn a opatření. Je už přeměna Eltoda dokončena?
Dalo by se říci, že jsme se na nové ekonomické podmínky již adaptovali. Velkou změnou bylo určitě začlenění Eltoda dopravních
systémů a části Vegacomu do mateřské firmy
ELTODO, a.s., díky čemuž jsme zvýšili efekti-
organizačních změn?
Na řadě zakázek pracovalo Eltodo dopravní
systémy a dopravní divize Eltoda EG společně, například na tunelu Blanka nebo na
údržbě městských tunelů v Praze. Je tedy
logické a efektivní tyto týmy propojit v jediný.
To samé platí pro ty části Vegacomu, které se
věnují ICT a dodávkám technologií pro budovy. Uvědomujeme si, že takové organizační změny jsou pro zaměstnance vždy extrémně obtížné, protože vyžadují hodně netradičních činností, které ale zároveň nesmí ohrozit
každodenní práci. Všem zaměstnancům proto
děkuji za jejich nasazení, zvládli to výborně.
• Promítlo se dokončení proměny Eltoda
do hospodářských výsledků za rok 2013?
Ano, skupina jako celek sice dosáhla nižšího
Rekonstrukce ČOV
v Ústavu jaderného
výzkumu Řež
Ke konci minulého roku jsme úspěšně dokončili rozsáhlou stavební zakázku „Rekonstrukci ČOV v ÚJV Řež“. Cílem projektu byla
rekonstrukce a optimalizace prostor objektu
čističky odpadních vod. Jednalo se o původní
dvoupatrovou železobetonovou budovu. Využívaná technologie čistění odpadních vod
byla umístěna v 1.NP a v podzemí. Druhé
nadzemní podlaží bylo osazeno starou, dnes
již nevyužívanou technologií včetně osmnáctimetrové železobetonové usazovací nádrže.
Nejtěžším úkolem byla demolice 2.NP bez
poškození ostatních částí budovy a demontáž
usazovací nádrže. Při demoličních pracích
musela být použita těžká technika. Jelikož se
zakázka nacházela v radiačním pásmu hlídaných objektů, bylo nutné neustálé přeměřování našich pracovníků a vybouraného materiálu na možný výskyt radiace, který prováděla radiační kontrola. Po demolici již byly
provedeny standardní stavební a elektro práce
včetně nové fasády a střechy objektu. Tato
zakázka byla plně v řízení ELTODO, a.s.,
jakožto generálního dodavatele. Největším
subdodavatelem byla stavební firma DAME
a.s., která zajišťovala pod naším vedením
stavební a demoliční práce na projektu.
Úspěšné dokončení zakázky v termínu nám
dalo možnost rozšířit obchodní příležitosti
s ÚJV Řež.
Pokračování na str. 2
Eltodo i nadále provádí údržbu tunelů na Pražském okruhu
Servis a údržbu jihozápadní části Pražského okruhu,
včetně tunelů Cholupice a Lochkov, zahájila 1. prosince
2013 podle nové smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic
společnost ELTODO EG, a.s. Smlouva byla uzavřena do
31. prosince roku 2015.
Do soutěže se přihlásilo celkem devět firem, Eltodo
zvítězilo s nejnižší nabídkou. Nízkou cenu jsme mohli
nabídnout i proto, že tunely dokonale známe. Prováděli
jsme v nich údržbu od jejich dokončení v roce 2010
a dodali do nich všechny technologie. Díky vítězství
v této soutěži si Eltodo udrželo unikátní pozici firmy,
která se stará o údržbu všech velkých pražských tunelů.
(red)
Eltodo pro Jadernou elektrárnu Dukovany
Společnost ELTODO, a.s., získává další zkušenosti v oblasti jaderné energetiky, tentokrát
v prostorách Jaderné elektrárny Dukovany, kde pro společnost KLEMENT, a.s., provádí
rekonstrukci elektrických rozvodů a rozvodů teplé a užitkové vody objektů KORD I a II.
Eltodo tak navazuje na úspěšné „jaderné”
realizace v Jaderné elektrárně Temelín a Ústavu jaderného výzkumu v Řeži. Realizace díla
započala vyhotovením realizační projektové
dokumentace, kterou zpracovala Technická
divize naší společnosti s ohledem na veškeré
interní požadavky skupiny ČEZ, jež elektrárnu
provozuje.
V současné době započala samotná realizace
jednotlivých provozních souborů, která bude
trvat po celý rok a jejíž součástí je kompletní
a postupná výměna silnoproudých instalací,
rekonstrukce rozvodů teplé a užitkové vody
dle předaného a oboustranně předaného harmonogramu a v koordinaci se stavebními
úpravami objektu.
• Jaká
Dokončení ze str.1
Čekáme oživení především v energetice a telekomunikacích
obratu než v roce 2012, ale zisk zůstal na
stejné úrovni. A právě schopnost generovat
stejný zisk i při nižším obratu je důkazem
toho, že Eltodo se nové ekonomické situaci
přizpůsobilo.
řilo vyrobit a pronajmout všech osm informačních vozíků s LED panely pro rekonstrukci dálnice D1. Zajímavou zakázkou jsou práce
na obchodním centru v Teplicích, kde nyní
dokončujeme slabo- a silnoproudé instalace.
• Jaké zakázky za rok 2013 považujete za • Je už zřejmé, ve kterých oborech činnosti
významné a úspěšné?
Je jich řada. Rád bych zmínil třeba tunel
Blanka, kam dodáváme a instalujeme např.
systém řízení dopravy nebo energetická centra. Přerušení prací Metrostavu se nás naštěstí
výrazně nedotklo a z 80 procent jsme hotovi.
Dále si cením výhry ve výběrovém řízení na
údržbu tunelů na silničním okruhu kolem
Prahy pro období 2014-2015. Byla také zahájena výstavba 4G/LTE sítě, kde máme již
objednávku na více než 300 „sitů“. Těší mne,
že nastal dlouho očekávaný zlom v rekonstrukci hotelu Národní dům v Karlových Varech,
kde jsme před uzavřením dohody s budoucím
provozovatelem. Již jsme začali s rekonstrukcí
a příští rok na jaře bychom měli hotel slavnostně otevřít. Vážím si společného úspěchu
dopravní a technické divize, kterým se poda-
2
Realizace díla probíhá za plného provozu
a nesmí mít jakýkoliv vliv na činnost osob
sídlících v objektech KORD I a II. Není tedy
vyloučena realizace díla v nočních hodinách,
bude kladen důraz na bezchybné provedení
dílčích činností včetně postupného předávání
již vyhotovených částí díla.
Realizaci celého díla provádí Divize Elektrotechnické systémy, jejímž úkolem bude předat
plně funkční dílo ve smluvním termínu.
Ing. Jakub Skřivánek, ELTODO, a.s.
skupiny Eltodo nastalo ekonomické oživení?
Je to především v energetice, kde hodně
výběrových řízení vypisují společnosti ČEZ
a E.ON, mohutné investice plánuje i ČEPS.
Většina těchto investic půjde do modernizace
a posílení přenosových sítí a rozvoden. Do
některých tendrů chceme jít společnou nabídkou se stavební firmou Klement, která patří
do skupiny firem našeho spoluvlastníka pana
Libora Sadílka. A samozřejmě je tu rekonstrukce elektrárny Prunéřov II, na které jsme od
firmy Siemens získali významnou subdodávku.
Dále jsou to telekomunikace, kde všichni velcí
operátoři se zpožděním zahajují budování
4G/LTE sítí, a také předpokládám, že PPF, nový
vlastník Telefóniky O2, bude mít větší chuť
investovat do optických sítí.
je situace v dopravě a veřejném
osvětlení, druhých dvou pilířích Eltoda?
Segmentu přenesené správy veřejného osvětlení se ekonomická krize nedotkla tak
výrazně. Máme zde dlouhodobé smlouvy
a naši práci daleko více ovlivňují výměny
politiků na radnicích, kdy ti noví rádi zpochybňují smlouvy uzavřené svými předchůdci, a také vypršení našich dlouhodobých
smluv. To se stalo např. v Praze, kde výběrové řízení stále pokračuje a zatím jsme podepsali pouze prodloužení naší předchozí
smlouvy o jeden rok.
• A doprava?
Tam bohužel nadále panuje stagnace, nové
tendry na liniová řízení jsou vypisovány jen
sporadicky. Na druhou stranu nová vláda
deklarovala, že chce obecně zvýšit investiční činnost a změnit zákon o veřejných
zakázkách, který svým důrazem na nejnižší
cenu paradoxně vypisování státních zakázek do značné míry paralyzuje. A ve výhledu je také nové výběrové řízení na provozovatele mýtného systému, protože firmě
Kapsch, současnému provozovateli, vyprší
smlouva v roce 2016. To je pro nás velká
výzva a příležitost.
(rs)
TECHNOLOGIE ELTODO
ZABRÁNILA TRAGÉDII
O TÁ Z K A P R O :
Tomáše Hynka,
ředitele centrálního nákupu
společnosti ELTODO, a.s.
Každý z vás zajisté zaznamenal požár nákladního vozidla v tunelu Lochkov. To, co se
stalo v noci 13. ledna tohoto roku, je označováno jako zatím největší požár, jaký byl
v tunelech provozovaných na území České republiky zaznamenán.
• Jaký je význam centrálního nákupu pro
skupinu Eltodo?
Přibližně v 1:17 v noci zastavil z důvodu technické závady ve třípruhovém tubusu tunelu
Lochkov polský tahač s návěsem plným plastových dílů pro automobily a do cca 2 minut
začal hořet. Díky správné funkci řídicího systému, technologie (dodávku na klíč zabezpečovalo Eltodo) a reakci dispečerů došlo pouze
ke škodám na majetku a ne na lidských životech. Shořel pouze tahač a škody na návěsu
byly minimální. Asi ne každý z vás má představu o tom, co se při takovéto situaci v tunelu
děje, jak vše probíhá a jak by se měl chovat,
pokud se v této situaci ocitne. Znalost či povědomí o tom, co se v tunelech při těchto událostech odehrává, určitě přispěje k minimalizaci dopadů.
Vše se zjednodušeně odehrává dle následujícího scénáře:
1. DETEKCE UDÁLOSTI: Událost může být
detekována jak automaticky (videodetekčním
systémem jako kouř v prostoru tunelu, teplotním kabelem napojeným na EPS) nebo manuálně účastníkem provozu nebo dispečerem
přes kamerový systém. Při automatické detekci je přes řídicí systém informován dispečer v dohledovém centru.
2. VYHLÁŠENÍ POŽÁRU: přenáší se informace do všech technologických celků, na
HZS Praha, PČR a NDIC pro zobrazení na
informačních tabulích. Následující reakce probíhají současně.
3. DOCHÁZÍ SOUČASNĚ K TĚMTO REAKCÍM:
a. Vzduchotechnika: spustí se požární větrání
tak, aby kouř byl v zasažené troubě odváděn
buď stropem, nebo pomocí proudových ventilátorů po směru jízdy vozidel ven z tunelu.
Zajistí se tím, že se nebude šířit do prostoru,
kde jsou zastavená vozidla. Současně se
v nezasažené troubě větrá stejným směrem
jako v zasažené, aby nedocházelo k nasávání
kouře z portálu, kam se žene kouř zasažené
trouby. V tunelových propojkách se pak větrá
směrem do trouby, kde hoří, aby se kouř
nešířil do těchto propojek, které slouží jak pro
evakuaci osob, tak pro zásah složek IZS.
b. Osvětlení: rozsvítí se v zasažené troubě veškeré osvětlení pro zajištění maximální možné
viditelnosti
c. Vodovod: napustí se požární vodovod pro
potřeby HZS
d. Doprava: v tunelové troubě se v okamžiku
vyhlášení požáru spustí havarijní sekvence,
která do místa detekce požáru okamžitě zastaví veškerá vozidla. Za místem požáru nechá
vozidla vyjet z tunelu. U městských tunelů se
nastaví SSZ na prioritní výjezd vozidel. Druhá
tunelová trouba, ve které nehoří, se postupně
vyklidí a uzavře. Ta je určena k evakuaci
a k zásahu složek IZS.
e. Evakuační rozhlas: pomocí reproduktorů
jsou účastníkům provozu přehrávány instrukce, jak se mají chovat.
f. Rozhlasové vysílání: v rámci jedné rozhlasové frekvence, která je uvedena před
vjezdem do tunelu, se vysílají nezbytné informace. Tu si každý řidič může naladit na radiopřijímači ve vozidle.
4. Proběhne zásah IZS, kontrola poškození
a další úkony předepsané předpisy pro provoz
tunelových staveb.
Konkrétně na tunelu Lochkov došlo k detekci
kouře videodetekcí o 2 minuty dříve než
pomocí teplotního kabelu. Obecně v této
konkrétní události videodetekce reagovala na
100 % a jasně ukázala, že je platnou součástí
vybavení tunelů a může urychlit reakci a minimalizovat ztráty.
Jen těžko si lze představit, co vše by se mohlo
stát, kdyby některý ze systémů selhal a shořel
by i návěs, kdyby se událost stala za plného
provozu a ne v noci, jak by se pak zachovali
řidiči. Určitě by se škody vyšplhaly mnohonásobně výše než aktuálně odhadovaných
6 mil. Kč a doba zprovoznění by se protáhla
ze současných 3 týdnů na mnoho měsíců.
Ing. Martin Kučera, ELTODO, a.s.
Jako každé větší organizaci, i skupině Eltodo
přináší centrální nákup mnoho užitečných
výhod. Nakupujeme-li centrálně, tedy koordinovaně, je naše vyjednávací pozice vůči dodavatelům silnější a jsme tak schopni dosáhnout
lepších podmínek nejen cenových, ale také
obchodních.
To platí jak o nákupu materiálu, který je centralizován již několik let, tak o nákupu subdodávek a služeb, kterému se postupně
věnujeme se stále větší intenzitou. Hovořím-li
o lepších podmínkách, které může centrální
nákup skupině přinést, nemám tím na mysli jen
nákupy do realizovaných zakázek, ale také
spolupráci při tvorbě nabídek a kalkulací, a to
zejména tam, kde je třeba získat a projednat
závazné nabídky potenciálních subdodavatelů.
Jedním z cílů centrálního nákupu je stát se
partnerem a oporou realizačních týmů a
společně tak usilovat o dosažení nejlepších
možných cenových a obchodních podmínek.
Další výhodou je sjednocení procesů. Pokud
je nákup centralizován, máme možnost získat
lepší kontrolu nad procesem nakupování, do
kterého patří nejen výběr dodavatelů a výběrová řízení, ale také např. archivace dokumentů, hodnocení dodavatelů nebo řešení
reklamací.
Centrální nákup současně znamená jedno kontaktní místo pro všechny dodavatele, což samozřejmě vede k lepší kontrole nad podmínkami, které jsou skupině Eltodo poskytovány.
Hlavním cílem centrálního nákupu je, aby nakoupený materiál, zboží, služby a subdodávky
byly nejen nákladově co nejvýhodnější, ale
také aby co nejpřesněji kopírovaly požadavky
zákazníka v oblasti kvality, termínů, záručních
a dodacích podmínek apod.
Jsme si vědomi, že co se na začátku dobře
nenakoupí, se v průběhu realizace již nedožene.
O významu centrálního nákupu lze napsat
mnoho, nicméně více než slova jsou důležitější činy, a tak pevně věřím, že pomocí nich
budeme v budoucnu význam centrálního
nákupu jen posilovat.
redakce
3
Argentinská hvězda také pod taktovkou Eltoda
Společnost ELTODO, a.s., zvítězila v náročném, více než tři roky trvajícím výběrovém
řízení na provedení silnoproudých instalací v objektech Argentinské hvězdy v pražských
Holešovicích.
Argentinská hvězda, známá také jako
ArtGen Office Gallery, je v současné době
jednou z nejrozsáhlejších staveb v Praze a
dominantou pražských Holešovic. Projekt
ArtGen Office Gallery přinese zcela nový,
do detailů propracovaný koncept propojení
obchodu a umění ve velmi atraktivní, rychle
rostoucí a umělecky živé pražské čtvrti
Holešovice. Svým pojetím propojuje umění
v interiérech obou budov s exteriérem
celého projektu. Nedílnou součástí je plánovaná interaktivní galerie pod širým ne-
bem, jež vdechne život plochám mezi budovami.
ArtGen tvoří dvě budovy - devítipatrová budova Art a šestipatrová budova Gen, které
společně nabídnou přibližně 23 000 m2 kancelářských a 2 500 m2 obchodních ploch.
Obě budovy usilují o získání zelené certifikace LEED Gold.
Z výše uvedeného je patrné, že při realizaci
díla je kladen maximální důraz na kvalitu
provedení, technologických postupů, bezpečnosti práce včetně kvality dodávaných
výrobků, které prochází třístupňovým schvalováním před samotným objednáním.
Součástí díla je kompletní provedení silnoproudých instalací zahrnující dodávku
a montáž hlavních a patrových rozvaděčů,
přípojnicových rozvodů, designových svítidel včetně systému nouzového osvětlení
a jejich řízení, nosných tras, veškeré kabeláže a designových koncových prvků dle
výběru architekta.
Realizace se rozkládá do dvou etap. První
etapu tvoří kompletní zprovoznění garáží,
technických místností, schodišť a společných
prostor v patrech (toalety, kuchyňky, chodby). Termín této části díla je stanoven na
konec dubna. Poté bude následovat druhá
etapa - vlastní kancelářské prostory, které
budou realizovány v následujících měsících
do konce roku 2014 v závislosti na požadavcích konkrétních nájemců. Nynější představy architektů a vyprojektované řešení se
tak v této etapě může velmi lišit od skutečně
prováděných prací právě podle budoucího
využití prostor.
V současné době jednáme se společností
Syner ještě o rozšíření díla o provedení
trafostanic, diesel agregátů v obou objektech
a venkovních souborů osvětlení včetně
veškerých přeložek u areálu ArtGen.
Realizaci celého díla provádí Divize Elektrotechnické systémy, jejímž úkolem bude
podřídit se operativně aktuálním požadavkům nájemců a samozřejmě předat plně
funkční dílo ve smluvním termínu, což
vzhledem k průběhu stavby nebude vůbec
jednoduchý úkol.
Ing. Jakub Skřivánek, ELTODO, a.s.
Ing. Marian Vašut, MBA, ELTODO, a.s.
Eltodo dál spravuje
veřejné osvětlení
v Praze
Vzhledem k tomu, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zakázal pražskému magistrátu podepsat smlouvu
s vítězem výběrového řízení na nového
dodavatele služeb přenesené správy
veřejného osvětlení pro hlavní město,
vypsalo vedení Prahy nový tendr
v režimu JŘBU (jednací řízení bez
uveřejnění) a v něm svěřilo správu
veřejného osvětlení, slavnostního a historického osvětlení a veřejných hodin
na další rok společnosti ELTODOCITELUM, s.r.o. Naše společnost tak
bude spravovat veřejné osvětlení pro
Prahu minimálně do konce tohoto roku.
(red)
4
NOVÉ PROJEKTY DIVIZE
TECHNOLOGIE BUDOV A ICT
Na začátku roku 2014 se podařilo uzavřít
smlouvy se společností IBS Stavby na realizaci v oblasti slaboproudých a silnoproudých systémů na projektu výstavba
Senior House Trnové. Vlastní realizace se
rozběhla začátkem února. Díky zatím profesionálnímu přístupu všech zainteresovaných pracovníků divize na tomto projektu a kladným ohlasům ze strany investora se nám otvírá možnost spolupráce na
dalším velkém projektu. Vše je ale zatím
ve fázi příprav a obchodních jednání.
V oblasti informačních technologií divize
řeší revitalizace IT infrastruktury pro firmu
Klement, kde jsme zanalyzovali aktuální
prostředí a navrhli nejideálnější vhodnou
variantu, tak aby navržené IT odpovídalo
těm nejnovějším standardům a představám
investora.
Spolupracujeme na výstavbě polyfunkčního centra Quadrio, kde nás čeká z pohledu IT instalace datové infrastruktury a pokrytí společných prostor WiFi signálem.
Vzhledem k rozvoji ICT ve skupině Eltodo
je nutné hledat nová alternativní řešení,
navázat kontakty a hlavně spolupráci se
společnostmi nabízející zajímavé, inovativní produkty a řešení, které mohou konkurovat výrobcům renovovaných značek
a nabídnout alternativu, jež je pro mnoho
firem cenově mnohem dostupnější, a tím
pomáhat utvářet nové portfolio produktů
a služeb.
Ing. Jaroslav Vitha, ELTODO, a.s.
Kvalitní osvětlení prokazatelně snižuje nehodovost
Česká společnost pro osvětlování (ČSO) a Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení
(SRVO) po dohodě s Ředitelstvím služby dopravní policie a ministerstvem dopravy,
samostatným oddělením BESIP, vypracovaly materiál Vyhodnocení vlivu úrovně hladiny
osvětlení na počet dopravních nehod na vybraných lokalitách v ČR.
Důvodem byla skutečnost, že řada za.
hraničních výzkumů potvrzuje provázanost
kvality osvětlení komunikací a bezpečnosti
chodců a řidičů na nich v nočních hodinách:
testy ukázaly, že při kvalitním osvětlení
s dostatečnou hladinou a především rovnoměrností řidiči registrují pohyb na krajích
silnice rychleji a z větší vzdálenosti. Tak mají
více času na zastavení, jestliže se chodec,
cyklista či zvíře chystá zkřížit jejich cestu
nebo pokud se v cestě nečekaně objeví jiné
auto. V ČR však ještě podobné vyhodnocení
statistik nehodovosti neproběhlo.
Materiál se proto podrobně zabývá vyhodnocením počtu a typu dopravních nehod na
úsecích frekventovaných motorizovaných
komunikací před provedenou rekonstrukcí
veřejného osvětlení, která měla prokazatelně vliv na zlepšení kvality osvětlení na
komunikaci, a po ní. Bylo vybráno 16 převážně hlavních komunikací, průjezdů městy či čtvrtěmi, kde došlo za sledované období k celkem 180 dopravním nehodám.
S ohledem na počet komunikací i celkový
počet dopravních nehod lze považovat
tento zkoumaný vzorek pro prokázání vlivu
kvality veřejného osvětlení na dopravní
nehodovost za dostatečně velký. „Výsledky
ukazují, že na sledovaných úsecích došlo
po zlepšení kvality veřejného osvětlení
k poklesu počtu dopravních nehod ze 172
na 8, tedy o 83 %. Za zásadní zjištění považujeme stoprocentní pokles nehod s usmrcením a nehod s těžkým zraněním. U nehod s lehkým zraněním pak došlo ke
snížení následků dopravních nehod z celkového počtu 30 na 4 lehká zranění,“
shrnuje nejdůležitější výsledky výzkumu
Ing. Jiří Skála, místopředseda Společnosti
pro rozvoj veřejného osvětlení. Důležitými
položkami ve výsledcích jsou podle něj
stoprocentní snížení dopravní nehodovosti
při střetu s chodcem, stoprocentní snížení
dopravní nehodovosti na přechodech a 39
% snížení v blízkosti přechodů. „Nezanedbatelným přínosem je také pocit bezpečí
chodců a vizuální komfort řidičů,“ říká na
závěr Ing. Skála.
(red)
Do výzkumu se zapojili členové ČSO
a SRVO - členové poskytli data o takových
instalacích veřejného osvětlení (na silnicích I až III třídy, případně na místních
komunikacích I a II třídy), jejichž realizace
významně zlepšila výslednou hladinu
osvětlení komunikace.
Do hodnocení byly zařazeny všechny
úseky komunikací, kde byly od 1. 1. 2007
zjištěny v nočních hodinách dopravní
nehody.
PŘISVĚTLOVÁNÍ CHODCŮ NA PŘECHODECH
z pohledu projektanta
Problematika přisvětlování přechodů pro chodce je v posledních
několika letech stále aktuálnější a správci komunikací (většinou
obce či městské části) nechávají přechody v čím dál větší míře
osvětlovat. Tyto přechody však bohužel svými parametry mnohdy
nesplňují požadavky platné normy (např. maximální délku), a proto
jsou velmi nebezpečné a pro projektanta obtížně osvětlitelné.
Na rozdíl od jiných odvětví světelné techniky je kategorie
osvětlování přechodů pro chodce relativně mladá a neustále se
vyvíjející oblast. Dne 1. června 2013 vstoupil v platnost dokument
Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací,
Kapitola 15 - Osvětlení pozemních komunikací, Dodatek č. 1.
Tento dokument popisuje v teoretické rovině problematiku přisvětlování přechodů pro chodce od vymezení osvětlovaného
prostoru, přes obecné požadavky až po návrh a hodnocení výsledného přisvětlení.
Eltodo disponuje v rámci střediska Technického rozvoje odborníky,
kteří jsou schopni reagovat na progresivní vývoj v oblasti přisvětlování přechodů přinášející zvýšení bezpečnosti chodců při
provozu na pozemních komunikacích.
Ing. Jan Novotný, ELTODO, a.s.
5
SPOLUPRÁCE S ŽILINSKOU UNIVERZITOU
ELTODO, a.s. dlouhodobě spolupracuje
s vysokými školami. Těsná spolupráce se
už před deseti lety rozvinula s Fakultou
elektrotechnickou Žilinské univerzity.
U příležitosti 60. výročí existence katedry
KRIS (Katedra riadiacich a informačných
systémov) byla v prosinci udělena Eltodu
stříbrná medaile za dlouhodobou spolupráci. Z rukou děkana prof. Dada medaili převzal prof. Přibyl.
Před několika lety bylo toto vzdělávací
zařízení přemístěno z několika nevyhovujících budov ve městě do nádherného
moderního areálu na Veľkom dielu. Univerzitě se podařilo zajistit značné prostředky z evropských dotačních programů.
Ještě v letošním roce začne výstavba nové
budovy, kde bude sídlit centrum excelence
pro inteligentní dopravní systémy. Vzhledem k nejmodernějšímu vybavení tohoto
centra se i pro nás naskýtá velká šance se
na výzkumech v tomto oboru podílet.
Přímé kontakty s univerzitou zajišťuje prof.
Pavel Přibyl, který byl rektorem univerzity
jmenován hostujícím profesorem s tím, že
fakultě elektrotechnické pomáhá akreditovat obor dopravní telematika, spolupracuje
na výzkumných úkolech a vybrané předměty i vyučuje. Velký potenciál je i v možnosti zadávání diplomových prací. Jen
v letošním roce končí několik zajímavých
prací vedených prof. Přibylem. Jedná se
například o téma „inteligentní ulice“, kdy
je s využitím veřejného osvětlení vytvořeno univerzální komunikační prostředí
pro jakékoli senzory či aktory, takže takováto ulice monitoruje počasí, dopravu, osvětlení a komunikuje s nadřazeným systémem. Jednou z aplikací může být ovládání osvětlení podle intenzity dopravy.
Další téma řeší využití radiofrekvenčních
identifikátorů RFID pro řízení světelné
signalizace. Student navrhl a v praxi aplikovat detektor snímající identifikátory na
projíždějících vozidlech. Fakulta elektrotechnická má hodně společného s naší
společností, která je na „elektriku“ převážně orientována. Bylo by ve prospěch
naší společnosti, pokud bychom se zamýšleli nad dalšími tématy, která studenti
mohou řešit v akademickém roce 2014-15.
A skutečně platí, že jejich řešení jsou
povětšině moderní, nápaditá a nezatížená
běžnými konvencemi. Případné nápady
na zadání či problémy, které by se mohly
řešit formou diplomové práce, posílejte na:
[email protected]
Velmi významná spolupráce se odvíjí
v rámci Společné laboratoře tunelových
systémů, která byla založena v roce 2009
pro rozvoj spolupráce mezi Fakultou dopravní ČVUT, Fakultou elektrotechnickou
6
Děkan Fakulty elektrotechnické prof. Dado (vpravo) předává cenu
Vstup do univerzitního areálu Žilinské univerzity
Žilinské univerzity a ELTODO EG, a.s. Sídlo české větve je v 5.NP v budově A na Novodvorské.
Kromě společně řešených projektů, výuky
studentů a vydávání publikací:
(http://tunnel-lab.eu) byl do slovenské laboratoře dodán simulátor technologických
procesů v tunelu. Na této významné zakázce se podíleli hlavně Ing. T. Šmerda
a Ing. V. Jankovský.
Trenažér je ve zkušebním provozu a předpokládá se, že na něm budou pracovat
převážně doktorandi. Jedním ze zajímavých témat bude řízení ventilace dle parametrů dopravního proudu. Zatím se
ventilace řídí dle měřených škodlivin a řízení dle dopravy by mělo přinést finanční
úspory. Je na naší společnosti, abychom
tento potenciál mladých lidí využívali,
například zadáváním úloh, které by pokračovaly ve vývoji řídicího systému tunelů
KERBERUS.
Prof. Pavel Přibyl Ing. CSc., ELTODO, a.s.
Pohled na část tunelového trenažéru na univerzitě
v Žilině
ELTODO OPĚT
na Intertrafficu
Skupina Eltodo se již tradičně
zúčastnila mezinárodní výstavy
INTERTRAFFIC, která se konala ve
dnech 25. – 28. března 2014
v Amsterdamu, RAI Convention
Centre.
I v letošním roce jsme pro široké
spektrum návštěvníků připravili zajímavou expozici, kde jsme představili nejnovější trendy v oblasti
dopravní telematiky a tunelových
technologií, např. liniové řízení
dopravy, tunelový trenažér nebo
mobilní telematické systémy.
Dana Crkvová, ELTODO, a.s.
Hodnocení zaměstnanců ve skupině ELTODO
V letošním roce probíhá ve společnosti ELTODO, a. s., první řádné hodnocení zaměstnanců,
které navazuje na pilotní projekt realizovaný na konci roku 2013, jehož cílem bylo zavést
systém řízení výkonu zaměstnanců. Systém řízení výkonu zaměstnanců využívá vzájemné
zpětné vazby mezi hodnoceným a hodnotitelem ke zvýšení motivace, rozvoji kompetencí
a celkově vede k dobrému (optimálnímu) pracovnímu výkonu jednotlivců i týmů.
Zaměstnanci mají možnost se při osobních
setkáních se svým nadřízeným vyjádřit ke
svým pracovním výsledkům, pracovním podmínkám, spokojenosti a dalším aspektům
svého působení ve společnosti. Výstupy z ročního hodnocení zaměstnanců budou využívány pro zařazování zaměstnanců do
vzdělávacích programů, k tvorbě individuálních vzdělávacích plánů, ale i jako nutný podklad pro zvýšení základní mzdy.
Do konce března 2014 proběhnou hodnotící
rozhovory ve společnosti ELTODO, a. s., ELTODO dopravní systémy s. r. o. a ve společnosti
ELTODO-CITELUM, s. r. o. Každý hodnocený
zaměstnanec si připraví sebehodnocení, které
je důležitým podkladem pro osobní rozhovor
vedený nadřízeným zaměstnancem. Prostřednictvím sebehodnocení má každý zaměstnanec možnost zapojit se do procesu hodnocení a aktivně se na něm podílet. Na závěr do-
Pracovní úraz – věc nepříjemná
Když se řekne pracovní úraz, většinou si představíme dělníka
padajícího z lešení. Ano, většina pracovních úrazů má co do
činění se stavebnictvím nebo dopravou a bohužel se tato
problematika nevyhýbá ani zaměstnancům naší společnosti.
V roce 2013 bylo evidováno celkem 51 pracovních úrazů
vzniklých na pracovištích skupiny Eltodo. Z toho bylo 17 pracovních úrazů s pracovní neschopností.
POKUSÍME SE ZE STATISTIK OBJASNIT NĚKTERÉ DŮVODY
VZNIKU ÚRAZŮ S PN:
• z hlediska příčiny vzniku úrazu lze jednoznačně stanovit jako
nejčastější úraz pádem, zakopnutím (70 % případů, zpravidla
se jedná o podvrtnuté nebo pohmožděné kotníky)
• z pohledu místa vzniku jsou nejčastější úrazy vzniklé na
venkovních pracovištích (60 %, zpravidla nějaká stavba)
• z hlediska délky PN však nejdéle trvají vyléčit úrazy způsobené
špatnou manipulací s materiálem nebo vzniklé při nesprávné
obsluze zařízení
Ještě vám chceme připomenout, co dělat v případě úrazu, který
vám vznikne v zaměstnání. Zraníte-li se a váš stav to dovolí, musíte
svůj úraz neprodleně nahlásit svému nadřízenému. Vaší povinností
je okamžitě informovat nadřízené i o úrazu svého kolegy či jiného
člověka, který se v místě vašeho pracoviště stal a jehož jste byli
svědkem. Samozřejmostí je i poskytnout první pomoc zraněnému
a podle závažnosti úrazu případně přivolat lékaře.
Jaroslav Houdek, Alena Svitáková, ELTODO, a.s.
Aktualizované a nově vydané dokumenty
prosinec 2013 – únor 2014
Směrnice:
Příručka kvality ELTODO, a.s.
ELT S 01 – Organizační řád ELTODO, a.s.
ELT S 03 – Podpisový řád ELTODO, a.s.
ELT S 02 – Řízení dokumentace a záznamů
ELT S 11 – Provoz a řízení dopravy
Organizační postupy:
ELT O 20 – Aplikace zákona o DPH
ELT O 28 – Silniční daň a daň z nemovitostí
ELT O 32 – Ručení za neodvedenou DPH
ELT O 08 – Používání mobilních telefonů
Pracovní postupy
ELT P 19 – Služby na projektech
Příkazy
PŘ 34/13 – Organizační změna v ELTODO, a.s.
PŘ 01/14 – Harmonogram pro roční účetní závěrku
PŘ 02/14 – Personální změna v EDS
PŘ 03/14 – Stanovení hodinových sazeb a marží
PŘ 04/14 – Úprava vnitropodnikových cen
Pokyny
P 08/13 – Nákup materiálu a služeb
P 09/13 – Výběr dodavatelů
P 01/14 – Rizika v předsmluvním jednání
P 02/14 – Podpisová oprávnění
stane k dispozici vytištěný výstup, který bude
obsahovat hodnocení za uplynulý rok a také
budoucí dohodnuté výkonové a rozvojové
cíle. Výstup z hodnocení má sloužit zaměstnancům jako podklad pro další pracovní
období.
Vzhledem k náročnosti systému hodnocení
je vám k dispozici personální úsek, který je
připraven vám pomoci formou odborných
konzultací.
Přejeme všem, aby pro vás hodnocení zaměstnanců bylo pozitivní zkušeností a důležitou součástí vašeho osobního rozvoje!
Ing. Radka Hesová
a Mgr. Jana Krákorová
31.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.2.2014
1.2.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.2.2014
1.3.2014
18.12.2013
2.1.2014
6.1.2014
23.1.2014
12.2.2014
2.12.2013
16.12.2013
3.2.2014
31.1.2014
Ing. Pavel Jonáš, ELTODO EG, a.s.
VOL NÁ MÍSTA
● Operátor HOTLINE - telekomunikace
● TECHNIK V TELEKOMUNIKACÍCH
pro práci v Německu
● NABÍDKÁŘ / ROZPOČTÁŘ
● PRODUKTOVÝ SPECIALISTA – silnoproudé systémy
● ELEKTROMONTÉR - bezpečnostní a
komunikační technologie
● SPECIALISTA NÁKUPU - pro subdodávky a služby
● OBCHODNÍ ZÁSTUPCE (oblast řízení
dopravy)
● REFERENT/KA administrativní podpory
● KOORDINÁTOR PROJETKŮ
● DWDM SPECIALISTA
● SPECIALISTA DATOVÉHO CENTRA
● TECHNOLOG - ROZPOČTÁŘ
● TECHNIK ZÓNY PLACENÉHO STÁNÍ
● DISPEČER ZÓNY PLACENÉHO STÁNÍ
● ELEKTROMONTÉR – veřejné osvětlení, Liberec
● RECEPČNÍ S AJ A RJ
Bližší informace najdete na webu
skupiny Eltodo
(www.eltodo.cz) v sekci KARIÉRA
7
Výstavba DWDM technologie pro Vodafone a Dial Telecom
Společnost Vegacom a.s. byla oslovena strategickým partnerem Huawei Technologies Czech,
s.r.o., aby se podílela na výstavbě vysokorychlostní páteřní sítě DWDM pro zákazníka
Vodafone a.s. Naše týmy specializovaných techniků v součinnosti s koordinačním centrem
a logistickou podporou staví novou informační dálnici spojující významné evropské datové uzly.
Úspěšně probíhající výstavbou a postupným
oživováním složitého technologického trunku tak naši pracovníci navazují na úspěšné
projekty z minulých let a dokazují, že Vegacom a.s. je stále na špici v oblasti progresivních přenosových technologií.
Pro svou složitost a komplexnost je projekt
DWDM – North link rozdělen do čtyř výstavbových etap.
V současné době je jedna etapa propojující
města: Praha, Kolín, Pardubice a Hradec
Králové zdárně dokončena a předána investorovi. Na druhé etapě, která propojuje
města Brno, Olomouc, Ostrava, Valašské
Meziříčí, Zábřeh a Hradec Králové, probíhají
finální konfigurace a závěrečná měření. Součástí zadaných projektů je také návaznost na
mezinárodní DWDM kruhy směrem do
Frankfurtu nad Mohanem a Budapešti. Společnost Vodafone a.s. v souvislosti s projektem DWDM rozšířila svou páteřní síť
o 4 500 kilometrů optických vláken, aby se
připravila na příchod vysokorychlostního
internetu LTE (Long Term Evolution).
Mezi další projekty, které bude společnost
Vegacom a.s. realizovat na jaře tohoto roku,
je výstavba DWDM sítě pro zákazníka Dial
Telecom, a.s. Jedná se o výstavbu nových
lokalit nebo upgrade stávajících sitů vedou-
cích z Prahy přes Hospozín, Brno, Olomouc
a Horní Žukov. Trasa zaintegruje 9 nových
DWDM stanic a celková délka přesáhne 630
km a umožní rozšířit přenosový kanál kdykoliv v budoucnu bez nutnosti investovat do
pokládky nových optických vláken. Skokový
nárůst kapacity trasy bude garantovat dostatečnou rezervu na vzrůstající požadavky na
přenos dat jak pro vnitrostátní, tak pro
mezinárodní provoz ve středoevropském
regionu, a to v horizontu minimálně příštích
dvou let.
Úspěšným zvládáním složitých a vysoce
specializovaných zadání se společnost Vegacom a.s. řadí mezi přední hráče na českém
telekomunikačním trhu a nadále zůstává
synonymem pro profesionální řešení komplexních hightech projektů transevropského
významu.
Ing. Aleš Procházka, Vegacom a.s.
LED Překážkové návěstidlo malé svítivosti Typ B
P Ř E D S TAV U J E M E V Ý R O B E K E LT O D O
Produkce Eltodo v oblasti výroby a dodávek letištního světelného zabezpečovacího zařízení
pro letiště a heliporty navazuje na dlouholetou tradici společnosti Elektrosignál Praha, a.s.
Eltodo je výrobcem úplného sortimentu tohoto zařízení, které spolehlivě pracuje i v mezních
klimatotechnologických podmínkách, v kterých je prověřeno dlouholetým provozem.
POUŽITÍ
Překážkové návěstidlo malé svítivosti je
světelné návěstidlo se stálým světlem červené barvy a používá se k označení staveb,
které jsou nebo mohou být překážkou letového provozu (komíny, vysoké stavby, stožáry a podobně).
- FAA Specification AC 150/5345-43F (odolnost proti vlivům prostředí)
KŘIVKY SVÍTIVOSTI:
1. Horizontální řez – náměr 6° a 10° (obr. 3)
2. Vertikální řez (obr. 4)
Obr. 3
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Použité komponenty jsou vyrobeny z materiálů odolných vůči prostředí, kterému je
návěstidlo při provozu běžně vystaveno.
Návěstidlo svítí trvalým červeným světlem
o minimální intenzitě 32 cd.
Základním dílem návěstidla je těleso vyrobené z hliníkové slitiny, které je v horní části
osazeno odklopitelným skleněným dioptrem.
Ke spodnímu dílu je připojen držák pro
upevnění návěstidla a vývodka pro přivedení
kabelu napájecího napětí.
Světelný zdroj je složen z osmi rovnoměrně
rozložených světloemitujících prvků, umístěných na chladiči pod skleněným dioptrem.
Zdroj konstantního proudu je uložen uvnitř
tělesa návěstidla pod deskou světelného
zdroje.
ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE
Mechanické parametry:
Obr. 4
Rozměry včetně držáku (Øxšxv):
119 x 135 x 294
Hmotnost:
2 kg
Elektrické parametry:
Napájecí napětí:
230V 50Hz
Jmenovitý příkon:
15 W
Izolační odpor:
Ω min.
2 MΩ
Stupeň krytí:
IP 54
NÁVĚSTIDLO VYHOVUJE PŘEDPISŮM:
Ostatní parametry:
Provozní teplota:
-40 °C ÷ +55 °C
- ICAO Annex 14, Volume I, 5th edition 2009
(fotometrické požadavky pro typy A a B)
Životnost LED prvků:
50 000 hod
ELTODO magazín 1/2014. číslo registrace: MK ČR E 16164. Pro skupinu Eltodo připravuje QandA s.r.o. Redakční rada: Radek Ošťádal, Miroslav Sklenář,
Dana Crkvová, Jaroslav Smetana, Lukáš Novák, Richard Štrégl, Martin Kučera, Tomáš Palát, Pavel Chmelík a Jiří Skála. Fotografie: R. Ošťádal, archiv skupiny Eltodo.
Grafické zpracování: Lenka Kněžková. Uzávěrka čísla: 20. 3. 2014.
Download

Sestava 1