Univerzita Palackého v Olomouci
Filozofická fakulta
Katedra politologie a evropských studií
http://kpes.upol.cz
ÚVOD DO POLITOLOGIE I.
SYLABUS PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 (KPE/UPL1)
ZIMNÍ SEMESTR
Mgr. Eva Lebedová, Ph.D.
[email protected]
Mgr. et Mgr. Hana Hurtíková
[email protected]
I. Cíl kurzu a jeho postavení v programu KPES
Kurz Úvod do politologie (UPL) je dvousemestrální povinný kurz pro studenty 1.
ročníku KPES. Jeho cílem je seznámit posluchače se základními pojmy, se kterými
se v politologii pracuje a poskytnout jim schopnost orientovat se v nich. Obsahem
kurzu je především uvedení posluchačů do problematiky státu, moci, demokracie;
jejich obeznámení s podstatou hlavních politických ideologií, s problematikou
politického procesu, politických stran atd.
II. Metoda výuky
Výuka probíhá formou nepovinných přednášek (45 min) a seminářů, které jsou
povinné (45 min). Semináře tematicky navazují na předchozí přednášku a jejich
cílem je prohloubení znalostí studentů v dané problematice prostřednictvím
prezentací a následné diskuze o přečtené literatuře. Témata prezentací si posluchači
zvolí během prvního semináře z nabídky, kterou jim poskytne vyučující. Literatura a
prameny k prezentacím jsou uvedeny u každého tématu a jsou dostupné v Knihovně
FF UP (Zbrojnici), Státní vědecké knihovně, nebo k dispozici u vyučujících.
III. Požadavky na ukončení kurzu
Dvousemestrální kurz UPL je v zimním semestru ukončen zápočtem a v letním
semestru zápočtem a zkouškou. Předmět je součástí komplexní zkoušky, jež uzavírá
1. ročník. Zápočet a zkouška budou uděleny pouze těm studentům, kteří úspěšně
absolvují oba semestry. Podmínkou zapsání posluchače do UPL II. je úspěšné
zakončení (tzn. získání zápočtu) z UPL I. Zápočet bude udělen na základě splnění
těchto požadavků:
1. Prezentace
Každý student přednese v rámci kurzu jednu prezentaci. Prezentace musí splňovat
následující kritéria:
a) rozsah prezentace max. 12 min
1
b) přednesení prezentace nikoli její čtení (!)
c) vyhotovení stručného výtahu (tj. nejdůležitějších poznatků z textu) v
rozsahu 1 – 2 normostran
d) zaslání výtahu a prezentace na e-mail vyučující ([email protected])
nejpozději dva dny před vystoupením na semináři. Následně rozešle
zpracovaný materiál také svým kolegům.
e) každý prezentující si připraví také otázky do diskuze související s tématem
semináře a jeho prezentací
2. Účast a aktivita v seminářích
Semináře jsou povinné, jakož i četba zadaná na každý z nich. V seminářích toleruje
vyučující maximálně dvě absence za semestr. V případě nemoci je nutno domluvit
s vyučující individuální doplnění látky. Důraz je kladen na aktivní participaci studentů
v seminářích - zapojení do diskuse a na samostatnou přípravu před nimi. V případě
zjištění nedostatečné přípravy na seminář, je možné ověřit znalosti zadané četby
písemnou formou.
3. Esej
Podmínkou absolvování kurzu UPL II. je také odevzdání eseje v rozsahu 7 stran (tj.
2000 slov včetně poznámek – tolerance maximálně 200 slov nad rámec
požadovaného rozsahu) na jedno z vybraných témat (viz sylabus níže). Termín pro
odevzdání eseje je čtvrtek 14. března 2013 do 14:00. Práci je nutné odevzdat v
tištěné podobě vyučujícím a v elektronické podobě ji do časového limitu odeslat na
emailovou adresu [email protected] Práce odevzdané po tomto termínu
nebudou akceptovány. Plagiarismus, jehož se student dopustí v odevzdané eseji,
znamená automatické neudělení zápočtu.
Témata pro esej:
1. Jak pojímá koncept svobody liberalismus? Jak se v tomto náhledu liší
od konzervatismu? Analyzujte a srovnejte oba pohledy prostřednictvím
děl vybraných politických filozofů (Locke, Mill, Hayek, Burke, Scruton aj.)
2. Jak chápete Dahlův koncept polyarchie? Je jí ČR dnes? Jestliže ano,
proč tomu tak je? Pakliže ne, které z předpokladů Dahlovy polyarchie
zde nejsou naplněny? Svá tvrzení podložte názornými příklady.
3. Pokuste se porovnat teoretické ideály komunismu, tak jak byly
vypracovány Marxem, s jejich praktickou realizací v komunistických
zemích. Do jaké míry došlo jejich naplnění? Vyberte si jeden stát, na něm
svá tvrzení prokažte/vyvraťte.
4. Srovnejte a analyzujte, jak se na myšlenku vlády lidu dívají ve svých
dílech J. J. Rousseau, J. S. Mill, A. de Tocqueville. K. Marx ad.
5. Analyzujte problém moci státu v dílech T. Hobbese, J. Locka, J. S. Milla,
M. Webera, F. Fukuyamy apod.
2
IV. Hodnocení
Zápočet z kurzu UPL I. bude udělen na základě písemného testu a přednesené
prezentace, zápočet z kurzu UPL II. pak na základě písemného testu a přijaté,
všechny akademické náležitosti splňující, eseje (LS) a přednesené prezentace.
Celková známka bude udělena na základě výsledků komplexní zkoušky v letním
semestru.
V. Obsah kurzu
PŘEDNÁŠKY:
ÚTERÝ, 11:30 - 12:15, místnost č. 224
SEMINÁŘE:
SEM.: A – ČVRTEK, 13:00 – 13:45, místnost č. 106
SEM.: B – ČVRTEK, 13:50 – 14:35, místnost č. 106
SEM.: C – ČVRTEK, 14:40 – 15:25, místnost č. 106
1. TÝDEN (18. 9.)
Přednáška (P): SEZNÁMENÍ SE SYLABEM, STRUKTUROU A HODNOCENÍM
KURZU, ROZDĚLENÍ PREZENTACÍ
Seminář (S): První týden se seminární výuka nekoná
2. TÝDEN (25. 9. a 27. 9.)
P: CO JE POLITIKA? POLITIKA A POLITICKÁ VĚDA
S: POLITICKÁ VĚDA A DILEMA VZTAHU POLITIKY A MORÁLKY
Povinná četba (PČ): HAVEL, Václav: Politika a svědomí. In: HAVEL, V.: Eseje a jiné
texty z let 1970–1989. Dálkový výslech. Spisy 4. Praha, Torst 1999, s. 418–449. K
dispozici online: http://www.vaclavhavel.cz/index.php?sec=6&id=2
PITHART, Petr: Obrana politiky. Praha, Panorama 1990, s. 228 – 253.
Prezentace
1)WEBER, Max: Metodologie, sociologie a politika. Praha, Oikoymenh 1998, s. 246 –
296. (kapitola Politika jako povolání)
2) BERG-SCHLOSSER, Dirk - STAMMEN, Theo: Úvod do studia politické vědy.
Praha, Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, s. 13 – 25.
3. TÝDEN (2. 10. a 4. 10)
P: STÁT
S: JAKÁ JE ROLE STÁTU V SOUČASNÉ SPOLEČNOSTI? JAKÝ MÁ BÝT VZTAH
MEZI STÁTEM A OBČANY? JAKÝM VÝZVÁM ČELÍ MODERNÍ STÁT?
PČ: FISCHER, Petr (rozhovor s Vojtěchem Ceplem): Vládnout musí řád, ne lidé.
Přítomnost, 2007, č. 1 (jaro), s. 17–21.
GERLOCH, Aleš: Právní stát v minulosti a současnosti. In: KUNC, J. (ed.):
Demokracie a ústavnost. Praha, Univerzita Karlova 1996, s. 40–53.
PITHART, Petr: Občanská společnost a stát. In: KUNC, J. (ed.): Demokracie a
ústavnost. Praha, Univerzita Karlova 1996, s. 179–188.
3
Prezentace:
3) FUKUYAMA, Fukuyama: Budování státu podle Fukuyamy. Praha, Alfa Publishing
2004, kapitola o slabých státech, s. 96 - 122.
4. TÝDEN (9. 10. a 11. 10.)
P: MOC
S: JE POLITIKA BOJEM O MOC? JAKÝ VÝZNAM MÁ V POLITICE MOC?
PČ: HAVEL, Václav: Moc bezmocných. Praha, Lidové noviny 1990.
K dispozici také online: http://www.vaclavhavel.cz/index.php?sec=2&id=5
DAHL, Robert A.: A Critique of the ruling elite model. The American Political Science
Review, 52, 1958, č. 2, s. 463 – 469.
Online http://www.jstor.org/stable/pdfplus/1952327.pdf?acceptTC=true
Prezentace:
4) MICHELS, Robert: Political Parties („Democracy and the Iron Law of Oligarchy“).
Kitchener, Batoche Books 2001, s. 224–246.
In: http://socserv.mcmaster.ca/econ/ugcm/3ll3/michels/polipart.pdf
5. TÝDEN (16. 10. a 18. 10.)
P: DEMOKRACIE A JEJÍ FORMY I
S: PROČ OBHAJOVAT DEMOKRACII JAKO NEJIDEÁLNĚJŠÍ VLÁDNÍ FORMU?
DEMOKRACIE A JEJÍ POČÁTKY.
PČ: DAHL, Robert A.: O demokracii. Praha, Portál 2001, s. 29–75.
SARTORI, Giovanni: Teorie demokracie. Bratislava, Archa 1993, s. 280 – 300.
Prezentace:
5) DAHL, Robert A.: Demokracie a její kritici. Praha, Victoria Publishing 1995, s. 17–
34.
6)DAHL, Robert A.: Demokracie a její kritici. Praha, Victoria Publishing 1995, s. 79–
90.
6. TÝDEN (23. 10. a 25. 10.)
P: DEMOKRACIE A JEJÍ FORMY II
S: JAK FUNGUJÍ REÁLNÉ DEMOKRACIE A CO JE TO DAHLOVA POLYARCHIE?
PČ: DAHL, Robert A.: O demokracii. Praha, Portál 2001, s. 77–118.
BERNARD, Lewis: Liberální demokracie a islám. In: MICHALSKI, K. (ed.): Liberální
společnost. Sborník příspěvků z konference v Castel Gandolfo 1992. Praha,
Filosofický ústav AVČR 1994, s. 161–186.
Prezentace:
7) DAHL, Robert A.: Demokracie a její kritici. Praha, Victoria Publishing 1995, s. 195
– 221.
8) SARTORI, Giovanni: Teorie demokracie. Bratislava, Archa 1993, s. 23–40.
7. TÝDEN (30. 10. a 1. 11.)
P: DILEMATA DEMOKRACIE
S: EXISTUJE IDEÁLNÍ DEMOKRACIE? CO PATŘÍ KE SLABINÁM DEMOKRACIE?
JAKÉ JSOU ARGUMENTY KRITIKŮ DEMOKRACIE?
4
PČ: DE TOCQUEVILLE, Alexis: Demokracie v Americe I. Praha, Nakladatelství
Lidových novin 1992, s. 187 – 198.
ZAKARIA, Fareed: Budoucnost svobody. Praha, Academia 2005, s. 109–146.
Prezentace:
9) ORTEGA y GASSET, José: Vzpoura davů. Praha, Naše vojsko 1993, s. 56 – 72.
8. TÝDEN (6. 11. a 8. 11.)
P: IDEOLOGIE A POLITIKA, POLITICKÉ IDEOLOGIE
S: JAK SE MĚNILA ROLE IDEOLOGIE V POLITICE V PRŮBĚHU DĚJIN A JAKOU
ROLI MAJÍ IDEOLOGIE V POLITICE DNES?
PČ: SCHWARZMANTEL, John: The Age of Ideology. London, Macmillan Press, s.
195–199. In: ŠARADÍN, Pavel: Historické proměny pojmu ideologie. Brno, CDK
2001, s. 127–131.
ŠARADÍN, Pavel: Historické proměny pojmu ideologie. Brno, CDK 2001, s. 49–76.
Prezentace:
10) Následující kapitoly v readeru BALL, T. – DAGGER, R.: Ideals and Ideologies.
N.Y., Harper Collins 1991:
BELL, Daniel: The End of Ideology – Revisited. s. 427–431.
FUKUYAMA, Francis: The End of History. s. 432–441
9. TÝDEN (13. 11. a 15. 11.)
P: LIBERALISMUS
S: CO JE PODSTATOU LIBERÁLNÍ DEMOKRACIE? O JAKÉ HODNOTY SE OPÍRÁ
LIBERÁLNÍ ŘÁD?
PČ: ALTING VON GESAU, Frans A. M.: Liberální společnost a vláda zákona. In:
MICHALSKI, K. (ed.): Liberální společnost. Sborník příspěvků z konference v Castel
Gandolfo 1992. Praha, Filosofický ústav AV ČR1994, s. 81–102.
SWIFT, Adam: Politická filosofie. Praha, Portál 133–174.
Prezentace:
11) HAYEK, Friedrich A.: Principy liberálního společenského řádu.
In: http://www.obcinst.cz/cs/PRINCIPY-LIBERALNIHO-SPOLECENSKEHO-RADUc471/
10. TÝDEN (20. 11. a 22. 11.)
P: KONZERVATISMUS
S: JAK KONZERVATISMUS POJÍMÁ VLÁDU? CO JE PŘEDMĚTEM KRITIKY
KONZERVATISMU?
PČ: HAYEK, Friedrich. A.: Proč nejsem konzervativcem. Praha, Občanský institut
1993. http://www.obcinst.cz/clanek.asp?id=539
SCRUTON, R.: Smysl konzervatismu. Praha, Torst 1993, s. 16–32.
Prezentace:
12) SCRUTON, Roger: Současná společnost a perspektivy konzervatismu. Praha,
Občanský institut 1993. http://www.obcinst.cz/cs/SOUCASNA-SPOLECNOST-APERSPEKTIVY-KONZERVATISMU-c545/
5
11. TÝDEN (27. 11. a 29. 11.)
P: SOCIALISMUS
S: BUDOUCNOST SOCIALISMU A TŘETÍ CESTA? A JAK CHÁPAT SOCIÁLNÍ
SPRAVEDLNOST?
PČ: SWIFT, Adam: Politická filozofie: základní otázky moderní politologie. Praha,
Portál 2005, s. 19–56.
HAYEK, Friedrich A.: Cesta do otroctví. Brno, Barriser&Principal 2008, s. 35-66.
Prezentace:
13) GIDDENS, Anthony: Třetí cesta a její kritici. Praha, Mladá fronta 2004, s. 33–88.
12. TÝDEN (4. 12. a 6. 12.)
P: MARXISMUS A KOMUNISMUS
S: JE KOMUNISMUS TOTALITNÍ IDEOLOGIÍ?
PČ: ARON, R.: Demokracie a totalitarismus. Brno, Atlantis 1993, s. 157–175.
SARTORI, G.: Teória demokracie. Bratislava, Archa 1993, s. 450–473.
Prezentace:
14) MACHAN, T. (Ed.): The Main Debate: Communism versus Capitalism. N.Y.,
Random House 1987.
Následující kapitoly o komunismu v COHEN, C.: Communism, Fascism, and
Democracy. N.Y., Random House 1972
15) MARX, K. – ENGELS, F.: From Manifesto of the Communist Party, s. 80–98
(český překlad Manifestu - KUP);
TROTSKY, L.: What Is the Permanent Revolution?, s. 164–167;
DJILAS, M.: Selection from The New Class, s. 229–235.
13. TÝDEN
ZÁPOČTOVÝ TEST (1. termín) – datum bude upřesněno
DOPORUČENÁ A STUDIJNÍ LITERATURA:
ARON, R.: Opium intelektuálů. Praha, Mladá fronta 2001.
ARON, R.: Demokracie a totalitarismus. Druhé vydání. Brno, Atlantis 1993.
BALLESTER, K. – OTTMANN, H.: Politická filosofie 20. století. Praha, ISE 1993.
BURKE, E.: Úvahy o revoluci ve Francii. Brno, CDK 1997.
ČERMÁK, V.: Otázka demokracie I.-II. Praha, Academia 1992. III.-V. Olomouc,
Nakladatelství Olomouc 1998.
FIALA, P. – STRMISKA, M.: Teorie politických stran. Brno, Barrister and Principal
1998. HAYEK, F. A.: Cesta do otroctví. Brno, Barrister and Principal 2008.
HEYWOOD, A.: Politologie. Praha, Eurolex Bohemia 2004.
HEYWOOD, A.: Politická teorie. Praha, Eurolex Bohemia 2005.
HEYWOOD, A.: Politické ideologie. Praha, Victoria Publishing 1994.
6
HOBBES, T. Leviathan. Praha, OIKOYMENH 2009.
DAHL, R: Demokracie a její kritici. Praha, Victoria Publishing 1995.
DAHL, R.: O demokracii: Průvodce pro občany. Praha, Portál 2001.
FUKUYAMA, F.: Budování státu podle Fukuyamy. Praha, Alfa Publishing 2004.
HLOUŠEK, V. – KOPEČEK, L. (eds.): Demokracie. Brno, Mezinárodní politologický
ústav 2004.
KIS, J. (ed.): Současná politická filozofie. Praha, OIKOYMENH 1997, s. 205–238.
KOHÁK, E.: Průvodce po demokracii. Praha, Slon 1997.
KUNC, J. (ed.): Demokracie a ústavnost. Praha, Univerzita Karlova 1996.
LOCKE, J.: Druhé pojednání o vládě. Praha, Svoboda 1992.
MICHALSKI, K. (ed.): Liberální společnost. Sborník příspěvků z konference v Castel
Gandolfo 1992. Praha, Filosofický ústav AV ČR1994.
MICHELS, R.: Political Parties. Kitchener, Batoche Books 2001.
MILL, J. S.: O vládě ústavní. Praha, Svoboda 1992.
ORTEGA Y GASSET, J.: Vzpoura davů. Praha, Naše vojsko 1993.
PITHART, P.: Obrana politiky. Druhé vydání. Praha, Academia 2005.
ŘÍCHOVÁ, B.: Přehled moderních politologických teorií. Praha, Portál 2000.
SARTORI, G.: Teória demokracie. Bratislava, Archa 1993.
SHAPIRO, I.: Morální základy politiky. Praha, Karolinum 2003.
STAMMEN, T. – BERG-SCHLOSSER, D.: Úvod do politické vědy. Praha, ISE 2000.
STANKIEWICZ, W. J.: Hledání politické filosofie. Brno, CDK 2006.
STANKIEWICZ, W. J.: Politická teorie a současný svět. Brno, CDK 2006.
SWENSON, P.: Teorie demokracie. Brno, CDK 1995.
SWIFT, A.: Politická filozofie. Praha, Portál 2005.
ŠARADÍN, P.: Historické proměny pojmu ideologie. Brno, CDK 2001.
WEBER, M.: Metodologie, sociologie a politika. Praha, OIKOYMENH 1998.
ZAKARIA, F.: Budoucnost svobody. Praha, Academia 2005.
7
Download

UPL1 - sylabus.pdf - Katedra politologie a evropských studií FF UP