KİŞİSEL BİLGİLER
Ad ve Soyadı
Unvanı
Adres
e-Posta
Doğum Tarihi ve Yeri
Medeni Durumu
EĞİTİM-ÖĞRETİM
DURUMU
Lisans (2004)
Tezsiz Yüksek Lisans (2005)
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans Tezi (2009)
Doktora
Doktora Tezi (2013)
Ramazan Erhan GÜLLÜ
Yard. Doç. Dr.
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Türkiye
Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı - İSTANBUL
[email protected]
22.07.1981 / Gaziantep
Bekâr
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye Cumhuriyeti
Tarihi
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Gaziantep Ermenileri
İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye Cumhuriyeti
Tarihi
Ermeni Sorununun Ortaya Çıkış ve Gelişim Sürecinde İstanbul Ermeni
Patrikhanesi’nin Tutumu (1878-1923)
YAYINLAR VE ETKİNLİKLER
A. Kitap
1
Antep Ermenileri (Sosyal, Siyasi ve Kültürel Hayat), IQ Kültür-Sanat Yayıncılık,
İstanbul 2010, 512 Sayfa.
2
Düşmanın Şehirdeki Hedefi – Milli Mücadele’de Polisler, (Ali Arslan ve Abdurrahman
Bozkurt ile birlikte), Paraf Yayınları, İstanbul 2011, 254 Sayfa.
B. Kitap İçi Bölüm
1
“Atatürk İlkeleri”, (Ali Arslan ile birlikte), Gelişim Ders Kitapları – 3, 1. Kitap, (Editör:
İdris Güzel), Kutup Yıldızı Yayınları, İstanbul 2010, s. 1-70.
2
“Osmanlı Döneminde Bağcılar”, (Halil Ersin Avcı, Abdurrahman Bozkurt ve Kemal Kara
ile birlikte), Bağcılar Perspektifi, (Editör: Recep Bozlağan), Bağcılar Belediyesi Kültür
Yayınları, İstanbul 2013, s. 51-63.
3
“Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Bağcılar (Mütareke ve İşgal Dönemi)”, (Abdurrahman
Bozkurt, Halil Ersin Avcı ve Kemal Kara ile birlikte), Bağcılar Perspektifi, (Editör:
Recep Bozlağan), Bağcılar Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul 2013, s. 63-78.
C. İlmî/Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1
“Mondros Mütarekesi’nin Ardından Ermeni ve Rum Patrikhanelerinin İşbirliği (30 Ekim
1918 – 11 Ekim 1922)”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt: XXV, Sayı: 75,
Ankara, Kasım 2009, s. 575-605.
2
“Amerikan Board Misyonerlerinin Antep’teki Faaliyetleri ve Antep Amerikan Koleji”,
Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2009, Sayı: 16, İstanbul 2010, s. 129175.
3
“16 Kasım 1895 Antep Ermeni İsyanı”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih
Dergisi, Sayı: 51, (2010/1), İstanbul 2011, s. 123-164.
4
“Münşî ve Muhlis Bir Midhat Paşa Yetiştirmesi: Köse Mehmet Râif Paşa (1836-1911)”,
Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2010, Sayı: 17, İstanbul 2011, s. 71113.
5
“1895-1896 Ermeni İsyanlarının Osmanlı Vilayet İdaresine Etkileri: Halep Örneği”,
OTAM – Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi
Dergisi, Sayı: 32 / Güz 2012, Ankara 2013, s. 1-33.
D. Yayınlanmış Kongre ve Sempozyum Bildirileri
1
2
3
4
5
6
7
8
“Establishment and Status of Bulgarian Eksarhia – Bulgar Eksarhlığı’nın Kuruluşu ve
Statüsü”, Balkan Studies II – History & Literature, Published by Cyril and Methodius
University, Macedonia – Skopje 2011, pp. 120-134.
“Amerikalı Misyonerlerin Şehircilik Faaliyetleri – Antep Örneği”, Türkiye’de İskân ve
Şehirleşme Tarihi, (Editör: Mehmet Ali Beyhan), Kitabevi Yayınları, İstanbul 2012, s.
77-99.
“Lozan Konferansı’nda Tazminat Meselesi ve Karaağaç’ın Türkiye’ye İadesi”,
Uluslararası Edirne’nin Fethi’nin 650. Yılı Sempozyumu (4 - 6 Mayıs 2011) Bildiriler
Kitabı, (Editörler: İbrahim Sezgin – Cengiz Fedakâr – Hasan Demiroğlu), Trakya
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, Edirne 2012, s. 403-422.
“Ermeni Milliyetçiliğinin Türk Ocağı Algısı”, Bir Fikir Hareketinin Yüz Yılı: Türk
Ocakları Uluslararası Sempozyumu (7-9 Mayıs 2012) Bildiriler Kitabı, Türk Ocakları
İstanbul Şubesi, İstanbul 2013, s. 603-618.
“XIX. Yüzyılın Sonlarında Antep ve Kilis’teki Ermeni Olayları”, I. Uluslararası
Muallim Rıfat Kilis ve Çevresi Sempozyumu (16-17 Mayıs 2013) Bildiri Kitabı,
(Editör: Hasan Şener), Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Yayını,
İstanbul 2013, s. 74-88.
“1863’ten Günümüze Türkiye Ermenilerinde Liderlik Sorunu: Rûhânî-Sivil Çatışmaları”,
Türk Tarihinde Lider ve Liderlik Anlayışı, (Editör: Ali Arslan), Kitabevi Yayınları,
İstanbul 2014, s. 77-96.
“Rusya’da Yayınlanan 1836 Tarihli Bologenya Nizamnamesi ve Nizamnamenin OsmanlıRus-Ermeni İlişkilerine Etkisi”, Hazar’dan Karadeniz’e Stratejik Bakış, (Editör: Okan
Yeşilot), Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2014, s. 313-336.
“{Ermeni Nâmı Taşımak Töhmet midir?}: 19. Yüzyıl İstanbulu’nda Yaşanan Ermeni
Hadiseleri Sonrası İstanbul’u Korumak Amacıyla Alınan Önlemler ve Bu Önlemlere
Karşı Tepkiler”, Osmanlı İstanbulu II (II. Uluslararası Osmanlı İstanbulu
Sempozyumu Bildirileri, 27-29 Mayıs 2014, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi),
(Editörler: Feridun M. Emecen – Ali Akyıldız – Emrah Safa Gürkan), İstanbul 29 Mayıs
Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2014, s. 815-841.
E. Popüler Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1
“Milli Mücadele ve Suriyeli Müslüman Araplar”, Mostar, Sayı: 26, İstanbul, Nisan 2007,
s. 24-26.
2
“I. Dünya Savaşı Sırasında Antep’e Muhacir İskânı Hususunda Bazı Düşünceler”,
Gaziantep Tarih-Kültür Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 36, Gaziantep, Şubat-Mart 2013, s. 10-15.
3
“Kilis’te Ermeni Faaliyetleri“, Zeytin Dalı, Kilis Kültür Derneği Kilis Şubesi Yayını, Yıl:
19, Cilt: 7, Sayı: 70, Kilis, Nisan-Mayıs-Haziran 2013, s. 8-9.
F. Kitap Tanıtımları
1
“Kutsal Ermeni Papalığı – Eçmiyazin Kilisesi’nde Stratejik Savaşlar (Prof. Dr. Ali
Arslan)”, Arşiv Dünyası, Sayı: 9, İstanbul, Ocak 2007, s. 135-136.
2
“Hiss-i Milli’den Harb-i İktisadiye: Yunan Boykotu (1909-1911) / Fatih M. Sancaktar”
Asia Minor Studies, Cilt: 2, Sayı: 3, Kilis, Ocak 2014, s. 99-102.
3
“Bülent Yıldırım, Bulgaristan’daki Ermeni Komitelerinin Osmanlı Devleti Aleyhine
Faaliyetleri (1890-1918)“, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi,
Sayı: 59, (2014/1), İstanbul 2014, s. 237-241.
Download

Özgeçmiş - Edebiyat Fakültesi