best office 2014
Budoucnost inovací
Weston Stacey, výkonný ředitel, Americká obchodní komora v ČR
Inovace je dalším ze slov, o nichž všichni hovoří,
které je třeba vykonat, ale na základě rozhodnutí,
ale jejichž přesnému vymezení věnují jen velmi
která je třeba přijmout. Jinými slovy, organizační
málo času. Někteří jej používají jako synonymum
struktura nemůže pouze sloužit k řízení úkolů, ale
kreativity:
kreativity,
musí vytvářet i efektivní komunikaci, která zaručí
význam obou slov se však zcela nekryje. Jiní
úplné sdělení a účinné vykonání každého rozhodnutí,
ztotožňují inovace s efektivností nebo produktivitou:
ať už taktického či strategického. V běžných
nižší náklady nebo vyšší objem produkce určitě jsou
organizacích se informace využívají jako zdroj síly.
výsledkem a často i cílem inovační činnosti, inovace
V organizaci založené na znalostech se informace
však zároveň kladou stejný nebo silnější důraz
využívají ke zkvalitnění rozhodování ve všech
též na vyšší kvalitu. A konečně většina lidí chápe
složkách organizace.
inovace
jsou
výsledkem
inovace ve významu „zlepšení“ či „zkvalitnění“. Zde
jsou si oba významy již bližší: inovace je kategorie
Jestliže chce Česká republika v tomto budoucím
zlepšení, a to takového zlepšení, které probíhá spíše
období prosperovat, jestliže chceme, aby inovace
exponenciálně než lineárně, které vyžaduje nové
byly
technologie nebo nové procesy, a které především
změnit způsob uvažování o organizacích. Každou
vyžaduje nové myšlení.
společnost lze zařadit do některého ze čtyř polí
katalyzátorem
naší
ekonomiky,
musíme
čtvercové matice respektu k autoritě a podřízení se
Při přechodu od centralizované, státem řízené
autoritám. Nejlepší společnosti respektují autority,
ekonomiky prošla Česká republika třemi hlavními
ale nepodřizují se jim: tím vzniká blahodárný cyklus
obdobími. První bylo zcela ve znamení kupónové
konkurence, v němž se rozhodnutí účinně realizují.
privatizace,
a akvizice
Lidé o rozhodnutích diskutují, ale když je rozhodnutí
strategickými
jednou přijato, všichni jej uskutečňují. Nejhorší
investory. Toto období skončilo v závěru 90. let
společnosti nerespektují autority, ale podřizují se
potížemi a záchranou bank. Druhé období zahájila
jim. Tím vzniká špatný cyklus autokracie a špatné
privatizace bank a zavedení zákonných (pevně
realizace rozhodnutí. Rozhodnutí se přijímají v rámci
stanovených) investičních pobídek. Tato dvě opatření
úzkého okruhu lidí a téměř bez diskuse. Rozhodnutí
položila základ zlatého věku let 1998 až 2006. Třetí
v důsledku toho mají velmi malou podporu
období – naše současné období – bylo vyvoláno
a provádějí se pouze z povinnosti, nikoli z nadšení.
politickou krizí (stagnací) a světovou hospodářskou
Každý podnik musí dbát, aby pro myšlenky
krizí. Abychom se z tohoto období úspěšně vymanili,
a rozhodnutí vytvářel prostředí, které povede
musíme inovovat v podnikové sféře i ve státní správě.
k blahodárnému cyklu, v němž se rozhodnutí budou
Jinak řečeno, klíčovým úkolem tohoto období bude
účinně realizovat. Dobrá myšlenka, která se těší
vytvářet přidanou hodnotu ve všech segmentech
podpoře velkého počtu lidí, je někdy účinnější než
a na všech úrovních společnosti.
vynikající myšlenka osamělého génia.
Mnohé podniky budou muset přestat považovat
Tato publikace je dílem talentovaných lidí, kteří
své pracovníky jen za relativně nenákladný výrobní
pracují ve výborech „Best Office“ Americké obchodní
prostředek. Budou muset pochopit, že každý
komory. Koncept „Best Office“ jsme vytvořili před
zaměstnanec
některých
státního
podniků
bankovnictví
zahraničními
každodenní
několika lety, protože jsme si uvědomili, že budoucí
příležitost k dobrým nebo špatným rozhodnutím.
představuje
úspěch této země závisí spíše na tom, jak dobře
Dobrá rozhodnutí zvyšují produktivitu a přidanou
jsou vedené jednotlivé podniky a jak tyto podniky
hodnotu. Špatná rozhodnutí produktivitu i přidanou
spolupracují, než na obecných hospodářských
hodnotu snižují. Motivace zaměstnanců má nyní
politikách stanovených vládou. Jsme nesmírně
zásadní význam, neboť hospodářská krize zploštila
vděční, že se naši členové do tohoto projektu
podnikovou hierarchii a způsobila, že je mnohem
energicky vrhli, a snad budete souhlasit, že jejich
důležitější,
jednat
myšlenky a inciativy přispějí k tomu, abyste i vy
samostatně. Velmi úspěšný podnik buduje svou
ve své organizaci vytvářeli vyšší přidanou hodnotu.
aby
téměř
zaměstnanci
dokázali
organizační strukturu nikoli na základě činností,
1
2
3
4
5
6
7
8
Inovativní leadership
Talent a motivace lidí
OBSAH
8���� otázka pro předsedy výborů
1
FINANCOVÁNÍ INOVACÍ
Inovace ve výrobě
Kancelář budoucnosti
Data management
14���� 3M Česko: Kultura inovací ve firmách
15���� IBM Česká republika: Zákazník: středobod firemního zájmu
16���� A.T. Kearney: Proč jsou lídři v inovacích lepší než ostatní? Identifikovali jsme
7 klíčových faktorů.
17���� GlaxoSmithKline: Nejen tělesné zdraví zaměstnanců, ale především jejich duševní
rovnováha, jsou klíčem k úspěchu firmy
18���� Česká spořitelna: Gender
Vztahy se zákazníky
Sociální média / Digitální svět
Inovativní leadership
19���� Pedersen & Partners: Digitální tsunami – moderní technologie pronikají i do tradičních
odvětví. Inspirace z „Haute couture“.
20��� CEC Government Relations: Government relations patří do vedení firmy
21���� University of Pittsburgh, Katz Graduate School of Business: Inovační prostředí nevzniká
mávnutím proutku
2
Talent a motivace lidí
24��� Bayer: Firmy mohou pomoci zvyšovat prestiž vědy v projektu „Věda má budoucnost“
25��� Hays Czech Republic: Práce s talenty
26��� Vodafone Czech Republic: Vodafone Discover – vysoká škola života
27��� GlaxoSmithKline: Dlouhodobé expertní dobrovolnictví jako nástroj osobního
a profesního rozvoje
28��� Kinstellar: Talent z pohledu mezinárodní advokátní kanceláře
29��� Plastipak Czech Republic: Talentovaní lidé ve společnosti Plastipak
30��� Hay Group Česká republika: Odměňování zaměstnanců v kapse každého lídra
31���� IB Grant Thornton: Nové výzvy pro talenty: Rozhovor s Leošem Horváthem, vedoucím
pobočky auditu v Kyjevě
32��� Dale Carnegie – DC Czech: Engagement – zdroj růstu prosperity
3
Vztahy se zákazníky
34��� 3M Česko: Inovace inspirovaná zákazníkem
35��� Y SOFT Corporation: Vlastnosti produktu jako určující faktor vztahů se zákazníky
36��� Accenture v České republice: Významnou konkurenční výhodou se stávají zákaznické
služby – vítězí digitální společnosti
6
4
42��� EY: Social Media/Digital world
43��� Vodafone Czech Republic: Sociální sítě – zábava, která není jen pro zábavu
62��� Pittsburgh Corning CR: Motivace – „Fish“ filozofie
66��� DC VISION: Inovace ve společnostech Aneb kreativita a inovace jsou schopnosti, které
se dají naučit
7
Kancelář budoucnosti
68��� Vodafone Czech Republic: Flexi je sexy
69��� PricewaterhouseCoopers Legal: Nájem a nový občanský zákoník
70��� CBRE: Inovativní pracovní prostředí – Současností se stává New ways of working
71���� Ian Bryan Architects: Nový koncept v navrhování kanceláři: módní výstřelek nebo úkol
pro odborníka?
44��� AT &T: M2M: „Mobilizace“ světa, v němž žijeme
45��� Bird & Bird: Etická Big Data
73��� Jones Lang LaSalle: Lokalita, lokalita, lokalita?
48��� Media Education CEE: Strategická komunikace je tvorba smyslu
74��� Regus Business Centre: Flexibilní práce podporuje inovace
49��� FleishmanHillard: Sociální sítě jako platforma pro snižování rizik
5
61���� EY: Lean Engineering
65��� Global Business Therapy: Novátorství ve výrobě – zavádění rozmanitosti na pracoviště
38��� Interactive Seller: Lze zvýšit prodej produktů, kvalitu obsloužení zákazníka,
personifikaci služeb i učinit reklamace více přátelskými?
Sociální média / Digitální svět
60��� CTP Invest: Inovace v kancelářských prostorech
64��� Parker Hannifin: Vysoce výkonné týmy a štíhlá výroba jsou základem úspěchu
společnosti Parker Hannifin
37��� Schönherr: DISPUTE RESOLUTION: Nová pravidla pro náhradu nákladů v občanském
soudním řízení
39��� TNS Aisa: Pro růst vaší organizace je třeba vytvořit a zmapovat na zákazníky
soustředěnou strategii
Inovace ve výrobě
75��� Steelcase SA: Pohoda na pracovišti – souvislost s ekonomickými výsledky
76��� UNIFER: Převratná řešení vznikají v převratných interiérech
FINANCOVÁNÍ INOVACÍ
52��� Huawei Technologies (Czech): Nejlepší spolupráce roku
53��� Y SOFT Corporation: Když startup financuje startupy
54��� Schönherr: Crowdfunding – alternativa pro financování inovativních řešení
55��� Česká spořitelna: Úvěrování sociálních podniků
56��� MIDA Consulting: Financování inovací – malý a střední podnik
58��� Inovacentrum - České vysoké učení technické v Praze: Inovacentrum propojuje
vědu s praxí
8
Data management
78��� Microsoft: Pracujeme odkudkoli
79��� EY: Effective Data Management – Bechmarking
80��� Oracle Czech: Integrované systémy – jak zjednodušit IT?
81���� TaylorWessing e|n|w|c advokáti: Cloud computing z pohledu ochrany osobních údajů
82��� Process Solutions: Chytrá řešení pro správu dokumentů
83��� ACCA: Objem velkých dat narůstá, stejně tak i jejich využití v podnikání
83�� seznam ČLENŮ
9
N
otázka pro předsedy výborů
S jakými inovacemi
přichází v současnosti
váš obor?
emálo firem již převzalo principy udržitelnosti
a CSR do svých strategií. Nově se CSR
stává součástí každodenních operací firmy
– úspěšný byznys je dnes ten, který propojuje
hodnoty CSR a byznys strategie. Jsme svědky
zásadní proměny – společnost se mění z industriální
na digitální, ve které stále výkonnější technologie
fungující na principu sítí způsobují ekonomické
a sociální změny. Mění se způsob, jak získáváme
informace, vytváříme sociální vazby, jaká máme
zaměstnání či jak spolupracujeme. Rozsah, hloubka
a dopad těchto změn je srovnatelný s těmi, které
probíhaly v době průmyslové revoluce.
Nové technologie a inovace se poprvé v historii
odehrávají ve stejném čase na všech místech
a v zemích, které jsme dříve nazývali rozvinuté
a rozvíjející se. Tradiční rozdíly mezi Severem
a Jihem, Východem a Západem, starým a novým,
bohatým a chudým jsou smazány. V této realitě
a v těchto nových podmínkách může uspět
prakticky kdokoli.
Možnost porovnat kvatlitu výrobků v reálném
čase nese nároky na rychlost změny podnikatelů
a firem a schopnost se přizpůsobit. Poptávka
po fair trade či bio výrobcích, vlny nesouhlasu
v případě zjištění ekologicky nešetrného zacházení
či přístupu nutí firmy k inovacím v tomto smyslu
a znamenají posun směrem k trvale udržitelnějším
výrobkům a službám jako reakce na poptávku ze
strany zákazníků, kteří kladou obrovský důraz
na etické chování.
Monika Ladmanová
AmCham CSR Committee Chairwoman
Corporate Citizenship & Corporate
Affairs Manager, IBM ČR
V
outsourcingu financí pokračují trendy
uplynulých let. Dokumenty se digitalizují,
procesy automatizují, lidská práce se
robotizuje. Ano, ambiciózní firmy již mluví
i o robotizaci. Dále pak o poskytování služeb
v režimu „auto pilot“, odměně podle dopadů
na hodnotu podniku atd.
Nadále můžeme čekat pokračování tlaku
na centralizaci finančních procesů za účelem
snížení nákladů, zlepšení koordinace, rychlosti
a kvality. Region střední a východní Evropy si
drží první příčku na světovém žebříčku lokalit pro
centra sdílených služeb. Investoři při výběru lokace
již porovnávají jednotlivá města a nehledí na rozdíly
mezi zeměmi.
Růst zaměstnanosti v oboru centralizovaných
služeb za posledních 8 let byl ohromujících 20 %
ročně. Z 90 % bylo příčinou zvětšování stávajících
center. Jen malý zbytek byl způsoben zakládáním
nových. Centra rostou díky poskytování většího
rozsahu služeb, ale i díky poskytování služeb
s vyšší přidanou hodnotou. Právě díky kvalitě
centra v našem regionu budou I nadále zůstávat.
Na oblast outsourcingu účetnictví pro malé
pobočky mezinárodních firem mají tyto trendy
velký dopad. Stále častěji plníme funkce lokálních
partnérů pro plnění zákonných povinností bez toho,
abychom přímo účtovali. V některých případech
centrům půjčujeme vlastní zaměstnance, když má
jejich nábor zpoždění.
Tomáš Frkal
AmCham Finance Committee Chairman
Managing Director, Process Solutions
otázka pro předsedy výborů
10
K
aždá firma je jiná, a proto každá potřebuje
i unikátní HR strategii. To, co je v jedné firmě
inovací, může být v druhé „best practice“
a naopak. Z mnoha trendů jsem vybrala čtyři,
na které inovativní firmy kladou důraz: HR Business
Partner, Big data, Glokalizace, Generace „Z“.
Inovativní role HR přímo souvisí s transformací HR
do role Strategického HR Business Partnera a to
se vším, co k tomu patří. V praxi to znamená, že
HR je součástí top managementu a přímo se podílí
na firemní strategii a výsledcích firmy. Prosadit se
v tomto prostředí vyžaduje nejen výborné odborné
znalosti, ale také schopnost strategického myšlení,
výborné komunikační a vyjednávací dovednosti.
HR by mělo nejen shromažďovat data, ale umět
s nimi i pracovat = analyzovat je a navrhovat vhodná
řešení, která budou prokazatelně (měřitelně)
přispívat k rozvoji byznysu. HR dnes shromažďuje
neuvěřitelné množství dat (big data) a jen málokdo
s nimi dokáže efektivně pracovat a využívat je
k podpoře byznysu.
Schopnost získat a udržet si Talenty je pro firmy
klíčová. HR by tedy mělo vypracovat jasnou
strategii, jak identifikovat, přitáhnout, udržet
a dále posouvat talenty. Inovací v tomto směru je
tzv. „glokalizace“ – řídit talenty globálně, ale konat
lokálně.
Posední trend, o kterém se zmíním, je integrace
sociálních médií do práce HR, a to zejména pro
nábor. Sociální média jsou fenoménem dneška
a nelze je ignorovat, zvlášť, když se po generaci
„Y“ na trh chystá generace „Z“, kterou již nyní
zaměstnávají firmy na částečný pracovní úvazek
při studiích. Z nich se budou rekrutovat budoucí
talenti, takže je nutné umět s nimi pracovat již dnes.
Flexibilita povznáší
K
aždým rokem se snažím na tomto místě
mluvit o technologické budoucnosti, trendech
a moderních vlnách, které nás v nejbližší
době čekají. Dnes jsem se rozhodl začít z jiného
konce. Schopností úspěšných firem, ale i jedinců
samotných, je umění se dostatečně včas a rychle
přizpůsobit. Jde často o odvahu změnu provést, ale
i o případné závazky, které nás táhnou k zemi. To se
samozřejmě týká i informačních technologií. Jejich
vlastnictví často znemožňuje rychlou změnu nebo
přijetí nových možností.
Mezi IT tématy pro nadcházející období budou
určitě dominovat oblasti, jako jsou velká data
a jejich vytěžování, správa IT, bezpečnost,
mobilní technologie, vysokorychlostní sítě a stále
zelené systémy pro řízení podniků. Nesmíme ani
zapomenout na intenzivní prorůstání sociálních sítí
do oblasti byznysu a řešení pro spolupráci. Tedy
témata nadmíru praktická a potřebná ve firmě
každé velikosti. Co bych však tento rok podtrhnul,
je proces, kdy bude nutné se dobře rozhodnout,
jak všechna tato moderní řešení pořídit. Opravdu
je nutné je nakupovat nebo bude výhodnější si celá
řešení nebo její části pronajmou v prostředí cloudu?
Cloud není dnes jen alternativou k tradičnímu IT, ale
je to cesta, jak se stát flexibilnější a v neposlední
řadě je to místo, kde vzniká nejvíce inovací.
11
Advokáti vS. inovace 0:1
A
dvokát a inovace zní trochu jako protimluv.
Většina advokátů si zakládá na svém
konzervativním přístupu a dlouhověkosti
advokátního stavu. Řada dlouholetých advokátů
ukončila činnost po zavedení datových schránek.
Další významná část kolegů se pak rozhodla ukončit
svoji činnost se zavedením nového občanského
zákoníku. Nicméně většina z nás mladších zůstává
a inovuje.
Dnešní advokacii vnímám jako zcela jinou, než byla
ta, o které čas od času slýchávám od starších
kolegů, kteří začínali ještě v advokátní poradně bez
počítače, bez tiskárny a bez internetu. Symbolem
inovace v advokacii se určitě stala datová
schránka. Budoucnost je však spjata s kompletní
elektronizací justice. Nejen advokátům, ale
i veřejnosti by soudy posloužily mnohem lépe
a rychleji, pokud by se všechny soudní spisy vedly
elektronicky. Snad i na to jednou dojde. S určitou
nadsázkou lze totéž říci i o advokátech samotných.
Troufám si tvrdit, že přežije do budoucna pouze
ten advokát, který bude inovovat a veškeré své
spisy převede do elektronické podoby. Věřím, že
je to krok správným směrem, který ušetří čas
a náklady nejen advokátům, ale i jejich klientům. Je
to jen otázka času, kdy ti inovativní advokáti začnou
předhánět ty tradiční a konzervativní. Ona totiž
advokacie není jen o kvalitě právní rady, ale obecně
o kvalitě právních služeb jako takových.
Dalibor Kačmář
AmCham IT Committee Chairman,
Ladislav Smejkal
Ředitel divize Cloud a Enteprise řešení,
Microsoft
AmCham Labor Code & Social Affairs
Committee Chairman
Advokát, Dentons Europe CS LLP
Irena Staňková
S
vět se rychle mění, v poslední době mnohem
rychleji než kdy dříve. Nové technologie nám
umožňují pracovat odkudkoliv a kdykoliv.
Nakupujeme čím dál tím více produktů přes internet
a necháváme si je doručit do našich domovů či
našich kanceláří.
Moderní nemovitosti vycházejí vstříc našim
potřebám a vytvářejí nám tak prostor k bydlení,
relaxaci nebo práci.
S rychle se měnícím světem se také mění požadavky
na typy nemovitostí, ty by se měly přizpůsobit
našim novým potřebám a preferencím. Chceme mít
energeticky úsporné domy. Společnosti požadují
flexibilnější kancelářské prostory. Maloobchodníci
potřebují více úložných prostor, aby mohli
zákazníkům dodávat své produkty okamžitě apod.
Realitní trh se musí těmto změnám přizpůsobit,
aby byl i nadále atraktivní pro klienty, jinak velmi
rychle ztrácí svou hodnotu a zastarává.
Jednou z klíčových oblastí inovací na realitním trhu
je způsob, jakým nájemci využívají své kancelářské
prostory. Stále více nájemců zavádí inovativní
kancelářský koncept ve snaze zvýšit spolupráci,
efektivitu a zainteresovanost zaměstnanců.
Za další oblast inovace považujeme způsob, jakým
jsou budovy spravovány. Díky sofistikovanějším
systémům správy budov se naše budovy stávají
efektivnějšími a hospodárnějšími. Mimo jiné jejich
vysoká energetická účinnost zlepšuje a zvyšuje
pohodlí uživatele.
Bert Hesselink
AmCham Real Estate Committee Chairman
Director Real Estate Advisory, CBRE
AmCham HR Committee Chairwoman
Partner & Trenér & Kouč, SOPHISTO
otázka pro předsedy výborů
otázka pro předsedy výborů
12
K
oncepce současného marketingu je do značné
míry ovlivněna neustálými technologickými
změnami. Cíle nicméně zůstávají stejné.
Podoba marketingu je nyní výrazně lepší, srovnámeli ji s tradičními obchodními modely. Původní
marketingové metody, které máme v povědomí,
nadále setrvávají. Nyní však nastává změna
směrem k novému digitálnímu systému, který je
odpovědnější. Podle Davida Coopersteina, bývalého
analytika Forrester, se z digitálního marketingu
stal post digitální marketing. Pan Cooperstein tvrdí,
že „vstupujeme do světa, kde se digitální inovace
propojují s tradičními marketingovými principy
za účelem vytvoření nových přístupů, favoritů mezi
značkami a nových vzorců pro úspěch“.
Jestliže marketing je vědou o tom, jak sdělovat
informace o hodnotě produktu nebo službě
zákazníkům, potom se může jako každá jiná
vědecká metoda za jistých okolností pružně
měnit. V našem případě je touto proměnnou
nová éra médií. Tento jev představuje zcela nové
chápání společnosti založené na znalostech, jež
definujeme jako celosvětovou komunitu high-tech.
Nové technologie a vědecké vynálezy ovlivnily
proces marketingu do takové míry, že byznys začal
fungovat efektivněji a rafinovaněji.
Kromě vybudování pevného vztahu se zákazníky
tento technologický objev umožňuje obchodníkům
získat větší množství osobních informací
o svých spotřebitelích. Mohou se tedy rozvíjet
a implementovat nové výnosné marketingové
kampaně. Vytvořením takovéto mobilní aplikace
zabijete dvě mouchy jednou ranou. Nejprve úspěšně
vyhovíte potřebám vašich mladších zákazníků, kteří
jsou zaujati technologiemi a novými postupy vůbec.
Dále pak můžete využít tento druh mobilní aplikace
jako věrnostní program. Obchodníci se díky němu
mohou lehce propojit s osobním životem zákazníka
a udělat mu radost různými bonusovými nabídkami.
Marketing je věda, s kterou se může zacházet jako
s uměním. Pokud by obchodníci po celém světě
používali k vytvoření potřebného typu kampaně
potenciál technologie naplno, potom by většina
značek byla schopná vytvářet mistrovská díla.
Emil Jimenez
AmCham Marketing Committee Chairman
CEO / CCO, Passion Communications
Kde spatřujeme v marketingu v dnešní době nejvíce
inovací? Mezi ostatními skutečnostmi shledáváme
inovaci především v konceptu „bezhotovostní
společnosti“. Důsledkem mimořádného vývoje
technologií ve světě je, že očekávání spotřebitele
potvrzuje nové vzorce chování. Ve vyspělých
regionech vlastní průměrní spotřebitelé minimálně
dvě kreditní karty a mnozí začali používat
virtuální peněženky přes svůj mobilní telefon.
I v rozvojových zemích jako Afrika a Indie můžeme
vidět výměnu peněz přes SMS zprávu bez toho
aniž by bylo zapotřebí drahých chytrých telefonů.
Peníze se nepřevádějí jen obyčejnými bankovkami,
ale platí se i chytrými telefony, SMS, kryptoměnou
jako je Bitcoin, možností gift card nebo mobilními
aplikacemi. Podle magazínu Forbes firma Gartner,
která se specializuje na průzkum, odhaduje, že
mobilní platby do roku 2017 dosáhnou 720 miliard
dolarů za rok, z dnešních hodnot 235 miliard
dolarů za minulý rok. Digitální platby hands-free
představují budoucí platformu pro marketing.
Stovky nadnárodních organizací implementují
nové obchodní strategie, aby mohly mít užitek
z technologického vývoje. Zářným příkladem toho,
jak podniky využívají inovace bezhotovostní mobilní
peněženky, je společnost Starbucks. Mobilní aplikace
Starbucks je nejvíce používanou digitální platbou
ve Spojených státech. Za svoje objednávky s touto
aplikací platí přibližně 10 milionů zákazníků (více jak
5 milionů transakcí týdně). Co se týče marketingu,
jde o jednoduchý způsob, jak vybudovat vztah mezi
společností a zákazníkem. „Mobilní aplikace obohatí
váš zážitek,“ říká výkonný ředitel Starbucks mající
na starost digitální záležitosti. Věří, že digitální
forma platby je pro zákazníky mnohem snazší.
1
Inovativní
leadership
otázka pro předsedy výborů
14
15
Kultura inovací ve firmách
Zákazník: středobod firemního
zájmu
Autor: David Vrba, ředitel marketingu a obchodu pro region střední
a východní Evropy, 3M Česko, www.3M.cz
Inovace, jedno z nejčastěji skloňovaných slov
v médiích, odborných publikacích a čím dál více
také ve firmách samotných. I přesto, že se v dnešní
době jedná o až poněkud nadužívané slovo, má stále
smysl o inovacích v korporacích mluvit.
Inovace jsou pro fungování firmy důležité, často
zásadní pro její přežití. Skutečnost, že základ pro
růst vytvářejí právě inovace, si uvědomuje stále více
velkých korporací. Ty v poslední době s inovacemi
nejsou příliš spojovány. Tak, jak se mění doba, mění
se nejen potřeba pro inovace, ale také jejich podoba.
Zatímco firmy jako Procter & Gamble, DuPont či 3M
zažívaly poválečný boom tažený inovací produktovou
vycházející z korporátního R&D, s postupem
času nastoupila nová generační vlna společností
financovaných rizikovým kapitálem, jako jsou Google,
Apple, ale i mnoho dalších. Otázkou zůstává, zda
jsou firmy tradičního charakteru schopny inovovat
i v následujících desetiletích. Věřím, že nejenom já
jsem toho přesvědčení, že toho jsou nejen schopny,
ale zároveň v sobě skrývají nesmírný potenciál.
Tradiční korporace mají základ v R&D a bude se jim
velice dobře dařit kombinovat techniky ze světa
start-upů. Budou schopny využít na jedné straně své
silné R&D zázemí, ale také techniky řízení a inovační
metody typické pro firmy jako zmiňovaný Google.
Autor: Branislav Šebo, generální ředitel, IBM Česká republika,
www.ibm.com/cz
Vytvoření kultury inovací, která prostupuje celou
firmou napříč, se ukazuje stále více jako zásadní.
Klíčové je vytvořit ve firmách inovační kulturu jak
v oblasti R&D, tak i v oblasti komercializace, tzn.
také v marketingových a obchodních odděleních.
Velice často se setkávám s tím, že korporace přesně
neví, jak si s implementací inovační kultury počít,
a novým přístupům se brání. Nemusí to tak však
nutně být a dá se tomu pomoci. Pokud vycházíme
z předpokladu, že inovace jsou aplikovaná kreativita,
tak je rozvoj kreativity u lidí jasnou cestou k posilování
inovační kultury. Korporacím se v uplynulých
letech nejrůznějšími nařízeními a předpisy podařilo
kreativitu výrazně potlačit. Není však třeba klesat
na mysli. Clayton Christensen, harvardský profesor
a autor řady průkopnických knih o inovacích říká, že
kreativita je z 80 % naučená a získaná. Přestože tedy
došlo k potlačení kreativity, je to zvrátitelný proces.
Kreativitu, inovace a potažmo inovační kulturu je
možné pomocí nových technik a metod v jakékoliv
době a v jakékoliv firmě znovu vytvořit. Je úkolem
lídrů tuto příležitost zaznamenat a naplno ji začít
využívat.
Každý z nás má jako zákazník své charakteristické
znaky, vyznává určité hodnoty, udržuje si svá
přesvědčení, zvyky a způsoby. Ty z nás dělají
nenahraditelného
jednotlivce.
Právě
takový
individuální přístup a porozumění zákazníkovi
očekáváme od společností, které chtějí být lídry
na trhu.
sociálních, mobilních a digitálních sítí. Klíčem
k úspěchu je dále spolupráce mezi týmy ve firmě,
stejně jako mezi firmami samotnými. Bez spolupráce
se roste velice pomalu, a proto je nutné, aby všichni
táhli za jeden provaz, včetně členů vedení. To se
může zdát samozřejmé, ale najít společnou řeč není
vždy jednoduché.
Porozumění trendům a faktorům, které ovlivňují
vývoj a chování na trhu bylo předmětem průzkumu
IBM C-suite Study 2013, kterého se formou rozhovorů
zúčastnilo 4183 top manažerů ze 70 zemí, včetně
88 manažerů z Česka. Vyplývá z něj, že zákazníci
jsou dnes středobodem dění pro firmy na celém
světě. Ještě v roce 2004 přitom byli v pořadí tržních
ukazatelů až šestí.
Právě spolupráce lidí, inovace a přidaná hodnota
pro naše zákazníky jsou předmětem našich aktivit
prostřednictvím platformy VIP (Value-InnovationPeople) Open Forum, kterou jsme letos v ČR otevřeli.
Inovativní vrcholové manažery, kteří mají chuť
spolupracovat a společně objevovat nové principy
podnikání a leadershipu a obnovovat a posilovat
nejen obchodní vztahy, spojujeme na tematických
workshopech. V nich nabízíme prostor k diskuzi
o problémech a výzvách, kterým denně čelí,
a ke sdílení zkušeností. Aktivně se k nim připojují i naši
odborníci s bohatými znalostmi stoletím prověřené
značky IBM.
Výsledky průzkumu lze stručně shrnout do tří
základních bodů. Společnosti, které chtějí být
v budoucnu úspěšné, by se měly otevřít vlivu svých
zákazníků a nabídnout jim aktivizující zákaznickou
zkušenost. Stejně důležité jsou i inovace v oblasti
Obrázek 2
Výnosný podnik: Více úspěšných organizací spolupracuje
se svými partnery
Obrázek 1
Technologie v hlavní roli: Generální ředitelé se domnívají, že technologie bude
nejvýznamnějším externím činitelem ovlivňujícím budoucnost jejich podniků
Inovativní leadership
Obrázek 3
Pevné vazby: Ředitelé zamýšlejí rozšířit spolupráci se zákazníky
Inovativní leadership
16
Proč jsou lídři v inovacích lepší
než ostatní? Identifikovali jsme 7
klíčových faktorů.
Autorka: Lenka Krobová, Manager, A.T. Kearney, www.atkearney.com
17
Nejen tělesné zdraví zaměstnanců,
ale především jejich duševní
rovnováha, jsou klíčem
k úspěchu firmy
Autor: Petr Hošek, Training & Development Manager, GlaxoSmithKline,
www.gsk.cz
Je průkazné, že inovační lídři jsou ve svém oboru úspěšnější než jejich konkurenti. Výzvou je právě to, jak
dělat správné aktivity rychle a efektivně. K tomu je potřeba zavést komplexní a důsledné inovační řízení
vyžadující schopnosti všech dimenzí “Domu inovací” od A.T. Kearney. Nejúspěšnější inovátoři používají pro
řízení inovací nejlepší praxe: mají jasně definovanou inovační strategii, jsou výborně organizováni, vládne
u nich podnikatelská kultura a řízení životního cyklu inovací je úplné a optimalizované pro efektivnost,
rychlost a neustálé zlepšování. Rovněž jsou u nich funkční ty správné podpůrné faktory.
Faktory úspěchu inovačních lídrů:
#1: …mají jasnou inovační strategii a pečlivě řídí portfolio
inovací. Vytvářejí transparentní prostředí, uplatňují
konzistentní přístup k identifikaci nových inovačních
příležitostí a přetvářejí je do konkrétních kroků.
#5: …lépe chápou inovační potenciál, který skýtá
jejich dodavatelská základna, a zapojují vhodné
dodavatele již v počátcích. Taktéž formou spolupráce
systematicky vytvářejí „inovační síť“ dodavatelů.
#2: …vynakládají vyšší úsilí na analýzy trhu,
dynamiky zákazníků a technologií, aby dokázali
předvídat budoucí výzvy/příležitosti a bylo jim tím
umožněno činit kvalifikovanější rozhodnutí. Jsou též
lepší než ostatní v porozumění, jaké dopady budou mít
identifikované trendy na jejich podnikání. Připravují si
alternativní strategie, jak na trendy odpovědět.
#6: …aplikují klíčové výkonnostní ukazatele (KPI)
napříč funkčními oblastmi, aby podpořili schopnost
vzájemné spolupráce napříč útvary a řídili inovace
konzistentně po celý jejich životní cyklus. Častěji
než průměrné společnosti například zavádějí KPI,
za jak dlouho začne být inovace zisková (tzv. timeto-profit).
#3: …neinvestují do inovací více – investují do nich
lépe. Mezi investicemi do výzkumu a vývoje
a ziskovostí firmy je prokázána (pokud vůbec nějaká)
pouze omezená korelace.
#7: …uvedou v činnost procesy a řídicí struktury.
Cíleně vytváří kulturu podněcující inovativnost
a soustřeďují se na nejvhodnější uspořádání inovačních
týmů včetně různých stupňů jejich integrace.
#4: …do procesu generování inovačních podnětů zapojí
široké spektrum interních a externích stakeholderů
a nejznalejší interní a externí experty – podstatná část
nápadů dokonce vzniká mimo danou společnost.
Inovační lídři formují svět – dříve, než svět ovlivní je.
English Summary
What do innovation leaders better than others?
What are the key success factors for those who
aim to get into the group of best innovators?
The article focuses on key success factors of
innovation management giving specific hints what
differentiates the leaders.
„Netušil jsem, že by mohl mít nějaký trénink takový
dopad na můj život.“ To jsou slova jednoho z kolegů
po absolvování tréninku Energy4Performance.
Mít ve firmě odolné zaměstnance s vysokou mírou
energie je naprosto klíčové pro budoucí úspěch
organizace. GSK se proto rozhodlo intenzivně
podporovat zaměstnance v udržení či lépe v posílení
jejich energie. Cílem firmy je pomáhat jim zvládat
množství úkolů a s nimi spojený stres jak v práci, tak
v osobním životě.
To je důvod, proč GSK v posledních letech úspěšně
zavedlo několik rozvojových modulů, jejichž
těžištěm je právě práce s energií a odolností lidí.
Vlajkovou lodí těchto programů je výše zmíněný
Energy4Performance.
Jedná se o 2,5 denní komplexní program, jehož
základem je holistický pohled na energii. To znamená,
že se na tréninku pracuje nejen s energií fyzickou, ale
i mentální. Lidé se seznámí s tématy, jako je správná
výživa, tělesný pohyb, ale i respekt k životním
hodnotám a osobnímu poslání.
Celý program začíná intenzivní přípravou na trénink,
která zahrnuje vyplnění dotazníku věnovaného
energii v různých oblastech života či 360° hodnocení
(které nezahrnuje jen kolegy v práci, ale i rodinu
a přátele). Po absolvování programu pak s odstupem
času následuje zhodnocení práce na cílech, které si
účastníci na tréninku stanoví.
Samotný trénink je veden dvěma zkušenými
facilitátory. Program je velmi interaktivní. Lidé pracují
často ve dvojicích, případně v malých skupinkách.
Program zahrnuje pobyt v posilovně, odběr krve
a analýzu základních biochemických hodnot z krve,
měření BMI, prvky stress managementu či tvorbu
osobní vize. Celý program je zaměřen na definici
malých změn, které jsou účastníci ve svém životě
připraveni udělat.
Za posledních několik let tímto programem prošly
v GSK tisíce lidí a dopad, který měříme, je významný.
Více než 90 % zaměstnanců popisuje značné změny
v přístupu k vlastnímu životu a k tomu, jak pečují
o sebe a svoji energii.
V České republice jsme tento program zrealizovali
již dvakrát, zatím jím prošlo 15 % zaměstnanců a je
jednoduché odlišit ty, kteří programem prošli, a ty,
kteří ještě neměli příležitost. Ty, kdo programem
prošli, častěji potkáte v 10 hodin s jablkem v ruce
nebo cestou po schodech do osmého patra. A to
jsou jen změny, které jsou nejvíc vidět. Ty hlubší
a s větším dopadem je však snadné si domyslet.
Full article to be published on www.czechmarketplace.cz.
Inovativní leadership
Inovativní leadership
18
19
Gender
Digitální tsunami – moderní
technologie pronikají i do tradičních
odvětví. Inspirace z „Haute couture“.
Autorka: Veronika Račmanová, manažerka Diversity & Inclusion,
Česká spořitelna, www.csas.cz
Autorka: Monika Kubičková, Principal, Pedersen & Partners,
www.pedersenandpartners.com
V posledních letech se rozsáhle hovoří o podpoře
a rozvoji žen, přesto stále přežívají mýty a předsudky,
se kterými je potřeba pracovat. Fakt, že jsme odlišní,
neznamená, že bychom měli mít odlišné možnosti/
příležitosti, právě naopak. Měli bychom využívat
vzájemné synergie.
• čerpejme synergie z genderových odlišností
• ve vedení firem potřebujeme ženy i muže
• rovné příležitosti firma prosadí, pokud jimi sama bude žít
V České spořitelně se rozvoji a podpoře potenciálu
talentovaných a schopných žen věnujeme již několik
let a daří se nám postupně měnit firemní kulturu.
Skupina Erste si navíc dala za cíl mít ve vrcholovém
managementu do roku 2019 alespoň 35 %
„underrepresentative
gender“, v současnosti
tedy žen.
Manažerky, zejména ty
na vysokých postech,
v naší bance ostatní ženy
nejen motivují a inspirují
vlastním
úspěšným
příběhem,
přístupem
a prací, ale aktivně se
zapojují do rozvojových
p r o g r a m ů ,
networkingových aktivit
a podpory rovných
příležitostí. Proces rozvoje leadera je odlišný pro
ženy a muže, každý čelí jiným překážkám, mají tak
jiné potřeby motivace, rozvoje i jiný způsob, jakým
řídí své týmy.
Na loňské interní konferenci k leadershipu vystoupilo
v bloku „Inspirace ženou“ osm manažerek, napříč
hierarchií řízení. Tento blok byl nejlépe hodnoceným
vstupem – prokázal neoddiskutovatelný přínos
zastoupení obou pohlaví ve vedení, a to právě díky
genderový odlišnostem, respektive možnostem
doplnění se.
Prosazování principů diverzity v ekonomice je
nevyhnutelné nejen pro její efektivní fungování, ale
i vyšší profitabilitu a stabilitu. Uniformní systém
v případě krize většinou zkolabuje celý, kdežto
v systému diverzitním prochází krizí jednotlivé části,
a celek zůstává zachován a funkční.
Nevadí mi žít
v mužském světě,
pokud v něm
mohu být ženou.
Marilyn Monroe
Rovné příležitosti firma
prosadí, pokud jimi sama
bude žít. Nebude z(ne)
výhodňovat jednotlivce
na základě jejich věku,
pohlaví,
náboženství,
rasy…, ale bude se řídit
především
zdravým
rozumem. Avšak, žádná
firma nemůže interním
přístupem změnit celou
společnost, na tom
musíme
zapracovat
všichni…
English Summary
• Let´s use synergies of gender differences
Na podzim roku 2012 Angela Ahrendts, CEO tradiční
britské značky Burberry, oznámila projekt „Zákazník
360⁰“, který zachycuje profil zákazníka Burberry
• Burberry na digitální vlně
• Apple posílen o lídry ze světa módy
• Budoucnost odvětví a jejích lídrů v digitální době
v datech a upozorňuje na jeho nákupní kritéria,
preference a módní fóbie. Aplikace je k dispozici obsluze
v obchodech Burberry prostřednictvím tabletů.
Za tento krok sklidila Angela Ahrendts nevídanou vlnu
kritiky, na kterou reagovala protitahem, nasadila obří
obrazovku s výjevy budoucích kolekcí do vlajkového
obchodu Burberry na londýnské Regent Street
a prohlásila, že nechce dopadnout jako Kodak, který
se nestihl přizpůsobit době.
O rok později, na podzim roku 2013, oznámila
společnost Apple, že se s Angelou Ahrendts
dohodla na přestupu. Po vypršení překlenovacího
šestiměsíčního období povede Angela Ahrendts
v roli viceprezidentky veškeré retailové operace
této technologické ikony. Předpokládá se, že
bude mít i zásadní slovo v posílení značky Apple
v Číně a ostatních asijských zemích, kam se jí
podařilo úspěšně penetrovat se značkou Burberry.
Další rozměr této dohody se dá vysledovat
z propojování světa módy a světa technologií
a naopak. Technologičtí giganti připravují projekty
typu Google Glass, iWatch či Samsung Galaxy Gear,
které se budou nosit na těle, a módnost bude nadále
důležitým nákupním parametrem. Společnost Apple
v Angele Ahrendts získává schopnost neústupné
kreativity, technologického vizionářství a citu pro
design a módní trendy. Poslední jmenované se
s odchodem Steva Jobse v Applu mírně vytratilo.
Svět se zrychluje a digitální technologie obohacují,
doplňují či válcují odvětví za odvětvím. CEOs jsou
vystaveni tlaku na začlenění digitální strategie
do celkové strategie rozvoje, nutnosti reagovat
v reálném čase a neustále přibývající konkurenci
nových, velmi dynamických hráčů. Pouze vizionářské
myšlenky přetavené ve strategie realizovatelné
v reálném čase, neústupnost při jejich prosazování
a schopnost vézt se na vlně digitální tsunami
zajistí společnostem dlouhodobý růst a prosperitu
a umožní jejich šéfům udržet se na kapitánském
můstku. Angela Ahrendts bezesporu patří k lídrům
moderního věku.
English Summary
• Burberry surfing the digital wave
• Apple strengthened by fashion leaders
• Future of industries and its leaders in
digital age
Full article to be published on www.czechmarketplace.cz.
• In management of corporations we need both men and women
• Corporations can put equal opportunities in practice only if it´s the way they live
Full article to be published on www.czechmarketplace.cz.
Inovativní leadership
Inovativní leadership
20
21
Government relations patří do
vedení firmy
Inovační prostředí nevzniká
mávnutím proutku
Autor: Václav Nekvapil, Managing Partner, CEC Government Relations,
www.cecgr.com
Autorka: Alice Králová, Communications and Operations Manager,
University of Pittsburgh, Katz Graduate School of Business,
www.katz.pitt.edu/EMBAEurope-acc
Pro většinu manažerů firem je státní správa
cosi, co jim přidělává práci a zvyšuje náklady.
• Špatně řízené vztahy se stakeholdery z veřejné sféry
mohou mít na budoucnost firem stejně špatný dopad jako
zanedbané vztahy se zákazníky, zaměstnanci či dodavateli.
• K většímu pochopení role government affairs je více
než dříve třeba zapojovat nové techniky jako řízení
regulatorních rizik, či využití regionálních a globálních PA
sítí.
• Mít informace mnohdy nestačí, někdy je třeba se o své
zájmy aktivně zasadit, a proto je důležité, aby byly
government relations řízeny jako součást leadershipu
firmy. Kdo si tuto změnu důležitosti uvědomí, může své
firmě zabránit v nemalých ztrátách.
Stát inkasuje téměř polovinu superhrubé mzdy,
občas si přijde prohlédnout účetní knihy, nutí nás
vyplňovat nesmyslné statistické výkazy a dává
práci mnoha právníkům, kteří jediní zvládají udržovat
krok s “legislativní smrští” našeho i Evropského
parlamentu. Není tedy divu, že pro manažery
a ředitele firem je stát často zajímavý jen tehdy,
nakupuje-li od nich služby či výrobky - a i tam bývá
někdy více problémů než přínosů. Státní správa
a samospráva má však na budoucnost firem čím dál
větší vliv, proto význam vztahů s vládou (government
relations) v nejširším významu roste. Špatně řízené
vztahy se stakeholdery z veřejné sféry (úředníci,
politici, nevládní organizace, akademici, think-tanky,
obchodní asociace a další) mohou mít na budoucnost
firmy stejně špatný dopad jako zanedbané vztahy se
zákazníky, zaměstnanci či dodavateli.
Aby byly government relations lépe pochopeny,
musejí firmy mnohem více než dřív komunikovat
a používat nejnovější techniky, ať už se jedná
o řízení regulatorních rizik, či využití regionálních
a globálních sítí agentur. Základ však zůstává i přes
tyto dynamické proměny stejný. U všech firem lze
government relations rozdělit na čistě reaktivní,
vztahové a proaktivní.
Problémem mnoha firem v České republice je, že
reaktivní začínají být až před závěrečným hlasováním
v parlamentu. To už bývá pozdě nejen cokoli změnit,
ale často se i na změnu připravit. Předejít tomu lze
udržováním vztahů s příslušnými úředníky a jejich
průběžným informováním o Vašich stanoviscích. Mít
informace mnohdy nestačí, někdy je nutné se za své
zájmy aktivně zasadit, tedy za ně lobbovat. A právě
zde se ukazuje, jak důležité je, aby byly government
relations řízeny - jako součást leadershipu firmy přímo z nejvyšších pater firmy a nebyly brány jako
jakýsi podobor marketingu či práva. Kdo si tuto
změnu důležitosti uvědomí, může své firmě zabránit
v nemalých ztrátách.
V dnešním turbulentním prostředí byznysu je inovace zdrojem konkurenční výhody a měla by být součástí
firemní strategie. Inovacím přitom nejlépe svědčí podnikatelské prostředí – je ale vůbec možné vytvořit
kulturu podnikavosti ve velké korporaci?
Kultura podnikavosti?
• Lídři a struktura organizace, kteří podporují společnou vizi
inovace.
• Systematický proces a nástroje pro generování nových
nápadů a správu portfolia.
• Cílený rozvoj talentu a schopností potřebných pro inovaci.
• Otevřená atmosféra spolupráce a pobídky, které odměňují
konfrontaci zavedeného stavu.
Podnikáním se obecně rozumí činnost jednotlivce –
vytváření či rozpoznání příležitosti a její přetvoření
v hodnotu. Korporáty mají méně svobody – odpovídají
více stakeholderům a ohled na hodnotu akcií vede
k zaměření na krátkodobý výkon. I přesto lze do firem
vnést kulturu podnikavosti - styl řízení, jež podporuje
racionální riskování a proaktivní přístup.
Vedení a podnikaví jedinci v tandemu
Žebříčky nejinovativnějších firem světa se shodují,
že univerzálním rysem těchto organizací je vrcholný
manegement, který inovaci aktivně podporuje.
Inovativní lídři spoléhají na podnikavé manažery (intrapreneurs), kteří nalézají příležitosti v prostoru mezi
strategiemi Leverage (pronikání na nové trhy) a Build (budování konkurenční výhody na základě nových
schopností organizace). Tím vyvažují přirozenou snahu firmy chránit a rozvíjet svůj core business, viz.
Diagram 1.
English Summary
• Misconduct in relations with stakeholders might have exactly the same bad impact on company’s future
as neglecting customer care, or supplier and employee relations.
• In order to get better understanding of government affairs’ role at present, it is more than ever necessary
to employ modern techniques such as regulatory risk management or applying knowledge of regional
and global PA networks.
• It is often not enough to possess information; sometimes one must actively push for his or her interests.
Therefore, it is essential that government relations are managed as an integral part of company’s
leadership. Whoever realizes this change of significance may save the company from considerable losses.
Full article to be published on www.czechmarketplace.cz.
Inovativní leadership
Inovativní leadership
22
Systematické vytváření prostředí pro inovaci
Inovační prostředí nevzniká nahodile – jeho vytvoření vyžaduje systematický přístup. Základem jsou čtyři
pilíře, viz. Diagram 2.
Příklady táhnou
Známým zdrojem inspirace je Google a jeho 9 principů inovace, které lze snadno vyhledat online. Mezi
nejlepšími inovátory nicméně nejsou jen mladé high-tech firmy, ale i tradiční, zavedené organizace.
Zajímavým příkladem je působivá transformace ikonické americké značky General Electric. Do roku 2001
zakládala firma svůj úspěch na akvizicích a zvyšování vnitřní produktivity. V době ekonomického útlumu se
ale GE pod vedením Jeffa Immelta obrátila právě ke strategickým inovacím jako zdroji organického růstu.
Přizpůsobila tomu svou strukturu i kulturu a dokázala se tak udržet na vzestupu.
Tyto i další příklady potvrzují, že inovační prostředí nevzniká mávnutím proutku. Je výsledkem systematického
přístupu, který si lze osvojit.
Text vychází z přednášky “Creating a Culture of Entrepreneurship” Richarda G. Pattona, profesora strategie a entrepreneurshipu
na University of Pittsburgh, Katz Graduate School of Business.
Inovativní leadership
2
Talent a
motivace lidí
24
Firmy mohou pomoci zvyšovat
prestiž vědy v projektu „Věda má
budoucnost“
25
Práce s talenty
Autor: Hays Czech Republic, www.hays.cz
Odpovídá: Frank Held, Managing Director, Bayer, www.bayer.cz
Projekt „Věda má budoucnost“ se snaží dlouhodobě bojovat s negativním trendem klesajícího zájmu
o přírodovědné obory u české a slovenské mládeže. Děti ze základních a středních škol se v této iniciativě
již třetím rokem seznamují s využitím přírodovědných oborů v praxi předních inovativních firem, jako jsou
například firmy Bayer, IBM, Škoda Auto, ABB a další, kterým leží na srdci budoucnost přírodovědných
a technických oborů.
O projektu Věda má budoucnost
• Hlavním partnery projektu, který vznikl v roce 2011, jsou
firmy IBM, Bayer a ŠKODA AUTO.
• Projekt probíhá pod záštitou MŠMT, Akademie věd ČR
a Svazu průmyslu. Spoluorganizaci projektu má na starosti
občanské sdružení AISIS.
• V projektu jde o strukturovanou spolupráci zapojených škol
a firem. Smyslem projektu je zatraktivnění přírodovědných
a technických oborů na základních a středních školách.
• Do projektu bylo v ČR do současnosti aktivně zapojeno více
než 700 žáků a téměř 200 učitelů, na Slovensku zatím
200 žáků a 14 učitelů.
Zeptali jsme se pana Franka Helda, Managing
Directora firmy Bayer v České republice a Slovensku,
co firmu Bayer vedlo k zapojení se do této iniciativy?
Stále klesající zájem žáků o přírodovědné obory
vnímáme jako vážnou hrozbu pro Českou
republiku. Tento trend a nedostatek technicky
a přírodovědně vzdělaných absolventů dlouhodobě
nepříznivě ovlivňuje ekonomický rozvoj ČR a její
konkurenceschopnost. Společnost Bayer se v rámci
svého firemního motta: Věda pro lepší život rozhodla
tomuto negativnímu trendu proaktivně čelit právě
zapojením v projektu Věda má budoucnost.
Jak konkrétně se Vaši zaměstnanci v České republice
podílí na tomto projektu?
Těší mne, že právě naši odborníci, naši zaměstnanci
jsou těmi, kteří pedagogům základních a středních škol, ale především mladé generaci sami ukazují, jaké
příležitosti a možnosti přírodovědné obory přináší pro zlepšování kvality života.
Jak probíhá projekt Věda má budoucnost v praxi Vaší firmy?
Formou aktivní spolupráce firmy a škol. Mladí lidé se aktivně zapojují do aktivit jako například setkání „Den
v životě firmy“, kde poznají, jak funguje mezinárodní firma v českém prostředí, čím se její pracovníci zabývají,
jaké problémy řeší, co ke své práci potřebuji. V bloku s názvem „Tvorba životopisů a příprava na pohovor“
se přímo v naší firmě učí, jak se připravit na příjímací pohovor, který si s personalisty také mají možnost
nanečisto vyzkoušet. Dále s odborníky konzultují, jak má vypadat správný životopis a jak se směřovat
na budoucí kariéru v různých oborech. Na setkání „Věda v praxi“ si prožijí zkoumání vědy tváří v tvář s vědci
a odborníky z Akademie věd ČR.
Výzva pro firmy: Zapojte se!
Zapojte se aktivní účastí v projektu Věda má budoucnost do podpory přírodovědných oborů
a ukažte mladým lidem prestiž a budoucnost těchto oborů
Organizátoři projektu Věda má budoucnost usilují o stále širší zapojení dalších firem, aby
dokázali jednak rozšířit vliv projektu na zvyšování zájmu o přírodovědné a technické obory
u mladých lidí, a zároveň uspokojit stále narůstající zájem o spolupráci s firmami ze strany
základních a středních škol v České republice.
Lidé jsou největším bohatstvím firmy. Co dělat,
aby tomu skutečně tak bylo? Je třeba zaujmout
ty správné lidi, rozvíjet je, vzdělávat, motivovat
a stabilizovat je ve firmě. Je dobré pečovat
o zaměstnance, které již ve společnosti máme, stále
monitorovat trh talentů a v případě potřeby zaujmout
právě je. Aby řízení talentů opravdu fungovalo, je
třeba, aby si společnost vytvořila strategii.
Investice do řízení talentů zažívá boom právě
v posledních
pěti letech,
tedy v časech ekonomické
nestability. Společnosti jsou
sice tlačeny do snižování
nákladů a zároveň je od nich
očekáván stále větší růst,
úspěch, zisk. Jak udržet krok?
Právě to je úkolem HR
specialistů. I když mají
stále menší rozpočet, musí
myslet na to, jak zajistit,
aby
všechny
potřebné
kompetence a dovednosti
byly uvnitř společnosti. Díky
tlaku na snižování nákladů
v poslední době roste
trend nenabírat primárně
zaměstnance
s novými
dovednostmi, ale snažit se
pečovat o ty stávající. Odkrýt
skryté talenty – a to je třeba
udělat dříve než konkurence.
Motivovat je, školit, využít
jejich potenciál ve správný
čas.
Polovina
oslovených společností potvrdila, že
díky ekonomické situaci posledních let u nich
vzrostl důraz na práci s talenty. Investice do talent
managementu je sice investice do budoucnosti, ale
s vysokou návratností. Již nyní je třeba vychovávat
budoucí leadery, kteří se budou podílet na růstu
společnosti, budou vyhledávat nové firemní výzvy,
budou zakládat nové pobočky, expandovat do dalších
regionů. “Trend péče o talenty je zjevný a firmám
tato investice přináší žádoucí efekt jako například
vyšší pracovní výkon, nastavení plánu nástupnictví,
retence zaměstnanců - tedy omezení nežádoucí
fluktuace. Péče o klíčové pracovníky zviditelňuje
pozitivní vzory pracovního chování a rovněž zvyšuje
motivací,” uvádí Eva Kramešová, CEE Training
Manager společnosti Hays Czech Republic.
“Každá společnost má svůj osobitý přístup k této
aktivitě. Vhodná je (dle možností firmy a indiviuální
potřeby jednotlivce) kombinace různých cest
- manažerské akademie, development centra,
stínování, individuální koučing či mentoring,
projektové skupiny atd.,” doporučuje Eva Kramešová.
Společnost Hays si nechala vytvořit průzkum, který
ukázal, že rok 2014 bude ve znamení pohybu top
talentů, což bude oříšek pro HR odborníky – udržet si
své nejschopnější lidi. V průzkumu dále vyšlo najevo,
že odborníci budou motivováni hledat nové výzvy
v zámoří. Lákavými destinacemi budou Čína, Brazílie,
UK, Austrálie a USA. Tento trend může recruiterům
přinést jak hrozby, tak příležitosti. Budou mít možnost
zaujmout širší okruh specialistů, ale také budou moci
o vlastní talenty přijít.
Více na www.vedamabudoucnost.cz nebo na facebooku pod heslem Věda má budoucnost.
Talent a motivace lidí
Talent a motivace lidí
26
27
Vodafone Discover – vysoká škola
života
Dlouhodobé expertní
dobrovolnictví jako nástroj
osobního a profesního rozvoje
Autor: Aleš Dohnal, Vodafone Discover Trainee, Vodafone Czech Republic,
www.vodafone.cz
Být na pracovním trhu studentem či absolventem
není žádný med. Medovou terminologií – hledáte úl,
kde se budete moci zapojit do práce, ale v žádném
vás nechtějí, protože jste před tím v žádném úlu ještě
nebyli. Hledáte ten první úl a pomalu slevujete ze
svých představ, jen abyste vůbec v nějakém úlu byli.
• Vodafone Discover je program pro talenty z řad budoucích
absolventů.
• V České republice běží třetím rokem.
• Uplatnění v něm našlo již přes dvacet reprezentantů
předních univerzit.
• Aleš Dohnal je jedním z úspěšných absolventů a jeho
ambicí je zúčastnit se mezinárodního programu Vodafone
Columbus.
Co mě nejvíce motivovalo?
Znal jsem vnitřní prostředí organizace, ve kterém
dominuje neformálnost a férový přístup. Věděl jsem
tak, že se zde nemusím bát toho, že bych na všechno
zůstal sám a neměl se s kým poradit. Zároveň mě
motivovala možnost vyrotovat ze svého týmu
a vyzkoušet si práci na jiném oddělení.
Co mě škola nenaučila a práce ano?
Praxe přináší řadu rozmanitých problémů, které
člověka při studiu ani nenapadnou. Na tyto problémy
je potřeba rychle reagovat a umět hledat řešení.
Kontakt se zákazníky je další výraznou oblastí,
na kterou člověka žádná škola nepřipraví.
Co považuji za svůj největší úspěch?
Úspěšná příprava nabídky pro Velvyslanectví
Spojených státu amerických v Praze.
Komu bych program Vodafone Discover doporučil?
Mnohým úlům, firmám, tímto přístupem unikají
talenty v jejich oboru podnikání a hlavně nová
krev. Naopak mnohé společnosti mají programy,
které absolventům nelehkou situaci na trhu práce
pomáhají řešit. Vodafone Discover je globální
partnerský program, v České republice běží
spolupráce s předními univerzitami již třetím rokem.
Dohromady Vodafone Discover absolvovalo přes
dvacet talentů a s velmi vysokou mírou úspěšnosti
uplatnění účastníků. Já jsem jedním z nich. Nedávno
jsem získal titul v oboru Finance na Univerzitě
Tomáše Bati ve Zlíně.
Každému, komu nevadí pohybovat se v dynamickém
prostředí a má chuť vyzkoušet si práci na několika
rozdílných projektech, v rámci různých oddělení.
Kam budu směřovat dál?
Rok uplynul jako voda, ale mým hlavním cílem
zůstává zdokonalování se a prohlubování znalostí
v týmu Veřejné správy. Velkou výzvou do budoucna
je mezinárodní program Vodafone Columbus.
Více o Vodafone Discover: www.vodafone.cz/discover
English Summary
V den, kdy vznikl tento příspěvek, jsem si prožil
akademický zážitek, který je z těch nejpříjemnějších
– promoci. Tak jsem se v tento bilanční okamžik ptal
sám sebe.
• Vodafone Discover the program for
Jak jsem se k programu Vodafone Discover dostal?
• For the third year running in the Czech
Díky 2týdenní studentské stáži a následnému
projektu jsem měl možnost vyzkoušet si na vlastní
kůži, jak to ve Vodafone chodí. Tato zkušenost mě
natolik nadchla, že jsem v pravidelných intervalech
procházel stránky s volnými pozicemi ve Vodafone,
až jsem narazil přesně na to, po čem jsem v danou
chvíli toužil - absolventský program.
talents among future graduates
Republic
• More than 20 representatives of top
universities have gone through the program
Autorka: Lenka Břeská, CSR and PA Manager, GlaxoSmithKline, www.gsk.cz
“Účast v PULSE
pro mě znamenala
největší příležitost
rozvíjet se osobně
i profesně za celou
mou kariéru v GSK.
Zlepšil jsem se v komunikaci a leadeshipu, získal
jsem schopnost lépe se adaptovat na změnu
prostředí. Měl jsem možnost podílet se na všech
aspektech fungování a rozvoje organizace a mohl
jsem vše ovlivnit na jakékoliv úrovni, což pro mě
bylo neocenitelnou zkušeností,” takové jsou zpětné
vazby většiny účastníků programu.
Již od roku 2009 mohou zaměstnanci GSK
poskytovat své znalosti a zkušenosti neziskovým
organizacím. Na jedné straně tak přispívají k pozitivní
změně ve společnosti, na druhé mají možnost rozvíjet
své profesní zkušenosti v netradičním prostředí.
Na oplátku naši partneři z řad neziskových organizací
získávají bezplatně odborníky na strategické
plánování, zlepšení fungování organizace, vytříbení
komunikačních dovedností, programování apod.
Program, v rámci kterého se takto zaměstnanci
rozvíjejí, se nazývá PULSE.
Budování vztahů
• 98 % účastníků prohlašuje, že si nyní budují
důvěryhodnější vztahy
• 93 % jejich kolegů to potvrzuje
Rozvoj lidí
• 98 % účastníků prohlašuje, že jsou nyní ochotnější
povzbuzovat a pomáhat kolegům v jejich dalším
rozvoji
• 75 % jejich kolegů to potvrzuje
Trvalé zlepšování
• 95 % účastníků prohlašuje, že jsou nyní schopnější
nalézat cesty, jak věci zjednodušovat
Klientský přístup
V rámci programu si zaměstnanec vybere vhodnou
neziskovou organizaci ve své zemi či v zahraničí
a po dobu tří až šesti měsíců pomáhá na plný
úvazek této organizaci řešit výzvy vznikající v oblasti
přístupu ke zdravotní péči nebo zdravého vývoje dětí.
• 86 % jejich kolegů to potvrzuje
Pobyt dobrovolníka a náklady s tím spojené
včetně příslušné mzdy hradí GSK. Po dobu jeho
nepřítomnosti není na místo zaměstnance nikdo jiný
najímán, práci a odpovědnosti si rozdělí dočasně
kolegové mezi sebou.
the international program Vodafone
Od odstartování
programu
poslal
PULSE
do 80 neziskových organizací v 57 zemích 400
dobrovolníků. V roce 2013 proběhl mezi účastníky
otevřenější
• 95 % jejich kolegů to potvrzuje
Projet PULSE Volunteer Partnership je vlajkovou lodí
našeho programu expertního dobrovolnictví. Projekt
vznikl v souladu s misí společnosti umožnit lidem
být aktivnější, cítit se lépe a žít déle.
Co PULSE přináší?
Talent a motivace lidí
• 100 % účastníků tvrdí, že jsou
k myšlenkám a nápadům druhých
• 88 % jejich kolegů to potvrzuje
and his ambition is to participate in
Full article to be published on www.czechmarketplace.cz.
Flexibilní myšlení
Co je PULSE?
• Aleš Dohnal is one of the laureates
Columbus
a jejich kolegy průzkum, který měl ukázat, jaký
dopad měla účast v PULSE na zlepšení dovedností
a schopností zaměstnanců. Výsledky byly nad
očekávání pozitivní:
• 89 % účastníků prohlašuje, že jsou nyní ochotnější
stavět klienta na první místo ve všech rozhodnutích
Průzkum ukázal, že projekt přináší pozitivní změnu
nejen neziskovým organizacím a jednotlivcům, ale
především společnosti GSK, kam se účastníci vracejí
plní energie, čerstvých nápadů a nových pohledů,
jak aktivně měnit přístup ke zdraví po celém světě.
Z pohledu personalistů se tak utváří firemní kultura,
která je tolerantní a vstřícná vůči všem příjmovým
skupinám po celém světě.
Více informací, příběhy dobrovolníků a neziskových
organizací lze nalézt na stránkách
http://gskpulsevolunteers.com
Talent a motivace lidí
28
Talent z pohledu mezinárodní
advokátní kanceláře
29
Talentovaní lidé ve společnosti Plastipak
Autor: Luděk Bechyně, Plant Manager, Plastipak Czech Republic, www.plastipak.com
Autorka: Ladislava Křiváková, Office/HR Manager, Kinstellar,
www.kinstellar.com
Prostředí firmy poskytující služby s vysokou
přidanou hodnotou a patřící do skupiny „professional
services“ firem je velmi specifické. Je nutné být
připraven reagovat na potřeby klientů. Toto prostředí
dokáže být velmi náročné a stresující; je zde velká
zodpovědnost, nutnost stále se vzdělávat, být
flexibilní a ochotný pracovat dle potřeb klientů.
Slovo „talent“ znamená vrozenou schopnost být dobrý
a vyniknout v konkrétní činnosti. Podíváme-li se na dnešní svět
byznysu, nakolik se setkáváme s talentem a talentovanými
lidmi? Jaké druhy talentu hledáme? Jaká je úspěšnost při
hledání talentů na trhu práce? Jakou úspěšnost při hledání
vhodného uplatnění mají právě talentovaní lidé? A do jaké
míry souvisí talent s motivací a oddaností? Pojďme se nad tím
krátce zamyslet z pohledu mezinárodní advokátní kanceláře.
V rámci výkonu advokacie je vedle technických
dovedností – tedy znalosti a schopnosti aplikace
práva v praxi - nutné také rozvíjet dobré vztahy
s klienty a hledat nové obchodní příležitosti (tzv.
business development).
Talent hledáme na všech úrovních. Od studentů
práva, přes čerstvé absolventy až po zkušené
právníky. A daří se nám; talentovaní právníci jsou,
ale vede k nim delší cesta. Na dnešním trhu lidských
zdrojů jsou lidé, kteří mají jasnou představu o své
kariéře, uvědomují si, co všechno je s tím spojené,
a že úspěchu své kariéry budou muset něco nebo
mnohé obětovat. Takoví lidé jsou sebevědomí,
umějí se prezentovat, vědí, co chtějí a za svou práci
očekávají odpovídající odměnu. Požadavky na talent
a schopnosti se v průběhu let vyvíjejí a mění tak, jak
se vyvíjí a mění sám trh.
Všichni, kteří si svůj talent zdravě uvědomují, mají
na trhu pochopitelně velkou výhodu. A je tomu dobře.
Talentovaní lidé by měli mít možnost volby a výběru,
stejně tak jako firmy a společnosti, které jsou
schopny těmto lidem nabídnout slušné podmínky
a zázemí a moci využívat jejich schopností. Motivace
a oddanost obou stran jsou v tomto případě klíčové.
Talent sám o sobě většinou ale pro úspěch nestačí,
je důležité na něm pracovat a neustále ho rozvíjet.
English Summary
Aplikace práva v našem prostředí neznamená pouhou
mechanickou schopnost najít příslušné právní
pravidlo v zákoně a aplikovat ho na případ klienta,
ale schopnost kreativně vyřešit právní problém
s ohledem na náklady, komerční přijatelnost řešení
a pravidla regulující obor/sektor, ve kterém se klient
pohybuje.
“Talent” means a natural aptitude for
Talent je tak pro nás právě kombinace technických
(právních) dovedností, kreativity při řešení právních
problémů a schopnosti business developmentu.
Oddanost a motivace, spolu s talentem, jsou jedny
z klíčových faktorů pro úspěch v tomto náročném
prostředí. Výše popsané jsou tak schopnosti – nebo
chcete-li talent – který v praxi hledáme.
searching for talent? How successful are
a particular activity. If we look at today’s
world of business, to what extent do we
come across genuine talent and genuinely
talented people? What talent are we
looking for? How successful are we in
talented people in finding the right job?
And how is talent linked to motivation and
dedication? Let’s take a look at it from an
international law firm’s perspective.
Full article to be published on www.czechmarketplace.cz.
Talent a motivace lidí
Ve společnosti Plastipak se zaměřujeme na správu
talentů na všech úrovních. Chceme získat udržitelný
a spolehlivý přísun talentovaných zaměstnanců,
a proto se zaměřujeme na sedm různých oblastí
talent managementu, které jsou vzájemně propojeny.
Společnost Plastipak nabízí pevné plastové obaly domácím
zákazníkům i zákazníkům po celém světě ve formě
patentovaných technologií, inovativních a flexibilních řešení
a neustále rostoucí organizace, která plní potřeby zákazníků
na třech světových kontinentech.
Našich zaměstnanců si vážíme a poskytujeme jim profesní
růst, rozvoj a příležitosti na všech úrovních společnosti
podporou inovací a odpovědnosti.
Naše správa talentů začíná náborem. Od třídění
životopisů po pohovory se zaměřujeme nejenom
na technické znalosti a dovednosti kandidátů z našeho
průmyslu, ale také pečlivě hodnotíme různé aspekty
chování a vybíráme ty kandidáty, kteří projevují
ve svém vystupování inovaci a podnikavost.
Tento přístup nám umožňuje stimulovat lepší pracovní
výkon u budoucích zaměstnanců, zajistit rychlejší
profesní a osobnostní rozvoj a zvýšit míru udržení
vlastních zaměstnanců (v Evropě máme velmi nízkou
fluktuaci).
Jakmile zájemce o pracovní pozici začne pracovat
ve společnosti Plastipak, začíná skutečný proces
rozvoje
prostřednictvím
technického
školení
vedeného interními nebo externími odborníky
a školení zaměřeného na měkké dovednosti (tzv. soft
skills) s cílem zlepšit kvality a přístup, které daný
zájemce během náboru projevil.
Kultura společnosti Plastipak se zaměřuje
na hodnocení výkonu a proaktivní přístup.
Podporujeme zpětnou vazbu mezi zaměstnanci
a jejich nadřízenými, abychom dosáhli vyššího
a efektivnějšího výkonu a splnili své cíle. Formálním
procesem pro tento aspekt je náš systém hodnocení
přizpůsobený přímo společnosti Plastipak. Tento
on-line nástroj se zaměřuje na nastavení cílů, výkon
a vývoj. Nebyl vytvořen pro kontrolu či rozhodování
z nejvyšši úrovně, ale ke zvýšení povědomí o výkonu
zaměstnanců a jejich příležitostech a očekáváních.
Jsme přesvědčeni, že zpětná vazba k výkonu je
nejrychlejší, spravedlivý a efektivní způsob rozvoje
našich lidí v každém aspektu života společnosti a vede
ke zvýšení zralosti a zaměstnatelnosti.
Společnost Plastipak působí na třech kontinentech
a může svým zaměstnancům nabídnout práci
na mezinárodním a vysoce konkurenčním trhu
s příležitostí vyzkoušet si v praxi schopnosti
na podřízených i nadřízených pozicích. Jelikož si velmi
ceníme talentů a naše organizace se vždy přizpůsobuje
interním i externím příležitostem, nastavili jsme cesty
kariérního růstu pro ty, kteří chtějí něčeho dosáhnout.
Správa talentů mění své zaměření z personální
administrativy na roli “personálního” obchodního
partnera s cílem přesněji monitorovat náklady
a metriku správy talentů a porozumět propojení lidí
v celé společnosti s procesem vytváření hodnot.
Rozumíme také významu interní komunikace
a posílení image zaměstnavatele. Jakákoli příležitost,
kterou nabízíme, musí být vhodně prezentována
našim současným i potenciálním zaměstnancům.
Společnost Plastipak neustále roste, což dokazuje
i naše poslední akvizice Constar. Expandujeme
vysokým tempem a neustále hledáme talentované
jedince.
Na každé úrovni naší organizace jsme opravdovou
společností neomezených možností na cestě k tomu,
abychom se stali „preferovaným výrobcem pevných
plastových obalů na světě, který dodává kvalitní
produkty na své trhy a svým akcionářům poskytuje
výborné výsledky s výjimečnou rychlostí, flexibilitou,
udržitelností a hodnotou“.
Talent a motivace lidí
30
Odměňování zaměstnanců v kapse
každého lídra
Autorka: Gabriela Němcová, PS Team Leader, Hay Group Česká republika,
www.haygroup.com/cz
Zajímavou zprávu přinesl poslední globální průzkum
Hay Group, globální poradenské společnosti a lídra
v oblasti odměňování v České republice.
Podle průzkumu, do něhož bylo zapojeno 6,7 milionů
zaměstnanců, většina manažerů není vybavena
správnými nástroji, znalostmi a schopnostmi, aby
mohla efektivně pracovat. Manažeři často čelí
nedostatku jasných pravidel, jednoduše dostupných
informací a trápí se s nadbytkem administrativy.
Dokonce polovina manažerů hodnotí svou firmu jako
málo inovativní. Hlavním cílem generálních ředitelů
světových firem je téma inovace.
Odměňování v kapse lídrů
Jak tedy změnit přístup firem, aby byly maximálně
efektivní anebo naprosto skvělé? Odměňování nabízí
jednu oblast, o kterou se mohou opravdoví lídři opřít.
Existuje mnoho možností, jak si takovou informaci
opatřit – firmy si informace o základních mzdách,
bonusech, benefitech, příplatcích, dlouhodobých
motivačních plánech nebo odměnách pro statutární
orgány opatřují z pohovorů, od náborových agentur,
regionálních setkání zaměstnavatelů, asociací
různých podnikatelských odvětví nebo z Českého
statistického úřadu. Jedná se však o informace,
které získáte bez nutnosti investice, tím pádem lze
očekávat i riziko validity takto získaných výstupů.
Další možností jsou komerční data – například
databáze Hay Group, která působí na českém trhu
přes 20 let, zahrnuje v současné době více než
500 firem a je největší databázi svého typu v České
republice.
To ale není vše. Největší novinkou Hay Group
jsou mobilní aplikace zaměřené na hodnocení
zaměstnanců, mzdové informace a diagnostiky
v oblasti leadershipu. Aplikace, které byly spuštěny
letos, zahrnují tři moduly: První je věnován osobnosti
manažera a jeho rozvoji - tzv. kouč v kapse. Další
modul umí ve čtyřech krocích určit velikost pracovní
funkce konkrétního zaměstnance a poslední modul
zobrazí, kolik se na dané pozici platí peněz. Manažeři
tak získají inovativní nástroj na zodpovězení svých
otázek přímo ve svém telefonu. S novou strategií
Activate razí Hay Group myšlenku, aby firmy své
manažery zplnomocnily k rozhodování, umožnily jim
přístup k informacím a vybavily je nástroji nutnými
k vědomému leadershipu. Vítejte do světa inovací,
které změní náš pracovní trh a naše životy jednou
provždy.
31
Nové výzvy pro talenty: Rozhovor
s Leošem Horváthem, vedoucím
pobočky auditu v Kyjevě
Připravila: Gabriela Magsumová, Senior Tax Manager IB Grant Thornton,
www.grantthornton.cz, www.ibgroup.at
V dnešní době se stává spíše pravidlem, že českou pobočku v zahraničí vede cizinec pocházející ze země, ze
které pochází mateřská společnost. Ale začínají se objevovat i případy, kdy Čech je tím, kdo přichází do cizí
země vybudovat a vést firmu. Jedním z takových „dobrodruhů“ je i můj kolega, Leoš Horváth (42), který je
českým auditorem, přitom zároveň působí jako partner v auditu naší pobočky na Ukrajině. Zajímalo mě, jaké
je to vést pobočku v cizí zemi a jaké výzvy před ním stály.
Vybudovat auditorský tým v cizí zemi musel být obtížný úkol, jak jste vybírali talenty pro novou pobočku
IB.Group na Ukrajině?
Měli jsme do určitě míry štěstí na to, že jsme navázali spolupráci s jednou malou místní auditorskou firmou.
Nicméně, sjednotit představy fungování auditorské firmy na Ukrajině s principy a požadavky mezinárodní
společnosti nebyl zrovna běh na krátkou trať a nakonec to dopadlo naším úplným osamostatněním.
Samozřejmě, situace na trhu práce byla podobná devadesátým létům u nás, najít a přesvědčit schopné
a jazykově vybavené lidi bylo klíčovým úkolem pro náš rozjezd. Nicméně musím podotknout, že mladí
a vzdělaní Ukrajinci jsou nesmírně cílevědomí a houževnatí a chybějící odborné i jazykové znalosti v relativně
krátkém čase dohnali. Nyní, po téměř šesti letech, mohu říci, že tým už je poměrně stabilizovaný. Za největší
úspěch považuji to, že se nám povedlo přinést do ukrajinské pobočky rodinnou atmosféru naší firmy, kterou
já osobně velmi oceňuji. Troufám si říci, že moji kolegové jsou i moji přátelé a to přesně vystihuje filosofii naší
firmy.
Překvapili Tě velké rozdíly ve vedení lidí a v řízení procesů?
English Summary
One of the biggest challenges of world
leaders today is the lack of proper tools,
information and know-how for working
effectively. This is why Hay Group, the
global consultancy and leader in the field
of remuneration in the Czech Republic
came with a unique solution: a mobile
application that empowers leaders to
have easier access to information, make
qualified decisions and use all resources
necessary for powerful leadership.
Full article to be published on www.czechmarketplace.cz.
Talent a motivace lidí
Čekal jsem samozřejmě, že budeme muset zavést spoustu procesů, co se týče mezinárodních auditorských
standardů a metodiky. Připravoval jsem se i na boj s byrokracií, nicméně její míru jsem si stejně neuměl ani
představit. Nejvíc mě však překvapilo, že jak pro klienty, tak i bohužel pro auditory na Ukrajině je nejdůležitější
daňový pohled – co se smí a co se nesmí uplatnit jako daňový výdaj a dodržení formálních náležitostí dokladů.
Hledisko, zda je účetnictví vedeno správně a předložená účetní závěrka zobrazuje věrně a poctivě realitu, bylo
zcela podružné. Místo obvyklého principu „substance-over-form“ se na Ukrajině dá mluvit spíš o principu
„form-over-substance“. Dnes již s úsměvem vzpomínám, jak jsem na většině prvních setkání s finančními
řediteli a hlavními účetními vysvětloval, co jsou opravné položky a rezervy a co že to po nich mateřské
společnosti v tom reportingu vlastně chtějí. Zmínky o tom, že u nás lze zaúčtovat daňový náklad jako dohad
např. na základě emailu, nebo že zcela běžně přicházejí faktury bez razítka a podpisu, už pak byly zcela z říše
science fiction. Naši daňoví poplatníci by si určitě měli více vážit prostředí, v němž podnikají.
A jak jste vyřešili komunikaci, je nutné mluvit ukrajinsky?
Ukrajinsky částečně rozumím, zejména odborným výrazům, ale bohužel nemluvím, což je určitě škoda,
protože ukrajinština je podobná češtině mnohem více než ruština. Převážná většina mých kolegů na Ukrajině
mluví jak ukrajinsky, což je úřední jazyk, tak i běžně mezi sebou rusky. Navíc máme na Ukrajině většinu
německy mluvících klientů, takže němčina je také mezi kolegy rozšířená, nemluvě o tom, že je to mateřský
jazyk našich společníků z Rakouska. Bylo tak nutné sjednotit, jakou řečí se budou řešit věci denního chodu,
volba padla na angličtinu, protože je to cizí jazyk pro všechny, a nikdo tak nemá výhodu mateřského jazyka.
Talent a motivace lidí
32
Engagement – zdroj růstu
prosperity
Autorka: Vlasta Korbová, lektorka kurzů Dale Carnegie Training, Dale
Carnegie – DC Czech, www.dalecarnegie.cz
zaměstnanců. Podle průzkumu společnosti Gallup
nezapojení pracovníci ve Velké Británii stojí své
zaměstnavatele v souhrnu 43,2 miliard liber
ročně! Organizace se zapojenými zaměstnanci
dokáží předstihnout ostatní v měřítku ziskovosti až
dvojnásobně.
• Péče o engagement se vyplatí.
• Měkké dovednosti lze vyčíslit.
• Manažer – kontrolor je minulostí.
• Entusiasmus lze podnítit.
Při překladu se držme významu zapojení, zanícení,
zapálení, ztotožnění s cíli organizace, loajalita.
Jak definovat tento pojem v prostředí byznysu?
Znamená to, že firma, resp. její vedení získává
nejen rozum svých zaměstnanců, ale i jejich srdce.
Tzv. „engaged“, neboli „zapojený zaměstnanec“ má
skutečný zájem na dosahování cílů společnosti,
ve které pracuje, chce šířit její dobré jméno a je hrdý
na to, že je její součástí. Jde tedy o postoj člověka.
Pohled „rozumím“ je doplněn o pohled „věřím“.
Proč by měli organizace a pracovníci pečovat
o engagement? Vysoká úroveň zapojení zaměstnanců
vede k nižší fluktuaci. Takové pracoviště je také více
produktivní a inovativní.
Jak může organizace změnit své vnitřní klima
a vytvořit podmínky pro zapojení pracovníků tak,
aby vznikla sociálně soudržná firemní kultura, se
kterou se lidé plně identifikují a budou ji podporovat?
Vytvoření pracovního klimatu engagementu není
něco, čím se zabývá oddělení HR. Manažeři jsou ti,
kteří hrají aktivní a každodenní roli při jeho tvorbě.
Jestliže se zaměří na pozitivní stránky pracovníků,
podporují tím pracovní kulturu engagementu.
Jakmile neustále zaměstnance kritizují, řídí vše
do podrobností, zatímco nedokážou ocenit úsilí, pak
chování manažerů rozšíří řady pracovníků bez zájmu.
Společnost Dale Carnegie Training pomáhá podnítit
enthusiasmus na pracovištích svých klientů už více
jak 100 let!
Podle studie Profiles International je přibližně 350
miliard amerických dolarů ztrát ročně způsobeno
právě nedostatečným, či chybějícím engagementem
Engagement Index Employees
large companies
smaller companies
29%
36%
45%
46%
26%
Fully Engaged
18%
Partially Engaged
Disengaged
Talent a motivace lidí
3
Vztahy se
zákazníky
34
35
3M Česko: Inovace inspirovaná
zákazníkem
Vlastnosti produktu jako určující
faktor vztahů se zákazníky
Autor: Rudolf Melezinek, technický ředitel, 3M Česko, www.3M.cz
Autor: Ondřej Krajíček, Chief Research Officer, Y SOFT Corporation,
www.ysoft.com
3M je na poli technologických společností poměrně
zvláštním úkazem. Se svým portfoliem výrobků
sahajícím od kancelářských potřeb, přes zdravotnictví
až po průmyslová lepidla do letadel má neuvěřitelně
široký záběr, přesto má ambici být nablízku každému
ze segmentů, ve kterém vyvstane ta která potřeba
pro daný produkt či řešení. Jako globální společnost
má 3M svá zastoupení po celém světě, podobně
jsou rozmístěna centra pro výzkum, vývoj a výrobu.
České zastoupení společnosti 3M Česko výrobou
a vývojem na svém území nedisponuje. Na druhou
stranu je svými výrobky pro český trh, který je
charakteristický mnohaletou tradicí průmyslové
výroby, vysoce relevantní. Jako reakce na výzvu
přiblížit se českému zákazníkovi, potažmo lokálnímu
průmyslovému trhu co nejvíce, bylo založeno
Inovační centrum 3M. Inovační centrum 3M sestává
ze dvou částí, z nichž jedna slouží jako showroom pro
prezentaci portfolia společnosti, obchodní setkání,
školení a další společenské akce. Druhou část tvoří
technické zázemí, laboratoř, kde jsou testovány
aplikace a vyvíjena řešení zákazníkovi přímo na míru.
Za největší úspěch spojený se vznikem Inovačního
centra považuji změnu přístupu v tom, jak ve 3M
přemýšlíme o problémech, jak se věcí dotýkáme
a přetváříme je. Zajímáme se o projekty, na které
jsme dříve nedosáhli, nebo jsme ani nevěděli,
že na ně máme. Dnes díky technickému zázemí
(jak hmotnému, tak lidskému) jsme zkušenější
a sebevědomější. Českému zákazníkovi jsme
tedy nejen schopni zprostředkovat nejmodernější
technologie a inovace v oblastech od zdravotnictví
až po automobilový průmysl, ale také vymyslet,
vyvinout a otestovat jejich konkrétní aplikaci.
Vztahy se zákazníky jsou mantrou všech obchodních
společností. Existují různé strategie, jak se zákazníky
komunikovat, budovat a udržovat s nimi pozitivní
vztah. Jednou z nejúčinnějších metod, zvláště na poli
IT, je nabídnout jim produkt, který jim poskytne formou konkurenční výhody - takovou hodnotu,
která nejen, že je obtížně nahraditelná, ale především
je pozitivní a přináší jim úsporu času či zjednodušení
jejich práce.
Existují různé způsoby, jak vytvářet konkurenční
výhody, ať už se jedná o změnu cenové politiky,
obchodního modelu, závádění nových služeb či
nových funkcionalit. Pro produktově orientované
společnosti je tradičním způsobem rozšiřování
funkcionalit produktu, které často vede k budování
uceleného ekosystému. V tomto článku se budeme
zabývat méně tradičními způsoby, jak vytvářet
udržitelnou konkurenční výhodu pro produktově
orientované společnosti.
Od funkcionalit ke kvalitám...
Tímto příkladem se posouváme od pojmu
funkcionality k širšímu pojmu produktové kvality.
Kvalitou můžeme rozumět měřitelné parametry
produktu. Nebereme tedy v úvahu pouze (ne)existenci
konkrétní funkcionality, ale spíše míru, s jakou
produkt funkcionality poskytuje. Tento myšlenkový
posun umožňuje popisovat a brát v potaz rysy, které
nejsou čistě funkční, např. ergonomie - snadnost
užití, rychlost s jakou jsou uživatelé schopni zvládat
své úkoly, celkové náklady na vlastnictví a provoz
produktu (TCO - Total Cost).
Od produktu k vizím...
Přístup, který v tomto procesu 3M zaujímá, nazýváme
„Inovace inspirovaná zákazníkem“. Princip spočívá
v úsilí věnovaném přesné identifikaci potřeby zákazníka
a v navržení ideálního řešení. Jedná se tak prakticky
o obrácený přístup – namísto nabízení hotového
řešení a nalézání příslušného zákazníka se řešení
pomocí hotových produktů vyvíjí za účasti zákazníka.
Samozřejmostí je také výroba vzorků a testování
aplikací. Všechny tyto procesy musí navíc reagovat
na stále se zrychlující tempo a s tím související
trendy dnešní doby. Projekty u samotných zákazníků
běží mnohem rychlejším tempem než dříve a více
vývojových aktivit se přesouvá k dodavatelům. Pro
firmu jako je 3M je tedy důležité být co možná nejblíže
místu potřeby, což technické zázemí umožňuje.
Na požadavek zákazníka jsme tak schopni zareagovat
v horizontu dní, někdy i hodin.
Tradiční model produktu se odvíjí od funkcionalit,
které produkt poskytuje uživatelům. Rozšiřování
funkcionalit může být tradičním způsobem, jak
budovat konkureční výhodu, nicméně v dnešní
době existuje i opačný trend - celá řada produktově
orientovaných společností udržuje funkcionality
produktu silně koherentní se základní produktovou
vizí. Příkladem velké organizace, která pracuje
s touto filozofií, je společnost Apple. Strikně vzato
poskytují funkcionality jejích produktů často méně
funkcí než např. konkurenční zařízení, přesto si
produkty této společnosti udržují konkureční výhodu
ve formě uceleného ekosystému. Druhým příkladem
může být naopak malá společnost, 37Signals, dnes
Basecamp, která proslula svou striktní politikou
vzhledem k rozšiřování funkcionality produktu vedoucí až k odmítání některých zákazníků místo
rozšiřování funkcionality. Přesto si tato společnost
vybudovala velmi silnou reputaci na relevantních
trzích, především díky jednoduchosti a kompaktnosti
poskytovaného řešení.
Vztahy se zákazníky
Vztahy se zákazníky
36
Významnou konkurenční výhodou
se stávají zákaznické služby – vítězí
digitální společnosti
DISPUTE RESOLUTION: Nová pravidla
pro náhradu nákladů v občanském
soudním řízení
Autor: David Švejda, Expert na digitální technologie, Accenture v České
republice, www.accenture.com
Autor: Jiří Hrádek, advokát, Schönherr, www.schoenherr.eu
Průzkum „Global Consumer Pulse Survey“
společnosti Accenture ukázal, že zaměření
společností na snižování nákladů oproti růstu
často bránilo rozvoji v oblasti online end-to-end
řešení a digitálních technologií. Tento fakt výrazně
kontrastuje se spotřebiteli, kteří si ve stejnou
dobu rychle osvojili znalosti v oblasti digitálních
technologií a online kanálů. Je tak zřejmé, že nový
typ „digitálního spotřebitele“ si vyžádá jiné reakce
stran poskytovatelů těchto služeb.
66 %
spotřebitelů
37
odešlo
v minulém
roce
od poskytovatelů služeb kvůli špatným zákaznickým
zkušenostem. Důsledkem faktu, že spotřebitelé neváhají
změnit svého poskytovatele služeb, tak je tzv. „Switching
Economy“, která na základě analýz představuje celosvětový
potenciál až 5 900 miliard dolarů tržeb ročně, říká
celosvětová studie „Global Consumer Pulse Research“
společnosti Accenture. Cesta vede přes proměnu firem
v „digitální společnosti“.
Průzkum uvádí, že 66 % spotřebitelů tak v minulém
roce odešlo od poskytovatelů služeb, primárně
kvůli špatným zákaznickým zkušenostem. I v České
republice změnili v roce 2013 dva ze tří spotřebitelů
poskytovatele svých služeb kvůli špatné zákaznické
zkušenosti. Nejvíce respondentů je nespokojeno
se skutečností, že se musí obracet na společnost
vícekrát ze stejného důvodu, vadí jim dlouhé čekání
na vyřízení požadavku, opakování požadavku několika
zástupcům společnosti, a také nekonzistence mezi
jednotlivými komunikačními kanály.
Nejsilnější byl efekt u retailových prodejců, bank,
poskytovatelů internetového připojení a telefonních
operátorů. Výsledkem, kdy spotřebitelé neváhají
změnit svého poskytovatele služeb, tak je tzv.
„Switching Economy“, která na základě analýz
představuje celosvětový potenciál až 5 900 miliard
dolarů tržeb ročně. V České republice je tento
potenciál odhadován na 25 miliard dolarů.
V době, kdy 89 % spotřebitelů používá alespoň
jeden online kanál a 69 % uživatelů internetu
přistupuje k online službám skrze tablet, nebo
chytrý telefon, tak cesta vede přes proměnu
firem v „digitální společnosti“. Díky komplexnímu
digitálnímu ekosystému se mohou učit z každé
interakce, a poskytují pak klientům personalizované
služby na míru. Jsou tak přirozeně mobilní, investují
do mobilních služeb a využíváním sociálních médií
dosahují u zákazníků větší důvěry.
„Global Consumer Pulse Survey“ (www.accenture.
com/GCPR2013) je každoročním celosvětovým
průzkumem společnosti Accenture, který je
zaměřen na postoje spotřebitelů vůči způsobům,
jakým společnosti přistupují k marketingu, prodeji
a k obsluze svých zákazníků. Průzkum byl v tomto
roce realizován v 10 odvětvích a 33 zemích světa,
včetně České republiky.
English Summary
66%
In the past year,
of consumers
switched service providers due to poor
customer service experiences. The result
is the so-called “switching economy,” in
which customers do not hesitate to change
from one provider to another. Based on its
worldwide Global Consumer Pulse Survey,
Accenture estimates that the switching
economy puts as much as $5.9 trillion in
revenues up for grabs globally. Companies
that play to win recognize the imperative
of transforming themselves into “digital”
companies.
Full article to be published on www.czechmarketplace.cz.
Nárok na náhradu nákladů řízení se opírá o ustanovení
občanského soudního řádu, kde s určitými výjimkami
platí princip “poražený platí”. Výše odměny za právní
zastoupení, která má být poskytnuta advokátovi,
je však upravena v prováděcích předpisech, které
přesně stanoví způsob jejího výpočtu.
• Poslanecké sněmovně PČR byl předložen návrh na novelu
občanského soudního řádu, na jehož základě v budoucnu
soudy nemají přiznávat účastníkům náhradu odměny
za zastupování v případech, kdy je rozhodnuto o plnění
nepřevyšujícím 10.000,- Kč. Návrh vyvolal nesouhlasnou
reakci České advokátní komory (ČAK) i Rady evropských
advokátních komor (CCBE).
• Poslanecký návrh řeší problém tzv. generických pohledávek,
kdy jsou jednotlivé pohledávky za účelem přiznání vyšší
odměny děleny a podávány samostatně, což mj. vede
k neúměrnému zatížení soudů.
• V případě schválení novela nesmí komplikovat soudní uplatnění
nároků do 10.000,- Kč lidem, kteří se soudí o nájemné nebo
odměnu za řádně vykonanou práci, ale musí být namířena
výlučně proti zneužívání soudního systému.
V lednu 2014 byl Poslanecké sněmovně PČR
předložen návrh na novelu občanského soudního
řádu (sněmovní tisk č. 107), jímž skupina poslanců
usiluje o to, aby soudy nepřiznávaly účastníkům
náhradu odměny za zastupování v případech, kdy
je rozhodnuto o plnění nepřevyšujícím 10.000,- Kč.
Tento návrh vyvolal nesouhlasnou reakci vyvolanou
jak možným nepochopením návrhu, tak jeho velmi
stručným zněním.
Návrh podle svých předkladatelů řeší problém
tzv. generických pohledávek, kdy jsou jednotlivé
pohledávky různým způsobem děleny a podávány
samostatně, neboť se takový postup žalobci
s ohledem na výši odměny za zastupování vyplácí.
Následně jsou pak těmito pohledávkami neúměrně
zatěžovány soudy. Návrh přitom dává soudu
možnost zvážit, zda odměnu i v „bagatelních“
případech nepřiznat s ohledem na okolnosti případu
nebo poměry účastníků.
Cíle poslaneckého návrhu jsou tak zcela legitimní,
problém však tkví ve stručnosti navrhované
úpravy, která odmítá poskytnutí náhrady paušálně,
bez jakéhokoliv vztahu k problému generických
pohledávek.
Pro konečné hodnocení poslanecké iniciativy tak
bude rozhodující, jak bude novela zpřesněna.
Pokud by její efekty skutečně dopadaly výlučně
na zneužívání soudního systému formou uplatňování
generických pohledávek, byla by dalším vítaným
krokem v procesu celkové racionalizace systému
přiznávání náhrad odměn za právní zastoupení.
Jestliže by však měla komplikovat soudní uplatnění
nároků do 10.000,- Kč lidem, kteří se soudí o nájemné
nebo odměnu za řádně vykonanou práci, znamenal
by zcela jistě zásah do ústavně garantovaných
práv jednotlivce na vlastnictví a soudní ochranu
a poškozovala by všechny osoby, které v rámci
důvěry v český soudní systém své pohledávky
vymáhají u soudu.
English Summary
• In the Chamber of Deputies of the
Parliament of the Czech Republic has
been discussed a bill to amend the
Civil Procedure Code, on the basis
of which the courts shall not award
reimbursement of costs to participants
in cases where the adjudicated claim
does not exceed CZK 10,000. The bill has
provoked disapproving reactions from
the Czech Bar Association (ČAK) and
the Council of Bars and Law Societies of
Europe (CCBE).
• The deputies’ bill solves the issue of
the so-called generic claims, when
individual claims are divided and applied
independently, which inter alia leads to
overburdening of the courts.
• If approved, the bill must not complicate
judicial application of claims up to CZK
10,000 by people who are suing for
rent or remuneration for duly executed
work, but has to target exclusively
abuse of the judicial system.
Full article to be published on www.czechmarketplace.cz.
Vztahy se zákazníky
Vztahy se zákazníky
38
Lze zvýšit prodej produktů,
kvalitu obsloužení zákazníka,
personifikaci služeb i učinit
reklamace více přátelskými?
Autor: Milan Schwarzkopf, majitel/jednatel, Interactive Seller,
[email protected]
Jak tato služba funguje a co přináší klientovi a co
firmě?
Klient navazuje (ze svého PC, tabletu, smart phone),
v čase a místě jemu nejpříhodnějším, videohovor
s poskytovatelem ve zcela nové dimenzi. Kromě přenosu
obrazu a zvuku dochází ke sdílení ovládacích prvků
(tzv. widgetů) – např. produktový přehled, konfigurace
/ porovnání produktů, smlouva, –usnadňujících prodej
a interakci. Widgety mohou obsahovat i složitější
vizualizace přizpůsobené potřebám. Je možné též
sdílení webových aplikací s klientem.
vhodnější produkt/službu než při samotném
telefonickém rozhovoru (bez videa, interakce
s klientem a widgetů).
• Pozitivní vliv na image firmy (technologický inovátor).
• Možnost vyřešit tímto kanálem stížnost (i ze
sociálních sítí), a mít tak pod kontrolou zákazníkovu
reakci.
Výhody pro klienta:
• Zákaznický komfort.
Virtualizovaný osobní kontakt (s osobním poradcem /
prodejcem / partnerem) umožňuje:
• Osobní kontakt jako na pobočce.
• Zvýšení prodeje produktů (prokazatelně o desítky %)
• Komunikace v čase vyhovujícím klientovi
(i v době uzavření poboček).
• Pohodlí domova.
• Zkrácení doby prodeje produktů a nižší personální náklady
oproti pobočce
• Vyšší porozumění produktům.
• Účinnou akvizici a retenci klientů
• Vyšší spokojenost.
• Poradenství – rychlé a osobní.
Firmy (banky, pojišťovny, e-shopy, call centra, telco
operátoři, SME) nabízejí virtualizovaný interaktivní
osobní kontakt poradce/prodejce s klienty.
Výhody pro firmy:
• Zvýšení prodeje produktů (až o desítky %).
• Nižší personální náklady než u pracovníků pobočky.
• Účinná akvizice a retence klientů.
• Nový tržní potenciál (neklienti, nespokojení klienti).
• Kratší dobu prodeje produktů či vyřízení požadavku
než na pobočce.
• Rozšíření časového okna až na 24/7.
• Aktivní oslovování klientů videem, např. při práci
ve stávajících aplikacích.
• Podpora
současné
marketingové
tendence
okamžitého prodeje (bez dlouhého rozmýšlení).
• Vyšší podíl produktů nabízených on-line unikátním
online komunikačním kanálem.
• Lepší targeting – až 93 % komunikace je neverbální
– operátor lépe odhadne reakce klienta a nabídne
Pro růst vaší organizace je třeba
vytvořit a zmapovat na zákazníky
soustředěnou strategii
Autor: Bronislav Kvasnička, Managing Director/CEO Central and Eastern
Europe, TNS Aisa, www.tns-aisa.cz
V každém zákaznickém vztahu se nachází mnoho
různých touch-point interakcí, tedy míst, příležitostí,
ale i způsobů, jak oslovit cílového zákazníka. Ne
všechny kroky podniknuté pro jejich zlepšení
• Výhoda prvního tahu.
• Zážitek z interakce.
• Oslovení nových segmentů, které jsou jinak (např.
telefonicky) neoslovitelné (střední a vyšší příjmové
skupiny, rodiny, neslyšící).
39
English Summary
Virtualized personal contact (with
personal assistant / seller / partner)
provides:
• Product sales increase (by tens %)
• Shorter sales time and lower personal
cost in comparison to branch –
Immediate sales
• Efficient client acquisition and retention
Full article to be published on www.czechmarketplace.cz.
Vztahy se zákazníky
Zákaznická zkušenost je součtem všech zkušeností, které
zákazník získává s dodavatelem v průběhu jejich obchodního
vztahu – všechna ohodnocení tedy musí poskytovat
komplexní přehled všech zákaznických interakcí a touch
pointů. K uspokojení rozmanitosti zákaznických potřeb pak
musí CEM (Customer Experience Management, tj. řízení
zákaznické zkušenosti) zákazníkům nabídnout konzistentní,
mimořádnou a spolehlivou zkušenost, která je emocionálně
a tedy permanentně a profitabilně připoutá ke společnosti.
jsou však stejně efektivní. Nalezením takových
zdokonalujících touch-pointů, které budou mít
největší vliv, je prvořadé pro zvyšování růstu
prostřednictvím CEM. Ne všichni zákazníci jsou stejní.
Někteří jsou hodnotnější než ostatní a je důležité
určit, kteří zákazníci jsou nejhodnotnější a kteří
představují největší růstový potenciál. Zákaznické
potřeby se navíc mohou lišit segment od segmentu.
Nalezení nejziskovějších segmentů a účinný způsob
naplňování zákaznických potřeb je zcela zásadní
pro posilování úspěšnosti a růstu vaší společnosti
prostřednictvím zvyšování loajality a nových útrat
u stávajících zákazníků a přitahováním nových
zákazníků.
• definicí klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI)
a poradenství týkající se stanovování cílů
• workshopů zaměřených na spoluvytváření akčních
plánů/akční plánování a poradenství týkající se
řízení změn
• reportingu a akčních plánů šitých na míru pro
všechny úrovně a potřeby vaší organizace
• propojení výsledků s opatřeními týkajícími se
financí a stakeholderů k ověření návratnosti
investic/míry výnosnosti (ROI / ROR)
Ve stále více konkurenčním prostředí online trhu
chtěl náš klient, mezinárodní hotelový řetězec,
posílit svůj růst tím, že vynikne nad ostatní hotelové
skupiny. Tušil, že zásadní je vyvolat co možná nejvíce
pozitivního rozruchu na internetu, aby přilákal
nové zákazníky. Na základě moderní, svěží image
se zodpovědným vztahem k životnímu prostředí,
bylo jeho cílem nabídnutí mimořádné zkušenosti
svým hostům ke zvýšení zákaznické loajality
a posílení pozitivního word-of-mouth, tj. osobního
doporučování mezi zákazníky samotnými.
Zavedli jsme systém dotazující hosty ihned po jejich
odhlášení z hotelu. K hotelovým manažerům se tak
prostřednictvím našeho RAP portálu v reálném čase
dostala zpětná vazba, na kterou mohli okamžitě
reagovat.
Dashboardy, které byly aktualizovány denně pro
rychlou identifikaci problémů a nespokojených
zákazníků, zahrnovaly:
Zatímco většina přístupů CEM se zaměřuje na měření
zákaznického vztahu, pro úspěšnou strategii řízení
vztahů zaměřených na zákazníky je permanentní
cyklus tvořený třemi hlavními kroky:
• více než 150 hotelů v 9 zemích a 10 jazycích
1.měření a reporting výsledků zákaznické zkušenosti
• 4 700 uskutečněných rozhovorů týdně (240 000
ročně)
2.řízení zákaznických vztahů a souvisejících procesů
usnadněním managementu změn prostřednictvím
workshopů zaměřených na jednotlivé procesy
a plánování akcí
3.monitoring implementace akcí při využití znalostí
správného stanovování cílů a jejich realizace
Zásadní je v tomto cyklu zajistit, aby měly výsledky
obchodní účinek, a to prostřednictvím:
• 90 000 nahrávek týdně
• 18 000 emailových pozvánek týdně
Díky tomuto systému a tedy přijímáním zpětné vazby,
řešením specifických problémů a zdokonalováním
služeb si hotel mohl vybudovat loajalitu a útraty
konverzí stávajících zákazníků na zákazníky oddané.
Pozitivnější zpětná vazba na stránkách cestovních
recenzí také pomohla přilákat nové zákazníky, kteří
hledají recenze na internetu před rezervováním
ubytování.
• moderní analýzy procesů a základních příčin
Vztahy se zákazníky
40
1
Zákaznická
zkušenost
Loajalita a
nové útraty
Vztahová
zkušenost
2
Noví
zákazníci
Zkušenost s
touchpointy
Nové
produkty
a služby
Produktová
zkušenost
3
Růst
4
Sociální média /
Digitální svět
4
Nové
trhy
English Summary
Customer experience is the sum of all experiences a customer has with a supplier, over the duration
of the relationship – so any approach must provide a comprehensive review of all customer
interactions and touch points. To satisfy the diversity of customer needs, Customer Experience
Management (CEM) must offer customers a consistent, outstanding and reliable experience which
ties them emotionally and thus permanently and profitably to the company.
Full article to be published on www.czechmarketplace.cz.
Vztahy se zákazníky
42
Social Media/Digital world
Autoři: Petr Knap, partner oddělení podnikového
poradenství a řízení rizik, Antonín Raizl, senior manažer oddělení
podnikového poradenství a řízení rizik,
EY, www.ey.com/cz
Dnešní snaha o získání zákazníků skrze smartphony
a tablety je pouhým začátkem explozivního rozvoje
využití digitálních technologií. Tak, jak se zvyšuje
dostupnost a využití digitálních zařízení s možností
připojení k internetu, mohou společnosti lépe
komunikovat se svými zákazníky prakticky kdekoliv
a kdykoliv.
Na druhou stranu digitální technologie nemohou být
chápány izolovaně. Zákazníci očekávají jednotnou
a konzistentní zkušenost napříč všemi digitálními
kanály a aplikacemi (online i offline), které využívají
v rámci interakce se společností. Bohužel naprostá
většina společností zatím nemá nastavené
technologie a organizaci pro podporu jednotné
zákaznické zkušenosti napříč všemi komunikačními
kanály.
Zkušenost zákazníků s komunikací se společnostmi
skrze digitální technologie je dnes determinována
především webovými stránkami a mobilními
aplikacemi. Do budoucna se předpokládá využití
desítek dalších digitálních technologií. Rozhodnutí,
který distribuční kanál společnost zahrne do své
strategie, je klíčové i pro budoucí rozvoj v oblasti
digitální zákaznické péče.
Ucelená zákaznická zkušenost vyžaduje správné
nastavení lidských zdrojů, procesů a technologií.
Zákazníci očekávají kompatibilitu napříč zařízeními,
které využívají. Ucelená zákaznická zkušenost by
měla být zajištěna jednotným designem, obsahem
a nastavením tak, aby mohl zákazník pohodlně
a rychle využívat jednotlivá digitální rozhraní
na různých zařízeních.
Investice do základních pilířů ucelené zákaznické
zkušenosti přináší výsledky i v krátkodobém
horizontu.
Společnosti
například
často
nekoordinovaně investují do desítek webových
kampaní. Nastavení ucelené zákaznické zkušenosti
však tyto nekoordinované aktivity zefektivní.
V souvislosti s tímto cílem jsou zapotřebí investice
do návrhu digitálních služeb, technologické
a talentové základny. Důvodem je zejména
fakt, že mnohé společnosti mají největší slabiny
ve schopnosti sbírat a analyzovat data o zákaznících
a jejich chování. Navíc je nutné zdůraznit, že dnešní
objemy dat jsou pouze fragmentem budoucích
objemů, které budou generovány obrovským
množstvím komunikačních kanálů.
English Summary
Organizations should embrace new
strategic frameworks to avoid being
caught up in the digital hype that hits
them every day with new solutions,
and focus on what can actually help
them achieve their business and
communication objectives. Digital
43
Sociální sítě – zábava, která
není jen pro zábavu
Autoři:Adéla Konopková, senior PR specialista,
Michael Barták, vedoucí týmu interaktivního
marketingu, Vodafone Czech Republic,
www.vodafone.cz
Sociální sítě jsou dnes nedílnou součástí komunikace
každé značky, která chce být oblíbená a otevřená
k zákazníkům. Je důležité si uvědomit, že různé
sociální sítě používá většina internetové populace
České republiky, čemuž se musí přizpůsobit i firmy.
• Sociální média jsou velmi důležitým nástrojem pro
korporátní image a komunikaci se zákazníky
• Důležitá je otevřená komunikace, i když se nejedná
o pozitivní témata – zákazníci oceňují férový přístup
• Klíčovou je podpora vedení a interní nastavení přístupu
k soukromým aktivitám zaměstnanců na sociálních sítích
zejména ve vztahu k pověsti společnosti
Velmi důležitá je jejich role coby kanálu online péče
o zákazníky, zejména tedy Facebook a Twitter.
Jsou také cennou zpětnou vazbou a pomáhají
budovat vztah se zákazníky. Velkou čtyřku doplňuje
YouTube a LinkedIn, a pokud chce firma pevně sedět
na možnostech a příležitostech sociálních sítí, pak by
její židle měla mít právě tyto čtyři nohy.
Každá ze sociálních sítí má svoji specifikaci.
Facebook vyžaduje zveřejňovat nové příspěvky
(posty) prakticky denně a mnohé z nich mají podporu
v rámci placených kampaní. LinkedIn se může stát
cenným zdrojem informací při hledání nových
zaměstnanců. YouTube umožňuje prostřednictvím
videí komunikovat téměř tváří v tvář, předvést služby
a produkty, přičemž všechny kanály se dají provázat
natolik, že informace zastihne zákazníka kdekoliv.
Vodafone byl v ČR jednou z prvních společností, která
začala s komunikací na sociálních sítích. První účet
jsme zakládali na Twitteru už v roce 2008 a dnes
@Vodafone_CZ sleduje přes 30 000 uživatelů. To
dokazuje, že jsou pro nás sociální média dlouhodobě
důležitým nástrojem pro aktivní komunikaci našich
služeb a produktů, ale i odlehčených příspěvků
o telekomunikacích obecně.
Přítomnost firmy na sociálních sítích je důležitá,
protože zákazníci se o nás baví v každém případě
a tím, že diskuze monitorujeme, máme možnost včas
reagovat, nabídnout pomoc nebo zjistit potenciální
potíže či rizika. Z našeho pohledu se vyplácí otevřená
a aktivní komunikace, a to i v případech, kdy se
nejedná o pozitivní informace.
Nejdůležitějším pravidlem pro oblast sociálních
sítí je nastavit uvnitř společnosti základní pravidla
nebo doporučení pro zaměstnance, kteří je používají
v soukromí, aby svými příspěvky i třeba neúmyslně
firmu nepoškodili.
strategy development is an opportunity
to enhance overall customer service and
develop a unified solution.
Full article to be published on www.czechmarketplace.cz.
English Summary
• Social media is a very important tool for
corporate image and communication
with customers
• Open communication is very important,
even if does not cover positive themes customers appreciate fair approach
• The key is the support and engagement
of management and internal settings of
access to private activities of employees
on social networks, especially in relation
to the company’s reputation
Full article to be published on www.czechmarketplace.cz.
Sociální média / Digitální svět
Sociální média / Digitální svět
44
M2M: „Mobilizace“ světa,
v němž žijeme
Autor: Filip Šváb, ředitel pro vnější vztahy a regulační záležitosti pro
Německo, střední a východní Evropu a Rusko, AT&T, www.att.com
AT&T
patří
k největším
telekomunikačním
společnostem na světě a naši zákazníci podnikají
prakticky ve všech zemích a regionech. Služby
poskytujeme milionům firemních zákazníků včetně
nadnárodních společností působících v Evropě.
Naše globální síť pomáhá zajistit bezproblémové
a spolehlivé poskytování aplikačních, mobilních
a cloudových služeb firmám i individuálním
zákazníkům, a to bez ohledu na to, kde se nacházejí.
Globální síť společnosti AT&T pomáhá zajistit bezproblémové
a spolehlivé poskytování aplikačních, mobilních a cloudových
služeb firmám i individuálním zákazníkům, a to bez
ohledu na to, kde se nacházejí. Nová vlna inovací povede
k systematickému a inteligentnímu propojení téměř všech
součástí našeho světa. Jakýkoli obsah budeme mít k dispozici
na všech používaných zařízeních.
• Internet věcí a technologie umožňující komunikaci zařízení
a systémů bez nutnosti obsluhy (tzv. M2M – Machine-toMachine) umožní spotřebitelům na dálku sledovat nejrůznější
zařízení a jejich funkce.
• Takto propojený svět bude mít značný dopad na hospodářství
i kvalitu lidského života. Rozhodujícím předpokladem pro
úspěch M2M je však růstově zaměřená politika státu.
V průběhu uplynulých deseti let se společnost AT&T
výrazně a vůdčím způsobem podílela na globální
revoluci v oblasti mobilního internetu. Nová vlna
inovací povede k systematickému a inteligentnímu
propojení téměř všech součástí našeho světa. Jakýkoli
obsah budeme mít bez omezení k dispozici na všech
používaných zařízeních. Internet věcí a technologie
umožňující komunikaci zařízení a systémů bez nutnosti
obsluhy (tzv. M2M – Machine-to-Machine) umožní
spotřebitelům na dálku sledovat nejrůznější zařízení
a jejich funkce – od bezpečnostních a zábavních
systémů po dopravní prostředky či aplikace využívané
ve zdravotnictví.
Výrobci automobilů například nabízejí propojení vozidel
a jiných systémů prostřednictvím internetu. Jejich
majitelé tak mohou sledovat a kontrolovat nastavení
nabíjecích jednotek vozidla, plánovat cestu, vyhledávat
dobíjecí stanice nebo v předstihu zapnout topení či
klimatizaci. Poskytovatelé zdravotní péče mohou
vzdáleně monitorovat pacienty s chronickými obtížemi.
Podniky veřejných služeb a jejich spotřebitelé mohou
využívat inteligentní měřiče a sledovat tak spotřebu
elektrické energie. A maloobchodníci získávají přehled
o stavu zásob, a chybějící položky pak mohou dle
potřeby doplnit.
Takto propojený svět bude mít samozřejmě značný
dopad na hospodářství i kvalitu lidského života. Je
zřejmé, že k celkovému hospodářskému růstu aktuálně
nejvýrazněji přispívá právě mobilní, digitální ekonomika.
Z provedených studií vyplývá, že počet připojených
bezdrátových zařízení v Evropě vzroste do roku
2020 na téměř šest miliard a evropský trh pro tzv.
Connected Living, tedy propojení domácích přístrojů,
by do roku 2020 mohl dosáhnout objemu 234 miliard
eur, což představuje potenciální nárůst HDP Evropské
unie o více než šest procent.
Technologie M2M zrychlují obchod a vedou ke vzniku
nových obchodních modelů i nových služeb. Jedná
se o nový směr vývoje nejen pro podnikatele
a poskytovatele různých služeb, ale také pro
regulátory. Rozhodujícím předpokladem pro úspěch
M2M je růstově zaměřená regulatorní politika státu.
Postupuje-li vývoj průmyslu takovýmto tempem, je
možné se nechtěným důsledkům, které by bránily
inovaci a investicím, vyhnout pomocí citlivé regulace.
Pokud totiž regulace zohlední budoucnost, podpoří také
další rozvoj technologií zítřka a jejich zavádění do praxe.
English Summary
AT&T’s global network helps ensure seamless, reliable delivery of applications, mobility and cloud
services for our business and individual customers, virtually wherever they are located. As we enter
the next wave of innovation, just about everything in our world will be connected, seamless and smart.
Our content will be available to us no matter what device we’re using.
• The Internet of Things and Machine-to-Machine technologies will allow consumers to remotely
monitor a wide range of machines and their functions.
• The impact of such a connected world, on our economy and our quality of life, will be immense.
A critical foundation for this continued progress is a growth-oriented public policy framework.
Full article to be published on www.czechmarketplace.cz.
Sociální média / Digitální svět
45
Etická Big Data
Autoři:Vojtěch Chloupek, Senior European Counsel,
Pavel Hejl, Junior Associate,
Bird & Bird, www.twobirds.com
Big Data jsou již delší dobu na předních místech
žebříčku nejvýznamnějších technologických trendů
současnosti a blízké budoucnosti. Ten samý žebříček
však zachycuje i rostoucí zájem uživatelů na ochraně
jejich soukromí, což se navíc čím dál více promítá
i do rozhodovací praxe soudů (např. rozsudek
Soudního dvora EU ve věci Google Spain týkající
se tzv. Práva být zapomenut) a právních předpisů
(návrh nového nařízení EU o ochraně osobních údajů).
Zatímco se ukazuje, že jedním z hlavních způsobů
využití Big Dat je hledání “zlatých žil” ve stále větších
objemech dat, stále více uživatelů a provozovatelů
webových stránek je rozhodnuto chránit si data
za každou cenu.
Výše uvedené, na první pohled protichůdné, tendence
jsou důvodem, proč se stále častěji setkáváme
s různými doporučeními, co se při analýze Big Dat
nesmí a v čem přinášejí Big Data různá rizika. Analýza
(nejen velkých) dat se však v důsledku nejrůznějších
zákazů a omezení stává prakticky neproveditelná.
Pojďme se tedy zamyslet, zda by nebylo možné
těchto protichůdných tendencí spíše využít. Proč se
nesvézt na aktuálním “sexy” trendu, zlepšit si svůj
obraz v očích veřejnosti a zároveň vydělat peníze?
Koncept etických Big Dat se opírá o jednoduchou
myšlenku: Když už s Big Daty zacházíte, dělejte to
z právního hlediska lépe než ostatní a komunikujte
to navenek jako svoji přednost.
Všichni musíme dodržovat zákony. U velkých dat
se jedná především o zákony zaměřené na ochranu
osobních údajů a práv duševního vlastnictví.
V závislosti na konkrétních okolnostech vás v praxi
mohou překvapit také otázky týkající se hospodářské
soutěže, regulatorní pravidla platná ve vašem
konkrétním odvětví nebo se mohou uplatnit právní
předpisy cizích států, o kterých nemáte ani ponětí. Asi
vás napadne, co lze dělat víc, než dodržovat zákony?
Odpovědí však právě může být nejen dodržování
zákona, ale i pravidel etiky. Zpracovávejte Big Data
jako gentleman: dle předem stanovených pravidel,
čistě a transparentně a s respektem k ostatním.
Ctěte soukromí svých zákazníků a respektujte práva
ostatních společností i jednotlivců.
V době publikace tohoto textu žádný všeobecně
uznávaný etický kodex zpracování Big Dat neexistuje,
přestože lze již nalézt první hlasy volající po jeho
vytvoření. Máte šanci si tedy vytvořit pravidla
vlastní. A co by měl takový kodex obsahovat?
Z našeho pohledu by se v něm měly promítnout
následující zásady:
• Subjekty informací u nás o zpracování těchto
informací v rámci Big Dat vědí a souhlasí s ním.
Obstarejte si souhlas se zpracováním dat vašich
zákazníků, potenciálních zákazníků i obchodních
partnerů. Zeptejte se i tehdy, nejste-li si jisti, že
souhlas potřebujete a umožněte souhlas kdykoli
odvolat.
• Big
Data
zpracováváme
transparentně.
Informujte, z jakých dat vycházíte, za jakým
účelem je zpracováváte a kde jsou data uložena.
Informujte o jejich zabezpečení i o tom, že data
ani jejich analýzy (ne)předáváte jiným subjektům.
Snažte se být co nejotevřenější.
• Upřednostňujeme otevřená data. Vyhněte se
veřejností odsuzovaným praktikám, jako je plošný
sběr údajů z veřejně dostupných facebookových
či jiných profilů. Pokud se však bez těchto dat
neobejdete, přiznejte to a vysvětlete nezbytnost
takového počínání dobrým cílem.
• Big Data jsou u nás v bezpečí. Anonymizujte
nebo alespoň pseudonymizujte data a dbejte
na zabezpečení po technické, procesní i lidské
stránce.
Zpracování Big Dat při dodržování (nejen) výše
uvedených zásad lze nepochybně označit za etické.
Můžete být pyšní na to, co děláte, a že to děláte dobře.
Vaši zákazníci vám budou více důvěřovat a vnímat
vás jako partnera, který nejen že technologické
novinky využívá, ale navíc ukazuje ty správné trendy
ostatním. A to se vám jistě v budoucnosti vyplatí.
English Summary
Big Data is currently one of the most
popular tech trends. At the same time
there is a noticeable increased concern
of internet users about their privacy.
With more and more users being
sensitive about their data, it is becoming
increasingly difficult to utilize Big Data to
its full potential. Below we present some
tips to help you avoid the common legal
issues associated with Big Data analysis,
enhance your public image and encourage
you to use this trend to your benefit.
Full article to be published on www.czechmarketplace.cz.
Sociální média / Digitální svět
30/05/14 11:24
297x210_INZ_digres_2014.indd 1
Digital Resources a. s., Poděbradská 520/24 , 190 00 Praha 9, Česká republika
tel.: +420 281 090 141, fax: +420 281 090 140
here: www.edms.cz
- winner of US TopTenReview, category DMS – M-Files – 30 days full version
- IT services: infrastructure, networks, operation systems, software and hardware
- system integration,
- implementation and support of management systems,
- implementation and support of the Helios Green and Helios Orange systems,
- implementation and support of the Intuo – Company Intelligence CRM system,
A team of top experts in Digital Resources a.s. provides
services in the following areas:
Tým špičkových odborníků společnosti Digital Resources a.s.
poskytuje služby v oblasti:
- implementace a podpora CRM systému Intuo – Company Intelligence,
- implementace a podpora systémů Helios Green a Helios Orange,
- implementace a podpora manažerských systémů,
- systémová integrace,
- IT služby: infrastruktura, sítě, operační systémy, software a hardware.
- vítěz kategorie DMS amerického TopTenReview – M-Files – 30 dní
plná verze zde: www.edms.cz
Chytrá řešení pro moderní firmu
www.digres.cz
Smart solutions for a modern company
Ovládejte jednoduše
i ty nejsložitější systémy.
M-Files in Glatzová & Co. law office
Glatzová & Co. ranks among the best-performing law
offices in Prague and Slovakia.
Twice it has attained the award Best Czech Law Firm of the
Year by Chambers Europe Award for Excellence (2009, 2011)
and twice it has become Best Law Firm of the Year according
to Who‘s Who Legal (2010, 2013). The firm employs dozens
of lawyers and legal assistants who adhere to high ethical
standards and provide professional and friendly services to
their clients.
Implementation start:
Operation start:
Location:
Number of users:
Connection:
Web site:
Contact person:
Glatzová & Co. law office uses state-of-the-art technology
which makes work easier, faster and more effective, and this,
in turn, is reflected in a positive way in the quality and price
of the services rendered. The installation of the M-Files document management system resulted in more efficient and
secure sharing of documents including their automatic versioning. M-Files also facilitate access to documents in case
of physical absence from the office and support various platforms for mobile devices (smart phones, tablets). The right
documents are thus available at the right time while ensuring
highly-secure access through the access rights of the users.
About M-Files:
1/9/2012
15/10/2012
Prague
50
MARKTIME
www.glatzova.com
Ing. Michal Kopecký
[email protected]
„When we started to implement the system in September
2012, I was not sure if this would have any effect in our
environment. After six months of using the system, I did
not understand how we could have lived without it before.“
Ing. Michal Kopecký, IT Manažer
Download M-Files for free: www.edms.cz
Digital Resources, a.s., Poděbradská 24, 198 00 Praha 9
Tel.: +420 281 090 141, Fax: +420 281 090 140
www.digres.cz | www.edms.cz
48
49
Strategická komunikace
je tvorba smyslu
Sociální sítě jako platforma pro
snižování rizik
Autorka: Cristina Muntean, mediální poradkyně, trenérka a kouč, Media
Education CEE, www.mediaed.cz
Autor: Ondřej Peterka, Digital Strategist, FleishmanHillard,
www.fleishman.cz
Čím více klientům poradím s nastavením strategické
mediální a digitální komunikace, tím více věřím, že
opravdová strategická komunikace firem a osob
znamená v podstatě ticho.
3.Až přijde okamžik odchodu, co chcete nechat
za sebou?
Ne ticho ve smyslu nepřítomnosti, neexistence,
nedostupnosti, ale ticho ve smyslu zastavení se,
získání cenného nadhledu, otevírání se možnostem
a naslouchání. Můžeme naslouchat nejen sobě
samým (kdo jsem, kde se zrovna nacházím a kam
směřuji), ale především naslouchat tomu druhému,
ať je to kdokoliv: zákazník, zaměstnanec, investor
nebo byznys partner. Smyslem je konverzace, dialog
– jediný druh komunikace, který kultivuje vztahy
a vydrží v čase.
5.Víte, co o vás říkají vaši zákazníci? Jak víte, že vám
klienti důvěřují?
V době, kdy se na nás neustále valí nové možnosti
komunikace (mobilní aplikace, webináře, videa, sociální
platformy, aktualizace, chytrá televize atd.) můžeme
snadno upadnout do iluze, že inovace v komunikaci
znamená být přítomní a aktivní na všech těchto kanálech.
V realitě je ale někdy inovace jen návrat k sobě, k podstatě
a k selskému rozumu.
V době, kdy se na nás neustále valí nové možnosti
komunikace (mobilní aplikace, webináře, videa,
sociální platformy, aktualizace, chytrá televize
atd.) můžeme snadno upadnout do iluze, že inovace
v komunikaci znamená být přítomní a aktivní na všech
těchto kanálech. Protože je to prostě sexy, cool a in:
musíme tam být. Ve snaze ovládat všechny biče,
které si na sebe upleteme, zapomínáme na podstatu
komunikace: pěstování důvěry a dlouhodobých
kvalitních vztahů s lidmi, na kterých nám záleží.
V kombinaci s konzervativním trhem, nízkými
rozpočty a nízkou hladinou pochopení role
komunikace na úrovni leadershipu českých organizací
může být taková snaha někdy sebevražedná.
Zde je deset strategických otázek, na které si
zkuste odpovědět, než se pustíte do dalších inovací
v komunikaci:
1. Za co jste schopni jako firma skočit do ohně? Jaké
jsou vaše hodnoty?
4.Kdyby vás popsali zaměstnanci v kuchyni, co by
řekli?
6. Jak víte, že vaše zprávy dostávají ti správní lidé?
7.Co vám brání být pravdiví?
8. Jak komunikujete úspěch? A selhání?
9.Co byste získali, kdyby z vás vaši zákaznici,
zaměstnanci a obecně společnost měli radost?
10.Co by mohlo přinést více radosti, smyslu a pokory
do vaší komunikace?
Existuje komunikace a existuje hluk. Díky rychlosti
a velkému objemu technologických inovací vnímáme
rozdíl mezi nimi čím dál hůř. Hluk je to, co na nás utočí,
nic nepřidává a unavuje nás. Hluk je, když mluvíme,
nenasloucháme, je nám jedno, jak na to reaguje
druhá strana a že jsme koneckonců nedůvěryhodní.
Komunikace je lepidlo vztahů: radostná a pokorná
tvorba smyslu. A inovace je někdy jen návrat
k podstatě a k selskému rozumu.
English Summary
In a time when technology throws new
and new communication opportunities at
Sociální sítě jsou vnímány jako prvek zvyšující míru
komunikačního rizika. V určitých případech ale může
být otevřený kanál na sociální síti účinným nástrojem
jeho snižování.
Sociální sítě jsou vnímány jako prvek zvyšující míru
komunikačního rizika. V určitých případech ale může být
otevřený kanál na sociální síti účinným nástrojem jeho
snižování, pokud se díky němu podaří přesunout jádro krize
na lépe ovladatelnou platformu.
On-line prostředí nabízí mnoho příležitostí aktivním
jedincům k vytvoření živého jádra komunikační krize.
Jeho nebezpečnost je do vysoké míry ovlivněna
platformou, na které toto jádro vzniklo, zejména její
přístupností pro společnost čelící krizi. Z hlediska
přístupu k platformám rozlišujeme následující:
Nepřístupná platforma – V tomto případě nemá
komunikující firma žádnou možnost vstoupit
do diskusí. Typicky se jedná o uživatelská fóra, buďto
naprosto uzavřená, nebo s přísnými podmínkami
registrace.
Přístupná platforma 3. strany – U tohoto typu
platformy může komunikátor vstoupit do děje, ale
za stejných podmínek jako příslušníci živého jádra.
Jde například o diskuse pod články internetových
serverů nebo v našich podmínkách diskuse
na veřejných profilech sítě Facebook.
Moderovaná platforma 3. strany – Tento typ
platformy má komunikátor pod částečnou kontrolou.
V našich podmínkách půjde nejčastěji o vlastní profil
na síti Facebook. Nejedná se o vlastní platformu, ale
komunikátor má v ruce nástroje moderace, kterými
může diskusi usměrňovat.
Vlastní platforma – Zde by šlo o vlastní zákaznické
fórum pod úplnou kontrolou komunikátora. Jde
o ideální, nicméně velmi sporadický případ.
Cílem aktivit souvisejících s předcházením rizik
by mělo být vytvoření takového prostředí, které
bude stimulovat vznik živých jader na vlastní, nebo
alespoň moderované platformě. Hlavní podmínkou
je existence dostatečně známého komunikačního
kanálu.
Z mých praktických poznatků vyplývá, že u velmi
spotřebitelsky zaměřených firem po řádném
etablování vlastního účtu v síti Facebook do půl roku
výrazně poklesl počet živých jader mimo vlastní
platformu.
English Summary
Social networks are seen as an element
increasing the level of communication of
risk. In certain cases an open channel on
the social network can act as an effective
tool for its reduction.
Full article to be published on www.czechmarketplace.cz.
us (from mobile apps to webinars, videos,
social media, smart TV and so on), we
may easily fall under the illusion that
innovation in strategic communications
means being present on all these
platforms at the same time. On the other
hand, sometimes the biggest innovation
in effective communications is going
back to yourself, to your purpose and to
common sense.
Full article to be published on www.czechmarketplace.cz.
2.Kdybyste leželi na smrtelném loži, proč byste
řekli: Jsem rád, že jsem tam pracoval?
Sociální média / Digitální svět
Sociální média / Digitální svět
Již více než 200 let jsme spolehlivým
partnerem firem po celém světě a již více
než 20 let pomáháme malým i velkým
podnikům k úspěchu v České republice.
www.citibank.cz | [email protected] |+420 233 061 700
5
FINANCOVÁNÍ
INOVACÍ
1904
Citi financuje stavbu
Panamského průplavu
52
53
Nejlepší spolupráce roku
Když startup financuje startupy
Autor: Zbyněk Pardubský, Deputy GM, Huawei Technologies (Czech),
www.huawei.com
Autor: Ondřej Krajíček, Chief Research Officer, Y SOFT Corporation,
www.ysoft.com
Spolupráce výzkumné a aplikační sféry přináší
výhody pro komerční společnosti i výzkumné
instituce. Inovativní produkty a služby, které z takové
výzkumné činnosti vychází, jsou možností, jak
získat nebo si udržet zákazníky jinak než cenovým
soutěžením. Střední a menší podniky nemají většinou
prostředky na výzkumnou práci pod vlastní střechou
a možnost využít kapacit ve výzkumné sféře je
atraktivní a mnohdy možná jedinou variantou
seriózního výzkumu. Pro výzkumnou sféru se může
jednat v případě spolupráce s aplikační sférou
o stabilní zdroj finančních zdrojů, protože na dotace
nelze dlouhodobě spoléhat.
• Spolupráce výzkumné a aplikační sféry; její výhody
a nevýhody
• Soutěž Nejlepší spolupráce roku
• Zaměření na vědu a výzkum společnosti Huawei
Globální konkurence i současné ekonomické
prostředí nutí na jedné straně výzkumnou sféru stále
více myslet a plánovat projekty z finanční a obchodní
perspektivy, a zároveň komerční sféru více se
zaměřovat na inovace dosahované prostřednictvím
cílené vědy a výzkumu.
Naopak jako hlavní překážku spolupráce výzkumné
a aplikační sféry, resp. největší rozdíl mezi sférami
firemními a výzkumnými, lze spatřovat v časovém
hledisku. Komerční sektor pracuje s časově napjatými
termíny, což je v určitém rozporu s tradičními
postupy výzkumu a vývoje.
Soutěž Nejlepší spolupráce roku, iniciovaná AFI
a AmCham, se snaží zviditelnit příklady dobré praxe
a motivovat jak výzkumnou, tak aplikační sféru
k zintenzivnění vzájemné spolupráce, která přináší
hodnotu oběma stranám. Rovněž přispívá k rozšíření
zájmu o studium především technických oborů,
s jehož malým zájmem se Česká republika aktuálně
potýká. A v neposlední řadě i motivuje k využití
inovačního potenciálu, kterým bezesporu česká
populace stále oplývá. Drtivá většina přihlášených
a soutěžících projektů přinesla konkrétní vědecké
výstupy – výsledky projektů byly prezentovány
na prestižních mezinárodních konferencích, byly
vyvinuty unikátní patentované metody či první
prototypy s časovým plánem pro nasazení v praxi
V roce 2012 založila společnost Y Soft dceřinou
společnost pro podporu startupů. Y Soft Venture
Capital SE byl založen s vizí hledat a podporovat
mladé firmy a týmy nejen financováním, ale také
dalšími zdroji, infrastrukturou a našimi zkušenostmi.
Konec konců, většina těchto začínajících firem žije
nějakou obdobu příběhu, kterým prochází Y Soft.
Nejsme tradiční venture kapitalisté, jsme produktová,
technologická společnost se zaměřením na řešení
s přidanou hodnotou. Přesto nebo snad právě proto
má pro nás spolupráce se startupy velký smysl,
včetně nástinu obchodního plánu. Za organizaci této
soutěže patří oběma zmíněným organizacím veliké
uznání.
Sama společnost Huawei věnuje vědě a výzkumu
mimořádnou pozornost a řadí se mezi nejinovativnější
firmy na světě. Téměř polovina zaměstnanců
Huawei pracuje v R&D a společnost reinvestuje
každý rok více jak 10 % svých tržeb do oblasti
výzkumu a vývoje. Po celém světě provozuje Huawei
16 výzkumných a vývojových center, mimo jiné
ve Spojených státech, Německu, Švédsku, Rusku,
Indii a Číně. Spoléhá se tedy především na vědu
a výzkum „in-house“ a spolupráci s výzkumnou
sférou, především univerzitami, vnímá spíš jako
společensky odpovědnou aktivitu prostřednictvím
sdílené hodnoty.
English Summary
• Cooperation between the research and
application spheres; pros and cons
• Contest of the Best Cooperation
• Research & Development focus by
Huawei company
Full article to be published on www.czechmarketplace.cz.
FINANCOVÁNÍ INOVACÍ
Společnost Y Soft Corporation byla založena v roce 2000.
Od té doby vyrostla a dnes operuje globálně, v Evropě,
na středním východě, v Serverní a latinské Americe, Asii
a Austrálii. Spíše než dospělou firmou se ale cítíme být
spíše dospívající, sami sebe označujeme za globální startup.
Přestože se jedná o firmu o téměř 250 zaměstnancích,
kterou bychom v České republice označili za střední podnik,
v globálním měřítku jsme stále to, co jsme, startup. V tomto
článku hovoříme o tom, jak startup může financovat startupy
a o dalších netradičních způsobech, jak financovat inovace.
pokud je ovšem oboustranná. Y Soft Venture Capital
poskytuje tzv. smart money, tj. financování rozšířené
o konzultace a zkušenosti, ať už se jedná o Sales
a Marketing, R&D nebo o řízení společnosti, finance
nebo HR. Investice do startupů financuje Y Soft
částí vygenerovaného zisku. Startupy nám poskytují
kontakt se zajímavými lidmi, přístup k talentům,
myšlenkám a především potenciálně zajímavým
produktům. Atmosféra startupů nám stále připomíná,
co to znamená být opravdu flexibilní. Je to způsob, jak
překonat a přežít přerod ve středně velkou, globálně
operující společnost a nezbláznit se.
Aplikovaný výzkum a vztahy s univerzitami
Startupy však nejsou jedinou aktivitou zaměřenou
na financování inovací, které se společnost Y Soft
věnuje. S univerzitami spolupracujeme už od roku
2008, kdy jsme zahájili spolupráci s Fakultou
informatiky Masarykovy univerzity v rámci
Společenství průmyslových partnerů. Založili jsme též
dedikovaný tým zaměřený na vztahy s univerzitami
a aplikovaný výzkum (Applied Research and University
Relations). Podstatným rysem naší spolupráce je, že
se snažíme rozumět akademickému světu a chceme,
aby on rozuměl nám. Nejde pouze o financování
výzkumu nebo spoluúčast na grantových projektech.
Univerzity musejí akceptovat, že pro malou či středně
velkou firmu je důležité, aby výsledky spolupráce
mohla přenášet do praxe v horizontu nejvýše
dvou let. Důležitá je možnost provádět krátkodobé
experimenty či vyvíjet prototypy potvrzující
praktickou aplikovatelnost některých technologií
či nápadů. Důležitá je spolupráce se studenty, ať už
v rámci jejich ročníkových projektů či absolventských
prací. Nikdy ovšem nesmíme zapomínat, že jsou to
obě strany, tj. univerzita i my, kdo odpovídá za kvalitu
odvedeného výsledku. Jednou z našich výhod je, že
studentům poskytujeme poměrně širokou podporu
a dbáme na všechny aspekty jejich práce, včetně
kvality práce samotné. Tím vytváříme univerzitám
unikátní hodnotu, protože jejich absolventi jednoduše
končí nejen lépe vybaveni pro praxi, ale také s lepšími
výsledky.
V České republice je zcela běžné považovat univerzity
a jejich studenty za zdroj levné pracovní síly. Tomuto
přístupu je třeba se zcela vyhnout. Studenti si hledají
práci a my jim poskytujeme částečné úvazky, ale
jejich pracovní náplň je zcela zaměřena na jejich
absolventské práce. Snažíme se jim dávat zajímavá
témata, která zároveň povedou k obhajitelným
pracím a jejich výsledky budou samy o sobě dávat
smysl. Nebylo lehké naučit se to, ale nyní jsme toho
schopni především díky našemu Applied Research
and University Relations týmu.
English Summary
Y Soft Corporation has been established
in 2000 and is now globally operating
company, present in Europe, Middle East,
North and Latin America, Asia and Australia.
But rather than an adult, Y Soft still feels
like an adolescent. We are usually referring
to Y Soft as a global startup company
and even though Y Soft, with almost 250
employees, is considered medium sized
business in the Czech Republic, on global
scale we are still what we are, a startup. Yet
we are a startup, which explored several
different sources of funding innovative
projects and our last endeavours is to fund
startups by ourselves.
Full article to be published on www.czechmarketplace.cz.
FINANCOVÁNÍ INOVACÍ
54
55
Crowdfunding – alternativa pro
financování inovativních řešení
Úvěrování sociálních podniků
Autor: Česká spořitelna, www.csas.cz
Autor: Filip Čabart, advokát, Schönherr, www.schoenherr.eu
Crowdfunding
představuje
moderní
způsob
shromažďování finančních prostředků od drobných
i institucionálních investorů, který kombinuje výhody
hned několika právních nástrojů. Jde o jednoduchý
princip, kdy investoři přispívají na realizaci projektu
v kvazi-tranších s předem stanovenou výší. Za tento
příspěvek obdrží příslušné protiplnění, které může
mít nejrůznější podobu, od uvedení loga na konečném
výrobku, přes dodání vlastního výrobku až po účast
na výnosu celého projektu.
• Crowdfunding
představuje
alternativní
možnost
financování start-up podniků v sektorech, které generují
inovativní řešení, na jejichž počátku nelze sestavit přesný
finanční model vyžadovaný tradičními formami financování
• Investor přispívá na realizaci projektu v kvazi-tranších
s předem stanovenou výší a obdrží příslušné protiplnění
(uvedení loga na konečném výrobku, dodání výrobku,
účast na výnosu projektu apod.)
• V českém právním řádu může mít crowdfunding formu
úvěru, koupě s odloženým časem dodání, cenného papíru
nebo jinou formu kapitálové účasti, v případě charitativních
projektů i například formu veřejné sbírky, přičemž právní
strukturu lze formovat specificky pro určitý projekt
a případně i pro každou skupinu investorů v rámci jednoho
projektu separátně
Projekty jsou zpravidla prezentovány v rámci
společné platformy, z nichž nejznámější je
server kickstarter.com, který éru crowdfundingu
odstartoval a pro zúčastněné projekty vygeneroval
přes miliardu dolarů. Přestože v Česku již existuje
několik obdobných platforem, tento způsob
financování je zde stále v počátcích. Množí se však
projekty, které žádnou platformu nevyužívají a celý
proces řídí samostatně. Takový přístup s sebou sice
nese administrativní zátěž, ale umožňuje strukturovat
mechaniku financování zcela individuálně a oslovit
mnohem širší spektrum potenciálních investorů než
je tomu u tradičních forem financování.
V českém právním řádu může tento druh investic
mít formu úvěru, koupě s odloženým časem dodání,
cenného papíru nebo jinou formu kapitálové účasti
a v případě charitativních projektů i například
formu veřejné sbírky. Konkrétní právní strukturu
lze formovat zcela specificky pro určitý projekt,
případně i pro každou skupinu investorů v rámci
jednoho projektu separátně. U inovativních řešení
je na jejich počátku neobyčejně složité sestavit
přesný finanční model, který je takřka nezbytný
pro většinu tradičních forem financování. V případě
crowdfundingu je zcela na individuálním posouzení
jednotlivých investorů, zda věří v úspěšnost projektu
či příslušného inovativního řešení.
English Summary
• Crowdfunding is an alternative financing
option for start-ups, particularly in
sectors that generate innovations,
which have difficulty constructing
finance models required for traditional
forms of financing
• In order to raise funds for the project,
investors provide funds in pre-set
amounts of contributions and obtain
the respective consideration (their logo
displayed on the final product, product
delivery, project equity share, etc.)
• Under Czech law, crowdfunding can
take the form of a loan, purchase with
postponed delivery, securities or other
forms of equity participations, as well
as public collection in case of charitable
projects. The legal structure can be
designed specifically for each project,
as well as for each investor group within
the project
Full article to be published on www.czechmarketplace.cz.
Podporu sociálního podnikání v ČR chápeme jako
důležitou oblast naší společensky odpovědné
strategie v obchodním řešení. Sociální podnikatelé
již nemohou být závislí na státních dotacích či
sponzorských darech. Tento druh financování jim
pomůže se postavit na vlastní nohy. Naší vizí je
usnadnit sociálním podnikům cestu od nápadu až
po úspěšně zaběhnutý podnik. Proto jim kromě
možnosti úvěrů nabízíme i pravidelné vzdělávací
semináře, a proto podporujeme i studentskou soutěž
Social Impact Award.
Úvěrování sociálních podniků:
•
definice sociálního podniku
•
individuální přístup poradců
•
základní parametry úvěru
Sociálním podnikáním rozumíme podnikatelské
aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí.
Hraje důležitou roli v místním rozvoji a často vytváří
pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním,
sociálním nebo kulturním znevýhodněním. Zisk je
z větší části použit pro další rozvoj sociálního podniku.
Pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku
i zvýšení veřejného prospěchu, vzniká a rozvíjí se
na konceptu tzv. trojího prospěchu - ekonomického,
sociálního a environmentálního.
Právnická osoba, její součást nebo fyzická osoba,
které splňují principy sociálního podniku, mohou
u České spořitelny požádat o tzv. sociální úvěr.
Ke každému žadateli přistupujeme individuálně. Nedá
se tedy říct, zda je získání bankovního úvěru snadné,
či nikoli. Tuto specifickou službu poskytujeme
třetím rokem, pomohli jsme tak zatím financovat
první desítky podniků. (Jedním z námi podpořených
úspěšných sociálních podniků je královehradecké
Bistro u dvou přátel, které provozuje o. p. s. SKOK
do života a dává práci lidem s mentálním postižením.)
Abychom žadatelům vyšli co nejvíce vstříc, stavíme
vše na individuálním přístupu.
Sociální podnik Bistro u dvou přátel
Disponujeme sítí speciálních poradců, kteří tak úvěr
připravují vždy na míru. O kontakt na specialisty
může kdokoli požádat na každé naší pobočce. Tento
úvěr poskytujeme zcela bez poplatků, s výhodnými
úrokovými sazbami (je vždy závislá na charakteru
financování, jedná-li se o úvěr provozní, nebo
investiční). Zajišťujeme jej také dle možností a specifik
klienta, nabízíme jednorázové i postupné čerpání.
Doba splatnosti může být až osm let a splátky
(měsíční či čtvrtletní) se dají odložit až o 5 měsíců.
English Summary
Social Enterprise Financing
• Social Enterprise Definition
• Individualized approach by our advisors
(Public and NGO Sector Advisors)
• Key lending parameters
Full article to be published on www.czechmarketplace.cz.
FINANCOVÁNÍ INOVACÍ
FINANCOVÁNÍ INOVACÍ
56
Reduce your operational costs
Financování inovací – malý
a střední podnik
Autorka: Dagmar Rančáková, Managing Director, MIDA Consulting,
www.midaconsulting.cz
Podpora inovativních malých a středních podniků
a začínajících start-upů je horké téma. Start-upy či
spin-offy jsou speciální skupina, která je u většiny
stávajících bankovních produktů i národních
či EU programů znevýhodněna krátkodobou
podnikatelskou historií. Z komunikace se začínajícími
podnikateli ovšem stejně vyplývá, že více než
finance vítají mentoring a poskytnutí knowhow či podnikatelské zázemí. A v tomto ohledu
mají opravdu z čeho vybírat. Jen v Praze fungují
technologické inkubátory jako Node5, StartupYard
či Wayra, coworkingové centrum Hub či TechSquare,
do start-upů investují i velké technologické firmy
(např. Seznam, Microsoft, IBM, SAP, O2).
• Možnosti externích zdrojů financování inovací pro malé
a střední podniky v České republice;
• Spolupráce malých a středních podniků s výzkumnými
organizacemi a využívání strukturálních fondů EU;
for lighting up to 76 %
CzechEkoSystem, jehož cílem je zlepšení kvality
a dostupnosti specifických poradenských služeb.
Firma si na základě svého podnikatelského plánu
volí konkrétní poradenské sužby, které jsou následně
implementovány v praxi pod dohledem přiděleného
kouče.
Programy podpory v novém dotačním období
budou zaměřeny především na inovace a spolupráci
s výzkumnými a vzdělávacími institucemi. Již nyní se
podnikům vyplatí navázat partnerství s výzkumnými
organizacemi a být na nové příležitosti připraveny.
Díky navázání komunikace s vhodným partnerem
se podnikatelům mohou otevřít nemalé možnosti.
V České republice vznikají špičková technologická
centra jako jsou ELI v Dolních Břežanech či CEITEC
v Brně s koncentrací nejnovějších technologií
a s dostatečnou kapacitou nejlepších českých
výzkumníků. Záleží tedy jen na podnikatelích, jak
budou do budoucna otevření novým možnostem,
partnerům a podnikatelským příležitostem.
contact us to get non-binding offer
266 316 596 OR [email protected]
• Financování inovací začínajících podniků;
• Nárůst významu vratných finančních nástrojů, financování
rizikovým kapitálem a bankovními produkty.
English Summary
Zavedené malé a střední podniky hledají pro růst
a realizaci svých inovativních myšlenek spíše přímé
financování. Získání financí na inovativní projekty
nabízí např. inovační vouchery, nový rámcový
program Horizont 2020, program Eurostars,
podpora Technologické agentury ČR, program
GESHER, Norské fondy atd. Řada z těchto programů
vyžaduje spolupráci více subjektů a často má
přeshraniční dopad. Do budoucna budou nabývat
na významu vratné finanční nástroje, financování
rizikovým kapitálem a bankovní produkty. Banky
slibují začínajícím podnikatelům snazší přístup
k úvěrům či zárukám (např. program Inostart
České spořitelny, EuroInovace Komerční banky,
ČMZRB atd.). Další možností podpory je program
• Opportunities for external sources
of financing innovation for small and
medium-sized businesses in the Czech
Republic.
• Cooperation of small and medium-sized
businesses with research institutions
and using structural funds of the EU.
Our clients
• Financing of innovations by emergent
enterprises.
• Increasing importance of financial
instruments with returns, financing with
venture capital and bank products.
Full article to be published on www.czechmarketplace.cz.
Lighting of Industrial production halls and warehouses / Lighting of medical buildings / Lighting of garages /
Lighting of Sport areas / Outdoor lighting / Lighting of shopping areas and food section / LED emergency
lighting / Lighting of Office spaces
www.restoreone.cz
FINANCOVÁNÍ INOVACÍ
RestoreOne is a technological company active in the Czech Republic for 7 years. From its inception the key area of focus was
the energy saving concept, primarily in lighting systems. Our main goal is the implementation of a chosen and delivered technical
solution so that our customer can record clear and real benefits while observing all legal and ecological requirements. For this
reason we invest a greal deal of resources into selection of individual components as well as whole products that we use in our
solutions. Equally so we carefully focus on the preparation and management of individual projects. All our company procedures
are strictly in accordance with international norms ISO 9001, 10006 a 14001. Services delivered by our company are rendered
in a complex manner – from the benefits being clearly defined in a model balance sheet at the start to financing to technical
implementation to post- warranties services.
58
Inovacentrum propojuje
vědu s praxí
Autorka: Aneta Zemanová, Marketing & PR Specialist, Inovacentrum České vysoké učení technické v Praze, www.inovacentrum.cvut.cz
Na Českém vysokém učení technickém v Praze
si cení vědců, kteří každý den přicházejí s novým
a mnohdy netradičním řešením. Podpora výzkumu
a vývoje, realizace nápadů na zlepšení nebo získání
spravedlivého ocenění. Přesně tyto myšlenky
podporuje Inovacentrum ČVUT, jež chce být správnou
oporou pro vědce i podnikatele.
podporuje prostřednictvím projektu InovaJET. Tento
„podnikatelský inkubátor“ je otevřen každému,
kdo chce začít podnikat a má technický a inovativní
nápad. Cílem InovaJETu je pomoci těmto lidem
postavit se na vlastní nohy, a přispět tak k rozvoji
malého a středního podnikání v České republice.
Inovacentrum ČVUT je kontaktním bodem, který již
řadu let úspěšně propojuje univerzitní svět s aplikační
sférou. Děje se tak nejen v České republice, ale
i v zahraničí. Poskytuje komplexní služby všem,
kteří mají zájem zvýšit svoji konkurenceschopnost
v oblasti inovace výroby, provozu či možnosti využití
odbornosti široké škály expertů, a to na jedné
z nejprestižnějších technických univerzit v zemi.
Mezi úspěšné projekty patří například spolupráce se
společností PREdistribuce, a.s. Ta spočívala ve tvorbě
metodiky pro řízení dat. Cílem bylo navrhnout
metodiku práce s daty, která bude odpovídat
rostoucím firemním požadavkům na kvalitu
a dostupnost poskytovaných dat, a jež bude zároveň
respektovat principy řízení informačních technologií
v organizaci. Spolupráci s univerzitou kladně hodnotí
i Karel Jiránek, ICT manažer společnosti PREdistibuce,
a.s.: „Obrátit se na akademickou sféru hodnotím
jako dobrý tah. Vysokoškolský tým nám kromě
nezávislého externího posouzení stávajících pravidel
přispěl díky své široké databázi znalostí i celou
řadou nových myšlenek.“ Příkladů další úspěšné
spolupráce lze samozřejmě uvést celou řadu, napříč
průmyslovým spektrem.
Inovacentrum ČVUT spravuje také duševní
vlastnictví univerzity a současně rozšiřuje portfolio
právních služeb v oblasti licenčních a konsorciálních
smluv. Ve spolupráci s Patentovým střediskem tak
zajišťuje komplexní služby související s ochranou
duševního vlastnictví na ČVUT v Praze. „To je
nezbytné především u procesu komercializace
vědeckovýzkumných výsledků. Jedná se o náročný
proces vyžadující značné zkušenosti. Naším úkolem
je zajistit, aby budoucí investice z průmyslu byla
náležitě ochráněna a obě strany měly ze spolupráce
prospěch.“ doplňuje Ing. Marek Houda ze správy
duševního vlastnictví Inovacentra ČVUT.
Inovacentrum ČVUT nabízí své služby nejen
akademikům, ale i studentům, jež chtějí rozjet
své vlastní podnikání. Začínající podnikatele
„Od moderní vysoké školy, a především od technicky
zaměřené univerzity, se dnes očekává, že nebude
plnit pouze roli vzdělávací instituce a posouvat
laťku lidského poznání. Měla by také aktivně
přispívat socioekonomickému rozvoji regionu.
Očekává se institucionální podpora spolupráce mezi
akademickou a aplikační sférou. V praxi to znamená,
že univerzita zjistí výzkumné potřeby partnera, zajistí
odpovídající řešitele a následně hladkou spolupráci
na projektu. Díky tomu akademici získají více času,
ve kterém se budou moci věnovat své odborné
činnosti. My se soustředíme na tento typ podpory
a jsme „propojovačem“ mezi potřebami aplikační
sféry a akademického světa.“ dodává Ing. Jaroslav
Burčík, Ph.D., ředitel Inovacentra ČVUT.
English Summary
Inovacentrum CTU offers its services not
only to academics, but also to students
who want to start their own business.
We support the new entrepreneurs in our
business incubator called InovaJET. It is
open to everybody who wants to start
a business and has an innovative technical
idea. InovaJET aims to support these
people in creating their own company and
contribute to the development of small
and middle sized businesses in the Czech
Republic.
Full article to be published on www.czechmarketplace.cz.
FINANCOVÁNÍ INOVACÍ
6
Inovace
ve výrobě
60
61
Inovace v kancelářských
prostorech
Lean Engineering
Autoři:
Autor: Stefan de Goeij, Head of Property Management Department,
CTP Invest, www.ctpark.eu
Inovace jsou v České republice v posledních letech
na vzestupu s tím, jak investoři objevují výhody
umístění high-tech provozů s vysokou přidanou
hodnotou právě v České republice.
Jedním z příkladů je americká společnost FEI, přední
světový výrobce elektronových mikroskopů. V roce
2012 se společnost rozhodla konsolidovat a rozšířit
své působení v České republice, k čemuž si zvolila
CTPark Brno. Společnost CTP postavila na míru
navrženou budovu s výrobními i kancelářskými
prostory. V kancelářích je několik vnitřních i vnějších
atrií propojených můstky, s relaxačními zónami, 400
metrovou konferenční místností a jídelnami. Použitím
dřeva a dalších přírodních materiálů bylo vytvořeno
příjemné pracovní prostředí, přičemž design pracovišť
podporuje komunikaci mezi jednotlivými pracovišti,
což byl jeden z hlavních požadavků klienta. Dalším
důležitým požadavkem byla energetická úspornost.
Kancelářská a výrobní budova pro FEI byla postavena
v souladu s principy BREEAM a aspiruje na hodnocení
BREEAM Excellent za udržitelnost a energetickou
úspornost. Sofistikovaný systém měření a regulace
v budově pomáhá snížit spotřebu energie o téměř
30 % a spotřebu vody o 17 %. Design budovy a také
dobrá dostupnost prostředky veřejné dopravy
pomáhá snížit emise skleníkových plynů o 35 %.
postavila společnost CTP pro divizi Power Products
společnosti ABB, taktéž v CTParku Brno. Podobně
jako FEI, i společnost ABB se rozhodla přesunout
významnou část výzkumu a vývoje do České
republiky v rámci strategie podpory inovací při
zachování efektivity nákladů. Společnost CTP
postavila budovu na míru podle potřeb zákazníka
s velkým důrazem na šetrnost. Lokální měřiče
spotřeby elektřiny, tepla/chlazení, plynu a vody
jsou instalovány napříč budovou pro detailní přehled
o aktuální spotřebě.
To jsou jen dva příklady inovací v kancelářských
budovách postavených CTP, které podporují naše
klienty a jejich investice do high-tech provozů v České
republice.
Bronislav Pánek, ředitel v oddělení podnikového poradenství a řízení rizik,
Michal Brijar, manažer v oddělení podnikového
poradenství a řízení rizik, EY, www.ey.com/cz
Zvyšování interní výkonnosti se cíleně věnuje
stále větší počet firem, což je z hlediska udržení si
konkurenceschopnosti a pozice na trhu logicky zcela
nevyhnutelné. V posledních letech byly tyto snahy
zaměřeny hlavně na oblast výroby a podpůrných
procesů. Kde jsou však stále značné rezervy, a s čím
si firmy často nedokáží samy poradit, je zejména
oblast návrhu nového produktu.
• Současná situace v rámci návrhu nového produktu
• Typické nedostatky v rámci jednotlivých odvětví
• Trendy v oblasti návrhu nového produktu
• Implementace v rámci podniku
Bez ohledu na to, na které odvětví se zaměříme,
je situace velmi podobná. Hlavním a velmi
často zmiňovaným problémem je nedostatečná
kapacita technického útvaru plynoucí hlavně
z délky zpracování jednotlivých projektů. Firmy se
snaží tuto situaci řešit zadáváním dílčích činností
externím projekčním firmám, případně se zamýšlí
nad pořízením výkonnějších CAD, CAE systémů.
Problém však z dlouhodobého hlediska neodstraní
ani jedno ze zmíněných řešení, ale naopak spíše
dochází k frustraci z marně vynaložených finančních
prostředků.
Další kancelářskou budovu s certifikací BREEAM
Inovace ve výrobě
Odpovědí na otázku, jak zvýšit výkonnost
technického útvaru s minimálními investicemi, je
Lean Engineering. Tato metoda spočívá v identifikaci
a minimalizaci ztrátových činností vznikajících
v průběhu návrhu nového produktu. Podíváme-li se
na proces z hlediska struktury činností, zjistíme, že
ve většině případů vytváří přidanou hodnotu pouze
necelých 10 % činností, zbývající jsou ztráty, jež je
nutné cíleně odstraňovat.
Vidina úspory finančních zdrojů vede řadu firem
k rozhodnutí, že implementace metody bude
probíhat čistě v jejich režii, což však bohužel
ve většině případu skončí nezdarem. Hlavní příčinou
selhání jsou omezené časové možnosti řešitelského
týmu nebo neznalost problematiky. Při výběru
způsobu realizace projektu je zapotřebí mít na zřeteli
jak rychlost implementace, tak i návratnost investice
a dlouhodobý efekt opatření. Není nic horšího než
špatně investované zdroje!
Inovace ve výrobě
62
Motivace – „Fish“ filozofie
Autor: Jiří Pecák, Podnikový ředitel a prokurista, Pittsburgh Corning CR,
www.foamglas.com
www.dcvision.cz
A jak jsme tu „legraci“ zaváděli?
• Jako ředitel, přesto, že jsem byl více než o jednu
generaci starší, jsem se vždy snažil být platnou
součástí našeho týmu, a zúčastňoval se aktivně
všech našich akcí.
• Pokud jsme se „zasekli“
problému, těžkosti jsme
černým humorem, který
kolegy obzvláště oblíben.
se nám pokračovalo lépe.
V zaměstnání strávíme třetinu svého života. Neměli
bychom se tedy alespoň snažit, aby tato třetina byla
prožita hezky?
V roce 2008, kdy jsem nastupoval do naší firmy jako
ředitel, byla firma stále silně „funkčně“ organizovaná
a vedená. Všude byla patrná negativní atmosféra,
„nudná“ práce, nepořádek, nadřízení nechválili, ale
trestali, dobrou práci považovali za samozřejmost,
lidé si nevěřili, mezi zaměstnanci nepanoval žádný
respekt.
Při nesnadném přerodu na procesně organizovanou
firmu bylo nutno v první řadě postupně vyměnit
většinu původního „managementu“. Oproti často
prosazovanému názoru, že je lepší přijímat, když
už ne manažerské „hvězdy“, tak alespoň mladé
odborníky s určitými pracovními zkušenostmi,
orientovali jsme se na nábor mladých čerstvých
absolventů vysokých škol bez jakýchkoli hlubších
pracovních zkušeností – a neudělali jsme vůbec
chybu!
Ale co s tím?
Jednou se mi podařilo shlédnout film o tom, jak řeší
nepříjemnou práci na Pike Place Fish Marketu v Seatlu
v USA. Přesto, že tam bylo vlhko, zima a zápach z ryb,
dokázali postupně i v tomto prostředí mladí prodejci
vytvořit skvělou atmosféru legrace, kterou nakazili
i nakupující. Oprostili se od nepříjemného prostředí
a „hráli si“. Každou zakázku zopakovali a doplnili
vtipnými poznámkami. Ryby si předávali bravurním
házením, do legrace zapojovali i nakupující. Všichni se
perfektně bavili.
• Mít zpětnou vazbu ke svým úkolům
• Mít harmonické vztahy a rozvíjet se v prostředí,
kde si zaměstnanci vzájemně pomáhají, nebojují
spolu a neuplatňují metodu „ostrých loktů“
• Být za svou práci rozumně odměňován
Spolupráce se nám zdárně rozjížděla, ale když jsem
sledoval naše nové kolegy, jako by jim něco stále
chybělo ke spokojenosti. Venku, když byli spolu, byli
samá legrace, ale v práci jako by se sami brali „příliš
vážně“.
Například jsme z okna pozorovali, že kolega
přicházející na poradu zjistil, že už mu do plánovaného
začátku porady chybí jen půl minuty, a okamžitě se
rozeběhl… nebo se kolegové po začátku porady
namátkově prozváněli, aby zjistili, zda mají telefony
dle stanoveného pravidla pro porady zapnuté
v tichém režimu. Když neměli, k velké radosti
okolního týmu musel dotyčný kolega zaplatit
do společné pokladničky 10 Kč.
Inovujete včas?
• Pro určení, kdo příště povede poradu, jsme házeli
kostkami. Vitěz „měl tu čest“ vést příští poradu.
• Každý pátek někdo z kolegů připravil pro „osvěžení“
páteční hlavolam nebo rébus s odměnou (například
sušenka) pro nejrychlejší správné řešení…
• Být zaměstnán v pozitivně laděném prostředí
• Být svými kolegy a zaměstnavateli ceněn,
respektován a uznáván
• Nedodržování stanovených podmínek týmové
spolupráce, našich pravidel, včetně pozdních
příchodů na schůzky a porady, jsme začali „trestat“
pokutou 10 Kč placenou okamžitě do speciální,
k tomuto účelu pořízené, kasičky. Předem jsme se
dohodli, že tyto „úspory“ společně týmově utratíme.
Neřekli byste, jak legrační situace při tom vznikaly.
• Pro korigování velkých diskutérů jsme pořídili
5minutové přesýpací hodiny.
Co dnes lidé chtějí:
• Uplatňovat své tvůrčí schopnosti a vyjadřovat
nápady
na nějakém obtížnějším
„zlehčili“ vtípkem nebo
je mezi našimi mladými
Zasmáli jsme se a hned
Rychlí
porážejí
pomalé!
To přece musí jít v naší továrně také! Film jsem
zakoupil, a promítl několikrát našemu týmu.
Myšlenka se jim líbila a shodli jsme se na tom, že
tuto filozofii zavedeme i u nás.
Ale jak? Rybami zde házet nemůžeme…
Vůbec ničím tu házet nemůžeme!
Ale proč bychom měli? Zábavu můžeme přece dělat
i jinak.
Začali jsme s postupnou implementací Fish filozofie
šité na „naše“ podmínky.
Abychom si ten výraz „FISH“ nějak zlidštilii
a zpřístupnili, vytvořili jsme společně slogan:
Formování Inteligentní Společnosti Hrou.
• Několikrát do roka jsme pořádali zajímavé
„teambuildingy“. Od známých kamarádů jsem
častokrát slyšel: „Zase teambuilding? To bude
trapná záležitost. Přežiju…“
Toto se ale nikdy nestalo u nás. Teambuilding jsme
začali pracovní poradou, kde jsme probírali většinou
naše plány na všeobecná zlepšení na našich
odděleních. Následoval dobrý společný oběd, poté
zajímavý program pro celý tým, např. střelby
brokovnicí na asfaltové holuby, lanová dráha, létání
ve vzduchovém tunelu, bowling, turistický pochod,
paintball, jízda na koních, střelba z perkusní pistole,
lyžování atd. Všichni se na to vždy těšili!
Prostě jsme se začali bavit, tým se stmelil a do práce
jsme se začali mnohem více těšit. Protože jsme se
společně bavili a dělali si legraci, lépe jsme se poznali
a mohli jsme se na sebe více spoléhat a věřit si.
Vždyť každá organizace je jako strom – k růstu
potřebuje silné kořeny. „FISH“ je o vyživování těchto
kořenů, a má-li strom silné kořeny, má pak také zdravé
plody!
Váš partner pro inovace
Inovace ve výrobě
Inovace ve výrobě
measurement matters
64
65
Vysoce výkonné týmy a štíhlá
výroba jsou základem úspěchu
společnosti Parker Hannifin
Novátorství ve výrobě – zavádění
rozmanitosti na pracoviště
Autorka: Kimberli J. Lewis, CEO, Global Business Therapy,
www.globalbusinesstherapy.com
Autor: Michal Grundfest, generální ředitel pro střední a východní Evropu,
Parker Hannifin, www.parker.cz
Základem úspěšné firmy jsou odvážní zaměstnanci,
kteří se podílí na rozvoji organizace. Parker Hannifin se
proto snaží své zaměstnance motivovat a inspirovat
a podporuje myšlenku, že každý zaměstnanec by
měl mít sám chuť posouvat vpřed sebe i svou firmu.
Za to naopak získává odměny a podíl na profitu celé
organizace.
(Lean Manufacturing). Cílem je vyšší efektivita
a kvalita při nižších nákladech a kratší době potřebné
k realizaci. Základem je optimalizace procesů,
postupů i technologií, aby se zamezilo jakémukoli
plýtvání.
A že se nejedná jen o plané teorie, ukazuje Parker
i na příkladu svého výrobního závodu v Chomutově.
Rozlohou se jedná o vůbec největší
výrobní závod společnosti Parker
v Evropě, a navíc se ještě do Chomutova
stěhuje výroba z řady evropských zemí,
takže dochází k dramatickému nárůstu
počtu zaměstnanců. Na začátku roku
2014 bylo v Chomutově zaměstnáno
300 lidí, v březnu 2015 by to
podle plánu mělo být úctyhodných
550. A efektivně využít všechny
zaměstnance a areál o rozloze 22 000
m2 vyžaduje perfektní spolupráci.
Úspěšnost cesty Parkeru dokazují
čísla. V následujících 3 letech se obrat
chomutovského závodu zdvojnásobí.
Parker se práci s vysoce výkonnými týmy věnuje
dlouhodobě v mnoha zemích po celém světě
a bohaté zkušenosti umožňují tento koncept dále
vylepšovat. Výsledky jsou vidět nejen při tvorbě
nových produktů a technologií, ale například i při
extrémním rozšiřování výroby.
Šikovné zaměstnance je potřeba zároveň také
efektivně využít. Chceme-li po nich špičkový výkon,
musíme připravit špičkové pracovní podmínky. Proto
je Parker velmi aktivní i v oblasti řízení štíhlé výroby
Ze sociologického i psychologického hlediska
mají současné organizace sice stále rozmanitější
pracovní síly, přesto je důležité vědět, co rozmanitost
na pracovišti znamená, jak je možné iniciativy
na podporu rozmanitosti realizovat, jak tyto iniciativy
ovlivňují firemní procesy a k čemu na pracovišti
• Rozmanitá a plně zapojená pracovní síla může pomoci při
dosahování vynikajících obchodních výsledků
• Programy na podporu rozmanitosti je nutné ukotvit
ve firemních postupech a strategiích, nejsou to jednorázové
akce
• Pro úspěšné zavádění rozmanitosti na pracoviště je
zásadně důležité zapojit zainteresované strany
• Úspěšnost programů na podporu rozmanitosti se dá měřit,
tyto programy představují investici s dobrou návratností
vedou. Stále znovu se ukazuje, že firmy, které
programy na podporu rozmanitosti přijaly, vykazují
lepší výkonnost. Ukotvení různorodosti ve firmě
však není snadný úkol, neomezuje se jen na iniciativy
vycházející z oddělení lidských zdrojů. První
podnět musí vycházet z vize společnosti. Budování
a prosazování rozmanité a plně zapojené pracovní
síly musí být součástí firemní kultury.
Sales Company Klecany
Parker dává zaměstnancům, a nejedná se jen
o managery, větší zodpovědnost a větší pravomoci,
umožňuje jim přicházet s nápady a podílet se
na inovacích v oblasti procesů, technologií i prodejních
nástrojů. Tento přístup k řízení organizace využívá
tzv. vysoce výkonné týmy.
Evropská směrnice na podporu rozmanitosti zažehla
iniciativy ve firmách po celé Evropě a České republice.
English Summary
The foundation of successful company
includes
courageous
employees
participating
in
the
organization
development. Parker Hannifin therefore
aims to motivate and inspire its
employees, and support the idea that
each employee should be willing to push
him/herself and the company forward.
He/she receives remuneration in return,
and the share in the company profit.
Full article to be published on www.czechmarketplace.cz.
Pokud chce firma realizovat účinný program
na podporu rozmanitosti, musí začít stanovením
firemního profilu, tedy současné podoby společnosti,
pak je třeba definovat misi, která nejen přitáhne,
ale i udrží talentované jedince z rozmanitých
skupin, a která podporuje kulturu plného zapojení
zaměstnanců. Organizace se musí soustředit na pět
pilířů rozmanitosti na pracovišti a těmi jsou:
• nábor – finanční kompenzace – hodnocení – postup
• organizační struktura - management
• organizační socializace – školení – udržení
zaměstnance
• řízení talentů – školení k vedení lidí
• zásady obchodování
Ukotvení rozmanitosti do pěti pilířů znamená
přeměnit poslání a vizi na provozní úkoly, patřičné
procesy a náležitou komunikaci. Sladění všech je pro
úspěšnou realizaci kritické.
Řada firem realizuje izolované akce a označuje je jako
programy na podporu rozmanitosti na pracovišti.
Programy typu pružná pracovní doba a inovativní
náborové metody mohou být součástí programu
na podporu rozmanitosti, ale pokud jsou uplatňované
jednotlivě, žádnou společnou vizi ani poslání
v podpoře rozmanitosti firmě nepřinášejí.
Programy na podporu rozmanitosti je rovněž možné
kvantitativně měřit buď podle výsledků, nebo podle
aktivit. Měření na základě výsledků a aktivit může
hodnotit důkladnost firemního úsilí o rozmanitost
a klíčové ukazatele výkonnosti mohou hodnotit
vše ostatní, což managementu umožňuje změřit
návratnost investice.
Prosazení rozmanité a plně zapojené pracovní
síly pomocí pěti-pilířového programu tak může
nakonec vést k lepším obchodním výsledkům. Je
prokázané, že rozmanité pracovní prostředí přispívá
k novátorství a pomáhá lépe řešit problémy, což má
za následek efektivněji pracující zaměstnance, a tudíž
i lepší obchodní výsledky. Firmy by v současné době
měly být odrazem různorodé společnosti, které
slouží. Když se jim to podaří, získají lepší vztah se
zákazníky a budou mít lepší produkty a služby.
Rozmanitá pracovní síla není jen moderním trendem,
je naší budoucností.
English Summary
• Leveraging a diverse and inclusive
workforce can help achieve superior
business results
• Diversity programs must anchored in
the a companies processes and policies,
they are not one time actions
• Stakeholder involvement critical in make
diversity implementation a success
• Measuring the effect of diversity
programs is possible they do wean
a good return investment
Full article to be published on www.czechmarketplace.cz.
Inovace ve výrobě
Inovace ve výrobě
66
Inovace ve společnostech
Aneb kreativita a inovace jsou
schopnosti, které se dají naučit
Autor: Libor Witassek, Managing Partner, DC VISION, www.dcvision.cz
Když organizace na trhu operuje mnoho let, její
způsob myšlení zahrnující produkty, pracovní místa
a klienty se stane zakrnělým a neflexibilním. Lidé
si často myslí, že kreativita a schopnost přicházet
s novými nápady jsou dary a není možné se jim naučit.
„Inovační akce“ je schopnost produkovat nové a lepší myšlenky
a aplikovat je v těch správných časech. „Systém inovačního
Hlavními cíli programu ITSTM jsou:
• Vyvinout umění „Inovačního myšlení“ pomocí
aplikace různých technik pro kreativní myšlení
• Zlepšit schopnosti aplikace nových myšlenek
• Vybrousit prezentační schopnosti za cílem zvýšit
pravděpodobnost uskutečnění plánu
• Vzdělat účastníky tak, aby byli schopni „Inovační
akce“ v časech rychlých změn
myšlení“ je interaktivní program, který tuto schopnost učí
a rozvíjí.
English Summary
Není to pravda. Není třeba hned přijít s revolučním
nápadem, který změní všechnu dosavadní praxi.
Stačí postupovat po malých krocích, které zvládne
úplně každý. Toto umožňuje nový program ITSTM
(Systém inovačního myšlení). Účastník programu
zjistí, že kreativita a inovace jsou schopnosti, které se
dají naučit. Naučí se rovněž, jak implementovat své
nápady do práce.
Eliminujte myšlení „TAGA“
Termínem „TAGA“ je označováno svázané neinovativní
myšlení se spoustou omezení. „TAGA“ je japonské
označení pro sud a lidé „myslící taga“ mají sepnutou
mysl stejně, jako je sud sepnutý železnými pásy.
Je třeba prolomit tyto železné pásy a otevřít mysl
novým neotřelým nápadům. Program ITS nabízí
metody prolomení hranic v myšlení i v chování,
a pomáhá tak organizacím vzkvétat v turbulentním
konkurenčním prostředí.
When organizations operate over a long
period of time, their way of thinking
regarding products, jobs, and clients
becomes stiff and inflexible. People
often think that creativity and the ability
to come up with new ideas are gifts
impossible to learn. That is not true. It isn´t
necessary to come up with revolutionary
idea that changes all existing practises.
It is completely enough to proceed in
small steps that everyone can handle.
That is enabled by new program ITSTM
(Innovative Thinking System). Participant
of program finds out that creativity
and innovations are abilities that can be
learned. He also learns how to implement
his ideas to work.
Full article to be published on www.czechmarketplace.cz.
Inovace ve výrobě
7
Kancelář
budoucnosti
68
69
Flexi je sexy
Nájem a nový občanský zákoník
Autoři: Pavel Košek, manažer pro veřejné záležitosti,
Michal Reynaud, ředitel oddělení správy majetku,
Vodafone Czech Republic, www.vodafone.cz
Autor: Otakar Martinec, Managing Associate, PricewaterhouseCoopers
Legal, www.pwc.cz
V éře, kdy je trendy náklady snižovat,
přijde někdo s následujícím návrhem:
Veškeré nájemní smlouvy se od 1. ledna řídí novým
občanským zákoníkem (NOZ) bez ohledu na to, kdy
byly uzavřeny. A to nejen tou částí NOZ, která se týká
nájmů, ale celým NOZ. Ten přináší celou řadu dalších
změn, vylepšení, problémů a nejasností, s nimiž je
potřeba počítat.
• omladíme pracovní prostory,
• zvýšíme aktivitu a produktivitu
zaměstnanců,
• povzbudíme spolupráci mezi
zaměstnanci a týmy,
• vylepšíme image společnosti
a přilákáme nové zájemce o práci,
• veškeré nájemní vztahy k nemovitostem se řídí novou právní
úpravou;
při tom:
• nájem se nově rozlišuje dle faktického užívání věci (nájem
bytu a nájem prostoru sloužícího k podnikání);
• snížíme náklady na provoz a energie
a zvýšíme ekologičnost našich
kanceláří,
• užívání cizí věci spojené s braním plodů a požitků z věci je
pachtem, rozdíl je zejména v běhu výpovědní doby;
• zmenšíme podlahovou plochu
kanceláří,
• zajistíme optimální obsazenost
kanceláří
• a vystačíme si se 70 % aktuálních míst k sezení,
řeknete si: proboha, co ten člověk chce s naší
společností udělat?
• Flexi office je nové a moderní pojetí pro kanceláře
dynamických, zejména IT společností.
• Vodafone Česká republika se do nového konceptu
ve Stodůlkách stěhuje od ledna 2015.
• Navazuje tak na globální trend společnosti Vodafone –
týmová práce, otevřenost a kanceláře bez hranic.
Lepší se stěhovat, nežli vyhořet
Inovace v oblasti motivace zaměstnanců se
již dlouho týkají i pracovního prostředí, které,
stejně jako lidé, prostě může tzv. vyhořet. Jako
se lidem při dlouhodobém stresu anebo pracovní
rutině nevyhýbá burn-out syndrom, tak se může
i kancelářské prostředí stát hlavním faktorem
zpomalení rozvoje společnosti a vzniká poptávka
po nových impulsech. Rozhodnutí přestěhovat sídlo
firmy a kanceláře není jednoduché, ale v tomto již
dávno neplatí přísloví lepší dvakrát vyhořet, než se
jednou stěhovat.
Ze Strašnic do Stodůlek
Telekomunikační trh se proměňuje a s ním i naše
společnost. Chceme být více efektivní, pružnější,
ekologičtější. Naši kolegové již dávno netráví většinu
svého času v kancelářích, jsou v terénu, na schůzkách,
mají flexibilní úvazky, využívají home office. A tradiční
prostory, i open space, zejí prázdnotou. Inovativní
flexi office koncept je zejména pro progresivní,
živé firmy podnikající v oblasti IT a telekomunikací
vhodným řešením a sdílení pracovního prostoru
poskytne zaměstnancům volnost, kterou v rámci
svých pracovních úkolů ocení a promění do vyšší
aktivity a produktivity.
Stěhování do Stodůlek nebude krokem do neznáma.
Globálním trendem společnosti Vodafone jsou
kanceláře bez hranic a koncept flexi office již máme
vyzkoušený ve strašnických prostorech. Nový
Vodafone bude čerpat i z těchto zkušeností.
English Summary
• Flexi office is new and modern concept
for dynamic offices especially IT
companies
• Vodafone Czech Republic migrates to
the new office concept in Stodůlky from
January 2015
• This follows the global trend of
Vodafone – teamwork, openness and
offices without borders
Full article to be published on www.czechmarketplace.cz.
Kancelář budoucnosti
• NOZ obsahuje řadu ustanovení, která jsou ze zákona nyní
součástí nájemních smluv. Tato ustanovení mohou být jak
pro nájemce, tak i pronajímatele riziková a jejich dopady
obtížně předvídatelné;
• proto lze doporučit úpravu nájemních smluv.
Co je tedy jinak? Předně se nájem nerozlišuje dle
stavebně technického určení nemovitosti (tedy
nájem bytu či nebytového prostoru), ale dle jejího
faktického užívání. Nájem bytu tak lze (platně) uzavřít
i k ateliéru či nebytovému prostoru, pokud je užíván
k bydlení. Jako nájem prostoru sloužícího podnikání
pak bude posouzen i nájem souboru místností
kolaudovaných jako byt, ale fakticky užívaných jako
kanceláře.
Ne vše, co bylo dříve nájmem, bude nájmem i nadále.
Část nájemních smluv se účinností NOZ změnila
na smlouvy pachtovní – typicky pacht zemědělské
půdy či pacht závodu (dříve nájem podniku).
Ovšem pachtem může být jakékoliv užívání cizí věci
za účelem braní požitků. Prvorepubliková judikatura
tak hovořila např. o pachtu kina či restaurace. Rozdíl
je to podstatný zejména vzhledem k odlišnému
běhu výpovědní doby – pacht končí ke konci
hospodářského/kalendářního roku, což může
představovat rozdíl i 11 měsíců.
Součástí stávajících nájemních smluv se tak novou
úpravou občanského zákoníku stala celá řada
ustanovení, které nemohly strany při uzavření smluv
předpokládat – tedy ani je vyloučit či modifikovat,
byť by zřejmě chtěly. Z těch nejpalčivějších je možno
uvést:
• obecný předpoklad, že při podstatné změně
okolností, za nichž byla smlouva uzavřena, se lze
domáhat obnovení jednání o jejích podmínkách,
a to i soudně;
• možnost
nabyvatele
nemovitosti
(nového
pronajímatele) ukončit nájemní smlouvu, neměl-li
rozumný důvod pochybovat o tom, že kupovaná
věc není pronajata; či nezávaznost takových
ujednání nájemní smlouvy, která zákon nestanoví
a o nichž nový pronajímatel nevěděl;
• absolutní zákaz smluvní pokuty v nájemních
smlouvách k bytu; či
• náhradu za převzetí zákaznické základny, jež
za určitých okolností náleží vypovídanému nájemci.
Výše uvedené je jen příkladem ustanovení, která
mohou jak pronajímateli, tak i nájemci přinášet celou
řadu rizik. V praxi je samozřejmě snaha již uzavřené
smlouvy znovu neotevírat a s jejich úpravou počkat
do doby, kdy budou tak jako tak měněny či znovu
uzavírány.
Zda jde o přístup správný je otázkou. Obecně je
dobré problémům spíše předcházet, než je později
obtížně a mnohdy i draze řešit.
English Summary
• All leases of immovable assets are
governed by the New Civil Code;
• Leases are classified by a practical use
of premises (lease of flats and lease of
premises for business purposes);
• Use of an asset of a third party for
gaining products from such asset is
tenancy, difference is in the length of
a termination period;
• New Civil Code implemented various
new provisions into existing lease
contracts. Those provisions might be
risky for both landlord and tenant and
their impact unforeseeable;
• Amending the existing lease contracts
is therefore recommendable.
Full article to be published on www.czechmarketplace.cz.
Kancelář budoucnosti
70
71
Inovativní pracovní prostředí –
Současností se stává New ways of
working
Nový koncept v navrhování
kanceláři: módní výstřelek nebo
úkol pro odborníka?
Autor: Bert Hesselink, Operation Director, CBRE, www.cbre.cz
Autor: Ian Bryan, Owner, Ian Bryan Architects, www.ibarch.cz
Inovativní pracovní prostředí není jen krátkodobý trend,
ale skutečnost. Změny ve společnosti budou pokračovat.
Strukturální změna, která právě probíhá, bude mít
vliv na všechny zúčastněné strany: zaměstnance, trh
i zaměstnavatele. Inovativní řešení má místo v každé situaci,
stávající i při relokaci.
pracovní prostředí rozhodly, využívají své prostory
intenzivněji, míra jejich využití v konečné fázi roste.
Díky tomu je využita menší podlahová plocha, je tedy
potřeba méně nábytku, topení, chlazení… Stručně
řečeno - je to udržitelné řešení, protože nabízí lepší
příležitost pro rovnováhu mezi pracovním a osobním
životem. Lidé jsou sebevědomější, svobodnější
a zodpovědnější.
• Intenzivnější využití prostor, růst míry využití
• Menší využití podlahové plochy
• Budování sociální odpovědnosti společnosti
Efektivnější využití prostor může ušetřit až 20 %
pravidelných nákladů
Co přináší inovativní koncept do života firmy
Největšími obavami při přechodu k inovativnímu
řešení kancelářských prostor jsou neochota vzdát
se vlastního pracovního místa a nejistota z nového,
neznámého prostředí. Po zavedení konceptu je
zpočátku narušena zavedená rutina, postupně ale
nový koncept produkuje dynamiku, komunikaci
a vzájemnou spolupráci. Lidé se více poznají,
slyší, co dělají jejich kolegové, a snadněji tak sdílejí
své vědomosti. Společnosti, jež se pro inovativní
Pojmy jako je “inovativní řešení pracovních prostor”,
“druhově orientovaná práce (ABW)”, nebo “flexibilní
pracovní prostory” se staly běžnou součástí praxe
v navrhování kanceláří.
Mnoho společností tyto inovativní přístupy již přijalo
nebo o jejich implementaci uvažuje.
Bohužel, častým problémem je, že mnoho lidí
v řídících pozicích těchto společností dá takto
náročnou transformaci na starosti „projektovým
manažerům“
a jiným
nekvalifikovaným
“konzultantům” místo toho, aby ji svěřili do rukou
opravdových odborníků.
• Udržitelné řešení – rovnováha mezi pracovním a osobním
životem
Inovativní pracovní prostředí je symbolem
společenského vývoje. Mladá generace, často
také nazývaná generace Y, má rozdílný přístup
k pracovním a osobním hodnotám, roli zde hraje
také masivní nárůst používání moderních technologií
a v neposlední řadě ekonomická recese. Neexistuje
univerzální použitelnost, stejně jako univerzální
recept. Inovativní pracoviště by ale vždy mělo
být v souladu s vnitrofiremními procesy dané
společnosti, její identitou a jejími plány do budoucna.
CBRE získala v posledních letech v této oblasti
spoustu cenných zkušeností a vyvinula specifickou
metodologii pro návrh inovativních pracovišť.
V poslední době se média intenzivně věnují fenoménu
nových konceptů v navrhování pracovních prostředí.
• Jen 53 %* zaměstnanců si myslí, že jejich pracovní prostředí
jim umožňuje pracovat produktivně a efektivně
• Jen 47 %* zaměstnanců je na své pracovní prostředí
pyšných
Výběrem správné budovy v kombinaci s prvky
inovativního pracovního prostředí lze také významně
přispět k sociální odpovědnosti společnosti –
něčemu, co se samo o sobě nejvíce vyplatí.
English Summary
New ways of working is not just a shortterm trend, but a reality. Changes in society
will continue. The structural change that
is taking now, will have an impact on all
stakeholders: employees, market and
employers. Innovative Solutions has
a place in every situation, even in the
current relocation.
• More intensive use of space, the growth
rate of utilization
• Less use of floor space
• Sustainable solutions - the balance between work and personal life
• Building social responsibility
Full article to be published on www.czechmarketplace.cz.
Kancelář budoucnosti
• 85 %* zaměstnanců říká, že jsou pro ně způsob provedení
a design jejich pracovního prostředí důležité
Tím ovšem riskují, že ztratí nejen podporu svých
zaměstnanců, ale že si znepřátelí i své klienty.
O čem tedy ono slavné “nové pojetí” pracovního
prostředí vlastně je? Pouhá módní vlna, která se
zase co nevidět přežene nebo mocný nástroj, který
by mohl znamenat opravdovou revoluci a změnu
našich pracovních prostředí k lepšímu?
Pojďme se na to společně podívat.
Proč ta nutnost změny?
Překotný vývoj výpočetní techniky, dalo by se
říct počítačová revoluce, měla a má na způsob
naší práce výrazný vliv. Výkonná mobilní zařízení
a stále se zlepšující internetová konektivita nám teď
umožňují pracovat kdykoli a odkudkoli. Význam slova
“práce” jako místa, kam člověk pravidelně dochází,
se pomalu vytrácí a proměňuje. Hospodářský
Neformální pracovní zóna – Kanceláře CBRE, Praha
útlum v posledních letech donutil mnoho firem
přejít na takzvaný “model přežití”. Je to doba, jejímž
poznávacím znamením je intenzivní přezkoumávání
toho, co děláme a hlavně, jak to děláme.
To všechno vede k většímu uvědomění si role, jakou
ve spokojenosti zaměstnanců a výkonu firem hraje
právě pracovní prostředí.
Řada nedávno provedených studií a průzkumů
vyzdvihuje jeden společný jmenovatel a to, že naše
pracovní prostředí už mnohdy neodpovídá svému
účelu.
Převládajícím a zaběhnutým modelem kancelářských
interiérů byly v posledních dvaceti letech halové, tzv.
„open space“ kanceláře. Jejich původní ideou bylo
poskytnout pracovníkům více volnosti, ale nakonec
se hojně ujaly především díky jedné vlastnosti - byly
a jsou levné.
A tak zanedlouho naše města zaplavily tisíce metrů
čtverečních halových kanceláří. Ve většině případů
jsou to kanceláře unylé, jednotvárné a bez nápadu,
jejichž dispozice ve skutečnosti vyhovují pouze
hrstce lidí.
Architekti a interiéroví designéři byli odstaveni
na vedlejší kolej jako drahý a nepotřebný servis.
Vždyť zdravý rozum velí, že každý, kdo umí udělat
jednoduchou tabulku s počty zaměstnanců, musí
také umět nakreslit kvanta identických řad stolů
naskládaných pěkně za sebou v dlouhých řadách,
rozbitých ojedinělou zasedací místností nebo
kanceláří ředitele.
Kancelář budoucnosti
73
Lokalita, lokalita, lokalita?
Autor: Jan Mechl, vedoucí oddělení kancelářských nemovitostí,
Jones Lang LaSalle, www.jll.cz
Odpočinková “kavárenská” zóna umožnující v případě potřeby využít sezení jako plnohodnotná flexibilní pracovní místa.
Centrála Deloitte CE, Praha
Co to tedy znamená, když se řekne “nová koncepce
pracovního prostředí”?
produktivity práce a spokojenosti zaměstnanců
a celkové zkvalitnění prostředí.
Z pohledu ateliéru IBA odlišuje nově pojatý prostor
od tradičního modelu kanceláře především zcela jiný
přístup, který plánování takové kanceláře vyžaduje.
Tím, že se společnost zaměří na zlepšování svého
pracovního prostředí, může nejen přilákat, ale hlavně
udržet ty nejlepší pracovníky. K dalším výhodám pak
nesporně patří obecné zlepšení povědomí o firmě
a již zmiňované zvýšení produktivity a s tím spojené
upevnění postavení na trhu.
Omletým heslem halových kanceláří, které praví, že
“stejný model slouží všem”, se neřídíme.
Místo toho se soustředíme na vytvoření takového
prostředí, které odpovídá individuálním potřebám
dané organizace a je doslova šité na míru. Tomu ale
předchází důkladná analýza potřeb klienta.
Dá se říct, že je to prosté. Stejný přístup totiž
aplikujeme při navrhování jakéhokoliv jiného projektu
- musíme klienta dokonale poznat, pochopit jeho
potřeby a nalézt prostředek, který ho nejlépe
motivuje.
Nové kanceláře mají sestávat z velké škály rozdílných
prostor, které nejen že slouží konkrétnímu účelu či
typu práce, ale zároveň odrážejí různorodost těch,
kteří je využívají.
Příkladem je U kancelář, ve které lze najít prostory
pro týmovou práci, místnosti pro nerušenou
soustředěnou práci, prostory pro občerstvení
a jídelny, místnosti pro telefonování, místa
pro neformální setkávání a odpočinkové zóny.
Jedinečnost každé organizace a tedy i jejích kanceláří
tkví totiž v poměru a vzájemné kombinaci těchto
různých typů prostor.
Aby byl ale proces transformace úspěšný, musí mezi
architektem a klientem fungovat úzká spolupráce.
Cestou k úspěchu je i důvěra klienta v architekta jako
tvůrce nového a lepšího pracovního prostředí.
Jaké jsou výhody a kdo z nich bude těžit?
O výhodách úspor nákladů (ve formě úspory místa)
vyplývajících z přechodu na “sdílená pracovní místa”
toho bylo napsáno už mnoho. Já jsem ale přesvědčen,
že hlavní problém se skrývá jinde.
Náklady na provoz kanceláří tvoří v každém odvětví
jen zlomek nákladů na zaměstnance jako takové.
Hlavní výhody, které nové řešení přináší, jsou zvýšení
Jedna klasická poučka týkající se hlavních kritérií
při výběru kanceláří (ale určitě má podobnou
důležitost i v případě např. residenčních nemovitostí,
obchodních ploch či logistických parků) zní: „lokalita,
lokalita, lokalita“.
Skutečně je to stále pravda? Jak se vyvíjela a dále
vyvíjejí kritéria, podle kterých se nájemce rozhoduje,
kam umístí své kanceláře? A jak na ně v budoucnu
budou (muset?) reagovat developeři?
S tím, jak se vnímání a role lidské práce prudce
proměňuje, stávají se chytře navržené pracovní
prostory klíčovým prvkem na cestě k úspěchu.
Při pohledu na statistická data (ČSÚ 2013, data
za 2012) je zřejmý jeden zásadní fakt: dnes žije,
resp. má trvalé bydliště, v ČR přes 1,9 milionu lidí
ve věku 30 - 40 let (což je podle mnoha studií
nejproduktivnější věk) a cca 1 milion lidí ve věku 10 20 let (tedy těch, kteří současnou nejproduktivnější
generaci za cca 10 až 15 let nahradí).
Nové koncepce pracovního prostředí tedy určitě
nejsou jen módním trendem, ale modelem
budoucnosti, o kterém není pochyb.
Rozdíl je téměř 50 %! To znamená, že za cca 10 až 15
let bude v nejproduktivnějším věku jen asi polovina
počtu obyvatel ČR v porovnání s dneškem.
English Summary
There has recently been a huge amount of
media attention given over to new concepts
in working environments.
Phrases such as “innovative workplace”,
“activity-based working” (ABW), “smart
working” and “agile working” have become
commonplace.
Many companies are embracing these
“new ideas” or are at least considering
implementing them.
The problem is that all too often, rather
than hand responsibility for such a crucial
transformation process to qualified
specialists, many bosses are content to
outsource the work to “project managers”
and other under-qualified “consultants”... or
even attempt to take care of it themselves!
Zcela jistě tak bude daleko těžší zaměstnance,
především ty nejtalentovanější, nalákat a udržet
ve firmě.
A jaký to vše může mít vliv na kritéria firem při
výběru kanceláří?
Zde je nutné se zamyslet nad preferencemi těch,
kteří dnes v mladém věku zaměstnání hledají.
Podle studie personální agentury HAYS jsou kritéria
dnešních mladých uchazečů o zaměstnání, ve vztahu
k pracovnímu prostředí, kromě jiných tato:
• Atraktivní lokalita
Co ale znamená atraktivní lokalita či worklife balance?
Jak jsem již zmínil výše při jmenování hlavních
faktorů při výběru kanceláří, zcela nepochybně je to
vynikající dopravní dostupnost, image, bezpečnost,
dobré parkování a především vynikající nabídka
služeb v blízkém okolí. Lze předpokládat, že mladí
lidé budou chtít mít, i z důvodu časové úspory,
takzvaně „vše po ruce“. Práci, nákupy, jídlo, zábavu,
ale např. také zdravotní péči, možnost si zacvičit nebo
trávit čas v příjemném parku. A to vše je tedy třeba
chápat jako jeden z požadavků na dobrou lokalitu.
Z toho lze usoudit, že budoucí zaměstnavatelé by
se při řešení budoucnosti kanceláří svých firem
měli i s ohledem na demografický vývoj zaměřit
na lokality, které výše zmíněné možnosti nabízejí.
Pravděpodobně tak lokalita zůstane jedním
z klíčových parametrů, které budou zaměstnavatelé
- a proto by měli i developeři - do budoucna zvažovat.
English Summary
Location is one of the most important
factors for decision makers when
considering new offices. Will geographical
data influence decisions of employers/
tenants and thus will have impact on
developers of commercial properties
when selecting future projects?
Full article to be published on www.czechmarketplace.cz.
• Moderní kanceláře (přátelské prostředí nabízející
možnost odpočinku, interakce s kolegy)
• Ekologické aspekty (zelené certifikace budov)
• Poměr pracovního a soukromého času („worklife
balance“)
By doing so, they risk alienating both their
workforce and their clients.
So what is the “new” workplace really
all about? Is it just a passing fad or will
it actually revolutionise our working
environments for the better?
Full article to be published on www.czechmarketplace.cz.
Kancelář budoucnosti
Kancelář budoucnosti
74
Flexibilní práce podporuje inovace
Autor: Karel Pelán, Country Manager, Regus Business Centre,
www.regus.com
Stále více majitelů a vedoucích manažerů firem si
uvědomuje význam podpory inovativních pracovníků
mezi svými zaměstnanci pro obchodní růst. Jaké
jsou ale hlavní strategie na podporu inovací v rámci
podniku? Nejnovější průzkum společnosti Regus,
poskytovatele flexibilních pracovišť, uvádí, že 46 %
podnikatelů v České republice si myslí, že klíčem je
flexibilní práce.
I velké firmy si již začínají uvědomovat silný inovativní
potenciál podnikatelů a snaží se podporovat
podnikání též mezi vlastními zaměstnanci. Jak
tedy lze podnikatelské chování podpořit? Flexibilní
práce vyhovuje požadavkům zaměstnanců na lepší
rovnováhu mezi prací a osobním životem. Umožňuje
jim totiž pracovat v libovolné době na jakémkoli
místě a navíc se mohou seznamovat s pracovníky
z různých funkcí či dokonce i z různých firem, což
podstatně rozšiřuje jejich rozhled a zkušenosti.
Flexibilita a různorodé podněty skutečně mohou
zaměstnancům pomoci překonat zažité standardy
a myslet inovativně.
Zaměstnanci po celém světě zažívají doslova útok
na svou pohodu – firmy po nich žádají čím dál víc
a tlak na tvůrčí práci nebyl nikdy v minulosti vyšší.
Podle průzkumu mezi řediteli, který provedla
společnost IBM, patří mezi aktuálně nejžádanější
manažerské vlastnosti schopnost spolupráce,
komunikace, kreativita a flexibilita – zaměstnanci se
tak zkrátka musejí neustále radikálně měnit. Touha
právě po těchto vlastnostech vychází ze stále větší
potřeby inovace, kreativity a schopnosti vyznat se
v dnešních složitých obchodních otázkách.
Vzhledem k rostoucímu významu, který společnosti
jako Google nebo Dell¹ přisuzují rozvoji podnikání
uvnitř společnosti, byli respondenti v průzkumu
požádáni o uvedení těch opatření, která považují
za nejdůležitější k posílení podnikavosti zaměstnanců.
Výsledkem bylo zjištění, že polovina českých firem
vybrala programy pro zvyšování kvalifikace (50 %).
Následovalo vzájemné propojování zaměstnanců
z různých funkcí (47 %) a snadný přístup
k managementu firmy (33 %).
More and more owners and senior
managers of companies are realizing
the importance of promoting innovative
working among their employees for. But
what are the main strategies to promote
innovation in the enterprise? The latest
survey by Regus, the global flexible
workplace provider, states that 46% of
the entrepreneurs in the Czech Republic
think that the key is flexible working.
Toto jsou klíčové poznatky z nejnovějšího průzkumu
společnosti Regus, které zahrnují názory více než
19 000 vedoucích pracovníků a majitelů firem ze
100 zemí.
Given the growing importance that
companies like Google or Dell attribute
the development of business within
the company, the survey respondents
were asked to put those measures they
deem most important to strengthen the
entrepreneurial employees. The result was
that half of the Czech Companies selected
programs for skills development (50%).
Followed interconnection employees from
various functions (47%) and easy access
to company management (33%).
• 64 % respondentů si myslí, že v posledních pěti
letech došlo v jejich odvětví k rozvoji možností
podnikání;
• 2 % respondentů uvádí, že došlo k nárůstu
podnikání žen a 9 % zaznamenalo nárůst
opakovaných podnikatelských pokusů.
Autorka: Cristina-Maria Cobarzan, Field Marketing Expert CEE, Steelcase SA, www.steelcase.eu
Společnost Steelcase zveřejnila výsledky svého
posledního celosvětového průzkumu, z něhož
vyplývá, že pojetí tzv. pohody na dnešním pracovišti
prošlo jistým vývojem.
English Summary
• 27 % respondentů se domnívá, že inovační
programy jsou hlavním faktorem podpory
inovací;
Pohoda na pracovišti – souvislost
s ekonomickými výsledky
Malé podniky tvoří v mnoha ekonomikách více než
90 % všech firem a pracuje v nich přes tři pětiny
zaměstnanců. Je tedy zřejmé, proč by podnikání
mělo být podporováno.
¹ The Financial Times, Intrepreneurs to the rescue,
13. března 2014
Mezi další zjištění z průzkumu patří mimo jiné:
75
Full article to be published on www.czechmarketplace.cz.
Kancelář budoucnosti
Výzkum společnosti Steelcase ukazuje, že místa, kde
se lidé pracovně setkávají, mohou být navržena tak,
aby měla na různé dimenze pohody zaměstnanců
pozitivní vliv. Pokud tyto aspekty zohledníme
a vytvoříme odpovídající prostor, může pracoviště
přispět k tomu, aby byli zaměstnanci zdravější,
šťastnější a kreativnější – a tedy také inovativnější.
Společnost Steelcase určila šest dimenzí pohody,
které lze ovlivnit prostřednictvím vhodné úpravy
fyzického prostředí. Všechny pak mají zásadní dopad
na aktuálně žádané manažerské vlastnosti.
Jedná se o následující oblasti:
• Soustředění: schopnost nerušeně
v prostředí plném rozptylujících prvků
pracovat
• Autenticita: schopnost vnést do pracovní činnosti
sebe sama
• Optimismus: podpora kreativity a inovativnosti
• Sounáležitost: pocit spojení s ostatními
• Účelnost: schopnost nalézt v práci smysl
• Vitalita: zapojení těla se zaměřením na fyzickou
a duševní svěžest při práci
Pokud chtějí organizace vytvořit pracoviště, která
mají na fyzickou, kognitivní a psychickou pohodu
zaměstnanců pozitivní vliv, musejí podle zjištění
společnosti Steelcase provést takové úpravy
pracovního prostředí, které zohledňují šest výše
uvedených základních dimenzí pohody. Přitom je
nutné zaměřit se na tzv. paletu místa (možnost
vybrat si, kde pracujeme nejlépe), paletu držení těla
(možnost měnit polohu těla, tzn. pracovat během
dne vsedě, vestoje a při chůzi) a paletu přítomnosti
(možnost zapojit zaměstnance do spolupráce, jak
uvnitř, tak i mimo kancelář, virtuálně s využitím
videokonference).
English Summary
Steelcase has announced the release of
its newest global research, which unveils
an evolution in the definition of wellbeing
in today’s workplace.
While
workers
worldwide
are
experiencing an assault on their wellbeing,
organizations are demanding more of
their employees than ever before, and
the pressure for creative work has
never been higher. According to IBM’s
CEO survey, the most wanted leadership
traits today include collaboration,
communication, creativity and flexibility
– employees with the ability to constantly
reinvent themselves. The desire for these
traits is driven by the need for increasing
innovation, creativity and the ability to
break through the complexity of today’s
business problems.
Full article to be published on www.czechmarketplace.cz.
Kancelář budoucnosti
76
UNIFER: Převratná řešení vznikají
v převratných interiérech
Autorka: Dita Chovancová, PR koordinátor, UNIFER, www.unifer.cz
• V UNIFERu využíváme přístup Google, Facebooku a dalších
firem ke stimulaci myšlení a produktivity v českých
podmínkách
• Vhodně zvolený interiérový design podněcuje kreativní
myšlení a efektivitu
• Rozmanitost prostor umožňuje každému podtrhnout
a vyjádřit svou osobitost a dostat ze sebe to nejlepší
• Převratná a originální řešení si žádají převratné a originální
prostory
Vzducholoď visící ze stropu, místo odpočívárny
lesní mýtina nebo exoticky vyhlížející kancelář
v japonském stylu. I tak vypadá moderní pracoviště,
kde se rodí neotřelé nápady. V Google už dávno přišli
na to, že designem svých prostor stimulují myšlení
a efektivitu svých zaměstnanců. V novém centru
inovativní spolupráce UNIFER v Brně, kde získávají
praxi vysokoškolští studenti, jsme tuto filozofii nyní
přenesli také do českých podmínek.
Open space: pohodlně zařízená, variabilní a multifunkční místnost,
která doslova nabíjí energií
Studenti UNIFERu se realizují v různorodě tématicky
zařízených a designově originálních místnostech, kde
kromě atypických kanceláří nechybí ani odpočinkové
a zábavní zóny či firemní kavárna ve stylu
Julese Verneho. Každý student si tak může zvolit
místnost pro práci podle typu projektu, na kterém
momentálně pracuje, nebo aktuální nálady. Pro práci
na projektu z oblasti financí je ideální aristokratická
místnost, návrh propagace filmového festivalu se
bude dařit v místnosti divadelní a práce na ekologické
kampani půjde nejlépe v chillout zóně evokující
lesní mýtinu. Po dobře odvedené práci si student
může zahrát třeba fotbálek v herní místnosti nebo
se odreagovat u kávy v obří vzducholodi. Kreativní
přístup inovativního centra potvrzuje i skutečnost, že
některé interiéry místností si navrhli sami studenti.
„Tvoříme budoucnost. Už teď.“ Tak zní motto UNIFERu.
Abychom v našem centru dosahovali těch nejlepších
a nejpřevratnějších řešení, poskytujeme studentům
pestré a podnětné zázemí, které je inspiruje a v němž
naplno využijí svůj potenciál. Už Albert Einstein
tvrdil, že ten, kdo jde s davem, nikdy nedojde dál
než dav. Pouze ten, kdo kráčí sám, pravděpodobněji
spočine na místě, na kterém ještě nikdo nebyl.
Přesně tak je tomu v UNIFERu. Skvělé nápady spíše
než v prostředí, které je stejné jako v tisících dalších
firem, vzniknou v prostředí originálním.
Kavárna ve stylu Julese Verna: jediná vzducholoď na světě, ve které
dostanete kávu
Kancelář budoucnosti
8
Data
management
78
Pracujeme odkudkoli
Autor: Dalibor Kačmář, AmCham IT Committee Chairman, Ředitel divize
Cloud a Enteprise řešení, Microsoft, www.microsoft.cz
Hranice mezi naším pracovním a osobním životem se
stále více stírají. Každý den se snažíme sladit rodinné
potřeby s náročnými pracovními povinnostmi. Když
svým zaměstnancům dáte důvěru a možnost, aby
si sami určili, kdy, kde a jak splní své úkoly, když jim
umožníte komunikovat na dálku pomocí moderních
technologií, pak vytvoříte pracovní prostředí, které
zvýší spokojenost vašich zaměstnanců s jejich životem
a tím i jejich produktivitu, motivaci a loajalitu.
Koncept „práce odkudkoli“ stojí na třech pilířích:
1. Technologie. Nové technologie (zejména cloud
a mobilní zařízení) umožňují výrazně vyšší osobní
flexibilitu, nové formy sdílení a spolupráce, více
prostoru integrovat soukromý a pracovní život,
což může vést k vyšší motivaci, kreativitě i výkonu
pracovníků a samozřejmě lepším obchodním
výsledkům firmy.
2.Lidé. Hranice mezi osobním životem a prací se stále
více stírají. Proto dnes už nemluvíme o „work life
balance“, ale o „work life integration“. Technologie
jsou zdrojem změny, ale zásadní změna ve firmách
se odehrává v oblasti kulturní a manažerské.
3.Pracoviště. Jelikož lidé tráví méně času v kanceláři
a dojíždí tam s konkrétními potřebami (např. setkání
s týmem), dochází ke změně charakteru pracoviště
tak, aby umožnilo různé typy činností a aby
reflektovalo skutečnost, že lidé pracují v podstatě
odkudkoli.
V rámci Evropy je koncept “New world of work” – “práce
odkudkoli” zaveden asi ve dvou třetinách poboček
společnosti Microsoft. Příkladem mohou být kanceláře
v Rakousku, Nizozemí, Finsku, Francii, Německu či
Belgii. Při zavádění konceptu vycházíme z předpokladu,
že každý potřebuje jiné prostředí pro maximální
produktivitu, že tyto podmínky záleží i na typu práce.
Prakticky jsme jako firma zjistili následující pozitivní
přínosy práce odkudkoli.
• Větší prostor pro inspiraci – lidé se setkají a propojí
s více kolegy a lidmi, než kdyby pracovali stále
na jednom místě a ve stejné skupině; mohou více
využívat i ty své dovednosti, které nejsou přímo
klíčové pro jejich formální roli atd.
• Hierarchie může zpomalovat proces rozhodování
a sdílení. Vyšší flexibilita a nástroje jako
vnitropodnikové sociální sítě (Yammer) či konverzační
platformy (Lync) umožňují, aby se lidé snadněji
a přirozeněji propojovali napříč pozicemi, odděleními
nebo zeměmi.
• Vyšší
flexibilita
a dostupnost:
nástroje
pro skupinovou komunikaci či dostupné efektivní
konverzace, sdílení a editace dokumentů více lidmi
v reálném čase doplňují tradiční přístup z telefonu.
• Funkce kanceláře – z místa, kam lidé chodí
pracovat u jednoho pevně daného stolu, se stávají
místem, které je uzpůsobeno různým typům aktivit
a pracovním stylům – přemýšlení, analýza, koncepční
práce, týmový brainstorming atd.
• Výrazná úspora času, ať už co se týče cestování,
tak co se týče hledání aktuálních verzí dokumentů,
přeposílání příloh či čtení mailů.
• Diversita: možnost zapojit i lidi, kteří by nemohli
pravidelně dojíždět (rodiče malých dětí, lidi se
zraněním, handicapované, lidi bydlící ve vzdálených
lokalitách apod.). Schopnost spolupracovat na dálku
se pak projeví i v efektivitě virtuálních týmů
a pracujících na společných projektech.
• Integrace osobního a pracovního života s menší
mírou stresu.
• Pozitivní dopady pro firmu: vyšší spokojenost, vyšší
motivace, vyšší loajalita, větší produktivita, větší
kreativita a větší atraktivita zaměstnavatele.
Při zavádění práce odkudkoli je však třeba myslet
na určité aspekty, které je nutno vzít v úvahu a správně
nastavit:
• Bezpečnost: nastavení přístupů, ochrana dat
(zejména při ztrátě mobilních zařízení) – produkty
Microsoft toto plně zohledňují a mají nástroje na míru
šité firemním potřebám i z hlediska bezpečnosti
a spolehlivosti.
• Týmová pravidla: týmy si musí aktivně vytvořit
„společný čas“ a nastavit si pravidla spolupráce
a interakce.
• Respekt k soukromému času kolegů (vzhledem
k prolínání práce a osobního života).
• Manažerské dovednosti a řízení lidí:
oTento koncept je postaven na důvěře (nechat
lidi rozhodnout kdy a kde vykonají svou práci)
a schopnosti dobře definovat zadání, cíle,
metriky atd. tak, abychom je nemuseli průběžně
kontrolovat.
o Transparentnost – top management musí touto
cestou otevřeně jít a principy aplikovat. Například
sdílené kalendáře, dostupnost na konverzačních
nástrojích apod.
79
Effective Data Management
– Bechmarking
Autoři: Petr Knap, partner oddělení podnikového
poradenství a řízení rizik, Antonín Raizl, senior manažer oddělení
podnikového poradenství a řízení rizik,
EY, www.ey.com/cz
Velké zdroje dat mají rozličné využití. Velmi
užitečným a přitom v kontextu českého trhu
nepříliš používaným způsobem zpracování
dat je benchmarking provozní efektivity firem
jednotlivých odvětví. Benchmarking umožňuje
zvýšit transparentnost a zlepšit strukturu daného
odvětví a v případě regulovaných odvětví je
schopný přispět k jejich efektivnější regulaci.
Benchmarking
využívá
data
o vstupech
a výstupech firem, jejich struktuře a dalších
charakteristikách. Tato data jsou často doplněna
o informace o prostředí, ve kterém jsou firmy
provozovány, ale jejichž ovlivnění není v silách
managementu firmy. Velké objemy dat není
možné srovnávat pouze selským rozumem. To lze
snadno udělat se dvěma proměnnými a několika
málo pozorováními. Při větším množství
proměnných i pozorování již nejsme schopni brát
v úvahu všechny možné změny a vztahy, a využití
sofistikovanějších metod je tedy pro analýzu
takových dat nutností.
Pro ilustraci přínosů benchmarkingu poslouží
případ českého vodárenského trhu. Na tomto trhu
figuruje mnoho provozovatelů rozmanitých svou
velikostí i dalšími charakteristikami. Ministerstvo
zemědělství sbírá velké množství dat, jejichž
rozsah je ideální pro využití pro benchmarking.
Data v takovémto objemu nemají sama o sobě
velkou vypovídající schopnost. Jednoduchým
porovnáváním není možné zhodnotit efektivitu
jednotlivých firem nejen proto, že ručně
srovnat mezi sebou takovéto množství dat není
snadné, ale také proto, že přímé porovnávání
konkrétních ukazatelů bez zohlednění dalších
faktorů vede ke zkresleným výsledkům. Využitím
benchmarkingu pomocí ekonometrických metod
a matematického programování je možné
z těchto, jinak nepřehledných dat, získat cenné
informace o efektivitě firem a případně i o vlivu
jednotlivých faktorů na tuto efektivitu.
Vodárenství slouží v tomto případě pouze jako
příklad. Podobně lze benchmarkovat firmy z celé
řady odvětví. Měření efektivity se často zaměřuje
na veřejné instituce (obce, školy, nemocnice)
a síťová odvětví, ale ani aplikace na výrobní
a jiné firmy není výjimkou. Jedinou podmínkou
úspěšného benchmarkingu je obsáhlý zdroj
kvalitních dat detailně popisující jednotlivé firmy.
English Summary
Large data sources could be used not
only for customer service enhancement
but also for regulatory framework
development. The fragmented Czech
water market provides a unique
opportunity to use econometric modeling
to improve current economic regulation,
market structure and transparency
Full article to be published on www.czechmarketplace.cz.
oZavést základní pravidla dle potřeb jednotlivých
týmů. Například každá schůzka má automaticky
možnost připojení na dálku přes konferenční
zařízení.
Data management
Data management
80
81
Integrované systémy – jak
zjednodušit IT?
Cloud computing z pohledu
ochrany osobních údajů
Autor: Martin Dolný, ECEMEA Business Development – Public Sector
Non-standard Deals, eGovernment and Funded Business, Oracle Czech,
www.oracle.com/cz
Autoři: Brian J. Fonville, partner
Veronika Maurerová, advokátní koncipientka,
TaylorWessing e|n|w|c advokáti,
www.taylorwessing.com
Proč nekupujeme auta jako IT
Hardware a software v jednom balíku
Pořídili byste si auto, které by se skládalo z (pro vás)
ideálních částí jednotlivých autokoncernů? Např.
podvozku od Volkswagenu, karoserii od Mercedesu,
motor od Ferrari, doplňky od Peugeotu. A nalakujete
si to vlastní barvou v garáži, kde si vůz sami
poskládáte. Asi ne, protože je to drahé a bere to čas.
Nemluvě o kompatibilitě dílů, omezení bezpečnosti,
testování a certifikaci, nebo schválení úřady pro
provoz. Proč ale tato logika neplatí u IT?
Trh ale již nabízí možnosti nových technologií, které
radikálně zjednodušují pořizování IT. Jde o tzv.
Integrované systémy (Engineered Systems), jenž
poskytují přístup k plně optimalizovanému HW
a SW v jednom balení, které dodávají maximální
výkon. Systém je navržen, sestaven, testován
a certifikován společně pro úložiště, servery,
virtualizační SW, operační systém, databázový SW
a middleware, a to podle otevřených standardů.
Společné je také řízení a podpora celého systému
a také upgrade na nové verze. Zjednodušeně lze
říct, že integrovaný systém je jeden velký rack,
který lze zapojit do sítě a zapnout tlačítko start.
Málokterá společnost si dnes může dovolit neomezeně
zvyšovat výdaje na rozvoj informačních systémů. Současná
snaha je spíš výdaje snižovat nebo alespoň udržet. Případně
hledat nové přístupy k informačním technologiím. Odpověď
můžou nabídnout tzv. integrované systémy – optimalizovaný
HW a SW v jednom balení.
Zejména pro velké firmy jsou zapotřebí armády IT
specialistů, kteří navrhnou, slepí, otestují a uvedou
do provozu všechny části podnikové IT infrastruktury,
od HW, přes operační systém, virtualizační nástroje,
základní SW až po aplikace. A pak to všechno udržují
v chodu.
V praxi jde o nelehký úkol, protože je zapotřebí
prověřit, jaký dosah bude mít celý systém na chod
klíčových procesů firmy, jak budou systémy
mezi sebou komunikovat, zda starší verze budou
kompatibilní s novějšími, a také je třeba uvažovat
o požadavcích na IT v budoucnosti. Proto tolik
příprav, investic, vyjednávání, testování. Důsledkem
bývá ale také nepřehlednost, vyděšený uživatel,
nechápající management a bohužel i korupce.
A nemalé prostředky na provoz.
Finance až na prvním místě
Výhodu integrovaných systémů lze ukázat
i na úspoře elektrické energie, což bývá (neprávem)
zanedbatelný faktor při rozhodování o pořizování IT
infrastruktury. V jistém smyslu je to opodstatněné
– elektrická energie tvoří jen 7 % celkových
průměrných nákladů na IT, přičemž na HW jde 10 %,
SW 12 %, implementaci 31 % a lidské zdroje až 40 %
nákladů. Při nasazení 2-rackového řešení na bázi
integrovaných systémů (hlavní + záložní systém) je
spotřeba elektrické energie 20 kW oproti klasickému
6-rackovému řešení s 65 kW. Při průměrné ceně
4,80 Kč za kW v ČR to činí úsporu v nákladech až
22,7 mil. Kč za 6 let provozu! Jakých dalších úspor
lze dosáhnout u dalších nákladových položek, zvlášť
když integrované systémy slibují výrazné snížení
implementačních prací?
English Summary
Rarely can businesses allow increasing
costs on Information systems. Recently
the effort rather goes to spending
decrease or at least they keep the cost
at the same level. Eventually they seek
for new approach to IT. The answer is in
Engineered Systems – optimized HW and
SW in one package.
Cloud computing („CC“) čili poskytování služeb
na serverech, ke kterým mohou uživatelé
přistupovat odkudkoliv přes internet, se stává
stále populárnějším technologickým konceptem.
Pomineme-li různé technické výhody a rizika jeho
využití, přináší CC nové výzvy i v právní oblasti, velice
aktuální je především otázka bezpečnosti osobních
údajů.
• Cloud computing představuje poskytování služeb (software
či hardware) prostřednictvím dálkového přístupu;
• uživatel cloudu je považován za správce osobních údajů
a odpovídá za zabezpečení osobních údajů;
• při předávání osobních údajů mimo hranice země je třeba
posoudit, o jakou zemi se jedná a za jakých podmínek lze
transfer dat do takovéto země uskutečnit.
Ochranu osobních údajů upravuje v ČR zákon č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů („ZOOÚ“).
Co se týče zpracování osobních údajů, rozlišuje ZOOÚ
správce (tj. subjekt, který určuje účel a prostředky
zpracování; např. zaměstnavatel ve vztahu k údajům
zaměstnance) a zpracovatele (tj. subjekt, který
zpracovává údaje z pověření správce; např. účetní
firma, která připravuje „výplatní pásky“). Zatímco
poskytovatel cloudu je ve smyslu ZOOÚ považován
za zpracovatele údajů, které jsou v cloudu umístěny,
uživatel cloudu je jejich správcem, přičemž na oba
se podle ZOOÚ vztahují povinnosti při zabezpečení
údajů. Uživatel by proto měl vyhodnotit rizika
při využití CC a zajistit odpovídající bezpečnostní
(technická i organizační) opatření tak, aby nemohlo
dojít k nahodilému přístupu k osobním údajům,
jejich změně, ztrátě či zničení, přenosům či jinému
neoprávněnému zpracování. Protože tuto svou
povinnost přenáší na poskytovatele cloudu, vztahuje
se jeho zákonná povinnost především na pečlivý
výběr poskytovatele cloudu a prověření, zda tento
bude plnit zákonné povinnosti.
Specifikem CC je skutečnost, že poskytovatel cloudu
se často nachází v jiné zemi než uživatel, a dochází
tak k přeshraničnímu pohybu dat, ke kolizi různých
právních řádů a k odlišnému pojetí ochrany osobních
údajů (např. EU vs. USA či jiné třetí země). Obecně
platí, že v rámci EU je možné předávat údaje bez
omezení. Mimo země EU je však možno předávat
osobní údaje pouze za podmínek vyplývajících
z evropských předpisů (např. jedná-li se o tzv.
bezpečné země, strany použijí tzv. standardní
smluvní doložky, či v případě USA pokud jde o tzv.
Safe Harbor).
Vzhledem k výše uvedenému je tedy nutné, aby si
uživatel při rozhodování o využití CC zjistil veškeré
informace o nabízené službě a posoudil možná
rizika, která může transfer osobních údajů do cloudu
představovat.
English Summary
• Cloud computing involves the provision
of services (whether software or
hardware) by a remote access;
• the user of the cloud is considered the
data controller and is responsible for
the protection of personal data;
• when transferring the data out of
country, it is necessary to consider the
specific target country, and under what
conditions the data can be transferred.
Full article to be published on www.czechmarketplace.cz.
Full article to be published on www.czechmarketplace.cz.
Data management
Data management
82
•
•
•
•
83
Chytrá řešení pro správu
dokumentů
Objem velkých dat narůstá, stejně
tak i jejich využití v podnikání
Autor: Tomáš Frkal, Managing Director, Process Solutions, www.ps-bpo.cz
Autorka: Katka Benešová CIPD, ředitelka ACCA pro Českou republiku,
Slovensko a Maďarsko, www.accaglobal.com
DMS (Document Management System) je elektronický systém pro práci s dokumenty, který využívá
převodu papírových dokumentů na elektronickou formu ke zlepšení jejich oběhu, uchovávání a práci s daty
z těchto dokumentů. Součástí DMS může být řada
sofistikovaných zařízení a softwarů, které umožní
DMS je elektronický systém pro oběh digitalizovaných
například převod scanů dokumentů do editovatelné
dokumentů
verze, automatické kopírování dat ze scanů
do databáze, řízení oběhu dokumentů, jejich ukládání
nejčastěji se používá na proces schvalování přijatých faktur
a archivaci.
systém spoří čas při hledání dokumentů
Process Solutions (PS) zavedlo pro své interní
jednoduchý systém je možné implementovat během
účely i pro použití klienty jednoduchý DMS systém
několika dnů
integrovaný s multifunkční tiskárnou. Nasazení
proběhlo nejprve na obvyklý proces oběhu přijatých
faktur. Snadné používání systému nás inspirovalo k rychlému rozšíření na několik dalších procesů včetně
např. přípravy a archivace klientských faktur.
Původně byly interní procesy postaveny na papírovém oběhu nebo na posílání emaily. Nasazení DMS umožnilo:
• snadnější kontrolu nad procesem (přehled, v jakém stavu se konkrétní dokument nachází),
Big data jsou v dnešní době samozřejmou
součástí každého dne. Ne každý však se stejnou
samozřejmostí chápe jejich význam v podnikání. To
se týká především obrovského množství dat, která
jsou shromažďována průběžně prostřednictvím
různých zařízení či technologií, jako jsou kreditní
nebo věrnostní zákaznické karty, internet, sociální
média, průmyslové kamery nebo Wi-Fi přijímače.
• Firmy shromažďují velké množství dat a tato data nejsou
vždy plně využívána
• Využití velkých dat v byznysu
• Nutnost efektivnější spolupráce mezi odděleními
• Kombinace IT a finančního oddělení pro stanovení strategie
firmy
• rychlejší vyhledávání (rozšíření a standardizace atributů),
• rychlejší oběh (ihned zobrazené scany, bez čekání na doručení papíru),
• snížení náročnosti zpracování (práce s atributy v Excel – uploady, filtry, a se scany),
• bezpečnou archivaci (vytvořený dokument nelze ztratit nebo smazat)
Typické použití systému u klienta je zobrazeno na schématu níže:
RECEPCE
FAKTURA
SCANNER
PRAKTIKANT
KLIENT
ÚČETNÍ
ARCHIV
VYTĚŽENÍ DAT
SCHVÁLENÍ
ZAÚČTOVÁNÍ
ARCHIVACE
Jednoduchý systém je možné použít už po několika dnech nastavování a testování. Další úpravy zvládne
klíčový uživatel po krátkém školení s podporou dodavatele po telefonu. Běžní uživatelé systém používají pro
elektronické schvalování faktur, pro vyhledávání v elektronickém archivu, nebo pro práci s evidencí faktur bez
nutnosti přístupu do účetního systému.
Klíčové výhody malého DMS řešení:
1)Velké časové úspory díky online kontrole
nad oběhem, snadnému vyhledávání
a zobrazování scanů.
2) Úplná nebo částečná automatizace přepisování
dat z dokladů do účetního systému.
3) Nenáročná správa systému – zvládne klíčový
uživatel po krátkém školení.
Objem dat v současnosti neustále roste. Firmy,
které chtějí tohoto trendu využít ve prospěch svého
podnikání, si uvědomují, že musí být flexibilnější
a otevřené spolupráci napříč odděleními. Ve většině
případů začalo využívat big data marketingové
oddělení, ale nyní dochází k celkovému vývoji
a pokroku v IT sektoru, a také činnost finančních
oddělení se v budoucnu bude ubírat zcela novým
směrem. Budou se zaobírat především analýzou
dat a doporučeními, jaká data sledovat a využívat
k ekonomickému a strategickému prospěchu firmy.
Potenciál velkých dat pro byznys byl také
tématem posledního průzkumu ACCA, ve kterém
78 % respondentů uvedlo, že očekávají rozsáhlý
sběr a využití velkých dat v příštích dvou letech.
Stejný průzkum vyhodnotil big data jako druhý
nejpůsobivější technologický trend v byznysu
a oblasti účetnictví.
Spolu s objemem velkých dat narůstá také jejich
hodnota. Big data nabízejí možnost strategičtější,
proaktivní role v podnikání. V horizontu následujících
pěti až deseti let bude možné si s jejich pomocí
významně upevnit pozici na trhu. Užívání velkých dat
znamená i nové výzvy. Je potřeba hledat způsoby,
jak využít velkých objemů dat například pro měření
výkonnosti organizace či organizačních a investičních
rizik. To již není dalekou budoucností. V mnoha
společnostech se totiž již vytvořili profesní hybridy
mezi finančním a technickým ředitelem, kteří jsou
součástí strategického managementu firmy.
English Summary
• Large data being collected by
companies everyday yet hardly use
them
• Use of big data in business
• Need of better cooperation across
departments
• New professional hybrids – IT and
Finance department
Full article to be published on www.czechmarketplace.cz.
English Summary
• DMS is electronic system for workflow of
digital documents
• most commonly is DMS used for the process
of approval of supplier invoices
• DMS saves document searching time
• simple DMS can be implemented within
several days
Full article to be published on www.czechmarketplace.cz.
Data management
Data management
seznam
ČLENŮ
86
M_P: Corporate Patron Member | M_C: Corporate Member | M_SBE: Small Business Member
Airlines
Český Aeroholding, a.s.
www.cah.cz
M_C
Delta Air Lines, Inc.
www.delta.com
M_C
Deutsche Lufthansa AG, organizační složka
www.lufthansa.com
M_C
Driessen Aerospace CZ s.r.o.
www.zodiacaerospace.com
M_C
DSA a.s.
www.dsa.cz
M_P
Architecture
Ian Bryan Architects sro (IBA)
www.ibarch.cz
M_SBE
Arts
Lakeshore International s.r.o.
www.lakeshoreentertainment.com
M_C
87
Coolidge Consulting Services
www.ehc.cz
M_SBE
Novák, Pavel
www.pavel-novak.com
M_SBE
Riverside School Prague
www.riversideschool.cz
M_SBE
CSR Consult s.r.o.
www.csrconsult.cz
M_SBE
NSG Morison Advisory s.r.o.
www.nsgmorison.cz
M_SBE
The Prague British School
www.pbschool.cz
M_SBE
Czech DEX, s.r.o.
www.czechdex.cz
M_SBE
Personal Connect s.r.o.
www.personalconnect.cz
M_SBE
University of New York in Prague, s.r.o.
www.unyp.cz
M_SBE
DC VISION, s.r.o.
www.dcvision.cz
M_SBE
PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
www.pwc.cz
M_SBE
Deloitte
www.deloitte.cz
M_P
University of Pittsburgh, Katz Graduate
School of Business
http://www.katz.pitt.edu/EMBAEurope-acc
Vysoká škola finanční a správní |
University of Finance and Administration
www.vsfs.cz/english
M_SBE
M_P
Process Solutions, s.r.o.
www.ps-bpo.cz
M_SBE
DRILL BUSINESS SERVICES
www.drill.cz
M_SBE
Proverbs, a.s.
www.sciencedynamics.net
M_SBE
DYNARGIE s.r.o.
www.dynargie.cz
M_SBE
Recept s.r.o.
www.receptsro.cz
M_SBE
eNovation s.r.o.
www.enovation.cz
M_SBE
RSM TACOMA
www.rsm-tacoma.cz
Euro-Trend, s.r.o.
www.eurotrend.cz
M_SBE
Trojan, Jeanne - Outstanding Presentations
www.jmtcz.cz
M_SBE
UNIFER ALFA a.s.
www.unifer.cz
M_SBE
M_SBE
EY
www.ey.com/cz
M_P
M_C
Prague Shakespeare Company
www.pragueshakespeare.org
M_SBE
FranklinCovey
www.franklincovey.cz
M_SBE
USBSP, s.r.o.
www.usbsp.com
Rosa Olympia Estrella Dance
& Movement Studio
www.rosaolympiaestrella.com
M_SBE
Global Business Therapy, s.r.o.
www.globalbusinesstherapy.com
M_SBE
VGD, s.r.o.
www.vgd.cz
THE CHEMISTRY GALLERY
www.thechemistry.cz
M_SBE
Hagen Human Capital s.r.o.
www.hagenhc.com
M_SBE
HELIS Partners Consulting s.r.o
www.solutions4life.eu
M_SBE
Amway ČR, s.r.o.
www.amway.cz
M_C
Consultancy
M_SBE
CHEMICAL SOLUTIONS s.r.o.
www.chemicalsolutions.cz
M_SBE
Avon Cosmetics s.r.o.
www.avoncosmetics.cz
M_C
A.B. Reissfelder Executive Coaching
www.annettereissfelder.com
M_SBE
IB Grant Thornton Consulting s.r.o.
www.grantthornton.cz
M_SBE
Estée Lauder CZ, s.r.o.
www.esteelauder.com
M_C
INSPEKT-SERVIS s.r.o.
www.inspekt-servis.cz
M_SBE
Fackelmann ČR s.r.o.
www.fackelmann.de
ACCENTURE CENTRAL EUROPE B.V.,
organizační složka
www.accenture.com
M_C
Iron Mountain Česká republika s.r.o.
www.ironmountain.cz
M_SBE
Hill's Pet Nutrition Manufacturing, s.r.o.
www.hillspet.com
Kaucký Jan
http://jan.kaucky.eu
M_SBE
Suit and Me ( Obleky na miru )
http://suitandme.cz
Komora certifikovaných účetních
www.komora-ucetnich.cz
M_SBE
Tupperware Czech Republic
www.tupperware.cz
KP2 Czech Republic s.r.o.
www.key2performance.com
M_SBE
Warner Bros. Entertainment s.r.o.
www.warnerbros.cz
KPMG Česká republika, s.r.o.
www.kpmg.cz
M_P
ADBENTRUST s.r.o.
www.adbentrust.cz
M_SBE
Advanced Risk Management, s.r.o.
www.arm.cz
M_SBE
ALIGIER s.r.o.
www.aligier.cz
M_SBE
ALMA Consulting Group Česká republika, s.r.o.
www.almacg.cz
M_SBE
APOGEO Group, SE
www.apogeo.cz
M_SBE
ASB Prague, s.r.o.
www.asbgroup.eu
M_SBE
BCG - The Boston Consulting Group
www.bcg.com
M_C
BXR Partners a.s.
M_C
M_SBE
M_C
M_SBE
M_C
M_SBE
Educational Services
learn2grow s.r.o.
www.learn2grow.cz
M_SBE
LFC Group s.r.o.
www.LFCGroup.cz
M_SBE
MAZARS
www.mazars.cz
M_C
McKinsey & Company, Inc. Prague
www.mckinsey.com
M_P
Career Management Consulting s.r.o.
www.schuster-associates.cz
M_SBE
MIDA Consulting s.r.o.
www.midaconsulting.cz
M_SBE
CEC Government Relations
www.cecgr.com
M_SBE
Moores Rowland Levey & Jung
www.mri-lj.cz
M_SBE
FRONTIER TECHNOLOGIES, s.r.o.
www.frontier-technologies.eu
General Electric International, Inc.,
organizační složka
www.ge.com
SARN Europe s.r.o.
www.sarn.us
M_C
M_SBE
M_C
M_SBE
Engineering / Construction
A&CE Audit, s.r.o.
www.ace.cz
M_C
Eaton Elektrotechnika s.r.o.
www.EatonElektrotechnika.cz
M_C
Consumer Goods
A. T. Kearney GmbH
www.atkearney.com
Energy
ABB s.r.o.
www.abb.cz
M_C
BAL SEAL ENGINEERING B.V.
www.balseal.com
M_C
CTP Invest, spol. s r.o.
www.ctpark.eu
M_P
Federal Mogul Friction Products a.s.
www.federal-mogul.cz
M_SBE
Freescale Polovodiče Česká Republika s.r.o.
www.freescale.com
M_C
Honeywell, spol. s r.o.
www.honeywell.cz
M_P
Johnson Controls International, s.r.o.
www.johnsoncontrols.cz
M_C
ON Semiconductor, s.r.o.
www.onsemi.cz
M_C
Parker Hannifin Czech Republic s.r.o.
www.parker.cz
M_C
Skanska a.s.
www.skanska.cz
M_C
M_SBE
CERGE-EI
www.cerge-ei.cz
M_SBE
SPEL, spol. s r.o.
www.spel.cz
CMC Graduate School of Business o.p.s.
www.cmc.cz
M_SBE
SWEPCO
www.ipok.cz, www.swepco.us
M_P
ČVUT v Praze, Inovacentrum
www.inovacentrum.cvut.cz
M_SBE
Tebodin Czech Republic, s.r.o.
www.tebodin.cz
M_C
English International School, Prague
www.eisp.cz
M_SBE
UNIS, a.s.
www.unis.cz
M_C
Park Lane International School
www.parklane-is.com
M_SBE
88
M_P: Corporate Patron Member | M_C: Corporate Member | M_SBE: Small Business Member
Event Management
AV MEDIA, a.s.
www.avmedia.cz
Lobkowicz Events Management, s.r.o.
www.lobkowiczevents.cz
M_C
M_SBE
Finance
ACCA (The Association of Chartered
Certified Accountants)
www.accaglobal.com
M_SBE
Food Products, Beverages
and Tobacco
AD VIVUM wineshop
www.advivum.cz
M_SBE
89
Johnson & Johnson, s.r.o.
www.jnjcz.cz
M_P
Rosinter CR - TGI Friday's - Planet Sushi
www.rosinter.cz
M_C
Linet spol. s r.o.
www.linet.com
M_C
Sheraton Prague Charles Square Hotel
www.sheratonprague.com
M_C
Brown-Forman Czech & Slovak Republics s.r.o.
www.brown-forman.com
M_C
Medtronic Czechia s.r.o.
www.medtronic.com
M_P
Sodexo s.r.o.
www.sodexo.cz
M_C
Coca-Cola Česká republika
www.coca-cola.cz
M_P
Merck Sharp & Dohme s.r.o.
www.msdi.cz
M_P
The Mark Luxury Hotel Prague
www.themark.cz
M_C
House of Wine, s.r.o.
www.houseofwine.eu
M_SBE
Novartis s.r.o.
www.novartis.com
M_SBE
TOP HOTELS GROUP a.s.
www.tophotel.cz
M_C
JT International, spol. s r.o.
www.jti.com
M_SBE
Pears Health Cyber, s.r.o.
www.pearshealthcyber.cz
M_SBE
Vienna International Hotels & Resorts
www.vi-hotels.com
M_P
Zátiší Group
www.zatisigroup.cz
M_P
AIG Europe Limited, organizační složka
pro Českou republiku
www.aig.cz
M_C
M_P
McDonald's ČR, spol. s r.o.
www.mcdonalds.cz
M_C
Pfizer, spol. s r.o.
www.pfizer.cz
M_C
American Express, spol. s r.o.
www.americanexpress.cz
M_C
Mondelez Czech Republic s.r.o.
www.mondelezinternational.com
M_C
SpofaDental a.s.
www.spofadental.com
M_C
CCS Česká společnost pro platební karty, s.r.o.
www.ccs.cz
Citibank Europe plc, organizacni slozka
www.citibank.cz
M_P
PEPSICO CZ s.r.o.
www.pepsi.cz
M_C
Česká spořitelna, a.s.
www.csas.cz
M_C
Philip Morris ČR a.s.
www.philipmorris.cz
M_P
Alchymist Grand Hotel and Spa
www.alchymisthotel.com
Československá obchodní banka, a.s.
www.csob.cz
M_P
Plzeňský Prazdroj, a.s.
www.prazdroj.cz
M_P
Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale
Prag, organizační složka
www.db.com
M_C
GE Money Bank, a.s.
www.gemoney.cz
M_P
ING Bank N.V., organizační složka
www.ingwholesalebanking.cz
M_C
LeasePlan Česká republika, s.r.o.
www.leaseplan.cz
M_SBE
M.B.A. EMPIRE, Ltd.
www.mbaempire.com
M_C
Macquarie Equipment Finance Limited
www.macquarie.com
M_C
Provident Financial s.r.o.
www.providentfinancial.cz
M_P
Raiffeisenbank a.s.
www.rb.cz
M_C
RENOMIA, a. s.
www.renomia.cz
M_SBE
RSJ
ww.rsj.cz
M_C
The Royal Bank of Scotland plc,
organizační složka
www.rbs.cz
M_C
Furniture
Herman Miller
www.hermanmiller.co.uk
M_C
Human Resources
ADP Employer Services Česká republika, a.s.
www.cz.adp.com
M_C
M_SBE
Aon Central and Eastern Europe a.s.
www.aon.com/czechrepublic
M_P
Aria Hotel
www.aria.cz
M_SBE
Arthur Hunt s.r.o.
www.arthur-hunt.com
M_SBE
Art Deco Imperial Hotel
www.hotel-imperial.cz
M_SBE
Assessment Systems s.r.o.
www.asystems.as
M_SBE
Asten Hotels s.r.o.
www.astenhotels.com
M_SBE
Baloun, J.C. and Rosehill
www.baloun-rosehill.cz
M_SBE
Hotels and Restaurants
Dallmayr Kaffee
www.Dallmayr.cz
M_C
BOII Partners s.r.o.
www.boiipartners.com
M_SBE
Four Seasons Hotel Prague
www.fourseasons.com/prague
www.cottocrudo.cz
M_C
Bright HR s.r.o.
www.brighthr.cz
M_SBE
Health Care & Pharmaceuticals
AMGEN, s.r.o.
www.amgen.com
Hilton Prague & Hilton Prague Old Town
www.hiltonprague.com
M_P
Bubenik Partners, s.r.o.
www.bubenikpartners.cz
M_SBE
Steelcase SA
www.steelcase.eu
Aspironix s.r.o.
www.aspironix.com
M_SBE
M_C
M_SBE
Hotel Nautilus
www.hotelnautilus.cz
M_SBE
Constellation s.r.o.
www.constellation.cz
M_P
AstraZeneca Czech Republic s.r.o.
www.astrazeneca.cz
M_C
Hotel Paris
www.hotel-paris.cz
M_SBE
Farkasova & Partners s.r.o.
www.farkasovaandpartners.com
M_SBE
Bayer Czech Republic
www.bayer.cz
M_P
Chateau Mcely s.r.o.
www.ChateauMcely.com
M_SBE
GIT Consult Czech, s. r. o.
www.gitconsult.com
M_SBE
BD
www.bd.com
M_C
InterContinental Prague
www.intercontinental.com/prague
HayGroup
www.haygroup.com/cz
M_SBE
Biogen Idec (Czech Republic) s.r.o.
www.biogenidec.cz
M_C
Le Palais Art Hotel Prague
www.lepalaishotel.eu
M_SBE
Hays Czech Republic s.r.o.
www.hays.cz
Boston Scientific Česká republika s.r.o.
www.bostonscientific.com
M_P
Lindner Hotel Prague Castle
www.lindnerhotels.cz
M_SBE
Heidrick & Struggles
www.heidrick.com
Bristol-Myers Squibb
www.bms.com
M_C
Mamaison Hotels & Residences
www.mamaison.com
M_C
Hudson Global Resources, s.r.o.
www.cz.hudson.com
M_C
M_P
M_SBE
M_P
TradeandFinance.eu, s.r.o.
www.tradeandfinance.eu
M_SBE
DuPont CZ s.r.o.
www.dupont.com, www.dupont.cz
M_C
Mandarin Oriental, Prague
www.mandarinoriental.com/prague
M_C
CHANGE PARTNERSHIP
www.changepartnership.cz
M_SBE
TRINITY CORPORATE SERVICES
www.trinitycs.com
M_SBE
Eli Lilly ČR, s.r.o.
www.lilly.com
M_C
M_P
Krauthammer Partners Czech Republic, s.r.o
www.krauthammerpartners.cz
M_SBE
M_C
Marriott Hotels International B.V.,
organizační složka
www.marriottprague.com
Radisson Blu Alcron, Park Inn Prague hotel,
Park Inn by Radisson Hotel Ostrava
www.radissonblu.com/hotel-prague
M_P
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
www.unicreditbank.cz
M_P
GlaxoSmithKline, s.r.o.
www.gsk.cz; www.gsk.com
Western Union Business Solutions
http://cz.business.westernunion.com
M_C
IBI spol. s r.o.
www.ibi.cz
M_SBE
ManpowerGroup
www.manpowergroup.cz
M_P
90
M_P: Corporate Patron Member | M_C: Corporate Member | M_SBE: Small Business Member
91
M_SBE
Oracle Czech s.r.o.
www.oracle.com/cz
M_P
Pedersen & Partners s.r.o.
www.pedersenandpartners.com
M_SBE
R.U.R. Systems s.r.o.
www.rursys.com
M_SBE
Dentons Europe CS LLP, organizační složka
www.dentons.com
M_C
AFSI Europe s.r.o.
www.afsifilters.cz
M_C
Profiles International a.s.
www.profiles.cz
M_SBE
TESCO SW a.s.
www.tescosw.eu
M_SBE
DLA Piper Prague LLP
www.dlapiper.com
M_C
Austin Detonator s.r.o.
www.austin.cz
M_C
Randstad s.r.o.
www.randstad.cz
M_SBE
M_C
Bell Helicopter Textron
www.bh.com
M_C
M_SBE
Dvořák Hager & Partners, advokátní
kancelář, s.r.o.
www.dhplegal.com
M_SBE
Recruit CZ, s.r.o.
www.recruit.cz
VMware International Limited /Czech
& Slovak office
www.vmware.com/cz
M_C
M_P
M_SBE
Giese & Partner, s.r.o.
www.giese.cz
M_SBE
SOPHISTO s.r.o.
www.sophisto.cz
XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o.
www.xerox.cz
Conel s.r.o.
www.conel.cz
M_C
M_P
M_SBE
GLATZOVÁ & Co., s.r.o.
www.glatzova.com
M_SBE
SYNERGIE, s.r.o.
www.syn.cz
Y SOFT Corporation, a.s.
www.ysoft.com
DFK Cab, s.r.o.
www.dfkcabs.eu
M_C
Haškovcová&Co.
www.haskovcova.com
M_SBE
FOXCONN CZ s.r.o.
www.foxconn-gfo.com
M_C
HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS s.r.o.,
advokátní kancelář
www.havelholasek.cz
M_SBE
Halla Visteon Autopal s.r.o.
www.visteon.com
M_C
HEYNINCK & PARTNERS advokáti, s.r.o.
www.heyninck.cz
M_SBE
International Automotive Components
Group s.r.o.
www.iacgroup.com
M_C
JŠK, advokátní kancelář, s.r.o.
www.jsklaw.cz
M_SBE
Knauf Insulation
www.knaufinsulation.cz
Lloyd Coils Europe s.r.o.
www.lloydcoils.eu
M_C
Mavel, a.s.
www.mavel.cz
M_C
MWV Svitavy s.r.o.
www.meadwestvaco.com
M_C
Teamconsult CR s.r.o.
www.teamconsult.cz
M_SBE
Information Technology
Acision Czech Republic s.r.o.
www.acision.com
M_C
Amazon EU Sarl
M_C
AVG Technologies CZ, s.r.o.
www.avg.com
M_C
Capgemini Czech Republic s.r.o.
www.cz.capgemini.com
M_C
CertiCon, a.s.
www.certicon.cz
M_C
Cisco Systems (Czech Republic) s.r.o.
www.cisco.com
M_C
Citrix Systems Inc. | Prague
www.citrix.cz
M_C
Comparex CZ s.r.o.
www.comparex.cz
M_C
Dell Computer s.r.o.
www.dell.com
M_C
Digital Resources a.s.
www.digres.cz
M_SBE
Language Services
Channel Crossings
www.chc.cz
M_SBE
SPĚVÁČEK vzdělávací centrum s.r.o.
www.spevacek.info
M_SBE
theBESTtranslation
www.thebesttranslation.cz
M_SBE
Wall Street English
www.wallstreetenglish.cz
M_SBE
Law Companies
Advokátní kancelář Polverini, Strnad
(Law Firm)
www.ak-ps.eu
M_SBE
Allen & Overy
www.allenovery.com/czechrepublic
M_C
Ambruz&Dark Deloitte Legal s.r.o.,
advokátní kancelář
www.ambruzdark.com
www. deloittelegal.cz
M_C
BADOKH - Kuhn Dostál advokátní kancelář s.r.o.
www.badokh.com
M_SBE
Baker & McKenzie s.r.o., advokátní kancelář
www.bakernet.com
M_C
M_C
Bird & Bird, s.r.o.
www.twobirds.com
M_SBE
Hewlett-Packard s.r.o.
www.hp.com/cz
M_P
bnt attorneys-at-law s.r.o.
www.bnt.eu
M_SBE
IBM Česká republika, spol. s r.o.
www.ibm.com/cz
M_P
bpv Braun Partners s.r.o.
www.bpv-bp.com
M_SBE
Bubník Myslil & Partners, attorneys at law
www.bmpartners.cz
M_SBE
Central European Advisory Group
www.ceag.cz
M_SBE
Global Payments Europe, s.r.o.
www.globalpaymentsinc.com
Infosys BPO s.r.o.
www.infosys.com/bpo
M_SBE
Kentico software s.r.o.
www.kentico.com
M_SBE
MICROSOFT, s.r.o.
www.microsoft.cz
M_P
MIKENOPA a.s.
www.mikenopa.com
M_C
ModusLink Czech Republic s.r.o.
www.moduslink.com
M_C
Motorola Solutions CZ, s.r.o.
www.motorolasolutions.com
M_C
Clifford Chance Prague LLP,
organizační složka
www.cliffordchance.com
M_C
CMS
www.cmslegal.com
M_SBE
ČERMÁK a spol.
www.cermakhorejsmatejka.cz
M_SBE
DELTA legal, advokátní kancelář s.r.o.
www.deltalegal.cz
Kinstellar, s.r.o., advokátní kancelář
www.kinstellar.com
M_SBE
Manufacturing
NEXT-L GROUP s.r.o.
www.next-l.eu
M_C
Kotrlík Bourgeault Andruško, Attorneys
at Law
www.kotrlik.com
M_SBE
Mališ Nevrkla Legal, advokátní kancelář, s.r.o.
www.mn-legal.eu
M_SBE
Opel Southeast Europe LLC
www.opel.cz
M_P
Matzner et al, advokátní kancelář
www.matzner.cz
M_SBE
Pittsburgh Corning CR, s.r.o.
www.foamglas.com
M_C
M_C
Plastipak Czech Republic s. r. o.
www.plastipak.com
M_C
Randl Partners
www.randls.com
M_SBE
Rockwell Automation s.r.o.
www.rockwellautomation.com
M_P
Schaffer & Partner Group
www.schaffer-partner.cz
M_SBE
PETERKA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.
www.peterkapartners.com
Marketing & PR
Schönherr s.r.o.
www.schoenherr.eu
M_C
Donath Business & Media
www.dbm.cz
M_SBE
Squire Patton Boggs
www.squirepattonboggs.com
M_P
Fleishman-Hillard, s.r.o.
www.fleishman.cz
M_SBE
TaylorWessing e|n|w|c advokáti v.o.s.
www.taylorwessing.com
M_C
Grayling Czech Republic, s.r.o.
www.grayling.cz
M_SBE
Hill & Knowlton Strategies
www.hkstrategies.cz
M_SBE
j&n publicity
www.jnpublicity.cz
M_SBE
Vilímková Dudák & Partners
www.vilimkovadudak.cz
M_SBE
Weil, Gotshal & Manges s.r.o.
advokátní kancelář
www.weil.com
M_P
Weinhold Legal, v.o.s. advokátní kancelář
www.weinholdlegal.com
M_C
Media Education CEE, s.r.o.
www.mediaed.cz
M_SBE
White & Case (Europe) LLP,
organizační složka
www.whitecase.com
M_P
Passion Communications s.r.o.
www.passioncomm.com
M_SBE
Southpaw Productions s.r.o.
www.southpawpro.cz
M_SBE
WTS Alfery s.r.o.
www.alferypartner.com
M_SBE
TNS AISA s. r.o.
www.tns-aisa.cz
Weber Shandwick
www.webershandwick.cz
M_C
M_SBE
92
M_P: Corporate Patron Member | M_C: Corporate Member | M_SBE: Small Business Member
Media – Broadcast and
Publishing
Security Services
Fleet Sheet/E.S. Best s. r. o.
www.fleet.cz
M_SBE
Screening Solutions s.r.o.
www.screening-solutions.com
International New York Times
www.inyt.com
M_SBE
Telecommunications
Radio Free Europe/Radio Liberty Inc.
www.rferl.org
M_C
Nonprofit / Foundation
M_SBE
AT&T Global Network Services Czech
Republic, s.r.o.
www.att.com
M_C
CommScope Czech Republic s.r.o.
www.commscope.com
M_C
České Radiokomunikace a.s.
www.radiokomunikace.cz
M_C
American Fund for Czech and Slovak
Leadership Studies
www.uptoyou.cz
M_SBE
M_SBE
Huawei Technologies (Czech) s.r.o.
www.huawei.com
M_P
Forum 2000 Foundation
www.forum2000.cz
M_SBE
T-Mobile Czech Republic a.s.
www.t-mobile.cz
M_P
Společnost pro strategické řízení, inovace
a podnikatelství, o.s.
www.ssrip.cz
Vodafone Czech Republic a.s.
www.vodafone.cz
M_P
Petroleum Industry
ExxonMobil Business Support Center
Czechia s.r.o.
www.exxonmobil.cz
M_C
Private Equity
Genesis Capital s.r.o.
www.genesis.cz
M_SBE
Real Estate
AIG/LINCOLN CZ s.r.o.
www.aiglincoln.cz
M_P
American Appraisal s.r.o.
www.american-appraisal.cz
M_SBE
Avestus Real Estate (Czech Republic) s.r.o.
www.avestusrealestate.com
M_SBE
CBRE s.r.o.
www.cbre.cz
M_C
Transporting, Moving and
Warehousing
Federal Express Czech s.r.o.
www.fedex.com/cz
M_C
Graebel
www.graebel.com
M_C
SCHENKER spol. s r.o.
www.schenker.cz
M_SBE
Team Relocations, s.r.o.
www.teamrelocations.com
M_SBE
UNITED PARCEL SERVICE CZECH REPUBLIC, s.r.o.
www.ups.com
Voerman UTS Prague spol. s r.o.
www.voerman.cz
M_SBE
Travel and Leisure
Casa Serena s.r.o.
www.casaserena.biz
M_SBE
M_SBE
EVENTBOX s.r.o.
www.eventbox.cz
M_SBE
Manghi Czech Republic s.r.o.
www.manghi.cz
M_SBE
Tomera Conference & Incentive s.r.o.
www.tomera.cz
M_SBE
OPTIMAL Facility s.r.o.
www.optimalfacility.eu
M_SBE
Palmer Capital Czech Republic s.r.o.
www.palmercapital.cz
M_SBE
Prague Investments Corporation, s.r.o.
www.pragueinvest.com
Raiffeisen - Leasing, s.r.o.
www.rlre.cz
Wolesale and Retail Trade
3M Česko
www.3M.cz
M_P
AAA AUTO a.s.
www.aaaauto.cz
M_C
M_SBE
MARS CZECH s.r.o.
www.mars.com/czech
M_P
M_C
MICHE CZ s.r.o.
www.kabelkymiche.cz
M_SBE
M_P
Reticulum, a. s.
www.reticulum.cz
M_SBE
SATPO Development, s.r.o.
www.satpo.cz
M_SBE
Vision Development s.r.o.
www.visiondevelopment.cz
M_SBE
Philips Česká republika, s.r.o.
www.philips.cz
Business news portal of AmCham member companies
M_C
Jones Lang LaSalle
www.jll.cz
PASSERINVEST GROUP, a.s.
www.passerinvest.cz
CzechMarketPlace.cz
M_P
Over 6,000 unique visitors and 10,000 visits per month who spend
on average 4 minutes on the site
News | Event Calendar | Research & Studies | Company Overview
Job Offers | Discount Offers | Interviews
Publikaci vydává Americká obchodní komora
v České republice©
Chcete-li nám zaslat připomínky či podněty
k publikaci, máte-li zájem získat více informací
o aktivitách Americké obchodní komory v ČR,
vlastní výtisk publikace či se podílet na přípravě
dalšího vydání, kontaktujte prosím Lucii Vrbovou
na [email protected], +420 733 685 318.
Články a texty zveřejněné v publikaci obsahují
názory autorů a Americká obchodní komora
v České republice za ně nenese zodpovědnost.
DELTA
BUILDING
Anglické verze článků budou zveřejněny na byznys portálu provozovaném Americkou
obchodní komorou v ČR www.czechmarketplace.cz.
COMPLETION IN 12/2014
Where Business Meets Nature
EXCLUSIVE OFFICES AND RETAIL UNITS TO LEASE
BB CENTRUM, PRAGUE 4
•
•
•
•
•
•
•
•
New office project at the BB Centrum in Prague 4
38,300 sq m of rentable space on 8 above-ground storeys
3,000 sq m of retail space on the ground floor of the building
794 parking spaces on 5 underground storeys
2 buildings, aside from being linked on the parterre level, can be also linked at office storey
via a connecting bridge, so that a tenant can be provided with up to 4,500 sq m on a single level
Flexible office space: H-shaped floor plate
Green roof terraces and green areas surrounding the building
International Green Building Cerfitication BREEAM
www.building-delta.cz
Download

best office 2014