Bakalářské dvouoborové studium Latinského jazyka a literatury, Řecké antické filologie a Novořecké filologie na FF UK
Praha.
1
Informace o studijním plánu a výběru kursů
pro první ročník
v akademickém roce 2013–2014.
I. Základní principy studia
Struktura Vašeho studia je dána studijním plánem (viz následující strany této brožury). Jeho
jednotlivé položky se nazývají předměty. Tyto předměty absolvujete tím, že se zapíšete do
konkrétních vypisovaných kursů, jimiž se předměty v daném roce realizují, a splníte atesty (tj.
zkoušky či zápočty), které se k těmto kursům váží. Při volbě kursů je vhodné pamatovat na to, že
nabídka kursů se rok od roku mění (na rozdíl od studijního plánu a jeho předmětů, které zůstávají
stále stejné).
Jednotlivé kursy si volíte tak, abyste postupně během studia
1) absolvovali všechny předměty studijního plánu (tj. úspěšně naplnili všechny jeho
kolonky);
2) získali celkem 180 kreditů za oba obory, tj. 90 kreditů za 1 obor. Pořadí, v němž tak
učiníte, záleží na Vás jen částečně – je ovlivněno jak každoroční nabídkou kursů, tak
zejména skutečností, že pilotní jazykové kurzy ve všech třech oborech je nutno
absolvovat ve stanoveném pořadí.
Dále je podstatné, abyste v prvním roce získali alespoň 30 kreditů v každém oboru a za každý další rok
alespoň 15 kreditů. Pokud tuto podmínku nesplníte, nemůžete být zapsáni do dalšího ročníku a Vaše
studium končí.
Počty kreditů za jednotlivé předměty zjistíte ze studijního plánu, který je součástí této brožury (jen 1.
ročník), nebo z elektronického studijního informačního systému (SIS). Je třeba upozornit na rozdíl
mezi celkovým studijním plánem, umístěným na webových stránkách fakulty
http://www.ff.cuni.cz/FF-8669.html, který přináší přehled všech předmětů, které je třeba absolvovat
během celého studia, a mezi realizací studijního plánu v daném roce, vyvěšenou na stránkách našeho
ústavu a v SISu, Orientujte se podle nově zavedených názvů oborů, tj. Latinský jazyk a literatura
(místo Latina), Řecká antická filologie (místo Starořečtina) a Novořecká filologie (místo
Novořečtina), které lépe reflektují obsah vašich studijních plánů. Na webových stránkách ústavu se
nicméně z úsporných důvodů objevují i kratší názvy.
II. Typy předmětů
Předměty studijního plánu se dělí na 1) povinné, 2) povinně volitelné a 3) volitelné. Zvláštní třídou
povinných předmětů jsou pak předměty tzv. společného základu.
Povinné předměty se realizují každoročně nebo jednou za dva roky jedním kursem či atestací, jejichž
obsah se v jednotlivých letech zásadněji nemění. Ústřední místo mezi povinnými předměty mají
v prvních dvou letech studia kursy z jazyka příslušného oboru (tj. z latiny – starořečtiny –
Bakalářské dvouoborové studium Latinského jazyka a literatury, Řecké antické filologie a Novořecké filologie na FF UK
Praha.
2
novořečtiny). Tyto kursy jsou v prvních čtyřech semestrech studia intenzivní a studijně náročné,
vyžadují pravidelnou přípravu i účast na hodinách. Pro plánování vlastního studia je důležité
vědět, že tyto jazykové kursy patří mezi předměty, které jsou nejen povinné, ale také předepsané pro
určitý ročník – první, druhý, případně třetí. O jaké předměty se jedná a v jakém ročníku je máte
atestovat, zjistíte opět na stránkách ÚŘLS, na výše uvedené adrese http://urls2.ff.cuni.cz/studium,
která slouží jako rozcestník k jednotlivým studijním plánům (a také samozřejmě v SIS).
Na stránce, která se Vám otevře, si vyberete svůj obor a po rozkliknutí se vám zobrazí vždy celkový
studijní plán oboru (v pdf), tak jak je realizován v roce 2013 -2014; obsahuje veškeré povinné a
povinně volitelné předměty pro všechny tři ročníky daného studijního oboru, vyjma kursů společného
základu. Pro vaši lepší orientaci jsou studijní plány prvního ročníku uvedeny také v závěrečné části
tohoto textu.
Některé povinné či povinně volitelné předměty se vyučují jen jednou za dva roky (jedná se např. o
kursy Dějiny řecké antické literatury I-II, Dějiny starověkého Řecka, Antické náboženství a mytologie,
resp. Antická filosofie, Řecké umění a ikonografie); zapisují je proto studenti prvního, druhého, příp.
třetího ročníku v tom akademickém roce, kdy jsou vypsány. Např. pro obor Řecká antická filologie se
v r. 2013–2014 nerealizují předměty Dějiny řecké antické literatury I a Antické náboženství a
mytologie; budou vypsány v následujícím akademickém roce. Naopak se realizují předměty Dějiny
starověkého Řecka a Antická filosofie, které nebudou realizovány v následujícím akademickém roce.
Při naplňování povinně volitelných předmětů lze většinou volit z několika různých kursů, jejichž
nabídka se může rok od roku měnit. Může se stát, že nějaký předmět je povinně volitelný pro jeden
obor, zatímco pro jiný obor je povinný (nebo naopak volitelný).
– viz kursy Řecké umění a ikonografie, resp. Antická filosofie uvedené výše.
Jako volitelný si lze zapsat libovolný kurs z nabídky University Karlovy, doporučujeme nicméně
vybírat především z široké nabídky volitelných kursů našeho ústavu viz
http://urls2.ff.cuni.cz/studium, rubrika Studijní plány – realizace 2013-2014. Přehled o nich získáte
nejsnáze na příslušných webových stránkách ÚŘLS, které obsahují studijní plány s odkazem na
Volitelné kursy a které najdete s pomocí zmíněného rozcestníku. Řadu kursů věnovaných antické či
středověké filosofii, resp. náboženství nabízí také Ústav filosofie a religionistiky FF UK, po
prokliknutí na jednotlivé předměty jejich rozvrhu se zobrazí sylabus kursu; vyplatí se také sledovat
nabídku Ústavu pro klasickou archeologii.
Volitelné kursy si lze zapisovat od samého začátku studia, zejména v I. ročníku je však třeba vybírat s
rozvahou, aby Vám příprava na volitelné kursy nebránila v soustředěném a soustavném studiu
hlavních předmětů, především jazykových kurzů, které na Vás budou klást značné nároky.* Konkrétní
doporučení pro studenty prvních ročníků se obor od oboru liší a jsou uvedena zde na str. 6, 7 a 8 pod
jednotlivými studijními plány.
*
Zápočty či zkoušky z volitelných kursů Vám mohou dopomoci k získání kreditů, kterých lze na konci roku využít jako rezervy pro
případ, že se Vám nepodaří složit některou z povinných atestací. Jako rezervy můžete ovšem uplatnit pouze omezený počet těchto
kreditů, nanejvýš 30 % z předepsaného počtu, a pochopitelně se tím nezbavujete povinnosti chybějící atestace z povinných předmětů
složit. Rezerva v podobě kreditů z volitelných kursů Vám tedy v případě nouze může umožnit zápis do dalšího ročníku, ale poslouží jen
na přechodnou dobu.
Bakalářské dvouoborové studium Latinského jazyka a literatury, Řecké antické filologie a Novořecké filologie na FF UK
Praha.
3
Zvláštní místo mezi volitelnými předměty zaujímají tzv. „malé“ kursy jazyků: kurs latiny pro
starořečtináře a starořečtiny pro latináře. Tyto kursy trvají po čtyři semestry a pro ty studenty, kteří
chtějí ukončit své studium ať už latinského jazyka a literatury, nebo řecké antické filologie pouze
bakalářskou zkouškou, představují jen jednu z položek v nabídce volitelných předmětů. Pokud však
student hodlá pokračovat ve svém studiu na magisterské úrovni, pak je u přijímacích zkoušek znalost
latiny (pro starořečtináře), resp. starořečtiny (pro latináře) vyžadována, a to v rozsahu dvou semestrů
tohoto kursu. Pokud tedy student nezískal znalost jazyka v uvedeném rozsahu jinde, je mu
navštěvování těchto kurzů – ve III. ročníku studia – důrazně doporučeno.
Během studia jste povinni získat atest také ze tří předmětů tzv. Společného základu, platného pro
celou FF UK: z cizího jazyka (v Jazykovém centru FF UK), z tělocviku (na Katedře tělesné výchovy
FF UK) a z filosofie (na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK).
III. Druhy zápisů
Je zapotřebí rozlišovat několik druhů zápisu. Prvním je zápis na universitu, který jste již absolvovali.
Druhým typem je zápis jednotlivých kursů, které budete chtít v daném semestru absolvovat, do
Informačního systému (SIS). Tento zápis se provádí vždy na začátku každého semestru. Třetím typem
zápisu je zápis do dalšího ročníku, který je Vám umožněn, pokud v předchozím roce získáte
dostatečný počet kreditů (v prvním roce 60, v dalších 30).
a. Zápis do elektronického informačního systému (SIS)
Do všech kursů, které budete chtít absolvovat, se musíte elektronicky zapsat dle instrukcí, které jste
obdrželi od studijního oddělení či které může nalézt na adrese www.ff.cuni.cz/FF-1436.html. Zápis
všech kursů pro zimní semestr probíhá ode dne 23. 9. 2013 10 hodin do dne 28. 10. 2013 18 hodin.*
Během této doby se můžete volně z kursů odhlašovat a znovu se do nich zapisovat. Po 28. 10.
nemůžete své zápisy nijak měnit. Dávejte si proto pozor, abyste se opravdu stačili zapsat do všech
kursů, z nichž chcete získat atest. Pokud při získávání atestu nebudete do kursu elektronicky zapsáni,
nebude Vám vyučující moci atest do SIS zapsat, a atest proto nebude platný. V praxi lze sice podobné
případy do určité doby řešit podáním žádosti o dodatečný zápis na studijním oddělení, jde nicméně o
nepříjemnou formální proceduru, jíž je lépe se vyhnout. Doporučujeme proto, abyste si preventivně
zapsali kursy, v nichž můžete získat více kreditů než předepsaných 60 (nesplněné kursy si později
můžete nechat vyškrtnout). Je totiž zapotřebí počítat s tím, že z některých zapsaných kursů se Vám
nepodaří včas (tj. do 21. 9. 2014) získat všechny příslušné atesty.
Zapisování kursů do SIS je zapotřebí věnovat velkou pozornost. Některé kursy jsou totiž v IS
vykazovány v několika různých variantách odpovídajících různým typům studia. Při zápisu si proto
dejte pozor, abyste skutečně zapisovali varianty odpovídající právě Vašemu studijnímu plánu.
V případě nejasností se poraďte s příslušným vyučujícím. U dvousemestrálních kursů je třeba sledovat,
zda je kurs v SIS veden opravdu jako dvousemestrální (v tom případě se do něj zapisujete jen v ZS a
kredity z případného atestu po ZS se Vám započítají jen tehdy, získáte-li atest i v LS), nebo jako dva
*
Pro LS platí termíny od 10. 2. 2014 12:00 do 16. 3. 2014 18:00.
Bakalářské dvouoborové studium Latinského jazyka a literatury, Řecké antické filologie a Novořecké filologie na FF UK
Praha.
4
následné kursy jednosemestrální (v tom případě se zapisujete v ZS i LS a kredity ze ZS Vám budou
započítány, i když LS neabsolvujete).
Do kursů cizího jazyka se zapisujte co nejdříve, neboť mají omezenou kapacitu a některé bývají
zaplněny během několika minut.
b. Zápis předmětů do indexu
Jednotlivé předměty se kromě do SIS zapisují též do indexu. Teoreticky je můžete zapisovat průběžně
v pořadí, v němž budete atesty získávat, pro Vaši orientaci je nicméně výhodné si všechny povinné a
povinně volitelné předměty do indexu nadepsat předem, neboť díky tomu budete mít lepší přehled o
tom, jakou část svého studijního plánu jste již splnili. Při tomto zápisu se řiďte studijním plánem (viz
následující strany této brožury) i SIS.
Volitelné předměty si do indexu pište za předměty povinné a povinně volitelné v pořadí, v jakém z
nich budete získávat atesty.
IV. Důležité informační zdroje, s nimiž je dobré se seznámit a sledovat je:
Webové stránky našeho ústavu http://urls2.ff.cuni.cz/ Nástěnka ústavu na chodbě před
sekretariátem ústavu (místnost č. 146/ Celetná).
•
Webové stránky fakulty (http://www.ff.cuni.cz/).
•
Studijní předpisy a řády (http://www.ff.cuni.cz/FF-120.html).
•
Rozumní studenti vyšších ročníků.
•
S případnými studijními dotazy se obracejte na studijní poradce:
•
pro obor řecká antická filologie (dr. Sylva Fischerová, Ph.D., [email protected]),
•
pro obor latinský jazyk a literatura (doc. Lucie Pultrová, Ph.D., [email protected]),
•
pro obor novořecká filologie (PhDr. Konstantinos Tsivos, Ph.D.,
[email protected]).
V. Knihovna
Studentům ÚŘLS je k dispozici knihovna ÚŘLS sestávající z oddělení klasické filologie a latinské
medievistiky, oddělení starověkých dějin a oddělení novořecké filologie; knihovní řád, stejně jako
množství dalších informací, je uveden na webových stránkách ústavu. V rubrikce KNIHOVNA
http://urls2.ff.cuni.cz/knihovna lze také prokliknout na Centrální katalog Univerzity Karlovy. Studenti
mají přístup i do jiných oborových knihoven FF UK, odkud si mohou půjčovat publikace v souladu s
knihovním řádem příslušných knihoven (ty se mohou částečně lišit). Na stránkách knihovny ÚŘLS je
vyvěšena prezentace o vypůjčování a o fondech v knihovně.
VI. Informační schůzka pro studenty prvního ročníku
Bakalářské dvouoborové studium Latinského jazyka a literatury, Řecké antické filologie a Novořecké filologie na FF UK
Praha.
5
V pondělí 7. října ve 12,30 hodin se bude konat v místnosti č. 147 v Celetné ulici 20 informační
schůzka pro první ročníky, kde budou zodpovězeny vaše případné dotazy.
VII. Studijní plány
Na následujících stranách jsou k nahlédnutí studijní plány pro I. ročníky všech tří bakalářských oborů:
pro I. ročník Latinského jazyka a literatury, pro I. ročník Řecké antické filologie a pro I. ročník
Novořecké filologie. Kromě vlastních studijních plánů si pozorně pročtěte i níže uvedené poznámky.
Studijní plány pro celý program bakalářského cyklu, přehled kursů vyučovaných v tomto
akademickém roce, plány pro tento i pro ostatní ročníky a přehled volitelných kursů najdete na
zmíněných webových stránkách ústavu, tedy na adrese http://urls2.ff.cuni.cz/studium. Tamtéž najdete
také během tohoto týdne odkaz na rozvrh http://urls2.ff.cuni.cz/uploads/messagefiles/rozvrh_zs_201314.pdf, který je mimoto vyvěšen i na nástěnce ÚŘLS. V případě nejasností se obracejte na své
příslušné vyučující nebo na studijní poradce svých oborů.
Je vhodné, abyste pravidelně sledovali rubriku AKTUALITY na webových stránkách ústavu (v
pravém sloupci).
Bakalářské dvouoborové studium Latinského jazyka a literatury, Řecké antické filologie a Novořecké filologie na FF UK
Praha.
6
Studijní plán pro I. ročník bakalářského oboru Latinský jazyk a literatura
POVINNÉ
Kód
ALT100032
ALT100033
ALT100003
ALT100004
ALT100005
ALT100037
ALT100040
ALT100007
ALT100035
ALT100036
ALT100050
Název
Latinský jazyk a četba I
Jazykové cvičení Ia
Jazykové cvičení Ib
Lexikální cvičení a
Lexikální cvičení b
Úvod do latinské lingvistiky
Dějiny římské literatury I
Dějiny antického starověku I
Úvod do studia římské literatury
Úvod do studia
Dějiny římské literatury II
ZS
2+0
0+2
LS
2+0
0+2
0+2
0+2
2+0
2+0
2+0
1+1
1+0
1+1
Atest
Zk
Z
Z
Z
Z
Zk
Z
Zk
Z
Zk
Zk
Kredity
4
2
2
2
2
3
2
4
2
3
4
Vyučující
Bočková
Bočková
Pultrová
Bočková
Pultrová
Pultrová
Kuťáková
Marek
Bažil
Prchlík
Kuťáková
Bakalářské dvouoborové studium Latinského jazyka a literatury, Řecké antické filologie a Novořecké filologie na FF UK
Praha.
7
Studijní plán pro I. ročník bakalářského oboru Řecká antická filologie
POVINNÉ
Kód
AGR100036
AGR100041
AGR100042
AGR100005
AGR100010
AGR100043
AGR100039
AGR100040
AGR100045
AGR100051
Název
Řecký jazyk I
Jazykové cvičení Ia
Jazykové cvičení Ib
Lexikální cvičení
Úvod do lingvistiky
Historicko-metodologický seminář
Literárně-teoretický seminář
Základy filolog. práce a mytolog. minimum
Dějiny starověkého Řecka
Antická filosofie
ZS
2+0
0+2
LS
2+0
0+2
0+2
1+1
0+2
0+2
1+1
2+0
1+1
Atest
Zk
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z,Zk
Zk
Z
Kredity
5
2
1
2
2
2
2
4
5
2
Poznámky ke studijnímu plánu I. ročníku bakalářského oboru řecká antická filologie:
1.
Zkouška z předmětu Řecký jazyk I předpokládá složení zápočtů z Jazykového cvičení Ia a Ib
a z Lexikálního cvičení.
2.
Dějiny řecké antické literatury I, Dějiny starověkého Řecka, Antické náboženství a mytologie, Antická
filosofie jsou předměty, které se nevyučují každoročně, jen jednou za dva roky. Zapisují je proto studenti I. nebo II.
ročníku ve školním roce, kdy jsou vypsány. Z uvedených kurzů se v akademickém roce 2013–2014 nevyučují
Dějiny řecké antické literatury I a Antické náboženství a mytologie.
3.
Doporučujeme, aby si každý student vybral 1-2 volitelné předměty dle svého zájmu, např. Odborná exkurze
(pořádá ÚKAR).
Vyučující
Muchnová
Muchnová
Muchnová
Muchnová
Muchnová
Souček
Fischerová
Souček
Souček
Rytíř
Bakalářské dvouoborové studium Latinského jazyka a literatury, Řecké antické filologie a Novořecké filologie na FF UK
Praha.
8
Studijní plán pro I. ročník bakalářského oboru novořecká filologie
POVINNÉ
Kód
ANR200001
ALINUVOD1
ANR200004
ANR200030
ANR200032
ANR200033
ANR200031
ANR200008
DOPORUČENÉ
VOLITELNÉ
Kód
ANRV00030
ANRV00014
ANRV00015
ANRV00023
ANRV00031
1.
Název
Úvod do studia novořečtiny
Úvod do lingvistiky
Novořecká kultura a společnost
Novořecký jazyk I
Úvod do studia literatury
Novodobé dějiny Řecka
Novořecký jazyk II
Novořecká konv. I (Synomilies sta ell.)
Název
Úvod do východního křesťanství
Počátky evropské literární tradice
Počátky evropské literární tradice
Literární seminář
(nutná schopnost číst a rozumět)
Kultura současného Řecka (Politistiko pamorama)
(nutná schopnost číst a rozumět)
ZS
LS
1+0
2+0
1+1
2+2
0+2
1+1
2+2
0+2
ZS
2+0
2+0
2+0
LS
0+2
1+1
Poznámka ke studijnímu plánu I. ročníku bakalářského oboru novořecká filologie:
Z volitelných předmětů si studenti podle svého uvážení vyberou 1–2 předměty.
Atest
Z
Zk
Zk
Zk
Z
Zk
Zk
Z
Kredity
2
3
3
4
2
3
4
2
Vyučující
Šípová
Friedová
Tsivos
Vořechovská
Fischerová
Tsivos
Vořechovská
Tsivos
Atest
Z
Z
Zk
Z
Kredity
3
2
4
2
Vyučující
Milko
Fischerová
Fischerová
Šípová
Z
2
Tsivos
Download

Praktická příručka pro studenty I. ročníků.