Témata doktorských disertačních prací pro akademický rok 2015/2016
schválená oborovými radami
Obor ARCHITEKTURA
Ústav stavitelství
1. Koncept energeticky úsporných budov a jeho vliv na architektonickou tvorbu
Tvorba mikroklimatu v budovách je jednou z úkolů současné architektonické tvorby, kdy nové požadavky na
stavby nabízí nová architektonická řešení, užití technologií i materiálů. Tento trend se rovněž odráží v oblasti
vlastní tvorby projektu, kdy architekt má stále méně času na zamyšlení, sebereflexi zpětné vyhodnocení
návrhu.
Školitel: doc.Ing.Miloslav Meixner,CSc.
Pomocný školitel: doc.Ing.arch.Josef Hrabec,CSc.
Forma: prezenční - kombinovaná
2. Determinanty průsvitných prvků historických budov v architektonickém návrhu
Problematika výměny výplní okenních otvorů v historických budovách s ohledem na současné požadavky
nabízí nová architektonická řešení. Vyhodnocení a determinanty aplikace transparentních prvků a jejich vliv na
utváření architektonického návrhu.
Školitel: doc.Ing.Miloslav Meixner,CSc.
Pomocný školitel: doc.Ing.arch.Josef Hrabec,CSc.
Forma: prezenční – kombinovaná
3. Prostředí budov a iontové mikroklima budov v architektonickém návrhu
Architekti při architektonickém navrhování stále častěji nachází inspiraci v nových konstrukcích a
technologiích, ale také v tradičních principech a materiálech. Již v návrhu budovy může architekt značně
ovlivnit mikroklima budov vhodným výběrem materiálů a konstrukcí, ploch a také způsobem větrání. S
ohledem na trvale udržitelný rozvoj, může iontové mikroklima být také indikátorem zdravého životního
prostředí a může mít významný vliv na zdraví a psychickou pohodu.
Školitel: doc.Ing.Miloslav Meixner,CSc.
Forma: prezenční - kombinovaná
4. Konfrontace strukturálních principů tradiční a soudobé architektury
Studium se zabývá odkazem bohatého kulturního dědictví éry baroka, která se silně vepsala do podoby
kulturní krajiny jihomoravského pohraničí.
Cílem práce je popis tradičních konstrukčních prvků historických staveb jihomoravského pohraničí a jejich
transformace do současných konstrukčně – technických postupů v případě obnovy a rekonstrukce památkově
chráněných objektů ve zkoumané lokalitě.
Studium bude provázáno s projektem identifikace a interpretace vzniku, podoby a proměny barokní kulturní
krajiny Jihomoravského pohraničí (NAKI DF 13P01OVV019).
Školitel: doc.Ing.Monika Petříčková,Ph.D.
Pomocný školitel: Ing.arch.Jan Foretník,Ph.D., Ing.arch.Bc.A. Barbora Ponešová,Ph.D.
Forma: prezenční
Ústav teorie
5. Ornamentika digitální architektury
V dějinách architektury se každý z historických slohů vyznačoval specifickou ornamentikou. Disertační práce
by měla tuto tezi obhájit na základě analýzy formálních projevů současné tzv. digitální architektury.
Školitel: doc.Ing.arch.Jan Hrubý,CSc.
Forma: prezenční
Ústav navrhování
6. Evropská nádraží
Vývoj typologie, nástroj urbanizace po roce 1990. V poslední době dochází k přestavbě nádraží (Vídeň, Linc,
Londýn, Berlín) a proměně typologie železničního nádraží z jasné struktury jednoúčelové stavby
devatenáctého století do dnešní polyfunkční typologie integrované se strukturou urbanizovaného území.
Analýza současného stavu, proměna významu nádraží pro ekonomický rozvoj území.
Školitel: prof.Ing.arch.Petr Pelčák
Forma: prezenční
7. Nové evropské kostely po II. vatikánském koncilu
Druhý vatikánský koncil významně změnil liturgii a chápání sakrálního prostoru. Koncilová reforma liturgie
přinesla mnoho zásadních změn. Cílem práce bude zdokumentovat a v širším kontextu srovnat přístupy v
tvorbě sakrálního prostoru nových evropských sakrálních staveb.
Školitel: prof.Ing.arch.Petr Pelčák
Forma: prezenční
8. Nové trendy navrhování sportovních zařízení
Doktorandská práce má prověřit kvalitativně nový přístup k navrhování sportovních zařízení zaměřeného na
požadavky udržitelné výstavby.
Školitel: prof.Ing.arch.Hana Urbášková,Ph.D.
Forma: prezenční – kombinovaná
9. Spojení rozvojových záměrů města se záchranou průmyslové dědictví
Práce by měla přinést odpověď na otázku zda-li a jak je možné spojit záchranu ohroženého průmyslového
dědictví s udržitelným rozvojem města. Koncept revitalizace opuštěných průmyslových areálů a jejich objektů,
význam jejich lokalizace ve městě, aktéři záchrany a nového využití průmyslového dědictví.
Studium úspěšných zahraničních příkladů i nových trendů „Jak může vztah kultury a území, lokálních a
regionálních reprezentantů vyvést Evropu s krize?“
Školitel: prof.Ing.arch.Helena Zemánková,CSc.
Forma: prezenční - kombinovaná
Obor URBANISMUS
Ústav teorie
10. Problémy české architektury a urbanismu 1900-1950
Doktorandská práce bude prověřovat a zkoumat dílčí nebo komplexní pohledy na českou architekturu,
urbanismus a teorii v období 1. poloviny XX. století, v rámci mezinárodního kontextu.
Školitel: prof.Ing.arch.Vladimír Šlapeta,DrSc.
Forma: prezenční
11. Architektura a urbanismus v Československu po roce 1945
Doktorandská práce bude zaměřena k prozkoumání doposud méně známých skutečností, souvislostí a
konfliktů v architektuře 2. poloviny XX. století, v rámci mezinárodního kontextu.
Školitel: prof.Ing.arch.Vladimír Šlapeta,DrSc.
Forma: prezenční
12. Obraz obytných kolonií města Brna
Historické obytné kolonie měly vliv na utváření urbanistického a architektonického rázu města Brna. Jejich
odkaz má vliv i na soudobý obraz města.
Školitel: prof.Ing.arch.Jan Koutný,CSc.
Forma: prezenční – kombinovaná
13. Význam a úloha veřejných prostranství malých měst
Veřejná prostranství (především náměstí) malých měst byla v minulosti hlavním těžištěm jejich aktivit a
výrazem jejich vitality. V průběhu 20. století byl vývoj těchto měst mnohdy poznamenán pro ně nepříznivým
vývojem procesu urbanizace, což mělo často negativní dopad na jejich vývoj. Úkolem disertační práce bude
zjistit, jakou roli mohou veřejná prostranství sehrát v procesu obnovy, revitalizace a rozvoje malých měst.
Školitel: prof.Ing.arch.Jan Koutný, CSc.
Forma studia: prezenční – kombinovaná
14. Vliv extrémního počasí na rozvoj současných sídel
Důsledky extrémního počasí – povodně (resp. sucha) historicky ovlivňovaly rozvoj našich sídel. Projevy
extrémního počasí za poslední dvě desetiletí vyvolávají aktuální potřebu charakterizovat urbanistický rozvoj,
který by co nejvíce eliminoval rizika plynoucí z těchto jevů.
Pozn.: školitel je členem řešitelského kolektivu navrhovaného evropského výzkumného projektu Climate
Change Resilience, Strategic challenges and tools
Školitel: doc.Ing.arch.Maxmilian Wittmann,Ph.D.
Forma: prezenční
Ústav navrhování
15. Urbánní strategie a taktiky transformace postindustriálních území evropských měst
Témata postindustriálních měst, zejména jejich obnovy, přestavby, kultivace a recyklace území jsou společná
pro většinu evropských měst, jejichž dynamický růst byl převážně podporován a rozvíjen na industriální bázi.
Jako řada jiných evropských měst, jejichž rozvoj byl urychlován expanzí průmyslu, mají také česká a moravská
města obdobný scénář svého reálného rozvoje. Teorie plánování rozvoje měst, urbanismus jako komplexní
disciplína se nastalé situaci postindustriálního rozvoje měst také přizpůsobuje. Aktuální urbánní strategie a
taktiky pro obnovu, transformaci a recyklaci území po průmyslu, vycházející z principů udržitelnosti, jsou již
úspěšně aplikovány v řadě evropských měst.
Srovnání úspěšných modelů transformace postindustriálních území ve vybraných městech střední Evropy a
jejich kritické hodnocení bude předmětem zkoumání. Cílem disertační práce je rámcově stanovit podmínky pro
reálnou aplikaci podobných strategií a taktik pro postindustriální města v ČR.
Školitel: doc.Ing.arch.Karel Havliš
Forma: prezenční – kombinovaná
16. Obnova města – urbánní strategie bydlení v centrech měst
Globální změny a urychlení rozvoje světa vyvolává změny demografických, sociálních a ekonomických poměrů
rozvoje měst. Novým fenoménem v některých evropských městech je snižující se potenciál bydlení v centrech
měst. Bydlení ve městě je základní funkční složkou města, determinující jeho smysl. Obnovení významu
centra města znamená především hledat novou kvalitu městského bydlení. Úspěšné příklady měst z kulturního
prostoru Střední Evropy, která aplikovala principy kompaktního města a udržitelného urbanismu, budou
zdrojem kritického hodnocení. Nosným tématem disertační práce je hledání aktuální urbánní strategie pro
návrat bydlení do center našich měst.
Školitel: doc.Ing.arch.Karel Havliš
Forma: prezenční – kombinovaná
17. Revitalizace církevních areálů
Součástí našich obcí jsou relativně rozsáhlé církevní areály a stavby. Z důvodů dlouhodobého úbytku aktivních
věřících i nedávné restituce majetků nejsou některé z nich optimálně využity. Mnohé se nacházejí ve
významných polohách uvnitř našich měst, a jejich potenciál možného uplatnění v životě sídla je proto velký. V
rámci tématu bude zkoumáno jak jejich historické podhoubí, tak i možnosti nového využití.
Školitel: doc.Ing.arch.Dr.Gabriel Kopáčik
Forma: prezenční – kombinovaná
18. Hodnocení kvality veřejných prostranství
Dnešní města a jejich veřejná prostranství jsou vystavena měnícím se společenským požadavkům. Jak
hodnotit míru naplnění těchto potřeb ve veřejně přístupných prostorách dnešních měst? Vyhovují nám z tohoto
pohledu více klasická evropská města nebo města moderní? Jak postupovat při přestavbě a zvelebování
těchto míst?
Školitel: doc.Ing.arch.Dr. Gabriel Kopáčik
Forma studia: prezenční – kombinovaná
19. Prázdný prostor měst jako potenciál jejich rozvoje
Nospace - neměsto - nemísto - urbánní lada - proluky a další prázdné plochy ve městě, nevyužívané tak jak by
mohly, nesloužící plně obyvatelům ani návštěvníkům, jsou častým problémem mnohých evropských měst. Jak
opět plnohodnotně zapojit tato místa do organismu města?
Školitel: doc.Ing.arch.Dr. Gabriel Kopáčik
Forma studia: prezenční – kombinovaná
20. Efektivní aplikace protipovodňových opatření v územním plánování
Územní plány a vyhlášky determinují možnost rozvoje a výstavby v záplavových územních. Záplavy ale
nehrozí pouze z velkých vodních toků a realizace protipovodňových opatření nemusí být dostatečnou
ochranou. Praxe prokazuje, že stejným problémem jsou přívalové deště a neschopnost retence v krajině i
zastaveném území. Jak se tedy mohou rozvíjet města reagující na klimatické změny v přírodě?
Školitel je na FA VUT v Brně vedoucím řešitelského kolektivu navrhovaného evropského výzkumného projektu
Climate Change Resilience, strategic challenges and tools.
Školitel: Ing.arch.Luboš Františák, Ph.D.
Forma: prezenční
Download

Témata doktorských disertačních prací pro akademický rok 2015