Vstupní manuál
[Česká pojišťovací agentura a.s.]
ČESKÁ POJIŠŤOVACÍ AGENTURA A.S., B 1915 VEDENÁ U KRAJSKÉHO SOUDU V ÚSTÍ N/LOBCHODNÍ REJSTŘÍK ČPA
A.S--ČESKÁ POJIŠŤOVACÍ AGENTURA PROFI S.R.O., C 29415 VEDENÁ U KRAJSKÉHO SOUDU V ÚSTÍ N/LOBCHODNÍ REJSTŘÍK
PROFI S.R.O
Říjen 27, 2013
Autor: Lenka Vápeníková
Vstupní manuál - Česká pojišťovací agentura a.s.
27. října 2014
MANUÁL ČPA
VEŠKERÉ INFORMACE UVEDENÉ STRUČNĚ V TOMTO MANUÁLU, JSOU NÁSLEDNĚ SOUČÁSTÍ
VSTUPNÍHO ŠKOLENÍ/KONZULTACE NOVÉHO OBCHODNÍKA, KTERÉ PROBĚHNE DO 14 DNŮ OD
PODPISU SMLOUVY O SPOLUPRÁCI.
PROGRAM MATKA
VLASTNÍ SOFTWARE SPOLEČNOSTI, KTERÝ SLOUŽÍ KE SPRÁVĚ KMENE POJISTNÝCH SMLUV KAŽDÉHO
OBCHODNÍKA.
FUNGUJE OFF-LINE, TZN. ŽE JE VÁM K DISPOZICI VE VAŠEM PC I BEZ PŘIPOJENÍ NA INTERNET.
AKTUALIZACE DAT V PROGRAMU PROBÍHÁ CCA 1X TÝDNĚ.
UMOŽŇUJE MIMO JINÉ:
NAHLÍŽENÍ DO VÁMI UZAVŘENÝCH SMLUV (DIGITÁLNÍ ARCHIV)
SLEDOVÁNÍ PLATEB, UPOMÍNEK, POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ A ZÁNIKŮ POJISTNÝCH SMLUV
CROSSSELLING VLASTNÍHO KMENE
VEŠKERÉ DOSTUPNÉ STATISTKY LZE EXPORTOVAT DO KLASICKÝCH .XLS SOUBORŮ A DÁLE S NIMI
PRACOVAT
Česká pojišťovací agentura a.s., B 1915 vedená u Krajského soudu v Ústí n/LObchodní rejstřík ČPA a.s--Česká pojišťovací agentura PROFI s.r.o.,
C 29415 vedená u Krajského soudu v Ústí n/LObchodní rejstřík Profi s.r.o |
1
Vstupní manuál - Česká pojišťovací agentura a.s.
27. října 2014
SEGMENTACE KLIENTŮ
VŠICHNI KLIENTI ČPA JSOU ROZDĚLENI DO 5 KATEGORIÍ PODLE VÝŠE POJISTNÉHO U SMLUV, KTERÉ UZAVŘELI
S POJIŠŤOVNAMI PROSTŘEDNICTVÍM ČPA:
VIP – NAD 500 TIS. ROČNÍHO KMENOVÉHO POJISTNÉHO
A – 100 AŽ 500 TIS. KČ
B – 50 AŽ 100 TIS. KČ
C – 10 AŽ 50 TIS. KČ
D – DO 10 TIS. KČ
DLE TÉTO SEGMENTACE SE NÁSLEDNĚ ŘÍDÍ PROGRAM PÉČE O KLIENTA - SERVIS ZE STRANY ČPA, KTERÝ
DOPLŇUJE STANDARDNÍ SERVIS OBCHODNÍKA
REKLAMACE KLIENTŮ
REKLAMACE A STÍŽNOSTI MOHOU KLIENTI POSÍLAT NA
EMAILOVOU ADRESU:
[email protected]
POŠTOU NA ADRESU:
ČESKÁ POJIŠŤOVACÍ AGENTURA A.S.
DLOUHÁ 3458/2A
40001 ÚSTÍ NAD LABEM
Česká pojišťovací agentura a.s., B 1915 vedená u Krajského soudu v Ústí n/LObchodní rejstřík ČPA a.s--Česká pojišťovací agentura PROFI s.r.o.,
C 29415 vedená u Krajského soudu v Ústí n/LObchodní rejstřík Profi s.r.o |
2
Vstupní manuál - Česká pojišťovací agentura a.s.
27. října 2014
INTERPORTÁL ČPA
INTERPORTÁL NALEZNETE NA WEBOVÉ ADRESE
HTTP://INTERPORTAL.CESKA-POJISTOVACI-AGENTURA.CZ/
MÁTE KDYKOLI A KDEKOLI PŘEHLEDNĚ K DISPOZICI VEŠKERÉ INFORMACE
Potřebné odkazy na Interportál
•
•
•
•
•
Kompletní přehled článků našich obchodních partnerů
Centrální sklad dokumentů
Přehled školení
Profily kolegů a produktových specialistů
Zaslání zapomenutého už. jména nebo hesla
Česká pojišťovací agentura a.s., B 1915 vedená u Krajského soudu v Ústí n/LObchodní rejstřík ČPA a.s--Česká pojišťovací agentura PROFI s.r.o.,
C 29415 vedená u Krajského soudu v Ústí n/LObchodní rejstřík Profi s.r.o |
3
Vstupní manuál - Česká pojišťovací agentura a.s.
27. října 2014
PROJEKT RODINA
JEDNÁ SE O FINANČNÍ ANALÝZU FYZICKÝCH OSOB, KTERÁ MÁ ZA CÍL STANOVIT POTŘEBY KLIENTA A PODLE
NICH URČIT POJISTNOU OCHRANU
PRO NOVÁČKY JE PŘI PRODEJI MOŽNÉ ČERPAT Z PŘÍRUČKY PRO OBCHODNÍKY
SUPERAUTO
-
OBCHODNÍ NÁSTROJ SLOUŽÍCÍ KE SBĚRU ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ O MOTOROVÉM VOZIDLE, KTERÉ
KLIENT POŽADUJE POJISTIT
PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ KONKURENČNÍ NABÍDKY U JIŽ POJIŠTĚNÉHO VOZIDLA
JEDNÁ SE O JEDNODUCHÝ POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ, KTERÝ JE K DISPOZICI JAK V PAPÍROVÉ, TAK
ELEKTRONICKÉ PODOBĚ.
OBCHODNÍCI JEJ MOHOU VOLNĚ DISTRIBUOVAT (NAPŘ. HROMADNĚ MAILEM)
„PRODUKT“ MŮŽE DISTRIBUOVAT I NECERTIFIKOVANÝ OBCHODNÍK.
Česká pojišťovací agentura a.s., B 1915 vedená u Krajského soudu v Ústí n/LObchodní rejstřík ČPA a.s--Česká pojišťovací agentura PROFI s.r.o.,
C 29415 vedená u Krajského soudu v Ústí n/LObchodní rejstřík Profi s.r.o |
4
Vstupní manuál - Česká pojišťovací agentura a.s.
27. října 2014
VÝKAZY PRODUKCE
-
VÝKAZ PŘEDLOŽENÉ PRODUKCE OBDRŽÍ OBCHODNÍK V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ
DLE VÝKAZU PROBÍHÁ KONTROLA ODEVZDANÝCH SMLUV, PRO OBCHODNÍKY JE TEDY VÝKAZ
ZÁROVEŇ DOKLADEM O ODEVZDÁNÍ SMLOUVY
VÝKAZY ZAKLÁDÁME, OBCHODNÍK MŮŽE DO VÝKAZŮ KDYKOLIV NAHLÉDNOUT, DOHLEDAT PS
APOD.
VÝKAZ ODEVZDÁVÁME VŽDY V PONDĚLÍ DOPOLEDNE, V PŘÍPADĚ KONCE MĚSÍCE JSOU
OBCHODNÍCI INFORMOVÁNI EMAILEM O JINÉM TERMÍNU.
DO VÝKAZU NEZAPOMEŇTE UVÉST EMAIL A TELEFON NA KLIENTA.
POVINNÉ INFORMACE PRO KLIENTY PODLE § 21 ZÁKONA Č. 38/2004 SB.
DLE ZNĚNÍ § 21 ZÁKONA Č. 38/2004 SB. JE NEZBYTNÉ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY KLIENTOVI PÍSEMNĚ SDĚLIT
POVINNÉ INFORMACE UVEDENÉ V TOMTO PARAGRAFU ZÁKONA O POJIŠŤOVACÍCH ZPROSTŘEDKOVATELÍCH.
ČPA MÁ VLASTNÍ FORMULÁŘE PRO VŠECHNY TYPY POJIŠTĚNÍ (PŘÍLOHA Č. 6), PRO KTERÉ JE TOTO
POŽADOVÁNO.
ZPROSTŘEDKOVATELSKÝ KANÁL
NA ZÁKLADĚ UZAVŘENÉ ZPROSTŘEDKOVATELSKÉ SMLOUVY VYPLÁCÍ ČPA SUBJEKTU, KTERÝ DODAL „TIP“ NA
KLIENTA, PEVNĚ STANOVENÝ PODÍL Z PROVIZE VYPLACENÉ POJIŠŤOVNOU A TO PO CELOU DOBU PLATNOSTI
POJISTNÉ SMLOUVY.
ZPROSTŘEDKOVATELSKOU SMLOUVU MŮŽE S ČPA UZAVŘÍT:
STÁVAJÍCÍ OBCHODNÍK ČPA, KTERÝ NEMÁ ZÁJEM SJEDNÁVAT VŠECHNY TYPY POJIŠTĚNÍ A VYUŽIJE
TOHOTO KANÁLU POUZE K PŘEDÁNÍ TIPU
JAKÝKOLI SUBJEKT (NAPŘ. OPRAVCE AUTOMOBILŮ), KTERÝ MÁ ZÁJEM ZA PEVNÝ PODÍL NA
PROVIZI NA PŘEDÁVÁNÍ TIPŮ
KONKRÉTNÍ OBCHODNÍK SI TAK MŮŽE VYTVÁŘET VLASTNÍ SÍŤ TIPAŘŮ
VEDOUCÍ OBCHODNÍK
KAŽDÝ OBCHODNÍK V ČPA SE MŮŽE STÁT VEDOUCÍM OBCHODNÍKEM A BUDOVAT SI VLASTNÍ OBCHODNÍ TÝM.
V ČPA MÁ VYTVOŘENY PODMÍNKY PRO JEHO ROZVOJ, PODPORU A MOTIVACI
CALL CENTRUM
ČPA PROVOZUJE VLASTNÍ CALL CENTRUM, JEHOŽ HLAVNÍMI ČINNOSTMI JSOU:
NÁBOR NOVÝCH OBCHODNÍKŮ
SJEDNÁVÁNÍ SCHŮZEK S KLIENTY PRO OBCHODNÍKY ČPA
CROSSSELLING VLASTNÍHO KMENE PRO OBCHODNÍKY ČPA
UPOMÍNÁNÍ DLUŽNÝCH POJISTNÝCH SMLUV
Česká pojišťovací agentura a.s., B 1915 vedená u Krajského soudu v Ústí n/LObchodní rejstřík ČPA a.s--Česká pojišťovací agentura PROFI s.r.o.,
C 29415 vedená u Krajského soudu v Ústí n/LObchodní rejstřík Profi s.r.o |
5
Vstupní manuál - Česká pojišťovací agentura a.s.
27. října 2014
LIDÉ V ČPA
VŠICHNI OBCHODNÍCI MAJÍ K DISPOZICI SERVISNÍ A OBCHODNÍ PODPORU.
-
KAMIL DLOUHÝ – OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI
ROSTISLAV PECH - PROVIZE
LENKA VÁPENÍKOVÁ – VEDOUCÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘE
LIBOR STEJSKAL – VEDOUCÍ ZÁKAZNICKÉHO CENTRA, START MANAGER
PETR JELÍNEK – AUTOPOJIŠTĚNÍ A MAJETEK
JOSEF HÁJEK – PODNIKATELÉ A PRŮMYSL
MARIE SVOBODOVÁ – PODNIKATELÉ A PRŮMYSL
MARCELA DLOUHÁ - ADMINISTRATIVA
MICHAELA KUBÍKOVÁ – NAVOLÁVÁNÍ KLIENTŮ
KATEŘINA PENKEROVÁ – NAVOLÁVÁNÍ KLIENTŮ
JAN JIRUŠKA – LIKVIDACE
SOUTĚŽE
ČPA PRO PODPORU SVÝCH OBCHODNÍKŮ ORGANIZUJE VE SPOLUPRÁCI S POJIŠŤOVNAMI ŘADU MOTIVAČNÍCH
SOUTĚŽÍ A ZÁJEZDŮ.
ŠKOLENÍ PRODUKTŮ
VE SPOLUPRÁCI SE ŠKOLITELI Z JEDNOTLIVÝCH POJIŠŤOVEN PRO VÁS ORGANIZUJEME DLE VAŠICH POŽADAVKŮ
ŠKOLENÍ JEDNOTLIVÝCH PRODUKTŮ
NABÍDKY NA JEDNOTLIVÁ ŠKOLENÍ JSOU ZADÁVÁNA NA INTERPORTÁL
KLUB ČPA
JE PRO REGISTROVANÉ ČLENY. ADRESA : KLIENT.CESKA-POJISTOVACI-AGENTURA.CZ
KLIENTI ČPA MAJÍ MOŽNOST BEZPLATNÉHO ČLENSTVÍ V KLUBU A VYUŽÍVAT:
PROPAGACE VLASTNÍ FIRMY (OSOBY) V KYBERPROSTORU
V PŘÍPADĚ VIP ČLENA AKTIVNÍ MOŽNOST ADMINISTRACE
MOŽNOST ZÍSKAT ZAJÍMAVÉ OBCHODNÍ KONTAKTY
SOUTĚŽ O POJISTNÉ NA ROK ZDARMA
Česká pojišťovací agentura a.s., B 1915 vedená u Krajského soudu v Ústí n/LObchodní rejstřík ČPA a.s--Česká pojišťovací agentura PROFI s.r.o.,
C 29415 vedená u Krajského soudu v Ústí n/LObchodní rejstřík Profi s.r.o |
6
Vstupní manuál - Česká pojišťovací agentura a.s.
27. října 2014
KODEX ETIKY OBCHODNÍKŮ
-
-
-
-
ŘÁDNĚ A SVĚDOMITĚ REPREZENTUJÍ ČPA A POJIŠŤOVNICTVÍ JAKO CELEK
VYVARUJÍ SE VŠECH ČINNOSTÍ, KTERÉ VYTVÁŘEJÍ KONFLIKT ZÁJMŮ ČPA SE ZÁJMY POJIŠŤOVEN
PRO KTERÉ JSOU ČINNÍ
ZACHOVÁVAJÍ MLČENLIVOST O SKUTEČNOSTECH, O NICHŽ SE DOVĚDĚLI PŘI SVÉ ČINNOSTI V
POJIŠŤOVNICTVÍ
DODRŽUJÍ MLČENLIVOST O OSOBNÍCH ÚDAJÍCH KLIENTŮ, OBCHODNÍM TAJEMSTVÍ A TO I PO
SKONČENÍ SVÉ ČINNOSTI V ČPA
SVÉHO POSTAVENÍ NESMÍ ZNEUŽÍT K PŘIJÍMÁNÍ NEBO VYŽADOVÁNÍ FINANČNÍCH ČI VĚCNÝCH
VÝHOD PRO SEBE A STEJNĚ TAK NESMÍ SVÉHO POSTAVENÍ VYUŽÍT K NABÍZENÍ ČI POSKYTOVÁNÍ
OBDOBNÝCH VÝHOD
POSTUPUJÍ VŽDY TAK, ABY NEPOŠKODILI ZÁJMY ČPA A JEJÍ DOBRÉ JMÉNO
V ZÁJMU ZVYŠOVÁNÍ SVÝCH PROFESNÍCH ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ SOUSTAVNĚ PEČUJÍ O SVÉ
VZDĚLÁVÁNÍ
OBCHODNÍCI ČPA VE VZTAHU KE KLIENTŮM RESPEKTUJÍ ZEJMÉNA NÁSLEDUJÍCÍ ZÁSADY:
UPLATŇUJÍ ZDVOŘILÝ A KOREKTNÍ PŘÍSTUP KE VŠEM KLIENTŮM
OBCHODNÍ JEDNÁNÍ VEDOU V SOULADU S OBCHODNÍMI ZÁJMY ÚČASTNÍKŮ BEZ JAKÉKOLI
PŘEDPOJATOSTI ČI ZVÝHODŇOVÁNÍ.
NEDÁVAJÍ PŘEDNOST SVÝM ZÁJMŮM PŘED ZÁJMY KLIENTA
JSOU POVINNI SVOJI ČINNOST VYKONÁVAT S ODBORNOU PÉČÍ, CHRÁNIT ZÁJMY SPOTŘEBITELE,
ZEJMÉNA NESMÍ KLIENTŮM UVÁDĚT NEPRAVDIVÉ, NEDOLOŽENÉ, NEÚPLNÉ, NEPŘESNÉ, NEJASNÉ
NEBO DVOJSMYSLNÉ ÚDAJE A INFORMACE, A NEBO ZAMLČET ÚDAJE O CHARAKTERU A
VLASTNOSTECH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB.
NESMÍ KLIENTOVI POSKYTOVAT NEOPRÁVNĚNÉ VÝHODY FINANČNÍ, MATERIÁLNÍ ČI
NEMATERIÁLNÍ POVAHY
NESJEDNÁVAJÍ POJIŠTĚNÍ S KLIENTY, KTEŘÍ PROJEVUJÍ SPEKULATIVNÍ ZÁMĚR
POJIŠŤOVACÍ AGENT / POJIŠŤOVACÍ MAKLÉŘ
-
-
U ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY (ČNB) JE ČPA REGISTROVÁNA JAKO POJIŠŤOVACÍ AGENT (PA) A
POJIŠŤOVACÍ MAKLÉŘ (PM)
POJIŠŤOVACÍ AGENT JEDNÁ JMÉNEM POJIŠŤOVNY S KLIENTEM A UZAVÍRÁ S NÍM PŘÍMO
POJISTNOU SMLOUVU, KTEROU PODEPISUJE
TENTO TYP OBCHODU JE BĚŽNÝ V OBČANSKÉM POJIŠTĚNÍ NEBO NAPŘ. V POJIŠTĚNÍ VOZIDEL
POJIŠŤOVACÍ MAKLÉŘ UZAVÍRÁ S KLIENTEM PLNOU MOC, NA JEJÍMŽ ZÁKLADĚ NÁSLEDNĚ
S POJIŠŤOVNOU POMOCÍ TZV. POPTÁVEK PŘIPRAVUJE NABÍDKY OD JEDNOTLIVÝCH POJIŠŤOVEN
K VYHOTOVENÍ POPTÁVEK VÁM JE K DISPOZICI POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ A PŘÍPADNÉ
KONZULTACE S PRACOVNÍKY ČPA SPECIALIZUJÍCÍMI SE NA PODNIKATELSKÁ RIZIKA
POPTÁVKY OBCHODNÍK NA ZÁKLADĚ SVÝCH ZNALOSTÍ VYHODNOTÍ A DOPORUČÍ KLIENTOVI
NEJVHODNĚJŠÍ POJISTNOU OCHRANU. POJIŠŤOVNA POTÉ SAMA VYHOTOVÍ SMLOUVU, TZN. ŽE
V TOMTO PŘÍPADĚ JE SMLOUVA PODEPSÁNA POJIŠŤOVNOU A KLIENTEM
TENTO TYP OBCHODU JE BĚŽNÝ V POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ, PRŮMYSLU A HROMADNÉHO
POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL (TZV. FLOTIL)
Česká pojišťovací agentura a.s., B 1915 vedená u Krajského soudu v Ústí n/LObchodní rejstřík ČPA a.s--Česká pojišťovací agentura PROFI s.r.o.,
C 29415 vedená u Krajského soudu v Ústí n/LObchodní rejstřík Profi s.r.o |
7
Vstupní manuál - Česká pojišťovací agentura a.s.
27. října 2014
-
PŘÍLOHY MANUÁLU
Naleznete ve skladu dokumentů
Česká pojišťovací agentura a.s., B 1915 vedená u Krajského soudu v Ústí n/LObchodní rejstřík ČPA a.s--Česká pojišťovací agentura PROFI s.r.o.,
C 29415 vedená u Krajského soudu v Ústí n/LObchodní rejstřík Profi s.r.o |
8
Download

Vstupní manuál - Česká pojišťovací agentura