Zkušebny a laboratoře –
Zkušební laboratoř VVUÚ, a.s.,
č. 1025 akreditovaná ČIA
D 30
Zkušební laboratoř č. 1025 akreditovaná ČIA – T: +420 596 252 235, E: [email protected]
VVUÚ, a.s., Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice, T: +420 596 252 111, F: +420 596 252 149
E: [email protected]; www.vvuu.cz
Zkušební laboratoř výbušnosti
Obor činnosti: stanovení požárně-technických charakteristik prachů, plynů a par hořlavých kapalin dle vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., stanovení výbuchových charakteristik průmyslových prachů, plynů a par hořlavých kapalin, stanovení komplexních palivářských charakteristik paliv.
Zkušební laboratoř hořlavosti a protivýbuchových ochran
Obor činnosti: stanovení teplot vzplanutí, vznícení a hoření, zkoušky hasicích prostředků - hasicí prášky a hasiva jiné než voda, zkoušky hořlavých
materiálů pro použití v podzemí, zkoušky hořlavosti v požární štole dle požadavků zákazníka.
Ověřování příčin a následků výbuchu uhelného prachu nebo metanovzdušných, respektive vícesložkových výbušných směsí, sledování dynamiky
výbuchu, posuzování odolnosti stavebních objektů a systémů ochran proti tlakové a tepelné expozici včetně experimentálního ověřování, posuzování a ověřování materiálů a konstrukcí protivýbuchových uzávěr hrázových dveří, hrázových objektů a tlakově odolných dveří, zkoušky vodních
protivýbuchových korýtek a vaků, posuzování postřiků dobývacích a razicích kombajnů pro eliminaci zapálení metanovzdušné směsi, posuzování
výbuchuvzdornosti hrázových objektů a zařízení, zkoušky plynotěsnosti dveří.
Zkušební laboratoř analyzátorů a metanscreeningu
Obor činnosti: metanscreening, výstupy metanu, zjišťování úniku plynů a par v průmyslové praxi, analýza plynů, ověřování provozní spolehlivosti,
nastavení signalizačních mezí analyzátorů hořlavých a toxických plynů, par, kyslíku a stanovení obsahu biomasy.
Zkušební laboratoř výbušnin a prostředků trhací techniky
Obor činnosti: zkoušky všech typů rozněcovadel, trhavin, střelivin, bleskovic a zápalnic, zkoušky zařízení pro mechanizované nabíjení trhavin do vývrtů, zkoušky mísících a nabíjecích vozů pro výrobu trhavin na místě spotřeby, zkoušky roznětnic, ohmmetrů, měřičů izolace, zkoušky obalů ucpávek
a pomůcek pro trhací práce, zkoušky pyrotechnických výrobků, stanovení výbuchových a fyzikálně-chemických charakteristik výbušnin.
Zkušební laboratoř technické akustiky
Obor činnosti: měření a hodnocení hluku a vibrací v souladu s platnými harmonizovanými ČSN a nařízením vlády č. 148/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (hluk ustálený, proměnný a impulsní, akustický výkon strojů a zařízení, hluk na pracovištích a pracovních místech, hluk ve venkovním
prostoru, vibrace přenášené na ruce, na nohy sedící obsluhy, celkové vertikální a horizontální vibrace na pracovních místech).
Zkušební laboratoř proudění a prašnosti
Obor činnosti: měření a stanovení výkonnostních parametrů, pracovních charakteristik a energetické účinnosti všech druhů ventilátorů až do průměru oběžného kola 5 000 mm, měření a stanovení aerodynamických parametrů luten a příslušenství vzduchovodů, stanovení aerodynamických odporů lutnových tahů, objemových průtoků a tlakových ztrát v sítích vzduchovodů, neakreditovaně kalibrace měřidel rychlosti proudění (anemometrů,
rychlostních sond), měření prašnosti dle ČSN EN 482, ČSN EN 689, nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a hygienických předpisů monitorování prašnosti
na pracovišti, měření prašnosti strojů, technologií a zařízení, měření svářečských dýmů, stanovení účinnosti odlučovačů, filtrů, neakreditovaně
měření prašných spadů pro stanovení prostředí.
Zkušební laboratoř osobních ochranných prostředků
a důlních strojů
Obor činnosti: provádění statických a dynamických zkoušek prostředků pro speleologii, horolezectví, a to včetně stěnového lezení, jumping, alpinismus a skialpinismus, revize OOP proti pádům z výšky, destrukční zkoušky ocelových a textilních lan, měření, zkoušení a kontrola bezpečnostních,
hygienických a ergonomických parametrů dle zpracované metodiky a kontrolu zadavatelem dodané technické dokumentace, včetně návodů k používání v rámci certifikace výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 170/1997 Sb. v platném znění.
Download

Produktový list VVUU-D30