VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNÍ,
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A GYMNÁZIUM,
PRAHA 6, EVROPSKÁ 33
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Vzdělávací program
„Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
na ZŠ a SŠ běžného typu“
MODUL A
Distanční text k přednášce
Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika
PhDr. Mgr. Zdeňka Michalová, PhD.
Sylabus přednášky
1. Základní vyšetřovací metody v oblasti pedagogicko-psychologické a
speciálně pedagogické.
1.1 Metody klinické
Anamnéza
Pozorování
Rozhovor
Analýza spontánních produkt
1.2 Metody testové
1.3. Metody psychologické diagnostiky:
Výkonové testy – testy inteligence, celková úroveň rozumových schopností
testy speciálních schopností
testy vědomostí
Testy osobnostní
Adresa: VOŠ, SOŠP a Gymnázium, Evropská 330/33, 166 23 Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 233 091 261  FAX: +420 224 316 954  E-mail: [email protected]  www.pedevropska.cz
1
VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNÍ,
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A GYMNÁZIUM,
PRAHA 6, EVROPSKÁ 33
1.4 Metody speciálně pedagogické diagnostiky dle:
a) Handicapu
b) Zaměření: zraková percepce
Sluchová percepce
Komunikační schopnosti
Hrubá a jemná motorika, grafomotorika
Lateralita
Prostorová orientace, časoprostorová orientace,
pravolevá orientace
Školní dovednosti
2. Možnost vyšetření ve speciálně pedagogickém centru se zaměřením
na daný druh zdravotního postižení.
2.1 Úloha SPC se zaměřením na diagnostickou činnost
2.1.1 Předpoklady pro diagnostiku dětí a žáků se SVP
2.1.2 Důvody vyšetření ze strany žadatele, informovaný souhlas
2.2 Specifika vyšetření u dětí a žáků s jednotlivými druhy handicapů
2.2.1 Jedinci s mentálním postižením (dále MP). Rizika a úskalí diagnostiky MP.
Diferenciální diagnostika
2.2.2 Jedinci s poruchou autistického spektra (dále PAS).. Úloha psychologa a speciálního
pedagoga v diagnostice PAS. Diagnostika PAS z pohledu speciálního pedagoga. Rizika a
úskalí diagnostiky MP. Diferenciální diagnostika
2.2.3 Jedinci s narušenou komunikační schopností. Hodnocení řečové schopnosti dítěte
v jednotlivých jazykových rovinách – foneticko-morfologické, morfologicko-syntaktické,
lexikálně-sémantické, pragmatické. Specifika v diagnostickém postupu a jeho úskalí.
2.2.4 Jedinci se sluchovým postižením. Speciálně pedagogické vyšetření jako součást
týmové diagnostiky. Rizika a úskalí diagnostiky jedinců se sluchovým postižením.
2.2.5 Jedinci se zrakovým postižením. Průběh vyšetření v SPC s úzkým zaměřením na
diagnostickou činnost speciálního pedagoga. Rizika a úskalí diagnostiky u jedinců se
zrakovým postižením. Diagnóza, prognóza.
2.2.6 Jedinci s tělesným postižením. Charakteristika tělesného postižení. Typy zakázek
směrem k diagnostice. Specifika speciálně pedagogické diagnostiky. Další vedení klienta.
2.2.7 Jedinci s více vadami. Typy zakázek směrem k diagnostice. Specifika speciálně
pedagogické diagnostiky. Další vedení klienta.
2.2.8 Jedinci s parciálními poruchami. Speciálně pedagogické vyšetření jako součást
týmové diagnostiky. Rizika a úskalí diagnostiky. Spolupráce s dalšími pomáhajícími
profesemi.
Adresa: VOŠ, SOŠP a Gymnázium, Evropská 330/33, 166 23 Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 233 091 261  FAX: +420 224 316 954  E-mail: [email protected]  www.pedevropska.cz
2
VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNÍ,
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A GYMNÁZIUM,
PRAHA 6, EVROPSKÁ 33
3. Průběh komplexního vyšetření a jeho součásti
3.1 Vstupní údaje: vstupní konzultace, specifika rozhovoru se zákonným zástupcem klienta a
s dětským klientem. Podnět k vyšetření. Vstupní údaje. Lékařská dokumentace. Informace
z jiných typů zařízení, které již mají / měli klienta v péči.
3.2 Vlastní vyšetření: anamnestické šetření – rodinná a osobní anamnéza, školní anamnéza.
Pozorování v průběhu vyšetření. Psychologické vyšetření jako součást komplexního pohledu
na klienta. Speciálně pedagogické vyšetření.
3.3. Závěr vyšetření - Analýza a interpretace zjištěných skutečností, doporučení pro další
vedení klienta, predikce.
4. Sociokulturní prostředí rodiny, postoj k dítěti, podnětnost výchovy a
schopnost reedukace, kompenzace v rodině.
4.1 Psychologické potřeby dětí – potřeba bezpečí, jistoty, lásky, sounáležitosti.
4.2 Styly výchovy a jejich specifika s dopadem na vývoj dítěte.
4.3 Souvislost mezi sociokulturním prostředím rodiny, osobností rodičů a utvářením
osobnosti dítěte. Péče o dítě, možnosti a efektivita reedukace a kompenzace dítěte
s handicapy v primární skupině.
5. Spolupráce se středisky rané péče, včasná intervence a metodická
pomoc v rodině.
5.1 Současný stav rané péče v ČR. Faktory komplikující včasné využití péče.
5.2 Střediska rané péče – standardy rané péče „Principy služeb“. Intervence.
5.3 Komplexnost služeb SRP. Program provázení - Podpora rodiny pomáhá rodičům.
Podpora dítěte - výčet souboru metodik a terapií zajišťujících prevenci nebo minimalizaci
důsledků postižení. Podpora společnosti jako nositele sociokulturního a sociálního ovzduší
naší společnosti
5.3 Spolupráce s dalšími institucemi.
6. Socioadaptabilita a podmínky základního vzdělávání – vhodnost
volby integrovaného vzdělávání nebo speciální školství.
6.1 Doporučení pro zařazení do optimálního vzdělávacího programu u žáků
s jednotlivými typy postižení.
6.2 Další vedení klienta, doporučení pro intervence, reedukace, stimulace
6.3 Doporučení pro tvorbu individuálního vzdělávacího plánu a specifika jeho vytváření.
Adresa: VOŠ, SOŠP a Gymnázium, Evropská 330/33, 166 23 Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 233 091 261  FAX: +420 224 316 954  E-mail: [email protected]  www.pedevropska.cz
3
VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNÍ,
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A GYMNÁZIUM,
PRAHA 6, EVROPSKÁ 33
Náměty a úkoly pro samostudium
1. Podrobně si prostudujte druhou kapitolu publikace týkající se poradenských služeb ve
škole. Napište textovou recenzi (ke každé kapitole):
Vágnerová, M. Školní a poradenská psychologie pro pedagogy. Karolinum: Praha 2005.
ISBN 80-246-1074-4 kapitola II Psychologie problémových školáků, s. 17 – 123.
2. Proveďte záměrné pozorování žáka s určitým typem postižení ve třídě. Stanovte si dopředu
alespoň tři kategorie pozorování (molární i molekulární) a provádějte si v průběhu jednoho
týdne pravidelné záznamy o výskytu pozorovaných jevů. Výsledky písemně interpretujte a
diskutujte o nich s kolegy v kurzu.
3. Realizujte strukturovaný a polostrukturovaný rozhovor se žákem s mentálním postižením
na vámi vybrané téma. Proveďte jeho podrobný záznam a interpretaci. V čem jste spatřovali
největší obtíže při jeho realizaci, co naopak bylo pro vás jednoduché?
4. Seznamte se s literaturou k problematice diagnostiky:
HADJMOUSSOVÁ, Z., DUPLINSKÝ, J. a kol. Diagnostika. Pedagogicko-psychologické
poradenství II. 1. vyd. Praha: UK, 2002. ISBN 80-7290-101-X.
HEALEY, J. M. Leváci a jejich výchova. 1. vyd. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-701-9.
MONATOVÁ, L. Speciálně pedagogická diagnostika z hlediska vývoje dětí. 1. vyd. Brno:
Paido, 2000. ISBN 80-85931-86-9.
Doplňující otázky
1. Rozhodněte, zda je následující tvrzení pravdivé:
Pedagogický pracovník (učitel, vychovatel, výchovný poradce, speciální pedagog,
asistent pedagoga…) je osoba řídící a organizující na profesionální úrovni psychologický
diagnostický proces.
Pravda – nepravda
2. Rozhodněte, zda je následující tvrzení pravdivé:
Asistent pedagoga by se měl vyhnout vztahům nebo závazkům, které jsou v rozporu se zájmy
žáka.
Pravda – nepravda
Adresa: VOŠ, SOŠP a Gymnázium, Evropská 330/33, 166 23 Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 233 091 261  FAX: +420 224 316 954  E-mail: [email protected]  www.pedevropska.cz
4
VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNÍ,
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A GYMNÁZIUM,
PRAHA 6, EVROPSKÁ 33
3. Rozhodněte, zda je následující tvrzení pravdivé:
Sociálně kompetentní učitel i asistent pedagoga v prostředí inkluzivní školy by měl umět:
efektivně komunikovat, porozumět sobě a druhým, regulovat svoje emoce, přizpůsobit svoje
chování normám, použít svoje znalosti a dovednosti takovým způsobem, aby bral ohled na
druhé, rozvíjet pozitivní aspekty vztahů k druhým.
Pravda – nepravda
4. Etický problém při práci s žákem se SVP má alespoň
a) Jedno správné řešení
b) Dvě správná řešení
c) Tři správná řešení
5. Co rozumíte pojmem etické dilema?
a) Rozhodnutí mezi dvěma nebo více možnostmi řešení problému, z nichž jedno je
rozhodně správné
b) Rozhodnutí mezi dvěma nebo více možnostmi řešení problému, z nichž jedno je zcela
nesprávné
c) Rozhodnutí mezi dvěma nebo více pouze nechtěnými možnostmi
6. Zhodnoťte pravdivost následujícího tvrzení:
Míra vyhoření každého pedagoga, ale v nejširším slova smyslu každého člověka, je nepřímo
úměrná naplnění smyslu života.
Pravda – nepravda
7. Kdo nepatří mezi pracovníky, kteří se podílejí na poradenských službách a vytvářejí
konzultační tým pro poskytování služeb ve škole (viz §7 vyhlášky č. 72/2005 Sb. ve znění
novely 143/2011 Sb.)
a) třídní učitel
b) výchovný poradce
c) učitel(é) vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání (ZŠ) a Úvodu do světa práce
(SŠ)
Adresa: VOŠ, SOŠP a Gymnázium, Evropská 330/33, 166 23 Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 233 091 261  FAX: +420 224 316 954  E-mail: [email protected]  www.pedevropska.cz
5
VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNÍ,
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A GYMNÁZIUM,
PRAHA 6, EVROPSKÁ 33
8. Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci
školy dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňována
v souladu s:
a) Zákonem č. 101/2000 Sb.
b) Zákonem č. 561/2004 Sb.
c) Zákonem č. 563/2004 Sb.
9. Mezi objektivní faktory determinující pracovní činnosti pedagogického pracovníka
nepatří:
a) sociální složení, zvyky, životní úroveň. Působí na pracovní výkon učitele, ale i na jeho
chování ve volném čase
b) rodinné prostředí - podmínky materiální (plat) a časové
c) osobní kreativita
10. Je následující tvrzení pravdivé? Jedinec musí být morální, tedy nejen rozlišovat, co
je dobré a špatné, ale mít vytvořenou hierarchii hodnot takovou, aby mohl zvolenou
profesi v souladu s etikou kompetentně vykonávat.
Ano – Ne
11. Zhodnoťte pravdivost následujícího tvrzení:
Poskytování poradenských služeb ve škole je zapracováno do vyhlášky č. 116/2011 Sb., o
poskytování poradenských služeb
+ ve školách a školských poradenských zařízeních, která je jedním z prováděcích předpisů
k zákonu 561/2004 Sb..
Pravda – nepravda
Adresa: VOŠ, SOŠP a Gymnázium, Evropská 330/33, 166 23 Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 233 091 261  FAX: +420 224 316 954  E-mail: [email protected]  www.pedevropska.cz
6
Download

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika