=iäWLWXQDGNRQFHUWHPSŐHY]DOPLQLVWUÀQDQFt
,QJ0LURVODY.DORXVHNMHPXæGĚNXMHPH
]DSRGSRUX'RPXãDQFHNWHUëRSĚWIXQJXMH]iVOXKRX
ÓŐDGXSUR]DVWXSRYiQtVWiWXYHYĚFHFKPDMHWNRYëFK
Děti ulice
se učí pracovat
=iäWLWXQDGNRQFHUWHPSŐHY]DO,QJ2OGŐLFK/RPHFNë
VWDURVWD0ĚVWVNpÿiVWL3UDKDNWHUiSRPiKiÿHVNëP
ÅGĚWHPXOLFH´RGURNXYUiPFLVWUHHWZRUNFHQWUD
MHæQDEt]tSURJUDPPRVNÍ POMOC V NOUZI.
Každý nemá to štěstí mít rodinné zázemí.
Podpořte pracovní terapeutickou dílnu DOMU ŠANCE.
foto: M. Jaroš, M. Myšková, A. Vlachovský
DÁTE JIM ŠANCI?
Projekt Šance, o. s., realizuje od roku 1995 první
preventivní a humanitární program pro komerčně
sexuálně zneužívané děti a mládež, oběti obchodování
s lidmi, které žijí v ČR v zapomenutí…
21'ŏ(-+$9(/.$
a jeho
0(/2'<0$.(56
Y2%(&1Ì0'20ęY35$=(
%HQHÀÿQtNRQFHUWSURÿHVNpÅGĚWLXOLFH´
a /iV]Oy 6PeJha NWeUë Ve jLP VQaæt OeW SoPihaW
ŐtMQDRG
Pomozte nám e-mailem.
Přihlaste se do systému
POMÁHEJTE MAILEM,
a aniž něco zaplatíte,
pomůžete jen tím,
že e-mail přijmete.
Projekt Šance, o. s.
Ve Smečkách 28
110 00 Praha 1
telefon: 224 827 378
e-mail: [email protected]
www.sance.info
darovací účet:
511603950237/0100
9eÿeU XYeGe
6$6.,$%85(ã29É
9VWXSeQN\ 3UojeNW ãaQFe o V WeO ZZZVDQFHLQIR
'ĚNXjePe ]a SoGSoUX
Òě$'352=$678329È1Ë67È789(9ċ&(&+0$-(7.29é&+
Ò=690
,QVSLUoYaOL jVPe Y]QLN NQLh\ Uo]hoYoUŢ
VPLVWUHP2OEUDPHP=RXENHP
EXGe Y SUoGejL
oG OLVWoSaGX 
Download

Vizual Projekt Sance 2013 Havelka.indd