Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Mostníkovská 255, 266 41 Beroun 3
Tel.: 311 747 111, fax: 311 621 372
IČO: 46356975, DIČ: CZ 46356
INFORMACE O PROVOZOVÁNÍ VODOVODU A KANALIZACE
V OBCI VELKÉ PŘÍLEPY
Vážení zákazníci,
dovolujeme si Vás informovat o změnách, které nastaly v souvislosti s provozováním vodovodu a kanalizace a s
tím spojeným účtováním vodného a stočného ve Vaší obci.
Od 1.1.2014 nabyla účinnosti Smlouva uzavřená mezi Obcí Velké Přílepy a společností Vodovody a kanalizace
Beroun, a.s. Předmětem této Smlouvy je zabezpečení plynulého a řádného provozování vodovodní a kanalizační
sítě ve vlastnictví obce Velké Přílepy. Obec pověřila VaK Beroun výběrem vodného a stočného a uzavíráním
odběratelských smluv.
Od Obecního úřadu jsme obdrželi seznam napojených odběratelů. Přestože zůstávají v platnosti stávající
odběratelské smlouvy, žádáme Vás z důvodu aktualizace zákaznické databáze o následující informace:
1.
V období od 3.1. – 5.1.2014 byly prováděny kontrolní odečty fakturačních měřidel. Pokud u Vás odečet
měřidla proveden nebyl, prosíme o nahlášení aktuálního stavu na tel.: 311 747 124 nebo emailem
na [email protected] Nebude-li stav nahlášen, bude dopočten z fakturačního systému dle
průměrných předchozích denních spotřeb jednotlivých odběrných míst.
2.
-
Úhrady všech faktur mohou zákazníci naší společnosti provádět:
v hotovosti na zákaznických centrech,
na základě Vašeho svolení inkasem z Vašeho účtu,
formou měsíčních zálohových plateb prostřednictvím:
SIPO (Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva),
trvalým příkazem ze svého účtu.
Tito zákazníci obdrží roční vyúčtování.
V případě změny způsobu platby Vás žádáme o vyplnění přiloženého tiskopisu a zaslání zpět.
3.
Odběratele s vlastním zdrojem vody:
V případě, že je na vlastním zdroji osazeno fakturační měřidlo a nebylo ve výše uvedené době
odečteno, žádáme o nahlášení jeho aktuálního stavu na uvedené kontakty.
V případě, že na zdroji fakturační měřidlo není, žádáme o vyplnění a zaslání zpět Přihlášky odběratele
s uvedením počtu osob bydlících v napojené nemovitosti. Fakturace stočného pak bude prováděna
paušálně podle směrných čísel spotřeby vody v souladu s vyhláškou č.428/2001 Sb.
-
Tiskopis Přihláška odběratele je přílohou tohoto dopisu. Zároveň je dostupný na našich webových stránkách i
na Obecním úřadě.
Ceny vodného a stočného pro rok 2014:
Vodné 38,16 Kč/m3 + 15%DPH
Stočné 27,00 Kč/m3 + 15% DPH
Fakturace vodného a stočného bude prováděna ve stávajících čtvrtletních fakturačních cyklech.
Na OÚ Velké Přílepy bude od 8.1.2014 v provozu kontaktní místo pro naše zákazníky s provozní
dobou: Středa 8:00 – 12:00, která bude následně upravena dle požadavků zákazníků.
V zákaznickém centru a na našich webových stránkách získáte další potřebné informace, které Vás
mohou zajímat.
Děkujeme Vám za spolupráci
Naďa Fritschová
vedoucí obchodního oddělení
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Mostníkovská 255, 266 41 Beroun 3
Kontakty:
zelená linka: 800 100 663
zákaznické centrum v Berouně 311 747 111
fakturace vodného a stočného v Berouně
311 747 124
Dispečink: 311 747 120 , 606 666 990 hlášení poruch
e-mail: [email protected], web: www.vakberoun.cz
PŘIHLÁŠKA ODBĚRATELE
PODKLADY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD
D
ÚDAJE O ODBĚRATELI - VLASTNÍKOVI NEMOVITOSTI
Číslo partnera:
Zákaznický účet:
Číslo smlouvy:
Technické číslo:
Příjmení a jméno, titul (název firmy)
Ulice
č.p.
Obec
č.o.
Pošta
PSČ
Část obce
Elektronické
zasílání faktur
E-mail
IČO
DIČ
CZ
ANO
NE
Datum narození
Kontaktní osoba (u firmy):
Telefon
E-mail
Mobil
Zasílací adresa:
Ulice
č.p.
č.o.
Obec
PSČ
Část
Adresa pro zasílání faktur za vodné a stočné
VYPLŇTE POKUD SE LIŠÍ OD ZASÍLACÍ ADRESY VLASTNÍKA NEMOVITOSTI
Příjmení a jméno, titul
Ulice
č.p.
č.o.
Obec
PSČ
Část
ZPŮSOB ÚHRADY PLATEB
1. ZÁLOHOVÉ PLATBY měsíční s ročním vyúčtováním na základě fyzického odečtu
Navrhovaná výše zálohy:
SPLATNÁ NA ÚČET SPOLEČNOSTI : 7761000277/0100
k.s. 0308
Úhrada zálohových plateb:
SIPO (Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva)
Spojovací číslo:
Trvalým příkazem k úhradě
VS = číslo ZÚ
Složenka
2. FYZICKÉ ODEČTY platba po provedení odečtu vodoměru dle harmonogramu odečtů v příslušné obci
Úhrada plateb
Složenkou na poště nebo v pokladně VAK Beroun; příkazem k úhradě
Svolením k inkasu
Bankovní účet plátce
Název banky:
Číslo účtu:
Limit:
VS = číslo ZÚ
číslo účtu společnosti : 7761000277/0100
Kód banky:
Potvrzení peněžního ústavu:
Tiskopis je možné stáhnout a vyplnit na webových stránkách společnosti www.vakberoun.cz
1
ÚDAJE O ODBĚRNÉM MÍSTĚ
Místo odběru vody a produkce odpadních vod
Ulice
č.p.
č.o.
č.parc.
Obec
PSČ
Část
Jiné označení místa
č.ev.
Účel dodávky vody
Rekreační objekt
ANO
NE
Probíhá stavba
ANO
NE
Vodné a stočné bude rozděleno dle vyhl. Č. 428/2001 Sb., v poměru:
Domácnost
%
Počet osob
Nebytový (komerčně využívaný)
%
Účel využití
Zdroje vody
Vodovod ve správě VaK Beroun
spotřeba měřena vodoměrem
ANO
NE
užití vody pro
%
Ostatní
%
Domácnost
Umístění vodoměru:
Zahrada
šachta
%
sklep
jiné:
Vlastní zdroj (studna)
spotřeba měřena vodoměrem
ANO
NE
užití vody pro
%
%
Domácnost
Zahrada
%
Ostatní
ANO
NE
Počet osob
Jiný vodovod
Odvádění odpadních vod
Připojení na kanalizaci ve správě VaK Beroun
Místo připojení na kanalizaci
Datum připojení (pokud je známo)
Stav vodoměru ke dni připojení
V případě, že odběr v ody není měřen, je množstv í odebrané/v y pouštěné v ody stanov eno paušálem dle ročních směrných čísel uv edených v e v y hl. 428/2001
Sb.
Předčištění
D Č OV
Jímka
Septik
Drtič DO
Odlučovač tuků
Odlučovač RL
Stomatologická souprava
Odvádění srážkových vod
Odvádění srážkových vod do kanalizace
ANO
m2
Zastavěné plochy a těžce propusné plochy
(stavby, asfalt, beton, atd.)
z toho nebytových ploch
m2
m2
Lehce propustné zpevněné plochy
(štěrkové povrchy, nezpevněné plochy)
z toho nebytových ploch
m2
m2
Plochy kryté vegetací
(ze k te rých vody sté k ají do k analizace , tzn. ne vsak ují se )
z toho nebytových ploch
Odvádění srážkových vod do kanalizace
NE
m2
Způsob likvidace srážkových vod
Odběratel svým podpisem stvrzuje pravdivost a úplnost výše uvedených údajů
D atum
P odpis odběratele
P odpis zás tupc e s poleč nos ti V aK Beroun, a.s .
Tiskopis je možné stáhnout a vyplnit na webových stránkách společnosti www.vakberoun.cz
2
Download

Velké Přílepy - Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.