0
AMAÇ
İl Sağlık Stratejik Planı; İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu
Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği olmak üzere üç kurumun ortak çalışmaları ile kalkınma
planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsenen temel ilkeler çerçevesinde; geleceğe ilişkin
misyon, vizyon ve stratejik amaçlar oluşturmak, ölçülebilir hedefler saptamak, önceden
belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda performansları ölçmek, bütçelemek ve bu sürecin
izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla, katılımcı yöntemlerle hazırlanmıştır.
İl Sağlık Stratejik Planı, Sağlık Bakanlığı 2013 - 2017 Stratejik Planında yer alan;
“Sağlıklı hayat tarzının benimsendiği ve herkesin sağlık hakkına kolayca eriştiği Türkiye”
vizyonuna ve “Hakkaniyetli şekilde halkımızın sağlığını korumak ve iyileştirmek” nihai
amacına uygun hedef ve stratejiler içeren bir yol haritasıdır.
1
KAPSAM
Bu plan, Niğde İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneler
Birliği Genel Sekreterliği’nin 2015 - 2019 yılları arasında uygulayacakları sağlık stratejilerini
kapsamaktadır.
Tablo 1: Stratejik Amaç ve Hedefler
AMAÇLAR
Sağlığa Yönelik
Risklerden Birey ve
Toplumu Korumak ve
Sağlıklı Hayat Tarzını
Teşvik Etmek.
Birey ve Topluma
Erişilebilir, Uygun,
Etkili ve Etkin Sağlık
Hizmetleri Sunmak.
İnsan Merkezli ve
Bütüncül Yaklaşımla
Bireylerin Sağlık
İhtiyaçlarına ve
Beklentilerine Cevap
Vermek.
Türkiye'nin Ekonomik
ve Sosyal Kalkınmasına
ve Küresel Sağlığa
Katkı Aracı Olarak
Sağlık Sistemini
Geliştirmeye Devam
Etmek.
NO
HEDEFLER
1
Sağlıklı beslenme alışkanlıklarını geliştirmek, fiziksel aktivite düzeyini artırmak ve
obeziteyi azaltmak.
2
Tütün ile mücadeleyi sürdürmek, tütün maruziyeti ve bağımlılık yapıcı madde kullanımını
azaltmak.
3
Bireylerin kendi sağlığı üzerindeki sorumluluğunu artırmak için sağlık okuryazarlığını
geliştirmek.
4
Üreme sağlığı konusundaki farkındalığı artırmak ve sağlıklı davranışları teşvik etmek.
5
Halkın sağlığını etkileyen acil durumların ve afetlerin sağlık üzerindeki etkisini azaltmak.
6
İş sağlığını iyileştirerek çalışanların sağlığını ve iyiliğini korumak ve geliştirmek.
7
Çevresel tehlikelerin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak.
8
Sağlığı tüm politikaların merkezine alarak, sağlığın sosyal belirleyicileri konusunda etkili
eylemlerde bulunmak.
9
Bulaşıcı hastalıklar ve risk faktörleri ile mücadele etmek ve bunları izlemek.
10
Bulaşıcı olmayan hastalıkların görülme sıklığını ve risk faktörlerini azaltmak ve izlemek.
11
Sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini iyileştirmek.
12
Anne, çocuk ve ergen sağlığını korumak ve geliştirmek.
13
Koruyucu ve temel sağlık hizmetlerinin etkili kullanımını sağlamak.
14
İl genelinde acil çağrı hizmetinin uygun kullanımını artırmak ve acil müdahale sistemini
iyileştirmek.
15
Hastanelerin acil servis hizmetlerini iyileştirmek.
16
Birinci basamak sağlık hizmetlerinin rolünü güçlendirerek hizmet entegrasyonunu ve
devamlılığını sağlamak.
17
Bulaşıcı olmayan hastalıkların komplikasyonlarını kontrol etmek ve azaltmak.
18
Sağlıkta insan kaynaklarının yetkinliğini ve motivasyonunu iyileştirmeye devam etmek ve
sağlıkta insan kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak.
19
Sağlık altyapısının ve teknolojilerinin kapasitesini, kalitesini ve dağılımını iyileştirmek ve
sürdürülebilirliğini sağlamak.
20
İlaçların, biyolojik ürünlerin ve tıbbi cihazların erişilebilirliğini, güvenliğini, etkinliğini ve
akılcı kullanımını sağlamak ve kozmetik ürünlerde güvenliliği tesis etmek.
21
Sağlık hizmet sunumunun izlenmesi değerlendirilmesi ve kanıta dayalı karar almak için
sağlık bilgi sistemlerini geliştirilmesine destek olmak.
22
Bireyin kendi sağlığı ile ilgili kararlara aktif katılımını sağlamak için rolünü güçlendirmek.
23
Bedensel, zihinsel, sosyal ya da ekonomik şartları sebebiyle özel ihtiyacı olan kişilerin
uygun sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlayarak ihtiyaçlarına daha iyi yanıt
vermek.
24
Bireylerin aldıkları sağlık hizmetinden ve sağlık çalışanların çalışma şartlarından
duydukları memnuniyeti artırmak.
25
Hizmet kalitesinden taviz vermeden, kanıta dayalı politikalarla sağlık sisteminin finansal
sürdürülebilirliğini korumak.
26
Sağlık sisteminin öncelikli alanlarında araştırmayı, geliştirmeyi ve inovasyonu teşvik
etmek.
2
2015 - 2019 Niğde İl Sağlık Stratejik Planı çalışmalarında, sağlık alanında Niğde ilinin
mevcut durumu ve ihtiyaçları göz önünde bulundurulmuştur. İl Sağlık Stratejik Planı, 4 amaç
ve 26 hedef ile bu hedeflere bağlı stratejilerin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur.
3
SUNUŞ
4
GİRİŞ
Sağlık alanında iyileştirme
çalışmaları, sadece Türkiye gibi
gelişmekte olan ülkelerin değil,
gelişmiş ülkelerin de temel ve
öncelikli
gündem
maddelerindendir.
Sağlık
tarafından
Bakanlığımız
vatandaşlarımızın
yaşam kalitesini yükseltmek ve
sağlığını güvence altına almak için Sağlıkta Dönüşüm Programı uygulamasına başlanmıştır.
21. yüzyılın başlarında yaşanan hızlı değişim ve gelişmeler, gelecek odaklı ve insan
merkezli bir politika geliştirme zorunluluğu ortaya koymuştur. Kaynakları stratejik önceliklere
göre dağıtmak, bu kaynakların verimli ve etkili kullanılıp kullanılmadığını izlemek ve hesap
verme sorumluluğu geliştirmek üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
çıkarılmıştır.
Sağlık Bakanlığı 2013 - 2017 Stratejik Planı, “herkes için sağlık” politikasını
geliştirecek stratejiler içermektedir.
İlimizde sağlık alanında ilk kez hazırlanan, 2015 - 2019 yıllarını kapsayan İl Stratejik
Planı, Sağlık Bakanlığı’nın Stratejik Plan Rehberi ışığında; İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı
Müdürlüğü ve Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği’nin ortak çalışmaları sonucunda
hazırlanmıştır.
Müdürlüğümüzün 2015 - 2019 İl Stratejik Planı, kaynakların etkin ve verimli
kullanılmasında, sürdürülebilir bir sağlık sisteminin oluşmasında, hizmet kalitesinin
artırılmasında ve kurumsal kimliğin güçlendirilmesinde önemli bir role sahip olacaktır.
Halkımızın sağlığına önemli katkıda bulunacağına inandığım bu planın hazırlanmasında
emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
Dr. Yılmaz YÜCEL
Niğde İl Sağlık Müdürü
5
KISALTMALAR
ADSM
-
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
AFAD
-
Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
AKŞ
-
Açlık Kan Şekeri
ASHİ
-
Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu
BKİ
-
Beden Kitle İndeksi
BT
-
Bilgisayarlı Tomografi
ÇKYS
-
Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi
DGT
-
Doğrudan Gözetimli Tedavi
EKK
-
Enfeksiyon Kontrol Komitesi
HSBS
-
Halk Sağlığı Bilgi Sistemi
İTS
-
İlaç Takip Sistemi
KBRN-E
-
Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer ve Endüstriyel
KETEM
-
Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi
KHBGS
-
Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği
KHK
-
Kanun Hükmünde Kararname
MR
-
Magnetik Rezonans Görüntüleme
SABİM
-
Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi
SAKOM
-
Sağlık Afet Kontrol Merkezi
SPHT
-
Stratejik Planlama Hazırlık Takımı
SPK
-
Stratejik Planlama Kurulu
SPKE
-
Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi
STK
-
Sivil Toplum Kuruluşu
TPN
-
Total Parenteral Nütrisyon
TRSM
-
Toplum Temelli Ruh Sağlığı Merkezi
UMKE
-
Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi
6
İÇİNDEKİLER
AMAÇ ........................................................................................................................................ 1
KAPSAM ................................................................................................................................... 2
SUNUŞ ....................................................................................................................................... 4
GİRİŞ ......................................................................................................................................... 5
KISALTMALAR ....................................................................................................................... 6
TABLOLAR LİSTESİ ............................................................................................................... 9
ŞEMALAR LİSTESİ ............................................................................................................... 11
GRAFİKLER LİSTESİ ............................................................................................................ 12
BİRİNCİ BÖLÜM.................................................................................................................... 13
STRATEJİK ANALİZ ............................................................................................................. 13
1.1.
TARİHSEL GELİŞİM ............................................................................................... 14
1.2.
İLGİLİ MEVZUAT ................................................................................................... 19
1.3.
STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI ........................................................... 22
1.3.1.
Eğitim ................................................................................................................. 22
1.3.2.
Organizasyon ...................................................................................................... 22
1.3.3.
Çalışma Takvimi ................................................................................................ 29
1.4.
TEŞKİLAT YAPISI .................................................................................................. 30
1.5.
KAYNAKLAR .......................................................................................................... 33
1.5.1.
İnsan Kaynakları ................................................................................................ 33
1.5.2.
Mali Kaynaklar ................................................................................................... 34
1.5.3.
Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar ........................................................................... 35
1.6.
MEVCUT DURUM ANALİZİ ................................................................................. 37
1.6.1.
Genel Demografik Göstergeler .......................................................................... 37
1.6.2.
Mortalite ............................................................................................................. 39
1.6.3.
Morbidite ............................................................................................................ 43
1.6.4.
Hastalıkların Önlenmesi ve Sağlığın Korunması ............................................... 45
1.6.5.
Sağlık Hizmeti Verilen Kurumlar ve Altyapıları ............................................... 50
1.6.6.
Sağlık Hizmetlerinin Kullanımı ......................................................................... 54
1.6.7.
Sağlıkta İnsan Kaynakları .................................................................................. 55
1.7.
PAYDAŞ ANALİZİ .................................................................................................. 58
1.7.1.
Paydaşların Tespiti ............................................................................................. 58
1.7.2.
Paydaşların Değerlendirilmesi ........................................................................... 58
1.7.3.
Paydaşların Görüşlerinin Alınması ve Değerlendirilmesi .................................. 61
1.8.
GZFT ANALİZİ ........................................................................................................ 65
1.8.1.
Güçlü Yönler ...................................................................................................... 65
1.8.2.
Zayıf Yönler ....................................................................................................... 66
7
1.8.3.
Fırsatlar............................................................................................................... 67
1.8.4.
Tehditler ............................................................................................................. 68
İKİNCİ BÖLÜM ...................................................................................................................... 69
STRATEJİK PLANLAMA ...................................................................................................... 69
2.1.
MİSYON ................................................................................................................... 70
2.2.
VİZYON .................................................................................................................... 71
2.3.
TEMEL İLKE VE DEĞERLER ............................................................................... 72
2.4.
AMAÇLAR, HEDEFLER VE HEDEFE YÖNELİK STRATEJİLER ..................... 73
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM................................................................................................................ 101
STRATEJİK UYGULAMA ................................................................................................... 101
3.1.
STRATEJİK PLAN BÜTÇESİ ............................................................................... 102
3.2.
UYGULAMA, İZLEME VE DEĞERLENDİRME ............................................... 119
3.2.1.
Uygulama İlkeleri ............................................................................................. 119
3.2.2.
İzleme ve Değerlendirme ................................................................................. 119
SONUÇ .................................................................................................................................. 121
KAYNAKÇA ......................................................................................................................... 122
EKLER ................................................................................................................................... 123
Ek 1: Niğde İl Sağlık Müdürlüğü Paydaş Anketi ............................................................... 123
Ek 2: Niğde İl Sağlık Müdürlüğü Çalışan Memnuniyet Anketi......................................... 125
Ek 3: Niğde İl Sağlık Müdürlüğü Hasta Memnuniyet Anketi ........................................... 127
Ek 4: Niğde Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Çalışan Memnuniyet Anketi .... 128
Ek 5: Niğde Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Hasta Memnuniyet Anketleri .. 129
Ek 6: Niğde Halk Sağlığı Müdürlüğü Çalışan Memnuniyet Anketi .................................. 130
Ek 7: Niğde Halk Sağlığı Müdürlüğü Hasta Memnuniyet Anketi ..................................... 133
8
TABLOLAR LİSTESİ
Tablo 1: Stratejik Amaç ve Hedefler ......................................................................................... 2
Tablo 2: 2015 - 2019 Niğde İl Sağlık Stratejik Planlama Kurulu ........................................... 24
Tablo 3: 2015 - 2019 Niğde İl Sağlık Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi ...................... 25
Tablo 4: 2015 - 2019 Niğde İl Sağlık Stratejik Planlama, İl Sağlık Müdürlüğü Hazırlık Takımı
................................................................................................................................................. 26
Tablo 5: 2015 - 2019 Niğde İl Sağlık Stratejik Planlama, Halk Sağlığı Müdürlüğü Hazırlık
Takımı ..................................................................................................................................... 27
Tablo 6: 2015 - 2019 Niğde İl Sağlık Stratejik Planlama, Kamu Hastaneler Birliği Genel
Sekreterliği Hazırlık Takımı.................................................................................................... 28
Tablo 7: Niğde İli 2013 Yılı Sağlık Personeli Sayıları ve Nüfusa Oranları ............................ 33
Tablo 8: 2013 Yılı Niğde İl Sağlık Teşkilatı Mali Tablosu .................................................... 34
Tablo 9: Niğde İl Sağlık Teşkilatı 2012 ve 2013 Yılı Harcama Tablosu ................................ 34
Tablo 10: Niğde İl Sağlık Teşkilatı 2013 Yılı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar ....................... 36
Tablo 11: Niğde İli 2009 - 2013 Yılları Genel Demografik Göstergeleri ............................... 37
Tablo 12: Niğde İli 2009 - 2013 Yılları Mortalite Verileri ..................................................... 39
Tablo 13: Niğde İli 2009 - 2013 Yılları Morbidite Verileri .................................................... 43
Tablo 14: Niğde İli 2009 - 2013 Yılları DGT Uygulayıcısına Göre Hasta Sayıları ............... 44
Tablo 15: Niğde İli 2009 - 2013 Yılları Aşılama Oranları ..................................................... 45
Tablo 16: Niğde İli 2009 - 2013 Yılları Doğumların Gerçekleştirenlere Göre Dağılımı........ 47
Tablo 17: Niğde İli 2013 Yılı Ortalama İzlem Verileri........................................................... 48
Tablo 18: Niğde İli 2009 - 2013 Yılları Sağlık Hizmeti Verilen Kurum Sayıları................... 50
Tablo 19: Niğde İli 2009 - 2013 Yılları Hastanelere Göre Yatak Sayıları.............................. 51
Tablo 20: Niğde İli 2009 - 2013 Yılları Sektörlere Göre BT - MR Cihaz ve Çekim Sayıları 52
Tablo 21: Niğde İli 2009 - 2013 Yılları Kurumlara Göre Diyaliz Cihaz ve Hasta Sayıları .... 52
Tablo 22: Niğde İli 2013 Yılı Sektörlere Göre Yoğun Bakım Yatak Sayıları ........................ 53
Tablo 23: Niğde İli 2012 ve 2013 Yılları Nitelikli Yatak Sayıları .......................................... 53
Tablo 24: Niğde İli 2013 Yılı Kurumlara Göre Diş Ünite Sayıları ......................................... 53
Tablo 25: Niğde İli 2009 - 2013 Yılları Acil Sağlık Hizmeti Verileri .................................... 53
Tablo 26: Niğde İli 2009 - 2013 YıllarıSektörlere Göre Poliklinik Sayıları ........................... 54
Tablo 27: Niğde İli 2013 Yılı Yataklı Tedavi Kurum Verileri ............................................... 54
Tablo 28: Niğde İli 2013 Yılı Birinci Basamak Sevk Oranı ve ADSM Müracaat Sayısı ....... 55
Tablo 29: Niğde İli 2013 Yılı Sektörlere Göre Ameliyat Sayıları .......................................... 55
9
Tablo 30: Niğde İli 2013 Yılı Sektörlere ve Branşlara Göre İnsan Kaynakları ...................... 55
Tablo 31: Niğde İli 2013 Yılı İlçelere ve Branşlara Göre İnsan Kaynakları .......................... 56
Tablo 32: Niğde İli 2013 Yılı Sektörlere ve Branşlara Göre Uzman Hekim Sayıları............. 57
Tablo 33: Niğde İl Sağlık Teşkilatı Paydaş Matrisi ................................................................ 58
Tablo 34: Niğde İl Sağlık Teşkilatı İç ve Dış Paydaş Önceliklendirmesi ............................... 60
Tablo 35: Niğde İl Sağlık Teşkilatı Genel Memnuniyet Dağılımı .......................................... 61
Tablo 36:Sağlığa Yönelik Risklerden Birey ve Toplumu Korumak ve Sağlıklı Hayat Tarzını
Teşvik Etmek........................................................................................................................... 75
Tablo 37: Birey ve Topluma Erişilebilir, Uygun, Etkili ve Etkin Sağlık Hizmetleri Sunmak 83
Tablo 38: İnsan Merkezli ve Bütüncül Yaklaşımla Bireylerin Sağlık İhtiyaçlarına ve
Beklentilerine Cevap Vermek ................................................................................................. 97
Tablo 39: Türkiye'nin Ekonomik ve Sosyal Kalkınmasına ve Küresel Sağlığa Katkı Aracı
Olarak Sağlık Sistemini Geliştirmeye Devam Etmek ........................................................... 100
Tablo 40: Stratejik Plan 1. Amaç Bütçe Ödenekleri ............................................................. 102
Tablo 41: Stratejik Plan 2. Amaç Bütçe Ödenekleri ............................................................. 107
Tablo 42: Stratejik Plan 3. Amaç Bütçe Ödenekleri ............................................................. 115
Tablo 43: Stratejik Plan 4. Amaç Bütçe Ödenekleri ............................................................. 117
Tablo 44: Stratejik Plan Bütçe Ödenekleri ve Mali Durum .................................................. 118
10
ŞEMALAR LİSTESİ
Şema 1: Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Organizasyon Yapısı ............................................. 30
Şema 2: İl Sağlık Müdürlüğü Teşkilat Yapısı ......................................................................... 31
Şema 3: Halk Sağlığı Müdürlüğü Organizasyon Yapısı ......................................................... 31
Şema 4: Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Organizasyon Yapısı ........................... 32
Şema 5: Niğde İli 2013 Yılı Nüfus Piramidi ........................................................................... 38
11
GRAFİKLER LİSTESİ
Grafik 1: Niğde İli 2009 - 2013 Yılları Anne Ölüm Oranı ..................................................... 39
Grafik 2: Niğde İli 2009 - 2013 Yılları Perinatal Ölüm Hızı .................................................. 40
Grafik 3: Niğde İli 2009 - 2013 Yılları Neonatal Ölüm Hızı .................................................. 40
Grafik 4: Niğde İli 2009 - 2013 Yılları Post Neonatal Ölüm Hızı .......................................... 41
Grafik 5: Niğde İli 2009 - 2013 Yılları Bebek Ölüm Hızı ...................................................... 41
Grafik 6: Niğde İli 2009 – 2013 Yılları 5 Yaş Altı Ölüm Hızı ............................................... 42
Grafik 7: Niğde İli 2009 - 2013 Yılları Kaba Ölüm Hızı ........................................................ 42
Grafik 8: Niğde İli 2009 - 2013 Yılları Tüberküloz Vaka Sayıları ......................................... 43
Grafik 9: Niğde İli 2009 - 2013 Yılları DaBT-İPA-Hib3 Aşılama Oranı ............................... 45
Grafik 10: Niğde İli 2009 - 2013 Yılları KKK Aşılama Oranı ............................................... 46
Grafik 11: Niğde İli 2009 - 2013 Yılları Hepatit B-3 Aşılama Oranı ..................................... 46
Grafik 12: Niğde İli 2013 Yılı Bebek Başına Ortalama İzlem Sayısı .................................... 49
Grafik 13: Niğde İli 2013 Yılı Gebe Başına Ortalama İzlem Sayısı ....................................... 49
Grafik 14: Niğde İli 2013 Yılı Çocuk Başına Ortalama İzlem Sayısı ..................................... 49
Grafik 15: Niğde İli 2013 Yılı Lohusa Başına Ortalama İzlem Sayısı ................................... 49
Grafik 16: Niğde İli 2009 - 2013 Yılları 112 Vaka Sayıları ................................................... 54
Grafik 17: Niğde İl Sağlık Müdürlüğü Seçilmiş Çalışan Memnuniyet Oranı ......................... 62
Grafik 18: Niğde Halk Sağlığı Müdürlüğü Seçilmiş Çalışan Memnuniyet Oranı .................. 63
Grafik 19: Niğde Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Seçilmiş Çalışan Memnuniyet
Oranı ........................................................................................................................................ 63
Grafik 20: İl Sağlık Teşkilatı Dış Paydaş Memnuniyet Oranı ................................................ 64
12
BİRİNCİ BÖLÜM
STRATEJİK ANALİZ
13
1.1.
TARİHSEL GELİŞİM
Anadolu Selçuklu Devleti ve diğer Türk devletlerinde sağlık hizmetleri, vakıf ve sağlık
kuruluşlarının kurulması ile gelişmeye başlamıştır.
Osmanlı Dönemi’nde daha çok büyük merkezlerde gelişen tıp hizmetleri, Anadolu’daki
kasaba ve köylerde oldukça sınırlıdır. Niğde’de yaşam koşullarının etkisi ile özellikle frengi,
trahom, sıtma gibi hastalıklar yaygındır. Bu hastalıkları önlemek için su mecralarının ıslahı,
suyolunun yenilenmesi, lağımların muhafazalı yerlerden akıtılması vb. çalışmalar yapılmıştır.
1860 yılında Niğde ve çevresinde kolera ile 70.000’e yakın insanın ölümü, en yaygın
ölüm vakası olarak kayıtlara yansımıştır. O dönemde verem, sıtma, menenjit, tifo ve göz
hastalıkları salgınlarının baş göstermesi; buna karşılık sağlık hizmetlerinin yetersizliği
nedeniyle kocakarı ilaçları, muska, kurşun dökme ve ocaklarda hastalıklara çare aranmıştır.
Niğde’de ilk hastane, 1894 yılında Binbaşı Enver Bey’in çabaları ile askeri amaçlı
olarak yapılan silah ve giysi deposunda Memleket Hastanesi adıyla faaliyete geçmiştir.
Kayabaşı Mahallesi’nde yer alan bu bina, çıkan bir yangın sonrası 1917 yılında onarılarak
yeniden kullanılmaya başlanmıştır. 1918’den sonra laboratuvar ve ameliyathanesi hizmet
vermeye başlamıştır. 1923-1937 yılları arasında 3 bölümden oluşan, 50 yatak kapasiteli bu
hastanede 30.720 kişi ayaktan ve 10.484 kişi yatarak tedavi görmüştür. Hastanemiz 1929
yılından sonra yeni binasına taşınmıştır.
1909 yılında İstanbul Kadırga’da
Dr. Besim Ömer Paşa tarafından bir ebe
okulu açılmıştır. Bu ebe okulundan Niğdeli
Tokmağın
Ebe
Kamile
Hanım
1912
mezunlarındandır.
1919
yılındaki
ilk
yılından
itibaren
Niğde
Memleket
Hastanesi’nde ebe ve başhemşire olarak
çalışmıştır.
1910 yılında kurulan Hilal-i Ahmer Cemiyeti (Kızılay) ve Hükümet Tabipliği, sağlık
hizmetlerini geliştirmeye çalışmıştır.1917 yılında kurulan Sıhhiye Umum Müdürlüğü (Sağlık
Müdürlüğü) ile sağlık hizmeti veren kuruluşların bir merkeze bağlı olarak daha disiplinli sağlık
hizmet vermeleri amaçlanmıştır.
14
1913’te Aksaray’da, 1963’te Ortaköy’de Hükümet Tabiplikleri açılmıştır. 1926 yılında
ise Aksaray Millet Hastanesi faaliyete girmiştir.1965 yılında Ortaköy ilçesinde Sağlık Merkezi,
1954’te ise Aksaray Devlet Hastanesi faaliyete başlamıştır. Aksaray İlçesinin 15.06.1989 gün
ve 3578 sayılı kanun gereği Niğde'den ayrılarak il statüsünü kazanması ve Ortaköy İlçesinin de
Aksaray’a bağlanmasının ardından, bu bölgelerdeki sağlık hizmetleri Aksaray İl Sağlık
Müdürlüğü’ne devredilmiştir.
1956 yılında Çamardı ilçemizde hizmete giren Sağlık Merkezi, 26.10.2005 tarihinden
itibaren Devlet Hastanesi olarak faaliyetine devam etmiştir. 2011’de E-II tipi, 15 yataklı İlçe
Hastanesine dönüştürülmüş, 19.03.2012 tarihinden itibaren Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne
bağlanmıştır.
Ulukışla İlçemizde 1924’te Hükümet Tabipliği açılmıştır. 1969 yılında faaliyete
başlayan Sağlık Merkezi, 1989 yılında Devlet Hastanesine dönüştürülmüştür.
Bor İlçemizde 1937’de açılan Hükümet Tabipliği 1969’da Devlet Hastanesi statüsüne
dönüştürülmüştür. 1953 yılında ise Sağlık Merkezi açılmıştır.
Çiftlik İlçemizde 2001 yılında faaliyete başlayan Devlet Hastanesi, 2010 yılında Çiftlik
Merkez Sağlık Ocağı’yla birleşerek İlçe Hastanesi statüsünde hizmet vermeye başlamıştır.
Altunhisar İlçemizde bulunan Devlet Hastanesi, 05.04.2001 tarihinde Acil Hizmet
polikliniği yapmak üzere faaliyetine başlamıştır. Sağlık Grup Başkanlığı, Merkez Sağlık Ocağı
ve Altunhisar Devlet Hastanesi birleşerek 01.06.2007 tarihinden itibaren Altunhisar İlçe
Hastanesi olarak çalışmalarına devam etmiştir. 19.03.2012 tarihinden itibaren, E-II tipi 15
yataklı İlçe Hastanesi olarak Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne bağlanmıştır.
Ülkemizin sağlık hizmetlerinin modern anlamda bir devlet görevi olarak ele alınması,
Milli Mücadele döneminde Ankara’da kurulan ilk Milli Hükümet bünyesinde 2 Mayıs 1920
gün ve 3 sayılı kanunla Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’nın kurulmasıyla başlamıştır.
1920’li yıllardan itibaren Aksaray’da çok yaygın görülen sıtma ve verem hastalığı
konularında, zührevi hastalıklar, halk sağlığı ve çocuk bakımı konularında çeşitli konferanslar
verilmiştir. 1928 yılı Nisan ayında, perşembe günleri Milli Kütüphanede, cuma günleri ise
Ulucami’de hekimler tarafından halka yönelik ilk eğitim çalışmaları yapılmaya başlanmıştır.
15
1930 yılında çıkartılan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile Bakanlığın görevleri
arasında hastaların tedavi ve özellikle mahalli idarelere rehber olmak üzere örnek sağlık
kuruluşları açması yer almıştır.1936 yılında çıkarılan 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı teşkilat ve Memurun Kanunu ile Bakanlığımızın teşkilatı belirlenmiştir.
1943 yılında Niğde’ye ilk röntgen cihazı
gelmiştir. 1945 yılında sıtma ile mücadele
teşkilatı kurulmuş, 1946 yılında ise tifo
hastalığından korunmak için umumi tifo aşısı
yapılmaya başlanmıştır.
Ekonomik ve sosyal hayatı fazlasıyla etkileyen verem hastalığına karşı verem savaş
dernekleri kurulmuş ve çeşitli çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı ve halkın desteği ile 1955 yılında, Niğde’de Verem Savaş Dispanseri yapılarak
hizmete açılmıştır. 1965 yılında okullarda, köylerde ve kasabalarda verem tarama çalışmaları
sonucunda 340 verem hastası tespit edilmiş olup, 361 eski hasta ile birlikte tedavileri yapılmaya
başlanmıştır. 1969 yılında ise Aksaray İlçe Verem Savaş Dispanseri hizmete girmiştir.
Dispanserler dönemin ciddi sağlık sorunlarından biri olan verem hastalığı ile mücadele
çalışmalarında; koruyucu aşılama, erken teşhis ve tedavide önemli yol alınmasını sağlamıştır.
1962 yılında İl merkezimizde Sıtma Bölge Başkanlığı kurulmuş olup, Aksaray ve
Ulukışla ilçelerindeki şubeleriyle birlikte çalışmalarına başlamıştır. Aynı yıl, İlimizde Sağlık
Okulu açılarak 50 öğrenci ile öğretime başlamıştır.
1964 yılında İl merkezinde Ana-Çocuk Sağlığı Merkezi açılmış ve Ulukışla İlçesi’nde
de 1968 yılında bir şubesi kurulmuştur. Bu kurumlarda halkımıza ana-çocuk sağlığı hizmetleri
verilmiştir.
1965 yılından itibaren kırsal alanlara sağlık hizmeti götürülmeye başlanmıştır. Sağlık
Müdürlüğüne bağlı sağlık personeli, hükümet tabipleri, sıtma eradikasyon memurları ve
sürveyans memurları ile beraber zaman zaman hastane hekimleri, dispanser hekimleri ve
hükümet tabipleri ile yürüttükleri çalışmalarla; köylere hekim, ilaç, sağlık bilgisi götürülmeye
ve koruyucu hekimlik çalışmaları yapılmaya başlanmıştır. Bu kapsamda, Niğde ili 38 ünite ve
76 tali istasyona ayrılmış olup, bu ünite ve istasyonlarda muayene evleri açılmıştır.
16
1970 yılında, İlimiz Çevre Sağlığı Hizmetleri, Aksaray İlçesi Çevre Sağlığı
Teknisyenliğince yürütülmeye başlanmıştır. Tuvalet, çöplük, gübrelik, gıda maddeleri, içme ve
kullanma suları, karasinekle mücadele, ev haşerelerinin imhası gibi pek çok konuda belediyeler
ile işbirliği yaparak çalışılmıştır.
1 Mart 1973 tarihinde resmi gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Sağlık
Müdürlüğümüz bünyesinde Lepra Şubesi kurulmuş, bir sağlık memuru eğitime gönderilerek 1
Nisan 1973’de bütün hazırlıklar tamamlanarak lepra çalışmalarına başlanmıştır.
1979 yılında Niğde Devlet Hastanesi bünyesinde verilmeye başlanan ağız ve diş sağlığı
hizmetleri, 2008 yılında idari ve mali olarak Devlet Hastanesi’nden ayrılarak Niğde Ağız ve
Diş Sağlığı Merkezi olarak hizmet vermeye başlamıştır.
1989 yılında, 110 yataklı Sosyal Sigortalar Niğde Hastanesi 162 personel ile hizmete
başlamıştır. 19.01.2005 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 5283 sayılı 06.01.2005 tarihli
Kanuna göre; Tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ait sağlık birimleri gibi Sosyal Sigortalar
Niğde Hastanesi de Sağlık Bakanlığı’na devredilmiştir.
1990 - 1991 Eğitim-Öğretim yılında, Niğde Atatürk Sağlık Meslek Lisesi ve Bor Sağlık
Meslek Lisesi öğrenci alımına başlamıştır. 1962 yılında Sağlık Okulu olarak faaliyete başlayan,
daha sonraları ise Zübeyde Hanım Sağlık Meslek Lisesi adını alan okul ise 1995 yılında Niğde
Üniversitesi’ne bağlanarak Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu’na dönüştürülmüştür.
İlimizdeki ilk tıp merkezi, 1999 yılında faaliyete başlayan Hacettepe Tıp Merkezi’dir.
Bu merkez 2006 yılında Özel Hayat Hastanesi’ne dönüştürülmüş olup, halen 36 yatak
kapasitesiyle hizmet vermeye devam etmektedir. 2008 yılında açılan Özel Yaşam Tıp Merkezi,
İlimizdeki tek C tipi tıp merkezi olarak faaliyetini sürdürmektedir.
Sağlık Bakanlığımızın planlamaları doğrultusunda, 2006 yılında, Sağlık Müdürlüğümüz
bünyesinde, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) kurulmuştur. Ülkemizde oluşabilecek
afet ve olağan dışı durumlarda hızlı bir şekilde müdahale edecek olan Ulusal Medikal Kurtarma
Ekibinde; 5 Pratisyen Hekim, 33 yardımcı sağlık personeli ve 1 diğer personel olmak üzere
toplam 39 UMKE gönüllüsü faaliyetlerine devam etmektedir.
Birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve verilen sağlık hizmetinin kalitesini
artırmak için İlimizde 10 Mayıs 2010 tarihinde 45 Aile Sağlığı Merkezinde 97 Hekim ile Aile
17
Hekimliği uygulamasına başlanmıştır. Bunlara ilave olarak 65 Sağlık Evi ve 23 Sağlık
İstasyonu ile Aile Hekimliği çalışmaları desteklenmektedir.
02 Kasım 2011 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren, 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve
Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
kapsamında, Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşları yeniden
yapılandırılmıştır.
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, bağlı kuruluş olarak bu yeni yapıda yerini almıştır. Halk
sağlığını korumak ve geliştirmek, sağlık için risk oluşturan faktörlerle mücadele etmek, birinci
basamak sağlık hizmetlerini yürütmek ve bu hususta gerekli düzenlemeleri yapmak gibi
görevleri bulunan Niğde Halk Sağlığı Müdürlüğü, 23.03.2012 tarihinde resmi görevine
başlamıştır. Halk Sağlığı Müdürlüğü; Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Şubesi, Bulaşıcı
Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Şubesi, Bulaşıcı Hastalıklar, Çevre ve Çalışan
Sağlığı Şubesi, Destek Hizmetleri Şubesi olmak üzere 4 şube ile hizmet vermektedir.
Yine 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince 2 Kasım 2012 tarihinde tüm
illerle eş zamanlı olarak Niğde İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği kurulmuştur.
Genel Sekreterlik bünyesinde Tıbbi Hizmetler Başkanlığı, İdari Hizmetler Başkanlığı ve Mali
Hizmetler Başkanlığı bulunmaktadır. Birlik bünyesinde hizmet veren kuruluşlar; 500 yataklı
Niğde Devlet Hastanesi, 75 yataklı Bor Devlet Hastanesi, 25 yataklı Çiftlik Devlet Hastanesi,
15 yataklı Ulukışla Devlet Hastanesi ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’dir.
Sağlık Bakanı’nın ildeki temsilcisi olan İl Sağlık Müdürü, aynı zamanda Valinin sağlık
müşaviridir. İl Sağlık Müdürü, Niğde İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bulunan 4 şubesi ile
Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği’nin koordinasyonunu
sağlar ve uyumlu çalışmasını gözetir. İlimiz acil sağlık hizmetleri, Sağlık Müdürlüğü
bünyesindeki İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından 112 Komuta Kontrol Merkezi ve
Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları (A.S.H.İ.) ile yürütülür.
18
1.2.
İLGİLİ MEVZUAT
Sağlık Bakanlığımız Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışını takiben 3 Mayıs 1920
tarihinde 3 sayılı Kanun ile kurulmuştur. Geçmişten günümüze sağlık politikalarımız
incelendiğinde sağlık hizmetlerinin organizasyonunda bir kültür birliği görülmektedir. Sağlık
alanındaki değişimler dünyadaki değişimlerden bağımsız kalamamıştır.1982 Anayasası,
vatandaşların sosyal güvenlik hakkına sahip olmalarının yanı sıra bu hakkın gerçekleşmesinin
devletin sorumluluğunda olduğuna yönelik hükümler içermektedir. Anayasa’nın 60. maddesi
“Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır
ve teşkilatı kurar.” demektedir. Ayrıca Anayasa’nın 56. maddesinde “Devlet, herkesin hayatını,
beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi
artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet
vermelerini düzenler. Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimdeki sağlık ve sosyal kurumlardan
yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir.” hükmü getirildi. Günümüzde, Sağlık
hizmetlerinde, hem sağlıklı insan gücü yetiştirmede hem de insanların sağlığını korumada ve
iyileştirmede gelişmiş bir mevzuat yelpazesi bulunmaktadır. Bu mevzuatın temel ayakları ise
halkın ihtiyaçları doğrultusunda Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren oluşturulmaya
başlanmıştır.

38 Sayılı Tababet-i Adliye Kanunu (1920),

992 Sayılı Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuarları Kanunu (1927),

1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun (1928),

1262 Sayılı İspençiyari ve Tıbbî Müstahzarlar Kanunu (1928),

1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu (1930),

2219 Hususi Hastaneler Kanunu (1933),

3153 Sayılı Radyoloji Radyum ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri
Hakkında Kanun (1937),

7183 Sayılı Verem Savaşı Hakkında Kanun (1949),

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu (1949),

5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu (1949),

6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu (1953),

6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Kanunu (1953),

6283 Sayılı Hemşirelik Kanunu (1954),

6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu (1956),
19

7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak
Yardımlara Dair Kanun (1959),

7402 Sayılı Sıtmanın İmhası Hakkında Kanun (1960),

209
Sayılı
Sağlık
Bakanlığına
Bağlı
Sağlık
Kurumları
ile
Esenlendirme
(Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun (1961),

224 Sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun (1961),

554 Sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanun (1965),

657 Devlet Memurları Kanunu (1965),

2238 Sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında
Kanun(1979),

2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1982),

2827 Nüfus Planlaması Hakkında Kanun (1983),

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu (1983),

3224 Sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu (1985),

3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu (1986),

3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu(1987),

3473 Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun (1988),

3628 Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
(1990),

3816 Sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart
Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun (1992),

560 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde
Kararname (1995),

4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun
(1996),

4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
(1999),

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu (2002),

4703 Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun
(2002),

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu (2002),

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (2003),
20

4982 Bilgi Edinme Kanunu (2003),

5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun (2004),

5193 Sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun(2004),

5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu (2004),

5324 Sayılı Kozmetik Kanunu (2005),

5393 Sayılı Belediye Kanunu (2005),

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (2006),

5624 Sayılı Kan ve Kan Ürünleri Kanunu (2007)

5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun (2009),

663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname (KHK)(2011),

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (2012)

24046 Sayılı Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği (2000),

26179 Sayılı Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik (2006),
 Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin Görevleri
ve Çalışma Esaslarına Dair Yönerge (2010),
 2013/3 Sayılı Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin Genelgesi (2013).
21
1.3.
STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI
Bakanlık ve bağlı kuruluşların stratejik planlarında yer alan hedefler doğrultusunda; İl
Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ile Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği’nin
ortaklaşa hazırladığı İl Stratejik Planı için yol gösterici olması amacıyla, İl Stratejik Plan
Rehberi yayınlanmıştır.
Sağlık Müdürlüğümüzde, Niğde Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü’nün
22/01/2014 tarih ve 518 sayılı “Stratejik Plan Taslağının Hazırlanması” konulu yazıları ile
başlanan Stratejik Planlama çalışmaları, 5018 sayılı kanunda yer alan usul ve esaslar
doğrultusunda ‘Çalışma Takvimine’ uygun olarak hazırlanmış ve yürütülmüştür. 2015 - 2019
yıllarını kapsayacak şekilde hazırlıklarına başlanan Stratejik Plan …/…/2014 tarihinde Sağlık
Bakanlığı’na teslim edilmiştir.
1.3.1. Eğitim
Niğde Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü tarafından 11/12/2013 tarihli
ve 5691 sayılı “Stratejik Plan Eğitimi” konulu resmi yazıları ile Kurumumuz tarafından
belirlenen personele stratejik planlama eğitimi verilmiştir.
Bu eğitim; 15-24 Aralık 2013 tarihleri arasında Çiftehan Çelikhan Termal Otel’de,
Niğde Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Selen DOĞAN ve Yrd. Doç. Dr. Hasan Hüseyin
TÜRKMEN tarafından düzenlenmiştir. Eğitime Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi üyeleri
katılmıştır. Aynı zamanda, stratejik plan çalışmaları sonuçlanıncaya kadar da Niğde
Üniversitesi öğretim üyelerinden danışmanlık hizmeti de alınmıştır.
Ayrıca Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi sorumluluğunda, 26.02.2014 tarihinde
Halk Sağlığı Müdürlüğü Eğitim Salonunda, Niğde Üniversitesi öğretim görevlileri Prof. Dr.
Selen DOĞAN ve Yrd. Doç. Dr. Hasan Hüseyin TÜRKMEN tarafından, Stratejik Planlama
Hazırlık Takımlarına “Stratejik Plan Eğitimi'' düzenlenmiştir. Eğitime, Niğde Valiliği İl
Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü çalışanları da katılmıştır.
1.3.2. Organizasyon
Sağlık Bakanlığı’nın 2013/3 nolu Genelgesi gereği: “Stratejik Planlama Kurulu; İl
Sağlık Müdürü, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri ve Halk Sağlığı Müdürü ile bu
yöneticilerin katılımını uygun bulduğu birer personelden oluşur. İl Sağlık Müdürlüğü, söz
22
konusu planların hazırlanmasını koordine eder ve bu çalışmalara yönelik sekretarya
hizmetlerini yürütür. Hazırlanan bu planlar, İl Sağlık Müdürlüğü vasıtasıyla Bakanlığa ve bağlı
kuruluşlara gönderilir.” denilmiştir.
Bu amaçla, Sağlık Müdürlüğümüzün 2015-2019 yılı stratejik planını yürütmek üzere İl
Sağlık Müdürü başkanlığında bir Stratejik Planlama Kurulu oluşturulmuştur. 18/02//2014
tarihinde, Niğde İl Sağlık Müdürlüğü Stratejik Plan Kurulu toplanarak stratejik plan
hazırlıklarına başlamıştır. Kurul tarafından koordinasyon ekibi ile hazırlık takımları belirlenmiş
ve Stratejik Plan çalışmalarının başlatıldığı tüm çalışanlara duyurulmuştur.
Stratejik Planlama Organizasyonu; Stratejik Planlama Kurulu (SPK), Stratejik Planlama
Koordinasyon Ekibi (SPKE) ve Stratejik Planlama Hazırlama Takımlarından (SPHT)
oluşmuştur.
23
1.3.2.1.
Stratejik Planlama Kurulu (SPK)
SPK, İl Sağlık Müdürü başkanlığında; Halk Sağlığı Müdürü, Kamu Hastaneleri Birliği
Genel Sekreteri ve üç kurumda aktif olarak görev alacak hazırlık ekibinin birer üyesinden
oluşmuştur. Kurul, koordinasyon ekibinin ve her kurumun çalışma takımlarının faaliyetlerinin
incelenmesinden, değerlendirilmesinden, çalışmaların takibinden ve onaylanmasından
sorumludur.
Tablo 2: 2015 - 2019 Niğde İl Sağlık Stratejik Planlama Kurulu
Sıra
No
Adı ve Soyadı
Görev Yeri
Unvanı
Kuruldaki
Görevi
1
Dr. Yılmaz YÜCEL
İl Sağlık Müdürlüğü
İl Sağlık Müdürü
Başkan
2
Dr. Bilgehan ÖZTÜRK
3
Dr. Hakan BAYRAKTAR
Halk Sağlığı
Müdürlüğü
Kamu Hastaneler
Birliği Genel
Sekreterliği
4
Dr. Ertan
DEĞİRMENCİOĞLU
Halk Sağlığı
Müdürlüğü
Halk Sağlığı
Müdürü
Kamu Hastaneler
Birliği Genel
Sekreteri
Halk Sağlığı
Müdür
Yardımcısı
5
Uzm. Dr. Mustafa
KAÇMAZ
Kamu Hastaneler
Birliği Genel
Sekreterliği
Anestezi Uzmanı
Üye
6
Tuncay ÇELİK
İl Sağlık Müdürlüğü
Şube Müdürü
Üye
Üye
Üye
Üye
24
1.3.2.2.
Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi (SPKE)
SPKE, stratejik plan kurulunun birer üyesinin içinde bulunduğu; üç kurumun stratejik
plan hazırlama takım başkanları ve üyelerinden oluşmuştur. Planlama süreci boyunca üç
kurumun koordinasyonunu sağlamak, bilgi ve belge alış-verişini yapmak, yapılan çalışmaları
raporlamak, planlamak ve yönlendirmek gibi görevleri olan SPKE; Stratejik Plan Süreci
boyunca 19 kez toplanmıştır.
Tablo 3: 2015 - 2019 Niğde İl Sağlık Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi
Sıra
No
Adı Soyadı
Unvanı
Görev Yeri
Koordinasyon
Ekibindeki Görevi
1
Tuncay ÇELİK
Şube Müdürü
İl Sağlık Müdürlüğü
Başkan
2
Uzm. Dr. Mustafa
KAÇMAZ
Anestezi Uzmanı
Niğde Devlet Hastanesi
Üye
3
Dr. Ertan
DEĞİRMENCİOĞLU
Halk Sağlığı
Müdür Yardımcısı
Halk Sağlığı
Müdürlüğü
Üye
4
Elif DEMİRKAPI
Hemşire
Halk Sağlığı
Müdürlüğü
Üye
5
Müzeyyen ÇALIK
Ebe
İl Sağlık Müdürlüğü
Üye
6
Taner SARI
Tıbbi Sekreter
İl Sağlık Müdürlüğü
Üye
7
Berna TOSUN
Uzman
Kamu Hastaneler
Birliği Genel
Sekreterliği
Üye
25
1.3.2.3.
Stratejik Planlama Hazırlık Takımları (SPHT)
Hazırlık takımları kurumların kendi bünyelerinde, grup çalışmalarına katkı
sağlayabilecek, özverili çalışma yapabilecek, sorumluluk sahibi, bilgi birikimine sahip, farklı
birim ve şubeleri temsil edebilecek çalışanlardan oluşturulmuştur.
Planlama sürecinde her kurumun kendi bünyesinde üç farklı Hazırlık Takımı
kurulmuştur. Bu takımlarda toplam 32 personel görev almıştır.
Stratejik Planlama çalışmaları ile ilgili kurum içi ihtiyaç duyulan verilerin toplanması,
değerlendirilmesi yapılacak faaliyetlerin belirlenmesi ve etkili bir şekilde yürütülmesinden
sorumlu olan Hazırlık Takımları, Stratejik Plan Süreci boyunca 27 kez toplanmıştır.
Tablo 4: 2015 - 2019 Niğde İl Sağlık Stratejik Planlama, İl Sağlık Müdürlüğü Hazırlık Takımı
Sıra
No
Adı Soyadı
Unvanı
Görev Yeri
Hazırlık
Takımındaki
Görevi
1
Tuncay ÇELİK
Şube Müdürü
Araş. Bil. Sis. Sağ. Geliş. ve
Halk Sağ. Şubesi
Başkan
2
Müzeyyen ÇALIK
Ebe
Ar-Ge ve Proje Birimi
Üye
3
Taner SARI
Tıbbi Sekreter
Ar-Ge ve Proje Birimi
Üye
4
Zuhal KOÇOĞLU
Hemşire
İl Ambulans Servisi
Başhekimliği
Üye
5
Yasemin BOLAT
A.T.T.
İl Ambulans Servisi
Başhekimliği
Üye
6
Mehmet KURT
Tıbbi Sekreter
Yönetim Hizmetleri Şubesi
Üye
7
Erdal KÖKSAL
V.H.K.İ
Yönetim Hizmetleri Şubesi
Üye
8
Nirgül
TÜRKYÜREK
Hemşire
Performans ve Kalite Birimi
Üye
9
Adem YÜRÜTMEN
Tıbbi Sekreter
Araş. Bil. Sis. Sağ. Geliş. ve
Halk Sağ. Şubesi
Üye
10
Murat DEVELİ
V.H.K.İ
Acil ve Afetlerde Sağlık
Hizmetleri Şubesi
Üye
11
Sevim TONEL
Ebe
Sağlık Hizmetleri Şubesi
Üye
26
Tablo 5: 2015 - 2019 Niğde İl Sağlık Stratejik Planlama, Halk Sağlığı Müdürlüğü Hazırlık Takımı
Sıra
No
Adı Soyadı
Unvanı
Görev Yeri
Hazırlık
Takımındaki
Görevi
1
Dr. Ertan
DEĞİRMENCİOĞLU
Doktor
Niğde Halk Sağlığı Müdür
Yardımcısı
Başkan
2
Elif DEMİRKAPI
Hemşire
Kalite Sorumlusu
Üye
3
Nihal GÜNEY
Ebe
Destek Hizmetleri Şubesi
Üye
4
Aydın ÇELİKBAŞ
VHKİ
5
Nagehan PARABAŞ
SARI
Ebe
6
Muharrem GÖKTAŞ
7
Ali ERMAN
8
Şerife YAVUZ KOÇ
Ebe
9
İsa TOY
Sağlık
Memuru
Sağlık
Memuru
Sağlık
Memuru
Aile Hekimliği ve TSH
Şubesi
Aile Hekimliği ve TSH
Şubesi
Bulaşıcı Hast, Çevre ve
Çalışan Sağlığı Şubesi
Halk Sağlığı Laboratuarı
Bulaşıcı Olmayan Hast,
Programlar ve Kanser
Şubesi
Bulaşıcı Olmayan Hast,
Programlar ve Kanser
Şubesi
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
27
Tablo 6: 2015 - 2019 Niğde İl Sağlık Stratejik Planlama, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Hazırlık Takımı
Sıra
No
Adı Soyadı
Unvanı
Görev Yeri
Hazırlık
Takımındaki
Görevi
1
Mustafa KAÇMAZ
Anestezi
Uzmanı
Niğde Devlet Hastanesi
Başkan
2
Numan VAROL
Başhekim
Yardımcısı
Bor Devlet Hastanesi
Üye
3
Sadık HAVAN
Tıbbi
Teknolog
Niğde Devlet Hastanesi
Üye
4
Berna TOSUN
Uzman
Niğde Kamu Hastaneleri
Birliği Genel Sekreterliği
Üye
5
Meryem DURMAZ
Uzman
Niğde Kamu Hastaneleri
Birliği Genel Sekreterliği
Üye
6
Barış BOZDEMİR
Uzman
Niğde Kamu Hastaneleri
Birliği Genel Sekreterliği
Üye
7
Ayten KAYA
Hemşire
Niğde Kamu Hastaneleri
Birliği Genel Sekreterliği
Üye
8
Belgin DEVECİ
Ebe
Niğde Kamu Hastaneleri
Birliği Genel Sekreterliği
Üye
9
Aslı Rezzan
EROĞLU
Uzman
Niğde Kamu Hastaneleri
Birliği Genel Sekreterliği
Üye
10
Sabiye ÖZENÇ
İstatistik
Birimi
Niğde Devlet Hastanesi
Üye
28
1.3.3. Çalışma Takvimi
EKIM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZIRAN
MAYIS
NISAN
MART
ŞUBAT
OCAK
NİĞDE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2015 - 2019 STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMA TAKVİMİ
STRATEJİK ANALİZ
Stratejik Planlama Hazırlık Çalışmaları
Tarihsel Gelişim
İlgili Mevzuat
Teşkilat Yapısı
İnsan Kaynakları, Mali Kaynaklar ile Bilgi ve
Teknolojik Kaynaklar
Mevcut Durum Analizi
İç ve Dış Paydaş Analizi
GZFT Analizi
STRATEJİK PLANLAMA
Misyon ve Vizyon
Temel İlke ve Değerler
Stratejik Amaçlar
Stratejik Hedefler
Performans Göstergeler
Hedeflere Yönelik Stratejiler
Faaliyetler ve Projeler
Sorumlu Birim Matrisi
STRATEJİK UYGULAMA
Stratejik Plan Bütçesi
İzleme, Değerlendirme ve Raporlama
Stratejik Planın, Plan Ekibi Tarafından
İncelemesi ve Üst Kurula Sunulması
Stratejik Planın, Üst Kurul Tarafından
İncelenmesi ve Onaylanması
Stratejik Planın, Niğde Valiliği'ne ve Sağlık
Bakanlığı'na Gönderilmesi
Stratejik Planın, İnternet Sitesinde
Yayınlanması
29
1.4.
TEŞKİLAT YAPISI
Şema 1: Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Organizasyon Yapısı
30
Şema 2: İl Sağlık Müdürlüğü Teşkilat Yapısı
Şema 3: Halk Sağlığı Müdürlüğü Organizasyon Yapısı
31
Şema 4: Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Organizasyon Yapısı
32
1.5.
KAYNAKLAR
1.5.1. İnsan Kaynakları
Tablo 7: Niğde İli 2013 Yılı Sağlık Personeli Sayıları ve Nüfusa Oranları
2013 Sayı
Yüzbinde
Uzman Hekim
169
49,2
Pratisyen Hekim
174
50,6
Asistan Hekim
0
0
Toplam Hekim
343
99,8
Diş Hekimi
65
18,9
Eczacı
107
31,1
Hemşire
529
153,9
Ebe
358
104,2
Diğer Sağlık Personeli
711
206,9
Diğer Personel ve Hizmet Alımı
1246
362,6
Unvanlar
33
1.5.2. Mali Kaynaklar
Tablo 8: 2013 Yılı Niğde İl Sağlık Teşkilatı Mali Tablosu
Yıl Sonu Ödeneği
Harcama
Harcama/Yıl
Sonu Ödeneği%
Ekonomik Sınıflar
Genel Bütçe
Personel Giderleri
Döner Sermaye
Genel Bütçe
TOPLAM
Döner Sermaye
TOPLAM
43.545.645,45
52.011.379,04
95.557.024,49
43.545.646,45
47.831.473,04
91.377.119,49
95,63
10.072.384,12
852.560,93
10.924.945,05
10.072.384,12
743.949,93
10.816.334,05
99,01
27.392.040,29
47.004.615,64
74.396.655,93
27.391.852,02
43.418.644,67
70.810.496,69
95,18
Cari Transferler
0,00
6.160.741,00
6.160.741,00
0,00
5.730.454,00
5.730.454,00
93,02
Sermaye Giderleri
0,00
1.102.963,00
1.102.963,00
0,00
892.561,00
892.561,00
80,92
74.000,00
0,00
74.000,00
74.000,00
0,00
74.000,00
100,00
81.084.069,86
107.132.259,61
188.216.329,47
81.083.882,59
98.617.082,64
179.700.965,23
95,48
SGK Devlet Primleri
Giderleri
Mal Ve Hizmet Alım
Giderleri
Sermaye Transferleri
TOPLAM
Tablo 9: Niğde İl Sağlık Teşkilatı 2012 ve 2013 Yılı Harcama Tablosu
Bütçeler
2012 Yılı Harcama
2013 Yılı Harcama
Değişim Oranı
Genel Bütçe Toplamı
45.826.578,13
81.083.882,59
76,94
Döner Sermaye Bütçesi
90.592.057,01
98.617.082,64
8,86
136.418.635,14
179.700.965,23
31,73
TOPLAM
34
1.5.3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
İl Sağlık Müdürlüğünce geliştirilen “NSM Programı” kapsamında şu çalışmalar
yapılmıştır:

402 personelimizin yetki verildiği ölçüde şifre ile giriş yapabilmeleri,

Doğum, gebe, riskli gebe, düşük, bebek ölümü, 112 acil vaka girişleri ve istatistikî
verilerin alınabilmesi,

KETEM bildirimi ve veri alınabilmesi,

Evrak Kayıt Modülü ve Dijital Arşiv Modülü,

Eczane denetimlerinde kullanılmak üzere Eczane Denetim Formu arayüzü,

Eczane ve adli hekim nöbet çizelgeleri,

Kimlik Paylaşım Sistemi entegrasyonu,

KİOSK cihazı tasarımı ve barkotlu personel kimlik kartı entegrasyonu,

İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları arasında
koordinasyon için; 112 vaka formları onay modülü, nöbet çizelgesi,112 vaka faturaları,
ilaç ve tıbbi sarf malzeme arayüzleri,

Depo ve stok izlem modülleri,

Arıza bildirim formu uygulaması ve arşivlenmesi,

Ambulansların sigorta ve kasko bilgilerinin takibinin yapılması için ambulans takip
sistemi.
35
Tablo 10: Niğde İl Sağlık Teşkilatı 2013 Yılı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
İl Sağlık
Müdürlüğü
Halk Sağlığı
Müdürlüğü
Veri Depolama Ünitesi
-
6 TB
Kamu
Hastaneler
Birliği Genel
Sekreterliği
31 TB
Server Adedi
1
2
14
17
60 mbps
-
4
5
Bilgi ve Teknolojik
Kaynaklar
Metro Ethernet Hattı
Kapasitesi
20 mbps
İl Sağlık
Müdürlüğü ile
Ortak
İl Sağlık
Müdürlüğü ile
Ortak
TOPLAM
37 TB
Firewall Güvenlik Cihazı
1
Video Telekonferans
Sistemi
1
-
-
1
Masaüstü Bilgisayar
76
204
511
791
Dizüstü Bilgisayar
32
30
168
230
Yazıcılar
60
95
451
606
Telsiz (El, Araç, Sabit)
117
-
-
117
Telsiz Rolesi
4
-
-
4
Uydu Telefonu
1
-
-
1
Telefon Hattı
28
56
81
165
İnternet Hattı Fiber
1
-
3
4
İnternet Hattı
17
10
6
33
Belge Geçer
6
5
21
32
Projeksiyon
2
11
8
21
Fotokopi
3
11
30
44
Barkod Yazıcısı
4
14
213
231
36
1.6.
MEVCUT DURUM ANALİZİ
Durum analizi, stratejik planlama aşamasının en önemli bölümlerinden birini
oluşturmaktadır. Stratejik planlama sürecinde kurumumuzun “neredeyiz?” sorusuna cevap
verir. Kurumumuzun geleceğe yönelik amaç, hedef ve stratejiler geliştirebilmesi için mevcut
durumda hangi kaynaklara sahip olduğumuz değerlendirmiştir.
1.6.1. Genel Demografik Göstergeler
Niğde iline ait genel demografik veri ve göstergeler Tablo 10’da gösterilmiştir.
Tablo 11: Niğde İli 2009 - 2013 Yılları Genel Demografik Göstergeleri
Göstergeler
2009
2010
2011
2012
2013
İlin Yüz Ölçümü
7.365
7.365
7.365
7.365
7.365
46
46
46
46
47
İl Nüfusu
339.921
337.931
337.553
340.270
343.658
Erkek Nüfus
169.704
167.551
168.125
170.075
171.750
Kadın Nüfus
170.217
170.380
169.428
170.195
171.908
0-14 Yaş Nüfus
95.756
94.428
92.803
91.352
90.523
15-64 Yaş Nüfus
217.991
216.287
217.046
220.051
223.373
65+ Yaş Nüfus
26.174
27.216
27.704
28.867
29.762
Genç Bağımlı Oranı
44
44
43
42
41
Yaşlı Bağımlı Oranı
12
13
13
13
13
15-49 Yaş Kadın Nüfus
80.755
83.058
82.725
84.027
85.044
Kırsal Nüfus
196.653
189.887
183.868
181.612
178.355
Kentsel Nüfus
143.268
148.044
153.685
158.658
165.303
Km²'ye Düşen Nüfus
37
Şema 5: Niğde İli 2013 Yılı Nüfus Piramidi
38
1.6.2. Mortalite
Niğde iline ait mortalite (ölüm) oran ve hızları Tablo 11’de gösterilmiştir.
Tablo 12: Niğde İli 2009 - 2013 Yılları Mortalite Verileri
Göstergeler
2009
2010
2011
2012
2013
Orta
Anadolu *
Türkiye *
0
18
18
36
17
25,9
15,4
15
19
12
13
15
7,1
8,3
7
9
5
8
4
3,9
4,3
5
5
4
5
3
3,3
3,1
12
14
9
8
5
7,2
7,4
15
16
11
13
9
10,8
11
4
3
4
4
5
-
6,3
Anne Ölüm Oranı
(Yüzbinde)
Perinatal Ölüm
Hızı (Binde)
Neonatal Ölüm
Hızı(Binde)
Post Neonatal
Ölüm Hızı(Binde)
Bebek Ölüm
Hızı(Binde)
5 Yaş Altı Ölüm
Hızı(Binde)
Kaba Ölüm
Hızı(Binde)
* Türkiye Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2012.
Anne Ölüm Oranı (Yüzbinde)
40
36
30
18
20
25,9
18
17
15,4
10
0
0
2009
2010
2011
2012
2013
Orta
Anadolu
Türkiye
Grafik 1: Niğde İli 2009 - 2013 Yılları Anne Ölüm Oranı
39
Perinatal Ölüm Hızı (Binde)
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
19
15
15
12
13
7,1
2009
2010
2011
2012
2013
Orta
Anadolu
8,3
Türkiye
Grafik 2: Niğde İli 2009 - 2013 Yılları Perinatal Ölüm Hızı
Neonatal Ölüm Hızı (Binde)
9
9
8
8
7
7
6
5
5
4
3
2
1
0
4
2009
2010
2011
2012
2013
3,9
Orta
Anadolu
4,3
Türkiye
Grafik 3: Niğde İli 2009 - 2013 Yılları Neonatal Ölüm Hızı
40
Post Neonatal Ölüm Hızı (Binde)
5
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
5
5
4
3
2009
2010
2011
2012
2013
3,3
3,1
Orta
Anadolu
Türkiye
Grafik 4: Niğde İli 2009 - 2013 Yılları Post Neonatal Ölüm Hızı
Bebek Ölüm Hızı (Binde)
14
14
12
12
10
9
8
8
7,2
6
7,4
5
4
2
0
2009
2010
2011
2012
2013
Orta
Anadolu
Türkiye
Grafik 5: Niğde İli 2009 - 2013 Yılları Bebek Ölüm Hızı
41
5 Yaş Altı Ölüm Hızı (Binde)
15
16
16
14
13
12
11
10,8
10
11
9
8
6
4
2
0
2009
2010
2011
2012
2013
Orta
Anadolu
Türkiye
Grafik 6: Niğde İli 2009 – 2013 Yılları 5 Yaş Altı Ölüm Hızı
Kaba Ölüm Hızı (Binde)
7
6,3
6
5
5
4
4
4
4
3
3
2
1
0
2009
2010
2011
2012
2013
Türkiye
Grafik 7: Niğde İli 2009 - 2013 Yılları Kaba Ölüm Hızı
42
1.6.3. Morbidite
Niğde iline ait morbidite (hastalık) verileri Tablo 12 ve Tablo 13’te gösterilmiştir.
Tablo 13: Niğde İli 2009 - 2013 Yılları Morbidite Verileri
2009
2010
2011
2012
2013
Türkiye*
Kızamık Vaka Sayısı
0
0
0
0
8
349
AIDS Vaka Sayısı
0
0
2
0
2
89
Tüberküloz Vaka Sayısı
41
37
65
34
36
14.691
Sıtma Vaka Sayısı**
0
1
1
1
1
376
17.182
19.244
18.381
17.756
18.490
-
7.305
8.343
8.441
7.930
8.442
-
Vakalar
Hipertansiyon Tekil
Vaka Sayısı
Diyabet Tekil Vaka
Sayısı
* Türkiye Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2012.
** Yerli vaka bulunmamaktadır.
Tüberküloz Vaka Sayısı
70
65
60
50
41
37
40
34
30
36
20
10
0
2009
2010
2011
2012
2013
Grafik 8: Niğde İli 2009 - 2013 Yılları Tüberküloz Vaka Sayıları
43
Tablo 14: Niğde İli 2009 - 2013 Yılları DGT Uygulayıcısına Göre Hasta Sayıları
DGT Uygulayıcısı
2009
2010
2011
2012
2013
Sağlık Ocağı/Aile Hekimi
39
26
42
30
32
Verem Savaş Dispanseri
2
5
10
2
2
Evinde
0
6
12
2
2
Sağlık Evi Ebesi
0
0
1
0
0
TOPLAM
41
37
65
34
36
44
1.6.4. Hastalıkların Önlenmesi ve Sağlığın Korunması
Niğde ilinde hastalıkların önlenmesi ve sağlığın korunması amacıyla yapılan
uygulamalara ait veriler Tablo 14, Tablo 15 ve Tablo 16’da gösterilmiştir.
Tablo 15: Niğde İli 2009 - 2013 Yılları Aşılama Oranları (Yüzde)
2009
2010
2011
2012
2013
Orta
Anadolu*
Türkiye*
DaBT-İPA-Hib-1
95
97
96
98
100
-
97
DaBT-İPA-Hib-3
95
100
95
98
100
100
97
KKK
96
100
95
96
100
100
96
KPA
100
100
95
98
100
-
-
BCG
97
97
97
98
100
-
96
Hepatit B-1
98
89
95
95
97
-
-
Hepatit B-3
92
103
95
98
100
100
97
Aşılar
* Türkiye Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2012.
DaBT-İPA-Hib-3
100
100
100
100
99
98
98
97
96
97
95
95
95
94
93
92
2009
2010
2011
2012
2013
Orta
Anadolu
Türkiye
Grafik 9: Niğde İli 2009 - 2013 Yılları DaBT-İPA-Hib3 Aşılama Oranı
45
KKK
100
100
100
100
99
98
97
96
96
96
96
95
95
94
93
92
2009
2010
2011
2012
2013
Orta
Anadolu
Türkiye
Grafik 10: Niğde İli 2009 - 2013 Yılları KKK Aşılama Oranı
Hepatit B-3
103
104
102
100
100
98
96
94
100
98
97
95
92
92
90
88
86
2009
2010
2011
2012
2013
Orta
Anadolu
Türkiye
Grafik 11: Niğde İli 2009 - 2013 Yılları Hepatit B-3 Aşılama Oranı
46
Tablo 16: Niğde İli 2009 - 2013 Yılları Doğumların Gerçekleştirenlere Göre Dağılımı
2009
2010
2011
2012
Orta
Anadolu
*
2013
Türkiye
*
Sayı
%
Sayı
%
Sayı
%
Sayı
%
Sayı
%
%
%
Yataklı Tedavi Kurumları
5.815
98,4
5.478
98,8
5.625
99,2
5.638
99,2
5.544
99,6
99
97
Sağlık Personeli Yardımı
İle (Yataklı Tedavi
Kurumları Harici )
53
0,9
33
0,6
24
0,4
4
0,1
0
0,0
Sağlık Personeli Yardımı
Olmadan
41
0,7
33
0,6
23
0,4
43
0,8
25
0,4
5.909
100,0
5.544
100,0
5.672
100,0
5.685
100,0
5.569
100,0
TOPLAM
-
* Türkiye Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2012.
47
Tablo 17: Niğde İli 2013 Yılı Ortalama İzlem Verileri
Göstergeler
2013
Orta Anadolu *
Türkiye *
Bebek Başına Ortalama İzlem Sayısı
7,5
9,2
8,6
Çocuk Başına Ortalama İzlem sayısı
1,8
2,2
2,2
Gebe Başına Ortalama İzlem sayısı
3,7
3,9
4,1
2
2,4
2,3
54
-
-
90
-
-
Lohusa Başına Ortalama İzlem Sayısı
15 - 49 Yaş Kontraseptif Yöntem
Kullanımı (%)
Antenatal Bakım Kapsamı (En Az Bir
Ziyaret)
* Türkiye Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2012.
48
Bebek Başına Ortalama İzlem Sayısı
Çocuk Başına Ortalama İzlem
Sayısı
9,2
10
8
8,6
7,5
2,5
2
6
1,8
2,2
2,2
1,5
4
1
2
0,5
0
0
Niğde
Niğde
Orta Anadolu
Orta Anadolu
Türkiye
Grafik 12: Niğde İli 2013 Yılı Bebek Başına Ortalama İzlem Sayısı
Grafik 14: Niğde İli 2013 Yılı Çocuk Başına Ortalama İzlem Sayısı
Gebe Başına Ortalama İzlem Sayısı
4
2,4
2,4
3,9
3,9
3,8
Lohusa Başına Ortalama İzlem
Sayısı
4,1
4,1
Türkiye
2,3
2,2
3,7
2
3,7
2
3,6
3,5
1,8
Niğde
Niğde
Orta Anadolu
Türkiye
Grafik 13: Niğde İli 2013 Yılı Gebe Başına Ortalama İzlem Sayısı
Orta Anadolu
Türkiye
Grafik 15: Niğde İli 2013 Yılı Lohusa Başına Ortalama İzlem Sayısı
49
1.6.5. Sağlık Hizmeti Verilen Kurumlar ve Altyapıları
Niğde ilinde hizmet veren sağlık kurumları ile bu kurumların nitelik ve niceliklerine ait
veriler Tablo 17, Tablo18, Tablo 19, Tablo 20, Tablo 21, Tablo 22, Tablo 23 ve Tablo 24’te
gösterilmiştir.
Tablo 18: Niğde İli 2009 - 2013 Yılları Sağlık Hizmeti Verilen Kurum Sayıları
Kurumlar
2009
2010
2011
2012
2013
Hastane (Kamu)
7
7
7
6
6
Hastane (Özel)
1
1
1
1
1
Sağlık Ocağı/Aile Sağlığı Merkezi
63
45
45
45
45
Sağlık Evi
64
66
66
66
65
Verem Savaş Dispanseri
1
1
1
1
1
AÇS ve AP Merkezi
2
1
1
1
1
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
1
1
1
1
1
Özel Tıp Merkezi
1
1
1
1
1
Özel Poliklinik
1
1
0
0
0
Diş Protez Laboratuarı
3
3
3
3
3
Özel Muayenehane
11
4
1
1
1
Özel Diş Hekimliği
18
17
13
16
16
Özel Eczane
91
92
95
97
98
Ecza Deposu
1
2
2
2
2
Gaz Dolum Tesisi
2
2
2
2
2
İşitme Cihazı Merkezi
1
2
3
3
4
Özel Diyaliz Merkezi
2
2
2
2
2
Optisyenlik Müessesesi
13
11
12
14
20
50
Tablo 19: Niğde İli 2009 - 2013 Yılları Hastanelere Göre Yatak Sayıları
Kurumlar
2009
2010
2011
2012
2013
Niğde Devlet Hastanesi
330
330
330
Dr. Doğan Baran Doğum ve Çocuk
Hastalıkları Hastanesi
125
140
140
500
500
Bor Devlet Hastanesi
63
63
71
75
75
Altunhisar İlçe Hastanesi
15
15
15
15
15
Çamardı İlçe Hastanesi
15
15
15
15
15
Çiftlik İlçe Hastanesi
10
10
20
25
25
Ulukışla İlçe Hastanesi
24
24
20
20
15
Özel Hayat Hastanesi
29
29
29
29
36
TOPLAM
611
626
640
679
681
51
Tablo 20: Niğde İli 2009 - 2013 Yılları Sektörlere Göre BT - MR Cihaz ve Çekim Sayıları
2009
Sektörler
Kamu
Özel
TOPLAM
Cihaz
2010
2011
2012
2013
Sayı
Çekim
Sayısı
Sayı
Çekim
Sayısı
Sayı
Çekim
Sayısı
Sayı
Çekim
Sayısı
Sayı
Çekim
Sayısı
MR
1
13.830
1
15.765
1
17.105
1
14.487
1
13.540
BT
1
17.037
1
16.335
1
17.789
1
22.026
2
17.745
MR
0
0
0
0
1
53
0
0
1
2.094
BT
1
25
1
758
1
2.707
1
2.910
1
2.430
MR
1
13830
1
15765
2
17158
1
14487
2
15634
BT
2
17062
2
37702
2
20496
2
24936
3
20175
Tablo 21: Niğde İli 2009 - 2013 Yılları Kurumlara Göre Diyaliz Cihaz ve Hasta Sayıları
2009
2010
2011
2012
2013
Kurumlar
Niğde Devlet
Hastanesi
Özel Niğde Diyaliz
Merkezi
Özel Umut Diyaliz
Merkezi
TOPLAM
Cihaz Sayısı
Hasta
Sayısı
Cihaz
Sayısı
Hasta
Sayısı
Cihaz
Sayısı
Hasta
Sayısı
Cihaz
Sayısı
Hasta
Sayısı
Cihaz
Sayısı
Hasta
Sayısı
20(+1)*
55
20(+1)*
56
20(+1)*
54
20(+1)*
65
20(+1)*
68
26(+1)*
88
28(+1)*
109
28(+1)*
89
28(+1)*
88
28(+1)*
73
14(+1)*
57
19(+1)*
64
23(+1)*
88
23(+19*
89
23(+1)*
81
60(+3)*
200
67(+3)*
229
71(+3)*
231
71(+3)*
242
71(+3)*
251
* Yedekte Bekleyen Cihaz Sayısı.
52
Tablo 22: Niğde İli 2013 Yılı Sektörlere Göre Yoğun Bakım Yatak Sayıları
Erişkin
Çocuk
Yenidoğan
TOPLAM
Sağlık Bakanlığı
Türkiye
Niğde
6.735
32
472
7
3.114
36
10.321
79
Üniversite
Türkiye
Niğde
2.920
372
944
4.236
-
Özel
Türkiye Niğde
5.569
4
46
3.434
2
9.049
6
TOPLAM
Türkiye Niğde
15.224
36
890
7
7.492
38
23.606
81
Tablo 23: Niğde İli 2012 ve 2013 Yılları Nitelikli Yatak Sayıları
Nitelikli Yatak Sayısı (1-2 Kişilik, Tuvalet ve Banyolu)
Kurumlar
2012
2013
Niğde Devlet Hastanesi
113
415
Bor Devlet Hastanesi
20
20
Özel Hayat Hastanesi
32
32
TOPLAM
155
467
Tablo 24: Niğde İli 2013 Yılı Kurumlara Göre Diş Ünite Sayıları
Kurumlar
2013
Niğde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
30
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Bor İlçesi Ek Hizmet Binası
10
Altunhisar İlçe Hastanesi
2
Çamardı İlçe Hastanesi
2
Çiftlik İlçe Hastanesi
3
Ulukışla İlçe Hastanesi
2
TOPLAM
49
Tablo 25: Niğde İli 2009 - 2013 Yılları Acil Sağlık Hizmeti Verileri
2009
2010
2011
2012
2013
Acil Yardım İstasyonu Sayısı
8
8
14
16
19
Acil Yardım Ambulans Sayısı
21
25
29
33
34
5.890
9.036
13.687
21.749
34.091
Vaka Sayısı
53
112 Vaka Sayıları
35.000
34.091
30.000
25.000
21.749
20.000
15.000
10.000
13.687
9.036
5.890
5.000
0
2009
2010
2011
2012
2013
Grafik 16: Niğde İli 2009 - 2013 Yılları 112 Vaka Sayıları
1.6.6. Sağlık Hizmetlerinin Kullanımı
Niğde ilinde verilen sağlık hizmetlerinin kullanımıyla ilgili veriler Tablo 25, Tablo 26,
Tablo 27 ve Tablo 28’de gösterilmiştir.
Tablo 26: Niğde İli 2009 - 2013 YıllarıSektörlere Göre Poliklinik Sayıları
Sektörler
2009
2010
2011
2012
2013
Kamu
2.211.775
2.113.937
2.247.279
2.448.408
2.499.645
Özel
81.891
79.892
134.773
120.026
144.393
2.293.666
2.193.829
2.382.052
2.568.434
2.644.038
TOPLAM
Tablo 27: Niğde İli 2013 Yılı Yataklı Tedavi Kurum Verileri
2013
Sektörler
Yatan Hasta
Sayısı
Yatılan
Gün Sayısı
Yatak
Doluluk
Oranı
Yatak
Devir Hızı
Yatak
Devir
Aralığı
Ortalama
Kalış Gün
Sayısı
Kamu
42.913
181.666
77,17
66,53
1,25
4,24
Özel
6.158
9.911
75,43
171,06
2,17
1,63
TOPLAM
49.071
191.577
77,07
72,06
5,08
3,92
54
Tablo 28: Niğde İli 2013 Yılı Birinci Basamak Sevk Oranı ve ADSM Müracaat Sayısı
2013
Birinci Basamak Muayene Sayısı
1.183.848
Birinci Basamak Sevk Sayısı
10.177
Birinci Basamak Sevk Oranı (%)
0,86
ADSM Müracaat Sayısı
167.553
Tablo 29: Niğde İli 2013 Yılı Sektörlere Göre Ameliyat Sayıları
A Grubu
Ameliyat
Sayısı
B Grubu
Ameliyat
Sayısı
C Grubu
Ameliyat
Sayısı
TOPLAM
Kamu
408
2267
4200
6875
Özel
0
3110
0
3110
408
5377
4200
9985
Kurum Adı
TOPLAM
1.6.7. Sağlıkta İnsan Kaynakları
Niğde İl Sağlık Teşkilatında görev alan personelin unvan, branş ve ilçelere göre
dağılımlarına ait veriler Tablo 29, Tablo 30 ve Tablo31’degösterilmiştir.
Tablo 30: Niğde İli 2013 Yılı Sektörlere ve Branşlara Göre İnsan Kaynakları
2013 İnsan Kaynakları
Kamu
Özel
TOPLAM
Uzman Doktor
150
19
169
Pratisyen Hekim
168
6
174
Diş Hekimi
47
18
65
Hemşire
496
33
529
Ebe
350
8
358
Sağlık Teknisyeni
573
30
603
Sağlık Teknikeri
103
5
108
9
98
107
Diğer Personel
544
11
555
Hizmet Alımı
691
0
691
TOPLAM
3131
228
3359
Eczacı
55
Tablo 31: Niğde İli 2013 Yılı İlçelere ve Branşlara Göre İnsan Kaynakları
Merkez
Altunhisar
Bor
Çamardı
Çiftlik
Ulukışla
TOPLAM
Uzman Doktor
136
2
22
2
4
3
169
Pratisyen Hekim
99
8
27
7
17
16
174
Diş Hekimi
51
2
4
2
3
3
65
Hemşire
413
9
65
6
20
16
529
Ebe
219
17
56
16
28
22
358
Sağlık Teknisyeni
375
33
90
27
33
45
603
Sağlık Teknikeri
71
4
16
4
5
8
108
Eczacı
70
2
22
3
5
5
107
Diğer Personel
443
14
53
17
16
12
555
Hizmet Alımı
570
8
62
9
27
15
691
TOPLAM
2447
99
417
93
158
145
3359
56
Tablo 32: Niğde İli 2013 Yılı Sektörlere ve Branşlara Göre Uzman Hekim Sayıları
Branşlar
Kamu
Özel
Aile Hekimliği
12
-
Deri ve Zührevi Hastalıklar
4
-
Fizik Tedavi
6
-
Nöroloji
4
-
Radyodiognastik
7
1
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
4
-
Gastroenteroloji
1
-
Kardiyoloji
4
-
Nefroloji
1
-
Nükleer Tıp
1
-
Endokrinoloji ve Metabolik Hastalıklar
1
-
Çocuk Hastalıkları
11
3
İç Hastalıkları
12
3
Ortopedi ve Travma
5
1
K.B.B.
5
1
Göğüs Hastalıkları
4
-
Anestezi
13
1
Biyokimya
5
1
Adli Tıp Uzmanı
1
-
Patoloji Uzm.
2
-
Beyin ve Sinir Cerrahi
3
-
Göz Hastalıkları
6
2
Mikrobiyoloji
2
1
Genel Cerrahi
10
2
Kadın Hastalıkları Doğum
8
2
İlk ve Acil Yardım
5
-
Neonatoloji
1
-
Enfeksiyon Hastalıkları
3
-
Kalp Damar Cerrahisi
1
-
Üroloji
3
1
Göğüs Cerrahisi
2
-
Çocuk Cerrahisi
3
-
150
19
TOPLAM
57
1.7.
PAYDAŞ ANALİZİ
1.7.1. Paydaşların Tespiti
Paydaşlar; İl Sağlık Teşkilatının hizmetleri ile ilgisi olan, doğrudan veya dolaylı, olumlu
ya da olumsuz yönde etkilenen veya etkileyen; kişi, grup, kurum ve kuruluşlardır. Stratejik
Planlama Hazırlık Takımı tarafından paydaşların, hangi ürün veya hizmetimiz ile ilgili
oldukları ve bu hizmetlere ne kadar etkileri olduğu gibi durumlar tespit edilmiştir.
SPHT tarafından yapılan çalışmalarda, “neden paydaş?” sorusuna verilen cevaplardan
sonra şube ve birimlerin hizmetlerinden etkilenen kişi, kurum ve kuruluşlar, önemlerine göre
listelenmiştir.
Stratejik Plan çalışmalarına yol göstermesi açısından, faaliyet ve hizmetler hakkındaki
görüş, öneri ve memnuniyetlerini ölçmek amacıyla paydaşlara anketler düzenlenmiştir. SPHT
tarafından çalışan memnuniyet, hasta memnuniyet ve paydaş anketleri hazırlanmıştır.
1.7.2. Paydaşların Değerlendirilmesi
Kişi, kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinden belirlenen iç ve dış paydaşlar, SPKE
tarafından yapılan analizler sonucunda, sağlık hizmetlerinden etkileme ve etkilenmelerine göre
derecelendirilmiştir. İç ve dış paydaşlarımız, paydaş matrisinde gösterilmiştir.
Tablo 33: Niğde İl Sağlık Teşkilatı Paydaş Matrisi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
İç Paydaşlar
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları
Vali
Kaymakamlar
İl Sağlık Müdürlüğü / Halk Sağlığı
Müdürlüğü / Kamu Hastaneler Birliği
Genel Sekreterliği Çalışanları
İlçe Sağlık Müdürlükleri
Aile Sağlığı Merkezleri
Toplum Sağlığı Merkezleri
Devlet Hastaneleri
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Halk Sağlığı Laboratuarı
Dış Paydaşlar
Vatandaşlar
Niğde Üniversitesi
İl Özel İdaresi
Belediyeler
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İl
Müdürlükleri (İl Milli Eğitim Müdürlüğü,
İl Emniyet Müdürlüğü vb.)
Sağlık Sendikaları
Özel Sağlık Kuruluşları
Meslek Odaları
Dernekler
Diğer Sivil Toplum Kuruluşları
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri
58
1. Öncelikli İç Paydaşlar: Sağlık İl Teşkilatının ürettiği hizmetleri ve Stratejik Plan
kapsamında yürüttüğü faaliyetleri; uygulayan, denetleyen, değerlendiren ve izleyen kurum,
kuruluş veya kişilerdir.
1. Öncelikli Dış Paydaşlar: Sağlık İl Teşkilatının ürettiği hizmetlerden ve Stratejik Plan
kapsamında yürüttüğü faaliyetlerden, doğrudan ya da dolaylı etkilenen ve bu faaliyetlere
doğrudan destek sağlayan kişi, kurum veya kuruluşlardır.
2. Öncelikli Dış Paydaşlar: Sağlık İl Teşkilatının ürettiği hizmetlerden ve Stratejik Plan
kapsamında yürüttüğü faaliyetlerden, doğrudan ya da dolaylı etkilenen ve bu faaliyetlere dolaylı
destek sağlayan kişi, kurum veya kuruluşlardır.
59
Sağlık Bakanlığı
X
Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları
X
Vali
X
Kaymakamlar
X
Denetleyici ve
İzleyici
1
İl Sağlık Müdürlüğü / Halk Sağlığı Müdürlüğü /
Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği
Çalışanları
X
Hizmet Üreten
1
İlçe Sağlık Müdürlükleri
X
Aile Sağlığı Merkezleri
X
Toplum Sağlığı Merkezleri
X
Devlet Hastaneleri
X
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
X
Halk Sağlığı Laboratuarı
X
Neden Paydaş?
Bağlı Olunan
Merkezi İdare
Bağlı Olunan
Merkezi İdare
Denetleyici ve
İzleyici
Vatandaşlar
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İl Müdürlükleri (İl
Milli Eğitim Müdürlüğü, İl AFAD Müdürlüğü, İl
Emniyet Müdürlüğü vb.)
X
Niğde Üniversitesi
X
İl Özel İdaresi
X
Belediyeler
X
Sağlık Sendikaları
X
Özel Sağlık Kuruluşları
X
Meslek Odaları
X
Dernekler
X
Diğer Sivil Toplum Kuruluşları
X
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri
X
X
Uygulayıcı
Kurum
Uygulayıcı
Kurum
Uygulayıcı
Kurum
Uygulayıcı
Kurum
Uygulayıcı
Kurum
Uygulayıcı
Kurum
Hizmet Alan
Destek Sağlayan
Kurum
Destek Sağlayan
Kurum
Destek Sağlayan
Kurum
Destek Sağlayan
Kurum
Çalışan Temsilcisi
Destek Sağlayan
Kurum
Çalışan Temsilcisi
Destek Sağlayan
Kurum
Destek Sağlayan
Kurum
Destek Sağlayan
Kurum
Önceliği
PAYDAŞLAR
İç Paydaş
Dış Paydaş
Tablo 34: Niğde İl Sağlık Teşkilatı İç ve Dış Paydaş Önceliklendirmesi
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
60
1.7.3. Paydaşların Görüşlerinin Alınması ve Değerlendirilmesi
İç paydaşlarımızdan 4 ve dış paydaşlarımızdan 19 kurum / kuruluşa anket uygulaması
yapılmıştır.
Tablo 35: Niğde İl Sağlık Teşkilatı Genel Memnuniyet Dağılımı
Hasta
Memnuniyet
Oranı (%)
Çalışan
Memnuniyet
Oranı (%)
Kurumsal
Paydaş
Memnuniyet
Oranı (%)
İl Sağlık Müdürlüğü
91
63
77
Halk Sağlığı Müdürlüğü
95
70
77
Kamu Hastaneler Birliği Genel
Sekreterliği
92
72
78
GENEL
93
68
77
Kurum Adı
Hasta Memnuniyet Anketi:
İl Sağlık Müdürlüğü hasta memnuniyet anketi, 112 acil ambulans hizmetleri, hasta sevk
hizmetleri, her türlü afet ve olağan dışı durumlarda medikal kurtarma hizmetlerini kapsayan
sorulardan oluşmuştur. Anket uygulanacak kişiler, ‘112 Armacom Modülü’nden, ambulans
hizmetini almış medikal vakalar arasından, basit rastgele örneklem yöntemiyle seçilmiştir.
Anketler, 200 hasta veya yakını ile birebir telefon görüşmesi yöntemi kullanılarak yapılmıştır.
Halk Sağlığı Müdürlüğü hasta memnuniyet anketi 2012 araştırması, Türkiye genelinde
81 ilde yer alan aile sağlığı merkezlerine (ASM) başvuran hastalara anket uygulaması şeklinde
yapılmıştır. Uygulanması gereken anket sayıları, il bazında, kır/kent ve kadın/erkek nüfus
yoğunluğuna bağlı olarak karekök örnekleme yöntemiyle hesaplanmıştır. Saha uygulaması bir
araştırma firması tarafından yapılmış olup, ilimizde 1.020 kişiye uygulanmıştır. Saha
uygulaması, Kasım 2012-Ocak 2013 tarihleri arasında yapılmıştır. Anket formları, illerde
görevli anketörlerce; günün değişik saatlerinde, her bir aile sağlığı merkezinden en az 10 kişi
olacak şekilde, rastgele seçilen kişilere ASM çıkışında uygulanmıştır.
Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği hasta memnuniyet anketleri, kurum
başkanlığının ilgili yazıları doğrultusunda kurulan çağrı merkezi aracılığıyla yapılmıştır. 21
61
Aralık 2014 tarihinden itibaren 2. basamak sağlık tesislerine başvuran hastaların % 5'ine (845
yatan hasta, acil servise müracaat eden 3.830 hasta ve ayaktan tedavi gören 13.674 hasta olmak
üzere toplam 18.349 kişi) telefonla aranarak hasta memnuniyet anketi uygulanmış ve görüşleri
alınmıştır.
Çalışan Memnuniyet Anketi:
Çalışan memnuniyet anketi, personelimizin daha nitelikli ve kaliteli hizmet
sunulabilmesi için uygulanmıştır. Sağlık Müdürlüğünde çalışan 242 personele, Halk Sağlığı
Müdürlüğünde çalışan 308 personele, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği’nde çalışan
985 personele anket uygulanmıştır.
İl Sağlık Teşkilatında uygulanan çalışan memnuniyet anketi sonuçlarından seçilen
memnuniyet dağılımları Grafik 17, Grafik 18 ve Grafik 19’da gösterilmiştir.
Görev Memnuniyeti
Personel Arası İletişim
Fiziki Koşulların Yeterliliği
Temizlik Hizmetleri
Personele Yönelik Hizmetler
Katılımcı Yönetim
Kurum Tanıtım Faaliyetleri
Çalışan Güvenliği
Ödüllendirme
Sosyal Tesis ve Faaliyet Yeterliliği
0%
Memnun
20%
40%
Memnun Değil
60%
80%
100%
Grafik 17: Niğde İl Sağlık Müdürlüğü Seçilmiş Çalışan Memnuniyet Oranı
62
Vatandaşa Sunulan Hizmetler
Görev Memnuniyeti
Bilişim Hizmetleri
Personelin Niteliği
Üst Yönetim İle İletişim
Hizmet İçi Eğitim
Kurum Tanıtım Faaliyetleri
Fiziki Koşulların Yeterliliği
Birimler Arası Koordinasyon
Personele Yönelik Hizmetler
0%
20%
40%
Memnun
60%
80%
100%
Memnun Değil
Grafik 18: Niğde Halk Sağlığı Müdürlüğü Seçilmiş Çalışan Memnuniyet Oranı
Yönetici-Personel Arası İletişim
Fiziki Koşulların Yeterliliği
Temizlik Hizmetleri
Çalıışan Güvenliği
Görev Memnuniyeti
Yemekhane Hizmetleri
Katılımcı Yönetim
Personele Yönelik Hizmetler
Ödüllendirme
Sosyal Tesis ve Faaliyet Yeterliliği
0%
Memnun
20%
40%
60%
80%
100%
Memnun Değil
Grafik 19: Niğde Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Seçilmiş Çalışan Memnuniyet Oranı
Kurumsal Dış Paydaş Anketi:
63
Paydaşlardan öncelik verilenlere uygulanacak anketler, Niğde Üniversitesi’nde görevli
danışmanların görüşleri doğrultusunda düzenlenmiştir. Paydaş anketinin pilot uygulaması,
Niğde Üniversitesi’nde çalışan personele yapılmış ve güncellenmiştir. Güncel anketler,
belirlenen kurum ve kuruluşlara, Valilik Makamından alınan olur ile uygulanmıştır. Paydaş
kurum yöneticileri ve çalışanlarına, il sağlık teşkilatının kurumsal tanınma durumu, kurumsal
kültür durumu, hizmet memnuniyetini içeren sorular sorulmuş ve öneriler alınmıştır.
İl Sağlık Teşkilatı Dış Paydaş Memnuniyet Oranı
(%)
60
57
50
40
30
20
20
10
4
13
0
6
Fikrim Yok
Çok
Memnunum
Memnunum
Memnun
Değilim
Hiç Memnun
Değilim
Grafik 20: İl Sağlık Teşkilatı Dış Paydaş Memnuniyet Oranı
64
1.8.
GZFT ANALİZİ
1.8.1. Güçlü Yönler
 Deneyimli ve köklü bir kurumsal yapının bulunması.
 Tecrübeli, özverili ve ekip ruhuna sahip sağlık çalışanlarının olması.
 Sağlık çalışanlarının eğitimlerine uygun ve görev tanımları bulunan birimlerde çalışıyor
olması.
 Kurum personelinin eğitim seviyesinin yeterli düzeyde olması.
 İldeki sağlık tesislerinin büyük
kısmının fiziki şartlarının nitelikli
hale getirilmiş olması.
 Sağlık
hizmetlerinde
imkânların,
bilgi
otomasyon
sistemi
teknolojik
işlem
ve
kullanma
alışkanlığının kazanılmış olması.
 Sağlık hizmetlerinde hekim dışı personelin sayıca yeterliliği ve hareketliliğinin az
olması.
 Ölçülebilir ve denetlenebilir hizmet kalite standartları sisteminin kullanılıyor olması.
 Diğer resmi ve özel kurumlarla iletişim ve koordinasyonun iyi düzeyde olması.
 Üst yönetim ve hekim grubu personelin performans odaklı bir çalışma sistemine sahip
olması.
 Uygulanmakta olan ‘Sağlıkta Dönüşüm Programı’ nedeniyle, sağlık hizmetlerinden
memnuniyetin artması ve değişime direncin kırılmış olması.
 Genel bütçe ve döner sermaye kaynaklarının kullanılabilmesi nedeniyle büyük oranda
dinamik ve esnek bir harcama rejiminin bulunması.
 İlimizin özellikli ve acil sağlık hizmetleri yönünden TR71 bölgesindeki iller arasında
iyi düzeyde bulunması.
 Merkezi hastanemizin, özellikli sağlık hizmetlerinin planlamasına uygun fiziki
mekânlara sahip olması.
65
1.8.2. Zayıf Yönler
 Hizmet içi eğitimlerin etkinliğinin ve niteliğinin yetersizliği.
 Hekim grubu personel hareketliliğinin fazla olması.
 Araştırma ve geliştirme hizmet birimlerinin kurumsal anlamda yeni olması ve yeterince
tecrübeye sahip olmaması.
 Çalışanların yönetimsel kararlara
katılımının yetersiz olması.
 Çalışan
hakları
ve
güvenliği
açısından, koruyucu ve önleyici
tedbirlerin yetersizliği.
 Kurumsal
tanıtım
faaliyetlerinin
yetersizliği.
 Sosyal tesis bulunmaması ve sosyo-kültürel faaliyetlerin yetersiz olması.
 İlçe hastanelerinin fiziki şartlarının yeterli düzeyde bulunmaması.
 Bazı hizmet branşlarında hizmet talebi olmasına rağmen, bu talebe yeterince cevap
verilemiyor olması.
66
1.8.3. Fırsatlar
 Sağlık verilerine erişimin kolay olması.
 İl düzeyinde ulaşım imkânları nedeniyle sağlık hizmetlerine erişimin kolay olması.
 İlimizde genç nüfus oranının yüksek olması.
 İldeki sağlık dışı üst yönetimin de stratejik planlama ve proje konusunda desteğinin
olması.
 Sağlıkta Dönüşüm Programının sürekli yenileniyor olması.
 Teknolojideki gelişme sayesinde sağlık kurumlarında bilgi ve iletişim teknolojileri
kullanımının yaygınlaşması.
 Stratejik yönetim kavramına ilginin artması.
 STK ve yerel medya ile iletişim kolaylığı.
 Tüm acil çağrı merkezlerinin tek çatı altında toplanması.
 Özellikli sağlık hizmetleri konusunda çevre illerden hizmet talebinin olması.
67
1.8.4. Tehditler
 Göç veren genç nüfusun bulunması ve yaşlanan nüfus profili.
 Sağlık hizmetleri alanındaki hızlı gelişmelere, kurumsal mevzuatın yeterince ayak
uydurmaması.
 Biyomedikal, teknik servis ve nitelikli araç tamir - bakımı alanında, İl düzeyinde servis
hizmeti verilmemesi.
 Sağlık okur-yazarlığının düşük olması.
 Doğal afetler ve çevresel tehditlerin olması.
 Ek ödeme sisteminin dengesizliği, alınan ek ücretlerin emekliliğe yansımasının
yetersizliği.
 Sağlık çalışanlarının yıpranma paylarının olmaması.
 Bölge sağlık turizminden yeterli payın alınamıyor olması.
 Obezite, kronik hastalıklar, madde bağımlılığı ve tütün kullanımı oranının artıyor
olması.
 Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyinin düşme eğiliminde olması.
 Sınıra komşu illerden kaynaklanabilecek sağlığa yönelik tehditler.
68
İKİNCİ BÖLÜM
STRATEJİK PLANLAMA
69
2.1.
MİSYON
70
2.2.
VİZYON
71
2.3.
TEMEL İLKE VE DEĞERLER
Evrensellik
Sağlıkta
İnovasyon
Hakkaniyet
Kalite ve
Verimlilik
Katılımcılık
İnsan
Kanıta
Dayalılık
Dayanışma
Saygınlık
Sürdürülebilirlik
Hesap
Verebilirlik
İş Ahlâkı
Şeffaflık
72
2.4.
AMAÇLAR, HEDEFLER VE HEDEFE YÖNELİK STRATEJİLER
Nihai Amaç:
Hakkaniyetli Şekilde Halkımızın Sağlığını Korumak ve İyileştirmek.
73
Stratejik Amaçlar
Stratejik Amaç 1
Sağlığa Yönelik Risklerden Birey ve Toplumu Korumak ve Sağlıklı Hayat Tarzını
Teşvik Etmek.
Stratejik Amaç 2
Birey ve Topluma Erişilebilir, Uygun, Etkili ve Etkin Sağlık Hizmetleri Sunmak.
Stratejik Amaç 3
İnsan Merkezli ve Bütüncül Yaklaşımla Bireylerin Sağlık İhtiyaçlarına ve
Beklentilerine Cevap Vermek.
Stratejik Amaç 4
Türkiye'nin Ekonomik ve Sosyal Kalkınmasına ve Küresel Sağlığa Katkı Aracı
Olarak Sağlık Sistemini Geliştirmeye Devam Etmek.
74
Tablo 36:Sağlığa Yönelik Risklerden Birey ve Toplumu Korumak ve Sağlıklı Hayat Tarzını Teşvik Etmek
NİHAİ AMAÇ: HAKKANİYETLİ ŞEKİLDE HALKIMIZIN SAĞLIĞINI KORUMAK VE İYİLEŞTİRMEK.
Amaç 1
Hedef 1.1.
Sağlığa Yönelik Risklerden Birey ve Toplumu Korumak ve Sağlıklı Hayat Tarzını Teşvik Etmek.
Sağlıklı beslenme alışkanlıklarını geliştirmek, fiziksel aktivite düzeyini artırmak ve obeziteyi azaltmak.
NO
STRATEJİ
PERFORMANS GÖSTERGESİ
DÖNEM
SORUMLU BİRİM
1.1.1.
2019 yılı sonuna kadar her yıl halkı
bilinçlendirmek amacıyla farklı gruplara
sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve obezite
konusunda en az 80 defa eğitim verilmesi.
2019 yılı sonuna kadar her yıl sağlıklı
beslenme, fiziksel aktivite ve obezite
konusunda halkı bilinçlendirmek amacıyla
verilen eğitim sayısı.
2015-2019
-HSM / Bulaşıcı Olmayan
Hastalıklar, Programlar ve
Kanser Şubesi.
1.1.2.
2019 yılı sonuna kadar her yıl sağlıklı
beslenmeyi ve fiziksel aktiviteyi teşvik
etmek amacıyla kamu kurumları ve
STK’ların destek vereceği en az 2 etkinlik
yapılması.
2019 yılı sonuna kadar her yıl sağlıklı
beslenmeyi ve fiziksel aktiviteyi teşvik
etmek amacıyla kamu kurumları ve
STK’ların desteği ile yapılan etkinlik sayısı.
2015-2019
-HSM / Bulaşıcı Olmayan
Hastalıklar, Programlar ve
Kanser Şubesi.
1.1.3
2019 yılı sonuna kadar her yıl sağlıklı
beslenme ve obezite konularında eğitim
verilen öğrenci grubundan en az 1000 kişiye
eğitim verilmesi ve bu kişilere eğitim öncesi
ve sonrası test uygulanması.
2019 yılı sonuna kadar her yıl sağlıklı
beslenme ve obezite konularında eğitim
verilen kişi sayısı, öğrenci grubuna eğitim
öncesi ve sonrası testin uygulanmış olması.
2015-2019
-HSM / Bulaşıcı Olmayan
Hastalıklar, Programlar ve
Kanser Şubesi.
1.1.4.
2019 yılı sonuna kadar her yıl beden kitle
indeksi 25’in üstünde olan bireylere, sağlıklı
beslenme ve fiziksel aktivite hakkında
Toplum Sağlığı Merkezlerinde bulunan
Obezite Danışmanlığı Birimleri aracılığı ile
en az 100 eğitim verilmesi.
2019 yılı sonuna kadar her yıl beden kitle
indeksi 25’in üstünde olan bireylere, Toplum
Sağlığı Merkezlerinde bulunan Obezite
Danışmanlığı Birimleri aracılığı ile sağlıklı
beslenme ve fiziksel aktivite hakkında
verilen eğitim sayısı.
2015-2019
-HSM / Bulaşıcı Olmayan
Hastalıklar, Programlar ve
Kanser Şubesi.
75
Hedef 1.2.
Tütün ile mücadeleyi sürdürmek, tütün maruziyeti ve bağımlılık yapıcı madde kullanımını azaltmak.
NO
STRATEJİ
PERFORMANS GÖSTERGESİ
DÖNEM
SORUMLU BİRİM
1.2.1.
2019 yılı sonuna kadar her yıl tütün ve
bağımlılık yapan maddeler ile mücadele
kapsamında kamu kurumları ve STK’ların
destek vereceği en az 2 etkinlik yapılması.
2019 yılı sonuna kadar her yıl tütün ve
bağımlılık yapan maddeler ile mücadele
kapsamında kamu kurumları ve STK’ların
desteği ile düzenlenen etkinlik sayısı.
2015-2019
-HSM / Bulaşıcı Olmayan
Hastalıklar, Programlar ve
Kanser Şubesi.
1.2.2.
2019 yılı sonuna kadar her yıl tütün ve
bağımlılık yapan maddeler ile mücadele
kapsamında öğrencilere yönelik en az 10
seminer düzenlenmesi.
2019 yılı sonuna kadar her yıl tütün ve
bağımlılık yapan maddeler ile mücadele
kapsamında öğrencilere yönelik verilen
seminer sayısı.
2015-2019
-HSM / Bulaşıcı Olmayan
Hastalıklar, Programlar ve
Kanser Şubesi.
1.2.3.
2019 yılı sonuna kadar her yıl tütün ile
mücadele kapsamında kapalı mekân
yasaklarının
uygulanmasına
yönelik
denetlenmesi gereken kayıtlı işyerlerinin
%90’ının denetiminin yapılması.
2019 yılı sonuna kadar her yıl tütün ile
mücadele kapsamında kapalı mekân
yasaklarının
uygulanmasına
yönelik
denetlenen işyeri oranı.
2015-2019
-HSM / Bulaşıcı Olmayan
Hastalıklar, Programlar ve
Kanser Şubesi.
1.2.4.
2016 yılı başından itibaren 2 yılda bir “Alkol
Dışı Madde Bağımlılığı ile Mücadele Eylem
Planı”nın hazırlanması, izlenmesi ve
değerlendirilmesi.
2016 yılı başından itibaren 2 yılda bir “Alkol
Dışı Madde Bağımlılığı ile Mücadele Eylem
Planı”nın
hazırlanmış,
izlenmiş
ve
değerlendirilmiş olması.
2016-2019
-HSM / Bulaşıcı Olmayan
Hastalıklar, Programlar ve
Kanser Şubesi.
Hedef 1.3.
NO
1.3.1.
Bireylerin kendi sağlığı üzerindeki sorumluluğunu artırmak için sağlık okuryazarlığını geliştirmek.
STRATEJİ
2019 yılı sonuna kadar her yıl halkın kendi
sağlığını koruması ve daha çok sorumluluk
alması için en az 1 eğitim verilmesi.
PERFORMANS GÖSTERGESİ
2019 yılı sonuna kadar her yıl halkın kendi
sağlığını koruması ve daha çok sorumluluk
alması için verilen eğitim sayısı.
DÖNEM
2015-2019
SORUMLU BİRİM
-HSM / Bulaşıcı Olmayan
Hastalıklar, Programlar ve
Kanser Şubesi.
-HSM / Aile Hekimliği ve
TSH Şubesi.
76
-HSM / Bulaşıcı
Hastalıklar, Çevre ve
Çalışan Sağlığı Şubesi.
-HSM / Bulaşıcı Olmayan
Hastalıklar, Programlar ve
Kanser Şubesi.
1.3.2.
2019 yılı sonuna kadar her yıl sağlık okuryazarlığının geliştirilmesine temel teşkil
edecek şekilde, sağlık ve hijyen bilgisi
konusunda en az 5 eğitim verilmesi.
2019 yılı sonuna kadar her yıl sağlık ve
hijyen bilgisi konusunda verilen eğitim
sayısı.
2015-2019
-HSM / Aile Hekimliği ve
TSH Şubesi.
-HSM /Bulaşıcı
Hastalıklar, Çevre ve
Çalışan Sağlığı Şubesi.
1.3.3.
Hedef 1.4.
2019 yılı sonuna kadar her yıl en az 4 defa,
toplumun ve bireyin sağlığı ile ilgili bilgi,
farkındalık,
sorumluluk
ve
kontrol
yeteneklerini artırarak sağlığın korunması ve
sağlığın geliştirilmesi için eğitim verilmesi.
2019 yılı sonuna kadar her yıl toplumun
sağlığın korunması ve sağlığın geliştirilmesi
amacıyla verilen eğitim sayısı.
STRATEJİ
PERFORMANS GÖSTERGESİ
1.4.1.
2019 yılı sonun kadar her yıl güvenli annelik
programı kapsamında en az 50 gebeye, gebe
sınıflarında
eğitim
verilmesi
ve
sertifikalandırılması.
2019 yılı sonuna kadar her yıl güvenli
annelik programı kapsamında eğitim verilip
sertifikalandırılan gebe sayısı.
NO
DÖNEM
SORUMLU BİRİM
2015-2019
-HSM / Bulaşıcı Olmayan
Hastalıklar, Programlar ve
Kanser Şubesi.
DÖNEM
SORUMLU BİRİM
Üreme sağlığı konusundaki farkındalığı artırmak ve sağlıklı davranışları teşvik etmek.
NO
Hedef 1.5.
2015-2019
-İSM / Araştırma, Bilgi
Sistemleri, Sağlığın
Geliştirilmesi ve Halk
Sağlığı Şubesi.
Halkın sağlığını etkileyen acil durumların ve afetlerin sağlık üzerindeki etkisini azaltmak.
STRATEJİ
PERFORMANS GÖSTERGESİ
77
1.5.1.
2019 yılı sonuna kadar her yıl 1 defa İl
Sağlık Afet Planının düzenlenmesi ve 1 defa
tatbikat yapılması.
2019 yılı sonuna kadar her yıl İl Sağlık Afet
Planının düzenlenmiş ve tatbikatın yapılmış
olması.
2015-2019
-İSM / Acil ve Afetlerde
Sağlık Hizmetleri Şubesi.
1.5.2.
2019 yılı sonuna kadar her yıl 1 defa Hastane
Afet Planının düzenlenmesi ve 1 defa
tatbikat yapılması.
2019 yılı sonuna kadar her yıl Hastane Afet
Planının düzenlenmiş ve tatbikatın yapılmış
olması.
2015-2019
-KHBGS.
1.5.3.
2019 yılı sonuna kadar her yıl ayda en az 1
defa Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi
(SAKOM) ile irtibatın sağlanması için
Video
Telekonferans
Sisteminin
kullanılması.
2019 yılı sonuna kadar her yıl SAKOM ile
irtibatın
sağlanması
için
Video
Telekonferans Sisteminin kullanım sayısı.
2015-2019
-İSM/ Araştırma, Sağlığın
Geliştirilmesi, Bilgi
Sistemleri ve Halk Sağlığı
Şubesi.
1.5.4.
2019 yılı sonuna kadar her yıl en az 4 defa
afete hazırlık ve müdahale kapsamında
ekipman ve müdahale birimlerinin niteliğini
ve niceliğini geliştirmek için Ulusal Medikal
Kurtarma Ekibi (UMKE)’ne eğitim
verilmesi ve yılda 2 defa tatbikat yapılması.
2019 yılı sonuna kadar her yıl, afete hazırlık
ve
müdahale
kapsamında
UMKE
personeline verilen eğitim ve yapılan
tatbikat sayısı.
2015-2019
-İSM/ Acil ve Afetlerde
Sağlık Hizmetleri Şubesi.
1.5.5.
2019 yılı sonuna kadar her yıl Kimyasal,
Biyolojik,
Radyolojik,
Nükleer
ve
Endüstriyel (KBRN-E) ataklardan koruma
ve müdahale için acil yardım personelinin en
az %30’una eğitim verilmesi ve yılda 2 defa
tatbikat yapılması.
2019 yılı sonuna kadar her yıl Kimyasal,
Biyolojik,
Radyolojik,
Nükleer
ve
Endüstriyel (KBRN-E) ataklardan koruma
ve müdahale için eğitim verilen acil yardım
personel oranı ve tatbikat sayısı.
2015-2019
-İSM/ Acil ve Afetlerde
Sağlık Hizmetleri Şubesi.
1.5.6.
2019 yılı sonuna kadar her yıl 1 defa 24 Saat
Devamlı Çalışma Planının olağanüstü
durumlarda uygulamak üzere hazırlanması.
2019 yılı sonuna kadar her yıl 1 defa 24 Saat
Devamlı Çalışma Planının hazırlanmış
olması.
2015-2019
-İSM/ Sivil Savunma
Sorumluları.
1.5.7.
2019 yılı sonuna kadar her yıl 1 defa
personelin en az %80’ine yangın ile ilgili
2019 yılı sonuna kadar her yıl yangın ile
ilgili eğitim verilen personel oranı ve yapılan
tatbikat sayısı.
2015-2019
-İSM/ Sivil Savunma
Sorumluları.
78
eğitim verilmesi ve 1 defa yangın tatbikatı
yapılması.
1.5.8.
Hedef 1.6.
2019 yılı sonuna kadar her yıl 1 defa afet ve
acil durumlar sırasında ve sonrasında hizmet
vermek amacıyla, acil yardım personelinin
en az %80’ine psikososyal destek eğitimi
verilmesi.
2019 yılı sonuna kadar her yıl psikososyal
destek eğitimi verilen acil yardım personeli
oranı ve verilen eğitim sayısı.
2015-2019
-İSM/ Acil Afetlerde
Sağlık Hizmetleri Şubesi.
SORUMLU BİRİM
İş sağlığını iyileştirerek çalışanların sağlığını ve iyiliğini korumak ve geliştirmek.
NO
STRATEJİ
PERFORMANS GÖSTERGESİ
DÖNEM
1.6.1.
2019 yılı sonuna kadar her yıl en az 1 defa
tüm hastanelerde hasta ve çalışan güvenliği
standartlarını iyileştirmek için personelin
%100’üne eğitim verilmesi.
2019 yılı sonuna kadar her yıl hasta ve
çalışan güvenliği standartlarını iyileştirmek
için personele verilen eğitim sayısı ve eğitim
verilen personel oranı.
2015-2019
-KHBGS.
-İSM / Sağlık Hizmetleri
Şubesi.
1.6.2.
2019 yılı sonuna kadar her yıl 1 defa iş
sağlığının geliştirilmesi, korunması ve
farkındalığın artırılması için personelin
%100’üne eğitim verilmesi.
2019 yılı sonuna kadar her yıl iş sağlığının
geliştirilmesi, korunması ve farkındalığın
artırılması için personele verilen eğitim
sayısı ve eğitim verilen personel oranı.
2015-2019
-HSM / Bulaşıcı
Hastalıklar ve Çevre
Sağlığı Şubesi.
-KHBGS.
1.6.3.
2019 yılı sonuna kadar her yıl 1 defa iş
kazalarını önlemek ve bildirimini artırmak
için personelin %100’üne eğitim verilmesi.
2019 yılı sonuna kadar her yıl iş kazalarını
önlemek ve bildirimini artırmak için
personele verilen eğitim sayısı ve eğitim
verilen personel oranı.
-İSM / Sağlık Hizmetleri
Şubesi.
2015-2019
-HSM / Bulaşıcı
Hastalıklar ve Çevre
Sağlığı Şubesi.
79
-KHBGS.
-İSM / Sağlık Hizmetleri
Şubesi.
1.6.4.
2019 yılı sonuna kadar her yıl 1 defa meslek
hastalıklarının önlenmesi için personelin
%100’üne eğitim verilmesi.
2019 yılı sonuna kadar her yıl meslek
hastalıklarının önlenmesi için personele
verilen eğitim sayısı ve eğitim verilen
personel oranı.
2015-2019
-HSM / Bulaşıcı
Hastalıklar ve Çevre
Sağlığı Şubesi.
-KHBGS.
Hedef 1.7.
Çevresel tehlikelerin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak.
NO
STRATEJİ
PERFORMANS GÖSTERGESİ
DÖNEM
SORUMLU BİRİM
1.7.1.
2019 yılı sonuna kadar her yıl en az 50 defa
çevresel tehlikelerin sağlık üzerindeki
olumsuz etkilerini azaltmak için eğitim
verilmesi ve kurumun internet sitesinden
farkındalığı artırıcı yayın yapılması.
2019 yılı sonuna kadar her yıl çevresel
tehlikelerin sağlık üzerindeki olumsuz
etkilerini azaltmak için verilen eğitim sayısı
ve internet sitesinden yapılan yayın sayısı.
2015-2019
-HSM / Bulaşıcı
Hastalıklar, Çevre ve
Çalışan Sağlığı Şubesi.
1.7.2.
2019 yılı sonuna kadar her yıl tüketici
güvenliğini
sağlamak
için
Sağlık
Bakanlığı’nın
piyasa
gözetimi
ve
denetiminden sorumlu olduğu ürünlerin
takibinin artırılmasına yönelik en az 100
denetim yapılması.
2019 yılı sonuna kadar her yıl tüketici
güvenliğini sağlamak için yapılan denetim
sayısı.
2015-2019
-HSM / Bulaşıcı
Hastalıklar, Çevre ve
Çalışan Sağlığı Şubesi.
1.7.3.
2019 yılı sonuna kadar her yıl en az 6 defa
karbonmonoksit
zehirlenmelerini
engellemek için eğitim verilmesi.
2019 yılı sonuna kadar her yıl
karbonmonoksit
zehirlenmelerini
engellemek için verilen eğitim sayısı.
2015-2019
-HSM / Bulaşıcı
Hastalıklar, Çevre ve
Çalışan Sağlığı Şubesi.
1.7.4.
2019 yılı sonuna kadar her yıl en az 4 defa
ambalajlı su üretimi yapan işyerlerinin
ambalajlı
suların
hijyenik
şartlarda
2019 yılı sonuna kadar her yıl ambalajlı su
üretimi yapan işyerlerine yapılan denetim
sayısı.
2015-2019
-HSM / Bulaşıcı
Hastalıklar, Çevre ve
Çalışan Sağlığı Şubesi.
80
üretilmesini, temiz ve güvenilir şekilde
tüketicilere
ulaşması
sürecinin
denetlenmesi.
Hedef 1.8.
Sağlığı tüm politikaların merkezine alarak, sağlığın sosyal belirleyicileri konusunda etkili eylemlerde bulunmak.
NO
STRATEJİ
PERFORMANS GÖSTERGESİ
DÖNEM
SORUMLU BİRİM
1.8.1.
2019 yılı sonuna kadar her yıl en az 2 defa
afetlere hazırlık ve kazaları önlemek için
AFAD, Emniyet, Jandarma, İtfaiye gibi
diğer kurumlarla işbirliği toplantısı
yapılması.
2019 yılı sonuna kadar her yıl afetlere
hazırlık ve kazaları önlemek için diğer
kurumlarla yapılan işbirliği toplantısı sayısı.
2015-2019
-İSM /Acil ve Afetlerde
Sağlık Hizmetleri Şubesi.
SORUMLU BİRİM
Hedef 1.9.
Bulaşıcı hastalıklar ve risk faktörleri ile mücadele etmek ve bunları izlemek.
NO
STRATEJİ
PERFORMANS GÖSTERGESİ
DÖNEM
1.9.1.
2019 yılı sonuna kadar her yıl aşıyla
önlenebilen hastalıklar ile ilgili her bir
antijen için en az %97 bağışıklama oranının
gerçekleştirilmesi.
2019 yılı sonuna kadar her yıl aşıyla
önlenebilen hastalıklar ile ilgili her bir
antijen için bağışıklama oranı.
2015-2019
-HSM / Bulaşıcı
Hastalıklar, Çevre ve
Çalışan Sağlığı Şubesi.
1.9.2.
2019 yılı sonuna kadar her yıl aşıyla
önlenebilen hastalıklar ile ilgili en az %90
tam aşılılık oranının gerçekleştirilmesi.
2019 yılı sonuna kadar her yıl aşıyla
önlenebilen hastalıklar ile ilgili tam aşılılık
oranı.
2015-2019
-HSM / Bulaşıcı
Hastalıklar, Çevre ve
Çalışan Sağlığı Şubesi.
1.9.3.
2019 yılı sonuna kadar her yıl en az 1 defa
bağışıklama faaliyetlerinde görev alan
personele bağışıklama ve soğuk zincir
konusunda eğitim verilmesi.
2019 yılı sonuna kadar her yıl bağışıklama
ve soğuk zincir konusunda personele verilen
eğitim sayısı.
2015-2019
-HSM / Bulaşıcı
Hastalıklar, Çevre ve
Çalışan Sağlığı Şubesi.
1.9.4.
2019 yılı sonuna kadar her yıl en az 1defa
Stop–TB Stratejisi kapsamında Tüberküloz
2019 yılı sonuna kadar her yıl Stop–TB
Stratejisi kapsamında Tüberküloz hastalığı
2015-2019
-HSM /Bulaşıcı
Hastalıklar, Çevre ve
Çalışan Sağlığı Şubesi.
81
1.9.5.
Hedef 1.10.
hastalığı hakkında aile hekimleri ve aile
sağlığı elemanlarına eğitim verilmesi.
hakkında aile hekimleri ve aile sağlığı
elemanlarına verilen eğitim sayısı.
2019 yılı sonuna kadar her yıl en az 1 defa
su ve yiyecekler aracılığıyla yayılan
hastalıklar ile ilgili aile hekimleri ve aile
sağlığı elemanlarına eğitim verilmesi.
2019 yılı sonuna kadar her yıl su ve
yiyecekler aracılığıyla yayılan hastalıklar ile
ilgili aile hekimleri ve aile sağlığı
elemanlarına verilen eğitim sayısı.
2015-2019
-HSM / Bulaşıcı
Hastalıklar, Çevre ve
Çalışan Sağlığı Şubesi.
Bulaşıcı olmayan hastalıkların görülme sıklığını ve risk faktörlerini azaltmak ve izlemek.
NO
STRATEJİ
PERFORMANS GÖSTERGESİ
1.10.1.
2019 yılı sonuna kadar her yıl en az 3 defa
bulaşıcı olmayan hastalıklar ve risk
faktörleri konusunda eğitim verilmesi ve en
az 3 defa etkinlik yapılması.
2019 yılı sonuna kadar her yıl bulaşıcı
olmayan hastalıklar ve risk faktörleri
konusunda verilen eğitim sayısı ve
düzenlenen etkinlik sayısı.
1.10.2.
2019 yılı sonuna kadar her yıl diyabeti
önleme ve kontrol programı kapsamında
toplumda farkındalık oluşturmak için en az 1
defa stant açılması ve stantta 200 kişiye BKİ
ile AKŞ ölçümünün yapılması.
2019 yılı sonuna kadar her yıl diyabeti
önleme ve kontrol programı kapsamında
toplumda farkındalık oluşturmak için açılan
stant sayısı ve BKİ ile AKŞ ölçümü stantta
yapılan kişi sayısı.
DÖNEM
SORUMLU BİRİM
2015-2019
-HSM / Bulaşıcı Olmayan
Hastalıklar, Programlar ve
Kanser Şubesi.
2015-2019
-HSM / Bulaşıcı Olmayan
Hastalıklar, Programlar ve
Kanser Şubesi.
82
Tablo 37: Birey ve Topluma Erişilebilir, Uygun, Etkili ve Etkin Sağlık Hizmetleri Sunmak
NİHAİ AMAÇ: HAKKANİYETLİ ŞEKİLDE HALKIMIZIN SAĞLIĞINI KORUMAK VE İYİLEŞTİRMEK.
Amaç 2
Hedef 2.1.
Birey ve Topluma Erişilebilir, Uygun, Etkili ve Etkin Sağlık Hizmetleri Sunmak.
Sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini iyileştirmek.
NO
STRATEJİ
PERFORMANS GÖSTERGESİ
DÖNEM
2.1.1.
2015 yılı sonuna kadar alt yapı sağlandıktan
sonra active directory’nin sisteme kurulması.
2015 yılı sonunda active directory’nin
sisteme kurulmuş olması.
2015
-KHBGS.
2.1.2.
2019 yılı sonuna kadar her yıl en az 2 defa
sağlık yöneticilerinin yönetimsel, analitik ve
idari becerilerinin artırılmasına yönelik
toplantı düzenlenmesi.
2019 yılı sonuna kadar her yıl sağlık
yöneticilerinin yönetimsel, analitik ve idari
becerilerinin
artırılmasına
yönelik
düzenlenen toplantı sayısı.
2015-2019
-KHBGS.
2.1.3.
2019 yılı sonuna kadar her yıl en az 3 defa,
hastane enfeksiyon kontrol programlarının
uygulanması için Enfeksiyon Kontrol
Komite (EKK) toplantısı düzenlenmesi.
2019 yılı sonuna kadar her yıl düzenlenen
EKK toplantı sayısı.
2015-2019
-KHBGS.
2.1.4.
2019 yılı sonuna kadar her yıl 1 defa tıbbî
uygulama hatalarının önlenmesi ve en aza
indirilmesi (malpraktis) için personelin
%100’üne hizmet içi eğitim verilmesi.
2019 yılı sonuna kadar her yıl tıbbî uygulama
hatalarının önlenmesi ve en aza indirilmesi
(malpraktis) için hizmet içi eğitim verilen
personel oranı.
2015-2019
-KHBGS.
2.1.5.
2019 yılı sonuna kadar her yıl en az 1 defa
organ ve doku nakli bağışının artırılması için
polis okulu, cezaevi ve okullarda en az 500
kişiye eğitim verilmesi, organ bağış
haftasında stantlar açılması ve basın-yayın
yoluyla halkın bilgilendirilmesi.
2019 yılı sonuna kadar her yıl organ ve doku
nakli bağışının artırılmasına yönelik
düzenlenen eğitim sayısı ve eğitim verilen
kişi sayısı.
2015-2019
SORUMLU BİRİM
-İSM / Sağlık
Hizmetleri Şubesi.
-KHBGS.
83
2019 yılı sonuna kadar her yıl organ ve doku
nakli bağışının artırılması için açılan stant
sayısı ve yayınlanan basın-yayın bildirisi
sayısı.
2.1.6.
2019 yılı sonuna kadar her yıl 2 defa
psikiyatri kliniklerinde verilen sağlık
hizmetlerinin kalite ve güvenliğini artırmak
amacıyla öz değerlendirme yapılması.
2019 yılı sonuna kadar her yıl psikiyatri
kliniklerinde yapılan öz değerlendirme
sayısı.
2015-2019
-KHBGS.
2.1.7.
2019 yılı sonuna kadar her yıl en az 2 defa
ruh sağlığı ile ilgili personelin aldıkları
eğitimleri Toplum Temelli Ruh Sağlığı
Modeli (TRSM) ile uyumlu hale getirmek
için psikiyatri servisi ve TRSM’de çalışan
personele hizmet içi eğitim verilmesi.
2019 yılı sonuna kadar her yıl personelin
aldıkları eğitimleri TRSM ile uyumlu hale
getirmek için psikiyatri servisi ve TRSM’nde
çalışan personele verilen hizmet içi eğitim
sayısı.
2015-2019
-KHBGS.
2.1.8.
2019 yılı sonuna kadar her yıl 2 defa fizik
tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinde
uygulanan kalite standartlarını izlemek için
öz değerlendirme yapılması.
2019 yılı sonuna kadar her yıl fizik tedavi ve
rehabilitasyon hizmetlerinde uygulanan
kalite standartlarını izlemek için yapılan öz
değerlendirme sayısı.
2015-2019
-KHBGS.
2.1.9.
2019 yılı sonuna kadar her yıl yeni açılacak
işitme
cihazları
satış
merkezlerinin
ruhsatlandırma işlemlerinin en fazla 20 gün
içerisinde tamamlanması.
2019 yılı sonuna kadar her yıl ruhsatlandırma
işlemleri 20 gün içerisinde tamamlanan yeni
açılan işitme cihazları satış merkezi sayısı.
2015-2019
-İSM / Sağlık
Hizmetleri Şubesi.
2.1.10.
2019 yılı sonuna kadar her yıl en az 2 defa
işitme
cihazları
satış
merkezlerinin
%100’ünün denetiminin yapılması ve
kuruma gelen şikâyetler üzerine olağandışı
denetimler de yapılması.
2019 yılı sonuna kadar her yıl işitme cihazları
satış merkezlerine yapılan denetim sayısı,
denetlenen işyeri oranı ve şikâyetler üzerine
yapılan olağandışı denetim sayısı.
2015-2019
-İSM / Sağlık
Hizmetleri Şubesi.
84
2.1.11.
2019 yılı sonuna kadar her yıl yeni açılacak
optisyenlik müesseselerinin ruhsatlandırma
işlemlerinin en fazla 20 gün içerisinde
tamamlanması.
2019 yılı sonuna kadar her yıl ruhsatlandırma
işlemleri 20 gün içinde tamamlanan yeni
açılan optisyenlik müessesesi sayısı.
2015-2019
-İSM / Sağlık
Hizmetleri Şubesi.
2.1.12.
2019 yılı sonuna kadar her yıl en az 2 defa
optisyenlik müesseselerinin
%100’üne
denetim yapılması ve kuruma gelen
şikâyetler üzerine olağandışı denetimler de
yapılması.
2019 yılı sonuna kadar her yıl optisyenlik
müesseselerine yapılan denetim sayısı,
denetlenen işyeri oranı ve şikâyetler üzerine
yapılan olağandışı denetim sayısı.
2015-2019
-İSM / Sağlık
Hizmetleri Şubesi.
2.1.13.
2019 yılı sonuna kadar her yıl yeni açılacak
ayaktan teşhis ve tedavi yapan özel tıp
merkezlerinin
ruhsatlandırma
ve
sınıflandırma işlemlerinin en fazla 30 gün
içerisinde tamamlanması.
2019 yılı sonuna kadar her yıl ruhsatlandırma
ve sınıflandırma işlemleri 30 gün içinde
tamamlanan yeni açılan ayaktan teşhis ve
tedavi yapan özel tıp merkezi sayısı.
2015-2019
-İSM / Sağlık
Hizmetleri Şubesi.
2.1.14.
2019 yılı sonuna kadar her yıl en az 3 defa
ayaktan teşhis ve tedavi yapan özel tıp
merkezine denetim yapılması.
2019 yılı sonuna kadar her yıl ayaktan teşhis
ve tedavi yapan özel tıp merkezine yapılan
denetim sayısı.
2015-2019
-İSM / Sağlık
Hizmetleri Şubesi.
2.1.15.
2019 yılı sonuna kadar her yıl yeni açılacak
psiko-teknik merkezlerinin ruhsatlandırma
işlemlerinin en fazla 30 gün içerisinde
tamamlanması.
2019 yılı sonuna kadar her yıl ruhsatlandırma
işlemleri 30 gün içerisinde tamamlanan yeni
açılan psiko-teknik merkezi sayısı.
2015-2019
-İSM / Sağlık
Hizmetleri Şubesi.
2.1.16.
2019 yılı sonuna kadar her yıl en az 1 defa
psiko-teknik
merkezinin
denetiminin
yapılması ve kuruma gelen şikâyetler üzerine
olağandışı denetimler de yapılması.
2019 yılı sonuna kadar her yıl psiko-teknik
merkezine yapılan denetim sayısı ve
şikâyetler üzerine yapılan olağandışı denetim
sayısı.
2015-2019
-İSM / Sağlık
Hizmetleri Şubesi.
85
2.1.17.
2019 yılı sonuna kadar her yıl yeni açılacak
veya nakil olan özel ve kamu hemodiyaliz
merkezlerinin en fazla 30 gün içerisinde
ruhsatlandırma işlemlerinin tamamlanması
ve Faaliyet İzin Belgelerinin düzenlenmesi.
2019 yılı sonuna kadar her yıl 30 gün
içerisinde
ruhsatlandırma
işlemleri
tamamlanan ve Faaliyet İzin Belgeleri
düzenlenen, yeni açılan veya nakil olan özel
ve kamu hemodiyaliz merkezi sayısı.
2015-2019
-İSM / Sağlık
Hizmetleri Şubesi.
2.1.18.
2019 yılı sonuna kadar her yıl 2 defa özel ve
kamu kurum / kuruluşları bünyesindeki
hemodiyaliz merkezlerinin %100’ünün
denetiminin yapılması ve kuruma gelen
şikâyetler üzerine olağandışı denetimlerin de
yapılması.
2019 yılı sonuna kadar her yıl özel ve kamu
sağlık kurum / kuruluşları bünyesindeki
hemodiyaliz merkezlerinin denetim sayısı,
denetimi yapılan merkezlerin oranı ve
şikâyetler üzerine yapılan olağandışı denetim
sayısı.
2015-2019
-İSM / Sağlık
Hizmetleri Şubesi.
2.1.19.
2019 yılı sonuna kadar her yıl yeni açılacak
olan veya nakil olan özel ve kamu
kurumlarında bulunan kan transfüzyon
merkezlerinin ruhsatlandırma işlemlerinin en
fazla 30 gün içerisinde tamamlanması.
2019 yılı sonuna kadar her yıl ruhsatlandırma
işlemleri 30 gün içerisinde tamamlanan yeni
açılan veya nakil olan özel ve kamu
kurumlarında bulunan kan transfüzyon
merkezi sayısı.
2015-2019
-İSM / Sağlık
Hizmetleri Şubesi.
2.1.20.
2019 yılı sonuna kadar her yıl 2 defa özel ve
kamu
sağlık
kurum
/
kuruluşları
bünyesindeki kan transfüzyon merkezlerinin
%100’ünün denetiminin yapılması.
2019 yılı sonuna kadar her yıl özel ve kamu
sağlık kurum / kuruluşları bünyesindeki kan
transfüzyon merkezlerinde yapılan denetim
sayısı ve denetimi yapılan merkezlerin oranı.
2015-2019
-İSM / Sağlık
Hizmetleri Şubesi.
2.1.21.
2019 yılı sonuna kadar her yıl en az 1 defa
özel ve kamu sağlık kurum / kuruluşları
bünyesindeki yoğun bakım ünitelerinin
%100’ünün denetiminin yapılması.
2019 yılı sonuna kadar her yıl özel ve kamu
sağlık kurum / kuruluşları bünyesindeki
yoğun bakım ünitelerinde yapılan denetim
sayısı ve denetimi yapılan ünite oranı.
2015-2019
-İSM / Sağlık
Hizmetleri Şubesi.
2.1.22.
2019 yılı sonuna kadar her yıl en az 1 defa
özel ve kamu sağlık kurum / kuruluşları
bünyesindeki yenidoğan yoğun bakım
ünitelerinin
%100’ünün
enfeksiyon
açısından denetiminin yapılması.
2019 yılı sonuna kadar her yıl özel ve kamu
sağlık kurum / kuruluşları bünyesindeki
yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde
enfeksiyon açısından yapılan denetim sayısı
ve denetimi yapılan ünite oranı.
2015-2019
-İSM / Sağlık
Hizmetleri Şubesi.
86
2.1.23.
2019 yılı sonuna kadar her yıl 1 defa Niğde
Devlet Hastanesi bünyesindeki TPN (Total
Parenteral Nütrisyon) Ünitesinin denetiminin
yapılması.
2019 yılı sonuna kadar her yıl Niğde Devlet
Hastanesi bünyesindeki TPN (Total
Parenteral Nütrisyon) Ünitesine yapılan
denetim sayısı.
2015-2019
-İSM / Sağlık
Hizmetleri Şubesi.
2.1.24.
2019 yılı sonuna kadar her yıl 2 defa kamu
sağlık kurum / kuruluşları bünyesindeki
yanık odalarının %100’ünün denetiminin
yapılması.
2019 yılı sonuna kadar her yıl kamu sağlık
kurum / kuruluşları bünyesindeki yanık
odalarına yapılan denetim sayısı ve denetimi
yapılan yanık odası oranı.
2015-2019
-İSM / Sağlık
Hizmetleri Şubesi.
2.1.25.
2019 yılı sonuna kadar her yıl özel, kamu
sağlık kurum / kuruluşları bünyesindeki tıbbi
laboratuvarların (patoloji, mikrobiyoloji,
biyokimya) ruhsatlandırma işlemlerinin en
fazla 30 gün içerisinde tamamlanması.
2019 yılı sonuna kadar her yıl ruhsatlandırma
işlemleri 30 gün içerisinde tamamlanan özel,
kamu
sağlık
kurum
/
kuruluşları
bünyesindeki tıbbi laboratuvarların (patoloji,
mikrobiyoloji, biyokimya) sayısı.
2015-2019
-İSM / Sağlık
Hizmetleri Şubesi.
2.1.26.
2019 yılı sonuna kadar her yıl 1 defa özel,
kamu
sağlık
kurum
/
kuruluşları
bünyesindeki tıbbi laboratuvarların (patoloji,
mikrobiyoloji, biyokimya) %100’ünün
denetiminin yapılması.
2015-2019
-İSM / Sağlık
Hizmetleri Şubesi.
2.1.27.
2019 yılı sonuna kadar her yıl 1 defa Toplum
Ruh Sağlığı Merkezi’nin denetiminin
yapılması.
2019 yılı sonuna kadar her yıl yapılan
Toplum Ruh Sağlığı Merkezine yapılan
denetim sayısı.
2015-2019
-İSM / Sağlık
Hizmetleri Şubesi.
2.1.28.
2019 yılı sonuna kadar her yıl en az 2 defa
özel hastanenin denetiminin yapılması.
2019 yılı sonuna kadar her yıl özel hastaneye
yapılan denetim sayısı.
2015-2019
-İSM / Sağlık
Hizmetleri Şubesi.
2.1.29.
2019 yılı sonuna kadar her yıl özel ve kamu
yataklı tedavi kurumları bünyesindeki acil
servislerin seviye tespit işlemlerinin en fazla
20 gün içerisinde yapılması.
2019 yılı sonuna kadar her yıl 20 gün
içerisinde seviye tespit işlemleri tamamlanan
özel ve kamu yataklı tedavi kurumları
bünyesindeki acil servis sayısı.
2015-2019
-İSM / Sağlık
Hizmetleri Şubesi.
2019 yılı sonuna kadar her yıl özel, kamu
sağlık kurum / kuruluşları bünyesindeki tıbbi
laboratuvarlara (patoloji, mikrobiyoloji,
biyokimya) yapılan denetim sayısı ve
denetimi yapılan laboratuvar oranı.
87
2.1.30.
2019 yılı sonuna kadar her yıl yeni açılan
özel diş hekimi muayenehaneleri ve özel diş
protez
laboratuvarları
ruhsatlandırma
işlemlerinin en fazla 20 gün içerisinde
tamamlanması.
2019 yılı sonuna kadar her yıl ruhsatlandırma
işlemleri 20 gün içerisinde tamamlanan, yeni
açılan özel diş hekimi muayenehane ve özel
diş protez laboratuvarı sayısı.
2015-2019
-İSM / Sağlık
Hizmetleri Şubesi.
2.1.31.
2019 yılı sonuna kadar her yıl en az 2 defa
özel diş hekimi muayenehanelerinin ve en az
1 defa da özel diş protez laboratuvarlarının
%100’ünün denetiminin yapılması ve
kuruma gelen şikâyetler üzerine olağandışı
denetimlerin de yapılması.
2019 yılı sonuna kadar her yıl özel diş hekimi
muayenehanelerine ve özel diş protez
laboratuvarlarına yapılan denetim sayısı,
denetlenen laboratuvar oranı ve şikâyetler
üzerine yapılan olağandışı denetim sayısı.
2015-2019
-İSM / Sağlık
Hizmetleri Şubesi.
Hedef 2.2.
Anne, çocuk ve ergen sağlığını korumak ve geliştirmek.
NO
STRATEJİ
PERFORMANS GÖSTERGESİ
DÖNEM
SORUMLU BİRİM
2.2.1.
2019 yılı sonuna kadar her yıl bebeklerin ilk
6 ay sadece anne sütü alması, 6 ay-2 yaş
arasında ise ek gıdalarla birlikte anne sütüne
devam etmesi konusunda farkındalığı
artırmak için en az 10 defa eğitim verilmesi
ve 2 defa etkinlik düzenlenmesi.
2019 yılı sonuna kadar her yıl bebeklerin ilk
6 ay sadece anne sütü alması, 6 ay-2 yaş
arasında ise ek gıdalarla birlikte anne sütüne
devam edilmesi konusunda farkındalığını
artırmak amacıyla verilen eğitim ve
düzenlenen etkinlik sayısı.
2015-2019
-HSM / Bulaşıcı
Olmayan Hastalıklar,
Programlar ve Kanser
Şubesi.
2.2.2.
2019 yılı sonuna kadar her yıl anne sağlığını
korumak ve geliştirmek için misafir anne
programı kapsamında daveti kabul eden
gebelerin
%100’ünün
Halk
Sağlığı
Müdürlüğü tarafından hastane ortamına
ulaştırılması.
2019 yılı sonuna kadar her yıl misafir anne
programı kapsamında daveti kabul eden
gebelerin Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından
hastane ortamına ulaştırılma oranı.
2015-2019
-HSM / Bulaşıcı
Olmayan Hastalıklar,
Programlar ve Kanser
Şubesi.
2.2.3.
2019 yılı sonunda kadar her yıl anne sağlığını
korumak, geliştirmek ve güvenli annelik
hizmetleri kapsamında iyileştirilen bakım
2019 yılı sonuna kadar her yıl iyileştirilen
bakım yönetim rehberlerini uygulamak
2015-2019
-HSM / Bulaşıcı
Olmayan Hastalıklar,
88
yönetim rehberlerini uygulamak amacı ile
aile hekimliği birimlerinin %90’ının
eğitimlerinin tamamlanması.
amacı ile eğitimi tamamlanmış aile hekimliği
birimi oranı.
Programlar ve Kanser
Şubesi.
2.2.4.
2019 yılı sonuna kadar her yıl yeni doğan ve
bebek sağlığını korumak ve geliştirmek
amacıyla yıl içinde canlı doğan bebeklerin
topuk kanı tarama oranın % 99’a ulaşması.
2019 yılı sonuna kadar her yıl canlı doğan
bebeklerin topuk kanı tarama oranı.
2015-2019
-HSM / Bulaşıcı
Olmayan Hastalıklar,
Programlar ve Kanser
Şubesi.
2.2.5.
2019 yılı sonuna kadar her yıl yeni doğan ve
bebek sağlığını korumak ve geliştirmek
amacıyla yıl içinde canlı doğan bebeklerin
işitme tarama oranın %99’a ulaşması.
2019 yılı sonuna kadar her yıl canlı doğan
bebeklerin işitme tarama oranı.
2015-2019
-HSM / Bulaşıcı
Olmayan Hastalıklar,
Programlar ve Kanser
Şubesi
Hedef 2.3.
Koruyucu ve temel sağlık hizmetlerinin etkili kullanımını sağlamak.
NO
STRATEJİ
PERFORMANS GÖSTERGESİ
DÖNEM
SORUMLU BİRİM
2.3.1.
2019 yılı sonuna kadar her yıl birinci
basamak sağlık hizmetlerine erişimi
kolaylaştırmak ve kalitesini artırmak için en
az 1 aile hekimliği birimi açılması.
2019 yılı sonuna kadar her yıl açılan aile
hekimliği birimi sayısı.
2015-2019
-HSM / Aile Hekimliği
ve TSH Şubesi.
2.3.2.
2019 yılı sonuna kadar her yıl en az 24 defa
aile
hekimliği
hizmetlerinin
önemi
konusunda farkındalığı artırmak için halka
eğitim verilmesi.
2019 yılı sonuna kadar her yıl halka aile
hekimliği hizmetlerinin önemi konusunda
verilen eğitim sayısı.
2015-2019
-HSM / Aile hekimliği
ve TSH Şubesi.
2.3.3.
2019 yılı sonuna kadar her yıl en az 15.000
ilkokul öğrencisine koruyucu diş sağlığı
hizmetlerinin önemi konusunda farkındalık
oluşturmak için eğitim verilmesi ve en az
15.000 ilkokul öğrencisine florür jel
uygulaması yapılması.
2019 yılı sonuna kadar her yıl koruyucu diş
sağlığı hizmetlerinin önemi konusunda
farkındalık
oluşturmak
için
ilkokul
öğrencilerine verilen eğitim ve florür jel
uygulanan öğrenci sayısı.
2015-2019
-HSM / Aile Hekimliği
ve TSH Şubesi.
89
2.3.4.
2019 yılı sonuna kadar her yıl koruyucu diş
sağlığı hizmetlerinin önemi konusunda
farkındalık oluşturmak için en az 15.000
ilkokul öğrencisine ağız ve diş bakımı eğitimi
verilmesi.
2019 yılı sonuna kadar her yıl koruyucu diş
sağlığı hizmetlerinin önemine yönelik
ilkokul öğrencilerine verilen ağız ve diş
bakımı eğitimi verilen öğrenci sayısı.
2015-2019
-HSM / Aile Hekimliği
ve TSH Şubesi.
2.3.5.
2019 yılı sonuna kadar her yıl koruyucu diş
sağlığı hizmetlerinin önemi konusunda
farkındalık oluşturmak için en az 3000
öğrenciye diş hekimi tarafından ağız ve diş
sağlığı taraması yapılması.
2019 yılı sonuna kadar her yıl diş hekimi
tarafından ağız ve diş sağlığı taraması yapılan
öğrenci sayısı.
2015-2019
-HSM / Aile Hekimliği
ve TSH Şubesi.
2.3.6.
2019 yılı sonuna kadar her yıl kanserin erken
teşhisinin önemi konusunda farkındalık
oluşturmak için kamu kurumları ve
STK‘ların destek vereceği en az 1etkinlik
düzenlenmesi.
2019 yılı sonuna kadar her yıl kanserin erken
teşhisinin önemine yönelik kamu kurumları
ve STK’ların destegi ile düzenlenen etkinlik
sayısı.
2015-2019
-HSM / Bulaşıcı
Olmayan Hastalıklar,
Programlar ve Kanser
Şubesi.
2.3.7.
2019 yılı sonuna kadar her yıl kanserin erken
teşhisinin önemi konusunda farkındalık
oluşturmak için özel gün ve haftalarda en az
4 etkinlik düzenlenmesi.
2019 yılı sonuna kadar her yıl kanserin erken
teşhisinin önemi konusunda özel gün ve
haftalarda düzenlenen etkinlik sayısı.
2015-2019
-HSM/ Bulaşıcı
Olmayan Hastalıklar,
Programlar ve Kanser
Şubesi
2.3.8.
2019 yılı sonuna kadar her yıl kanserin erken
teşhisinin sağlanması için hedef nüfus
içerisinden; meme kanseri için en az 5000,
serviks kanseri için en az 5000, kolorektal
kanseri için en az 2000’er kişinin taramasının
sağlanması.
2019 yılı sonuna kadar her yıl kanserin erken
teşhisinin sağlanması için meme kanseri,
serviks kanseri ve kolorektal kanseri için
tarama yapılan kişi sayısı.
2015-2019
-HSM/ Bulaşıcı
Olmayan Hastalıklar,
Programlar ve Kanser
Şubesi.
2.3.9.
2019 yılı sonuna kadar her yıl koruyucu ruh
sağlığı hizmetleri kapsamında topluma
yönelik en az 5 eğitim verilmesi (öfke
kontrolü, empati, intihar girişimlerine
2019 yılı sonuna kadar her yıl koruyucu ruh
sağlığı hizmetleri kapsamında topluma
yönelik verilen eğitim sayısı.
2015-2019
-HSM/ Bulaşıcı
Olmayan Hastalıklar,
Programlar ve Kanser
Şubesi.
90
psikososyal destek, kadına yönelik şiddet,
sınav kaygısı vb. konularda.)
Hedef 2.4.
İl genelinde acil çağrı hizmetinin uygun kullanımını artırmak ve acil müdahale sistemini iyileştirmek.
NO
STRATEJİ
PERFORMANS GÖSTERGESİ
DÖNEM
SORUMLU BİRİM
2.4.1.
2019 yılı sonuna kadar her yıl acil çağrı
hizmetlerinin uygun kullanımı konusunda
farkındalık oluşturmak için en az 1 etkinlik
düzenlenmesi.
2019 yılı sonuna kadar her yıl acil çağrı
hizmetlerinin uygun kullanımı konusunda
düzenlenen etkinlik sayısı.
2015-2019
-İSM / Acil ve
Afetlerde Sağlık
Hizmetleri Şubesi.
2.4.2.
2019 yılı sonuna kadar her yıl okul çağındaki
en az 500 öğrenciye acil çağrı hizmetlerinin
uygun kullanımı konusunda farkındalık
oluşturmak için 1 defa eğitim verilmesi.
2019 yılı sonuna kadar her yıl acil çağrı
hizmetlerinin uygun kullanımı konusunda
okul çağındaki öğrencilere yönelik verilen
eğitim sayısı ve eğitim verilen öğrenci sayısı.
2015-2019
-İSM / Acil ve
Afetlerde Sağlık
Hizmetleri Şubesi.
2.4.3.
2019 yılı sonuna kadar her yıl en az 500
kişiye, acil sağlık hizmetleri hakkında
farkındalık oluşturacak 1eğitim verilmesi.
2019 yılı sonuna kadar her yıl acil sağlık
hizmetleri hakkında verilen eğitim sayısı ve
eğitim verilen kişi sayısı.
2015-2019
-İSM / Acil ve
Afetlerde Sağlık
Hizmetleri Şubesi.
2.4.4.
2019 yılı sonunda ambulans ekiplerinin, kent
merkezlerinde acil yardım çağrılarına ilk 10
dk. içinde ulaşma oranının %96’ya
yükseltilmesi.
2019 yılı sonunda ambulans ekiplerinin, kent
merkezlerinde acil yardım çağrılarına ilk 10
dk. içinde ulaşma oranı.
2019
-İSM / Acil ve
Afetlerde Sağlık
Hizmetleri Şubesi.
2.4.5.
2019 yılı sonunda ambulans ekiplerinin,
kırsal alanda acil yardım çağrılarına ilk 30
dk. içinde ulaşma oranının %97’ye
yükseltilmesi.
2019 yılı sonunda ambulans ekiplerinin,
kırsal alanda acil yardım çağrılarına ilk 30
dk. içinde ulaşma oranı.
2019
-İSM / Acil ve
Afetlerde Sağlık
Hizmetleri Şubesi.
2.4.6.
2017 yılı sonuna kadar en az 1 adet
“motosikletli
acil
yardım
ekibi”nin
kurulmasının sağlanması.
2019 yılı sonunda kurulan “motosikletli acil
yardım ekibi” sayısı.
2019
-İSM / Acil ve
Afetlerde Sağlık
Hizmetleri Şubesi.
91
2.4.7.
2019 yılı sonuna kadar her yıl 1 defa acil
yardım personelinin %90’ına acil sağlık
hizmetleri ile ilgili hizmet içi eğitim
verilmesi.
2019 yılı sonuna kadar her yıl acil yardım
personeline acil sağlık hizmetleri ile ilgili
verilen hizmet içi eğitim sayısı ve eğitim alan
personel oranı.
2015-2019
-İSM / Acil ve
Afetlerde Sağlık
Hizmetleri Şubesi.
2.4.8.
2015 yılı başından itibaren her 3 yılda 1defa,
acil yardım personeli dışındaki personelin en
az %80’ine “ilk yardım eğitimi” verilmesi.
2015 yılı başından itibaren her 3 yılda bir acil
yardım personeli dışında “ilk yardım eğitimi”
verilen personel oranı ve eğitim sayısı.
2015-2019
-İSM / Acil ve
Afetlerde Sağlık
Hizmetleri Şubesi.
Hedef 2.5.
Hastanelerin acil servis hizmetlerini iyileştirmek.
NO
STRATEJİ
PERFORMANS GÖSTERGESİ
DÖNEM
2.5.1.
2019 yılı sonuna kadar her yıl 1 defa acil
serviste görev yapan personelin %100’üne,
meslek ve kalite standartlarını iyileştirmek
amacıyla, hizmet içi eğitim verilmesi.
2019 yılı sonuna kadar her yıl acil serviste
görev yapan personelin meslek ve kalite
standartlarını
iyileştirmeye
yönelik
düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı ve eğitim
verilen personel oranı.
2015-2019
-KHBGS.
2.5.2.
2019 yılı sonuna kadar her yıl acil serviste
görev yapan personelin %100’üne temel
güvenlik, iletişim ve stres yönetimi
konularında en az 2 defa eğitim verilmesi.
2019 yılı sonuna kadar her yıl acil serviste
görev yapan personele temel güvenlik,
iletişim ve stres yönetimi konularında
düzenlenen eğitim sayısı ve eğitime katılan
personel oranı.
2015-2019
-KHBGS.
Hedef 2.6.
SORUMLU BİRİM
Birinci basamak sağlık hizmetlerinin rolünü güçlendirerek hizmet entegrasyonunu ve devamlılığını sağlamak.
NO
STRATEJİ
PERFORMANS GÖSTERGESİ
DÖNEM
SORUMLU BİRİM
2.6.1.
2019 yılı sonuna kadar her yıl aile hekimi ve
aile sağlığı elemanı ebe/hemşirelerin
%100’üne anne ve çocuk sağlığı
programlarının uygulanmasındaki rollerini
2019 yılı sonuna kadar her yıl aile hekimi ve
aile sağlığı elemanlarına anne ve çocuk
sağlığı programlarının uygulanmasındaki
rollerini güçlendirmeye yönelik verilen
2015-2019
HSM/ Aile Hekimliği
ve TSH Şubesi.
92
güçlendirmeye yönelik en az 1 eğitim
verilmesi.
eğitim sayısı ve eğitim verilen ebe/hemşire
oranı.
2.6.2.
2019 yılı sonuna kadar her yıl aile hekimliği
hizmetlerini il düzeyinde tanıtmak için en az
1 etkinlik yapılması.
2019 yılı sonuna kadar her yıl aile hekimliği
hizmetlerini il düzeyinde tanıtmak için
yapılan etkinlik sayısı.
2015-2019
HSM/ Aile Hekimliği
ve TSH Şubesi.
2.6.3.
2019 yılı sonuna kadar her yıl evde sağlık
hizmetlerinin tanıtımını ve ihtiyacı olan
hastaların
bu
hizmetlere
ulaşımını
kolaylaştırmak ve artırmak amacı ile en az 1
etkinlik yapılması.
2019 yılı sonuna kadar her yıl evde sağlık
hizmetlerinin tanıtımını ve ihtiyacı olan
hastaların
bu
hizmetlere
ulaşımını
kolaylaştırmak ve artırmak amacı ile yapılan
etkinlik sayısı.
2015-2019
HSM/ Aile Hekimliği
ve TSH Şubesi.
SORUMLU BİRİM
Hedef 2.7.
Bulaşıcı olmayan hastalıkların komplikasyonlarını kontrol etmek ve azaltmak.
NO
STRATEJİ
PERFORMANS GÖSTERGESİ
DÖNEM
2.7.1.
2019 yılı sonuna kadar her yıl kronik
hastalıkların komplikasyonları sebebiyle
ortaya çıkacak sosyal ve psikolojik
sorunların çözümüne yönelik programların
uygulanması için diyaliz ünitesinde sosyal
hizmet uzmanı tarafından her hasta ile ayda
en az 1 defa görüşme yapılması.
2019 yılı sonuna kadar her yıl diyaliz
ünitesinde hastalarla yapılan aylık görüşme
sayısı.
2015-2019
Hedef 2.8.
-KHBGS.
Sağlıkta insan kaynaklarının yetkinliğini ve motivasyonunu iyileştirmeye devam etmek ve sağlıkta insan kaynaklarının
sürdürülebilirliğini sağlamak.
NO
STRATEJİ
PERFORMANS GÖSTERGESİ
DÖNEM
2.8.1.
2019 yılı sonuna kadar her yıl en az 1 defa
personelin motivasyonunu artırıcı sosyal
aktivite yapılması.
2019 yılı sonuna kadar her yıl personelin
motivasyonunu artırmaya yönelik yapılan
sosyal aktivite sayısı.
2015-2019
SORUMLU BİRİM
-KHBGS.
93
2.8.2.
2019 yılı sonuna kadar her yıl 1 defa
personelin en az %50’sine 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu (atama nakil, izin, raporterfi, yönetmelikler vb.) hakkında eğitim
verilmesi.
2019 yılı sonuna kadar her yıl personele 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu hakkında
verilen eğitim sayısı ve eğitime katılan
personel oranı.
2.8.3.
2019 yılı sonuna kadar her yıl 1 defa
personelin en az %50’sine mali konular
hakkında eğitim verilmesi.
2019 yılı sonuna kadar her yıl mali konular
hakkında personele verilen eğitim sayısı ve
eğitim verilen personel oranı.
2.8.4.
Hedef 2.9.
2019 yılı sonuna kadar her yıl nakil gelen
personelin %100’üne, kurumda başlama
tarihinden itibaren en fazla 2 ay içerisinde
oryantasyon eğitimi verilmesi.
2015-2019
-İSM / Yönetim
Hizmetleri Şube
Müdürlüğü.
2015-2019
-İSM / Yönetim
Hizmetleri Şube
Müdürlüğü.
2015-2019
-İSM / Yönetim
Hizmetleri Şube
Müdürlüğü.
2019 yılı sonuna kadar her yıl nakil gelen
personelden oryantasyon eğitimine tabi
tutulanların oranı.
2019 yılı sonuna kadar her yıl nakil gelen
personelin göreve başlama tarihinden
itibaren oryantasyon eğitimine tabi tutulma
süresi.
Sağlık altyapısının ve teknolojilerinin kapasitesini, kalitesini ve dağılımını iyileştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.
NO
STRATEJİ
PERFORMANS GÖSTERGESİ
DÖNEM
2.9.1.
2019 yılı sonuna kadar her yıl 1 defa hasta ve
çalışan güvenliği ile ilgili fiziksel şartları
iyileştirmeye
yönelik
değerlendirme
toplantısı yapılması.
2019 yılı sonuna kadar her yıl hasta ve
çalışan güvenliği ile ilgili fiziksel şartları
iyileştirmeye yönelik yapılan değerlendirme
toplantısı sayısı.
2015-2019
Hedef 2.10.
SORUMLU BİRİM
-KHBGS.
İlaçların, biyolojik ürünlerin ve tıbbi cihazların erişilebilirliğini, güvenliğini, etkinliğini ve akılcı kullanımını sağlamak ve kozmetik
ürünlerde güvenliliği tesis etmek.
NO
STRATEJİ
PERFORMANS GÖSTERGESİ
DÖNEM
2.10.1.
2019 yılı sonuna kadar her yıl, yeni açılacak
veya nakil olacak serbest eczanelerin
ruhsatlandırma
işlemlerinin
(başvuru
2019 yılı sonuna kadar her yıl ruhsatlandırma
işlemleri 10 gün içerisinde tamamlanan, yeni
açılan veya nakil olan serbest eczane sayısı.
2015-2019
SORUMLU BİRİM
-İSM / Sağlık
Hizmetleri Şubesi.
94
belgeleri tamamlanmış ve il eczacılar odası
tarafından
mevzuata
uygunluğu
belgelendirilmiş ise) en fazla 10 gün
içerisinde yapılması.
2.10.2.
2019 yılı sonuna kadar her yıl yeni açılacak
medikal gaz depolama, dağıtım ve satış
tesislerinin en fazla 2 gün içerisinde
ruhsatlandırılması.
2019 yılı sonuna kadar her yıl ruhsatlandırma
işlemleri 2 gün içerisinde tamamlanan, yeni
açılan medikal gaz depolama, dağıtım ve
satış tesisi sayısı.
2015-2019
-İSM / Sağlık
Hizmetleri Şubesi.
2.10.3.
2019 yılı sonuna kadar her yıl en az 2 defa
serbest eczanelerin ve ecza depolarının
%100’üne denetim yapılması ve kuruma
gelen
şikâyetler
üzerine,
olağandışı
denetimlerin de yapılması.
2019 yılı sonuna kadar her yıl serbest eczane
ve ecza depolarına yapılan denetim sayısı,
denetim yapılan serbest eczane ve ecza
depolarının oranı ve şikâyet üzerine yapılan
denetim sayısı.
2015-2019
-İSM / Sağlık
Hizmetleri Şubesi.
2.10.4.
2019 yılı sonuna kadar her yıl yeni açılacak
aktar ve baharat satış yerlerinin satış izin
belgelerinin en fazla 15 gün içerisinde
tamamlanması ve ‘açılış denetiminin’
yapılması.
2019 yılı sonuna kadar her yıl 15 gün
içerisinde satış izin belgesi düzenlenen ve
‘açılış denetimi’ yapılan, yeni açılan aktar ve
baharat satış yeri sayısı.
2015-2019
-İSM / Sağlık
Hizmetleri Şubesi.
2.10.5.
2019 yılı sonuna kadar her yıl 1 defa aktar ve
baharat
satış
yerlerinin
%100’ünün
denetiminin yapılması ve kuruma gelen
şikâyetler üzerine olağandışı denetimlerin de
yapılması.
2019 yılı sonuna kadar her yıl aktar ve
baharat satış yerlerine yapılan denetim sayısı,
denetimi yapılan satış yerlerinin oranı ve
şikâyetler üzerine yapılan olağandışı denetim
sayısı.
2015-2019
-İSM / Sağlık
Hizmetleri Şubesi.
Hedef 2.11.
NO
Sağlık hizmet sunumunun izlenmesi değerlendirilmesi ve kanıta dayalı karar almak için sağlık bilgi sistemlerini geliştirilmesine destek
olmak.
STRATEJİ
PERFORMANS GÖSTERGESİ
DÖNEM
SORUMLU BİRİM
95
2.11.1.
2016 yılı sonuna kadar her yıl 1 defa
Sağlık.Net
ile
entegre
e-reçete
uygulamasının sağlanması için hekimlerin
%100’üne eğitim verilmesi.
2016 yılı sonuna kadar her yıl e-reçete
uygulamasının sağlanması için eğitim alan
hekim oranı.
2015-2016
-KHBGS.
2.11.2.
2019 yılı sonuna kadar her yıl en az 1 defa
sağlık kuruluşlarının kendi otomasyon
programlarının
nitelikli
kullanılması
amacıyla yeni başlayan veya eksikliği olan
personelin tespit edilmesi ve bu personele
eğitim verilmesi.
2019 yılı sonuna kadar her yıl yeni başlayan
veya eksikliği olan personelin tespit edilmiş
olması ve otomasyon konusunda verilen
eğitim sayısı.
2015-2019
-KHBGS.
2.11.3.
2019 yılı sonuna kadar her yıl en az 3 defa
Karar Destek Sisteminin yöneticiler
tarafından kullanımının yaygınlaştırılması
amacıyla sağlık tesislerinde değerlendirme
toplantısı yapılması.
2019 yılı sonuna kadar her yıl Karar Destek
Sisteminin kullanımının yaygınlaştırılmasına
yönelik yapılan toplantı sayısı.
2015-2019
-KHBGS.
2.11.4.
2019 yılı sonuna kadar her yıl en az 1 defa
bilgi güvenliği politikalarının iyileştirilmesi
ve yaygınlaştırılması için toplantı yapılması.
-İSM.
2019 yılı sonuna kadar her yıl bilgi güvenliği
komitelerinin düzenlediği toplantı sayısı.
2015-2019
-HSM.
-KHBGS.
2.11.5.
2019 yılı sonuna kadar her yıl sağlık
hizmetlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi
için 3 aylık, 6 aylık ve yıllık olmak üzere
istatistikî il sağlık verilerinin analiz edilmesi
ve raporlanması.
2019 yılı sonuna kadar her yıl 3 aylık, 6 aylık
ve yıllık olarak istatistikî il sağlık verilerinin
analiz edilmiş ve raporlanmış olması.
2015-2019
-İSM / Araştırma Bilgi
Sistemleri Sağlığın
Geliştirilmesi ve Halk
Sağlığı Şubesi.
96
Tablo 38: İnsan Merkezli ve Bütüncül Yaklaşımla Bireylerin Sağlık İhtiyaçlarına ve Beklentilerine Cevap Vermek
NİHAİ AMAÇ: HAKKANİYETLİ ŞEKİLDE HALKIMIZIN SAĞLIĞINI KORUMAK VE İYİLEŞTİRMEK.
Amaç 3
Hedef 3.1.
İnsan Merkezli ve Bütüncül Yaklaşımla Bireylerin Sağlık İhtiyaçlarına ve Beklentilerine Cevap Vermek.
Bireyin kendi sağlığı ile ilgili kararlara aktif katılımını sağlamak için rolünü güçlendirmek.
NO
STRATEJİ
PERFORMANS GÖSTERGESİ
DÖNEM
3.1.1.
2015 yılı sonuna kadar kurumun sosyal
paylaşım sitesinin kurulmasının sağlanması.
2015 yılı sonunda sosyal paylaşım sitesinin
kurulmuş olması.
2015
-KHBGS.
3.1.2.
2019 yılı sonuna kadar her yıl en az 1 defa
sağlık kurumlarında hasta ve yakınlarına
hizmet sunumu ile ilgili bilgilendirme yapan
danışma birimlerinin altyapı ve eğitim
kapasitesinin artırılması amacıyla hizmet içi
eğitim verilmesi.
2019 yılı sonuna kadar her yıl danışma
birimlerinde görev yapan personele verilen
hizmet içi eğitim sayısı.
2015-2019
-KHBGS.
3.1.3.
2019 yılı sonuna kadar her yıl en az 3 defa
toplumun,
sağlık
hizmeti
sunan
ruhsatlandırılmış özel müesseselere ve kamu
kurum / kuruluşlarına yönlendirilmesi
amacıyla yazılı ve görsel basına bilgilendirme
faaliyetlerinin yapılması.
2019 yılı sonuna kadar her yıl yazılı ve
görsel basında yayınlanan bilgilendirme
faaliyeti sayısı.
2015-2019
-İSM / Sağlık
Hizmetleri Şubesi.
Hedef 3.2.
SORUMLU BİRİM
Bedensel, zihinsel, sosyal ya da ekonomik şartları sebebiyle özel ihtiyacı olan kişilerin uygun sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini
sağlayarak ihtiyaçlarına daha iyi yanıt vermek.
NO
STRATEJİ
PERFORMANS GÖSTERGESİ
DÖNEM
3.2.1.
2015 yılı sonuna kadar Niğde Devlet
Hastanesi, Bor Devlet Hastanesi ve Ağız ve
2015 yılı sonunda Niğde Devlet Hastanesi,
Bor Devlet Hastanesi ve Ağız ve Diş Sağlığı
2015
SORUMLU BİRİM
-KHBGS.
97
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
Hedef 3.3.
Diş Sağlığı Merkezine engellilerin hizmetlere
daha kolay erişimini sağlamak için, bina
girişlerine engelli yardım çağrı butonu
sisteminin kurulması.
Merkezinde engelli yardım çağrı butonu
sisteminin kurulmuş olması.
2015 yılı sonuna kadar Niğde Devlet ve Bor
Devlet Hastanesi evde sağlık hizmeti
birimlerine mobil telefon ve navigasyon cihazı
tahsisinin yapılması.
2015 yılı sonunda Niğde Devlet Hastanesi
ve Bor Devlet Hastanesi evde sağlık hizmeti
birimlerine mobil telefon ve navigasyon
cihazı tahsis edilmiş olması.
2015
-KHBGS.
2019 yılı sonuna kadar yaşlı ve yatağa
bağımlı hasta bakımı konusunda birimde
verilen hizmet içi eğitim sayısı.
2015-2019
-KHBGS.
2019 yılı sonuna kadar her yıl ruh sağlığı
birimlerinin alt yapı ve teknolojik
kapasitesini artırmak ve hizmet kalite
standartlarına uygun hale getirmek için
yapılan özdeğerlendirme sayısı.
2015-2019
-KHBGS.
2019 yılı sonuna kadar her yıl Toplum
Temelli Ruh Sağlığı Merkezi’nin niteliğini
artırmak için yapılan hizmet içi eğitim sayısı
ve TRSM’de tedavi alan hastalara yönelik
yapılan sosyal etkinlik sayısı.
2015-2019
-KHBGS.
2019 yılı sonuna kadar her yıl en az 1 defa
evde bakım hizmetleri biriminde görevli
personele yaşlı ve yatağa bağımlı hasta bakımı
konusunda hizmet içi eğitim verilmesi.
2019 yılı sonuna kadar her yıl 2 defa ruh
sağlığı hizmeti veren kurumların altyapı ve
teknolojik kapasitesini artırmak ve hizmet
kalite standartlarına uygun hale getirmek için
özdeğerlendirme yapılması.
2019 yılı sonuna kadar her yıl Toplum Temelli
Ruh
Sağlığı
Merkezi’nin
niteliğinin
artırılması için personele en az 1 defa hizmet
içi eğitim verilmesi, yöneticilerin, STK ile
işbirliği yaparak yılda en az 1 defa TRSM de
tedavi alan hastalara yönelik sosyal etkinlik
düzenlemesi.
Bireylerin aldıkları sağlık hizmetinden ve sağlık çalışanların çalışma şartlarından duydukları memnuniyeti artırmak.
NO
STRATEJİ
PERFORMANS GÖSTERGESİ
DÖNEM
3.3.1.
2019 yılı sonuna kadar her yıl toplumun sağlık
hizmetleri konusunda algı ve beklentilerine
yönelik, sağlık hizmeti alan hastalara en az 2
2019 yılı sonuna kadar her yıl toplumun
sağlık hizmetleri konusunda algı ve
2015-2019
SORUMLU BİRİM
-KHBGS.
98
3.3.2.
defa anket yapılması ve memnuniyet oranının
en az %75 olması.
beklentilerine yönelik yapılan anket sayısı
ve toplumun memnuniyet oranı.
2019 yılı sonuna kadar her yıl personel
memnuniyetini ölçmeye yönelik en az 2 defa
anket yapılması ve memnuniyet oranının en az
%75 olması.
2019 yılı sonuna kadar her yıl personel
memnuniyetini ölçmeye yönelik yapılan
anket sayısı ve personelin memnuniyet
oranı.
2015-2019
-KHBGS.
99
Tablo 39: Türkiye'nin Ekonomik ve Sosyal Kalkınmasına ve Küresel Sağlığa Katkı Aracı Olarak Sağlık Sistemini Geliştirmeye Devam Etmek
NİHAİ AMAÇ: HAKKANİYETLİ ŞEKİLDE HALKIMIZIN SAĞLIĞINI KORUMAK VE İYİLEŞTİRMEK.
Amaç 4
Hedef 4.1.
Türkiye'nin Ekonomik ve Sosyal Kalkınmasına ve Küresel Sağlığa Katkı Aracı Olarak Sağlık Sistemini Geliştirmeye
Devam Etmek.
Hizmet kalitesinden taviz vermeden, kanıta dayalı politikalarla sağlık sisteminin finansal sürdürülebilirliğini korumak.
NO
STRATEJİ
PERFORMANS GÖSTERGESİ
DÖNEM
4.1.1.
2019 yılı sonuna kadar her yıl sağlık
kurumlarının ilaç ve malzeme asgari
stoklarının aylık olarak takip edilmesi ve
ortalama stok seviyelerinin 60 günün altında
tutulması.
2019 yılı sonuna kadar her yıl sağlık
kurumlarının ilaç ve malzeme asgari
stoklarının aylık olarak kontrol edilmiş
olması ve ortalama stok seviyesi gün sayısı.
2015-2019
-KHBGS.
4.1.2.
2019 yılı sonuna kadar ildeki sağlık
sisteminin
finansal
sürdürülebilirliğini
sağlamak için uygulanan programların, bütçe
gerçekleşmeleri ve finansal analizlerle aylık
olarak takip edilmesi ve mali yıl sonunda
bütçe gerçekleşme oranının en az %90
olması.
2019 yılı sonuna kadar her yıl uygulanan
programların bütçe gerçekleşmeleri ve
finansal analizlerle takip edilmiş olması ve
mali yıl sonunda bütçe gerçekleşme oranı.
2015-2019
-KHBGS.
Hedef 4.2.
SORUMLU BİRİM
Sağlık sisteminin öncelikli alanlarında araştırmayı, geliştirmeyi ve inovasyonu teşvik etmek.
NO
STRATEJİ
4.2.1
2019 yılı sonuna kadar her yıl en az 6 defa,
Sağlık Bakanlığı, kalkınma ajansı veya farklı
kurumların sağlık alanında destek vereceği
projelere başvuru yapılması.
PERFORMANS GÖSTERGESİ
DÖNEM
SORUMLU BİRİM
-İSM.
2019 yılı sonuna kadar her yıl sağlık alanında
başvurulan proje sayısı.
2015-2019
-HSM.
-KHBGS.
100
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
STRATEJİK UYGULAMA
101
3.1.
STRATEJİK PLAN BÜTÇESİ
Tablo 40: Stratejik Plan 1. Amaç Bütçe Ödenekleri
STRATEJİK AMAÇ 1
Sağlığa Yönelik Risklerden Birey ve Toplumu Korumak ve Sağlıklı Hayat Tarzını Teşvik Etmek.
Stratejik Hedef 1.1.
Sağlıklı beslenme alışkanlıklarını geliştirmek, fizikse aktivite düzeyini artırmak ve obeziteyi azaltmak.
HEDEFLERE YÖNELİK STRATEJİLER
2015
2016
2017
2018
2019
1.1.1.
2019 yılı sonuna kadar her yıl halkı bilinçlendirmek amacıyla farklı gruplara
sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve obezite konusunda en az 80 defa
eğitim verilmesi.
16.000,00
17.600,00
19.360,00
21.296,00
23.426,00
1.1.2.
2019 yılı sonuna kadar her yıl sağlıklı beslenmeyi ve fiziksel aktiviteyi
teşvik etmek amacıyla kamu kurumları ve STK’ların destek vereceği en az
2 etkinlik yapılması.
10.000,00
11.000,00
12.100,00
13.310,00
14.641,00
1.1.3.
2019 yılı sonuna kadar her yıl sağlıklı beslenme ve obezite konularında
eğitim verilen öğrenci grubundan en az 1000 kişiye eğitim verilmesi ve bu
kişilere eğitim öncesi ve sonrası test uygulanması.
1.000,00
1.100,00
1.210,00
1.331,00
1.464,00
1.1.4.
2019 yılı sonuna kadar her yıl beden kitle indeksi 25’in üstünde olan
bireylere, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite hakkında Toplum Sağlığı
Merkezlerinde bulunan Obezite Danışmanlığı Birimleri aracılığı ile en az
100 eğitim verilmesi.
21.000,00
23.100,00
25.410,00
27.951,00
30.746,00
Stratejik Hedef 1.2.
Tütün ile mücadeleyi sürdürmek, tütün maruziyeti ve bağımlılık yapıcı madde kullanımını azaltmak.
HEDEFLERE YÖNELİK STRATEJİLER
1.2.1.
2019 yılı sonuna kadar her yıl tütün ve bağımlılık yapan maddeler ile
mücadele kapsamında kamu kurumları ve STK’ların destek vereceği en az
2 etkinlik yapılması.
2015
2016
2017
2018
2019
10.000,00
11.000,00
12.100,00
13.310,00
14.641,00
102
1.2.2.
2019 yılı sonuna kadar her yıl tütün ve bağımlılık yapan maddeler ile
mücadele kapsamında öğrencilere yönelik en az 10 seminer düzenlenmesi.
30.000,00
33.000,00
36.300,00
39.930,00
43.923,00
1.2.3.
2019 yılı sonuna kadar her yıl tütün ile mücadele kapsamında kapalı mekân
yasaklarının uygulanmasına yönelik denetlenmesi gereken kayıtlı
işyerlerinin %90’ının denetiminin yapılması.
72.000,00
79.200,00
87.120,00
95.832,00
105.415,00
1.2.4.
2016 yılı başından itibaren 2 yılda bir “Alkol Dışı Madde Bağımlılığı ile
Mücadele Eylem Planı”nın hazırlanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi.
0
550
0
675
0
Stratejik Hedef 1.3.
Bireylerin kendi sağlığı üzerindeki sorumluluğunu artırmak için sağlık okuryazarlığını geliştirmek.
HEDEFLERE YÖNELİK STRATEJİLER
2015
2016
2017
2018
2019
1.3.1.
2019 yılı sonuna kadar her yıl halkın kendi sağlığını koruması ve daha çok
sorumluluk alması için en az 1 eğitim verilmesi.
5.000,00
5.500,00
6.050,00
6.655,00
7.320,00
1.3.2.
2019 yılı sonuna kadar her yıl sağlık okur- yazarlığının geliştirilmesine
temel teşkil edecek şekilde, sağlık ve hijyen bilgisi konusunda en az 5
eğitim verilmesi.
1.000,00
1.100,00
1.210,00
1.331,00
1.464,00
1.3.3
2019 yılı sonuna kadar her yıl en az 4 defa, toplumun ve bireyin sağlığı ile
ilgili bilgi, farkındalık, sorumluluk ve kontrol yeteneklerini artırarak
sağlığın korunması ve sağlığın geliştirilmesi için eğitim verilmesi.
8.000,00
8.800,00
9.680,00
10.648,00
11.713,00
Stratejik Hedef 1.4.
Üreme sağlığı konusundaki farkındalığı artırmak ve sağlıklı davranışları teşvik etmek.
HEDEFLERE YÖNELİK STRATEJİLER
1.4.1.
2019 yılı sonun kadar her yıl güvenli annelik programı kapsamında en az
50 gebeye, gebe sınıflarında eğitim verilmesi ve sertifikalandırılması.
2015
2016
2017
2018
2019
12.500,00
13.750,00
15.125,00
16.638.00
18.302,00
2018
2019
Stratejik Hedef 1.5.
Halkın sağlığını etkileyen acil durumların ve afetlerin sağlık üzerindeki etkisini azaltmak.
HEDEFLERE YÖNELİK STRATEJİLER
2015
2016
2017
103
1.5.1.
2019 yılı sonuna kadar her yıl 1 defa İl Sağlık Afet Planının düzenlenmesi
ve 1 defa tatbikat yapılması.
10.000,00
11.000,00
12.100,00
13.310,00
14.641,00
1.5.2.
2019 yılı sonuna kadar her yıl1 defa Hastane Afet Planının düzenlenmesi ve
1 defa tatbikat yapılması.
10.000,00
11.000,00
12.100,00
13.310,00
14.641,00
1.5.4.
2019 yılı sonuna kadar her yıl en az 4 defa afete hazırlık ve müdahale
kapsamında ekipman ve müdahale birimlerinin niteliğini ve niceliğini
geliştirmek için Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE)’ne eğitim
verilmesi ve yılda 2 defa tatbikat yapılması.
17.500,00
19.250,00
21.175,00
23.293,00
25.622,00
1.5.5.
2019 yılı sonuna kadar her yıl Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer ve
Endüstriyel (KBRN-E) ataklardan koruma ve müdahale için acil yardım
personelinin en az %30’una eğitim verilmesi ve yılda 2 defa tatbikat
yapılması.
10.000,00
11.000,00
12.100,00
13.310,00
14.641,00
1.5.7.
2019 yılı sonuna kadar her yıl 1 defa personelin en az %80’ine yangın ile
ilgili eğitim verilmesi ve 1 defa yangın tatbikatı yapılması.
20.000,00
22.000,00
24.200,00
26.620,00
29.282,00
1.5.8.
2019 yılı sonuna kadar her yıl bir defa afet ve acil durumlar sırasında ve
sonrasında hizmet vermek amacıyla, acil yardım personelinin en az %80’ine
psikososyal destek eğitimi verilmesi.
1.000,00
1.100,00
1.210,00
1.331,00
1.464,00
Stratejik Hedef 1.6.
İş sağlığını iyileştirerek çalışanların sağlığını ve iyiliğini korumak ve geliştirmek.
HEDEFLERE YÖNELİK STRATEJİLER
2015
2016
2017
2018
2019
1.6.1.
2019 yılı sonuna kadar her yıl en az 1 defa tüm hastanelerde hasta ve çalışan
güvenliği standartlarını iyileştirmek için personelin %100’üne eğitim
verilmesi.
50.000,00
55.000,00
60.500,00
66.550,00
73.205,00
1.6.2.
2019 yılı sonuna kadar her yıl 1 defa iş sağlığının geliştirilmesi, korunması
ve farkındalığın artırılması için personelin %100’üne eğitim verilmesi.
5.000,00
5.500,00
6.050,00
6.655,00
7.320,00
1.6.3.
2019 yılı sonuna kadar her yıl 1 defa iş kazalarını önlemek ve bildirimini
artırmak için personelin %100’üne eğitim verilmesi.
5.000,00
5.500,00
6.050,00
6.655,00
7.320,00
1.6.4.
2019 yılı sonuna kadar her yıl 1 defa meslek hastalıklarının önlenmesi
içinpersonelin %100’üne eğitim verilmesi.
5.000,00
5.500,00
6.050,00
6.655,00
7.320,00
Stratejik Hedef 1.7.
Çevresel tehlikelerin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak.
104
HEDEFLERE YÖNELİK STRATEJİLER
2015
2016
2017
2018
2019
1.7.1.
2019 yılı sonuna kadar her yıl en az 50 defa çevresel tehlikelerin sağlık
üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için eğitim verilmesi ve kurumun
internet sitesinden farkındalığı artırıcı yayın yapılması.
10.000,00
11.000,00
12.100,00
13.310,00
14.641,00
1.7.2.
2019 yılı sonuna kadar her yıl tüketici güvenliğini sağlamak için Sağlık
Bakanlığı’nın piyasa gözetimi ve denetiminden sorumlu olduğu ürünlerin
takibinin artırılmasına yönelik en az 100 denetim yapılması.
500,00
550,00
605,00
666,00
733,00
1.7.3.
2019 yılı sonuna kadar her yılın az 6 defa karbonmonoksit zehirlenmelerini
engellemek için eğitim verilmesi.
1.200,00
1.320,00
1.452,00
1.597,00
1.757,00
1.7.4.
2019 yılı sonuna kadar her yıl en az 4 defa ambalajlı su üretimi yapan
işyerlerinin ambalajlı suların hijyenik şartlarda üretilmesini, temiz ve
güvenilir şekilde tüketicilere ulaşması sürecinin denetlenmesi.
4.000,00
4.400,00
4.840,00
5.324,00
5.856,00
Stratejik Hedef 1.9.
Bulaşıcı hastalıklar ve risk faktörleri ile mücadele etmek ve bunları izlemek.
HEDEFLERE YÖNELİK STRATEJİLER
2015
2016
2017
2018
2019
1.9.1.
2019 yılı sonuna kadar her yıl aşıyla önlenebilen hastalıklar ile ilgili her bir
antijen için en az %97 bağışıklama oranının gerçekleştirilmesi.
1.000,00
1.100,00
1.210,00
1.331,00
1.464,00
1.9.2.
2019 yılı sonuna kadar her yıl aşıyla önlenebilen hastalıklar ile ilgili en az
%90 tam aşılılık oranının gerçekleştirilmesi.
1.000,00
1.100,00
1.210,00
1.331,00
1.464,00
1.9.3.
2019 yılı sonuna kadar her yıl en az 1 defa bağışıklama faaliyetlerinde görev
alan personele bağışıklama ve soğuk zincir konusunda eğitim verilmesi.
200,00
220,00
242,00
266,00
293,00
1.9.4.
2019 yılı sonuna kadar her yıl en az 1defa Stop–TB Stratejisi kapsamında
Tüberküloz hastalığı hakkında aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına
eğitim verilmesi.
200,00
220,00
242,00
266,00
293,00
1.9.5.
2019 yılı sonuna kadar her yıl en az 1 defa su ve yiyecekler aracılığıyla
yayılan hastalıklar ile ilgili aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına eğitim
verilmesi.
200,00
220,00
242,00
266,00
293,00
Stratejik Hedef 1.10.
Bulaşıcı olmayan hastalıkların görülme sıklığı ile risk faktörlerini azaltmak ve izlemek..
105
HEDEFLERE YÖNELİK STRATEJİLER
2015
2016
2017
2018
2019
1.10.1.
2019 yılı sonuna kadar her yılen az 3 defa bulaşıcı olmayan hastalıklar ve
risk faktörleri konusunda eğitim verilmesi ve en az 3 defa etkinlik
yapılması.
15.600,00
17.160,00
18.876,00
20.764,00
22.840,00
1.10.2.
2019 yılı sonuna kadar her yıl diyabeti önleme ve kontrol programı
kapsamında toplumda farkındalık oluşturmak için en az 1 defa stant
açılması ve stantta 200 kişiye BKİ ile AKŞ ölçümünün yapılması.
5.000,00
5.500,00
6.050,00
6.655,00
7.320,00
358.900,00
395.340,00
434.269,00
461.734,00
525.465,00
Stratejik Amaç 1 Toplam Maliyeti
106
Tablo 41: Stratejik Plan 2. Amaç Bütçe Ödenekleri
STRATEJİK AMAÇ 2
Birey ve Topluma Erişilebilir, Uygun, Etkili ve Etkin Sağlık Hizmetleri Sunmak.
Stratejik Hedef 2.1.
Sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini iyileştirmek.
HEDEFLERE YÖNELİK STRATEJİLER
2015
2016
2017
2018
2019
2.1.4.
2019 yılı sonuna kadar her yıl 1 defa tıbbî uygulama hatalarının önlenmesi
ve en aza indirilmesi (malpraktis) için personelin %100’üne hizmet içi
eğitim verilmesi.
5.000,00
5.500,00
6.050,00
6.655,00
7.320,00
2.1.5.
2019 yılı sonuna kadar her yıl en az 1 defa organ ve doku nakli bağışının
artırılması için polis okulu, cezaevi ve okullarda en az 500 kişiye eğitim
verilmesi, organ bağış haftasında stantlar açılması ve basın-yayın yoluyla
halkın bilgilendirilmesi.
20.000,00
22.000,00
24.200,00
26.620,00
29.282,00
2.1.7.
2019 yılı sonuna kadar her yıl en az 2 defa ruh sağlığı ile ilgili personelin
aldıkları eğitimleri Toplum Temelli Ruh Sağlığı Modeli (TRSM) ile uyumlu
hale getirmek için psikiyatri servisi ve TRSM’de çalışan personele hizmet
içi eğitim verilmesi.
400,00
440,00
484,00
532,00
586,00
2.1.9.
2019 yılı sonuna kadar her yıl yeni açılacak işitme cihazları satış
merkezlerinin ruhsatlandırma işlemlerinin en fazla 20 gün içerisinde
tamamlanması.
200,00
220,00
242,00
266,00
293,00
2.1.10.
2019 yılı sonuna kadar her yıl en az 2 defa işitme cihazları satış
merkezlerinin %100’ünün denetiminin yapılması ve kuruma gelen
şikâyetler üzerine olağandışı denetimler de yapılması.
400,00
440,00
484,00
532,00
586,00
2.1.11.
2019 yılı sonuna kadar her yıl yeni açılacak optisyenlik müesseselerinin
ruhsatlandırma işlemlerinin en fazla 20 gün içerisinde tamamlanması.
200,00
220,00
242,00
266,00
293,00
2.1.12.
2019 yılı sonuna kadar her yıl en az 2 defa optisyenlik müesseselerinin
%100’üne denetim yapılması ve kuruma gelen şikâyetler üzerine olağandışı
denetimler de yapılması.
400,00
440,00
484,00
532,00
586,00
107
2.1.13.
2019 yılı sonuna kadar her yıl yeni açılacak ayaktan teşhis ve tedavi yapan
özel tıp merkezlerinin ruhsatlandırma ve sınıflandırma işlemlerinin en fazla
30 gün içerisinde tamamlanması.
200,00
220,00
242,00
266,00
293,00
2.1.14.
2019 yılı sonuna kadar her yıl en az 3 defa ayaktan teşhis ve tedavi yapan
özel tıp merkezine denetim yapılması.
600,00
660,00
726,00
799,00
879,00
2.1.15.
2019 yılı sonuna kadar her yıl yeni açılacak psiko-teknik merkezlerinin
ruhsatlandırma işlemlerinin en fazla 30 gün içerisinde tamamlanması.
200,00
220,00
242,00
266,00
293,00
2.1.16.
2019 yılı sonuna kadar her yıl en az 1 defa psiko-teknik merkezinin
denetiminin yapılması ve kuruma gelen şikâyetler üzerine olağandışı
denetimler de yapılması.
200,00
220,00
242,00
266,00
293,00
2.1.17.
2019 yılı sonuna kadar her yıl yeni açılacak veya nakil olan özel ve kamu
hemodiyaliz merkezlerinin en fazla 30 gün içerisinde ruhsatlandırma
işlemlerinin tamamlanması ve Faaliyet İzin Belgelerinin düzenlenmesi.
200,00
220,00
242,00
266,00
293,00
2.1.18.
2019 yılı sonuna kadar her yıl 2 defa özel ve kamu kurum / kuruluşları
bünyesindeki hemodiyaliz merkezlerinin %100’ünün denetiminin
yapılması ve kuruma gelen şikâyetler üzerine olağandışı denetimlerin de
yapılması.
400,00
440,00
484,00
532,00
586,00
2.1.19.
2019 yılı sonuna kadar her yıl yeni açılacak olan veya nakil olan özel ve
kamu kurumlarında bulunan kan transfüzyon merkezlerinin ruhsatlandırma
işlemlerinin en fazla 30 gün içerisinde tamamlanması.
200,00
220,00
242,00
266,00
293,00
2.1.20.
2019 yılı sonuna kadar her yıl 2 defa özel ve kamu sağlık kurum / kuruluşları
bünyesindeki kan transfüzyon merkezlerinin %100’ünün denetiminin
yapılması.
400,00
440,00
484,00
532,00
586,00
2.1.21.
2019 yılı sonuna kadar her yıl en az 1 defa özel ve kamu sağlık kurum /
kuruluşları bünyesindeki yoğun bakım ünitelerinin %100’ünün denetiminin
yapılması.
200,00
220,00
242,00
266,00
293,00
2.1.22.
2019 yılı sonuna kadar her yıl en az 1 defa özel ve kamu sağlık kurum /
kuruluşları bünyesindeki yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin %100’ünün
enfeksiyon açısından denetiminin yapılması.
200,00
220,00
242,00
266,00
293,00
2.1.23.
2019 yılı sonuna kadar her yıl 1 defa Niğde Devlet Hastanesi bünyesindeki
TPN (Total Parenteral Nütrisyon) Ünitesinin denetiminin yapılması.
200,00
220,00
242,00
266,00
293,00
108
2.1.24.
2019 yılı sonuna kadar her yıl 2 defa kamu sağlık kurum / kuruluşları
bünyesindeki yanık odalarının %100’ünün denetiminin yapılması.
400,00
440,00
484,00
532,00
586,00
2.1.25.
2019 yılı sonuna kadar her yıl özel, kamu sağlık kurum / kuruluşları
bünyesindeki tıbbi laboratuvarların (patoloji, mikrobiyoloji, biyokimya)
ruhsatlandırma işlemlerinin en fazla 30 gün içerisinde tamamlanması.
200,00
220,00
242,00
266,00
293,00
2.1.26.
2019 yılı sonuna kadar her yıl 1 defa özel, kamu sağlık kurum / kuruluşları
bünyesindeki tıbbi laboratuvarların (patoloji, mikrobiyoloji, biyokimya)
%100’ünün denetiminin yapılması.
200,00
220,00
242,00
266,00
293,00
2.1.27.
2019 yılı sonuna kadar her yıl 1 defa Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nin
denetiminin yapılması.
200,00
220,00
242,00
266,00
293,00
2.1.28.
2019 yılı sonuna kadar her yıl en az 2 defa özel hastanenin denetiminin
yapılması.
400,00
440,00
484,00
532,00
586,00
2.1.29.
2019 yılı sonuna kadar her yıl özel ve kamu yataklı tedavi kurumları
bünyesindeki acil servislerin seviye tespit işlemlerinin en fazla 20 gün
içerisinde yapılması.
200,00
220,00
242,00
266,00
293,00
2.1.30.
2019 yılı sonuna kadar her yıl yeni açılan özel diş hekimi muayenehaneleri
ve özel diş protez laboratuvarları ruhsatlandırma işlemlerinin en fazla 20
gün içerisinde tamamlanması.
200,00
220,00
242,00
266,00
293,00
2.1.31.
2019 yılı sonuna kadar her yıl en az 2 defa özel diş hekimi
muayenehanelerinin ve en az 1 defa da özel diş protez laboratuvarlarının
%100’ünün denetiminin yapılması ve kuruma gelen şikâyetler üzerine
olağandışı denetimlerin de yapılması.
400,00
440,00
484,00
532,00
586,00
Stratejik Hedef 2.2.
Anne, çocuk ve ergen sağlığını korumak ve geliştirmek.
HEDEFLERE YÖNELİK STRATEJİLER
2.2.1.
2019 yılı sonuna kadar her yıl bebeklerin ilk 6 ay sadece anne sütü alması,
6 ay-2 yaş arasında ise ek gıdalarla birlikte anne sütüne devam etmesi
konusunda farkındalığı artırmak için en az 10 defa eğitim verilmesi ve 2
defa etkinlik düzenlenmesi.
2015
2016
2017
2018
2019
12.000,00
13.200,00
14.520,00
15.972,00
17.569,00
109
2.2.3.
2019 yılı sonunda kadar her yıl anne sağlığını korumak, geliştirmek ve
güvenli annelik hizmetleri kapsamında iyileştirilen bakım yönetim
rehberlerini uygulamak amacı ile aile hekimliği birimlerinin %90’ının
eğitimlerinin tamamlanması.
1.000,00
1.100,00
1.210,00
1.331,00
1.464,00
2.2.4.
2019 yılı sonuna kadar her yıl yeni doğan ve bebek sağlığını korumak ve
geliştirmek amacıyla yıl içinde canlı doğan bebeklerin topuk kanı tarama
oranın % 99’a ulaşması.
1.500,00
1.650,00
1.815,00
1.997,00
2.197,00
Stratejik Hedef 2.3.
Koruyucu ve temel sağlık hizmetlerinin etkili kullanımını sağlamak.
HEDEFLERE YÖNELİK STRATEJİLER
2015
2016
2017
2018
2019
2.3.2.
2019 yılı sonuna kadar her yıl en az 24 defa aile hekimliği hizmetlerinin
önemi konusunda farkındalığı artırmak için halka eğitim verilmesi.
4.800,00
5.280,00
5.808,00
6.389,00
7.028,00
2.3.3
2019 yılı sonuna kadar her yıl en az 15.000 ilkokul öğrencisine koruyucu
diş sağlığı hizmetlerinin önemi konusunda farkındalık oluşturmak için
eğitim verilmesi ve en az 15.000 ilkokul öğrencisine florür jel uygulaması
yapılması.
15.000,00
16.500,00
18.150,00
19.965,00
21.962,00
2.3.4.
2019 yılı sonuna kadar her yıl koruyucu diş sağlığı hizmetlerinin önemi
konusunda farkındalık oluşturmak için en az 15.000 ilkokul öğrencisine
ağız ve diş bakımı eğitimi verilmesi.
20.000,00
22.000,00
24.200,00
26.620,00
29.282,00
2.3.5.
2019 yılı sonuna kadar her yıl koruyucu diş sağlığı hizmetlerinin önemi
konusunda farkındalık oluşturmak için en az 3000 öğrenciye diş hekimi
tarafından ağız ve diş sağlığı taraması yapılması.
8.000,00
8.800,00
9.680,00
10.648,00
11.713,00
2.3.6.
2019 yılı sonuna kadar her yıl kanserin erken teşhisinin önemi konusunda
farkındalık oluşturmak için kamu kurumları ve STK‘ların destek vereceği
en az 1etkinlik düzenlenmesi.
5.000,00
5.500,00
6.050,00
6.655,00
7.320,00
2.3.7.
2019 yılı sonuna kadar her yıl kanserin erken teşhisinin önemi konusunda
farkındalık oluşturmak için özel gün ve haftalarda en az 4 etkinlik
düzenlenmesi.
20.000,00
22.000,00
24.200,00
26.620,00
29.282,00
2.3.8.
2019 yılı sonuna kadar her yıl kanserin erken teşhisinin sağlanması için
hedef nüfus içerisinden; meme kanseri için en az 5000, serviks kanseri için
en az 5000, kolorektal kanseri için en az 2000’er kişinin taramasının
sağlanması.
10.000,00
11.000,00
12.100,00
13.310,00
14.641,00
110
2.3.9.
2019 yılı sonuna kadar her yıl koruyucu ruh sağlığı hizmetleri kapsamında
topluma yönelik en az 5 eğitim verilmesi (öfke kontrolü, empati, intihar
girişimlerine psikososyal destek, kadına yönelik şiddet, sınav kaygısı vb.
konularda.)
1.000,00
1.100,00
1.210,00
1.331,00
1.464,00
Stratejik Hedef 2.4.
İl genelinde acil çağrı hizmetinin uygun kullanımını artırmak ve acil müdahale sistemini iyileştirmek.
HEDEFLERE YÖNELİK STRATEJİLER
2015
2016
2017
2018
2019
2.4.1.
2019 yılı sonuna kadar her yıl acil çağrı hizmetlerinin uygun kullanımı
konusunda farkındalık oluşturmak için en az 1 etkinlik düzenlenmesi.
5.000,00
5.500,00
6.050,00
6.655,00
7.320,00
2.4.2.
2019 yılı sonuna kadar her yıl okul çağındaki en az 500 öğrenciye acil çağrı
hizmetlerinin uygun kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak için bir
defa eğitim verilmesi.
2.000,00
2.200,00
2.420,00
2.662,00
2.928,00
2.4.3.
2019 yılı sonuna kadar her yıl en az 500 kişiye, acil sağlık hizmetleri
hakkında farkındalık oluşturacak 1 eğitim verilmesi.
2.000,00
2.200,00
2.420,00
2.662,00
2.928,00
2.4.4.
2019 yılı sonunda ambulans ekiplerinin, kent merkezlerinde acil yardım
çağrılarına ilk 10 dk. içinde ulaşma oranının %96’ya yükseltilmesi.
200.000,00
220.000,00
242.000,00
266.200,00
292.820,00
2.4.5.
2019 yılı sonunda ambulans ekiplerinin, kırsal alanda acil yardım
çağrılarına ilk 30 dk. içinde ulaşma oranının %97’ye yükseltilmesi.
200.000,00
220.000,00
242.000,00
266.200,00
292.820,00
2.4.6.
2017 yılı sonuna kadar en az 1 adet “motosikletli acil yardım ekibi”nin
kurulmasının sağlanması.
0
0
60.000,00
0
0
2.4.7.
2019 yılı sonuna kadar her yıl 1 defa acil yardım personelinin %90’ına acil
sağlık hizmetleri ile ilgili hizmet içi eğitim verilmesi.
2.000,00
2.200,00
2.420,00
2.662,00
2.928,00
2.4.8.
2015 yılı başından itibaren her 3 yılda 1 defa, acil yardım personeli
dışındaki personelin en az %80’ine “ilk yardım eğitimi” verilmesi.
2.000,00
0
0
2.662,00
0
Stratejik Hedef 2.5.
Hastanelerin acil servis hizmetlerini iyileştirmek.
HEDEFLERE YÖNELİK STRATEJİLER
2015
2016
2017
2018
2019
111
2.5.1.
2019 yılı sonuna kadar her yıl 1 defa acil serviste görev yapan personelin
%100’üne, meslek ve kalite standartlarını iyileştirmek amacıyla, hizmet içi
eğitim verilmesi.
1.000,00
1.100,00
1.210,00
1.331,00
1.464,00
2.5.2.
2019 yılı sonuna kadar her yıl acil serviste görev yapan personelin
%100’üne temel güvenlik, iletişim ve stres yönetimi konularında en az 2
defa eğitim verilmesi.
2.000,00
2.200,00
2.420,00
2.662,00
2.928,00
Stratejik Hedef 2.6.
Birinci basamak sağlık hizmetlerinin rolünü güçlendirerek hizmet entegrasyonunu ve devamlılığını sağlamak.
HEDEFLERE YÖNELİK STRATEJİLER
2015
2016
2017
2018
2019
2.6.1.
2019 yılı sonuna kadar her yıl aile hekimi ve aile sağlığı elemanı
ebe/hemşirelerin %100’üne anne ve çocuk sağlığı programlarının
uygulanmasındaki rollerini güçlendirmeye yönelik en az 1 eğitim verilmesi.
1.000,00
1.100,00
1.210,00
1.331,00
1.464,00
2.6.2.
2019 yılı sonuna kadar her yıl aile hekimliği hizmetlerini il düzeyinde
tanıtmak için en az 1 etkinlik yapılması.
5.000,00
5.500,00
6.050,00
6.655,00
7.320,00
2.6.3.
2019 yılı sonuna kadar her yıl evde sağlık hizmetlerinin tanıtımını ve
ihtiyacı olan hastaların bu hizmetlere ulaşımını kolaylaştırmak ve artırmak
amacı ile en az 1 etkinlik yapılması.
5.000,00
5.500,00
6.050,00
6.655,00
7.320,00
Stratejik Hedef 2.7.
Bulaşıcı olmayan hastalıkların komplikasyonlarını kontrol etmek ve azaltmak.
HEDEFLERE YÖNELİK STRATEJİLER
2.7.1.
2019 yılı sonuna kadar her yıl kronik hastalıkların komplikasyonları
sebebiyle ortaya çıkacak sosyal ve psikolojik sorunların çözümüne yönelik
programların uygulanması için diyaliz ünitesinde sosyal hizmet uzmanı
tarafından her hasta ile ayda en az 1 defa görüşme yapılması.
2015
2.400,00
2016
2.640,00
2017
2.904,00
2018
3.194,00
2019
3.513,00
Stratejik Hedef 2.8.
Sağlıkta insan kaynaklarının yetkinliğini ve motivasyonunu iyileştirmeye devam etmek ve sağlıkta insan kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak.
HEDEFLERE YÖNELİK STRATEJİLER
2015
2016
2017
2018
2019
112
2.8.1.
2019 yılı sonuna kadar her yıl en az 1 defa personelin motivasyonunu artırıcı
sosyal aktivite yapılması.
5.000,00
5.500,00
6.050,00
6.655,00
7.320,00
2.8.2.
2019 yılı sonuna kadar her yıl 1 defa personelin en az %50’sine 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu (atama nakil, izin, rapor-terfi, yönetmelikler vb.)
hakkında eğitim verilmesi.
800,00
880,00
968,00
1.065,00
1.172,00
2.8.3.
2019 yılı sonuna kadar her yıl 1 defa personelin en az %50’sine mali konular
hakkında eğitim verilmesi.
800,00
880,00
968,00
1.065,00
1.172,00
2.8.4.
2019 yılı sonuna kadar her yıl nakil gelen personelin %100’üne, kurumda
başlama tarihinden itibaren en fazla 2 ay içerisinde oryantasyon eğitimi
verilmesi.
200,00
220,00
242,00
266,00
293,00
Stratejik Hedef 2.9.
Sağlık altyapısının ve teknolojilerinin kapasitesini, kalitesini ve dağılımını iyileştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.
HEDEFLERE YÖNELİK STRATEJİLER
2019 yılı sonuna kadar her yıl 1 defa hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili
fiziksel şartları iyileştirmeye yönelik değerlendirme toplantısı yapılması.
2.9.1.
2015
200,00
2016
220,00
2017
242,00
2018
2019
266,00
293,00
Stratejik Hedef 2.10.
İlaçların, biyolojik ürünlerin ve tıbbi cihazların erişilebilirliğini, güvenliğini, etkinliğini ve akılcı kullanımını sağlamak ve kozmetik ürünlerde
güvenliliği tesis etmek.
HEDEFLERE YÖNELİK STRATEJİLER
2015
2016
2017
2018
2019
2.10.1.
2019 yılı sonuna kadar her yıl, yeni açılacak veya nakil olacak serbest
eczanelerin ruhsatlandırma işlemlerinin (başvuru belgeleri tamamlanmış ve
il eczacılar odası tarafından mevzuata uygunluğu belgelendirilmiş ise) en
fazla 10 gün içerisinde yapılması.
200,00
220,00
242,00
266,00
293,00
2.10.2.
2019 yılı sonuna kadar her yıl yeni açılacak medikal gaz depolama, dağıtım
ve satış tesislerinin en fazla 2 gün içerisinde ruhsatlandırılması.
200,00
220,00
242,00
266,00
293,00
2.10.3.
2019 yılı sonuna kadar her yıl en az 2 defa serbest eczanelerin ve ecza
depolarının %100’üne denetim yapılması ve kuruma gelen şikâyetler
üzerine, olağandışı denetimlerin de yapılması.
400,00
440,00
484,00
532,00
586,00
113
2.10.4.
2019 yılı sonuna kadar her yıl yeni açılacak aktar ve baharat satış yerlerinin
satış izin belgelerinin en fazla 15 gün içerisinde tamamlanması ve ‘açılış
denetiminin’ yapılması.
200,00
220,00
242,00
266,00
293,00
2.10.5.
2019 yılı sonuna kadar her yıl 1 defa aktar ve baharat satış yerlerinin
%100’ünün denetiminin yapılması ve kuruma gelen şikâyetler üzerine
olağandışı denetimlerin de yapılması.
200,00
220,00
242,00
266,00
293,00
Stratejik Hedef 2.11.
Sağlık hizmet sunumunun izlenmesi değerlendirilmesi ve kanıta dayalı karar almak için sağlık bilgi sistemlerini geliştirilmesine destek olmak.
HEDEFLERE YÖNELİK STRATEJİLER
2015
2016
2017
2018
2019
2.11.1.
2016 yılı sonuna kadar her yıl 1 defa Sağlık.Net ile entegre e-reçete
uygulamasının sağlanması için hekimlerin %100’üne eğitim verilmesi.
2.000,00
2.200,00
0
0
0
2.11.2.
2019 yılı sonuna kadar her yıl en az 1 defa sağlık kuruluşlarının kendi
otomasyon programlarının nitelikli kullanılması amacıyla yeni başlayan
veya eksikliği olan personelin tespit edilmesi ve bu personele eğitim
verilmesi.
2.000,00
2.200,00
2.420,00
2.662,00
2.928,00
2.11.5.
2019 yılı sonuna kadar her yıl sağlık hizmetlerinin izlenmesi ve
değerlendirilmesi için 3 aylık, 6 aylık ve yıllık olmak üzere istatistikî il
sağlık verilerinin analiz edilmesi ve raporlanması.
200,00
220,00
242,00
266,00
293,00
571.900,00
626.890,00
747.159,00
758.530,00
831.468,00
Stratejik Amaç 2 Toplam Maliyeti
114
Tablo 42: Stratejik Plan 3. Amaç Bütçe Ödenekleri
STRATEJİK AMAÇ 3
İnsan Merkezli ve Bütüncül Yaklaşımla Bireylerin Sağlık İhtiyaçlarına ve Beklentilerine Cevap Vermek.
Stratejik Hedef 3.1.
Bireyin kendi sağlığı ile ilgili kararlara aktif katılımını sağlamak için rolünü güçlendirmek.
HEDEFLERE YÖNELİK STRATEJİLER
2015
2016
2017
2018
2019
3.1.2.
2019 yılı sonuna kadar her yıl en az 1 defa sağlık kurumlarında hasta ve
yakınlarına hizmet sunumu ile ilgili bilgilendirme yapan danışma
birimlerinin altyapı ve eğitim kapasitesinin artırılması amacıyla hizmet içi
eğitim verilmesi.
200,00
220,00
242,00
266,00
293,00
3.1.3.
2019 yılı sonuna kadar her yıl en az 3 defa toplumun, sağlık hizmeti sunan
ruhsatlandırılmış özel müesseselere ve kamu kurum / kuruluşlarına
yönlendirilmesi amacıyla yazılı ve görsel basına bilgilendirme
faaliyetlerinin yapılması.
600,00
660,00
726,00
799,00
879,00
Stratejik Hedef 3.2.
Bedensel, zihinsel, sosyal ya da ekonomik şartları sebebiyle özel ihtiyacı olan kişilerin uygun sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlayarak
ihtiyaçlarına daha iyi yanıt vermek.
HEDEFLERE YÖNELİK STRATEJİLER
2015
2016
2017
2018
2019
3.2.1.
2015 yılı sonuna kadar Niğde Devlet Hastanesi, Bor Devlet Hastanesi ve
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine engellilerin hizmetlere daha kolay erişimini
sağlamak için, bina girişlerine engelli yardım çağrı butonu sisteminin
kurulması.
10.000,00
0
0
0
0
3.2.2.
2015 yılı sonuna kadar Niğde Devlet ve Bor Devlet Hastanesi evde sağlık
hizmeti birimlerine mobil telefon ve navigasyon cihazı tahsisinin yapılması.
5.000,00
0
0
0
0
3.2.5.
2019 yılı sonuna kadar her yıl Toplum Temelli Ruh Sağlığı Merkezi’nin
niteliğinin artırılması için personele en az 1 defa hizmet içi eğitim verilmesi,
yöneticilerin, STK ile işbirliği yaparak yılda en az 1 defa TRSM de tedavi
alan hastalara yönelik sosyal etkinlik düzenlemesi.
5.200,00
5.720,00
6.292,00
6.921,00
7.613,00
115
Stratejik Hedef 3.3.
Bireylerin aldıkları sağlık hizmetinden ve sağlık çalışanların çalışma şartlarından duydukları memnuniyeti artırmak.
HEDEFLERE YÖNELİK STRATEJİLER
2015
2016
2017
2018
2019
3.3.1.
2019 yılı sonuna kadar her yıl toplumun sağlık hizmetleri konusunda algı
ve beklentilerine yönelik, sağlık hizmeti alan hastalara en az 2 defa anket
yapılması ve memnuniyet oranının en az %75 olması.
2.000,00
2.200,00
2.420,00
2.662,00
2.928,00
3.3.2.
2019 yılı sonuna kadar her yıl personel memnuniyetini ölçmeye yönelik en
az 2 defa anket yapılması ve memnuniyet oranının en az %75 olması.
2.000,00
2.200,00
2.420,00
2.662,00
2.928,00
25.000,00
11.000,00
12.100,00
13.310,00
14.641,00
Stratejik Amaç 3 Toplam Maliyeti
116
Tablo 43: Stratejik Plan 4. Amaç Bütçe Ödenekleri
STRATEJİK AMAÇ 4
Türkiye'nin Ekonomik ve Sosyal Kalkınmasına ve Küresel Sağlığa Katkı Aracı Olarak Sağlık Sistemini Geliştirmeye Devam Etmek.
Stratejik Hedef 4.2.
Sağlık sisteminin öncelikli alanlarında araştırmayı, geliştirmeyi ve inovasyonu teşvik etmek.
HEDEFLERE YÖNELİK STRATEJİLER
4.2.1.
2019 yılı sonuna kadar her yıl en az 6 defa, Sağlık Bakanlığı, kalkınma
ajansı veya farklı kurumların sağlık alanında destek vereceği projelere
başvuru yapılması.
Stratejik Amaç 4 Toplam Maliyeti
2015
2016
2017
2018
2019
3.000,00
3.300,00
3.630,00
3.993,00
4.392,00
3.000,00
3.300,00
3.630,00
3.993,00
4.392,00
117
Tablo 44: Stratejik Plan Bütçe Ödenekleri ve Mali Durum
2015
2016
2017
2018
2019
Stratejik Amaç 1 Maliyeti
358.900,00
395.340,00
434.269,00
461.734,00
525.465,00
Stratejik Amaç 2 Maliyeti
571.900,00
626.890,00
747.159,00
758.530,00
831.468,00
Stratejik Amaç 3 Maliyeti
25.000,00
11.000,00
12.100,00
13.310,00
14.641,00
Stratejik Amaç 4 Maliyeti
3.000,00
3.300,00
3.630,00
3.993,00
4.392,00
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri
85.680.701,00
94.248.771,10
103.673.648,21
114.041.013,03
125.445.114,33
Personel Giderleri
110.566.314,58
121.622.946,04
133.785.240,64
147.163.764,70
161.880.141,17
Diğer Giderler
20.732.352,07
22.823.737,29
25.049.136,00
27.633.306,42
30.382.049,77
217.938.167,65
239.731.984,43
263.705.182,85
290.075.701,15
319.083.271,27
GENEL TOPLAM
118
UYGULAMA, İZLEME VE DEĞERLENDİRME
3.2.
3.2.1. Uygulama İlkeleri
İl sağlık stratejik planının uygulama ilkeleri şunlardır:

Bu stratejik plan 2015 - 2019 dönemini kapsamakta olup, il sağlık teşkilatının ilk 5 yıllık
planıdır.

Stratejik planın etkin bir şekilde uygulanması, üst yönetimin desteği çerçevesinde tüm
birimlerin ortak sorumluluğudur.

Yönetim değişimlerinden etkilenmeyen stratejik planın uygulanmasında gelişim,
değişim, süreklilik ve işbirliği esastır.

Stratejik plan iç ve dış faktörlerde meydana gelen değişmelere bağlı olarak gözden
geçirilir ve gerekirse revizyon yapılır.

Stratejik plan; İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneler
Birliği Genel Sekreterliğinin internet sitelerinde paydaşlarına duyurulur.

Stratejik planda belirtilen hedeflerin %70 ve üzerinde gerçekleştirilmesi başarı olarak
kabul edilir.
3.2.2. İzleme ve Değerlendirme
Niğde İl Sağlık Stratejik Planı; Sağlık Bakanlığının misyon, vizyon, amaç ve hedeflerine
uygun olarak İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneler Birliği Genel
Sekreterliği işbirliği ile 2015 - 2019 yıllarını kapsayacak şekilde, 5 yıllık olarak hazırlanmıştır.
Plan, kurum yöneticilerinden oluşan Stratejik Planlama Kurulu tarafından onaylanıp, kurumlara
bağlı tüm birimlerin sorumluluğunda uygulanır.
İzleme ve değerlendirme, stratejik planın uygulanmasının en önemli sürecidir. İzleme
ve değerlendirme süreci; planda yer alan amaç, hedef ve faaliyetlerin ne ölçüde gerçekleştiğinin
takip edilmesi, eksiklerin giderilmesi ve faaliyet raporlarının hazırlanmasını kapsar. Bu sürecin
sorumluluğu Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi’ne aittir.
Sorumlu olan birimler tarafından belirlenen stratejik faaliyetler, yıllık faaliyet
planlarında belirtilecek ve her faaliyet için ‘faaliyet değerlendirme formu’ düzenlenecektir.
Düzenlenen faaliyet değerlendirme formları, SPKE tarafından üçer aylık ve yıllık olarak
119
raporlanacaktır. Stratejik amaç ve hedeflere ne kadar ulaşıldığının takip edileceği bu raporlar,
daha sonraki çalışmalarda kullanılmak üzere kurumlarca arşivlenecek ayrıca Sağlık
Bakanlığına da gönderilecektir.
Ulaşılamayan amaç ve hedefler ile gerçekleştirilemeyen faaliyetlerin nedenleri
araştırılacak ve gerekli iyileştirici tedbirler alınacaktır. Bu plan; olağan durumlarda 2017
yılından sonra, olağandışı durumlarda ise her zaman gözden geçirilerek ihtiyaca göre revize
edilecektir.
120
SONUÇ
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de özellikle kamu alanlarında hızlı bir değişim ve
gelişim zorunlu olarak yaşanmaya başlanmıştır. Kamu kurum kaynaklarının ihtiyaca göre etkin
ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi için stratejik plan hazırlaması zorunlu hale gelmiştir.
2015 - 2019 Niğde İl Sağlık Stratejik Planı, Niğde Üniversitesi desteğinde İl Sağlık
Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği işbirliği ile
Niğde Valiliği Proje Destek Uygulama Birimi koordinasyonunda yürütülmüştür. Stratejik plan,
Sağlık Bakanlığının vizyon, misyon ve amaçlarına bağlı kalınarak Sağlık Bakanlığı stratejik
plan rehberi ışığında; stratejik ölçülebilir hedefler, performans göstergeli faaliyetler,
faaliyetlerin bütçelenmesi, izleme ve değerlendirme süreci belirlenerek hazırlanmıştır.
Stratejik planın hazırlanması sırasında kurum yöneticileri ile farklı birimlerde görevli
personelden oluşturulan ekiplerin ve paydaşların aktif katılımı sağlanıp, görüş ve öneriler
dikkate alınarak stratejik öncelikler tespit edilmiştir.
Stratejik planlama sürecinin zaman içerisinde kurum kültürüne katkı sağlayacağı
düşünülmektedir. Ayrıca süreç, gerekli veri depolarının oluşmasını, iş akışının sürekliliğini,
kurumlar arası işbirliğini güçlendirmeyi, alınacak akılcı kararlarla daha akılcı adımlar atmayı
hedeflemektedir. Katılımcı yöntemlerle hazırlanan stratejik plan, amaç ve hedeflerin belirli
dönemlerde denetlenerek varılmak istenen yere nasıl gidileceğini gösteren bir yol haritası,
kurumların başarısının ölçütü olacaktır.
121
KAYNAKÇA
1) Niğde Valiliği, (1965), Cumhuriyetin 42. Yılında Niğde İli
2) Niğde Valiliği, (1997), Niğde Yıllığı
3) T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, (1998), Ekonomik ve Sosyal Göstergeler
4) Şaşmaz, M., (2008), Niğde, Aksaray ve Nevşehir Tarihi Üzerine
5) Gürer, Ö.F., (2009), Niğde Kapadokya’nın Başkenti
6) Niğde Gelişim Dergisi (Mayıs - Haziran 2009)
7) Sağlık Bakanlığı, (2009), Stratejik Plan 2010 - 2014
8) Sağlık Bakanlığı, (2012), Stratejik Plan 2013 - 2017
9) Niğde Üniversitesi, (2012), Stratejik Plan 2013 - 2017
10) Sağlık Bakanlığı, (2012), İl Sağlık Müdürlükleri İl Stratejik Plan Rehberi
11) Sağlık Bakanlığı, (2013), Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2012
122
EKLER
Ek 1: Niğde İl Sağlık Müdürlüğü Paydaş Anketi
T.C.
NİĞDE VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Sayın Katılımcı,
663 Sayılı K.H.K. ile illerde sağlık teşkilatı; İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu
Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği olarak yeniden yapılandırılmıştır. İl Sağlık Müdürlüğü, İl sağlık teşkilatının
koordinasyonundan Sağlık Bakanlığına karşı sorumluluğunun yanında; 112 Acil Ambulans hizmetleri, hasta sevk
hizmetleri, her türlü afet ve olağan dışı durumlarda medikal kurtarma hizmetlerinin yürütücüsüdür.
Bu anket; halkımızın sağlıklı yaşam anlayışının sürdürülmesi, daha kaliteli sağlık hizmeti alabilmesi,
Müdürlüğümüzün Stratejik Plan çalışmalarında yol göstermesi açısından faaliyet ve hizmetlerimiz hakkındaki
görüş ve beklentilerinizi ölçmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu konuda göstermiş olduğunuz ilgi ve yardımlarınızdan
dolayı şimdiden teşekkür ederiz.
1.
Kurum/Kuruluşunuzun Adı
: ………………………………………………
2.
Pozisyonunuz
: ◊ Yönetici
◊ Çalışan
◊ İşyeri Sahibi
3.
Yaşınız
: ◊ 19 ve Altı
◊ 20-29
◊ 30-39
4.
Cinsiyetiniz
: ◊ Bay
◊ Bayan
5.
Eğitim Düzeyiniz
: ◊ İlkokul
◊ Ortaokul
◊ Lise
◊ Yüksek Lisans
◊ Doktora
◊ Lisans
6.
0
5
4
3
2
1
abcdefg-
7.
5
4
3
2
1
◊ Diğer ………………
◊ 40-49
◊ 50 ve üzeri
◊
Önlisans
İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı birimlerle ilgili memnuniyet derecenizi (X) işareti ile belirtiniz.

Fikrim Yok

Çok Memnunum

Memnunum

Ne Memnunum, Ne Memnun Değilim

Memnun Değilim

Hiç Memnun Değilim
İl Ambulans Servisi Başhekimliği
Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE)
Sağlık Hizmetleri Şubesi
Yönetim Hizmetleri Şubesi
Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi
Araştırma, Bilgi Sistemleri,
Sağlığın Geliştirilmesi ve Halk Sağlığı Şubesi
Genel olarak İl Sağlık Müdürlüğünden memnuniyet
düzeyiniz
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(0)
(0)
(5)
(5)
(4)
(4)
(3)
(3)
(2)
(2)
(1)
(1)
İl Sağlık Müdürlüğümüzle ilgili aşağıdaki durumlara katılım düzeyinizi (X) işareti ile belirtiniz.





Kesinlikle Katılıyorum
Katılıyorum
Ne Katılıyorum, Ne Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kesinlikle Katılmıyorum
123
abcdefghijklmnopq-
8.
5
4
3
2
1
abcdefghi-
9.
Saygınlığı olan
Güvenilir
Bürokratik işlemlerde hızlı
Her gün gelişen ve kendini yenileyen
Diğer kurumlarla güçlü bir işbirliğine sahip
Altyapı, donanım ve bina imkânları yeterli
Sosyo-kültürel etkinlikleri olan
Değişime kapalı
Çevreci
İstihdama katkı sağlayan
Tarafsız
Şeffaf
Adil
Kendini yeterince tanıtan (web, basın, afiş, broşür vb.)
Teknolojik gelişmelere uyumlu
İlgililere ulaşımda problem yaşanmayan
Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneler Birliği
Genel Sekreterliği ile koordinasyonu iyi olan
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
İl Sağlık Müdürlüğü’nün 112 Acil Ambulans hizmetleri, hasta sevk hizmetleri ile her türlü afet ve olağan dışı
durumlarda medikal kurtarma hizmetlerinden memnuniyet derecenizi (X) işareti ile belirtiniz.

Çok Memnunum

Memnunum

Ne Memnunum, Ne Memnun Değilim

Memnun Değilim

Hiç Memnun Değilim
Personelin bilgi ve beceri yeterliliği
112 acil sağlık danışmanlığı
Beklentilere cevap verme
Hizmet kalitesi
112 Acil Çağrı Merkezine ulaşım
Sağlık hizmeti hızı
İletişim
Kişi mahremiyetine verilen önem
Acil Sağlık Hizmetlerinden genel memnuniyet düzeyiniz
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
İl Sağlık Müdürlüğümüzün hizmet sunumuyla ilgili varsa istek ve önerilerinizi belirtiniz.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Zaman ayırdığınız için teşekkür eder,
Sağlıklı günler dileriz…
124
Ek 2: Niğde İl Sağlık Müdürlüğü Çalışan Memnuniyet Anketi
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
NİĞDE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Halkımızın sağlıklı yaşam anlayışının sürdürebilmesi, daha nitelikli ve kaliteli hizmet sunulabilmesi için; çalışan ve
hasta haklarında memnuniyeti hedefleyen Müdürlüğümüzün; Stratejik Plan çalışmalarında yol göstermesi açısından, aşağıdaki
soruların yanıtlanması ve görüşleriniz büyük önem arz etmektedir. Bu konuda göstermiş olduğunuz ilgi ve yardımlarınızdan
dolayı şimdiden teşekkür ederim.
Dr. Yılmaz YÜCEL
İl Sağlık Müdürü
Anketin Doldurulduğu Tarih :
…./…../…..
4 - Kurumdaki çalışma süreniz:
1 - Cinsiyetiniz
a)
Kadın
a)
0-1 yıl
b)
Erkek
b)
1-5 yıl
2 - Yaşınız :
c)
d)
5-10 yıl
10-20 yıl
e)
20 yıl üzeri
SORULAR
1
Eğitim aldığınız alanda/bölümde mi çalışıyorsunuz?
2
Yapmakta olduğunuz görevinizden memnun musunuz?
3
Çalışma alanınızda yazılı görev tanımınız var mı?
4
Çalıştığınız birimin işleyişi konusunda sizin de fikirleriniz
alınıyor mu?
5
Haftalık mesai süresi dışında fazla çalışıyor musunuz?
6
Çalışma ortamınızın fiziki koşullarından memnun
musunuz? (Isınma, mobilya, kırtasiye, vb.)
7
8
9
Temizlik hizmetlerinden memnun musunuz?
11
Yemekhane hizmetlerinden memnun musunuz?
13
NEDEN?
Personele yönelik hizmetlerden memnun musunuz?
(özlük, tayin, terfi, tahakkuk, evrak vb.)
Bilgi işlem hizmetlerinden memnun musunuz? (Kullanılan
Veri Programları vb.)
Kurs, seminer, hizmet içi eğitim gibi hizmetlerden
memnun musunuz?
10
12
HAYIR
SORU NO
EVET
3 - Ünvanınız :
Kreş, misafirhane, sosyal tesis hizmetlerinin çalışma
hayatınıza katkı sağlayacağını düşünüyor musunuz?
Çalıştığınız birimde özel gün ve haftalarda hatırlanıyor
musunuz?
125
14
15
16
Kurumun kendini kamuoyuna tanıtma yöntemleri yeterli
mi? (basın, halkla ilişkiler, reklam, tanıtım vb.)
Kurumumuzda insan kaynaklarının yeterli kullanıldığını
düşünüyor musunuz?
Yöneticileriniz ile iletişiminizden memnun musunuz?
(Bilgilendirme, sorun çözme vb.)
17
Kurumumuzdaki diğer personelle iletişiminizden memnun
musunuz?
18
Sunulan hizmetlerde ve yürütülen çalışmalarda birimler
arası koordinasyon (bilgi alış-verişi) düzeyinden memnun
musunuz?
19
Kurumumuzda hasta güvenliği açısından alınan koruyucu
tedbirler yeterli mi?
20
Kurumumuzda çalışan güvenliği açısından alınan
koruyucu tedbirler yeterli mi?
21
Kurumumuzda, toplumdaki dezavantajlı gruplar (engelli
birey) açısından alınan koruyucu tedbirler yeterli mi?
22
Başarılı çalışmalarınız karşısında amirlerinizden olumlu
tepkiler alıyor musunuz?
23
Kurum yöneticileri tarafından çalışanlar ödüllendiriliyor
mu?
24
Aldığınız ücretten memnun musunuz?
25
İmkân olması halinde başka bir birimde çalışmayı ister
miydiniz?
26
Kurum tarafından organize edilecek sosyal aktivitelere
katılmayı düşünür müsünüz?
126
Ek 3: Niğde İl Sağlık Müdürlüğü Hasta Memnuniyet Anketi
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
NİĞDE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Sayın Bay/Bayan,
Kaliteli Hizmet sunmayı hedefleyen 112 Acil Sağlık Hizmetlerimizin bundan sonraki çalışmalarında yol
gösterici olması açısından aşağıda yer alan soruların sizler tarafından yanıtlanması büyük önem taşımaktadır.
Bu konuda göstermiş olduğunuz ilgi ve yardımlarınızdan dolayı şimdiden teşekkür eder, sağlıklı günler
dilerim.
Dr. Yılmaz YÜCEL
İl Sağlık Müdürü
Adı Soyadı:
Anketin Doldurulduğu Tarih:
1 - Cinsiyetiniz
4 - Eğitim Durumunuz:
…./…../2014
a) Kadın
a) Okur-Yazar Değil
e) Lise
b) Erkek
b) Okur-Yazar
f) Önlisans
c) İlkokul
g) Lisans
d) Ortaokul
ğ) Yüksek Lisans
2 - Yaşınız:
1
2
3
4
5
SORULAR
112’yi aradığınızda
görevlilere kolay
ulaşabildiniz mi?
Telefondaki görevli,
ambulans gelene kadar
ne yapmanız gerektiği
konusunda sizi
bilgilendirdi mi?
Ambulansın size veya
hastanıza ulaşma süresi
yeterli mi?
Ambulansla birlikte
gelen görevliler
mahremiyetinize dikkat
etti mi?
112 görevlilerinin genel
yaklaşımından memnun
musunuz?
HAYIR
SORU
NO
EVET
3 - Mesleğiniz:
HAYIR İSE NEDEN?
……………………………………………..…
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………
127
Ek 4: Niğde Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Çalışan Memnuniyet Anketi
ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKETİ
Tarih ……./…………/…………
Değerli Çalışma Arkadaşlarım,
Kurumumuzun Stratejik planını hazırlamada yol gösterici olması açısından aşağıda yer alan
soruların sizler tarafından yanıtlanması büyük önem taşımaktadır. Bu konuda göstermiş olduğunuz
ilgi ve yardımlarınızdan dolayı şimdiden teşekkür ederim.
Dr. Hakan BAYRAKTAR
Genel Sekreter
Cinsiyetiniz
( ) Kadın
( ) Erkek
Öğrenim Durumunuz
( ) Lise
( )Ön lisans
( ) Lisans
( )Yüksek Lisans
Mesleğiniz
Bu kurumdaki toplam
çalışma süreniz
( ) 0 - 1 yıl
( ) 1- 5 yıl
( ) 5 - 10 yıl
( ) 10 - 20 yıl
( ) 20 yıl ve üzeri
Lütfen aşağıdaki ifadelere ilişkin görüşünüzü en iyi yansıtan cevabı
daire içerisine alarak işaretleyiniz. Örnek: (1)
EVET
KISMEN
HAYIR
1
Bağlı bulunduğum yöneticiye ulaşmakta ve sorunlarımı iletmekte
problem yaşamam.
(3)
(2)
(1)
2
Yönetim tarafından çalışanların ödüllendirilmesi hakkaniyetli olarak
yapılmaktadır.
(3)
(2)
(1)
3
Çalışma mekânım rahat çalışabileceğim biçimde düzenlenmiştir.
(3)
(2)
(1)
4
Hasta ve çalışanların fiziksel güvenliği için gerekli önlemler alınmıştır.
(3)
(2)
(1)
5
Çalıştığım bölümün işleyişi konusunda önerilerim dikkate alınır.
(3)
(2)
(1)
6
Son 6 ay içinde fiziksel ve sözel bir saldırıya uğramadım.
(3)
(2)
(1)
7
Aldığım hizmet içi eğitimler mesleki verimliliğimi arttırmaktadır.
(3)
(2)
(1)
8
Çalıştığım birimde hasta ve çalışanlar açısından enfeksiyonlardan
korunma adına tüm tedbirler alınmıştır.
(3)
(2)
(1)
9
Yemekhane hizmetlerinden memnunum.
(3)
(2)
(1)
10
Temizlik hizmetlerinden memnunum.
(3)
(2)
(1)
11
Çalıştığım bölümde yeterli tıbbi donanım mevcuttur.
(3)
(2)
(1)
12
Yöneticilerim tarafından özel gün ve haftalarda hatırlanıyorum.
(3)
(2)
(1)
13
Misafirhane, sosyal tesisler hizmetlerinin çalışma hayatıma katkı
sağlayacağını düşünüyorum.
(3)
(2)
(1)
14
Çalıştığınız Tesise katkı sağlayacak görüş ve önerileriniz
128
Ek 5: Niğde Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Hasta Memnuniyet Anketleri
AYAKTAN HASTA MEMNUNİYET ANKETİ
AYAKTAN HASTA
(1)EVET
(2) KISMEN
(3) HAYIR
1 Sizce Hastanedeki danışma hizmeti yeterli miydi?
(1)EVET
(2) KISMEN
(3) HAYIR
2 Hastaneyi kaliteli ve güvenli buldunuz mu?
(1)EVET
(2) KISMEN
(3) HAYIR
(1)EVET
(2) KISMEN
(3) HAYIR
(1)EVET
(2) KISMEN
(3) HAYIR
(1)EVET
(2) KISMEN
(3) HAYIR
(1)EVET
(2) KISMEN
(3) HAYIR
(1)EVET
(1)EVET
(2) KISMEN
(2) KISMEN
(3) HAYIR
(3) HAYIR
(1)EVET
(2) KISMEN
(3) HAYIR
(1)EVET
(2) KISMEN
(3) HAYIR
(1)EVET
(2) KISMEN
(3) HAYIR
(1)EVET
(2) KISMEN
(3) HAYIR
(1)EVET
(1)EVET
(2) KISMEN
(2) KISMEN
(3) HAYIR
(3) HAYIR
(1)EVET
(2) KISMEN
(3) HAYIR
(1)EVET
(2) KISMEN
(3) HAYIR
(1)EVET
(2) KISMEN
(3) HAYIR
(1)EVET
(1)EVET
(1)EVET
(1)EVET
(1)EVET
(2) KISMEN
(2) KISMEN
(2) KISMEN
(2) KISMEN
(2) KISMEN
(3) HAYIR
(3) HAYIR
(3) HAYIR
(3) HAYIR
(3) HAYIR
(1)EVET
(2) KISMEN
(3) HAYIR
(1)EVET
(2) KISMEN
(3) HAYIR
(1)EVET
(1)EVET
(2) KISMEN
(2) KISMEN
(3) HAYIR
(3) HAYIR
Hastane çalışanlarının davranışlarından memnun
kaldınız mı?
Hastanenin genel temizlik ve düzenini yeterli buldunuz
4
mu?
Muayene ve tedaviniz yapılırken kişisel mahremiyetinize
5
özen gösterildi mi?
6 Hastaneyi yakınlarınıza tavsiye eder misiniz?
3
YATAN HASTA MEMNUNİYET ANKETİ
YATAN HASTA
1 Sizce Hastanedeki danışma hizmeti yeterli miydi?
Yatış işlemleri bekleme sürenizden memnun kaldınız
2
mı?
3 Hastaneyi kaliteli ve güvenli buldunuz mu?
Hastane çalışanlarının davranışlarından memnun
4
kaldınız mı?
Odanızda bulunan eşyaları sizin ve yakınınız için yeterli
5 buldunuz mu?
6 Yemekleri sıcak, yeterli ve temiz buldunuz mu?
7 Yemek servisi yapan görevlileri saygılı buldunuz mu?
Hastanenin genel temizlik ve düzenini yeterli buldunuz
8
mu?
Muayene ve tedaviniz yapılırken kişisel mahremiyetinize
9 özen gösterildi mi?
10 Hastaneyi yakınlarınıza tavsiye eder misiniz?
ACİL HASTA MEMNUNİYET ANKETİ
1
2
3
4
5
6
7
8
ACİL HASTA
Sizce Hastanedeki danışma/triyaj hizmeti yeterli miydi?
Bekleme alanını rahat buldunuz mu?
Acil servis hizmetlerini kaliteli ve güvenli buldunuz mu?
Tekrar aynı acil servisi tercih eder misiniz?
Acil servisin genel temizlik ve düzenini yeterli buldunuz
mu?
Muayene ve tedaviniz yapılırken kişisel mahremiyetinize
özen gösterildi mi?
Muayene olmak için çok beklediniz mi?
Hastaneyi yakınlarınıza tavsiye eder misiniz?
129
Ek 6: Niğde Halk Sağlığı Müdürlüğü Çalışan Memnuniyet Anketi
PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ
Sayın Personelimiz,
Bu anket, Müdürlüğümüz tarafından sunulmakta olan hizmetlerin tarafınızca nasıl değerlendirildiğini
ortaya koymak ve size en iyi hizmet kalitesini sunabilmek için neler yapılması gerektiğini planlamak
amacıyla kurumumuzun Kalite Yönetim Sistemi kapsamında hazırlanmıştır. Bu nedenle anket sorularına
vereceğiniz samimi cevaplar, bizi sizlere daha iyi hizmet sunabilmek için yönlendirecektir. Ankette yer
alan her bir ifade ile ilgili olarak, size en uygun olan seçeneği işaretlemeniz yeterli olacaktır. Eklemek
istediğiniz diğer hususları anketin sonunda yer alan kısma yazarak bizimle paylaşabilirsiniz. İlginiz ve
katkınız için teşekkür ederiz.
1- Çalışma ortamınızın fiziki koşullarından (büro, aydınlatma, mobilya, araç-gereç vb.) memnun
musunuz?
aHiç memnun değilim
bMemnun değilim
cKararsızım
dMemnunum
eÇok memnunum
2- Personele yönelik hizmetlerden (özlük, tayin, terfi, tahakkuk işlemleri vb.) memnun musunuz?
aHiç memnun değilim
bMemnun değilim
cKararsızım
dMemnunum
eÇok memnunum
3- Temizlik hizmetlerinden memnun musunuz?
aHiç memnun değilim
bMemnun değilim
cKararsızım
dMemnunum
eÇok memnunum
4- Güvenlik hizmetlerinden memnun musunuz?
aHiç memnun değilim
bMemnun değilim
cKararsızım
dMemnunum
eÇok memnunum
5-Eğitim hizmetlerinden (kurs, seminer vb.) memnun musunuz?
aHiç memnun değilim
bMemnun değilim
cKararsızım
dMemnunum
eÇok memnunum
6- Teknolojik donanım ve bilgi işlem hizmetlerinden (bilgisayar, telefon, faks, internet vb.) memnun
musunuz?
aHiç memnun değilim
bMemnun değilim
cKararsızım
dMemnunum
eÇok memnunum
7- Sunulan hizmetlerde ve yürütülen çalışmalarda birimler arası koordinasyon (bilgi alış-verişi)
130
düzeyinden memnun musunuz?
aHiç memnun değilim
bMemnun değilim
cKararsızım
dMemnunum
eÇok memnunum
8- İdare içi iletişimden (dikey -hiyerarşik, yatay -birimler arası) memnun musunuz?
aHiç memnun değilim
bMemnun değilim
cKararsızım
dMemnunum
eÇok memnunum
9- Merkez ve Taşra birimleri arası iletişim ve koordinasyondan memnun musunuz?
aHiç memnun değilim
bMemnun değilim
cKararsızım
dMemnunum
eÇok memnunum
10- Kurum çalışanı olarak aldığınız ücretten memnun musunuz?
aHiç memnun değilim
bMemnun değilim
cKararsızım
dMemnunum
eÇok memnunum
11- Kurum çalışanı olarak görevinizden memnun musunuz?
aHiç memnun değilim
bMemnun değilim
cKararsızım
dMemnunum
eÇok memnunum
12. Birim amirlerinizle olan iletişiminizden (bilgilendirme, sorun iletme - çözüm bulma, destek alma,
güvende hissetme vb.) memnun musunuz?
aHiç memnun değilim
bMemnun değilim
cKararsızım
dMemnunum
eÇok memnunum
13. Çalıştığınız birimde size verilen değerden memnun musunuz?
aHiç memnun değilim
bMemnun değilim
cKararsızım
dMemnunum
eÇok memnunum
14. Kurumun kendini kamuoyuna tanıtma (basın, halkla ilişkiler, reklam, tanıtım vb.)
yöntemlerinden memnun musunuz?
aHiç memnun değilim
bMemnun değilim
cKararsızım
dMemnunum
eÇok memnunum
15. Kurumun vatandaşlara (idarenin etkileşim içerisinde bulunduğu kurum, kuruluş ve şahıslar)
131
sunmakta olduğu hizmetten memnun musunuz?
aHiç memnun değilim
bMemnun değilim
cKararsızım
dMemnunum
eÇok memnunum
16. Kurum personelinin niteliksel (görevinin gerektirdiği uzmanlık, bilgi) düzeyinden memnun
musunuz?
aHiç memnun değilim
bMemnun değilim
cKararsızım
dMemnunum
eÇok memnunum
Lütfen eklemek istediğiniz diğer düşünce ve önerilerinizi belirtiniz:
132
Ek 7: Niğde Halk Sağlığı Müdürlüğü Hasta Memnuniyet Anketi
AİLE HEKİMLİĞİ MEMNUNİYET ANKETİ
1-Görüşmeler sırasında yeterli zamanınızın olduğunu hissettirmesi
a-Çok kötü
b-Kötü
c-Orta
d-İyi
e-Çok iyi
2-Sizin özel durumunuzla ilgilenmesi
a-Çok kötü
b-Kötü
c-Orta
d-İyi
e-Çok iyi
3- Sorunlarınızı ona (hekime) söylemenizi kolaylaştırması
a-Çok kötü
b-Kötü
c-Orta
d-İyi
e-Çok iyi
4-Tedavinizle ilgili kararlara sizi de katması
a-Çok kötü
b-Kötü
c-Orta
d-İyi
e-Çok iyi
5-Sizi dinlemesi
a-Çok kötü
b-Kötü
c-Orta
d-İyi
e-Çok iyi
6-Kayıt ve bilgilerinizi gizli tutması
a-Çok kötü
b-Kötü
c-Orta
d-İyi
e-Çok iyi
7-Şikâyetlerinizi çabuk geçirmesi
a-Çok kötü
b-Kötü
c-Orta
d-İyi
e-Çok iyi
133
8-Günlük ihtiyaçlarınızı görecek kadar iyi hissetmenize yardım etmesi
a-Çok kötü
b-Kötü
c-Orta
d-İyi
e-Çok iyi
9-İşini tam yapması
a-Çok kötü
b-Kötü
c-Orta
d-İyi
e-Çok iyi
10-Sizi muayene etmesi
a-Çok kötü
b-Kötü
c-Orta
d-İyi
e-Çok iyi
11-Hastalıklardan korunmanız için sunduğu hizmetler (sağlık taraması, sağlık kontrolü, aşılama
gibi)
a-Çok kötü
b-Kötü
c-Orta
d-İyi
e-Çok iyi
12-Test ve tedavilerin amaçlarını açıklaması
a-Çok kötü
b-Kötü
c-Orta
d-İyi
e-Çok iyi
13-Şikâyetleriniz veya hastalığınız hakkında istediğiniz bilgileri vermesi
a-Çok kötü
b-Kötü
c-Orta
d-İyi
e-Çok iyi
14-Sağlık durumunuza bağlı duygusal sorunlarla başa çıkmanıza yardımcı olması
a-Çok kötü
b-Kötü
c-Orta
d-İyi
e-Çok iyi
15-Tavsiyelerine uymanızın önemini kavramanıza yardımcı olması
a-Çok kötü
b-Kötü
c-Orta
d-İyi
134
e-Çok iyi
16-Önceki görüşmelerde yaptıklarını ve söylediklerini hatırlaması
a-Çok kötü
b-Kötü
c-Orta
d-İyi
e-Çok iyi
17-Uzman hekime ya da hastaneye sevkten beklemeniz gerekenler konusunda sizi hazırlaması
a-Çok kötü
b-Kötü
c-Orta
d-İyi
e-Çok iyi
18-Hekim dışındaki diğer personelin size yardımcı olması
a-Çok kötü
b-Kötü
c-Orta
d-İyi
e-Çok iyi
19-Size uygun zamanlarda randevu verilmesi
a-Çok kötü
b-Kötü
c-Orta
d-İyi
e-Çok iyi
20-Aile sağlığı merkezine telefonla ulaşabilmeniz
a-Çok kötü
b-Kötü
c-Orta
d-İyi
e-Çok iyi
21-Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz
a-Çok kötü
b-Kötü
c-Orta
d-İyi
e-Çok iyi
22-Bekleme odasında harcadığınız zaman
a-Çok kötü
b-Kötü
c-Orta
d-İyi
e-Çok iyi
23-Acil sağlık sorunları için hızlı hizmet sunulması
a-Çok kötü
b-Kötü
c-Orta
135
d-İyi
e-Çok iyi
24-Aile sağlığı merkezlerinde
değerlendiriyorsunuz?
a-Çok kötü
b-Kötü
c-Orta
d-İyi
e-Çok iyi
görevli
hekimlerin
davranışlarını
genel
olarak
nasıl
25-Bu kurumda verilen sağlık hizmetlerini genel olarak nasıl buluyorsunuz?
a-Çok kötü
b-Kötü
c-Orta
d-İyi
e-Çok iyi
26-ASM'de hizmet verilen yerin fiziki koşullarını (bekleme odası, tuvalet, temizlik, ısıtma,
aydınlatma vs.) genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?
a-Çok kötü
b-Kötü
c-Orta
d-İyi
e-Çok iyi
136
Download

Sp Taslağı - Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu