SİRKÜLER:2015/4
02.01.2015
2015 Yılında Uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Hadleri
ile Vergi tarifesi Belirlenmiştir
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nda yer alan istisna tutarları ile vergi tarifesi matrah dilim
tutarları her yıl yeniden değerleme oranında arttırılmak suretiyle yeniden belirlenmektedir.
441 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2014 yılına ilişkin yeniden değerleme
oranı %10,11 olarak tespit edilmiştir.
Maliye Bakanlığı’nca 30.12.2014 tarih ve 29221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 46 Seri
Numaralı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile de 01.01.2015 tarihinden geçerli
olmak üzere istisna hadleri ve vergi tarifesi matrah dilim tutarları aşağıdaki şekilde
belirlenmiştir:
1. 2015 takvim yılında uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 4’üncü
maddesinin (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları;
•
Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 161.097 TL
(füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 322.392 TL),
• İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 3.711 TL,
• Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde
3.711 TL,
olarak dikkate alınacaktır.
İvazsız surette intikallerden, istisna haddi altında kalanlar için vergi dairesine beyanname
verilmesine gerek bulunmamaktadır.
2. 2015 takvim yılında veraset yolu ile veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde
uygulanacak vergi tarifesi:
Matrah
İlk
Sonra gelen
Sonra gelen
Sonra gelen
Matrahın
200.000 TL için
480.000 TL için
1.060.000 TL için
1.900.000 TL için
3.640.000 TL’yi aşan bölümü için
Saygılarımızla.
Burhaniye Mahallesi Atilla Sokak No:12 Beylerbeyi 34676 Üsküdar-İstanbul
Tel:+90 216 422 52 52 pbx fax:+90 216 422 52 64-65
www.isik-ymm.com.tr
Verginin Oranı (%)
Veraset Yoluyla
İvazsız
İntikallerde
İntikallerde
1
10
3
15
5
20
7
25
10
30
Download

2015 yılında uygulanacak veraset ve intikal vergisi istisna hadleri ile