Zápisy pro přijaté uchazeče do 1. ročníku, kteří se budou zapisovat poprvé na vysokou školu v ak. roce 2013/14
Důležité informace pro uchazeče přijaté do prvního ročníku:




Imatrikulace studentů 1. ročníku BS: se uskuteční v pátek 20. 9. 2013. Přesné rozdělení do skupin, místo a čas konání
– tyto informace budou zveřejněny na webových stránkách fakulty www.fme.vutbr.cz.
Rozřazovací test z anglického jazyka: studenti nastupující od akademického roku 2013/2014 do 1. ročníku prezenční
formy bakalářského studia musí v době od 1. 7. do 31. 8. 2013 vykonat elektronický rozřazovací test z jazyka, který
slouží k přidělení kurzů odpovídající úrovně.
Na adrese http://www.uj.fme.vutbr.cz/?id=103 jsou podrobné pokyny k testu z AJ a informace pro 1. ročník prezenční
formy studia. Studenti kombinované formy bakalářského studia rozřazovací test neabsolvují.
Ubytování na kolejích: na adrese http://www.kam.vutbr.cz lze podat elektronickou přihlášku k ubytování na kolejích
VUT v Brně, termíny pro podání žádosti je od 18. 6. 2013 do 22. 7. 2013.
Průkaz studenta: na adrese https://www.vutbr.cz/prukazy si až do 19. 7. 2013 v sekci „fotografie“ nahrajete podle
pokynů svou fotografii. Fotografii na průkaz studenta musí splňovat podmínky pro průkazovou fotografii. Ve
výjimečných případech, pokud nemáte fotografii v elektronické podobě, můžete přinést jednu fotografii (formát 3,5 x 4,5
cm) na rubu čitelně podepsanou a opatřenou rodným číslem k zápisu.
V sekci „seznam průkazů“ si následně zvolíte ze dvou variant průkazů:
 buď si do 19. 7. 2013 na adrese http://isic.vutbr.cz objednáte průkaz ISIC za sníženou cenu 200,- Kč, cenu za
průkaz ISIC zaplatíte na bankovní účet a uvedete variabilní symbol, který vám sdělí tato objednávková aplikace
 nebo si do 28. 7. 2013 na adrese https://www.vutbr.cz/prukazy objednáte zdarma standardní průkaz studenta
VUT.
Pokud si žádný průkaz neobjednáte, objednáme vám standardní průkaz VUT. Průkaz nebude vyroben do doby,
než bude fotografie nahrána a schválena nebo odevzdána u zápisu, jak je uvedeno výše. Průkaz budete
potřebovat pro ubytování na kolejích, na slevu v menze na obědy, pro vstup do knihovny, na studijní oddělení,
počítačových učeben apod.
Zápisem se stáváte řádným studentem FSI VUT v Brně. Zápis do studia je třeba provést osobně, výjimečně v zastoupení s plnou
mocí úředně ověřenou.
Z technických důvodů se nebudou zápisy do BS konat v aule Q FSI, jak bylo dříve v korespondenci uvedeno, ale budou
probíhat v posluchárnách P1 a P2. Prosíme o dodržení uvedeného rozdělení a časových termínů. Následující pokyny čtěte
pozorně!
 Zápisy pro přijaté uchazeče do 1. ročníku, kteří se budou zapisovat poprvé na vysokou školu:
K zápisu se dostaví pouze uchazeči, kteří mají ukončené středoškolské vzdělání maturitní zkouškou. Před zápisem je nutno zaslat
ověřenou kopii maturitního vysvědčení – termín pro odeslání na studijní oddělení FSI je 19. 6. 2013 (pokud možno prosíme dodržet
tento termín). Pokud budete dělat přijímací zkoušku, přinesete ověřenou kopii maturitního vysvědčení v den konání přijímací
zkoušky. Při jakémkoliv problému s doručením nás kontaktujte na email [email protected] .
Řádný termín zápisů: 4. 7. 2013
Místo konání zápisů: Fakulta strojního inženýrství, Technická 2896/2, Brno 616 69
K zápisu si přineste: občanský průkaz (cestovní pas), psací potřeby a podepsanou fotografii na průkaz studenta (pokud nebude
dodána v elektronické podobě)
Rozpis zápisů: abecedně podle příjmení, která začínají písmenem (písmeny):
posluchárna P1:
posluchárna P2:
v 8.00 hodin:
A - Dl
Mai - Ou
v 10.00 hodin:
Do - Hl
Pa - Se
v 12.00 hodin:
Ho - Ki
Sh - Šu
v 14.00 hodin:
Kl - Mach
Šv - Ž
Náhradní termín zápisů: 15. 7. 2013 v 9.00 hodin
Místo konání zápisů: Fakulta strojního inženýrství, Technická 2896/2, Brno 616 69, posluchárna P1
Pokud se k přidělenému termínu zápisu nemůže dostavit, pošlete omluvenku na e-mail: [email protected]
a dostavíte se k zápisu v náhradním termínu, který se koná dne 15. 7. 2013. Náhradního termínu lze využít pouze mimořádně a
v případě, že později odešlete ověřenou kopii maturitního vysvědčení a nebudete mít do 1. 7. 2013 nastaveno v celkovém
výsledku přijímacího řízení „přijat bez přijímací zkoušky“ nebo „přijat na základě přijímací zkoušky“).
Informaci o přijetí naleznete v e-přihlášce v celkovém výsledku přijímacího řízení:
https://www.vutbr.cz/eprihlaska/eprihlaska.phtml
Download

Zápisy pro přijaté uchazeče do 1. ročníku, kteří se budou zapisovat