20. světová konference
praktických a rodinných lékařů
WONCA 2013
25. - 29. června 2013
V textech a obrazech
Editoři:
Doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.
Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.
MUDr. Jana Vojtíšková
Autoři textů:
Svatopluk Býma, Otto Herber, Norbert Král, Cyril Mucha, Tomáš Raboch, Bohumil Seifert,
Renata Somolová, Nela Šrámková, Zuzana Vaněčková, Jana Vojtíšková
© Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, Praha, 2013
Obsah:
1. Úvodní slovo
2. Historie Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP 2-4
3. Co je WONCA? 5-6
4. Jak získat světovou konferenci 5. SVL a účast na konferencích WONCA 13 - 15
6. Přípravy konference 16 - 20
7. Konferenční výbory 21 - 22
8. Praha v ohrožení (editorial z Practicusu) 23
9. Co jsem se naučil. Prezident WONCA Richard Roberts před konferencí
24
1
7 - 12
10. Slavnostní zahájení konference 25 - 30
11. Odborný program konference 31 - 33
12. Plenární přednášky
34 - 42
13. Posterová sekce 43 - 44
14. Česko-slovenský den 45 - 47
15. Prekonference mladých praktiků 50 - 52
16. Konferenční výstava 53 - 55
17. Český večer 56 - 59
18. Jak do ordinace (ne) přišla generální ředitelka WHO 60 - 61
19. Běh napříč generacemi 62 - 63
20. Slavnostní zakončení
64 - 66
21. Fakta o konferenci
67 - 68
22. Co se povedlo a co mohlo dopadnout ještě lépe
23. Jak to viděl GUARANT International
24. Výstupy konference pro SVL a všeobecné praktické lékařství v ČR 69
70 - 71
72
Předmluva
Tato publikace vznikala se záměrem vytvořit historický dokument, složený z textů a obrázků, který by
připomínal 20. světovou konferenci praktických a rodinných lékařů WONCA, kterou ve dnech 25. - 29. června
2013, uspořádala v Praze Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP.
Popisuje šestiletou cestu organizátorů, od odvážného rozhodnutí ucházet se o konferenci, až po její
úspěšnou realizaci. Jsou použity články z období příprav, konferenční materiály, přepisy plenárních
vystoupení, webové informace a autentické fotografie.
Publikace je oslavou těch, kteří se na přípravě konference osobně podíleli, připomene velké dny těm,
kteří se akce aktivně nebo pasivně zúčastnili, ale je určena i všem dalším, kteří mají zájem se o konferenci
WONCA více dozvědět. V neposlední řadě je míněna jako poděkování našim partnerům.
V Praze, říjen 2013
Doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.
Vědecký sekretář SVL ČLS JEP
Předseda organizačního výboru konference WONCA 2013
Dear readers,
The aim of this publication is to create a historical document, using texts and pictures, to commemorate
the 20th World Conference of General Practitioners and Family Physicians WONCA, which was organized
in cooperation with the Czech Society of General Practice (CSGP) and GUARANT International, in Prague,
on June 25 - 29, 2013.
It describes a 6 year long journey, starting from the brave decision of the CSGP committee to bid for
the WONCA world conference in Singapore 2007 and ending with the successful completion of the event.
Original materials, plenary speech transcripts and abstracts, web information and authentic pictures were
used. The texts in English are provided electronically.
The WONCA book celebrates all who were involved in the conference organization personally, reminding
those who participated of those days of glory, and provides information to all who want to know more
about the WONCA conference. Another intention is to thank to all partners and supporters.
Bohumil Seifert, assoc. Prof., M.D., Ph.D.
Chairman
WONCA 2013 Host Organizing Committee
wonca 2013 prague
1 | Úvodní slovo
Pohled na roli praktických lékařů v systému péče o zdraví se v celém světě rychle mění. Za zásadní
pro rozvoj primární péče a našeho oboru lze považovat projev generální ředitelky Světové zdravotnické
organizace Margaret Chan, který přednesla v Praze při příležitosti Světové konference praktických/rodinných
lékařů WONCA 2013, ze kterého si dovolím úvodem citovat následující teze.
Zdraví ovlivňují v současném světě obecné jevy, jako je stárnutí obyvatelstva, rychlá urbanizace
a globalizace nezdravého životního stylu. Tyto změny mají významné důsledky pro organizaci, financování
a poskytování zdravotní péče. Medicína je oblastí, ve které jsou nové produkty téměř vždy nákladnější,
komplikovanější, jejich použití je složitější a pravděpodobnost selhání větší. I v zemích, které si mohou
dovolit nejpokročilejší inovace, se zdravotní péče blíží k limitu, k bodu zvratu, kdy se stanou rostoucí náklady
neudržitelné. Tyto trendy jsou univerzální a představují pro poskytování zdravotních služeb po celém
světě globální výzvu. Na jedné straně prudce rostou náklady a omezují se rozpočty, na druhé straně roste
očekávání veřejnosti ohledně zdravotní péče. Se stárnutím populace a nárůstem chronických onemocnění
se kyvadlo nezvratně pohybuje ve směru integrované, komplexní a na pacienty zaměřené primární péče.
Pouze zdravotní systémy s personálně zabezpečenou a silnou primární péčí budou schopny poskytovat
kvalitní a zaplatitelné zdravotní služby.
Modely založené na specializované péči nejsou ideálním přístupem ke zvládání problémů stárnoucích
populací. Rodinní/praktičtí lékaři mají optimální postavení v systému, které jim umožňuje pěstovat
dlouhodobé vztahy s pacienty, pomáhat lidem stárnout ve zdraví, zůstat v domácím prostředí co nejdéle,
zůstat společensky angažovaní a v případě potřeby najít optimální variantu specializované péče.
Zdravotní systém, jehož páteří je primární péče a jehož základnou jsou rodinní/praktičtí lékaři, přináší
nejlepší výsledky zdravotní péče s těmi nejnižšími náklady a maximální spokojeností uživatelů.
Primární péče je naší největší nadějí pro budoucnost. Rodinní/praktičtí lékaři jsou vycházejícími hvězdami
budoucnosti. Z popela vysoce specializované, lidskosti zbavené a komercializované zdravotní péče, povstane
rodinné/praktické lékařství jako fénix, který vzlétne, vydávaje světlo s příslibem duhy.
V tom spočívá starobylá historická dohoda mezi lékaři a pacienty, a právě tam se musí vrátit zdravotnické
a lékařské povolání. Všechny Vás podporuji v tom, abyste i nadále kultivovali lidskou stránku medicíny.
Pokud by se podařilo v České republice i v dalších zemích, stojícími před obdobnými výzvami naplnit
poselství pro primární péči, které zaznělo na Světové konferenci WONCA 2013 v Praze, myslím, že naše práce
spojená s přípravou konference i jejím průběhem by dostala mnohem
širší a naprosto zásadní rozměr, ve který jsme ani netroufali doufat.
V Hradci Králové, říjen 2013
Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.
Předseda SVL ČLS JEP
1
2 | Historie Společnosti všeobecného lékařství
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
Historie Společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále
SVL ČLS JEP) byla nastartována po klíčové konferenci Světové zdravotnické organizace (WHO) v Alma Atě
v roce 1978, která vytýčila prioritu primární péče s důrazem na všeobecné praktické lékařství.
V Československu byl následně uzákoněn samostatný obor všeobecné lékařství s definovaným obsahem
a specializační přípravou zakončenou povinnou atestační zkouškou na nově založené Katedře všeobecného
lékařství ILF Praha.
V souladu s tímto vývojem byla dne 29. ledna 1979 na poradě ČLS JEP, které se zúčastnili zástupci Spolku
lékařů a obvodních lékařů, projednána žádost obvodních lékařů o vznik samostatné odborné společnosti.
Na ustavující schůzi Společnosti, konané v Lékařském domě v Praze dne 12. dubna 1980, byl pak prvním
předsedou zvolen MUDr. Jan Vaněk, obvodní lékař z Prahy. Tak došlo k formální emancipaci všeobecného
lékařství mezi ostatními lékařskými obory, i když přetrvávaly tendence tento základní obor zaměňovat
s jinými obory a podceňovat jeho zásadní přínos pro zdraví populace. Na 1. konferenci všeobecného
lékařství, která se konala v následujícím roce v Hradci Králové, byl stanoven plán činnosti a odborný
program Společnosti.
V tehdejší době šlo zejména o profilování všeobecného praktického lékařství jako skutečně
samostatného lékařského oboru. Bylo nutno specifikovat především systém postgraduální a specializační
přípravy lékařů. Zakladatelé odborné společnosti již v samém začátku usilovali o zavedení výzkumu
do práce v linii prvního kontaktu s pacienty. K předávání odborných informací sloužila v tehdejší době
pravidelná setkání kolegů v Praze na „Pracovních dnech všeobecného lékařství” a také se od té doby datuje
konání každoročních výročních konferencí.
I v reformním období sehrála SVL ČLS JEP významnou roli. Po roce 1989 došlo v primární péči k radikálním
změnám, na kterých se SVL ČLS JEP aktivně podílela: možnost svobodné volby lékaře, rozpuštění bývalých
okresních a krajských ústavů národního zdraví, umožnění privatizace ordinací, založení České lékařské
komory (ČLK), zavedení systému zdravotního pojištění. Tyto skutečnosti vytvořily základní předpoklady
pro znovuobnovení činností všeobecných praktických lékařů v evropském kontextu a překonání období
násilného přerušení spolupráce se státy s vyspělými systémy zdravotnictví. Začaly se uskutečňovat první
kroky k naplnění „Charty praktického lékaře” v souladu se stanovisky WHO. V profesní oblasti získalo
potřebnou autoritu v roce 1990 vzniklé Sdružení praktických lékařů ČR (dále SPL ČR). V době, kdy se
pozornost praktických lékařů obrátila především k profesní problematice, SVL ČLS JEP podporovala
a odbornými argumenty posilovala SPL ČR v jeho činnosti. Podařil se přechod financování praktických
lékařů z výkonové na smíšenou kapitačně - výkonovou platbu a tím byl položen základ k finanční stabilitě
primární péče. Na všech lékařských fakultách byla založena pracoviště všeobecného/praktického/rodinného
lékařství s výukou základů oboru již v pregraduálním stupni, kterou vedli a vedou významní představitelé
SVL ČLS JEP. Dále se zdokonalil způsob specializační přípravy v oboru a jako zlomové se ukázalo v roce 2009
prosazení systému rezidenčních míst, finančně dotovaných MZ ČR. SVL ČLS JEP rozvinula svou informační
infrastrukturu a systém kontinuálního vzdělávání. Pod její odbornou garancí běží pravidelné vzdělávací
semináře po celé republice, které svým obsahem reagují na aktuální odbornou potřebu oboru. Pravidelně
jsou pořádané výroční konference a přibyla i Jarní interaktivní konference. Na obou akcích je naší snahou,
aby se stále častěji prezentovala odborná sdělení samotných praktiků. SVL ČLS JEP pořádá 150 odborných
vzdělávacích akcí po celé ČR ročně, dvě celostátní konference, vydává vlastní časopis Practicus, který je
zdarma rozesílán všem VPL v ČR, má svoje webové stránky (www.svl.cz) a nabízí e-learning.
2
wonca 2013 prague
V současnosti SVL ČLS JEP pracuje na tvorbě doporučených léčebných postupů, aktualizuje koncepci
oboru, je partnerem pro jednání v dohodovacích řízeních jak o kompetencích praktického lékaře, tak o ceně
jeho práce. Odborní zástupci společnosti jsou zváni ke koncepcím celostátních preventivních programů.
Je zájmem SVL ČLS JEP, aby i v oblasti praktické medicíny docházelo k výzkumu a k aktuální aplikaci vědeckých
závěrů. Za tím účelem byl iniciován vznik Nadačního fondu, který tyto aktivity podporuje. Praktičtí lékaři
tak publikují pod hlavičkou společnosti, vystupují na domácích i zahraničních kongresech a účastní se práce
mezinárodních pracovních skupin.
Organizačně došlo v posledním desetiletí k dalšímu posunu a to k vytvoření krajských konzultantů a spolu
se SPL ČR krajských center primární péče, které reprezentují obor na úrovni krajů. Jsou tak partnerem
v komunikaci mezi výborem společnosti a členskou základnou a zároveň jsou významným partnerem pro
dialog se státní správou v kraji. V souvislosti s narůstajícími povinnostmi výboru SVL tito kolegové rozšiřují
okruh aktivních spolupracovníků.
Členská základna SVL ČLS JEP se za posledních 10 let zdvojnásobila a dosahuje v současnosti téměř
4 500 členů z 5 200 VPL. S narůstáním členské základny SVL zároveň rostl její kredit a vážnost jejich zástupců
v mezioborových diskuzích a v komisích při expertních jednáních. V průběhu let se SVL ČLS JEP stala členem
řady mezinárodních odborných organizací (SIGM, WONCA, EANA) a její zástupci se prosadili i do jejich
významných funkcí. Vyvrcholením mezinárodních aktivit bylo pořádání Světové konference praktických/
rodinných lékařů WONCA v roce 2013 v Praze.
Závěrem mohu konstatovat, že na začátku století je SVL ČLS JEP obecně považována za dynamicky
se rozvíjející emancipanou odbornou společnost, která je schopna, jako jedna z mála u nás, připravit akci
světového významu a přispět tak k rozvoji oboru nejen v České republice, ale i v dalších zemích.
Svatopluk Býma
Výbor SVL ČLS JEP v roce 2006.
The Czech Society of General Practice Committee 2006.
3
Introduction
The Czech Society of General Practice (www.svl.cz) is a scientific body for general practitioners,
working independently (since 1980 when it was founded) under the umbrella of the traditional Czech
Medical Association, which is named the J. E. Purkyně Czech Medical Association (CzMA JEP, www.cls.cz).
CzMA JEP is the most influential Czech medical body - more than 130 specialist societies and over 100 local
organizations cooperate there together. The discipline itself, general practice, was established with its
own postgraduate curriculum in 1978. Membership in the CSGP comprises about 90% of all 5 100 medical
practitioners in the Czech Republic. CSGP strongly supports the Young Practitioners, a branch of the Vasco
de Gama Movement.
For more than 35 years, CSGP has created a platform for primary care research, continuous medical
education, publications, the exchange of expertise, project development and implementation. It serves
as a reference body for the Czech government, medical universities and postgraduate medical school.
The Centre for Guideline Development was established 10 years ago by CSGP and practical guidelines
substantially influence the management in general practice. Practicus, a scientific journal owned by CSGP,
is issued on a monthly basis in 6 000 prints.
The major current challenges for CSGP are: its residency program, quality development, clinical
competences in chronic conditions (diabetes, COPD), prescription limitation for GPs and development
of academic general practice.
CSGP has representatives in the WONCA Europe networks and special interest groups and has organised
some of their past meetings. CSGP was a host organization of the WONCA Europe Conference in 1997.
In June 2013 CSGP hosted the WONCA World Conference in Prague.
Bohumil Seifert, assoc.prof., M.D., Ph.D.
Scientific Secretary CSGP
Svatopluk Byma, assoc.prof., M.D., Ph.D.
President of CSGP
4
wonca 2013 prague
3| Co znamená WONCA?
Největší a nejvýznamnější světovou organizací praktických/rodinných lékařů (VPL/RL) je WONCA
(World Organization of National Colleges and Academies and Academic Associations of General
Practitioners/Family Physicians), zkráceně někdy označovaná jako World Organization of Family Medicine.
Byla založena 18-ti členskými organizacemi v roce 1972. Dnes sdružuje již 126 členských organizací ve 102
zemích světa, reprezentujících téměř půl miliónu všeobecných praktických/rodinných lékařů. WONCA
je vybudována na regionálním principu (WONCA Africa, WONCA Asia Pacific, WONCA East Mediterranean
Region, WONCA Middle East South Asia, WONCA Europe, WONCA Iberoamerica, WONCA North America).
Regionální konference WONCA jsou pořádány každoročně, světová konference jednou za tři roky.
Reprezentanti členských zemí tvoří nejvyšší orgán, Světovou radu WONCA, která se schází na světových
konferencích a rozhoduje o složení exekutivy v čele s prezidentem, ale také např. hlasuje o místu konání
budoucí konference. Exekutiva řídí organizaci v období mezi zasedáními Světové rady. Sekretariát sídlí t. č.
v Bangkoku (www.globalfamilydoctor.com).
Jako hlavní cíl si WONCA klade zlepšení kvality života lidí na celém světě prosazováním svých hodnot
a prostřednictvím zvyšování standardu péče, poskytované ve všeobecném praktickém/rodinném lékařství.
Dále podporou osobní, komplexní a kontinuální péče o jednotlivce v kontextu rodiny a komunity, podporou
rozvoje akademické základny oboru, poskytnutím platformy pro výměnu znalostí, informací a zkušeností
mezi členskými organizacemi a reprezentací vzdělávacích, výzkumných a klinických aktivit všeobecných
praktických/rodinných lékařů na světových fórech a vůči jiným světovým organizacím na poli zdraví
a lékařské péče.
WONCA vytváří pracovní komise a skupiny, které se zabývají globálními problémy, jako jsou např. Výbor
pro klasifikaci nemocí a stavů, pracovní skupiny pro informatiku, pro zajištění kvality, pro duševní zdraví,
pro respirační onemocnění, postavení žen v lékařství, atd.
Evropská část WONCA má zkratku ESGP/FM (European Society of General Practice/Family Medicine),
sdružuje více než 30 členských organizací (včetně naší SVL ČLS JEP) a reprezentuje více než 45 000 VPL/RL
Evropy. Členem se může stát výhradně organizace VPL/RL, která má vědeckou náplň a dostatečně
reprezentuje VPL/RL své země; to znamená, že má významný podíl členů ze všech praktikujících lékařů.
Můžeme být hrdí, že SVL ČLS JEP splnila záhy všechna tato kritéria a od roku 1995 je členem jak ESGP/FM
tak i světové organizace WONCA.
ESGP/FM (www.woncaeurope.com) hraje rozhodující roli v oboru v Evropě. Spolupracuje s WHO,
vládami členských zemí, profesními a odborovými organizacemi (např. UEMO), má kontakty s mnoha
organizacemi ostatních specializací medicíny (kardiologie, onkologie, gastroenterologie, diabetologie…).
ESGP/FM obhospodařuje fond podporující významné projekty s mezinárodním dopadem a tematicky
shodnými se stanovenými prioritami oboru. ESGP/FM vydává vědecký časopis European Journal of
General Practice. V rámci evropské organizace WONCA působí spolupracující organizace, mezinárodní sítě
a pracovní skupiny. V některých z nich má Česká republika své zástupce. Nejvýznamnější postavení mají tři
samostatně operující organizace, které vznikly po roce 1995: výzkumná EGPRN (European General Practice
Research Network), společnost učitelů EURACT (European Academy of Teachers) a pracovní skupina
zabývající se kvalitou péče EQuiP (European Association for Quality in General Practice/Family Medicine).
5
Mezi další spolupracující organizace patří EUROPREV (Evropská pracovní skupina zabývající se prevencí
v oboru), EURIPA (Asociace praktických lékařů, pracujících v odlehlých oblastech) a Vasco De Gama
Movement, iniciativa mladých evropských praktických lékařů. Mezi zájmové skupiny (tzv. WONCA Special
Interest Groups) patří PCD (Primary Care Diabetes Group), ESPCG (European Society for Primary Care
Gastroenterology), IPCRG (International Primary Care Respiratory Group), EPCCS (European Primary Care
Cardiovascular Society), GRIN (General Practice Respiratory Infections Network). Některé z těchto skupin
mají výbory tvořené národními reprezentanty, jiné jsou organizovány na bázi individuálního členství.
Kontakty je možné vyhledat na internetu.
Tyto organizace a skupiny z velké míry přispívají k odbornému programu evropských i světových
konferencí.
Odkazy:
http://www.globalfamilydoctor.com/
http://www.woncaeurope.org/
http://www.euract.eu/
http://www.equip.ch/
http://egprn.org/web/home
Bohumil Seifert
Stánky WONCA na pražské konferenci.
Booths at WONCA Village.
6
wonca 2013 prague
4 | Jak získat světovou konferenci
Každá generace odborné společnosti obvykle dospěje k ambici uspořádat mezinárodní konferenci.
Jen některým společnostem se ovšem podaří získat konferenci světovou. O uspořádání světového kongresu
je obvykle velký zájem a o místě se rozhoduje v tajném hlasování. Vlastnímu hlasování předchází složitý
děj, který zahrnuje nejrůznější aktivity od poctivé přípravy nabídky až po zákulisní lobování.
Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP (dále SVL) tímto procesem úspěšně prošla. Ze světové
konference v Singapuru v červenci 2007 si přivezla vítězství v napínavém hlasování o pořadateli konference
WONCA World 2013. Využíváme této příležitosti, abychom se o naše čerstvé zkušenosti podělili.
Pořádání světové konference WONCA je vysoce prestižní záležitostí. V roce 2013 se WONCA po 15 letech
vrátí do Evropy. O pořadateli světové konference WONCA se rozhoduje při jednání Světové rady WONCA,
které vždy předchází světové konferenci. Rada se skládá z delegátů jednotlivých společností/zemí,
kteří disponují počtem hlasů, který odpovídá členské základně národních společností.
SVL je v organizaci WONCA respektovanou organizací, se zástupci ve významných pracovních skupinách
a organizačních strukturách. Dr. Václav Beneš byl po 2 volební období členem exekutivy evropské
organizace WONCA a byl v roce 1997 prezidentem prvního evropského kongresu WONCA, který se konal
v postkomunistické části Evropy. Záměr přesvědčit evropské kolegy o našich organizačních schopnostech
byl také v pozadí organizace sympozií pro evropské učitele praktického/rodinného lékařství (EURACT, 2006)
a pro evropské experty z oblasti kvality primární péče (EQuiP, 2007). V roce 2006 jsme v Praze uspořádali
regionální konferenci pro praktické lékaře ze zemí střední a východní Evropy (ISGP, 2006).
Na roku 2006 výbor SVL rozhodl o kandidatuře na uspořádání světové konference WONCA v roce 2013
v Praze. Jedním z prvních kroků bylo výběrové řízení pro kongresovou agenturu. Byla vybrána společnost
Guarant International (dále Guarant), která organizačně zajišťovala i úspěšnou konferenci WONCA Europe
v roce 1997.
Do konce března 2007 zaslalo své nabídky (+ poplatek 2 500 USD) na sekretariát WONCA v Singapuru
pět národních společností, nabízejících atraktivní evropské destinace: česká (Praha), italská (Benátky),
rakouská (Vídeň), řecká (Atény) a španělská (Barcelona).
V písemné nabídce šlo především o naplnění formálních předpokladů, o finanční rozpočet, včetně
návrhu kongresového poplatku a odvodu světové organizaci a o průkaz, že kongresové prostory vyhovují.
Nabídka všech žadatelů byla po formální stránce přijata.
V seznamu kandidátských měst bylo jedno krásnější, než druhé. Soustředili jsme se proto na hledání
argumentů, které by podpořily naši kandidaturu oproti silným konkurentům a které by ukázaly na jedinečnost
naší nabídky. Připomenu některé z argumentů, na které jsme vsadili:
1) Krásná a turisticky atraktivní Praha, prezentovaná mimo jiné jako brána k exploraci Evropy
pro turisty z jiných kontinentů, cenově dostupnější než ostatní kongresová města.
2) České pivo jako fenomén z hlediska kvality i ceny.
3) Střední a východní Evropa jako rychle se rozvíjející oblast, a to i z hlediska primární péče.
SVL, díky svým aktivitám a zejména konferencím WONCA region Europe 1997 a ISGP v roce 2006,
získala významné postavení v tomto regionu. Zdůrazňovali jsme, že tento region světovou
konferenci WONCA potřebuje a naopak, WONCA potřebuje zesílit svůj vliv v této části Evropy
a dále na východ.
7
Podařilo se nám získat podporu všech zemí, které nedávno přistoupily do EU, ještě měsíce před vlastní
volbou. Tento argument přijali, jak se ukázalo, i zástupci severských evropských zemí a oslovil i exekutivu
WONCA. Ještě před odletem na jednání jsme obeslali elektronicky všechny reprezentanty v Radě
informačním letákem a těsně před odletem na konferenci jsme toto zopakovali. Jak jsme ale předpokládali,
rozhodující byly tři dny vlastního jednání, vlastní prezentace a neúnavné lobování.
Třídenní jednání Rady WONCA v Singapuru předcházelo vlastní konferenci. Prezentace pěti nabídek
pro konferenci 2013 proběhla 22. července, zatímco vlastní tajné hlasování následující den. Sekretariát
WONCA umožnil všem žadatelům prezentační stánek/stolek v předsálí jednací místnosti po dobu jednacích
dní. Je třeba zdůraznit, že náš stánek byl nejlépe připraven a přinášel nejvíce informací. GUARANT např.
předčil ostatní tím, že zajistil jako hostesku českou dívku, žijící v Singapuru. Bylo milé potkávat např. kolegy
s černou pletí s plackou „Vote for Prague 2013” v hotelu i po městě.
Pořadí vlastních 15 minutových prezentací žadatelů se losovalo. Česká republika vystupovala jako čtvrtá.
O kráse Benátek nikdo nepochyboval. Italům navíc hrálo do not to, že evropská konference WONCA 2006,
která se konala ve Florencii, přinesla významný zisk. Podle očekávání měla skvělou prezentaci Barcelona.
Španělé ukázali nové kongresové centrum, ujistili o očekávané účasti 5 000 praktických lékařů jen ze Španělska
a přislíbili simultánní tlumočení do Španělštiny. Vídeň také představila sympatickou nabídku. Po nás
se prezentovali Řekové, kteří zase připomněli, že zorganizovali letní olympiádu.
Česká prezentace měla tři části. Nejprve jsem představil naši společnost a zdůraznil postavení regionu
střední a východní Evropy z perspektivy primární péče. V další části pan Tomáš Raboch představil společnost
GUARANT a prezentoval všechny podstatné informace o Praze, ubytování a dopravě a kongresovém centru.
Jasně popsal i předpokládaný finanční rozpočet. Nenásilně a vtipně byl do prezentace zakomponován
tzv. beer index, srovnání cen piva v evropských městech. Přes veškerou naši solidnost a vážnost, právě
tento moment si členové Rady nejvíce zapamatovali. Prezentace byla zakončena jednominutovým filmem
o Praze. Prezentaci podpořili v auditoriu kromě věčně lobujícího Václava Beneše ještě další dva členové
výpravy v národních fotbalových dresech.
Měli jsme z prezentace dobrý pocit a řada kolegů nám přišla pogratulovat. Při vší skromnosti jsme
se mohli domnívat, že naše prezentace byla nejlepší a nejpoctivěji připravená. V tuto chvíli jsme věděli,
že nás podpoří přítomní kolegové z východní a střední Evropy, podporu nám již dříve přislíbili Dánové,
Němci a Angličané. Po zádech nám plácali i někteří arabští zástupci, někteří Afričané, Filipínci a zástupce
Singapuru. Na druhou stranu španělsky mluvící komunita v rámci WONCA je obrovská, a tak jsme nemohli
počítat s podporou jižní Evropy, celé Jižní a Střední Ameriky, Karibiku. Otázkou byl postoj Spojených států,
které disponují celkem šesti hlasy. Česká republika má dva hlasy. Ve hře bylo asi 180 hlasů od stovky
přítomných delegátů + proxy (hlasy delegované).
Když po prezentacích Španělé oznámili, že španělský ambasador zve všechny na recepci do hotelu
Raffles (shodou okolností jeden z nejdražších hotelů v Singapuru) a naplnily se dva autobusy zájemců,
poklesla nám brada. Španělé nás pak osobně, s velkorysostí vítězů, také pozvali na raut. Později večer mne
španělský kolega představil ambasadorovi. Byl to velice příjemný pán, věnoval mi čtvrthodinku a vyslovil
politování, že právě díky Barceloně přijde Praha o tuto konferenci.
My jsme se ale nevzdali. Následující den ráno, v době, kdy měli ostatní žadatelé již vystřílenou všechnu
munici, postavili jsme se u vchodu do jednací místnosti a nabízeli poslední trumf, čokoládové pražské
tolary!
Vzhledem k tomu, že kromě volby města pro konferenci 2013, probíhaly ještě volby do exekutivy, měli
jsme ještě příležitost určité zákulisní diplomacie. Při poslední přestávce před volbou, nám přislíbil podporu
známý sympatizující kolega z Holandska a ještě se za nás stačil přimluvit u Američanů.
8
wonca 2013 prague
Jen tak pro jistotu jsem si připravil dvě tři věty, kdybychom vyhráli. Ale popravdě řečeno, nevsadil bych
si na to. Když profesor Bruce Sparks z Jihoafrické Republiky, odstupující president WONCA, oznámil,
že pořádající zemí světové konference WONCA 2013 je Česká republika, propukli jsme v jásot, jako
bychom vyhráli mistrovství světa. Pak už jsme jen přijímali gratulace. Ukázalo se, že nakonec nás podpořilo
i španělsky mluvící Mexiko, které pořádá příští konferenci WONCA 2010 v Kankúnu.
Někdo mi ještě stačil říct, že organizovat světový kongres je jak podvázat si koronární artérii.
Nicméně zvítězili jsme s přesvědčením, že kongres WONCA 2013 v Praze bude úspěšný. Máme silnou
odbornou společnost a řadu kolegů, kteří se na práci pro kongres těší. Již před rozhodnutím jsme získali
podporu předsednictva České lékařské společnosti JEP, rektora University Karlovy a pražského primátora.
Máme také silnou mezinárodní podporu. A máme zkušeného partnera, společnost GUARANT.
Za výbor SVL a přípravný tým konference přeji všem dalším odborným společnostem podobné úspěchy
v soutěži o pořádání světových kongresů.
Bohumil Seifert
koordinátor příprav 20. konference WONCA World 2013
volně podle stejnojmenného článku z časopisu Practicus, 2010
Prezentace nabídky na Světové Radě WONCA v Singapuru,
v červenci 2007, zleva u mikrofonu B. Seifert, T. Raboch.
A bid presentation at the WONCA World Council in Singapore
in July 2007, from left at the microphone B. Seifert, T. Raboch.
Radost po vítězství v Singapuru: WONCA 2013 bude v Praze!
Zleva B. Seifert, V. Beneš, T. Raboch.
The joy after victory in Singapore: WONCA 2013 will be in Prague!
From left B. Seifert, V. Benes, T. Raboch.
9
wonca 2013 prague
Vítězná prezentace nabídky SVL pro WONCA Prague 2013
The winning SVL bid presentation for WONCA 2013 Prague
11
12
wonca 2013 prague
5 | Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP a účast
na konferencích WONCA
Nedílnou součástí marketingu konference WONCA 2013 byly informační stánky a osobní vystoupení
členů organizačního výboru na významných konferencích. Předseda organizačního výboru tak vystoupil
např. v Dubaji (WONCA Region Východní Středomoří), na ostrově Jeju (WONCA Region Pacifická Asie)
nebo ve Filadelfii (Kongres Americké akademie rodinných lékařů). Výbor SVL investoval nemalé prostředky
do účasti svých členů na konferencích WONCA, s cílem ukázat sílu, nadšení a připravenost společnosti
zorganizovat konferenci v Praze.
19. světová konference WONCA, Kankún, Mexiko, 2010
Do Kankúnu, karibského letoviska Mexika, kde se v květnu 2010 konala 19. světová konference WONCA,
vyslal výbor SVL 30-ti člennou delegaci českých praktických lékařů. Delegáti přijali roli pozorovatelů a úkoly
sledovat různé aspekty, silné a slabé stránky konference. Zde také proběhla první oficiální prezentace
Prahy, jako destinace příští světové konference. Prezident budoucí konference, doc. Bohumil Seifert,
musel mimo jiné zodpovídat na dotazy z pléna, týkající se vízové povinnosti, naší měny, leteckého spojení,
programu podpory účastníků z chudých oblastí, atd. K prezentaci Prahy a konference významně přispěl
český velvyslanec v Mexiku, který oficiálně pozval všechny účastníky do Prahy, což bylo velmi pozitivně
kvitováno.
Kankún byl příležitostí pro celou řadu jednání k navázání kontaktů, oslovení kandidátů na členy
Mezinárodního poradního výboru, budoucích hodnotitelů abstrakt a předsedajících sekcí. Diplomatickým
úspěchem bylo rozhodnutí, že v roce 2013 nebude v Evropě regionální WONCA. Na postu prezidenta
světové organizace vystřídal Holanďana profesora Chris van Wheela již v Singapuru zvolený Dr. Richard
Roberts z USA, který přislíbil zásadní podporu na přípravě konference, stejně jako „President elect” tedy
prezident, připravující se na zaujmutí pozice prezidenta v Praze v roce 2013, prof. Michael Kidd z Austrálie.
Nejpůsobivějším klíčovým řečníkem mexické konference byla prof. Barbora Starfield, famózní americká
vědátorka a mezinárodně uznávaný expert na primární péči, která shrnula výsledky svých studií, ve kterých
země se zdravotními systémy orientovanými na primární péči:
lmají více vyrovnanou distribuci nákladů
lnemají žádné nebo nízké doplatky za zdravotní péči
ljsou hodnoceny svým obyvatelstvem jako lepší
l mají péči, která zahrnuje široké spektrum služeb a která je orientovaná na rodinu
l mají lepší zdravotní výsledky za lepší cenu
Od závěrečného ceremoniálu na konferenci v Kankúnu se začal odvíjet náš čas do konference. Uvědomili
jsme si, že se na nás obrací pozornost kolegů z celého světa, kteří očekávají, že z Prahy se stane centrum
praktického/rodinného lékařství.
16. evropská konference WONCA, Malaga, Španělsko, 2010
Ve stejném roce proběhla evropská konferece WONCA v Malaze. Motto konference „Rodinné
lékařství budoucnosti - zdraví v různých kulturách” reflektovalo měnící se strukturu evropských
národů do multikulturních společností. Důležité bylo i prohlášení z Malagy: „Primárné péče jako
setrvalá cesta ke zlepšení efektivity národních zdravotních systémů”. To bylo v souladu s usnesením 62
13
Podpis smlouvy mezi WONCA a ČLS JEP v Kankúnu 2010. Zleva stojící B. Seifert, V. Beneš,
A. Loh, J. Dominquez (prezident WONCA 2010), sedící S. Býma a Ch. Weel (prezident WONCA).
Signing the contract between WONCA and CLS JEP in Cancun 2010.
From the left standing B. Seifert, V. Benes, A. Loh, J. Dominquez (President of 2010 WONCA),
sitting: S. Byma and Ch. Weel (President of WONCA).
Stánek WONCA 2013 na evropské konferenci v Malaze.
Booth WONCA 2013 at WONCA Europe in Malaga.
Do Vídně jsem si přivezli cimbálovou kapelu, která to neměla z Moravy daleko.
V kongresové hale jsme si zazpívali.
We brought a cimbal music group to Vienna from near Moravia and sang
songs in a congress hall.
14
wonca 2013 prague
16. světového zdravotnického shromáždění (Word Health Assembly - nejvyšší orgán světové zdravotnické
organizace) pod názvem „Primární zdravotní péče a posilování zdravotního systému”. Rezoluce uzavírá,
že primární péče představuje významný, setrvalý, evidentní a účinný způsob řešení problémů zdraví
a zdravotní péče. Vyslaní delegáti na stánku WONCA 2013 Prague aktivně informovali a zvali na 20. světovou
konferenci WONCA 2013 v Praze.
17. evropská konference WONCA, Varšava , Polsko, 2011
Ve dnech 6. - 11. 9. 2011 se konala ve Varšavě evropská konference WONCA. Kromě stánku, oficiálních
i neoficiálních aktivit na podporu naší konference, na kterých se podílel prakticky celý výbor SVL, se jako
velmi důležité ukázalo setkání mladých praktiků s prezidentem WONCA Richardem Robertsem, který
zdůraznil důležitost naší profese a apeloval, aby mladí praktici nebyli lhostejní k tomu, co se děje v oboru
a ve zdravotnických systémech, ale aby byli otevření změnám a snažili se svou prací přispívat k postupnému
zlepšování pracovních podmínek a organizace zdravotnictví. Uvedené setkání velmi pomohlo v rámci
úvah o přípravě prekonference mladých praktiků před Světovou konferenci WONCA 2013 v Praze. Naše
konzultace s kolegy a přáteli z řad organizátorů z Polska nám zase odhalily spoustu úskalí, které museli
překonat, což nás velmi posílilo v našem úsilí o zdárný průběh naší konference.
18. evropská konference WONCA, Vídeň, Rakousko, 2012
Do Vídně to není tak daleko a tak naše účast byla vysoká. Konference se nesla na křídlech tématu
„The art and science of General Practice” a byla poslední velkou akcí v Evropě před naší konferencí. Vídeňská
kongresová hala byla naplněna atmosférou, ke které nemálo přispěla i prezentace WONCA PRAHA 2013.
I Valašská „cimbálovka” ve vstupní hale vzbudila zasloužený zájem a ohlas napříč naším kontinentem.
Opět kromě oficiálních povinností budoucího prezidenta konference v Praze, se rozběhla řada oficiálních
i neoficiálních aktivit na podporu naší konference, na kterých se podílel prakticky celý výbor SVL, zástupci
mladých praktiků i členů SPL ČR. Nás, jako pořadatele, velmi důstojně, tak jako vždy, reprezentoval náš
oficiální stánek. I odborný program konference byl zajímavý a zejména přednášku lony Heath na téma
„The art of doing nothing” s velkým zájmem poslouchal zaplněný hlavní přednáškový sál.
Celá konference byla ukončena ceremoniálem, na který rakouští organizátoři pozvali dětský sbor
v krojích z Moravy. Prezentace WONCA 2013 Praha podaná prezidentem konference doc. MUDr. Bohumilem
Seifertem, Ph.D. a MUDr. Norbertem Králem nalákala nemálo účastníků a to nejen poznámkou o ceně piva
v ČR.
Co říci závěrem? Je třeba poděkovat všem našim delegátům, kteří přispěli k reprezentaci SVL a praktických
lékařů z České republiky a k propagaci naší akce na zmíněných konferencích. Svým spontánním nadšením
a přátelskostí dokázali nadchnout lékaře z celého světa k účasti na konferenci v Praze v roce 2013. Bez
jejich dobrovolné pomoci a nadšení bychom pak také těžko pro Prahu získávali klíčové řečníky takového
formátu, jako je generální ředitelka WHO, Dr. M. Chan.
Svatopluk Býma
15
6 | Přípravy konference WONCA 2010 - 2013
Přípravy na konferenci WONCA 2013 začaly pro předsedu organizačního výboru a společnost Guarant
vlastně hned po návratu ze Singapuru. Bylo dost času na plánování, úvahy o nosném tématu konference,
o hvězdách v programu, o marketingu konference, atd. Brzy byla spuštěna webová stránka, kterou později
doplnily aplikace Facebook a Twitter. Webová stránka a naše profily na sociálních sítích v průběhu šesti let
pak zaznamenaly 120 tisíc návštěv. Facebook WONCA získal 1 771 fanoušků.
Konference WONCA probíhají na základě smlouvy mezi organizací WONCA a lokálním organizátorem,
v našem případě Českou lékařskou společností JEP. Bylo potřeba projednat a uzavřít příslušné smlouvy
jak s organizací WONCA, tak se společností Guarant. Součástí smlouvy byl i detailní rozpočet akce. Právní
zázemí a podporu nám laskavě poskytlo vedení České lékařské společnosti JEP. Profesor Jaroslav Blahoš také
laskavě přijal post prezidenta Čestného výboru konference. Záštitu poskytl premiér, ministr zdravotnictví,
rektor Univerzity Karlovy a kardinál. Hlavní město Praha, kromě záštity poskytnuté primátorem, podpořilo
konferenci volnou jízdenkou MHD pro účastníky konference a poskytlo podpůrný grant. Průběžně probíhala
jednání s potenciálními partnery doma i v zahraničí.
Nosné téma konference „Care for Generations” bylo zvoleno tak, aby mohlo zahrnout všechny oblasti
relevantní primární péči a zároveň symbolizovalo základní charakteristiky oboru. Ve výběru klíčových
řečníků bylo třeba zohlednit celou řadu odborně i sociálně citlivých aspektů; atraktivita osobností a témat,
regionální rozložení, genderová rovnost a náklady. Na světové konferenci tradičně prezentují výstupy
své práce pracovní skupiny a sítě; těm bylo třeba v odborném programu poskytnout přiměřený prostor.
Zároveň ale vyvážit zvaný program tak, aby mohlo být přijato co nejvíce originálních abstrakt. Bylo také
rozhodnuto o tom, že jedna celodenní sekce bude věnována Česko-slovenskému dni.
Přípravy konference nabraly tempo po světové konferenci v Kankúnu, v květnu 2010. Tam také za Českou
lékařskou společnost JEP podepsal doc. Svatopluk Býma smlouvu s organizací WONCA. WONCA následně
pověřila výkonného tajemníka Dr. Alfreda Loha, Singapur (později Dr. Garth Manning, VB) a člena výboru,
Dr. Daniela Ostergaarda, USA, dohledem nad přípravou konference. V roce 2011 se setkali zástupci WONCA
se členy našeho přípravného výboru na zámku Zbiroh, který jsme vybrali pro předkonferenční jednání
exekutivy WONCA. Následující setkání se uskutečnilo ve Vídni v roce 2012 a konečně v Praze, na jaře roku
2013. Hosté odjížděli vždy spokojení a s důvěrou v naše organizační schopnosti.
Domácí přípravný tým konference se postupně skládal, podle potřeby, až do vytvoření výborů;
organizačního a vědeckého. Do čela Vědeckého výboru se postavil Dr. Václav Beneš. Jádro týmu tvořilo
8 lidí, kteří se zejména v posledním půlroce věnovali přípravě konference velmi intenzivně. Kromě
doc. Býmy, doc. Seiferta a Dr. Beneše, to byl Dr. Otto Herber, který převzal odpovědnost za odborný program
Česko-slovenského dne a Dr. Jana Vojtíšková, která vzala za svůj sociální program konference. Dále tři mladí
praktici do 35 let (Dr. Norbert Král, Dr. Nela Šrámková a Dr. Zuzana Vaněčková), kteří zároveň připravovali
první globální prekonferenci mladých praktických lékařů.
Oslovili jsme nejvýznamnější představitele WONCA a organizátory předchozích konferencí k přijetí
členství v Mezinárodním poradním výboru, do čela kterého jsme vybrali profesora Igora Švába ze Slovinska.
Igor byl později naším aktivním poradcem v mnoha ohledech a také navštívil výroční konferenci SVL v roce
2010 Karlových Varech.
16
wonca 2013 prague
Velký důraz byl kladen na marketing akce. Kromě již zmíněných internetových aplikací se osvědčily
informace formou WONCA News, periodika elektronicky rozesílaného v posledních dvou letech před
konferencí. Později byl velmi úspěšný odlehčený webcast na stránkách konference, ve kterém kromě
úvodního slova prezidenta konference, vystoupili vtipně Zuzana Vaněčková a Norbert Král. O aktivitách SVL
k propagaci konference již bylo napsáno. Kampaň neprobíhala jen v zahraničí, ale také směrem k českým
a slovenským praktickým lékařům.
Kongresový poplatek byl stanoven od 780 dolarů (časný) do 960 dolarů (na místě). Účastníci s přímým
členstvím WONCA, mladí lékaři v přípravě a do 5 let od atestace měli zvýhodněné poplatky. Rozložení
účastníků podle kategorií znázorňuje graf č. 1. Pro české a slovenské lékaře byl poplatek snížen zhruba
na polovinu. Výbor SVL se snažil maximálně podpořit účast českých praktických lékařů; nabídl další
granty a zprostředkoval nadační podporu mladým lékařům. Účast českých lékařů podpořila společnost
Hartmann-Rico. Společnost Servier poskytla dalších deset bezplatných registrací. Mnozí studenti
pražských lékařských fakult využili volný vstup.
Organizační výbor vybral na základě kritérií publikovaných na webu 30 lékařů z ekonomicky méně
vyspělých zemí pro poskytnutí grantů ve výši 1 000 dolarů.
Sto účastníků se registrovalo již v roce 2012, ale nejvíce registrací (zhruba třetina) se uskutečnila až měsíc
před konferencí. Některé registrace byly později zrušeny, což vysvětluje fakt, že sumář registrací na grafu
č. 2 nekoresponduje s konečným počtem účastníků.
Registrační poplatky
Počet přihlášených účastníků v čase
 Delegate
 WONCA Direct Members
1 400
 Junior Doctors, Trainees
1197
1 200
 Students
1 000
 Faculty
890
800
 Free registration
570
600
 Others
393
400
200
Graf č. 1: Rozložení účastníků podle kategorií
575
103
108
0
Kalendářní Leden ‘13 Únor ‘13 Březen ‘13 Duben ‘13 Květen ‘13 Červen ‘13
rok ‘12
Graf č. 2: Jak se registrovali účastníci Konference WONCA
Práce organizačního a vědeckého výboru vycházely z harmonogramu (tabulka č. 1), který se až na výjimky
podařilo dodržet. V harmonogramu nejsou ovšem vyjmenovány všechny úkony, které patřily do agendy
společnosti Guarant, jako bylo např. zajištění ubytovacích služeb, příprava a realizace předkongresových
jednání, příprava a realizace vlastní akce v Kongresovém paláci, včetně zajištění audiovizuálních služeb,
cateringu, atd. V harmonogramu také nejsou aktivity k medializaci konference, příprava organizace tiskové
konference, apod.
Na základě návrhů workshopů, které byly odpovědí na výzvu pracovním skupinám a sítím WONCA,
a vyzvaných přednášek, bylo možné již koncem roku 2012 postavit kostru odborného programu. Vědecký
program byl vytvořen v rovnováze originálních (přijatých na základě abstrakt) a neoriginálních (vyzvaných)
prací, zejména workshopů pracovních skupin a sítí organizace WONCA a přednášek klíčových řečníků.
17
aktivita
odpovídá
termín
SVL
HOC, G
SC, HOC
SVL, HOC, G
HOC
SC
HOC, G
HOC
W, HOC, G
SVL, HOC, G
HOC, G
leden
3x ročně
březen
průběžně
2x ročně
červen
2x ročně
únor
březen
červen
prosinec
HOC, SC, G
HOC, G
G
HOC, SC
SC
SVL,HOC, SC
W, HOC, G
HOC, SC, G
HOC, G
SC
HOC, G
HOC, G
SC
HOC, SC
HOC, G
LOCL, G
SC, G
1 - 2x měsíčně
6x ročně
průběžně
2x ročně
březen
červen
červen
červenec
září
září
říjen
říjen
leden
listopad
prosinec
prosinec
prosinec
HOC, G
HOC, SC
SC
SC
SC, G
SC, G
G
SC, HOC, G
SC, HOC, G
SC, HOC, G
SC, HOC, G
HOC, G
SC, HOC, G
SC, HOC, G
SC, HOC, G
SC, G
SC, HOC, G
HOC, SC, G
HOC, SC, G
HOC, SC, G
CLS, W
SVL, G
měsíčně
1x týdně
leden - únor
únor
únor
únor
únor
únor
březen
březen
březen
březen
březen
březen
březen
duben
duben
květen
květen
květen
říjen
listopad
H a r mo n o g ra m p ř íp rav 2 0 1 1
Ustavení organizačního výboru konference a jeho zasedání
WONCA WEB News - elektronický časopis
Témata kongresu, tipy na klíčové řečníky
Komunikace s firmami a sponzory
Oslovení kandidátů Mezinárodního poradního výboru
Výběr a oslovení klíčových řečníků
Inzerce v hlavních zahraničních časopisech praktických lékařů
Prezentace na kongresu WONCA Asia Pacific, Jeju
Kontrolní setkání (WONCA + HOC + G)
WONCA Europe Krakow, stánek, prezentace, propagace
Finanční uzávěrka za rok 2011, aktualizace rozpočtu, harmonogramu
H a r mo n o g ra m p ř íp rav 2 0 1 2
Schůzky pro přípravu kongresu
WONCA WEB News - elektronický časopis
Aktualizace webu, spuštění facebooku a Twitteru
Inzerce v hlavních GP/FM časopisech
Vyzvání WONCA skupinám a sítím k návrhům workshopů
WONCA Europe Vídeň, stánek, prezentace, propagace
Kontrolní setkání (WONCA + HOC + G)
Otevření registrace a příjmu abstrakt
Uzavření zvaného programu (workshopů + klíčových přednášek)
Žádost o kredity Americké akademie rodinných lékařů AAFP
Prezentace na kongresu AAFP, Filadelfia
Setkání čestného výboru konference, Praha
Ustanovení vědeckého výboru WONCA 2013
Seznam hodnotitelů abstrakt, jejich oslovení
Finalizace kulturního programu
Finanční uzávěrka za rok 2012, aktualizace rozpočtu, harmonogramu
Uzavření příjmu abstrakt
H a r mo n o g ra m p ř íp rav 2 0 1 3
WONCA WEB News - elektronický časopis
Schůzky výborů WONCA
Hodnocení abstrakt
Superhodnocení abstrakt
Oznámení o přijetí abstrakt autorům
Vyzvání předsedajících sekcí
Uzávěrka pro časné registrace
Odborný program kongresu
Příprava kongresových materiálů
Finalizace požadavků na technické zabezpečení sálů a přípravy
Finalizace a lokace jednotlivých kongresových aktivit v rámci KCP
Finalizace kulturního programu, moderátoři
Přehled občerstvení během kongresu - kávové přestávky, obědy
Návrh informačního systému pro KCP
Doprava během akce
Žádost o evropskou akreditaci kongresu
Nutné úpravy programu
Příprava tiskovin na kongres: program, kapesní program, jmenovky, atd.
Příprava abstrakt v elektronické verzi
Finální program - grafika a tisk
Finální vyúčtování a vyrovnání ČLS JEP - WONCA
Finální vyúčtování a závěrečné hodnocení akce
HOC = Host organizing Committee = Organizační výbor konference
SC = Scientific Committee = Vědecký výbor konference
G = Guarant International
Tabulka č. 1: Harmonogram příprav konefernce WONCA v letech 2011 - 2013
18
wonca 2013 prague
Vědecký výbor nabídl globální, profesní i klinická témata, na které reagovali lékaři zasláním 1 790 abstrakt.
Mezi abstrakty dominovala profesní a akademická témata: Rodinné lékařství, Pregraduální vzdělávání,
Výzkum ve všeobecné praxi, z klinických: Kardiovaskulární choroby, Gastroenterologie, Geriatrie, Sexuálně
přenosné a urogenitální choroby, Duševní zdraví, Tradiční a alternativní medicína (graf č. 3). Zhruba polovina
prací byla zaslána z Evropy, třetina z Asie (graf č. 4). Tradičně nejvíce abstrakt zaslali Holanďané, Portugalci,
Španělé, ale také např. Turci, Brazilci, Korejci a Američané. Do následného hodnocení originálních abstrakt
bylo zapojeno 150 hodnotitelů z celého světa, z toho 40 českých a slovenských lékařů. Období únor - březen
pak bylo ve znamení hektické práce týmu superhodnotitelů, ve složení V. Beneš, B. Seifert, N. Šrámková
a N. Král, za podpory M. Srncové z Guarantu, kteří museli vybrat z více jak sedmnácti set ohodnocených
abstrakt práce, vhodné k orální prezentaci, a zařazovat je do příslušných tematických sekcí. Z abstrakt,
určených pro prezentaci na posterech, byla některá navržena k ocenění. Zhruba 7% abstrakt nebylo přijato
vůbec. Po prvním oznámení autorům o výsledku hodnocení bylo potřeba vyřizovat celou řadu komentářů,
připomínek, proseb a žádostí. Celé následující dva měsíce trvalo, než bylo možné sestavit finální program,
včetně předsedajících jednotlivých sekcí. Program byl k dispozici jak v tištěné podobě, tak v elektronické
verzi ke stažení do počítačů a do aplikace chytrých telefonů.
Stejně náročné období prožívalo registrační
oddělení konference. Přestože informace o vízových
povinnostech byla publikována roky dopředu, někteří
účastníci ze vzdálených a exotických destinací měli
problémy, nejčastěji způsobené pozdním vyřizováním
víza. Pak obvykle o svých problémech dávali vědět a to
mohlo vrhnout stín na jinak bezchybnou organizaci
konference. Jak úsilí Guarantu, tak i osobní intervence
členů organizačního výboru, pomohly v mnoha případech
vyřešit problém.
Abstrakta podle regionů
 Europe
 North America
 South America
 Asia
 Africa
 Australia and New Zealand
Graf č. 4: Počty abstrakt podle kontinentů
Bohumil Seifert
Počty a rozložení abstrakt podle námětů
160
140
120
100
80
60
40
Graf č. 3: Počet abstrakt podle tématických okruhů
19
Others
Traditional and Alternative
Occupational Health
Oncology and Palliative Care
Emergencies and Trauma
Skin and Soft Tissue Problems
Mental Health
Musculosceletal Problems
Travel and Tropical Medicine
Vaccination
Alergology and Imunology
Eye Problems
Infectious Diseases
Women´s Health
Maternal and Child Health
Genito-Urinary Problems
Digestive Problems
Diabetes and Metabolic Problems
Respiratory Problems
Cardiovascular Disease
Geriatrics
Prevention and Screening
Ethics And Law
Adolescent medicine
Integrated Care
Information and Technology
Rural Care
Cross-Cultural Medicine
Quality and Safety
Undergraduate Teaching
Research in General Practice
Education and Professional Development
Consultation Skills
Interdisciplinary Cooperation
Family Medicine
Practice Organization
Primary Care Financing
Gender Issues
Primary Care Policy
Food and Nutrition
Tobacco, Alcohol and Drugs
Public Health
Sexually Transmitted Dieseases
0
Hygiene / Epidemiology
20
Setkání na Zbiroze, 2012
stojící zleva N. Král, S. Býma, V. Beneš, P. Brejník, B. Seifert, S. Konštacký, P. Šubrt,
sedící I. Holmerová, J. Laňková, D. Ostergaard, A. Loh, J. Vojtíšková, G. Kubátová, R. Somolová.
Meeting at Zbiroh, 2012
Standing from left N. Kral, S. Byma, V. Benes, P. Brejnik, B. Seifert, S. Konstacky, P. Subrt,
sitting I. Holmerova, J. Lankova, D. Ostergaard, A. Loh, J. Vojtiskova, G. Kubatova, R. Somolova.
Předseda Vědeckého výboru V. Beneš s B. Seifertem při finalizaci odborného programu.
Chairman of the Scientific Committee V. Benes with B. Seifert by tunning
the Scientific programme.
Tvůrci vědeckého programu,
zleva M. Srncová, R. Somolová, B. Seifert, V. Beneš, N. Šrámková, N. Král.
Creators of the Scientific Programme,
from left M. Srncova, R. Somolova, B. Seifert, V. Benes, N. Sramkova, N. Kral.
20
wonca 2013 prague
7 | Konferenční výbory
Organizační výbor konference
Doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D., vědecký sekretář SVL ČLS JEP, předseda organizačního výboru
MUDr. Norbert Král, člen výboru Mladých praktiků, místopředseda organizačního výboru
MUDr. Jana Vojtíšková, garant sociálního programu konference
Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., předseda SVL ČLS JEP
MUDr. Otto Herber, místopředseda SVL ČLS JEP, garant Česko-slovenského dne
MUDr. Václav Šmatlák, předseda SPL ČR
MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH, ředitelka české kanceláře WHO, koordinátor návštěvy M. Chan
MUDr. Igor Karen, místopředseda SVL ČLS JEP
Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., prezidentka České společnosti pro geriatrii a gerontologii
MUDr. Petr Šubrt, člen výboru SPL ČR
MUDr. Kamil Běrský, člen výboru SPL ČR
MUDr. Iveta Vaverková, MPH, předseda Odborné společnosti slovenských praktických lékařů, garant Česko-slovenského dne
MUDr. Zuzana Vaněčková, organizátor prekonference mladých praktiků, garant Běhu napříč generacemi
MUDr. Beáta Bláhová, členka výboru Odborné společnosti slovenských praktických lékařů
Vědecký výbor konference
MUDr. Václav Beneš, předseda Vědeckého výboru
MUDr. Nela Šrámková, členka výboru Mladých praktiků, místopředseda Vědeckého výboru
MUDr. Jáchym Bednář, zástupce v Evropské akademii učitelů praktického lékařství EURACT
MUDr. Stanislav Konštacký, CSc., člen výboru SVL ČLS JEP
MUDr. Rudolf Červený, Ph.D., člen výboru SVL ČLS JEP, zástupce v Evropské společnosti
pro kardiologii v primární péči
MUDr. Jaroslava Laňková, místopředseda SVL ČLS JEP
MUDr. Josef Štolfa, člen výboru SVL ČLS JEP
MUDr. Gabriela Kubátová, členka výboru Odborné společnosti dětských praktických lékařů
MUDr. Jana Bendová, členka výboru Odborné společnosti slovenských praktických lékařů
Čestný výbor konference
Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, Dr.Sc., předseda ČLS JEP, předseda Čestného výboru
Doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., ministr zdravotnictví ČR
Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., primátor hl. města Prahy
Prof. RNDr. Václav Hampl, Dr.Sc., rektor Univerzity Karlovy
Prof. MUDr. Jan Škrha, Dr.Sc., prorektor Univerzity Karlovy
Prof. MUDr. Eva Syková, Dr.Sc., ředitelka Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR
Ing. Zdeněk Hrubý, CSc.
21
Mezinárodní poradní výbor konference
Prof. Igor Šváb, Slovinsko, předseda Mezinárodního poradního výboru Prof. Richard Roberts, USA, prezident WONCA 2010 - 2013 Prof. Michael Kidd, Austrálie, současný prezident WONCA Dr. Garth Manning, Velká Británie, výkonný tajemník WONCA od roku 2012
Dr. Alfred Loh, Singapur, výkonný tajemník WONCA do roku 2012 Prof. Chris van Weel, Holandsko, prezident WONCA 2007 - 2010 Dr. Iona Heath, Velká Británie, členka výboru Královské společnosti praktických lékařů (RCGP)
Dr. Francine Lemire, Kanada, výkonný tajemník Kanadské společnosti praktických lékařů (CFPC)
Dr. Harris Lygidakis, Itálie, prezident organizace Mladých evropských praktiků, Vasco de Gama
Dr. Sylvester Osinowo, Nigérie, prezident WONCA Region Africa Prof. Donald Li, Hongkong, prezident WONCA Region Pacific Asia Dr. Anthony Mathie, Velká Británie, prezident WONCA Region Europe Prof. Liliana Arias-Castillo, Columbia, prezident WONCA Region Iberoamericana Dr. Dan Ostergaard, USA, prezident WONCA North America Dr. Nabil Kurashi, Saudská Arábie, prezident WONCA East Meditarrenean Dr. Preethi Wijegoonewardene, Sri Lanka, prezident WONCA Region South Asia Dr. Ian Couper, Jižní Afrika, pracovní skupina pro rurální praxe Dr. Gustavo Gusso, Brazílie, prezident světové konference WONCA 2016, Rio de Janeiro Dr. Manfred Maier, Rakousko, prezident evropské konference WONCA 2012, Vídeň
Dr. Adam Windak, Polsko, prezident evropské konference WONCA 2011, Varšava
Dr. Javier Dominguez del Olmo, Mexiko, prezident konference WONCA 2010, Kankún Dr. José-Miguel Bueno-Ortiz, Španělsko, organizátor evropské konference WONCA 2010, Malaga
Dr. Bruno Kissling, Švýcarsko, prezident evropské konference WONCA 2009, Basilej
Dr. Mariana Samuelson, Francie, organizátor evropské konference WONCA 2007, Paříž
Dr. Pavol Štec, člen výboru Odborné společnosti slovenských praktických lékařů 22
wonca 2013 prague
8 | Praha v ohrožení, editorial, Practicus, červen 2013
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
ještě včera jsem měl v hlavě editorial ke světové konferenci WONCA vybízející k nadhledu, k odklonění
od problémů každodenní praxe, a k účasti na svátku českého praktického lékařství, kterým světová
konference WONCA v Praze bezesporu je.
Místo psaní jsem ale musel spěchat do karlínské ordinace, abych ji zabezpečil před povodní. A to ještě
rád, protože před jedenácti lety jsem tuhle šanci nedostal. Cestou do Karlína jsem místo krásného, hrdého
a pokojného města, na které se těší tisíce kolegů z celého světa, viděl město zamračené, zoufalé a nervózní
před hrozící katastrofou. Pro někoho, kdo se již několik měsíců dívá na Prahu očima budoucích delegátů
kongresu, to byl otřesný zážitek. Před měsícem mně vadilo, když fasádu Národního divadla směrem k Žofínu
zakrylo plátno. Teď už jde o Žofín celý…. K čemu bezplatná MHD, kterou jsme pro účastníky kongresu získali,
když je metro mimo provoz? Nezbývá než s pokorou doufat, že škody budou co nejmenší a konferenci
neovlivní.
Jak vidíte, k nadhledu musím nakonec přesvědčovat sám sebe. Je to obtížné, protože je to celé hodně
osobní. Je to o příběhu mém i o příběhu celé jedné generace. Všeobecné lékařství bylo pro mne, stejně jako
pro většinu z mých vrstevníků, náhradní profesní volbou. Pamatuji si na den, kdy jsem opouštěl nemocnici
vstříc nepříliš medicínsky atraktivní kariéře obvodního lékaře. Zdálo se mně, že opravdová medicína
končí. Ale neskončila. Od prvního dne v ordinaci jsem pak nikdy své volby nelitoval. Zprvu proto, že mne
práce a příběhy pacientů zcela pohltily a nebyl čas o tom přemýšlet, a později proto, že mně praktické
lékařství prostě bavilo. A to přesto, že vedle jiných paradoxů té doby, jsme měli minimální kompetence
a přitom pořád plné čekárny. Lidé nás potřebovali, stejně jako dnes. Zvládli jsme klinickou práci v ordinaci,
a později, jako provozovatelé soukromých zařízení, i její management. Se svobodou podnikání přišla
i svoboda myšlení, poznání a nutkání dělat něco navíc; pro sebe, pro odbornost i pro společnost. Zakládali
jsme Sdružení a měnili historii Společnosti všeobecného lékařství. Stali jsme se školiteli, někteří učiteli,
získali první mezinárodní zkušenosti a kontakty. Pořádání světové konference je vyvrcholením našich snah
a důkazem toho, že i naše poznamenaná generace se dokázala prosadit. Obstáli jsme ve světovém měřítku
a mladým kolegům jsme otevřeli dveře do světa.
Držme si palce, ať nám to vyjde.
Bohumil Seifert
Předseda organizačního výboru
Světové konference WONCA 2013
Praha v ohrožení, dva týdny před konferencí.
Prague in danger, two weeks before the conference.
23
9 | Co jsem se naučil. Prezident WONCA Richard Roberts
před konferencí WONCA
Cestou domů z konferencí se vždy sám sebe ptám, „co jsem se naučil”? Často jsem spokojený, když si
přivezu tři nové myšlenky nebo nápady. Moje očekávání na Světové konferenci WONCA jsou však zcela
odlišná. Doufám, že se naučím víc než poslední vědecké poznatky, nejlepší dovednosti nebo nejnovější
medicínské trendy.
Na světové konferenci chci sdílet příběhy s ostatními lékaři z celého světa. Nemohu se dočkat, až si
poslechnu, jak obdobné problémy řeší ostatní kolegové ve zcela odlišných podmínkách. Často obdivuji
jejich vynalézavost a praktičnost, s jakou nachází chytrá řešení mnohdy zdánlivě neřešitelných problémů.
Moje tři roky v roli prezidenta WONCA plynuly jako nepřetržitá světová konference. Procestoval jsem
více než 50 zemí, potkal jsem se s prezidenty, premiéry, ministry zdravotnictví. Ještě důležitější byly stovky
návštěv, které jsem v těchto zemích absolvoval. Měl jsem možnost sledovat praktické lékaře s jejich
pacienty v různých systémech a různém prostředí.
Během svých cest jsem se něco naučil. Rodinní lékaři dělají svou práci s vášní. Starají se pečlivě o svoje
pacienty. Jsou v kontaktu se všemi částmi společnosti tak, jak málokdo může být.
Byl jsem také svědkem znepokojujících skutečností. Mnoho lékařů pracuje v nežádoucích podmínkách
s omezenými možnostmi a příliš malým respektem. Bouří se, když jsou zahlceni příliš mnoha pacienty nebo
administrativními úkoly - a zdraví populace trpí. Aby mohli přežít, někteří omezí výkon praxe na vybrané
problémy, věkové skupiny a ordinační hodiny.
Jako rodinní lékaři, si musíme uvědomit, že našimi dvěma klíčovými cíli jsou kontinuita péče
a komplexnost služeb. Pokud se zde naučíme, jak dosáhnout těchto cílů v rychle se měnícím světě, bude
to ta nejlepší konference. Co se naučíte v Praze Vy?
What did I learn?
On my journey home following a conference I ask myself, „What did I learn?” Most times, I am content
if I take away 3 new ideas or insights. My expectations at a WONCA World Conference, however, are
altogether different. I expect to learn more than the latest science, best practices, or emerging trends.
At a World Conference, I want to share stories with other family doctors from across the globe. I am
eager to hear colleagues describe similar challenges even though they are in very different circumstances.
I marvel at their ingenuity and practicality as they reveal clever solutions to seemingly insoluble problems.
My 3 years as WONCA President were like a continuous World Conference. On visits to more than 50
countries, I met with Presidents, Prime Ministers, and Health Ministers. Even more compelling were the
hundreds of consultations I observed in those countries. I was able to watch family doctors with their
patients in different settings and systems.
I learned a few things in my travels. Family doctors are passionate about what they do. They care deeply
for the patients and communities they serve. They are trusted and connected to all segments of society,
as few others are.
There were worrisome observations as well. Many family doctors work in adverse situations with few
resources and too little respect. They burn out when overwhelmed by too many patients or when reduced
to clerical tasks - and the health of the population suffers. To survive, some limit their practices to select
problems in certain ages during restricted hours.
As family doctors, we must remember that our two key aims and
assets are continuity of care and comprehensiveness of services.
Learning how to achieve these ends in a fast changing world will make
for the best conference ever. What will you learn in Prague?
Richard G. Roberts, MD, JD, FAAFP, FCLM,
FRACGP (Hon), FRCGP (Hon)
President of WONCA World 2010 - 2013.
From WONCA News issue 1.
24
wonca 2013 prague
10|Slavnostní zahájení konference
Ještě než to začalo….
Náš velký den je tady….několikaleté přípravy se závěrečným půlročním finišem jsou u konce. Den zahájení
konference, naplánovaný na minuty, má ale ještě mít svá překvapení. Generální ředitelka WHO, Dr. Margaret
Chan sice přijíždí v doprovodu prezidenta ČLS JEP, pana profesora Blahoše, ráno 25.6. do hotelu Corinthia,
ale ve stavu rozvíjejícího se virového onemocnění. Místo návštěvy ministerstva má jedinou myšlenku, a to jít
si lehnout. Odmítá nabídku vyšetření od českého praktika, protože v hotelu bydlí její přítel z Hongkongu,
člen exekutivy WONCA a lékař, prof. Li.
Zároveň probíhá jednání v parlamentu, které ukončuje činnost stávající vlády, včetně ministra zdravotnictví,
doc. Hegera. Bez ohledu na výsledek doc. Heger dostává slibu, do konferenčního centra přijíždí přímo
z parlamentu, aby se zúčastnil po boku prezidenta WONCA prof. Robertse a zástupce WHO, Dr. Montenegra,
tiskové konference.
Přecházím lávku nad dálnicí spojující Nusle, kde sídlí naše ordinace, s Kongresovým centrem a srdce mně
buší jako o závod. Přes všechny peripetie …pražská povodeň 2013, nečekaně odvolaný primátor hlavního
města, který převzal nad konferencí záštitu, odvolaná vláda, nemocí oslabená hvězda kongresu…..
Přesto za chvíli slavnostně zahájíme u nás v Praze světové setkání praktických lékařů!
Zahájení tiskové konference, za stolem zleva tlumočnice,
Dr. Montenegro (WHO), doc. L. Heger, R. Roberts (WONCA) a B. Seifert.
Press conference opening, at the table from the left translator,
Dr. Montenegro (WHO), Assoc. Prof. L. Heger, R. Roberts (WONCA)
and B. Seifert.
Doc. L. Heger a prezident WONCA R. Roberts.
Assoc. Prof. L. Heger and R. Roberts - WONCA President.
Zájem médií v den zahájení konference byl značný.
Media interest at the opening day of the conference was significant.
25
Jsme napjatí, ale naše obavy berou za své, když vidíme, jak se rychle plní velký kongresový sál. Mozaika
tváří všech barev, někdy „pozoruhodné národní kroje”. Lékaři ze 106 zemí světa se v úctyhodném počtu
(3 628 registrovaných) scházejí ke slavnostnímu zahájení světové konference v Praze.
Role moderátora večera se ujal vždy elegantní a pohotový Ondřej Havelka. I dnes potvrdil svoji skvělou
pověst showmana a brilantní angličtinou přivítal všechny přítomné v České republice. Vzápětí představil
neobvyklé hudební těleso - The TAP TAP. Toto hudební uskupení je složeno z tělesně postižených studentů
Jedličkova ústavu v Praze. Dlouho jsme o jejich pozvání diskutovali, ale byla to správná volba. Handikepovaní
hudebníci dokázali všechny v sále nadchnout a zvednout ze sedadel svojí neuvěřitelnou energií a vitalitou.
Následují řečníci a zdravice. Docent Seifert, prezident konference a hybná páka všech příprav, uvítal
srdečně praktické lékaře ze všech kontinentů a podal základní informace o konferenci. Na podium pozval
docenta Býmu, předsedu SVL ČLS JEP, který všechny v sále uvítal jménem SVL. Docenta Býmu vystřídal
na podiu „právě asi 2 hodiny odvolaný” ministr zdravotnictví docent Leoš Heger, který pronesl svůj nejlepší
projev směrem k primární péči, fundovaný, vstřícný a emotivní. Ocenil práci praktických lékařů a osobně
projevil lítost, že již nebude mít šanci české praktické lékařství podporovat. Doc. Heger nakonec s námi
vytrval i po skončení slavnostního zahájení a s paní ředitelkou WHO, zázračně vzchopenou, absolvoval
i slavnostní večeři, pořádanou Ministerstvem zdravotnictví ČR.
Konferenci oficiálně zahájil profesor Richard Roberts, prezident světové organizace WONCA. Ve svém
vystoupení hovořil o lékařích z různých částí světa a podobnostech, které si uvědomil.
B. Seifert: Konečně je to tady!
B. Seifert: Finally it is here!
26
wonca 2013 prague
Prezident R. Roberts zahajuje konferenci.
The president R. Roberts opens the conference.
L. Heger vítá praktické lékaře z celého světa.
L. Heger welcomes practicioners from around the World.
S. Býma a jeho uvítací projev.
S. Byma and his welcome speech.
Citace (redakčně kráceno):
„Je mi velkou ctí Vás všechny uvítat na světovém setkání Wonca. Chci Vás seznámit s více než 400 000
rodinnými lékaři ve 131 zemích a oblastech, které dohromady tvoří to, čemu říkáme Wonca. Scházíme
se každé tři roky, abychom se společně učili, dělili se o vědomosti a vzájemně se inspirovali. Rád bych se
s Vámi podělil o to, co jsem se dozvěděl a co inspirovalo mne.
Doktorka Maria Bellen Ramiréz, zvaná Bel, pochází z Paraguaye a pracuje pro Lékaře bez hranic. Potkal
jsem ji v Súdánu. Bel také pracovala v Jemenu. To nebyla snadná služba.
Doktor Abundan Kubernof ordinuje v zapadlé vísce v západním Tádžikistánu. Je to jediný lékař v okruhu
mnoha kilometrů. Do jeho vesnice musíte jít pěšky, protože silnice je v hrozném stavu. Naprostá většina
mužů z jeho vesnice, kteří jsou v produktivním věku, tráví 11 měsíců v Moskvě a snaží se najít práci
ve stavebnictví. Důvěřují mu, že se postará o jejich ženy a děti a že pomůže na svět jejich dalším dětem.
27
Vydělává měsíčně 25 dolarů a když někteří jeho pacienti nemají na zaplacení léků, sáhne do vlastní
kapsy a zaplatí za ně. V jeho ordinaci jsem viděl poprvé v životě pacienta s aktivní poliomyelitidou. A toto
dítě, které mělo zasažené a paralyzované končetiny, se právě vrátilo s matkou a tetou z Dušanbe - hlavního
města, kam ho vzali na prohlídku k dětskému neurologovi. Neurolog předepsal čtyři léky, z nichž ani jeden
neměl ty správné účinky a ani jeden z nich si navíc nemohla rodina dovolit. Doktor K. té ženě řekl, že více
proteinů ve stravě a cvičení, která ji naučil, je to jediné, co může zabrat. A výsledky byly skutečně vidět.
Bylo to jako pozorovat při práci umělce. Doktor K. dobře zná své pacienty a svou komunitu. Má na starosti
i dvě odlehlé vísky, které musí jednou týdně navštěvovat a které jsou vzdálené 6 až 8 km, které musí ujít
po svých.
Vypravíme se ještě trochu dál na východ. V Pekingu stojí Nemocnice kyčelního kloubu. Doufám,
že v operacích kyčlí jsou opravdu dobří. Předpokládám, že ano. Ale lidé potřebují víc, než specialisty
na hlavici kyčelního kloubu. Potřebují někoho, kdo se o ně postará doma, když je postihne mrtvice a chtějí
svá poslední léta prožít s partnerem. A doktorka Li-Džing se sestrou Ding, pro to dělá maximum. Starší
dvojici lidí navštěvuje pravidelně každý týden a díky tomu mohou oba zůstat doma.
Překročíme Pacifik a podíváme se do Severní Ameriky. Navštívil jsem několik stovek lékařů v jejich
ordinacích i při konzultacích s pacienty a velice na mne zapůsobilo, že jejich společným jmenovatelem
je vztah k lidem, kterým slouží. Nezáleží na tom, jestli jste v Severní nebo Jižní Americe. Právě osobními vztahy
budujeme důvěru a spojujeme komunitu. A ona důvěra představuje skutečnou hodnotu zdravotnických
služeb, které my a naše zdravotnické týmy poskytujeme.
Vraťme se zpátky do Afriky. Na obrázku vidíme Bel, jakou má radost po té, co pomohla úspěšně přivést
na svět dvě předčasně narozená dvojčata.
Možná si pomyslíte, že tito lidé a jejich příběhy jsou zcela jedinečné a neobyčejné. Možná opravdu
jsou. Když někdo říká „Co bych já samotný mohl dokázat, jediný člověk nic nezmění”, tak mu připomenu,
co řekla antropoložka Margaret Meadová, když se jí zeptali, jak by mohla malá skupina lidí změnit svět.
Odpověděla, že to je jediný způsob, jak může k nějaké změně dojít. Jeden pacient, kterému pomůžete
Vy, pomůže celé rodině a zahájí změny ve své komunitě. Nakonec se změní i svět. Vystoupení prezidenta
Robertse celé auditorium nadchlo. Všichni jsme si totiž uvědomili, co nás v naší profesi, ať působíme
kdekoliv na světě, spojuje.
V závěru svého vystoupení profesor Roberts uvedl Margaret Chan, ředitelku WHO. Její projev
přibližujeme v další kapitole.
Na závěr uvítací ceremonie se objevil Ondřej Havelka už v nové roli sólisty skvělých Melody Makers.
Skupina nezůstala nic dlužna své pověsti jedné z nejlepších swingujících kapel. Zpívali, tančili jak o život,
takže závěrečný aplaus dlouho nebral konce. To už se v předsálí a chodbách kongresového centra rozbíhal
bohatý raut, kde účastníci s potěšením ochutnávali proslulé české pivo, lahodná moravská vína a spoustu
dobrot z české kuchyně. V chodbách kongresového centra bylo slyšet mnoho světových jazyků. Atmosféru
podbarvovaly známé melodie, včetně operních arií, v podání Virtuosi di Praga pod vedením Oldřicha Vlčka.
Jídlo, pití, hudba, staří známí a noví přátelé, vzrušené diskuze; nebylo divu, že se nikomu nechtělo odejít.
Poprvé a naposled na kongresu musela zasahovat ochranka, aby vyprázdnila prostory. Dlouho očekávaná
WONCA 2013 byla úspěšně zahájena. První z pěti dnů konference vyšel na jedničku.
Jana Vojtíšková
28
wonca 2013 prague
Moderátor slavnostního zahájení Ondřej Havelka.
Moderator of the opening ceremony Ondrej Havelka.
Ondřej Havelka jeho Melody Makers.
Ondrej Havelka and his Melody Makers.
Orchestr The TAP TAP.
The TAP TAP Orchestra.
29
R. Červený s kravatou organizátorů obklopen kolegy z Nigérie.
R. Cerveny with organizer´s tie surrounded by colleagues from Nigeria.
Plná kongresová hala při rautu.
Full congress hall during welcome cocktail.
Podle průvodce: v Praze s pivem v ruce.
According to the guide: with a beer in Prague.
Virtuos Vlček a Virtuosi di Praga pro účastníky konference.
Virtuoso Vlcek and Virtuosi di Praga for the conference participants.
30
wonca 2013 prague
11|Odborný program konference
Odborný program konference byl každý den zahajován plenárními přednáškami vyzvaných řečníků.
Celkem vystoupilo 7 klíčových řečníků; 2 ze Spojených Států, 1 z Austrálie, 1 z Hongkongu a tři Evropané,
z nich jeden Čech. Z pohledu genderové vyváženosti se jednalo o 4 muže a 3 ženy. Výtahy z plenárních
přednášek jsou námětem další kapitoly.
Následovaly workshopy a přednáškové sekce v 17 paralelních programech. V 95 workshopech
se představily pracovní skupiny: WONCA Working Party (WP) on Rural Practice, WONCA International
Classification Committee, WONCA WP on Environment, WONCA WP on Education, WONCA WP on Women
and FM, European GP Research Network, European Society for Primary Care Gastroenterology, WONCA
WP on Research, GP Infectious Disease Network, European Network for Prevention and Health Promotion
in GP and FM, European Academy of Teachers in GP, a další.
V 70 přednáškových blocích, řízených vždy dvěma předsedajícími, zaznělo 341 prezentací. Představili
se i čeští přednášející; kromě profesora Škrhy v plenárním vystoupení, vystoupili ještě Bohumil Seifert,
Norbert Král (oba na téma screening kolorektálního karcinomu), Rudolf Červený (metabolický syndrom),
Pavel Vychytil (kvalita péče), Libuše Čeledová (posudkové lékařství). Eva Skoupá a Michal Vráblík byli
hlavními řečníky satelitního sympozia firmy Actavis. Satelitní sympozia upořádali hlavní partneři konference,
společnost Actavis (The Future of global health-care delivery and management), GlaxoSmithKline (Pertussis
in adults) a Lundbeck (Alcohol-dependence from disease to treatment). Prostor byl i pro klinická témata
s pediatrickou a geriatrickou tématikou. Vzhledem k tomu, že se jednalo o konferenci světovou, kromě
problematiky klinické a oborové, byla projednávána i témata globální, sužující zejména rozvojové země,
jako např. zabezpečení hygieny, dostatku pitné vody, prevence šíření infekcí, zejména sexuálně přenosných
chorob. Mezi přednášejícími byla i řada lékařů z praxí z celého světa, kteří přednesli své kasuistiky, zprávy
o lokálních projektech a jedinečné zkušenosti. Příznačný byl vždy velký zájem o diskuzi a uplatnění
národních nebo regionálních perspektiv v přístupu k danému problému. Tradičně se představila řada
mladých výzkumníků, zejména z Holandska, Velké Británie a Skandinávie, ale také z asijských zemí, obvykle
lékařů v PhD programech na téma primární péče. Na řízení sekcí a plenárních zasedání se podílelo 138
předsedajících, včetně 15 českých a slovenských kolegů.
Přehled programu
Tuesday, June 25
Wednesday, June 26
Thursday, June 27
Friday, June 28
Saturday, June 29
7:00 Vyšehrad
Run through
Generations
7:00
8:30 - 9:15
Plenary Lecture 1
Plenary Lecture 3
Plenary Lecture 4
Plenary Lecture 5
9:15 - 10:00
Plenary Lecture 2
9:30 - 10:00
Wonca 2013
Academy Ceremony
9:30 - 10:00
Wonca 2016
Promotion
Plenary Lecture 6
10:30 - 12:00
Parallel Session
Workshops
Parallel Session
Workshops
Parallel Session
Workshops
12:15 - 13:45
Actavis Satellite
Symposium
GlaxoSmithKline
Satellite Symposium
Lundbeck
Satellite Symposium
14:00 - 15:00
Parallel Session
Workshops
Parallel Session
Workshops
Parallel Session
Workshops
Parallel Session
Workshops
Parallel Session
Workshops
8:30 - 10:00
10:00 - 10:30
Coffee Break / Posters / Exhibition
15:00 - 15:30
Coffee Break / Posters / Exhibition
15:30 - 17:00
Parallel Session
Workshops
17:15 - 18:45
Evening Social
Events
17:00 - 19:00
Opening Ceremony
19:00 - 21:00
Welcome Cocktail
19:30 - 23:00
Czech Evening
Žofín Palace
31
Parallel Session
Workshops
12:15 - 12:45
Closing Ceremony
Workshop ve stylu WONCA.
WONCA style workshop.
Diskuze ve workshopech.
Discussion at the workshop.
Po celou dobu kongresu byl o přednášky zájem. Najdete se?
Big interest in lectures throughout the conference. Can you find yourself?
Průvodce screeningem kolorektálního karcinomu pro praktické lékaře.
Colorectal cancer screening - Guide for European General Practitioners.
32
wonca 2013 prague
Panely s náměty, ke kterým mohli účastníci přidávat komentáře a vyjadřovat své pocity.
Panels with statements and comments or feelings expressed by WONCA participants.
33
12|Plenární přednášky
Margaret Chan: Rodinní lékaři v éře nerovnosti: dříve neopěvovaní hrdinové dnes vycházející hvězdy
Dr. Margaret Chan získala svůj lékařský titul na Univerzitě
v západním Ontáriu, v Kanadě.
V roce 1978 začala pracovat na ministerstvu zdravotnictví, a zde
se začala věnovat veřejnému zdravotnictví.
V roce 2003 se stala ředitelkou Odboru ochrany lidského prostředí
Světové zdravotnické organizace (WHO) v Ženevě.
V listopadu 2006 byla zvolena generální ředitelkou WHO.
V květnu 2012 byla zvolena do této funkce i pro druhé volební období.
Rozdíly v příjmech, pracovních příležitostech, zdravotních výstupech a střední délce života na světě
jsou větší, než kdykoliv předtím. Předpovědi, že globalizace se stane „přílivem, který zvedne všechny čluny”,
se nepotvrdila. Naopak, nerovnost se zvětšuje. Svět, který není v rovnováze v otázkách zdraví, není ani
stabilní ani bezpečný. Zdravotnictví zdaleka není jen o pilulkách a porodech. Správně řízené a financované,
rovnoprávné a efektivní zdravotnictví přispívá k sociálnímu smíru a stabilitě.
Zdraví ovlivňují v současném světě obecné jevy, jako je stárnutí obyvatelstva, rychlá urbanizace
a globalizace nezdravého životního stylu. Tyto změny mají významné důsledky pro organizaci, financování
a poskytování zdravotní péče. Medicína je oblastí, ve které jsou nové produkty téměř vždy nákladnější,
komplikovanější, jejich použití je složitější a pravděpodobnost selhání větší. I v zemích, které si mohou
dovolit nejpokročilejší inovace, se zdravotní péče blíží k limitu, k bodu zvratu, kdy se stanou rostoucí
náklady neudržitelné. Tyto trendy jsou univerzální a představují pro poskytování zdravotních služeb
po celém světě globální výzvu. Na jedné straně prudce rostou náklady a omezují se rozpočty, na druhé
straně roste očekávání veřejnosti ohledně zdravotní péče. Se stárnutím populace a nárůstem chronických
onemocnění se kyvadlo nezvratně pohybuje ve směru integrované, komplexní a na pacienty zaměřené
primární péče. Pouze zdravotní systémy s personálně zabezpečenou a silnou primární péčí budou schopny
poskytovat kvalitní a zaplatitelné zdravotní služby.
Modely založené na specializované péči nejsou ideálním přístupem ke zvládání problémů stárnoucích
populací. Rodinní/praktičtí lékaři mají optimální postavení v systému, které jim umožňuje pěstovat
dlouhodobé vztahy s pacienty, pomáhat lidem stárnout ve zdraví, zůstat v domácím prostředí co nejdéle,
zůstat společensky angažovaní a v případě potřeby najít optimální variantu specializované péče. Zdravotní
systém, jehož páteří je primární péče a jehož základnou jsou rodinní/praktičtí lékaři, přináší nejlepší
výsledky zdravotní péče s těmi nejnižšími náklady a maximální spokojeností uživatelů.
Primární péče je naší největší nadějí pro budoucnost a rodinní/všeobecní praktičtí lékaři jsou
vycházejícími hvězdami budoucnosti. Z popela vysoce specializované, lidskosti zbavené a komercializované
zdravotní péče, povstane rodinné/všeobecné praktické lékařství jako fénix, který vzlétne, vydávaje světlo
s příslibem duhy. V tom spočívá starobylá historická dohoda mezi lékaři a pacienty, a právě tam se musí
vrátit zdravotnické a lékařské povolání. Všechny Vás podporuji v tom, abyste i nadále kultivovali lidskou
stránku medicíny.
34
wonca 2013 prague
Amanda Howe: Zdraví lékařů a pohoda
První žena, která byla v roce 2009 zvolena generální sekretářkou
Královské společnosti praktických lékařů (RCGP) ve Velké Británii.
Jako praktická lékařka pracuje v Bowthorpe Medical Centre v Norwich
a od roku 2001 je profesorkou na University of East Anglia. Na konferenci
WONCA 2013 Prague byla zvolena prezidentkou na období 2015 - 2017.
A co ji charakterizuje?
,,Již jako studentka jsem chtěla být praktickou lékařkou, ale už tehdy
jsem měla na obor jiný názor na rozdíl od svých pedagogů.”
Nebo: ,,Jsem překvapená, jaký vliv má praktický lékař na své pacienty,
a jak může jeho role znovu pomoci najít smysl jejich života
a překonat tak fyzické či mentální obtíže.”
Amanda Howe se ve své přednášce obrací k lékařům a žádá je, aby projednou opustili v myšlenkách
pacienty a soustředili se na své zdraví, jak fyzické, tak duševní. Zdraví lékařů a pohoda je oblast, o které se
příliš často nemluví, a je podle profesorky Howe nutné ji rozvíjet. Pokud se dobře necítí lékař, nemohou
se dobře cítit ani jeho pacienti. Praktický lékař je lékařem první linie a je tak často i terčem při neúspěchu
celého zdravotního systému.
Z pohledu společnosti je lékař vzdělaný, má postavení, dobrý plat. Může se tedy stát, aby se bál jít
do práce, aby měl strach ze svých rozhodnutí či zodpovědnosti? Ano, mám nárok na starosti, jakéhokoliv
charakteru, stejně jako ostatní lidé. Dle dostupných studií a statistik je u lékařů častý syndrom vyhoření,
spánková deprivace, výšší sklon k sebevraždám nebo závislost na návykových látkách. Zatímco ženy se
uchylují spíše do sebe, mají sklon k depresím, muži se spíše externalizují, mají nižší výkonnost či tendenci
k alkoholismu. Mladí lékaři si například uvědomují, že nemohou i přes své počáteční nadšení změnit
systém, rizika vyhoření jsou u nich vysoká. Obecně je i ve větším riziku ta osoba, která je k sobě více
kritická, introvertní nebo má v anamnéze psychické obtíže. Jak takového kolegu indentifikujeme? Chybí mu
nadhled, sebejistota nebo je stigmatizovaný mezi pacienty a lékaři.
„Dost pesimismu”, říká Amanda Howe, „pojďme s tím vším něco udělat, pojďme v sobě najít sílu
a obranné mechanismy, abychom rizika minimalizovali a byli jsme prostě v pohodě! Změňme nepohodu
ve smysluplnost! Zachovejme si schopnost úspěchu, radosti, rozvoje napříč negativním vlivům a nepříznivým
skutečnostem. Jen tak můžeme být odolní. Buďme koordinovaní, sebejistí, vyrovnaní, asertivní, vytrvalí,
se sebekontrolou. Učme se z chyb a ze zkušeností. Dodržujme hranici mezi prací a odpočinkem. Najděme
si vzory, učitele, svěřme se kolegům! Vždyť i světová konference WONCA je právě nyní tou cestou, jak být
odolnější.”
Svou řeč, přerušovanou často potleskem, uzavírá osmi principy:
1) Váš domov je vaše svatyně
2) Přátelství
3) Kontrolujte stres, ne lidi
4) Pracujte na tom, co je špatně
5) Buďte asertivní
6) Základ je prevence
7) Nuťte zdravotní organizace k systémovým opatřením
8) Vytvořte svůj odkaz
Kolegové nezapomeňte, že i ve vašem okolí může být praktický lékař, který potřebuje pomoc, buďte
pozorní. A nikdy nevíte, kdy to budete právě Vy, kdo bude potřebovat pomoc.
35
Jan Škrha: Diabetes mellitus - globální pandemie
Profesor Škrha patří k předním českým i světovým odborníkům
v oblasti diabetologie.
Pracuje na Ústavu endokrinologie a metabolismu
na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Je členem řady odborných společností, autorem více než 250 odborných
publikací a držitelem několika cen v oblasti diabetologie.
Profesor Škrha je prorektorem Univerzity Karlovy a viceprezidentem
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.
V současné době se stal diabetes pandemií, globálním problémem 21. století. Pokud chceme najít řešení,
je třeba soustředit se na oblasti diagnózy, léčby a především prevence. Nelze opomíjet ani genetické faktory
diabetu, sčítající se s dalšími riziky jako hypertenze, dyslipidemie, obezita, hypertriglyceridémie. Diabetes
není pouhým zvýšením glykémie, ale je příčinou poškození cévní stěny (makroangiopatie, atheroskleróza).
Studie ukazují, že se zvyšující se hladinou glykémie progreduje mikroangiopatie. Na druhou stranu léčba
diabetu představuje riziko hypoglykémie.
Diagnóza diabetu je v České republice dána glykémií nalačno, náhodnou glykémií nebo glukózovým
tolerančním testem. V zahraniční (USA), ale i například glykovaným hemoglobinem. Metody jsou jasné,
ale obecně největším problémem je pozdní diagnóza diabetu. Diabetes se rozvíjí sedm let před manifestací
(Glucose memory), úkolem je tedy zachytit diabetes včas.
Léčbu diabetu dělíme do čtyř pilířů: 1) fyzická aktivita, 2) dietní návyky, 3) psychika a za 4) léky. Léčba
je obtížná bez komplexního přístupu k diabetu, spolupráce lékařů a patřičné motivace pacienta. Diabetik
musí být součástí komunity. Léčba musí být orientována na pacienta (typ, intenzita nebo benefit léčby).
U mladších pacientů se orientujeme na těsnou kontrolu, u starších volíme léčbu s ohledem na celkový stav,
kardiovaskulární rizika a možnou hypoglykémii.
Prevencí rozumíme patřičnou fyzickou aktivitu, racionální stravu, dále pravidelné kontroly tlaku krve,
lipidogramu, glykémie, BMI či eliminaci rizikových faktorů, jako například nikotinismus. Současná doba
nám přínáší více sedavých zaměstnání, stresu, jídla jsou více kalorická. Ovlivňovat životní styl je nutné
již od dětství. Prevence není jen v rukou lékařů, o preventivní opatření by se měl snažit systém, vládní
autority. Proaktivní prevence by měla být v rukou celé společnosti (rodina, škola, věda, lékaři, průmysl,
vláda).
Praktický lékař má nezastupitelnou roli v časné diagnóze, časné a intenzivní léčbě. Péče o diabetika
by měla podle potřeb pacienta probíhat ve spolupráci lékaře, edukátora a specialisty na výživu.
Diabetes není v současné době pod kontrolou, epidemiologické ukazatele rostou, obáváme se
hypoglykémií, nejsme schopni dosáhnout fyziologické regulace. Bez snahy o úpravu životního stylu,
eliminace rizikových faktorů, screeningu prediabetu a diabetu a jeho včasné terapie, nemůžeme být
úspěšní. Prof. Škrha: „Jsem rád, že v den mé přednášky se uskutečnil v rámci konference běh Vyšehradem
(Run Through Generations), skvělá prevence!”
36
wonca 2013 prague
Gordon Graylish: Svět vstupuje do třetí průmyslové revoluce
Gordon Graylish je viceprezidentem Skupiny pro marketing a prodej
a generálním ředitelem divize Enterprise Solution Sales v korporaci INTEL.
Předtím zastával funkci viceprezidenta společnosti INTEL
pro Evropu, Střední východ a Afriku.
Je expertem v oblasti technologického rozvoje, vlivu a významu nových
technologií na rozvoj a strategie korporace i celé společnosti.
Získal bakalářský titul za studium historie Východní Evropy
na Universitě v Torontu.
Společnost Intel se věnuje intenzívnímu výzkumu využívání digitálních technologií ve zdravotnictví.
Proto Gordon Graylish, víceprezident společnosti a generální ředitel divize, věnující se také digitální
transformaci zdravotnictví, s velkým potěšením přijal pozvání k plenární přednášce na konferenci WONCA
2013. Gordonovou specializací je technologický vývoj, disruptivní vliv nových technologií a jejich efekt
na společenské i podnikové procesy. Svět vstupuje do třetí průmyslové revoluce, která propojením reálného
a online světa a dynamicky mění všechny obory lidské činnosti. V některých oblastech jako je maloobchod
či turistický průmysl se tyto zásadní změny procesů odehrávají doslova před očima.
Moderní informační technologie (ICT) mohou zcela proměnit i zdravotnictví. Jednou z úrovní, na níž
změny probíhají, je genomika. V posledních třech letech se doba nutná k dekódování genetického kódu
zkrátila z dvaceti dnů na čtyři hodiny. Náklady na přečtení genetického kódu se snížily pod tisíc dolarů. ICT
tak otevírají cestu k personalizované léčbě.
Další rovinou je organizace práce s informacemi o konkrétním pacientovi. Praktický lékař se díky
mobilním ICT může spojit se specialistou, na monitoru pacientovi ukázat, co se s ním děje, a následně
společně s ním stanovit optimální postup.
Intel zaměstnává řadu kulturních antropologů, kteří studují pracovní postupy. Tráví čas s lékaři
i sestrami a sledují, jak například ošetřují akutní pacienty na pohotovosti. Zjišťují, že lékaři mají během
péče o pacienta často jen jednu volnou ruku, tudíž je pro ně většina zařízeních primárně navržených pro
práci v kanceláři či domácnosti nepoužitelná. Nebo že potřebují vyšší míru zabezpečení zařízení, protože
k nim má přístup více lidí a zároveň pracují s velmi citlivými osobními údaji.
Intel proto pracuje s výrobci hardwaru i vývojáři softwaru, aby potřeby zdravotníků naplnili a nabízeli
na ICT trhu taková řešení, které zdravotnickým profesionálům umožňují věnovat více času vlastní péči
o pacienta, místo nezbytné, ale v papírově formě zároveň často zbytečně zdržující administrace léčebného
procesu.
37
©2012 Intel Corporation. Intel and the Intel logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries.
stanovení PT – INR
2 min.
kapilární krev
10 µl ( 1 kapka krve )
baleny samostatně
Igor Šváb: Odvážíme se být odlišní?
Profesor Igor Šváb započal svou kariéru jako rodinný lékař
na venkovské praxi ve Slovinsku.
Nyní je profesorem rodinného lékařství na univerzitě v Ljublani.
Mnoho let sloužil organizaci WONCA jako člen výboru
a prezident WONCA Europe.
Je vedoucím expertem a obhájcem akademické podpory primární péče
a rodinného lékařství zejména ve Východní a Střední Evropě.
Od druhé poloviny dvacátého století se rodinné lékařství jasně ustanovilo jako obor, který je rovnocenný
ostatním, má konkrétní přínosy pro vědu, vzdělávání a kvalitu péče. Renesance rodinného lékařství, která
započala v sedmdesátých letech 20. století, se stala součástí našich dějin. Vývoj ideologického smýšlení
o povaze tohoto oboru vyústil do víceméně celostní definice rodinného lékařství. V Evropě byla výsledkem
tohoto procesu série dokumentů o podstatě rodinného lékařství, která byla publikována v počátečních
letech 21. století. Tyto dokumenty jsou silným nástrojem při popisování našeho oboru ostatním a někdy
i nám samotným. Nicméně pozice rodinného lékařství skrz naskrz světem je velmi rozdílná. Jsou země, kde
má rodinné lékařství velmi silnou pozici, ale bohužel jsou jiné, kde je třeba ještě mnohé udělat. Když se
rodinné lékařství pokoušelo dosáhnout svou zaslouženou pozici mezi zdravotnickými institucemi, muselo
se přizpůsobit pravidlům akceptovaným zařízeními, kterých se chtělo stát součástí. Při této činnosti
muselo dokázat, že jeho výzkumy jsou publikovatelné v renomovaných časopisech, že jeho učitelé jsou
schopni učit studenty a vychovávat budoucí lékaře podle akademických pravidel, a že jeho lékaři jsou
schopni poskytnout péči v souladu s akceptovanými standardy kvality. Když dokázalo, že je toho schopné,
bylo institucemi akceptováno. Rodinné lékařství může být vystaveno riziku, že nedá při snaze o to být
rovnocenným a srovnatelným s ostatními dostatečnou důležitost některým charakteristikám, které ho
odlišují.
Humanismus a osobní kontakt se známým jedincem během dlouhého období je esencí rodinného
lékařství a přidává další stupeň kvality. Tento příspěvek je nevyčíslitelný a neměřitelný, není možné ho
standardizovat, zahrnout do guidelines nebo ho definovat jako cíl ve smlouvách s našimi vládami. Pokud
chceme ochránit naši identitu a přispět k vyřešení krize v medicíně, je klíčové trvání na našich základních
hodnotách jako na tématech našich výzkumů, našich vzdělávacích programů a projektech kvality. Jsme
na začátku hledání odpovědi, proč je rodinné lékařství důležité, a jak funguje. Přínos rodinného lékařství
pro vzdělávací program na lékařských fakultách je často
impozantní, pokud je odlišný od ostatních předmětů,
ne pokud je srovnatelný. Naše standardy kvality při
hodnocení naší péče musí brát v potaz nejenom již
přijaté míry kvality, ale musí také vytvořit nové. Trvání
na našich základních hodnotách, které jsou často
těžko pochopitelné institucemi, je velmi těžký úkol.
Ale pouze konáním tohoto může rodinné lékařství
nabídnout nějaké řešení krize medicíny zvýrazněné
technologií a standardizací procesů.
J. Metsemakers, prezident WONCA Europe jako moderátor.
J. Metsemakers, WONCA Europe president as a moderator.
40
wonca 2013 prague
Karen Kinder: Zlepšení koordinace mezi primární a sekundární péčí
Dr. Karen Kinder PhD MBA, je vysokoškolskou pracovnicí na katedře
zdravotní politiky a managementu John Hopkins Univerzity,
na Bloombergově škole veřejného zdraví, kde dosáhla svého doktorátu.
Ve svém nynějším postavení výkonné ředitelky ACG International
Dr. Kinder dohlíží nad aplikací Johns Hopkins ACG System,
ve světě nejvíce rozšířeného systému případového managementu,
a podporuje jeho uživatele v jeho implementaci.
Pacienti se špatně koordinovanou péčí mají pravděpodobněji dražší a méně kvalitní zdravotní péči, díky
nadměrnému užívání léků, nepotřebnému vyšetřování, přehlédnutí potencionálně škodlivých interakcí mezi
léky a chorobami, a nižší spokojeností pacientů. Rodinní lékaři v mnoha zemích čelí rostoucí fragmentaci
a subspecializaci zdravotní péče (WHO, 2008). Mezitím stárnoucí populace a rostoucí celosvětová zátěž
nepřenosnými chronickými chorobami způsobují nárůst počtu složitých polymorbidních pacientů, kteří
by nejvíce těžili z nepřetržité, zevrubné a koordinované léčby. Ve světle toho, je zásadní koordinace
zdravotní péče jak uvnitř primární péče (horizontální integrace), tak také přes celé spektrum zdravotní
péče (vertikální integrace). Jak stoupá zátěž chorobami, stoupá počet odborných lékařů (Starfield, 1998),
kteří pečují o pacienty. Koordinace péče je ohrožena, pokud informace při poskytování péče čitelně neplují
mezi zúčastněnými. K zajištění co nejlepší péče o pacienty musí být optimalizováno odesílání pacientů,
mezioborová výměna informací a role sekundární versus primární péče. Toto může být ulehčeno zlepšením
záznamů a přenosu informací (strukturální prvek) a aplikací těchto informací do současné péče o pacienty
(procesní prvek). Ačkoli jsou země v různých stadiích zavádění elektronických zdravotních záznamů, trendy
ukazují, že primární péče se zlepšuje v užívání informačních technologií (Schoen, et. al. 2012). K vytvoření
informací, ze kterých mohou těžit jak pacienti, tak klinici, je potřeba data sbírat a analyzovat. Transformace
rutině získávaných elektronických zdravotních záznamů do informací schopných podpořit proces klinického
rozhodování, výměna klinických dat a měření potřeb pacientů mohou posloužit k lepšímu využití zdrojů
na zdravotní péči. Pro koordinaci je nutné, aby byly všechny informace generované při péči o pacienty
průběžně vykazovány. Složité otázky důvěrnosti a vlastnictví dat jsou často bariérou při sdílení informací
(Banfield, et. al. 2013). Navíc nestandardizované datové informační systémy mohou způsobit těžkosti
při sdílení dat mezi nimi. Je třeba hledat nové strategie koordinace vztahů mezi primární a sekundární péčí,
stejně tak s jinými poskytovateli zdravotní a sociální péče. Klinici si musí být jistí, že data jsou kompletní
a že vyplývající informace jsou využívány v klinické péči, nikoliv jen k organizačně politickým cílům nebo
řízení systému.
G. Manning předává K. Kinder diplom za slavnostní přednášku
na památku Barbary Starfield.
G. Manning awards K. Kinder a diploma for a lecture in memory
of Barbara Starfield.
Předsedající D. Ostergaard z Kentucky, USA.
Chair D. Ostergaard from Kentucky, USA.
41
Michael Kidd: Rodinné lékařství a WONCA: Výzvy do budoucna
Profesor Michael Kidd přijel do Prahy jako nastupující prezident WONCA
(World Organization of Family Doctors). Prezidentem zůstane do roku
2016, do doby konání WONCA World Conference v Rio de Janeiro.
Profesor Kidd je australským praktickým a rodinným lékařem,
vědeckým pracovníkem v primární péči, učitelem. Dvě funkční období
byl prezidentem Australské královské společnosti praktických lékařů
(Royal Australian College of General Practitioners).
Byl předsedou pracovní skupiny WONCA pro informatiku do roku 2007
a v letech 2006 - 2010 členem pracovní skupiny pro vzdělávání.
Od roku 2004 je členem výkonné rady WONCA.
V letech 2007 - 2010 zastával funkci pokladníka.
Je děkanem lékařské fakulty na univerzitě Flinders v australském Adelaide. Na částečný úvazek
se stále věnuje práci praktického lékaře, specializuje se na péči o pacienty s HIV. Jeho zájmy jsou
primární péče, e-health, zdravotnická politika, vzdělávání, bezpečnost a kvalita primární péče,
management o pacienty s HIV, hepatitidou C a sexuálně přenosnými nemocemi v primární péči.
Michael Kidd je zakladatelem a šéfredaktorem časopisu Journal of Medical Case Reports,
jež je prvním mezinárodním časopisem zaměřeným na kazuistiky ze všech lékařských oborů.
Je spoluautorem učebnice Health Informatics: an Overview. V britské učebnici praktického lékařství
Oxford Textbook in Primary Care je autorem kapitol o HIV/AIDS a počítačových systémech v ordinaci.
V roce 2011 vydal zajímavou knihu o zdraví a duševní pohodě lékařů a studentů
s názvem First do no harm - how to be a resilient doctor in the 21st century.
Začíná nový zlatý věk pro rodinné lékařství?
V zemích po celém světě je nezbytné zdůrazňovat význam silné primární péče a nezbytnou roli rodinných
lékařů pro zajištění dostupné a kvalitní zdravotní péče. Důsledkem je vznik silných integrovaných systémů
primární péče. To je důležité pro organizaci WONCA a všechny členské organizace.
Jaké jsou největší výzvy pro rodinné lékařství? Je to v prvé řadě poskytování kvalitní zdravotní péče.
To vyžaduje nábor nových pracovních sil, kvalitních lékařů, sester a dalších profesionálů. Musíme udržovat
a posilovat naší roli v oblasti duševního zdraví a léčby chronických onemocnění. Musíme řešit problematiku
nerovnosti v poskytování péče; uspokojovat stejně potřeby venkovských i městských komunit, sociálně
znevýhodněných. Musíme udržet a posílit svou roli v preventivní péči a podpoře zdraví. Primární péče
musí reagovat na společenské změny a trendy a přizpůsobovat jim způsob práce. Do budoucna je třeba
podporovat vznik zdravotnických týmů v primární sféře a nových modelů péče tak, aby byla zajištěna
vysoce kvalitní primární péče pro všechny obyvatele v každé z našich zemí.
42
wonca 2013 prague
13|Posterová sekce
Vědecký výbor obdržel v řádném a nakonec i prodlouženém termínu celkem 1 790 abstrakt. Vedle
workshopů a ústních prezentací bylo rozhodnuto o přijetí 1 134 posterů. Postery byly na konferenci
vystaveny ve třech dnech, od 26. do 28. června, a rozděleny podle témat. Pro každý den bylo na základě
hodnocení mezinárodních hodnotitelů vybráno 20 - 25 posterů a následně označeno jako „poster dne”.
Z těchto posterů pak tříčlenná čestná komise vybírala 3 nejlepší postery. Autoři posterů měli možnost před
komisí osobně práci prezentovat. Předsedové komisí pro jednotlivé dny byli:
- Dr. Macarena Moral (předsedkyně Společnosti praktických lékařů v Chile)
- Dr. Malgorzata Palka (členka výboru ESPCG z Polska)
- Dr. John Wynn-Jones (předseda Organizace venkovských praxí z Velké Británie).
Postery byly hodnoceny na základě pěti kriterií: kvalita, vědecký aspekt, prezentace autora, přínos
a finanční pozadí posteru (komerční - nekomerční). Nutno podotknout, že žádný z oceněných posterů
nechyběl a při prohlídce byl vždy přítomen prezentující autor. Kvalita hodnocených posterů byla vysoká
a rozdíly v bodovém hodnocení byly nízké! Cenu za nejlepší postery dne získali D. Molony z Irska, V. Bampalis
z Řecka, C. Flik z Holandska, K. Nessler z Polska, S. Cadoo z Irska, T. Nuněz ze Španělska, J. Fowler ze Spojených
Států, S. Takeda a K. Dostálová ze Slovenska. Předsedům komisí i jejich členům patří náš velký dík.
Česká republika se prezentovala 8 postery, na kterých se autorsky podíleli J. Bednář, S. Býma, L. Čeledová,
R. Čevela, D. Halata, O. Herber, D. Karetová, N. Král, H. Kuželová, J. Laňková, R. Ptáček, K. Roztočil, B. Seifert,
J. Štolfa, N. Šrámková, Z. Vaněčková, J. Vojtíšková, P. Vychytil, K. Zoufalá.
Norbert Král
Posterová sekce: Věda s výhledem.
Poster section: Science visions.
43
Diskuze u posteru.
Discussion in the poster area.
Hodnotící komise 3. dne, zprava J. Wynn a N. Král.
Evaluation Committee of the 3rd day, from the right J. Wynn and N. Kral.
Nejlepší poster dne - K. Nessler, Polsko.
The best poster - K. Nessler, Poland.
44
wonca 2013 prague
14|Česko-slovenský den
Jedním ze 17 paralelních programů 3. dne konference byl Česko-slovenský den, kterého se zúčastnilo
bezmála tři sta lékařů z Čech a Slovenska.
Všeobecné praktické lékařství v Čechách a na Slovensku vychází ze stejných kořenů. Praktičtí lékaři prošli
podobnou cestou a čelí podobným výzvám. Rozumíme si, máme k sobě nejblíž a můžeme si navzájem
pomoci zkušenostmi, příklady dobré praxe, společnými projekty. V posledních letech se stalo pravidlem,
že zástupci českých lékařů navštěvují akce na Slovensku a naopak slovenští lékaři přijíždějí na kongresy
SVL. Po více než 20 letech došlo k historicky největšímu bilaterálnímu setkání praktických lékařů obou zemí
v Praze, na půdě světové konference WONCA.
Bylo předneseno 29 sdělení v celkové délce 450 minut čistého času. V úvodních sděleních zaujali čeští
Mladí praktici, organizačně zapojení do evropské platformy mladých praktických lékařů Vasco da Gama,
jejímž cílem je získání a výměna zkušeností. Na základě podpory grantu Národní evropské agentury pro
vzdělávací programy Leonardo, se naši mladí kolegové zúčastnili dvoutýdenní stáže v různých evropských
zemích. Na konferenci jsme se seznámili s jejich zkušenostmi z Anglie. Mladí kolegové (Dvořáková,
Král, Vaněčková) velmi instruktivně a atraktivně prezentovali své zkušenosti. Úvod pracovního dne měl
i významnou společenskou podporu ze strany slovenských kolegů. Svoje představy o novém pojetí
a řešení problémů v oboru sdělila M. Palušková, hlavní odbornice pro všeobecné lékařství na Slovensku.
Spoluautorkou její přednášky byla ministryně zdravotnictví Z. Zvolenská. V prezentaci zazněly návrhy
na zavedení rezidentního programu na Slovensku.
Předseda SVL S. Býma shrnul deset let tvorby Doporučených postupů (DP) pro praktické lékaře.
Společnost všeobecného lékařství od roku 2003 koncipuje, vytváří, udržuje a implementuje 37 témat DP
důležitých pro primární péči. Celkem bylo vypracováno 87 DP, na kterých se podílelo 114 hlavních autorů
a 83 oponentů. Všechny DP jsou přístupné na www.svl.cz. DP jsou přílohou časopisu Practicus a jsou
pravidelně prezentovány na konferencích a regionálních seminářích. Za deset let proběhlo 1 450 seminářů
a 15 konferencí. DP pomáhají zkvalitnit poskytovanou péči. Je důležité zdůraznit, že DP jsou významným
prvkem v diskuzi o kompetencích praktického doktora při jednání se zdravotními pojišťovnami o rozsahu
poskytované péče.
Vysoká morbidita i mortalita na kardiovaskulární choroby v porovnání s rozvinutou Evropou, se staly
společným tématem na celé dopoledne. S velkým zájmem se setkalo představení časopisu Kapitoly
z kardiologie pro praktické lékaře. Jedná se o časopis, který vychází 4x ročně v nákladu 6 000 ks.
Projekt FIAKR představil možnosti praktických lékařů v KVO prevenci. Prostor byl věnován cévním
nemocem resp. projektům, které podporují zvyšování kompetence praktického lékaře. Včasný záchyt
ICHDK v primární prevenci a následné intervence prezentoval projekt CZECH ABI PROJECT. Dr. J. Vojtíšková
informovala o úspěchu při vyjednávání se zdravotními pojišťovnami. Na základě tohoto projektu totiž
odborné společnosti (angiologická, internistická, všeobecné lékařství) uznaly metodu ABI - oscilometrie
kotníkových tlaků, jako součást preventivní prohlídky u rizikových pacientů na 50 let a u všech osob nad
6O let.
Další projekt MOET DM2, prezentovaný Dr. I. Karenem, byl věnován kompetencím a metodice léčení
diabetu druhého typu u praktického lékaře podle DP.
V České republice konzumujeme dvojnásobné množství nasycených mastných kyselin (SAFA) oproti
doporučovaným hodnotám, konstatoval J. Brát. Tzn., že místo 20g/den SAFA konzumujeme množství,
které má jednoznačně neblahý vliv na KV systém. Hovořil o plošném snížení spotřeby SAFA záměnou
za nenasycené bez výrazného omezení celkového příjmu tuků. S odkazem na mezinárodní autority např.
WHO, Evropské kardiologické společnosti (EAS), OSN - organizace pro výživu a zemědělství (FAO),
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) lze konstatovat, že snížení SAFA v každodenní praxi
je významným režimovým opatřením, které může pozitivně ovlivnit KV problematiku.
45
Čeští a slovenští kolegové na přednáškách Č-S dne.
Czech and Slovak collegues at prezentation during the CS day.
Výbor SVL a slovenští kolegové.
SVL Board and the Slovak colleagues.
Garanti Česko-slovenského dne - O. Herber a I. Vaverková.
The guarantees of the Czech-Slovak Day - O. Herber and I. Vaverkova.
O. Košta, autor při křestu své knihy.
O. Kosta, the author during his book launch.
46
wonca 2013 prague
Slovenský projekt PROKOP, Bláhová a kol., klade důraz na roli praktického lékaře při včasném
odhalování příčin vniku KVO. Pozornost v této práci byla věnovaná mj. osobám ve věku 45 - 65 let, které
nebyly v poslední 18 měsících na preventivní prohlídce. Autoři předpokládají, že intenzivním působením
na nespolupracující osoby zvýší jejich zájem o své zdraví.
Přestože existuje očkovací kalendář pro dospělé, přestože byly vytvořeny DP pro očkování u praktických
lékařů, přestože jsou k dispozici vakcíny minimálně proti 22 infekčním onemocněním indikovaných pro
dospělý věk, přesto zůstává nízká proočkovanost dospělé populace, konstatoval R. Chlíbek ve svém
úvodním sdělení. Je reálný předpoklad, že můžeme v budoucnosti očekávat další nové vakcíny, rozšíření
multioborového přístupu a další. Zmínil roli větší angažovanosti zdravotních pojišťoven, ale zároveň
zdůraznil odpovědnost jednotlivců, která je rozhodující. Podle autora musíme očekávat přesun a výskyt
některých nemocí z dětského do dospělého věku (příušnice, pertuse).
I. Karen považuje náš systém očkování v ordinaci všeobecného praktického lékaře za nákladově
nejefektivnější preventivní opatření vůbec. V tomto bloku zmínila H. Cabrnochová, dětská lékařka,
aktivity skupin rodičů, odmítajících očkování dětí, a obecně mírný pokles zájmu o nepovinné očkování.
Za slovenské kolegy prezentovala problematiku očkování I. Vaverková, která ve své přednášce konstatovala,
že SR má výborné výsledky v očkování dětské populace. Avšak povědomí dospělých a jejich osvěta už jsou
nedostatečné. Uvedla, že některé legislativní kroky vedly dokonce ke zhoršení práce lékařů primárního
kontaktu a úrovně proočkovanosti dospělé populace ve SR. Úspěšnost Národního imunizačního programu
(NIP) spatřuje stejně jako čeští kolegové v multioborové zainteresovanosti včetně zdravotních pojišťoven
a osobní odpovědnosti spoluobčanů.
Výběr témat do jednotlivých bloků kopíroval každodenní spektrum činnosti praktického lékaře, takže
byla zařazena i tématika inkontinence a hojení ran.
V úvodním sdělení P. Šonka shrnul nejen medicínskou, ale i ekonomickou a sociální součást
problematiky, včetně pravidel úhrady a kompetencí praktika vůči zdravotním pojišťovnám. Doporučené
postupy diagnostiky a léčby inkontinence u žen prezentovala D. Moravčíková. Konstatovala, že 30 - 50% žen
udává občasný únik moči. Ztížení zdravotní a hygienické situace má často dopad do existenční roviny a tím
se stává velmi závažným problémem, který může jako první pomoci řešit právě praktický lékař. Připomněla
DP, který klade důraz na cílenou anamnézu a na doporučení gymnastiky pánevního dna, které může
poskytnout praktický lékaře.
Hojení velkých ran a dekubitů v domácím prostředí se věnoval Peter Lipták (SR). Celková kompenzace
pacienta je prvořadým úkolem praktického lékaře. Aplikace moderních metod krytí chronických ran
je metodou volby. Prezentoval úspěšné kazuistiky léčby dekubitů v domácím prostředí za užití přípravků
vlhkého hojení ran.
Pracovní setkání českých a slovenských praktických lékařů nezapadlo v rušném a velkolepém setkání
lékařů celého světa. V přátelské kolegiální atmosféře byl čas na oslavu nové publikace pro praktické lékaře,
Management úspěšné ordinace praktického lékaře, kterou napsal kolega, praktický lékař z Olomouce,
Ota Košta. Kmotry publikace byli Svatopluk Býma, předseda SVL a Bohumil Seifert, vědecký sekretář SVL,
za vydavatele Grada Publishing popřál knize hodně čtenářů Miroslav Lomíček. Pro všechny zúčastněné
bylo ctí, že záštitu nad touto knihou převzala Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 za přítomnosti
vážené paní Jiřiny Šiklové.
Závěrem si dovolím jako spoluorganizátor a odborný garant Česko-slovenského dne vyslovit to, co
na konferenci opakovaně zaznělo. Totiž, aby se podobná setkání se slovenskými kolegy opakovala. Moje
přání tedy je, aby tato premiéra na světové úrovni nebyla zároveň derniérou, ale abychom se setkávali
stále častěji a dočkali se co největšího počtu repríz.
MUDr. Otto Herber, Odborný garant Česko-slovenského dne WONCA Praha 2013
47
®
15|Prekonference mladých praktiků
Ve dnech 24. a 25. června 2013 se na půdě Purkyňova ústavu 1. LF UK a Ústavu všeobecného lékařství
1. LF UK konala Prekonference WONCA Prague, setkání mladých praktických lékařů. Tato akce v posledních
letech vždy předchází evropskou konferenci WONCA, ale před světovou konferencí se konala poprvé a byla
výjimečná celosvětovou účastí. Setkala se s velkým zájmem ze strany lékařů i studentů z celého světa;
do Prahy přijelo více než 150 mladých lékařů z Evropy, Asie, Afriky, Ameriky a Austrálie.
Na organizaci se podílela evropská společnost mladých praktických lékařů - Vasco da Gama Movement
(VdGM), letos navíc ve spolupráci s dalšími světovými organizacemi Rajakumar Movement (Asia Pacific),
Spice Route Movement (South Asia), Waynakay Movement (South America) a College of Family Physicians
Canada. Za českou stranu se na organizaci podíleli členové sdružení Mladí praktici.
Téma prekonference korespondovalo s tématem hlavní konference WONCA - „Care for Generations”.
Hlavní náplní dvoudenního programu byly workshopy, které probíhaly v malých skupinách pod vedením
zahraničních a českých facilitátorů. Účastníci konference si mohli vybrat workshop nebo pracovní skupinu
podle své oblasti zájmu. Pracovní skupiny pro vzdělávání, venkovské praxe, zahraniční aktivity a výměnné
pobyty, sociální média a výzkum představily svůj program. Cílem práce ve skupinách bylo vzájemně se
poznat a diskutovat nad tématy z praktického lékařství, vzdělávání, nad problematikou zdravotnických
systémů, vedení praxí, odlišností kultur, specifických problémů pacientů, atd. Každá skupina tak mohla
díky šíři tohoto zadání přinést nové myšlenky a nápady. Ve všech skupinách byl kladen důraz na kvalitu
primární péče, vzdělávání a především na péči o pacienta.
Součástí odborného programu byl praktický workshop první pomoci pod vedením MUDr. Daniela
Kvapila, lektora první pomoci a praktického lékaře v jedné osobě. Účastníci si mohli názorně vyzkoušet
čtyři modelové situace (dopravní autonehoda, anafylaktický šok, kolaps v ordinaci a epileptický záchvat)
a jejich řešení.
Během prekonference se sešli také zástupci vedení organizace VdGM na svém pravidelném sněmu
v rámci Rady VdGM.
Na závěr prvního dne jsme měli možnost přivítat také prezidenty WONCA World, Michaela Kidda
(nastupující prezident) a Richarda Robertse, kteří přednesli skvělá sdělení a nadšeně diskutovali s mladými
lékaři napříč problematikou primární péče.
Téma přednášky profesora Kidda korespondovalo s jeho nedávno vydanou knihou „How to be a resilient
doctor in 21st century” - jak být odolným lékařem v 21. století. Ve svém sdělení se zaměřil na otázky
týkající se motivace pro práci praktického lékaře. Upozorňoval na to, jak je složité nejen pomáhat, ale také
neubližovat, a to nejen svým pacientům, ale také našim blízkým, například tím, že na ně nemáme čas.
Nesmíme ubližovat také životnímu prostředí a hlavně sami sobě. Jako nejslavnější českou osobu zmínil
bývalého prezidenta Václava Havla, s jeho odkazem na lidskou pokoru a odpovědnost.
Michael Kidd ve své prezentaci ukázal šest kroků, jak se stát pevným a houževnatým lékařem, který
umí nejen dobře léčit, ale je také ochoten se učit novým věcem a naslouchat. Jako první bod zmínil dobré
vztahy s pacienty, ale také se svými kolegy. Dále je podle něj nezbytné udržovat si pevné rodinné zázemí.
V každém konfliktu je podle profesora Kidda dobré najít si výzvu, příležitost. Je nutné stát si za vlastní
pravdou, za tím, co je podle nás správné. Domnívá se, že je velmi důležité mít vlastního lékaře. Zde se
dokonce opírá o slova Sira Williama Oslera, který pronesl, že každý lékař, který léčí sám sebe, je bláznem.
50
wonca 2013 prague
Zmiňuje také nutnost zanechání odkazu budoucím generacím. Apeloval na to, že každý z nás může změnit
přístup a myšlení s cílem posilování role primární péče.
Závěrem ukázal pět způsobů, jak lze zlepšit a změnit svou profesní kariéru. Důležité je učit se od svých
kolegů. Vlastnosti, které na ostatních obdivujeme, převzít za své vlastní. Být zásadový. Naučit se podporovat
ostatní, být nápomocný svým kolegům, najít si smysl každodenní práce a nezapomínat na duševní hygienu.
Profesor Richard Roberts se ve své prezentaci věnoval budoucnosti lékařství, s výmluvným názvem
přednášky „Trust in future” - víra v budoucnost.
A budoucnost lékařství je podle profesora Robertse v praktické medicíně. Zmiňoval statistiky, kde největší
zastoupení chorob tvoří civilizační choroby. Ty také stojí nejvíce peněz vynaložených na zdravotnictví.
A péče o tyto pacienty začíná právě v našich ordinacích. Připomněl odkaz Barbary Starfield, nedávno
zemřelé americké expertky na efektivitu zdravotních systémů, která kladla důraz na kvalitu v primární péči.
Cílem a předností primární péče jsou podle profesora Robertse hlavně kontinuita a komplexnost. Výzvy pro
praktické lékařství shrnuje pod zkratku TRUST (time - čas, reliability - spolehlivost, unity - jednota, skills
- dovednosti, transparency - přehlednost nebo průhlednost). Svou prezentaci zakončil vyprávěním ze své
praxe.
Se zahraničními mladými lékaři se přišel pozdravit také prezident konference WONCA, Bohumil Seifert.
Součástí programu byl společenský večer na parníku, který i v deštivém počasí zahraniční kolegy uchvátil.
První den konference byl zakončen dobrým jídlem, hudbou a tancem, a pohledem na krásnou Prahu.
Druhý den konference patřil závěrečným prezentacím jednotlivých pracovních skupin, formou scénky,
filmu, přednášky nebo počítačové prezentace. Nápaditost všech účastníků nebrala konce.
Poslední slovo si vzal předseda organizace VdGM, Harris Lygidakis, který spolu se svým nejužším týmem
poděkoval za vydařenou prekonferenci a pozval účastníky na další setkání do Barcelony na VdGM Forum
a na prekonferenci WONCA do Lisabonu.
Nela Šrámková
vasco da gama movement
51
Pracovní skupina pod vedením S. Begga a M. V. Christoffersen.
Working group under S. Begga and M. V. Christoffersen.
Závěrečné setkání účastníků Prekonference WONCA Prague 2013.
The final meeting of 2013 WONCA Prague Preconference participants.
Z workshopu první pomoci.
From the first aid workshop.
52
wonca 2013 prague
16|Konferenční výstava
Významné místo v konferenčním centru, které nikdo z účastníků nepřehlédl a všichni jej navštívili, byla
WONCA Village, vesnice tvořené stánky organizací WONCA. Projekt splnil svou roli, náves vesnice WONCA
se stala společenským centrem konference. V pauzách mezi workshopy a přednáškami zde byly davy lidí,
hledající informace o příštích setkáních WONCA, ať už např. o regionálním kongrese v příštím roce v Asii
(Borneo), v Evropě (Lisabon) nebo o příští světové konferenci WONCA v roce 2016 v Rio de Janeiro. V obležení
byl také sekretariát WONCA. Wonca Village byla prostě správným místem k setkávání a navazování
mezinárodních kontaktů.
Czech Point, jak jsme říkali stánku SVL ČLS JEP, doslova zářil a skvěle se vyjímal v sousedství WONCA
Village. V pozadí koncepce stánku byla snaha prezentovat výstupy společnosti v posledních deseti letech
a poskytnout informace kolegům z celého světa. Bylo vystaveno několik posterů, které popisovaly historii
SVL (Býma a kol.), návod jak do oboru (Štolfa a kol.) a zvýšený zájem o kariéru praktického lékaře v ČR
(Bednář a kol.). Byla k dispozici některá čísla časopisu Practicus, vzorky doporučených postupů a nedávno
vydané knihy se vztahem k praktickému lékařství. Na stánku se střídaly služby českých dobrovolníků,
zejména z řad mladých praktických lékařů a členů výboru SVL. Měli jsme jednoznačně nejatraktivnější
hostesky, naše mladé praktické lékařky, které podávaly hostům a informace o aktivitách SVL. Stánek se stal
místem kolegiálních setkání, neformálním informačním centrem pro české účastníky a oázou odpočinku.
Podle zpětné vazby kolegů ze zahraničí měl stánek úspěch i v mezinárodním měřítku.
Záběr na náves WONCA Village.
WONCA Village snaphot.
Živo na stánku SVL.
Lively mood at the SVL booth.
53
Konference WONCA se obvykle nevyznačují záplavou firemních expozic. Přesto výstava na pražské
konferenci WONCA byla zajímavá a pro účastníky přínosná. Největší stánek patřil platinovému partnerovi,
společnosti Actavis. Důstojné stánky měly společnosti GlaxoSmithKline a Lundbeck. Velký zájem vzbudila
expozice stánků, nabízející přístroje rychlé diagnostiky v ordinacích (POCT); nám známé společnosti Orion
Diagnostika a Quickseal, a expozice přístrojové techniky, prezentovaná např. společností Compek. Ať už byly
nové metody nebo přístroje, stánky byly doslova obléhány zájemci a bylo zřejmé, že většina lékařů se snaží
neustále svoje vybavení inovovat. Výstavu doplnila nabídka lékařské literatury. Společnost INTEL nabídla
k použití sadu nejmodernějších počítačů ve svém „Internetovém koutku” .
Účastníci kongresu měli příležitost obdivovat krásku českého skla na stánku firmy Moser. Společnost
Moser poskytla organizačnímu výboru 15 originálních sad skleniček, kterými byli obdarováni zvaní řečníci
a nejvýznamnější osobnosti konference WONCA.
Společnost Steilman zase obdarovala všechny účastníky konference slevami do svých obchodů a nabídla
své zboží přímo v konferenční hale.
Občerstvení, podávané o přestávkách kongresu, se dá zhodnotit jako bohatě dostačující, pestré a chutné.
Zejména však, a to je důležité pro pořadatele, bylo ve správně odhadnutém množství. Nikdo nehladověl,
a přitom se tolik neplýtvalo.
Nabídka odborné literatury pro praktické lékaře.
Professional literature offer for GPs.
54
wonca 2013 prague
Stánky partnerů
Zájem o rychlou diagnostiku společnosti QuickSeal.
Interest in the rapid diagnosis of QuickSeal.
Stánek platinového sponzora společnosti.
Actavis Booth of the platinum sponsor Actavis.
GlaxoSmithKline mělo kromě stánku také sympozium.
GlaxoSmithKline had also a symposium besides the booth.
Zájem o POCT techniku na stánku společnosti Orion.
Interest in POCT equipment at the Orion booth.
Zájem o vyšetřovací techniku na stánku společnosti COMPEK.
Interest in examination equipment at the COMPEK booth.
55
17|Český večer
Kde v Praze by se měl konat český večer?
Volba byla jednoznačná a padla na krásnou novorenesanční budovu, stojící na Slovanském ostrově,
pojmenovanou podle „prý krásné” arcivévodkyně Žofie. Ano, byl vybrán Žofín. V červnových dnech jsme
pak jezdili pozorovat, jak stoupá voda ve Vltavě, a měli jsme všichni hodně nahnáno. Žofín, chráněná
národní kulturní památka, je významným dějištěm současného i historického kulturního a společenského
životy Prahy. Většina z nás má Žofín spjatý s úžasnými koncerty a jiskřivými tanečními plesy. A právě tak
jsme se chtěli kolegům z celého světa předvést; jako národ s bohatými kulturními tradicemi, národ spjatý
s hudbou, významnou evropskou historií a úžasnou architekturou. Zároveň jsme chtěli ukázat, že se umíme
dobře bavit; zpívat, tančit, vychutnat dobré jídlo a pití. Zkrátka, chtěli jsme svým kolegům připravit večer,
který by si po všech stránkách nádherně užili a na který by hned tak nezapomněli.
Žofín je nákladný. Potřebovali jsme také, z ekonomických důvodů, více jak 800 účastníků. Vše nakonec
dobře dopadlo. Zájem byl větší, než jsme očekávali. Vyšňořený, nasvícený palác Žofín vítal přicházející
nadšené návštěvníky. Organizátoři mohli být spokojeni.
U vchodu do paláce vítali všechny účastníky sklenkou šampaňského a stiskem ruky prezident a vědecký
sekretář konference s manželkami, a další členové organizačního výboru. Dámy ve společenských róbách
a pánové pak vystoupali po rudém koberci do slavnostně vyzdobeného společenského sálu, kde již byla
připravena hudba k poslechu, ale zejména k tanci. Řečnění zde již dlouho netrvalo a všichni se vrhli do víru
tance a zábavy. Všechny prostory Žofína se posléze zcela zaplnily a bylo veselo. V dalším sále se hrál dobrý
jazz, v zahradě se grilovalo při pravé cimbálové muzice.
Skvělé jídlo české i mezinárodní kuchyně, jedinečná vína, překrásná výzdoba všech prostor paláce
v barvách WONCA. Všichni se shodli na tom, že Český večer na Žofíně byl nezapomenutelný zážitek
a ve svých domovech budou na příjemné prostředí, které jsme jim vytvořili, dlouho vzpomínat. Český
večer zanechal ve všech návštěvnících dokonalý otisk a báječný pocit pohody.
Jana Vojtíšková
B. Klárová a tým Guarantu. Zleva R. Somolová, A. Sanders, N. Šrámková, K. Somolová,
B. Klárová (moderátorka večera), L. Hejhalová, V. Krátká.
B. Klarova and Guarant team. From left R. Somolova, A. Sanders, N. Sramkova, K. Somolova,
B. Klarova (moderator of the Czech Evening), L. Hejhalova, V. Kratka.
56
wonca 2013 prague
Žofín rezervovaný jen pro nás.
Žofín Palace booked only for us.
B. Seifert vítá hosty.
B. Seifert welcomes the guests.
V. Beneš vítá prezidenta WONCA, M. Kidda.
V. Benes welcomes the WONCA President - M. Kidd.
Příchod do prostor Žofínského paláce je úchvatný.
Entering the Žofín Palace is magnificent.
57
Stůl slovenských přátel, zleva I. Vaverková, E. Bérešová, S. Ostrovská,
P. Makara
The table of our Slovak friends, from left I. Vaverkova,
E.Beresova, S. Ostrovska, P. Makara
Organizátoři příští evropské konference WONCA v Lisabonu.
Organisors of the next WONCA Europe Conference in Lisbon.
Příští světová konference je v Brazílii!
The next WONCA World Conference is in Brasil!
Spokojení čeští delegáti, zleva J. Bartoš, P. Šonka, P. Šubrt.
Satisfied Czech delegates from left J. Bartos, P. Sonka, P. Subrt.
58
wonca 2013 prague
Živá hudba zněla ve všech prostorách Žofína.
Live music sounded through the whole Žofín Palace.
Hlavní sál Žofína a české sezení.
Main Hall at Žofín Palace and the Czech table.
WONCA ve víru tance.
WONCA dancing.
Z. Vaněčková a N. Král v roli bavičů večera.
Z. Vaneckova and N. Kral in the role of entertainers.
59
18|Jak do ordinace (ne) přišla generální ředitelka WHO
aneb když se objednaný nedostaví
Milé kolegyně a kolegové, znáte jistě ty situace: rezervujete si čas na konkrétního klienta, objednáte
ho na čas a on nakonec nepřijde a vy čekáte a čekáte. Následně to ve vás vře, ale co můžete dělat: „Náš
zákazník, náš pán”. Když se navíc omluví „pro nemoc”, kdo jiný než lékař, by to měl pochopit.
Někdy ten nepřišedší nemusí být „pouze” pacient. Nám se to stalo s generální ředitelkou Světové
zdravotnické organizace, paní Margaret Chan. Jejím doprovodem, kromě výkvětu WHO, měl být i (v den
návštěvy ještě v poledne ve funkci) ministr zdravotnictví Dr. Miloš Heger. Pro zdravotníka je to asi tak
významná návštěva jako pro křesťana příjezd papeže.
A jak to tedy celé bylo?
Proti návštěvě se spiklo snad všechno, co mohlo jmenované a očekávané osobnosti potkat. Paní
generální tajemnice onemocněla v letadle virózou a ministr zdravotnictví, resp. jeho vláda, podávala
právě v době plánované návštěvy demisi. Napínavé bylo, že do poslední chvíle nebylo jasné, kdo z černého
auta s majáčkem před ordinacemi nakonec vystoupí. Bylo to zklamání? Bylo pohoštění v rámci zdravé
(zelenina) i nezdravé výživy (napečené buchty) zbytečné?
Zklamání se nekonalo; z auta vystoupil velmi přátelský prezident WONCA prof. Richard Roberts,
sekretář paní generální tajemnice WHO Dr. Montenegro a ředitelka České kanceláře WHO, MUDr. Alena
Šteflová.
Diskutovalo se o problémech rodinného/všeobecného praktického lékařství u nás, v Americe
a ve světě. Hosté byli překvapeni např. naším dělením na praktické lékaře pro dospělé a pro děti. Udivila
je též skutečnost, že nedáváme běžně k dispozici mobil našim pacientům. Na náš argument, že hrozí
utelefonování se lékaře k smrti, odpověděl Dr. Roberts (též praktik), že při klientele cca 3 000 pacientů
má jeden (!) pacientský telefonát týdně, mimo ordinační dobu. Nakonec si u nás nechal změřit tlak - máme
jeho souhlas prozradit, že je hypertonik, jak jsme zjistili, dobře léčený.
Po této medicínské mikrokonzultaci a pohoštění přešla delegace do vedlejší spřátelené ordinace
Young a spol. V této skvěle zařízené ordinaci vyslechla delegace přednášku MUDr. Adriány Youngové
v brilantní angličtině o systému primární péče v ČR a o každodenních radostech a starostech praktického
lékaře. Po podepsání krásně vyvedeného pamětního listu spěchala delegace vstříc oficiálnímu zahájení
kongresu.
A jak Dr. Roberts komentoval návštěvy v našich ordinacích? „Primární péče je v České republice
na vysoké úrovni a navíc lidé jsou v téhle malé zemi velmi přátelští!” Myslíte, že to je mylný dojem?
Cyril Mucha
60
wonca 2013 prague
Delegace WHO a WONCA v ordinacích dr. Muchy a dr. Youngové
WHO and WONCA delegation to dr. Mucha and dr. Young office
Zleva A. Youngová, R. Montenegro (WHO), C. Mucha, Š. Hrušáková, R. Roberts (WONCA),
A. Šteflová (Česká úřadovna WHO), L. Stránská (MZd).
From left A. Youngova, R. Montenegro (WHO), C. Mucha, S. Hrusakova, R. Roberts (WONCA),
A. Steflova (Czech Republic WHO Country Office), L. Stranska (MoH).
Prezidentův krevní tlak. C. Mucha, R. Roberts.
Presidential blood pressure. C. Mucha, R. Roberts.
61
19|Běh napříč generacemi
Na čtvrtek 27. června, 3. den konference, byl naplánován Běh generacemi. Nedaleko konferenčního
centra, v krásném prostředí historické lokality Vyšehradu, se za svěžího rána sešla stovka běžců. Startovné
účastníků (5 USD) bylo věnováno na charitativní účely na podporu orchestru The TAP TAP (kapela tělesně
postižených studentů a absolventů škol pražského Jedličkova ústavu).
Závod byl odstartován Petrem Koukalem, českým vlajkonošem na olympijských hrách v Londýně 2012,
badmintonovým šampionem 2007 - 2011, 2013, kterému byla v roce 2010 diagnostikována rakovina.
Přesto, že byl vážně nemocný, dostal se zpět na vrchol.
„Díky mé praktické lékařce jsem podstoupil vyšetření, které odhalilo zhoubný nádor včas a to je důvod,
proč jsem měl mnohem větší šanci na uzdravení a návrat do mého aktivního života. Jsem nesmírně
vděčný jí a všem lékařům, kteří zachraňují životy tímto či jiným způsobem, přímo či nepřímo, a moc děkuji!
S pozdravem Petr Koukal”.
Běhu se zúčastnili lékaři z celého světa, různého stáří a pohlaví. Byl plánován oddělený start mužů
a žen, ale díky genderovým protestům, v jejichž čele stála profesorka Amanda Howe, startovali nakonec
všichni najednou.
Pro budoucnost české medicíny je slibný fakt, že v mužské i ženské kategorii slavili ve stočlenném poli
vítězství čeští mladí praktici.
Účastníci 20. světové konference v trenkách na Vyšehradě.
Participants of the 20th conference in their shorts at Vyšehrad.
62
wonca 2013 prague
Registrace k Běhu napříč generacemi.
Registration to the Run through Generations.
Odhodlaní běžci z pacifické Asie.
Determined runners from Asia Pacific region.
Účast v běhu byla zároveň příspěvkem charitě.
Participation in the Run was also a contribution to charity.
Tři minuty do staru Běhu napříč generacemi
zleva J. Metsemaker, A. Stavdal, R. Červeny, A. Howe.
Three minutes to start of Run through Generations
from left J. Metsemaker, A. Stavdal, R. Cerveny, A. Howe.
63
20|Slavnostní zakončení
Čas se po pěti nabitých dnech naplnil. Nadešla poslední slavnostní chvíle programu 20. světové
konference praktických a rodinných lékařů. A nám všem, organizátorům i účastníkům je jasné, že na tuto
„pražskou Woncu” budeme velmi dlouho a v dobrém vzpomínat. Skromně tušíme, že pražská konference
byla jedinečná a v mnohém překonala všechny předchozí. Měla dobře připravený a hojně navštěvovaný
vědecký program, vyvážený programem společenským, který kolegy ze světa potěšil a přinesl
nezapomenutelné zážitky.
V zaplněném konferenčním sále nastupují na podium uniformovaní Trubači pražské hradní gardy, aby
slavnostními fanfárami zahájili závěrečný program. Prezident konference docent Seifert shrnuje výstupy
konference a uvede krátký osmiminutový film, dokumentující emotivně průběh celé konference. Jsou zde
zachyceny významné okamžiky, ale také zdánlivé maličkosti a úsměvné momenty, ukazující obrovskou
a rozmanitou práci, odvedenou organizátory konference. Film vzbuzuje v sále vlnu nadšení, vyplavuje
vzpomínky a vyvolává dojetí ve všech tvářích. Potlesk je mohutný a nekonečný. Pak nastupuje předseda
Vědeckého výboru konference MUDr. Beneš, aby účastníky informoval o průběhu konference v číslech.
Dr. Beneše střídá prezident evropské organizace mladých praktiků VdGM, Dr. Lygidakis, aby předal ocenění
mladým praktikům za mimořádné projekty. Jedním z oceněných je český mladý praktik, Dr. Vychytil.
Slova se opět ujímá doc. Seifert a děkuje všem, kteří se na přípravě a realizaci konference podíleli.
Ocení moudrost Světové rady, že vybrala před 6 lety Prahu, poděkuje prezidentovi WONCA, Dr. Robertsovi,
výkonnému tajemníkovi G. Mannigovi a a členům Mezinárodního poradního výboru. Na podium pak vyzve
tým Guarantu v čele s Renatou Somolovou a své nejbližší spolupracovníky z organizačního a vědeckého
výboru. Na podium někdo přináší květiny. Sál tleská a projevuje nadšení a díky.
Závěrečné slovo pak dostává nově zvolený prezident Michael Kidd. Děkuje organizátorům a oceňuje
pražskou konferenci. Vyznává se z lásky k Praze. Na závěr pozve všechny v sále na příští 21. světovou
konferenci WONCA do Rio de Janeira.
Jana Vojtíšková
Trubači pražské hradní gardy.
Trumpeters of the Castle Guards.
64
wonca 2013 prague
Spokojený prezident konference B. Seifert
B. Seifert satisfied Conference President.
Předseda vědeckého výboru V. Beneš shrnuje data o odborném programu.
Chairman of the Scientific Committee V. Benes summarizes data
on scientific program.
J. Vojtíšková děkuje M. Kiddovi za plenární přednášku.
J. Vojtiskova thanking to M. Kidd for his plenary presentation.
Naplněný sál při závěrečném ceremoniálu se nevidí často!
Crowded hall at the closing ceremony is not to see often!
65
Sál tleská a projevuje nadšení a díky.
Aplaus and enthusiasm in auditorium.
Loučení organizátorů s účastníky konference.
The organisers saying goodbye to the participants of the conference.
Společné fotografie na závěr.
Group photo at the end.
Tým Guarantu, který zajišťoval konferenci.
GUARANT International Team - organiser of the WONCA World Conference.
66
wonca 2013 prague
21|Fakta o konferenci
Konference WONCA se zúčastnilo 3 628 lékařů ze 106 zemí, s vyrovnaným poměrem mužů (51%)
a žen (49%). Z Evropy bylo 2 552 účastníků, dalším nejvíce zastoupeným kontinentem byla Asie (583, včetně
Austrálie), následovaná Latinskou a Střední Amerikou (229), Severní Amerikou (143) a Afrikou (111).
Zastoupení jednotlivých regionů WONCA přináší graf č.5., jednotlivých zemí tabulka č. 2. Nejvíce lékařů
přijelo ze Španělska, Holandska, Chorvatska a Portugalska, z mimoevropských pak z Brazílie (165).
Na konferenci se registrovalo 168 českých lékařů a 86 Slováků.
Ve vědeckém programu konference vystoupilo během 240 hodin odborného programu na 7 plenárních
zasedáních, 95 workshopech a 70 přednáškových sekcích přes 350 řečníků. K řízení sekcí bylo potřeba
138 předsedajících. 1 134 posterů, na kterých se podílelo více jak 3 000 autorů, bylo prezentováno ve třech
dnech. Přednášky zajišťovalo 20 techniků.
Kromě 8 vydání elektronických WONCA News během dvou let před konferencí, vyšly dvakrát tištěné
noviny v průběhu konference. Bylo vydáváno 8 druhů různých certifikátů, včetně certifikátu Americké
akademie rodinných lékařů, Kanadské společnosti praktických lékařů a evropského certifikátu.
Registrační oddělení Guarantu vyřídilo stovky malých nebo velkých problémů účastníků z nejrůznějších
destinací, včetně problémů vízových. Tým Guarantu tvořilo v posledních týdnech před konferencí 12 naplno
pracujících lidí. Na registraci bylo k dispozici v prvních dnech kongresu 22 dívek, 3 byly v pokladně,
do práce na vlastním kongresu se zapojilo 22 hostesek. Hlavní program kongresu byl snímán na kameru a je
k dispozici záznam zakončení i zahájení a všech klíčových řečníků. 8-minutový film, natočený a nastřihaný
během konference, slavil úspěch ještě při závěrečném ceremoniálu.
Renata Somolová
Počet účastníků podle regionu
Graf č. 5: Zastoupení jednotlivých regionů WONCA
67
Spain
The Netherlands
Croatia
Czech Republic
Portugal
Brazil
Sweden
Greece
U.K.
USA
Ireland
Australia
Slovak Republic
China
Nigeria
Thailand
Bosnia and Herzegovina
Turkey
Serbia
Switzerland
Japan
Canada
South Korea
Finland
Philippines
Denmark
Norway
Latvia
Belgium
New Zealand
Lithuania
Ukraine
Taiwan
Hong Kong
Saudi Arabia
582
221
207
168
168
165
107
100
98
95
90
90
86
86
82
76
74
74
61
58
49
48
45
42
42
38
35
31
29
28
26
26
24
24
23
Austria
Italy
Germany
Romania
Slovenia
Kazakhstan
Estonia
Malta
Indonesia
Mexico
United Arab Emirates
Bulgaria
South Africa
Paraguay
Israel
Poland
France
Chile
Malaysia
India
Luxembourg
Russia
Iceland
Colombia
Pakistan
Albania
Macedonia
Iraq
Jordan
Singapore
Ghana
Argentina
Nepal
Sri Lanka
Hungary
21
21
20
20
19
18
17
16
16
15
15
14
13
13
13
12
10
10
9
9
8
7
6
6
6
5
5
5
5
5
4
4
4
4
3
Peru
Macau
Algeria
Kenya
Uganda
Zimbabwe
Kosovo
Montenegro
Curaçao
Uruguay
Venezuela
Bahrain
Egypt
Oman
Benin
Botswana
Malawi
Tunisia
Azerbaijan
Armenia
Georgia
Liechtenstein
Moldova
Aruba
Cayman Islands
Guatemala
Jamaica
Puerto Rico
Cuba
Panama
Kuwait
Lebanon
Brunei
Mongolia
Vietnam
Bangladesh
Celkem
Tabulka č. 2 : Zastoupení jednotlivých zemí
68
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3 628
wonca 2013 prague
22|Co se povedlo a co mohlo dopadnout lépe
Cíle projektu WONCA 2013 se podařilo z velké míry naplnit. Celkové hodnocení konference bylo příznivé,
a to jak podle uznání funkcionářů WONCA a ohlasů řádných delegátů, tak podle formálního hodnocení
akce.
Mezinárodní účast byla rekordní ve srovnání s předchozími světovými i regionálními konferencemi
WONCA. Příjemným překvapením byla účast lékařů z mimoevropských destinací. Roli sehrála atraktivita
Prahy, ale také silný a zodpovědný marketing akce. Naproti tomu zastoupení lékařů ze sousedních zemí
bylo zklamáním; Poláků, Němců, Rakušanů a Maďarů dohromady bylo méně, než např. lékařů z USA. Nižší
příspěvky z partnerství, oproti předpokladům z roku 2007, nedovolily významné snížení konferenčních
poplatků. I tak byl náš konferenční poplatek nižší, než na programově kratších evropských konferencích
ve Varšavě 2011 a ve Vídni 2012. Tradičně přijelo mnoho Španělů a Portugalců, kteří se stále těší komerční
podpoře ve svých zemích. Vysoká účast byla ze zemí bývalé Jugoslávie, kterou lze dávat do souvislosti
s všeobecnou podporou jejich integrace do EU. Při kritickém hodnocení účasti je třeba si uvědomit,
že na rozdíl od kongresů specialistů, si zhruba polovina praktických lékařů hradí účast ze svých zdrojů;
soukromých nebo z akademických grantů. Naopak potěšila účast českých a slovenských lékařů a zájem
našich mladých lékařů. Ti se organizací prekonference a aktivním vystupováním zapsali do historie WONCA
a mají dnes otevřenou cestu do světa.
Odborný program konference měl dobrou úroveň a posloužil jako inspirace pro profesionální rozvoj
praktických lékařů a zvyšování kvality péče o pacienty. Jako obvykle na konferencích praktických lékařů,
byly v odborných diskuzích daleko více vnímány očekávání, přání a postoje pacientů a řešen vztah pacient
- lékař za nejrůznějších klinických situací. Vzhledem k tomu, že se jednalo o konferenci světovou, kromě
problematiky klinické a oborové, byla projednávána i témata globální, sužující zejména rozvojové země,
jako např. zabezpečení hygieny, dostatku pitné vody, prevence šíření infekcí, zejména sexuálně přenosných
chorob.
Záměr organizátorů prostřednictvím konference zviditelnit praktické lékařství nejen mezi odbornou,
ale i laickou veřejností, nevyzněl zcela podle představ. Informace do periodik, tisková konference s účastí
ministra, vrcholných reprezentantů WHO a WONCA, dokonce i návštěva generální ředitelky WHO, byly
zastíněny mediálně atraktivnějším souběžně probíhajícím politickým dramatem. Příznačné je, že všichni
politici, kteří poskytli konferenci záštitu, přišli o své funkce. Nicméně uspořádáním světové konference
WONCA jsme si získali respekt v rámci ČLS JEP a mezi ostatními odbornými společnostmi.
Jak bylo uvedeno výše, zájem sponzorů sice nedosáhl předpokladu z roku 2007, ale nebyl zanedbatelný
a umožnil vysokou úroveň služeb pro účastníky. Partnerství se společností INTEL posunulo konferenci
technologicky o krok kupředu. Konference i přes vysoké náklady přinesla benefit, který SVL využije pro
další rozvoj oboru.
Poselství klíčových řečníků, zejména projev Margaret Chan, i další odborná vystoupení a diskuze,
zůstanou nevyčerpatelným zdrojem inspirace pro SVL a všeobecné praktické lékařství v ČR. Jsou poučná
i pro odborné lékaře, organizátory a zdravotní politiky. Slogan Silná primární péče - kvalitní a levná medicína,
je využitelný na všech kontinentech. Kromě abstrakt jsou k dispozici záznamy klíčových vystoupení,
překlady vybraných přednášek, film o konferenci a stovky fotografií.
Kolegy napříč medicínou může potěšit zpráva, že dobré jméno české medicíny nešíří jen vrcholoví
specialisté, ale i lékaři primární péče. Do jaké míry bude tato příležitost využita pro další rozvoj praktického
lékařství u nás, ukáže teprve budoucnost.
Bohumil Seifert
69
23| Jak to viděl Guarant International
GUARANT International je profesionální organizátor kongresů, konferencí a firemních akcí.
Se svými 40 zaměstnanci a týmem 60 externích spolupracovníků zajišťuje služby pro desítky národních
i mezinárodních konferencí každý rok.
Jméno společnosti GUARANT podle firemních pamětí vzniklo nad několika půllitry vychlazeného
plzeňského piva v jedné pražské pivnici. GUARANT symbolizuje záruku kvalitních služeb, jistoty pro klienty
i spolehlivé vztahy s našimi partnery. V roce 2004 jsme se rozhodli pro expanzi na zahraniční trhy a přidali
ke jménu GUARANT přídavek International.
Za více než 23 let své existence prošlo naší firmou na 115 stálých zaměstnanců a stovky externích
spolupracovníků. Své služby jsme poskytli pro víc jak 1 500 klientů z nejrůznějších oborů lidské činnosti od medicíny lidské i veterinární, přes informační technologie, finance, státní správu až ke kosmonautice.
Od roku 2004 také poskytujeme Asociační management - plný servis pro chod profesionálních asociací.
Deset českých a pět mezinárodních asociací využívá naší podpory sponzoringových aktivit, servisu pro členy
a všestranné podpory pro svůj další rozvoj.
Díky našim klientům a společným úspěchům při organizaci velkých i malých akcí jsme od založení firmy
do roku 2011 dosáhli obratu přes 5 miliard Kč.
Naše práce nám přináší setkání s inspirujícími klienty od studentů po seniory, na všech možných úrovních
a ze všech koutů světa.
GUARANT International is a professional organizer of conventions, conferences and company events.
Together, with 40 employees and a team of 60 external associates, it runs services for dozens of national
and international conferences every year.
Based on our recollection, the origin of the name „GUARANT” arose over a cold pint of Pilsner beer in
one of the several Prague breweries while searching for a name that represents, and consistently provides,
guaranteed top-notch services, security for all clients and reliable relationships with our partners. In 2004,
we decided to expand abroad and also at that time it was deemed appropriate to do the same to our
company name, thus GUARANT International was born.
During our 23 year existence, 115 employees and hundreds of external co-operators have worked
with us. We can proudly say that more than 1 500 clients from various fields of human activity, including
medicine, IT, finance, public administration and cosmonautics, have been more than satisfied with our
services.
Since 2004, we have also provided Association Management, which is a comprehensive service used for
running professional associations. Ten Czech and five international associations currently use our support
for sponsoring activities, member services
as well as universal support for further
development.
Since our company was founded and up
to the end of 2011, we have been able to
achieve a turnover of more than 5 billion
CZK, mainly due, and greatly thanks to,
our clients efforts and joint achievements
in organizing both large and small events.
Důležitá trojka - T. Raboch a R. Somolová z Guarantu a šťastný G. Manning,
pro kterého to byla první konference ve funkci výkonného tajemníka WONCA.
The important trio - T. Raboch and R. Somolova from Guarant and happy
G. Manning. For him it was the first conference as the Chief Executive Officer.
70
wonca 2013 prague
GUARANT International (dále Guarant) se poprvé na mezinárodní akci potkal se Společností
všeobecného lékařství již před rokem 1997, kdy jsme společně uspořádaly evropský kongres WONCA.
Po delší odmlce jsme získali příležitost pro pokračování.
Na podzim roku 2006 jsme se znovu sešli nad myšlenkou kandidatury na větší, ještě složitější a náročnější
akci - WONCA World - světovou konferenci praktických lékařů. Zjistili jsme, že dle rotačního schématu
světové konference rok 2013 připadá na Evropu. Další příležitost by byla až v roce 2025 nebo 2028. Proto
jsme se shodli, že takovouto příležitost nemůžeme zahodit a není jiné varianty, než světovou akci do Prahy
získat.
Nastala hra vabank. Historie si pamatuje pouze vítěze, poražení se ztratí v prachu a mlhavé historii.
Na kandidaturu byl sestaven silný tým vedený doc. Seifertem a Dr. Benešem, za Guarant byl zodpovědný
Tomáš Raboch.
Prvním společným úkolem bylo připravit „pražskou” nabídku - takzvaný bidbook. Bidbook obsahoval
informace o SVL, o základních představách o vědeckém programu, o kongresovém zázemí Prahy
a také o kongresových zkušenostech SVL a Guarantu. Pražská nabídka byla přijata a delegace pozvána
na General Assembly - valné shromáždění představitelů všech národních členských organizací WONCA,
které předcházelo světové konferenci v Singapuru v červnu 2007.
Prezentace Bohumila Seiferta a Tomáše Rabocha neměla jediné slabé místo. Spolu se zákulisním
lobbyingem Bohumila Seiferta a Václava Beneše se postaraly o to, že WONCA World má být v roce 2013
v Praze. Zapomenuty budou snahy silných konkurentů Vídně, Barcelony a dalších měst. Byli jsme prostě
nejlepší! Pro nás je to obrovský úspěch.
Je červen 2007. Vše teprve začíná. Máme šest let na přípravu. Za SVL je určen tým senzačních lidí: vždy
nadšený Bohumil Seifert, mírně konzervativní Václav Beneš, kreativní Jana Vojtíšková a aktivní mladí
praktici Norbert Král, Nela Šrámková a Zuzana Vaněčková. V Guarantu je určena zkušená a pečlivá projektová
manažerka Renata Somolová a tým dalších pracovníků.
Před námi jsou propagace na světových i evropských konferencích v Basileji 2009, v Cancunu 2010,
v Malaze 2010, ve Varšavě 2011, ve Vídni 2012. Také vyšleme delegace do Jeju, na Filipíny a do Filadelfie.
Čeká nás příprava webové stránky konference, propagace na twitteru a facebooku. Náročné bude sestavení
odborného programu, hodnocení 1 790 abstrakt. Klíčové bude i zajistit špičkové světové řečníky.
Díky tomu, že se v přípravném týmu sešly samé báječné pracovité a spolehlivé osobnosti, vše probíhalo
hladce a žádné krizové momenty ani jednou nehrozily, natož aby nastaly. Vše se povedlo. Nejnepříjemnější
okamžik nastal ve Varšavě, kde Renatu Somolovou přepadl zápal plic. Ale díky péči lékařů ze SVL vše bylo
brzy zažehnáno a mohlo se dále pokračovat v intenzivních přípravách. Palivem náročných přípravných
schůzek organizačního a vědeckého výboru se stalo 560 delikatesních koláčků a také přibližně 20 litrů kávy.
Nakonec nespokojený účastník byl asi pouze jediný. Účastník z Afriky projevoval nevoli s kongresovým
batohem, který nebyl potisknut logem konference. Logo bylo vytištěno pouze na přívěsné jmenovce, což
z jeho pohledu bylo nedostatečné. Nemohl si odvést památku na konferenci v Praze.
Z pohledu Guarantu byla konference WONCA World jednou z nejlépe připravených akcí s příjemnými
klienty i účastníky. Pro zahraničního partnera - světovou WONCU - jsme uspořádali největší akci v historii.
Jsme hrdí na to, že jsme měli příležitost na této akci oplývající řadou „nej” pracovat, a již nyní rozvíjíme další
společné projekty. Věříme, že budou po všech stránkách ještě úspěšnější než právě dokončený projekt.
Tomáš Raboch, Guarant International
71
24|Výstupy konference WONCA pro SVL
a všeobecné praktické lékařství v ČR
Hlavním cílem oboru všeobecné praktické lékařství, tak jak bylo prezentováno na Světové konferenci
WONCA 2013 v Praze, je zajistit všem občanům rovnou lékařskou péči, odpovídající současným
poznatkům vědy, poskytovanou způsobem, který odpovídá kulturní vyspělosti společnosti, a to vlastními
silami na úrovni primární péče nebo prostřednictvím efektivního využívání specializovaných služeb
sekundární nebo terciární péče. Tomuto cíli bude odpovídat i nová koncepce oboru VPL v ČR, která bude
publikována v prezidiálním časopisu ČLS JEP „Praktický lékař” začátkem roku 2014.
Poslední koncepce oboru všeobecné praktické lékařství v ČR byla zveřejněna v roce 2009. Od té doby
došlo k celé řadě změn, včetně právních úprav, které se promítají do činnosti všeobecných praktických
lékařů. Dalším impulzem k novelizaci je vystoupení generální ředitelky WHO Dr. Margaret Chan na Světové
konferenci praktických/rodinných lékařů WONCA v Praze 2013, které dále definovalo roli a budoucnost
oboru. Všeobecné praktické lékařství je základním léčebně - preventivním oborem a WHO jej považuje
za „páteř“ medicíny a zdravotnických systémů.
Z uvedených důvodů nová připravovaná koncepce oboru počítá s celou řadou změn, které se dotýkají:
definice, předmětu a cílů oboru, vymezení činnosti oboru, pracovně lékařské péče, dispenzarizace,
struktury sítě všeobecných praktických lékařů (VPL), odborného a profesního řízení oboru, ekonomického
zajištění primární péče, specializačního vzdělávání pracovníků v oboru a systému rezidenčních míst,
celoživotního vzdělávání VPL, priorit výzkumu v oboru, kvality poskytované péče v oboru, doporučených
postupů, napojení do mezinárodních aktivit, aj.
V ČR zásadním problémem stále zůstává nevyužitý potenciál primární péče, který spočívá především
v uměle omezených kompetencích VPL na straně jedné a v nedostatečném využívání jejich regulační
a organizační role v přístupu k nákladným specializovaným službám na straně druhé.
Koordinace zdravotní péče registrujícím praktickým lékařem je zásadním nástrojem efektivity a kvality,
uplatňovaným ve většině zemí, kde VPL působí jako průvodce pacienta zdravotnickým systémem a plní
i úlohu jeho advokáta v otázkách zdraví. VPL má ze všech zdravotnických složek největší možnost ovlivnit
zdravotní stav celé populace. Zároveň je jedním z nejvýznamnějších prvků regulujících spotřebu zdravotní
péče.
Úkoly, které nás čekají, spočívají v prosazování myšlenek připravované koncepce oboru ve spolupráci
s MZ ČR, zdravotními pojišťovnami a dalšími institucemi k vyššímu systémovému využití potenciálu
primární péče.
Doc. MUDr. Svatopluk Býma, Csc., předseda SVL
72
20. světová konference praktických a rodinných lékařů
WONCA 2013
V textech a obrazech
Editoři:
Doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.
Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.
MUDr. Jana Vojtíšková
Autoři textů:
Svatopluk Býma, Otto Herber, Norbert Král, Cyril Mucha, Tomáš Raboch,
Bohumil Seifert, Renata Somolová, Nela Šrámková, Zuzana Vaněčková, Jana Vojtíšková
© Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, Praha, 2013
Příprava k vydání a grafická úprava:
© Alfile design | www.alfile.cz
Obálka:
© Guarant International spol. s r.o.
Fotografie:
© Wonca | Vojtěch Mucha | Filip Košč | Alfile design
Vydal:
© Guarant International spol. s r.o. | Praha 2013
Vytiskl:
© Geoprint | Krajinská 1110 | Liberec
ISBN 978-80-86998-66-4
Download

wonca 2013 prague - GUARANT International