TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (Yİ-ÜFE) BİLGİ NOTU
KASIM 2014
Türkiye İstatistik Kurumu 03/12/2014 tarihinde 2014 yılı Kasım ayı “Yurt İçi Üretici Fiyat
Endeksi (Yİ-ÜFE)” haber bültenini yayımladı.
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) 2014 yılı Kasım ayında;

Bir önceki aya göre % 0,97 düşüş gösterirken,

Bir önceki yılın Aralık ayına göre % 7,18,

Bir önceki yılın aynı ayına göre % 8,36,

On iki aylık ortalamalara göre % 10,32 artış göstermiştir.

Yİ-ÜFE’de aylık olarak sanayinin dört sektöründen;

-
Madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe % 1,65,
-
İmalat sanayi sektöründe % 0,84,
-
Elektrik ve gaz sektöründe % 2,19 düşüş,
-
Su sektöründe % 1,78 artış olmuştur.
Alt sektörler itibarı ile imalat sanayiinde en yüksek aylık artış % 1,81 ile ağaç ve
mantar ürünleri (mobilya hariç) sektöründe olurken, kok ve rafine petrol ürünleri
% 8,27 ile endeksin bir önceki aya göre en fazla düşüş gösterdiği sektör olmuştur.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre sadece % 0,07 ile dayanıksız tüketim
mallarında artış gerçekleşmiş, en yüksek düşüş % 3,25 ile enerjide olmuştur.
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) 2014 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre % 0,97 düşüş,
bir önceki yılın Aralık ayına göre % 7,18, bir önceki yılın aynı ayına göre % 8,36 ve on iki aylık
ortalamalara göre % 10,32 artış göstermiştir.
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Daire Başkanlığı
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
04.12.2014
Sayfa 1
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
Yİ-ÜFE’de sanayinin dört alt sektöründen; madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe bir önceki
aya göre % 1,65 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre % 2,61, bir önceki yılın aynı ayına göre
% 3,29, on iki aylık ortalamalara göre % 9,80 artış olmuştur. İmalat sanayiinde yine aynı
referans dönemleri için sırasıyla % 0,84 düşüş, % 8,19, % 9,08 ve % 11,22 artış olmuştur.
Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe bir önceki aya göre % 2,19
ve bir önceki yılın Aralık ayına göre % 0,66 düşüş, bir önceki yılın aynı ayına göre % 0,43 artış,
on iki aylık ortalamalara göre % 2,71 düşüş olmuştur. Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve
iyileştirme faaliyetleri sektöründe bir önceki aya göre % 1,78, bir önceki yılın Aralık ayına göre
% 11,70, bir önceki yılın aynı ayına göre % 12,03, on iki aylık ortalamalara göre % 9,85 artış
olmuştur (Tablo 1, Grafik 1 ve Grafik 2).
Tablo 1. 2014 Yılı Kasım Ayında Sektörlere Göre Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Değişim Oranları (2003=100)
(%)
Bir önceki aya
göre değişim
oranı
Bir önceki yılın
Aralık ayına göre
değişim oranı
Bir önceki yılın
aynı ayına göre
değişim oranı
On iki aylık
ortalamalara göre
değişim oranı
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi
-0,97
7,18
8,36
10,32
Madencilik ve taşocakçılığı
-1,65
2,61
3,29
9,80
0,11
3,42
3,73
3,77
Ham petrol ve doğalgaz
-8,23
-9,48
-9,58
10,41
Metal cevherleri
-2,84
3,24
3,41
5,64
Diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünleri
-0,41
6,56
8,01
17,81
Sektörler ve Alt Sektörler
Kömür ve linyit
İmalat sanayi
-0,84
8,19
9,08
11,52
-0,06
17,00
18,57
15,47
İçecekler
1,62
7,87
8,19
3,44
Tütün ürünleri
0,00
0,05
0,55
3,71
Tekstil ürünleri
-0,91
3,70
4,23
9,95
Giyim eşyası
-0,65
4,15
5,73
12,43
Deri ve ilgili ürünler
Gıda ürünleri
-1,04
10,02
9,84
9,27
Ağaç ve mantar ürünleri(mobilya hariç)
1,81
14,88
14,77
8,24
Kağıt ve kağıt ürünleri
1,09
0,44
2,57
7,40
Basın ve kayıt hizmetleri
0,25
2,65
2,40
4,47
Kok ve rafi ne petrol ürünleri
-8,27
-12,88
-9,68
11,64
Kimyasallar ve kimyasal ürünler
9,79
-1,80
7,67
7,93
Temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları
0,04
1,09
1,07
0,15
Kauçuk ve plastik ürünler
0,13
8,74
9,40
11,95
Diğer metalik olmayan mineral ürünler
-0,24
12,34
13,26
14,43
Ana metaller
-2,99
3,16
3,25
10,02
Fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç
-1,09
5,42
7,01
11,78
Bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler
-0,59
5,47
6,98
9,96
Elektrikli teçhizat
-0,23
5,52
6,35
9,34
Makine ve ekipmanlar b.y.s.
-0,78
6,06
6,62
7,72
Motorlu kara taşıtları, römork, yarı römork
-0,33
8,52
9,05
14,77
Diğer ulaşım araçları
0,09
7,49
7,88
9,35
Mobilya
-0,75
7,01
7,79
11,23
Diğer mamul eşyalar
-3,40
4,87
2,71
5,87
-2,19
-0,66
0,43
-2,71
Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı
Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme
Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faal.
Su ve suyun arıtılması ve dağıtılması
Kaynak: TÜİK.
-2,19
-0,66
0,43
-2,71
1,78
11,70
12,03
9,85
1,78
11,70
12,03
9,85
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Daire Başkanlığı
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
04.12.2014
Sayfa 2
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
Alt sektörler itibarı ile imalat sanayiinde en yüksek aylık artış % 1,81 ile ağaç ve mantar
ürünleri (mobilya hariç) sektöründe olurken, kok ve rafine petrol ürünleri % 8,27 ile endeksin
bir önceki aya göre en çok düşüş gösterdiği sektör olmuştur.
Grafik 1. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Bir Önceki Aya Göre Değişim Oranları
Kaynak: TÜİK.
Grafik 2. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim Oranları
Kaynak: TÜİK.
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Daire Başkanlığı
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
04.12.2014
Sayfa 3
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
2014 yılı Kasım ayında ana sanayi grupları sınıflamasına göre sadece % 0,07 ile dayanıksız
tüketim mallarında artış olurken, en yüksek düşüş % 3,25 ile enerjide gerçekleşmiştir (Tablo 2).
Tablo 2. 2014 Yılı Kasım Ayında Ana Sanayi Gruplarına Göre Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Değişim Oranları (2003=100)
Ana Sanayi Grupları
Bir önceki aya Bir önceki yılın Aralık Bir önceki yılın aynı
göre değişim
ayına göre değişim ayına göre değişim
oranı
oranı
oranı
(%)
On iki aylık
ortalamalara göre
değişim oranı
Yurt İçi ÜFE
-0,97
7,18
8,36
10,32
Ara Malı
-0,89
6,80
7,47
11,04
Dayanıklı Tüketim Malı
-1,50
6,38
5,83
8,00
Dayanıksız Tüketim Malı
0,07
13,48
14,79
13,14
Enerji
-3,25
-2,68
-1,18
2,25
Sermaye Malı
-0,73
6,97
7,75
11,68
Kaynak: TÜİK.
Bu konuyla ilgili haber bültenine www.tuik.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Daire Başkanlığı
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
04.12.2014
Sayfa 4
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
Download

2014 Yılı Kasım Ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi B.N.