39) Hydrosféra - řeky

Základní charakteristiky říčního toku, dělení řek podle odtokových režimů, významné
řeky podle kontinentů, využití a ohrožení řek
???
???
40) Hydrosféra - jezera

Dělení jezer podle původu, významná jezera a jezerní plošiny podle kontinentů,
využití a ohrožení jezer
41) Hydrosféra a kryosféra - světový oceán, ledovce

Charakteristika světového oceánu, vlastnosti mořské vody, pohyby mořské vody,
význam světového oceánu, charakteristika zaledněných oblastí světa, ohrožení
světového oceánu a kryosféry
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
42) Klimatologie - klimatičtí činitelé a klimatické pásy

Klimatičtí činitelé, klimatické pásy, základní klimatické charakteristiky
43) Meteorologie - složení atmosféry, meteorologické charakteristiky

Chemické složení atmosféry, vertikální členění atmosféry, ozón v atmosféře,
skleníkový efekt a globální klimatická změna, meteorologické charakteristiky
???
???
44) Všeobecný oběh atmosféry

Všeobecná cirkulace atmosféry, vzduchové hmoty a fronty, tlakové systémy, tropické
cyklóny, monzuny, místní větry
45) Biosféra - biogeografie, ohrožení a ochrana přírody

Horizontální a vertikální zonalita biosféry, biomy, význam biosféry, ohrožení biosféry,
světové a evropské organizace ochrany přírody, významné národní parky světa
46) Pedogeografie, geografie zemědělství

Půdotvorní činitelé, vybrané půdní druhy a typy, zemědělské rostlinná a živočišná
výroba, významné zemědělské oblasti světa, ohrožení půdy
47) Litosféra a endogenní procesy

Stavba zemského tělesa, pohyby litosférických desek a Wegenerova teorie
kontinentálního driftu, typy vulkanické činnosti, sopečné tvary, následky vulkanismu,
orogeneze, epeirogeneze, seismická činnost
48) Georeliéf a exogenní procesy

Definice georeliéfu, princip působení exogenních činitelů, svahové pochody, činnost
tekoucí, stojaté a krasové vody, činnost ledovce, činnost větru, činnost organismů a
člověka
???
???
???
Download

39) Hydrosféra - řeky • Základní charakteristiky říčního toku, dělení