YOUNG ARCHITECT AWARD 2012
cena pro mladé a začínající architekty
„Vstup mladých architektů do profesního života je v současné době nelehký. Na druhou stranu víme, jak je potřeba jejich svěží
energie. Soutěž Young Architect Award dává možnost mladým architektům svoje kvality prezentovat a zároveň veřejnost seznámit
s šíří současné architektonické tvorby. Bez soutěží pro mladé architekty by totiž praxe i investoři zkostnatěli.“
Petr Lešek, člen poroty
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
CÍLE
Cílem mezinárodní architektonické soutěže Young Architect Award je pomoci najít studentům a mladým architektům
do 33 let místo na současné architektonické scéně, přiblížit široké veřejnosti soudobou architekturu a podpořit veřejnou
diskusi o architektuře. V neposlední řadě pomáhá soutěž zmapovat tvorbu začínajících architektů.
Pro 4. ročník soutěže Young Architect Award bylo zvoleno téma Veřejný prostor v historickém kontextu,
a to z hlediska environmentálního, rozvoje územního plánu a ochrany kulturního a průmyslového dědictví (dotváření
historických sídel, intervence nové tvorby).
Historickým kontextem bylo pojmenováno prostředí s výrazným kulturním charakterem. Nedílnou součástí kulturního,
architektonického i technického bohatství země je i industriální dědictví, proto se nemusí vždy jednat o dotváření
historických jader měst, ale i o návrhy revitalizací či konverzí průmyslových objektů. Zásahy takto motivované nám přijdou
ve spojení s veřejnou funkcí snad až příliš samozřejmé, a proto neuškodí na tuto provázanost ukázat. Může to být i jedna
z odpovědí na úprk lidí ze společného městského prostředí do individuální samoty.
Téma soutěže bylo zahrnuto do nabídky letních semestrálních prací v ateliérech na všech fakultách s výukou architektury
v ČR. Pro každé město, kde VŠ sídlí, byla ve spolupráci s Národním památkovým ústavem vytipována témata aktuální či
problematická, konkrétní lokality, které jsou v daných městech citlivými tématy.
ODBORNÁ POROTA
Řádní členové poroty
Ladislav Kuba, předseda poroty, Kuba & Pilař architekti
Naděžda Goryczková, Národní památkový ústav
Jiří Suchomel, FUA TU v Liberci
Petr Lešek, PROJEKTIL ARCHITEKTI
Vladimír Vašut, under-construction architects
Odborní znalci
Josef Pechar, Nadace Nadání J., M. a Z. Hlávkových
Oleg Haman, Ateliér CASUA
Termíny
21. 2. 2012
vyhlášení 4. ročníku soutěže
4. 7. 2012
uzávěrka přihlášek
6. 9. 2012
jednání odborné poroty
19. 9. 2012
vyhlášení výsledků na galavečeru FOR
ARCH 2012, Slovanský dům v Praze
PUTOVNÍ VÝSTAVA
2012–2013
Putovní výstava probíhá ve
spolupráci s partnerskými
školami a statutárními městy,
ve kterých sídlí, s La Fabrikou
v Praze a s veletrhem FOR
ARCH. Místa a termíny jsou
aktualizovány na stránkách
www.yaa.cz.
2
POČET PŘIHLÁŠENÝCH DĚL
celkem 61
59 / Projekty (z toho 53 školních prací)
2 / Realizace
ŘEKLI O SOUTĚŽI
„Tématem letošního ročníku soutěže Young Architect Award byl veřejný prostor v historickém kontextu. Důvodem zvolení
tohoto tématu je jednak důraz kladený vypisovatelem i porotou na kultivaci veřejného prostoru obecně, ale i důraz na
vnímání historického kontextu jako východiska a inspiraci pro vlastní tvorbu mladých architektů. V žádném případě to však
neznamená, že bychom očekávali přímočarou inspiraci historickými vzory, naopak smyslem takto definovaného tématu
bylo hledání odpovědí na otázku, jak má nová architektura svébytně a soudobě reagovat na historické prostředí. Soutěžní
návrhy naše očekávání nezklamaly. Všechny práce účastníků jsou vedeny snahou o autentickou výpověď a osobité
a současné pojetí nově navrhované architektury. Problémem, se kterým se porota musela vypořádat, bylo různé měřítko
řešených úkolů - jak kvalitativně porovnat obsáhlé a náročné urbanistické řešení velkého rozsahu s komorním měřítkem
malé stavby založené na detailu? I tato otázka nás vedla k nejvyššímu ocenění návrhu, který je komplexní svým rozsahem
i zpracováním. Minimální počet přihlášených realizací vedl porotu k rozhodnutí neudělit v kategorii realizace ceny a naopak
navýšit ocenění v kategorii projektů, která byla početně silně zastoupena.“
Ladislav Kuba, předseda poroty
„Ve společnosti BETON BROŽ děláme, co nás baví. To nám umožňuje ctít zásadu jedinečnosti přístupu jak k betonovým
prvkům, tak především k lidem. Jedinečnost přístupu k lidem se pak projevuje v tom, že pro zachování konkurenceschopnosti chápeme potřebu otevřenosti vůči novým, inovativním a inspirativním ideám. Pramenem takovýchto myšlenek jsou
především mladí lidé s otevřenou myslí a odvahou pro netradiční řešení. Proto jsme se stali generálním partnerem soutěže
Young Architect Award.“
Libor Brož, majitel a ředitel BETON BROŽ
3
PŘEHLED NOMINOVANÝCH PRACÍ
1
kategorie Projekty:
1.
Knihovna Martina Kabátníka
Tereza Komárková
2. Revitalizace bývalého barokního kláštera Paulánů v Nové Pace
Tomáš Zdvihal
3. Moravskoslezská vědecká knihovna Ostrava
Ing. arch. David Dvořák
4. Městská knihovna Litomyšl
Ing. arch. Hana Vinklárková
2
5. Bašty architektury
Ing. arch. Michaela Roženská
6. Proluka v Růžové ulici – kolumbárium
Milada Vorzová
7. Kestřany - Obraz vesnice
Bc. Radek Novotný
8. Muzeum a škola flamenca
Zuzana Procházková
3
9. Cultural, promotional and social center of La Clayette, France
Rok Škerjanc, Andrej Šeligo
10. Badel Block Zagreb
Ing. arch. Tereza Dědková
11. Nová experimentální divadelní scéna v Českém Krumlově
Bc. Jan Harciník
12. Broumovsko – Vernéřovice
Ing. arch. Ondřej Duchan
13. Expozice vytěžených lomů
Martin Málek
14. Konverze nákladového nádraží Žižkov
Bc. Miroslava Padruňková
15. Galerie současného umění
Bc. Petra Holubová
16. Školní třída ve veřejném prostoru
Ing. arch. Barbora Mikitová, Ing. arch. Pavel Buryška, studio XTOPIX
4
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
5
OCENĚNÉ PRÁCE
1. cena l Beton Brož Young Architect Award 2012
kategorie Projekty
Muzeum a škola flamenca
Autor: Zuzana Procházková
Zdůvodnění poroty: Návrh beze zbytku naplňuje zadání soutěže,
tj. vytváří veřejný prostor v historickém kontextu. Řeší rozsáhlou část
historického jádra města, do kterého přináší novou hodnotu. Porota vnímá
jako plus řešení kulturně odlišného prostředí, čímž náročnost práce stoupá.
2. cena l Beton Brož Young Architect Award 2012
kategorie Projekty
Cena architekta Josefa Hlávky
Cena Archiwebu za progresivní a inovativní přístup k řešení
Knihovna Martina Kabátníka
Autor: Tereza Komárková
Zdůvodnění poroty: Studie náhradou nevyhovující knihovny oživuje
historické náměstí o nový veřejný prostor, komunikace a městské vybavení.
Současně architektonicky intimně dotváří jedinečné historické prostředí.
3. cena l Young Architect Award 2012
kategorie Projekty
Cena veřejnosti
Cultural, promotional and social center of La Clayette, France
Autoři: Rok Škerjanc, Andrej Šeligo
Zdůvodnění poroty: Návrh citlivě uklízí prostranství kolem kostela
a vkládáním nových prvků vytváří zajímavé prostory. Oceňujeme snahu
o širokou škálu využívání celého areálu a vytvoření kulturního centra. Porota
postrádala zobrazení řešení vztahu mezi kostelem a novými objekty.
Cena rektora ČVUT za školní práci v kategorii Projekty
Cena CASUA
Revitalizace bývalého barokního kláštera Paulánů v Nové Pace
Autor: Tomáš Zdvihal
Zdůvodnění poroty: Projekt velmi citlivě přistupuje k revitalizaci historické
dominanty města a plně splňuje vypsané soutěžní zadání. Problematická se
porotě jevila ztráta přímého kontaktu s parkem vložením výrazného soklu.
Autor by si u školních projektů mohl počínat odvážněji.
6
MEDIÁLNÍ VÝSTUPY
Mediální kampaň zahrnovala odborné tištěné tituly, odborné
webové portály, soutěž byla komunikována také prostřednictvím
Českého rozhlasu, České televize, titulů ECONOMIA, DENÍK a MF
DNES.
Celkem bylo publikováno 135 mediálních výstupů
obsahujících informace o soutěži, hodnota získaného mediálního
prostoru dosáhla celkem 1 150 000 Kč.
Výběr z mediálních ohlasů
7
KONTAKT
ABF, a.s., Úsek konferencí a soutěží
Mimoňská 645, 190 00 Praha 9 – Prosek
tel.: +420 222 891 117
e-mail: [email protected]
www.yaa.cz
ODBORNÝ GARANT
GENERÁLNÍ PARTNER
ZÁŠTITA
PARTNERSKÉ ŠKOLY
PARTNEŘI
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
Projekt je realizován pod záštitou a za finanční podpory Ministerstva kultury, Revolvingového fondu Ministerstva
životního prostředí, grantu hlavního města Prahy a statutárního města Brna.
Download

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - Young Architect Award