1
JAK NA ERASMUS – krok za krokem
aneb Příručka pro vyjíždějící studenty TUL
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1
Zpracovala kancelář Erasmus 2012/2013
JAK NA ERASMUS – krok za krokem
Všeobecné informace
LLP Erasmus – součást evropského Programu celoživotního učení
RZS Kancelář Erasmus
Institucionální koordinátorka Erasmus – Ing. arch. Randa Tomehová
Asistentka pro studentské záležitosti – Věra Houšťová
Adresa:
Technická univerzita v Liberci
Kancelář Erasmus
Studentská 1402/2,
461 17 Liberec 1
Úřední hodiny:
Úterý a čtvrtek 8.30 – 11.30, 13.00 – 15.00
Nebo dle domluvy
Aktivity LLP Erasmus pro studenty:
Studijní pobyty – studium v zahraničí na partnerské univerzitě (str.3)
 Základem je bilaterální smlouva mezi institucemi
 Řádné denní studium na přijímací univerzitě
 Student neplatí školné, stipendium k částečnému pokrytí nákladů
 Délka pobytu 4,5 měsíce / semestr
 Uznání prospěchu po návratu
Pracovní stáže – získání pracovních zkušeností v zahraniční organizaci (str.5)
 Plný úvazek, stipendium k částečnému pokrytí nákladů
 Délka pobytu 3-10 měsíců
 Uznání praxe po návratu
EILC kurzy – intenzivní přípravné jazykové kurzy (str.7)
 Kurzy pro Erasmus studenty před započetím studijního pobytu/pracovní stáže
 Pouze kurzy méně používaných jazyků EU
 Student neplatí kurzovné, stipendium k částečnému pokrytí nákladů
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1
Zpracovala kancelář Erasmus 2012/2013
2
Studijní pobyty - POSTUP
1. Mám zájem zúčastnit se Studijního pobytu Erasmus v jedné z evropských zemí a splňuji
Kvalifikační podmínky, které jsou k dispozici na webových stránkách.
2. Přihlásím se do výběrového řízení na příští akademický rok u ECTS koordinátora na fakultě,
nejpozději však v průběhu zimního semestru předchozího akademického roku.
Fakulta ECTS koordinátor
Telefon
e-mail
FS
Ing. Marcela Válková
+420485353591 [email protected]
3
FT
Dr. Ing. Pavla Těšinová
+420485353734 [email protected]
FE
Ing. Jaroslav Demel
+420485352203 [email protected]
Ing. Marie Hlavatá
+420485352418 [email protected]
FM
Prof. Ing. Jaroslav Nosek +420485353249 [email protected]
FP
Doc. PhDr. Soňa Jandová +420485352334 [email protected]
FUA
Ing. arch. Petr Šmídek
+420736101387 [email protected]
UZS
Mgr. Jana Rotková, PhD. +420485353691 [email protected]
3. Do přihlášky uvedu preferovanou destinaci (viz Seznam partnerských univerzit TUL)
4. Pokud postoupím ve výběrovém řízení, stávám se kandidátem na udělení stipendia. Na
studijním oddělení obdržím přístup do STAGu (viz Návod k zavedení výjezdu studenta do
STAGu), vyplním údaje o svém výjezdu a Studijní smlouvu – Learning Agreement (LA). Do
Studijní smlouvy (Learning Agreement) vyplním předměty, které vyberu na webových
stránkách přijímající instituce v zahraničí. Je mou povinností vybrat 30 kreditů/semestr.
Předměty konzultuji s garanty předmětů a nechám potvrdit ECTS koordinátorem.
5. Na studijním oddělení zařídím podpis Výpisu známek před odjezdem – Transcript of Records
Before Mobility (ToR).
6. Vyplněné formuláře zašlu poštou na adresu kanceláře Erasmus (viz výše). V pravém horním
rohu obálky musí být zřetelně uvedena slova „Registrace Erasmus“, dále musí být na obálce
jméno studenta a zpáteční adresa. Obálka musí obsahovat:
 2x Přihlášku studenta - Student Application Form (SAF)
 2x Studijní smlouvu (LA) podepsanou ECTS koordinátorem fakulty
 Výpis známek před odjezdem (ToR) ze studijního oddělení fakulty
7. Po obdržení přijetí na zahraniční instituci (poštou studentovi či přes kancelář Erasmus) se
minimálně jeden měsíc před odjezdem osobně dostavím v úředních hodinách do kanceláře
Erasmus pro podpis Finanční dohody. S SEBOU PŘINESU:
 3x vytištěnou a vyplněnou finanční dohodu (kromě údajů o délce studia
a výši stipendia na str.2)
 Originál přijetí včetně Studijní smlouvy (LA) podepsané ze zahraničí
 Kopii akademického kalendáře dané instituce
 Evidenční list v papírové a elektronické podobě
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1
Zpracovala kancelář Erasmus 2012/2013
8. Let’s go!
9. Během pobytu jsem v péči kanceláře Erasmus na TUL a jakékoliv změny týkající se mého
pobytu nahlásím na e-mail institucionální koordinátorky.
10. Stipendium bude vyplaceno formou 3-4 splátek na číslo účtu uvedené v evidenčním listu.
11. Po nástupu na zahraniční instituci se může stát, že se změní předměty – v tom případě
vyplním ve STAGu formulář Změny studijní smlouvy – Changes to the Learning Agreement.
 Odstraněné předměty: označit jako smazané (ne odstranit)
 Přidané předměty: přidat (původní LA se automaticky změní, to však není problém)
12. Takto připravený formulář vytisknu, nechám potvrdit od zahraniční univerzity a pošlu na 4
kancelář Erasmus během prvních dvou týdnů studia v zahraničí.
13. Před návratem vyplním a nechám potvrdit:
 Potvrzení o délce pobytu – Confirmation of Study Period
 Výpis výsledků studia – Transcript of Records
Studijní smlouva (LA) a případné změny (CH-LA) musí souhlasit s Výpisem známek (ToR), co
se týče kódů, názvů předmětů a počtů kreditů (viz Směrnice rektora). Tyto dokumenty musí
být shodné papírově i ve STAGu.
14. Po návratu vyplním formulář Doklad o uznání – Proof of Recognition (PoR) a spolu
s potvrzeným Výpisem známek ze zahraničí (ToR) je odevzdám ECTS koordinátorovi, který
mi vrátí Doklad o uznání potvrzený děkanem fakulty.
15. Studijní oddělení požádám o Výpis známek po uznání (Summary of Students Data)
16. Na erasmus-database.naep.cz vyplním on-line Závěrečnou zprávu – heslo dostanu
vygenerovaným e-mailem v průběhu pobytu (pozor – neodstranit jako SPAM). Nezapomeňte
zprávu po návratu vyplnit!
17. Do jednoho měsíce po návratu zašlu poštou na adresu kanceláře Erasmus (viz výše)
dokumenty potřebné k uzavření pobytu. V pravém horním rohu obálky musí být zřetelně
uvedena slova „Uzavření pobytu Erasmus“, dále musí být na obálce jméno studenta a
zpáteční adresa. Obálka musí obsahovat:




Potvrzení o délce pobytu – Confirmation of Study Period
Výpis výsledků studia v zahraničí – Transcript of Records
Doklad o uznání – Proof of Recognition
Výpis ze STAGu po uznání – Summary of Student Data
18. V případě nedoručení potvrzení o délce pobytu (Confirmation of Study Period) nebo výpisu
známek (Transcript of Records), či v případě délky pobytu kratší než doba uvedená ve
finanční dohodě nebo v případě nižšího počtu získaných kreditů než 18, je student vyzván
k vrácení části nebo celého stipendia.
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1
Zpracovala kancelář Erasmus 2012/2013
Pracovní stáže - POSTUP
1. Mám zájem zúčastnit se Pracovní stáže Erasmus v jedné z evropských zemí a splňuji
Kvalifikační podmínky, které jsou k dispozici na webových stránkách.
2. Přihlásím se do výběrového řízení na příští akademický rok u ECTS koordinátora na fakultě,
nejpozději však v průběhu zimního semestru předchozího akademického roku.
Fakulta ECTS koordinátor
Telefon
e-mail
FS
Ing. Marcela Válková
+420485353591 [email protected]
FT
Dr. Ing. Pavla Těšinová
+420485353734 [email protected]
5
FE
Ing. Jaroslav Demel
+420485352203 [email protected]
Ing. Marie Hlavatá
+420485352418 [email protected]
FM
Prof. Ing. Jaroslav Nosek +420485353249 [email protected]
FP
Doc. PhDr. Soňa Jandová +420485352334 [email protected]
FUA
Ing. arch. Petr Šmídek
+420736101387 [email protected]
UZS
Mgr. Jana Rotková, PhD. +420485353691 [email protected]
3. Pokud postoupím ve výběrovém řízení, stávám se kandidátem na udělení stipendia. Na
studijním oddělení obdržím přístup do STAGu (viz Návod k zavedení výjezdu studenta do
STAGu), vyplním údaje o svém výjezdu a Pracovní smlouvu – Training Agreement (TA).
Náplň stáže konzultuji s garantem předmětu a nechám potvrdit ECTS koordinátorem.
4. Pracovní stáž naleznu sám například v databázi pracovních stáží na těchto webových
stránkách:
 http://www.naep.cz/index.php?a=viewprojectfolder&project_folder_id=61&view_type_
code=program&#record_2186
 www.europe-internship.com
 www.facebook.com/internship.europe
5. Na studijním oddělení zařídím podpis Výpisu známek před odjezdem – Transcript of Records
Before Mobility (ToR).
6. Vyplněné formuláře zašlu poštou na adresu kanceláře Erasmus (viz výše). V pravém horním
rohu obálky musí být zřetelně uvedena slova „Registrace Erasmus“, dále musí být na obálce
jméno studenta a zpáteční adresa. Obálka musí obsahovat:
 2x Pracovní smlouvu (TA) podepsanou ECTS koordinátorem fakulty
 Výpis známek před odjezdem (ToR) ze studijního oddělení fakulty
7. Po obdržení přijetí na zahraniční instituci (poštou studentovi či přes kancelář Erasmus) se
minimálně jeden měsíc před odjezdem osobně dostavím v úředních hodinách do kanceláře
Erasmus pro podpis Finanční dohody. S SEBOU PŘINESU:
 3x vytištěnou a vyplněnou finanční dohodu (kromě údajů o délce stáže
a výši stipendia na str.2)
 Originál přijetí včetně Pracovní smlouvy (TA) podepsané ze zahraničí
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1
Zpracovala kancelář Erasmus 2012/2013
 Smlouvu o pojištění pro léčebné výlohy, proti úrazu a proti
odpovědnosti za škodu
 Evidenční list v papírové a elektronické podobě
8. Let’s go!
9. Během pobytu jsem v péči kanceláře Erasmus na TUL a jakékoliv změny týkající se mého
pobytu nahlásím na e-mail institucionální koordinátorky.
10. Stipendium bude vyplaceno formou 3-4 splátek na číslo účtu uvedené v evidenčním listu.
11. Po nástupu na zahraniční instituci se může stát, že se změní obsah stáže – v tom případě
6
vyplním novou pracovní smlouvu, kterou nechám potvrdit od zahraniční instituce a pošlu na
kancelář Erasmus během prvních dvou týdnů stáže v zahraničí.
12. Před návratem vyplním a nechám potvrdit Certifikát - Reference Letter, tzn. potvrzení na
hlavičkový papír instituce, které musí obsahovat:
 Přesná data nástupu a ukončení pracovní stáže
 Náplň práce
 Slovní hodnocení
 Podpis a razítko instituce
Doporučujeme požádat o Certifikát ve dvou vyhotoveních – jedno pro účely univerzity a
jedno pro Vaše Curriculum Vitae.
13. Po návratu vyplním formulář Doklad o uznání – Proof of Recognition (PoR) a spolu
s Certifikátem je odevzdám ECTS koordinátorovi, který mi vrátí Doklad o uznání potvrzený
děkanem fakulty.
14. Studijní oddělení požádám o Výpis známek po uznání (Summary of Students Data)
15. Na erasmus-database.naep.cz vyplním on-line Závěrečnou zprávu – heslo dostanu
vygenerovaným e-mailem v průběhu pobytu (pozor – neodstranit jako SPAM). Nezapomeňte
zprávu po návratu vyplnit!
16. Do jednoho měsíce po návratu zašlu poštou na adresu kanceláře Erasmus (viz výše)
dokumenty potřebné k uzavření pobytu. V pravém horním rohu obálky musí být zřetelně
uvedena slova „Uzavření pobytu Erasmus“, dále musí být na obálce jméno studenta a
zpáteční adresa. Obálka musí obsahovat:
 Certifikát – Reference Letter
 Doklad o uznání – Proof of Recognition
 Výpis ze STAGu po uznání – Summary of Student Data
17. V případě nedoručení Certifikátu (Reference letter), či v případě délky pobytu kratší než
doba uvedená ve finanční dohodě nebo v případě negativního hodnocení ze strany instituce,
je student vyzván k vrácení části nebo celého stipendia.
Kromě aktuálních oznámení pro studenty jsou na webové stránce
http://www.tul.cz/studenti/programy-vymen-studentu k dispozici tyto dokumenty:
 Partnerské univerzity
 Výše stipendia pro daný akademický rok
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1
Zpracovala kancelář Erasmus 2012/2013










Důležité termíny pro daný akademický rok
Směrnice rektora
Přihláška studenta (SAF) – vyplnit a vytisknout ze STAGu
Studijní smlouva (LA) – vyplnit a vytisknout ze STAGu
Změny studijní smlouvy (CH-LA) – vyplnit a vytisknout ze STAGu
Finanční dohoda
Evidenční list
Potvrzení o délce pobytu (Confirmation of Study Period)
Potvrzení o vykonaných zkouškách (ToR) – vyplnit a vytisknout ze STAGu
Potvrzení o uznání předmětů (PoR) – vyplnit a vytisknout ze STAGu
EILC kurzy
Intenzivní jazykové kurzy Erasmus (Erasmus Intensive Language Courses) jsou specializované
jazykové kurzy méně používaných jazyků Evropské unie – tedy kromě angličtiny, němčiny,
francouzštiny a španělštiny.
Vyučované jazyky:
vlámština, bulharština, dánština, estonština, finština, islandština, italština, řečtina, litevština,
lotyština, maďarština, maltština, holandština, norština, polština, portugalština, rumunština,
slovenština, slovinština, švédština, turečtina
Země, ve kterých jsou organizovány kurzy EILC:
Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Island, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko,
Maďarsko, Malta, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko,
Slovinsko, Švédsko, Turecko
Podmínky pro studenty
 Na EILC kurz se může přihlásit každý student, který v příslušném akademickém roce vyjíždí na
studijní pobyt či pracovní stáž v rámci programu Erasmus do některé z výše uvedených
zemí.
 Na EILC kurz by se neměl hlásit student, jehož studijní obor na domácí VŠ/VOŠ je jazyk země,
která organizuje EILC kurz.
 EILC kurz musí těsně předcházet studijnímu pobytu či pracovní stáži.
Finanční zajištění účasti na EILC kurzech
 Student může obdržet stipendium od své domácí vysokoškolské instituce na základě
finanční smlouvy uzavřené mezi studentem a vysílající školou.
 Výše stipendia na měsíc se rovná výši stipendia stanovené pro studijní pobyt.
 Stipendium slouží pouze k částečnému pokrytí nákladů. Studenti neplatí kurzovné. Hradí si
pouze náklady na dopravu, ubytování a stravu.
Databázi EILC kurzů naleznete zde:
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/erasmus/eilc/index_en.html
Přihlásit se do EILC kurzu je možné do 15. května na zimní semestr
30. září na letní semestr
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1
Zpracovala kancelář Erasmus 2012/2013
7
Download

JAK NA ERASMUS – krok za krokem - Technická univerzita v Liberci