Budoucnost energetiky v ČR
Kdo bude v roce 2020 zásobovat české
domácnosti teplem?
Druhé diskuzní setkání k přípravě nové státní energetické koncepce
sdružení podnikatelů v teplárenství
Leading Minds Forum
Realita zásobování domácností
teplem v kontextu ASEK
Ing. Mirek Topolánek
20. dubna 2012, Hotel Ambassador- Zlatá husa, Praha
www.tscr.cz
sdružení podnikatelů v teplárenství
Energetika zemí PIIGS
Dovoz. energetická Čistý dovoz
závislost
zemního plynu
Portugal
Italy
Ireland
Greece
Spain
88%
EU 27
54%
0%
50%
64%
100% 0%
Source: Eurostat, 2009
www.tscr.cz
Podíl jaderné
energetiky
100% 0%
14%
50%
sdružení podnikatelů v teplárenství
Energetika zemí GeN-FUNDSS (AAA rating)
Dovoz. energetická
závislost
Čistý dovoz
zemního plynu
Podíl jaderné
energetiky
Germany
Norway
Finland
United Kingdom
Netherlands
Denmark
Sweden
Switzerland
EU 27
www.tscr.cz
64%
54%
-20% 0% 20% 40% 60% -100%
0%
100% 0%
14%
50%
sdružení podnikatelů v teplárenství
Energetika České republiky
5. nejnižší dovozní energetická závislost v EU: 26,9 %
Jak udržet dovozní závislost v rozumných mezích?
1. Jaderná energetika
2. Efektivní využití domácích zásob uhlí
3. Teplárenství
4. Úspory energie
www.tscr.cz
sdružení podnikatelů v teplárenství
Efektivní využití domácích zásob uhlí
Hrubá účinnost využití uhlí ve veřejné energetice 43,8
Uhlí
Zařízení
Účinnost
2/3
Elektrárny
33,5 %
1/3
Teplárny
64,0 %
Zdroj: ČSÚ, Souhrnná energetická bilance v metodice IEA 2010
www.tscr.cz
%
sdružení podnikatelů v teplárenství
Palivový mix teplárenství
2,7%
4,2%
Černé uhlí a koks
9,3%
14,9%
Hnědé uhlí a lignit
Zemní plyn
Ostatní plyny
24,2%
44,7%
Kapalná paliva
Obnovitelná a ostatní
paliva
Zdroj: ČSÚ, 2010
www.tscr.cz
sdružení podnikatelů v teplárenství
Alternativou hnědého uhlí v teplárnách není zemní plyn
„Ekonomickým nesmyslem je však uvažovat se
zemním plynem pro velké teplárny, které disponují
odsiřovací technologií a zachovalou technologií na
principu Clausius-Rankinova cyklu.“
Studie RWE Plynoprojekt, s.r.o., říjen 2011
Alternativou teplárenství je individuální výroba tepla –
především ze zemního plynu.
Zemní plyn čeká boom v dopravě, na topení bude časem
příliš drahý.
www.tscr.cz
sdružení podnikatelů v teplárenství
Podíl bytů v ČR podle způsobu vytápění
7,5%
8,9%
7,7%
38,1%
37,7%
Zdroj: ČSÚ a dopočet TSČR, 2011
www.tscr.cz
dřevo
uhlí
elektřina
zemní plyn
teplárny
sdružení podnikatelů v teplárenství
Alternativy zásobování teplem
Teplárenství
•
•
•
•
•
•
Diverzifikace zdrojů
Kontrola a redukce emisí
Tvorba přidané hodnoty
Regulovaná domácí cena
Recyklace tepla
Řešení pro krizové stavy
energetické uhlí, jaderná energie, biomasa, geotermální energie, komunální odpad, druhotné
zdroje, bioplyn, energoplyn
www.tscr.cz
Decentralizace
•
•
•
•
•
•
Dovážený plyn
Emise do obytných center
Zátěž obchodní bilance
Světová cena
Monovýroba tepla
Spoléhání na síť
Zemní plyn
sdružení podnikatelů v teplárenství
Emise tuhých látek PM 2,5
Ostatní
28%
Silniční doprava
49%
Energetika
12%
11%
Vytápění domácností
50 milionů tun uhlí
2 miliony tun uhlí
Zdroj: MŽP, ČSÚ, 2005
www.tscr.cz
sdružení podnikatelů v teplárenství
Jak zabránit rozpadu teplárenství?
Investice v teplárenství během 10 let:
Splnění přísných emisních limitů: 30 – 40 miliard Kč
Rekonstrukce tepelných sítí:
30
miliard Kč
Celkem
60 – 70 miliard Kč
Vytvoření podmínek pro návratné investice:
•
•
•
•
www.tscr.cz
Odstranění ekonomické diskriminace
Zajištění dostatku paliva za přijatelnou cenu
Podpora kombinované výroby elektřiny a tepla
Energetické využití komunálního odpadu
sdružení podnikatelů v teplárenství
Diskriminace teplárenství
1x 100 MW
10 000 x 10 kW
dálkové teplo
lokální vytápění
Výška komínu
130 m
13 m
Emisní limity
ANO
NE
Monitoring emisí
ANO
NE
Ekologická daň (zákon č. 261/2007 Sb.)
ANO
ANO
NE
Poplatky za emise (zákon č. 86/2002 Sb.)
ANO
NE
NE
Nákup povolenek (zákon č. 695/2004 Sb.)
ANO
NE
NE
ANO
Výroby tepla ze zemního plynu
Uhlíková daň (zákon č. 261/2007 Sb.)
www.tscr.cz
sdružení podnikatelů v teplárenství
Zajištění uhlí
• Apriorní omezování přístupu k energetickým surovinám
není správné (hnědé uhlí, černé uhlí, uran, břidlicový plyn).
• Samotné zrušení limitů těžby hnědého uhlí problém
tepláren s dlouhodobým zajištění uhlí nevyřeší.
• Hnědé uhlí nelze prodávat za cenu černého uhlí.
• Preferujeme tržní, rovnovážné a dlouhodobé řešení před
jednorázovými administrativními zásahy.
• Stát musí mít připravena intervenční opatření pro případ
zneužívání situace na trhu.
www.tscr.cz
sdružení podnikatelů v teplárenství
Podpora kombinované výroby
Země
Forma
podpory
Výše podpory
1 MWh
Česká republika Nad 5 MW
Bonus
45 Kč
Německo
Nad 2 MW
Bonus
15 Euro
Polsko
Nad 1 MW
Certifikáty
29,3* Zl
Slovensko
Kategorie
-
Pevné ceny 88,72** Euro
*Týká se výroby z uhlí.
**Výroba v protitlakové turbíně z hnědého uhlí, pevná výkupní cena
www.tscr.cz
sdružení podnikatelů v teplárenství
Zacházení s komunálním odpadem (%)
100
90
80
16
70
Podíl:
60
22
50
40
30
51
54
20
10
38 39
49 50
68
Kompostování
Recyklace
Energetické využití
Skládkování
0
Zdroj: Eurostat, 2010
www.tscr.cz
sdružení podnikatelů v teplárenství
Energetické využití odpadu
Komunálním odpadem by bylo možné nahradit 1 milion tun
hnědého uhlí ročně.
Zábor plochy:
Fotovoltaické elektrárny:
Skládky komunálního odpadu:
II. etapa těžby hnědého uhlí na ČSA:
50 km2
7,9 km2
8,7 km2
Odmítáním energetického využití odpadu „ekologické“
iniciativy podporují devastaci životního prostředí
srovnatelnou s těžbou hnědého uhlí za limity.
Budou dál dělat skládkové lobby užitečné idioty?
www.tscr.cz
Zatopíme si zbytečně
Horním Jiřetínem ?
Několik poznámek a doporučení k aktualizaci
Státní energetické koncepce
Praha, 20. dubna 2012
Praha,
Jan Rovenský,
Rovenský, Greenpeace ČR
Hlavní nedostatky aktualizace SEK (revize C)
Počítá s prolomením limitů těžby
Neřeší (vůbec) problém externích nákladů spojených
těžbou a spalování uhlí
Ignoruje potenciál úspor tepla (x Pačes I.)
Ignoruje potenciál cíleně pěstované energetické biomasy (x
Pačes I.)
Státní vlastnictví k uhlí zůstává formalitou, fakticky
vlastnická práva vykonávají důlní společnosti
Hrubě porušuje předvolební sliby ODS, koaliční smlouvu a
programové prohlášení vlády
Výsledek – za cenu pokračující devastace severních Čech
pomůže Tykačovi, ale nikoliv teplárnám
Intermezzo I. – jak se plní vládní sliby
Video – Nečas na Petříně
Současná spotřeba uhlí pro teplárny
700
600
500
Celková roční těžba uhlí 2006
400
PJ
Současná spotřeba hnědého
uhlí pro CZT
300
Výroba tepla v CZT z uhlí pro
domácnosti
200
100
0
Pramen: ORTEP 2008
2030: Kde vzít (a nekrást)?
200
180
160
PJ
140
120
Minimální roční těžba Bílina +
Vršany 2030
100
Současná spotřeba hnědého
uhlí pro CZT
80
Výroba tepla v CZT z uhlí pro
domácnosti
60
40
20
0
Jak udržet teplárny nad vodou - alternativy
V rámci limitů je pro teplárny dostatek uhlí minimálně do
roku 2030. Jak ho k nim dostat?
1. zakotvit v horním zákoně předkupní právo na vytěžené uhlí,
a to buď ve prospěch státní organizace (např. Správy
hmotných rezerv), nebo přímo tepláren
2. zakotvit povinnou přednostní nabídku uhlí teplárnám mezi
podmínky všech v budoucnu vydaných povolení k hornické
činnosti (x probíhající soudní spor na POPD Vršany 2012 2052)
3. využít majoritních vlastnických práv státu v Severočeských
dolech k přednostním dodávkám uhlí teplárnám
4. expanze ČEZ do teplárenství (spojená s rychlým útlumem
kondenzačních elektráren)
Nulová varianta – zmrzne milión domácností?
Kondenzační výroby elektřiny je výhodnější než výroba tepla,
elektrárny při nákupu uhlí přeplatí teplárny
=> udržení tepláren předpokládá zásah do fungování volného trhu
Echt pravicové řešení = nedělat nic
K čemu by to vedlo?
Decentralizace (nikoliv rozpad!) některých teplárenských soustav a
rozvoj plynové mikro-kogenerace
Zvýšení cen pro koncové zákazníky
Ovšem nikoliv 2 – 3 x (jak strašil Vojíř), ale cca o 50 % = na úroveň
cen tepla v Praze (levý břeh Vltavy)
Výrazné snížení emisí polétavého prachu, CO2, SOx, NOx (!) PAH a
těžkých kovů
Intermezzo II. – co by způsobilo prolomen limitů (a
kolik by nás stálo)
vystěhování a zbourání města Horního Jiřetína a osady
Černice (2.000 obyvatel)
vyvlastnění několika set majitelů nemovitostí
přiblížení velkolomu ČSA na 500 metrů k městu Litvínovu
(27.000 obyvatel), masivní překračování hygienických limitů
prachu a hluku
pokračování těžby až do roku 2122 včetně postupné
likvidace Chemopetrolu Litvínov
emise oxidu uhličitého ve výši 1,3 miliard tun
externí náklady (těžařem nekompenzované škody) - pouze
dopady na ovzduší by po dobu těžby dosáhly výše 1,2
biliónu korun (COŽP Univerzity Karlovy 2012)
Most 1985
Litvínov 2040 ?
Vabank hra na prolomení limitů
Kontinuální pokračování těžby na ČSA je nemožné
2012 – SEK
2014 – zrušení usnesení vlády č. 444/1991
2015 - změna Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje
2016 - EIA
2019 - vyvlastnění (včetně soudního přezkumu)
2020 - podkladová rozhodnutí k POPD
2020 - fyzické vystěhování
???? - zrušení obce (bez souhlasu samosprávy ústavně nemožné)
2021 - bourání obce (= druhé Libkovice)
2021 - POPD
2025(?) - vyrovnání časového skluzu skrývky
= minimálně 13 let
Libkovice 1992
Horní Jiřetín 2021 ?
Doporučená východiska SEK
1. Zachovat bezpodmínečně limity těžby
2. Zavést předkupní právo státu na vytěžené uhlí
3. alternativně Všechna povolení k hornické činnosti (Vršany) zásadně
vázat podmínkou přednostních dodávek uhlí pro teplárny
4. Pokračovat v projektu Zelená úsporám
5. Postupně náhrazovat uhlí cíleně pěstovanou biomasou, podporu
vázat na hospodárnou kogeneraci v místě pěstování (< 40 km)
6. Efektivně využívat vlastnická práva státu v ČEZ k zajištění paliva pro
teplárny (via SD, a.s.) a posílení teplárenství
7. Urychleně snížit kondenzační výrobu elektřiny o současné saldo
jejího exportu z ČR (= ekvivalent kompletní spotřeby uhlí v CZT!)
8. Zvýšit poplatek z vydobytého nerostu z 1,5 % na 20 %
9. Vyškrtnout z horního zákona komunistické vyvlastňovací paragrafy
Děkuji za
pozornost !
E-mail:
[email protected]
Tel:
+420 734 620 844
URL:
www.greenpeace.cz
Budoucnost energetiky v ČR
1
Kdo bude v roce 2020 zásobovat české
domácnosti teplem?
Diskusní setkání k přípravě nové státní energetické
koncepce
Praha, 20. 4. 2012
Ing. Zdeněk Duba
předseda představenstva
2
Skupina Dalkia v ČR
•
Hlavní činnosti:
•
•
•
•
•
sdružení podnikatelů v teplárenství
Správa tepelných sítí, zdrojů pro výrobu
elektřiny a tepla
Provoz a údržba energetických zařízení
Energetické služby pro klienty z průmyslového
terciárního sektoru
Multitechnické služby
a
Klíčové údaje:
•
•
•
•
•
•
•
•
Obrat: 13,2 miliard Kč
2 350 zaměstnanců
Prodej elektřiny: 3 447 GWh
Prodej tepla: 14 832 TJ
Instalovaný tepelný výkon: 3 524 MWt
Instalovaný elektrický výkon: 393 MWe
Délka primárních sítí: 540 km
Délka sekundárních sítí: 268 km
37
www.tscr.cz
ÚDAJE 2011
www.dalkia.cz
Jednotky skupiny Dalkia v ČR
sdružení podnikatelů v teplárenství
38
www.tscr.cz
ÚDAJE 2011
www.dalkia.cz
Portfolio skupiny Dalkia v ČR
BYTY
257 073 bytů
ZDRAVOTNICTVÍ
116 zařízení
PORT, VOLNÝ ČAS A KULTURA
187 zařízení
VZDĚLÁVÁNÍ A VÝZKUM
www.tscr.cz
372 zařízení
ÚDAJE 2011
www.dalkia.cz
sdružení podnikatelů v teplárenství
TERCIÁLNÍ A
OBCHODNÍ SFÉRA
2 416 715 m2
PRŮMYSL
226
závodů
SÍTĚ TEPLA A CHLADU
39 sítí tepla a chladu
39
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla –
sdružení podnikatelů v teplárenství
klíč k v
Růst nákladů na životní prostředí
Růst nákladů na energie
Bezpečnost dodávek energie
Tlak na snížení spotřeby primární energie.
Cíl EU 2020 – zvýšit energetickou účinnost o 20 % = úspora 368 Mtoe
Limity technologického vývoje omezují potenciál úspor samostatné výroby elektřiny a tepla
řádově na jednotky %.
Synergický efekt společné výroby elektřiny a tepla (KVET) nabízí potenciál úspor řádově
v desítkách %.
=> Investice do rozšiřování výroby elektřiny v KVET představují nejproduktivnější
řešení shora uvedených problémů, vývoj ve vyspělých zemích tuto premisu potvrzuje.
Základní podmínkou rozšiřování výroby elektřiny v KVET je růst dodávky užitečného tepla
z KVET (plyne z definice kombinované výroby).
=> CZT nebo decentrální řešení, podle místních podmínek.
www.tscr.cz
www.dalkia.cz
28
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla –
sdružení podnikatelů v teplárenství
klíč k vys
Dokumenty vymezující podporu KVET v rámci EU:
Smlouva o fungování EU, čl. 107 a 108
Nařízení Komise č. 800/2008
Pokyny Společenství ke státní podpoře na ochranu životního prostředí
Směrnice 2004/8/ES o podpoře kombinované výroby tepla a elektřiny
Dosavadní úsilí vede ke splnění pouze poloviny cíle EU 2020.
=> Připravuje se nová směrnice o energetické účinnosti (platnost od roku 2014).
Smyslem podpory je zvýšit motivaci výrobců a investorů k rozšiřování výroby elektřiny
v KVET.
Závěry z vyhodnocení účinnosti různých systémů podpory:
(European Summary Report on CHP support schemes)
srovnání výsledků 27 národních mechanismů podpory KVET
nejefektivnější systém podpory ze srovnatelných zemí má Německo a Belgie (Flandry)
důvodem je především výrazně vyšší podpora KVET v těchto zemích oproti ČR.
www.tscr.cz
28
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla –
sdružení podnikatelů v teplárenství
klíč k v
Vyhodnocení podpory KVET v ČR
Podíl na výrobě elektřiny KVET 2010
Podíl na podpoře elektřiny KVET 2010
4,6%
53,8%
< 5MWe
> 5MWe
< 5MWe
> 5MWe
Zdroj ERÚ
www.tscr.cz
28
Skupina Dalkia v ČR
sdružení podnikatelů v teplárenství
Dalkia šetrně
Vývoj spotřeby biomasy a snížení CO2 vlivem spalování biomasy
2003
www.tscr.cz
ÚDAJE 2011
2004
2005
2006
2007 2008
2009
2010
2011
• Snížení emisí CO2 [t]
• Spotřeba biomasy [t]
28
www.dalkia.cz
Hlavní partner
Oficiální partneři
Záštita
Odborní garanti
Partneři
Download

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla