1. Vítejte
v nových heřminovech
Už na první pohled poznáte, že se jedná o vesnici
s výjimečnou zástavbou, s množstvím zachovalé
lidové architektury. A když se podíváte pozorněji,
najdete další památky i přírodní zajímavosti
v okolí. S tím vším vás seznámí naučná
stezka. Dozvíte se také něco o historii
obce, jež je známá dlouhodobě
plánovanou stavbou přehradní
nádrže, průmyslovou
a lázeňskou historií.
trasy naučné stezky
Naučnou stezku tvoří 2 trasy. Na trase po obci v délce 1,5 km se na 7 zastaveních dozvíte prostřednictvím
informačních panelů či tištěného průvodce o historii a
jedinečné architektuře obce, o bývalých lázních nebo
o návštěvě Adolfa Hitlera či trablech s bystou T. G. Masaryka. Druhá trasa v délce 6 km vás provede po okolí
obce a na 5 zastaveních seznámí se zdejšími přírodními zajímavostmi prostřednictvím tištěného průvodce.
Zastavení naučné stezky č. 8-12 v okolí obce budou
vyznačena v terénu.
poloha obce
Obec Nové Heřminovy leží v malebném údolí řeky
Opavy, 4 km severovýchodně od města Bruntál v nadmořské výšce 392 metrů. Severně od obce se zvedají
Ptačí vrch (574 m n. m.) a Jelení kopec (564 m n. m.).
NS Nové Heřminovy / 1
příroda
Nové Heřminovy obklopují převážně smrkové lesy, které byly v minulosti lidmi vysázeny namísto přirozeného bukového lesa. Více než stoletou květnatou bučinu
s původním jesenickým modřínem, smrkem, klenem,
jilmem horským a ojediněle i s jedlí najdete severně
od obce v NPP Ptačí Hora. Obcí protéká horská řeka
Opava. Nedaleko obce
najdete také
Krále modřínů.
NPP Ptačí hora
Cenné lesní porosty s přirozenou druhovou skladbou,
především podhorských bučin a jedlobučin s příměsí
původního
jesenického
modřínu jsou
chráněny od
roku 1970 na
ploše 76 ha.
pr kunov
Přírodní rezervace Kunov se nachází 2 km od Nových
Heřminov. Jedná se o zbytek lužního lesa na břehu mrtvého ramene
řeky
Opavy
s bohatou populací kapradiny pérovníku pštrosího.
Lokalita byla
vyhlášena přírodní rezervací v roce 1989
na ploše 4 ha.
NS Nové Heřminovy / 2
klima
Nové Heřminovy se nacházejí na rozhraní mírně teplé
a chladné klimatické oblasti. Průměrná roční teplota se
pohybuje mezi 6 až 7°C. Roční úhrny srážek dosahují 600 až 700 mm. Obyvatelé měli často problémy se
sněhem.
Obyčejně zde bývá únor nejchladnějším měsícem, ale
v roce 1939 tomu bylo právě naopak. V krásných slunečných dnech bylo až 16°C.
Jaro je tvrdší a chladnější, květnové mrazíky nejsou
žádnou zvláštností. V létě není nouze o bouřky. Podzimy jsou nádherné, dlouhé a říká se jim „slezské pokračování léta“.
geologie
Protože se Nové Heřminovy nachází v údolí řeky Opavy, geologický podklad tvoří především čtvrtohorní písčité, hlinité a štěrkové říční a nivní sedimenty. Blízké
okolí obce je tvořeno břidlicí, drobami, prachovci a slepenci z období prvohor.
historie obce
Pustou oblast dnešního Zátora a Nových Heřminov začali lidé osidlovat již
začátkem 13. století. Historii Nových
Heřminov provázely
mnohé útrapy. Obec byla několikrát vypleněna, domy,
doly a hutě byly vypáleny, obyvatelstvo odvlečeno.
Řeka Opava se nesčetněkrát rozvodnila a ničila vše,
co jí přišlo do cesty. Obec se vždy z těchto historických
i přírodních katastrof vzpamatovala a zachovala se až
do dnešní doby.
Obec je od svého vzniku známa pod jménem Erbersdorf a také počeštěný název Hervinovy pochází z domácí zkratky jména Herwin (Heřman), německy Erber
(Dorf – ves). Teprve po roce 1924 dostala obec úřední
německý název Neu Erbersdorf a český Nové Heřminovy. Přídavné jméno Nové obec získala zřejmě po obnovení, protože po česko-uherských válkách ve druhé
polovině 15. století byla ves opuštěna.
Víte, že slavnými rodáky obce jsou MUDr. Wilhelm
Türk (1871–1916), významný hematolog a profesor
vídeňské univerzity a Engelbert Adam (1850–1919),
herec vídeňských divadel?
NS Nové Heřminovy / 3
pošta
Pošta v obci fungovala od roku 1869. Do té doby byl
obci přidělen pouze poštovní vůz, do něhož Heřminovští zapřahali dva voly. Pošta byla v roce 2000 z ekonomických důvodů zrušena.
Železniční trať
Víte, že místní trať byla zprovozněna již v roce 1880?
Jenom železnice mohla dopravit uhlí do továren ve
Vrbně pod Pradědem v potřebném množství. Kromě
toho vozily vlaky také dopisy a jiné zásilky pošty. Železnice později sloužila pro dopravu hostů karlovických
a heřminovských lázní, hotelů a penzionů.
V současné době se vlakem přepravují lidé do práce
i na výlety a sváží se dřevo ze zdejších lesů. Po povodni v roce 1997 se uvažovalo o zrušení trati. Naštěstí
zůstala zachována. Díky tomu máme možnost prohlédnout si malebnou krajinu údolí řeky Opavy z okna vlaku
a obdivovat krásu kamenných budov na nádražích.
Hostinec
Ze sedmi hospod v obci zbyla tato jediná u vlakového nádraží na odbočce ke Kunovu. Dříve nazývaná
„U Staříčka“.
zastavení naučné stezky
1. Vítejte v Nových Heřminovech
2. Druhá světová válka v Nových Heřminovech
3. Historie obce
4. Řeka Opava
5. Průmysl
6. Architektura
7. Lázně
8. Vítejte v Nových Heřminovech
9. NPP Ptačí Hora
10. Lužní les
11. Luční společenstva a svět hmyzu
12. Král modřínů
13. Říční krajina řeky Opavy
železnice
Vítejte v Nových Heřminovech
Bývalá
Hájovna
NS Nové Heřminovy / 4
služby a vyžití v obci
Na území obce se křižují lokální cyklistické trasy. Obcí
neprochází značená turistická trasa, ale okolí vybízí
k procházkám. V obci je zastávka autobusu i vlaku,
hostinec, kluziště, tenis, možnost koupání v řece.
NS Nové Heřminovy / 5
1. Welcome to Nové Heřminovy
At first sight, you can see that this is a village
of exceptional buildings including a number
with preserved vernacular architecture. And
if you take a closer look, you can find other
buildings and natural sites of interest. This
trail will show you all this. You will find out
something about the history of the village,
which has been known for many years for the
planned construction of a reservoir, and for its
industrial and spa history.
1. Willkommen
in Nové Heřminovy
Sie werden bereits auf den ersten Blick erkennen, dass es sich um ein Dorf mit außergewöhnlicher Bebauung, mit einer Vielzahl an
erhaltener Volksarchitektur handelt. Und wenn
Sie aufmerksamer hinschauen, finden Sie noch
weitere Sehenswürdigkeiten und auch natürliche Besonderheiten in der Umgebung. Mit all
dem wird der Lehrpfad Sie vertraut machen.
Sie werden auch etwas über die Geschichte
der Gemeinde erfahren, die durch den langfristig geplanten Bau eines Staubeckens und
durch die Geschichte als Industrie und Kurort bekannt ist.
1. Witamy w miejscowości
Nové Heřminovy
Od samego początku wiadomo, że jest to
miejsce o wyjątkowej zabudowie, z licznymi
przykładami zachowanej kultury ludowej. Jeśli przyjrzymy się uważniej, łatwo zauważymy
w okolicy kolejne zabytki i ciekawostki przyrodnicze. A z każdym z tym miejsc zapozna nas
ścieżka dydaktyczna. I tak dowiecie się więcej
o historii miejscowości, która swoją popularność zawdzięcza wieloletnim planom budowy
zbiornika retencyjnego jak i przemysłowi oraz
uzdrowiskom, które kiedyś znajdowały się na
tych terenach.
NS Nové Heřminovy / 6
2. druhá světová válka
v nových heřminovech
V říjnu roku 1938 přišla zpráva z Bruntálu, že se
Adolf Hitler zastaví v Nových Heřminovech a
prohlédne si několik bunkrů. V ten den byly
silnice plné aut a motorových vozidel.
Kolem nich se shromáždily mohutné
davy obyvatel, aby přivítaly vůdce.
V září 1939 přepadli Němci
Polsko a začala druhá
světová válka.
před válkou
Nové Heřminovy jsou součástí provincie Sudetenland
neboli Sudet. Žije zde pohromadě české a německé
obyvatelstvo. Politicko-vojenská situace Československa je napjatá a začíná být stále více zřejmé, že rok
1938 již nebude tak klidný, jako ten předchozí. Obyvatelé Nových Heřminov jsou obratem politické situace
zneklidněni. V okolí Heřminov, stejně tak jako v celém
pohraničí, se v letech 1937–38 budují bunkry na obranu státní hranice. Sedláci v blízkosti bunkrů nesmějí
obdělávat půdu, což se odráží na životní úrovni lidí.
Přichází Mnichovská dohoda a s ní vlna rozhořčení
z nařízení Československu odevzdat pohraniční území
nejen Německu, ale také Polsku a Maďarsku.
Od poloviny září 1939 bylo v obci ubytováno 30 polských zajatců, kteří byli nasazeni při regulaci řeky Opavy. V následujících válečných letech pracovalo na regulaci řeky také 30 anglických zajatců, letců.
NS Nové Heřminovy / 7
vojenské opevnění neboli řopíky
Lidové označení „řopík“ vzniklo již v druhé polovině
třicátých let podle zkratky ŘOP (Ředitelství opevňovacích prací). ŘOP výstavbu řídilo a zadávalo externím
stavebním firmám. Dodnes je v okolí Nových Heřminov
zachována řada vojenských opevnění. Linie opevnění
se táhne údolím Opavy až k Vrbnu pod Pradědem.
Víte, že nedaleko odsud, nad nádražím v Miloticích,
můžete navštívit naučnou stezku po vojenském opevnění?
Adolf Hitler v Nových heřminovech
Před příjezdem Adolfa Hitlera museli odpůrci zametat
silnici v Nových Heřminovech.
Na počest návštěvy Adolfa Hitlera byla na bunkr umístěna mramorová deska s bronzovou plaketou Hitlera.
Deska byla po válce stržena.
Bunkr, který „poctil“ Adolf Hitler
svou návštěvou,
se zachoval dodnes. Ještě dnes
je na bunkru patrné místo, kde
byla připevněná
deska na počest
jeho návštěvy.
NS Nové Heřminovy / 8
za války
V obci za války zůstaly především ženy s dětmi, které
měly nelehký úkol zajistit obživu pro sebe, ale také splnit povinné dodávky. Těžkou dřinu přehlušily události
po porážce Němců v bitvě u Stalingradu v roce 1943,
neboť tam bojovali také muži z Nových Heřminov. Neklid a nejistota se mezi lidmi, kteří v obci zůstali, rychle
šířila. S blížícím se koncem války začali Němci organizovat domobranu. Ta měla za úkol zničit vyznačené
komunikace, aby tak zdržela postup Rudé armády.
Když se k obci bezprostředně přiblížila vojska 4. ukrajinského pluku, opustily 6. května poslední jednotky
Wehrmachtu Nové Heřminovy. Ve 2 hodiny ráno byl
zničen železniční most na trati z Milotic do Vrbna. Vojska Rudé armády přišla od Krnova. Jejich příchod probíhal bez bojů. Lidé měli z vojáků strach. Z obav před
násilnostmi se ženy a dívky schovaly před vojáky ve
sklepě myslivny.
po osvobození
V oblasti tzv. Sudet došlo po válce ke značnému odsunu německy mluvícího obyvatelstva. Z Krnovska a
Bruntálska byla vysídlena více než polovina německé
populace. Odsunu se však nemuseli zúčastnit ti, kteří
zůstali věrni demokracii a nepodíleli se na persekucích
na českém lidu a také rodiny ze smíšeného manželství.
Hned v prvních měsících po skončení války přišli do
obce
dosídlenci z vnitrozemí, později
přicházeli lidé
ze Slovenska.
Na Bruntálsko
však přicházeli i dosídlenci
z Volyně, Rumunska či utečenci z Řecka.
Přišli i takoví, kteří rabovali. Když si nakradli, co mohli,
vraceli se zpět.
Život v obci se pomalu uklidňoval. Postupně do obce
přicházeli další rolníci, drobní řemeslníci a živnostníci.
V obci fungovala pila, mlýn, bělírna, barvírna a zahradnictví, jež poskytovaly lidem pracovní příležitosti. Nechyběl obchod, řeznictví a pekařství. V obci byl kovář,
stolař, obuvník, fungovalo zde holičství, trafika a samozřejmě hospoda.
NS Nové Heřminovy / 9
2. World War Two
in Nové Heřminovy
In October 1938, the word came from Bruntál
that Adolf Hitler would be stopping in Nové
Heřminovy and inspecting a number of bunkers. On that day, the roads were full of cars
and motor vehicles. Huge crowds of residents
gathered around them to welcome the Fuhrer.
In September 1939, Germany invaded Poland
and the Second World War began.
2. Zweiter Weltkrieg
in Nové Heřminovy
Im Oktober 1938 kam die Nachricht aus
Bruntál, dass Adolf Hitler in Nové Heřminovy
Halt machen und einige Bunker besichtigen
wird. Am gleichen Tag waren die Straßen voller
Autos und Kraftfahrzeuge. Um sie herum versammelten sich gewaltige Menschenmengen,
um den Führer zu begrüßen. Im September
1939 überfielen die Deutschen Polen und der
Zweite Weltkrieg begann.
2. Druga wojna światowa
W październiku 1938 roku przyszła wiadomość z Bruntálu, że Adolf Hitler zatrzyma się
w miejscowości Nové Heřminovy i obejrzy
kilka bunkrów. Tego dnia drogi były pełne aut
i motocykli. Wokół nich gromadzili się tłumnie
mieszkańcy, żeby móc przywitać wodza. We
wrześniu 1939 roku Niemcy zaatakowały Polskę i rozpoczęła się druga wojna światowa.
NS Nové Heřminovy / 10
3. historie
nových heřminov
Pustý kraj pokrytý hustými lesy. Neúrodná půda.
Nepříznivé podnebí s krátkým létem a chladnou
zimou. Co zde asi hledali první obyvatelé?
Blyštivé zlato v toku divoké řeky Opavy
a bohatství kovů v podzemí.
Tak nastal rozvoj celé oblasti
i Nových Heřminov.
osidlování
Oblast začali počátkem 13. století osidlovat první hledači kovů a horníci. Kromě slovanského obyvatelstva
sem přicházeli i kolonisté z okolních zemí, zejména ze
Saska a Dolního Slezska. První vlna německých kolonistů přišla do kraje na přelomu 12. a 13. století ze
sálsko-francké oblasti.
Tataři, kteří vtrhli na Moravu roku 1241, celé osidlování zpomalili. Obyvatelstvo oslabené nepřátelským
vpádem nestačilo na ucelené osidlování země. Proto
sem roku 1250 velehradský klášter opět přizval horníky
z Bavorska a Saska.
Noví osídlenci, horníci, stavěli svá obydlí tam, kde nacházeli rudu. Na místě ji také v blízkosti řeky tavili. Když
byla ložiska vybrána, přesunuli se jinam. Objevovali
nová ložiska rudy a stavěli tavící pece. Postupně mýtili
pralesy a zúrodňovali půdu. Oblast tedy byla osídlena pohyblivě. Osídlencům byla ponechána naprostá
svoboda. Železárny vznikaly v blízkosti řeky Opavy a
produkce železa rychle vzkvétala.
Tímto způsobem vznikla v letech 1250–1270 také obec
Nové Heřminovy.
NS Nové Heřminovy / 11
Kaple
nejsvětější
trojice
s barokním
kamenným křížem
z 18. století.
česko-uherské války
Zanedlouho po husitských bojích zasáhly kraj další válečné nepokoje. Při česko-uherských válkách ve 2. polovině 15. století bylo vyhlazeno obyvatelstvo zdejších
vesnic, vypáleno tisíc domů, veškeré doly a hutě zničeny. Obec Heřminovy byla opuštěna a ještě na počátku
16. století byla zmiňována jako „pustá ves“.
mor
V roce 1554 postihl kraj mor, který trval 3 roky. Na jeho
následky zemřela téměř polovina obyvatel krnovského panství. Mor se nevyhnul ani Novým Heřminovům.
Mrtví byli pohřbeni ve společných hrobech mimo obec.
Mor celý kraj postihl znovu v roce 1858.
Interiér kaple z 60. let
20. století.
Interiér opravené kaple v roce 2011 s novými lavicemi a vchodovými dveřmi.
Paní Krista Walter, bývalá obyvatelka Nových Heřminov, při příležitosti svých sedmdesátých narozenin darovala obci nové
lavice do kapličky.
Manželé
Pavelkovi se zasloužili o výměnu vchodových
dveří.
husitské boje
V letech 1420 až 1430 řádily v krnovském knížectví husitské boje. Mnoho obyvatel bylo zavražděno, další byli
odvlečeni a museli nuceně pracovat u husitských pánů.
Většině se podařilo utéci a vrátili se do svých domovů.
Husité z kraje odtáhli až roku 1430.
NS Nové Heřminovy / 12
hornictví
Po válečném drancování při česko-uherských válkách,
byli horníci nuceni začít od začátku. Museli opravit doly
a hutě, některé znovu vybudovat, protože maďarské
hordy drancovaly a pálily, co se dalo.
Nové Heřminovy patřily mezi panství, kde se těžily drahé kovy a železná ruda. Oblast tak byla zajímavá pro
nejmocnější feudály. Nové Heřminovy si pronajal, spolu s dalšími hornickými vesnicemi, v roce 1530 bohatý
důlní podnikatel Marek Weiczinger z Weiczingu. Pod
jeho vedením vzkvétaly doly a hutě i v okolních obcích.
Zprávy o úspěších se rychle roznesly a do oblasti začali odevšad přicházet další horníci a dolníci. Počet obyvatel ve vesnicích prudce vzrostl.
Později bylo kutání železa omezeno. Do popředí zájmu
se dostala těžba stříbra. V polovině 18. století dolování
začalo postupně upadat v celém kraji. Novým zdrojem
obživy se, jako všude v hornických horských městech,
stala textilní výroba.
Víte, že zpracování železné rudy a pěstování brambor pomohlo
udržet osídlení zdejšího
kraje?
Pozůstatky dolování
jsou v krajině patrné
dodnes.
NS Nové Heřminovy / 13
třicetiletá válka
Třicetiletá válka těžce poznamenala celý kraj, Nové
Heřminovy nevyjímaje. Vojska táhla dědinami několikrát sem a tam. Vojáci zapalovali domy, brali obyvatelům koně a povozy a vyjídali je, ačkoliv lidé sami neměli
co jíst. Vůbec nevěděli, proč pracují. Nastaly zlé časy.
Doly a hutě byly poškozeny. Lidé se proto začali zabývat tkalcovstvím. Válka přinesla kraji velké utrpení,
vylidnění vesnic a obrovské škody. Velkou ztrátu utrpěl
též český jazyk. Došlo k silnému poněmčení a čeština
pomalu mizela z úřadů. Vypleněný kraj navíc postihla
v následujících letech velká bída, přišla doba neúrody
a lidé neměli čím osázet pole.
války s turky
V roce 1663 vtrhli na Moravu Turci, kteří se později
usadili u Vídně. Válka byla nákladná, a proto byla zavedena „turecká daň“. Nedaleké obce Milotice a Oborná
činily opatření proti cizím hordám. Lidé pokáceli celé
úseky lesů, zatarasili cesty a potoky. Nesmírné spousty
dříví tu ležely celých sedm roků.
další války
Napoleonské války na konci 18. století a prusko-rakouské války v roce 1866 se nevyhnuly ani Moravě a
Slezsku. Byly provázeny epidemiemi cholery a neštovic.
Jak to bylo dál?
Lidé se zde živili především zemědělstvím, pěstováním
lnu, ošetřováním luk a dřevorubectvím. Později vznikly
přádelny lnu a bělidla, koncem 19. století také lázně.
první světová válka
První světová válka zasáhla celou zemi včetně Bruntálska. Po vyhlášení samostatné Československé republiky v roce 1918 vyhlásili Němci žijící v pohraničních
částech Moravy a Slezska a severovýchodních Čech
samostatnou provincii Sudetenland.
hladomor
Kolem roku 1694 vyvrcholila bída zdejších obyvatel
velkou neúrodou. Lidé pekli chleba z otrub, do kterých
mleli smrkovou kůru, aby byl chléb stravitelnější a chutnější. Mnoho lidí toho roku zemřelo na podvýživu. Hlad
a bída vedl některé lidi k tomu, že se stáhli do lesů a
odtud přepadávali pocestné. Úrodný rok přišel, až za
dlouhých osm let.
NS Nové Heřminovy / 14
NS Nové Heřminovy / 15
3. The history of Nové heřminovy
A barren landscape covered by thick forests.
Infertile soil. An adverse climate with short
summers and cold winters. What were the first
inhabitants here seeking? The gold glittering
in the water of the wild Opava river, and the
riches of metals underground. This was how
this whole region developed, including Nové
Heřminovy.
3. Geschichte von Nové
Heřminovy
Eine öde, von dichten Wäldern bedeckte Gegend. Unfruchtbarer Boden. Ungünstiges Klima mit kurzen Sommern und kühlen Wintern.
Was suchten die ersten Einwohner wohl hier?
Blinkendes Gold im wilden Flusslauf der Opava und unterirdischen Erzreichtum. So begann
die Entwicklung der gesamten Region und
auch von Nové Heřminovy.
4. řeka opava
a rozmary počasí
Řeka je osudem zdejších obyvatel. V minulosti jim
přinášela obživu i zkázu. V Nových Heřminovech
je dnes nejistota dvojí. Ochrání současné
opevněné břehy a zahloubené koryto
naše domy před povodní? Nebudou
naše domy srovnány se zemí
při výstavbě přehrady, která by
prý měla ochránit obyvatele
na toku Opavy pod ní?
opava
Řeka Opava vzniká soutokem Bílé, Střední a Černé
Opavy. Řeka Opava je přítokem řeky Odry, jejíž vody
se vlévají do Baltského moře. Odvodňuje nejvyšší polohy Jeseníků a mívá dostatek vody téměř po celý rok.
Povodně v roce 1997 změnily na mnoha místech průběh toku řeky. Některé úseky byly regulovány, jiné byly
ponechány v přírodě blízkém stavu.
povodně v roce 1997
V roce 1997 postihla obec zatím největší pohroma.
Řeka Opava následkem dlouhotrvajících dešťů zatopila celé údolí řeky Opavy. Povodně vesnici zcela
zdecimovaly. Více než stoletá voda způsobila mnohamilionové škody. Ani nejstarší obyvatelé nepamatovali
a zápisy německých kronik nezaznamenaly takovou
zkázu. Nebýt pomoci z jiných částí republiky, zřejmě by
se zde s následky potýkali dodnes.
3. Historia miejscowości
Nové Heřminovy
Tereny pokryte gęstymi lasami. Nieurodzajna
ziemia. Niesprzyjające warunki pogodowe
z krótkim latem i chłodną zimą. Czego szukali
tu pierwszy mieszkańcy? Połyskującego złota
w nurcie rwącej rzeki Opawy oraz bogactwa
metali w tutejszych podziemiach.
I tak rozpoczął się rozwój całego obszaru jak
i miejscowości Nové Heřminovy.
NS Nové Heřminovy / 16
NS Nové Heřminovy / 17
opava v nových heřminovech
V Nových Heřminovech je koryto řeky napřímeno a
rozšířeno, aby tudy voda co nejrychleji protékala. Podél koryta je vytvořena vyvýšená protipovodňová hráz.
Nad obcí však řeka protéká přirozenou říční krajinou,
kde vytváří meandry a ramena. Řeka má horský charakter. Teče hlubokým údolím, ve kterém vytváří četné
peřeje.
povodně v historii
V roce 1861 se přehnala přes Jeseníky průtrž mračen
a řeka nadělala v obci velké škody. Skutečná katastrofa přišla ve válečném roce 1940 v podobě velké povodně po delší
době
dešťů.
Povodně byly
v Nových Heřminovech také
v letech 1903,
1959 a 1972.
NS Nové Heřminovy / 18
Nešťastný rok 1940
Válečný rok 1940 přinesl krutou zimu, kdy se po 3 měsíce držela teplota 29°C pod nulou. Koryto řeky Opavy
bylo zamrzlé 1 m hluboko. Voda neměla průtok na pilu
a mlýn. Usilovně se prosekával průtok vody, ale marně.
Teprve při jarním tání se led uvolnil. Jarní práce byly
zahájeny a pole a louky se pokryly nádhernou vegetací. Ale 20. května strašná povodeň strhla s sebou vše,
co jí přišlo do cesty. Od Kunova se koryto řeky rozdělilo
na tři proudy. Připlavaly mosty, stromy a keře, ucpaly
volný průtok a voda zaplavila celé Heřminovy. Lidé zůstali bez přístřeší a zdálo se, že rok 1940 je obzvlášť
nešťastný.
vodní přehrada
v nových heřminovech
Již více než 90. let visí nad Novými Heřminovy „Damoklův meč“ v podobě plánů na výstavbu přehradní
nádrže, která by zaplavila celou obec. Celou dobu této
hrozbě obyvatelé vzdorují.
První pohnutky spoutat zdejší podhorskou divokou
řeku se objevily už počátkem 19. století. Časté povodně, které údolí zanášely bahnem, měla vyřešit regulace
řeky Opavy. Za vlády císaře Josefa II. bylo v Nových
Heřminovech uvažováno o přehradě, která měla zvodnit řeku Opavu pro plavbu. Realizovat tyto plány bylo
obtížné, namísto budování vodních cest se přistoupilo
k vytvoření sítě císařských silnic.
V současné době je plánována výstavba malé varianty přehrady v letech 2016 až 2020, pokud budou dostatečné finanční prostředky na její realizaci. Aktuálně
jsou vykupovány pozemky, které se nacházejí v místech plánované vodní přehrady. Občané Nových Heřminov se však nevzdávají boje za zachování obce.
NS Nové Heřminovy / 19
obloukový most
Železobetonový most v roce 1931 navrhnul Rudolf Saliger, který působil ve Vídni jako profesor železobetonového stavebnictví a posléze jako rektor vysoké školy
technické. Most byl
prohlášen za technickou
památku.
Při povodni v roce
1997 byl těžce poškozen a uvažovalo
se o jeho stržení.
Nakonec byl naštěstí opraven.
4. The Opava river
and the vagaries of the weather
The river represents the fortune of local inhabitants. In the past, it brought them both nourishment and destruction. In Nové Heřminovy
today, the risks are two. Will the strengthened
river banks and deepened river channel protect our houses from flooding? And will our
houses be flattened to the ground during
the construction of the reservoir which is supposed to protect those living along the Opava
from the forces of the river?
4. Der Fluss Opava
und die Launen des Wetters
Der Fluss ist das Schicksal der hiesigen Einwohner. In der Vergangenheit brachte er ihnen Broterwerb und auch Verderben. In Nové Heřminovy ist
die Unsicherheit heute eine doppelte. Schützen
die derzeitige Uferbefestigung und das vertiefte
Flussbett unsere Häuser vor Überschwemmung?
Werden unsere Häuser beim Aufbau des Staudamms, der die Einwohner an der Opava dahinter
angeblich vor dem Fluss schützen soll, nicht dem
Erdboden gleichgemacht?
Rozmary počasí
Roku 1720 přišla krutá zima a na velikonoce 14. dubna
jeli sedláci do kostela na saních.
Jaro v 1855 slibovalo dobrou úrodu, ale v květnu, červnu a červenci přišly silné noční mrazíky. V době, kdy
žito kvete, napadl metr sněhu.
Heřminovská kronika uvádí, že v roce 1858 byly měsíce leden až duben velice chladné, potom do 2. července ani jednou nepršelo, vyschly potoky a prameny.
V roce 1865 řádila v okolí Bruntálu strašná sněhová
bouře. V Nových Heřminovech ležely 4 m sněhu, takže
veškerý provoz císařské silnice byl ochromen. Když se
k sobě chtěli sousedi dostat, museli vyházet hluboké
příkopy. Teprve 10. února byla doprava zase zahájena.
V roce 1954 a 1963 napadlo tolik sněhu, že sněhové
závěje znemožňovaly provoz na trati. Každý den proto
bylo vybráno několik mužů, kteří na trati odklízeli sníh.
NS Nové Heřminovy / 20
4. Rzeka Opawa
i kapryśna pogoda
Rzeka znacząco wpływa na los tutejszych
mieszkańców. Kiedyś była ich źródłem życia
jak i zguby. Obecnie obawy wzrosły dwukrotnie. Czy nowe, umocnione brzegi i pogłębione
koryto ochronią ich domy przed powodzią?
Czy może zostaną one zrównane z ziemią podczas budowy zbiornika, który ma podobno zabezpieczyć innych mieszkańców wzdłuż nurtu
Opawy?
NS Nové Heřminovy / 21
5. průmysl
Mocná síla vody pohání vše vpřed. Když se
řeka rozvodní, strhává mosty, ničí domy,
ohrožuje lidské životy. Naštěstí to není
tak často. Spíše je možno její sílu využít.
Třeba pro mlýny, pily, bělidla,
prádelnu, … Díky blízkosti řeky
byly Nové Heřminovy částečně
průmyslovou obcí.
bělidla
Bělidla byla v obci zakládána v polovině 19. století.
V obci v té době fungovalo osm bělidel. Křišťálově čistá
voda řeky Opavy se hodila k bělení lněné a bavlněné
příze. Bělidla prosperovala, dovážela suroviny z Pruska a Slezska. Brzy byla proslavená a bohatá. Rychle
se rozvíjející průmysl však dal přednost chemickému
bělení a bělení na trávě zaniklo.
v roce 1930 ztratila obec velkomyslného dárce velkých
částek peněž pro veřejné účely, pro hasiče, školu, občany postižené válkou i pro chudé.
Bělírna a barvírna fungovala do roku 1949 s odstávkou
během 2. světové války. Od té doby zde fungovala tírna lnu, výrobna převodových skříní, ...
barvírna a bělidlo K. Rausch
Kromě firmy Bělírna a barvírna Olbrich&Plischke a
spol. v obci představovala textilní průmysl od roku
1850 do roku 1930 ještě Barvírna a bělidlo K. Rausch.
Z tohoto podniku se do dnešních dnů nic nedochovalo. Pamětníci uvádějí, že stávala v místech, kudy vede
silnice na Kunov.
vila olbrich
Původně vila spolumajitele bělidel W. E. Olbricha, později Politická škola Rudolfa Slánského a poté rekreační
středisko.
bělírna a barvírna
olbrich&plischke a spol.
V roce 1900 byla v provozu Bělírna a barvírna Olbrich&Plischke a spol., na níž se soustředila všechna malá bělidla. Obyvatelé blízkých obcí zde nacházeli
obživu. Zakladatel a spolumajitel bělidel W. E. Olbrich
byl v Nových Heřminovech váženým občanem. V roce
1935 mu místní udělili čestné občanství. Po jeho smrti
NS Nové Heřminovy / 22
NS Nové Heřminovy / 23
vila paula
Vilu nechal postavit
spolumajitel bělidel
W. E. Olbrich pro
svou dceru Paulu.
pila
V Nových Heřminovech byly 2 pily. Jedna z nich stávala pod nádražím nedaleko hájenky. Byla postavena
v roce 1595 a pravděpodobně souvisela s těžbou železné rudy. Po první světové válce zde fungovala moderní parní pila, která během 2. světové války nebyla
v provozu. Po ní však obnovila provoz a fungovala až
do roku 1954, kdy byla zrušena kvůli nově budovanému Dřevokombinátu ve Vrbně pod Pradědem, který
vzal práci všem malým pilám v okolí.
těžba břidlice
Zmínka o těžbě břidlice je z počátku 19. století. Starý
lom se nacházel na Jelením vrchu nedaleko obce. Heřminovská břidlice byla využívána k výrobě střešní krytiny. Možná, že heřminovská břidlice patřila k nejstarším
produktům střešní krytiny ve Slezsku.
budova bývalého obecního úřadu
Naproti továrně stojí budova bývalého obecního úřadu,
který zde krátce sídlil po roce 1989.
mlýn
V roce 1778 fungovaly v obci 2 mlýny na vodu. Dodnes jsou zachovány zbytky stavby a náhonu jednoho
z nich. Třetí mlýn stával ve střední části Nových Heřminov. Svou činnost ukončil v roce 1935. Po roce 1945 už
nebyl nikdy spuštěn, ačkoli zde prý měli Němci nachystán stavební
materiál, takže
pravděpodobně plánovali mlýn
zprovoznit.
NS Nové Heřminovy / 24
NS Nové Heřminovy / 25
6. architektura
5. Industry
The power of water drives everything forward.
When the river floods, it tears down bridges,
destroys buildings and endangers human life.
Luckily this is not a common occurrence. And
its power can be taken advantage of too. For
use by watermills, sawmills, bleacheries, wash
houses ... The proximity of the river has meant
Nové Heřminovy has also been home to industry.
5. Industrie
Die mächtige Kraft des Wassers treibt alles voran. Wenn der Fluss anschwillt, reißt er Brücken mit, zerstört Häuser, bedroht menschliche
Leben. Zum Glück ist das nicht oft so. Eher
kann man seine Kraft nutzen. Zum Beispiel
für Mühlen, Sägewerke, Bleichereien, Wäschereien… Dank der Nähe des Flusses war Nové
Heřminovy teilweise eine Industriegemeinde.
Jak je možné, že se v obci dochovalo takové
množství původních historických objektů?
Nejistota pro místní obyvatele – dlouhodobá
stavební uzávěra v souvislosti s plánovanou
stavbou přehradní nádrže znamenala
paradoxně jistotu záchrany místních
lidových staveb. Ty vycházely
z architektury jesenického typu
a byly přizpůsobeny místním
podmínkám.
lidové stavby
Nejstarší dochované stavby v Nových Heřminovech
pochází ze 17. století. Domy se stavěly na obou březích řeky Opavy původně v řadě s okapy orientovanými k silnici.
Později rostla osada do šířky a jednotná orientace
domů byla porušena. V obci najdete původní historické
objekty s dochovanou dispozicí a zejména historicky
používanými a prověřenými materiály jako jsou břidlice, kámen, vápenná omítka či dřevo.
5. Przemysł
Siła wody popycha wszystko do przodu. Kiedy
podniesie się poziom wody, rzeka zrywa mosty, niszczy domy, zagraża ludzkiemu życiu.
Na szczęście zdarza się to rzadko, raczej to
mieszkańcy korzystają z jej dobrodziejstw. Na
przykład do działania młynów, tartaków, bielarni, pralni. Dzięki swojej lokalizacji blisko rzeki
miejscowość Nové Heřminovy przekształciła
się częściowo w ośrodek przemysłowy.
Obec představuje roztroušenou výstavbu domů bez
výrazného centra.
NS Nové Heřminovy / 26
NS Nové Heřminovy / 27
Zástavba představuje především jednotné domy jesenického chlévo-komorového typu, ale i statky s dvoj
a trojstrannými dvory. Zděné domy jsou obdélníkového půdorysu, rozdělené průchozí chodbou se zbytky
černé kuchyně. Obytné prostory mají trámové stropy,
chlévy a komory jsou zaklenuté. Domy jsou kvůli vysoké hladině spodní vody podsklepené pouze ojediněle
kamennými zaklenutými sklípky.
Půdorys jednotného jesenického domu chlévo-komorového typu:
3 - chodba, 4 - světnice, 5 - kuchyň, 6 - komora, 7 - chlév, 8 - mlat
a kůlny
chalupa č. p. 57
Přízemní lidová architektura ze 17. století se zachovalou dispozicí jednotného jesenického domu bruntálského typu. Jsou zde zachovány trámové stropy a
klenby. Chalupa byla počátkem 19. století rozšířena
a v 90. letech 20.
století zde proběhly částečné nevhodné opravy.
Okna domů jsou tabulková a dvoukřídlé dveře jsou vyřezávané.
Víte, že střechy domů byly původně kryty dřevěným
šindelem, posléze včetně komínů břidlicí?
hraniční kámen
křížek u cesty
průmyslové stavby
a drobné památky
Kromě obytných domů a rozlehlých statků se zde nachází i zbytky velkého vodního mlýnu se zasypaným
náhonem, ledovna s dvojitou stěnou a sklípkem, kapličky, kůlny, dílny, ale i hostinec s venkovním šenkem a
kamenná budova železniční stanice, památníky, sochy.
Z počátku 20. století zde stojí železobetonový most od
Saligera a mimořádně esteticky pojednané budovy
bělidla firmy Olbrich&Plischke a spol. z režného zdiva
postavené v roce 1897.
Ledovna
NS Nové Heřminovy / 28
NS Nové Heřminovy / 29
dům č. p. 30 s kapličkou
Původně hodnotná zděná lidová stavba z konce
18. století, dokládající zástavbu obce. Stavba byla
znehodnocena úpravami v poslední čtvrtině 20. století.
hájenky
V roce 1942 nechal Jan z Lichtenštejnu postavit dvě
nové hájenky u silnice do Kunova. Dnes budovy slouží
jako rodinné domy.
novodobé úpravy
Při rekonstrukcích po povodni v roce 1997 byla bohužel
u některých domů vyměněna dřevěná okna za plastová a břidlicová střešní krytina za „bonský šindel“ neboli
lepenku. Tento trend by mohl znehodnotit veškerou
historickou zástavbu v obci. Nová komunikace, úpravy vodního toku a zasypání náhonu ke mlýnu změnily
původní charakter obce natolik, že nemohla být vyhlášena vesnickou památkovou zónou.
silniční ukazatel
Kámen stával u cesty
z Bruntálu na Krnov, až do
50. let 20. století, poté byl
stržen a dlouhou dobu ležel v poli. V roce 1993 jej
nechal tehdejší starosta
znovu vztyčit.
Kulturní památky
V současné době stojí v obci několik staveb, zapsaných ve státním seznamu nemovitých kulturních památek. Patří mezi ně kamenný kříž, kaple Nejsvětější
Trojice, chalupa č. p. 57 a zděný sklípek při cestě na
Krnov.
sklípek
V poli u cesty mezi Novými Heřminovy a Zátorem můžete vidět přízemní stavbu z lomového kamene s břidlicovou střechou, která sloužila jako sklep. Tato hospodářská stavba
z 18. století
byla součástí
trojstranného
dvora.
NS Nové Heřminovy / 30
NS Nové Heřminovy / 31
7. lázně
6. Architecture
How come so many original historical buildings have been preserved in the village? That
which represents uncertainty for locals – a ban
on construction which has been in place for
many years because of the planned reservoir
construction – has paradoxically meant the
certainty of preservation for traditional vernacular buildings. These were of the Jeseník
design and were adapted to local conditions.
6. Architektur
Wie ist es möglich, dass in der Gemeinde eine
solch große Anzahl an ursprünglichen historischen Objekten erhalten blieb? Die langfristige Bausperre in Zusammenhang mit dem geplanten Bau des Stausees, die für die hiesigen
Einwohner eine Quelle der Unsicherheit war,
brachte paradoxerweise die Erhaltung und
den Schutz der örtlichen Volksbauten mit sich.
Diese gingen von der Architektur vom Typ des
Altvatergebirges aus und wurden den hiesigen
Bedingungen angepasst.
6. Architektura
Jak to możliwe, że w tej miejscowości dochowało się wiele starych, historycznych budowli? Paradoksalnie zakaz nowej zabudowy związany z planowaną budową zbiornika retencyjnego równocześnie objął ochroną stare obiekty. Te zaprojektowano w tzw. stylu jesionickim
i przystosowano niegdyś do panujących w tym
regionie warunków.
NS Nové Heřminovy / 32
V údolí řeky Opavy pracovali permoníci a vyvěraly
léčivé prameny. Ty vlastně ještě vyvěrají.
Jen dnes nejsou všude využívány. I tady,
v Nových Heřminovech, byly před druhou
světovou válkou lázně, stejně tak
jako třeba v nedalekých
Karlovicích.
Lázně využívaly minerální vodu napouštěnou potrubím
z nedalekého pramene. V blízkosti byla také lázeňská
zahrada a sál. V roce 1933 byl z lázeňského sálu zřízen společenský sál, který byl pro veřejnost velmi potřebný. O rok později byla postavena ještě kuželna.
Po druhé světové válce zde byla otevřena hospoda
„U Prokešů“. Její majitel František Prokeš však byl
v padesátých letech nepohodlný komunistům, kteří jej
poslali na 12 let
do uranových
dolů. Krátce po
propuštění Prokeš zemřel. Objekt pak sloužil
jako rekreační
středisko.
NS Nové Heřminovy / 33
památník
osvobození
Při povodních v roce 1997 byly budovy lázní natolik poškozeny, že musely být strženy. Dodnes zůstala zachována pouze lázeňská restaurace a lesopark.
hřbitov
Svůj hřbitov nemůžou Novoheřminovští od roku
1963 používat
kvůli plánované
stavbě přehrady.
Lázeňský areál stával naproti budově bývalé školy
dnes budovy obecního úřadu.
bývalá budova obecního úřadu
z 30 let 20. století
Od roku 1931 byl dům využíván jako obecní úřad a
obecní dům
pro
učitele.
Po roce 1945
sloužila budova jako místní
národní výbor
a byla zde
stanice SNB.
Dnes slouží
jako
bytový
dům.
NS Nové Heřminovy / 34
škola
Od roku 1814 vlastnila obec samostatnou školu. V roce
1977 byla škola uzavřena z důvodů generálních oprav.
Škola již potom nebyla nikdy otevřena. Opuštěná budova byla poté využívána jako pedagogické školící
centrum a
později sloužila jako výrobna těstovin. Od roku
2001
zde
sídlí obecní
úřad.
NS Nové Heřminovy / 35
bysta t. g. masaryka
Heřminovští občané měli mimořádně vřelý vztah k prezidentovi T. G. Masarykovi. Masaryk zde byl tak oblíbený, že mu v roce 1935 bylo uděleno čestné občanství.
S památníkem T. G. Masaryka zažili Novoheřminovští
od počátku patálie. Nejprve jej kraj nepovolil, podařilo
se tedy alespoň umístit bystu. Tu v roce 1953 komunisté tajně odstranili. Místním se ji podařilo nalézt ve
sklepě hospody “U Prokešů”. V roce 1999 byla firmou
UNEKO odlita nová bysta. O Vánocích v roce 2010
však byla bysta odcizena. V roce 2011 nechala obec
zhotovit novou bystu.
Odcizená bysta
7. Spa
When prospectors worked in the Opava river
valley, they found healing springs there. These
springs are still flowing today, but they are
no longer all made use of. Even here, in Nové
Heřminovy there was a spa before the Second
World War, as there was in nearby Karlovice.
7. Kurbad
Im Flusstal der Opava arbeiteten Zwerge und
ließen heilende Quellen sprudeln. Diese sprudeln eigentlich immer noch. Nur werden sie
heute nicht mehr überall genutzt. Auch hier,
in Nové Heřminovy, gab es vor dem Zweiten
Weltkrieg ein großes Kurbad, ebenso wie zum
Beispiel im nahen Karlovice.
7. Uzdrowiska
W dolinie rzeki Opawy pracowały skrzaty a także znajdowały się źródła lecznicze. Te ostatnie
przetrwały do dziś. Choć nie są wszędzie wykorzystywane. Również tu, w miejscowości
Nové Heřminovy, przed drugą wojną światową
działały uzdrowiska, tak jak np. w znajdujących się nieopodal Karlovicach.
Bysta z roku 2011
NS Nové Heřminovy / 36
NS Nové Heřminovy / 37
Nsnh příroda
8. npp ptačí hora
Jak vypadaly zdejší lesy v dávných dobách?
Buky s příměsí jedle a modřínu pokrývaly svahy
okolních kopců. S příchodem hutnictví se však
začalo spotřebovávat velké množství
výhřevného bukového dřeva, které bylo
třeba pro tavné a sklářské pece.
Buky byly mýceny a namísto nich
vysazovány rychle rostoucí
smrkové porosty, které zde
převládají dodnes.
V roce 1996 byla NPP Ptačí Hora zařazena mezi výzkumné plochy mezinárodního projektu zaměřeného
na studium proměnlivosti sudetského modřínu. Modřín
opadavý je na našem území původní jen ve východním předhůří Hrubého Jeseníku. Dnes je však běžně
vysazován a pěstován v lesích po celém území naší
republiky.
Vzácný sudetský modřín zde v současné době nedokáže příliš zmlazovat přirozeně. Mladé semenáčky
modřínu zastiňuje a potlačuje buk. Ohroženy jsou také
spásáním a vytloukáním paroží srnčí a jelení zvěře.
Porosty modřínu je proto
potřeba obnovovat uměle. V dřívějších dobách
modřín dokázal zmlazovat díky požárům. Zajímavostí je, že k poslednímu většímu přirozenému
zmlazení modřínu došlo
na opuštěných polích po
odsunu zdejších Němců
po 2. světové válce.
Národní přírodní památka Ptačí Hora se nachází na
východním svahu Ptačího vrchu v nadmořské výšce
440-570 m. NPP byla vyhlášena roku 1970 na ploše
17,46 ha. Chráněna je zde stoletá květnatá bučina s původním jesenickým
modřínem,
smrkem,
klenem,
j i l m e m
horským
a ojediněle i jedlí.
Dobře zde
zmlazuje
buk.
NS Nové Heřminovy / 38
Jak koncem 18. století vypadaly lesy v okolí Nových
Heřminov popisuje Kneifelská topografie Slezska:
„Jsou tu překrásné lesy, v nichž rostou smrky, jedle,
vzácné modříny, buky, duby,
břízy. Jsou to
zdravé a vzácné dřeviny.“
NS Nové Heřminovy / 39
Po první světové válce se začala v Nových Heřminovech sušit lesní semena pro obnovu lesních porostů
v Jeseníkách. Sušárna a luštírna semen dnes již bohužel neexistují. Pamětníci uvádějí, že stávala při cestě
na Kunov.
Ze zvláště chráněných druhů rostlin se zde vyskytuje
ohrožená lilie zlatohlavá.
Víte, že do roku 1945
vlastnil zdejší lesy
knížecí rod Lichtenštejnů?
8. Ptačí Hora Protected Site
How did the local forests look in time gone by?
Beech with some fir and larch covered the slopes
of the surrounding hills. With the arrival of metallurgy however, a great amount of beech wood was used
for smelting and glass manufacturing. The beech
was cleared and fast-growing spruce was planted
in its place, which still prevails today. The remaining flowery beech wood is today protected within
the Ptačí Hora Protected Site. The rare Sudeten
Larch can be found growing in the woods.
8. Nationales Naturdenkmal
Vogelberg
Wie sahen die hiesigen Wälder in alten Zeiten aus?
Buchen mit Beimischung von Tanne und Lärche bedeckten die Hänge der hiesigen Hügel. Mit Ankunft
des Hüttenwesens begann jedoch der Verbrauch einer großen Menge des heizkräftigen Buchenholzes,
das für die Schmelz- und Glasöfen notwendig war.
Die Buchen wurden abgerodet, und an ihrer Stelle
pflanzte man schnell wachsende Fichten, die hier
bis heute überwiegen. Ein erhaltener, blühender Buchenhain ist im Nationalen Naturdenkmal Vogelberg
geschützt. In den Wäldern wächst die seltene Sudetenlärche.
8. Narodowy Pomnik Przyrody
Ptačí Hora
semenáček jedle
NS Nové Heřminovy / 40
Jak wyglądały kiedyś tutejsze lasy? Buki z domieszką jodeł oraz modrzewi pokrywały stoki okolicznych
wzgórz. Wraz z nadejściem hutnictwa zaczęto zużywać dużą ilość grzewczego drewna bukowego, które
było niezbędne dla działania pieców martenowskich
i szklarskich. Buki wykarczowano a na ich miejsce
posadzono szybko rosnące drzewostany świerkowe,
które dominują na tych terenach do dziś. Zachowane ukwiecone buczyny znajdują się pod ochroną na
terenie Narodowego Pomniku Przyrody Ptačí Hora.
W lasach tych rośnie rzadko spotykany modrzew
sudecki.
NS Nové Heřminovy / 41
9. lužní lesy - olšiny
Víte, že v České republice se nachází už jen 3 zachovalé nížinné lužní lesy? Jsou to Libický luh na Kolínsku,
Litovelské Pomoraví u Olomouce a Břeclavský luh na
Dyji.
V okolí vodních toků a na místech,
kde vyvěrají prameny, jsou lesy jiné.
Způsobuje to přítomnost vody. Ne každý
strom má rád podmáčenou půdu.
Když zvednete hlavu,
díváte se do korun olší, vrb,
jasanů, jilmů, klenů …
Litovelské Pomoraví
Jaro a léto v lužním lese
Na jaře, ještě než na stromech vyraší první lístky, rozkvete v luhu množství světlomilných rostlin. Barevný
koberec vytváří sasanky, prvosenka vyšší, sněženka
podsněžník, orsej jarní, křivatec žlutý, plicník lékařský,
violka lesní, dymnivky …
V létě, ukryté pod klenbou listí, vykvetou stínomilné
rostliny, trávy a statné byliny, třeba bršlice kozí noha,
krabilice chlupatá nebo kopřiva dvoudomá, ale vzácně
také oměje.
Zbytky nížinných lužních lesů rostou dodnes v nížinách
kolem velkých řek nebo v místech s vysokou hladinou
spodní vody. Dříve však tyto lesy pokrývaly mnohem
větší část naší krajiny. Lidé lužní lesy káceli a zamokřenou půdu odvodňovali. Získávali tak dřevo, ale i úrodnou zemědělskou půdu pro svoji obživu.
V horské a podhorské krajině najdete jiné typy lužního
lesa než v nížinách. Nejčastěji se jedná o jasanovoolšové luhy. Pěkná ukázka zbytku takového luhu se
nachází v nedaleké PR Kunov.
V jasanovo-olšových luzích
vyšších poloh je dřevin poněkud méně než v luzích nížinných. Nejčastěji se vyskytují
olše lepkavá a jasan ztepilý,
dále klen, vrba křehká, střemcha hroznatá a některé další
listnáče.
NS Nové Heřminovy / 42
olše lepkavá
sasanka hajní
křivatec žlutý
NS Nové Heřminovy / 43
Jelení potok
Jelení potok je kamenitý podhorský potok s bohatým
podvodním životem. Pod kameny se zde ukrývají vzácní blešivci, larvy jepic, pošvatek či chrostíků. Žije zde
i chráněný rak říční, plaz užovka obojková či některé
druhy žab. Z ryb zde můžeme spatřit vranku či pstruha.
V údolí Jeleního potoka roste na malém prostoru mladá olšina, která je podhorským až horským typem lužního lesa.
plicník lékařský
sněženka podsněžník
prvosenka vyšší
lužní lesy a povodně
Lužní lesy vznikly v důsledku záplav. V minulosti v neosídlené krajině bez regulovaných říčních koryt se při
povodních voda rozlévala do okolních lesů. Ty ji dokázaly částečně zachytit a zpomalit postup povodňové
vlny. Odtud
se pak voda
pozvolna
uvolňovala. I dnešní
zbytky lužních
lesů
představují
proto velmi
dobrou protipovodňovou ochranu.
vranka
pstruh potoční
NS Nové Heřminovy / 44
NS Nové Heřminovy / 45
9. Woodland meadows –
alder wood
Nearby streams and rivers and at places
where springs flow, woods are different. This
is because of the presence of water. Not every
tree likes wet soil. If you look up, you will see
the crests of alders, willows, ashes, elms,
sycamores ... Mountains and foothills contain
different types of woodland meadow to those
in the lowland. Most commonly, they contain
ash and alder trees. A nice example of such
a meadow still remaining is to be found
in nearby Kunov nature reserve.
9. Auenwälder – Erlen
In der Umgebung von Wasserläufen und
an Orten, wo Quellen entspringen, sind die
Wälder anders. Das wird von der Anwesenheit
des Wassers bewirkt. Nicht jeder Baum mag
aufgeweichten Boden. Wenn Sie den Kopf
heben, schauen Sie in die Kronen von Erlen,
Weiden, Eschen, Ulmen und Bergahorn…
In der Gebirgs- und Vorgebirgslandschaft
finden Sie andere Typen von Auenwäldern
als in Niederungen. Meist handelt es sich um
Eschen-Erlen-Auen. Ein schönes Beispiel für
den Rest einer solchen Aue befindet sich
im nahen Naturschutzgebiet Kunov.
9. Lasy łęgowe – lasy olszynowe
W okolicach nurtów rzeki oraz w miejscach,
gdzie znajdują się źródła wód, lasy ulegają
zmianom. Dzieje się tak za sprawą obecności
wody. Nie każde drzewo lubi podmokłą ziemię.
Kiedy podniesiemy głowę, zobaczymy korony
olch, wierzb, jesionów, wiązów, klonów itp.
W regionie górskim i podgórskim napotkamy
inne typy lasu lęgowego niż na nizinach. Najczęściej są to lasy łęgowe złożone z jesionów
i olch. Piękny przykład pozostałości takiego lasu lęgowego znajduje się w Rezerwacie
Przyrody Kunov.
NS Nové Heřminovy / 46
10. luční společenstva
a svět hmyzu
Vítejte v Krásném údolí. Stojíte před bývalou
myslivnou „U Jelena“, která dnes slouží zčásti
jako včelín. I zdejší potok nese jméno Jelení.
Malebné údolíčko je protkáno podhorskými
loukami a smíšenými lesy s modřínem.
Nedaleko odsud je břidlicový lom.
podhorská louka
Podhorské louky přinášejí od jara do podzimu pestrou
škálu barev. Nejprve louku ozdobí žluté pampelišky,
později ji zbarví řebříčky, jetel, zvonky, kopretiny a další
rostliny. Na podzim louku rozzáří žlutavé vratiče.
Podhorské louky vznikly na místech původních lesů,
které byly vykáceny a získaná půda sloužila jako pastvina. Podhorské louky jsou závislé na hospodaření,
bez pastvy
a sečení postupně zarůstají křovinami a lesem. Zdejší
louky poskytují cennou
pastvu pro
včely a další
hmyz.
bývalá myslivna „u jelena“
Údajně zde před 2. světovou válkou bydlel jistý pan Jelen, podle kterého je myslivna
pojmenována.
Předtím
zde
bydleli pastevci,
kteří na zdejších
loukách
pásli
dobytek sedlákům z Čakové.
NS Nové Heřminovy / 47
včelařství
Věděli jste, že včelařství je jedním z nejstarších oborů
lidské činnosti? Chov včel na našem území je znám již
z 9. století, kdy byly včely chovány v jakýchsi dřevěných
nádobách, obecně se však chovem lidé zabývali patrně již od pravěku. Průkopníky lidového včelaření byli
především venkovští kněží. Ve středověku si společnost včelařů velmi vážila, včelaři
měli vlastní cechy,
mohli nosit zbraň,
měli zvláštní práva
a vlastní, tzv. včelařský soud.
Na jaře nám první potravu
poskytuje olše, vrba jíva a
javor.
vrba jíva
Klátové úly
Včela medonosná opyluje rostliny, stromy
i keře. Lidé ji chovají pro
med, vosk, propolis, pyl,
mateří kašičku a včelí
jed.
Včelí rodinka
Matka
Kladu vajíčka a zabezpečuji obnovu včelstva.
Trubci
Oplodňujeme
mladé
matky. Díky své vyšší tělesné teplotě, než jakou
mají dělnice, zahříváme
v případě potřeby včelí
plod.
Dělnice Vyhledáváme a přinášíme potravu (nektar, medovice,
pyl, voda), zpracováváme med z nektaru a medovice,
konzervujeme pyl, stavíme plásty, krmíme matku, trubce a plod, střežíme vchod do úlu, uklízíme a čistíme,
větráme a udržujeme správnou teplotu v úlu a řadu
dalších činností.
NS Nové Heřminovy / 48
javor klen
Javor klen je krásný strom. Může
dorůstat
výšky
až 40 m a obvod
kmene mívá i přes
300 cm. Poskytuje
potravu včelám a
ostatnímu hmyzu.
břidlicový lom
pod vrcholem „skalka“
Kousek odtud, ve svahu napravo od cesty, můžete pod
vrcholem „Skalka“ navštívit starý lom, kde se dříve těžila břidlice. Je to hornina s jemnou zrnitostí, která vznikla částečnou přeměněnou jílovců a prachovců. Mívá
šedou až černou barvu. Dobře se štípe, proto se dříve
používala jako střešní krytina či dlažba.
NS Nové Heřminovy / 49
10. Meadow populations
and the world of insects
Welcome to Krásné údolí. You are standing
in front of the former forester’s lodge,
‘U Jelena’, which today contains a bee apiary.
The stream here is also called Jelení. This
picturesque valley is dotted with sloping
meadows and mixed woods containing larch.
A short walk from here, on the slope to the right
of the path below the hill known as Skalka, you
can visit an old slate quarry.
11. král modřínů
Majestátný Král modřínů oslavil v roce 2012
úctyhodných 230 let. Měří přes 41 m a průměr
jeho kmene je přes 1 m. Roste tu od časů,
kdy zdejší kraj pustošily napoleonské války.
Pamatuje toho již mnoho. Pamatuje nelehké
časy, kdy v kraji řádil mor, cholera, neúroda
či povodně. Přečkal válečné roky,
kdy prusko-rakouská, první a pak
druhá světová válka sužovaly
tento kraj. Zná lidské osudy,
příběhy zdejšího kraje,
ty zlé, ale také ty dobré …
10. Die Auengemeinschaft
und die Welt der Insekten
Willkommen im „Schönen Tal“. Sie stehen vor
dem ehemaligen Forsthaus „Zum Hirsch“, das
heute teilweise als Bienenhaus dient. Auch der
hiesige Bach trägt den Namen „Hirschbach“.
Das malerische Tal ist von Vorgebirgswiesen
und Mischwäldern mit Lärchen durchzogen.
Ein Stück von hier, am Hang rechts vom Weg,
können Sie unter der Bergkuppe „Skalka“ einen alten Steinbruch besuchen, wo man früher
Schiefer abbaute.
1o. Biocenozy łąkowe
i świat owadów
Witamy w Pięknej Dolinie (�������������������
Krásné údolí).
������������
Stoimy przed dawnym domkiem łowieckim „U Jelenia”, który dziś jest częściowo wykorzystywany jako ul. Nawet tutejszy potok nazywany
jest Jelenim. Malowniczą dolinkę przecinają
podgórskie łąki oraz lasy mieszane, gdzie występują modrzewie. Niedaleko stąd, na stoku
po prawej stronie drogi można pod szczytem
Skalka obejrzeć stary kamieniołom, w którym
kiedyś wydobywano łupki ilaste.
NS Nové Heřminovy / 50
NS Nové Heřminovy / 51
Domov modřínu opadavého je v Alpách, Karpatech,
Tatrách a v polských nížinných oblastech. Víte, že
v ČR se přirozeně vyskytuje pouze ve východním podhůří Hrubého Jeseníku? Jinde, ve vyšších polohách a
v parcích, bývá hojně vysazován.
„u dubu“
Křižovatce cest do Nových Heřminov, Krásného údolí
a cesty ke Králi modřínů se od pradávna říká „U dubu“.
Roste zde statný dub letní s obvodem kmene 400 cm.
Má velmi kvalitní dřevo, a proto se používá v nábytkářství a stavebnictví. Dříve se z jeho dřeva vyráběly
bedny a kola.
Přirozeně se vyskytuje ve světlých a rozvolněných
horských lesích. Má rád dostatek světla. Dobře snáší
zimní mrazy i letní horka. Nedaří se mu v oblastech se
znečištěným ovzduším..
Od
ostatních
jehličnanů
se
liší tím, že jeho
jehlice na zimu
opadávají. Postrádají
totiž
tuhý
kožovitý
povrch, chránící je přes zimu
před vysycháním.
Víte, že modříny se dožívají 500 i více let?
NS Nové Heřminovy / 52
NS Nové Heřminovy / 53
11. King of the Larches
The majestic King of the Larches celebrated
a venerable 230 year birthday in 2012. It stands
over 41 m tall with a trunk diameter of over
1 m. It has been growing here since the local
landscape was ravaged by the Napoleonic
Wars. It has lived through a lot. It has lived
through difficult times of famine, cholera,
crop failure and flooding. It has survived
wars, when first the Austro-Prussian and then
the Second World War troubled the region. It
has experienced the people and stories of its
region, the bad, but also the good …
11. König der Lärchen
Der majestätische König der Lärchen
feierte 2012 respektable 230 Jahre. Sie misst
über 41 m, und ihr Stammdurchmesser ist
über 1 m. Sie wächst hier seit den Zeiten, als
die Napoleonischen Kriege die hiesige Gegend
verwüsteten. Sie hat daher bereits viel gesehen. Sie kennt die schweren Zeiten, als die
Gegend von Pest, Cholera, Missernten oder
Überschwemmungen heimgesucht wurde. Sie
überstand die Kriegsjahre, als der preußischösterreichische, dann der Erste und Zweite
Weltkrieg diese Region peinigten. Sie kennt
die menschlichen Schicksale, die Geschichten
der hiesigen Gegend, die schlimmen,
aber auch die guten...
11. Król Modrzewi
W 2012 roku majestatyczny Król Modrzewi
świętował 230. urodziny. Jego wysokość wynosi ponad 41m a średnica pnia przekracza
1m. Rośnie tu od czasów, kiedy tutejsze tereny pustoszyły wojny napoleońskie. Na pewno
wiele widział. Pamięta też ciężkie czasy, kiedy
w regionie panoszyły się: dżuma, cholera, nieurodzaj czy też powodzie. Przeczekał lata wojen, kiedy to wojna prusko-austriacka, pierwsza jak i druga wojna światowa niszczyły te
okolice. Zna losy ludzkie, historie tutejszego
regionu, te złe jak i te dobre.
NS Nové Heřminovy / 54
12. říční krajina
řeky opavy
Přirozená řeka je jako nespoutaný živel.
Neustále modeluje a mění tvář krajiny.
Postupně přesouvá své koryto či vytváří nová,
přenáší a ukládá říční sedimenty, meandruje.
Podporuje tak rozmanitost druhů i krajiny.
Uměle přetvořená a spoutaná řeka je jako
zkrocený kůň. Ztratila svoji dynamiku.
Monotónně a napřímeně odtéká
z krajiny, kterou výrazně nepřetváří.
Území mezi Kunovem a Novými Heřminovy je cennou
ukázkou přirozené říční krajiny. Řeka Opava si zde
při povodni v roce 1997, v místech s mocnou vrstvou
štěrkových náplavů, vytvořila druhé rameno. Řeka se
rozděluje do dvou ramen pod Kunovem a opět se slévá
nad Novými Heřminovy.
Na obnažených náplavech nově vytvořeného
koryta byla objevena
vzácná rostlina zeměžluč spanilá.
NS Nové Heřminovy / 55
přirozená řeka
V místech, kde se právě nacházíte, a dále proti proudu
řeka nepřetržitě modeluje zdejší říční krajinu. Vytváří
různě hluboké tůně vhodné ke koupání, mělčiny či peřeje. Tam, kde má proud větší sílu, vymílá břehy a tam,
kde tok zpomaluje, zase kameny, štěrk a písek ukládá.
Vytváří tak zákruty neboli meandry s širokými štěrkovými lavicemi. Hlavními
dřevinami
jsou zde především vrby,
olše či jasan.
co zde žije
Řeka v Nových Heřminovech spadá do lipanového rybího pásma. Z ryb se zde vyskytují vranka, pstruh či lipan. Žije zde i rak říční. V Kunově, kousek proti proudu
řeky, žije v bahnitých náplavech mihule potoční.
Z ptactva zde můžete spatřit ledňáčka říčního, volavku
popelavou či skorce vodního.
Říční krajina řeky Opavy je vhodným biotopem pro vydru říční.
Žije zde vzácná moucha
číhalka pospolitá.
Víte, že zde žije
největší evropský
hlodavec bobr evropský?
Pokácený strom s typickými
stopami po hlodavčích zubech
bobra evropského.
spoutaná řeka
V obci Nové Heřminovy, dále po proudu, byla řeka napřímena a rozšířena, aby rychleji odváděla vodu z území. Řeku navíc lemují vyvýšené protipovodňové hráze,
které mají za úkol ochránit okolní zástavbu. Řeka Opava zde postrádá svoji dynamiku a přirozenou možnost
meandrovat a rozlévat se v říční nivě. Poskytuje tak
ochranu lidem, ale méně vhodných biotopů pro rostliny
a živočichy.
skorec vodní
lipan podhorní
mihule potoční
NS Nové Heřminovy / 56
NS Nové Heřminovy / 57
ocelový most
Víte, že na původním rameni řeky Opavy, kde je dnes
dřevěný most, dříve stával most ocelový? „Když přišla
povodeň v roce 1972, zachytil most mnoho stromů a
splavenin. Voda zde začala stoupat a Nové Heřminovy byly v ohrožení. Ruští vojáci, kteří zde tehdy pobývali,
měli
most odstřelit,
aby
zabránili škodám.
V posledních
vteřinách však
voda
most
sama
strhla“, vzpomíná
Ludvík Drobný.
Mostní
pilíře jsou ve
vodě patrné
dodnes.
křídlatka
Tento mohutný bílé kvetoucí keř s velkými listy určitě
nepřehlédnete. Je to invazní druh, který se nekontrolovatelně šíří podél řeky Opavy, ale i jinde. Dorůstá výšky
až 4 m. Keř k nám byl dovezen z Asie jako okrasný.
Rychle se však rozšířil do okolní krajiny, kde utlačuje
naše původní druhy rostlin a živočichů.
12. The Opava riverside
A natural river is like an elemental force. It is
constantly modelling and changing the shape
of the landscape. Its channels move over time or
new channels are created, it carries and lays down
river sediments, it meanders. It thus supports a diversity of species and landscapes. The land between
Kunov and Nové Heřminovy is a valuable example
of a natural riverside landscape. During the flood
in 1997, the Opava created a second arm here where
there was a thick layer of gravel sediment, dividing
off below Kunov and meeting up again above Nové
Heřminovy.
12. Die Flusslandschaft der Opava
Ein natürlicher Fluss ist ein ungestümes Element.
Beständig modelliert und ändert er das Gesicht der
Landschaft. Allmählich verschiebt er sein Flussbett
oder schafft ein neues, er trägt Flusssedimente fort
und lagert sie ab, er mäandert. Er unterstützt so die
Vielfalt der Arten und der Landschaft. Das Gebiet
zwischen Kunov und Nové Heřminovy ist ein wertvolles Beispiel für eine natürliche Flusslandschaft.
Die Opava schuf sich hier beim Hochwasser 1997
an Stellen mit einer mächtigen Schicht an Kiesanschwemmungen einen zweiten Arm, sie teilt sich
unterhalb Kunov und fließt oberhalb von Nové
Heřminovy wieder zusammen.
12. Krajobraz wokół
rzeki Opawy
Naturalna rzeka to nieokiełznany żywioł. Ciągle
zmienia okoliczny krajobraz. Stopniowo przesuwa
swoje koryto lub tworzy nowe, przenosi lub
pozostawia osady rzeczne, tworzy zakola. Dzięki niej
na tym terenie żyje wiele różnych gatunków zwierząt
i roślin. Obszar między Kunovem a miejscowością
Nové Heřminovy to niezwykły przykład naturalnego
krajobrazu rzecznego. Podczas powodzi w 1997
roku, w miejscach z grubą warstwą mułu żwirowego,
Opawa utworzyła drugie odgałęzienie, rozdzielając
się pod Kunovem i ponownie łącząc się powyżej
miejscowości Nové Heřminovy.
NS Nové Heřminovy / 58
NS Nové Heřminovy / 59
Download

návrh průvodce NH.pdf