,°/o
Dxvjjořůtiť??
MĚSTO OPOČNO
Městský úřad Dobruška
odbor výstavby a životního prostředí
nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška
Došlo dne:
čj
2015
Spisový znak:
Mi'O ^tiOlS/OMW'tZis 30i. v
Počet listů:
V"
2 0. 01.
Zpracovatel.
Přílohy:
Q
(vfCj
Č.j: PDMUD 1316/2015
Spisová značka: MUD 6452/2014 OVŽP/LL
Oprávněná úřední osoba: Lenka Lánská
E-mail: [email protected]
Telefon: 494 629 558
Datum: 19.01.2015
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
STAVEBNÍ POVOLENÍ
č. 03. 15.
Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný speciální stavební úřad
podle ust. § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, věznění
pozdějších předpisů (dále pouze stavební zákon) a podle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále pouze zákon o pozemních komunikacích),
rozhodl dne 19.01.2015 ve věci žádosti o vydání stavebního povolení pro stavbu: Stavební úpravy ulice na
Švamberku na pozemcích pare. č. 1660/1 (ostatní plocha) a č. 1749 (vodní plocha) v k at. území Opočno pod
Orlickými horami, kterou podal stavebník město Opočno, Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno, IČ: 00275191
takto,
stavba: Stavební úpravy ulice na Švamberku na pozemcích pare. č. 1660/1 (ostatní plocha) a č. 1749 (vodní
plocha) v kat. území Opočno pod Orlickými horami se podle ust. § 115 stavebního zákona
povoluje
v rozsahu projektové dokumentace, ověřené při stavebním řízení, ze které vyplývají hlavní technické detaily
provedení stavby, ale i rozsah záboru staveniště, organizace výstavby, splnění požadavků daných zvláštními
předpisy, atd.
Stavba obsahuje:
SO 01 - Komunikace a zpevněné plochy
V prostoru stavby bude provedena oprava povrchu komunikace odebráním původních nezpevněných vrstev o
mocnosti 420 mm od původní nivelety. Jako obrusná vrstva bude realizována betonová historizující dlažba
v tloušťce 80 mm se štěrkopískovým ložem v tloušťce 40 mm. Komunikace bude po provedení spodní
konstrukční vrstvy ze štěrkodrtě ŠD8 částečně osazena do žulové obruby o rozměrech 500x150x150 mm,
případně 500x300x150 mm. Niveleta komunikace vyplývá z výškového a sklonového řešení komunikace a
zůstane v zásadě zachována v p ůvodním stavu na většině plochy komunikace. Komunikace bude vyspádována
směrem do středu vozovky, kde je navržen odvodňovací žlábek. Ten svede vodu až do spodní části ulice, kde
bude proveden sběrný betonový žlab s nerezovou mříží. Ze žlabu bude povrchová voda odváděna pomocí PVC
potrubí do blízké vodoteče Zlatého potoka. Stavební objekt SO 01 tvoří také realizace nových sjezdů a vchodů
na soukromé pozemky, sousedící s řešeným územím. Tyto sjezdy jsou řešeny stejnou konstrukcí jako samotná
vozovka.
Pro provádění stavby stanoví speciální stavební úřad stavebníkovi následující podmínky:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Petr Musílek Projektová a
inženýrská kancelář, K Blahobytu 1525, 530 02 Pardubice, IČ: 71774858, ČKAIT 0010515, ověřené ve
stavebním řízení, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního
úřadu.
2. Při stavbě budou dodržována ustanovení obsažená v příslušných technických normách, zejména ustanovení
ČSN uvedených v příloze č. 1 prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů (prováděcí
vyhláška zákona o pozemních komunikacích).
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky
zabezpečující bezbariérové užívání staveb.
4. Před zahájením prací bude zajištěno vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou a
budou učiněna veškerá opatření, aby nedošlo k jejich ohrožení nebo poškození (vytýčení, respektování
ochranného pásma, dodržení podmínek stanovených správci apod.).
5. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby oprávněným subjektem.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení,
zejména nařízení vlády č. 591/2006, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při
Skartační znak:
A JO
nmt'iwr Sta™niš"ch; fbezPe® ochranu veřejných zájmů, především z hlediska zdraví osob, životního
prostiedi, požární bezpečnosti a civilní ochrany.
V f"°b,ky P/° favbu^dou vyhovovat podmínkám pro technické požadavky na výrobky - zákon č. 22/1997
r
Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů
8. Stavebník odpovídá za všechny škody, které mohou vzniknout stavbou, provozem, změnami nebo opravami v
arealu stavemste a v nejblizsím okolí. Majitelé sousedních nemovitostí nesmí být z důvodu provádění stavby na
nXd"
f TTř 7 WCeni'
naklady, nebo plnohodnotně nahradit.
VZnÍk'é Šk°dy na majetku SOUSedů
zavazuje
stranit ,ld
na s&ve
vé
J od
uusllclilu
9. Způsob prováděm stavby bude řešen tak, aby nedocházelo k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému
10 ZZ bude51
L 2n;č,ÍStžm'ovzduší' zamezení
k přilehlým stavbám nebo pozemkům.
Název sMo» provaděna d°da™telsky stavebním podnikatelem, vybraným na základě výběrového řízení
odbora.
k předmětné cmnosti bude předloženo před zahájením stavebních prací zdejšímu
11. Při stavbě bude brán zřetel na okolní zeleň.
12. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
13. Stavebník zajistí, aby byly splněny následující podmínky uvedené v závazném stanovisku Hasičského
0iCRvrh
°™^iOVéhra^eckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou, Na Spravedlnosti 2010 516
01 Rychnov nad Kněžnou, ze dne 07.08.2013, č.j.: HSHK/RK-631/OP-2013/b.:
-Kazda změna proti schválené dokumentaci stavby musí být neodkladně projednána.
Dobmškf níhnn!81!'
OMJPS '
byl-y SPlněl!,y nás,edující
26
Pod^nky uvedené v z ávazném stanovisku Městského úřadu
značka MUD 424/2013
2" 2°13, Č' J': PD MUD 4130/2013' sPis-
6
OrifckÝmi hoÍnmi idUjíCf Pr°Hedení S7ebm'Ch ÚpraV Ulice na Švamberku, pare. č. 1660/1 v k.ú. Opočno pod
Orlickými horami budou provedeny podle projektové dokumentace, kterou zpracovala Projektová a inženýrská
5 & $ S S ?~ * '
-
u
1
«
-
E
5
ř
- Upozorňujeme, ze předmětné práce budou prováděny na území s archeologickými nálezy Z této skutečnosti
p
é
č
i
^
e
z
n
ě
n
í
°
?
~ ^
S b
- °
S t á t n í
P
a m á t k o v é
hZák°-™: "Má'lilse provádět stavební činn™ ™ území s archeologickými nálezy, jsou
tavebnici jiz od doby pnpravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu
prálnicMZ2banZmh7Í
Ochranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem
P avmeka osoba nebo fyzická osoba, pri jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického
lllvádé'
"aklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace
provádějící archeologický výzkum. Obdobné se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná čZos
kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů."
provaaet jma činnost,
'Ji23
°dSt' 2 řU' Zák°?a: "° archeol°S'ckém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických
yzkumu musí byt učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo nebo
prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo. Oznámení o archeologickém
nalezu je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému
dověděl"
neJP°ZdeJl drUhéh° dne P°
Potom"kdy se o archeol^Xl
- Dale upozorňujeme že v t éto věci ukládá povinnosti rovněž zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním radu (stavební zákon). Tento v § 176 odst. 1 mj. uvádí: „Dojde-li při postupu podle Joto zákona
nebo v souvislosti s tím k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných
cash pnrody anebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu
7yn^Z:ZrTéP-Ce neb° °rgÚnU OChmny « «
"
^entZyZtZ:
at>} nat ěz nebyl poškozen nebo zničen a prače v miste nálezu přerušit."
Č R
nil
^
t
e n s M 7 ' o "P O ™ ® 8 ' « « v e b n í k a učinit o z n á m e n íAr c h e ol o g i c ké m u ús tav u A V
4 118 01 Praha 1 - Mala Strana) a dle dosavadní praxe doporučujeme nejméně 10 pracovních dní
^ T T - r
Rychnov
m , t
nad^^ěžnou)mU
Zahájení
Zemm'Ch
3
Stavebních
RyChn°V
Prací
organizaci
oprávněné S Ž S
KnHn°U ("apf' MuZeum a Gatóe 0ri^ých
hor
fněnlnásleduÍÍCÍ P0d™'nky uvedené v závazném stanovisku Městského úřadu
S
í í/rrf Zlvotniho P.rostredí, oddělení životního prostředí, ze dne 18.01 2013 č i • PD
1918/2013, spis. značka MUD 429/2013 OŽP/VS:
10.u1.iu13, c. j.. ru
Odpadové hospodářství- nevyužitelný odpadní materiál ze stavebních prací bude uložen na řízené skládce
v souladu se zákonem o odpadech a doklady budou uloženy u investora stavby
Ochrana přírody a krajiny z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění,
Č.j: PDMUD 1316/2015
-2-
upozorňujeme, že veškeré práce budou prováděny tak, aby nedošlo k poškození okolních dřevin, především pak
jejich kořenového systému. Zároveň upozorňujeme, že pokud by v r ámci plánované akce mělo dojít ke kácení
stromů o obvodu větším než 80 cm (měřeno ve výšce 1,3 m nad zemí), je nutné požádat o povolení kácení
předmětných dřevin, včetně návrhu náhradní výsadby. Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
podává vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku na
příslušném obecním úřadě, v tomto případě na Městském úřadě Opočno.
16. Stavebník zajistí, aby byly splněny následující podmínky uvedené ve stanovisku Krajského ředitelství policie
Královéhradeckého kraje, Dopravního inspektorátu v R ychnově nad Kněžnou, ze dne 28.01.2013, č.j.: KRPH249-17/ČJ-2013-050706:
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Dopravní inspektorát v Rychnově nad
Kněžnou nemá po posouzení projektové dokumentace z hlediska bezpečnosti silničního provozu závažnějších
připomínek ke stavebnímu řízení (souhlasíme s vydáním stavebního povolení), pokud budou dodrženy
ustanovení souvisejících předpisů a norem v p latném znění. (např. zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve zněm pozdějších předpisů, vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích, vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové
užívání staveb, ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, atd.).
- Pokud výstavbou dojde k omezení silničního provozu na dotčené místní komunikaci je nutné před zahájením
prací předložit k p osouzení návrh dopravně inženýrského opatření.
17. Stavebník zajistí, aby byly splněny podmínky uvedené ve vyjádřeních společnosti 02 Czech Republic, a. s. ,
Za Brumlovkou 266/02, 140 22 Praha 4, IČ: 60193336, ze dne 08.11.2012, č.j.: 191931/12 a ze dne 19.11.2014
č.j.: POS 752/14.
18. Stavebník zajistí, aby byly splněny podmínky uvedené ve vyjádření společnosti RWE GasNet, s.r.o., Kvíšská
940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 - zastupuje společnost RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská
499/1, 657 02 Brno, IČ: 27935311, ze dne 25.11.2013, zn. 5000868394.
19. Stavebník zajistí, aby byly splněny podmínky uvedené ve vyjádření společnosti Technické služby města
Opočna s.r.o., Vodětín 679, 517 73 Opočno, IČ: 28777981, ze dne 12.02.2013.
20. Stavebník zajistí, aby byly splněny podmínky uvedené ve vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a. s.,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, ze dne 25.09.2014, zn. 0100329736.
21. Stavebník zajistí, aby byly splněny podmínky uvedené ve vyjádření Povodí Labe, státní podnik, Víta
Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí, IČ: 70890005, ze dne 22.08.2013 č.j.:
PVZ/13/19235/Hv/O.
22. Stavební činnost bude prováděna tak, aby byl zajištěn nouzový příjezd zásahových vozidel havarijní služby,
požární ochrany, záchranné služby a policie v p řípadě havárie, požáru, úrazu a ohrožení zdraví. Pokud bude
nutné dotčenou místní komunikace částečně nebo úplně uzavřít je nutné žádat o příslušná povolení dle zákona o
pozemních komunikacích - povoluje silniční správní úřad (Městský úřad Opočno).
23. Alespoň 30 dnů před plánovaným započetím prací je nutné požádat o vydání stanovení přechodné úpravy
provozu na dotčených pozemních komunikacích dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a to Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí.
K žádosti je nutné doložit předchozí vyjádření Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje,
Dopravního inspektorátu v Rychnově nad Kněžnou a návrh umístění dopravních značek nebo zařízení v grafické
podobě.
24. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u v stupu na staveniště umístěn štítek Stavba povolena, který
obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními
vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do závěrečné kontrolní prohlídky stavby.
Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
25. Stavebník je povinen dle ust. § 156 stavebního zákona používat pro provádění stavby jen takové výrobky,
materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při
správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládáné existence splní požadavky na mechanickou odolnost
a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí, bezpečnost při udržování a užívání
stavby včetně bezbariérového užívání stavby.
26. Jednotlivé technologické postupy stanovené výrobci materiálů a stavebních prvků budou prováděny osobami
k tomu oprávněnými. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby budou předloženy jejich oprávnění a prohlášení o
dodržení technologických postupů stanovených výrobci.
27. Stavebník je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník). U stavby musí být označeno, kdo je
stavebníkem, kdo stavbu provádí, jméno stavbyvedoucího a doba provádění stavby.
28. V souladu s ust. § 115 odst. 1 st avebního zákona stavebník speciálnímu stavebnímu úřadu oznámí za účelem
provedení kontrolní prohlídky stavby tuto fázi výstavby:
- Konečná fáze pro závěrečnou kontrolní prohlídku stavby.
29. Po dokončení stavby požádá stavebník ve smyslu ust. § 122 stavebního zákona o kolaudační souhlas dle ust.
Č.j: PDMUD 1316/2015
-3-
§ 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního
řádu. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu podá stavebník na formuláři dle přílohy č. 12 a doloží náležitostmi
uvedenými v části B přílohy č. 12 této vyhlášky. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby budou předloženy
doklady o zaměření stavby, doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a měření, doklady ze kterých bude
zřejmé, že při výkopových pracích nedošlo k obnažení podzemních vedení inženýrských sítí - v opačném
případě předložit zápisy o provedených kontrolách, projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem ve
stavebním řízení, výkresy s vyznačením změn (odchylek), ke kterým došlo během provádění stavby, doklady o
uložení odpadního materiálu ze stavebních prací na povolené skládce, doklad o písemném oznámení
archeologickému pracovišti zahájení zemních a stavebních prací popř. vyjádření archeologického pracoviště,
oprávnění a prohlášení o dodržení technologických postupů stanovených výrobci, doklady o ověření
požadovaných vlastností výrobků (ust. § 156 stavebního zákona), závazná stanoviska dotčených orgánů atd.
30. Alespoň 30 dnů (zákazové, příkazovou DZ alespoň 60 dnů) před podáním žádosti o vydání kolaudačního
souhlasu je nutné požádat odbor výstavby a životního prostředí, Městského úřadu Dobruška o vydání Stanovení
mistm úpravy provozu na dotčených pozemních komunikacích dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích, ve zněm pozdějších předpisů (při změně stávajícího dopravního značení). K žádosti je
nutné doložit předchozí vyjádření Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Dopravního
inspektorátu v Rychnově nad Kněžnou a návrh umístění dopravního značení nebo zařízení v grafické podobě.
31. Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí v souladu s ust. § 115 odst. 1 stavebního
zákona stanoví, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
32. Stavba bude dokončena do 31.12. 2017.
Účastník řízení podle ust. § 27 odst. 1 zá kona č. 500/2004 Sb.. snrávní řád, ve znění
Město Opočno, Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno, IČ: 00275191
Odůvodnění
Dne 28.11.2014 obdržel Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí žádost stavebníka město
Opočno, Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno, IČ: 00275191O vydání stavebního povolení pro stavbu:
Stavební úpravy ulice na Svamberku na pozemcích pare. č. 1660/1 (ostatní plocha) a č. 1749 (vodní plocha)
v kat. území Opočno pod Orlickými horami. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o žádosti ve výše uvedené
věci za použití ust. § 44 odst. 1 sp rávního řádu.
Předložená žádost o stavební povolení je v souladu s ust. § 18b vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů je podána na
předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v p říloze č. 9 této vyhlášky č. 503/2006 Sb.
K žádosti byly připojeny přílohy uvedené v části B přílohy č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb. a dále byly předloženy
podklady dle ust. § 110 odst. 2 a 3 stavebního zákona. Veškeré přílohy a podklady přiložené k žádosti jsou
založeny ve spisu speciálního stavebního úřadu vedeném v této věci.
Projektová dokumentace stavby je zpracována osobami oprávněnými k výkonu činnosti ve smyslu ust. § 158
stavebního zákona. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem, vybraným na základě
výběrového řízení. Název, sídlo a oprávnění k předmětné činnosti bude předloženo před zahájením stavebních
prací.
Vlastnictví pozemků pare. č. 1660/1 (ostatní plocha) a č. 1749 (vodní plocha) v kat. území Opočno pod
Orlickými horami bylo ověřeno dálkovým přístupem do katastru nemovitostí. Jelikož stavebník nevlastní
pozemek pare. č. 1749 (vodní plocha), prokázal právo provést stavbu na tomto pozemku, který nevlastní
smlouvou ze dne 25.04.2014.
Speciální stavební úřad se zabýval vymezením okruhu účastníků stavebního řízení podle ustanovení § 109
stavebního zákona. V daném případě to jsou: stavebník - město Opočno, Povodí Labe, státní podnik, ČEZ
Distribuce, a. s, 02 Czech Republic a.s., Technické služby města Opočna, s.r.o., RWE GasNet, s.r.o. - zastupuje
společnost RWE Distribuční služby, s.r.o. a osoby podle ust. § 109 písm. e) a f) stavebního zákona, které se
identifikuji označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru pare. č. 216, 215, 213, 211, 210, 209, 208, 206, 1660/3, 205, 204, 203, 202/2, 202/1, 200, 201 197 196/1
196/4, 196/2, 196/3, 195, 193, 192, 191 v k at. území Opočno pod Orlickými horami
Zároveň se speciální stavební úřad zabýval otázkou účastníků řízení dle ust. § 27 správního řádu. Účastníkem
nzeni podle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu je žadatel (stavebník) město Opočno, účastníky řízení
podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu jsou ostatní shora uvedení účastníci. Ve smyslu ust. § 28 správního řádu
Č.j: PDMUD 1316/2015
se v řízení nevyskytl ten, kdo by tvrdil, že je účastníkem řízení.
Do okruhu dotčených orgánů státní správy speciální stavební úřad zahrnul Hasičský záchranný^ sbor
Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou, hájící zájmy na úseku požární ochrany, Městský
úřad Dobruška, odbor rozvoje města hájící zájmy na úseku ochrany památkové péče, Městský úřad Dobruška,
odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí, který hájí zájmy na úseku ochrany životního
prostředí, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Dopravní inspektorát v R ychnově nad Kněžnou
hájící zájmy z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, ČR - Ministerstvo obrany, Vojenskou
ubytovací a stavební správu, hájící zájmy na úseku obrany státu.
Speciálnímu stavebnímu úřadu bylo předloženo závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru
Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou, Na Spravedlnosti 2010, 516 01 Rychnov nad
Kněžnou, ze dne 07.08.2013, č.j.: HSHK/RK-631/OP-2013/b„ závazné stanovisko Městského úřadu Dobruška,
odboru rozvoje města, ze dne 19.02. 2013, č. j.: PD MUD 4130/2013, spis. značka MUD 424/2013 OM/PS,
závazné stanovisko Městského úřadu Dobruška, odboru výstavby a životního prostředí, oddělení životního
prostředí, ze dne 18.01.2013, č. j.: PD 1918/2013, spis. značka MUD 429/2013 OZP/VS, stanovisko Krajského
ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Dopravní inspektorát v R ychnově nad Kněžnou, ze dne 28.01.2013,
č.j.: KRPH-249-17/ČJ-2013-050706, závazné stanovisko ČR - Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a
stavební správa Teplého 1899, Pardubice, ze dne 25.01.2013, č.j.: 422/23852-ÚP/2013-1420.
Závazná stanoviska a další opatření těchto dotčených orgánů státní správy byla kladná, tedy souhlasná s
navrhovaným provedením stavby a byla vázána na splnění konkrétních podmínek. Podmínky dotčených orgánu
státní správy obsažené v p ředložených stanoviscích byly zahrnuty do výrokové části tohoto rozhodnutí.
Při posuzování vlivu stavby na životní prostředí vycházel speciální stavební úřad ze závazného stanoviska
Městského úřadu Dobruška, odboru výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí, ze dne
18.01.2013, č.j.: PD 1918/2013, spis. značka MUD 429/2013 OŽP/VS.
Městský úřad Opočno, odbor výstavby jako obecný stavební úřad příslušný dle ust. § 13 odst. 1 písm. f)
stavebního zákona, vydal dne 22.08.2013 pod č.j.: MUO 1417/2013/0V/DŠ vyjádření podle ust. § 15 odst. 2
stavebního zákona.
Vzhledem k tomu, že navržená stavba bude spojena se zemními pracemi, byla speciálnímu stavebnímu úřadu
předložena vyjádření z hlediska existence inženýrských sítí od těchto společností: 02 Czech Republic,
a. s., Za Brumlovkou 266/02, 140 22 Praha 4, IČ: 60193336, ze dne 08.11.2012, č.j.: 191931/12 a ze dne
19.11.2014 č.j.: POS 752/14, RWE GasNet, s.r.o., Kvíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IC: 27295567
zastupuje společnost RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ: 27935311, ze dne
25.11.2013, zn. 5000868394, Technické služby města Opočna s.r.o., Vodětín 679, 517 73 Opočno, IC:
28777981, ze dne 12.02.2013, ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IC: 24729035,
ze dne 25.09.2014, zn. 0100329736 a dále vyjádření Povodí Labe, státní podnik, ze dne 22.08.2013 č.j.:
PVZ/13/19235/Hv/O.
Speciální stavební úřad opatřením, ze dne 08.12.2014 oznámil zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou,
protože posoudil předmětnou stavbu jako zvlášť rozsáhlou s velkým počtem účastníků řízení dle ust. § 144 odst
1 správního řádu, což odůvodňuje oznámení o zahájení řízení formou veřejné vyhlášky (ust § 115 odst. 5
stavebního zákona) a vzhledem k tomu, že mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje
dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil podle
ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a ohledání na místě a určil lhůtu pro uplatnění námitek a
případných důkazů účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů do 07.01.2015. V této lhůtě
nebyly uplatněny žádné námitky účastníků řízení ani nesouhlasná stanoviska dotčených orgánu státní správy.
Speciální stavební úřad opatřením, ze dne 08.12.2014 také oznámil účastníkům řízení dle ust. § 36 odst 3
správního řádu, že byly shromážděny podklady pro vydání rozhodnutí ve věci stavby a určil lhutu 5 dnu ode dne
07.01.2015 (námitky) ve které se účastníci řízení mohli seznámit s kompletním spisem před vydáním rozhodnuti.
Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí jako speciální stavební úřad v prubehu stavebního
řízení posoudil žádost o vydání stavebního povolení z hledisek uvedených v u st. § 111 stavebního zakona.
Přezkoumal doklady podané spolu s žádostí i v průběhu řízení a projektovou dokumentaci stavby. Zjistil, ze
projektová dokumentace stavby splňuje požadavky týkající se veřejných zájmů, především ochrany životního
prostředí, ochrany zdraví a života, odpovídá obecným technickým požadavkům na výstavbu a Pažite stavební
materiály budou vyhovovat ustanovení dle ust. § 156 stavebního zákona, zejména zákona č. 22/1997 Sb. o
Č.j: PDMUD 1316/2015
-5-
ixssssai;asssssssssr •—
Poučení
hCS Krčského' Sad" Své^kéhí^ "ci°^ZÍ podtta "T k/^0
iSlpHltslill
mmmrnrnmi
Účastníci řízení
- podle ust. § 27 odst. 1 p ísm. a) správního řádu
- podle ust. § 109 písm. a-b) stavebního zákona
Město Opočno, Kupkovo nám. 247, 517 73 Opočno, IČ: 00275191
- podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu
- podle ust. § 109 písm. c) a d) stavebního zákona:
02 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/02, 140 22 Praha 4, IČ: 60193336
y městt°P°čna' s-r-°- v°dětín 679, 517 73 Opočno, IČ: 28777981
Rwpr n
Distribuční služby^ s.r.o.,^ynáreiwká 499//j557S()2 ^mo^IČ6 Z79353
~
zastuPuJe
společnost RWE
eWdm^ýc^T^t^^nemovitostípřňiio^ot^n^^vhv^m^něnj^6
SSS2Í2«•- - Příloha pro stavebníka™zhodt7ek,OVá d°kumentace Stavby
a štřtek Stavb*
P°™>™ (budou zaslány po nabytí právní moci tohoto
(otisk úředního razítka)
Lenka Lánská
referentka
si" • -
Č.j: PDMUD 1316/2015
-6-
fdní d-esce Mtoa°úř- °«a a
doručeni veřejnou vyhláškou prostřednictvím
úřední desky Městského úřadu Dobruška.
Datum vyvěšení:.....
Datum sejmutí:
ust! 25odst. ^rtloládr'6"'' b5"°
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení*
Razítko:
'
.
Podpis oprávněně osoby, potvrzující vyvěšeníRazítko:
Obdrží:
gssčžssas^
Město Opočno, Kupkovo nám. 247, 517 73 Opočno, IČ: 00275191
2~správnihoVřád,, a v
T'l'm'p.rjřfzCTf "v^ným v u st. § 27 odst
Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499//,^6^S02 6^0^10^793^31^/^^^^^^ "
evidovaných v k atastru n«!LviLf
přfmnrinrfrn^
vlivemlLln'^
ZaStUPUJ6 Sp°leČnost
,dentlfilc"'f'0™""*nf
RWE
v u st. , 27 od,
„ sfnyph
m pozemkf,
WSSSŠšSaSfešggffi-"'-"--«'»• ««•
Doporučené na doručenku obdrží dotčené orgány
mt^^r°VéhradeCkéh0
mISI Sd Do0S;
518 01 Dobruška
kraje' ÚZ6mní 0dbOT
«•
^ Spravedlnosti 2010, 516
:t°í ^ISS^cSSS-E ŽL- Věr •518 01
Dobraška
prostředí, oddelem životního prostředí, nám. F. L. Véka 11,
S^:;::iSrdecka"toje-Dopravní inspek,orát v
^ K„ěž„0u,
pLw««o ^feotSuÍSrSL/vm°V^mK^e,kem' °db0r
^ majetku
<P
530 03 Pardubice 3)
^ V°JenSka ui»"ovací a stav<=bní správa, Teplého C 1899,
Na vědomí:
Městský úřad Opočno, odbor výstavby
Městský úřad Dobruška, odbor finanční a školský
Úřady pro vyvěšení a podání /nrávv o datu vy^šenf a sejmutí:
Městsky urad Dobruška, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška
Městsky urad Opočno, Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno
Č.j: PDMUD 1316/2015
-7-
Download

Městský úřad Dobruška VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÍ