Svaz národní házené
SPORTOVN - TECHNICKÁ KOMISE
19. 8. 2013
LIGOVÝ ZPRAVODAJ
. 1 – 2013/14
OBSAH:
1. D ležité informace
a) hlášení výsledk ligových utkání
b) v kové hranice sportovc
c) informace MÚ STK SNH
d) informace SE SNH
2. Kvalifikace o 1. ligu žen 2013/14
3. P ehled platných trest z ro níku 2012/13
4. Rozhodnutí DÚ STK SNH
5. D ležité kontakty
6. Nasazení vrcholných sout ží 2013/14
7. Adresá ligových oddíl 2013/14
8. Nasazení 40. ro níku eského poháru dosp lých
9. Informace z VTJ+J 2013
10. OFICIÁLNÍ ROZPIS VRCHOLNÝCH SOUT ŽÍ 2013/14
11. Informace MÚ STK SNH – pohyby sportovc
!!! NÁRODNÍ HÁZENÁ V
str. 2
str. 2
str. 3
str. 4
str. 7
str. 8
str. 8
str. 18
str. 19
str. 20
str. 32
ESKÉ TELEVIZI !!!
Tématem aktuálního vydání diskusního po adu eské televize
„Téma pro hosty T Sport“ je tentokrát Národní házená.
Po ad se vysílá v premié e v úterý 20.8.2013 ve 20:00 hodin na programu T Sport.
Reprízován bude ve st edu 21.8.2013 v 5:05 a 11:00 a také v pátek 23.8.2013 v 7:35
vždy na T Sport!
LIGOVÝ ZPRAVODAJCE:
Jana Sláde ková
- telefon: 605 064 699 (zm na oproti Propozicím vrcholných sout ží)
- e-mail: [email protected]
- bližší informace o zp sobu hlášení výsledk viz strana 2
Svaz národní házené, Zátopkova 100/2, P.O.Box 40, 160 17 Praha 6, I : 539 929, sekretá : Petr Holý
tel./fax: 242 429 249, mobil: 721 820 755, GSM brána: 603 646 441, bankovní spojení: GE Capital Bank - 1722109-504/0600
e-mail: [email protected]
www.svaznarodnihazene.cz
edseda STK SNH:
Karel Schwarzer - kontakt: 602 729 232, e-mail: [email protected], [email protected]
Strana 2 (celkem 36)
1. D ležité informace
a) hlášení výsledk ligových utkání
Hlášení výsledk utkání 1. i 2. ligy se provádí následujícím zp sobem:
- výsledek utkání musí být nahlášen zpravodajci vždy v den utkání
- sobotní utkání hlásit do p l hodiny po skon ení zápasu telefonicky, pak následn
pouze na e-mail nebo prost ednictvím SMS
- ned lní dopolední utkání hlásit do p l hodiny po skon ení zápasu telefonicky, pak
následn pouze na e-mail nebo prost ednictvím SMS, nejpozd ji však do 13:00
hodin z d vodu bezproblémového zpracování a zve ejn ní výsledk
- ned lní odpolední utkání hlásit do p l hodiny po skon ení zápasu telefonicky
- hlášení provád t výhradn na mobil 605064699 (záložní telefon 721820754
využívat jen ve zcela výjime ných p ípadech nap . p i technických potížích s hlavním
íslem)
- e-mail: [email protected]
b) v kové hranice sportovc
kové hranice sportovc pro sout žní ro
kateg. dosp lých
kateg. dorostu
od 1. 9. 1995
kateg. staršího žactva od 1. 9. 1998
kateg. mladšího žactva od 1. 9. 2001
ník 2013/2014
- do 31. 8. 1995 v etn
- do 31. 8. 1998 v etn
- do 31. 8. 2001 v etn
c) informace MÚ STK SNH
Matri ní úsek STK SNH od 15. 7. 2013 op t zpracovává žádosti o zm ny hrá ské
íslušnosti a vým nu registra ních pr kaz . Nezapome te p i p echodu do vyšší
kategorie a nové žádosti o hostování i p estup doložit nová fota a p íslušné
doklady o úhrad poplatku. V opa ném p ípad nebude Vaše žádost vy ízena.
d) informace SE SNH
EDNÍ DNY SEKRETARIÁTU SNH
úterý, tvrtek, pátek 9:30 – 14:30
2. Kvalifikace o 1. ligu žen 2013/14
Dle hodnocení ú astník a editelky turnaje byla celá akce organiza
dob e zajišt na a prob hla
bez závažn jších nedostatk a p ipomínek. STK SNH d kuje všem, kte í se na pr
hu akce
podíleli!
Do 1. ligy žen sout žního ro níku 2013/14 postupují družstva TJ P íchovice a TJ Spartak
Mod any.
Svaz národní házené
130819 Ligový zpravodaj . 1 - 2013-14
Strana 3 (celkem 36)
Schválené výsledky:
1. Draken Brno
2. Sokol Bakov
3. Sokol Vracov
4. Tj P íchovice
5. TJ Spartak Mod any
6. Sokol Bakov
7. TJ P íchovice
8. Draken Brno
9. Sokol Vracov
10. TJ Spartak Mod any
Kone ná tabulka:
1. TJ P íchovice
2. TJ Spartak Mod any
3. Draken Brno
4. Sokol Bakov
5. Sokol Vracov
-
TJ P íchovice
TJ Spartak Mod any
Draken Brno
Sokol Bakov
Sokol Vracov
Draken Brno
Sokol Vracov
TJ Spartak Mod any
Sokol Bakov
TJ P íchovice
92 : 52
39 : 31
64 : 62
58 : 73
58 : 93
16 : 25
6:7
12 : 21
27 : 15
20 : 10
17 : 20
32 : 17
7:8
19 : 20
4:8
(10 : 16)
(3 : 3)
(7 : 12)
(13 : 6)
(9 : 5)
(6 : 9)
(18 : 7)
(3 : 4)
(9 : 14)
(3 : 3)
Malý Jan
Gorpiel Lukáš
Jan ík Petr
Malý Jan
Jan ík Petr
Gorpiel Lukáš
Jan ík Petr
Malý Jan
Jan ík Petr
Gorpiel Lukáš
8 bod
6 bod
4 body
2 body
0 bod
3. P ehled platných trest z ro níku 2012/13
.u.689
KNH MS Brno – SKNH Veselí n/M.
28.4.2013
r. Šotner
DÚ STK SNH trestá hrá e Ondroušek Michal - .reg.18836, z oddílu KNH MS Brno, dle D – ST oddíl
A – jednotlivci l. 4 b) – ud lením osobního trestu za nesportovní chování s vulgárnostmi a
urážkami v i rozhod ímu, první p ípad: a) dlouhodobá mistrovská sout ž - TREST – zákaz startu
na 8 nejbližších mistrovských utkání p íslušné sout že.
Jedná se o sout žní utkání . 693, 697, 707, 713, 717, 725, 732 a první sout žní utkání ro níku
2013-2014.
Konkrétn se jedná o utkání:
. 605 TJ Jiskra Humpolec – KNH Mor. Slavia Brno dne 25.8.2013.
.u.697
KNH MS Brno – SK Autonot Jihlava
12.5.2013
r. Paško P.
DÚ STK SNH trestá hrá e Lama Vít - .reg.5101, z oddílu KNH MS Brno, dle D – ST oddíl A –
jednotlivci l. 3 c) – ud lení osobního trestu za fyzické napadení hrá e, první p ípad: a) dlouhodobá
mistrovská sout ž - TREST – zákaz startu na 6 nejbližších mistrovských utkání p íslušné sout že.
Jedná se o sout žní utkání . 707, 713, 717, 725, 732 a první sout žní utkání ro níku 2013-2014.
Konkrétn se jedná o utkání:
. 605 TJ Jiskra Humpolec – KNH Mor. Slavia Brno dne 25.8.2013
.u.697
KNH MS Brno – SK Autonot Jihlava
12.5.2013
r. Paško P.
DÚ STK SNH trestá hrá e Berka Ond ej - .reg.9321, z oddílu SK Autonot Jihlava, dle D – ST oddíl
A – jednotlivci l. 3 c) – ud lení osobního trestu za fyzické napadení hrá e, první p ípad:
a) dlouhodobá mistrovská sout ž -TREST – zákaz startu na 6 nejbližších mistrovských utkání
íslušné sout že.
Jedná se o sout žní utkání . 703, 710, 715, 721, 727 a první sout žní utkání ro níku 2013-2014.
Konkrétn se jedná o utkání:
. 606 SK Autonot Jihlava – Sokol Dobruška dne 25.8.2013
Svaz národní házené
130819 Ligový zpravodaj . 1 - 2013-14
Strana 4 (celkem 36)
.u.130
Sokol Tymákov – SSK Vítkovice
19.5.2013
r. Bukovský J.
DÚ STK SNH trestá Rostislava Michalíka - .reg.3274, z oddílu SSK Vítkovice, dle D – ST oddíl A –
jednotlivci l. 4 b) – ud lení osobního trestu za nesportovní chování s vulgárnostmi a urážkami v i
rozhod ímu, první p ípad: a) dlouhodobá mistrovská sout ž - TREST – zákaz startu na 6 nejbližších
mistrovských utkání p íslušné sout že.
Jedná se o sout žní utkání v ro níku 2013-2014.
Konkrétn se jedná o utkání:
. 603 TJ Chropyn – SSK Vítkovice dne 25.8.2013
. 609 SSK Vítkovice – TJ S. Osek/B. dne 1.9.2013
. 624 TJ Jiskra Humpolec – SSK Vítkovice dne 7.9.2013
. 618 SK Autonot Jihlava – SSK Vítkovice dne 8.9.2013
. 625 SSK Vítkovice – SK NH Veselí/M. dne 22.9.2013
. 632 TJ S. Vracov – SSK Vítkovice dne 29.9.2013
.u. 122
Sokol Kr ín – TJ DIOSS Ný any
18.5.2013
r.Liška A.
DÚ STK SNH trestá vedoucího družstva oddílu Sokol Kr ín - Romana Pavlíková - .reg.pr.: 2237 –
dle D - ST oddíl A – jednotlivci, l.5 a) za nedostate né pln ní funkce vedoucího družstva (v zápise
o utkání je chybn uvedeno .reg 7204 hrá e Mikolášek Ji í, namísto správného 7206)
2. p ípad - zákaz výkonu funkce na 1 nejbližší mistrovské utkání v sezon 2013-2014
Konkrétn se jedná o utkání:
.2
SK Studénka – Sokol Kr ín dne 25.8.2013.
.u. 146
1.NH Brno – TJ DIOSS Ný any
15.6.2013 r.Maiwaelder J./ Pechal R.
DÚ STK SNH trestá hrá e Romana Lišku - .reg.1273, z oddílu TJ DIOSS Ný any, dle D – ST
oddíl A – jednotlivci l. 4 b) – ud lení osobního trestu za nesportovní chování s vulgárnostmi a
urážkami v i rozhod ímu, první p ípad: a) dlouhodobá mistrovská sout ž - TREST – zákaz startu
na 8 nejbližších mistrovských utkání (podle po tu utkání v dané sout ži) íslušné sout že.
Trest p echází do sout žního ro níku 2013-2014.
Konkrétn se jedná o utkání:
.6
TJ DIOSS Ný any – Sokol Tymákov dne 25.8.2013
. 12 TJ S. Nezv stice – TJ DIOSS Ný any dne 1.9.2013
. 23 TJ DIOSS Ný any – SK Studénka dne 7.9.2013
. 18 TJ DIOSS Ný any – TJ S. Rokytnice dne 8.9.2013
. 28 TJ S. Opatovice n/L – TJ DIOSS Ný any dne 22.9.2013
. 35 TJ Plze -Újezd – TJ DIOSS Ný any dne 29.9.2013
. 40 TJ DIOSS Ný any – Sokol Svinov dne 6.10.2013
. 46 TJ DIOSS Ný any – TJ Stará Ves n/O. dne 13.10.2013
4. Rozhodnutí DÚ STK SNH
Rozhodnutí DÚ STK SNH . 1-2013/14 ze dne 29. 7. 2013
DÚ STK SNH na základ podn tu SE SNH, trestá dle D – I. Sazebník trest , oddíl B – kolektivy dle
l.8, níže uvedené oddíly za nezaplacení uloženého pen žitého trestu (neuhrazení pokut za karty),
trestem – 1. p ípad - D tka a vyhlášením náhradního termínu pln ní – nejpozd ji do 2.8.2013.
Svaz národní házené
130819 Ligový zpravodaj . 1 - 2013-14
Strana 5 (celkem 36)
1.liga muži – sezona 2012 - 2013:
SK Studénka
1.900.- K
TJ Plze Újezd
2.300,- K
1.liga ženy – sezona 2012 - 2013:
SK Studénka
400,- K
2.liga muži skupina A – sezona 2012 - 2013:
TJ Šroubárna Žatec
2.000,- K
TJ Litohlavy
800,- K
Sokol Osek u Rokycan 900,- K
TJ Všenice
600.- K
2.liga muži skupina B – sezona 2012 - 2013:
SK Autonot Jihlava
900,- K
TJ Pust jov
1.500,- K
TJ Sokol Podhorní Újezd
2.400.- K
Zárove DÚ STK SNH jmenované oddíly o bezprost ední vyrozum ní (mailem, telefonem) na SE
SNH o zaplacení uvedené ástky, aby nedošlo k nedorozum ní v p ípad dalšího postupu DÚ STK
SNH.
Rozhodnutí DÚ STK SNH . 2-2013/14 ze dne 5. 8. 2013
DÚ STK SNH na základ podn tu SE SNH, trestá dle D – I. Sazebník trest , oddíl B – kolektivy dle
l.8, níže uvedené oddíly za nezaplacení uloženého pen žitého trestu (neuhrazení pokut za karty),
trestem - 2. p ípad – Pokuta 600,- K a vyhlášením náhradního termínu pln ní – nejpozd ji do
15.8.2013.
2.liga muži skupina A – sezona 2012 - 2013:
TJ Šroubárna Žatec
2.000,- K + 600.- K = 2.600.- K
TJ Litohlavy
800,- K + 600.- K
= 1.400.- K
Sokol Osek u Rokycan 900,- K + 600.- K
= 1.500.- K
TJ Všenice
600.- K + 600.- K
= 1.200.- K
2.liga muži skupina B – sezona 2012 - 2013:
SK Autonot Jihlava
900,- K + 600.- K
TJ Pust jov
1.500,- K + 600.- K
= 1.500.- K
= 2.100.- K
DÚ STK SNH zárove žádá jmenované oddíly o zaslání uvedené ástky v ádném termínu na ú et
SNH . V p ípad , že takto neu iníte, vystavujete se dle Sazebníku trest , oddíl B – kolektivy, lánek
8, zastavení závodní innosti oddílu do zaplacení všech uložených pen žitých trest .
Dodatek . 1 k rozhodnutí DÚ STK SNH . 2-2013/14 ze dne 5. 8. 2013
DÚ STK SNH na základ prokazatelného zaplacení poplatk za pokuty ro ník 2012/13 ruší
disciplinární trest pro oddíl TJ Všenice, který tento poplatek uhradil dne 30. 7. 2013.
Svaz národní házené
130819 Ligový zpravodaj . 1 - 2013-14
Strana 6 (celkem 36)
Dodatek . 2 k rozhodnutí DÚ STK SNH . 2-2013/14 ze dne 5. 8. 2013
DÚ STK SNH na základ prokazatelného zaplacení poplatk za pokuty ro ník 2012/13 ruší
disciplinární trest pro oddíly TJ Litohlavy, SK Autonot Jihlava, TJ Pust jov.
Rozhodnutí DÚ STK SNH . 3-2013/14 ze dne 6. 8. 2013
DÚ STK SNH se na základ žádosti oddílu KNH MS Brno ze dne 30.7.2013 rozhodla prominout
zbytek trestu hrá i Lama Vít, . reg. 5101, který mu byl vyhlášen rozhodnutím STK . 21 ze dne
17.5.2013.
Od vodn ní: Jmenovaný v utkání . 697 KNH MS Brno – SK Autonot Jihlava, r. Paško P. , fyzicky
napadl protihrá e, za což mu byl ud len trest, dle D – ST oddíl A – jednotlivci l. 3
c) – zákaz startu na 6 nejbližších mistrovských utkání p íslušné sout že,
s p echodem trestu (1 utkání) do nového sout žního ro níku 2013/14.
Jmenovaný si odpykal trest v podob 5 ti utkání.
Dále bylo p ihlédnuto k tomu, že po dobu jednoho roku nebyl jmenovaný nijak
ešen DÚ STK SNH a též k vyjád ení rozhod ího utkání.
Dále se DÚ STK SNH domnívá, že uložený trest splnil výchovný ú el.
Pou ení:
Proti rozhodnutí DÚ STK SNH lze podat námitku dle Disciplinárního ádu – Námitky
a odvolání dle l. 1, odst. 1.1, l. 3, odst. 3.2, 3.3.
DÚ STK SNH rozhodla na základ žádosti oddílu KNH MS Brno o prominutí zbytku trestu pro hrá e
Ondroušek Michal, . reg. pr kazu 18836 ze dne 30.7.2013, a to tento trest nepromíjet.
Od vodn ní: Jmenovanému byl DÚ STK SNH uložen na základ rozhodnutí ze dne 28.4.2013
disciplinární trest dle D – ST oddíl A – jednotlivci l. 4 b) – ud lením osobního
trestu za nesportovní chování s vulgárnostmi a urážkami v i rozhod ímu – první
ípad: a) dlouhodobá mistrovská sout ž – TREST – zákaz startu na 8 nejbližších
mistrovských utkání p íslušné sout že s p echodem trestu ( 1 utkání) do nového
sout žního ro níku 2013/14.
Jmenovaný si odpykal trest v podob sedmi utkání.
DÚ STK SNH se domnívá, že k povaze provin ní není výchovné tento trest promíjet.
Pou ení:
Proti rozhodnutí DÚ STK SNH lze podat námitku dle Disciplinárního ádu – Námitky
a odvolání dle l. 1, odst. 1.1, l. 3, odst. 3.2, 3.3.
Rozhodnutí DÚ STK . 4 - 2013/2014 ze dne 15.8. 2013
Disciplinární úsek STK SNH se na základ žádosti oddílu SK Autonot Jihlava ze dne 14.8.2013
rozhodl prominout zbytek trestu hrá i Berka Ond ej, . reg. 9321, který mu byl vyhlášen
rozhodnutím STK . 21 ze dne 17.5.2013.
Od vodn ní: Jmenovaný v utkání . 697 KNH MS Brno – SK Autonot Jihlava, r. Paško P. , fyzicky
napadl protihrá e, za což mu byl ud len trest dle D ST oddíl A – jednotlivci l. 3 c)
zákaz startu na 6 nejbližších mistrovských utkání p íslušné sout že s p echodem
trestu (1 utkání) do nového sout žního ro níku 2013/14. Jmenovaný si odpykal trest
v podob 5 ti utkání.
Dále bylo p ihlédnuto k tomu, že po dobu jednoho roku nebyl jmenovaný nijak
ešen DÚ STK SNH a též k vyjád ení rozhod ího utkání. Dále se DÚ STK domnívá, že
uložený trest splnil výchovný ú el.
Pou ení:
Proti rozhodnutí DÚ STK SNH lze podat námitku dle Disciplinárního ádu- Námitky a
odvolání dle l. 1, odst.1, 1.1, l. 3, odst. 3.2,3.3.
Svaz národní házené
130819 Ligový zpravodaj . 1 - 2013-14
Strana 7 (celkem 36)
5. D ležité kontakty
* VV SNH
edseda VV SNH
sekretá SNH
Ji í Cedidlo, A. Dvo áka 704, 742 13 Studénka
e-mail: [email protected] [email protected]
TM: 607 012 420, 737 700 108
Petr Holý, Zátopkova 100/2, PO Box 40, 160 17 Praha 6 - Strahov
e-mail: [email protected]
TM: 721 820 755, TZ + Fax: 242 429 249
* hospodá ská komise SNH
edseda HK SNH
Ivo Toman, Dýšinská 18, 312 00 Plze
e-mail: [email protected], [email protected]
TM: 602 430 150
* sportovn technická komise SNH
edseda STK SNH
Karel Schwarzer, Makarenkova 514, 721 00 Ostrava-Svinov
e-mail: [email protected], [email protected]
TM: 602 729 232, 722 204 951
* disciplinární úsek STK SNH
edseda DÚ STK SNH
Jaroslav Holý, Kazn jovská 1, 320 00 Plze
e-mail: [email protected]
TM: 602 435 313, 603 932 406
* komise rozhod ích SNH
edseda KR SNH
Aleš Liška, K Vodárn 323, 340 04 Železná Ruda
e-mail: [email protected], [email protected]
TM: 608 216 161, 605 910 610, TZ: 725 558 674
Adresy ligových rozhod ích - jsou vydány v adresá i KR SNH
* p edsedové STÚ OSK:
Hana ermáková
e-mail: [email protected]
TM: 776 241 171
Karel Klas
e-mail: [email protected]
TM: 602 419 860
Pavel Krošlák
e-mail: [email protected]
TM: 606 630 161
Václav Hajžman
e-mail: [email protected]
TM: 736 681 882
JM
Stanislav Vošický
e-mail: [email protected]
TM: 728 725 849
SM
Otto Schmidt
e-mail: [email protected]
TM: 604 175 844
St
Svaz národní házené
130819 Ligový zpravodaj . 1 - 2013-14
Strana 8 (celkem 36)
6. Nasazení vrcholných sout ží 2013/14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
I. muži
1.NH Brno
Sokol Kr ín
TJ Stará Ves n/O.
Sokol Svinov
SK Studénka
TJ S.Rokytnice
TJ S.Opatovice n/L.
TJ Plze -Újezd
Sokol Tymákov
TJ S.Nezv stice
TJ P eštice
TJ DIOSS Ný any
I. ženy
Sokol Dobruška
Sokol Kr ín
TJ Spartak Mod any
HK Hlinsko v .
SK Studénka
TJ S.Rokytnice
Sokol Tymákov
Sokol Blovice
SK Chomutov NH
TJ Šroubárna Žatec
TJ P eštice
TJ P ichovice
II. A
TJ S.Kyšice
TJ S.Ejpovice
TJ Litohlavy
TJ Všenice
TJ Všeskovice
TJ S.Záluží
Jiskra Raspenava
TJ S.Podlázky
Baník Most NH
TJ Šroubárna Žatec
TJ Avia akovice
NH evnice
II. B
SK NH Veselí n/M.
TJ S.Vracov
TJ Chropyn
TJ S.Osek n/B.
Sokol Albrechti ky
SSK Vítkovice
Draken Brno
KNH Mor.Slavia Brno
Sokol Dobruška
TJ S.Podhorní Újezd
TJ Jiskra Humpolec
SK Autonot Jihlava
7. Adresá ligových oddíl 2013/14
1. liga muži
SOKOL SVINOV
org.pracovník: Vít Horá ek, Bílovecká 256, 721 00 Ostrava - Svinov
Mob: 724882973 (8:00 – 19:00); e-mail: [email protected]
ned le 15:00
dvojkolo – sobota 16:00, ned le 10:30
hrací asy:
barvy dres : modré, žluté
rozhod í: Zbyn k Planka
povrch h išt : um lý – guma Conipur
zákaz vstupu v obuvi s kolíky, turfech nebo s barvící podrážkou!!!
popis cesty: z železni ní stanice Ostrava-Svinov sm rem na Polanku, cca 15 min. normální ch ze
SOKOL TYMÁKOV
org.pracovník: Václav Hajs, 332 01 Tymákov 233
TB: 377963977; e-mail: [email protected]
ned le 16:00
dvojkolo – sobota 16:00, ned le 11:00
hrací asy:
barvy dres : zeleno erné, žlutomodré
rozhod í: Petr Rauch
povrch h išt : um lý – um lá tráva
zákaz vstupu v obuvi - turfy!!!
popis cesty: od autobusové zastávky Tymákov - garáže 100 m ke kulturnímu domu, kde je h išt ,
spojení však v sobotu a v ned li není.
TJ S. NEZV STICE
org.pracovník: Jan Louda, Nezv stice 97, 332 04
Mob: 7:30 -15:30 -737204837, 737564768; e-mail: [email protected]
hrací asy:
ned le 14:00
dvojkolo – sobota 14:00, ned le 11:00
barvy dres : modré, erné
rozhod í: Jaromír Zdráhal
povrch h išt : um lý – um lá tráva
zákaz vstupu v obuvi s kolíky nebo s barvící podrážkou!!!
popis cesty: ve sm ru od Plzn po hlavní silnici odbo it po 250 m. vlevo podle zna ky Nezv stice,
stadion se nachází 400 m za tratí p ímo proti nádražní budov
Svaz národní házené
130819 Ligový zpravodaj . 1 - 2013-14
Strana 9 (celkem 36)
TJ STARÁ VES NAD OND EJNICÍ
org.pracovník: Rostislav Horkel ml., Na Št pnici 280, 739 23 Stará Ves nad Ond ejnicí
Mob: 732584998 (0:00 – 24:00); e-mail: [email protected]
ned le 10:30
dvojkolo – sobota 16:00, ned le 10:30
hrací asy:
barvy dres : žluté, modré
rozhod í: Aleš Liška
povrch h išt : um lý – conipur
zákaz vstupu v obuvi s kolíky, v turfech nebo s barvící podrážkou!!!
popis cesty: z ÚAN Ostrava sm r Kop ivnice, Nový Ji ín, Pet vald na Morav nebo Frýdek-Místek
es Stará Ves nad Ond ejnicí. Vystoupit na zastávce Stará Ves - k ižovatka, odtud
200 m je h išt .
SK STUDÉNKA
org.pracovník:Mgr.Milan Stiller, Slezská 782, 742 13 Studénka
Mob: 737319575 ( 17:00 – 20:00); e-mail: [email protected]
hrací asy:
ned le 11:00
dvojkolo – sobota 16:00, ned le 11:00
barvy dres : sv tle modrá, modrožlutá rozhod í: Lukáš Gorpiel
povrch h išt : um lý – porplastic
zákaz vstupu v obuvi s kolíky nebo s barvící podrážkou!!!
popis cesty: z železni ní stanice Studénka hlavní ulicí 2. kv tna do st edu m sta, h išt je u
lnického domu – cca 20 min. ch ze
TJ S. ROKYTNICE
org.pracovník: Otto Schmidt, 751 04 Rokytnice 407
Mob: 604175844; e-mail: [email protected]
hrací asy:
ned le 10:30
dvojkolo – sobota 16:00, ned le 10:30
rozhod í: Jaromír Havlík
barvy dres : zelenožluté, ervenobílé
povrch h išt : um lý – conipur
zákaz vstupu v obuvi s kolíky, v turfech nebo s barvící podrážkou!!!
popis cesty: ze železni ní stanice Rokytnice u P erova - sm r doprost ed vesnice cca 15 min.,
SAD linka P erov - Prost jov, ze zastávky Rokytnice - D dina, cca 7 min.
TJ P EŠTICE
org.pracovník: m.n.h. Stanislav Zadražil, Lu ní 1194, 334 01 P eštice
Mob: 602690699; TH: 377982100 (recepce Hotelu Sport); Fax: 371106598;
e-mail:[email protected]
ned le 11:00
dvojkolo – sobota 16,00, ned le 11:00
hrací asy:
barvy dres : erné, šedé
rozhod í: mnh. Stanislav Zadražil
povrch h išt : um lý – um lá tráva
zákaz vstupu v obuvi s kolíky a s barvící podrážkou!!!
popis cesty: h išt je p i hlavní silnici Plze -Klatovy u restaurace Sport a Spolkový d m. Z
železni ní stanice asi 1km k h išti. Ze stanice SAD-nám stí je to na h išt cca 500m.
TJ DIOSS NÝ ANY
org.pracovník: Michal Volek, Sokolovská 1139, 330 23 Ný any
Mob: 773661525; e-mail: [email protected]
hrací asy:
ned le 10:30
dvojkolo – sobota 16:00, ned le 10:30
rozhod í: Václav Slavík
barvy dres : erné, modré
povrch h išt : um lý – um lá tráva
zákaz vstupu v obuvi s kolíky nebo s barvící podrážkou!!!
popis cesty: v bezprost ední blízkosti žel. stanice a v blízkosti nám stí m sta Ný an je sportovn elové za ízení, kde je i h išt na NH.
Svaz národní házené
130819 Ligový zpravodaj . 1 - 2013-14
Strana 10 (celkem 36)
SOKOL KR ÍN
org.pracovník: Robert Šefc, Dobrušská 95, 549 01 Nové M sto nad Metují
Mob: 724053723; 733533930; e-mail: [email protected]
ned le 11:00
dvojkolo – sobota 16:00, ned le 11:00
hrací asy:
barvy dres : bílé, šedozelené
rozhod í: Petr Šimánek
povrch h išt : um lý – conipur
zákaz vstupu v obuvi s kolíky, v turfech nebo s barvící podrážkou!!!
popis cesty: z železni ní stanice N.M sto n/Met. odbo it vpravo, dále pod železni ní most, na
ižovatce doleva, dále p es most eky Metuje, ihned odbo it doleva p es park, kde
je h išt . SAD - vystoupit na zastávce Kr ín, op t p es park. Pokud SAD staví v
Novém M st , od nádraží D a dále stejn jako u vlaku.
TJ S. OPATOVICE NAD LABEM
org.pracovník: Radek Kubelka, Poh eba ka 2, 533 45 Opatovice nad Labem
Mob: 603532073 (8:00–18:00); e-mail: [email protected]
ned le 10:30
dvojkolo – sobota 16:00 ned le 10:30
hrací asy:
barvy dres : ernobílé, modrožluté
rozhod í: Jaroslav Bu val
povrch h išt : um lý – EPDM
zákaz vstupu v obuvi s kolíky, v turfech nebo s barvící podrážkou!!!
popis cesty: z Hradce Králové sm r Pardubice, u velkoobchodu MAKRO odbo it vpravo sm r
ezhrad, podél železni ní trati dojet do Poh eba ky, p ejet železni ní p ejezd, cca
200 m je prodejna potravin, za ní je h išt .
1.NH BRNO
org.pracovník: Ing.Dušan Sestrienka, Novom stská 21a, 621 00 Brno kovice
Mob: 737 113 009 (nonstop); e-mail: [email protected]
ned le 14:00
dvojkolo – sobota 16:00, ned le 10:30
hrací asy:
barvy dres : ervené, bílé
rozhod í: Mgr. Josef Váca
povrch h išt : um lý – um lá tráva
zákaz vstupu v obuvi s kolíky nebo s barvící podrážkou!!!
popis cesty: h išt je umíst no v Brn
kovicích vedle ZŠ na ulici Novom stská. Z Brna hl.
nádraží tramvají . 1 sm r
kovice, vystoupit na zastávce Ko ískova,( cca 20
min.jízdy) po výstupu z tramvaje se vydat po ul.Ko ískové, která Vás zavede až
k h išti, p ed ZŠ Novom stská. Mapa je na internetu www.1nhbrno.cz.
TJ PLZE -ÚJEZD
org.pracovník: Pavel Titl, Lesní 4, 312 00 Plze
Mob: 724618560 (16:00 – 20:00); e-mail: [email protected]
ned le 11:00
dvojkolo – sobota 16:00, ned le 11:00
hrací asy:
barvy dres : žluto erné, modré
rozhod í: Ivo Toman
povrch h išt : um lý – um lá tráva
zákaz vstupu v obuvi s kolíky
popis cesty: z železni ní stanice Plze hl.n. trolejbusovou linkou . 16 sm r Doubravka na
kone nou, odtud p šky do Újezdu (asi 15 min. na h išt ) nebo MHD bus linkou . 28
i zastávky. Z nádraží SAD linkou . 28 (má zde kone nou) p ímo do Újezdu. Linka
. 28 má zastávku „Na Rozcestí“ asi 200 m od h išt .
Svaz národní házené
130819 Ligový zpravodaj . 1 - 2013-14
Strana 11 (celkem 36)
1. liga žen
SOKOL DOBRUŠKA
org.pracovník: Božena Laštovi ková, Mírová 734, 518 01 Dobruška
Mob: 605572942; TZ: 494669150 (7:00 – 14:00); e-mail: [email protected]
ned le 10:30 (9:30) dvojkolo – sobota 16:00, ned le 10:30 (9:30)
hrací asy:
barvy dres : zelené, žluté
rozhod í: Aleš Lenfeld
povrch h išt : asfalt
popis cesty: ze železni ní stanice Dobruška, p šky p es park cca 5 min. k Sokolovn , kde je h išt ,
SAD - zastávka u nádraží
SOKOL BLOVICE
org.pracovník: Ivana Jarošová, Družstevní 692, 336 01 Blovice
Mob: 721656147 ( 8:00 – 15:00); e-mail: [email protected]
hrací asy:
ned le 14:30
dvojkolo – sobota 14:30, ned le 10:30
barvy dres : žluto erné, šedé
rozhod í: 10.000,- K
povrch h išt : um lý – um lá tráva
zákaz vstupu v obuvi s kolíky nebo s barvící podrážkou!!!
popis cesty: sportovní areál TJ Blovice, Tyršova 270 – ve st edu m sta
TJ SPARTAK MOD ANY
org.pracovník: Josef Škvor, Cílkova 647/8, 142 00 Praha 4 - Kamýk
Mob: 604957696 (9:00 – 21:00); e-mail: [email protected]
ned le 11:00
dvojkolo – sobota 16:00, ned le 11:00
hrací asy:
barvy dres : modré, ervené
rozhod í: Tomáš Kundrát
povrch h išt : um lý – REGUPOL
zákaz vstupu v obuvi s kolíky, turfech nebo s barvící podrážkou!!!
popis cesty: autobusem MHD z Prahy Smíchova . 253 sm r Mod any – výstupní stanice
Poliklinika Mod any. Ze stanice 5-10 min. p šky podchodem sm rem k lesíku.
Tramvají . 3 (z hl. nádr. do ul. Jind išská) sm r Mod any – výstupní stanice
Poliklinika Mod any. Vlastní dopravou po náb eží sm r Mod any (z Barandovského
mostu na náb eží vlevo) sm r Braník podél el. dráhy, na k ižovatce p ed podnikem
Mototechna (vysoká hn dá budova) vlevo do kopce, ulicí s. legií rovn dol až na
ižovatku u Polikliniky Mod any, kde budete k ížit el. dráhu, do kopce 100 m, pak
ejedete vlevo na cestu, zde znovu vlevo z kopce dol . Tato cesta vás vpravo
ivede na parkovišt v lese. Odtud p šky cca 50 m sm rem do lesa je areál TJ Sp.
Mod any („V Dolech“).
HK HLINSKO
org.pracovník: Jana Vítová, Budovatel 1193, 539 01 Hlinsko v echách
Mob: 728366985; e-mail: [email protected]
hrací asy:
ned le 13:00
dvojkolo – sobota 14:30, ned le 11:55
barvy dres : modrobílé, oranžovobílé
rozhod í: Jana Horá ková
povrch h išt : um lý – um lá tráva
zákaz vstupu v obuvi s kolíky!!!
popis cesty: z žel. stanice Hlinsko v echách - od nádraží Wilsonovou ul. dol na k ižovatku k
hotelu Záložna, pak vpravo na Tylovo nám., odtud ulicí vlevo k areálu (12 min.
šky), SAD zastávka Hlinsko v echách Pošta, sm rem ulicí Adámkovou dol k
hotelu Záložna a dále viz výše
Svaz národní házené
130819 Ligový zpravodaj . 1 - 2013-14
Strana 12 (celkem 36)
SK STUDÉNKA
ned le 9:30
hrací asy:
barvy dres : r žové, erné
ostatní údaje viz 1. liga muž
dvojkolo – sobota 14:30, ned le 9:30
rozhod í: Ji í Rusek
SOKOL KR ÍN
hrací asy:
ned le 9:30
dvojkolo – sobota 14:30, ned le 9:30
rozhod í: Pavel Kotlá
barvy dres : modré, ervenožluté
ostatní údaje viz 1. liga muž
TJ S. ROKYTNICE
hrací asy:
ned le 9:00
barvy dres : zelená, modrá
ostatní údaje viz 1. liga muž
dvojkolo – sobota 14:30, ned le 9:00
rozhod í: Otto Schmidt
SOKOL TYMÁKOV
hrací asy:
ned le 16:00
dresy:
ervená, tyrkysová
ostatní údaje viz 1. liga muž
dvojkolo – sobota 16:00, ned le 11:00
rozhod í: Václav Šimice
SK CHOMUTOV NH
org.pracovník: Ing.Vojt ch iha , Osvobození 3730, 430 04 Chomutov
Mob: 777939999 (9:00 – 20:00); e-mail: [email protected]
hrací asy:
ned le 10:30
dvojkolo – sobota 15:30, ned le 10:30
dresy:
bílomodrá, modrobílá
rozhod í: Ji í Bláha
povrch h išt : um lý – um lá tráva
zákaz vstupu v obuvi s kolíky nebo s barvící podrážkou!!!
popis cesty: Hraje se na h išti NH v Cihlá ské ul. P i cest od Prahy na první sv telné k ižovatce
vpravo (p ed pekárnami) stále po hlavní silnici. Na k ižovatce s p edností v jízd
ejet hlavní silnici a pokra ovat v p ímém sm ru za semafory do jednosm rné
ulice. Zde po cca 300 m odbo ka vpravo do zákazu vjezdu do panelové zástavby
(Cihlá ská ulice), který je nutno respektovat, a proto je nutno sv j dopravní
prost edek zaparkovat již ve zmín né Cihlá ské ul. nebo v dalších povolených
prostorách.
TJ ŠROUBÁRNA ŽATEC
org.pracovník: Miluše Plecitá, K Per i 2117, 438 01 Žatec
Mob: 731103474; TH 415712896; e-mail: [email protected]
ned le 10:00
dvojkolo – sobota 15:00, ned le 10:00
hrací asy:
dresy:
ervené, bílé
rozhod í: Tomáš Sýkora
povrch h išt : um lý – um lá tráva
zákaz vstupu v obuvi s kolíky!!!
popis cesty: od žel. st. Žatec hl. n. MHD . 1 nebo 3 do stanice Komenského alej a vystoupíte
ímo p ed h išt m. Od BUS nádraží cca 100 m k velkoprodejn IDEAL na zast. MHD
a odsud . 1 nebo 3 do st. Komenského alej
TJ P EŠTICE
hrací asy:
ned le 11:00
dvojkolo – sobota 16:00, ned le 11:00
dresy:
tmav modré, žluté
rozhod í: m.n.h. Jan Adámek
ostatní údaje viz 1. liga muž
Svaz národní házené
130819 Ligový zpravodaj . 1 - 2013-14
Strana 13 (celkem 36)
TJ P ÍCHOVICE
org.pracovník: Zden k Bešta, P íchovice 53, 334 01 P eštice
Mob: 723575172 (7:00 – 21:00); e-mail: [email protected]
ned le 11:00
dvojkolo – sobota 16:00, ned le 11:00
hrací asy:
dresy:
oranžové, tyrkysové
rozhod í: 10.000,- K
povrch h išt : um lý – tubeco
zákaz vstupu v turfech!!!
popis cesty: vlakem a SAD do P eštic, p šky p es nám stí, dále p es luka do P íchovic (ch ze asi
20 min.), autem z Plzn sm r Klatovy - P eštice - P íchovice
2. liga muž sk. A
TJ V ESKOVICE
org.pracovník: Václav Votýpka, Boženy N mcové 319, 334 42 Chlum any
Mob: 607742994; e-mail: [email protected]
hrací asy:
ned le 14:00
dvojkolo – sobota 14:00 ned le 9:30
dresy:
oranžové, modré
rozhod í: Mgr. Pavel Sou ek
povrch h išt : um lý – um lá tráva
zákaz vstupu v obuvi s kolíky nebo s obuví s barvící podrážkou!!!
popis cesty: Ve sm ru od P eštic, druhá stanice Borovy. Odbo it vpravo sm r V eskovice. Na
kraji V eskovic odbo it vlevo kolem h bitova, sm r h išt NH – cca 400 m.
BANÍK MOST NH
org.pracovník: Lenka Walterová, s. armády 539/45, 435 11 Lom u Mostu
MT: 603815417; e-mail: [email protected]
hrací asy:
ned le 10:30
dvojkolo – sobota 15:30, ned le 10:30
modré, bílé
rozhod í: Vít Jezbera
dresy:
povrch h išt : um lý – um lá tráva
zákaz vstupu v obuvi s kolíky nebo s obuví s barvící podrážkou!!!
popis cesty: h išt se nachází v ulici Majakovského .3299, naproti obchodnímu domu OBI
TJ S. PODLÁZKY-DALOVICE
org.pracovník: Karel Ulman, Podlázky 36, 293 01 Mladá Boleslav
Mob: 724591453; e-mail: [email protected]
hrací asy:
ned le 10:30
dvojkolo – sobota 15:30, ned le 10:30
ervenomodré, modro ervené
rozhod í: Michal Barabáš
dresy:
povrch h išt : um lý – NISAPLAST
zákaz vstupu v obuvi s kolíky, turfech nebo s barvící podrážkou!!!
popis cesty: vlakem – Mladá Boleslav hl. n., potom p šky do Podlázek sm r eská Lípa autobus –
Mladá Boleslav aut. nádraží, potom p šky do Podlázek sm r eská Lípa
TJ JISKRA RASPENAVA
org.pracovník: Vladislav Kobera, Moskevská 115, 463 61 Raspenava
Mob: 725159203; TZ: 482428878; e-mail: [email protected]
hrací asy:
ned le 10:30
dvojkolo – sobota16:00, ned le 10:30
dresy:
zelené, žluté, bílé
rozhod í: Mgr. Josef Málek
povrch h išt : um lý – um lá tráva
zákaz vstupu v obuvi s kolíky nebo s barvící podrážkou!!!
popis cesty: h išt je sou ástí víceú elového sportovního areálu v ulici U Stadionu v Raspenav
Svaz národní házené
130819 Ligový zpravodaj . 1 - 2013-14
Strana 14 (celkem 36)
TJ ŠROUBÁRNA ŽATEC
ned le 11:30
hrací asy:
dresy:
bílé, zelené
ostatní údaje viz 1. liga ženy
dvojkolo – sobota 13:30, ned le 11:30
rozhod í: Jaroslav Bukovský
TJ VŠENICE
org.pracovník: Tomáš H lka, Stupno 287, 338 24 B asy I.
Mob: 777874825; e-mail: [email protected]
hrací asy:
ned le 14:30
dvojkolo – sobota 16:00 ned le 10:30
dresy:
oranžové, zeleno erné
rozhod í: Ronald Pla ek
povrch h išt : írodní – lupek
náhr. h išt : Sokol Stupno – tubeco (um lý)
zákaz vstupu v obuvi s kolíky!!!
popis cesty: ze zastávky D a SAD ven z obce Všenice sm r Plze cca 500 m. H išt je p ímo u
hlavní silnice.
Stupno (náhradní h išt ): p ed obcí B asy uhnout do leva, po cca 300 metrech op t
do leva, sm r Stupno, h ist se nachází na za átku obce po pravé stran
TJ S. ZÁLUŽÍ
org.pracovník: Petr Ul , Ledecká 106, 330 11 T emošná - Záluží
Mob: 602157876; TZ: 377462108 (7:00-16:00); e-mail: [email protected]
ned le 16:00
dvojkolo – sobota16:00, ned le 10:30
hrací asy:
dresy:
modré, erveno erné
rozhod í: uhrazeno 10.000,- K
povrch h išt : írodní - písek
náhr. h išt : TJ Sokol Kyšice – um lá tráva (um lý)
zákaz vstupu v obuvi s kolíky nebo s barvící podrážkou!!!
popis cesty: vlakem p íjezd do m sta T emošná pak p šky do obce Záluží, projít celé Záluží
sm rem Ledce, Horní B íza a za obcí cca 400 m se po pravé stran nachází h išt .
Délka trasy 3 km.
autobusem p íjezd z Plzn autobusem do Záluží, vystoupit na autobusové zastávce
na návsi a pak sm r Ledce , Horní B íza za obcí cca 400 m po pravé stran se nachází
išt . Délka trasy 800 m
TJ LITOHLAVY
org.pracovník: Zden k Hejl, 338 01 Holoubkov 289
Mob: 724127376; e-mail: [email protected]
hrací asy:
ned le 10:45
dvojkolo – sobota 15:00, ned le 10:45
dresy:
modrobílé, erveno erné
rozhod í: Zden k Hejl
povrch h išt : um lý – um lá tráva
zákaz vstupu v obuvi s kolíky nebo s barvicí podrážkou!!!
popis cesty: sjezd z dálnice D5 na Rokycany severn cca 1 km
NH EVNICE
org.pracovník: Petr Holý, Kozinova 517, 252 30 evnice
Mob: 731462376; e-mail: [email protected]
hrací asy:
ned le 15:00
dvojkolo – sobota 15:00, ned le 10:30
modrobílé, ervené
rozhod í: Petr Holý
dresy:
povrch h išt : um lý – drcená guma EPDM
zákaz vstupu v obuvi s kolíky, v turfech nebo obuví s barvící podrážkou!!!
popis cesty: žel. zastávka evnice u Prahy, odtud p šky p es nám stí okolo restaurace Lidový
m, sm rem k lesnímu divadlu, kde se nachází h išt v Tyršov stromo adí
Svaz národní házené
130819 Ligový zpravodaj . 1 - 2013-14
Strana 15 (celkem 36)
TJ S. EJPOVICE
org.pracovník: Jaromír Kal ík, Ejpovice 129, 337 01 Rokycany
Mob: 737200989; TB: 371726918; TZ: 371706320
e-mail: [email protected]; [email protected] (zam.)
ned le 15:00
dvojkolo – sobota 15:00 ned le 10:30
hrací asy:
šedé, ervené, modrožluté rozhod í: Zden k Kal ík
dresy:
povrch h išt : um lý – conipur 2S
zákaz vstupu v obuvi s kolíky, v turfech nebo s obuví s barvící podrážkou!!!
popis cesty: autobus – zastávka u h išt , vlak – cca 10 min. ch ze sm r k hlavní silnici (Praha –
Plze )
TJ AVIA AKOVICE
org.pracovník: Ladislav Molnár, Bylanská 30, 100 00 Praha 10
Mob: 606688068 (9:00 – 21:00); e-mail: [email protected]
ned le 11:00
dvojkolo – sobota 16:00, ned le 11:00
hrací asy:
dresy:
modré, ervené
rozhod í: Ladislav Molnár
povrch h išt : um lý – um lá tráva
zákaz vstupu v obuvi s kolíky nebo obuvi s barvící podrážkou!!!
popis cesty: ze stanice metra eskomoravská - autobus . 159 do akovic - stanice Koupališt šky cca 300 m do areálu TJ akovice (okolo restaurace Paluba)
TJ S. KYŠICE
org.pracovník: Ing. Hynek Sladký, K Lukám 235, 330 01 Kyšice
Mob: 602443615; TB: 377945924; TZ: 377945325; e-mail: [email protected]
hrací asy:
ned le 15:00
dvojkolo – sobota 16:00, ned le 10:30
zelené, oranžové
rozhod í: Jan Baumruk
dresy:
povrch h išt : um lý – um lá tráva
zákaz vstupu v obuvi s kolíky nebo obuvi s barvící podrážkou!!!
popis cesty: autobusem MHD . 53 z Plzn Doubravky na zastávku Kyšice OÚ, pak 300 m sm r
kulturní d m, kde se nachází h išt
2. liga muž sk. B
SOKOL DOBRUŠKA
hrací asy:
ned le 10:30 (11:00) dvojkolo – sobota 16:00 (14,30), ned le 10:30 (11:00)
modré, ervené
rozhod í: Vít Petr
dresy:
ostatní údaje: viz 1.liga ženy
TJ JISKRA HUMPOLEC
org.pracovník: Bc. Jaroslav Barták, Lná ská 112, 396 01 Humpolec
Mob: 607111543; e-mail: [email protected]
hrací asy:
ned le 10:30
dvojkolo – sobota 16:00, ned le 10:30
dresy:
ervené, žlutomodré
rozhod í: Miroslav Ková
povrch h išt : um lý – POLYTAN
zákaz vstupu bez omezení – nedoporu uje se obuv s kolíky, turfy a obuv s barvicí
podrážkou!!!
popis cesty: z nádraží D Lná skou ulicí kolem autobusového nádraží na Horní nám., poté k
stskému ú adu a dále Hradskou ulicí. U Základní školy odbo it doprava, po levé
stran je h išt NH (cesta p šky cca 20-25 minut).
Svaz národní házené
130819 Ligový zpravodaj . 1 - 2013-14
Strana 16 (celkem 36)
SK AUTONOT JIHLAVA
org.pracovník: Pavel Braun, Na Vyhlídce 10, 586 01 Jihlava
Mob: 602129284; e-mail: [email protected]
ned le 10:30
dvojkolo – sobota 16:00, ned le 10:30
hrací asy:
dresy:
žluté, modré
rozhod í: Aleš Václavík
povrch h išt : um lý – um lá tráva
zákaz vstupu v turfech a v obuvi s barvicí podrážkou!!!
popis cesty: trolejbusem . B1 z nádraží D na stanici Kino Sokol, odtud asi 200 m sm rem
k autobusovému nádraží. H išt se nachází v ul. Plk.Švece, pod autobus. nádražím.
TJ S. PODHORNÍ ÚJEZD
org.pracovník: František Kloutvor, Vojice 185, 508 01 Ho ice
Mob: 737978402 (8 – 20); e-mail: [email protected]
ned le 10:30
dvojkolo – sobota 16:00, ned le 10:30
hrací asy:
modrobílé, ervenobílé
rozhod í: 10.000,- K
dresy:
povrch h išt : asfalt
popis cesty: ze železni ní stanice Vojice asi 2 km p es obec Vojice do kopce. H išt je ve vrchní
ásti obce (Podhorní Újezd a Vojice)
KNH MORAVSKÁ SLAVIA BRNO
org.pracovník: Josef Hude ek, Lelekovice 77, 664 31 Lelekovice
Mob: 603437957, TZ: 541232762, TH:603437957, e-mail: [email protected]
ned le 10:00
dvojkolo – sobota 15:00, ned le 11:30
hrací asy:
dresy:
ervenobílé, modrobílé
rozhod í: Milo Ziegler
povrch h išt : um lý – um lá tráva
zákaz vstupu v obuvi s kolíky!!!
popis cesty: autobusem MHD . 12 z hlavního nádraží na zastávku Grohova, p ípadn linkou 1 na
zastávku Pionýrska
DRAKEN BRNO
org.pracovník: Jaromír Skalník, Foustkova 3, 616 00 Brno
Mob: 731836516; TH: 774598646; e-mail: [email protected]
hrací asy:
ned le 9:00
dvojkolo – sobota 14:30, ned le 9:00
fialové, modro erné
rozhod í: Michal Grepl
dresy:
povrch h išt : um lý – um lá tráva
zákaz vstupu v obuvi s kolíky nebo v obuvi s barvící podrážkou!!!
popis cesty: od hlavního nádraží tramvají . 4 na kone nou stanici v Masarykov tvrti = nám stí
Míru (asi 15 min.) potom p šky 200 - 300 m sm rem na koupališt Kraví Hora
autem: navigace Hv zdárna a Planetárium Brno
SOKOL ALBRECHTI KY
org.pracovník: Ing. Zden k Urban, 742 55 Albrechti ky 17
Mob: 607671014 (6:00 – 22,00) TB: 556428020 (18:00 – 22:00);
TZ: 596622643 (8:00 – 16:00); Fax: 596622643; e-mail: [email protected]
ned le 14:00
dvojkolo – sobota 14:00, ned le 10:00
hrací asy:
dresy:
modré, žluté
rozhod í: Ji í Cedidlo
povrch h išt : asfalt
popis cesty: vlakem: ze žel. stanice Studénka sm r P íbor, pak 5 km do Albrechti ek
autem: po silnici odbo it z D 1 na exitu 336 – sm r Sudénka, poté sm rem na P íbor,
v Nové horce odbo it do leva
Svaz národní házené
130819 Ligový zpravodaj . 1 - 2013-14
Strana 17 (celkem 36)
TJ S. OSEK NAD BE VOU
org.pracovník: Ing.Blahoslav Baran, B. N mcové 951, 751 31 Lipník nad Be vou
Mob: 608730303; e-mail: [email protected]
ned le 14:15
dvojkolo – sobota 16:00, ned le 10:30
hrací asy:
dresy:
žluté, modré
rozhod í: uhrazeno 10.000,- K
povrch h išt : um lý – CONIPUR
zákaz vstupu v obuvi s kolíky, v turfech nebo s obuví s barvící podrážkou!!!
popis cesty: Ze žel.stanice Osek 250 m sm rem do obce, autem z k ižovatky u kostela cca 300 m
SK NH VESELÍ NAD MORAVOU
org.pracovník: Milan Maxera, Hutník 1411, 698 01 Veselí nad Moravou
MT: 733194318; e-mail: [email protected]
ned le 10:15
dvojkolo – sobota 16:00, ned le 10:15
hrací asy:
dresy:
ervené, žluté
rozhod í: Robert Pechal
povrch h išt : um lý – um lá hmota
zákaz vstupu v turfech a v obuvi s barvicí podrážkou!!!
popis cesty: Autem - h išt leží u hlavní silnice E55 (Zlín–B eclav) v areálu sokolovny proti parku.
šky - od stanice D nebo SAD asi 5 min. sm rem dol k m stskému parku.
SSK VÍTKOVICE
org.pracovník: Miroslav Solanský, Várenská 2974/38, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
Mob: 737784644 (7:00 – 21:00) TZ: 595955658 (7:30 – 14:30);
e-mail: [email protected]
hrací asy:
ned le 11:00
dvojkolo – sobota 16:00, ned le 11:00
dresy:
modré, ervené
rozhod í: Pavel Paško
povrch h išt : um lý – POLYTAN
zákaz vstupu v obuvi s kolíky, v turfech nebo s obuví s barvící podrážkou!!!
popis cesty: z vlakového nádraží Ostrava - Svinov tramvají . 3 do Vítkovic ke kostelu (Mírové
nám.), odtud autobusem .24 na zastávku Lidická , nebo p šky Jeremenkovou a
Halasovou ulicí a odtud Lidická 35 (cca 8 min.), kde se nachází h išt
TJ CHROPYN
org.pracovník: Ing. Pavel Jurtík, K. H. Máchy 753, 768 11 Chropyn
Mobil: 607825822; e-mail: [email protected], [email protected]
ned le 10:30
dvojkolo – sobota 16:00, ned le 10:30
hrací asy:
oranžové, sv tlemodré
rozhod í: Ing. Pavel Jurtík
dresy:
povrch h išt : um lý – CONIPUR
zákaz vstupu v obuvi s kolíky, v turfech nebo s obuví s barvící podrážkou!!!
popis cesty: h išt se nachází 1km od železni ní stanice ve sportovním areálu na sídlišti (Hanácké
nám stí 552). Vstup na h išt je mezi fotbalovým stadiónem a m stským
koupališt m. Šatny se nachází v suterénu sokolovny, vstup z bo ní strany.
TJ S. VRACOV
org.pracovník: Jaromír Kunický, Osmecká 1476, 696 42 Vracov
Mobil: 724055834; TB: 518628199; e-mail: [email protected]
hrací asy:
ned le 10:30
dvojkolo – sobota 16:00, ned le 10:30
bílomodré, zalené
rozhod í: Martin Šimek
dresy:
povrch h išt : um lý – PORPLASTIK
zákaz vstupu v obuvi s kolíky, v turfech nebo s obuví s barvící podrážkou!!!
popis cesty: od žel.stanice Vracov sm rem k nám stí, odbo it vlevo Mlýnskou ulicí ke sportovní
hale; autem – odbo it sm r Hodonín a první ulicí vlevo (Sokolská) cca 200 m.
Svaz národní házené
130819 Ligový zpravodaj . 1 - 2013-14
Strana 18 (celkem 36)
8. Nasazení 40. ro níku eského poháru dosp lých
MUŽI
ZÁKLADNÍ KOLO
SKUPINA A
28.9.2013
SKUPINA B
28.9.2013
OSK
išt TJ Chropyn
evnice B (St )
Kyšice (Z )
eskovice (Z )
Litohlavy (Z )
Osek n/B. (SM)
Draken Brno B (JM)
Vracov (JM)
Chropyn (SM)
OSMIFINÁLE
SKUPINA C
4.1.-19.1.2014
SKUPINA D
11.1.2014
SKUPINA E
4.1.-26.1.2014
SKUPINA F
4.1.-26.1.2014
St OSK
hala Plze -Bor.pole
JM OSK
hala Troubky
Podlázky (St )
evnice A (St )
Žatec (S )
Všenice (Z )
Raspenava (S )
Záluží (Z )
Ejpovice (Z )
Most (S )
1.postupující A
2.postupující A
Draken Brno A (JM)
Podhorní Újezd (V )
Dobruška (V )
Humpolec (JM)
Jihlava (JM)
MS Brno (JM)
Vítkovice (SM)
Albrechti ky (SM)
Veselí n/M. (JM)
Rokytnice (SM)
1.postupující B
2.postupující B
TVRTFINÁLE
SKUPINA G
25.1.2014
SKUPINA H
18.1.2014
SKUPINA I
1.2.-23.2.2014
hala Plze -Bor.pole
hala Plze -Bor.pole
Ný any (Z )
Nezv stice (Z )
akovice (St )
1.postupující C
2.postupující C
Plze -Újezd (Z )
Tymákov (Z )
eštice (Z )
1.postupující D
2.postupující D
SKUPINA J
1.2.-23.2.2014
OSK
hala Troubky
1.NH Brno (JM)
Kr ín (V )
Opatovice n/L (V )
1.postupující E
2.postupující E
Svinov (SM)
Studénka (SM)
Stará Ves n/O. (SM)
1.postupující F
2.postupující F
SEMIFINÁLE
Svaz národní házené
SKUPINA K
22.2.2014
SKUPINA L
15.3.2014
hala Plze -Bor.pole
hala Bílovec
1.postupující G
1.postupující H
2.postupující G
2.postupující H
1.postupující I
1.postupující J
2.postupující I
2.postupující J
130819 Ligový zpravodaj . 1 - 2013-14
Strana 19 (celkem 36)
ŽENY
TVRTFINÁLE
SKUPINA A
19.1.2014
hala Plze -Bor.pole
Tymákov (Z )
eštice (Z )
Blovice (Z )
íchovice (Z )
SKUPINA B
???
SKUPINA C
???
x St OSK
Chomutov (S )
Žatec (S )
Mod any (St )
Bakov (St )
OSK
Dobruška (V )
Hlinsko v . (V )
Kr ín (V )
Vracov (JM)
SKUPINA D
???
hala Stará Ves n/O.
Rokytnice (SM)
Studénka (SM)
Svinov (SM)
Stará Ves n/O. (SM)
SEMIFINÁLE
SKUPINA E
8.2.2014
SKUPINA F
???
hala Plze -Bor.pole
hala Troubky
1.postupující A
1.postupující B
2.postupující A
2.postupující B
1.postupující C
1.postupující D
2.postupující C
2.postupující D
9. Informace z VTJ+J 2013
Výcvikový tábor junior a juniorek 2013
Rožmitál pod T emšínem 30. 6. - 6. 7. 2013
Již po 42 let se koná první ervencový týden soust ed ní junior a juniorek z celé eské republiky.
Letos se tato akce uskute nilo po dvou letech op t v krásném podbrdském m st st edo eského
kraje v Rožmitálu pod T emšínem.
Soust ed ní se zú astnilo 33 junior a 21 juniorek. Mezi frekventanty byli junio i a juniorky ve v ku
16 a výše let, ale p evažovali hlavn nejmladší do 17 let. O jejich sportovní rozvoj se starali
instrukto i m.n.h. Pavel Šrail (Sokol Tymákov), m.n.h. Stanislav Zadražil (TJ P eštice), m.n.h. Václava
Šmídlová (Sokol Tymákov), Josef Blahuta (SSK Vítkovice), Ladislav Molnár (TJ Avia akovice),
Rostislav Bajtek (TJ Pust jov), Vít Jezbera (Baník Most NH), Lukáš Gorpiel (SSK Vítkovice), m.n.h.
Ladislav Beneda (TJ Plze Újezd), Václava Skálová (TJ P eštice), pod hlavním vedením Petra Pische
(TJ Pust jov).
astníci tohoto soust ed ní byli ubytováni v místní ZŠ Jakuba Jana Ryby. Sociální zázemí této
školy je na vysoké úrovni, s dostate ným po tem sprch a WC. Stravování probíhalo v jídeln , která
je v areálu základní školy a provozuje ji spole nost Scolarest. Všem velmi chutnalo, nebo strava
byla pestrá a v dostate ném množství. Odpolední sva iny a pitný režim zajiš ovali instrukto i.
estože v kov se frekventanti velmi lišili, utvo ili za ten týden skv lou partu. Bylo to již poznat na
pond lním opékání bu
na místním koupališti, kde všichni našli skv lé zázemí, p ipravené
vedoucím místního areálu p. Blažkem.
Podmínky pro výcvik byly výborné a k dispozici jsme m li h išt s um lou trávou p ímo u ZŠ J.J.R. a
išt s asfaltovým povrchem ve Starém Rožmitálu.
Svaz národní házené
130819 Ligový zpravodaj . 1 - 2013-14
Strana 20 (celkem 36)
Pod patronací M stského ú adu v Rožmitálu pod T emšínem se uskute nilo ve st edu p átelské
setkání instruktor VTJ, zástupc m sta, t lovýchovné jednoty a zástupc oddílu národní házené
TJ Spartak Rožmitál v areálu koupališt . Všichni instrukto i obdrželi tri ka a dárkové p edm ty,
které jim budou p ipomínat p átelskou atmosféru v tomto m st .
Ve tvrtek v dopoledních hodinách byli všichni ú astníci VTJ pozváni do nov vybudovaného
muzea. Místní exponáty - krásné staré aerovky, loutky, historické zem
lské stroje, expozice
místního rodáka Jakuba Jana Ryby každého zaujaly, ale nejvíce se líbily historické kostýmy, do
kterých se bylo možné obléknout. Takže se z junior a juniorek na chvíli stali králové, i královny,
princezny, šašci, zbojníci a mohli si vyzkoušet královský tr n. V muzejním loutkovém sále p edvedl
své herecké schopnosti instuktor Ví a Jezbera, který za p edstavení s loutkami sklidil od
frekventant velký potlesk.
Ve tvrtek ve er byl oddílem TJ Spartak Rožmitál a m stem Rožmitál zajišt n pro ú astníky VTJ
spole enský ve er, kde se všichni p íjemn pobavili.
Ve tvrtek také došlo na herní konfrontaci vybraných družstev juniorek a junior . Nejd íve se
utkaly juniorky s mistrem R Sokolem Tymákov s výsledkem 14:16 (8:11).
Po tomto utkání se junio i st etli s nová kem 1. ligy muž TJ P eštice 18:23 (8:11). Oba zápasy se
hrály na um lé tráv u ZŠ J.J.R.
V pátek zajížd la dv vybraná družstva junior a juniorek do Blovic. Od 15:00 hod. nastoupily
juniorky proti prvoligovému družstvu žen Sokola Blovice a juniorky zvít zily 8:13 (4:8). Následn od
16:30 hod. nastoupili muži Blovic proti junior m. Blovice byly posíleny o jednoho z nejlepších
obránc , reprezentanta ech m.n.h. Pavla Po áteckého, hrá e Plzn Újezda a hrá e hostujících
v prvoligových Nezv sticích Lukáše Šilhánka a Luboše Žežulku. Po vyrovnaném pr
hu zvít zili
junio i 14:17 (6:8).
V pátek se také st etl druhý výb r junior ve Starém Rožmitále od 18:00 hod. s místním celkem TJ
Spartak Rožmitál a junio i zvít zili p esv iv 18:26 (7:13)
Již tradi
na záv r soust ed ní se uskute nilo utkání echy - Morava junior . U juniorek se
bohužel toto utkání nemohlo uspo ádat a sestavily se výb ry zástupky juniorek Sokola a
lovýchovných jednot. Ob výb rová utkání se odehrála na h išti ve Starém Rožmitálu a velice
kvalitní hru shlédlo asi 100 divák , mezi kterými byli i místostarosta MÚ Rožmitál pod T emšínem a
edseda T lovýchovné jednoty TJ Spartak Rožmitál.
10. Oficiální rozpis vrcholných sout ží 2013/14
1. liga muž
1
2
3
4
6
25.8.2013
25.8.2013
25.8.2013
25.8.2013
25.8.2013
15,00
10,30
10,30
16,00
10,30
Sokol Svinov
SK Studénka
TJ Stará Ves n/O.
TJ S.Opatovice n/L.
TJ DIOSS Ný any
-
5
31.8.2013
16,00
TJ P eštice
- TJ Plze -Újezd
7
8
9
10
11
12
1.9.2013
1.9.2013
1.9.2013
1.9.2013
1.9.2013
1.9.2013
14,00
11,00
10,30
11,00
16,00
14,00
1.NH Brno
SK Studénka
TJ S.Rokytnice
TJ Plze -Újezd
Sokol Tymákov
TJ S.Nezv stice
-
Svaz národní házené
1.NH Brno
Sokol Kr ín
TJ S.Rokytnice
TJ S.Nezv stice
Sokol Tymákov
Sokol Kr ín
TJ Stará Ves n/O.
Sokol Svinov
TJ S.Opatovice n/L.
TJ P eštice
TJ DIOSS Ný any
130819 Ligový zpravodaj . 1 - 2013-14
Strana 21 (celkem 36)
19
21
22
23
24
7.9.2013
7.9.2013
7.9.2013
7.9.2013
7.9.2013
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
1.NH Brno
TJ Stará Ves n/O.
Sokol Svinov
TJ DIOSS Ný any
TJ P eštice
-
TJ Plze -Újezd
TJ S.Nezv stice
Sokol Tymákov
SK Studénka
TJ S.Rokytnice
13
14
15
16
17
18
8.9.2013
8.9.2013
8.9.2013
8.9.2013
8.9.2013
8.9.2013
10,30
11,00
10,30
10,30
11,00
10,30
1.NH Brno
Sokol Kr ín
TJ Stará Ves n/O.
Sokol Svinov
TJ P eštice
TJ DIOSS Ný any
-
TJ S.Opatovice n/L.
TJ Plze -Újezd
Sokol Tymákov
TJ S.Nezv stice
SK Studénka
TJ S.Rokytnice
20
14.9.2013
16,00
Sokol Kr ín
- TJ S.Opatovice n/L.
25
26
27
28
29
30
22.9.2013
22.9.2013
22.9.2013
22.9.2013
22.9.2013
22.9.2013
10,30
10,30
11,00
10,30
11,00
14,00
TJ S.Rokytnice
TJ Stará Ves n/O.
SK Studénka
TJ S.Opatovice n/L.
TJ Plze -Újezd
TJ S.Nezv stice
-
1.NH Brno
Sokol Kr ín
Sokol Svinov
TJ DIOSS Ný any
Sokol Tymákov
TJ P eštice
31
32
33
34
35
36
29.9.2013
29.9.2013
29.9.2013
29.9.2013
29.9.2013
29.9.2013
14,00
11,00
15,00
11,00
11,00
16,00
1.NH Brno
Sokol Kr ín
Sokol Svinov
TJ P eštice
TJ Plze -Újezd
Sokol Tymákov
-
SK Studénka
TJ S.Rokytnice
TJ Stará Ves n/O.
TJ S.Opatovice n/L.
TJ DIOSS Ný any
TJ S.Nezv stice
43
44
48
5.10.2013
5.10.2013
5.10.2013
16,00
14,00
16,00
Sokol Tymákov
TJ S.Nezv stice
TJ S.Rokytnice
- Sokol Kr ín
- 1.NH Brno
- TJ S.Opatovice n/L.
37
38
39
40
41
42
6.10.2013
6.10.2013
6.10.2013
6.10.2013
6.10.2013
6.10.2013
11,00
11,00
11,00
10,30
11,00
10,30
Sokol Tymákov
TJ S.Nezv stice
TJ P eštice
TJ DIOSS Ný any
SK Studénka
TJ S.Rokytnice
-
45 13.10.2013
46 13.10.2013
47 13.10.2013
11,00
10,30
11,00
TJ P eštice
TJ DIOSS Ný any
SK Studénka
- Sokol Svinov
- TJ Stará Ves n/O.
- TJ Plze -Újezd
49
50
51
52
53
54
20.10.2013
20.10.2013
20.10.2013
20.10.2013
20.10.2013
20.10.2013
10,30
15,00
10,30
16,00
11,00
10,30
TJ Stará Ves n/O.
Sokol Svinov
TJ S.Rokytnice
TJ S.Opatovice n/L.
TJ Plze -Újezd
TJ DIOSS Ný any
-
1.NH Brno
Sokol Kr ín
SK Studénka
Sokol Tymákov
TJ S.Nezv stice
TJ P eštice
55
56
57
58
59
60
26.10.2013
26.10.2013
26.10.2013
26.10.2013
26.10.2013
26.10.2013
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
14,00
1.NH Brno
Sokol Kr ín
TJ S.Opatovice n/L.
TJ Plze -Újezd
Sokol Tymákov
TJ S.Nezv stice
-
TJ P eštice
TJ DIOSS Ný any
TJ Stará Ves n/O.
Sokol Svinov
SK Studénka
TJ S.Rokytnice
Svaz národní házené
1.NH Brno
Sokol Kr ín
TJ Stará Ves n/O.
Sokol Svinov
TJ S.Opatovice n/L.
TJ Plze -Újezd
130819 Ligový zpravodaj . 1 - 2013-14
Strana 22 (celkem 36)
61
62
63
64
65
66
27.10.2013
27.10.2013
27.10.2013
27.10.2013
27.10.2013
27.10.2013
67
68
69
70
71
72
1.NH Brno
Sokol Kr ín
TJ S.Opatovice n/L.
TJ Plze -Újezd
Sokol Tymákov
TJ S.Nezv stice
-
TJ DIOSS Ný any
TJ P eštice
Sokol Svinov
TJ Stará Ves n/O.
TJ S.Rokytnice
SK Studénka
13.4.2014
13.4.2014
13.4.2014
13.4.2014
13.4.2014
13.4.2014
1.NH Brno
Sokol Kr ín
TJ S.Rokytnice
TJ S.Nezv stice
TJ Plze -Újezd
Sokol Tymákov
-
Sokol Svinov
SK Studénka
TJ Stará Ves n/O.
TJ S.Opatovice n/L.
TJ P eštice
TJ DIOSS Ný any
73
74
75
76
77
78
20.4.2014
20.4.2014
20.4.2014
20.4.2014
20.4.2014
20.4.2014
Sokol Kr ín
TJ Stará Ves n/O.
Sokol Svinov
TJ S.Opatovice n/L.
TJ P eštice
TJ DIOSS Ný any
-
1.NH Brno
SK Studénka
TJ S.Rokytnice
TJ Plze -Újezd
Sokol Tymákov
TJ S.Nezv stice
89
90
26.4.2014
26.4.2014
SK Studénka
TJ S.Rokytnice
- TJ DIOSS Ný any
- TJ P eštice
79
80
81
82
83
84
27.4.2014
27.4.2014
27.4.2014
27.4.2014
27.4.2014
27.4.2014
TJ S.Opatovice n/L.
TJ Plze -Újezd
Sokol Tymákov
TJ S.Nezv stice
SK Studénka
TJ S.Rokytnice
-
1.NH Brno
Sokol Kr ín
TJ Stará Ves n/O.
Sokol Svinov
TJ P eštice
TJ DIOSS Ný any
85
86
87
88
4.5.2014
4.5.2014
4.5.2014
4.5.2014
TJ Plze -Újezd
TJ S.Opatovice n/L.
TJ S.Nezv stice
Sokol Tymákov
-
1.NH Brno
Sokol Kr ín
TJ Stará Ves n/O.
Sokol Svinov
91
92
93
94
95
96
11.5.2014
11.5.2014
11.5.2014
11.5.2014
11.5.2014
11.5.2014
1.NH Brno
Sokol Kr ín
Sokol Svinov
TJ DIOSS Ný any
Sokol Tymákov
TJ P eštice
-
TJ S.Rokytnice
TJ Stará Ves n/O.
SK Studénka
TJ S.Opatovice n/L.
TJ Plze -Újezd
TJ S.Nezv stice
97
98
99
100
101
102
18.5.2014
18.5.2014
18.5.2014
18.5.2014
18.5.2014
18.5.2014
SK Studénka
TJ S.Rokytnice
TJ Stará Ves n/O.
TJ S.Opatovice n/L.
TJ DIOSS Ný any
TJ S.Nezv stice
-
1.NH Brno
Sokol Kr ín
Sokol Svinov
TJ P eštice
TJ Plze -Újezd
Sokol Tymákov
109
114
24.5.2014
24.5.2014
Sokol Kr ín
TJ S.Opatovice n/L.
- Sokol Tymákov
- TJ S.Rokytnice
103
104
105
106
107
108
25.5.2014
25.5.2014
25.5.2014
25.5.2014
25.5.2014
25.5.2014
1.NH Brno
Sokol Kr ín
TJ Stará Ves n/O.
Sokol Svinov
TJ S.Opatovice n/L.
TJ Plze -Újezd
-
Svaz národní házené
10,30
11,00
10,30
11,00
11,00
11,00
16,00
16,00
Sokol Tymákov
TJ S.Nezv stice
TJ P eštice
TJ DIOSS Ný any
SK Studénka
TJ S.Rokytnice
130819 Ligový zpravodaj . 1 - 2013-14
Strana 23 (celkem 36)
110
111
112
113
1.6.2014
1.6.2014
1.6.2014
1.6.2014
1.NH Brno
Sokol Svinov
TJ Stará Ves n/O.
TJ Plze -Újezd
-
TJ S.Nezv stice
TJ P eštice
TJ DIOSS Ný any
SK Studénka
115
116
117
118
119
120
8.6.2014
8.6.2014
8.6.2014
8.6.2014
8.6.2014
8.6.2014
1.NH Brno
Sokol Kr ín
SK Studénka
Sokol Tymákov
TJ S.Nezv stice
TJ P eštice
-
TJ Stará Ves n/O.
Sokol Svinov
TJ S.Rokytnice
TJ S.Opatovice n/L.
TJ Plze -Újezd
TJ DIOSS Ný any
121
122
123
124
125
126
14.6.2014
14.6.2014
14.6.2014
14.6.2014
14.6.2014
14.6.2014
TJ P eštice
TJ DIOSS Ný any
TJ Stará Ves n/O.
Sokol Svinov
SK Studénka
TJ S.Rokytnice
-
1.NH Brno
Sokol Kr ín
TJ S.Opatovice n/L.
TJ Plze -Újezd
Sokol Tymákov
TJ S.Nezv stice
127
128
129
130
131
132
15.6.2014
15.6.2014
15.6.2014
15.6.2014
15.6.2014
15.6.2014
TJ DIOSS Ný any
TJ P eštice
Sokol Svinov
TJ Stará Ves n/O.
TJ S.Rokytnice
SK Studénka
-
1.NH Brno
Sokol Kr ín
TJ S.Opatovice n/L.
TJ Plze -Újezd
Sokol Tymákov
TJ S.Nezv stice
1. liga žen
201
202
203
204
206
25.8.2013
25.8.2013
25.8.2013
25.8.2013
25.8.2013
13,00
9,00
11,00
16,00
11,00
HK Hlinsko v .
SK Studénka
TJ Spartak Mod any
Sokol Tymákov
TJ P ichovice
-
205
31.8.2013
14,30
TJ P eštice
- Sokol Blovice
207
208
209
210
211
212
1.9.2013
1.9.2013
1.9.2013
1.9.2013
1.9.2013
1.9.2013
10,30
9,30
9,00
14,30
10,30
10,00
Sokol Dobruška
SK Studénka
TJ S.Rokytnice
Sokol Blovice
SK Chomutov NH
TJ Šroubárna Žatec
-
Sokol Kr ín
TJ Spartak Mod any
HK Hlinsko v .
Sokol Tymákov
TJ P eštice
TJ P ichovice
219
220
222
223
224
7.9.2013
7.9.2013
7.9.2013
7.9.2013
7.9.2013
16,00
16,00
11,55
17,00
14,30
Sokol Dobruška
Sokol Kr ín
HK Hlinsko v .
TJ P ichovice
TJ P eštice
-
Sokol Blovice
Sokol Tymákov
SK Chomutov NH
SK Studénka
TJ S.Rokytnice
213
214
215
216
217
218
8.9.2013
8.9.2013
8.9.2013
8.9.2013
8.9.2013
8.9.2013
10,30
9,30
11,00
13,00
9,30
11,00
Sokol Dobruška
Sokol Kr ín
TJ Spartak Mod any
HK Hlinsko v .
TJ P eštice
TJ P ichovice
-
Sokol Tymákov
Sokol Blovice
SK Chomutov NH
TJ Šroubárna Žatec
SK Studénka
TJ S.Rokytnice
Svaz národní házené
Sokol Dobruška
Sokol Kr ín
TJ S.Rokytnice
TJ Šroubárna Žatec
SK Chomutov NH
130819 Ligový zpravodaj . 1 - 2013-14
Strana 24 (celkem 36)
221
15.9.2013
11,00
TJ Spartak Mod any
- TJ Šroubárna Žatec
225
226
227
228
229
230
22.9.2013
22.9.2013
22.9.2013
22.9.2013
22.9.2013
22.9.2013
9,00
11,00
9,30
16,00
14,30
10,00
TJ S.Rokytnice
TJ Spartak Mod any
SK Studénka
Sokol Tymákov
Sokol Blovice
TJ Šroubárna Žatec
-
Sokol Dobruška
Sokol Kr ín
HK Hlinsko v .
TJ P ichovice
SK Chomutov NH
TJ P eštice
231
232
233
234
235
236
29.9.2013
29.9.2013
29.9.2013
29.9.2013
29.9.2013
29.9.2013
9,30
9,30
13,00
16,00
14,30
10,30
Sokol Dobruška
Sokol Kr ín
HK Hlinsko v .
TJ P eštice
Sokol Blovice
SK Chomutov NH
-
SK Studénka
TJ S.Rokytnice
TJ Spartak Mod any
Sokol Tymákov
TJ P ichovice
TJ Šroubárna Žatec
243
244
245
247
248
5.10.2013
5.10.2013
5.10.2013
5.10.2013
5.10.2013
15,30
15,00
14,30
14,30
14,30
SK Chomutov NH
TJ Šroubárna Žatec
TJ P eštice
SK Studénka
TJ S.Rokytnice
-
Sokol Kr ín
Sokol Dobruška
HK Hlinsko v .
Sokol Blovice
Sokol Tymákov
237
238
239
240
241
242
6.10.2013
6.10.2013
6.10.2013
6.10.2013
6.10.2013
6.10.2013
10,30
10,00
9,30
11,00
9,30
9,00
SK Chomutov NH
TJ Šroubárna Žatec
TJ P eštice
TJ P ichovice
SK Studénka
TJ S.Rokytnice
-
Sokol Dobruška
Sokol Kr ín
TJ Spartak Mod any
HK Hlinsko v .
Sokol Tymákov
Sokol Blovice
246 13.10.2013
11,00
TJ P ichovice
- TJ Spartak Mod any
249
250
251
252
253
254
20.10.2013
20.10.2013
20.10.2013
20.10.2013
20.10.2013
20.10.2013
11,00
13,00
9,00
16,00
14,30
11,00
TJ Spartak Mod any
HK Hlinsko v .
TJ S.Rokytnice
Sokol Tymákov
Sokol Blovice
TJ P ichovice
-
Sokol Dobruška
Sokol Kr ín
SK Studénka
SK Chomutov NH
TJ Šroubárna Žatec
TJ P eštice
255
256
257
258
259
260
26.10.2013
26.10.2013
26.10.2013
26.10.2013
26.10.2013
26.10.2013
16,00
14,30
14,30
14,30
15,30
15,00
Sokol Dobruška
Sokol Kr ín
Sokol Tymákov
Sokol Blovice
SK Chomutov NH
TJ Šroubárna Žatec
-
TJ P eštice
TJ P ichovice
TJ Spartak Mod any
HK Hlinsko v .
SK Studénka
TJ S.Rokytnice
261
262
263
264
265
266
27.10.2013
27.10.2013
27.10.2013
27.10.2013
27.10.2013
27.10.2013
9,30
9,30
9,30
10,30
10,30
10,00
Sokol Dobruška
Sokol Kr ín
Sokol Tymákov
Sokol Blovice
SK Chomutov NH
TJ Šroubárna Žatec
-
TJ P ichovice
TJ P eštice
HK Hlinsko v .
TJ Spartak Mod any
TJ S.Rokytnice
SK Studénka
267
268
269
270
271
272
13.4.2014
13.4.2014
13.4.2014
13.4.2014
13.4.2014
13.4.2014
Sokol Dobruška
Sokol Kr ín
TJ S.Rokytnice
TJ Šroubárna Žatec
Sokol Blovice
SK Chomutov NH
-
HK Hlinsko v .
SK Studénka
TJ Spartak Mod any
Sokol Tymákov
TJ P eštice
TJ P ichovice
Svaz národní házené
130819 Ligový zpravodaj . 1 - 2013-14
Strana 25 (celkem 36)
273
274
275
276
277
278
20.4.2014
20.4.2014
20.4.2014
20.4.2014
20.4.2014
20.4.2014
Sokol Kr ín
TJ Spartak Mod any
HK Hlinsko v .
Sokol Tymákov
TJ P eštice
TJ P ichovice
-
Sokol Dobruška
SK Studénka
TJ S.Rokytnice
Sokol Blovice
SK Chomutov NH
TJ Šroubárna Žatec
285
286
288
289
290
26.4.2014
26.4.2014
26.4.2014
26.4.2014
26.4.2014
Sokol Blovice
Sokol Tymákov
SK Chomutov NH
SK Studénka
TJ S.Rokytnice
-
Sokol Dobruška
Sokol Kr ín
HK Hlinsko v .
TJ P ichovice
TJ P eštice
279
280
281
282
283
284
27.4.2014
27.4.2014
27.4.2014
27.4.2014
27.4.2014
27.4.2014
Sokol Tymákov
Sokol Blovice
SK Chomutov NH
TJ Šroubárna Žatec
SK Studénka
TJ S.Rokytnice
-
Sokol Dobruška
Sokol Kr ín
TJ Spartak Mod any
HK Hlinsko v .
TJ P eštice
TJ P ichovice
287
4.5.2014
TJ Šroubárna Žatec
- TJ Spartak Mod any
291
292
293
294
295
296
11.5.2014
11.5.2014
11.5.2014
11.5.2014
11.5.2014
11.5.2014
Sokol Dobruška
Sokol Kr ín
HK Hlinsko v .
TJ P ichovice
SK Chomutov NH
TJ P eštice
-
TJ S.Rokytnice
TJ Spartak Mod any
SK Studénka
Sokol Tymákov
Sokol Blovice
TJ Šroubárna Žatec
297
298
299
300
301
302
18.5.2014
18.5.2014
18.5.2014
18.5.2014
18.5.2014
18.5.2014
SK Studénka
TJ S.Rokytnice
TJ Spartak Mod any
Sokol Tymákov
TJ P ichovice
TJ Šroubárna Žatec
-
Sokol Dobruška
Sokol Kr ín
HK Hlinsko v .
TJ P eštice
Sokol Blovice
SK Chomutov NH
309
314
24.5.2014
24.5.2014
Sokol Kr ín
Sokol Tymákov
- SK Chomutov NH
- TJ S.Rokytnice
303
304
305
306
307
308
25.5.2014
25.5.2014
25.5.2014
25.5.2014
25.5.2014
25.5.2014
Sokol Dobruška
Sokol Kr ín
TJ Spartak Mod any
HK Hlinsko v .
Sokol Tymákov
Sokol Blovice
-
SK Chomutov NH
TJ Šroubárna Žatec
TJ P eštice
TJ P ichovice
SK Studénka
TJ S.Rokytnice
310
311
312
313
1.6.2014
1.6.2014
1.6.2014
1.6.2014
Sokol Dobruška
HK Hlinsko v .
TJ Spartak Mod any
Sokol Blovice
-
TJ Šroubárna Žatec
TJ P eštice
TJ P ichovice
SK Studénka
315
316
317
318
319
320
8.6.2014
8.6.2014
8.6.2014
8.6.2014
8.6.2014
8.6.2014
Sokol Dobruška
Sokol Kr ín
SK Studénka
SK Chomutov NH
TJ Šroubárna Žatec
TJ P eštice
-
TJ Spartak Mod any
HK Hlinsko v .
TJ S.Rokytnice
Sokol Tymákov
Sokol Blovice
TJ P ichovice
Svaz národní házené
14,30
14,30
15,30
14,30
14,30
130819 Ligový zpravodaj . 1 - 2013-14
Strana 26 (celkem 36)
321
322
323
324
325
326
14.6.2014
14.6.2014
14.6.2014
14.6.2014
14.6.2014
14.6.2014
TJ P eštice
TJ P ichovice
TJ Spartak Mod any
HK Hlinsko v .
SK Studénka
TJ S.Rokytnice
-
Sokol Dobruška
Sokol Kr ín
Sokol Tymákov
Sokol Blovice
SK Chomutov NH
TJ Šroubárna Žatec
327
328
329
330
331
332
15.6.2014
15.6.2014
15.6.2014
15.6.2014
15.6.2014
15.6.2014
TJ P ichovice
TJ P eštice
HK Hlinsko v .
TJ Spartak Mod any
TJ S.Rokytnice
SK Studénka
-
Sokol Dobruška
Sokol Kr ín
Sokol Tymákov
Sokol Blovice
SK Chomutov NH
TJ Šroubárna Žatec
2. liga muž sk. A
401
402
403
404
405
406
25.8.2013
25.8.2013
25.8.2013
25.8.2013
25.8.2013
25.8.2013
14,30
14,00
10,45
10,30
11,00
15,00
TJ Všenice
TJ Všeskovice
TJ Litohlavy
Jiskra Raspenava
TJ Avia akovice
NH evnice
-
TJ S.Kyšice
TJ S.Ejpovice
TJ S.Záluží
TJ Šroubárna Žatec
TJ S.Podlázky
Baník Most NH
407
408
409
410
411
412
1.9.2013
1.9.2013
1.9.2013
1.9.2013
1.9.2013
1.9.2013
15,00
14,00
16,00
10,30
10,30
11,30
TJ S.Kyšice
TJ Všeskovice
TJ S.Záluží
TJ S.Podlázky
Baník Most NH
TJ Šroubárna Žatec
-
TJ S.Ejpovice
TJ Litohlavy
TJ Všenice
Jiskra Raspenava
TJ Avia akovice
NH evnice
413
414
415
416
417
418
8.9.2013
8.9.2013
8.9.2013
8.9.2013
8.9.2013
8.9.2013
15,00
15,00
10,45
14,30
11,00
15,00
TJ S.Kyšice
TJ S.Ejpovice
TJ Litohlavy
TJ Všenice
TJ Avia akovice
NH evnice
-
Jiskra Raspenava
TJ S.Podlázky
Baník Most NH
TJ Šroubárna Žatec
TJ Všeskovice
TJ S.Záluží
419
420
421
422
423
424
15.9.2013
15.9.2013
15.9.2013
15.9.2013
15.9.2013
15.9.2013
15,00
15,00
10,45
14,30
15,00
11,00
TJ S.Kyšice
TJ S.Ejpovice
TJ Litohlavy
TJ Všenice
NH evnice
TJ Avia akovice
-
TJ S.Podlázky
Jiskra Raspenava
TJ Šroubárna Žatec
Baník Most NH
TJ Všeskovice
TJ S.Záluží
425
426
427
428
429
430
22.9.2013
22.9.2013
22.9.2013
22.9.2013
22.9.2013
22.9.2013
16,00
10,45
9,30
10,30
10,30
14,30
TJ S.Záluží
TJ Litohlavy
TJ Všeskovice
Jiskra Raspenava
TJ S.Podlázky
TJ Šroubárna Žatec
-
TJ S.Kyšice
TJ S.Ejpovice
TJ Všenice
NH evnice
Baník Most NH
TJ Avia akovice
432
28.9.2013
10,30
TJ S.Ejpovice
- TJ S.Záluží
Svaz národní házené
130819 Ligový zpravodaj . 1 - 2013-14
Strana 27 (celkem 36)
431
433
434
435
436
29.9.2013
29.9.2013
29.9.2013
29.9.2013
29.9.2013
15,00
14,30
15,00
10,30
10,30
TJ S.Kyšice
TJ Všenice
TJ Avia akovice
TJ S.Podlázky
Baník Most NH
-
TJ Všeskovice
TJ Litohlavy
Jiskra Raspenava
NH evnice
TJ Šroubárna Žatec
437
438
439
440
441
442
6.10.2013
6.10.2013
6.10.2013
6.10.2013
6.10.2013
6.10.2013
10,30
11,30
11,00
15,00
14,00
16,00
Baník Most NH
TJ Šroubárna Žatec
TJ Avia akovice
NH evnice
TJ Všeskovice
TJ S.Záluží
-
TJ S.Kyšice
TJ S.Ejpovice
TJ Litohlavy
TJ Všenice
Jiskra Raspenava
TJ S.Podlázky
443
444
445
446
447
448
13.10.2013
13.10.2013
13.10.2013
13.10.2013
13.10.2013
13.10.2013
10,30
11,30
11,00
15,00
14,00
15,00
Baník Most NH
TJ Šroubárna Žatec
TJ Avia akovice
NH evnice
TJ Všeskovice
TJ S.Záluží
-
TJ S.Ejpovice
TJ S.Kyšice
TJ Všenice
TJ Litohlavy
TJ S.Podlázky
Jiskra Raspenava
449
450
451
452
453
454
20.10.2013
20.10.2013
20.10.2013
20.10.2013
20.10.2013
20.10.2013
10,45
14,30
16,00
10,30
10,30
15,00
TJ Litohlavy
TJ Všenice
TJ S.Záluží
Jiskra Raspenava
TJ S.Podlázky
NH evnice
-
TJ S.Kyšice
TJ S.Ejpovice
TJ Všeskovice
Baník Most NH
TJ Šroubárna Žatec
TJ Avia akovice
455
456
457
458
459
460
26.10.2013
26.10.2013
26.10.2013
26.10.2013
26.10.2013
26.10.2013
16,00
15,00
16,00
15,30
15,30
13,30
TJ S.Kyšice
TJ S.Ejpovice
Jiskra Raspenava
TJ S.Podlázky
Baník Most NH
TJ Šroubárna Žatec
-
TJ Avia akovice
NH evnice
TJ Litohlavy
TJ Všenice
TJ Všeskovice
TJ S.Záluží
461
462
463
464
465
466
27.10.2013
27.10.2013
27.10.2013
27.10.2013
27.10.2013
27.10.2013
15,00
15,00
10,30
10,30
10,30
11,30
TJ S.Kyšice
TJ S.Ejpovice
Jiskra Raspenava
TJ S.Podlázky
Baník Most NH
TJ Šroubárna Žatec
-
NH evnice
TJ Avia akovice
TJ Všenice
TJ Litohlavy
TJ S.Záluží
TJ Všeskovice
467
468
469
470
471
472
13.4.2014
13.4.2014
13.4.2014
13.4.2014
13.4.2014
13.4.2014
TJ S.Kyšice
TJ S.Ejpovice
TJ S.Záluží
TJ Šroubárna Žatec
TJ S.Podlázky
Baník Most NH
-
TJ Všenice
TJ Všeskovice
TJ Litohlavy
Jiskra Raspenava
TJ Avia akovice
NH evnice
473
474
475
476
477
478
20.4.2014
20.4.2014
20.4.2014
20.4.2014
20.4.2014
20.4.2014
TJ S.Ejpovice
TJ Litohlavy
TJ Všenice
Jiskra Raspenava
TJ Avia akovice
NH evnice
-
TJ S.Kyšice
TJ Všeskovice
TJ S.Záluží
TJ S.Podlázky
Baník Most NH
TJ Šroubárna Žatec
Svaz národní házené
130819 Ligový zpravodaj . 1 - 2013-14
Strana 28 (celkem 36)
479
480
481
482
483
484
27.4.2014
27.4.2014
27.4.2014
27.4.2014
27.4.2014
27.4.2014
Jiskra Raspenava
TJ S.Podlázky
Baník Most NH
TJ Šroubárna Žatec
TJ Všeskovice
TJ S.Záluží
-
TJ S.Kyšice
TJ S.Ejpovice
TJ Litohlavy
TJ Všenice
TJ Avia akovice
NH evnice
485
486
487
488
489
490
4.5.2014
4.5.2014
4.5.2014
4.5.2014
4.5.2014
4.5.2014
TJ S.Podlázky
Jiskra Raspenava
TJ Šroubárna Žatec
Baník Most NH
TJ Všeskovice
TJ S.Záluží
-
TJ S.Kyšice
TJ S.Ejpovice
TJ Litohlavy
TJ Všenice
NH evnice
TJ Avia akovice
491
492
493
494
495
496
11.5.2014
11.5.2014
11.5.2014
11.5.2014
11.5.2014
11.5.2014
TJ S.Kyšice
TJ S.Ejpovice
TJ Všenice
NH evnice
Baník Most NH
TJ Avia akovice
-
TJ S.Záluží
TJ Litohlavy
TJ Všeskovice
Jiskra Raspenava
TJ S.Podlázky
TJ Šroubárna Žatec
497
498
499
500
501
502
18.5.2014
18.5.2014
18.5.2014
18.5.2014
18.5.2014
18.5.2014
TJ Všeskovice
TJ S.Záluží
TJ Litohlavy
Jiskra Raspenava
NH evnice
TJ Šroubárna Žatec
-
TJ S.Kyšice
TJ S.Ejpovice
TJ Všenice
TJ Avia akovice
TJ S.Podlázky
Baník Most NH
503
504
505
506
507
508
25.5.2014
25.5.2014
25.5.2014
25.5.2014
25.5.2014
25.5.2014
TJ S.Kyšice
TJ S.Ejpovice
TJ Litohlavy
TJ Všenice
Jiskra Raspenava
TJ S.Podlázky
-
Baník Most NH
TJ Šroubárna Žatec
TJ Avia akovice
NH evnice
TJ Všeskovice
TJ S.Záluží
509
510
511
512
513
514
1.6.2014
1.6.2014
1.6.2014
1.6.2014
1.6.2014
1.6.2014
TJ S.Ejpovice
TJ S.Kyšice
TJ Všenice
TJ Litohlavy
TJ S.Podlázky
Jiskra Raspenava
-
Baník Most NH
TJ Šroubárna Žatec
TJ Avia akovice
NH evnice
TJ Všeskovice
TJ S.Záluží
515
516
517
518
519
520
8.6.2014
8.6.2014
8.6.2014
8.6.2014
8.6.2014
8.6.2014
TJ S.Kyšice
TJ S.Ejpovice
TJ Všeskovice
Baník Most NH
TJ Šroubárna Žatec
TJ Avia akovice
-
TJ Litohlavy
TJ Všenice
TJ S.Záluží
Jiskra Raspenava
TJ S.Podlázky
NH evnice
521
522
523
524
525
526
14.6.2014
14.6.2014
14.6.2014
14.6.2014
14.6.2014
14.6.2014
TJ Avia akovice
NH evnice
TJ Litohlavy
TJ Všenice
TJ Všeskovice
TJ S.Záluží
-
TJ S.Kyšice
TJ S.Ejpovice
Jiskra Raspenava
TJ S.Podlázky
Baník Most NH
TJ Šroubárna Žatec
Svaz národní házené
130819 Ligový zpravodaj . 1 - 2013-14
Strana 29 (celkem 36)
527
528
529
530
531
532
15.6.2014
15.6.2014
15.6.2014
15.6.2014
15.6.2014
15.6.2014
NH evnice
TJ Avia akovice
TJ Všenice
TJ Litohlavy
TJ S.Záluží
TJ Všeskovice
-
TJ S.Kyšice
TJ S.Ejpovice
Jiskra Raspenava
TJ S.Podlázky
Baník Most NH
TJ Šroubárna Žatec
2. liga muž sk. B
611
24.8.2013
16,00
TJ Jiskra Humpolec
- Sokol Dobruška
601
602
603
604
605
606
25.8.2013
25.8.2013
25.8.2013
25.8.2013
25.8.2013
25.8.2013
14,15
14,00
10,30
10,30
10,30
10,30
TJ S.Osek n/B.
Sokol Albrechti ky
TJ Chropyn
Draken Brno
TJ Jiskra Humpolec
SK Autonot Jihlava
-
SK NH Veselí n/M.
TJ S.Vracov
SSK Vítkovice
TJ S.Podhorní Újezd
KNH Mor.Slavia Brno
Sokol Dobruška
607
608
609
610
612
1.9.2013
1.9.2013
1.9.2013
1.9.2013
1.9.2013
10,15
14,00
11,00
10,00
16,00
SK NH Veselí n/M.
Sokol Albrechti ky
SSK Vítkovice
KNH Mor.Slavia Brno
TJ S.Podhorní Újezd
-
TJ S.Vracov
TJ Chropyn
TJ S.Osek n/B.
Draken Brno
SK Autonot Jihlava
623
624
7.9.2013
7.9.2013
16,00
16,00
SK Autonot Jihlava
TJ Jiskra Humpolec
- Sokol Albrechti ky
- SSK Vítkovice
613
614
615
616
617
618
8.9.2013
8.9.2013
8.9.2013
8.9.2013
8.9.2013
8.9.2013
10,15
10,30
10,30
10,30
10,30
10,30
SK NH Veselí n/M.
TJ S.Vracov
TJ Chropyn
TJ S.Osek n/B.
TJ Jiskra Humpolec
SK Autonot Jihlava
-
Draken Brno
KNH Mor.Slavia Brno
Sokol Dobruška
TJ S.Podhorní Újezd
Sokol Albrechti ky
SSK Vítkovice
619
620
621
622
15.9.2013
15.9.2013
15.9.2013
15.9.2013
10,15
10,30
10,30
10,30
SK NH Veselí n/M.
TJ S.Vracov
TJ Chropyn
TJ S.Osek n/B.
-
KNH Mor.Slavia Brno
Draken Brno
TJ S.Podhorní Újezd
Sokol Dobruška
630
652
21.9.2013
21.9.2013
16,00
16,00
TJ Jiskra Humpolec
Draken Brno
- TJ S.Podhorní Újezd
- Sokol Dobruška
625
626
627
628
629
22.9.2013
22.9.2013
22.9.2013
22.9.2013
22.9.2013
11,00
10,30
14,00
10,30
10,00
SSK Vítkovice
TJ Chropyn
Sokol Albrechti ky
Draken Brno
KNH Mor.Slavia Brno
-
SK NH Veselí n/M.
TJ S.Vracov
TJ S.Osek n/B.
SK Autonot Jihlava
Sokol Dobruška
631
632
633
634
635
636
29.9.2013
29.9.2013
29.9.2013
29.9.2013
29.9.2013
29.9.2013
10,15
10,30
14,15
10,30
10,00
11,00
SK NH Veselí n/M.
TJ S.Vracov
TJ S.Osek n/B.
TJ Jiskra Humpolec
KNH Mor.Slavia Brno
Sokol Dobruška
-
Sokol Albrechti ky
SSK Vítkovice
TJ Chropyn
Draken Brno
SK Autonot Jihlava
TJ S.Podhorní Újezd
Svaz národní házené
zm na po adatelství
hráno v Opatovicích
zm na po adatelství
130819 Ligový zpravodaj . 1 - 2013-14
Strana 30 (celkem 36)
6.10.2013
6.10.2013
6.10.2013
6.10.2013
6.10.2013
6.10.2013
10,30
10,30
10,30
10,30
14,00
11,00
Sokol Dobruška
TJ S.Vracov
TJ Jiskra Humpolec
SK Autonot Jihlava
Sokol Albrechti ky
SSK Vítkovice
-
644 12.10.2013
16,00
SK NH Veselí n/M.
- TJ S.Podhorní Újezd
643
645
646
647
648
13.10.2013
13.10.2013
13.10.2013
13.10.2013
13.10.2013
10,30
10,30
10,30
14,00
11,00
Sokol Dobruška
TJ Jiskra Humpolec
SK Autonot Jihlava
Sokol Albrechti ky
SSK Vítkovice
-
TJ S.Vracov
TJ S.Osek n/B.
TJ Chropyn
KNH Mor.Slavia Brno
Draken Brno
649
650
651
653
654
20.10.2013
20.10.2013
20.10.2013
20.10.2013
20.10.2013
10,30
14,15
11,00
10,00
10,30
TJ Chropyn
TJ S.Osek n/B.
SSK Vítkovice
KNH Mor.Slavia Brno
SK Autonot Jihlava
-
SK NH Veselí n/M.
TJ S.Vracov
Sokol Albrechti ky
TJ S.Podhorní Újezd
TJ Jiskra Humpolec
655
656
657
658
659
660
26.10.2013
26.10.2013
26.10.2013
26.10.2013
26.10.2013
26.10.2013
16,00
16,00
16,00
15,00
14,30
14,00
SK NH Veselí n/M.
TJ S.Vracov
Draken Brno
KNH Mor.Slavia Brno
Sokol Dobruška
TJ S.Podhorní Újezd
-
TJ Jiskra Humpolec
SK Autonot Jihlava
TJ Chropyn
TJ S.Osek n/B.
Sokol Albrechti ky
SSK Vítkovice
hráno v Opatovicích
661
662
663
664
665
666
27.10.2013
27.10.2013
27.10.2013
27.10.2013
27.10.2013
27.10.2013
10,15
10,30
10,30
10,00
11,00
9,00
SK NH Veselí n/M.
TJ S.Vracov
Draken Brno
KNH Mor.Slavia Brno
Sokol Dobruška
TJ S.Podhorní Újezd
-
SK Autonot Jihlava
TJ Jiskra Humpolec
TJ S.Osek n/B.
TJ Chropyn
SSK Vítkovice
Sokol Albrechti ky
hráno v Opatovicích
667
668
669
670
671
672
13.4.2014
13.4.2014
13.4.2014
13.4.2014
13.4.2014
13.4.2014
SK NH Veselí n/M.
TJ S.Vracov
SSK Vítkovice
TJ S.Podhorní Újezd
KNH Mor.Slavia Brno
Sokol Dobruška
-
TJ S.Osek n/B.
Sokol Albrechti ky
TJ Chropyn
Draken Brno
TJ Jiskra Humpolec
SK Autonot Jihlava
673
674
675
676
677
678
20.4.2014
20.4.2014
20.4.2014
20.4.2014
20.4.2014
20.4.2014
TJ S.Vracov
TJ Chropyn
TJ S.Osek n/B.
Draken Brno
Sokol Dobruška
SK Autonot Jihlava
-
SK NH Veselí n/M.
Sokol Albrechti ky
SSK Vítkovice
KNH Mor.Slavia Brno
TJ Jiskra Humpolec
TJ S.Podhorní Újezd
690
26.4.2014
SSK Vítkovice
- TJ Jiskra Humpolec
679
680
681
682
683
684
27.4.2014
27.4.2014
27.4.2014
27.4.2014
27.4.2014
27.4.2014
Draken Brno
KNH Mor.Slavia Brno
Sokol Dobruška
TJ S.Podhorní Újezd
Sokol Albrechti ky
SSK Vítkovice
-
637
638
639
640
641
642
Svaz národní házené
16,00
SK NH Veselí n/M.
TJ S.Podhorní Újezd
TJ Chropyn
TJ S.Osek n/B.
Draken Brno
KNH Mor.Slavia Brno
zm na po adatelství
zm na po adatelství
zm na po adatelství
SK NH Veselí n/M.
TJ S.Vracov
TJ Chropyn
TJ S.Osek n/B.
TJ Jiskra Humpolec
SK Autonot Jihlava
130819 Ligový zpravodaj . 1 - 2013-14
Strana 31 (celkem 36)
685
686
687
688
689
4.5.2014
4.5.2014
4.5.2014
4.5.2014
4.5.2014
KNH Mor.Slavia Brno
Draken Brno
TJ S.Podhorní Újezd
Sokol Dobruška
Sokol Albrechti ky
-
SK NH Veselí n/M.
TJ S.Vracov
TJ Chropyn
TJ S.Osek n/B.
SK Autonot Jihlava
691
692
693
694
695
696
11.5.2014
11.5.2014
11.5.2014
11.5.2014
11.5.2014
11.5.2014
SK NH Veselí n/M.
TJ S.Vracov
TJ S.Osek n/B.
SK Autonot Jihlava
Sokol Dobruška
TJ S.Podhorní Újezd
-
SSK Vítkovice
TJ Chropyn
Sokol Albrechti ky
Draken Brno
KNH Mor.Slavia Brno
TJ Jiskra Humpolec
697
698
699
700
701
702
18.5.2014
18.5.2014
18.5.2014
18.5.2014
18.5.2014
18.5.2014
Sokol Albrechti ky
SSK Vítkovice
TJ Chropyn
Draken Brno
SK Autonot Jihlava
TJ S.Podhorní Újezd
-
SK NH Veselí n/M.
TJ S.Vracov
TJ S.Osek n/B.
TJ Jiskra Humpolec
KNH Mor.Slavia Brno
Sokol Dobruška
703
704
705
706
707
708
25.5.2014
25.5.2014
25.5.2014
25.5.2014
25.5.2014
25.5.2014
SK NH Veselí n/M.
TJ S.Podhorní Újezd
TJ Chropyn
TJ S.Osek n/B.
Draken Brno
KNH Mor.Slavia Brno
-
Sokol Dobruška
TJ S.Vracov
TJ Jiskra Humpolec
SK Autonot Jihlava
Sokol Albrechti ky
SSK Vítkovice
709
710
711
712
713
714
1.6.2014
1.6.2014
1.6.2014
1.6.2014
1.6.2014
1.6.2014
TJ S.Vracov
TJ S.Podhorní Újezd
TJ S.Osek n/B.
TJ Chropyn
KNH Mor.Slavia Brno
Draken Brno
-
Sokol Dobruška
SK NH Veselí n/M.
TJ Jiskra Humpolec
SK Autonot Jihlava
Sokol Albrechti ky
SSK Vítkovice
715
716
717
718
719
720
8.6.2014
8.6.2014
8.6.2014
8.6.2014
8.6.2014
8.6.2014
SK NH Veselí n/M.
TJ S.Vracov
Sokol Albrechti ky
Sokol Dobruška
TJ S.Podhorní Újezd
TJ Jiskra Humpolec
-
TJ Chropyn
TJ S.Osek n/B.
SSK Vítkovice
Draken Brno
KNH Mor.Slavia Brno
SK Autonot Jihlava
721
722
723
724
725
726
14.6.2014
14.6.2014
14.6.2014
14.6.2014
14.6.2014
14.6.2014
TJ Jiskra Humpolec
SK Autonot Jihlava
TJ Chropyn
TJ S.Osek n/B.
Sokol Albrechti ky
SSK Vítkovice
-
SK NH Veselí n/M.
TJ S.Vracov
Draken Brno
KNH Mor.Slavia Brno
Sokol Dobruška
TJ S.Podhorní Újezd
727
728
729
730
731
732
15.6.2014
15.6.2014
15.6.2014
15.6.2014
15.6.2014
15.6.2014
SK Autonot Jihlava
TJ Jiskra Humpolec
TJ S.Osek n/B.
TJ Chropyn
SSK Vítkovice
Sokol Albrechti ky
-
SK NH Veselí n/M.
TJ S.Vracov
Draken Brno
KNH Mor.Slavia Brno
Sokol Dobruška
TJ S.Podhorní Újezd
Svaz národní házené
zm na po adatelství
zm na po adatelství
zm na po adatelství
130819 Ligový zpravodaj . 1 - 2013-14
Strana 32 (celkem 36)
11. Informace MÚ STK SNH – pohyby sportovc
Noví lenové
jméno
Mat j
Jan Adam
Zuzana
Barbora
Tereza
Lucie
Dominika
Adéla
Jan
Hana
Natálie
Radek
Jan
Kate ina
Eliška
Michal
Kate ina
Josef
Adam
Stanislav
Kate ina
Vít
Josefa
Adéla
Simona
Kate ina
Nikol
Tereza
Kate ina
Monika
Jind ich
Lukáš
Jan
Radek
Pavel
Martin
Vladimír
Jan
Pavel
Marek
Mat j
Denisa
Tomáš
Markéta
Lucie
Michal
Tomáš
íjmení
Pittr
Zahálka
rová
Šromotová
Zmeškalová
Suchánková
Mlyna íková
Kotulová
Chemi inec
Vašková
Klapková
Bystrý
Gajdošík
Peková
Navrátilová
Navrátil
Štruncová
Soukup
Slavotínek
ech
Boh nková
Kubát
Kordová
Fastová
Smolná
dlová
Dvo áková
Luptáková
Kantová
Rollová
Tichý
Knížák
Havránek
Jaroš
Hrdli ka
Csengö
Škubal
Kopp
Otto
Hanusík
Hanusík
Pet ek
Grézl
Jurtíková
Berkyová
Pavlík
Burá
Svaz národní házené
oddíl
TJ Sokol Nezv stice
KNH Chomutov
Sport klub Náchod
Sokol Rokytnice
Sokol Rokytnice
Sokol Rokytnice
Sport klub Náchod
TJ Sokol Svinov
Lázn B lohrad
HK Hlinsko v .
HK Hlinsko v .
KNH Chem.Litvínov
KNH Chem.Litvínov
Sokol Kyšice
Sokol Kyšice
Sokol Kyšice
Sokol Kyšice
Plze Litice
Plze Litice
Plze Litice
Plze Litice
Plze Litice
Sokol Ejpovice
Sokol Ejpovice
TJ Sokol Dob ív
TJ Sokol Dob ív
TJ Sokol Dob ív
TJ Sokol Dob ív
TJ Sokol Dob ív
TJ Sokol Dob ív
TJ Božkov
Tymákov
Tymákov
Tymákov
Tymákov
Tymákov
Tymákov
Tymákov
Tymákov
Sokol Osek n B.
Sokol Osek n B.
Sokol Osek n B.
TJ Chropyn
TJ Chropyn
TJ Chropyn
TJ Chropyn
TJ Chropyn
. reg.
28499
28500
28501
28502
28503
28504
28505
28506
28507
28508
28509
28510
23994
28511
28512
28513
28514
28515
28516
28517
28518
28519
28520
28521
28522
28523
28524
28525
28526
28527
28528
28529
28530
28531
28532
28533
28534
28535
28536
28637
28538
28539
28540
28541
28542
28543
28544
datum
29.6.2013
10.7.2013
15.7.2013
15.7.2013
15.7.2013
15.7.2013
15.7.2013
22.7.2013
22.7.2013
22.7.2013
22.7.2013
22.7.2013
22.7.2013
24.7.2013
24.7.2013
24.7.2013
24.7.2013
26.7.2013
26.7.2013
26.7.2013
26.7.2013
27.7.2013
27.7.2013
27.7.2013
31.7.2013
31.7.2013
31.7.2013
31.7.2013
31.7.2013
31.7.2013
31.7.2013
5.8.2013
5.8.2013
5.8.2013
5.8.2013
5.8.2013
5.8.2013
5.8.2013
5.8.2013
7.8.2013
7.8.2013
7.8.2013
7.8.2013
7.8.2013
7.8.2013
7.8.2013
7.8.2013
130819 Ligový zpravodaj . 1 - 2013-14
Strana 33 (celkem 36)
Vým na pr kaz
jméno
Anna
Michaela
Barbora
Dana
Andrea
Tereza
Ivana
Lenka
Eva
Karla
Tereza
Pavlína
Marcela
Zuzana
Žaneta
Hana
Michala
Kamil
David
Jonatan
Zuzana
Michal
Tadeáš
Jan
Karolína
Jakub
Tereza
Lucie
Terezie
Barbora
Martina
Jan
Filip
Jakub
Adam
Richard
Dominik
Dominik
Zden k
Radim
Pavel
Jaroslav
Marek
Michala
Jaroslav
Pavel
Lud k
David
Martin
Ronald
Daniel
Eliška
íjmení
Jakimeczková
Houdková
Špatková
Nývltová
Korcová Bc.
Školníková Bc.
Štefanová
Vintrová Mgr.
Pražáková Mgr.
Jakoubková
Vítková
Krawciwová Mgr.
Tu ková
rová
Václavková Mgr.
Bašková Ing.
Rutarová Ing.
Oweis
Svozil
Wolf
Šperlová
Fišer
Ne as
Skalník
Kleiwächterová
Ko ka
Zmeškalová
Suchánková
Schmidtová
Šromotová
Babka
Kugler
Lisko
Stašek
Chmelí ek
Koš ál
Venclík
Juráš
Van k
Sýkora
Onderka
Ková ik
Hola
ibilová
Tater
Jandus
Pet ivý
Šourek
Zhouf
Pla ek
Foun
Vrégrová
Svaz národní házené
oddíl
TJ Avia akovice
TJ Avia akovice
TJ Avia akovice
Sport klub Náchod
Sport klub Náchod
Sport klub Náchod
Sport klub Náchod
Sport klub Náchod
Sport klub Náchod
Sport klub Náchod
Sport klub Náchod
Sport klub Náchod
Sport klub Náchod
Sport klub Náchod
Sport klub Náchod
Sport klub Náchod
Sport klub Náchod
Draken Brno
Draken Brno
Draken Brno
Draken Brno
Draken Brno
Draken Brno
Draken Brno
Draken Brno
TJ Všenice
Sokol Rokytnice
Sokol Rokytnice
Sokol Rokytnice
Sokol Rokytnice
Sokol Ejpovice
Sokol Ejpovice
Sokol Ejpovice
Sokol Ejpovice
Stará Ves n/O.
Stará Ves n/O.
Stará Ves n/O.
Stará Ves n/O.
Stará Ves n/O.
Stará Ves n/O.
Stará Ves n/O.
Stará Ves n/O.
Stará Ves n/O.
Jiskra Raspenava
Jiskra Raspenava
NH evnice
Lázn B lohrad
Lázn B lohrad
Lázn B lohrad
TJ Všenice
Sokol Stupno
HK Hlinsko
. reg.
26 790
26 212
25 361
4134
11454
17932
23986
4152
4146
1304
21219
10187
1303
28501
18491
8257
10610
24327
23955
20986
25752
20985
26692
20390
23480
22314
28503
28504
18853
28502
24442
24445
26775
20305
23279
25312
27460
24064
23768
21569
22552
23489
26236
23725
27279
24572
1760
22241
22389
2340
18998
13063
datum
29.6.2013
29.6.2013
29.6.2013
15.7.2013
15.7.2013
15.7.2013
15.7.2013
15.7.2013
15.7.2013
15.7.2013
15.7.2013
15.7.2013
15.7.2013
15.7.2013
15.7.2013
15.7.2013
15.7.2013
15.7.2013
15.7.2013
15.7.2013
15.7.2013
15.7.2013
15.7.2013
15.7.2013
15.7.2013
15.7.2013
15.7.2013
15.7.2013
15.7.2013
15.7.2013
15.7.2013
15.7.2013
15.7.2013
15.7.2013
15.7.2013
15.7.2013
15.7.2013
15.7.2013
15.7.2013
15.7.2013
15.7.2013
15.7.2013
15.7.2013
15.7.2013
15.7.2013
15.7.2013
22.7.2013
22.7.2013
22.7.2013
22.7.2013
22.7.2013
22.7.2013
130819 Ligový zpravodaj . 1 - 2013-14
Strana 34 (celkem 36)
Pavlína
Jana
Klára
Olga
Adéla
Lukáš
Mat j
Jan
Filip
Adam
Jakub
Št pán
Vojt ch
Veronika
Adéla
Pavel
Petr
Miroslav
Ond ej
Karolína
Nikola
Alexa
Zden k
Petr
David
Michal
Št pánka
Jan
Ji í
Barbora
Tereza
Jitka
Michaela
Zlata
Pavel
Barbora
Karolína
Nikola
Aneta
Petra
František
Pavel
Petr
Dominik
Jan
Tomáš
Tomáš
Martin
Ji í
Michael
Václav
Vojt ch
Vojt ch
Jakub
Darina
Kristýna
Horá ková
íhová
Sadílková
Pecinová
Kavalírová
Pham
Vodi ka
Kubica
Hoang
Pham
Nová ek
ervenka
Suchý
Humlová
Rozto ilová
Beran
Smaha
Petrák
Smola
Picková
Kova íková
Thöndlová
Darda
Hruška
Lupom ský
Nguyen
Titlová
Holík
Kepka
Bittnerová
Krátká
Protivová
Št lová
Kosnarová
Kakeš
Mertlová
Mertlová
Kliková
Melnyková
Hrabáková
Tlustý
Otto
Löfler
ibá
Matoušek
Chmelí
Blohmann
Smutný
Tichý
Kozák
Brzobohatý
Dlouhý
Petráš
Hrbá ek
Lama ová
Pelíšková
Svaz národní házené
HK Hlinsko
HK Hlinsko
HK Hlinsko
HK Hlinsko
HK Hlinsko
TJ Sokol Svinov
TJ Sokol Svinov
TJ Sokol Svinov
TJ Sokol Svinov
TJ Sokol Svinov
TJ Božkov
Sokol Kyšice
Sokol Kyšice
Sokol Kyšice
Sokol Kyšice
Sokol Kyšice
Sokol Kyšice
Sokol Kyšice
Sokol Kyšice
Sokol Ejpovice
Sokol Ejpovice
Sokol Ejpovice
Sokol Ejpovice
TJ Sokol Opatovice
TJ Sokol Opatovice
TJ Sokol Opatovice
TJ Sokol Opatovice
TJ Božkov
TJ Božkov
TJ Sokol Opatovice
TJ Sokol Opatovice
Tymákov
Tymákov
Tymákov
Tymákov
Tymákov
Tymákov
Tymákov
Tymákov
Tymákov
Tymákov
Tymákov
Tymákov
Tymákov
TJ V eskovice
TJ V eskovice
TJ V eskovice
S. Podhorní Újezd
Sokol Bakov n/Jiz.
Sokol Bakov n/Jiz.
Sokol Bakov n/Jiz.
Sokol Bakov n/Jiz.
Sokol Bakov n/Jiz.
Sokol Osek n/B.
Jiskra Raspenava
Sokol Blovice
22424
27530
24428
24426
27531
2226
25010
24052
26440
25225
26444
25920
24260
24256
24480
25014
25919
12465
20742
23716
23238
26464
10791
18727
23205
27368
23267
27954
28064
22769
22091
20738
23919
22767
21515
23936
23938
26512
22766
25650
20835
28536
22084
21376
19183
20793
19950
22312
20245
22576
23070
28324
26083
22563
25487
25077
22.7.2013
22.7.2013
22.7.2013
22.7.2013
22.7.2013
22.7.2013
22.7.2013
22.7.2013
22.7.2013
22.7.2013
24.7.2013
24.7.2013
24.7.2013
24.7.2013
24.7.2013
24.7.2013
24.7.2013
24.7.2013
24.7.2013
27.7.2013
27.7.2013
27.7.2013
27.7.2013
31.7.2013
31.7.2013
31.7.2013
31.7.2013
31.7.2013
31.7.2013
6.8.2013
6.8.2013
6.8.2013
6.8.2013
6.8.2013
6.8.2013
6.8.2013
6.8.2013
6.8.2013
6.8.2013
6.8.2013
6.8.2013
6.8.2013
6.8.2013
6.8.2013
7.8.2013
7.8.2013
7.8.2013
7.8.2013
7.8.2013
7.8.2013
7.8.2013
7.8.2013
7.8.2013
7.8.2013
7.8.2013
7.8.2013
130819 Ligový zpravodaj . 1 - 2013-14
Strana 35 (celkem 36)
Veronika
Adéla
Ond ej
Jakub
Hana
Tomáš
Veronika
Markéta
Anna
Pavla
Adéla
Marek
Martin
David
Martin
Vít
Patrik
Michal
Veronika
Martina
Adéla
Pavlína
Kristýna
Tereza
jméno
Jan
Lud k
Petr
Petr
Ji í
Marek
Tomáš
Zden k
Ji í
Martin
Václav
Marek
Pavel
jméno
Ond ej
Jakub
Houdková
Sluková
Milota
ikryl
Jurtíková
Grézl
Žigmundová
Jurtíková
me ková
ková
Blažková
Schilling
Vrána
Eleš
Havlík
Mikulášek
Grulich
Vrána
Hanusová
Chrástová
Brázdová
Man íková
Buriánková
Tauvinková
íjmení
Houfek
Pet ivý
Chemi inec
Bajer
Vítek
erný
Kojan
Darda
Andrlík
Kal ík
Bittner
Brada
Kydlí ek
íjmení
Šebek
Nová ek
jméno
íjmení
Kate ina Davídková
Zde ka Lásková
Eva
Hradilíková
Svaz národní házené
Sokol Blovice
Sokol Blovice
Sokol Blovice
TJ Chropyn
TJ Chropyn
TJ Chropyn
TJ Chropyn
TJ Chropyn
TJ Chropyn
TJ Chropyn
TJ Chropyn
TJ Chropyn
Sokol Rokytnice
Sokol Rokytnice
Sokol Rokytnice
Sokol Rokytnice
Sokol Rokytnice
Sokol Rokytnice
TJ Olbramovice
TJ Olbramovice
TJ Olbramovice
TJ Olbramovice
TJ Olbramovice
TJ Olbramovice
z oddílu
Avia akovice
Sokol Pod. Újezd
Sokol Pod. Újezd
Sokol Pod. Újezd
Sokol Blovice
Sokol Blovice
Sokol Blovice
TJ Sokol Dob ív
TJ Sokol Dob ív
TJ Sokol Dob ív
TJ Sokol Opatovice
TJ eštice
TJ P eštice
z oddílu
Sokol Stupno
TJ Božkov
estupy
do oddílu
Sokol Blovice
Lázn B lohrad
Lázn B lohrad
Lázn B lohrad
Sokol Nezv stice
Sokol Nezv stice
Sokol Nezv stice
Sokol Ejpovice
Sokol Ejpovice
Sokol Ejpovice
S.Podhorní Újezd
TJ V eskovice
TJ V eskovice
19170
25613
26618
25735
18293
28540
24984
28541
28339
28340
26690
27373
22982
24667
22562
26670
22907
22981
23410
23518
23409
25585
22746
22805
. reg.
12 149
1 760
6 380
1 748
26 617
26 616
24 590
10 791
20 304
1 903
18 735
21 530
22 436
Hostování
do oddílu
TJ Všenice
Sokol Kyšice
do oddílu
Tymákov
Tymákov
TJ Chropyn
datum
10.7.2013
22.7.2013
22.7.2013
22.7.2013
24.7.2013
24.7.2013
24.7.2013
23.7.2013
23.7.2013
23.7.2013
26.7.2013
6.8.2013
6.8.2013
od
Hostování do vyšší kategorie
z oddílu
Sokol Blovice
Sokol Blovice
Sokol Rokytnice
7.8.2013
7.8.2013
7.8.2013
7.8.2013
7.8.2013
7.8.2013
7.8.2013
7.8.2013
7.8.2013
7.8.2013
7.8.2013
7.8.2013
8.8.2013
8.8.2013
8.8.2013
8.8.2013
8.8.2013
8.8.2013
8.8.2013
8.8.2013
8.8.2013
8.8.2013
8.8.2013
8.8.2013
1.8.2013
1.8.2013
od
15.7.2013
15.7.2013
31.8.2013
do
30.6.2015
30.6.2014
do
30.6.2014
30.6.2014
30.6.2014
. reg.
25 740
24 973
24 234
. reg.
7 671
26 444
sout ž
OP dorost
OP dorost
OP dorost
130819 Ligový zpravodaj . 1 - 2013-14
Strana 36 (celkem 36)
jméno
Jan
Zden k
Luboš
Ladislav
Lukáš
Ond ej
Václav
David
David
estmír
Mat j
Petr
Stanislav
Zden k
Michal
Václav
Patrik
Patricie
Nikol
Marie
Pavla
Marek
Pavel
íjmení
Houfek
Danielka
Žežulka
Molnár
Janeba
Šik
Kugler
Kroc
Smetana
Pokorný
Kroc
Urban
Dobiáš
Hruška
Bittner
Bittner
Bajer
ervená
ervená
Polášková
Jurtíková
Brada
Kydlí ek
Svaz národní házené
Hostování do vyšší sout že
z oddílu
Sokol Blovice
Sokol Záluží
Sokol Blovice
Avia akovice
Avia akovice
Sokol Ejpovice
Tymákov
TJ Sokol Stupno
TJ Všenice
TJ Sokol Stupno
TJ Sokol Stupno
Sokol Chudenice
TJ P íchovice
S. Podhorní Újezd
S. Podhorní Újezd
S. Podhorní Újezd
S. Podhorní Újezd
Sokol Št novice
Sokol Št novice
TJ Chropyn
TJ Chropyn
TJ V eskovice
TJ V eskovice
do oddílu
TJ DIOSS Ný any
TJ DIOSS Ný any
Sokol Nezv stice
TJ Plze -Újezd
TJ Plze -Újezd
TJ P eštice
Sokol Ejpovice
TJ Všenice
TJ Sokol Stupno
TJ Všenice
TJ Všenice
TJ V eskovice
TJ V eskovice
TJ Sokol Opatovice
TJ Sokol Opatovice
TJ Sokol Opatovice
TJ Sokol Opatovice
TJ eštice
TJ P eštice
Sokol Rokytnice
Sokol Rokytnice
TJ P eštice
TJ P eštice
od
do
10.7.2013 30.6.2014
10.7.2013 30.6.2014
15.7.2013 30.6.2014
18.8.2013 30.6.2014
18.8.2013 30.6.2014
15.7.2013 30.6.2014
15.7.2013 30.6.2014
1.8.2013 30.6.2014
1.8.2013 30.6.2014
1.8.2013 30.6.2014
1.8.2013 30.6.2014
1.8.2013 30.6.2014
1.8.2013 30.6.2014
1.8.2013 30.6.2014
1.8.2013 30.6.2014
1.8.2013 30.6.2014
1.8.2013 30.6.2014
1.7.2013 30.6.2014
1.7.2013 30.6.2014
1.8.2013 30.6.2014
1.8.2013 30.6.2014
6.8.2013 30.6.2014
6.8.2013 30.6.2014
. reg.
12 149
22 428
7 068
1 502
10 101
6 792
2 566
25 263
20 678
8 600
18 857
22 843
18 989
3 293
8 644
18 735
8 136
21 006
20 103
21 261
18 294
21 530
22 436
sout ž
1LM
1LM
1LM
1LM
1LM
1LM
2LA
2LA
OP
2LA
2LA
2LA
2LA
1L M
1L M
1L M
1L M
1LŽ
1LŽ
1LŽ
1LŽ
1LM
1LM
130819 Ligový zpravodaj . 1 - 2013-14
Download

130819 Ligový zpravodaj č_ 1 - 2013-14.pdf