www.agrofabrika.cz
+420 723 989 696
Stmívač PS-88
Stmívač PS-88
1.0 Úvod
Tento stmívač je určen pro simulaci západu a východu slunce. Doba stmívání i roztmívání
je stejná a je možné ji nastavit na 5, 10, 15, 20 nebo 25 minut pomocí velmi jednoduchého
programovacího módu. Jako světelný zdroj je použita žárovka, stmívač je dimenzován tak, že
spínaný výkon je bez použití chladiče do 300 W. V žádném případě nelze stmívat úspornou
žárovku s elektronickým předřadníkem nebo zářivku.
Žárovka slouží k simulování východu a západu slunce. Úsporná žárovka nebo zářivka
slouží jako světelný zdroj během dne, kdy se žárovka po 1 minutě od dosažení maximální
hodnoty jasu vypne. Je samozřejmě možné použít mód, kdy současně svítí jak žárovka, tak
i zářivka. Dále stmívač umožňuje připojení LED MĚSÍC, která svítí během noci modrým
světlem. Automaticky se vypíná a zapíná podle toho, je-li DEN nebo NOC. Podrobnější popis
jednotlivých režimů je podrobně popsán v odstavci FUNKCE.
Jako zdroj řídicích impulsů pro DEN a NOC slouží nejlépe mechanické spínací hodiny,
které řídí prodloužení dne (svorka 7-8).
Doporučuji používat úspornou žárovku místo zářivky. Stmívač je dodáván v plastové
krabičce.
2.0 Zapojení stmívače
Svorka:
1 L – fáze 230 VAC – napájení stmívače
2 N – nula ke svorce 1
3 L – fáze pro žárovku
4 N – nula pro svorku 3
5 L – úsporná žárovka nebo zářivka
6 N – nula pro svorku 5
Svorka:
7 L – fáze 230 VAC - řízení DEN, NOC ze spínacích hodin
8 N – nula ke svorce 7
9 polarita + k LED měsíci
10 zem ke svorce 9
11 tlačítko
12 tlačítko
-1-
www.agrofabrika.cz
+420 723 989 696
Stmívač PS-88
3.0 Testovací režim
Testovací režim umožňuje odzkoušet stmívání a roztmívání žárovky v krátkých, asi
desetisekundových intervalech. Jumper na desce je zatím rozpojen. Po zapnutí napájení je
stmívač v testovacím režimu a pokud je vše správně zapojeno, dochází k cyklickému stmívání
a roztmívání žárovky. Pracuje-li stmívač tak, jak je zde popsáno je připraven k vlastnímu
naprogramování. Testovací režim je aktivní až do doby, kdy poprvé aktivujeme mód
programování.
4.0 Programování
Programování se provádí pomocí jumperu na desce. Pokud je zkratovací propojka
zapojena stmívač po zapnutí napájení aktivuje programovací mód. Podrobný algoritmus
programování je vidět pod textem. Po zapnutí napájení se dvakrát rozbliká červená LED. To je
signalizace módu programování. Při programování můžeme stmívač nastavit buď na MÓD 1
nebo MÓD 2. Toto je signalizováno jedním dlouhým bliknutím – MÓD 1 nebo dvěma dlouhými
bliknutími v případě MÓD 2. Hlavní rozdíly mezi jednotlivými módy jsou patrné na grafickém
znázornění časových průběhů světelných zdrojů. MÓD 1 je možné použít v případě, že chceme,
aby přes den svítila jak žárovka, tak i zářivka. MÓD 2 užívá žárovku pouze při změnách DENNOC a naopak. Přes den pak žárovka nesvítí a jako hlavním světelným zdrojem je zářivka. Při
změně DEN-NOC pak se žárovka rychle rozetmí, vypne se zářivka a žárovka se setmí z maxima
do minima. Zůstane pak svítit LED měsíc, který se vždy zapne, pokud je zářivka vypnutá
a naopak.
Tak tedy v programovacím režimu červená LED dioda nejprve zobrazí MÓD a poté
blikne jednou, pak dvakrát, pak třikrát, čtyřikrát a pětkrát. Pokud v intervalu jedné vteřiny mezi
jednotlivými bliknutími vypneme napájení, je stmívač naprogramován na dobu stmívání tak, že
doba je dána počtem bliků posledního bliknutí krát pět minut. Je tedy možné nastavit tyto
hodnoty: 5, 10, 15, 20 nebo 25 minut. Nedojde-li k vypnutí napájení během této doby, následují
dva dlouhé bliky (signalizace MÓD 2) a opakují se jednotlivé bliky 1x – 5x. Celá sekvence obou
módů se pak cyklicky opakuje. Čas setmění a rozetmění je vždy stejný a rovná se nastavené
hodnotě. Čas je uložen v interní paměti řídícího obvodu. Ihned po vypnutí napájení se nastavená
hodnota uloží do paměti obvodu a LED rychle bliká, až do vybití kondenzátoru.
Počkáme až do úplného konce blikání LED. Vyndáme propojku z jumperu. Po opětovném
zapnutí napájení je již stmívač v provozním režimu.
-2-
www.agrofabrika.cz
+420 723 989 696
4.1 Programování času setmění (rozetmění)
Obr. 2 Grafické znázornění programovacího režimu
5.0 Funkce
Obr. 3 Grafické znázornění módu 1
Obr. 4 Grafické znázornění módu 2
-3-
Stmívač PS-88
www.agrofabrika.cz
+420 723 989 696
Stmívač PS-88
6.0 Provozní režim
V provozním režimu (jumper není propojen) je vždy po zapnutí napájení zobrazen na
červené LED nastavená konfigurace stmívače. Pokud je stmívač nakonfigurován na MÓD 1, svítí
LED jednou dlouze, pokud stmívač pracuje v režimu MÓD 2, svítí LED dvakrát dlouze.
Nastavený čas je pak analogický k mechanismu programování, tedy například při čase stmívání
20 minut LED blikne čtyřikrát jak je názorně zobrazeno na obrázku 5.
Obr. 5 Grafické znázornění nastaveného módu a času v provozním režimu
Pokud dojde během provozu ať už v MÓDu 1 nebo v MÓDu 2 k výpadku napájení, je tato
událost detekována řídícím obvodem. Uloží se do paměti poslední stav kontaktu. Po opětovném
zapnutí napájení je vyhodnocen stav před vypnutím napájení a aktuální stav kontaktu a podle
toho se stmívač zachová.
Ke svorkám 9 a 10 je připojena modrá LED měsíc. Tato LED svítí vždy během noci
příjemným modrým světlem. Nepřipojujte jiná světla na tyto svorky, protože dojde ke zničení
řídícího obvodu! Na svorkách 7 a 8 je připojen kontakt, kterým se řídí stavy NOC nebo DEN.
Pokud je kontakt sepnut, je DEN, pokud je rozepnut je NOC.
7.0 Tlačítko
Pokud je třeba sepnout stmívač nezávisle na spínacím kontaktu například při krmení, je
možné žárovku simulující východ a západ slunce libovolně zapnout a vypnout pomocí
pohotovostního tlačítka (připojení tlačítka na svorky 11 a 12). Pomocí tlačítka je možné nastavit
libovolný jas v rozmezí 0 - 100 %. Tlačítko je možné umístit do krytu stmívače. Je-li stmívač ve
stavu NOC (svítí modrá LED měsíc a žárovka SLUNCE je zhasnutá) začne se stiskem tlačítka
žárovka pomalu plynule rozetmívat. Pokud během rozetmívání dojde opět ke stisku tlačítka,
zastaví se roztmívání a žárovka svítí nastavenou úrovní jasu. Žárovku je možné zhasnout opět
stiskem tlačítka nebo svítí až do doby, kdy dojde ke změně kontaktu ze stavu NOC na DEN. To
se stmívač chová standardním způsobem, nedojde ale ke zhasnutí žárovky a opětovné rozetmění
žárovky z nuly do maxima. Je-li nastaven MÓD 2, rozsvítí se po nastavené době východu
a západu slunce zářivka a zhasne žárovka. Je-li před změnou kontaktu (NOC na DEN) nastavena
žárovka na nízkou hodnotu jasu, stmívač opět roztmívá (východ slunce). Stejně jako
v předchozím případě nedochází k vypnutí žárovky, ale pokračuje od nastavené hodnoty jasu
před změnou kontaktu do maxima.
-4-
www.agrofabrika.cz
+420 723 989 696
Stmívač PS-88
7.1 Provozní řežim – funkce tlačítka
Obr. 8 Grafické znázornění časových průběhů jasu žárovky v závislosti na stisku tlačítka.
-5-
Download

Stmívač PS-88 - Agro fabrika