T.C
DOĞU AKDENĠZ KALKINMA AJANSI
(DOĞAKA)
BÖLGE ĠÇĠ GELĠġMĠġLĠK FARKLARININ
AZALTILMASI MALĠ DESTEK PROGRAMI-2
(BĠG-2)
“İMALAT SANAYİ VE TURİZM SEKTÖRÜ”
2014 Yılı Teklif Çağrısı BaĢvuru Rehberi
Referans No: TR63-14-BĠG-2
MĠKRO, KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELER
KOOPERATĠF VE BĠRLĠKLER
Sayfa 1 / 51
ĠÇĠNDEKĠLER
PROGRAMIN KÜNYESĠ ....................................................................................................... 3
1-MALĠ DESTEK PROGRAMI TANIMLAR ...................................................................... 4
2-BAġLARKEN ........................................................................................................................ 7
3-BÖLGE ĠÇĠ GELĠġMĠġLĠK FARKLARININ AZALTILMASI MALĠ DESTEK
PROGRAMI (BĠG-2) ............................................................................................................... 8
3.1 GiriĢ .................................................................................................................................. 8
3.2 Programın Gerekçesi, Genel Amacı ve Öncelikleri ......................................................... 9
3.2.1 Programın Gerekçesi .................................................................................................. 9
3.2.2 Programın Amacı ..................................................................................................... 11
3.2.3 Programın Öncelikleri .............................................................................................. 11
3.2.4 Programın Mekânsal Hedefleri ................................................................................ 11
3.3 Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak ......................... 11
4- BU TEKLĠF ÇAĞRISINA ĠLĠġKĠN KURALLAR........................................................ 12
4.1 Uygunluk Kriterleri ........................................................................................................ 12
4.1.1 BaĢvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler BaĢvurabilir? ......................................... 13
4.1.2 Ortaklıklar ve Ortakların Uygunluğu ....................................................................... 15
4.1.3 Uygun Projeler: Destek BaĢvurusu Yapılabilecek Projeler ..................................... 16
4.2 Proje BaĢvuruları ve Mali Destek Almaya ĠliĢkin Özel Düzenlemeler .......................... 19
4.3 Maliyetlerin Uygunluğu: Destekten KarĢılanabilecek Maliyetler .................................. 20
4.4 BaĢvuru ġekli ve Yapılacak ĠĢlemler .............................................................................. 23
4.4.1 BaĢvuru Formu ve Diğer Belgeler ........................................................................... 23
4.4.2 BaĢvuru Sırasında Sunulması Gereken Destekleyici Belgeler: ............................... 23
4.4.3 SözleĢme Ġmzalama AĢamasında Sunulması Gereken Destekleyici Belgeler ......... 25
4.5 BaĢvurular Nereye ve Nasıl Yapılacaktır? ..................................................................... 26
4.5.1 BaĢvuruların Ajansa Sunulmasında Ġzlenecek Yöntem ........................................... 26
4.5.2 BaĢvuru Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ........................................... 28
4.6. BaĢvuruların Alınması Ġçin Son Tarih ........................................................................... 28
4.7. Daha Fazla Bilgi Almak Ġçin ......................................................................................... 28
4.8 BaĢvuruların Değerlendirilmesi ve Seçilmesi ................................................................ 29
4.8.1 Ön Ġnceleme ............................................................................................................. 29
4.8.2. Teknik ve Mali Değerlendirme ............................................................................... 32
4.9 Değerlendirme Sonucunun Bildirilmesi ......................................................................... 35
4.9.1 Bildirimin Ġçeriği ..................................................................................................... 35
4.9.2 Öngörülen Zaman Çizelgesi..................................................................................... 35
4.10 SözleĢme Ġmzalanması ve Uygulama KoĢulları ........................................................... 35
4.10.1 Kesin Destek Tutarı .............................................................................................. 36
4.10. 2 Hedeflerin GerçekleĢtirilememesi......................................................................... 36
4.10. 3 SözleĢmenin DeğiĢtirilmesi .................................................................................. 36
4.10. 4 Raporlar................................................................................................................. 36
4.10. 5 Ödemeler ............................................................................................................... 37
4.10. 6 Projeye Ait Kayıtlar .............................................................................................. 37
4.10. 7 Denetim ................................................................................................................. 37
4.10. 8 Tanıtım ve Görünürlük ......................................................................................... 37
4.10. 9 Satın Alma ĠĢlemleri ............................................................................................. 37
BAġVURUMU KAYS ÜZERĠNDEN NASIL YAPACAĞIM? ......................................... 39
5-EKLER................................................................................................................................. 40
5.1. DOLDURULMASI GEREKEN EKLER ...................................................................... 40
5.2. BĠLGĠ ĠÇĠN SUNULAN EKLER ................................................................................. 42
Sayfa 2 / 51
PROGRAMIN KÜNYESĠ
BÖLGE ĠÇĠ GELĠġMĠġLĠK FARKLARININ AZALTILMASI MALĠ DESTEK
PROGRAMI- 2 (BĠG-2)
“İMALAT SANAYİ VE TURİZM SEKTÖRÜ
TR63 Bölgesinin görece az geliĢmiĢ ilçelerinde; iĢletmelerin imalat
sanayiine ve turizm sektörüne yönelik yatırımların desteklenmesi
Programın Amacı
yoluyla bölge içi geliĢmiĢlik farklarının azaltılmasıdır.
Programın Öncelikleri
Programın Toplam
Bütçesi
Proje BaĢına Destek
Tutarı
Desteklenecek ilçelerdeki iĢletmeler ile bölge içinden ve bölge dıĢından
bu ilçelere yatırım yapacak diğer iĢletmelerin;
Öncelik 1. Ġmalat sanayine yönelik yatırımlarının desteklenmesi
Öncelik 2 Turizm sektörüne yönelik yatırımlarının desteklenmesi
3.500.000 TL
Asgari 20.000 TL
Azami: 500.000 TL
Destek Oranı
Asgari %25
Azami %50
Proje Uygulama Süresi
Asgari 2 ay
Azami 9 ay
BaĢvuru Yapılabilecek
Proje Sayısı
Destek Alınabilecek Proje
Sayısı
Azami 2 adet
Azami 1 adet
Hatay için; Altınözü, Hassa, Kumlu ve Yayladağı
KahramanmaraĢ için; Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü ve Nurhak
Proje Uygulama Ġlçeleri
Osmaniye için; Bahçe, Hasanbeyli, Sumbas ve Toprakkale1
Ticari Esaslara Göre Faaliyet Gösteren
Uygun BaĢvuru Sahipleri
Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmeler,
Kooperatifler ve Birlikler
Ġlan Tarihi
Son BaĢvuru Tarihi ve
Saati
Sonuçların Açıklanması
Ġçin Öngörülen Tarih
07 Temmuz 2014
Elektonik
: 05 Eylül 2014 saat 23.59
Elden Teslim : 12 Eylül 2014 saat 17.00
21 Ekim 2014
1 Toprakkale OSB sınırları içerisinde yapılacak yatırımlar bu program kapsamında desteklenmez.
Sayfa 3 / 51
1-MALĠ DESTEK PROGRAMI TANIMLAR2
Ajans: SözleĢme Makamı olarak, Programın tanıtımı, yönetimi, uygulanması, izlenmesi ve
değerlendirilmesi ve denetiminden sorumlu olan T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansını,
AR-GE (AraĢtırma ve GeliĢtirme): Bilim ve teknolojinin geliĢmesini sağlayacak yeni
bilgileri elde etmek veya mevcut bilgilerle yeni malzeme, ürün ve araçlar üretmek, yazılım
üretimi dâhil olmak üzere yeni sistem, süreç ve hizmetler oluĢturmak veya mevcut olanları
geliĢtirmek amacı ile yapılan düzenli çalıĢmaları,
Ayni Katkı: BaĢvuru Sahibinden, ortaklarından veya iĢbirliği yapılan kiĢi ve kuruluĢlardan
herhangi biri tarafından yapılacak arazi, mal, malzeme, iĢ gücü, makine ve ekipman katkısını,
BaĢvuru Paketi: KAYS Programı üzerinden doldurulan ve çıktısı alınan BaĢvuru Formu,
Bütçe, Mantıksal Çerçeve, Kilit Personel ÖzgeçmiĢleri ile Destekleyici Belgelerden
(Taahhütnameler, Beyanlar, SGK Dökümü vb.) oluĢan proje baĢvuru belgelerinin tümünü,
BaĢvuru Rehberi: Ajans tarafından baĢvuru sahipleri için hazırlanan, programdan
yararlanabilecek gerçek ve/veya tüzel kiĢileri, baĢvuruda bulunabileceklerde aranan Ģartları,
baĢvuru ve yararlanma Ģekil ve Ģartlarını, desteklenecek faaliyet alanları ve proje konularını,
destekten karĢılanabilecek uygun maliyetleri, seçim ve değerlendirme kriterlerini, standart
baĢvuru belgelerini ve diğer gerekli bilgileri açıklayan rehber belgeyi,
BaĢvuru Sahibi: Mevcut hibe programı ya da programları kapsamında Ajanstan destek almak
için müracaatta bulunan/bulunabilecek gerçek ve tüzel kiĢileri, (iĢletme/ firma/ kooperatif/
birlik/ ticari unvana haiz gerçek kiĢi/kiĢi grubu)
Coğrafi ĠĢaret: Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu
bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeĢleĢmiĢ bir ürünü gösteren iĢareti,
Ekspertiz Raporu: Tezgâh, makine, cihaz gibi elektriksel güç veya motor gücü
kullanılmayan, seri halde veya standart üretim yapmayıp elle üretim yapan, ürünlerini
doğrudan tüketiciye satan, ürün niteliğini etkileyecek herhangi bir iĢlem uygulamadan
paketleme yapan iĢyerleri için kapasite raporu yerine düzenlenen belgeyi,
Endüstriyel Tasarım (Endüstri Ürünleri Tasarımı): seri üretim için tüketici ihtiyaç ve
problemlerine yönelik, estetik, yaratıcılık, teknik avantaj, iĢlevsellik, ergonomi, malzeme
bilgisi, pazarlanabilirlik, üretim yöntemleri ve olanakları gibi çeĢitli kriterleri gözeterek, yeni
ve güncel ürünler tasarlamayı,
EĢFinansman: Ajans tarafından desteklenen projelerde harcanmak üzere, BaĢvuru Sahibi
tarafından sağlanması taahhüt edilen nakdi katkıyı,
Faaliyet: Süresi, kapsamı ve bütçesi sınırlı, kısa ve basit Ģekilde düzenlenmiĢ acil nitelikli
iĢleri,
GiriĢimcilik: Mal ve hizmet üretimi yapabilmek için, üretim öğelerini bir araya getirmeyi ve
buna yönelik yatırım yapmayı,
Görünürlük: Projenin yürütülmesi süresi boyunca Ajans tarafından sağlanan mali destek ile
T.C. Kalkınma Bakanlığının genel koordinasyonunun görünür kılınması amacıyla Proje
Yürütücüsü tarafından alınan ve projenin tanıtımına yönelik tedbirleri,
Hesap Özeti: Vergi Usül Kanunu’nun 196. maddesine göre iĢletme hesabı esasına göre defter
tutanlar için, her hesap döneminin sonunda çıkartılan, iĢletme defterinin son sayfasına yazılan
2 “Tanımlar” kısmı bu rehberin bir parçası olup, kavramlar ile ilgili olarak buradan yararlanabilirsiniz.
Sayfa 4 / 51
gider ve gelir olmak üzere iki kısımdan oluĢan özeti,
ĠĢletme Defteri: Türk Ticaret Kanunu’nun 66/3 maddesine göre ikinci sınıf tacirlerin
ekonomik faaliyetlerini izledikleri ve muhasebede basit usule göre yani tek taraflı kayıt
sistemine göre tutulan defteri,
ĠĢletme: Yasal statüsü ne olursa olsun, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kiĢiye ait olup
ekonomik faaliyette bulunan birimleri ve giriĢimleri,
Kalite: Bir ürünün belirli bir gerekliliği karĢılayabilme yeteneklerini ortaya koyan
karakteristiklerin tümünü, belli prensiplere göre standartlaĢmıĢ ürün üretimini
Kapasite Raporu: Bir firmanın, mevcut makine parkuru ve iĢgücüyle, bir yıl zarfında kaç
birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek bilimsel bir Ģekilde
belirlenmesi sonucu düzenlenen belgeyi,
KAYS (Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) Teklif Çağrısı kapsamında proje
baĢvurularının elektronik ortamda alınması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve raporlanması gibi
süreçlerin tamamını kapsayan bilgi sistemini, (http://portal.kays.kalkinma.gov.tr)
KOBĠ (Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmeler) :19/10/2005 tarihli Küçük ve Orta Büyüklükteki
ĠĢletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik
yapılmasına iliĢkin 4 Kasım 2012 tarihli 2012/3834 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında KOBĠ
tanımında, birden fazla kamu kurum veya kuruluşu ile bu niteliği haiz olan kurum ve
kuruluşların tek başına veya müştereken bu işletmenin hisselerinin %253 veya daha fazlasına
sahip olmama şartını taşıyan;
 10 kiĢiden az yıllık çalıĢan istihdam eden ve yıllık net satıĢ hasılatı veya mali
bilançosundan herhangi biri 1 milyon Türk Lirasını aĢmayan iĢletmeler mikro
iĢletmeleri,
 50 kiĢiden az yıllık çalıĢan istihdam eden ve yıllık net satıĢ hasılatı veya mali
bilançosundan herhangi biri 8 milyon Türk Lirasını aĢmayan iĢletmeler ise küçük
iĢletmeleri,
 250 kiĢiden az yıllık çalıĢan istihdam eden ve yıllık net satıĢ hasılatı veya mali
bilançosundan herhangi biri 40 milyon Türk Lirasını aĢmayan iĢletmeler orta
büyüklükteki iĢletmeleri,
Leasing (Finansal Kiralama): Bir yatırım malının mülkiyeti leasing Ģirketinde kalarak
belirlenen kiralar karĢılığında kullanım hakkının kiracıya verilmesi ve sözleĢmede belirtilen
sözleĢme süresi sonunda mülkiyetinin kiracıya geçmesini sağlayan finansman yöntemini,
Mali Destek: Desteklenecek projelerin gider bütçelerinin, belirlenecek oranlarda ajans
tarafından karĢılanması amacını güden nakdi ödemeyi,
Marka: Bir iĢletmenin mal veya hizmetlerini bir baĢka iĢletmenin mal veya hizmetlerinden
ayırt etmeyi sağlaması koĢuluyla kiĢi adları dâhil, özellikle sözcükler, Ģekiller, harfler, sayılar,
malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade
edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü iĢaretleri,
Menfaat ĠliĢkisi: Mali destek programı kapsamında projenin hazırlığı, değerlendirilmesi,
seçimi, onayı, teknik açıdan desteklenmesi ve izlenmesi aĢamalarında görev alanların
görevlerinin gizliliğini veya tarafsızlığını, kendilerine, Proje Yürütücülerine ya da baĢkalarına
3 Bir iĢletmenin, sermayesinin veya oy haklarının yüzde yirmi beĢ veya fazlasına doğrudan veya dolaylı olarak müĢtereken veya tek baĢına,
bir veya birden fazla kamu kurum veya kuruluĢu ile bu niteliği haiz olan kurum ve kuruluĢların kontrolünde olması halinde, bu iĢletme
KOBĠ sayılmaz.”
Sayfa 5 / 51
maddi veya manevi yönden haksız menfaat temini bakımından etkileyebilecek her türlü
durumu,
Patent (BuluĢ Belgesi): Ürün veya buluĢ sahibine, icat ettiği ürünün satıĢı, pazarlanması,
çoğaltılması, bir benzerinin üretilmesi gibi alanlarda ayrıcalıklar getiren resmî bir belge ve
unvanı,
Proje Hesabı: Mali desteğe hak kazanan Proje Yürütücüsü tarafından projeye özel olarak
açılan ve eĢ finansman da öngören projelerde bu tutarın da dâhil olacağı proje harcamalarının
tamamının karĢılandığı banka hesabını,
Proje Teklif Çağrısı: Ajans tarafından sağlanacak mali destek kapsamında, baĢvuru
rehberinin kamuoyuna ilanı ve baĢvuru yapılmasına yönelik açık daveti,
Proje Bütçesinde Öngörülen Toplam Uygun Tutar: SözleĢmede yer verilen destek tutarına
esas toplam nihai proje tutarını,
Proje Yürütücüsü: Ajanstan destek almaya hak kazanan gerçek ve tüzel kiĢileri,
Proje: Destekten yararlanmak üzere Ajansa sunulan belli bir amaca odaklanmıĢ, bütçesi ile
bütünlük arz eden, belirli süreli ve düzenli faaliyetler bütününü,
Rekabetçilik: Bir ürünün piyasadaki alternatifleri karĢısında tercih edilmesini sürdürülebilir
biçimde sağlayabilme yeteneğini,
Standardizasyon: Belirli bir faaliyetten ekonomik fayda sağlamak ve hedeflenen
standartlarda üretim yapmak üzere kurallar koyma ve kuralları uygulama iĢlemini, (TSE, CE,
ISO, HACCP vb)
Tesis: Mevcut iĢletmelerde, bir ürünün bir kısmının veya tamamının üretildiği birimi,
TR63: KalkınmıĢlık düzeyi, sosyo-ekonomik göstergeler ve coğrafi konum temel alarak
oluĢturulan, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansının faaliyet gösterdiği Hatay, KahramanmaraĢ ve
Osmaniye illerinden oluĢan istatistiki bölge sınıfını,
Kooperatifler ve Birlikler: ekonomik(tarım, turizm vb.) alanda faaliyet gösteren üreticilerin
ortak ihtiyaçlarını karĢılamak üzere kurdukları, ortaklarından aldığı ürünleri iĢleyerek kendi
adına satıĢ veya pazarlamasını yapan iĢletme veya kuruluĢları
Üretim Sürecinin ĠyileĢtirilmesi: Mevcut tesislerin üretim hatlarında, geliĢen teknoloji
sonucunda teknik ve/veya ekonomik ömrünü tamamlamıĢ makine ve teçhizatlara teknolojiye
uygun parçaların eklenmesi veya mevcut bir aksamın geliĢmiĢ bir modeli ile veya makine
teçhizatın yenileri ile değiĢtirilmesi, nihai ürünün doğrudan kalitesinin yükseltilmesini veya
modelinin değiĢtirilmesini içeren faaliyetleri,
Ürün ÇeĢitlendirme: Aynı iĢletmede mevcut makine ve teçhizata yapılacak ilave yatırımla
farklı bir nihai ürün elde edilmesini, (bir ürünün, meyveli, Ģekerli, fıstıklı ve/veya
kakaolusunun üretilmesi gibi)
Ürün Yeniliği (Yeni Ürün GeliĢtirme): Mevcut özellikleri veya öngörülen kullanımlarına
göre yeni ya da önemli derecede iyileĢtirilmiĢ bir mal veya hizmetin ortaya konulmasını,
Yarı Mamul; Daha önceden üretim sürecine girmiĢ veya üretilmekte olan fakat kullanılabilir
mamul haline gelmemiĢ maddeleri,
Yenilik: ĠĢletme içi uygulamalarda, iĢyeri organizasyonunda veya dıĢ iliĢkilerde yeni veya
önemli derecede iyileĢtirilmiĢ bir ürün (mal veya hizmet), süreç, verimlilik artıĢı, yeni bir
pazarlama yöntemi ya da yeni bir organizasyonel yöntemin gerçekleĢtirilmesini,
Yenilikçilik: Yenilik için sayılan ifadelerin bir iĢletme prensibi haline gelmiĢ olmasını,
ifade eder.
Sayfa 6 / 51
2-BAġLARKEN
Projenizin hazırlanması ve sunulmasında aĢağıdaki hususlara dikkat edilmesi yararınıza
olacaktır.
1. Bu destek programı; ticari esasa göre faaliyet gösteren rehber kapsamındaki ilçelerde
imalat sanayi ve turizm alanlarına yatırım yapacak KOBĠ’lere, Kooperatiflere ve
Birliklere yöneliktir.
2. BaĢvuru konunuzun, programın amacı, öncelikleri veya örnek konular baĢlıkları
kapsamında olduğundan emin olunuz.
3. “Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu” baĢlığı altında yer alan baĢvuru sahibi ve proje
ortağının sahip olması gereken nitelikleri ve kesinlikle içinde bulunmaması gereken
halleri okuyunuz.
4. Bu program kapsamında desteklenen alanlar tüm sektörleri içermemektedir. Yatırım
alanınızın, Hatay, KahramanmaraĢ ve Osmaniye Ġl Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlükleri ile Hatay ve KahramanmaraĢ illeri TKDK koordinatörlüklerinin destek
kapsamları ve 2012/3305 Sayılı Karar (Resmi Gazete Yayın Tarih/Sayısı:
19.06.2012/28328) Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Karar ile sağlanan
destekler kapsamında olup olmadığını kontrol etmeniz veya mükerrer alanlara destek
verilmeyeceği hususunu gözetmeniz yararınıza olacaktır.
5. Rehber içerisindeki notlarda ve ajans internet sitesindeki ek belgelerde (Çifte Finansman
Olmağına Dair Taahhütname) belirtilen destek yasaklarını göz önünde bulundurunuz.
6. Projenizi rehber alt baĢlıklarında ve program künyesinde belirtilen limitler dâhilinde
(asgari-azami destek tutarları, asgari-azami destek oranları, proje uygulama süresi ve
bütçe kalemleri için belirtilen kısıtlar) hazırlayınız.
7. Elektronik BaĢvurular KAYS Programı (http://portal.kays.kalkinma.gov.tr) üzerinden
alınacaktır. Bu nedenle baĢvuru sahiplerinin internet üzerinden sisteme kayıt olmaları ve
projelerini KAYS üzerinden hazırlamaları gerekmektedir.
8. Bu program kapsamında Ajans destekleri KDV hariç tutarlar üzerinden olacaktır.
KAYS üzerinden bütçeyi hazırlarken KDV hariç tutarları yazmayı ve hazırlayacağınız
proforma faturaları KDV hariç almayı unutmayınız.
9. KAYS üzeriden tüm baĢvuru belgelerini doldurup “BaĢvuruyu Tamamla” butonuna
bastıktan sonra çıktı alınız. Aksi takdirde elektronik baĢvurunuz tamamlanmamıĢ olacak
ve aldığınız çıktıda “TASLAKTIR” filigranı yer alacaktır. Bu da baĢvurunuzu geçersiz
kılacaktır.
10. Sistemden çıktı aldıktan sonra BaĢvuru Formu ve Eklerinin ilgili kısımların yetkili
kiĢilerce imzalanması gerekmektedir.
11. BaĢvurunuza “BaĢvuru Sırasında Sunulması Gereken Destekleyici Belgeler” baĢlığında
yer alan, KAYS’a yüklediğiniz dokümanları ekleyiniz.
12. BaĢvuru belgelerinizi 1 asıl ve 2 kopya olmak üzere 3 klasör halinde hazırlayınız.
(Lütfen BaĢvuru Formu ve eklerini Ģeffaf dosya içerisine koymayınız)
13. Projenizi Rehberde belirtilen elektronik ve elden teslim son tarih ve saatlerine dikkat
ediniz.
Sayfa 7 / 51
3-BÖLGE ĠÇĠ GELĠġMĠġLĠK FARKLARININ AZALTILMASI MALĠ DESTEK
PROGRAMI-2 (BĠG-2)
3.1 GiriĢ
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA), 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının
KuruluĢ kanununa dayanılarak Hatay, KahramanmaraĢ ve Osmaniye illerini kapsayan TR63
Bölgesinde Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda 25 Temmuz 2009 tarihinde kurulmuĢ,
Nisan 2010 yılından itibaren ise faaliyetlerine baĢlamıĢtır.
Ajansımız Bölgede uygulayacağı mali ve teknik destek programlarıyla kiĢi, kurum ve
kuruluĢların eĢ finansmana dayalı ortak proje üretme kültürü ve yeteneği geliĢtirmeye devam
etmektedir. Bu sayede, farklı tarafların mevcut kaynaklarını öncelikli projelerde
yoğunlaĢtırması ve bu projeleri kısa sürede hayata geçirebilmelerinin sağlanması
hedeflenmektedir.
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın, 5449 sayılı kanunun 1. maddesinde belirtilen ve
“Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluĢları arasındaki iĢbirliğini geliĢtirmek,
kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek
suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu
olarak, bölgesel geliĢmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge
içi geliĢmiĢlik farklarını azaltmak” olarak belirlenen temel görev ve sorumlulukları
doğrultusunda; Hatay, KahramanmaraĢ ve Osmaniye illerinden oluĢan faaliyet alanında bu
temel görevi icra etmek üzere TR63 Bölge Planı 2014-2023 metni taslak olarak
tamamlanmıĢtır.4 Söz konusu plan, sırasıyla Kalkınma Bakanlığı’nın ve Bölgesel GeliĢme
Yüksek Kurulu’nun uygun görüĢ ve onaylarının ardından yürürlüğe girecektir.
2014 ve sonrası dönemde Ajansın faaliyet önceliklerini TR63 Bölge Planı 2014-2023
strateji belgesinin onaylanan metni belirleyecektir. Ancak, taslak plan metni öncelikleri göz
önüne alınarak hazırlanan 2014 Yılı ÇalıĢma Programı;
“Nitelikli insan kaynağı ve geliĢmiĢ altyapı olanakları ile rekabet gücü ve yaĢam kalitesi
yüksek bölge”
olarak tanımlanan vizyona yönelik olarak,
“Yerel potansiyelleri yenilikçilik ve giriĢimcilik kültürü ile harekete geçirerek, ulusal ve
uluslararası düzeyde kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluĢları arasında köprüler
oluĢturarak kalkınmaya giden yolu inĢa etmek”
Ģeklinde ifade edilen Ajans misyonu önceliklerine dayandırılmıĢtır.
Bu çerçevede Ajans faaliyetlerinde;
Bölgesel kalkınmaya en hızlı ve etkili katkının sağlanabileceği Stratejik GeliĢme
Eksenleri olarak belirlenen Enerji, Sanayi ve Tarım sektörleri,
Hâlihazırda yeterince geliĢmeyen ancak önemli ölçüde yatırım kapasitesi
bulunan ve Potansiyel GeliĢme Eksenleri olarak ifade edilen Lojistik ve Turizm
sektörleri,
4 2014-2023 Bölge Planı Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanmaması durumunda teklif çağrısı iptal edilebilir.
Sayfa 8 / 51
Bölgesel kalkınmaya yönelik olarak belirlenen geliĢme eksenlerine altyapı
desteği olarak kentsel altyapı ve sosyal altyapının iyileĢtirilmesi
konuları önceliklendirilmiĢtir.
3.2 Programın Gerekçesi, Genel Amacı ve Öncelikleri
3.2.1 Programın Gerekçesi
2012 Yılı Sürdürülebilir Üretimin GeliĢtirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı
kapsamında mekânsal hedefler belirlenerek TR63 Bölgesindeki görece az geliĢmiĢ ilçelerden
gelecek projelere ilave puan verilmesi planlanmıĢtır. Ancak belirlenen ilçelerden (sınırları
içinde OSB bulunanlar hariç) yeterli baĢvuru alınmamıĢtır. Mekansal hedeflere
ulaĢılamamasının; baĢvuru sahibi olabilecek iĢletmelerin görece az olduğu, varolan
iĢletmelerin ise uygun baĢvuru sahibi olma kriterlerini taĢımadığı veya proje geliĢtirme ve
yürütme konusunda kapasitelerinin yetersiz olduğu gibi nedenlere dayandığı görülmüĢtür.
Söz konusu hedefe ilave puan verilerek ulaĢılamadığı görüldüğünden bölgenin görece az
geliĢmiĢ ilçelerine yönelik özel bir mali destek programı tasarlanmasının daha etkili olacağı
düĢünülmüĢtür. Böyle bir programın etkililiği için, bölgenin geliĢmiĢlik seviyesi en düĢük
ilçelerinin belirlenmesi gerektiği sonucuna varılmıĢtır.
DOĞAKA tarafından 2010-2012 yılları arasında özel sektöre yönelik olarak
uygulanan mali destek programlarından, gerek baĢvuru sahibi olabilecek iĢletmelerin sınırlı
sayıda olması, gerek bu iĢletmelerin uygun baĢvuru sahibi olmaması ve gerekse proje
geliĢtirme ve yürütme konusundaki kapasite yetersizliği nedeniyle bölge içerisinde görece az
geliĢmiĢ durumda olan ilçeler yeterince yararlanamamıĢtır. Bu kez, 5449 sayılı kanun ile
belirtilen bölge içi geliĢmiĢlik farklarının giderilmesine yönelik misyonun da bir gereği olarak
sadece belirli sayıda az geliĢmiĢ ilçede yer alan ve/veya bu ilçelere yatırım yapacak
iĢletmelerin yararlanabileceği bir destek programı uygulanması planlanmıĢ ve bu doğrultuda
Bölgeiçi GeliĢmiĢlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı 17 Aralık 2013 tarihinde
5.000.000 TL bütçe ile ilan edilmiĢtir. Alınan baĢvurular değerlendirilerek baĢarılı proje
sonuçları 15 Mayıs 2014 tarihinden ilan edilmiĢtir.
DOĞAKA Yönetim Kurulu, Bölge Ġçi GeliĢmiĢlik Farklarının Azaltılması Mali
Destek Programından (BĠG) kalan 3.500.000 TL bütçe ile Programın 2014 yılı içinde
tekrarlanmasına karar vermiĢtir.
Bölge Ġçi GeliĢmiĢlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı-2 adıyla, yeniden
düzenlenen destek programı ile söz konusu bütçe dahilinde proje baĢvurularının alınması ve
yatırımların bölge içi geliĢmiĢlik farklarının azaltılmasına katkı sağlayacak Ģekilde
kullandırılması hedeflenmiĢtir.
Programın Adı
2014 Yılı Bölge Ġçi GeliĢmiĢlik Farklarının Azaltılması Mali Destek
Programı (BĠG-2)
Sayfa 9 / 51
Bütçesi (TL)
3.500.000 TL
Bu program ile, 2014-2023 Taslak Bölge Planında “Kırsal kalkınma politikalarındaki
ikinci yaklaĢım ekonomik çeĢitliliğin artırılması yer almaktadır. Büyük ölçüde tarım
sektöründen elde edilmekte olan ekonomik gelirlerin, bu sektörün doğası gereği konjonktürel
ve mevsimsel etkilerden dolayı istikrarlı bir durum göstermemesi, bu kesimlerin hayat
standartlarını da etkilemektedir. Ayrıca tarım bağımlı ekonomik gelir özellikle genç nüfusun
kırsal kesimlerden kent merkezlerine doğru göç etmesine neden olmaktadır.
Kırsal kesimlerde tarım dıĢı ekonomik çeĢitliliğin artırılması amacıyla, TR63 Bölgesi
illerinde yaygın bir faaliyet olarak görülmekte olan el sanatlarına ekonomik değer
kazandırılması, kırsal turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi, tarımsal ürünlerin iĢlenmesi
ve paketlenmesi ile ilgili iĢletmelere yönelik ilk kurulum desteğini de içeren destek
programları geliĢtirilmesi planlanmaktadır.” ifadeleri doğrultusunda; toplam nüfusu, kent
merkezi nüfusu ve sosyo-ekonomik özellikleri itibariyle kırsal nitelik gösteren ve görece
geliĢmiĢ ilçelere doğru yaĢanan göç hareketlerinden dolayı nüfusları azalma eğiliminde olan
bu ilçelerde, özellikle üretime dayalı ekonomik hayatın canlandırılması hedeflenmektedir.
Bölge Ġçi GeliĢmiĢlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı-2; 2014 yılı ile
birlikte yürürlüğe girecek olan taslak Bölge Planı’nda esas alınan Temel BileĢenler Analizi
sonuçlarına göre yapılan il bazlı sıralamada, her bir ilden en düĢük endeks değerine sahip dört
ilçede uygulanacaktır. Buna göre;
 Hatay ilinde; Altınözü, Hassa, Kumlu ve Yayladağı ilçeleri
 KahramanmaraĢ ilinde; Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü ve Nurhak ilçeleri
 Osmaniye ilinde; Bahçe, Hasanbeyli, Sumbas ve Toprakkale ilçeleri
destek programının uygulama alanı olacaktır.
Bu doğrultuda 2014 yılında ilan edilen Bölge Ġçi GeliĢmiĢlik Farklarının Azaltılması
Mali Destek Programı-2;
Desteklenecek ilçelerdeki iĢletmeler ile bölge içinden ve bölge dıĢından bu ilçelere yatırım
yapacak diğer iĢletmelerin
1. Ġmalat Sanayine yönelik yatırımlarının desteklenmesi,
2. Turizm Sektörüne yönelik yatırımlarının desteklenmesi,
öncelikleri çerçevesinde uygulanacaktır.
Ayrıca, ilçelere yapılacak yatırımların teĢvik edilmesine yönelik olarak baĢvuru koĢulları
ve iĢlemleri kolaylaĢtırılmıĢtır. Örneğin, proje hazırlık maliyetlerinin uygun maliyet olarak
kabul edilmiĢ, daha küçük çaplı yatırımların desteklenebilmesi amacıyla minimum yatırım
miktarı baĢvuru sahibi lehine azaltılmıĢtır.
Bunun yanı sıra, Ajans tarafından sağlanacak destekler, en baĢta IPARD hedefleri
olmak üzere bölgedeki diğer hibe programlarını tamamlayacak Ģekilde tasarlanmıĢtır. Bu
rehberin içeriği, DOĞAKA ile Hatay, KahramanmaraĢ ve Osmaniye Ġl Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlükleri ile Hatay ve KahramanmaraĢ illeri TKDK koordinatörlüklerinin
destek kapsamları ve 2012/3305 Sayılı Karar (Resmi Gazete Yayın Tarih/Sayısı:
19.06.2012/28328) Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Karar gözetilerek Ajans
Sayfa 10 / 51
tarafından yapılan değerlendirmeler çerçevesinde sonuçlandırılmıĢtır. Bu nedenle hazırlanan
bu rehber kapsamındaki destek alanları bölgedeki ekonomik potansiyel taĢıyan tüm
sektörleri kapsamamaktadır.
Tüm bu değerlendirmeler ıĢığıda, üretim ve turizm sektörlerine yönelik verilecek
desteklerin belirlenen ilçeler için daha fazla pozitif etki yaratacağı mutaala edilmiĢtir.
3.2.2 Programın Amacı
ĠĢletmelerin TR63 Bölgesinin görece az geliĢmiĢ ilçelerinde; imalat sanayine ve turizm
sektörüne yönelik yapacakları yatırımların desteklenmesi yoluyla bölge içi geliĢmiĢlik
farklarının azaltılmasıdır.
3.2.3 Programın Öncelikleri
Bölge Ġçi GeliĢmiĢlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programının öncelikleri
aĢağıda sayılmıĢtır.
Desteklenecek ilçelerdeki iĢletmeler ile bölge içinden ve bölge dıĢından bu ilçelere
yatırım yapacak diğer iĢletmelerin;
Öncelik 1., Ġmalat Sanayine yönelik yatırımlarının desteklenmesi,
Öncelik 2. Turizm Sektörüne yönelik yatırımlarının desteklenmesi
2.2.4
Programın Mekânsal Hedefleri
Bu program kapsamında gelecek baĢvurularda, proje uygulama yerinin5 (yatırım
yerinin) aĢağıdaki ilçelerden birisi olması gerekmektedir. Bu ilçelerin coğrafi sınırları
dıĢında uygulanacak projeler için bu programa baĢvuru yapılamaz.
 Hatay için; Altınözü, Hassa, Kumlu ve Yayladağı
 KahramanmaraĢ için; Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü ve Nurhak
 Osmaniye için; Bahçe, Hasanbeyli, Toprakkale (OSB hariç) ve Sumbas
3.3 Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak
Program Bütçe Tutarı
Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı
3.500.000 TL’dir. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, bu program için ayırdığı kaynakları
kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.
Proje BaĢı Ajans Destek Tutarı
Ajans tarafından sağlanacak destek tutarları KDV hariç düzenlenecek bütçe
üzerinden, aĢağıdaki tabloda belirtilen limitler dâhilinde olacaktır.
Asgari tutar: 20.000 TL
Azami tutar: 500.000 TL
5 Proje uygulama yeri proje ofisi veya proje koordinasyon merkezinin bulunduğu yer değil, yatırımların yapıldığı yerdir.
Sayfa 11 / 51
Bu destek tutarları proje bütçe tutarını göstermez. BaĢvuru sahibinin sağlayacağı
en az %50 eĢ-finansman ile beraber toplam proje bütçe tutarı oluĢur.
Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin6 % 25’inden az ve % 50’sinden
fazla olamaz.
Bu değerlerin dıĢında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye
alınmayacaktır. Bütçenin kalan tutarı, sözleĢmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, baĢvuru
sahibi tarafından eĢ-finansman olarak karĢılanmalıdır. BaĢvuru sahibinin, proje eĢfinansmanını, proje ortaklarından, iĢtirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı
nakdi katkılar ile karĢılayabilmesi mümkündür. Her halükarda, sözleĢmeyi imzalayan taraf
olması sebebiyle, eĢ-finansman yükümlülüğü yararlanıcının kendi taahhüdü hükmünde olup,
yerine getirilmemesi durumunda yararlanıcı bizzat sorumlu olacaktır. Ayni katkılar
eĢfinansman olarak kabul edilmez.
EĢ-finansman, proje kapsamında alınan ekipmanlar rehin gösterilmemek Ģartıyla kredi
kuruluĢlarından kredi olarak sağlanabilir. BaĢvuru Sahibi buna iliĢkin, bu rehber ekinde ve
Ajans web sitesinde yer alan EĢ-Finansman Taahhütnamesini doldurur.
4- BU TEKLĠF ÇAĞRISINA ĠLĠġKĠN KURALLAR
Bu bölümde; Bölge Ġçi GeliĢmiĢlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı
çerçevesinde finanse edilen projelerin sunulması, seçilmesi ve uygulanması ile ilgili kurallar,
8 Kasım 2008 tarih ve 27048 sayılı “Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme
Yönetmeliği” ve “Destek Yönetimi Kılavuzu” hükümlerine ve değiĢikliklerine uygun
olarak açıklanmaktadır. BaĢvuru sahipleri baĢvuruda bulundukları andan itibaren bu
Yönetmelik hükümlerini ve bu rehberde yer alan bütün hususları okumuĢ, anlamıĢ ve kabul
etmiĢ sayılırlar.
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı bu destek programını zorunlu hallerin ortaya çıkması
halinde veya sürecin herhangi bir aĢamasında erteleme, iptal etme hakkını saklı tutar. Bu
durumda baĢvuru sahipleri Ajanstan herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
Destek baĢvurusu yapılan projeler Ajans tarafından her zaman eğitim amaçlı olarak ve
sahibinin ayrıca muvafakati aranmaksızın kullanılabilir. Böyle bir durumda projede yer alan
gerçek ve tüzel kiĢilere ait Ģahsi bilgiler ve mesleki sır niteliğindeki bilgiler ifĢa
edilmeyecektir.
4.1 Uygunluk Kriterleri
Destek sağlanabilecek projelere yönelik üç temel uygunluk kriteri söz konusudur:
 BaĢvuru sahibi ve (varsa) ortaklarının uygunluğu
 Proje ve faaliyetlerin uygunluğu
 Maliyetlerin uygunluğu
6 “uygun maliyet”, program kapsamında destek verilecek harcamalardır.
Sayfa 12 / 51
4.1.1 BaĢvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler BaĢvurabilir?
Ticari Esaslara Göre Faaliyet Gösteren
- Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmeler7
- Kooperatif ve Birlikler8
bu programa baĢvuru yapabilir.
ÖNEMLĠ!!!
Bir iĢletmenin, sermayesinin veya oy haklarının yüzde yirmi beĢ veya fazlasına
doğrudan veya dolaylı olarak müĢtereken veya tek baĢına, bir veya birden fazla kamu kurum
veya kuruluĢu ile bu niteliği haiz olan kurum ve kuruluĢların kontrolünde olması halinde, bu
iĢletme KOBĠ sayılmaz.”
Destek almaya hak kazanabilmek için, BaĢvuru Sahipleri aĢağıda belirtilen koĢulların
tümüne uymalıdır:
Proje faaliyetlerinin, baĢvuru sahibinin görev, yetki, faaliyet, iĢtigal alanı içerisinde
bulunması
ĠĢletmenin faaliyet alanı değiĢikliğinin (gerekli ise) son baĢvuru tarihine kadar
yapılmıĢ olması
Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan
sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi
Faaliyette olması (Bölge dıĢından yatırım yapacak iĢletmeler için bölge dıĢındaki merkez
ya da Ģubesinin faaliyete olduğunun belgelenmesi gereklidir.)
Merkez ya da yasal Ģubesi TR63 Bölgesine kayıtlı olan ve belirtilen ilçelere yatırım
yapacak iĢletmelerin, 01.01.2014 tarihinden önce TR63 Düzey 2 bölgesinde (Hatay,
KahramanmaraĢ ve Osmaniye) kurulmuĢ, tescil edilmiĢ ve faaliyette olması
Merkez ya da yasal Ģubesi TR63 Bölgesi dıĢında olan ve belirtilen ilçelere yatırım
yapacak iĢletmelerin ise, 01.01.2014 tarihinden önce kurulmuĢ, tescil edilmiĢ ve TR63
Bölgesinde (Hatay, KahramanmaraĢ ve Osmaniye) programın son elektronik baĢvuru
tarihi itibari ile yasal Ģubesini kaydettirmiĢ olması
719/10/2005 tarihli Küçük ve Orta büyüklükteki ĠĢletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik’te değiĢiklik
yapılmasına iliĢkin 04.11.2012 tarih ve 28457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Bakanlar Kurulu Karar Sayısı 2012/3834) “Küçük ve
Orta Büyüklükteki ĠĢletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında
KOBĠ tanımına uyan iĢletmeler; mikro, küçük ve orta ölçekli olarak sınıflandırılmıĢtır. Bu konuda ilgili mevzuatı ve Program Rehberi
tanımlar kısmı inceleyebilirsiniz.
8 Tanımlar kısmına bakınız
Sayfa 13 / 51
DĠKKAT
Proje faaliyetlerinin BaĢvuru Sahibinin görev, yetki, faaliyet, iĢtigal alanı içerisinde
bulunması koĢulu Ticaret Sicil Gazetesinden veya Faaliyet Belgesinden kontrol edilir.
Yatırım yapılacak alanlanın, BaĢvuru Sahibinin Ticaret Sicil Gazetesi veya Faaliyet
Belgesinde yer alan alanlarından biri olması gerekmektedir.
ĠĢletmenin faaliyet alanı değiĢikliğinin (gerekli ise) son baĢvuru tarihine kadar
yapılmıĢ olması koĢulu Ticaret Sicil Gazetesinden kontrol edilir.
ĠĢletmenin faaliyette olması koĢulu 01.01.2014 tarihinden sonra alınmıĢ Faaliyet
Belgesinden kontrol edilir.
ĠĢletmelerin (Bölge Ġçi veya Bölge DıĢı) 01.01.2014 tarihinden önce kurulmuĢ, tescil
edilmiĢ olma koĢulu Ticaret Sicil Gazetesinde, Oda Kayıt Belgesinde veya Faaliyet
Belgesinde yer alan kuruluĢ ve tescil tarihinden kontrol edilir. Bu iki tarihin farklı
olması durumunda tescil tarihi dikkate alınır.
Bölge dıĢından yatırım yapacak iĢletmelerin programın son baĢvuru tarihi itibariyle
(elektronik son baĢvuru tarihi) yasal Ģubesini kaydettirmiĢ olması koĢulu Ticaret Sicil
Gazetesi, Oda Kayıt Belgesi veya Tescil Belgesinden kontrol edilir.
BaĢvuru sahipleri ve ortaklarının destek alabilmesi için aĢağıdaki hallerden herhangi
birinde bulunmaması gerekir:
a) Ġflas etmiĢler veya tasfiye halinde bulunan ve bu durumları nedeniyle iĢleri kayyum
veya vasi tarafından yürütülen, konkordato ilan ederek alacaklılar ile anlaĢma yapmıĢ,
faaliyetleri askıya alınmıĢ veya bunlarla ilgili bir kovuĢturmanın konusu olanlar veya
meri mevzuatta öngörülen benzer durumlarda olanlar;
b) KesinleĢmiĢ yargı kararı (yani temyizi mümkün olmayan bir karar) ile mesleki
faaliyete iliĢkin bir suçtan mahkûm olanlar;
c) Haklarında, görevlerini ağır bir Ģekilde kötüye kullandıklarına dair kesinleĢmiĢ
mahkeme kararı olanlar;
d) SözleĢme imzalandığı tarih itibarıyla,
 YapılandırılmıĢ borçlar hariç olmak üzere vergi dairelerine veya sosyal güvenlik
kurumuna vadesi geçmiĢ borcu olanlar
 Proje ve faaliyetine ajans tarafından sağlanacak destek tutarının % 3’ü (yüzde
üçü) kadar bir meblağ için herhangi bir nedenle haklarında kesinleĢmiĢ haciz
iĢlemi devam edenler
e) Dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından kesinleĢmiĢ
yargı kararı ile mahkûm olanlar;
f) Herhangi bir kamu ihale prosedürüne veya diğer bir destek yardımına iliĢkin
yükümlülüklere uymayarak, sözleĢmeyi ciddi bir Ģekilde ihlal ettiği tespit edilenler.
Teklif çağrısının yapıldığı sırada aĢağıdaki maddelerde belirtilen durumlarda
bulunan baĢvuru sahipleri de teklif çağrısına katılmaya veya destek almaya hak
kazanamazlar;
g) Teklif edilen proje dolayısıyla menfaat iliĢkisi içinde olanlar;
Sayfa 14 / 51
h) Teklif çağrısına katılım koĢulu olarak Kalkınma Ajansı tarafından talep edilen
bilgilerin temin edilmesi sırasında yanlıĢ beyanda bulunanlar veya bu bilgileri temin
edemeyenler;
i) Mevcut veya daha önceki teklif çağrılarının değerlendirilmesi sürecinde bağımsız
değerlendiricileri, değerlendirme komitesini veya Kalkınma Ajansını etki altında
bırakmaya veya gizli bilgi elde etmeye teĢebbüs edenler.
Yukarıda madde (a), (c), (d), (f), (h) ve (i)’de belirtilen durumlarda, teklif çağrısına
katılma yasağı, ihlalin tespit edildiği tarihten sonraki iki yıllık bir süre için geçerlidir. Madde
(b) ve (e)’de belirtilen durumlarda, teklif çağrısına katılma yasağı, kararın tebliğ tarihinden
itibaren dört yıllık bir süre için geçerlidir.
BaĢvuru sahipleri, yukarıdaki (a)’dan (f)’ye kadar olan kategorilerin hiçbirine
girmediklerine dair BaĢvuru Sahibinin Beyanı imzalar.
Siyasi partiler ve bunların alt birimleri, hiçbir Ģekilde baĢvuru sahibi, proje ortağı ya da
iĢtirakçi olarak proje baĢvurusunda bulunamazlar, proje uygulamalarında yer alamazlar.
4.1.2 Ortaklıklar9 ve Ortakların Uygunluğu
BaĢvuru sahipleri tek baĢlarına ya da ortak kuruluĢlarla birlikte baĢvuruda
bulunabilirler. Bu nedenle ortaklar, “Ajansın faaliyet gösterdiği TR63 Düzey 2 Bölgesinde
(Hatay, KahramanmaraĢ ve Osmaniye) kayıtlı olması veya merkez ya da yasal Ģubelerinin bu
bölgede bulunması” hariç, BaĢvuru sahipleri ile aynı uygunluk kriterlerini karĢılamalıdırlar.
Ortak olacak kuruluĢlar ortaklık beyanını doldurmalıdır. BaĢvuru Formunda yer alan
Ortaklık Beyannamesi, baĢvuru sahibinin ve tüm ortaklarının yasal yetki verilmiĢ temsilcileri
tarafından imzalanmalıdır. Projeye baĢvuru sahibi veya ortak kuruluĢlar dıĢında diğer
kuruluĢlar da iĢtirakçi ya da alt yüklenici olarak dâhil olabilecektir.
ĠĢtirakçiler
BaĢvuranların ve ortakların uygunluk kriterlerini karĢılamayan kuruluĢlar da projeye, o
projenin güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla, iĢtirakçi olarak
katılabilirler. ĠĢtirakçi kuruluĢlar, projede sponsorluk, teknik destek sağlama gibi roller
üstlenecektir. Ancak yaptıkları harcamalar uygun maliyet olarak değerlendirilmez. ĠĢtirakçi
kuruluĢlar, katılımlarına dair beyanda bulunmalıdırlar.
Alt Yükleniciler / TaĢeronlar
Ortak veya iĢtirakçi olmayıp, projede yer alan bazı faaliyetlerin ihale edildiği
kuruluĢlardır. Alt yüklenicilerle yapılacak sözleĢmeler, standart destek sözleĢmesindeki
kurallara tabidir.
9 “Ortaklar” proje ortağını ifade eder. ĠĢletme ortakları olarak anlaĢılmamalıdır.
Sayfa 15 / 51
4.1.3 Uygun Projeler: Destek BaĢvurusu Yapılabilecek Projeler
Süre
Proje uygulama süresi en az 2 ay, en fazla 9 aydır. Bu süre, sözleĢmenin tüm taraflarca
imzaladığı günden bir sonraki gün itibariyle baĢlar.
Yer10
Proje kapsamında yapılacak yatırımın, baĢvuru rehberinin “Programın Mekânsal
Hedefleri” baĢlığında sayılan ilçelerden birinde gerçekleĢtirilmesi zorunludur. Ancak eğitim,
pazar geliĢtirme, pazar arayıĢı, tescil iĢlemleri, sergi, konferans, fuar ve benzeri etkinliklere
katılım faaliyetleri, proje amaçlarının gerçekleĢtirilmesi için gerekli olduğu durumlarda, bu
ilçeler dıĢında gerçekleĢtirilebilir. Her halükarda proje temel faaliyetleri bahsi geçen ilçeler
içerisinde gerçekleĢtirilmelidir.
ÖNEMLĠ!!!
Bölge Ġçi GeliĢmiĢlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı-2 kapsamında
destek alan projeler ile rehberde sayılan ilçelere yapılan yatırımlar, 3 yıl süre ile bu ilçeler
dıĢında bir yere taĢınamaz. TaĢınması halinde Ajans, verilen desteğinin yasal faizi ile birlikte
geri alınması dâhil projeye iliĢkin tüm haklarını saklı tutar.
Ayrıca yararlanıcı, sözleĢme kapsamında temin etmiĢ olduğu tesis, makine, ekipman,
teçhizat ve diğer malzemelerin mülkiyetini Ajansın gerekçeli ve yazılı izni olmaksızın
projenin sona ermesinden itibaren üç yıl süreyle baĢkasına devredemez, rehin ve teminat
olarak gösteremez, projede tanımlanan iĢ dıĢında baĢka bir iĢ için kullanamaz. Proje uygulama
süresini takiben 3 yıl içerisinde yapılan denetimlerde, proje kapsamında elde edilen malzeme
ve ekipmanın atıl vaziyette bulunduğunun Ajans tarafından tespit edilmesi halinde, bunun
gerekçesini makul ve haklı nedenlerle ispat edemeyen destek yararlanıcısı, ilgili malzeme ve
ekipman için sağlanan desteği yasal faiziyle birlikte ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu
hususlara sözleĢme özel koĢullarında yer verilir
ÖRNEK PROJE KONULARI
Öncelik 1. ĠĢletmelerin Ġmalat Sanayine yönelik yatırımlarının desteklenmesi,
Gıda ürünleri imalatına yönelik projeler
Üretim, iĢleme, paketleme, etiketleme, depolama ve pazarlanma aĢamalarının
kapasite olarak geliĢtirilmesi ve/veya modernizasyonuna yönelik projeler
Paketleme, dolum, etiketleme makinesi üreten iĢletmelerin desteklenmesine yönelik
projeler
Paket, file ve gıda ambalajı üretiminin geliĢtirilmesine yönelik projeler
Bölgedeki firmaların üretim ve ihracat kapasitelerinin artırılmasına yönelik projeler
10 BaĢvuru sırasında yatırım yerinin rehberde belirtilen ilçelerden birisi olduğuna iliĢkin beyan, belge (kayıt belgesi, proje uygulama
yeri beyanı, adres beyanı vb.) sunulmalıdır.
Sayfa 16 / 51
Ġmalat sanayine yönelik iĢletmelerin üretim zincirlerindeki eksiklerini gidermeye
yönelik yatırımları içeren projeler
Tüketici taleplerinin karĢılanmasına yönelik geliĢtirilen ürünlerin pazar paylarının
artırılmasına yönelik projeler
Faaliyette olan firmaların üretim kapasitelerinin artırılması, kalite ve verimliliğinin
iyileĢtirilmesine yönelik projeler
ĠĢletmelerde üretim maliyetlerini düĢürmeye yönelik yatırımları içeren projeler
ĠĢletmelerde, ürünlerin katma değerini artıracak üretim hatlarının modernizasyonuna
yönelik projeler
Emek yoğun iĢ kollarında kayıtlı istihdamın artırılmasını özellikle genç ve kadın
istihdamının artıĢını içeren projeler
Atık geri dönüĢümü ile yeni ürün, mamul, yarı mamul üretilmesine yönelik projeler
Ġmalat sanayi iĢletmelerinde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının
yaygınlaĢtırılmasına yönelik projeler
Öncelik 2. Turizm Sektörüne yönelik yatırımlarının desteklenmesi
Butik otellerin hizmet altyapısının ve kalitesinin artırılmasına yönelik projeler
Dağ/yayla evlerinin hizmet kalitelerinin artırılmasına yönelik projeler
Jeotermal kaynakların kullanılmasına yönelik yatırımları içeren projeler
Tarihi, turistik ve kültürel mekânların ve yapıların turizme ve ekonomiye
kazandırılmasına yönelik projeler
El sanatları ve yöresel ürünlerin üretim, tanıtım ve satıĢını içeren projeler
Alternatif turizm yatırımlarına yönelik projeler
Ekoturizm alanlarının oluĢturulmasına yönelik projeler
Otellerde yıldız artırmaya yönelik yatırımlar
Turizm sektöründeki iĢletmelerde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının
yayınlaĢtırılmasına yönelik projeler
Yukarıdaki konular örnek olarak verilmiĢ olup, baĢvurular bu konularla sınırlı
değildir. Programı’ın genel amaç ve öncelikleriyle uyumlu olmak kaydıyla farklı
konularda da baĢvuru yapılabilir.
DĠKKAT!
BaĢvuru sahibi, yatırım yapacağı konunun Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülmekte
olan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararları (BKK 2012/3305
ve DeğiĢik 2013/4288) EK-4’te yer alan, “TeĢvik Edilmeyecek veya TeĢviki Belirli
ġartlara Bağlı Yatırım Konuları” kapsamında olmadığını kontrol eder ve destekleyici
belgeler arasında bulunan ilgili “Taahhütname”yi (EK-4 Taahhütnamesi) imzalayarak
Ajansa sunar. Değerlendirme veya uygulama süreçlerinin herhangi bir aĢamasında aksi
durumun tespiti halinde, Ajans tek taraflı olarak destek vermeme veya desteği iptal etme
hakkını saklı tutar.
Sayfa 17 / 51
ÖNEMLĠ
1) Bir ürünün (birincil tarımsal üretim hariç) üretimi, iĢlenmesi, paketlenmesi, depolanması,
satıĢı ve sevkiyatı aĢamalarından en az birini gerçekleĢtiren bir iĢletme, gerçekleĢtirmekte
olduğu bu sürece yönelik yatırımları için destek baĢvurusunda bulunabileceği gibi, diğer
süreçlerden herhangi birini iĢletme bünyesine eklemek için de destek talebinde bulunabilir.
2) Bölge Ġçi GeliĢmiĢlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı-2 kapsamında, farklı
bir alanda faaliyet gösteren bir iĢletme, iĢletme faaliyet konusu dıĢında bir alanda yapacağı
yatırım için de destek baĢvurusunda bulunabilir. Ancak faaliyet alanı değiĢikliğinin
programın son baĢvuru tarihine kadar yapılmıĢ olması gerekir. Yeni eklenen faaliyet alanına
iliĢkin yatırımın aynı Ģirket ve aynı ticari unvan üzerinden yapılması gerekmektedir.
Kesinlikle yeni Ģirket kurulumunun yapılmaması gerekmektedir.
Uygun Olmayan Proje Konuları ve Faaliyetleri
Bununla birlikte tüm projeler her koĢulda meri mevzuata uygun olmalı ve aĢağıdaki konuları
ve faaliyetleri kesinlikle içermemelidir:
Programın amaç ve öncelikleri kapsamında olmayan yatırımlar
Bakliyat, pamuk, et, süt, malt vb. ile sebze-meyve gibi tarımsal ürünlerin iĢleme,
paketleme, etiketleme, pazarlama süreçlerinden herhangi birisini içermeyen, sadece
birincil tarımsal faaliyet olarak üretimine yönelik yatırımlar (örnek; sütün iĢlenmeden
satıĢı, et ve et ürünlerinin paketsiz, markasız iĢlenmeden satıĢına yönelik yatırımlar)
Siyasi veya etnik içerikli faaliyetler
Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayıĢına aykırı
faaliyetler
Tütün üretimi ve iĢleme
%15’ten fazla alkol ihtiva eden içeceklerin üretimi
Bankacılık, sigortacılık, mali hizmetler,
Döviz spekülasyonu ve mali spekülasyonlar içeren faaliyetler, borsa yatırımları
Gayrimenkul yatırımları
ÇalıĢtaylar, seminerler, konferans vb. katılım için bireysel sponsorluklar
Eğitim veya kurslar için bireysel burslar,
Hibe ve kredi verme amaçlı projeler (baĢkalarına maddi veya ayni destek amaçlı)
Akademik araĢtırma ve fizibilite çalıĢmaları
KuruluĢların rutin aktivitelerini finanse etmeyi teklif eden, özellikle faaliyet giderlerini
kapsayan projeler
Ajans ile sözleĢme imzalanmadan önce baĢlatılan veya aynı faaliyet için ulusal veya
uluslararası kaynaklardan finanse edilen projeler
Birincil tarıma yönelik (hayvansal, bitkisel veya balıkçılık ürünleri üretimine yönelik
ekim, dikim, bakım, hasat, vb.örneğin, seracılık) faaliyetler
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar EK-4’te yer alan, “TeĢvik
Edilmeyecek veya TeĢviki Belirli ġartlara Bağlı Yatırım Konuları
Ġmalat Sektöründe Örnek Konular: Un, niĢasta, niĢasta bazlı Ģeker, küp
Ģeker, hazır yemek, 500 m2 altı soğuk hava deposu, 5 ton/gün ve altında üretim
kapasitesine sahip süt iĢleme yatırımları, kütlü pamuk iĢleme yatırımlar, tuğla
ve kiremit üretimine yönelik modernizasyon cinsi dıĢındaki yatırımlar vb. .(Söz
Sayfa 18 / 51
konusu Bakanlar Kurulu Kararı detaylarına Rehber ekinde sunulan EK-4 tam
metninden ulaşılabilir.)
Hizmet Sektöründe Örnek Konular: Lokantalar, kafeteryalar, eğlence
yerleri, günübirlik tesisler, termal kür tesisleri, sağlıklı yaĢam tesisleri, yüzme
havuzları. Hipermarket, ticaret merkezi, alıĢveriĢ merkezi ve otopark
yatırımları dâhil toptan ve perakende ticarete yönelik yatırımlar, taĢıt kiralama
yatırımları, halı yıkama yatırımları.(Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı
detaylarına Rehber ekinde sunulan EK-4 tam metninden ulaşılabilir.)
Leasing (finansal kiralama) yoluyla makine ekipman alımı
Sıfırdan lisans gerektirecek büyüklükteki yenilenebilir enerji yatırımları (1MV’ı aĢan)
Sadece elektrik üretimi ve satıĢı
OSB sınırları içinde yatırım yapmayı amaçlayan baĢvurular
Sadece inĢaat yapımı ve/veya araç alımı
Yeni bina inșaatı ve inșaatı devam eden binanın tamamlanmasına ilișkin yapım ișleri
Ofis, bina ve her türlü gayrimenkul kira maliyetleri
Sadece toptan ve perakende ticaret veya aracılık (Sadece alım-satım-bayilik, yarı
bayilik, komisyonculuk)
4.2 Proje BaĢvuruları ve Mali Destek Almaya ĠliĢkin Özel Düzenlemeler
a) Bu program kapsamında baĢvuru sahibi, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’na en fazla 2
(iki) projesi için destek baĢvurusunda bulunabilir ve bunlardan en fazla 1 (bir) projesi için
mali destek alabilir.
b) Bir baĢvuru sahibinin, destek almaya uygun iki teklif sunması ve her iki proje
baĢvurusunun da baĢarılı bulunması halinde, değerlendirme sürecinde daha yüksek puan alan
projesine destek verilir.
c) Bir takvim yılı içerisinde sözleĢme yapılan kar amacı güden gerçek ve tüzel kiĢiler, proje
uygulama döneminde ve sözleĢmenin sona erdiği tarihi izleyen 1 yıllık süre içerisinde aynı
ajansa baĢvuramaz. BaĢvursa dahi destek alamaz. Bu durumun tespiti halinde proje herhangi
bir aĢamada iptal edilebilir. (SözleĢmenin sona erdiği tarih, projenin sözleĢme süresinden
önce tamamlanması, sözleĢme süresinde tamamlanması ve sözleĢme süresinin değiĢtirilmesi
halinde nihai ödemenin Ajans tarafından onaylandığı tarihtir. SözleĢmenin feshedilmesi
halinde ise sözleĢmenin feshedildiği tarihtir.)
Bu hususlar bilgi sisteminden ve paydaĢ veri tabanından takip edilir. Bu sınırları aĢan
destek uygulamasına rastlanıldığında, bu tür sözleĢmeler feshedilir ve sağlanan destek geri
alınır.
d) Gerçek ve tüzel kiĢiler, son üç yıl içerisinde ulusal ve uluslararası kaynaklardan aldıkları
mali destek tutarları ile baĢvuru yapmıĢ oldukları ve yanıt bekledikleri mali destekleri,
baĢvuru formunda belirtmek zorundadırlar. Ulusal veya uluslararası kurum/kuruluĢlar
tarafından desteklenen aynı proje ve/veya faaliyetler için Ajanstan destek sağlanamaz.
e) BaĢvuru sahibi ve ortaklarının sözleĢme imzalandığı tarih itibarıyla yapılandırılmıĢ borçlar
hariç olmak üzere vergi dairelerine ve sosyal güvenlik kurumuna vadesi geçmiĢ borcu
olmamalıdır. BaĢvuru sahibi ve ortaklarının sözleĢme imzalandığı tarih itibarıyla, ajans
tarafından sağlanacak destek miktarının %3’ü kadar ya da daha fazla bir meblağ için,
herhangi bir nedenle haklarında kesinleĢmiĢ haciz iĢleminin bulunmaması gerekmektedir.
Sayfa 19 / 51
Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği uyarınca; ulusal ve
uluslararası baĢka bir kaynaktan finanse edilen projeler, Kalkınma Ajansından Mali destek
alamazlar. Bu bağlamda, Avrupa Birliği, Büyükelçilik Hibeleri, Dünya Bankası, UNESCO,
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi
Bakanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, KOSGEB, TÜBĠTAK vb.
kuruluĢlardan aynı yatırım için finansman sağlayan gerçek ve tüzel kiĢiler Doğu Akdeniz
Kalkınma Ajansı Mali Destek Programlarından destek alamaz.
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Karar
(2013/4288) Madde 2 gereği, destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, kamu
kurum ve kuruluĢlarının destekleri ile diğer kuruluĢların kamu kaynaklı desteklerinden
yararlanamaz. Ayrıca, söz konusu desteklerden yararlanılan yatırım harcamaları için teĢvik
belgesi müracaatı yapılamaz. Ancak, diğer kamu kurum ve kuruluĢlarının sadece
sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanan yatırımlar, bu karar kapsamında faiz desteği
dıĢındaki diğer destek unsurlarından yararlandırılabilir.
BaĢvuru sahibi bu duruma iliĢkin BaĢvuru Rehberi ekinde ve Ajans web sitesinde yer alan
taahhütnameyi (Çifte Finansman Olmadığına Dair Beyan) imzalar ve BaĢvuru Paketine11
ekler.
4.3 Maliyetlerin Uygunluğu: Destekten KarĢılanabilecek Maliyetler
Destek için sadece “uygun maliyetler” dikkate alınabilir. Bu nedenle bütçe, hem bir
maliyet tahmini hem de “uygun maliyetler” için tavan niteliğindedir..
Projede gerçekleĢtirilecek tüm maliyetler, KAYS programı üzerinde yer alan proje
bütçesi standart bütçe formuna göre hazırlanmalıdır.
Bu programda bir maliyetin uygun maliyet olarak kabul edilebilmesi için aĢağıdaki genel
koĢullar aranmaktadır:
Maliyetler götürü maliyetlere değil (yolculuk ve gündelik maliyetleri ve dolaylı
maliyetler hariç), gerçek maliyetlere (yani projenin uygulanması sırasında yapılacak
fiili maliyetler) dayandırılmalıdır.
Projenin uygulama süresi içinde gerçekleĢmesi (nihai denetim maliyetleri ve proje
hazırlık faaliyetleri için danıĢmanlık hizmet giderleri hariç)
Projenin yürütülmesi için gerekli, gerçekçi mali yönetim prensipleriyle uyumlu olması
ve maliyet etkinliği sağlaması
Yararlanıcı veya ortağı tarafından gerçekleĢtirilmesi
Yararlanıcının ya da ortağının hesaplarında muhasebe belgelerinde kayıtlı,
tanımlanabilir ve doğrulanabilir olması, destekleyici belgelerin aslı ile kanıtlanması
Ajans tarafından uygun maliyet olarak kabul edilmiĢ olması
Proje uygulamalarında ortaya çıkan bütün maliyetler destek kapsamına girmemektedir.
Bu çerçevede, maliyetlerin uygunluğuna iliĢkin esaslar aĢağıda belirtilmektedir:
11Tanımlar kısmına bakınız.
Sayfa 20 / 51
Uygun Maliyetler
Uygun doğrudan maliyetler ve uygun dolaylı maliyetler olmak üzere iki türlü uygun
maliyet bulunmakta olup, aĢağıda tanımlanmaktadır:
a. Uygun Doğrudan Maliyetler
Uygun doğrudan maliyetler, projenin yürütülmesi için gerekli olan, yararlanıcı veya
ortağı tarafından gerçekleĢtirilen ve gerçek tutarlar üzerinden hesaplanan maliyetlerdir:
Proje Bütçesi; Katma Değer Vergisi (KDV) hariç olarak düzenlenecektir. Mal ve hizmet
alımına yönelik sunulacak fiyat tekliflerinde (Proforma Fatura) KDV ayrı gösterilecek,
baĢvuru sahibi bütçe kalemlerine KDV hariç fiyatları yazacaktır.
Proje yürütülmesinde/uygulanmasında görevlendirilmiĢ yeni istihdam edilen
personelin (kendi personeli hariç) net maaĢları, sosyal sigorta primleri, ilgili diğer
ücret ve maliyetler (Ücretler, piyasa koĢullarına uygun olarak belirlenmelidir),
Ajans projenin uygulanması bakımından gerekli olması durumunda proje yürütücüsü
değiĢikliği talep edebilir.
Seyahat gündelik giderleri
12
Bütçede, insan kaynakları ve seyahat baĢlıklarının toplamı için tahsis edilebilecek
toplam tutar projenin toplam uygun maliyetlerinin %10’unu aĢamaz.
Öngörülen Ajans destek tutarının % 2’sini geçmemek üzere proje hazırlık aĢaması
danıĢmanlık ve kırtasiye giderleri (faturalandırılmıĢ olmaları Ģartıyla)
(Bu giderler Bütçe Formunda “6. Diğer” kalemi altına 6.1 Proje Hazırlık Giderleri
kalemi eklenerek yazılacaktır),
Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları
koĢulu ile yeni ekipman ve hizmet (nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri,
ĠĢletmelere yönelik kalite sistemleri, marka, patent, endüstriyel tasarım vb geçerli
belgeler alınmasına yönelik giderler,
Sarf malzemesi maliyetleri,
TaĢeron maliyetleri (basım, etkinlik organizasyonu vb.),
Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve proje bütçesinde öngörülen
Ajans destek tutarının %30’unu geçmemek koĢulu ile küçük ölçekli yapım iĢleri
(onarım, boya, badana, elektrik ve ısınma hattı, vb.),
Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması halinde proje bütçesinde öngörülen
12 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun H Cetvelinde (10.02.1954 tarih ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu Hükümleri Uyarınca
Verilecek Gündelik ve Tazminat Tutarları) belirtilen memur ve hizmetliler baĢlığı altında, “aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar” için
öngörülen tutarın üç katını aĢmayacak Ģekilde belirlenmelidir. YurtdıĢı gündelik giderleri için, Bakanlar Kurulunun YurtdıĢı
Gündeliklerine Dair Kararında belirtilen diğer Ģekillerde görevlendirilenlerden aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar için öngörülen tutar esas
alınarak, bu kararın hükümleri uygulanır.
Sayfa 21 / 51
Ajans destek tutarının %20’sini geçmemek koĢulu ile yükleme ve sevkiyat amaçlı
araç alımı ile iĢletme faaliyetlerinde kullanılacak binek araç hariç araç alımı (örnek:
Gıda sevkiyatında frigofirik araç, forklift alımı, sabit küçük vinç alımı vb.),
Proje bütçesinde öngörülen Ajans destek tutarının %25’ini geçmemek üzere yedek
parça alımları,
Denetim raporu maliyetleri,13
Mali hizmetler maliyetleri (proje faaliyetleri kapsamında havale maliyetleri, sigorta,
banka maliyetleri vb.),
Görünürlük maliyetleri (yürütülmekte olan projenin tanıtımı),
Yazılım, otomasyon sistemleri, web sayfası ve e-ticaret kurulumu giderleri.
b. Uygun Dolaylı Maliyetler
Uygun dolaylı maliyetler, baĢka bir bütçe kalemi altında verilen maliyetleri içermeyen
ve genel idari giderleri (proje faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik elektrik, su, ısınma vb.
maliyetleri) karĢılamak üzere projenin toplam uygun maliyetlerinin %3’ünü aĢmayacak
Ģekilde belirlenmiĢ olan götürü tutardır.
Uygun Olmayan Maliyetler
Bu programda hiçbir Ģekilde uygun maliyet olarak kabul edilmeyecek olan maliyet
kalemleri aĢağıda sıralanmaktadır:
Mal ve hizmet alımlarına iliĢkin Katma Değer Vergisi (KDV)
Alınan makine ekipmanlara iliĢkin Gümrük Vergisi
Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kiĢilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle
doğacak olan ceza, zam, faiz ve sair giderler
Borçlar; zarar veya borç karĢılıkları
Faiz borcu
Hali hazırda baĢka bir kapsamda finanse edilen kalemler
Arazi veya bina alımları, istimlâk bedelleri
Ġkinci el ekipman alımları
Kur farkından doğan zararlar
Yararlanıcı ya da ortakları dıĢındakiler tarafından gerçekleĢtirilen maliyetler
Salt sözleĢmeye, teminatlara ve Ajans ile yararlanıcı arasındaki mali ödemelere iliĢkin
her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler
Birincil tarımsal üretime yönelik olarak tohum, fidan, fide, gübre, ilaç, canlı hayvan
vb. alımı
Birincil tarımsal üretime yönelik traktör, pulluk, biçerdöver, balya makinesi, süt sağım
makinesi, slaj makinası, silo vb. alımı
Üretim yapan iĢletmelerin bu üretimleri için hammadde ve malzeme alımları,
Binek araç alımı, servis aracı alımı
Projenin uygulanmasına katılan kamu görevlilerinin maaĢları
Geçerli bir belge alınmasını içermeyen sadece eğitim amaçlı maliyetler (Sertifika
alımını içermeyen veya iĢletmenin ticari faaliyetlerini etkileyemyecek eğitimler)
13 Ajans, bütün projelerden denetim raporu talep eder.( Sermaye piyasasında bağımsız denetim lisans belgesine sahip denetçiler, YMM veya
SMM tarafından hazırlanmıĢ proje denetim raporları)
Sayfa 22 / 51
ĠĢletmelerde/kuruluĢlarda sözleĢme öncesinde istihdam edilen personelin brüt maaĢı
(firma/kuruluĢ personel giderleri)
Proje ile ilgisi olmayan yapım iĢleri
Proje faaliyetlerinin uygulanması için gerekli olmayan maliyetler
BaĢvuru Formunda yer verilmeyen bir hususa bütçede yer verilmesi mümkün
olmayacaktır.
BaĢvuruların değerlendirilmesi sonrasında, sözleĢmenin imzalanmasından önceki
kontrol sürecinde, gerekli durumlarda bütçede değiĢiklik yapılabilecektir. Kontroller, baĢvuru
sahibinin ilave açıklama yapmasını ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansının destek tutarında
indirim yapmasını gerektirebilir. Bu nedenle, baĢvuru sahibinin gerçekçi ve uygun maliyetli
bir bütçe sunması kendi yararınadır.
Ayni katkılar
BaĢvuru Formunda ayrı bir liste halinde sunulması gereken, yararlanıcı ya da ortakları
tarafından yapılan ayni katkılar, gerçek harcamaları yansıtmazlar ve uygun maliyet olarak
değerlendirilmezler. Bu nedenle, bu katkılar, yararlanıcı tarafından sağlanan eĢ-finansman
olarak değerlendirilemez. Ancak desteğin verilmesi durumunda yararlanıcı, BaĢvuru
Formunda belirttiği bu katkıları üstlenmek zorundadır.
4.4 BaĢvuru ġekli ve Yapılacak ĠĢlemler
4.4.1 BaĢvuru Formu ve Diğer Belgeler
BaĢvuru Paketi14 Türkçe hazırlanmalıdır. Ayrıca bu belgelerin internet ortamında
KAYS üzerinden doldurulması; sunulacak destekleyici belgelerin KAYS üzerinden
yüklenmesi ve KAYS üzerinden çıktı alınarak gerekli kısımların imzalaması, destekleyici
belgelerin baĢvuru paketine eklenmesi, belgelerin üzerinde çizme, düzeltme vb. değiĢiklik
yapılmaması gerekmektedir.
Ġlgili belgelerin KAYS programı dıĢında herhangi bir yolla hazırlanması durumunda
baĢvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Sunulan bilginin açık olmaması ve bu durumun adil bir değerlendirme yapılmasına
engel teĢkil etmesi durumunda, ek açıklama talep edilebilir.
4.4.2 BaĢvuru Sırasında Sunulması Gereken Destekleyici Belgeler:
BaĢvuru Paketi aĢağıdaki destekleyici belgelerle birlikte sunulmalıdır.
Bu destekleyici belgeler sunulması zorunlu destekleyici belgeler ve sunulması baĢvuru
sahibinin yararına olan destekleyici belgeler olarak ikiye ayrılmıĢtır.
4.4.2.1.Sunulması Zorunlu Destekleyici Belgeler
a) BaĢvuru sahibinin ve varsa ortağının (bölge dıĢından ise merkez ve Ģubesinin) resmi kayıt
belgesi veya kuruluĢ sözleĢmesi (Kooperatif ve Birlikler için Ana SözleĢme)
b) Yatırım yerinin rehberde belirtilen ilçelerden birisi olduğuna iliĢkin Proje Uygulama Yeri
Beyanı (beyan örnek metni ajans internet sitesinde ve rehber ekinde yer almaktadır.)
14 Tanımlar kısmına bakınız
Sayfa 23 / 51
c) ĠĢletme Mevcut Durum Beyanı (beyan örnek metni ajans internet sitesinde ve rehber
ekinde yer almaktadır.)
d) Çifte Finansman Olmadığına Dair Taahhütname (taahhütname örnek metni ajans
internet sitesinde ve rehber ekinde yer almaktadır.)
e) EĢ-Finansman Taahhütnamesi (taahhütname örnek metni ajans internet sitesinde ve
rehber ekinde yer almaktadır.)
f) Yatırım konusunun “Yatırımlara Devlet Yardımları Hakkında Kararın eki olan EK-4
kapsamında olmadığına dair EK-4 Taahhütnamesi(taahhütname örnek metni ajans
internet sitesinde ve rehber ekinde yer almaktadır.)
g) Güncel Faaliyet Belgesi (01.07.2014 tarihi ve sonrasında alınmıĢ olması gerekmektedirgeçici faaliyet belgesi dahildir)
h) BaĢvuru sahibinin (ve varsa ortağının) mevcut sermaye ve ortaklık yapısını, faaliyet
alanlarını ve iĢletme tescil tarihini gösteren güncel Ticaret Sicili Gazetesi (leri) veya Esnaf
Sanatkârlar Sicil Gazetesi (leri)
i) BaĢvuru sahibinin (ve varsa ortağının) vergi dairesince/mali müĢavirce onaylanmıĢ geçmiĢ
yıllara ait (varsa) son 3 (üç) mali yıla ait (KuruluĢ tarihi itibariyle son 3 yıllık bilanço ve
mali tablolar sunamayan baĢvuru sahipleri, mevcut mali tablolarını sunacaktır.) gelir
tablosu/kar zarar tablosu ve bilânçosu/iĢletme hesap özeti veya yeni iĢletmeler için onaylı
güncel ara bilanço/iĢletme hesap özeti, Ģahıs iĢletmesi ise Gelir Vergisi Beyannamesi,
j) BaĢvuru sahibinin çalıĢan personel sayısını gösteren en fazla 1 ay önce Sosyal Güvenlik
KuruluĢu’ndan alınmıĢ onaylı, güncel (01.07.2014 tarihi ve sonrası alınmıĢ) belge veya
barkotlu internet çıktısı
k) BaĢvuru sahibini ve ortaklarını temsil ve ilzama yetkili kiĢi(ler)in isim(ler)ini ve imzalarını
noter tarafından tasdik eden belge (imza sirküleri); bu kiĢi(ler)in yetkisi ve sorumluluğu
baĢvuru sahibinin ve ortakların ana sözleĢmesinden veya yasal yapısından gelmiyorsa
ilaveten Yönetim Kurulu’nun veya yetkili yönetim organının bu kiĢi(leri) yetkilendirme
kararı (yetkilendirme kararı örnek metni ajans internet sitesinde ve rehber ekinde yer
almaktadır.)
l) Bölge dıĢından veya Bölge içinden olup da bu ilçelere yatırım yapacak iĢletmelerin
belirtilen ilçelere yönelik yapacakları yatırım için yasal Ģubelerini kurduklarını gösterir
kayıt ve tescil belgeleri (Yatırım yapacak ilçenin bağlı olduğu TSO’ya veya ESO’ya kayıt
yaptırıdığına dair belgenin sunulması gerekmektedir.)
BaĢvuru sahipleri, Gerçek KiĢi ve Tüzel KiĢi (KOBĠ’ler, Kooperatifler ve Birlikler) olma
durumlarına göre yukarıda sayılan belgelerden uygun düĢenleri sunacaktır.
Bu belgelerin eksik olması ve verilen süre içerisinde tamamlanmaması durumunda baĢvuru,
teknik ve mali değerlendirme aĢamasına alınmayacak ve reddedilecektir.
4.4.2.2 Sunulması BaĢvuru Sahibinin Yararına Olan Destekleyici Belgeler
a) Projede ortak varsa ortakların yetkili kiĢi veya kurulları tarafından projeye ortak
olunmasına iliĢkin alınan kararı
Sayfa 24 / 51
b) Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve proje bütçesinde öngörülen Ajans
destek tutarınının %30’unu geçmemek koĢuluyla küçük ölçekli yapım iĢlerinde teknik
projeler ve keĢif özetleri (malzeme, metraj, keĢif listesi vb.)
c) Proje kapsamında KDV hariç 10.000 TL ve üstü her bir makine-ekipman ve hizmet alımı
için en az 3 farklı tedarikçiden sağlanacak olan proforma fatura (teklif mektubu) ve teklif
sunan kurumun ticaret sicil gazetesi
d) Üretim yapan iĢletmeler için, iĢletmenin mevcut kapasite ve yıllık kapasite kullanım
oranını gösterir resmi kurumlardan alınmıĢ onaylı belge (kapasite raporu ya da ekspertiz
raporu)
e) Varsa iĢletme vaziyet planı, iĢ akıĢ Ģeması
f) ġahıs iĢletmeleri için mali yapısını gösteren banka hesap dökümü, iĢletme sahibinin mal
varlığı beyanı, teminat mektubu, iĢletme defteri vb. belgeler
g) Varsa iĢletme ihracat numarası ve en son alınan sipariĢ belgesi ile teslimine iliĢkin onaylı
belgeler (onaylı sipariĢ formu, fatura, gümrük beyannamesi, konĢimento, ihracat yaptığı
miktarı gösterir onaylı belge vb.)
h) Varsa ISO 22000, ISO, CE, TSE vb. belgeler.
i) Varsa tescilli marka, coğrafi iĢaret, endüstriyel tasarım, patent vb. veya bunların alımı için
yapılmıĢ baĢvuruları kanıtlar belgeler
Yukarıda belirtilen zorunlu veya avantaj sağlayıcı belgeler baĢvuru sırasında fotokopi
olarak teslim edilecektir. Destek almaya hak kazanan BaĢvuru Sahiplerinden sözleĢme
imzalama aĢamasında bu belgelerin asıllarını da sunmaları istenecektir.
4.4.3 SözleĢme Ġmzalama AĢamasında Sunulması Gereken Destekleyici Belgeler:
Destek almaya hak kazanan baĢvuru sahiplerinden sözleĢme imzalama aĢamasında
aĢağıda belirtilmiĢ olan belgelerin asıllarını sunmaları istenecektir.
BaĢvuru aĢamasında sunulmuĢ olan belgelerin asılları veya noter tasdikli suretleri
(belgelerin aslı Ajans’a ibraz edilmek Ģartıyla “Aslı GörülmüĢtür” Ģerhi düĢülerek
Ajans tarafından da tasdik edilebilecektir)
b) BaĢvuru sahibinin yetkili veya varsa ortaklarının karar organları tarafından alınmıĢ
sunulan projenin uygulanmasına ve eĢ-finansmanın taahhüt edilmesine iliĢkin karar ve
imzalı onaylı taahhütname
c) BaĢvuru sahibi ve (varsa) ortakları için sosyal sigorta primi ve vergi borcu ile ilgili
yükümlülüklerini yerine getirdiklerini ve borcun bulunmadığını veya varsa borcunun
yapılandırıldığına iliĢkin en fazla 15 gün önce alınmıĢ belge, kayıt veya barkotlu
internet çıktısı
d) Ajans tarafından sağlanacak destek tutarının %3’ü kadar ya da daha fazla bir meblağ
için herhangi bir nedenle haklarında kesinleĢmiĢ haciz iĢlemi bulunmadığına dair
yetkili icra dairelerinden alınmıĢ belge
e) BaĢvuru sahibi kuruluĢ ve varsa ortaklarının yetkili karar organı tarafından alınan projeyi
uygulama kararı
f) Projenin uygulanacağı fiziki mekânın tasdikli güncel tapu kaydı veya noter tasdikli en az
5 yıllık kira kontratı
g) Projenin hazırlık ve uygulama safhası için kanunla zorunlu kılınmıĢ;
a)
Sayfa 25 / 51
 Proje ile yapılacak faaliyetin niteliğine göre ÇED gerekli değildir kararı yâ da
ÇED olumlu kararı yâ da yapılacak faaliyetin ÇED yönetmeliğine tabi
olmadığına dair ilgili kurumdan alınacak yazı
 ĠnĢaat ruhsatı, yapı kullanım, gerekli ise diğer izin ve ruhsatlar
Belgeler, noter veya belgeyi düzenleyen yetkili kurum/kuruluĢ tarafından tasdik
edilebileceği gibi, aslı Ajans’a ibraz edilmek Ģartıyla “Aslı GörülmüĢtür” Ģerhi düĢülerek
Ajans tarafından da tasdik edilebilir.
Destek almaya hak kazanan baĢvuru sahiplerinden sözleĢme imzalama aĢamasında proje
baĢvurusunda sunulan evrakların asıllarını sunmaları istenecektir. Söz konusu evrakların
asıllarının sunulmaması veya gerekçesiz olarak farklı evrak sunulması halinde Ajans sözleĢme
yapmama hakkı saklıdır.
Sonuçların açıklanmasından sonra baĢarılı bulunan proje sahiplerine yapılacak
sözleĢmeye davet bildirimine en fazla 10 gün içerisinde gerekli belgelerin tamamı tedarik
edilmiĢ olarak icabet edilmediği takdirde, baĢvuru sahibi sözleĢmeden feragat etmiĢ
sayılacaktır. Dolayısıyla, sözleĢme aĢamasında sunulması gereken belgeler için ön hazırlık
yapılmasının gerekli olup olmadığı kontrol edilmelidir. Ajans, gerekli gördüğü durumlarda
sözleĢme aĢamasında ilave belgeler talep edebilir.
4.5 BaĢvurular Nereye ve Nasıl Yapılacaktır?
4.5.1 BaĢvuruların Ajansa Sunulmasında Ġzlenecek Yöntem
 BaĢvuruların kabulü, proje teklif çağrısının ilanından on iĢ günü sonra baĢlar.
 Elektronik baĢvurular, internet ortamında Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi
(KAYS-PFD) üzerinden (http://portal.kays.kalkinma.gov.tr) yapılacaktır. Sisteme,
Ajansın internet sitesinden (www.dogaka.gov.tr) de ulaĢılabilir.
 BaĢvuru yapabilmek için KAYS’a kayıt olup kullanıcı adı ve Ģifre alınması
gerekmektedir. Sisteme kaydolma ve kullanım ile ilgili detaylı bilgi ve görsel anlatım
yine KAYS Portal’ının Yardım bölümünde bulunan Kullanıcı Kılavuzu’nda
mevcuttur.
 KAYS üzerinden BaĢvuru Formu ve Ekleri doldurulduktan sonra diğer destekleyici
belgeler KAYS’a yüklenmelidir.
 Elektronik baĢvuru tamamlandıktan sonra BaĢvuru Formu ve Eklerinin çıktısı KAYS
üzerinden alınmalı, destekleyici belgeler eklenmeli, gerekli yerler BaĢvuru Sahibi
tarafından imzalanmalı, geri kalan sayfalar ise paraflanmalıdır.
 Dosyalar hazırlanırken sırasıyla BaĢvuru Formu, Bütçe, Mantıksal Çerçeve,
ÖzgeçmiĢler ve rehberde belirtilen diğer ekler (taahhütnameler ve beyanlar) ile
destekleyici belgeler Ģeklinde her birine ayraçlar konularak sıralanmalıdır.
 Islak imzalı ve paraflı çıktıların matbu halleri, 1 (bir) Asıl KIRMIZI renkli klasöre
ve 2 (iki) suret ise MAVĠ renkli klasörlere yerleĢtirilerek toplam 3 klasör halinde
hazırlanmalı ve bir zarfa yerleĢtirilmelidir.
Sayfa 26 / 51
 BaĢvuru zarfının üstüne, Geçici BaĢvuru Kodu, Mali Destek Programının Adı,
Referans Numarası, BaĢvuru Sahibi Bilgileri ile “AÇILIġ OTURUMUNA KADAR
AÇILMAMALIDIR” ibaresini içeren ve sistem tarafından verilen “BaĢvuru Kapak
Sayfası” yapıĢtırılarak, baĢvuru Ajansa elden ya da kargo ile teslim edilmelidir.
DĠKKAT!
Sisteme gönderilen BaĢvuru Paketinden çıktı alarak ayrı
dosyalar içinde ve her birine destekleyici belgeler
eklenmiĢ Ģekilde asılları Kırmızı klasöre, 2 kopyasının ise
farklı 2 Mavi klasörlere sağdaki Ģekilde olduğu gibi
yerleĢtiriniz. Lütfen baĢvuru evraklarını hiçbirini
“Ģeffaf dosya” içerisine (soldaki gibi) yerleĢtirmeyiniz!
BaĢvuru Formu ve eklerinin KAYS üzerinden doldurulması ve çıktılarının ıslak imzalı olarak
1 asıl 2 suret halinde ajansa teslim edilmesi zorunludur. Elden iletilen nüshalar ile elektronik
ortamda yapılan baĢvurular arasında farklılık olması durumunda elektronik nüshalar dikkate
alınacaktır. Proje değerlendirmesi elektronik ortamda sunulan bilgi ve belgeler üzerinden
yapılacaktır.
KAYS üzerinden yapılan baĢvurunun “BaĢvuruyu Tamamla”, butonu ile onaylanması,
baĢvurunun tamamlandığı anlamını taĢımamaktadır. KAYS üzerinden online olarak yapılan
ancak Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansına matbu olarak ulaĢtırılmayan baĢvurular, baĢvuru
olarak değerlendirilmeyecektir. BaĢvurunun geçerli olması için sisteme yüklenen BaĢvuru
Paketinden 1 (bir) asıl ve 2 (iki) suretin destekleyici belgelerle birlikte son baĢvuru tarihi
ve saatine kadar Ajansa teslim edilmesi gerekmektedir.
Proje baĢvuruları, kapalı zarf içinde taahhütlü posta yoluyla, kargo Ģirketiyle veya elden
(elden teslim eden kiĢiye, imzalı ve tarihli bir “Teslim Alındı Belgesi” verilir) aĢağıdaki
adreslere yapılır.
HATAY Ġli BaĢvuruları için;
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı
Genel Sekreterliği
Yavuz Sultan Selim Cad. Birinci Tabakhane Sok. No: 20 31050
Antakya / HATAY
KAHRAMANMARAġ Ġli BaĢvuruları için;
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı
YeniĢehir Mah. Trabzon Cad. Hafız Ali Efendi Meydanı, Ġl Müftülük Binası 2. Kat
Merkez/ KAHRAMANMARAġ
Sayfa 27 / 51
OSMANĠYE Ġli BaĢvuruları için;
Osmaniye Yatırım Destek Ofisi
Adnan Menderes Bulvarı, Ticaret ve Sanayi Odası Binası Kat 3
Merkez / OSMANĠYE
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
4.5.2 BaĢvuru Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
BaĢvuru Formu ve eklerinin orijinal formatına bağlı kalınarak bilgisayar ortamında
KAYS üzerinden hazırlanması gerekmektedir.
BaĢvuru Formunun sistem üzerinden elektronik olarak gönderilmeden sadece çıktılarının
Ajansa elden, posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi/ teslim edilmesi veya baĢvurunun
KAYS üzerinden tamamlanmadan, “TASLAKTIR” filigranlı çıktı ile baĢvuru yapılması
halinde, baĢvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
Sisteme yüklenen BaĢvuru Paketinin ve destekleyici belgelerin, 1 asıl ve 2 suret olmak
üzere imzalı çıktılarının Ajansa son baĢvuru tarihine kadar elden, posta ya da kargo
yoluyla kapalı zarf içinde (üzerine proje bilgilerinin yer aldığı kapak sayfası
yapıĢtırılarak) sunulmaması halinde baĢvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
BaĢvurular sadece BaĢvuru Formu, ekleri ve destekleyici belgeler üzerinden
değerlendirileceğinden, BaĢvuru Formu ve ek belgelerinin mümkün olduğunca anlaĢılır
bir dilde doldurulması gerekmektedir.
BaĢvuruya iliĢkin sunulacak onaylı diğer belgelerin (kurumlardan alınacak belgeler)
baĢvuru konusu ile iliĢkili, okunur, anlaĢılır ve anlamlı belgeler olması gerekmektedir.
Sisteme yüklenen BaĢvuru Formu ve doldurulması gereken BaĢvuru Formu eklerinin
içeriği ile Ajansa teslim edilen çıktılarının birebir aynı olması gerekmekte olup,
tutarsızlık halinde KAYS üzerinden yapılan baĢvuru esas alınacaktır.
BaĢvuru sahipleri baĢvurularının tam olup olmadığını ve doğruluğunu Ġdari ve Uygunluk
Kontrol Listesine bakarak teyit edebilirler. Tam olmayan baĢvurular reddedilecektir.
4.6. BaĢvuruların Alınması Ġçin Son Tarih
Elektronik baĢvuruların alınması için son tarih 05 Eylül 2014 saat 23:59, elektronik
baĢvuru çıktılarının elden teslimi için son tarih 12 Eylül 2014 saat 17.00’dir. Son baĢvuru
zamanından sonra alınan baĢvurular, hiçbir Ģekilde değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta
veya kargo Ģirketine bağlı gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4.7. Daha Fazla Bilgi Almak Ġçin
Sorularınızı, teklif çağrısının referans numarasını açık bir Ģekilde belirterek, elektronik
posta ya da faks ile aĢağıdaki adrese veya faks numarasına son baĢvuru tarihinden 20 gün
öncesine kadar gönderebilirsiniz.
Sayfa 28 / 51
Ġnternet Adresi : www.dogaka.gov.tr
E-posta adresi :[email protected]
Faks
: 0 (326) 225 14 52
Soruların yanıtları, Ajansa ulaĢma tarihini müteakip en geç 10 (on) gün içerisinde ajans
internet adresinde SSS bölümü altında yayınlanacaktır.
Tüm baĢvuru sahiplerine eĢit davranılacak ve bir baĢvuru sahibine sağlanan bilgi, Sıkça
Sorulan Sorular (SSS) aracılığıyla diğer baĢvuru sahiplerine de sunulacaktır. BaĢvuru
sahiplerince talep edilen tüm bilgilere iliĢkin resmi açıklamalar Ajans tarafından yapılacaktır.
SSS listesinde ve BaĢvuru Rehberinde yer almayan hiçbir bilgi baĢvuru sahipleri ve Ajans için
bağlayıcı nitelik taĢımamaktadır.
4.8 BaĢvuruların Değerlendirilmesi ve Seçilmesi
BaĢvurular, Ajans gözetim ve koordinasyonunda, alanında uzman, titizlikle seçilen
bağımsız
değerlendiriciler
ve
değerlendirme
komitesi
tarafından
incelenip
değerlendirilecektir.
BaĢvuru sahipleri tarafından sunulan projeler aĢağıda açıklanan aĢama ve kriterlere göre
incelenecek ve değerlendirilecektir. Değerlendirme süreci temel olarak iki aĢamadan
oluĢmaktadır: Ön Ġnceleme ile Teknik ve Mali Değerlendirme;
4.8.1 Ön Ġnceleme
Yalnızca zamanında teslim edilen projeler ön incelemeye alınır. Ön inceleme
aĢamasında idari kontrol ile uygunluk kontrolü yapılır.
4.8.1.1 Ġdari Kontrol
Ġdari kontrolde, aĢağıda yer alan Ġdari Kontrol Listesinde belirtilen kriterlerin yerine
getirilip getirilmediği kontrol edilmektedir.
BaĢvuru rehberlerinde ayrıntılarıyla yer alan Ģekle uygunluk, baĢvuru sahibinin,
ortaklarının, destek konularının ve proje uygulama yerinin uygunluğu kriterlerine uymayan
baĢvurular ile baĢvuru formu, bütçe, mantıksal çerçeve ve özgeçmiĢleri haricindeki
destekleyici belgeleri eksik olan ancak süre vermenin yararsız olduğu kesin olarak anlaĢılan
baĢvurular reddedilir.
BaĢvuru formu ve ekleri haricindeki destekleyici belgeleri eksik olan ve/veya hatalı
yüklemiĢ olan baĢvuru sahiplerine beĢ iĢ gününü geçmemek kaydıyla ek süre verilir. Bu süre
içerisinde söz konusu eksikliklerin giderilememesi halinde bu baĢvurular teknik ve mali
değerlendirme sürecine alınmaz. BaĢvuru formu, bütçe, mantıksal çerçeve ve özgeçmiĢleri
eksik olan ya da uygun doldurulmayan baĢvurular idari kontrol aĢamasında eksik evrak
bildirimi yapılmaksızın elenecektir.
Eksik evrak bildirimi ön inceleme aĢamasında KAYS üzerinden yapılacaktır.
BaĢvuru sahipleri KAYS üzerinden de “Eksik Evrak ĠĢlemleri” baĢlığı altından eksik
evraklarının olup olmadığını kontrol edebilir, eksik evraklarını yine aynı baĢlık altından
Sayfa 29 / 51
yükleyebilirler.
Ġstenilen bilgilerden herhangi biri eksik veya yanlıĢ ise, proje teklifi yalnızca bu esasa
dayanarak reddedilebilir ve proje teklifi bu noktadan sonra bir sonraki aĢamaya alınmaz.
Değerlendirilmesine devam edilmeyecek baĢvurular için baĢvuru sahiplerine yapılacak
bildirim yazılı (resmi yazı, faks, e-mail) veya sözlü (telefon, görüĢme vb.) herhangi biri ile
yapılabilir.
ĠDARĠ KONTROL LĠSTESĠ
Evet
Online Matbu
1. BaĢvuru Formu, Bütçe, Beklenen Finansman
Kaynakları, Maliyetlerin Gerekçelendirilmesi,
Mantıksal Çerçeve, Proje Kilit Personeline Ait
ÖzgeçmiĢ (ler) ve Destekleyici Belgeler standart
formata uygun Türkçe olarak KAYS’ta hazırlanmıĢ,
baĢvuru tamamlanmıĢ, matbu halleri 1(bir) asıl ve 2
(iki) suret olarak Ajans’a teslim edilmiĢtir.
2. BaĢvuru formu ve eklerinin matbu halinin tüm
sayfaları baĢvuru sahibi kuruluĢun en üst yetkilisi
veya yetkili temsilcisi tarafından imzalanmıĢ,
kaĢelenmiĢ veya mühürlenmiĢtir.
3. Taahhütnameler (EĢ-finansman, Çifte Finansman
ve EK-4 Taahüütnamesi) doldurulmuĢ, matbu hali
baĢvuru sahibi kuruluĢun en üst yetkilisi veya yetkili
temsilcisi tarafından imzalanmıĢ, kaĢelenmiĢ veya
mühürlenmiĢ olarak eklenmiĢtir.
4) Beyannameler (Proje uygulama yeri beyanı, iĢletme
mevcut durum beyanı vb.) doldurulmuĢ, matbu hali
baĢvuru sahibi kuruluĢun en üst yetkilisi veya yetkili
temsilcisi tarafından imzalanmıĢ, kaĢelenmiĢ veya
mühürlenmiĢ olarak eklenmiĢtir.
5) BaĢvuru sahibinin temsil ve ilzama yetkili kiĢi(ler)in
isim(ler)ini ve imzalarını noter tarafından tasdik eden
belge (imza sirküsü); bu kiĢi(ler)in yetkisi ve
sorumluluğu baĢvuru sahibinin ana sözleĢmesinden
veya yasal yapısından gelmiyorsa ilaveten Yönetim
Kurulu’nun veya yetkili yönetim organının bu
kiĢi(leri) yetkilendirme kararı sunulmuĢtur.
6) Ortakların Beyannamesinin matbu hali (varsa)
ortağın (veya ortakların) yetkili temsilcileri
tarafından imzalanmıĢtır.
7) BaĢvuruda bulunan kuruluĢun (varsa) ortağın (veya
Sayfa 30 / 51
Hayır
Online
Matbu
ortakların) resmi kayıt belgesi veya kuruluĢ
sözleĢmesi sunulmuĢtur. (Kooperatif ve Birlikler için
Ana SözleĢme)
8) BaĢvuru sahibi ve (varsa) ortağın (veya ortakların)
vergi dairesince onaylanmıĢ, son 3 yıla ait (varsa en
az 3 (üç) mali yıla ait) kar-zarar tablosu ve
bilançosu/iĢletme hesap özeti; yeni iĢletmeler için ara
dönem onaylı bilanço veya hesap özeti, Ģahıs
iĢletmesi ise Gelir Vergisi Beyannamesi vb.
sunulmuĢtur.
9) BaĢvuru sahibi kuruluĢun ve (varsa) ortağın (veya
ortakların) mevcut sermaye yapısını, faaliyet
alanlarını ve iĢletme tescil tarihini gösteren güncel
Ticaret Sicili Gazetesi/Gazeteleri veya Esnaf ve
Sanatkârlar Sicil Gazetesi sunulmuĢtur.
10) BaĢvuru sahibinin ve (varsa) ortağın (veya
ortakların) çalıĢan personel sayısını gösteren en fazla
1 ay önce Sosyal Güvenlik KuruluĢu’ndan alınmıĢ
onaylı,güncel (01.07.2014 tarihi ve sonrası alınmıĢ)
belge veya barkotlu internet çıktısı sunulmuĢtur.
11) ĠĢletmenin faaliyette olduğunu gösterir güncel
faaliyet belgesi sunulmuĢtur. (01.07.2014 tarihi ve
sonrasında alınmıĢ olması gerekmektedir-geçici
faaliyet belgesi dahildir)
12) Bölge dıĢından veya bölge içinden olup da bu
ilçelere yatırım yapacak iĢletmelerin belirtilen
ilçelere yönelik yapacakları yatırım için yasal
Ģubelerini kurduklarını gösterir kayıt ve tescil
belgeleri sunulmuĢtur.(ilçenin bağlı olduğu TSO’ya
ya da ESO’ya kayıt yağıldığına dair belge
sunulmuĢtur.)
13) TR63 Bölgesi dıĢında kayıtlı olan ve belirtilen
ilçelere yatırım yapacak iĢletmeler ise, 01.01.2014
tarihinden önce kurulmuĢ, tescil edilmiĢ ve TR63
Bölgesinde (Hatay, KahramanmaraĢ ve Osmaniye)
programın son baĢvuru tarihine kadar yasal Ģubesini
açmıĢ ve tescil kaydını yaptırmıĢtır.
4.8.1.2 Uygunluk Kontrolü
UYGUNLUK KONTROL LĠSTESĠ
1. BaĢvuru Sahibi, (Ajansla daha önceki yıllarda destek sözleĢmesi
imzalamıĢ ise) proje uygulama döneminde değildir ve sözleĢmenin
Sayfa 31 / 51
Evet
Hayır
sona erdiği tarihi izleyen 1 yıllık süre içerisinde Ajansa yeniden
baĢvurmamıĢtır.
2. BaĢvuru sahibi uygundur.
3. Yatırım yeri, Program Rehberinde belirtilen uygun ilçeler içerisindedir.
4. BaĢvuru, program kapsamındadır. (Rehberin, “Uygun Olmayan Proje
Konuları ve Faaliyetler” baĢlığında sayılan maddeler kapsamında
değildir.)
5. BaĢvuru konusu baĢvuru sahibinin görev ve faaliyet alanı arasındadır.
6. BaĢvuru sahibi faaliyet alanı değiĢikliği yapmıĢ ise, bu faaliyet alanı
değiĢikliğini programın son baĢvuru tarihi öncesinde (elektronik son
baĢvuru tarihi) gerçekleĢtirmiĢtir.
7. Merkez ya da yasal Ģubesi TR63 Bölgesine kayıtlı olan iĢletme,
01.01.2014 tarihinden önce TR63 Düzey 2 bölgesinde (Hatay,
KahramanmaraĢ ve Osmaniye) kurulmuĢ, tescil edilmiĢ ve faaliyettedir.
8. Yatırım yapacağı ilçenin bağlı bulunduğu TSO ya da ESO’ya kayıt
yaptırdığına dair belgeyi sunmuĢtur.
9.BaĢvuru Paketinde teslim edilen bütün belgeler geçerlidir. 15
Sadece ön incelemeyi geçen baĢvurular değerlendirme iĢleminin sonraki safhalarına
alınacaktır.
4.8.2. Teknik ve Mali Değerlendirme
Teklif edilen bütçe de dâhil olmak üzere baĢvurular, aĢağıda yer alan Değerlendirme
Tablosundaki kriterlere göre KAYS üzerinden Bağımsız Değerlendiriciler tarafından Gizlilik
ve Tarafsızlık sözleĢmesi çerçevesinde değerlendirilecektir. Değerlendirme sürecinde
değerlendirme yapma görev ve sorumluluğu tamamen Bağımsız değerlendiricilere ait
olacaktır.
Değerlendirme Tablosu, bölümlere ve alt bölümlere ayrılmıĢ olup, tabloda belirtilen
puanlar üzerinden değerlendirilecektir.
Değerlendirmede sırası ile baĢvuranın mali ve iĢletme kapasitesi, proje konusunun
programın amaç ve öncelikleri ile ilgililiği, önerilen yöntemin kalitesi ve geçerliliği, projenin
destek sonrası sürdürülebilirliği ile projenin bütçe ve maliyet etkinliği göz önüne alınacaktır.
Proje tekliflerinin destek almaya hak kazanabilmesi için 65 puan olan toplam baĢarı
puanına ek olarak, değerlendirme tablosunun ilk iki bölümünde incelenen Mali ve Yönetim
Kapasitesi bölümünden en az 12 puan (20 puan üzerinden), Ġlgililik bölümünden da en az 22
puan (35 puan üzerinden) alması koĢulu aranacaktır.
15 Geçerli Belge: hukuken tanımlanan Ģekil Ģartlarına uygun, okunaklı ve anlaĢılır, yetkili tarafından düzenlemiĢ, kaĢelenmiĢ ve imzalanmıĢ
ve bu program kapsamında talep edilen evraklardır.
Sayfa 32 / 51
Bu değerlendirmenin sonunda projeler, 100 puan üzerinden altmıĢ beĢ (65) ve üzerinde
puan alan baĢvurular baĢarılı projeler olarak listelenir. BaĢvurular en yüksek puanı alan
tekliften baĢlayarak sıralanır ve destek dağıtımı bu rehberde belirtilen teklif çağrısının toplam
bütçesi çerçevesinde söz konusu sıralamaya göre yapılır. EĢit puan alan baĢvurular Ģu
kriterlere göre sıralanır:
Değerlendirme puanı aynı olan proje teklifleri yararlanıcının tek baĢvurusu niteliğinde
olan projeler daha üst sıradadır.
Mali ve ĠĢletme Kapasitesi ve Ġlgililik baĢlıklarından alınan puanların ortalamalarının
toplamı daha yüksek olan projeler daha üst sıradadır.
Teslim tarihi daha önce olan projeler daha üst sıradadır.
DEĞERLENDĠRME TABLOSU
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
Bölüm
Puan
Mali Kapasite ve ĠĢletme Yönetim Kapasitesi
BaĢvuru Sahibi ve ortakları proje yönetimi konusunda yeterli deneyime sahip
mi? (Proje Hazırlığında hizmet alımı öngörülmüĢ olması ve proje yönetim
tecrübesi olan özgeçmiĢlere yer verilmiĢ olması değerlendirmede dikkate
alınacaktır.)
BaĢvuru Sahibi ve ortakları yeterli teknik uzmanlığa sahip mi? (ele alınacak
konular hakkında yeterli bilgileri var mı?)
BaĢvuru sahibi ve ortakları yeterli iĢletme yönetim kapasitesine sahip mi?
(personel, ekipman ve proje bütçesini idare edecek bilgi ve beceri dahil olmak
üzere)
BaĢvuru Sahibi istikrarlı ve yeterli finansman kaynaklarına sahip mi?
Ġlgililik
Proje, teklif çağrısının en az bir önceliği ile doğrudan ilgili midir? (5 puan)
Proje, ürünlerin/hizmetin üretimi, iĢlenmesi, paketlemesi, etiketlenmesi,
markalaĢması, depolanması, sevkiyatı, pazarlanması, üretim süreçlerinin
standardizasyonu ve ihracatı gibi nitelikleri ne kadar içeriyor?
Proje, iĢletmelerin kapasite ve/veya kalite artıĢına hizmet ediyor mu?
Proje, ilçenin ihtiyaç ve sorunları ile ne kadar iliĢkilendirilmiĢtir?
Proje, kayıtlı istihdam artıĢı içeriyor mu?
20
5
5
5
5
35
5
5
5
10
5
2.6 Proje, genç ve/veya kadın istihdamı artıĢı içeriyor mu?
5
Yöntem
Önerilen faaliyetler uygun mu, uygulanabilir mi, hedeflerle ve beklenen
3.1
sonuçlarla uyumlu mu?
Projenin genel tasarımı ne kadar tutarlı?
3.2 (Özellikle; proje, söz konusu sorunların bir analizini yansıtıyor mu; dıĢ
faktörler göz önüne alınmıĢ mı ve bir değerlendirme öngörüyor mu?)
20
3.3 Faaliyet Planı açık ve uygulanabilir mi?
5
3
3.4
Teklifte, projenin sonucuna yönelik objektif olarak doğrulanabilir
göstergeler yer alıyor mu, tutarlı mı, gerçekçi mi? (Ġstihdam artıĢı, pazar payı
Sayfa 33 / 51
5
4
4
vb. oran ve miktar hedefleri)
3.5 Projede, devlet desteğine ve görünürlüğüne yeterli önem verilmiĢ mi?
2
Sürdürülebilirlik
4.1 Projenin, somut bir etki doğurması bekleniyor mu?
15
4
5
(etkilenen iĢletme sayısı, faaliyetin bölgesel önemi, geçici/kalıcı oluĢturulan
istihdam, sosyal faydalar, teĢvik edilen yeni sermaye yatırımları, bölgenin
genel ekonomik ortamında sağlanan geliĢmeler vb. dâhil olmak üzere)
4.2 Proje potansiyel çarpan etkileri içermekte midir?
(proje sonuçlarının; daha geniĢ alanları etkilemesi ile katma değer yaratacak
bilgi yayılması dâhil olmak üzere içinde bulunduğu veya yan sektörlere etkisi
nasıl olacak)
4.3 Teklif edilen projenin beklenen sonuçları sürdürülebilir mi?
Faaliyetler destek bittikten sonra nasıl finanse edilecek?
Kurumsal idari yapı tarafından proje sona erdikten sonra da faaliyetlerin
sağlıklı bir Ģekilde sürdürülmesi beklenmekte midir?
Pazarda talep nasıl: sabit mi, artıyor mu, azalıyor mu? Proje tek bir tedarikçi
veya müĢteriye mi bağımlı?
5
Bütçe ve Maliyet etkinliği
5.1
5.2
Tahmini maliyetler ile beklenen sonuçlar arasındaki oran tutarlı mı?
Yapılması öngörülen harcamalar gerçekçi ve projenin uygulanması için gerekli
mi?
Maliyet kalemleri proforma faturalarla desteklenmiĢ mi?
Yapılacak yatırım ile harcamalar orantılı mı?
Öngörülen maliyet kalemleri projenin amacına hizmet ediyor mu?
TOPLAM PUAN
5
5
10
5
5
100
Değerlendirme tablosu dikkate alındığında, aĢağıdaki hususları içeren baĢvurular
diğer baĢvurulara göre daha yüksek puan alacaktır.
Teklif çağrısının amaç ve önceliklerine hizmet eden baĢvurular
Bölgenin ihtiyaç ve sorunlarına hitap eden baĢvurular
ĠĢletmelerde kapasite artıĢını hedefleyen baĢvurular
Kayıtlı istihdamın artırılmasını amaçlayan baĢvurular
Bölgesel ürünlerin iĢlenmesi, pazarlanması, standardizasyonunu ve yeni pazarlar
bulunmasını ve bu pazarlara uygun üretim süreçlerini içeren baĢvurular
Tarım dıĢı ekonomik çeĢitliliğin artırılmasını amaçlayan baĢvurular
Sundukları teknik Ģartname ve proforma faturalar ile bütçedeki 10.000 TL üzeri maliyet
kalemlerini doğrulayabilen baĢvurular
Sayfa 34 / 51
4.9 Değerlendirme Sonucunun Bildirilmesi
4.9.1 Bildirimin Ġçeriği
BaĢvuru sahiplerine, baĢvurularının sonucuna iliĢkin durum yazılı olarak bildirilecektir.
BaĢvurunun reddedilmesi veya destek verilmemesi kararı, aĢağıda belirtilen gerekçelere
dayandırılacaktır:
 BaĢvuru, son baĢvuru tarihinden sonra alınmıĢtır.
 BaĢvuru eksiktir veya belirtilen idari koĢullara uygun değildir.
 BaĢvuru sahibi veya ortaklarından biri ya da bir kaçı uygun değildir.
 Proje uygun değildir (örneğin, teklif edilen projenin program kapsamında olmaması,
teklifin izin verilen azami süreyi aĢması, talep edilen katkının izin verilen azami katkıdan
daha fazla olması, rehberde belirtilen bir koĢulu taĢımaması vb.).
 Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Desteleme Yönetmeliğinin 21/11 maddesi
çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından desteklenecek projeler listesinde çıkarılmıĢtır.
 Proje, konuyla yeterince ilgili değildir ve/veya BaĢvuru sahibinin mali ve iĢletme
kapasitesi yeterli değildir.
 Proje, teknik ve mali açıdan, seçilmiĢ olan diğer projelere göre daha az puan almıĢtır;
 Talep edilen destekleyici belgelerin biri ya da birkaçı belirtilen son tarihten önce teslim
edilmemiĢtir.
 …. (Bu Rehberde bulunan baĢka bir kritere uyulmamıĢtır)
Ajansın bir baĢvuruyu reddetme ya da destek vermeme kararı nihaidir.
4.9.2 Öngörülen Zaman Çizelgesi
Değerlendirme sonuçları hakkında baĢvuru sahiplerini bilgilendirmek için Ajansın
planladığı tarih 21 Ekim 2014’tür. Bu tarih kesin olmayıp, proje sayısına göre
değiĢebilecektir.
4.10 SözleĢme Ġmzalanması ve Uygulama KoĢulları
Destek kararını takiben, verilecek destek miktarı ve uygulamaya iliĢkin ilke ve kurallar,
baĢvuru sahibi ile Ajans arasında imzalanacak bir sözleĢmeye bağlanır. BaĢvuru sahibi
sözleĢme imzalama aĢamasında istenen belgelerin asılları ile Ajansa baĢvurur.
Kar amacı güden gerçek ve tüzel kiĢilerden her bir proje için sözleĢmede öngörülen
toplam destek miktarının en az %10’u oranında teminat alınır. Ajans, sözleĢme imzalandıktan
sonra uygulamaya geçmeyen ve ajans bilgisi dıĢında uygulamaya baĢlayanlara veya
vazgeçtiğini tek taraflı olarak iletenlere yönelik teminat üzerinden parasal veya diğer idari
yaptırım öngörülmesine iliĢkin sözleĢmeye madde ekleyebilir.
Ajans tarafından teminat olarak kabul edilebilecek değerler Ģunlardır:
a) Tedavüldeki Türk parası
b) Bankalar veya katılım bankaları tarafından verilen teminat mektupları
Teminatlar, Ajans tarafından nakit olarak teslim alınamaz. Yararlanıcı Ajansın bildireceği
banka hesap numarasına teminat yatırdığına dair dekontu sözleĢme imzalanma aĢamasında
ibraz etmek zorundadır. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle
değiĢtirilebilir. Karma değerlerden oluĢan teminatlar Ajans tarafından kabul edilebilir.
Teminatlar nihai ödemenin yapılmasını müteakip serbest bırakılır.
Sayfa 35 / 51
SözleĢmeler, baĢvuru sahiplerine yapılacak tebliğden itibaren en geç 10 gün içerisinde
imzalanır. BaĢvuru sahiplerinin bu süre zarfında sözleĢme imzalamak üzere Ajansa
baĢvurmaması halinde destek kararı iptal edilir. Bunların yerine, öngörülen toplam destek
bütçesiyle sınırlı olmak koĢuluyla, yedek listede yer alan baĢvuru sahipleri sözleĢme
imzalamak üzere en yüksek puanlı projeden baĢlamak üzere sözleĢme imzalamaya davet
edilir. Yedek listeden davet usulü bakımından da yukarıdaki hükümler aynen uygulanır.
SözleĢme özellikle aĢağıda belirtilen hakları ve yükümlülükleri düzenler:
4.10.1 Kesin Destek Tutarı
Azami destek tutarı sözleĢmede belirtilecektir. Bu tutar, tahminlere dayalı bir Ģekilde
hazırlanan bütçe çerçevesinde belirlenecektir. Kesin destek tutarı, proje sona erdiğinde ve
nihai rapor sunulduğunda kesinlik kazanacaktır. Mali destek hiçbir koĢulda sözleĢmede
belirtilen tutarı geçemez, sözleĢme tutarını aĢan ek ödeme yapılamaz ve yararlanıcı tarafından
aynı sözleĢme kapsamında ek destek talebinde bulunulamaz.
4.10.2 Hedeflerin GerçekleĢtirilememesi
Yararlanıcının sözleĢme koĢullarını yerine getirmemesi halinde Ajans destek tutarını
azaltabilir ve/veya o zamana kadar ödenen tutarların tamamen ya da kısmen geri ödenmesini
talep edebilir.
Desteklenen proje veya faaliyet kapsamında, Ajans tarafından istenen bilgi ve belgelerin
zamanında ve eksiksiz verilmemesi, izleme ziyaretlerinde uygulama ve yönetim mekânlarına
eriĢimin zorlaĢtırılması yahut engellenmesi veya projenin sözleĢmeye, eklerine ve
yürürlükteki mevzuata uygun Ģekilde yürütülmediğinin tespiti halinde Ajans, ödemeleri
durdurabilir ve/veya sözleĢmeyi feshederek buna iliĢkin mevzuatta ve sözleĢmede belirtilen
hukuki yollara baĢvurabilir.
DĠKKAT:
BaĢvuru formu ve proje bütçesinde yer alan her faaliyetin uygulanması zorunludur. Marka,
patent, yenilik içeren bütçe kalemlerinin uygulanmaması durumunda ajans fesih hakkını ve
diğer kalemler için destek miktarından kesinti yapma hakkını saklı tutar. Yerine getirilmeyen
her bir bütçe kalemi için destek miktarından %5’e kadar kesinti yapabilir. Bu durum sözleĢme
özel koĢullarında belirtilir.
4.10.3 SözleĢmenin DeğiĢtirilmesi
Yararlanıcıların projelerini, Ajans ile imzaladıkları sözleĢme hükümleri doğrultusunda
uygulamaları esastır. Ancak sözleĢmenin imzalanmasından sonra projenin uygulamasını
zorlaĢtıracak veya geciktirecek önceden öngörülemeyen ve beklenmeyen durum yahut mücbir
sebep söz konusu ise sözleĢme tarafların mutabakatı ile uygulamanın herhangi bir safhasında
değiĢtirilebilir ve/veya proje uygulamasının tamamı veya bir kısmı askıya alınabilir.
4.10.4 Raporlar
Yararlanıcılar, uygulama sürecinde, projede kaydedilen ilerleme ve gerçekleĢmeleri
içeren raporlar sunmak zorundadır. Bunlar; sözleĢmede belirtilen dönemlerde sunulacak
yararlanıcı beyan raporları, ara raporlar ve proje faaliyetlerinin tamamlanmasını takiben
Sayfa 36 / 51
sunulacak nihai rapor ile projenin etkilerinin değerlendirilebilmesi amacıyla sunulacak proje
sonrası değerlendirme raporundan oluĢmaktadır. Ayrıca Ajans, yararlanıcıdan ilave bilgi ve
belge talebinde bulunabilir.
4.10.5 Ödemeler
SözleĢmede belirtilen süre içerisinde, kabul edilebilir nitelikteki teminat Ģartının
yararlanıcı tarafından yerine getirilmiĢ olması kaydıyla, destek miktarının en fazla %40’ı,
yararlanıcıya ait sözleĢmede belirtilen banka hesabına ön ödeme olarak aktarılır.
Ajans tarafından ön ödeme sonrasında yapılacak diğer ödemeler, hakediĢ esasına göre
gerçekleĢtirilir. Buna göre, ön ödeme tutarının ve aynı oranda yararlanıcının eĢ-finansman
tutarının usulüne uygun harcandığını gösteren belgelerin ara/nihai raporlarla birlikte Ajansa
sunulması, ilgili raporların Ajans tarafından incelenip uygun bulunması ve onaylanmasından
sonra; (sözleĢmede aksi belirtilmediği takdirde) ara ödemede destek miktarının en fazla
%40’ı ve son ödemede en fazla % 20’si destek yararlanıcısının banka hesabına 30 gün
içerisinde aktarılır.
Bununla birlikte, Ajans ön, ara ve nihai ödeme miktarlarında değiĢiklik yapma hakkını
saklı tutar. Yararlanıcı tarafından ilgili raporlar sunulmadan ve usulüne uygun ödeme
talebinde bulunulmadan, yararlanıcıya hiçbir ödeme yapılmaz.
4.10.6 Projeye Ait Kayıtlar
Yararlanıcı, proje uygulanmasına dair tüm hesap ve kayıtları Ģeffaf bir Ģekilde tutmakla
yükümlüdür. Bu kayıtlar desteğin son ödemesinin yapılmasından sonra beĢ yıl süreyle
saklanmalıdır.
4.10.7 Denetim
Ajans destek miktarı bütün projelerden denetim raporu talep eder.
Gerektiğinde yapılacak denetimler sırasında yararlanıcı, proje uygulama ve yönetim
mekânlarına eriĢimi zorlaĢtırmamak yahut engellememek ve talep edilen her türlü bilgi ve
belgeyi görevli personele zamanında sunmak zorundadır. SözleĢme hükümleri, Ajans
tarafından hem kayıtlar üzerinde hem de yerinde yapılabilecek denetimlere olanak
tanıyacaktır.
4.10.8 Tanıtım ve Görünürlük
Yararlanıcılar, ortakları ve alt yükleniciler, hizmet, mal alımı ve yapım iĢleri
faaliyetlerinde Ajansın sağladığı mali desteği ve Kalkınma Bakanlığının genel
koordinasyonunu görünür kılmak ve tanıtmak için, Ajansın internet sitesinde
(www.dogaka.gov.tr) yayınlanan “Görünürlük Rehberine” uygun olarak gerekli önlemleri
alır.
4.10.9 Satın Alma ĠĢlemleri
Proje ve faaliyetler kapsamında yapılacak olan mal ve hizmet satın alımları “Kalkınma
Ajansları Tarafından Sağlanan Destekler için Satın Alma Rehberi”’nde belirtilen hükümler
çerçevesinde gerçekleĢtirilir. Ayrıca, uygulama aĢamasında satın alma usullerine iliĢkin
detaylı bilgi ve dokümanlar proje uygulama rehberinde yer alacaktır.
Programlar kapsamında alımı desteklenen alet, teçhizat, yazılım, malzeme ve sistemler
ile yapımı gerçekleĢtirilen tesislerin mülkiyeti yararlanıcıya aittir. Ancak yararlanıcının,
Sayfa 37 / 51
sözleĢme kapsamında sağlanmıĢ tesis, makine, ekipman, teçhizat ve diğer malzemelerin,
Ajansın gerekçeli ve yazılı izni olmaksızın projenin sona ermesinden itibaren üç yıl süreyle
mülkiyetini baĢkasına devredemez, rehin ve teminat olarak gösteremez, projede tanımlanan iĢ
dıĢında baĢka bir iĢ için kullanamaz. Bu kurala uyulmaması halinde mevzuat ve sözleĢme
kuralları uyarınca hukuki yollara baĢvurulur.
PROGRAM DÜZEYĠ ÖRNEK PERFORMANS GÖSTERGELERĠ
1
2
3
Program kapsamında desteklenen proje sayısı
Bölge genelinde yenilenen makine ekipman sayısı
Uygulanan projelerle kurulan yeni tesis sayısı
Adet
Adet
Adet
Hedef
Değer
25
100
30
4
Uygulanan projelerle sağlanan yeni istihdam sayısı
KiĢi
50
5
6
Üretilen ve/veya pazarlanan yeni ürün sayısı
Uygulanan projelerle satıĢ miktarlarında gerçekleĢen artıĢ oranı
Uygulanan projelerle birlikte üretim kapasitesindeki ortalama artıĢ
oranı
Program ile bölgede alınan indirme-bindirme ve sevkiyat aracı alımı
Program ile iĢletme bünyelerine eklenen yeni süreç sayısı (üretim,
satıĢ, sevkiyat gibi)
Yıldız sayısı artan otel/ tesis sayısı
Program kapsamında el sanatları ve yöresel ürünlerin üretim ve
satıĢına yönelik yapılan yatırım sayısı
Adet
%
5
10
%
10
Adet
5
Adet
5
Adet
3
Adet
3
No
7
8
9
10
11
Gösterge
Birim
PROJE DÜZEYĠ ÖRNEK PERFORMANS GÖSTERGELERĠ
No
Gösterge
Birim
1
2
3
Program kapsamında desteklenen proje sayısı
Bölge genelinde yenilenen makine ekipman sayısı
Uygulanan projelerle kurulan yeni tesis sayısı
Adet
Adet
Adet
4
Uygulanan projelerle sağlanan yeni istihdam sayısı
KiĢi
5
6
Üretilen ve/veya pazarlanan yeni ürün sayısı
Uygulanan projelerle satıĢ miktarlarında gerçekleĢen artıĢ oranı
Uygulanan projelerle birlikte üretim kapasitesindeki ortalama artıĢ
oranı
Program ile bölgede alınan indirme-bindirme ve sevkiyat aracı alımı
Program ile iĢletme bünyelerine eklenen yeni süreç sayısı (üretim,
satıĢ, sevkiyat gibi)
Yıldız sayısı artan otel/ tesis sayısı
Program kapsamında el sanatları ve yöresel ürünlerin üretim ve
satıĢına yönelik yapılan yatırım sayısı
Adet
%
7
8
9
10
11
Sayfa 38 / 51
%
Adet
Adet
Adet
Adet
Hedef
Değer
BAġVURUMU KAYS ÜZERĠNDEN NASIL YAPACAĞIM?
Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemine giriniz
(www.dogaka.gov.tr adresinden ulaĢılabilir.)
“Sisteme GiriĢ” butonuna tıklayınız.
Açılacak kayıt sayfasında, Rol Seçimi bölümünden BaĢvuru
Sahibi Kullanıcısı rolünü seçiniz ve bilgilerinizi doldurunuz.
Kimlik bilgilerinizin nüfus cüzdanınızdaki bilgilerle aynı
olmasına dikkat ediniz. Kaydet tuĢuna basınız.
Kullanıcı adınız ve Ģifrenizle sisteme giriĢ yapınız. Mail
adresinize gelen onay kodunu girerek hesabınızı onaylayınız.
Herhangi bir ticari iĢletmeniz yoksa
“Kurum/Kullanıcı/Rol ĠĢlemleri”’den
Gerçek PaydaĢ ĠĢlemlerini seçip
bilgilerinizi doldurunuz.
Herhangi bir ticari iĢletme, Ģahıs
iĢletmesi, birlik, dernek, sivil toplum
kuruluĢu, kooperatif adına baĢvuru sahibi
iseniz Kurum/Kullanıcı/Rol
ĠĢlemleri”’den Tüzel PaydaĢ ĠĢlemlerini
seçip bilgilerinizi doldurunuz.
Proje bilgilerini sisteme girdikten sonra destekleyici belgeleri yükleyiniz. BaĢvuru
formunun çıktısını alıp destekleyici belgeleri ekleyip gerekli yerleri imzalayıp parafladıktan
sonra 1 (bir) asıl ve 2 (iki) suret haline Ajans’a sununuz.
Sayfa 39 / 51
5-EKLER
5.1.DESTEKLEYĠCĠ BELGELERLE ĠLGĠLĠ AÇIKLAMALAR
BAġVURU ESNASINDA SUNULACAK BELGELER
(BAġVURU PAKETĠ)
BaĢvurular KAYS üzerinden online yapılmalı, çıktılar imzalanıp/kaĢelenip/paraflandıktan
sonra BaĢvuru Formu ve talep edilen diğer belgelerle birlikte Ajansa sunulmalıdır.
BELGELER
AÇIKLAMA
DÜZENLEME ġEKLĠ
SUNULMASI ZORUNLU DESTEKLEYĠCĠ BELGELER
Projenin gerekçesinin, faaliyetlerinin, KAYS
üzerinden
BaĢvuru Formu yönteminin ve çıktılarının ayrıntılı olarak doldurulup sistemden çıktı
açıklandığı baĢvuru dokümanıdır.
alınacaktır.
Projenin faaliyetlerinin uygulanabilmesi KAYS
üzerinden
için öngörülen uygun maliyetlerinin yer doldurulup sistemden çıktı
Bütçe
aldığı tablodur.
alınacaktır.
Proje
yapısının
tanımlandığı,
içsel KAYS
üzerinden
Mantıksal
mantığının test edildiği, hedeflerin doldurulup sistemden çıktı
Çerçeve
ölçülebilir terimlerle tanımlandığı tablodur. alınacaktır.
KAYS
üzerinden
Projede yer alan kilit personelin
doldurulup sistemden çıktı
ÖzgeçmiĢ
özgeçmiĢlerini kapsar.
alınacaktır.
WORD
formatında
doldurulup
destekleyici
EĢfinansman
Taahhütnamesi,
Çifte
belge
olarak
sisteme
Taahhütnameler Finansman Olmadığına Dair Taahhütname
yüklenecektir. Bir nüshası
ve EK-4 Taahhütnemesi vb.
da
baĢvuru
paketine
eklenecektir.
WORD
formatında
doldurulup
destekleyici
Proje
Uygulama
Yeri
Beyanı,
belge
olarak
sisteme
Yetkilendirme Beyanı, ĠĢletme Mevcut
Beyanlar
yüklenecektir. Bir nüshası
Durumu Beyanı vb.
da
baĢvuru
paketine
eklenecektir.
BaĢvuru sahibini ve (varsa) ortaklarını
temsil ve ilzama yetkili kiĢi(ler)in
isim(ler)ini ve imzalarını noter tarafından
tasdik eden belge; bu kiĢi(ler)in yetkisi ve Belge temin edildikten
sorumluluğu baĢvuru sahibinin ve (varsa) sonra
taratılıp
sisteme
Yetkilendirme
ortakların ana sözleĢmesinden ve yasal yüklenecektir. Bir nüshası
Belgesi, Ġmza
yapısından gelmiyorsa ilaveten Yönetim da
baĢvuru
paketine
Sirküleri
Kurulu’nun veya yetkili yönetim organının eklenecektir.
bu kiĢi(ler)i yetkilendirme kararı
Ayrıca, Bölge dıĢından veya Bölge içinden
olupta bu ilçelere yatırım yapacak
Sayfa 40 / 51
iĢletmelerin belirtilen ilçelere yönelik
yapacakları yatırım için yasal Ģubelerini
temsil için yetkilendirme kararı
Belge TSO ve ESO’lardan
ĠĢletmenin aktif olarak faaliyette olduğunu
temin edildikten sonra
gösterir belge. (01.01.2014 tarihi ve
taratılıp
sisteme
Güncel Faaliyet
sonrasında alınmıĢ olması gerekmektediryüklenecektir. Bir nüshası
Belgesi
geçici faaliyet belgesi dahildir)
da
baĢvuru
paketine
eklenecektir.
BaĢvuruda bulunan kuruluĢun ve (varsa)
Belge TSO’lardan, Ticaret
ortakların resmi kayıt belgesi veya kuruluĢ
Sicil Müdürlüklerinden ve
sözleĢmesi
ESO’lardan
temin
Bölge dıĢından veya Bölge içinden olupta
Resmi Kayıt
edildikten sonra taratılıp
bu ilçelere yatırım yapacak iĢletmelerin
Belgesi
sisteme yüklenecektir. Bir
belirtilen ilçelere yönelik yapacakları
nüshası da baĢvuru paketine
yatırım için yasal Ģubelerini kurduklarını
eklenecektir.
gösterir kayıt ve tescil belgeleri
BaĢvuru sahibi kuruluĢun ve (varsa) Belge TSO ve ESO’lardan
ortakların mevcut sermaye yapısını, temin edildikten sonra
Esnaf ve
faaliyet alanlarını ve iĢletme tescil tarihini taratılıp KAYS sistemine
Sanatkârlar
Sicil veya Ticari gösteren güncel Ticari Sicil Gazetesi/ yüklenecektir. Bir nüshası
Gazeteleri veya Esnaf Sanatkârlar Sicil da
baĢvuru
paketine
Sicil Gazetesi
Gazetesi
eklenecektir.
BaĢvuru sahibinin ve (varsa) ortakların
Belge temin edildikten
vergi dairesince onaylanmıĢ son 3 (üç) yıla
sonra
taratılıp
sisteme
ait kar zarar tablosu ve bilançosu/iĢletme
yüklenecektir. Bir nüshası
Mali Tablolar
hesap özeti veya yeni iĢletmeler için onaylı
da
baĢvuru
paketine
güncel ara bilanço, mizan vb. (2014 6 aylık
eklenecektir.
dönem dahil)
BaĢvuru sahibinin ve (varsa) ortakların Belge SGK’dan veya SGK
çalıĢan personel sayısını gösteren en fazla internet
sayfasındandan
1 ay önce Sosyal Güvenlik KuruluĢundan indirildikten sonra KAYS
SGK’ya Kayıtlı
alınmıĢ onaylı, güncel (01.07.2014 tarihi sistemine
yüklenecektir.
ÇalıĢan Sayısı
ve sonrası alınmıĢ) belge veya barkotlu Çıktısı da baĢvuru paketine
internet çıktısı
eklenecektir.
SUNULMASI BAġVURU SAHĠBĠNĠN YARARINA OLACAK BELGELER
(Değerlendirme puanını olumlu etkileyebilecek belgeler)
WORD
formatında
doldurulup
destekleyici
Projede ortak varsa ortakların yetkili kiĢi
belge
olarak
sisteme
Ortaklık Kararı veya kurulları tarafından projeye ortak
yüklenecektir. Bir nüshası
olunmasına iliĢkin alınan karar
da
baĢvuru
paketine
eklenecektir.
Projenin uygulanması için mutlaka gerekli Gerekli Belgeler temin
KeĢif Özetleri
Sayfa 41 / 51
olması ve proje bütçesinde öngörülen
Ajans destek tutarının %30’unu geçmemek
koĢuluyla küçük ölçekli yapım iĢlerinde
teknik projeler ve keĢif özetleri (malzeme,
metraj, keĢif listesi vb.)
Proforma
Fatura
Kapasite
Raporu
Diğer
Diğer
Diğer
edildikten sonra taratılıp
sisteme yüklenecektir. Bir
nüshası da baĢvuru paketine
eklenecektir.
Gerekli Belgeler temin
Proje kapsamında KDV hariç 10.000 TL
edildikten sonra taratılıp
ve üstü her bir makine ekipman ve hizmet
sisteme yüklenecektir. Bir
satın alımı için en az 3 farklı tedarikçiden
nüshası da baĢvuru paketine
sağlanacak olan teklif mektubu
eklenecektir.
Belge TSO ve ESO’lardan
temin edildikten sonra
ĠĢletmenin mevcut kapasite ve yıllık
taratılıp
sisteme
kapasite kullanım oranını gösterir resmi
yüklenecektir. Bir nüshası
kurumlardan alınmıĢ onaylı belge
da
baĢvuru
paketine
eklenecektir.
Varsa iĢletme ihracat numarası ve son
Gerekli Belgeler temin
alınan sipariĢ belgesi ile teslimine iliĢkin
edildikten sonra taratılıp
onaylı belgeler (onaylı sipariĢ formu,
sisteme yüklenecektir. Bir
fatura, gümrük beyannamesi, konĢimento,
nüshası da baĢvuru paketine
ihracat yaptığı miktarı gösterir onaylı belge
eklenecektir.
vb.)
Gerekli Belgeler temin
edildikten sonra taratılıp
Varsa ISO 22000, ISO, CE, TSE vb.
sisteme yüklenecektir. Bir
Belgeler
nüshası da baĢvuru paketine
eklenecektir.
Gerekli Belgeler temin
edildikten sonra taratılıp
Varsa tescilli marka, endüstriyel tasarım,
sisteme yüklenecektir. Bir
patent, coğrafi iĢaret vb. belgeler
nüshası da baĢvuru paketine
eklenecektir.
5.2. BĠLGĠ ĠÇĠN SUNULAN EKLER
1. BEYANLAR (ÖRNEK TASLAK)
2. TAAHHÜTNAMELER (ÖRNEK TASLAK)
3. TEġVĠK EDĠLMEYECEK VEYA TEġVĠKĠ BELĠRLĠ ġARTLARA BAĞLI
YATIRIM KONULARI (EK-4)
Sayfa 42 / 51
YETKĠLENDĠRME BEYANI
(BaĢvuru Sahibi/Ortak/ĠĢtirakçi)
DOĞU AKDENĠZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLĠĞĠNE,
Ajansınıza
yapmıĢ
olduğumuz
“………………..”
baĢlıklı
proje
kapsamında,
Firmamızı/ĠĢletmemizi/Kooperatifimizi temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya;
ayrıca
proje
sunmaya
ve
baĢarılı
olması
durumunda
uygulamaya
iĢletme
müdürü/personelimiz/üyemiz/… (vb) “……………………………” yetkili kılınmıĢtır.
….………….’nın Tatbiki Ġmzası
Firma Sahibi/ġirket Müdürü/Kooperatif BĢk
(ĠMZA)
Ġmza ve Mühür
KURULUġ YERĠ VE TARĠHĠ, FAALĠYET VE PROJE UYGULAMA YERĠ BEYANI
DOĞU AKDENĠZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLĠĞĠNE,
Firmamızın/iĢletmemizin/Kooperatifimizin
….…
tarih
ve
………..
sayılı
kanuna/yönetmeliğe uygun olarak kurulduğunu ve Hatay/KahramanmaraĢ/Osmaniye ilinde
…….tarihinden itibaren faaliyet göstermekte olduğunu ve proje kapsamında yapacağım
yatırımı …………..………. ili …………………. ilçesi ………………………………..
adresinde gerçekleĢtireceğimi beyan ederim.
Firma/ ġirket Yetkilisi/Müdürü/Kooperatif BĢk
Ġmza ve Mühür
Sayfa 43 / 51
İŞLETME MEVCUT DURUM BEYANI
Not: Aşağıdaki bilgilerin tam ve doğru olarak doldurulması, imzalı ve kaşeli olarak başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.
İşletme Bilgileri
İşletme Ünvanı
İşletme Türü (Ltd, Anonim, vb.)
Oda/Ticaret Sicil No
İşletmenin Faaliyete
Geçtiği Tarih
AR-GE
Deparmanı/Çalışmaları ve
Arıtma Tesisi/Sistemi
Üretim/Satış durumu
(adet, ton, kg, TL vb.)
…../……/…..
AR-GE Departmanı/ Çalışmaları
Var
Son 1 aylık
üretim/satış
Son 3 aylık üretim/satış
Son 6 aylık üretim/satış
Kiracı
Var
Yok
Son 1 yıllık üretim/satış
Mal Sahibi
Kiracı
Ülkesi
Mal Sahibi
Miktarı (kg, ton, vb)
Yılı
ISO Belgesi (9001,
14001, 22000)
Yok
OHSAS 18001
Var
Gayri maddi hak
kullanılıyorsa belirtiniz
Var
Tutarı (TL, Euro vb.)
Yapıyor (ise)
Yapmıyor
TSE
Sahip olunan sertifika ve
belgeler
…../…../…..
Arıtma Tesisi / Sistemi
Yok
Mevcut Arazi (m2) ………….
Kapalı Alan (m2) …………….
İşyeri Durumu
İhracat yapıyorsa yılı,
miktarı ve tutarı
İşletme Kuruluş Tarihi
Yok
Türü
Var
CE Belgesi
Yok
Var
Yok
Radyasyon Analiz Belgesi
Var
Yok
Diğer (belirtiniz)
Diğer (belirtiniz)
Diğer (belirtiniz)
………………….
………………….
………………….
Patent
Know-How
Lisans
Diğer (belirtiniz)
Ülkesi
Sahip Olunan Marka,
Patent, Coğrafi İşaret vb
İşletme Araç Sayısı
Yıllara Göre Kar/Zarar
Durumu
Yıllara Göre Bilanço
Değerleri
Servis Aracı (Adet)
Makam Aracı (Adet)
Sevkiyat Aracı (Adet)
Diğer
TOPLAM
Yıl
2011
2012
2013
Kar/Zarar
………………….TL
………………….TL
………………….TL
Yılı
Aktif yada Pasif Toplamı
Yıllık Satış Tutarı
Personel Durumu (Sayı)
Müdür
Müdür Yrd.
Mühendis
İdari Personel
Satış
Muhasebe
Usta
İşçi
Diğer
TOPLAM
2011
2012
İşletmenin Ortak Olduğu Diğer İşletmeler ve
Hisseleri
Firma/Şirket Adı
Hissesi
İşletme Ortakları ve Hisseleri
Kişi/Firma/Kurum Adı
2013
Hissesi
İşletmeye Ait Makine-Ekipman Durumu
Adet
Adı (Cins ve Teknik
Özellikleri)
Giriş Tarihi
Yerli/İthal Kiralık/Mülk
Başvuru Sahibi Adı Soyadı :
İmza/ Kaşe :
Sayfa 44 / 51
Günlük Üretim
Kapasitesi
Günlük üretim miktarı
Eġ-FĠNANSMAN TAAHHÜTNAMESĠ
T.C. DOĞU AKDENĠZ KALKINMA AJANSINA
BaĢvuru Sahibi veya ortağı olarak proje kapsamında yapılacak harcamaların en az %
50’sine tekabül eden eĢ-finansmanı sağlamayı ve proje hesabı üzerinde harcama yapmayı
taahhüt ederim. EĢ-finansmanı, proje kapsamında alınan ekipmanlar rehin gösterilmemek
Ģartıyla kredi kuruluĢlarından kredi olarak sağlanabileceğimi bilmekteyim.
Projenin finansmanıyla ilgili herhangi bir değiĢikliği derhal Ajansa bildireceğimi,
destek sözleĢmesinin ihlal edildiğinin tarafıma bildirilmesi durumunda ödeme yapılmıĢ olsa
da ödenmiĢ olan hibe miktarının yasal faizi ile birlikte iade edilmesi de dâhil olmak üzere
bütün hukuki ve cezai sorumlulukları kabul ederim.
Ajansın alacaklarının tahsilinde Ajansın ilgili mevzuatı baĢta olmak üzere, Borçlar
Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Ġcra Ġflas Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve
3095 sayılı Kanun hükümlerinin ilgili maddelerinin uygulanacağını bildiğimi beyan ederim.
BaĢvuru Sahibi veya ortağı olarak, kendi sorumluluğumda olan proje eĢ-finansmanını
nasıl sağlayacağıma iliĢkin bilgiler aĢağıdaki tabloda belirtilen Ģekildedir.
EĢ-Finansman
Kaynakları
ġahsi Hesap (Nakit)
EĢ-Finansman
Miktarları (TL)
AÇIKLAMA:
Firma/Kooperatif
Hesabı (Nakit)
Firma/Kooperatif
Banka Kredisi
Diğer
BaĢvuru Sahibinin (Gerçek veya Tüzel KiĢi)
Adı Soyadı
:
Tarih
:
Ġmza
:
Mühür/kaĢe (Tüzel KiĢi)
:
Not: Proje ortağı eĢ-finansman için nakdi katkı sağlayacak ise bu taahhütnameden
kendisi/firması adına ilaveten düzenlemeli ve proje baĢvurusuna eklemelidir.
Sayfa 45 / 51
ÇĠFTE FĠNANSMAN OLMADIĞINA DAĠR TAAHHÜTNAME
T.C. DOĞU AKDENĠZ KALKINMA AJANSINA
08 Kasım 2008 tarih ve 27048 sayılı Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme
Yönetmeliğinin “Destek Yasağı” bahsini içeren 7. maddesinin 2. Fıkrası; “Ajanslar, baĢka
bir ulusal veya uluslararası program kapsamında mali destek alan ve uygulaması devam eden
proje veya faaliyetlere eĢ zamanlı olarak mali destek sağlayamaz” hükmünü içermektedir.
BaĢvuru Sahibi ve/veya Ortakları; yukarıda yer verilen hükümler gereği T.C. Doğu
Akdeniz Kalkınma Ajansı Destek Programlarına yapılan proje baĢvurusu ile ilgili olarak,
aynı konuda baĢka bir Ulusal ve/veya Uluslararası hibe destekleri kapsamında (Ekonomi
Bakanlığı Avrupa Birliği, Büyükelçilik Hibeleri, Dünya Bankası, UNESCO, Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı, , Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı
Destekleme Kurumu (TKDK), KOSGEB, TÜBİTAK vb.) hibe ve kredi desteği almadığını ve
ileride de almayacağını taahhüt eder.
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Karar
(2013/4288) Madde 2 gereği, destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, kamu
kurum ve kuruluĢlarının destekleri ile diğer kuruluĢların kamu kaynaklı desteklerinden
yararlanamaz. Ayrıca, söz konusu desteklerden yararlanılan yatırım harcamaları için teĢvik
belgesi müracaatı yapılamaz. Ancak, diğer kamu kurum ve kuruluĢlarının sadece
sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanan yatırımlar, bu karar kapsamında faiz desteği
dıĢındaki diğer destek unsurlarından yararlandırılabilir.
Taahhütname Sahibi; projenin finansmanıyla ilgili herhangi bir değiĢikliği derhal
Ajansa bildireceğini, destek sözleĢmesinin ihlali halinde, ödeme yapılmıĢ olsa da ödenmiĢ
olan hibe miktarının yasal faizi ile birlikte iade edilmesi de dâhil olmak üzere bütün hukuki ve
cezai sorumlulukları kabul eder.
Taahhütname Sahibi; Ajansın alacaklarının tahsilinde Ajansın ilgili mevzuatı baĢta
olmak üzere, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Ġcra Ġflas Kanunu, Hukuk Usulü
Muhakemeleri Kanunu ve 3095 sayılı Kanun hükümleri ve ilgili diğer mevzuat gereği iĢlem
yapılacağını kabul eder.
BaĢvuru Sahibinin (Gerçek veya Tüzel KiĢi)
Adı Soyadı (Ticari Unvanı) :
Tarih
:
Ġmza
:
Mühür/kaĢe (Tüzel KiĢi) :
(Varsa) Proje Ortağının (Gerçek veya Tüzel KiĢi)
Adı Soyadı
:
Tarih
:
Ġmza
:
Mühür/kaĢe (Tüzel KiĢi)
Sayfa 46 / 51
YATIRIMIN EK-4 KAPSAMINDA OLMADIĞINA DAĠR TAAHHÜTNAME
T.C. DOĞU AKDENĠZ KALKINMA AJANSINA
2014 yılı “Sürdürülebilir Üretimin GeliĢtirilmesi Mali Destek Programı” ve “Bölge Ġçi
GeliĢmiĢlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı” rehberlerinde “Proje ile yatırım
yapılacak konusunun „Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar EK-4‟te yer alan,
Teşvik Edilmeyecek Veya Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları‟ kapsamında
olmamasına dikkat edilmelidir. Adı geçen kararda belirtilen EK-4 kapsamında olmadığını
başvuru sahibi taahhüt eder. Bunun için başvuru evrakları içinde yatırım konusunun EK-4
kapsamında
olmadığına
ilişkin
Taahhütnameyi
sunmak
başvuru
sahibinin
sorumluluğundadır.” ifadesi yer almaktadır.
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’na yapmıĢ olduğum proje baĢvuruma iliĢkin, baĢvuru
rehberlerinde ve yukarıda belirtilen, “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” ekinde
yer alan “EK-4: TeĢvik Edilmeyecek veya TeĢviki Belirli ġartlara Bağlı Yatırım
Konuları”nı okudum ve bilgi sahibi oldum. Mali destek programına yapmıĢ olduğum
baĢvurumun, “EK-4: TeĢvik Edilmeyecek veya TeĢviki Belirli ġartlara Bağlı Yatırım
Konuları” arasında olmadığını beyan ederim.
Mali Destek Programının değerlendirme ve proje uygulama süreçleri ile ilgili herhangi
bir dönemde aksi durumun tespiti halinde, Ajansın tek taraflı olarak destek vermeme veya
desteği iptal etme hakkını saklı tuttuğunu kabul ve beyan ederim.
BaĢvuru Sahibinin (Gerçek veya Tüzel KiĢi)
Adı Soyadı (Ticari Unvanı) :
Tarih
:
Ġmza
:
Mühür/kaĢe (Tüzel KiĢi)
:
(Varsa) Proje Ortağının (Gerçek veya Tüzel KiĢi)
Adı Soyadı
:
Tarih
:
Ġmza
:
Mühür/kaĢe (Tüzel KiĢi) :
Sayfa 47 / 51
EKONOMĠ BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLMEKTE OLAN
YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA BAKANLAR KURULU
KARARLARI
(BKK 2012/3305 VE DEĞĠġĠK 2013/4288)
EK-4
TEġVĠK EDĠLMEYECEK VEYA TEġVĠKĠ BELĠRLĠ ġARTLARA BAĞLI YATIRIM
KONULARI
I - TEġVĠK EDĠLMEYECEK YATIRIMLAR
A. TARIM VE TARIMSAL SANAYĠ
1- Un, irmik (makarna imalatı ile entegre irmik yatırımları ve mısır irmiği yatırımları
hariç), yem (balık unu, balık yağı, balık yemi ve entegre hayvancılık üretimi içindeki yem
üretimi hariç), niĢasta ve niĢasta bazlı Ģeker.
2- DıĢarıya yemek hizmeti sunan iĢletmeler (hazır yemek).
3- Küp Ģeker.
4- 5 dekarın altındaki seracılık yatırımları.
5- Bitkisel üretim (5 dekar ve üstü seracılık yatırımları, kültür mantarı yetiĢtiriciliği ve
entegre hayvancılık yatırımları içerisindeki yem bitkileri yetiĢtiriciliği hariç).
6- Bölgesel uygulamalar kapsamında teĢvik edilecek entegre hayvancılık yatırımları ve
Ģartlı desteklenecek hayvancılık yatırımları dıĢındaki hayvancılık yatırımları.
7- 5 ton/gün ve altında üretim kapasitesine sahip süt iĢleme yatırımları.
Un, niĢasta, niĢasta bazlı Ģeker, küp Ģeker, hazır yemek, 500 m2 altı soğuk hava deposu,
5 ton/gün ve altında üretim kapasitesine sahip süt iĢleme yatırımları, Kütlü pamuk iĢleme
yatırımlar, tuğla ve kiremit üretimine yönelik modernizasyon cinsi dıĢındaki yatırımlar vb.
Lokantalar, kafeteryalar, eğlence yerleri, günübirlik tesisler, termal kür tesisleri, sağlıklı
yaĢam tesisleri, yüzme havuzları. Hipermarket, ticaret merkezi, alıĢveriĢ merkezi ve otopark
yatırımları dâhil toptan ve perakende ticarete yönelik yatırımlar. TaĢıt kiralama yatırımları,
Halı yıkama yatırımları.
B. ĠMALAT, ENERJĠ VE MADENCĠLĠK YATIRIMLARI
1- Tuğla ve kiremit üretimine yönelik modernizasyon cinsi dıĢındaki yatırımlar.
2- Kütlü pamuk iĢleme yatırımları.
3- Ġplik ve dokuma (yün ipliği, 15 Milyon Türk Lirasının üzerindeki iplik yatırımları, 5
Milyon Türk Lirasının üzerindeki dokuma yatırımları, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil,
halı, tafting, dokunmamıĢ/örülmemiĢ kumaĢ ve çuval üretimine yönelik yatırımlar hariç)
konularında modernizasyon yatırımları dıĢındaki yatırımlar.
4- Doğalgaza dayalı elektrik üretimi yatırımları.
5- Rödovans sözleĢmesine istinaden gerçekleĢtirilecek madencilik yatırımları (Kamu
kurum ve kuruluĢları veya bunların doğrudan iĢtirakleri ile yapılan anlaĢmalara istinaden
kamuya ait maden sahalarında yapılan madencilik yatırımları bu kapsamda değerlendirilmez).
6- Kömür istihracına yönelik yatırımlar (BirleĢmiĢ Milletler Avrupa Ekonomik
Komisyonunun uluslararası kodifikasyon sistemine göre “düĢük C” kategorisinde yer alan
kömürler hariç).
Sayfa 48 / 51
7- Ek-5’de yer alan demir çelik ürünlerinin üretimine yönelik yatırımlar (Ancak, bu
üretim konularında aĢağıdaki kriterleri birlikte sağlayan iĢletmeler sadece genel teĢvik
sisteminden desteklenebilir.
a) Ortaklık yapısındaki bir veya birden fazla tüzel kiĢinin veya kamu kurum ve
kuruluĢunun hisseleri toplamının %25 veya daha fazla olmaması.
b) BaĢka bir iĢletmenin sermayesinin %25 veya daha fazlasına sahip olmaması.
c) ÇalıĢan sayısı yıllık 250 kiĢiden az olması.
ç) Yıllık net satıĢ hasılatı 50 milyon Avro veya mali bilançosu değeri 43 milyon Avro
karĢılığı Türk Lirasını aĢmaması.
Bu kriterler, 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden düzenlenen
belgelere de uygulanabilir).
8- Sentetik elyaf veya sentetik ipliğin ekstrüzyon yöntemiyle üretimine yönelik
modernizasyon cinsi dıĢındaki yatırımlar (Ancak, söz konusu modernizasyon yatırımları ile 7
nci maddede belirtilen kriterleri birlikte sağlayan iĢletmelerin sentetik elyaf veya sentetik
ipliğin ekstrüzyon yöntemiyle üretimine yönelik yatırımları sadece genel teĢvik sisteminden
desteklenebilir).
C. HĠZMETLER SEKTÖRÜ
1- Ġlkokul, ortaokul, lise, yüksekokul, üniversite, yükseköğretim ve teknik ve mesleki
öğretim dıĢında kalan eğitim yatırımları ile yetiĢkinlerin eğitilmesine yönelik (kurslar,
dershaneler vb) yatırımlar.
2- Hastane yatırımları, tıp merkezleri, diyaliz merkezleri, tahlil laboratuvarları ve
manyetik görüntüleme merkezleri dıĢında kalan sağlık yatırımları.
3- Turizm yatırım/iĢletme belgeli oteller, butik oteller, tatil köyleri, özel konaklama
tesisleri ve dağ/yayla evleri dıĢında kalan turizm konaklama tesisleri.
4- Ülke genelinde yayım yapan günlük gazete basım hizmetleri, televizyon/radyo
yayıncılığı ve baskı, basım, matbaa ve ambalaj yatırımları dıĢındaki basın ve yayın
yatırımları.
5- Sinema salonu yatırımları.
6- Müteahhitlik hizmetleri ve konut üretimine yönelik yatırımlar.
7- Yolcu ve yük taĢımacılığına yönelik otobüs ile çekici ve treyler yatırımları
(Belediyelerin yapacakları yatırımlar hariç).
8- Hipermarket, ticaret merkezi, alıĢveriĢ merkezi ve otopark yatırımları dâhil toptan ve
perakende ticarete yönelik yatırımlar.
9- Kara taĢıtları bakım, onarım ve servis istasyonu yatırımları.
10- Petrol ürünleri (LPG dâhil) dağıtım yatırımları, akaryakıt istasyonu yatırımları.
11- Karayolları dinlenme tesisi yatırımları, mola noktaları.
12- Lokantalar, kafeteryalar, eğlence yerleri, günübirlik tesisler, termal kür tesisleri,
sağlıklı yaĢam tesisleri, yüzme havuzları.
13- Yat ithali yatırımları.
14- TaĢıt kiralama yatırımları.
15- Halı yıkama yatırımları.
16- Gayrimenkul kiralama ve iĢ faaliyetleri (Yazılım, AR-GE faaliyetleri, veri tabanı
faaliyetleri, veri iĢleme, teknik test ve analiz faaliyetleri, ambalajlama faaliyetleri ile gösteri,
Sayfa 49 / 51
sergi ve kongre faaliyetleri hariç).
17- Finansal kiralama faaliyetleri hariç olmak üzere mali aracı kuruluĢların yatırımları.
18- Kapalı alanı 500 m2’nin altında olan soğuk hava deposu yatırımları.
19- Komple yeni ve tevsi niteliğindeki tersane yatırımları.
II - TEġVĠKĠ BELĠRLĠ ġARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI
A. TARIM VE TARIMSAL SANAYĠ
1- Süt yönlü büyükbaĢ entegre yatırımlarında asgari 150 büyükbaĢ.
2- Et yönlü büyükbaĢ entegre yatırımlarında asgari 150 büyükbaĢ.
3- Damızlık büyükbaĢ entegre hayvan yetiĢtiriciliğinde (et/süt yönlü) asgari 150
büyükbaĢ/dönem.
4- Kanatlı entegre yatırımlarında 100.000 adet/dönem.
5- Süt ve et yönlü küçükbaĢ entegre yatırımlarında (damızlık dâhil) 1.000
küçükbaĢ/dönem
Ģartı aranır.
B. ĠMALAT SANAYĠ
1- Düz örme konusunda yapılacak yatırımlarda toplam makine sistem sayısının asgari
60 olması Ģartı aranır.
2- Hazır beton yatırımlarında asgari 100 m3/saat ve üzerindeki komple yeni yatırımlar
için teĢvik belgesi düzenlenebilir.
C. HĠZMETLER SEKTÖRÜ
1- Bir veya birkaç yerde gümrükleme ve sigortacılık hizmetlerinin de sunulduğu
antrepo, elleçleme-paketleme ve otomasyon hizmetlerini birlikte içeren, asgari toplam kapalı
alanı 10.000 m2 olan entegre lojistik yatırımları için, UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme
Bakanlığından alınmıĢ L2 belgesinin yatırım süresi sonuna kadar ibraz edilmesi
kaydıyla, teĢvik belgesi düzenlenebilir. Söz konusu teĢvik belgeleri kapsamına yük
taĢımacılığına yönelik araçlar dâhil edilmez.
2- Boru hattıyla taĢımacılık, petrol ve doğalgaz ürünleri, dolum ve depolama tesisi
yatırımlarında dağıtım araçları ve tüpler hariç olmak üzere, sadece sabit tesise yönelik
harcamalar için teĢvik belgesi düzenlenebilir.
3- Kültür yatırımları için, Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak kültür belgesine
istinaden teĢvik belgesi düzenlenebilir. Ancak, münhasıran bu amaçla inĢa edilenler dıĢında,
yeme-içme, spor, eğlence ve satıĢ üniteleri gibi birimler kapsama dâhil edilmez.
4- Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak turizm belgesini haiz eğlence merkezi ve
temalı tesis gibi konaklama içermeyen turizm yatırımları teĢvik belgesine bağlanabilir. Ancak,
münhasıran bu amaçla inĢa edilenler dıĢında, yeme-içme, spor, eğlence ve satıĢ üniteleri gibi
birimler kapsama dâhil edilmez.
5- Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak Kültür veya Turizm Belgesini haiz fuar,
kongre, sergi ve gösteri merkezi yatırımları için teĢvik belgesi düzenlenebilir. Fuar ve sergi
merkezlerinde, otopark hariç asgari kapalı alanın 5000 m2, kongre merkezlerinde asgari
Sayfa 50 / 51
koltuk sayısının 1000, gösteri merkezlerinde ise asgari koltuk sayısının 2500 olması Ģartı
aranır.
6- Spor tesisi yatırımlarında asgari 10 Milyon TL sabit yatırım Ģartı aranır.
7- Havaalanı yer hizmeti yatırımlarında teĢvik belgesi kapsamına trafiğe çıkmayan ve
sadece apronda kullanılan motorlu taĢıtlar dâhil edilebilir. Binek otomobilleri proje kapsamına
dâhil edilmez.
8- Havayolu iĢletmeciliği ve kargo taĢımacılığı yatırımlarında temin edilecek uçaklarda
birim baĢına asgari kapasitenin 50 koltuk, kargo uçaklarında ise asgari kargo kapasitesinin
30.000 kg olması Ģartı aranır. Faaliyet konusu bizatihi havayolu iĢletmeciliği ve/veya kargo
taĢımacılığı olan yatırımlar dıĢında genel amaçlı ve hava taksi iĢletmeciliği amaçlı yatırımlar
için teĢvik belgesi düzenlenmez.
9- Uydu, telsiz, kablo vb. iletiĢim ortamlarından gelen haberleĢme, radyo, televizyon ve
veri sinyallerini birleĢtirip tek bir paket halinde nihai tüketiciye iletimini sağlayan hizmet
yatırımlarında nihai hizmeti alanlar tarafından kullanılan yatırım malları destek unsurlarından
faydalandırılmaz.
10- Kamu kurum ve kuruluĢları, belediyeler, il özel idareleri, birlik, kooperatif vb.
kuruluĢların görev alanlarına yönelik olarak yapacakları yatırımlar proje bazında
değerlendirilerek teĢvik belgesi düzenlenebilir.
11- Sadece vinç hizmetlerine yönelik yatırımlarda her bir vinç için asgari 100 ton
kaldırma kapasitesi aranır. 500 ton kaldırma kapasitesinin altında kullanılmıĢ vinç ithaline
izin verilmez.
12- ÇamaĢır yıkama ve kurutma yatırımlarında asgari 2 Milyon TL sabit yatırım Ģartı
aranır.
13- Yat inĢa yatırımlarında teĢvik belgesi düzenlenebilmesi için yat boyunun asgari 24
metre olması Ģartı aranır.
Sayfa 51 / 51
Download

Rehber İçin Tıklayınız.