Vydání XXVIII
Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH
Robotické pájení pro zaãínající
Odporové
svafiování na
nejvy‰‰í úrovni
S na‰ím nov˘m partnerem, EKS Peter Keller GmbH, nabízíme od nynûj‰ka technologie a know-how z oblasti stfiedofrekvenãního svafiování.
Jejich integrací do komplexních krimpovacích automatÛ KOMAX vznikají
fie‰ení automatizace na linkách pro v˘robu kabelÛ.
Izolování nechránûn˘ch ãástí
svazku vodiãÛ
Polohovateln˘ potisk vodiãÛ
Vytápûní a chlazení energií ze
slunce
Thonauer illustriert
Zpracování kabelÛ
Krimpovací lisy | Automatické stfiíhací a odizolovací
stroje | Laserové odizolovací stroje | Systémy na
zakázku | Manipulace s kabely | Potiskovací ink-jet
a laserové systémy
Pfiedmluva
Ing. Friedrich Thonauer,
zakladatel a jednatel firmy Thonauer GmbH.
Tûsnûní – Lepení – Selektívní lakování –
Hotmelt
Pokrok skrze kvalitu
Ruãní systémy | Automatické dávkovací stolní
systémy | PrÛmyslové dávkovací automaty |
Hotmelt technologie a materiály | Pfiesné ventily,
pfiesná ãerpadla a dávkovací jehly | Dávkovací
systémy | Zalévací pryskyfiice
Spojovací technologie
Nyní je také na‰e maìarská poboãka
certifikována podle ISO 9001:2008. Poboãky v
Rumunsku, na Slovensku a v âesku zaãaly nyní
rovnûÏ pfiizpÛsobovat svoji stávající organizaci
poÏadavkÛm mezinárodních mûfiítek jakosti.
Nepochybnû v prÛbûhu tohoto roku certifikaci
rovnûÏ obdrÏí, takÏe pak budou mít v‰echny
poboãky Thonauer GmbH potvrzeno, Ïe podle
mezinárodních mûfiítek jakosti bûÏnû pracují.
Koncem uplynulého roku jsme téÏ mohli slavit
15letou existenci na‰í ãeské poboãky v Brnû. V
dobû Brnûnského veletrhu jsme mohli s mnoha
zákazníky a dodavateli blahopfiát na‰í brnûnské
firmû k 15 rokÛm úspû‰ného budování. TéÏ
letos jsme byli opût aktivní vlastními v˘stupy
na veletrzích. V Brnû na Ampéru 2014, ve
Vídni na SMART a v Budape‰ti na Industrii. I
nadále povaÏujeme tyto veletrÏní akce za velmi
uÏiteãné, jak pro udrÏování kontaktÛ se stávajícími zákazníky, tak i pro pfiedvedení nov˘ch
v˘robkÛ a pro získání nov˘ch zákazníkÛ. Vedle
normálního obchodu standardnû probíhají
i rÛzné inovace a zlep‰ování, pfiedev‰ím v
oblasti elektronického zpracování dat, kde
chceme drÏet krok s nejmodernûj‰ími trendy.
Ale téÏ nበpfiedvádûcí prostor pro zákazníky
bude novû uspofiádán a v neposlední fiadû bude
námi dodávan˘ sortiment pfiizpÛsoben nejnovûj‰í úrovni techniky, pfiiãemÏ ani osvûdãené
nesmí chybût. Sem patfií napfiíklad indikátory
teploty, které na‰i zákazníci jiÏ léta velmi
oceÀují pro jejich absolutní spolehlivost. V
oblasti elektromagnetického stínûní pfiiná‰íme
nyní na trh elektricky vodiv˘ pûnov˘ materiál
pfiedstavující nové pfiiblíÏení k fie‰ení problému
stínûní a uzemnûní. Zlep‰uje vodivost ve tfiech
dimenzích a zvy‰uje úãinnost stínûní, jak je to
dnes nezbytné pro vysoké rychlosti procesorÛ.
S firmou EKS Keller jsme zahájili novou
spolupráci v oblasti inovativní mikrosvafiovací techniky. Usilujeme o to stát se
jejich kompetentními partnery pro v‰echny
oblasti techniky odporového svafiování.
2
Na‰e perspektivní koncepce a fie‰ení jsou
zamûfieny na jejich individuální potfieby.
Krimpovací automat KOMAX Zeta 633 je
koncipován pro jednostranné a oboustranné
krimpování, dvojité krimpování, zkrucování/
pocínování, osazování dutinek, oboustranné
osazování izolaãní trubiãkou, trubiãek na
konce Ïil, krimpování MIL, jakoÏ i utûsÀování koncÛ kabelÛ, splétání a svafiování.
Krimpovací automat Komax Wire se dá
libovolnû roz‰ifiovat a dostavût na osazovací
systém. Nabízíme dnes nové moÏnosti, jako je
ultrazvukové svafiování SCHUNK a odporové
svafiování Keller. Programem od SLE nabízíme
laboratorní v˘brusové zafiízení SBL Micro2
s pfievaÏující pfiedností jednoduchého,
bezpeãného a cenovû v˘hodného hodnocení kvality va‰ich krimpovan˘ch spojÛ.
Pájení svûteln˘m paprskem | Laserové pájení |
Pájení selektivní vlnou | Indukãní pájení | Pájení
mikroplamenem
Ultrazvukové svafiování plastÛ | Ultrazvukové
svafiování kovÛ | Mikroodporové svafiování |
Termokomprese – bondování
Krimpovací lisy a krimpovací nástroje
Zpracování obrazu a zku‰ební systémy
¤e‰ení zpracování obrazu | Optické zku‰ební
systémy | Zku‰ební stroje | Systémy k testování
skla | Elektroluminiscenãní systémy pro ploché a
solární sklo
Technologie navíjení cívek
Technologie navíjení drátu | Technologie RFID |
Ovíjecí technologie
Komponenty, skfiínû a nátûrové systémy
Nበprogram vÏdy vyjadfiuje nejnovûj‰í
technické trendy. Pfiesné technické údaje a
pfiíklady vyuÏití jsou vÏdy dokumentovány
v na‰em podnikovém ãasopisu (Hauszeitung). Ale i pracovníci na‰eho prodeje
jsou vám kdykoliv k dispozici k zodpovûzení otázek. Tû‰íme se na vበzájem.
Co nejsrdeãnûji
Ing. Friedrich Thonauer
zakladatel a jednatel firmy
Elektromagnetické stínûní | Tepelnû vodivé folie a
pasty | Optické filtry pro displeje | Antimikrobiální
laky | 19“ skfiínû
SluÏby
Pûnová tûsnûní | Elektromagnetická tûsnûní na bázi
sili­konu | Ochrana elektrick˘ch a elektronick˘ch
sestav
Vydání XXVIII
Odporové svafiování na
nejvy‰‰í úrovni
S na‰ím nov˘m partnerem, EKS Peter Keller GmbH, nabízíme od nynûj‰ka technologie a know-how z oblasti
stfiedofrekvenãního svafiování. Jejich integrací do komplexních krimpovacích automatÛ KOMAX vznikají fie‰ení
automatizace na linkách pro v˘robu kabelÛ.
Pfiipojování lakovan˘ch drátÛ na v˘vody z cívek.
Pfiipojování elektrick˘ch pfiívodÛ k
citlivé senzorice.
V mnoha odvûtvích, jako je automobilní, fotovoltaické, energetické, v medicínské technice a senzorice, je odporové svafiování standardním procesem
kvÛli svému pruÏnému a spolehlivému pouÏití.
EKS Keller má více jak 20letou zku‰enost z v˘voje
zákaznicky specifick˘ch fie‰ení tûchto aplikací.
Odporové svafiování má, oproti jin˘m
kontaktním metodám, rozhodující
­pfiednosti:
RovnûÏ spojování kabelÛ je, kvÛli
vysoké pevnosti spoje, typick˘m
pouÏitím odporového svafiování.
Napfi. vÛãi pájení: cílen˘, krátk˘ ohfiev a tím
krátké procesní ãasy, Ïádnou cínovou pájku
ani tavidlo, jednodu‰e automatizovateln˘ proces téÏ pro nesnadno pfiístupná místa atd.
Ale téÏ vÛãi pfiíbuznému postupu ultrazvukového svafiování existují v˘hody, jako je zpracová-
ní pocínovan˘ch vodiãÛ, nebo Ïe svafien˘ konec
kabelu lze napfi. pfiipojit do ‰roubovací svorky.
KvÛli tûmto pfiednostem existuje mnoho oblastí pouÏití, v nichÏ odporové svafiování pfiedstavuje jediné technicky úãelné fie‰ení.
Podle hesla „v‰e z jedné ruky“ je nyní Thonauer
schopen Vám nabídnout tento v˘robní proces s
podporou zku‰eného dodavatele EKS Keller.
Integrace do v˘robní
linky
Pfiipojování elektronick˘ch souãástek, bez po‰kození následkem
ohfiátí.
Jifií Popelínsk˘
Tel.: (05) 4524 3453
[email protected]
www.thonauer.com
Odporové svafiování lze buì provádût stolním zafiízením pfii v˘robû malého poãtu kusÛ,
nebo je zaãlenit do v˘robní linky. Komax
Zeta je pfiíkladem takového plnû automatického fie‰ení svafiování ve v˘robní lince.
3
Thonauer illustriert
Svafiovací hlavy s vysokou silou
pfiítlaku pro odporové svafiování
Novû vyvinutá svafiovací hlava na‰í partnerské firmy MacGregor je pfiím˘m v˘sledkem vztahu mezi zákazníkem
a v˘robcem. Nejdfiíve vzniknul prototyp podle specifick˘ch poÏadavkÛ zákazníka. Poté, co tento mnoho t˘dnÛ
pracoval bez problémÛ ve zku‰ebním provozu u zákazníka, rozhodnul se zákazník k nákupu. V souvislosti s
tímto úspûchem pfii‰la jiÏ dal‰í objednávka na srovnatelné vybavení, které rovnûÏ zahrnuje novou svafiovací
hlavici.
Sva¤ovací hlava HFW-700P
U HFW-700P jde o pneumatickou svafiovací hlavici s
vysokou svafiovací silou úplnû pfiesnû pfiizpÛsobitelnou,
která se skládá z regulovatelného svafiovacího modulu
se stabilním pneumatick˘m pohonem a pouzdra.
Svafiovací sílu lze snadno nastavit ergonomick˘m a zajistiteln˘m stavûcím mechanismem mezi 100 aÏ 700 N, takÏe lze provádût
pfiesné a opakovatelné odporové svary.
Dvûma nastavovaãi v˘‰ky se docílí vertikálního
pfiizpÛsobení celkem 100 mm s pracovním zdvihem
30 mm. Svafiovací modul HFW-700PM lze dostat rovnûÏ jako samostatnou komponentu pro automatizované
aplikace. Volitelnû mÛÏe b˘t svafiovací modul vybaven
elektronick˘m senzorem síly a snímaãem dráhy.
PrÛmyslové aplikace
n souãástky z automobilového prÛmyslu
n slisování za tepla (hot staking) a krimpování
n v˘roba fotovoltaick˘ch ãlánkÛ
n v˘roba svûteln˘ch zdrojÛ
n svafiování elektricky vodiv˘ch materiálÛ
n kontaktní svafiování
n svafiování senzorÛ a souãástek
n tepelné aplikace pfii spojování vrubov˘m
svarem, vrubování, n˘tování, stehování
n propojování baterií a skupin akumulátorÛ
n svafiování zlat˘ch páskÛ
Modul svafiovací hlavice 700N
n automatizaãní technika ­pohánûná
stlaãen˘m vzduchem
Modul sva¤ovací hlavy
HFW-700PM
Modul svafiovací hlaviy HFW-700PM je stfiiÏen
speciálnû pro zabudování do externích systémÛ. Dá
se snadno namontovat na kaÏd˘ mechanick˘ obsluÏn˘ systém a mÛÏe b˘t podle vlastní volby vybaven
senzory síly a snímaãi dráhy pro zpûtnou vazbu.
Osvûdãená konstrukce se vyznaãuje jak kompaktností, tak téÏ stabilitou a je k dostání s fiadou
variant drÏákÛ elektrod a rÛzn˘ch zpÛsobÛ chlazení.
Pracovní zdvih je celkem 30 mm. Podél
délky této dráhy je moÏné svafiovací sílu jemnû nastavit v rozsahu mezi 100 a 700 N.
Modul má velmi stabilní základnu umoÏÀující
opakovatelné bodové svafiování. Díky lehké konstrukci
je udrÏena nízká hmotnost vnitfiní pohybující se hmoty,
pro dobr˘ dobûh po svafiování v celém provozním rozsahu. Pfiívody proudu v odolném provedení, které lze
pfiizpÛsobit na objednávku, zaji‰Èují dlouhou Ïivotnost.
Odolná konstrukce dimenzovaná
na silné namáhání
Svafiovací hlavice odporového svafiování HFW-700P s vy‰‰í svafiovací
silou
Aplikace
Jifií Popelínsk˘
Tel.: (05) 4524 3453
[email protected]
www.thonauer.com
4
Vydání XXVIII
Robotické pájení pro
­zaãínající
Dne‰ní flexibilita elektronické v˘roby a krátké v˘robní cykly vyÏadují univerzální v˘robní zafiízení, která mohou
b˘t rychle a cenovû v˘hodnû adaptována k rÛzn˘m úkolÛm. Economic 400 od ATN Automatisierungstechnik
Niemeier GmbH umoÏÀuje robotické pájení kompaktním zafiízením.
Stolní robot s automatickou
pájecí hlavicí
Pfii pájení pájedlem se pájedlo nasazuje na pájené místo vlastním pneumatick˘m zdvihem. Jakmile je pájené místo
ohfiáto na teplotu pájení, je automatick˘m posuvem pájecího drátu pfiivádûn
pájecí drát. Následnû je posun pájecího
drátu zase staÏen zpût. Pájecí hrot zÛstává je‰tû krátk˘ ãas na pájeném místû,
aby pájení probûhlo správnû a na pájeném místû se vytvofiil meniskus. Pájedlo
150-W s digitální regulací umoÏÀuje
Stolní pájecí robot ATN Economic
A400
Systémy pájení laserem ATN – modulárnû
pfiizpÛsobené kaÏdé aplikaci
Základem letos pfiedstaven˘ch laserov˘ch pájecích systémÛ jsou nové HighPower laserové
diody s vysokou Ïivotností. Jedná se pfiitom o
systémy s optick˘mi vláknov˘mi spoji, které je
moÏné modulárnû pfiizpÛsobit kaÏdé aplikaci.
Laserové diody s integrovan˘m pilotním laserem
jsou dostupné ve v˘konov˘ch stupních 7 W, 40 W
a 80 W a jsou zabudované do kompaktního v˘konového dílu. Laserov˘ paprsek je k optice veden
svûtlovodem. Optika existuje ve tfiech provedeních:
standardní optika, optika s integrovanou CCD kamerou
a optika s integrovan˘m pyrometrem. Zobrazovacími pomûry promûnn˘mi od 1:1 aÏ do 1:3, jakoÏ i
volbou vhodn˘ch svûtlovodÛ, lze ohniskovou vzdálenost laseru pfiíslu‰nû konfigurovat podle specifick˘ch poÏadavkÛ od 0,4 do 1,2 mm. Podle pouÏití
rozli‰ujeme tfii rozdílné laserové pájecí hlavice:
Jifií Popelínsk˘
Tel.: (05) 4524 3453
[email protected]
www.thonauer.com
krátké doby taktu a vysokou pfiesnost. Posun pájecího
drátu se svou kompaktní konstrukcí je umístûn do
blízkosti procesu a hlídán optick˘m snímaãem otáãení.
Vedle pájení pájedlem lze Economic A400 vybavit
téÏ pájením indukãním, laserov˘m nebo svûteln˘m
paprskem. Polohování se dûje prostfiednictvím
systému XYZ s pracovním rozsahem 400 x 300 x
140 mm. Volitelnû je k dispozici téÏ pfiídavná rotaãní osa. Programování fiízení poãítaãem zaloÏené
na Windows je intuitivní, jednoduché a pfiehledné.
Pájecí program je definován jako tabulka. Pfii tom
kaÏd˘ fiádek obsahuje pfiíkaz k procesu, vztaÏné soufiadnice a pfiíslu‰n˘ parametr procesu.
paktní stolní poãítaãovû fiízen˘ robot s fiídicím software
WinControl se 3, pfiíp. 4 volnû programovateln˘mi
osami. Univerzální pájecí robot VARIO 10L umoÏÀuje zpracování in-line. Kromû toho VARIO existuje
téÏ jako samostatné zafiízení s kazetou pro pfiívod
materiálu nebo kulat˘m manipulaãním stolem.
LS-LS1jako jednotliv˘ laser pro bodové
pájení s pfietavením s pájecí pastou,
pfiedtvarováním nebo uloÏením pájky,
LS-LSLjako jednotliv˘ laser s precisním posuvem pájecího drátu,
LS-LS2jako dvojit˘ laser k pájení souãástek povrchové plo‰né montáÏe.
Laserové pájecí systémy jsou základní ãástí pájecích
robotÛ ATN. Spolu s Economic A400L nabízí ATN kom-
ATN-Laser-LS-LSL
5
Thonauer illustriert
Izolování nechránûn˘ch ãástí
svazku vodiãÛ
V˘robnû bezpeãné smr‰Èování hadic je dnes
standardem v automobilovém prÛmyslu. Av‰ak
i v dal‰ích prÛmyslov˘ch odvûtvích, jako jsou
stavba zafiízení, rozvadûãÛ a téÏ medicínská technika, je vÏdy poÏadována dokonalá a trvale vysoká kvalita zpracování smr‰Èovacích hadic.
Oblastí pouÏití je mnoho: napfiíklad mechanické
nebo elektrické krytí hol˘ch úsekÛ vedení (splétan˘ch podéln˘ch spojÛ), utûsnûní proti vlhkosti,
vzhledová hlediska atd. Aby smr‰Èovací hadice
splnila bezvadnû svoji funkci, musí b˘t pfii smr‰Èování dodrÏeny parametry dané v˘robcem, jako je
teplota a ãas. Smr‰Èovací automaty zaji‰Èují trvale dobrou kvalitu i pfii vysokém poãtu kusÛ.
Smr‰Èovací automat STCS-RCM
Tento v˘robek z fiady smr‰Èovacích automatÛ
pracujících na základû infraãerveného záfiení se
hodí zvlá‰tû pro stfiední poãty kusÛ pfii ãasté zmûnû
v˘robku. Speciální vlastností je funkce vystfiedûní
smr‰Èovací hadice, aby hadice byla vÏdy ve stfiedu
pfiekr˘vané oblasti mûdi. Zafiízení dále disponuje
Smr‰Èovací automat STCS-RCM
dorazem pro konec splétaného úseku a datov˘m
rozhraním pro rychlé nahrání parametrÛ procesu.
V˘bûr parametrÛ procesu se provádí manuálnû
nebo prostfiednictvím ãteãky ãarového kódu.
Jednoduchá kontrola teploty
procesu
âasto lze sníÏit v˘robní a procesní náklady, pokud jsou kritické teploty rychle a jednodu‰e hlídány
mûfiicím páskem nebo mûfiicím bodem REATEC. Indikátory teploty REATEC urãují teplotu v rozmezí 37,8°C aÏ 264°C nevratnou skokovou zmûnou barvy od ‰edé po ãernou.
Pásek pro indikaci teploty REATEC® Standard
Na jednom pásku je vÏdy soustfiedûno více bodÛ pro mûfiení teploty. Existující mûfiicí rozsahy pfiekr˘vají pásmo ‰iroké pfiibliÏnû 60°C, 40°C nebo 20°C v 10 stupních.
Pásek pro indikaci teploty REATEC® P
Pro pouÏití v prostfiedí se ‰kodliv˘mi substancemi, jako je voda, olej,
tuk a rozpou‰tûdla. Indikátory P jsou odolnûj‰í vÛãi tlaku, neÏ standardní
pásky a proto jsou téÏ vhodné pro pouÏití na lisech a válcích kalandrÛ.
Speciální tvary
Speciální provedení zahrnují nekoneãné pásy pro automatizované naná‰ení, nebo individuální tvary a nátisky.
6
Pásky a body pro mûfiení teploty
Jifií Popelínsk˘
Tel.: (05) 4524 3453
[email protected]
www.thonauer.com
Vydání XXVIII
Selektivní naná‰ení vrstev
na elektronické souãástky
Dávkovací systém Delta 6
Delta 6 je novû koncipovan˘, flexibilní
robotick˘ dávkovací systém a systém k
ochrannému lakování elektronick˘ch souãástek, hodící se zejména k
selektivnímu naná‰ení vrstev,
zalévání konstrukãních skupin
ve vlastním obalu (zpracování Potting), naná‰ení
housenek a aplikace mûfiení
a smí‰eného dávkování. Delta
6 disponuje stabilní zavû‰enou 3osou
pojízdnou platformou, vhodnou k provozu
jak in-line, tak i diskontinuálnímu.
Delta 6 nabízí mnohé volitelné varianty
a zabudované funkce, jako:
n pfiesnost opakovatelnosti u robotického systému: 25µm
n patentované 4osé servopohony s funkcí „ventil sklonit a otoãit“ (volitelné)
n uzavfien˘ regulaãní obvod fiízení procesu v celém pohonu typu Gantry
n více aplikací dávkování nebo dávkovan˘ch materiálÛ v jednom ãlánku
Delta 6, pokud jde o konstrukci a pojízdn˘ portál, byla zesílena, zabraná plocha byla zmen‰ena a pfiístupnost zlep‰ena. Souãasnû byly zachovány osvûdãené
funkce pfiedchozích pracovních ãlánkÛ.
Dávkovací systém Delta 6 (vlevo) a zobrazení
pracovní oblasti (vpravo).
Vodivá pûna pro individuální
poÏadavky
ECOFoam™ CF400 / CF500
S pûnou Ecofoam™ sleduje firma Laird inovaãní
pfiístup k tradiãnímu postupu stínûní a uzemÀování.
Vodivost v osách (X-Y-Z) zÛstává zachována pfii zlep‰eném úãinku stínûní. Tak mohou b˘t splnûny poÏadavky
na vy‰‰í rychlost mikroprocesorÛ v poãítaãích a telekomunikacích a v dal‰ích elektronick˘ch zafiízeních. Pûna
je nabízena s elektricky vodivou jednostrannû lepicí
páskou (fiada CF500) nebo bez lepidla (fiada CF400).
Ecofoam™ se dá vystfiihovat, dûrovat, nafiezávat
atd. a tak individuálnû pfiizpÛsobit
va‰emu pouÏití. Pûnová hmota
je vhodná zejména pro sloÏité
geometrické tvary, které jsou jen
Jifií Popelínsk˘
Tel.: (05) 4524 3453
[email protected]
www.thonauer.com
obtíÏnû odstínitelné bûÏn˘m profilov˘m tûsnûním.
Ecofoam™ se hodí pro aplikace s mal˘mi zmûnami
a cykly, jako je napfiíklad odstínûní vstupu / v˘stupu
(E/A) a ostatních nestandardních prostfiedkÛ spojení.
kovová pûnová hmota
elektricky vodivé lepidlo
citlivé na tlak
metalizovaná textilní páska
elektricky vodivé lepidlo citlivé na tlak
7
Thonauer illustriert
Polohovateln˘ potisk
vodiãÛ
Wire Processing Printer
¤ada WP
WiedenbachÛv Wire Processing Printer se
vyznaãuje pfiesností a pfiizpÛsobitelností díky integrovanému fiízení polohovatelného potisku vodiãÛ.
Tiskárna WP je pouÏitelná témûfi ve v‰ech automatech na zpracování kabelÛ. Hodí se speciálnû pro dodateãné vybavení existujících fiezacích
strojÛ a je kompatibilní smûrem dolÛ pouÏitím
jako standardní tiskárna. Jako cenovû v˘hodné
fie‰ení mÛÏe b˘t téÏ pfiipojena na fiezací stroje bez
rozhraní k inkoustové tryskové tiskárnû.
Tiskárna WP je koncipována pro polohovan˘ potisk
vodiãÛ shodné délky se stejn˘m oznaãením. Zadání
polohy je v milimetrech nebo palcích. Efektivní je svou
vysokou pfiesností polohování, snadn˘m zabudováním,
bezproblémovou zmûnou ti‰tûného textu a parametrÛ
tisku a tím, Ïe není nutné Ïádné dodateãné hardware.
Pro polohovan˘ potisk staãí jen
impulsy z fiezacího stroje a snímaãe
otáãení. Tiskové údaje relevantní k
v˘robû dostává tiskárna buì pfies
zadávací plochu pfiímo na zafiízení,
nebo prostfiednictvím pohodlného
WP-Cable PC-Software. Toto
poãítaãové software ke
snadnému vkládání textu a
k urãení polohy na vodiãi
je souãástí dodávky.
WP 407 tiskne spolehlivû na
kabely v‰ech barev s v˘born˘m
kontrastem
Sestavení textu a správa kabelÛ s
WP-Cable
Sestavení ti‰tûného textu probíhá pohodlnû
pomocí dodaného poãítaãového software WP-Cable. Polohování lze provádût zcela volnû.
Displej WYSIWYG („co vidím, to bude vyti‰tûno“) umoÏÀuje kontrolovan˘ pfiehled tisku.
Pfiednosti WP Cable software
n zadávací plocha Windows
n displej WYSIWYG pro zobrazení ti‰tûného
n snadné sestavení a ­správa ti‰tûn˘ch textÛ na PC
n volné utváfiení oblasti tisku
n extrémnû rychl˘ pfiístup k jednotliv˘m ti‰tûn˘m textÛm pfies integrovanou databanku
n import textu z Excelu
n správa seznamÛ pro rychlej‰í
­pfiechod mezi tiskov˘mi úlohami
n jednotná obsluha obou modelÛ
­tiskárny (WP 405 & WP 407)
Wiedenbach Wire Guide – PrÛvodce kabely pro jejich precizní
rozpoznání
8
Jifií Popelínsk˘
Tel.: (05) 4524 3453
[email protected]
www.thonauer.com
Vydání XXVIII
Automatické
zalévání li‰t
LIN-DOS S je zafiízení k automatickému zalévání kolejí a LED svítících li‰t.
Zafiízení se skládá z koleje, po které jezdí vozík,
kter˘ nese mísící a dávkovací zafiízení 2-K-DOS,
které k dávkování jede pfiímo podél zalévané koleje.
Jako volitelná je k dispozici pojízdná osa Z ke
zvedání a spou‰tûní dávkovací hlavice a pojízdná osa Y
k automatickému zalévání více vedle sebe leÏících kolejí
a jeden prodlouÏen˘ vozík k uloÏení 2 kusÛ 2-K-DOS.
Rychlost vozíku, dráhy pojezdu a dráhy nebo
body dávkování jsou programovány a obsluhovány fiídícím menu pfies dotykov˘ panel.
Dávkování prostfiednictvím 2-K-DOS je fiízeno z LIN-DOS S. Rychlost vozíku a stupeÀ dávkování mohou b˘t vzájemnû jemnû sladûny.
Jifií Popelínsk˘
Tel.: (05) 4524 3453
[email protected]
www.thonauer.com
Spojování kruhov˘ch
lanek
Odporové sva¤ovací za¤ízení
KPA 060
Jifií Popelínsk˘
Tel.: (05) 4524 3453
[email protected]
www.thonauer.com
Odporové svafiovací zafiízení KPA 060 bez
ohledu na materiál slisuje kruhová lanka dvûma
plynule pfiestaviteln˘mi izolaãními deskami z keramiky, které nastaví vodiãe do pfiesné polohy a pak
je spojí jednou horní a jednou spodní elektrodou.
Cel˘ rozsah prÛfiezÛ lze pfiekr˘t jedinou elektrodou.
Technologie stfiedofrekvenãního svafiování
vytváfií velmi ãisté spoje kvalitativnû velmi zhu‰tûné. MÛÏe pfii nûm rovnûÏ probíhat a b˘t s vysokou
pfiesností vyhodnocováno mûfiení dráhy, kontrola
koneãn˘ch rozmûrÛ a rozpoznání souãástky.
Modul odporového svafiování byl vyvinut ve spolupráci Komax Deutschland, Komax
Schweiz, jakoÏ i partnerské firmy EKS Keller.
Pfiednosti
n rozdílné spoje uvnitfi jedné sekvence
n Ïádné ruãní pfiepínání svafiovacích programÛ
n pfiestavení spojované ‰ífiky bez
ovlivnûní doby taktu
n rozsah prÛfiezu 0,12–6 mm2
n hospodárn˘ provoz
n zabudování do Komax Zeta 633 a Alpha 356
n patentovan˘ systém ãi‰tûní ­doplÀuje systémy hlídání.
9
Thonauer illustriert
Zakladateli firmy bude 80
Ing. Friedrich Thonauer
Na oslavu zakladatele firmy pfiicestovali i
jednatelé zahraniãních dcefiin˘ch firem. Spolupracovníci gratulovali ve slavnostní atmosféfie, a kaÏd˘ pfii‰el s jedineãn˘m nápadem.
Jednatelka Angelika Thonauer podûkovala svému otci jménem celého 46ãlenného t˘mu za mimofiádn˘ v˘kon po celé ty roky, za osobní nasazení
aÏ po dne‰ní den a konstatovala, Ïe jeho pÛvodní
vize a trvalé snaÏení dávat zákazníkÛm technologicky nejnovûj‰í v˘robky jsou stále pfiítomny.
Narozeninov˘ dort a ruãnû vyrábûné ‰v˘carské
ãokoládové pralinky, speciálnû letecky poslané od dlouholetého partnera KOMAX AG, oslavu v‰em osladily!
Pfiejeme
i nadále zdraví,
mnoho radosti
a úspûchu!
Pfii krájení narozeninového dortu
projevil jubilant svoji obvyklou
rozhodnost a v˘konnost.
Zakladatel firmy Ing. F. Thonauer
·v˘carské pralinky nalezly u hostÛ pfiekvapivé oslavy velkou odezvu.
¤ada v˘brusÛ bez
náhodn˘ch faktorÛ
Nejnovûj‰í generace fiady laboratorních zafiízení pro vytváfiení mikrov˘brusÛ pfiesvûdãí sympatick˘m vzhledem a moderní obsluÏnou plochou. V plném rozsahu automaticky probíhající proces zajistí vylouãení promûnn˘ch lidsk˘ch vlivÛ pfii získání perfektního v˘brusu.
SL SBL micro A
Soustfiedné uspofiádání pilového kotouãe a brusného kotouãe umoÏÀuje optimální pracovní postup.
Reprodukovatelnost pfiípravy v˘brusu zaruãují dva krokové motory tvofiící víceosé ovládání. K jednoduchému
a brilantnímu zobrazení v˘brusÛ v obvyklé metodû
SLE slouÏí moduly leptání, zvût‰ení a vyhodnocení.
Modul pro leptání a vyhodnocení
Samostatné moduly pro leptání a vyhodnocení dávají vysoce kvalitní v˘brusy pro precizní
urãování parametrÛ prostfiednictvím vyhodnocovacího software SL smart vision.
10
SL SBL micro A
laboratorní za¤ízení pro
vytvá¤ení mikrov¯brusÒ
Technické údaje
Rozsah pouÏití: ø 0,5–10 mm
Rozsah prÛÏezÛ: 0,08–80 mm2
Dotykov˘ displej:3,2“, 65.536 bar‰ev,
LED podsvícení
Rozli‰ení:
320 x 240 pix.
Napájení:
230 VAC, 50/60 Hz
Modul pro leptání a vyhodnocení
Jifií Popelínsk˘
Tel.: (05) 4524 3453
[email protected]
www.thonauer.com
Vydání XXVIII
Vytápûní a chlazení
energií ze slunce
TH-ENERGIA, coÏ je energetické oddûlení maìarského THONAUER Kft, se jiÏ léta vûnuje tématu obnoviteln˘ch
energií. V souãasnosti se podnik s úspû‰n˘mi projekty mÛÏe vykázat skvûl˘m know-how.
Princip v˘mûny tepla v sádrov˘ch
panelech protaÏen˘ch vodním
potrubím.
Ve stfiední Evropû ãiní energie ze sluneãního
záfiení dopadající na zemsk˘ povrch v prÛmûru
1300 kWh/m2. Toto mnoÏství místnû pfiekraãuje i
hodnotu 2000 kWh/m2. Dnes je jiÏ zcela zfiejmé,
Ïe tato energie musí b˘t vyuÏívána. Solární technické zafiízení mÛÏe b˘t instalováno jak na nov˘ch,
tak i na jiÏ existujících budovách. Instalace se
provádí bez velk˘ch zásahÛ do stfie‰ní krytiny.
V instalacích od firmy THONAUER Kft jsou
pouÏívána fotovoltaická zafiízení GermanPV, která
vykazují velmi dobré vlastnosti, pokud jde o jejich
hodnoty pfienosu, jsou mimofiádnû stabilní a odolná extrémním klimatick˘m podmínkám a navíc
100 % bez emisí, odolávají slané mlze a ãpavku
a vykazují vynikající úãinnost modulÛ 15,4 %.
V poslední dobû byla na mnoho domÛ a rodinn˘ch domkÛ, jakoÏ i na objekty rÛzn˘ch
institucí, nainstalována fotovoltaická zafiízení, jejichÏ provoz je spolehliv˘ a v˘kon mûfiiteln˘.
Sádrové stropní panely se zalit˘m potrubím jsou zpracovatelné a lze
je snadno spojovat.
Displej umístûn˘ na fasádû ukazuje
momentální hodnoty solárního
zafiízení.
Jifií Popelínsk˘
Tel.: (05) 4524 3453
[email protected]
www.thonauer.com
Referenãní projekt
V centru hipoterapie a vzdûlávacím stfiedisku
Mezinárodního úfiadu pro bezpeãnost dûtí v Fót,
Maìarsko, mají b˘t v rámci modernizace tfií budov
pomocí ekologick˘ch opatfiení sníÏeny náklady na
vytápûní, elektfiinu a energie. KaÏd˘ ze sanovan˘ch objektÛ byl vybaven solárním kolektorem
vhodn˘m pro podporu vytápûcí soustavy.
Fotovoltaické zafiízení má v˘kon 15 kWp a
je prÛbûÏnû hlídáno pomocí Solar-Log™ .
Vytápûní a chlazení
V zafiízeních obnovitelné energie je nezbytn˘
v˘mûník tepla provozovan˘ pfii nízk˘ch teplotách.
K tomuto úãelu nabízí THONAUER Kft. kompaktní
fie‰ení, které souãasnû vyhovuje poÏadavkÛm
architektonick˘m a v‰em poÏadavkÛm kladen˘m na moderní technické vybavení budov.
Topné a chladicí panely z vlastního v˘voje obsahují trubkov˘ systém nacházející se v
impregnovaném, nehofilavém a vodotûsném
sádrovém jádru, chránûn˘ proti vstupu kyslíku.
Zadní strana panelÛ je kryta hliníkovou reflexní
fólií. Vodní trubky jsou tepelnû izolované a opatfiené parotûsnou vrstvou. Nûkteré typy panelÛ je
moÏné pouÏívat téÏ jako kazetové stropní panely.
Ideální klimatické podmínky
PouÏíváním povrchového topení a chlazení
lze docílit pocitu vysokého pohodlí, protoÏe
v˘mûna energie mezi ãlovûkem a prostfiedím je
z dÛvodu nízké povrchové teploty nev˘znamná. Díky minimální konvekci nevzniká Ïádn˘
pohyb vzduchu a tím ani Ïádné vífiení prachu.
Systém s nízkou teplotou podávané vody je
optimálnû vhodn˘ pro chlazení. Vyhneme se
tak instalaci klimatizaãního zafiízení a nevzniká
prÛvan typick˘ u chybnû sefiízen˘ch systémÛ.
Jedna z budov v maìarském Fót, která byla firmou THONAUER Kft
vybavena solárními kolektory pro ekologické získávání energie.
11
CZ
Impressum vlastníka, vydavatele a nakladatele:
Thonauer GmbH. A-1230 Wien, Perfektastraße 59.
Za obsah odpovídá: Ing. Friedrich Thonauer. Redakce:
Angelika Thonauer. Sazba, grafika & v˘roba: Lighthouse,
www.lighthouse.co.at. Ti‰tûno v Rakousku.
Zobrazení a popisy zahrnují pfiídavná zafiízení.
Z dÛvodu dal‰ího technického v˘voje jsou zmûny vyhrazeny.
Rakousko
a SLOVINSKO
Thonauer Gesellschaft m.b.H.
Perfektastraße 59, 1230 Wien
Tel. +43(0)1 804 2871-0, Fax -10
[email protected]
Veletrhy / v¯stavy / seminá¤e
Inhouse-Show
Hotel VoronûÏ, Brno, 1. fiíjna 2014
Elosys
Trenãín, 14.–17. fiíjna. 2014
IEAS
Bukure‰È, 9.–12. záfií 2014
Maëarsko
Thonauer Kft.
Tiefenweg u. 14–16, 2092 Budakeszi
Tel. +36(0)1 372 7700, Fax +36(0)1 372 7709
[email protected]
Slovensko
Thonauer s.r.o.
Cukrová 14, 81339 Bratislava
Tel. +421(0)2 527 33 664,
Fax +421(0)2 527 33 665
Mobile +421(0)903 77 3314
[email protected]
Poboãka
960 01 Zvolen
Mobile +421(0)903 402 651
[email protected]
âeská Republika
Thonauer spol. s r.o.
Cacovická 47, 61400 Brno
Tel. +42(0)5 4524 3453, 4524 3454
Fax +42(0)5 4524 3408
Mobile +42(0)602 511 741
[email protected]
Rumunsko
a Moldavsko
Thonauer Automatic s.r.l.
Str. Diligentei nr. 5
031555 Bucuresti – Sector 2
Tel. +40(0)21 335 5654, 335 1287
Fax +40(0)21 336 9534
Mobile +40(0)726 103 020
[email protected]
Poboãka
Reprezentant Timisoara
Mobile +40(0)723 567 070
[email protected]
Mobile +40(0)729 998 132
[email protected]
Víde≈ - BUDAPE·Ë - BRATISLAVA
BRNO - Bukure·Ë
Vzorky – malé série
VyuÏijte volné kapacity na‰ich pfiedvádûcích strojÛ pro
zhotovení vzorkÛ nebo mal˘ch sérií.
Dotazy na ãísle (+43) 01/804 28 71-0
nebo po‰lete e-mail na adresu [email protected]
www.thonauer.com
Download

číslo 2 - Thonauer