Síťová integrační jednotka (NIE) pro integrace zařízení
třetích stran
Produktový buletin
MS-NIE59xx-1E, MS-NIE49xx-2E
MS-NIE39xx-2E, MS-NIE29xx-0E
Software verze 5.01
Datum vydání: 19. leden 2011
Síťové integrační jednotky (NIE) pro integrace zařízení
třetích stran umožňují připojení k síti Internet Protocol
(IP) a webový přístup do systémů řízení budovy
Metasys®.
Jednotky NIE používají standardní komunikační
technologie řízení budov, včetně protokolu BACnet®,
sítě LONWORKS®, protokolu N2 Bus, Modbus, M-Bus
(EN 1434-3) a vlastních protokolů třetích stran.
Pomocí těchto technologií jednotky NIE monitorují a
řídí
širokou
škálu
topných,
ventilačních
a
klimatizačních
zařízení
(HVAC),
osvětlení,
zabezpečení, požární ochranu, elektrické a tepelné
měření a řízení přístupu.
Jednotky NIE nabízí komplexní monitorování a řízení
technologií budovy, časové plánování, správu alarmů
a událostí, řízení energie, výměnu dat, trendování a
ukládání dat.
Jednotky NIE mají zabudováno uživatelské rozhraní
portálu pro správu lokality, podporují přístup přes
internetový prohlížeč z několika míst současně,
využívají ochranu heslem a standardní zabezpečovací
metody používané IT.
Jednotky řady NIE59 podporují úplnou řadu vlastností
a funkcí pro rozlehlá zařízení a technicky náročné
budovy a komplexy.
Obrázek 1: Síťová integrační jednotka NIE59
Jednotky řady NIE39/NIE49 rozšiřují nákladově
efektivním způsobem schopnosti jednotky NIE na
menší budovy a umožňují širší distribuci řídicích funkcí
v rozsáhlejších zařízeních.
Jednotky NIE29 poskytují jednotné a sdružené řešení,
včetně kontrolní a řídicí kapacity. Lze je použít v
menších budovách, kde je vyžadována tzv. platforma
“all-in-one” (řízení, kontrola, a integrace).
Tabulka 1: Vlastnosti a výhody
Vlastnosti
Komunikace používá obecně
přijímané IT standardy na úrovni
automatizace a podniku
Uživatelské rozhraní je založeno
na internetovém prohlížeči
Podporuje webové služby na
automatizační úrovni
Uživatelské rozhraní a software
pro online konfigurování systému
jsou začleněny v NIE
Řízení sítí polních regulátorů,
včetně BACnet MS/TP, N2 Bus,
sítě LONWORKS, zařízení BACnet
IP, Modbus RTU, Modbus IP, MBus (EN 1434-3) a protokolů třetí
strany
Výhody
Systém může být instalován na stávající IT infrastrukturu v rámci budovy nebo
podniku a používá standardní IT komunikační služby přes podnikový intranet, WAN
nebo veřejný Internet chráněný firewallem.
K systémovým datům v jednotce NIE lze přistupovat z kteréhokoliv standardního
zařízení s podporovaným internetovým prohlížečem, které je připojeno k síti, včetně
vzdálených uživatelů připojených přes telefonní linku nebo přes poskytovatele
internetových služeb (providera).
Umožňuje vytvářet pokročilá datová rozhraní a aplikace specifické pro váš podnik.
Systém dovoluje konfigurování, uvedení do provozu, archivaci dat, monitorování,
povelování a diagnostiku systému z jakéhokoliv zařízení s internetovým
prohlížečem. Samostatný software pro pracovní stanice není vyžadován.
Podporuje propojitelnost s otevřenými standardními sítěmi, čímž zajišťuje kompletní
pružnost při výběru polních zařízení. Mezi podporované protokoly patří BACnet
Master-Slave/Token-Passing (MS/TP), BACnet IP, LONWORKS, N2, Modbus RTU,
Modbus IP, M-Bus (EN1434-3) a protokoly třetích stran.
Síťová integrační jednotka (NIE) pro integrace zařízení třetích stran 1
Zasíťování NIE
Jednotky NIE mají několik různých možností připojení,
které umožňují vytvořit mimořádně flexibilní síť na
automatizační a podnikové úrovni vašeho řídicího
systému, stejně jako na úrovni polních regulátorů a
úrovni sběru dat.
Přístup přes internetový prohlížeč
Uživatel má přístup k datům v jednotce NIE přes
jakékoliv PC (desktop nebo laptop), na kterém je
instalován standardní internetový prohlížeč. Zařízení
uživatelského rozhraní nevyžaduje speciální software
pracovní stanice, pouze internetový prohlížeč a Java®
plug-in. Internetový prohlížeč lze nastavit tak, aby
umožňoval přístup k NIE přímo přes IP síť nebo přes
Internet nebo veřejné telefonní služby.
Síť Ethernet IP
Jednotky NIE se připojují přímo k síti Ethernet rychlostí
10 nebo 100 Mb/s. Jednotky NIE85 lze také připojit k
sítím rychlostí 1 Gb/s. Několik jednotek NIE
komunikuje mezi sebou přes síť a jedna jednotka NIE
se chová jako správce lokality. Oprávnění uživatelé se
přihlásí do sítě prostřednictvím podporovaného
prohlížeče a získají tak přístup do celé sítě Metasys v
dané lokalitě. Přenos dat po síti používá standardní IT
protokoly, služby a formáty. Sítě v různých budovách
lze propojit prostřednictvím standardních technologií
WAN a poskytovatelů síťových služeb. Rychlost
přenosu závisí pouze na použité technologii.
Vzdálené NIE
Vzdálený přístup k NIE lze navázat přes standardní
infrastrukturu WAN, přes Internet prostřednictvím linky
poskytovatele internetových služeb (ISP) nebo přes
veřejnou telefonní síť prostřednictvím modemu a
protokolu Point-to-Point (PPP). Několik modelů NIE
má doplňkový interní modem, většina modelů
podporuje externí modem.
Aplikační a datový server (ADS)/
Rozšířený aplikační a datový server (ADX)
ADS/ADX je doplňkový softwarový balík pracující na
hardwarové serverové platformě, která poskytuje
prostor pro ukládání databáze konfigurace systému,
zápis a archivaci trendů, zápis a archivaci alarmů a
prověřovacího záznamu (audit trail) a grafiky.
Server ADS/ADX může být také konfigurován jako
správce lokality, který umožňuje přístup více
současným uživatelům a koordinuje přístup ke všem
komponentům v lokalitě přes jakýkoliv internetový
prohlížeč připojený k síti, Internetu nebo telefonní lince
s modemem. Více informací o ADS a ADX naleznete v
produktovém buletinu pro Aplikační a datový server
(LIT-1201525).
Polní sítě a protokoly
Jako integrační zařízení přesouvá jednotka NIE data z
jedné sítě do další a vysílá data z polních sítí na
automatizační a podnikovou úroveň sítě, což
umožňuje vašemu systému pracovat jako jediná
skutečná řídicí síť.
Komunikace na úrovni automatizace
NIE si předávají technická data prostřednictvím zpráv
peer-to-peer přes síť Ethernet IP.
Každé zařízení NIE sdílí data a má přístup k
informacím na všech ostatních uzlech NIE v síti, čímž
může koordinovat a řídit všechny funkce systému
řízení budovy.
Protokol BACnet
Komunikace automatizační úrovně také podporuje
protokol BACnet a usnadňuje integraci dalších
systémů a zařízení, která v síti tento standardní
protokol používají. Nadřazená řídicí jednotka N30 od
Johnson Controls® může být použitím služeb BACnet
na automatizační úrovni také integrována do sítě NIE.
Jednotka NIE podporuje služby a objekty BACnet
typicky používané pracovní stanicí a polními
regulátory, včetně služeb BACnet pro alarmy a
události.
Polní regulátor MS/TP (FC) Bus
BACnet MS/TP FC Bus je standardní peer-to-peer
multimaster protokol, kde každé master zařízení
přijímá a předává zdrojové zprávy jakémukoliv
zařízení na síti. Jednotky NIE lze připojit přes MS/TP
FC Bus k polním regulátorům systému Metasys,
včetně polních regulátorů FEC16 a FEC26, regulátorů
VMA16 (variable-air-volume) a řídicích modulů IOM17,
IOM27, IOM37 a IOM47. Jednotky NIE mohou také
komunikovat přes FC Bus s termostatickými regulátory
řady TEC26xx a se zařízeními MS/TP třetí strany,
která splňují standardní BACnet protokol podle
American National Standards Institute/American
Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning
Engineers (ANSI/ASHRAE) Standard 135-2004.
Síťová integrační jednotka (NIE) pro integrace zařízení třetích stran 2
Obrázek 2: Metasys s několika jednotkami NIE
N2 Bus
N2 je polní komunikační rozhraní Johnson Controls,
které propojuje regulátory ASC (Application Specific
Controllers)
a
programovatelné
regulátory
s
nadřazeným regulátorem. Mezi regulátory ASC patří
regulátory AHU (Air Handling Unit), UNT (Unitary),
VAV
a
zařízení
VAV
modulárních
sestav.
Programovatelné regulátory zahrnují DX9100. N2 Bus
také podporuje zařízení kompatibilní s Metasys od
ostatních výrobců a Metasys Integrator®.
LONWORKS Bus
Jednotky řady NIE nabízejí modely, které mohou
dohlížet na zařízení LONW ORKS. Zařízení LONW ORKS
jsou podporována, jestliže síťové rozhraní vyhovuje
směrnicím LONMARK® a používá zařízení pro přenos
dat volné topologie FTT10. Síťové rozhraní LONW ORKS
v jednotkách řady NIE podporuje všechna současná
certifikovaná zařízení LONMARK od Johnson Controls,
včetně regulátorů řady LN, zařízení řady NexSys® a
povoleného programovatelného kontroleru LONW ORKS
FSC (Flexible System Controller).
Modbus
Modbus je jeden z nejběžnějších IT master-slave
komunikačních protokolů. Je veřejně přístupný a bez
licenčních poplatků. Rozvinutí průmyslové sítě je
relativně jednoduché. Přemisťuje nezpracované bity
nebo slova, a to bez příliš mnoha restrikcí pro
dodavatele. Jednotka NIE podporuje připojení
Modbus RTU (RS-485, RS-232) i Modbus IP.
M- Bus (EN 1434-3)
Tato evropská norma se využívá u měřičů, které jsou
určeny k měření tepla v tepelných obvodech, které jej
předávají,
nebo
spotřebovávají.
Spotřebované
množství je uváděno v zákonných jednotkách. Pro
tento způsob integrace je nutno použít převodník
úrovně (např.: RS-232 / M-Bus).
Protokoly třetích stran
Jednotka NIE může řídit různé sítě, které používají jiné
standardní nebo patentované protokoly. Flexibilita
platformy umožňuje integraci zařízení jak na sériové
úrovni (RS-232, RS-485), tak na úrovni TCP/IP.
Software pro efektivní provoz budovy
Jednotky NIE jsou dodávány s nejnovější verzí
softwaru systému Metasys, který nabízí následující
funkce:
• Uživatelské rozhraní systému Metasys
poskytuje formátovaná data a grafické obrazovky
jakémukoliv
podporovanému
webovému
prohlížeči. Oprávnění uživatelé se jednoduše
přihlásí k jednotce NIE z webového prohlížeče a
získají tak uživatelské rozhraní. Toto zabudované
uživatelské rozhraní je ideální pro menší sítě a
Síťová integrační jednotka (NIE) pro integrace zařízení třetích stran 3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4
vzdálené lokality, kde není vyžadováno pro
podporu uživatelského rozhraní samostatné PC.
Zabezpečení systému umožňuje jednotce NIE
rozpoznat legitimní uživatele tak, že je v
uživatelském rozhraní internetového prohlížeče
Základní přístup umožňuje uživatelům s
uživatelským účtem typu “Základní přístup”
přistupovat na základě přidělených oprávnění
pouze k podmnožině možností standardního
uživatelského rozhraní.
Monitorování a řízení všech mechanických a
elektrických systémů v typických budovách
sběrem dat z polních zařízení a následná
koordinace a zasílání příkazů do zařízení při
požadované prioritě.
Globální vyhledávání umožňuje vyhledávat v
systému Metasys a pracovat se seznamy objektů,
které mohou být použity dalšími funkcemi pro
povelování, trendování, provádění výpisů a výběr
objektů.
Globální příkaz umožňuje zaslat jeden příkaz více
objektům a zobrazit si soubor s výsledky
provedení příkazu.
Zaznamenávání transakcí protokoluje všechny
uživatelské akce vykonávané prostřednictvím NIE.
Zpracování alarmů a událostí umožňuje jednotce
NIE vysílat alarmovou nebo událostní zprávu k
online internetovým prohlížečům, pagerům,
emailovým serverům, síťovým systémům a
sériovým tiskárnám. Informace o alarmech a
událostech lze také v NIE archivovat a zobrazovat
a vysílat do serveru ADS/ADX.
Historická trendová data mohou být jednotkou
NIE sbírána pro jakoukoliv monitorovanou hodnotu
v uživatelem definovaných periodách nebo může
být trendování založeno na vzorkování změny
hodnoty – COV (Change-of-Value). Trendové
archivační soubory jsou užitečné pro analyzování
výkonu systémů pro řízení budovy a lokalizaci
zdroje
problému
v
systému.
Informace
archivačního souboru lze přenést do historické
databáze na serveru ADS/ADX, jestliže jsou
soubory jednotky NIE plné nebo v uživatelem
definovaných intervalech.
Totalizace – načítání dat monitoruje spotřebu
energie (a dalších médií) a umožňuje generovat
přehledy rozdělení nákladů mezi odběrateli pro
snížení spotřeby energie a nákladů a poskytuje
data pro servisní a údržbové programy a včasnou
identifikaci možných problémů v systému.
Trendové studie umožňují zobrazit více
trendových rozšíření v jednom zobrazení pro
monitorování a řešení problémů v systému ve vaší
lokalitě.
Časové plány umožňují uživatelům definovat
periody obsazení budovy a časy spuštění a
•
•
•
•
zadáno uživatelské ID a heslo. Uživatelská
přístupová data jsou při přenosu a v databázi NIE
zakódována
a
administrátor
uživatelského
zabezpečení spravuje profily a účty (přístupové
úrovně a další specifická privilegia přístupu).
zastavení mechanických a elektrických zařízení.
Provozní parametry lze nastavit podle času dne,
jednoho nebo více dní v týdnu, svátku nebo
příslušného kalendářního data.
Celosíťová vzájemná vazba systémů umožňuje
jednotce NIE získávat informace z polních
regulátorů, provádět logické operace a vydávat
řadu řídicích pokynů dalším regulátorům kdekoliv v
síti.
Optimální spuštění automaticky určuje správný
čas spuštění topných nebo chladicích systémů tak,
aby zařízení bylo připraveno na obsazení budovy
osobami v plánovaném čase. Samočinně se
nastavuje podle sezónních změn a minimalizuje
spotřebu energie.
Omezení spotřeby a přesouvání zátěže (DLLR)
monitoruje měřiče elektřiny, plynu, páry nebo vody
a automaticky vypíná zařízení podle uživatelem
nastavených hranic. Nastavené hranice spotřeby
pomáhají při řízení nákladů spotřeby energie.
Přesouvání zátěže slouží k řízení úrovně výkonu
vybraných zařízení za účelem snížení celkové
spotřeby energie. Komfortní přeřízení umožňuje
stanovovat
priority
odpínání
jednotlivých
spotřebičů.
Správa konfigurace databáze umožňuje uživateli
v offline režimu definovat konfiguraci systému a
databáze informačních bodů a později je přes síť
nahrát do jednotky NIE. Veškerý software
vyžadovaný pro konfigurování databáze je
umístěn v SCT nebo NIE a uživatelé nemusí mít
kvůli provádění oprávněných změn lokální kopii
databáze na PC s internetovým prohlížečem.
Řízení na úrovni technologického pole
(NIE29)
Jednotka NIE29 má integrovaný polní regulátor (FEC)
pro přímé řízení koncových zařízení a umožňuje také
připojení vzdálených regulátorů pro přímé řízení jako
jsou velké strojovny vytápění a chlazení nebo rozsáhlá
vzduchotechnická zařízení.
Jednotka NIE29 má 33 fyzických vstupních/výstupních
bodů a sběrnici SA Bus umožňující připojení
vstupních/výstupních modulů (IOM) a zvýšení počtu
vstupních/výstupních (I/O) bodů v uživatelských
aplikacích.
Uživatel může připojit na sběrnici SA Bus síťové
snímače NS (Network Sensor) a podporované síťové
frekvenční měniče (VFD), a tak integrovat
nejprogresivnější regulace teploty a řízení rychlosti
motorů do svých NIE29 aplikací.
Síťová integrační jednotka (NIE) pro integrace zařízení třetích stran
33 fyzických vstupních/výstupních bodů jednotky
NIE29 a I/O body a přístroje připojení na SA Bus lze
definovat a konfigurovat pomocí konfiguračního
nástroje regulátorů (CCT).
K jednotce NIE29 lze připojit až 33 fyzických
vstupů/výstupů, včetně:
• 10 univerzálních vstupů, každý bod lze definovat
jako proudový analogový vstup (4-20 mA),
napěťový analogový vstup (0-10 VDC), odporový
analogový vstup nebo beznapěťový binární vstup.
•
•
•
•
8 binárních vstupů, každý bod lze definovat jako
udržovaný
beznapěťový kontakt nebo režim
pulzového počítání (100 Hz, vysokorychlostní).
4 analogové výstupy, každý bod lze definovat
jako napěťový analogový výstup (0-10 VDC) nebo
proudový analogový výstup (4-20 mA).
4 konfigurované výstupy, každý bod lze
definovat jako napěťový analogový výstup (0-10
VDC) nebo binární výstup (24 VAC triak).
7 binárních výstupů (24 VAC triak).
Síťová integrační jednotka (NIE) pro integrace zařízení třetích stran 5
Hardwarové vlastnosti
NIE29
NIE39, NIE49 a NIE59
Obrázek 4: Síťová integrační jednotka NIE29
Obrázek 3: Síťová integrační jednotka NIE39/NIE49
V závislosti na modelu NIE39, NIE49 (Obrázek 3) a
NIE59 (Obrázek 1), nabízí jednotky NIE následující
vlastnosti pro řízení budov:
• průmyslový počítač typu SBC (Single Board
Computer)
• permanentní paměť Flash, do které se ukládají
všechny programy a data
• standardní připojení USB
• záložní baterie pro ukládání dat z paměti DRAM
do paměti Flash při výpadku napájení NIE
• hodiny reálného času s vlastní záložní baterií
• diody LED usnadňující servis a pro indikaci
napájení, komunikace a případných problémů
• doplňkový interní modem
• odnímatelné šroubové svorkovnice pro připojení
napájení 24 Vstř. a sítě Bus
• standardní 9-pinové konektory sub-D pro sériové
porty RS-232-C
• telefonní konektor RJ-11 pro interní modem
• konektor RJ-45 pro připojení Ethernetu
Vlastnosti jednotky NIE29 (Obrázek 3):
• několik procesorů pro nadřazené a přímé digitální
řízení
• permanentní paměť Flash, do které se ukládají
všechny programy a data
• standardní připojení USB
• záložní baterie pro ukládání dat a napájení hodin
reálného času při výpadku primárního napájení
NIE29
• diody LED usnadňující servis a pro indikaci
napájení, komunikace a případných problémů
• odnímatelné a barevně označené šroubové
svorkovnice pro připojení napájení 24 Vstř., a
komunikačních sítí Bus a polní připojení
vstupních/výstupních (I/O) bodů
• standardní 9-pinové konektory sub-D pro sériové
porty RS-232-C
• modulový 8-pinový konektor RJ-45 pro připojení
Ethernetu
• doplňkový interní modem a 6-pinový telefonní
konektor RJ-12 (pro vybrané modely)
• integrální obrazovka s navigační klávesnicí (pro
vybrané modely)
Porovnání modelů NIE
V tabulce 2 je uvedeno stručné porovnání vlastností
různých modelů NIE (ne u všech modelů jsou k
dispozici všechny vlastnosti).
Tabulka 2 : Porovnání vlastností modelů NIE
Vlastnosti
Počet rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP
Počet integračních rozhraní (tj. Modbus)
Maximální počet zařízení N2 nebo MS/TP na rozhraní
Maximální počet zařízení Modbus na rozhraní
Maximální počet zařízení M-Bus na rozhraní
Maximální počet objektů
Model s interním modemem
Sériové porty RS-232-C
Sériové porty USB
Porty RS-485
Ethernet port
Podpora sítě LONWORKS
(počet zařízení)
6
NIE59
1
1
100
100
100
5000
Ne
2
1
2
1
NIE49
1
1
100
100
100
2500
Ne
1 nebo 2
1
1
1
NIE39
1
1
50
50
50
2500
Ne
1 nebo 2
1
1
1
NIE29
1
1 (RS-232)
32
32
32
2500
Ano
1
1
1
1
Ano (255)
Ano (127)
Ano (64)
Ano (64)
Síťová integrační jednotka (NIE) pro integrace zařízení třetích stran
Objednací údaje
Závěr
Jednotka NIE potvrzuje vedoucí roli Johnson Controls
v oblasti průmyslu automatizace budovy a jako
inovátora v řešeních pro úplnou správu budov.
Integrace informačních technologií a internetových
standardů do jednotky NIE, stejně jako použití
otevřených protokolů pro polní sítě, přináší výhody
globální komunikace a průmyslového řízení do
jednoho systému. Přístup přes internetový prohlížeč z
jakékoliv lokality je hlavním prvkem pro efektivní
použití automatizační sítě. Systém Metasys je nadále
integrační sítí v rámci budovy a nyní byl rozšířen tak,
aby překlenul mezeru mezi tradičními řídicími systémy
a
systémy
podnikových
administrativních
a
komunikačních sítí.
Jednotka NIE a síť Metasys podporující web jsou
uvážlivými investicemi, které přinesou výnosy
vlastníkům budov a operátorům daleko do
budoucnosti.
Pro objednání jednotek NIE kontaktujte nejbližší
zastoupení Johnson Controls. V tabulce 3 naleznete
objednací údaje pro NIE29, v tabulce 4 pro NIE39, v
tabulce 5 pro NIE49, v tabulce 6 pro NIE59 a v tabulce
7 pro příslušenství.
Služby pro integraci systémů
Informace o standardních integracích a ovladačích
naleznete na stránkách intranetu „Systems Integration
Services“.
V případě požadavku integrace na míru kontaktujte
kancelář pro služby pro integraci systémů ve vaší
lokalitě.
Síťová integrační jednotka (NIE) pro integrace zařízení třetích stran 7
Tabulka 3: Objednací údaje NIE29
Objednací kód
MS-NIE29xx-x
(základní
vlastnosti každé
NIE29)
MS-NIE2910-0E
MS-NIE2916-0E
MS-NIE2920-0E
MS-NIE2926-0E
MS-NIE2960-0E
MS-NIE2966-0E
Popis
Síťová integrační jednotka NIE29: vyžaduje napájení 24 Vstř. Každý model má jeden sériový port RS232-C, jeden opticky izolovaný SA port RS-485, jeden sériový port USB, jeden Ethernet port a baterii
pro zálohování dat MS-BAT1020-0. Každá jednotka řady NIE29 má 33 vstupních/výstupních bodů a
podporuje až 128 přídavných vstupních/výstupních bodů připojených na sběrnici SA Bus.
POZNÁMKA: Pro integraci třetí strany může být definován pouze jeden port. Ostatní porty musí být
definovány pro použití standardních protokolů (N2, BACnet nebo LON).
Podporuje jedno rozhraní třetí strany (RS-232 nebo Ethernet TCP/IP). Počet zařízení závisí na
protokolu. Podporuje jedno rozhraní N2 Bus až pro 32 N2 zařízení.
Podporuje jedno rozhraní třetí strany (RS-232 nebo Ethernet TCP/IP). Počet zařízení závisí na
protokolu. Podporuje jedno rozhraní N2 Bus až pro 32 N2 zařízení. Obsahuje integrovaný displej.
Podporuje jedno rozhraní třetí strany (RS-232 nebo Ethernet TCP/IP). Počet zařízení závisí na
protokolu. Podporuje jedno rozhraní LONWORKS až pro 32 LONWORKS zařízení.
Podporuje jedno rozhraní třetí strany (RS-232 nebo Ethernet TCP/IP). Počet zařízení závisí na
protokolu. Podporuje jedno rozhraní LONWORKS až pro 32 LONWORKS zařízení. Obsahuje
integrovaný displej.
Podporuje jedno rozhraní třetí strany (RS-232 nebo Ethernet TCP/IP). Počet zařízení závisí na
protokolu. Podporuje jedno rozhraní FC Bus až pro 32 MS/TP zařízení.
Podporuje jedno rozhraní třetí strany (RS-232 nebo Ethernet TCP/IP). Počet zařízení závisí na
protokolu. Podporuje jedno rozhraní FC Bus až pro 32 MS/TP zařízení. Obsahuje integrovaný displej.
Tabulka 4: Objednací údaje NIE39
Objednací kód
MS-NIE39xx-x
(základní
vlastnosti každé
NIE39)
MS-NIE3910-2E
MS-NIE3920-2E
Popis
Síťová integrační jednotka NIE39: vyžaduje napájení 24 Vstř. Každý model má dva sériové porty RS232-C, jeden sériový port USB, jeden Ethernet port a baterii pro zálohování dat MS-BAT1020-0.
POZNÁMKA: Pro integraci třetí strany může být definován pouze jeden port. Ostatní porty musí být
definovány pro použití standardních protokolů (N2, BACnet nebo LON).
Podporuje jedno rozhraní třetí strany (RS-232 nebo Ethernet TCP/IP). Počet zařízení závisí na
protokolu. Podporuje jedno rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP až pro 50 zařízení.
Podporuje jedno rozhraní třetí strany (RS-232 nebo Ethernet TCP/IP). Počet zařízení závisí na
protokolu. Podporuje jedno rozhraní LONWORKS až pro 64 LONWORKS zařízení.
Tabulka 5: Objednací údaje NIE49
Objednací kód
MS-NIE49xx-x
(základní
vlastnosti každé
NIE49)
MS-NIE4910-2E
MS-NIE4920-2E
8
Popis
Síťová integrační jednotka NIE49: vyžaduje napájení 24 Vstř. Každý model má dva sériové porty RS232-C, jeden sériový port USB, jeden Ethernet port a baterii pro zálohování dat MS-BAT1020-0.
POZNÁMKA: Pro integraci třetí strany může být definován pouze jeden port. Ostatní porty musí být
definovány pro použití standardních protokolů (N2, BACnet nebo LON).
Podporuje jedno rozhraní třetí strany (RS-232 nebo Ethernet TCP/IP). Počet zařízení závisí na
protokolu. Podporuje jedno rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP až pro 100 zařízení.
Podporuje jedno rozhraní třetí strany (RS-232 nebo Ethernet TCP/IP). Počet zařízení závisí na
protokolu. Podporuje jedno rozhraní LONWORKS až pro 128 LONWORKS zařízení.
Síťová integrační jednotka (NIE) pro integrace zařízení třetích stran
Tabulka 6: Objednací údaje NIE59
Objednací kód
MS-NIE59xx-x
(základní
vlastnosti každé
NIE59)
MS-NIE5960-1E
MS-NIE5920-1E
Popis
Síťová integrační jednotka NIE59: vyžaduje napájení 24 Vstř. Každý model má dva sériové porty RS232-C, dva sériové porty USB, dva porty RS-485, jeden Ethernet port a baterii pro zálohování dat MSBAT1010-0. Podporuje až 100 zařízení na každém rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP.
POZNÁMKA: Pro integraci třetí strany může být definován pouze jeden port. Ostatní porty musí být
definovány pro použití standardních protokolů (N2, BACnet nebo LON).
Podporuje jedno rozhraní třetí strany (RS-232 nebo Ethernet TCP/IP). Počet zařízení závisí na
protokolu. Podporuje jedno rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP až pro 100 zařízení.
Podporuje jedno rozhraní třetí strany (RS-232 nebo Ethernet TCP/IP). Počet zařízení závisí na
protokolu. Podporuje jedno rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP až pro 100 zařízení a jedno rozhraní
LONWORKS až pro 255 LONWORKS zařízení.
Tabulka 7: Objednací údaje příslušenství NIE
Objednací kód
MS-BAT1010-0
MS-BAT1020-0
Popis
Náhradní baterie pro ochranu dat pro jednotku NIE59. Dobíjitelná gelová baterie: 12 V, 1,2 Ah, s
obvyklou délkou životnosti 3 až 5 let při 21°C.
Náhradní baterie pro ochranu dat pro jednotky NIE29, NIE39 a NIE49. Dobíjitelná baterie NiMH: 3,6
V, 500 mAh, s obvyklou délkou životnosti 10 let při 21°C.
Síťová integrační jednotka (NIE) pro integrace zařízení třetích stran 9
Technické údaje
NIE29
Napájení
Spotřeba
Provozní podmínky
Skladovací podmínky
Ochrana dat
Procesor
Paměť
Operační systém
Síťová a sériová rozhraní
Kryt
Montáž
Rozměry
(výška x šířka x hloubka)
Přepravní hmotnost
Soulad
10
Jmenovité napětí 24 Vstř., třída napájení 2 (Severní Amerika), Safety Extra Low Voltage
(SELV) - Evropa, 50/60 Hz (minimálně 20 Vstř. až maximálně 30 Vstř.)
Maximálně 25 VA
Poznámka: Hodnota 25 VA nezahrnuje spotřebu přístrojů připojených k binárním
výstupům NIE jednotky. Připojené přístroje napájené prostřednictvím jednotky NIE mohou
mít maximální přídavnou spotřebu 125 VA.
0 až 50 °C; 10 až 90% RV, maximální rosný bod 30 °C
-40 až 70 °C; 5 až 95% RV, maximální rosný bod 30 °C
Podporuje ochranu dat při výpadku napájení. Dobíjitelná baterie NiMH: 3,6 VDC, 500 mAh,
s obvyklou délkou životnosti 5 až 7 let při 21 °C; Objednací kód: MS-BAT1020-0
192 MHz Renesas™ SH4 7760 RISC procesor
128 MB Flash paměť pro operační systém, ukládání a zálohování konfiguračních a
operačních dat a 128 MB synchronní DRAM pro operační data.
®
®
Zabudovaný Microsoft Windows CE
Jeden Ethernet port; 10/100 MB; 8-pinový konektor RJ-45
Jeden opticky izolovaný port RS-485 SA Bus; 4-pólové konektorové svorky se zámkem
(všechny typy NIE29)
Jeden opticky izolovaný port RS-485; 4-pólové konektorové svorky se zámkem (pouze typy
NIE2902, NIE2903, NIE2905 a NIE2906)
Jeden port LONWORKS; FTT10 78 Kbps; 3-pólové konektorové svorky se zámkem (pouze
typy NIE2904 a NIE2907)
Jeden sériový port RS-232-C se standardním 9-pinovým konektorem sub-D podporujícím
standardní přenosové rychlosti: 9 600, 19,2k, 38,4k nebo 76,8k baudů; 4-pólové
konektorové svorky se zámkem
Jeden sériový port USB se standardním USB konektorem
Plastový kryt
Plastový materiál: ABS a polykarbonát
Třída krytí: IP20 (IEC60529)
Pomocí šroubů na rovný povrch do tří montážních úchytů nebo na lištu DIN 35 mm.
155 x 270 x 64 mm
Minimální požadovaný montážní prostor: 250 x 370 x 110 mm
1,2 kg
USA: Vedeno jako UL, File E107041, CCN PAZX, UL 916, Zařízení pro řízení energie
(Energy Management Equipment) , FCC v souladu s CFR47, část 15, podčást B, třída A
Kanada: Vedeno jako UL, File E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 č. 205,
Signalizační zařízení (Signal Equipment), v souladu s Industry Canada, ICES-003
Evropa: Označení CE, směrnice EMC 2004/108/EEC, v souladu s
EN 61000-6-3 Generic Emission Standard for Residential and Light Industry a
EN 61000-6-2 Generic Immunity Standard for Heavy Industrial Environment
Austrálie a Nový Zéland: Označení Z-Tick, v souladu s emisemi pro Austrálii/NZ
Mezinárodní BACnet: BACnet Testing Laboratories™ (BTL) 135-2004 Listed BACnet
Building Controller (B-BC)
Síťová integrační jednotka (NIE) pro integrace zařízení třetích stran
NIE39 a NIE49
Napájení
Spotřeba
Provozní podmínky
Skladovací podmínky
Ochrana dat
Procesor
Paměť
Operační systém
Síťová a sériová rozhraní
Kryt
Montáž
Rozměry
(výška x šířka x hloubka)
Přepravní hmotnost
Soulad
Jmenovité napětí 24 Vstř., třída napájení 2 (Severní Amerika), Safety Extra Low Voltage
(SELV) - Evropa, 50/60 Hz (minimálně 20 Vstř. až maximálně 30 Vstř.)
Maximálně 25 VA
0 až 50 °C; 10 až 90% RV, maximální rosný bod 30 °C
-40 až 70 °C; 5 až 95% RV, maximální rosný bod 30 °C
Podporuje ochranu dat při výpadku napájení. Dobíjitelná baterie NiMH: 3,6 VDC, 500 mAh,
s obvyklou délkou životnosti 5 až 7 let při 21 °C; Objednací kód: MS-BAT1020-0
192 MHz Renesas™ SH4 7760 RISC procesor
128 MB Flash paměť pro operační systém, ukládání a zálohování konfiguračních a
operačních dat a 128 MB synchronní DRAM pro operační data.
®
®
Zabudovaný Microsoft Windows
Jeden Ethernet port; 10/100 MB; 8-pinový konektor RJ-45
Jeden opticky izolovaný port RS-485 SA Bus; 9600, 19,2k, 38,4k nebo 76,8k baudů (v
závislosti na protokolu), 4-pólové konektorové svorky se zámkem (pouze typy NIE3901 a
NIE4901)
Jeden port LONWORKS; FTT10 78 Kbps; 3-pólové konektorové svorky se zámkem (pouze
typy NIIE3902 a NIE4902)
Dva sériové porty RS-232-C se standardním 9-pinovým konektorem sub-D podporujícím
standardní přenosové rychlosti: 9 600, 19,2k, 38,4k nebo 76,8k baudů; 4-pólové
konektorové svorky se zámkem (jeden pro Modbus RTU Bus a jeden pro diagnostický port)
Jeden sériový port USB se standardním USB konektorem, který podporuje dodávaný
doplňkový externí modem.
Plastový materiál: ABS + polykarbonát UL94-5VB
Třída krytí: IP20 (IEC 60529)
Pomocí šroubů na rovný povrch do tří montážních úchytů nebo na lištu DIN 35 mm.
131 x 270 x 62 mm
Minimální požadovaný montážní prostor: 210 x 350 x 110 mm
1,2 kg
USA: Vedeno jako UL, File E107041, CCN PAZX, UL 916, Zařízení pro řízení energie
(Energy Management Equipment)
Vedeno jako UL, File S4977, UUKL 864 – 9. verze, Zařízení pro detekci kouře (Smoke
Control Equipment) (pouze typy MS-NAE35x0-2U a MS-NAE45x0-2U)
FCC v souladu s CFR47, část 15, podčást B, třída A
Kanada: Vedeno jako UL, File E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 č. 205,
Signalizační zařízení (Signal Equipment), v souladu s Industry Canada, ICES-003
Evropa: Označení CE, směrnice EMC 2004/108/EEC, v souladu s
EN 61000-6-3 Generic Emission Standard for Residential and Light Industry a
EN 61000-6-2 Generic Immunity Standard for Heavy Industrial Environment
Austrálie a Nový Zéland: Označení Z-Tick, v souladu s emisemi pro Austrálii/NZ
Mezinárodní BACnet: BACnet Testing Laboratories™ (BTL) 135-2004 Listed BACnet
Building Controller (B-BC)
Síťová integrační jednotka (NIE) pro integrace zařízení třetích stran 11
NIE59
Napájení
Spotřeba
Provozní podmínky
Skladovací podmínky
Ochrana dat
Baterie hodin
Procesor
Paměť
Operační systém
Síťová a sériová rozhraní
Kryt
Montáž
Rozměry
(výška x šířka x hloubka)
Přepravní hmotnost
Soulad
Jmenovité napětí 24 Vstř., třída napájení 2 (Severní Amerika), Safety Extra Low Voltage
(SELV) - Evropa, 50/60 Hz (minimálně 20 Vstř. až maximálně 30 Vstř.)
Maximálně 50 VA
0 až 50 °C; 10 až 90% RV, maximální rosný bod 30 °C
-40 až 70 °C; 5 až 95% RV, maximální rosný bod 30 °C
Podporuje ochranu dat při výpadku napájení. Dobíjitelná gelová baterie: 12 V, 1,2 Ah, s
obvyklou délkou životnosti 3 až 5 let při 21°C; Objednací kód: MS-BAT1010-0
Udržuje hodiny reálného času v chodu při výpadku napájení. Palubní buňka; obvyklá délka
životnosti 10 let při 21°C.
400 MHz Geode GX533
512 MB Flash paměť pro operační systém, ukládání a zálohování konfiguračních a
operačních dat.
256 MB synchronnní DRAM pro operační data.
Zabudovaný Microsoft Windows XP®
Jeden Ethernet port; 10/100 MB; 8-pinový konektor RJ-45 (Metasys komunikace & Modbus
TCP Bus)
Dva opticky izolované porty RS-485 SA Bus; 9600, 19,2k nebo 38,4k baudů, 4-pólové
konektorové svorky se zámkem
Dva sériové porty RS-232-C se standardním 9-pinovým konektorem sub-D podporujícím
standardní přenosové rychlosti (použití pro Modbus RTU Bus nebo diagnostický port)
Jeden port LONWORKS; FTT10 78 Kbps; 3-pólové konektorové svorky se zámkem (pouze
typ NIIE5902)
Dva sériové porty USB, standardní USB konektory, jeden z nich funguje jako diagnostický
loggin port.
Plastový kryt s interním kovovým krytem
Plastový materiál: ABS + polykarbonát UL94-5VB
Třída krytí: IP20 (IEC 60529)
Pomocí šroubů na rovný povrch do čtyř montážních úchytů nebo na dvojitou lištu DIN.
226 x 332 x 96.5 mm, včetně montážních úchytů
Minimální požadovaný montážní prostor: 303 x 408 x 148 mm
2,9 kg
USA: Vedeno jako UL, File E107041, CCN PAZX, UL 916, Zařízení pro řízení energie
(Energy Management Equipment)
Vedeno jako UL, File S4977, UUKL 864 – 9. verze, Zařízení pro detekci kouře (Smoke
Control Equipment) (pouze typy MS-NAE55x0-1U)
FCC v souladu s CFR47, část 15, podčást B, třída A
Kanada: Vedeno jako UL, File E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 č. 205,
Signalizační zařízení (Signal Equipment), v souladu s Industry Canada, ICES-003
Evropa: Označení CE, směrnice EMC 2004/108/EEC, v souladu s
EN 61000-6-3 Generic Emission Standard for Residential and Light Industry a
EN 61000-6-2 Generic Immunity Standard for Heavy Industrial Environment
Austrálie a Nový Zéland: Označení Z-Tick, v souladu s emisemi pro Austrálii/NZ
Mezinárodní BACnet: BACnet Testing Laboratories™ (BTL) 135-2004 Listed BACnet
Building Controller (B-BC)
Provozní specifikace jsou jmenovité a odpovídají přijatým průmyslovým normám. Aplikace za podmínek přesahujících tyto specifikace je nutné
konzultovat s místní pobočkou Johnson Controls. Johnson Controls, Inc. není odpovědný za škody vzniklé nesprávným použitím nebo
zneužitím těchto výrobků.
USA – prohlášení o shodě
Toto zařízení bylo testováno a osvědčeno, že vyhovuje podle směrnice FCC, část 15 limitům pro digitální zařízení třídy A. Tyto limity jsou
navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při provozu tohoto zařízení v komerčním prostředí. Toto zařízení
generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a není-li instalováno a používáno podle pokynů, může způsobovat škodlivé
vysokofrekvenční rušení. Provoz tohoto zařízení v obytných oblastech bude pravděpodobně způsobovat škodlivé rušení, a v tomto případě
bude na uživateli, aby proved nápravu na vlastní náklady.
Kanada – prohlášení o shodě
Toto digitální zařízení třídy A splňuje všechny požadavky kanadských nařízení “Interference-Causing Equipment Regulations”.
12
Síťová integrační jednotka (NIE) pro integrace zařízení třetích stran
Building Efficiency
507 E. Michigan Street, Milwaukee, WI 53202
Metasys® a Johnson Controls® jsou registrované obchodní značky Johnson Controls, Inc.
Všechny ostatní značky jsou značkami příslušných vlastníků. © 2010 Johnson Controls, Inc.
Síťová integrační jednotka (NIE) pro integrace zařízení třetích stran 13
Download

Síťová integrační jednotka (NIE) pro integrace