Přijímací řízení na střední školy 2015
V letošním školním roce došlo ke změně v přijímacím řízení na střední školy. Většina škol v ČR a téměř všechny ve Zlínském kraji jsou zapojeny do pilotního
ověřování znalostí uchazečů na střední školy. Přijímací zkoušky se nebudou konat formou sciotestů, ale formou jednotných zkoušek, které připraví
společnost CERMAT.
§ 60 - přijímání do 1. ročníku vzdělávání ve střední škole
(s přihlédnutím k § 171 odst. 1 - pokusné ověřování)
1. Přijímací řízení - přijímací zkoušky
 Ředitel střední školy je povinen vyhlásit nejméně jedno kolo přijímacího řízení (PŘ) a v rámci přijímacího řízení může stanovit přijímací zkoušku.
 Jestliže se přijímací zkouška nekoná (nejčastěji u studia ve 3-letém oboru s výučním listem), informuje o této skutečnosti písemně uchazeče nebo
zákonného zástupce bez zbytečného odkladu (včetně přiděleného registračního čísla).
 Pokud se přijímací zkouška koná, zveřejní ředitel střední školy:
 termíny přijímacích zkoušek: je-li škola zapojena do pilotního ověřování, půjde jen o jeden termín a to 15.4. 2015, ve Zlínském kraji jde o
všechny školy státní a většinu soukromých
 jednotná kritéria; podle kterých bude postupováno při rozhodování o přijetí na střední školu
 předpokládaný počet přijímaných uchazečů;
 Zveřejnění na webových stránkách školy:
 do 31. 1. („střední školy“);
 do 30. 10. (obory s talentovou zkouškou).
2. Přihlášky na střední školy
 Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč o studium nebo jeho zákonný zástupce podat 2 přihlášky.
 Přihláška se podává na platném tiskopise přímo řediteli příslušné střední školy.
 Upozorňujeme na nový tiskopis přihlášky platný pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016
 Termíny podání přihlášek do 1. kola PŘ:
 denní forma – do 15. Března 2015
 talentové zkoušky – do 30. Listopadu 2014
 Součástí přihlášky jsou ostatní dokumenty, které jsou uvedeny v kritériích podle zaměření střední školy.
3. Přijímací zkouška
 Všechny SŠ zřizované Zlínským krajem budou zapojeny do pilotního ověřování, bude se tedy na nich konat přijímací zkouška z matematiky a
její aplikace a českého jazyka a literatury do oborů zakončených maturitní zkouškou. Do pilotního ověřování budou zapojeny i některé
soukromé SŠ a církevní SŠ. (ve Zlínském kraji se to týká drtivé většiny středních škol)
 Přijímací zkoušky se budou konat:

15. 4. 2015 pro čtyřleté obory vzdělání

16. 4. 2015 pro šesti a osmileté obory gymnázia
 Náhradní termín 14. 5. 2015
 Pilotní ověřování se netýká:
 oborů s talentovou zkouškou;
 gymnázia se sportovní přípravou;
Jak to bude vypadat v době přijímacích zkoušek?
 Pokud budou do pilotního ověřování zapojeny obě uchazečem vybrané školy, výsledky z pilotního ověřování se přenesou na druhou školu
uvedenou v přihlášce. Tento přenos zajistí společnost CERMAT.
 Pokud je zapojena pouze škola č. 1, vykoná zde uchazeč přijímací zkoušky ve stanoveném termínu (15. 4. nebo 16. 4. 2015) a na škole č. 2
proběhne přijímací řízení dle kritérií stanovených danou školou a v souladu se školským zákonem a vyhláškou.
 Pokud je zapojena pouze škola č. 2, koná zde uchazeč přijímací zkoušky ve stanoveném termínu (15. 4. nebo 16. 4. 2015) a na škole č. 1
proběhne přijímací řízení dle kritérií stanovených danou školou a v souladu se školským zákonem a vyhláškou.
 Pozvánka k přijímací zkoušce se zasílá 14 dnů před konáním přijímací zkoušky (platí pro 1. kolo PŘ).
 Pokud se uchazeč k přijímací zkoušce nedostaví:
 jen z vážných důvodů (zdravotní);
 písemná omluva do 3 dnů řediteli dané školy;
 náhradní termín nejpozději do 1 měsíce (podle zákona). Školy zapojené do pilotního ověřování mají náhradní termín stanoven na 14. 5.
2015.
 Další kola přijímacího řízení
 Počty volných míst oznamuje ředitel střední školy Krajskému úřadu
informace budou zveřejňovány na www.zkola.cz
 Přijímací zkouška ve druhém kole (pokud je stanovena) se koná nejdříve
14 dní po vyhlášení dalšího kola.
 Pozvánka se zasílá nejpozději 7 pracovních dnů před termínem konání přijímací zkoušky.
4. Hodnocení přijímacího řízení a způsob vyhlášení výsledků
 V jednotlivých kolech PŘ hodnotí ředitel školy uchazeče podle:
 hodnocení na vysvědčeních z 8.a pololetí 9.ročníku
 výsledků hodnocení přijímací zkoušky (je-li stanovena) a popř. dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče
např: výborné výsledky v olympiádách, reprezentace školy atd.
 u škol s talentovou zkouškou podle výsledků dosažených při talentové zkoušce;
 U škol zapojených do pilotního ověřování budou výsledky přijímacího řízení zveřejněny nejdříve 22. dubna.
 U škol, které nejsou zahrnuty do pilotního ověřování budou výsledky přijímacího řízení zveřejněny do 3 pracovních dnů nejdříve však 22. dubna.
 ROZHODNUTÍ o přijetí či nepřijetí ke studiu – se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (vyvěšením písemného seznamu ve střední
škole +na webových stránkách střední školy – to vše minimálně po dobu 15 dnů) a nepřijatým uchazečům se zašle rozhodnutí o nepřijetí.
 V případě nekonání přijímací zkoušky (obory vzdělání s výučním listem) – budou výsledky zveřejněny opět nejdříve 22. dubna.
5. Odvolání
 V případě rozhodnutí o nepřijetí
 Odvolání musí být odesláno nebo předáno ředitelství střední školy ve lhůtě do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.
§ 60a – Zápisový lístek
 K čemu slouží zápisový lístek:
 Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole. Každý žák obdrží jeden zápisový
lístek.
Kde uchazeč obdrží zápisový lístek:
 Uchazeč, který je žákem ZŠ, obdrží zápisový lístek na této základní škole (do 15. března 2015, popř. 30. Listopadu 2014 u přihlášky na školu
s talentovou zkouškou.).
Postup při odevzdávání zápisového lístku:
 Zápisový lístek musí být odevzdán řediteli příslušné střední školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení.
Zápisový lístek stačí do 10 pracovních dnů poslat poštou.
Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět (to neplatí v případě, že je žák v rámci 1. kola přijímacího řízení přijat na druhou střední
školu na základě odvolání).
Náhradní zápisový lístek (NZL)
vydává základní škola v případě, že žák zápisový lístek ztratil nebo byl znehodnocen popř. zničen.
 NZL se vydává na základě písemné žádosti;
 Dále je třeba čestné prohlášení, že nebyl a nebude původní zápisový uplatněn na žádné škole;
 Podpis uchazeče a zákonného zástupce nezletilého.
 Informační zdroje
 Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje www.zkola.cz: Kalendář dnů otevřených dveří; Elektronická publikace „Kam na školu ve Zlínském
kraji“; Podpora řemesel v odborném školství; 2. a další kola přijímacího řízení.
 Burza škol www.burzaskol.cz: Virtuální nabídka středních škol Zlínského kraje všech zřizovatelů.
Download

Přijímací řízení na střední školy 2015/2016