Navazující magisterské studijní
programy 2014/2015
pro studenty zahajující studium
v akademickém roce 2014/2015
Provozně ekonomická fakulta MENDELU
Zemědělská 1, 613 00 Brno
tel.: 545 132 701
email: [email protected]
www: http://www.pef.mendelu.cz/
© PEF MENDELU, redakční uzávěrka 16.5.2014
Slovo úvodem
Milí studenti,
dostává se vám do rukou pomůcka, která Vám poskytne důležité informace potřebné k úspěšnému průběhu studia na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Provozně ekonomická fakulta má již 55letou
historii v ekonomickém vzdělávání. Za dobu své existence si vydobyla postavení, které znamená akreditaci a tím
oprávnění vzdělávat ve všech třech typech vysokoškolského studia, tj. bakalářském, magisterském i doktorském,
v obsahově rozdílných programech ekonomického a informatického vzdělávání, kterými jsou Ekonomika a management, Hospodářská politika a správa, Systémové inženýrství a informatika a Inženýrská informatika. Tyto
obory studia Vás mají připravit pro uplatnění na pozicích podnikatelů, manažerů, pro výkon funkcí podnikových
ekonomů, pracovníků vývoje, tvorby a provozu IS/ICT a výkon funkcí ve finančních a bankovních institucích.
Podle Vašeho rozhodnutí si dále volíte z široké nabídky atraktivních specializací.
Obsahová stránka studia je logicky propojena s organizací studia. Na naší fakultě je studium postaveno na
modulárním principu, tj. společném programovém základu, povinně volitelných oborových předmětech a povinně volitelných specializačních předmětech. K hodnocení průběhu studia a plnění studijních povinností se využívá
evropského kreditního systému ECTS. Tento systém kromě jiného podporuje mobilitu studentů a dává možnosti
využít mezinárodních smluv ke studiu na zahraničních univerzitách. K intenzivní mezinárodní výměně studentů
přispívá i skutečnost, že fakulta má akreditovány studijní obory v jazyce anglickém, což ji opravňuje pro zahraniční studenty, eventuálně pro zájemce z řad českých studentů realizovat výuku v jazyce anglickém.
Obsah studia a organizace jeho průběhu tvoří podstatnou část vzdělávací činnosti. Univerzita však není jen
vzdělávací institucí, uskutečňuje také tvůrčí vědeckovýzkumnou činnost. Ta je projevem hlubokého zájmu o obor
a projevem tvůrčího přístupu k řešení problému. Tento přístup a tvořivá aktivita však musí být vlastní všem členům akademické obce, studentům i pedagogům. A takové učitele i studenty si přejme na fakultě vzájemně.
Brno, květen 2014
doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.
děkan PEF
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
© PEF MENDELU
2014/2015
Strana 2/63
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
2014/2015
Obsah
1
ZÁKLADNÍ INFORMACE O FAKULTĚ.............................................................................................................................. 5
1.1
1.2
1.3
2
PRINCIPY STUDIA NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ ........................................... 7
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
KONTAKTNÍ ÚDAJE ............................................................................................................................................................... 5
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA DĚKANÁTU ................................................................................................................................ 5
ODBORNÁ PRACOVIŠTĚ FAKULTY ......................................................................................................................................... 6
ZÁKLADNÍ STUDIJNÍ PŘEDPISY .............................................................................................................................................. 7
STRUKTURA STUDIA ............................................................................................................................................................. 7
VOLBA SPECIALIZACE ........................................................................................................................................................... 8
VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ......................................................................................................................................................... 8
ŘÍZENÁ ODBORNÁ PRAXE ..................................................................................................................................................... 9
ZAHRANIČNÍ VÝMĚNNÉ PROGRAMY ..................................................................................................................................... 9
PROGRAM ECONOMICS AND MANAGEMENT ............................................................................................................ 10
3.1
SPOLEČNÝ ZÁKLAD PROGRAMU ECONOMICS AND MANAGEMENT...................................................................................... 10
3.1.1
Profil absolventa společného základu programu ....................................................................................................... 10
3.1.2
Forma studia a požadavky na úspěšné absolvování společného základu programu ................................................. 11
3.1.3
Struktura povinných předmětů ................................................................................................................................... 11
3.2
OBORY NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU ECONOMICS AND MANAGEMENT ................................. 12
3.2.1
Obor Business Economics and Management (EMAJ) ............................................................................................... 12
3.3
SPECIALIZACE..................................................................................................................................................................... 15
3.4
DIPLOMOVÁ PRÁCE............................................................................................................................................................. 15
4
PROGRAM EKONOMIKA A MANAGEMENT ................................................................................................................ 16
4.1
SPOLEČNÝ ZÁKLAD PROGRAMU EKONOMIKA A MANAGEMENT .......................................................................................... 16
4.1.1
Profil absolventa společného základu programu ....................................................................................................... 16
4.1.2
Forma studia a požadavky na úspěšné absolvování společného základu programu ................................................. 17
4.1.3
Struktura povinných předmětů ................................................................................................................................... 17
4.2
OBORY NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU EKONOMIKA A MANAGEMENT ...................................... 18
4.2.1
Manažersko ekonomický obor (ME) .......................................................................................................................... 18
4.2.2
Ekonomika zemědělství a potravinářství (EZP) ......................................................................................................... 23
4.3
SPECIALIZACE..................................................................................................................................................................... 25
4.4
DIPLOMOVÁ PRÁCE............................................................................................................................................................. 25
5
PROGRAM HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA ..................................................................................................... 26
5.1
SPOLEČNÝ ZÁKLAD PROGRAMU HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA ................................................................................. 26
5.1.1
Profil absolventa společného základu programu ....................................................................................................... 26
5.1.2
Forma studia a požadavky na úspěšné absolvování společného základu programu ................................................. 27
5.1.3
Struktura povinných předmětů ................................................................................................................................... 27
5.2
OBORY NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA ............................. 28
5.2.1
Účetnictví a daně (UAD) ........................................................................................................................................... 28
5.2.2
Finance a investiční management (FIM) ................................................................................................................... 31
5.2.3
Veřejná správa (VS) ................................................................................................................................................... 34
5.3
SPECIALIZACE..................................................................................................................................................................... 36
5.4
DIPLOMOVÁ PRÁCE............................................................................................................................................................. 36
© PEF MENDELU
Strana 3/63
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
6
2014/2015
PROGRAM SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA ..................................................................................... 37
6.1
SPOLEČNÝ ZÁKLAD PROGRAMU SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA...................................................................... 37
6.1.1
Profil absolventa společného základu programu ....................................................................................................... 37
6.1.2
Forma studia a požadavky na úspěšné absolvování společného základu .................................................................. 38
6.1.3
Struktura povinných a povinně volitelných předmětů ................................................................................................ 38
6.2
OBORY NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA ................. 39
6.2.1
Ekonomická informatika (EI) ..................................................................................................................................... 39
6.3
SPECIALIZACE..................................................................................................................................................................... 42
6.4
DIPLOMOVÁ PRÁCE............................................................................................................................................................. 42
7
PROGRAM INŽENÝRSKÁ INFORMATIKA .................................................................................................................... 43
7.1
SPOLEČNÝ ZÁKLAD PROGRAMU INŽENÝRSKÁ INFORMATIKA ............................................................................................. 43
7.1.1
Profil absolventa společného základu programu ....................................................................................................... 43
7.1.2
Forma studia a požadavky na úspěšné absolvování společného základu .................................................................. 44
7.1.3
Struktura povinných předmětů ................................................................................................................................... 44
7.2
OBORY NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU INŽENÝRSKÁ INFORMATIKA ......................................... 45
7.2.1
Automatizace řízení a informatika (ARI) ................................................................................................................... 45
7.3
SPECIALIZACE..................................................................................................................................................................... 48
7.4
DIPLOMOVÁ PRÁCE............................................................................................................................................................. 48
8
SPECIALIZACE ..................................................................................................................................................................... 49
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
8.13
8.14
EVROPSKÁ STUDIA AJ (SNES) ........................................................................................................................................... 50
FINANČNÍ MANAGEMENT PODNIKU (SNFM)....................................................................................................................... 51
GRAFIKA A JEJÍ APLIKACE (SNGR) ..................................................................................................................................... 52
INFORMATIKA A JEJÍ APLIKACE (SNIN) .............................................................................................................................. 53
KOMERČNÍ KOMUNIKACE (SNKK) ..................................................................................................................................... 54
MANAGEMENT ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ (SNMZ) ....................................................................................................... 55
MEZINÁRODNÍ INVESTIČNÍ STRATEGIE (SNIS) ................................................................................................................... 56
OBCHODNÍ PRÁVO (SNOP) ................................................................................................................................................. 57
PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY (SNPI)........................................................................................................................ 58
PODNIKOVÝ MANAGEMENT (SNPM) .................................................................................................................................. 59
ŘÍZENÍ OBCHODNÍCH BANK A POJIŠŤOVEN (SNRB) ............................................................................................................ 60
ŘÍZENÍ PODNIKŮ (SNRP) .................................................................................................................................................... 61
ÚČETNICTVÍ (SNUC).......................................................................................................................................................... 62
ZDAŇOVÁNÍ A AUDITING (SNZA) ...................................................................................................................................... 63
© PEF MENDELU
Strana 4/63
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
2014/2015
1 Základní informace o fakultě
1.1 Kontaktní údaje
Adresa fakulty:
Provozně ekonomická fakulta MENDELU
Zemědělská 1
613 00 Brno
Telefon:
Fax:
E-mail:
WWW stránky:
545 132 701
545 132 797
[email protected]
http://www.pef.mendelu.cz
Úřední hodiny:
pondělí
středa
čtvrtek
pátek
9-12
10-12, 13-14
9-12
9-12 (pouze pro kombinovanou formu studia)
1.2 Organizační struktura děkanátu
Děkan:
doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.
545 132 701
[email protected]
[email protected]
Proděkani:
doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D. 545 132 444
věda a výzkum
prof. Ing. Jana Stávková, CSc.
545 132 300
koncepce a rozvoj
Ing. Marcel Ševela, Ph.D.
545 132 503
pedagogická činnost
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Sekretariát děkana:
Irena Ortcikrová
545 132 701
[email protected]
Tajemník fakulty:
Ing. Jaroslav Pakosta
545 132 702
[email protected]
Systémový integrátor: Ing. Jiří Gruber
Ing. Marcel Vytečka
545 132 724
545 132 236
[email protected]
[email protected]
Studijní oddělení:
545 132 727
[email protected]
545 132 706
[email protected]
545 132 705
[email protected]
545 132 723
[email protected]
© PEF MENDELU
Ing. Petra Křupalová
vedoucí studijního oddělení
obory v anglickém jazyce
Vlasta Růžičková
obor ME v prezenční formě
Martina Karhánková
všechny obory v prezenční formě
kromě oborů ME, ARI a EI
Ivana Krištofová
kombinovaná forma studia, ARI, EI
Strana 5/63
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
2014/2015
Dagmar Škubalová
stipendia, koleje, poplatky,
doktorské studium
545 132 703
[email protected]
Věda a výzkum:
Zdeňka Karhánková
545 132 726
[email protected]
Public relations:
Ing. Jiří Urbánek, Ph.D.
vedoucí oddělení public relations
Mgr. Hana Alfery, DiS.
545 132 628
[email protected]
545 132 722
hana.pindrycova@.mendelu.cz
Bc. Kristýna Karásková
545 132 799
[email protected]
Zahraniční vztahy:
1.3 Odborná pracoviště fakulty
110 – Ústav ekonomie
vedoucí: prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.
sekretariát: Silvie Ryšavá
111 – Ústav podnikové ekonomiky
vedoucí: doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D.
sekretariát: Ing. Jarmila Hrdinová
112 – Ústav managementu
vedoucí: doc. Ing. Ida Vajčnerová, Ph.D.
sekretariát: JUDr. Hana Haluzová
113 – Ústav statistiky a operačního výzkumu
vedoucí: doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D.
sekretariát: Ing. Jitka Pernicová
114 – Ústav účetnictví a daní
vedoucí: doc. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
sekretariát: Zdeňka Katolická
115 – Ústav marketingu a obchodu
Vedoucí: doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D.
sekretariát: Olga Vondrová
116 – Ústav informatiky
vedoucí: Ing. Petr Jedlička, Ph.D.
sekretariát: Blanka Krejčí
117 – Ústav práva a humanitních věd
vedoucí: doc. JUDr. Martin Janků, CSc.
sekretariát: Helena Gregrová
118 – Ústav financí
vedoucí: doc. Ing. Vlasta Kašparovská, Ph.D.
sekretariát: Irena Marečková
172 – Výzkumné centrum
vedoucí: doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
sekretariát: Lucie Kamenická, DiS.
© PEF MENDELU
tel: 545 132 504
e-mail: [email protected]
tel: 545 132 601
e-mail: [email protected]
tel: 545 132 501
e-mail: [email protected]
tel: 545 132 401
e-mail: [email protected]
tel: 545 132 303
e-mail: [email protected]
tel: 545 132 301
e-mail: [email protected]
tel: 545 132 201
e-mail: [email protected]
tel: 545 132 204
e-mail:
tel: 545 132 404
e-mail: [email protected]
tel: 545 132 604
e-mail: [email protected]
Strana 6/63
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
2014/2015
2 Principy studia navazujících magisterských studijních
programů
2.1 Základní studijní předpisy
Základní pravidla studia a způsoby ověřování výsledků studia jsou vymezeny Studijním a zkušebním řádem Mendelovy univerzity v Brně, který je součástí vnitřních předpisů univerzity. Studijní a zkušební řád univerzity upravuje zejména přijímání ke studiu, zápis ke studiu, jeho přerušování a ukončování, zápisy předmětů a jejich ukončování včetně způsobů hodnocení. Tato pravidla mohou být dále upřesněna rektorem zejména prostřednictvím
směrnic, rozhodnutí a opatření, a děkanem fakulty za využití vyhlášek. Veškeré předpisy jsou dostupné
v elektronické formě v Univerzitním informačním systému MENDELU (dále jen „UIS“) na adrese
<http://is.mendelu.cz>.
Za nejdůležitější předpisy upravující studium lze považovat:
• Studijní a zkušební řád pro studium v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech Mendelovy univerzity v Brně,
• Vyhláška děkana č. 1/2006 o diplomových a bakalářských pracích,
• Vyhláška děkana č. 3/2013 o ověřování znalostí studentů.
Přijímání ke studiu se řídí Podmínkami pro přijetí ke studiu v akreditovaných studijních programech na Provozně ekonomické fakultě MENDELU platných pro příslušný semestr. Tyto podmínky přijetí jsou zveřejňovány
v zákonné lhůtě na úřední desce fakulty. Dostupné jsou rovněž v elektronické formě na adrese
<http://www.pef.mendelu.cz/uredni_deska>.
Přesné časové rozvržení akademického roku a jednotlivých semestrů stanovuje harmonogram akademického
roku. Akademický rok se skládá ze dvou semestrů, které jsou základní jednotkou časové organizace studia.
V harmonogramu je stanoven zejména začátek a konec akademického roku a jednotlivých semestrů, období registrací a zápisů do semestrů, období výuky, zkouškové období, období přijímacího řízení apod. Harmonogram
aktuálního akademického roku je zveřejněn v univerzitním informačním systému.
2.2 Struktura studia
Studium na PEF je založeno na modulárním (stavebnicovém) principu, kdy student absolvuje společný základ
programu, studijní obor a zvolenou specializaci. Student je přijímán ke studiu v příslušném studijním programu,
ale zapisuje se ke studiu do konkrétního oboru. K volbě specializace dochází v případě navazujícího magisterského studia zpravidla během 1. semestru. Pro úspěšné absolvování navazujícího magisterského studia musí student
úspěšně ukončit společný základ programu, studijní obor, zvolenou specializaci včetně složení státních závěrečných zkoušek a obhájit diplomovou práci. Standardní doba studia navazujícího magisterského programu jsou
2 akademické roky. Úspěšným absolventům programu se v souladu s § 45 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách a o změně a doplnění dalších zákonů v platném znění uděluje akademický titul „inženýr“.
Účelem společného základu programu je vybudovat a rozvinout znalosti, dovednosti a kompetence odpovídající danému typu studia. Předměty společného základu je vhodné absolvovat v prvních semestrech studia,
neboť jsou často předpokladem pro zápis předmětů oboru nebo specializace. Studium společného základu je
ukončeno složením státní závěrečné zkoušky ze společného základu studijního programu.
Při zahájení studia na fakultě je student zapsán do oboru v rámci studijního programu, do kterého byl přijat.
Obor studia určuje hlavní oblast zaměření celého studia. Studium oboru je ukončeno složením státní závěrečné
zkoušky z oboru.
© PEF MENDELU
Strana 7/63
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
2014/2015
Specializace poskytuje možnost dalšího nebo hlubšího zaměření studia. Student volí jakoukoliv specializaci
nabízenou fakultou, musí ale respektovat omezení uvedená u jednotlivých specializací. Volbu specializace nelze
změnit. Studium specializace je ukončeno složením státní závěrečné zkoušky ze specializace.
Diplomová práce (DP) musí být vypracována na téma úzce související se studovaným oborem, pokud garant
oboru písemně nepovolí jinak. Obhajoba diplomové práce je obvykle součástí státní závěrečné zkoušky z oboru.
Jednotlivé části navazujícího magisterského typu studia jsou ohodnoceny kredity podle systému ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System) v následující struktuře:
společný základ programu
obor
specializace
diplomová práce
a praxe
celkem
30
zpravidla 55
zpravidla 15
20
120
Pro úspěšné absolvování studia musí student:
• úspěšně absolvovat společný základ programu včetně složení státní závěrečné zkoušky,
• úspěšně absolvovat zapsaný obor včetně složení státní závěrečné zkoušky,
• úspěšně absolvovat zvolenou specializaci včetně složení státní závěrečné zkoušky,
• vykonat řízenou odbornou praxi,
• obhájit diplomovou práci.
Státní závěrečné zkoušky z oboru a specializace včetně obhajoby diplomové práce se zpravidla konají v jeden
den. Státní závěrečná zkouška ze společného základu programu se obvykle vykonává odděleně před termínem
ostatních státních závěrečných zkoušek. Okruhy jednotlivých státních závěrečných zkoušek jsou uvedeny
v brožuře Okruhy státních zkoušek.
2.3 Volba specializace
Průběh volby specializace je upřesněn vyhláškou děkana. Specializaci studia si student volí z celofakultní nabídky
při respektování omezujících podmínek jednotlivých specializací. Jednou provedená a potvrzená volba specializace je konečná a nelze ji v průběhu dalšího studia měnit.
K volbě specializace dochází v průběhu prvního semestru navazujícího magisterského typu studia prostřednictvím UIS. V případě převisu poptávky u jednotlivých specializací se uplatní výběrové podmínky vycházející
z hodnocení výsledků dosavadního studia, popř. výsledků dosažených u přijímacího řízení. Přesný harmonogram
volby specializací včetně upřesnění způsobu řešení případných převisů u některých specializací zveřejní děkan
v dostatečném předstihu.
2.4 Volitelné předměty
Povinně volitelné předměty jsou předměty, které si student volí z přesně určeného seznamu předmětů v předepsané kreditní hodnotě nebo počtu předmětů. Skupiny povinně volitelných předmětů se vyskytují zejména
v předmětech programů a oborů s cílem prohloubit zaměření studia podle zájmu studenta. Zpravidla je stanoveno, že student musí získat takový počet kreditů, aby součet všech kreditů za celé studium činil minimálně
120 kreditů. Součástí úspěšně absolvovaných předmětů a získaných kreditů v rámci povinně volitelné skupiny
předmětů oboru jsou i odborné předměty absolvované během studijních pobytů v zahraničí, a to na základě předem schváleného dokumentu Learning Agreement.
Jako volitelné předměty nelze volit předměty, které jsou pro studenta povinné v rámci studovaného společného základu programu, zapsaného oboru nebo zvolené specializace. Vybrané volitelné předměty nesmí svým
obsahem odpovídat jiným, již absolvovaným nebo povinným předmětům. Zvolené volitelné předměty dále musí
být určeny studentům navazujícího magisterského studia. Ve sporných případech při volbě volitelných předmětů
© PEF MENDELU
Strana 8/63
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
2014/2015
rozhoduje děkan, který může nabídku volitelných předmětu dále omezit. Zjistí-li děkan i zpětně po ukončení volitelného předmětu porušení podmínek jeho zápisu, nebude získaný počet kreditů za tento volitelný předmět započítán do splněných studijních povinnosti studenta.
2.5 Řízená odborná praxe
Student navazujícího magisterského typu studia musí během studia vykonat řízenou odbornou praxi, která je
součástí zpracovávání diplomové práce. Řízená odborná praxe je vyžadována alespoň v délce 6 týdnů mimo
výukovou část akademického roku nebo 30 dnů ve výukové části semestru. Odborná náplň práce musí úzce souviset se studovaným oborem, popř. dalšími oblastmi studia podle studijního plánu.
Praxe ve formě předmětu „Řízená odborná praxe“ je zapsána a uznána do semestru, ve kterém byla úspěšně
vykonána. Student je povinen předložit požadované dokumenty nejpozději do konce příslušného zkouškového
období, není-li na základě písemné žádosti děkanem stanovena jiná lhůta. Před zahájením výkonu praxe musí být
uzavřena písemná smlouva o praxi. Praxe se započítává výhradně na základě fotokopie pracovní smlouvy předložené společně s hodnocením praxe příslušným pracovištěm a potvrzením o vykonání praxe. Předmět „Řízená
odborná praxe“ je ohodnocen 8 kredity.
Pokud student vykoná praxi v zahraničí na základě předem schváleného dokumentu Training Agreement
v délce značně přesahující standardní dobu řízené odborné praxe, může požádat o uznání předmětu „Řízená odborná praxe v zahraničí“ v hodnotě 4 kreditů. Předmět „Řízená odborná praxe v zahraničí“ je povinně volitelným
předmětem studovaného oboru.
Podrobný popis pravidel praxí je uveden na <http://www.pef.mendelu.cz/cz/studium/praxe>.
2.6 Zahraniční výměnné programy
Zahraniční výměnné pobyty jsou studentům zpravidla nabízeny v rámci programu Erasmus+ (European Region
Action Scheme for the Mobility of University Students), bilaterálních smluv apod. Erasmus+ je program fungující při Evropské unii a umožňující mobilitu univerzitních studentů na univerzity v zahraničí. Do programu Erasmus+ jsou zapojeny země Evropské unie a také Švýcarsko, Norsko a Turecko. Program Erasmus+ má dvě hlavní aktivity, a to studijní pobyty a pracovní stáže.
Studijní pobyty jsou uskutečňovány na základě smluv o spolupráci, které podepisují partnerské univerzity
mezi sebou. Cílem pobytu je absolvovat na partnerské univerzitě předměty, které rozvíjí studovaný obor. Po návratu je pak studium na zahraniční partnerské univerzitě na základě před odjezdem schváleného dokumentu
Learning Agreement uznáno vysílající univerzitou. Následně je studijní pobyt uveden i v Dodatku k diplomu,
čímž se stává konkurenční výhodou pro budoucí uplatnění v praxi. Provozně ekonomická fakulta Mendelovy
univerzity v Brně má více než 60 partnerských univerzit po celé Evropě, které nabízí studium jak v angličtině, tak
v národních jazycích. Z poměrně širokého souboru lze vybrat College Cork v Irsku, Université Catholique de
Lyon či INSEEC Paris ve Francii, Univesity of Helsinki ve Finsku, Baltic International Academy v Lotyšsku,
University of Tartu v Estonsku nebo nově uzavřené smlouvy s Augsburg University v Německu nebo
s Kristianstad University ve Švédsku.
Druhou formou zahraniční výměny je pracovní stáž, která zpravidla nahrazuje odbornou praxi. Na pracovní
stáž je možné vycestovat na základě smlouvy mezi univerzitou a přijímající firmou.
Studenti, kteří vycestují na studijní pobyt nebo na pracovní stáž, obdrží stipendium pokrývající zpravidla většinu nákladů.
Další aktivity, které program Erasmus+ nabízí, jsou intenzivní programy, letní školy nebo intenzivní jazykové
kurzy méně používaných jazyků určené studentům, kteří se chystají vycestovat.
Termín pro přihlášení na výměny v rámci programu Erasmus+ je každý rok zpravidla v průběhu měsíce
února. Podrobné informace pro přihlášení a seznam všech partnerských univerzit PEF je možné najít na www
stránkách fakulty nebo přímo na zahraničním oddělení děkanátu fakulty.
© PEF MENDELU
Strana 9/63
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
2014/2015
3 Program Economics and Management
3.1 Společný základ programu Economics and Management
3.1.1 Profil absolventa společného základu programu
Absolvent navazujícího magisterského studijního programu „Economics and Management“ je připraven pro samostatnou a týmovou činnost ve všech typech ekonomických subjektů s evropským a mezinárodním rozměrem.
Absolventi naleznou uplatnění nejen při zajištění odborných činností v ekonomické oblasti, ale i při řízení těchto
aktivit na střední a vrcholové úrovni managementu organizace. Absolventi jsou schopni samostatně nebo v týmu
zabezpečit efektivní činnost a dlouhodobý rozvoj organizací zejména v oblasti ekonomiky podniku, managementu, marketingu, apod. při vhodném využití odborných znalostí ekonomické teorie, kvantitativních analytických
metod a podnikatelského prostředí. Absolventi jsou obeznámeni s příslušnými informačními a komunikačními
technologiemi za účelem jejich efektivního využití při všech činnostech. Absolventi disponují vynikající znalostí
anglického jazyka, jsou schopni vést veškerou odbornou komunikaci v tomto jazyce.
Profil absolventa lze podle Evropského rámce kvalifikací specifikovat následujícím způsobem:
obecné ekonomicko-odborné
• znalosti: hlubší přehled v oblasti teoretických i praktických ekonomických disciplín, který vytváří základ pro
další zvyšování kvalifikace samostudiem
• dovednosti: určení pravděpodobných směrů budoucího vývoje ekonomických jevů na základě analýzy současných vývojových tendencí
• kompetence: stanovení budoucích směrů rozvoje konkrétní organizace v souladu s vývojovými trendy
manažerské a řídicí
• znalosti: komplexní poznání řídicího procesu, metod stanovení a rozpracování úkolů pro nižší stupně řízení
• dovednosti: kvalifikované a komplexní zpracování strategie organizace a řízení její úspěšné realizace
• kompetence: řízení organizace na vyšších řídicích stupních včetně zvládání nepředvídaných a mimořádných
situací (krizový management, transformace, slučování aj.)
prezentační a komunikační
• znalosti: využití psychologicko-sociologických poznatků při prezentacích a při komunikaci s obchodními
partnery
• dovednosti: samostatné jednání s obchodními partnery organizace a orgány státní správy, udržování kontaktů
s těmito partnery; formulace a prezentace odborných myšlenek a závěrů, jejich vhodná distribuce spolupracovníkům a veřejnosti
• kompetence: vedení pracovních porad a jednání na vrcholové úrovni
informační a komunikační technologie
• znalosti: specializované znalosti v oblasti teorie a principů IS v kontextu se studovaným oborem, uplatnění
IS/ICT na střední a vyšší úrovni řízení organizací
© PEF MENDELU
Strana 10/63
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
2014/2015
• dovednosti: analýza a syntéza výstupů IS/ICT s ohledem na potřeby strategického managementu, využívání
znalostí z oblasti IS/ICT k tvůrčí činnosti inovativního charakteru
• kompetence: převzít zodpovědnost za další profesionální rozvoj sebe i skupiny spolupracovníků v kontextu
svých dovedností v oblasti IS/ICT
jazykové
• znalosti: vynikající znalost odborné terminologie v anglickém jazyce
• dovednosti: schopnost plně porozumět odbornému textu a schopnost psát odborné texty v anglickém jazyce
• kompetence: příprava a samostatné vedení odborného jednání a jakékoliv jiné komunikace v anglickém jazyce
3.1.2 Forma studia a požadavky na úspěšné absolvování společného základu programu
Společný základ navazujícího magisterského studijního programu „Economics and Management“ je vyučován
prezenční formou v blocích, celá výuka probíhá v anglickém jazyce.
Předpokladem úspěšného absolvování společného základu programu je:
• získání 30 kreditů v předepsané struktuře povinných a volitelných předmětů,
• složení státní závěrečné zkoušky ze společného základu.
3.1.3 Struktura povinných předmětů
kód
DETA
EHPA
EKM2A
MA2A
MI2A
MUCA
Název předmětu
Vývoj ekonomického myšlení v AJ
Evropské hospodářské právo v AJ
Ekonometrie II v AJ
Makroekonomie II v AJ
Mikroekonomie II v AJ
Manažerské účetnictví v AJ
CELKEM
© PEF MENDELU
kredity
4
4
5
5
6
6
30
přednášky cvičení
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
12
9
ukončení
zkouška
zkouška
zkouška
zkouška
zkouška
zkouška
ústav
110
117
113
110
110
114
Strana 11/63
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
2014/2015
3.2 Obory navazujícího magisterského studijního programu Economics and
Management
3.2.1 Obor Business Economics and Management (EMAJ)
Forma studia: prezenční v blocích, výuka probíhá v anglickém jazyce.
Profil absolventa: odborný nebo řídicí pracovník pro podnikovou sféru nebo neziskové organizace
• znalosti: znalost aktuálního a očekávaného vývoje ekonomických procesů a jejich vlivu na společnost;
• dovednosti: koncepční řešení problematiky jednotlivých činností organizace, koordinace a řízení těchto činností na jakékoliv úrovni řízení;
• kompetence: kvalifikovaná analýza současného stavu i trendů vývoje prostředí a odvozování důsledků pro
organizaci, stanovení vhodné reakce na tyto skutečnosti.
Garant: doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D., Ústav managementu
Požadavky na úspěšné absolvování oboru:
• získání 55 kreditů v předepsané struktuře povinných a povinně volitelných předmětů, celkový počet kreditů za
studium musí být alespoň 120 kreditů;
• složení státní závěrečné zkoušky z oboru.
Povinné předměty (45 kreditů)
kód
název předmětu
FRPA Finanční management v AJ
ISA
Informační systémy v AJ
MEKA Podniková ekonomika II v AJ
MOBA Mezinárodní obchod v AJ
MVYA Marketing II v AJ
OVA
Operační výzkum v AJ
PRMA Projektový mangement v AJ
RLZA Řízení lidských zdrojů v AJ
STMA Strategický management v AJ
CELKEM
kredity
5
6
5
5
5
6
5
3
5
45
přednášky
2
2
2
2
2
2
2
2
2
18
cvičení
1
2
1
1
2
2
1
0
1
11
Povinně volitelné předměty v AJ (alespoň 5 kreditů)
MOPA Mezinárodní obchodní právo v AJ
5
2
1
MUSA Mezinárodní účetní standardy v AJ
6
2
2
MZDA Mezinárodní zdanění v AJ
5
3
0
PRX2 Řízená odborná praxe
8
odborné předměty absolvované v rámci zahraničních výměnných programů
ukončení
zkouška
zkouška
zkouška
zkouška
zkouška
zkouška
zkouška
zkouška
zkouška
ústav
111
116
111
115
115
113
112
112
112
zkouška
zkouška
zkouška
zápočet
117
114
114
191
Volně volitelné předměty v AJ (do součtu alespoň 120 kreditů za celé studium)
© PEF MENDELU
Strana 12/63
Doporučený studijní plán oboru Business Economics and Management
(prezenční forma studia se zahájením v zimním semestru
se specializací European Studies)
1. semestr
2. semestr
Společný základ EKM2A (5-2-2)
programu
MI2A (6-2-2)
MUCA (6-2-1)
DETA (4-2-1)
EHPA (4-2-1)
MA2A (5-2-2)
Obor
MVYA (5-2-2)
OVA (6-2-2)
MEKA (5-2-1)
STMA (5-2-1)
3. semestr
MOBA (5-2-1)
RLZA (3-2-0)
4. semestr
FRPA (5-2-1)
ISA (6-2-2)
PRMA (5-2-1)
povinně volitelné v AJ
celkem alespoň 5 kreditů
volně volitelné v AJ do 120 kreditů za celé studium
Specializace
Diplomová
práce
ZES (4-2-1)
HEU (5-2-1)
TEIA(6-2-2)
DIS (2-1-0)
EGGA (5-2-1)
DP2 (10-0-0)
SZZ (0-0-0)
V závorce za kódem předmětu je uveden počet kreditů ECTS následován přepočteným počtem hodin přednášek a cvičení.
Výuka většiny předmětů probíhá v blocích o délce poloviny semestru s dvojnásobným rozsahem výuky za týden.
Doporučený studijní plán oboru Business Economics and Management
(prezenční forma studia se zahájením v letním semestru
se specializací European Studies)
1. semestr
2. semestr
3. semestr
Společný základ DETA (4-2-1)
programu
MA2A (5-2-2)
EKM2A (5-2-2)
MI2A (6-2-2)
MUCA (6-2-1)
EHPA (4-2-1)
Obor
MEKA (5-2-1)
STMA (5-2-1)
OVA (6-2-2)
PRMA (5-2-1)
ISA (6-2-2)
MVYA (5-2-2)
FRPA (5-2-1)
4. semestr
MOBA (5-2-1)
RLZA (3-2-0)
povinně volitelné v AJ
celkem alespoň 5 kreditů
volně volitelné v AJ do 120 kreditů
za celé studium
Specializace
Diplomová
práce
ZES (4-2-1)
EGGA (5-2-1)
HEU (5-2-1)
TEIA(6-2-2)
DIS (2-1-0)
DP2 (10-0-0)
SZZ (0-0-0)
V závorce za kódem předmětu je uveden počet kreditů ECTS následován přepočteným počtem hodin přednášek a cvičení.
Výuka většiny předmětů probíhá v blocích o délce poloviny semestru s dvojnásobným rozsahem výuky za týden.
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
2014/2015
3.3 Specializace
Specializace umožňuje studentům rozšířit nebo prohloubit znalosti získané v rámci studia společného základu a
oboru. Každý student navazujícího magisterského programu musí úspěšně absolvovat jednu specializaci.
V anglickém jazyce je vyučována pouze jedna specializace Evropská studia v AJ (European Studies), kterou studenti programu „Economics and Management“ povinně studují.
Specializace je ukončena složením státní závěrečné zkoušky z příslušného okruhu specializace. Vymezení okruhů státní závěrečné zkoušky ze specializace je uvedeno v brožuře Okruhy státních zkoušek.
3.4 Diplomová práce
Předpokladem úspěšného zakončení navazujícího magisterského studia je vypracování a obhajoba diplomové
práce. Nejvhodnějším obdobím pro rozhodnutí, v jakém oboru resp. na kterém ústavu se bude student ucházet
o možnost zpracovat diplomovou práci, je 2. semestr studia, nejpozději však jeden semestr před plánovaným semestrem obhajoby práce. Je to období, ve kterém student již zná obsah oboru studia, seznámil se již s celou nabídkou studovaných předmětů a dovede se pro zaměření diplomové práce rozhodnout.
Přihlásit si diplomovou práci znamená domluvit se s vedoucím práce na tématu a obsahu diplomové práce.
Návrhy témat diplomových prací zveřejňují ústavy před zahájením výukové části každého semestru. Návrhy témat vycházejí z odborného zaměření jednotlivých pracovníků ústavu. Student může navrhnout vlastní téma diplomové práce, které však musí být v souladu s odborným zaměřením ústavu a kapacitními možnostmi pracovníků ústavu. Téma diplomové práce musí být dále v souladu a současně mít návaznost na obor studia.
Předpokladem úspěšného zpracování diplomové práce je zápis a absolvování předmětu Diplomní seminář.
Diplomní seminář spočívá ve vypracování záměrů práce a v individuálních konzultacích s vedoucím diplomové
práce. Na předmět Diplomní seminář navazuje předmět Diplomová práce, v rámci kterého student pod vedením
vedoucího práce dokončí svou práci. Předmět Diplomní seminář si studenti zapisují zpravidla v 2. semestru studia, předmět Diplomová práce pak v posledním semestru.
Veškeré informace o zpracování diplomové práce, včetně formulářů, jsou uvedeny ve vyhlášce děkana
č. 1/2006 o diplomových a bakalářských pracích. Tato vyhláška je závazná jak pro studenty, tak vyučující fakulty.
kód
DIS
DP2
název předmětu
Diplomní seminář
Diplomová práce
© PEF MENDELU
kredity
2
10
přednášky
1
-
cvičení
-
ukončení
zápočet
zápočet
ústav
191
191
Strana 15/63
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
2014/2015
4 Program Ekonomika a management
4.1 Společný základ programu Ekonomika a management
4.1.1 Profil absolventa společného základu programu
Absolvent navazujícího magisterského studijního programu „Ekonomika a management“ je připraven pro samostatnou a týmovou činnost ve všech typech ekonomických subjektů. Absolventi naleznou uplatnění nejen při zajištění odborných činností v ekonomické oblasti, ale i při řízení těchto aktivit na střední a vrcholové úrovni managementu organizací. Absolventi jsou schopni samostatně nebo v týmu zabezpečit efektivní činnost a dlouhodobý rozvoj organizace zejména v oblasti ekonomiky podniku, managementu, marketingu, apod. při vhodném
využití odborných znalostí ekonomické teorie, kvantitativních analytických metod a podnikatelského prostředí.
Absolventi jsou obeznámeni s příslušnými informačními a komunikačními technologiemi za účelem jejich efektivního využití při všech činnostech. Absolventi disponují dobrou znalostí anglického jazyka, jsou schopni vést
odbornou komunikaci v tomto jazyce.
Profil absolventa lze podle Evropského rámce kvalifikací specifikovat následujícím způsobem:
obecné ekonomicko-odborné
• znalosti: hlubší přehled v oblasti teoretických i praktických ekonomických disciplín, který vytváří základ pro
další zvyšování kvalifikace samostudiem
• dovednosti: určení pravděpodobných směrů budoucího vývoje ekonomických jevů na základě analýzy současných vývojových tendencí
• kompetence: stanovení budoucích směrů rozvoje konkrétní organizace v souladu s vývojovými trendy
manažerské a řídicí
• znalosti: komplexní poznání řídicího procesu, metod stanovení a rozpracování úkolů pro nižší stupně řízení
• dovednosti: kvalifikované a komplexní zpracování strategie organizace a řízení její úspěšné realizace
• kompetence: řízení organizace na vyšších řídicích stupních včetně zvládání nepředvídaných a mimořádných
situací (krizový management, transformace, slučování aj.)
prezentační a komunikační
• znalosti: využití psychologicko-sociologických poznatků při prezentacích a při komunikaci s obchodními
partnery
• dovednosti: samostatné jednání s obchodními partnery organizace a orgány státní správy, udržování kontaktů
s těmito partnery; formulace a prezentace odborných myšlenek a závěrů, jejich vhodná distribuce spolupracovníkům a veřejnosti
• kompetence: vedení pracovních porad a jednání na vrcholové úrovni organizace
informační a komunikační technologie
• znalosti: specializované znalosti v oblasti teorie a principů IS v kontextu se studovaným oborem, uplatnění
IS/ICT na střední a vyšší úrovni řízení organizací
© PEF MENDELU
Strana 16/63
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
2014/2015
• dovednosti: analýza a syntéza výstupů IS/ICT s ohledem na potřeby strategického managementu, využívání
znalostí z oblasti IS/ICT k tvůrčí činnosti inovativního charakteru
• kompetence: převzít zodpovědnost za další profesionální rozvoj sebe i skupiny spolupracovníků v kontextu
svých dovedností v oblasti IS/ICT
jazykové
• znalosti: znalost odborné terminologie v anglickém jazyce
• dovednosti: schopnost porozumět odbornému textu a schopnost psát odborné texty v anglickém jazyce
• kompetence: příprava a samostatné vedení odborného jednání v anglickém jazyce
4.1.2 Forma studia a požadavky na úspěšné absolvování společného základu programu
Společný základ navazujícího magisterského studijního programu „Ekonomika a management“ je vyučován prezenční a kombinovanou formou.
V kombinované formě je prezenční výuka nahrazena samostudiem, hromadnými konzultacemi a doplňkovou
výukou vybraných partií jednotlivých předmětů. Hromadné konzultace doplněné o výuku vybraných částí předmětů jsou organizovány každé dva týdny během výukové části semestru, zpravidla v pátek a sobotu. Rozsah
hromadných konzultací a doplňkové výuky každého předmětu je 4–16 hodin za jeden semestr v závislosti na náročnosti předmětu.
Studenti kombinované formy studia mají omezené možnosti volby specializace a volitelných předmětů, kdy
celá studijní skupina absolvuje stanovené předměty. Dále si studenti netvoří samostatně plán studia a rozvrhy,
tyto jsou studentům předepsány. Z důvodu společných rozvrhů se mohou doporučené plány odlišovat od doporučených plánů prezenční formy studia.
Předpokladem úspěšného absolvování společného základu programu je:
• získání 30 kreditů v předepsané struktuře povinných předmětů,
• složení státní závěrečné zkoušky ze společného základu.
4.1.3 Struktura povinných předmětů
kód
DET
EHPAC
EKM2
MA2
MI2
MUC
název předmětu
Vývoj ekonomického myšlení
Evropské hospodářské právo v AJ
Ekonometrie II
Makroekonomie II
Mikroekonomie II
Manažerské účetnictví
CELKEM
© PEF MENDELU
kredity
4
4
5
5
6
6
30
přednášky cvičení
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
12
9
ukončení
zkouška
zkouška
zkouška
zkouška
zkouška
zkouška
ústav
110
117
113
110
110
114
Strana 17/63
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
2014/2015
4.2 Obory navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a
management
4.2.1 Manažersko ekonomický obor (ME)
Forma studia: prezenční a kombinovaná
Profil absolventa: odborný nebo řídicí pracovník pro podnikovou sféru nebo neziskové organizace
• znalosti: znalost aktuálního a očekávaného vývoje ekonomických procesů a jejich vlivu na společnost;
• dovednosti: koncepční řešení problematiky jednotlivých činností organizace, koordinace a řízení těchto činností na jakékoliv úrovni řízení;
• kompetence: kvalifikovaná analýza současného stavu i trendů vývoje prostředí a odvozování důsledků pro
organizaci, stanovení vhodné reakce na tyto skutečnosti.
Garant: prof. Ing. Jana Stávková, CSc., Ústav marketingu a obchodu
Požadavky na úspěšné absolvování oboru:
• získání zpravidla 55 kreditů v předepsané struktuře povinných a povinně volitelných předmětů, přesný počet
kreditů závisí na zvolené specializaci, celkový počet kreditů za studium musí být alespoň 120 kreditů;
• složení státní závěrečné zkoušky z oboru.
Povinné předměty (45 kreditů)
kód
název předmětu
FRP
Finanční management
IS
IS podniku
MEK Podniková ekonomika II
MOB Mezinárodní obchod
MVY Marketing II
OV
Operační výzkum
PRM
Projektový management
RLZ
Řízení lidských zdrojů
STM
Strategický management
CELKEM
kredity
5
6
5
5
5
6
5
3
5
45
přednášky
2
2
2
2
2
2
2
2
2
18
cvičení
1
2
1
1
2
2
1
0
1
11
Povinně volitelné předměty (do součtu alespoň 120 kreditů za celé studium)
kód
název předmětu
kredity přednášky cvičení
EPP
Ekonomika podnikových procesů
5
2
1
FU2
Finanční účetnictví II
6
2
2
HVP
Hodnocení výkonnosti podniku
5
2
1
KT
Kapitálové trhy
5
2
1
PAM Propagace a média
5
2
1
SVP
Smluvní vztahy v podnikání
4
2
1
TEI
Teorie měnové integrace
6
2
2
odborné předměty absolvované v rámci zahraničních výměnných programů
© PEF MENDELU
ukončení
zkouška
zkouška
zkouška
zkouška
zkouška
zkouška
zkouška
zkouška
zkouška
ústav
111
116
111
115
115
113
112
112
112
ukončení
zkouška
zkouška
zkouška
zkouška
zkouška
zkouška
zkouška
ústav
111
114
111
118
115
117
118
Strana 18/63
Doporučený studijní plán oboru Manažersko ekonomického
(prezenční forma studia se zahájením v zimním semestru)
1. semestr
2. semestr
Společný základ EKM2 (5-2-2)
programu
MI2 (6-2-2)
MUC (6-2-1)
DET (4-2-1)
EHPAC (4-2-1)
MA2 (5-2-2)
Obor
MEK (5-2-1)
OV (6-2-2)
FRP (5-2-1)
MVY (5-2-2)
STM (5-2-1)
3. semestr
IS (6-2-2)
MOB (5-2-1)
RLZ (3-2-0)
4. semestr
PRM (5-2-1)
povinně volitelné do 120 kreditů
za celé studium
Specializace
Diplomová
práce
předměty zvolené specializace
celkem zpravidla 15 kreditů
DIS (2-1-0)
SZE (0-0-0)
DP2 (10-0-0)
PRX2 (8-0-0)
SZZ (0-0-0)
V závorce za kódem předmětu je uveden počet kreditů ECTS
následován týdenním počtem hodin přednášek a cvičení.
Doporučený studijní plán oboru Manažersko ekonomického
(prezenční forma studia se zahájením v letním semestru)
1. semestr
2. semestr
Společný základ DET (4-2-1)
programu
EHPAC (4-2-1)
MA2 (5-2-2)
EKM2 (5-2-2)
MI2 (6-2-2)
MUC (6-2-1)
Obor
FRP (5-2-1)
MVY (5-2-2)
STM (5-2-1)
MEK (5-2-1)
3. semestr
OV (6-2-2)
PRM (5-2-1)
4. semestr
IS (6-2-2)
MOB (5-2-1)
RLZ (3-2-0)
povinně volitelné do 120 kreditů
za celé studium
Specializace
předměty zvolené specializace
celkem zpravidla 15 kreditů
Diplomová
práce
DIS (2-1-0)
PRX2 (8-0-0)
SZE (0-0-0)
DP2 (10-0-0)
SZZ (0-0-0)
V závorce za kódem předmětu je uveden počet kreditů ECTS
následován týdenním počtem hodin přednášek a cvičení.
Doporučený studijní plán oboru Manažersko ekonomického
(kombinovaná forma studia se zahájením v zimním semestru)
1. semestr
2. semestr
Společný základ EKM2 (5-16)
programu
MI2 (6-16)
MUC (6-16)
DET (4-16)
EHPAC (4-16)
MA2 (5-16)
Obor
MEK (5-16)
OV (6-16)
FRP (5-16)
MVY (5-16)
STM (5-16)
Specializace
Diplomová
práce
3. semestr
IS (6-16)
MOB (5-16)
RLZ (3-16)
4. semestr
EPP (5-16)
PRM (5-16)
TEI (6-16)
předměty specializace
celkem zpravidla 15 kreditů
DIS (2-0)
PRX2 (8-0)
SZE (0-0)
DP2 (10-0)
SZZ (0-0)
V závorce za kódem předmětu je uveden počet kreditů ECTS
následován počtem hodin konzultací za semestr.
Doporučený studijní plán oboru Manažersko ekonomického
(kombinovaná forma studia se zahájením v letním semestru)
1. semestr
2. semestr
Společný základ DET (4-16)
programu
EHPAC (4-16)
MA2 (5-16)
EKM2 (5-16)
MI2 (6-16)
MUC (6-16)
Obor
FRP (5-16)
MVY (5-16)
STM (5-16)
MEK (5-16)
PRM (5-16)
Specializace
Diplomová
práce
3. semestr
EPP (6-16)
OV (6-16)
TEI (6-16)
4. semestr
IS (6-16)
MOB (5-16)
RLZ (3-16)
předměty specializace
celkem zpravidla 15 kreditů
PRX2 (8-0)
DIS (2-0)
SZE (0-0)
DP2 (10-0)
SZZ (0-0)
V závorce za kódem předmětu je uveden počet kreditů ECTS
následován počtem hodin konzultací za semestr.
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
2014/2015
4.2.2 Ekonomika zemědělství a potravinářství (EZP)
Forma studia: prezenční
Profil absolventa: odborný nebo řídicí pracovník pro podnikovou sféru nebo neziskové organizace v oblasti
zemědělství a potravinářství a podnicích zemědělských služeb.
• znalosti: znalost teoreticko-metodologických přístupů k formování zemědělských politik na národní a evropské úrovni a exaktních metod řízení ekonomických procesů.
• dovednosti: schopnost koncepčního řešení problematiky spojení ekonomických souvislostí rozvoje zemědělství a potravinářství s využitím moderních metod řízení.
• kompetence: analýza a projektování stavů a trendů vývoje v oborech zemědělství a potravinářství a podnicích
zemědělských služeb, využívání získaných poznatků o vývoji uvedených oborů při rozhodování a stanovení
strategických plánů podniků.
Garant: doc. Ing. Dana Martinovičová, PhD., Ústav podnikové ekonomiky
Požadavky na úspěšné absolvování oboru:
• získání zpravidla 55 kreditů v předepsané struktuře povinných a povinně volitelných předmětů, přesný počet
kreditů závisí na zvolené specializaci, celkový počet kreditů za studium musí být alespoň 120 kreditů;
• složení státní závěrečné zkoušky z oboru.
Povinné předměty (47 kreditů)
Kód
název předmětu
IS
IS podniku
MEK
Podniková ekonomika II
MOB
Mezinárodní obchod
MVY
Marketing II
PRM
Projektový management
RRARE Reg. agrár. a environ. politika EU
RRZPO Zemědělská politika a obchod
STM
Strategický management
TPO
Technologie potravin
CELKEM
ukončení
zkouška
zkouška
zkouška
zkouška
zkouška
zkouška
zkouška
zkouška
zkouška
ústav
116
111
115
115
112
311
311
112
234
Povinně volitelné předměty (do součtu alespoň 120 kreditů za celé studium)
Kód
název předmětu
kredity přednášky cvičení
ukončení
EPP
Ekonomika podnikových procesů
5
2
1
zkouška
FRP
Finanční management
5
2
1
zkouška
FU2
Finanční účetnictví II
6
2
2
zkouška
KT
Kapitálové trhy
5
2
1
zkouška
SVP
Smluvní vztahy v podnikání
4
2
1
zkouška
TEI
Teorie měnové integrace
6
2
2
zkouška
odborné předměty absolvované v rámci zahraničních výměnných programů
ústav
111
111
114
118
117
118
© PEF MENDELU
kredity
6
5
5
5
5
5
6
5
5
47
přednášky
2
2
2
2
2
2
2
2
2
18
cvičení
2
1
1
2
1
1
1
1
2
12
Strana 23/63
Doporučený studijní plán oboru Ekonomika zemědělství a potravinářství
(prezenční forma studia)
1. semestr
2. semestr
Společný základ EKM2 (5-2-2)
programu
MI2 (6-2-2)
MUC (6-2-1)
DET (4-2-1)
MA2 (5-2-2)
EHPAC (4-2-1)
Obor
MEK (5-2-1)
RRZPO (6-2-1)
RRARE (5-2-1)
STM (5-2-1)
TPO (5-2-2)
3. semestr
IS (6-2-2)
MOB (5-2-1)
MVY (5-2-2)
4. semestr
PRM (5-2-1)
povinně volitelné do 120 kreditů
za celé studium
Specializace
Diplomová
práce
předměty zvolené specializace
celkem zpravidla 15 kreditů
DIS (2-1-0)
SZE (0-0-0)
DP2 (10-0-0)
PRX2 (8-0-0)
SZZ (0-0-0)
V závorce za kódem předmětu je uveden počet kreditů ECTS
následován týdenním počtem hodin přednášek a cvičení.
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
2014/2015
4.3 Specializace
Specializace umožňuje studentům rozšířit nebo prohloubit znalosti získané v rámci studia společného základu a
oboru. Každý student navazujícího magisterského programu musí úspěšně absolvovat jednu specializaci
z nabízeného seznamu specializací, který je uveden v příslušné kapitole.
Specializaci si student volí v průběhu 1. semestru studia, při volbě musí respektovat omezení jednotlivých specializací. Pokud má student v rámci specializace studovat předmět, který již absolvoval nebo musí absolvovat jako
předmět společného základu nebo oboru, nahradí tento předmět studiem povinně volitelných předmětů oboru
alespoň ve stejném počtu kreditů.
Specializace je ukončena složením státní závěrečné zkoušky z příslušného okruhu specializace. Vymezení okruhů státní závěrečné zkoušky ze specializace je uvedeno v brožuře Okruhy státních zkoušek.
4.4 Diplomová práce
Předpokladem úspěšného zakončení navazujícího magisterského studia je vypracování a obhajoba diplomové
práce. Nejvhodnějším obdobím pro rozhodnutí, v jakém oboru resp. na kterém ústavu se bude student ucházet
o možnost zpracovat diplomovou práci, je 2. semestr studia, nejpozději však jeden semestr před plánovaným semestrem obhajoby práce. Je to období, ve kterém student již zná obsah oboru studia, seznámil se již s celou nabídkou studovaných předmětů a dovede se pro zaměření diplomové práce rozhodnout.
Přihlásit si diplomovou práci znamená domluvit se s vedoucím práce na tématu a obsahu diplomové práce.
Návrhy témat diplomových prací zveřejňují ústavy před zahájením výukové části každého semestru. Návrhy témat vycházejí z odborného zaměření jednotlivých pracovníků ústavu. Student může navrhnout vlastní téma diplomové práce, které však musí být v souladu s odborným zaměřením ústavu a kapacitními možnostmi pracovníků ústavu. Téma diplomové práce musí být dále v souladu a současně mít návaznost na obor studia.
Předpokladem úspěšného zpracování diplomové práce je zápis a absolvování předmětu Diplomní seminář.
Diplomní seminář spočívá ve vypracování záměrů práce a v individuálních konzultacích s vedoucím diplomové
práce. Na předmět Diplomní seminář navazuje předmět Diplomová práce, v rámci kterého student pod vedením
vedoucího práce dokončí svou práci. Předmět Diplomní seminář si studenti zapisují zpravidla v 2. semestru studia, předmět Diplomová práce pak v posledním semestru.
Veškeré informace o zpracování diplomové práce, včetně formulářů, jsou uvedeny ve vyhlášce děkana
č. 1/2006 o diplomových a bakalářských pracích. Tato vyhláška je závazná jak pro studenty, tak vyučující fakulty.
kód
DIS
DP2
PRX2
název předmětu
Diplomní seminář
Diplomová práce
Řízená odborná praxe
© PEF MENDELU
kredity
2
10
8
přednášky
1
-
cvičení
-
ukončení
zápočet
zápočet
zápočet
ústav
191
191
191
Strana 25/63
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
2014/2015
5 Program Hospodářská politika a správa
5.1 Společný základ programu Hospodářská politika a správa
5.1.1 Profil absolventa společného základu programu
Absolvent navazujícího magisterského studijního programu „Hospodářská politika a správa“ je připraven pro
samostatnou a týmovou činnosti ve všech typech podnikatelských jednotek, institucí, státní správy, samosprávy a
dalších organizací. Absolventi naleznou uplatnění nejen při zajištění odborných činností ve finanční oblasti a oblasti vztahů se státní správou, ale i při řízení těchto aktivit na střední a vrcholové úrovni managementu organizace. Absolventi jsou schopni samostatně nebo v týmu zabezpečit efektivní činnost organizací zejména v oblasti
financování podniku, účetnictví a správy daní, managementu, apod. při vhodném využití odborných znalostí ekonomické teorie, kvantitativních analytických metod a podnikatelského prostředí. Absolventi jsou obeznámeni
s příslušnými informačními a komunikačními technologiemi za účelem jejich efektivního využití při všech činnostech.
Profil absolventa lze podle Evropského rámce kvalifikací specifikovat následujícím způsobem:
obecné ekonomicko-odborné
• znalosti: hlubší přehled v oblasti teoretických i praktických ekonomických disciplín, který vytváří základ pro
další zvyšování kvalifikace samostudiem
• dovednosti: určení pravděpodobných směrů budoucího vývoje ekonomických jevů na základě analýzy současných vývojových tendencí
• kompetence: stanovení budoucích směrů rozvoje konkrétní organizace v souladu s vývojovými trendy
manažerské a řídicí
• znalosti: komplexní poznání řídicího procesu, metod stanovení a rozpracování úkolů pro nižší stupně řízení
• dovednosti: kvalifikované a komplexní zpracování strategie instituce a řízení její úspěšné realizace
• kompetence: řízení organizace na vyšších řídicích stupních včetně zvládání nepředvídaných a mimořádných
situací (krizový management, transformace, slučování aj.)
prezentační a komunikační
• znalosti: využití psychologicko-sociologických poznatků při prezentacích a při komunikaci s obchodními
partnery
• dovednosti: samostatné jednání s obchodními partnery organizace a orgány státní správy, udržování kontaktů
s těmito partnery; formulace a prezentace odborných myšlenek a závěrů, jejich vhodná distribuce spolupracovníkům a veřejnosti
• kompetence: vedení pracovních porad a jednání na vrcholové úrovni organizace
informační a komunikační technologie
• znalosti: specializované znalosti v oblasti teorie a principů IS v kontextu se studovaným oborem, uplatnění
IS/ICT na střední a vyšší úrovni řízení organizací
© PEF MENDELU
Strana 26/63
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
2014/2015
• dovednosti: analýza a syntéza výstupů IS/ICT s ohledem na potřeby strategického managementu, využívání
znalostí z oblasti IS/ICT k tvůrčí činnosti inovativního charakteru
• kompetence: převzít zodpovědnost za další profesionální rozvoj sebe i skupiny spolupracovníků v kontextu
svých dovedností v oblasti IS/ICT
jazykové
• znalosti: znalost odborné terminologie v anglickém jazyce
• dovednosti: schopnost porozumět odbornému textu a schopnost psát odborné texty v anglickém jazyce
• kompetence: příprava a samostatné vedení odborného jednání v anglickém jazyce
5.1.2 Forma studia a požadavky na úspěšné absolvování společného základu programu
Společný základ navazujícího magisterského studijního programu „Hospodářská politika a správa“ je vyučován
prezenční a kombinovanou formou.
V kombinované formě je prezenční výuka nahrazena samostudiem, hromadnými konzultacemi a doplňkovou
výukou vybraných partií jednotlivých předmětů. Hromadné konzultace doplněné o výuku vybraných částí předmětů jsou organizovány každé dva týdny během výukové části semestru, zpravidla v pátek a sobotu. Rozsah
hromadných konzultací a doplňkové výuky každého předmětu je 12–16 hodin za jeden semestr v závislosti na
náročnosti předmětu.
Studenti kombinované formy studia mají omezené možnosti volby specializace a volitelných předmětů, kdy
celá studijní skupina absolvuje stanovené předměty. Dále si studenti netvoří samostatně plán studia a rozvrhy,
tyto jsou studentům předepsány. Z důvodu společných rozvrhů se mohou doporučené studijní plány odlišovat od
doporučených studijních plánů prezenční formy studia.
Předpokladem úspěšného absolvování společného základu programu je:
• získání 30kreditů v předepsané struktuře povinných a volitelných předmětů,
• složení státní závěrečné zkoušky ze společného základu.
5.1.3 Struktura povinných předmětů
kód
DET
HPO
MA2
MI2
MUC
VF2
název předmětu
Vývoj ekonomického myšlení
Hospodářská politika II
Makroekonomie II
Mikroekonomie II
Manažerské účetnictví
Veřejné finance II
CELKEM
© PEF MENDELU
kredity
4
4
5
6
6
5
30
přednášky cvičení
2
1
2
1
2
2
2
2
2
1
2
1
12
8
ukončení
zkouška
zkouška
zkouška
zkouška
zkouška
zkouška
ústav
110
110
110
110
114
118
Strana 27/63
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
2014/2015
5.2 Obory navazujícího magisterského studijního programu Hospodářská
politika a správa
5.2.1 Účetnictví a daně (UAD)
Forma studia: prezenční
Profil absolventa: absolvent oboru bude schopen odborně zajistit a řídit veškeré finanční a účetní aspekty podniku a vztahy vůči bankám a dalším finančním institucím včetně daňové problematiky
• znalosti: komplexní znalosti problematiky mezinárodních účetních standardů a mezinárodního zdanění, správy daní a souvisejících finančních činností ekonomických subjektů;
• dovednosti: koncepční řešení problematiky finančních operací a procesů na všech úrovních řízení organizace;
• kompetence: řízení účetních, daňových a finančních procesů v nadnárodních společnostech, resp. velkých
subjektů, tvorba metodik a kontrola všech aspektů mezinárodních transakcí a unikátní finančních operací včetně transformací firem.
Garant: doc. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., Ústav účetnictví a daní
Požadavky na úspěšné absolvování oboru:
• získání zpravidla 55 kreditů v předepsané struktuře povinných a povinně volitelných předmětů, přesný počet
kreditů závisí na zvolené specializaci, celkový počet kreditů za studium musí být alespoň 120 kreditů;
• složení státní závěrečné zkoušky z oboru.
Povinné předměty (50 kreditů)
kód
název předmětu
BA2
Bankovnictví II
DPR
Daňové teorie
EKM2
Ekonometrie II
FU2
Finanční účetnictví II
HVP
Hodnocení výkonnosti podniku
ISF
Informační systémy fin. institucí
MUS
Mezinárodní účetní standardy
MZDAC Mezinárodní zdanění v AJ
POS
Přeměny obchodních společností
SD
Správa daní
CELKEM
ukončení
zkouška
zkouška
zkouška
zkouška
zkouška
zápočet
zkouška
zkouška
zkouška
zkouška
ústav
118
114
113
114
111
116
114
114
117
114
Povinně volitelné předměty (do součtu alespoň 120 kreditů za celé studium)
kód
název předmětu
kredity přednášky cvičení
ukončení
OCP
Oceňování podniku
5
2
1
zkouška
PCE
Převodní ceny
5
2
1
zkouška
PO2
Pojišťovnictví II
5
2
1
zkouška
UFO
Účetnictví finančních institucí
5
2
2
zkouška
odborné předměty absolvované v rámci zahraničních výměnných programů
ústav
111
114
118
114
© PEF MENDELU
kredity
5
5
5
6
5
4
5
5
5
5
50
přednášky
2
2
2
2
2
2
2
3
3
4
24
cvičení
1
2
2
2
1
1
2
0
0
0
11
Strana 28/63
Doporučený studijní plán oboru Účetnictví a daně
(prezenční forma studia se zahájením v zimním semestru)
1. semestr
2. semestr
Společný základ HPO (4-2-1)
programu
MI2 (6-2-2)
MUC (6-2-1)
DET (4-2-1)
MA2 (5-2-2)
VF2 (5-2-1)
Obor
FU2 (6-2-2)
SD (5-4-0)
BA2 (5-2-1)
EKM2 (5-2-2)
POS (5-3-0)
3. semestr
4. semestr
DPR (5-2-2)
HVP (5-2-1)
MZDAC (5-3-0) ISF (4-2-1)
MUS (5-2-2)
povinně volitelné do 120 kreditů za celé studium
Specializace
Diplomová
práce
předměty zvolené specializace
celkem zpravidla 15 kreditů
DIS (2-1-0)
SZHP (0-0-0)
DP2 (10-0-0)
PRX2 (8-0-0)
SZZ (0-0-0)
V závorce za kódem předmětu je uveden počet kreditů ECTS
následován týdenním počtem hodin přednášek a cvičení.
Doporučený studijní plán oboru Účetnictví a daně
(prezenční forma studia se zahájením v letním semestru)
1. semestr
2. semestr
Společný základ DET (4-2-1)
programu
MA2 (5-2-2)
VF2 (5-2-1)
HPO (4-2-1)
MI2 (6-2-2)
MUC (6-2-1)
Obor
BA2 (5-2-1)
EKM2 (5-2-2)
POS (5-3-0)
FU2 (6-2-2)
SD (5-4-0)
3. semestr
HVP (5-2-1)
ISF (4-2-1)
MUS (5-2-2)
4. semestr
DPR (5-2-2)
MZDAC (5-3-0)
povinně volitelné do 120 kreditů za celé studium
Specializace
předměty zvolené specializace
celkem zpravidla 15 kreditů
Diplomová
práce
DIS (2-1-0)
PRX2 (8-0-0)
SZHP (0-0-0)
DP2 (10-0-0)
SZZ (0-0-0)
V závorce za kódem předmětu je uveden počet kreditů ECTS
následován týdenním počtem hodin přednášek a cvičení.
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
2014/2015
5.2.2 Finance a investiční management (FIM)
Forma studia: prezenční
Profil absolventa: absolvent oboru bude schopen odborně zajistit a řídit veškeré činnosti související
s investičním rozhodováním komerčních institucí finančního trhu (banky, pojišťovny, poradenské firmy, investiční společnosti, penzijní fondy apod.)
• znalosti: znalost aktuálního a očekávaného vývoje finančních trhů a jeho vlivu na finanční instituce a další
ekonomické subjekty v rámci jejich investičního rozhodování;
• dovednosti: koncepční řešení investičních a souvisejících dílčích procesů v komerčních institucích finančního
trhu, a to zejména s ohledem na makroekonomickou situaci a vývoj na finančních trzích;
• kompetence: kvalifikovaná analýza aktuálního makroekonomického dění a situace na finančních trzích za účelem tvorby investičních rozhodnutí a souvisejících činností komerčních institucí finančního trhu a dalších ekonomických subjektů.
Garant: doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D., Ústav financí
Požadavky na úspěšné absolvování oboru:
• získání zpravidla 55 kreditů v předepsané struktuře povinných a povinně volitelných předmětů, přesný počet
kreditů závisí na zvolené specializaci, celkový počet kreditů za studium musí být alespoň 120 kreditů;
• složení státní závěrečné zkoušky z oboru.
Povinné předměty (46 kreditů)
kód
název předmětu
BA2
Bankovnictví II
EKM2 Ekonometrie II
KT
Kapitálové trhy
MFI
Mezinárodní finance
MIS
Mezinárodní investiční management
PIT
Inv. záměry a inovační management
PO2
Pojišťovnictví II
TEIAC Teorie měnové integrace v AJ
UFO
Účetnictví finančních institucí
CELKEM
ukončení
zkouška
zkouška
zkouška
zkouška
zkouška
zkouška
zkouška
zkouška
zkouška
ústav
118
113
118
118
118
118
118
118
114
Povinně volitelné předměty (do součtu alespoň 120 kreditů za celé studium)
kód
název předmětu
kredity přednášky cvičení
ukončení
FRP
Finanční management
5
2
1
zkouška
ISF
IS finančních institucí
4
2
1
zápočet
MEK
Podniková ekonomika II
5
2
1
zkouška
MVY
Marketing II
5
2
2
zkouška
OCP
Oceňování podniku
5
2
1
zkouška
STM
Strategický management
5
2
1
zkouška
odborné předměty absolvované v rámci zahraničních výměnných programů
ústav
111
116
111
115
111
112
© PEF MENDELU
kredity
5
5
5
5
5
5
5
6
5
46
přednášky
2
2
2
2
2
2
2
2
2
18
cvičení
1
2
1
2
2
1
1
2
2
14
Strana 31/63
Doporučený studijní plán oboru Finance a investiční management
(prezenční forma studia se zahájením v zimním semestru)
1. semestr
2. semestr
Společný základ HPO (4-2-1)
programu
MI2 (6-2-2)
MUC (6-2-1)
DET (4-2-1)
MA2 (5-2-2)
VF2 (5-2-1)
Obor
MFI (5-2-2)
BA2 (5-2-1)
EKM2 (5-2-2)
KT (5-2-1)
3. semestr
PO2 (5-2-1)
TEIAC (6-2-2)
UFO (5-2-2)
4. semestr
MIS (5-2-2)
PIT (5-2-1)
povinně volitelné do 120 kreditů za celé studium
Specializace
Diplomová
práce
předměty zvolené specializace
celkem zpravidla 15 kreditů
DIS (2-1-0)
SZHP (0-0-0)
DP2 (10-0-0)
PRX2 (8-0-0)
SZZ (0-0-0)
V závorce za kódem předmětu je uveden počet kreditů ECTS
následován týdenním počtem hodin přednášek a cvičení.
Doporučený studijní plán oboru Finance a investiční management
(prezenční forma studia se zahájením v letním semestru)
1. semestr
2. semestr
Společný základ DET (4-2-1)
programu
MA2 (5-2-2)
VF2 (5-2-1)
HPO (4-2-1)
MI2 (6-2-2)
MUC (6-2-1)
Obor
BA2 (5-2-1)
EKM2 (5-2-2)
KT (5-2-1)
MFI (5-2-2)
3. semestr
MIS (5-2-2)
PIT (5-2-1)
4. semestr
PO2 (5-2-1)
TEIAC (6-2-2)
UFO (5-2-2)
povinně volitelné do 120 kreditů za celé studium
Specializace
předměty zvolené specializace
celkem zpravidla 15 kreditů
Diplomová
práce
DIS (2-1-0)
PRX2 (8-0-0)
SZHP (0-0-0)
DP2 (10-0-0)
SZZ (0-0-0)
V závorce za kódem předmětu je uveden počet kreditů ECTS
následován týdenním počtem hodin přednášek a cvičení
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
2014/2015
5.2.3 Veřejná správa (VS)
Forma studia: prezenční a kombinovaná
Profil absolventa: absolvent oboru získá znalosti a dovednosti potřebné pro výkon funkcí na úrovni středního a
vrcholového managementu ve státní správě, samosprávě a institucích poskytujících služby (konzultační, poradenské, finanční) pro municipální sektor, případně sektor neziskových organizací
• znalosti: hluboké znalosti ekonomických, finančních a právních aspektů pro výkon činností ve veřejné správě,
znalost aktuálního a očekávaného vývoje ekonomických procesů a jejich vlivu na instituci a společnost;
• dovednosti: koncepční řešení ekonomických a finančních problematik příslušné instituce, koordinace a řízení
těchto činností, orientace ve vybraných souvisejících právních oblastech;
• kompetence: kvalifikovaná analýza současného stavu i trendů vývoje společnosti a odvozování důsledků pro
instituci, stanovení vhodné reakce na tyto skutečnosti a tvorba dlouhodobých koncepcí na úseku veřejné správy.
Garant: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D., Ústav práva a humanitních věd
Požadavky na úspěšné absolvování oboru:
• získání zpravidla 55 kreditů v předepsané struktuře povinných a povinně volitelných předmětů, přesný počet
kreditů závisí na zvolené specializaci, celkový počet kreditů za studium musí být alespoň 120 kreditů;
• složení státní závěrečné zkoušky z oboru.
Povinné předměty (44 kreditů)
Kód
název předmětu
EHPAC Evropské hospodářské právo v AJ
EKM2 Ekonometrie II
EVU
Ekonomické využití území
IVS
Informační systémy veřejné správy
PRM
Projektový management
RLZ
Řízení lidských zdrojů
UZN
Účetnictví a zdanění nezisk. organizací
SRP
Strategické řízení a plánování ve VS
VSS
Aktuální otázky ve VS
VZ
Veř. zakázky a veř.-soukr. partnerství
CELKEM
ukončení
zkouška
zkouška
zkouška
zápočet
zkouška
zkouška
zkouška
zkouška
zápočet
zkouška
ústav
117
113
117
116
112
112
114
112
117
117
Povinně volitelné předměty (do součtu alespoň 120 kreditů za celé studium)
Kód
název předmětu
Kredity přednášky cvičení ukončení
FRP
Finanční management
5
2
1
zkouška
KRM
Krizový management
5
2
1
zkouška
MVY
Marketing II
5
2
2
zkouška
PAM
Propagace a média
5
2
1
zkouška
PIT
Inv. záměry a inovační management
5
2
1
zkouška
odborné předměty absolvované v rámci zahraničních výměnných programů
ústav
111
112
115
115
118
© PEF MENDELU
Kredity přednášky
4
2
5
2
5
2
4
2
5
2
3
2
5
3
5
2
3
0
5
2
44
19
cvičení
1
2
1
1
1
0
0
1
2
2
11
Strana 34/63
Doporučený studijní plán oboru Veřejná správa
(prezenční forma studia)
1. semestr
2. semestr
Společný základ HPO (4-2-1)
programu
MI2 (6-2-2)
MUC (6-2-1)
DET (4-2-1)
MA2 (5-2-2)
VF2 (5-2-1)
Obor
EHPAC (4-2-1)
EVU (5-2-1)
EKM2 (5-2-2)
IVS (4-2-1)
SRP (5-2-1)
3. semestr
RLZ (3-2-0)
VZ (5-2-2)
4. semestr
PRM (5-2-1)
UZN (5-3-0)
VSS (3-0-2)
povinně volitelné do 120 kreditů
za celé studium
Specializace
Diplomová
práce
předměty zvolené specializace
celkem zpravidla 15 kreditů
DIS (2-1-0)
DP2 (10-0-0)
PRX2 (8-0-0)
SZZ (0-0-0)
V závorce za kódem předmětu je uveden počet kreditů ECTS
následován týdenním počtem hodin přednášek a cvičení.
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
2014/2015
5.3 Specializace
Specializace umožňuje studentům rozšířit nebo prohloubit znalosti získané v rámci studia společného základu a
oboru. Každý student navazujícího magisterského programu musí úspěšně absolvovat jednu specializaci
z nabízeného seznamu specializací, který je uveden v příslušné kapitole.
Specializaci si student volí v průběhu 1. semestru studia, při volbě musí respektovat omezení jednotlivých specializací. Pokud má student v rámci specializace studovat předmět, který již absolvoval nebo musí absolvovat jako
předmět společného základu nebo oboru, nahradí tento předmět studiem povinně volitelných předmětů oboru
alespoň ve stejném počtu kreditů.
Specializace je ukončena složením státní závěrečné zkoušky z příslušného okruhu specializace. Vymezení okruhů státní závěrečné zkoušky ze specializace je uvedeno v brožuře Okruhy státních zkoušek.
5.4 Diplomová práce
Předpokladem úspěšného zakončení navazujícího magisterského studia je vypracování a obhajoba diplomové
práce. Nejvhodnějším obdobím pro rozhodnutí, v jakém oboru resp. na kterém ústavu se bude student ucházet
o možnost zpracovat diplomovou práci, je 2. semestr studia, nejpozději však jeden semestr před plánovaným semestrem obhajoby práce. Je to období, ve kterém student již zná obsah oboru studia, seznámil se již s celou nabídkou studovaných předmětů a dovede se pro zaměření diplomové práce rozhodnout.
Přihlásit si diplomovou práci znamená domluvit se s vedoucím práce na tématu a obsahu diplomové práce.
Návrhy témat diplomových prací zveřejňují ústavy před zahájením výukové části každého semestru. Návrhy témat vycházejí z odborného zaměření jednotlivých pracovníků ústavu. Student může navrhnout vlastní téma diplomové práce, které však musí být v souladu s odborným zaměřením ústavu a kapacitními možnostmi pracovníků ústavu. Téma diplomové práce musí být dále v souladu a současně mít návaznost na obor studia.
Předpokladem úspěšného zpracování diplomové práce je zápis a absolvování předmětu Diplomní seminář.
Diplomní seminář spočívá ve vypracování záměrů práce a v individuálních konzultacích s vedoucím diplomové
práce. Na předmět Diplomní seminář navazuje předmět Diplomová práce, v rámci kterého student pod vedením
vedoucího práce dokončí svou práci. Předmět Diplomní seminář si studenti zapisují zpravidla v 2. semestru studia, předmět Diplomová práce pak v posledním semestru.
Veškeré informace o zpracování diplomové práce, včetně formulářů, jsou uvedeny ve vyhlášce děkana
č. 1/2006 o diplomových a bakalářských pracích. Tato vyhláška je závazná jak pro studenty, tak vyučující fakulty.
kód
DIS
DP2
PRX2
název předmětu
Diplomní seminář
Diplomová práce
Řízená odborná praxe
© PEF MENDELU
kredity
2
10
8
přednášky
1
-
cvičení
-
ukončení
zápočet
zápočet
zápočet
ústav
191
191
191
Strana 36/63
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
2014/2015
6 Program Systémové inženýrství a informatika
6.1 Společný základ programu Systémové inženýrství a informatika
6.1.1 Profil absolventa společného základu programu
Absolvent studijního programu získá dále specifikované znalosti, dovednosti a kompetence pro svoje uplatnění
v podnicích zaměřených na tvorbu, vývoj, nákup a prodej ICT, IS/ICT. Absolventi, kteří získali vedle schopností
vývoje a aplikace ICT, IS/ICT i vzdělání v problematice managementu, podnikové ekonomiky, systémového inženýrství, jsou schopni se uplatnit jako zaměstnanci útvarů informatiky výrobních i nevýrobních organizací, ale i
jako podnikatelé a komplexně vzdělaní pracovníci v oblastech souvisejících s informatikou v hospodářství a efektivního řízení obchodních činností podniků. Řada absolventů odchází se schopnostmi pro samostatnou tvůrčí
práci ve vystudovaném oboru a nacházejí také uplatnění na vedoucích postech informačních manažerů, manažerů
či projektantů IS/ICT a specialistů ve společnostech systémových integrátorů. Část úspěšných absolventů pokračuje v doktorském studiu a vytváří si tak předpoklady pro svoje uplatnění a práci v badatelsky orientovaných institucích a vysokých školách.
Profil absolventa lze podle Evropského rámce kvalifikací specifikovat následujícím způsobem:
obecné ekonomicko-odborné
• znalosti: hlubší přehled v oblasti teoretických i praktických ekonomických disciplín, který vytváří základ pro
další zvyšování kvalifikace samostudiem
• dovednosti: určení pravděpodobných směrů budoucího vývoje ekonomických jevů na základě analýzy současných vývojových tendencí
• kompetence: stanovení budoucích směrů rozvoje konkrétní organizace v souladu s vývojovými trendy
manažerské a řídicí
• znalosti: teoretické komplexní poznání řídicího procesu, metody stanovení a rozpracování úkolů pro nižší
stupně řízení, znalosti strategického managementu, marketingových teorií, řízení podniku
• dovednosti: kvalifikované a komplexní zpracování strategie organizace a řízení její úspěšné realizace
• kompetence: řízení organizace na vyšších řídicích stupních včetně zvládání nepředvídaných a mimořádných
situací (krizový management, transformace, slučování)
informatiky a ICT
• znalosti: správy, nasazení, rozvoje a tvorby velkých programových aplikací a informačních systémů, metodických zásad analýzy a návrhu IS/ICT
• dovednosti: samostatně aplikovat teoretická východiska, nástroje, vývojové metodologie a vytvářet postupy
řešení projektů komplexních softwarových aplikací a aplikací IS/ICT, řešit modely s využitím moderních technologií, rozhodovat o nasazení, využití a správě ICT a tyto technologie konfigurovat a řídit, pracovat ve vedení
týmu
• kompetence: činnosti interdisciplinárního experta se znalostí ekonomiky a řízení podniku a IS/ICT,
k převzetí kompetencí za řešení profesionálního rozvoje sebe i vedeného týmu v kontextu získaných znalostí a
dovedností
© PEF MENDELU
Strana 37/63
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
2014/2015
prezentační, komunikační
• znalosti: principů programových prostředků pro tvorbu pokročilých multimediálních prezentací
• dovednosti: konzultovat návrhy multimediálních prezentací, podílet se na tvorbě vysoce specializovaných prezentací, rozvíjet související ICT
• kompetence: ke směrování podnikové kultury, s využitím multimédií, odpovědnost za uplatňovanou politiku
v oblasti podnikové prezentace
jazykové
• znalosti: pokročilá znalost odborné terminologie v anglickém jazyce
• dovednosti: schopnost porozumět odbornému textu a schopnost psát odborné texty v anglickém jazyce
• kompetence: příprava a samostatné vedení odborného jednání v anglickém jazyce
6.1.2 Forma studia a požadavky na úspěšné absolvování společného základu
Společný základ studia navazujícího magisterského studijního programu „Systémové inženýrství a informatika“ je
vyučován pouze prezenční formou.
Předpokladem úspěšného absolvování společného základu programu je:
• získání 30 kreditů v předepsané struktuře povinných a volitelných předmětů (student musí absolvovat jeden
kompletní blok předmětů z nabídky „Řízení podniku“ a „Ekonomická teorie“),
• složení státní závěrečné zkoušky ze společného základu.
6.1.3 Struktura povinných a povinně volitelných předmětů
kód
SI
SWI1
TI
Název
Systémové inženýrství
Softwarové inženýrství I
Teoretická informatika
kredity
5
4
6
přednášky
2
2
4
cvičení
1
1
1
ukončení
zkouška
zkouška
zkouška
ústav
116
116
116
Blok „Řízení podniku“ (15 kreditů)
MEK
Podniková ekonomika II
MVY
Marketing II
STM
Strategický management
5
5
5
2
2
2
1
2
1
zkouška
zkouška
zkouška
111
115
112
Blok „Ekonomická teorie“ (15 kreditů)
DET
Vývoj ekonomického myšlení
MA2
Makroekonomie II
MI2
Mikroekonomie II
CELKEM
4
5
6
30
2
2
2
14
1
2
2
7/8
zkouška
zkouška
zkouška
110
110
110
© PEF MENDELU
Strana 38/63
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
2014/2015
6.2 Obory navazujícího magisterského studijního programu Systémové
inženýrství a informatika
6.2.1 Ekonomická informatika (EI)
Forma studia: prezenční
• znalosti: hlubších teoretických východisek informatiky, vysoce specializovaných znalostí v oblasti ICT a
IS/ICT a principů jejich uplatnění, pokročilých databázových, síťových a multimediálních technologií a problematiky umělé inteligence;
• dovednosti: pokročilé aplikační a tvůrčí dovednosti v oblasti softwarového inženýrství, využití teoretických
východisek v oblasti správy počítačových sítí, tvorby databázových systémů a aplikace umělé inteligence;
• kompetence: tvůrčí, manažerské i badatelské činnosti v oblasti IS/ICT, k převzetí odpovědnosti za řízení projektů v oblasti IS, rozvoje týmu ICT specialistů a rozvoje systémového integrátora jako instituce, k řešení složitých aplikací s využitím pokročilých ICT technologií.
Garant: doc. Ing. František Dařena, Ph.D., Ústav informatiky
Požadavky na úspěšné absolvování oboru:
• získání zpravidla 54 kreditů v předepsané struktuře povinných a povinně volitelných předmětů, přesný počet
kreditů závisí na zvolené specializaci, celkový počet kreditů za studium musí být alespoň 120 kreditů;
• složení státní závěrečné zkoušky z oboru.
Povinné předměty (36 kreditů)
kód
název předmětu
IIS
Integrované informační systémy
IPI
Inovace pro informatiky
ISAC IS/ICT v AJ
ISP
Informační systémy (projektování)
OM
Optimalizační metody
SWI2 Softwarové inženýrství II
TPJ
Teorie programovacích jazyků
CELKEM
kredity
5
6
4
6
5
4
6
36
přednášky
2
2
1
2
2
1
2
12
cvičení
1
2
2
3
2
3
2
15
Povinně volitelné předměty (do součtu alespoň 120 kreditů za celé studium)
kód
název předmětu
kredity přednášky cvičení
AMP Agilní metodiky programování
4
1
2
DBS2 Databázové systémy II
6
2
3
KAS
Komprimace dat a kryptologie
6
2
2
MUC Manažerské účetnictví
6
2
1
LIS
Laboratoř informačních systémů a pro5
1
2
cesního modelování
PPR
Paralelní programování
4
1
2
PS2
Počítačové sítě II
6
2
2
TGR
Teorie grafů
5
2
1
VUI2 Umělá inteligence II
6
2
2
odborné předměty absolvované v rámci zahraničních výměnných programů
© PEF MENDELU
ukončení
zkouška
zkouška
zkouška
zkouška
zkouška
zkouška
zkouška
ústav
116
116
116
116
113
116
116
ukončení
zápočet
zkouška
zkouška
zkouška
zkouška
ústav
116
116
116
114
114
zápočet
zkouška
zkouška
zkouška
116
116
116
116
Strana 39/63
Doporučený studijní plán oboru Ekonomická informatika
(prezenční forma studia se zahájením v zimním semestru)
1. semestr
2. semestr
3. semestr
Společný základ MI2 / STM
programu
--- / MVY
SI (5-2-1)
SWI1 (4-2-1)
DET / --MA2 / MEK
TI (6-4-1)
Obor
ISP (6-2-3)
SWI2 (4-1-3)
ISAC (4-1-2)
IIS (5-2-1)
OM (5-2-2)
TPJ (6-2-2)
4. semestr
IPI (6-2-2)
povinně volitelné do 120 kreditů za celé studium
Specializace
Diplomová
práce
předměty zvolené specializace
celkem zpravidla 15 kreditů
DISI (2-1-0)
DPII (10-0-2)
PRX2 (8-0-0)
SZZ (0-0-0)
V závorce za kódem předmětu je uveden počet kreditů ECTS
následován týdenním počtem hodin přednášek a cvičení.
Doporučený studijní plán oboru Ekonomická informatika
(prezenční forma studia se zahájením v letním semestru)
1. semestr
2. semestr
Společný základ DET / --programu
MA2 / MEK
MI2 / STM
--- / MVY
SI (5-2-1)
SWI1 (4-2-1)
Obor
OM (5-2-2)
TPJ (6-2-2)
ISAC (4-1-2)
ISP (6-2-3)
3. semestr
4. semestr
TI (6-4-1)
IPI (6-2-2)
SWI2 (4-1-3)
IIS (5-2-1)
povinně volitelné do 120 kreditů za celé studium
Specializace
předměty zvolené specializace
celkem zpravidla 15 kreditů
Diplomová
práce
DISI (2-1-0)
PRX2 (8-0-0)
DPII (10-0-2)
SZZ (0-0-0)
V závorce za kódem předmětu je uveden počet kreditů ECTS
následován týdenním počtem hodin přednášek a cvičení.
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
2014/2015
6.3 Specializace
Specializace umožňuje studentům rozšířit nebo prohloubit znalosti získané v rámci studia společného základu a
oboru. Každý student navazujícího magisterského programu musí úspěšně absolvovat jednu specializaci
z nabízeného seznamu specializací, který je uveden v příslušné kapitole.
Specializaci si student volí v průběhu 1. semestru studia, při volbě musí respektovat omezení jednotlivých specializací. Pokud má student v rámci specializace studovat předmět, který již absolvoval nebo musí absolvovat jako
předmět společného základu nebo oboru, nahradí tento předmět studiem povinně volitelných předmětů oboru
alespoň ve stejném počtu kreditů.
Specializace je ukončena složením státní závěrečné zkoušky z příslušného okruhu specializace. Vymezení okruhů státní závěrečné zkoušky ze specializace je uvedeno v brožuře Okruhy státních zkoušek.
6.4 Diplomová práce
Předpokladem úspěšného zakončení navazujícího magisterského studia je vypracování a obhajoba diplomové
práce. Nejvhodnějším obdobím pro rozhodnutí, v jakém oboru resp. na kterém ústavu se bude student ucházet
o možnost zpracovat diplomovou práci, je 2. semestr studia, nejpozději však jeden semestr před plánovaným semestrem obhajoby práce. Je to období, ve kterém student již zná obsah oboru studia, seznámil se již s celou nabídkou studovaných předmětů a dovede se pro zaměření diplomové práce rozhodnout.
Přihlásit si diplomovou práci znamená domluvit se s vedoucím práce na tématu a obsahu diplomové práce.
Návrhy témat diplomových prací zveřejňují ústavy před zahájením výukové části každého semestru. Návrhy témat vycházejí z odborného zaměření jednotlivých pracovníků ústavu. Student může navrhnout vlastní téma diplomové práce, které však musí být v souladu s odborným zaměřením ústavu a kapacitními možnostmi pracovníků ústavu. Téma diplomové práce musí být dále v souladu a současně mít návaznost na obor studia.
Předpokladem úspěšného zpracování diplomové práce je zápis a absolvování předmětu Diplomní seminář
IS/ICT. Diplomní seminář IS/ICT spočívá ve vypracování záměrů práce a v individuálních konzultacích
s vedoucím diplomové práce. Na předmět Diplomní seminář IS/ICT navazuje předmět Diplomová práce
IS/ICT, v rámci kterého student pod vedením vedoucího práce dokončí svou práci. Předmět Diplomní seminář
IS/ICT si studenti zapisují zpravidla v 2. semestru studia, předmět Diplomová práce IS/ICT pak v posledním
semestru.
Veškeré informace o zpracování diplomové práce, včetně formulářů, jsou uvedeny ve vyhlášce děkana
č. 1/2006 o diplomových a bakalářských pracích. Tato vyhláška je závazná jak pro studenty, tak vyučující fakulty.
kód
DISI
DPII
PRX2
název předmětu
Diplomní seminář IS/ICT
Diplomová práce IS/ICT
Řízená odborná praxe
© PEF MENDELU
kredity
2
10
8
přednášky
1
-
cvičení
2
-
ukončení
zápočet
zápočet
zápočet
ústav
116
116
191
Strana 42/63
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
2014/2015
7 Program Inženýrská informatika
7.1 Společný základ programu Inženýrská informatika
7.1.1 Profil absolventa společného základu programu
Absolvent studijního programu získá dále specifikované znalosti, dovednosti a kompetentce pro svoje uplatnění:
• k samostatnému výkonu profese v oblastech automatizace procesů, vývoje, tvorby a provozu IS/ICT, řešení
inženýrských a ekonomických aplikací informačních a komunikačních technologií i automatizační a řídicí techniky,
• v útvarech informatiky velkých výrobních i nevýrobních organizací, odpovědných za provoz a rozvoj svých
ICT a IS/ICT,
• k navrhování, tvorbě a správě manažerských systémů a dále strukturovaných subsystémů podniků a organizací
podle platných právních a normativních předpisů,
• k navrhování, tvorbě a správě systémů a dále strukturovaných subsystémů řízení biologických a technických
procesů včetně modelování těchto procesů,
• k efektivnímu řízení vývojových i obchodních týmů, společností a podniků služeb ve studovaném oboru
v terciárním sektoru národního hospodářství, vzdělávací a badatelsky zaměřené organizace nevyjímaje.
Profil absolventa lze podle Evropského rámce kvalifikací specifikovat následujícím způsobem:
informatiky a ICT
• znalosti: teoretických poznatků z oblasti teorie grafů, programovacích jazyků a dalších součástí i postupů
v oblasti informatiky, metodických zásad a návrhů IS/ICT
• dovednosti: samostatně aplikovat teoretická východiska, nástroje, vývojové metody a metodiky, vytvářet postupy řešení projektů komplexních programových aplikací a aplikací IS/ICT, řešit modely s využitím moderních ICT, rozhodovat o nasazení, využití a správě ICT a tyto technologie konfigurovat a řídit, pracovat ve vedení týmu
• kompetence: řízení útvarů podnikové informatiky, rozvoj programových i technických řešení, odpovědnost
za úroveň a využití ICT v podniku
automatizace a řízení
• znalosti: komplexní správy, tvorby, nasazení a rozvoje velkých programových aplikací a informačních systémů, řídicí a automatizační techniky a jejího nasazení v podnikových aplikacích, problematiky systémů umělé inteligence, příslušných optimalizačních metod, modelovacích prostředků a technik a zásad systémového inženýrství
• dovednosti: aplikovat zásady systémového inženýrství a znalosti ICT jak po stránce programátorské, tak i
technické v oblasti automatizace a řízení podnikových procesů a jevů zejména ekonomických (finančních, personálních) a biologických (zemědělských, potravinářských), řešit modely s využitím soudobých technik a technologii, včetně prvků umělé inteligence
• kompetence: činnosti experta se znalostí problematiky řízení a automatizace podniku v oblasti zejména ekonomických procesů a jevů,
prezentace a komunikace
• znalosti: principů technických i programových prostředků pro tvorbu a užití pokročilých multimediálních prezentací, manažerských dovedností
© PEF MENDELU
Strana 43/63
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
2014/2015
• dovednosti: tvůrčím způsobem se podílet na tvorbě vysoce specializovaných multimediálních prezentací, vytvářet a konzultovat návrhy multimediálních prezentací, rozvíjet související ICT v podniku
• kompetence: dotváření podnikové kultury s využitím multimédií, odpovědnost za uplatňovanou politiku
v oblasti podnikové prezentace
jazykové
• znalosti: pokročilá znalost odborné terminologie v anglickém jazyce
• dovednosti: schopnost porozumět odbornému textu a schopnost psát odborné texty v anglickém jazyce
• kompetence: příprava a samostatné vedení odborného jednání v anglickém jazyce
7.1.2 Forma studia a požadavky na úspěšné absolvování společného základu
Společný základ studia navazujícího magisterského studijního programu „Inženýrská informatika“ je vyučován
pouze prezenční formou.
Předpokladem úspěšného absolvování společného základu programu je:
• získání 30 kreditů v předepsané struktuře povinných předmětů.
• složení státní závěrečné zkoušky ze společného základu.
7.1.3 Struktura povinných předmětů
kód
ME
RT
SI
SWI1
TGR
TPJ
Název
Manažerské dovednosti
Řídicí technika
Systémové inženýrství
Softwarové inženýrství I
Teorie grafů
Teorie programovacích jazyků
CELKEM
© PEF MENDELU
kredity
4
6
5
4
5
6
30
přednášky
1
3
2
2
2
2
12
cvičení
2
2
1
1
1
2
9
ukončení
zkouška
zkouška
zkouška
zkouška
zkouška
zkouška
ústav
112
227
116
116
116
116
Strana 44/63
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
2014/2015
7.2 Obory navazujícího magisterského studijního programu Inženýrská
informatika
7.2.1 Automatizace řízení a informatika (ARI)
Forma studia: prezenční
• znalosti: správy, nasazení, rozvoje a tvorby velkých programových aplikací a aplikací informačních systémů a
automatizačních, komunikačních a řídicích technologií, metodických zásad analýzy a návrhu těchto systémů a
aplikací technologií v návaznosti na znalosti platných legislativních a normativních předpisů dotčené oblasti;
• dovednosti: samostatně aplikovat teoretická východiska, nástroje, vývojové metodologie a vytvářet postupy
projektů komplexních SW aplikací a aplikací IS/ICT, rozhodovat o nasazení, využití a správě automatizačních,
informačních, komunikačních a řídicích technologií, pracovat na vedoucích postech týmů;
• kompetence: k činnosti interdisciplinárního experta se znalostí problematiky managementu, automatizačních,
informačních, komunikačních a řídicích technologií, k převzetí odpovědnosti za řešení profesionálního rozvoje
sebe i vedeného týmu v kontextu získaných znalostí a dovedností.
Garant: prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc., Ústav informatiky
Požadavky na úspěšné absolvování oboru:
• získání zpravidla 54 kreditů v předepsané struktuře povinných a povinně volitelných předmětů, přesný počet
kreditů závisí na zvolené specializaci, celkový počet kreditů za studium musí být alespoň 120 kreditů;
• složení státní závěrečné zkoušky z oboru.
Povinné předměty (36 kreditů)
kód
název předmětu
IPI
Inovace pro informatiky
ISP
Informační systémy (projektování)
ISAC IS/ICT v AJ
OM
Optimalizační metody
SWI2 Softwarové inženýrství II
TEAU Technický audit
VAS
Vyčíslitelnost a složitost
CELKEM
kredity
6
6
4
5
4
6
5
36
přednášky
2
2
1
2
1
2
2
12
cvičení
2
3
2
2
3
2
1
15
Povinně volitelné předměty (do součtu alespoň 120 kreditů za celé studium)
kód
název předmětu
kredity přednášky cvičení
Agilní
metodiky
programování
AMP
4
1
2
DBS2 Databázové systémy II
6
2
3
KAS
Komprimace dat a kryptologie
6
2
2
NIM
Nástroje integrovaného managementu
6
2
2
Paralelní programování
PPR
4
1
2
PS2
Počítačové sítě II
6
2
2
TI
Teoretická informatika
6
4
1
VUI2 Umělá inteligence II
6
2
2
odborné předměty absolvované v rámci zahraničních výměnných programů
© PEF MENDELU
ukončení
zkouška
zkouška
zkouška
zkouška
zkouška
zkouška
zkouška
ústav
116
116
116
113
116
227
116
ukončení
zápočet
zkouška
zkouška
zápočet
zápočet
zkouška
zkouška
zkouška
ústav
116
116
116
227
116
116
116
116
Strana 45/63
Doporučený studijní plán oboru Automatizace řízení a informatika
(prezenční forma studia se zahájením v zimním semestru)
1. semestr
2. semestr
Společný základ ME (4-1-2)
programu
RT (6-3-2)
SI (5-2-1)
SWI1 (4-2-1)
TPJ (6-2-2)
TGR (5-2-1)
Obor
ISP (6-2-3)
SWI2 (4-1-3)
OM (5-2-2)
3. semestr
TEAU (6-2-2)
VAS (5-2-1)
4. semestr
IPI (6-2-2)
ISAC (4-1-2)
povinně volitelné do 120 kreditů za celé studium
Specializace
Diplomová
práce
předměty zvolené specializace
celkem zpravidla 15 kreditů
DISI (2-1-0)
PRX2 (8-0-0)
DPII (10-0-2)
SZZ (0-0-0)
V závorce za kódem předmětu je uveden počet kreditů ECTS
následován týdenním počtem hodin přednášek a cvičení.
Doporučený studijní plán oboru Automatizace řízení a informatika
(prezenční forma studia se zahájením v letním semestru)
1. semestr
2. semestr
Společný základ TGR (5-2-1)
programu
ME (4-1-2)
RT (6-3-2)
SI (5-2-1)
SWI1 (4-2-1)
TPJ (6-2-2)
Obor
OM (5-2-2)
ISP (6-2-3)
ISAC (4-1-2)
3. semestr
IPI (6-2-2)
SWI2 (4-1-3)
4. semestr
TEAU (6-2-2)
VAS (5-2-1)
povinně volitelné do 120 kreditů za celé studium
Specializace
Diplomová
práce
předměty zvolené specializace
celkem zpravidla 15 kreditů
DISI (2-1-0)
PRX2 (8-0-0)
DPII (10-0-2)
SZZ (0-0-0)
V závorce za kódem předmětu je uveden počet kreditů ECTS
následován týdenním počtem hodin přednášek a cvičení.
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
2014/2015
7.3 Specializace
Specializace umožňuje studentům rozšířit nebo prohloubit znalosti získané v rámci studia společného základu a
oboru. Každý student navazujícího magisterského programu musí úspěšně absolvovat jednu specializaci
z nabízeného seznamu specializací, který je uveden v příslušné kapitole.
Specializaci si student volí v průběhu 1. semestru studia, při volbě musí respektovat omezení jednotlivých specializací. Pokud má student v rámci specializace studovat předmět, který již absolvoval nebo musí absolvovat jako
předmět společného základu nebo oboru, nahradí tento předmět studiem povinně volitelných předmětů oboru
alespoň ve stejném počtu kreditů.
Specializace je ukončena složením státní závěrečné zkoušky z příslušného okruhu specializace. Vymezení okruhů státní závěrečné zkoušky ze specializace je uvedeno v brožuře Okruhy státních zkoušek.
7.4 Diplomová práce
Předpokladem úspěšného zakončení navazujícího magisterského studia je vypracování a obhajoba diplomové
práce. Nejvhodnějším obdobím pro rozhodnutí, v jakém oboru resp. na kterém ústavu se bude student ucházet
o možnost zpracovat diplomovou práci, je 2. semestr studia, nejpozději však jeden semestr před plánovaným semestrem obhajoby práce. Je to období, ve kterém student již zná obsah oboru studia, seznámil se již s celou nabídkou studovaných předmětů a dovede se pro zaměření diplomové práce rozhodnout.
Přihlásit si diplomovou práci znamená domluvit se s vedoucím práce na tématu a obsahu diplomové práce.
Návrhy témat diplomových prací zveřejňují ústavy před zahájením výukové části každého semestru. Návrhy témat vycházejí z odborného zaměření jednotlivých pracovníků ústavu. Student může navrhnout vlastní téma diplomové práce, které však musí být v souladu s odborným zaměřením ústavu a kapacitními možnostmi pracovníků ústavu. Téma diplomové práce musí být dále v souladu a současně mít návaznost na obor studia.
Předpokladem úspěšného zpracování diplomové práce je zápis a absolvování předmětu Diplomní seminář
IS/ICT. Diplomní seminář IS/ICT spočívá ve vypracování záměrů práce a v individuálních konzultacích
s vedoucím diplomové práce. Na předmět Diplomní seminář IS/ICT navazuje předmět Diplomová práce
IS/ICT, v rámci kterého student pod vedením vedoucího práce dokončí svou práci. Předmět Diplomní seminář
IS/ICT si studenti zapisují zpravidla v 2. semestru studia, předmět Diplomová práce IS/ICT pak v posledním
semestru.
Veškeré informace o zpracování diplomové práce, včetně formulářů, jsou uvedeny ve vyhlášce děkana
č. 1/2006 o diplomových a bakalářských pracích. Tato vyhláška je závazná jak pro studenty, tak vyučující fakulty.
kód
DISI
DPII
PRX2
název předmětu
Diplomní seminář IS/ICT
Diplomová práce IS/ICT
Řízená odborná praxe
© PEF MENDELU
kredity
2
10
8
přednášky
1
-
cvičení
2
-
ukončení
zápočet
zápočet
zápočet
ústav
116
116
191
Strana 48/63
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
2014/2015
8 Specializace
Student navazujícího magisterského studia musí pro úspěšné ukončení studia absolvovat jednu specializaci, kterou si volí na začátku studia. Studenti, kteří zahajují navazující magisterské studium v letním semestru, absolvují
předměty specializace zpravidla o jeden semestr dříve.
Přesný průběh a pravidla volby specializací jsou upraveny vyhláškou děkana zveřejněnou na úřední desce fakulty.
Požadavky na úspěšné absolvování specializace:
• úspěšné absolvování povinných, popř. povinně volitelných předmětů specializace,
• složení státní závěrečné zkoušky ze specializace.
Okruhy státní závěrečné zkoušky ze specializace jsou vymezeny v brožuře Okruhy státních zkoušek.
Nabídka specializací bude vždy upřesněna podle kapacitních možností pracovníků fakulty v období před volbou
specializací.
Finanční management podniku
Grafika a její aplikace
Informatika a její aplikace
Komerční komunikace
Management zdravotnických zařízení
Mezinárodní investiční strategie
Obchodní právo
Podnikové informační systémy
Podnikový management
Řízení obchodních bank a pojišťoven
Řízení podniků
Účetnictví
Zdaňování a auditing
© PEF MENDELU
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
Automatizace
řízení
a informatika
ano
ano
Ekonomická
informatika
ano
ano
Veřejná správa
ano
ano
Finance
a investiční
management
Účetnictví
a daně
Specializace
Ekonomika
zemědělství
a potravinářství
Obor
Manažerskoekonomický
Možnost volby specializace podle jednotlivých studijních oborů v prezenční formě studia
ano
ano
ano
ano
ano
Strana 49/63
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
2014/2015
8.1 Evropská studia AJ (SNES)
Forma studia: prezenční v blocích, výuka je v anglickém jazyce
Garant: doc. JUDr. Martin Janků, CSc., Ústav práva a humanitních věd
Profil absolventa specializace:
Cílem specializace je vytvořit a prohloubit znalosti v oblasti Evropské unie, zejména formálních a neformálních
institucí a pravidel. Absolvent specializace bude disponovat schopností koncepčně řešit problematiky jednotlivých činností organizace, koordinace a řízení těchto činností ve vztahu k evropským institucím, kvalifikovaně
analyzovat současný stav i trendy vývoje evropského prostředí a odvozovat důsledky pro organizaci.
Omezení pro zápis:
• určeno pouze studentům oboru „Business Economics and Management“.
Povinné předměty (20 kreditů)
kód
název předmětu
EGGA EU a global governance v AJ
Hospodářský zeměpis EU a sociální
HEU
aspekty členství v AJ
TEIA Teorie měnové integrace v AJ
ZES
Instituce a právo EU v AJ
CELKEM
kredity
5
přednášky
2
cvičení
1
ukončení
zkouška
ústav
117
5
2
1
zkouška
118
6
4
20
2
2
8
2
1
5
zkouška
zkouška
118
117
Doporučený studijní plán specializace:
1. semestr
ZES (4-2-1)
© PEF MENDELU
2. semestr
3. semestr
HEU (5-2-1)
TEIA (6-2-2)
4. semestr
EGGA (5-2-1)
Strana 50/63
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
2014/2015
8.2 Finanční management podniku (SNFM)
Forma studia: prezenční
Garant: doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D., Ústav podnikové ekonomiky
Profil absolventa specializace:
Struktura specializace je zvolena tak, aby student prohluboval a rozšiřoval své znalosti a dovednosti získané
zejména v předmětech finanční management, manažerské účetnictví a podniková ekonomika. Absolventi specializace jsou primárně připravováni na výkon funkcí v oblasti finančního řízení podniku, přičemž budou schopni
zhodnotit výkonnost podniku a na tomto základě ocenit podnik a jeho hlavní složky majetku. Znalosti studentů
jsou dále doplněny o poznatky z controllingu, který klade důraz na integritu všech podnikových funkcí.
Omezení pro zápis:
• určeno studentům všech oborů vyjma oboru „Automatizace řízení a informatika“.
Povinné předměty (15 kreditů)
kód
název předmětu
CON Controlling
HVP
Hodnocení výkonnosti podniku
OCP
Oceňování podniku
CELKEM
kredity
5
5
5
15
přednášky
2
2
2
6
cvičení
1
1
1
3
ukončení
zkouška
zkouška
zkouška
ústav
111
111
111
Doporučený studijní plán specializace:
© PEF MENDELU
2. semestr
3. semestr
4. semestr
HVP (5-2-1)
OCP (5-2-1)
CON (5-2-1)
Strana 51/63
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
2014/2015
8.3 Grafika a její aplikace (SNGR)
Forma studia: prezenční
Garant: Ing. David Procházka, Ph.D., Ústav informatiky
Profil absolventa specializace:
Specializace poskytuje rozšiřující znalosti z oblasti počítačové grafiky, animace a uživatelských rozhraní. Seznamuje studenty s využitím pokročilých technologií, jako je virtuální realita, s metodami vývoje grafických a multimediálních aplikací a s možnostmi nasazení a rozvoje GIT pro podporu řízení. Studenti získají kompetence
k vlastnímu profesnímu rozvoji v oblastech, které využívají počítačovou grafiku a GIT pro modelování a vizualizaci komplexních úloh.
Omezení pro zápis:
• bez omezení, studenti musí mít znalosti v rozsahu specializace bakalářského typu studia „Grafika a GIT“.
Povinné předměty pro obor (16 kreditů)
kód
název předmětu
AGP
Animace a geoprostor
PG2
Počítačová grafika II
PUR
Pokročilá uživatelská rozhraní
CELKEM
kredity
5
5
6
16
přednášky
2
2
2
6
cvičení
2
2
2
6
ukončení
zkouška
zkouška
zkouška
ústav
116
116
116
Doporučený studijní plán specializace:
2. semestr
AGP (5-2-2)
© PEF MENDELU
3. semestr
PG2 (5-2-2)
4. semestr
PUR (6-2-2)
Strana 52/63
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
2014/2015
8.4 Informatika a její aplikace (SNIN)
Forma studia: prezenční
Garant: doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc., Ústav informatiky
Profil absolventa specializace:
Specializace poskytuje zejména prohlubující znalosti zaměřené do následujících oblastí:
počítačové sítě,
počítačová grafika,
umělá inteligence,
analýza a zpracování dat,
teoretické souvislosti.
Absolvent specializace získá znalosti a dovednosti v rámci uváděných okruhů a kompetence k výkonu vysoce
specializovaných činností, badatelskou činnost nevyjímaje.
Omezení pro zápis:
• určeno pouze studentům oboru „Ekonomická informatika“ a oboru „Automatizace řízení a informatika“.
Povinně volitelné předměty (alespoň 16 kreditů)
kód
název předmětu
kredity
AGP
Animace a geoprostor
5
AMP Agilní metodiky programování
4
DBS2 Databázové systémy II
6
ISR
IS pro rozhodování
5
KAS
Komprimace dat a kryptologie
6
MBP
Modelování biologických procesů
3/5
MT
Manipulační technika
4
NIM
Nástroje integ. managementu
6
NSA
Neuronové sítě v aplikacích
6/4
PG2
Počítačová grafika II
5
PPR
Paralelní programování
4
PS2
Počítačové sítě II
6
PUR
Pokročilá uživatelská rozhraní
6
TGR
Teorie grafů
5
TI
Teoretická informatika
6
VUI2 Umělá inteligence II
6
© PEF MENDELU
přednášky
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
1
2
2
2
4
2
cvičení
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
ukončení
zkouška
zápočet
zkouška
zkouška
zkouška
zk./záp.
zápočet
zkouška
zk./záp.
zkouška
zápočet
zkouška
zkouška
zkouška
zkouška
zkouška
Ústav
116
116
116
116
116
227
116
227
116
116
116
116
116
116
116
116
Strana 53/63
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
2014/2015
8.5 Komerční komunikace (SNKK)
Forma studia: prezenční
Garant: prof. Ing. Jana Stávková, CSc., Ústav marketingu a obchodu
Profil absolventa specializace:
Absolvent specializace bude vybaven odbornými znalostmi a zkušenostmi v oblasti komerčních komunikací,
zejména v plánování a realizaci kampaní, rozvoji vztahů s veřejností, tvorby mediálních strategií a postupy budování značky, a to jak v pozici zadavatele, tak i poskytovatele těchto služeb. Přednášky budou doprovázeny
workshopy a prací na projektech ve spolupráci s odborníky z praxe.
Omezení pro zápis:
• určeno studentům všech oborů vyjma oborů „Automatizace řízení a informatika“ a „Účetnictví a daně“.
Povinné předměty (16 kreditů)
kód
název předmětu
BZ
Budování značky
MS
Mediální strategie
PR
Public relations
CELKEM
kredity
6
5
5
16
přednášky
2
2
2
6
cvičení
2
2
2
6
ukončení
zkouška
zkouška
zkouška
ústav
115
115
115
Studenti specializace musí povinně absolvovat v rámci svého studia předmět MVY – Marketing II.
Doporučený studijní plán specializace:
2. semestr
BZ (6-2-2)
© PEF MENDELU
3. semestr
PR (5-2-2)
4. semestr
MS (5-2-2)
Strana 54/63
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
2014/2015
8.6 Management zdravotnických zařízení (SNMZ)
Forma studia: prezenční
Garant: JUDr. Andrea Hrdličková, Ph.D.
Profil absolventa specializace:
Cílem specializace je příprava pracovníků pro výkon širšího spektra funkcí v nemocnicích, zdravotnických zařízeních, na krajských úřadech v rámci odboru zdravotnictví a ve zdravotních pojišťovnách. Výhodou absolventů
této specializace jsou znalosti z oblasti management, financí a souvisejících oborů v kombinaci se znalostí principů organizace zdravotnictví na národní úrovni, znalostmi řízení zdravotnického zařízení a hlubšími znalostmi řízení financí v zdravotnickém zařízení
Omezení pro zápis:
• určeno studentům programů „Ekonomika a management“ a „Hospodářská politika a správa“.
Povinné předměty (15 kreditů)
kód
název předmětu
Financování a finanční zdroje zdraFZZ
votnických zařízení
MZZ Management zdravotnických zařízení
SOZ
Systém a organizace zdravotnictví
CELKEM
kredity
přednášky
cvičení
ukončení
ústav
5
2
1
zkouška
111
5
5
15
2
2
6
1
1
3
zkouška
zkouška
112
110
Doporučený studijní plán specializace:
© PEF MENDELU
2. semestr
3. semestr
SOZ (5-2-1)
MZZ (5-2-1)
4. semestr
FZZ (5-2-1)
Strana 55/63
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
2014/2015
8.7 Mezinárodní investiční strategie (SNIS)
Forma studia: prezenční a kombinovaná
Garant: doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D., Ústav financí
Profil absolventa specializace:
Absolventi specializace budou disponovat detailními znalostmi v oblasti financí a investic na kapitálových trzích,
a to i v mezinárodním kontextu. Získají znalosti a dovednosti v oboru investičního bankovnictví, investičního a
kapitálového poradenství, finančního zprostředkování, corporate finance aj.
Omezení pro zápis:
• určeno studentům oboru „Manažersko-ekonomického“.
Povinné předměty (15 kreditů)
kód
název předmětu
KT
Kapitálové trhy
MFI
Mezinárodní finance
PIT
Inv. záměry a inovační management
CELKEM
kredity
5
5
5
15
přednášky
2
2
2
6
cvičení
1
2
1
4
ukončení
zkouška
zkouška
zkouška
ústav
118
118
118
Doporučený studijní plán specializace:
2. semestr
MFI (5-2-2)
© PEF MENDELU
3. semestr
KT (5-2-1)
4. semestr
PIT 5-2-1)
Strana 56/63
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
2014/2015
8.8 Obchodní právo (SNOP)
Forma studia: prezenční. kombinovaná
Garant: doc. JUDr. Martin Janků, CSc., Ústav práva a humanitních věd
Profil absolventa specializace:
Absolventi budou schopni zvládnout po teoretické i praktické stránce potřebné právní aspekty zakládání a fungování obchodních společností v ČR, budou schopni posoudit dopady smluvních ujednání jednotlivých typů obchodních smluv a navrhnout případná řešení. Absolventi rovněž získaní ucelený přehled právních i sociálněprávní aspektů společnosti.
Omezení pro zápis:
• určeno studentům všech oborů vyjma oboru „Automatizace řízení a informatika“.
Povinné předměty (14 kreditů)
kód
název předmětu
KOP Korporační právo
SEP
Sociologie ekonomie a práva
SVP
Smluvní vztahy v podnikání
CELKEM
kredity
5
5
4
14
přednášky
2
2
2
6
cvičení
1
1
1
3
ukončení
zkouška
zkouška
zkouška
ústav
117
117
117
Doporučený studijní plán specializace:
2. semestr
SEP (5-2-1)
© PEF MENDELU
3. semestr
KOP (5-2-1)
4. semestr
SVP (4-2-1)
Strana 57/63
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
2014/2015
8.9 Podnikové informační systémy (SNPI)
Forma studia: prezenční
Garant: doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D., Ústav informatiky
Profil absolventa specializace:
Cílem specializace Podnikové informační systémy je nabídnout studium zaměřené na osvojení si poznatků spojených s architekturou a strukturou informačních systémů, s jejich vývojem a nasazením v podniku z pohledu podnikového managementu i softwarového vývojáře a analytika. Specializace poskytne kompetence k profesnímu
růstu odborníků z oblasti projektování informačních systémů a projektového řízení obecně, rozšiřující znalosti
z oblasti procesního řízení, optimalizace podnikových procesů a jejich modelování, stejně jako znalosti související
s podnikovou architekturou.
Omezení pro zápis:
• určeno studentům všech oborů vyjma oborů „Ekonomická informatika“ a „Automatizace řízení a informatika“.
Povinné předměty (11 kreditů)
kód
název předmětu
IT
Informační systémy a technologie
PRPO Procesní řízení podniku
CELKEM
kredity
6
5
11
přednášky
2
2
4
cvičení
3
1
4
ukončení
zkouška
zkouška
ústav
116
116
Doporučený studijní plán specializace:
2. semestr
IT (6-2-3)
© PEF MENDELU
3. semestr
4. semestr
PRPO (5-2-1)
Strana 58/63
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
8.10
2014/2015
Podnikový management (SNPM)
Forma studia: prezenční
Garant: doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D., Ústav managementu
Profil absolventa specializace:
Cílem specializace je prohloubit znalosti v specifických oblastech managementu, které dotýkají nejen vrcholových
manažerů, ale v podstatě všech pracovníků jakékoliv organizace. Specializace je tedy zaměřena nejen na přípravu
k výkonu manažerské pozice, ale také na vysvětlení zásad uplatňovaných vrcholovým managementem tak, aby
byly srozumitelné i pro výkonné pracovníky na nižších pozicích.
Omezení pro zápis:
• určeno studentům všech oborů programu „Ekonomika a Management“.
Povinné předměty pro obor (15 kreditů)
kód
název předmětu
KRM Krizový management
MR
Manažerské rozhodování
RKI
Řízení kvality a inovací
CELKEM
kredity
5
5
5
15
přednášky
2
2
2
6
cvičení
1
1
1
3
ukončení
zkouška
zkouška
zkouška
ústav
112
112
112
Doporučený studijní plán specializace:
2. semestr
RKI (5-2-1)
© PEF MENDELU
3. semestr
MR (5-2-1)
4. semestr
KRM (5-2-1)
Strana 59/63
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
8.11
2014/2015
Řízení obchodních bank a pojišťoven (SNRB)
Forma studia: prezenční
Garant: doc. Ing. Vlasta Kašparovská, Ph.D., Ústav financí
Profil absolventa specializace:
Absolvent specializace Řízení bank a pojišťoven získá ucelený a provázaný soubor informací a znalostí z oblasti
řízení bank a pojišťoven a využívání moderních finančních instrumentů kapitálového trhu v mezinárodním kontextu. Specifické znalosti o regulaci a řízení finančních institucí a o finančních instrumentech kapitálového trhu
mohou absolventi specializace uplatnit při řízení firem, neboť tyto faktory se svými důsledky promítají do fungování firem, do struktury jejich kapitálové základny a jejich ziskovosti.
Omezení pro zápis:
• určeno studentům všech oborů programu „Ekonomika a management“.
Povinné předměty (15 kreditů)
kód
název předmětu
BA2
Bankovnictví II
MFI
Mezinárodní finance
PO2
Pojišťovnictví II
CELKEM
kredity
5
5
5
15
přednášky
2
2
2
6
cvičení
1
2
1
4
ukončení
zkouška
zkouška
zkouška
ústav
118
118
118
Doporučený studijní plán specializace:
2. semestr
MFI (5-2-2)
© PEF MENDELU
3. semestr
4. semestr
BA2 (5-2-1)
PO2 (5-2-1)
Strana 60/63
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
8.12
2014/2015
Řízení podniků (SNRP)
Forma studia: prezenční a kombinovaná
Garant: prof. Ing. Jana Stávková, CSc., Ústav marketingu a obchodu
Profil absolventa specializace:
Cílem specializace je vytvořit a prohloubit znalosti a dovednosti nutné pro koncepční řešení problematiky jednotlivých činností organizace, koordinace a řízení těchto činností na jakékoliv úrovni řízení, kvalifikovanou analýzu
současného stavu i trendů vývoje prostředí a odvozování důsledků pro organizaci a stanovení vhodné reakce organizace na tyto skutečnosti.
Omezení pro zápis:
• určeno studentům všech oborů programu „Hospodářská politika a správa“.
Povinné předměty pro obor (15 kreditů)
kód
název předmětu
MEK Podniková ekonomika II
MVY Marketing II
STM
Strategický management
CELKEM
kredity
5
5
5
15
přednášky
2
2
2
6
cvičení
1
2
1
4
ukončení
zkouška
zkouška
zkouška
ústav
111
115
112
Doporučený studijní plán specializace:
© PEF MENDELU
2. semestr
3. semestr
MEK (5-2-1)
STM (5-2-1)
MVY (5-2-2)
4. semestr
Strana 61/63
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
8.13
2014/2015
Účetnictví (SNUC)
Forma studia: prezenční
Garant: doc. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., Ústav účetnictví a daní
Profil absolventa specializace:
Cílem specializace je prohloubení znalostí z oblasti účetnictví a daní získaných na bakalářském typu studia.
Vzhledem ke studiu dané problematiky také v mezinárodním kontextu se budou moci absolventi zařadit na výkonné a řídicí pozice ve velkých nadnárodních společnostech, finančních institucích a poradenských společnostech.
Omezení pro zápis:
• určeno studentům všech oborů vyjma obor „Finance“ a „Automatizace řízení a informatika“.
Povinné předměty (16 kreditů)
kód
název předmětu
FU2
Finanční účetnictví II
HVP
Hodnocení výkonnosti podniku
MUS
Mezinárodní účetní standardy
CELKEM
kredity
6
5
5
16
přednášky
2
2
2
6
cvičení
2
1
2
5
ukončení
zkouška
zkouška
zkouška
ústav
114
111
114
Doporučený studijní plán specializace:
2. semestr
FU2 (6-2-2)
© PEF MENDELU
3. semestr
4. semestr
HVP (5-2-1)
MUS (5-2-2)
Strana 62/63
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
8.14
2014/2015
Zdaňování a auditing (SNZA)
Forma studia: prezenční
Garant: doc. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., Ústav účetnictví a daní
Profil absolventa specializace:
Cílem specializace je prohloubení znalostí z oblasti zdaňování, účetnictví a auditingu získaných studiem oboru
Účetnictví a daně. Absolventi specializace jsou připraveni zajistit a řídit účetní a daňové procesy
v podnikatelských i neziskových subjektů a schopni zastávat výkonné a řídící pozice v poradenských a auditorských společnostech.
Omezení pro zápis:
• určeno pouze studentům oboru „Účetnictví a daně“.
Povinné předměty (15 kreditů)
kód
název předmětu
AUD Auditing
SEZ
Selektivní zdaňování spotřeby
Účetnictví a zdanění neziskových
UZN
organizací
CELKEM
kredity
5
5
přednášky
2
2
cvičení
1
1
ukončení
zkouška
zkouška
ústav
114
111
5
3
0
zkouška
114
15
7
2
Doporučený studijní plán specializace:
© PEF MENDELU
2. semestr
3. semestr
UZN (5-3-0)
AUD (5-2-1)
4. semestr
SEZ (5-2-1)
Strana 63/63
Download

Navazující magisterské studijní programy 2014/2015