Uživatelská
příručka
Bezpečnostní opatření:
1. Nevystavujte tento výrobek přímému slunci
po delší dobu, a držte tento výrobek dále od tepelných zdrojů.
2. Je zde riziko poruchy, pokud se výrobek používá v místech,
kde dochází k náhlé nebo extrémní změně teploty.
3. Použití nadměrné síly nebo pád tohoto výrobku mohou
vést k poškození výrobku, a bude zrušena platnost záruky.
4. Pro zajištění bezpečnosti a předcházení škodám, používejte pouze
originální mini-USB na USB kabelu dodávaného s tímto
výrobkem.
5. Nikdy se nepokoušejte rozebírat nebo opravovat tento výrobek
sami. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem a bude zrušen
nárok na záruku.
6. Tento laserový výrobek Třídy 2 je certifikován podle FDA bezpečnostních
regulací. Pro Vaši bezpečnost, se nedívejte přímo do laserového zdroje.
Mohlo by dojít k poškození vašeho zraku.
7. Vyhněte se umístění volných objektů v prostoru mezi
Hlavní jednotkou a laserovou projekcí rozvržené klávesnice.
8. Prosím, nepoužívejte tento výrobek na nerovném nebo nepravidelném
povrchu. Umístěte výrobek na rovnou plochu. Vyhněte se stolům
nebo povrchům, který jsou průhledné nebo reflexní, jako je sklo nebo zrcátko.
FCC třída B oznámení:
Toto zařízení bylo testováno a splňuje v veškeré
limity pro digitální zařízení Třídy B podle části 15 FCC
pravidel.
Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu
proti škodlivému rušení při provozu zařízení v
obytné prostředí.
Toto zařízení generuje, používá a vyzařuje vysokofrekvenční
energii, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s
pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace.
Nicméně, neexistuje žádná záruka, že k tomuto rušení nedojde
i při správné instalaci. Pokud toto zařízení způsobí rušení rozhlasového
nebo televizního příjmu, což může být zjištěno zapnutím a vypnutím zařízení,
je uživateli doporučeno, aby korigoval rušení jedním z následujících
opatření:
- Přesměrovat nebo přemístit přijímací anténu.
- Zvýšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky na jiném obvodu,
než je připojen přijímač.
Obraťte se na prodejce nebo zkušeného rádiového / televizního technika
Certifikace:
Ekologicky šetrná likvidace a recyklace:
Tento produkt neobsahuje žádné látky, o nichž je známo, že jsou
nebezpečné pro lidské zdraví. K ochraně životního prostředí,
tento produkt zlikvidujte odděleně od komunálního odpadu,
jakmile dosáhne konce své životnosti, nebo vraťte do nejbližšího
prodejního střediska.
Vestavěná baterie
Dobíjecí lithium-iontová polymerová baterie:
Provozní doba baterie: přibl. 150 minut (nepřetržitého provozu)
Kapacita: 700mAh (max) @ 3.7V
Nabíjení baterie: Používejte vždy dodávaný USB kabel pro nabíjení baterie.
Když je nabíjení kompletní, rozsvítí se zelené LED světlo.
Doba nabíjení: cca. 240 minut
Poznámka:
Doba nabíjení se zvyšuje pokud je výrobek při nabíjení používán.
Upozornění
1. Z bezpečnostních důvodů je nutné použít pouze mini USB kabel určený pro tento produkt.
2. Před prvním použitím výrobku se ujistěte, že baterie je plně nabitá.
3. Nabíjecí doba baterie se může lišit v závislosti na okolní teplotě.
4. I když indikace stavu baterie LED ukazuje zelenou, baterie nemusí být nabita na 100 procent
svojí kapacity.
5. Používání nebo skladování baterie v prostředí s vysokou teplotou, vlhkostí a tlakem může způsobit
explodování baterie.
6. Vzhledem k tomu, že baterie je spotřební materiál, jejich kapacita se časem postupně snižuje.
7. Baterie může explodovat, pokud bude vyměněna za neoriginální.
Obsah
1. Vlastnosti výrobku
2. Obsah balení
3. Jak tento produkt funguje
4. Části a jejich funkce
5. Používání projekční klávesnice
5.1 Připojení přes USB HID
5.2 Připojení přes Bluetooth HID
Specifikace
1. Vlastnosti výrobku
• • Rozložení klávesnice - QWERTY Anglická.
• • Kompaktní velikost pro snadné přenášení - ideální na cesty
• • Funkční ikony a klávesové zkratky pro snadné ovládání
• • Vynikající odolnost (žádné pohybující se komponenty uvnitř)
• • Vestavěný Lithium-iontová polymerová dobíjecí baterie pro
mobilitu a pohodlí
• • Kompatibilní s nejnovějšími přístroji: Windows XP/Vista/7,
Windows Phone 7, iOS4 (iPhone3GS / 4, iPad), a
Android 2.0 a vyšší, Mac OS X
2. Obsah balení
• • Magic Cube
• • USB kabel
• • Uživatelská příručka - anglicky, česky
• • Rychlý průvodce - anglicky.
3. Jak funguje tento výrobek
Tento produkt vyzařuje infračervené světlo z dolního konce výrobku pro detekci objektů, jako jsou prsty.
Když objekt prochází oblastí ozářenou infračerveným zdrojem světla, žádné infračervené světlo se
neodráží zpět a objekt je detekován čidlem. Informace o poloze a pohybu objektu jsou následně
analyzována a mají funkci jako samotná klávesnice.
Citlivost:
rozdíly v tloušťce, tvaru a barvě prstů uživatele nebo provozní prostředí má za následek množství
odraženého infračerveného světla. Jestliže množství odraženého infračerveného světla je dostačující,
snímač nebude mít žádný problém odhalit objekty, jako jsou prsty. Pokud je však množství odraženého
infračerveného světla nízké, z příčin výše uvedených nebo nějakou jinou příčinou, může se rychlost
úhozů snížit nebo vaše úhozy nebudou vůbec rozpoznány. Na druhou stranu, pokud množství
odráženého infračerveného světla je příliš vysoká, může být úhozy příliš citlivé nebo může nastat efekt
"vznášedla".
(Vznášedlo: úhozy jsou zaznamenány dříve než se prsty dotknou projekční plochy.)
Nastavení citlivosti:
Magic Cube nabízí nastavení citlivosti pro lepší přesnost. Pro zvýšení citlivosti, stiskněte a podržte
klávesu Fn a klepněte na tlačítko .>
Pro snížení citlivosti, stiskněte a podržte klávesu Fn a klepněte na tlačítko <.
Pokud údery nejsou zaznamenány po úpravě citlivost na nejnižší hodnotu, prosím, přepněte režim
Bluetooth, který se nachází na zadní straně přístroje,na SPP režim a pak do HID režimu. Toto obnoví
citlivost na výchozí úroveň. Vezměte prosím na vědomí, že citlivosti kterou nastavíte je možné provádět
pouze, když Macgic Cube ® je spojen s hostitelským zařízením.
Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:
1. Vyhýbejte se přímému slunečnímu záření.
2. Vyhněte se nízké teplotě barev světelného zdroje, jako jsou
wolfram, halogen, nebo žárovka.
3. Vyhněte se nerovnostem nebo nepravidelnému povrchu. Pokládejte výrobek na
ploché povrchy.
4. Vyhněte se stolům nebo povrchům, který jsou průhledné nebo
reflexní jako sklo nebo zrcadlo.
5. Nevkládejte žádné předměty do prostoru mezi
hlavní jednotku a laserovou projekcí rozložení klávesnice.
Poznámka:
Protože tento produkt používá infračervené paprsky, silné infračervené
záření z přímého nebo odraženého slunečního záření nebo z wolframu
(Halogen nebo žárovka), může způsobit provozní chyby.
4. Části a jejich funkce.
(1) Projektor: Červený laser promítá obraz klávesnice na rovný povrch před písaře.
(2) Senzor: Zachycuje odražené infračervené světlo od vašich prstů, zjišťuje polohu odražené světla
a následně určí ,která klávesa byla stisknuta. Tento snímač poskytuje klávesnici její funkčnost.
(3) IR světelné okno: Infračervený laser vysílá neviditelnou rovinu světla několik milimetrů nad
projekční plochou tak, že infračervené světlo může být odráženo zpět od vašich prstů k senzoru.
Varování:
Pokud jeden nebo více z výše uvedených modulů jsou některým způsobem blokovány, tak obraz
projekce klávesnice se nezobrazí správně, nebo umístění a pohyb vašich prstů není správně
rozpoznán.
5. Použití projekce klávesnice
Tento výrobek se používá jako klávesnice a myši přes Bluetooth HID a USB HID připojení.
5.1 Připojení přes USB HID
Tento přístroj je kompatibilní se všemi USB HID operačními systémy.
USB HID umožňuje připojení plug-n-play, bez instalace samostatného ovladače.
1) Připojte Magic Cube ® a koncové zařízení pomocí dodávaného USB kabelu. Koncové zařízení musí
podporovat USB HID.
Poznámka:
Většina zařízení se systémem Windows podporují USB HID.
2) Zapněte Magic Cube ®.
3) Zelená LED dioda indikuje správné připojení. Pokud LED dioda svítí modře, zkontrolujte připojení.
5.2 Připojení přes Bluetooth HID
Magic Cube ® podporuje Bluetooth HID:
• • Připojení přes Bluetooth HID nevyžaduje instalaci samostatného ovladače.
Bluetooth HID režimy mohou být změněny prostřednictvím přepínače na zadní straně zařízení:
- HID režim: přepnutí vypínače směrem nahoru
- (HID režim je nastaven jako výchozí)
Bluetooth HID zařízení je kompatibilní s:
• • iOS4 a vyšší (iPhone, iPad, iPod)
• • Android 2.0 a vyšší
* Některá omezení se mohou vztahovat na Android zařízení. Prosím navštivte naše webové stránky
www.celluon.com
• • Windows XP/Vista/7
• • Mac OS (pouze pomocí klávesnice)
Bluetooth návod
1. Zapněte Magic Cube ®
2. Modrá LED dioda bliká v konstatním intervalu, což dokládá, že zařízení je připraveno k párování.
Když Modrá LED dioda indikuje jeden dlouhý, následovaný dvěma
rychlými signály, zařízení hledá dříve spárovány přístroj v jeho blízkosti.
To bude trvat 30 sekund. Tato funkce je přidána pro vaše pohodlí, za předpokladu, že jste jediným
uživatel.
Po úspěšném spárování modrá LED dioda přestane blikat a rozsvítí se modře.
Pokud Magic Cube ® nemůže najít dříve spárované koncové zařízení během 30 sekund, budou
smazany dříve uložené informace o připojení a vrátí se zpět na režim párování.
3. Po úspěšném spárování modrá LED dioda přestane blikat a rozsvítí se modře. Další informace pro
párování naleznete v manuálu koncového zařízení.
4. Po úspěšném spárování koncového zařízení je Magic Cube ® klávesnice ve výchozím režimu.
Připojení k iPhone a iPad
iPhone a iPad se připojí k Magic Cube ® přes Bluetooth HID a ovladač není nutný.
1) Ujistěte se, že Magic Cube ® je na režim HID.
(Posuvné tlačítko musí být stlačeno do "nahorní" polohy).
2) Zapněte Magic Cube ® posunutím tlačítka napájení na pravé straně.
Blikající modrá LED dioda indikuje, že přístroj je připraven pro spárování.
3) Na iPhone / iPad, klikněte na Nastavení-Obecné-Bluetooth.
4) Zapněte Bluetooth klikněte na tlačítko ON.
5) iPhone / iPad bude nyní hledat zařízení pro párování.
6) Vyhledejte "Celluon" pod zařízeními.
7) Zvolte "Celluon" kliknutím na "Celluon".
8) Vyzkočí zpráva "Celluon bych se chtel spárovat s vaším telefonem. Zadejte kód "XXXX" na
Celluon ".
9) Vyťukejte kód na Magic Cube klávesnici a stiskněte ENTER.
10) Úspěšný spárování je označeno zprávou "Connected" a modrá LED dioda na Magic Cube ®
svítí, nebliká.
11) Chcete-li vypnout Magic Cube ®, přepněte vypínače vlevo.
12) U iPhone / iPad Bluetooth, bude Magic Cube ® připojeno automaticky po zapnutí.
13) Až po prvním spárování , když znovu zapnete Magic Cube ® se iPad / iPhone připojí automaticky,
pokud máte Bluetooth znovu zapnut u vašeho koncového zařízení.
14) Když klávesnice není v provozu, vypněte Magic Cube ®,
Poznámka:
iPhone / iPad OS (iOS4) nepodporuje funkci myši. Pokud klávesnice nejde úspěšně spárovát,
zkontrolujte, zda je zařízení v režimu klávesnice. Pokud je zařízení v režimu myši, stiskněte tlačítko
kurzoru, které se nachází v blízkosti mezerníku. Tímto se aktivuje režim klávesnice zpět.
Připojení k zařízení Android
Některé Android 2.0 a novější zařízení, podporují Bluetooth HID a nevyžadují instalaci samostatného
ovladače. Prosím navštivte naše webové stránky www.celluon.com pro více informací o ovladačích pro
Android.
Spárování zařízení Android
1) Ujistěte se, že Magic Cube ® je na režim HID.
(Posuvné tlačítko musí být stlačeno do "nahorní" polohy).
2) Zapněte Magic Cube ® posunutím tlačítka napájení na pravé straně.
Blikající modrá LED dioda indikuje, že přístroj je připraven pro spárování.
Následující párovácí instrukce jsou založeny na příkladu telefonu Samsung
Galaxy S podporující Android 2.2 operační systém. Ostatní rozhraní pro Android se mohou lišit
v závislosti na jiných výrobcích zařízení.
3) Procházení Android takto:
Domů - Hlavní menu – Nastavení – Bezdrátové přpojení a Sítě - Bluetooth nastavení.
4) Zapněte Bluetooth na Androidu zaškrtnutím políčka.
5) Na stejné obrazovce, s Bluetooth, klepněte na Skenovat zařízení.
6) Android zařízení detekuje "Celluon" a zobrazí zprávu "Párovat s tímto zařízením."
7) Klikněte na "Párovat s tímto zařízením."
8) Nová zpráva se zobrazí na vašem zařízení Androidu: "Bluetooth párovácí žádost. Zadejte PIN pro
spárování xxxxxx s "Celluon '."
9) Vyťukejte PIN na Magic Cube ® a stiskněte klávesu ENTER.
Po zadání správného PIN bude Android zařízení spárováno.
Poznámka:
Android OS podporuje funkci myši. Pro přepnutí z režimu klávesnice do režimu myši, stiskněte a
podržte tlačítko "FN a stiskněte tlačítko kurzoru, který se nachází v blízkosti mezerníku. Pro přepnutí
zpět do režimu klávesnice, stiskněte kurzorem tlačítko pouze jednou.
Další funkce
Nastavení hlasitosti kláves 1. Stiskněte a podržte klávesu Fn a stiskněte klávesu šipky "nahoru" - zvýšíte hlasitost
2. Stiskněte a podržte klávesu Fn a stiskněte klávesu šipky "dolů" - snížíte hlasitost
* Poznámka:
K dispozici je 6 stupňů hlasitosti. Každá úprava vyžaduje opakované kroky.
Nastavení jasu projekční klávesnice 1. Stiskněte a podržte klávesu Fn a stiskněte klávesu šipky 'vpravo' - zvýšení jasu
2. Stiskněte a podržte klávesu Fn a stiskněte klávesu šipky 'vlevo' - snížení jasu
* Poznámka:
K dispozici jsou 3 fáze úprav jasu. Každá úprava vyžaduje opakované kroky.
Úsporný režim 1. Stiskněte a podržte klávesu Fn a stiskněte klávesu Zpět – dojde k vypnutí laserové projekce
2. Chcete-li aktivovat laserovou projekci, klepněte v operační oblasti projekce 3 prsty
(3 prsty musí být odděleny).
Přepínání mezi režimem klávesnice a režimem myši (Poznámka: Výchozí nastavení je režim klávesnice)
1. Z režimu klávesnice, stiskněte a podržte klávesu Fn a stiskněte tlačítko kurzoru, které se nachází
vedle mezerníku, tímto se přepnete do režimu myši. Blikájící LED dioda indikuje režim myši.
2. Z režimu myši, stiskněte kurzorové tlačítko pro přepnutí zpět do režimu klávesnice. Svítící LED dioda
indikuje režim klávesnice.
* Upozornění: režim myši je k dispozici pouze u zařízeních, která podporují kurzor / myš funkce.
Specifikace
Schéma projekce
Zdroj světla - Červená laserová dioda
Rozložení klávesnice - Cca. rozteč 19 mm, QWERTY rozložení
Velikost klávesnice - Cca. Šířka: 240 mm, výška: 100 mm
Místo klávesnice - Cca. 100 mm od spodní přístroje
Povrch projekce - Antireflexní, neprůhledné rovná plocha
Sensor klávesnice
Rozpoznatelné tempo - Cca. až 350 znaků za minuta
Pracovní plocha - Každá pevná, rovná plocha
Elektrická charakteristika
Externí napájení (dodávané)- USB napájení / menší než 5V 500mA
Kapacita baterie - Lithium-iontová polymerová baterie, 700mAh (MAX) @ 3.7V
Provozní doba baterie - Cca. 150min
Doba nabíjení baterie - Cca. 240min
USB rozhraní - USB 1.1 & 2.0, USB HID Ver 1.0
Bluetooth - v2.0 (třída 2), HID profil Ver 1.0
Frekvenční rozsah - 2402-2480MHz
Kanál - 79
Modulace - GFSK
Okolní podmínky
Provozní Teplota - 0 ~ 35 ° C / 90% relativní vlhkosti
Skladování Teplota - -5 Až 35 ° C / ~ 90% RH
Rozměry a hmotnost
Rozměry (mm) - 38mm x 75mm x 29mm
Hmotnost (g) - Cca. 78 g
Download

Magic Cube - Istyle.eu