zdarma
listopad 2014
číslo 11
Pravdu, kterou marně hledáte, Vám přináší
Soukromé nezávislé noviny, které Vás chtějí
objektivně informovat o životě a problémech náchodského regionu a ČR
OBSAH
NÁCHOĎÁCI!
To se chcete další léta
dívat přes tyto trosky
na zámek?
VÁCLAV KLAUS JE MAJITELEM PPR GROUP 10,5 MILIARD USD
STAROSTA DUBÍ: ROMSKÁ RODINA TU NA
DÁVKÁCH BRALA 92 TISÍC KAŽDÝ MĚSÍC
JABLONEC ANEB „JAK NÁS VYCHOVÁVAJÍ CIKÁNÍ“
NÁCHOD MÁ KOALICI PRO NADCHÁZEJÍCÍ
VOLEBNÍ OBDOBÍ 2014-2018
JE PROBLÉM V NEDOSTATKU PENĚZ
V PSYCHIATRICKÉ PÉČI?
AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ DOPLNILY NOVÉ HODINY
DALŠÍ ZLEPŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE V NÁCHODĚ
REFERENDUM
HYENYZMUS DRZÝCH SEBE SAMA VYVOLENÝCH
ČECHŮ
DOPIS ČESKÉHO UČITELE
BATIST NEJ SESTŘIČKOU SE STALA SIMONA
HÁJKOVÁ Z JIHLAVY!
DRZOST STUDENTA NEZNÁ MEZÍ
OTEVŘENÍ MOSTU U PIVOVARU
NĚKOLIK ZPRÁV OHLEDNĚ OBCHVATU
NÁCHODA
NOVÝ PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA
I NOVINKÁŘI JSOU LIDÉ
NAROČNICKAJA A VITRENKO: INTELEKT
A VLASTENECTVÍ PROTI NACISMU
CHOVÁNÍ POLICIE A JUSTICE ČR
VZPOMÍNKA NA PRAVDU O KTERÉ SE NEPÍŠE
A NEMLUVÍ
Svoboda projevu, zejména slova a tisku je zaručena Ústavou ČR ve znění pozdějších předpisů. Mezinárodním paktem o občanských a politických právech, publ. ve vyhl. MZV č. 120/1976 a Listinou základních práv a svobod uvedenou v úst. zák. č. 23/1991 Sb. Svoboda projevu a právo na informace jsou
zákonem zaručeny. Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyjednávat, přijímat i
rozšiřovat ideje a informace. Cenzura je nepřípustná.
ročník 2014
číslo 11
VÁCLAV KLAUS JE MAJITELEM
PPR GROUP - 10,5 MILIARD USD
oheň na střeše. Ono jim totiž těch několik desítek tisíc korun
nestačí, někdo je propije, někdo prohraje na automatech, a tak
si „přikrádají“. Samozřejmě se to nedá paušalizovat, ale normálně pracující lidé to vždy budou vnímat jako křivdu, zvlášť
Boží mlýny melou pomalu, moc pomalu.
když jim nepřizpůsobiví mimo jiné totálně znehodnocují
Hana Lena Jacobson:
jejich nemovitosti. A pokud nemovitost přesto prodat chtějí
Potvrzuji, že Václav Klaus je skutečným majitelem PPF a odstěhují se, dům pod cenou koupí kdo jiný než spekulant,
Group v Holandsku, jehož majetek se odhaduje na 10,5 mi- který z něj udělá ubytovnu. A kruh se uzavírá. Přesně takto
liardy $.
vznikají vyloučené lokality.
Petr Kellner, narozený 20. května 1964 měl v roce 1991
Zdroj internet.
teprve 27 let, vzal na sebe úlohu „bílého koně“, kterému kruhy
kolem V. Klause poskytly luxusní život za mlčení. Majetek
tedy pochází z privatizace ČSSR po převratu v roce 1989,
který soudruzi spolu s některými lidmi z OF a ODS do fondu
„uklidili“.
Vše vycházelo dobře, Petr Kellner vystupoval jako miliarJestli v Praze zavedou to co v Jablonci - tak se hlásím
dářský neviditelný duch a veřejnost tleskala úspěšnému pod- k romské národnosti.
nikateli, chloubě tzv. možnostem, které „nové společenské
Tomu se snad ani nedá věřit, že je to možné....
zřízení“ skýtá každému z nás.
Město Jablonec nad Nisou ve spolupráci s Dopravními podV. Klaus ovšem udělal strategickou chybu – po skončení niky měst Liberce a Jablonce nad Nisou zavedlo pro romské spoprezidentského mandátu si „jel do Holandska zkontrolovat luobčany z oblasti Zeleného údolí nový typ jízdenek pro MHD.
majetkové přístupy“ a z peněz PPF fondu si zakoupil zámeZavedlo a také zaplatilo. Tyto jízdenky jsou přenosné
ček, který mu nyní nahrazuje život na hradě. Médiím pouze a jsou pro naši romskou menšinu ZDARMA!!! Hlavním
vypustil zprávu, že zámeček mu daroval sponzor – Petr Kell- důvodem bylo to, že stoupl počet případů napadení řidiče
ner!
a revizorů a to zejména ve večerních hodinách, kdy se nastuA spadla klec, rozeběhlo se vyšetřování na mezinárodní puje předem a kdy si řidič řekl o jízdní doklad a byl napaden.
úrovni. Co se očekává? Nejdříve zmizení Petra Kellnera….
Město Jablonec n. N. odůvodnilo své kroky takto:
Zdroj internet.
„alespoň bude klid, městská ani státní policie s tím nikdy
nic nenadělá.”
Jízdenky jsou přenosné, platné v nemalém počtu pro tuto
STAROSTA DUBÍ:
skupinu obyvatel. Co dodat. Cikáni opět dosáhli svého. Příště
rozbijou hubu pokladní v marketu a dostanou grátis lístky na jídROMSKÁ RODINA TU NA DÁVKÁCH
lo?? Pak pumpařovi a budou následovat lístky na benzín??? Holt
BRALA 92 TISÍC KAŽDÝ MĚSÍC
oni to s tímto státem umí, můžeme jen závidět. Prý „nepřizpůsoROZHOVOR:
biví“, opak je pravdou, umí se přizpůsobit dokonale a když jim to
Existují romské rodiny, které se „importem“ příbuzných nejde, přizpůsobí si svým chováním stát, policii i nás. Je normálze Slovenska dokážou příjmově dostat před manželský pár ní strach jít večer městem? Kde se krčí ti, co si platíme a mají nás
pracující jako střední management. Až tak je podle starosty chránit? Proč město naříká, že večerní Jablonec nežije, ať se tam
Dubí u Teplic Petra Pípala (ODS) český sociální systém be- jdou podívat po 21. hodině a uvidí pravý důvod. A bude hůř.
nevolentní. V kraji, kde mzdy velmi často padají pod celoreV Praze není třeba čekat na 21. hodinu. Zde i dopoledne
publikový průměr, se tak Romům vyplatí nepracovat. I těm dokáží černí pasažéři romského etnika vyděsit a bez ostychu
slovenským. Naši východní sousedé totiž zpřísnili vyplácení omezovat platící cestující! Jeden spolucestující do mne vytrvale
sociálních dávek, což pro řadu tamních Romů bylo signálem kopal kanadou, až mi nezbylo nic jiného, než mu v zájmu mé
k odchodu do ČR.
dosud zdravé holenní kosti uvolnit i své místo.Neměla jsem
Aby také ne, ve státě, kde několikačlenná rodina může na na vybranou. Z druhé strany tábořilo jeho pokřikující, svačící
dávkách měsíčně získat až 92 tisíc korun, je život na podpoře a popíjející početné příbuzenstvo. (I když jsem se zařadila mezi
skutečným rájem.
ty odvážné, kteří spoj předčasně neopustili, tu bdící společnost
jsem si pro ucelenější obrázek přece jen vyfotit netrou�a....).
To zní jako z říše pohádek. Sociální systém tedy sám o sobě
Jablonecká hromadná jízdenka pro celý squat, ještě k toRomy demotivuje hledat práci? Na kolik si rodina na dávkách mu přenosná a zdarma, je zvláštní znevýhodnění těch, kteří
může přijít, máte ta čísla k dispozici?
platí a dodržují podmínky Městského přepravního řádu, ale
Mám, a obávám se je vyslovit. Měli jsme tu rodinu, staří Praha to dotáhla k „dokonalosti”.
a mladí žili pohromadě, a přivezli si nemohoucí příbuzné ze
Romskou migraci v MHD řeší tak, že revizoři „přednostSlovenska. Se všemi příspěvky tato řekněme dvojrodina po- ně” kontrolují na první pohled �nančně „dobytné” cestující,
bírala 92 tisíc korun měsíčně. Kolik rodin v Praze, kde rodiče aby ti tmavší stačili na následující stanici vystoupit a počkat
pracují na vysokých pozicích, má takový příjem? Když toto na další spoj.Tak jak je to tedy s rovnými právy pro všechny
sdělíte člověku, který pracuje od rána do večera na šachtě, občany této republiky?
tak je opravdu rozezlen. Tady je zakopán pes, zvlášť když tito
Za sebe říkám UŽ MĚ „MILÍ” POLITICI NESERTE!
pobírači dávek ještě znepříjemňují život svému okolí, tak je
Jitka Tejmarová, zdroj internet.
JABLONEC ANEB
„JAK NÁS VYCHOVÁVAJÍ CIKÁNÍ“
strana 2
Náchodský nečas
číslo 11
ročník 2014
NÁCHOD MÁ KOALICI
PRO NADCHÁZEJÍCÍ VOLEBNÍ OBDOBÍ
2014-2018
V komunálních volbách, které proběhly ve dnech
10. - 11. října 2014, získala v Náchodě nejvyšší počet mandátů ČSSD, tj. 13.
Tři mandáty získali Patrioti města Náchoda a další tři
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana
lidová (KDU-ČSL).
Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM), TOP09
a uskupení Nezávislých kandidátů a Strany Zelených získali po dvou mandátech. Do městského zastupitelstva
byl zvolen lídr kandidátky Východočeši a lídr kandidátky
STAROSTOVÉ a NEZÁVISLÍ. Zastupitelstvo města Náchoda bude mít v nadcházejícím volebním období stejný
počet členů jako doposud, tzn. 27. Smlouva o vytvoření
koalice byla podepsána již v neděli 12. října 2014 krátce po
poledni. Tato smlouva zakotvuje vzájemnou dohodu o členech vedení radnice a rozdělení mandátů členů rady města
v poměru 5 (ČSSD) - 2 (Patrioti) - 2 (KDU-ČSL). Starostou
města bude navržen s největší pravděpodobností Jan Birke
(ČSSD), místostarostou Tomáš Šubert (Patrioti).Na pozici uvolněných zastupitelů tedy dojde k významné změně
oproti předcházejícím volebním obdobím. Město Náchod
nebude mít již na uvolněných postech dva místostarosty,
ale pouze jednoho. V nejbližších týdnech bude podepsána
také “Smlouva o koaliční spolupráci“, která bude obsahovat programové prohlášení - to je veřejně přístupnou část
uvedené smlouvy. Smlouva o koaliční spolupráci bude
konkrétně specifikovat obsazení jednotlivých výborů a bude podepsána všemi 19 koaličními zastupiteli. Obsahem je
i definování způsobu komunikace mezi partnery, řešení
sporných otázek a další.
Miro Rousek
JE PROBLÉM V NEDOSTATKU
PENĚZ V PSYCHIATRICKÉ PÉČI?
AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ
DOPLNILY NOVÉ HODINY
V minulém týdnu byly v prostoru nově zrekonstruovaného autobusového nádraží v Náchodě osazeny nové třístranné
hodiny za bezmála 79 tisíc korun, které dodala �rma ELEKON s.r.o. z Vyškova.
Hodiny jsou řízeny družicí a napájeny z veřejného osvětlení. Navíc jsou třístranné, aby na ně cestující viděli ze všech
úhlů a svůj vybraný spoj tak stihli včas. A nebo naopak, aby
věděli přesně, jaké má zpoždění...
„Ještě zbývá vrátit na nádražní budovu hodiny, které byly
z důvodu rekonstrukce nádraží demontovány. Nyní jednáme
se zástupci Českých drah, aby se tyto hodiny opět vrátily na
své místo pod přístřešek u odjezdových stání“, dodal starosta
Jan Birke.
Miro Rousek.
DALŠÍ ZLEPŠENÍ DOPRAVNÍ
SITUACE V NÁCHODĚ
Peníze nejsou největším nedostatkem, největší problém
je organizace. Od roku 1888 do roku1990 byli obvodní
a okresní psychiatři, kteří se starali o pacienty ze svého spádového území. Po roce 1990 to bylo zrušeno jako přežitek
komunismu, takže dneska se psychiatři starají jen o pacienty, kteří k nim přijdou. Ti, kteří nejsou motivovaní, tak
nechodí, takže značná část nemocných uniká psychiatrické
péči a dohledu, což má samozřejmě souvislost i s větší mobilitou obyvatel.
Nikdo není za nic odpovědný, a tak se nelze divit, že
dochází k takovým věcem, jako nedávno ve Žďáru n. Sáz..
Dneska máme tisíce schizofreniků, o kterých nikdo nemá
představu, kde jsou, co dělají.
Je potřeba říct, že zdraví má být veřejnou službou a veřejným zájmem. Příčinou těchto problémů je rozklad zdravotní
péče na počátku devadesátých let - a bude se čekat na dalšího
vraha ve školách, nebo?...
Dne 5 .11. 2014 byl po delší době čekání otevřen výjezd od
obchodního domu Kau�and u hranic - vjezd na státní 1/33
silnici do Polské republiky. Tímto se sníží provoz na kruhovém objezdu a občané, kteří jedou do Polska nebo Hronova či
na Babí to budou mít jednodušší.
Zdroj internet.
Miro Rousek
Náchodský nečas
strana 3
číslo 11
ročník 2014
REFERENDUM
Po přečtení pam�etu, který koluje po Náchodě, jsem
nucen na tuto zprávu reagovat, jak tomu je ve skutečnosti.
Komunální volby jasně ukázaly jasné vítězství ČSSD pod
vedením Jana Birkeho. Ten dostal 13 mandátů, což je skoro
polovina představitelů města. To se nepodařilo ani ODS, když
byla na vrcholu své slávy, ti dostali tenkrát 8 mandátů.
Tudíž je třeba opět podpořit koalici v této věci referenda a
ignorovat referendum, které má být 22. listopadu 2014 a které
připravil přípravný výbor ve složení Kudrnáč, Ježek, Horová.
Je v tom však mnoho zásadních otazníků. Od počátku, tak
jak je problematika osudu areálu bývalé Tepny koncipována
v rukou Zelených, jde o podvod na občany v duchu osobního
zviditelnění.
Vyvolání referenda těsně před komunálními volbami,
bylo víc než jasné. Nelze ho nazvat jinak než „zneužitím principů demokracie ve prospěch jedinců“! Zastupitelé v podstatě
neměli v září možnost tento nástroj odmítnout, ale obsah
je velmi diskutabilní. Proč občané města mají jít k urnám
hlasovat, když předem vědí, že jejich hlas a názor nemůže
o ničem rozhodnout a nic nepřinese. Tato strana Zelených
nic dobrého nepřináší, jenom škodí občanům po celé zemi,
jsme svědky denně jak v rozhlase či televizi. Oni by dokonce
chtěli diktovat �rmě JTH panu Třešnákovi, co zde má stavět,
to je doslova neuvěřitelná drzost od těchto škůdců města. Pan
Třešnák to koupil za účelem stavby obchodního střediska
a tomu také odpovídala i lokalizace pro tuto stavbu. Proč to
nezakoupilo bývalé vedení města, když měli možnost zakoupit celý areál za výhodnou cenu.
Pan Třešnák zde již investoval desítky milionů za demolici a celá věc je opět zastavena díky těm škůdcům, kteří stále
brzdí stavební povolení. Může se také stát, pokud toto bude
pokračovat, že město mu bude muset zaplatit škody, které mu
vznikly díky těmto lidem.
Pokud se nechcete stát jen obětí v rukou několika jedinců, kteří pro Náchod ještě nic dobrého neudělali, nereagujte.
Díky nim se jen vyhodí 250.000 tisíc Kč z městského rozpočtu, které by mohly posloužit mnohem lepším způsobem ke
zkrášlení Náchoda či života jeho obyvatel.
Přemýšlím nad tím, zda nepodat trestní oznámení na tyto
škůdce města a dát jim tyto peníze které byly zbytečně vyhozeny, k úhradě.
Miro Rousek.
HYENYZMUS DRZÝCH SEBE SAMA
VYVOLENÝCH ČECHŮ
- politiků a státních úředníků vydávajících velmi
silný smrad, šířící se pod ochrannou známkou
CZECHSTINKPIGS už přes Evropu světem:
To člověk jen valí oči. Od února 2014 spustila nová vláda audity na všech ministerstvech. Zatímco od předchozích
ministrů vlády občané slyšeli jen nářek, že na nic nejsou peníze, najednou se dozvídáme, jak se na ministerstvech zvesela
kradlo. Zatímco občanům se především za Kalouskovy vlády
zhoršovaly životní podmínky zvyšováním daní a škrtáním
sociálních podpor, které v některých případech hraničilo
strana 4
až s hyenismem, dnes se dozvídáme, o kolik stovek miliónů
připravila státní kasu korupce na ministerstvech. A to audity
ještě neskončily.
Na Ministerstvu �nancí Andrej Babiš již zrušil externí
smlouvy za právní služby, za něž se vyhazovalo ročně 57 miliónů, i když úspornější by bylo najmout vlastní právníky.
Na Ministerstvu životního prostředí ministr Richard
Brabec (ANO) odhalil podezřelé transakce opět v externích
smlouvách za konzultační a právní služby. Částka 23,3 miliónů korun se v roce 2012 najednou zvýšila na 48 milión
korun.
Ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) si také
posvítil na smlouvy s externími �rmami. Mrhání penězi
odhalil v právních ale i IT a marketingových službách. Např.
200 miliónů na propagaci značky Klasa se panu ministrovi
jeví, jako zbytečné vyhazování peněz, když většina občanů ví,
co značka Klasa znamená. Zrušením marketingových zakázek
na propagaci sladkovodní ryby a zviditelnění zemědělství zachránil přes 2 miliony korun. Utrum mají i externí právníci,
protože Ministerstvo zemědělství má vlastní právní oddělení
a tak není důvod vydržovat si nevýhodnými smlouvami další
právníky.
Zrovna tak Lesy ČR nemusí vyživovat externí právníky
za180 miliónů korun, když mají vlastní právní oddělení. Proto také pana ministra velice zajímalo, proč Lesy ČR si externí
právní �rmou nechali školit stovky zaměstnanců na nový
občanský zákoník.
Pan ministr Jurečka také odhalil, že na Ministerstvu
zemědělství si jeho předchůdci udělali neskutečný job - za
přelepování štítků na kancelářském nábytku brali vyvolení
1800 korun za hodinu. Práci správně měli vykonávat zaměstnanci ministerstva v rámci svých pracovních povinností.
Na Ministerstvu zemědělství audit nevýhodných zakázek
zatím odhalil úspory skoro za 250 miliónů korun.
Audit na Ministerstvu obrany odhalil opět podezřelou
smlouvu s externí �rmou, která hlídá muniční základnu
a 6 vojenských skladů. Ze smlouvy s touto �rmou se line velmi silný pach korupčních praktik.
Do výběrového řízení se před 11 lety přihlásila jediná
�rma. V roce 2013 ministr Vondra prodloužil této �rmě zakázku bez výběrového řízení a přidal �rmě více jak miliardu
korun navíc.
Samozřejmě nevýhodná smlouva má korupční pojistku,
tedy sankci za nedodržení smlouvy 370 miliónů korun za
počáteční investici. Přitom si �rma za 11 let hlídání už nahrabala 4 miliardy korun. Občanovi laikovi už přijde směšné,
že armáda si své sklady nechává hlídat a nemůže si je hlídat
sama. Asi nemaj lidi. Ministr obrany Martin Stropnický, chce
audity získat nejen úspory, ale především zlepšit mínění občanů o resortu, který je proslulý korupčními kauzami jako např.
předražený nákup letounů CASA, díky němuž přišla státní
kasa o 658 milionů korun.
Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD) zahájil
audit ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv a Státním ústavu
pro kontrolu léčby. Před zahájením auditu v SÚKL odvolal
jeho ředitele, s jehož prací byl nespokojen. A ejhle nově jmenovaný ředitel SÚKL Zdeněk Blahuta hned stopl výběrová
řízení za 280 milionů korun a za 47 milionů korun i smlouvu
Pokračování na následující straně.
Náchodský nečas
číslo 11
ročník 2014
na informační technologie za 160 milionů korun, která zavání
tunelováním.
Audity budou probíhat i v nemocnicích a doufejme, že
i ve zdravotních pojišťovnách, aby se konečně zjistilo, kam
teče těch 220 miliard, které jdou do zdravotních pojišťoven.
Už v roce 2010 sežrala korupce ve zdravotnictví 27 miliard
korun ročně.
Na Ministerstvu školství audit externích smluv odhalil,
že si zaměstnanci udělali z Ministerstva školství velice výkonnou dojnou krávu. Vedle zaměstnaneckého poměru měli
s ministerstvem uzavřené ještě externí smlouvy, díky nimž
jim přibylo k platům přes sto tisíc ročně. Za 3288 externích
smluv zaplatilo v roce 2013 MŠ 90 miliónů korun. Externí
odměny často několikanásobně převyšovaly platy zaměstnanců a externisté v podstatě dělali práci, kterou měli vykonávat
zaměstnanci. Takže se napakovali nejen skuteční externisté,
ale někteří zaměstnanci měli úřednický plat a ještě několikanásobnou odměnu za jednu práci. 18 zaměstnanců si pak
vypomohlo svými příbuznými, kterým zaplatilo ministerstvo
za poradenskou činnost. Ministr školství Marcel Chládek
(ČSSD) je v šoku a vůbec nechápe, jak někdo takové smlouvy
mohl podepsat, a tak není divu, že chce peníze od zaměstnanců vrátit a viníky potrestat. Dále si pan ministr chce posvítit
na státní maturity, které ročně stojí 250až 350 milionů.
Ministerstvo životního prostředí se také pustilo do prověřování externích smluv. Panu ministrovi Richardu Brabcovi
(ANO) se nelíbí navýšení ceny za konzultační a právní služby,
která vyšplhala za 2 roky z 23,3 milionu na 48 milionů korun.
Pan ministr hodlá nechat prošetřit nejen současné ale i dřívější smlouvy.
Ministerstvo vnitra zahájilo audity na České poště. Předtím však ministr Milan Chovanec musel řešit na svém resortu
ještě jinou trestnou činnost. Odvolal šéfa odboru interního
auditu, jehož úkolem je dozor nad dodržováním zákonů
a nakládáním s veřejnými �nancemi na Ministerstvu vnitra.
Při plnění svého úkolu však šéf odboru interního auditu zapomněl nahlásit, že jeho podřízený je podezřelý, že ukradl ze
služebního sejfu 360 tisíc korun. Že by se kozel stal zahradníkem?
I ministerstva pro místní rozvoj, spravedlnosti, dopravy
a kultury zahájily audity, ale průběžné zjištění zatím (?) tají.
Od roku 2011 se odhaduje korupce na 60 až 100 miliard korun ročně. To pak není divu, že na nic nebyly peníze, když se
sypaly do kapes politiků a státních úředníků.
Jakub Škodík, zdroj internet.
DOPIS ČESKÉHO UČITELE
Situace se ale logicky změnila po nezdařené zkoušce, a to dost
radikálně. Její tatínek ještě to samé odpoledne dorazil na školu,
vtrhl do maturit a začal vykřikovat, co si to dovolujeme. Jelikož
jsem zde já osobně (jako zkoušející) nebyl, navštívil mě opět další
pracovní den hned ráno, když jsem začal výuku někde u druháků. Zabušil na dveře a poté mě vyzval: „Pojď ven!“ Na chodbě mě
ke slovu vůbec nepustil, dozvídal jsem se pouze cosi o tom, že
jsem rasista, že za všechno může „můj kostel“ atd…
Stál jsem tam shovívavě a hleděl na něj, musím říct, že mě
Bůh v tu chvíli hodně posílil, škola se doslova otřásala pod mohutnými výkřiky. Po nějaké době tohoto monologu jsem mávl
na zástupkyni, která se sama bála přiblížit, a odvedli jsme tatínka s jeho dětmi k vedení školy, tam jen křičel, ať se mě rychle
zbaví, protože já jsem nositel „veškerého zla“ (cituji).
Teď uděláme střih. Školský úřad v Ústí nad Labem tedy
dostal do rukou stížnost na mou osobu a maturitní komisi.
Žákyně si zde nestěžovala už jen na maturitu, ale na to, že
jsem před čtyřmi lety neadekvátně odučil Arabskou říši, že
jsem zaujatý proti islámu a proti jejich rodině; že příliš tahám
náboženství do školy a že chce připomenout, že na mě už byly
v této oblasti stížnosti v minulosti.
My jako celá komise jsme napsali vyjádření na Školský
úřad, kde jsme podrobně vysvětlovali průběh celé maturitní
zkoušky včetně otázek a odpovědí, které padly. Úřad trochu
nevěděl, co s tím, protože tatínek vyhrožoval medializací, dopisem ombudsmanovi, ale také hladovkou před ambasádou.
Nakonec tomuto nátlaku úřad ustoupil, a i když nikomu z celé
maturitní komise nedal vědět, že by pochybil, zkouška byla
anulována a toto pondělí ji vykonala znovu. Vytáhla si tutéž
maturitní otázku a s téměř hraničním počtem bodů prošla.
Dalšího dne, tedy v pátek, jsem navzdory mému očekávání byl
pozván do ředitelny, kde mi byl předán naším vedením dopis.
Tenkrát jsem ještě netušil, jaký směr to vezme, ale zatím
vnímám, že nemohu podepsat, že jsem zanedbal pracovní
povinnosti, jak v dopise zní s následkem možného rozvázání
pracovního poměru.
Navíc, když si najdeš paragrafy, které jsou na konci zmiňovány, zjistíš, že jsem „odsouzen“ za to, že jsem nedostatečně
na své žáky duchovně a mravně působil (Školský zákon z roku
2008, §1, odst. 2, písmene a).
Je to atmosféra strachu, protože z toho, co jsem vyslechl,
vyzněl nátlak, který tatínek vyvinul na školu a úřady jako ultimátum. Zaměstnavatel mi nemůže dát okamžitou výpověď,
ale pakliže mi předá tento dopis, do šesti měsíců mě může
okamžitě vypovědět. Na druhé straně je to věc, která nabírá
významnějších důsledků a týká se vůbec svobody vyznání
v naší zemi. Vnímám, že se posouváme a budeme se muset na
takovéto situace připravit.
Dopis českého učitele, který si „dovolil“ nechat u maturity
Zdroj – internet.
propadnout muslimskou dívku.
Letos o maturitách naše komise musela udělit jednu neBATIST NEJ SESTŘIČKOU SE STALA
dostatečnou z češtiny při ústní zkoušce jedné žákyni muslimSIMONA HÁJKOVÁ Z JIHLAVY!
ského vyznání. Celkem šikovná holka, nikdy jsem s ní neměl
žádný kon�ikt, z mého pohledu jsme spolu pěkně vycházeli
celé čtyři roky (stejně i s jejími dvěma palestinskými bratry,
V sobotu 4. října se uskutečnil v Náchodě již šestý ročník �kteří byli ve stejné třídě). Ještě dva dny před ústní zkouškou nále „BATIST Nej sestřička 2014“. Vzdát hold profesi zdravotní
mě potkala na ulici, a když se dozvěděla, že jsem nechal projít sestry přijeli do Městského divadla Dr. J. Čížka nejen zástupci
její ne příliš zdařilou slohovou práci, prohlásila, že jsem nej- managmentů zdravotnických zařízení, ale i politici, herci a zpělepší učitel pod sluncem.
Pokračování na následující straně.
Náchodský nečas
strana 5
ročník 2014
číslo 11
váci, novináři, přátelé. Do letošního ročníku se celkem přihlásilo 493 zdravotních sestřiček z celé České republiky.
„Přihlásit zdravotní sestru mohl kdokoliv- lékař, ona
sama, pacient či její blízká osoba. Ve zcela zaplněném divadelním sále se utkalo dvanáct �nalistů z celé České republiky.
Původně se mělo zúčastnit dvanáct sestřiček a jeden zdravotní bratr. Bohužel jedna zdravotní sestřička skončila se
zápalem plic v nemocnici, tak nemohla do Náchoda dorazit,“
vysvětloval neúčast třinácté účastnice David Novotný.
V porotě, která vybírala nejlepší sestřičku, zasedlo sedmdesát pět porotců. Mezi odborníky z lékařského prostředí nechyběl MUDr. Radim Uzel a MUDr. Jan Cimický. Mezi nimi
nemohla chybět i řada známých osobností jako je Jan Přeučil,
Eva Hrušková, Vlastimil Harapes či Vendula Křížková a další
osobnosti, kteří zvolili BATIST Nej sestřičku.
Křížková prozradila, že nechala děti doma a udělala si
výlet do Náchoda.
„Stihla jsem se projít na zámku a dala si palačinku s kupou
šlehačky a jahod. Dnes jsem hřešila,“ dodává Vendulka Křížová.
Clinic Dr. Ivany Němečkové, noc v prezidentském apartmá
v Hotelu Majestic Plaza Praha, solnou domácí jeskyni, šaty
společnosti Loram Praha, proměnu v salonu Bello by Pity
a řadu dalších hodnotných cen.
Oceněny byly všechny �nalistky poukázkami, zdravotním
oblečením Zdravtex, kosmetickými balíčky Salerm Cosmetic,
taškami dárků od Královéhradecké lékárny či luxusním parfémem Salieri a řadou dalších cen.
„Jsem rád, že se to povedlo. Sestry mají náročnou a obětavou
práci a jsem rád, že tuto akci berou jako zpestření své těžké a náročné práce,“ dodává David Novotný, který projekt vymyslel.
Záštita �nále.
K publiku promluvili i ti, kteří měli záštitu nad celu akcí. Byl
to starosta města Náchoda Jan Birke, krajská radní pro zdravotnictví Jana Třešňáková, místopředsedkyně zdravotního výboru
Poslanecké sněmovny Mgr. Soňa Marková, bývalý ministr
Leoš Heger, starosta města Červeného Kostelce Petr Mědílek,
náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Karel Janeček, či
vicepremiér pro vědu, vzdělání a výzkum Pavel Bělobrádek. Na
akci dorazila i hlavní sestra Ministerstva zdravotnictví Alena
Šmídová. Ocenili především zdravotní práci sestřiček, která je
důležitá a bez nich by se žádná nemocnice neobešla.
„Každá sestřička by měla být milá, usměvavá a dodat sílu pacientům,“ dodala Soňa Marková či starosta města Náchod Jan Birke.
Celá akce byla charitativní. Generální ředitel BATIST
Medical a.s., Ing. Tomáš Mertlík, MBA, předal výtěžek ve
výši 30 000 Kč pro Hospic Anežky České v Červeném Kostelci a dále 20 976 Kč pro Občanské sdružení Světlo pro svět
a Hospic Anežky České v Červeném Kostelci.
„Zdravotní sestry jsou důležitým článkem mezi pacienty
a lékařem. Jsme potěšení, že zrovna my, můžeme být součástí
této akce,“ zdůraznil důležitost sester ve zdravotnictví generální ředitel Ing. Tomáš Mertlík, MBA.
Volba Nej sestřičky.
Úkolem poroty bylo zvolit z jedenácti �nalistek a jednoho �nalisty Nej sestřičku. Byl to úkol nesnadný, neboť již samotné �nalistky byly pečlivě vybírány v předběžném kole z celkového počtu
493 přihlášených zdravotních sestřiček z různých nemocnic v celé
republice. Lépe než slovy to asi vystihl porotce herec Jan Přeučil,
který tradičně před sestrami smekl svůj klobouk a zvolal
„Ne léky, ne lékaři, ale sestřičky! Váš úsměv, pohlazení
a pochopení jsou ten pravý balzám pro nemocného člověka.
Čest vám všem!“
Sestřičky se představily v disciplínách, jako je schopnost improvizovat v rozhovoru a odpovědět na záludné otázky porotců,
vypadat pěkně v profesním oděvu či vyřešit úkol z ošetřovatelství. Při posledním úkolu ošetřovaly druhého Muže roku ČR
2014 Jana Pippingera. Nadšený potlesk pro Nej sestřičku.
Byly uděleny i čtyři vedlejší ceny ankety Nej sestřička
sympatie 2014, které udělovali partneři celé akce.
Porotu okouzlila a BATIST Nej sestřičkou 2014 se stala
Simona Hájková z Nemocnice Jihlava. Je jí 45 let a je vrchní
sestrou dětského oddělení - neonatologie.
„Nečekala jsem to,“ rozplakala se vítězka na pódiu. „Přála
bych hlavně všem mým malým pacientům hodně kilogramů.
Poděkování patří všem mým kolegyním za jejich trpělivost,“
dodává Hájková, která vyhrála zájezd v hodnotě 30 000Kč.
Dostala šperky Chartage, poukázky do kliniky Tana či Aurum
Poznámka redakce.
Po skončení akce o nejlepší sestřičku se konal po představení v restauraci hotelu Beránek slavnostní Raut (občerstvení). Chtěl bych tímto poděkovat panu řediteli Rajskému
a jeho celé rodině včetně obsluhy, která byla perfektně připravena a to jak kvalitou jídla, zákusků včetně občerstvení. Toto
personál hotelu zvládnul na 100%. Beránek a.s. se pomalu, ale
jistě začíná stávat oblíbeným místem v Náchodě. Tudiž pověst
černé díry pomalu ustupuje.
strana 6
David Novotný
Za čtenáře Náchodského Nečasu Miro Rousek.
DRZOST STUDENTA NEZNÁ MEZÍ
„Znám jedno řešení! Např. aby důchodci byli solidární“!,
student gymnázia, maturant.
Kdyby stát nevynakládal šílené částky na důchody důchodcům,
nebo je aspoň danil, mohl by z těchto ušetřených peněz investovat
do rekvali�kací nebo podpory zaměstnání. Důchodci jsou dnes nejlépe zajištěná nepracující třída. 90% důchodců každopádně.
Jdeš do obchodu, fronta důchodců, jdeš k lékaři, fronta
důchodců., jedeš MHD, hafo důchodců, jenom běhají, samý
stres, hrabou a hrabou, protivní, otravní, drzí, hulvátští, plivou
a chrchlají po okolí, žádná hygiena, pořád brečí a důchody před
20 táců. Děsí mě představa, že je budu muset jednou z platu
Pokračování na následující straně.
Náchodský nečas
číslo 11
ročník 2014
podporovat. Budu využívat každou skulinku, jak si ulevit na
daních a ty Kau�andové Dallasy boys and girls nesanovat.
Další skupina, asi 2/3 nezaměstnaných, jsou totální lenivá
netáhla, kterým vyhovuje se povalovat doma a pobírat dávky
a podpory. Jsou líní se stěhovat, prodat nemovitost, byt a koupit
si jinde jiný, raději budou čekat s otevřenou hubou, až jim tam
stát něco hodí, pak se oblíznou a zase s hubou otevřenou civí!!!
Dále tito lidé ztratili absolutní sebere�exi, mj., co se i hygieny týče, když za zimu někde stojíš, smrdí, potí se, neupravení,
samé levné hadry, boty z tržnice, žádné deodoranty, v létě kardinální smrad, jinak pouze chlast, cigára, ovary, buček, z kultury pouze TV NOVA a Blesk. Zaostalí a negramotní!
Když sem přijedou moji známí z USA a Kanady, tak se doslova štítí, jak tato netáhlovská svoloč smrdí! A stydí se za to, že nás
jejich země podporovaly v boji proti komunismu a jeho svržení.
A jet v MHD s těmi upocenci, no za trest! Jsem si raději s přispěním otce kupil nový vůz, než jezdit s lopatami. A přitom je práce
dost. Už jako student si mohu vybírat např. mezi sowarovými
�rmami. Kdyby ta nepracující netáhla nebyla lenivá a vzdělávala
se, nemusela by čekat na práci rukama a lopatu. Prostě si zvykejte, že doba přeje zdravým, schopným a dravým. To jsou zákony
přírody, které tady narušil pouze komnustický režim, který zasel
to vše zlé minimálně 100 let dopředu. Bohužel ti líní a neschopní
se budou muset vézt, ale už za jiných podmínek. Pouze to nutné,
to vám stát dá. Jinak se starejte o sebe, stát není dojná kráva.
To, jak se žilo do roku 1989 byla jedna odporná, hnusná
nesvobodná zvůle KSČ bez možností projevit názor, cestovat,
podnikat. Jedněm vzali, co léta budovali a druhým netáhlům
dali. Jako mladý se stydím, že mezi námi ještě žijí ty nomenklaturní kádry před 1989, stydím se za současné komunisty a soc.
demáky.
Nemáte řešení, jenom řvete a kydáte populistické tlachy!
OTEVŘENÍ MOSTU U PIVOVARU
V sobotu 1. listopadu 2014 byl slavnostně otevřen most přes
řeku Metuji u pivovaru v Náchodě. Stavební práce trvaly čtyři
měsíce a celkové náklady představují 7,152mil. korun, z toho
90% pokryjí přislíbené dotace (85% z Evropského fondu pro
regionální rozvoj - tj. 6 079 175,04 Kč, 5% ze státního rozpočtu
- tj. 357 598,53 Kč).
Stavba byla provedena v rámci projektu Česko-polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí - III. etapa a jejím zhotovitelem je �rma
EUROVIA CS, a.s., Praha.
Pásku dnes přímo na mostě symbolicky přestřihli představitelé
města Náchoda - starosta Jan Birke, místostarostové Tomáš Šubert
a Drahomíra Benešová, radní Iva Cvetanova, starosta partnerského
města Kudowa-Zdrój Czeslaw Krecichwost a zástupce společnosti
EUROVIA Michal Šumpík - ředitel závodu Čechy východ.
Na obrázku zleva: Tomáš Šubert, Czeslaw Krecichwost, Jan Birke.
Most u pivovaru od dnešního dne plně slouží chodcům
i řidičům.
Po přečtení těchto řádků mě doslova zamrazilo. Takto
smýšlí dnešní mládež? K takovýmto názorům je vychovávána
svými rodiči, školou, společností? To byl určitě student z vyšší
vrstvy. Takoví se chodí léčit do soukromých klinik a nemusí stát fronty u obvoďáků, jejich senioři mají důchod nad
20 000Kč a ne s bídou 10 000 Kč. Protože většinou prd dělají,
mají čas se dvakrát denně sprchovat atd. Jsem sama matkou
dvou, dnes již dospělých synů. Pokud by jeden či druhý měl
takovéto smýšlení, nejprve bych se zamyslela sama nad sebou,
jak jsem je to probůh vychovala, a pak je zřejmě i přes jejich
dospělost seřezala, že „by je vlastní máma nepoznala“!
Byla jsem vychovávána v úctě k autoritám. K úctě ke stáří.
K soucítění se slabšími a k povinnosti těm slabším pomáhat. Zřejmě jsem byla vychována špatně! Ta pravá výchova je přece: Buď
dravý, bezohledný, arogantní, bez soucitu. Ale hlavně! Buď po celý
svůj život mladý, zdravý, a zcela jistě se živ pouze ústy, maximálně
u nějaké sowarové �rmy. Kdo peče chléb, staví dům, vyrobí pro
Tebe vůz, ušije Ti značkové oblečky, botky, uplete In ponožky, o
toho se nezajímej! To je zaostalé, negramotné netáhlo, nepoužívající deodorant, živící se bůčkem a pokleslou kulturou a Tvojí
povinností je dělat vše proto, aby, až toto netáhlo po celoživotní
práci odejde do důchodu, tak aby ses Ty, mladý, zdravý a moudrý,
vyhýbal povinnosti těmto netáhlům přispět svoji prací na důchod.
Ježíš, co to píšu, ty práce se štítící maturante?!
Toto je ta pravá krize společnosti.
Hlavním požadavkem na prováděnou rekonstrukci byla
oprava stávajícího mostu a zajištění bezpečnosti chodců. Byla
provedena izolace nosné konstrukce, drenáž za ruby opěr a obnovena funkčnost odvodnění. Most získal i nové zábradlí s kvalitním
osazením a kotvením na most. Šířky chodníků zůstaly zachovány,
silnice na mostě byla rozšířena o 0,5 m na celkových 5,5 m.
„Původní most již nevyhovoval požadavkům na dopravní
zatížení a proto bylo nutné jej opravit. V souvislosti s dalšími
plánovanými opravami komunikací a kruhových objezdů v následujících letech, jsme se rozhodli pro rekonstrukci tohoto velmi
důležitého dopravního uzlu právě v letošním roce. Co považuji
za opravdu velmi přínosné, je spolupráce s polským partnerem,
díky kterému si oprava vyžádá z městského rozpočtu jen 700 tisíc
korun, převážnou většinu nákladů pokryje dotace z EU a od státu“, uvedl starosta Jan Birke.
Projektovou dokumentaci zpracovala společnost DOSTING,
spol. s r. o., Brno a ve výběrovém řízení na dodávku stavby zvítězila společnost EUROVIA CS.
„Přípravné práce probíhaly od 1. července 2014 a navazovaly
na dokončení oprav parovodu v ulici Purkyňova. Od 7. července
byl most uzavřen pro veškerý provoz a zahájeny vlastní práce na
jeho rekonstrukci“, upřesnil místostarosta Tomáš Šubert. Z mostu
byly odstraněny veškeré vrstvy komunikace a podkladní vrstvy.
Zůstala pouze nosná konstrukce mostu. Součástí nové konstrukce jsou i přeložky sítí - parovodu, plynu, elektro a sdělovacích kabelů. Nové širší a bezpečnější chodníky po obou stranách mostu,
jsou monolitické a jsou pevnou součástí mostu. Chodníky jsou
Zdroj internet.
Pokračování na následující straně.
Náchodský nečas
strana 7
číslo 11
ročník 2014
napojeny na stávající pěší komunikaci. Vozovka je provedena
z kvalitní modi�kované asfaltové směsi, která zaručuje dlouhou
životnost povrchu a je plynule napojena na stávající komunikaci.
Most po této rekonstrukci a v kvalitě provedení bude sloužit obyvatelům města Náchod po desetiletí.
Stavba byla součástí projektu Česko-polské komunikace
se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým
v Kladském pomezí – III. etapa, číslo projektu: PL.3.22/1.1.00/
14.04219. Vedoucím partnerem v projektu je partnerské město
Kudowa-Zdrój. Hlavním cílem projektu bylo zkvalitnění dopravní dostupnosti atraktivních turistických cílů česko-polského
regionu v blízkosti třech hraničních přechodů (Náchod - Kudowa-Zdrój, Čermná - Malá Čermná, Strážné - Žďárky).
Polský partner realizuje úsek, který na polské straně navazuje
na modernizaci ul. Kościuszki v Kudowě-Zdróji, která propojuje
turistické zajímavosti v okolí dvou hraničních přechodů (Čermná
– Malá Čermná a Strážné – Žďárky). Projekt je spolu�nancován
v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká
republika – Polská republika pro období 2007-2013 z Evropského
fondu pro regionální rozvoj (85%) a ze státního rozpočtu České
republiky (5%).
Miro Rousek.
„Osobně si naprosto uvědomuji, že dílčí úpravy, které ve městě realizujeme od roku 2011 a ještě řada nás jich čeká, nemohou
danou situaci celkově vyřešit, pouze zmírnit. Proto také jednoznačně podporujeme severní variantu obchvatu. Tato stavba
je také jednou ze základních programových shod nově vzniklé
trojkoalice (ČSSD - Patrioti - KDU-ČSL), která bude v dalších
čtyřech letech řídit město“, uvedl starosta Jan Birke a dodal:
„Obchvat je pro nás prioritou a to i ve vztahu k pokračování dostavby dálnice D11. Dnes je více než jasné, že pokud vše
půjde hladce, stavba se zastaví u Jaroměře a další pokračování
je v nedohlednu. To situaci v Náchodě ještě zhorší.“
„Pro pokračování územního řízení byla v dokumentaci
pro územní řízení provedena úprava protihlukových opatření
v katastrálním území Vysokov a Dolní Radechová a dále bylo
provedeno rozdělení záměru na dvě etapy. První etapa, silnice
I/33 Náchod – obchvat a silnice I/14 km 0,0 (začátek úseku)
– km 0,923 včetně napojení na stávající stav zůstává součástí
žádosti, druhá etapa silnice I/14 km 0,923 – km 3,3 (úsek od
křižovatky nad Václavicemi po Vrchoviny) v tuto chvíli není
součástí žádosti“, upřesnila vedoucí odboru výstavby a územního plánování MěÚ Náchod ing. Andrea Lipovská.
Miro Rousek.
NĚKOLIK ZPRÁV OHLEDNĚ
OBCHVATU NÁCHODA
V pátek 17. října 2014 oznámil Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování, veřejnou vyhláškou pokračování územního řízení na stavbu I/33 Náchod - obchvat,
I/14 Vysokov - Vrchoviny.
Co to v praxi vlastně znamená?
„Především to, že se podařilo celou věc posunout zase
o krok dál. Po mnoha jednáních s projektanty a nakonec i mé
osobní intervenci u ministra životní prostředí Richarda Brabce se podařilo zkrátit některé lhůty na nezbytné minimum.
Díky tomu byly dodány veškeré potřebné dokumenty, které
doposud brzdily pokračování příprav. Územní řízení na obchvat Náchoda se tak opět vrací tzv. do hry“, komentoval věc
starosta Jan Birke.
Stavební úřad zároveň stanovil v souladu se stavebním zákonem lhůtu 15 dnů ode dne doručení oznámení (tj. 30 dnů
ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky), ve které mohou dotčené
orgány uplatnit svá stanoviska, účastníci řízení podávat námitky a veřejnost připomínky. Po uplynutí této lhůty bude
vydáno územní rozhodnutí.
„Osobně jsem velmi rád, že po 17 letech jsme znovu ve
hře o vydání územního rozhodnutí na tuto klíčovou stavbu.
Pevně věřím, že stavební úřad se se všemi námitkami náležitě vypořádal a další přípravě stavby obchvatu již nebude nic
bránit. V té souvislosti je třeba si uvědomit, že v Náchodě
žije 22 tisíc obyvatel, kteří jsou velmi zatížení stále se zvyšující intenzitou dopravy. Proti nim stojí řádově dvě desítky
lidí, kteří obstrukcemi celé řízení mnoho let brzdí a zbytek
města si tak berou jako rukojmí“, uvedl místostarosta Tomáš
Šubert.
Fakt, že Náchod nemá vybudován obchvat města, má drtivý dopad nejen na občany Náchoda, ale týká se dalších desítek
tisíc lidí žijících v Broumovském výběžku, turistů přijíždějích
do regionu i všech těch, kteří Náchodem jen projíždějí.
strana 8
NOVÝ PŘEDSEDA
PŘEDSTAVENSTVA
Předsedou představenstva Oblastní nemocnice Náchod
(ONN) jmenoval k 1.11.2014 předseda představenstva Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje Jiří Skřivánek
Zbyňka Chotěborského. Od července letošního roku působil
inženýr Chotěborský ve společnosti jako výkonný předseda
představenstva ONN.
„Jmenování inženýra Chotěborského bylo v souladu s doporučením výběrové komise,“ říká předseda představenstva
Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje Jiří Skřivánek.
„Byť jde o mladého člověka, tak jeho zkušenosti v ekonomické sféře i manažerské dovednosti jsou dokladem kompetentnosti vést takto velkou společnost, jakou bezpochyby
Oblastní nemocnice Náchod je,“ dodává Jiří Skřivánek.
Pokračování na následující straně.
Náchodský nečas
číslo 11
ročník 2014
„Do výběrového řízení bych se nepřihlásil, kdybych neměl
co nabídnout.“ uvádí Zbyněk Chotěborský. „V oblasti ekonomiky zdravotnictví se pohybuji téměř od doby ukončení
studií na vysoké škole ekonomické v Praze. I když se většina
nemocnic v současné době nachází v nelehké �nanční situaci,
není péče o pacienta spojená pouze a jenom s ekonomickou
stránkou. Klienti se musí v nemocnici cítit bezpečně, musí
mít důvěru v nabízenou péči a v personál, který o ně pečuje.
Proto si myslím, že zlepšování vzájemné komunikace je z dalších důležitých cílů mého působení v náchodské nemocnici“
dodává Chotěborský.
Sedmičlenná komise vybírala ze sedmi uchazečů. Posuzovala nejen manažerské výsledky z minulých let, znalost oblasti
zdravotnictví a zdravotních pojišťoven, ale i ekonomické, �nanční a rozpočtové povědomí.
Zbyněk Chotěborský pracoval jako controller ve Fakultní
nemocnici Na Bulovce i ve Fakultní omayerově nemocnici.
Poté zastával funkci manažera projektu na II. Lékařské fakultě
University Karlovy a od července 2006 působil jako ekonomický náměstek ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.
Hana Voborníková tisková mluvčí.
I NOVINKÁŘI JSOU LIDÉ
Diskuse na Novinkách jsou odsuzovány zejména pravicovými weby a portály. Většina místních diskutérů tak spadá
do levicového myšlení, na což nadávají příznivci pravicových
politických stran, které přivedly tuhle republiku na hůl.
Novinkové diskusní fórum je tvrdě kontrolováno administrátory a redaktory uvedeného portálu. Za oprávněné
a pravdivé názory i zkušenosti jsou diskutující krutě trestáni
smazáním příspěvku, poté zablokováním přístupu při dalších
„nálezech.“
Pravicoví diskutéři shledávají Novinky.cz za kanálovou
stoku „přežívajících“ komunistů, které je nutno vyhladit až
do zárodku – takové jsou názory pravice, jež dennodenně
shazuje levici.
Dále se diskutuje o politice, ekonomice, v rubrice kriminálních činů padají soudy a planou emoce – opět bych napsal:
na tu dobu, oprávněně, protože se po Sametu pokazilo a pohnojilo, co se dá.
Dění na Novinkách ovlivňují, jak administrátoři, redaktoři, tak i čtenáři a diskutující. Většina názorů popisuje tvrdou
realitu v našem státě, většina názorů chce zlepšit podmínky
v České republice pro obyčejné lidi. Tito lidé se vzájemně
podporují, dávají si plus – třeba za sympatický, populární,
anebo konstruktivní názor. Chtěl bych říci, že jsou zde neprávem smazávány názory z dennodenního života, ať už v naší
rodné zemi, anebo v zahraničí.
Politika na všech frontách není čistá, vždyť ustupuje teroristům, kriminálníkům a dalším problémovým individuím.
Levicoví diskutéři, jak je nálepkuje pravice, hovoří z vlastních
zkušeností - myslím, že pamětníci a paměti jsou třeba, aby se
posoudilo, co bylo, je a bude dobré učinit pro blaho naší země
i místních obyvatel. I Novinkáři jsou lidé, neboť jsou upřímní,
představují jakýsi kus historie, rádi se svěřují a vyprávějí. Sem
tam se objeví „lstivý“ provokatér, jenž chce dráždit ostatní
diskutéry. Takových provokatérů bychom si neměli všímat.
Dle mého názoru je většina lidí zklamána post-sametovým
Náchodský nečas
vývojem, právě ten nesplnil očekávání občanů, proto se
zbytečně pohybujeme v marasmu, apatii a nekulturnosti. Jak
z toho ven? Můžeme začít u sebe, v reálném i virtuálním prostředí. Názory a náměty všech občanů jsou důležité pro další
vývoj a perspektivu naší země, též bychom měli nahlédnout
do zkušeností každého z nás. Poučení a vzájemný respekt
nebývají na škodu.
Václav Kovařík.
NAROČNICKAJA A VITRENKO:
INTELEKT A VLASTENECTVÍ
PROTI NACISMU
Mezinárodní nevládní organizace «Všeslovanský výbor»
a «Ruský Dům» v Mariánských Lázních uspořádaly 29. září
2014 v budově Sněmovny Parlamentu České republiky seminář
pod názvem «Současný fašismus v Evropě», který se konal pod
záštitou místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Vojtěcha Filipa a poslance Jaroslava Borky.
Na semináři v českém Parlamentu vystoupily dvě vysoce vzdělané ženy – političky a vlastenky. Čestnost, odvaha
a přesnost historických faktů, podložené normami a principy
mezinárodního práva, vědecký přístup a předvídání problémů se pro Evropskou unii a celé lidstvo v souvislosti s fašistickým a nacistickým revanšem, staly společnou koncepcí
jejich vystoupení. Profesorka Natalija Naročnickaja, doktorka
historických věd, ředitelka Institutu demokracie a spolupráce
(Paříž) a Natalija Vitrenko, doktorka ekonomických věd, politička z Ukrajiny rozebraly téma ukrajinského nacismu. Světové společenství obdrželo argumenty a fakta, které je třeba
vyhodnotit, pochopit a přijmout rozhodná opatření. Dokud
není pozdě.
Při hodnocení nejpalčivějšího problému - boje proti ožívajícímu fašismu a nacismu, se představitelka strany progresivních socialistů Ukrajiny obrátila k poslancům Evropského
parlamentu s iniciativním návrhem přijmout Úmluvu o boji
proti neonacismu a neofašismu. Námitky ze strany účastníků nebyly. Na iniciativu jsou široké reakce a očekává se podpora antifašistů z celého světa.
Zdroj: internet.
strana 9
ročník 2014
číslo 11
CHOVÁNÍ POLICIE A JUSTICE ČR
3. část - pokračování
Ex-zámecký pán Karel Strumpf.
Do redakce jsme dostali další příspěvěk z Plzně (od pana
Miroslava Schoda) o chování zdejší policie a justice.
Tudíž není pan Karel Strumf sám, ale takových lidí v naší
republice jsou stovky ne li tisíce. Jsou zde i lidé, kteří již nemají sílu ani chutˇse této ma�i bránit.
Také zde přikládáme článek od pana JUDr Josefa Seidla, který píše o panu Strumfovi:
Pana Karla Strumpfa jsem poznal v roce 2002, když pomáhal s restitucí majetku v České republice vdově přítele pana
Vím, jak pan Strumpf pomáhal potřebným přátelům a znáProf. Dr. Lubora Karlíka, člena Sekretariátu Spojených národů mým. Pan Strumpf, který je Rakouským občanem a bydlí ve
v New Yorku v USA a člena několika organizací Spojených ná- Vídni stejně, jako bydlel jeho dlouholetý přítel Prof. Dr. Karlík,
rodů ve Vídni.
o kterého se staral, když byl sám v době své nemoci. Obstará-
strana 10
Náchodský nečas
číslo 11
ročník 2014
val mu pobyty v nemocnicích a nemocniční péči, denně jej
navštěvoval. Prof. Dr. Karlík zemřel asi 14 dní po zatčení pana
Strumpfa. Nemohu uvěřit, že by pan Strumpf na sebe „objednal“ únos a sám si způsobil taková zranění, aby se „pomstil“ své
obchodní společnici.
Mnoho přátel, kteří ji znali, jej před ní varovalo, pan Strumpf
byl ale příliš důvěřivý, na svou důvěřivost tolik doplatil. Věřím, že
obnova řízení prokáže plně jeho nevinu.
J. Seidl,
Rychnov nad Kněžnou
Dovětek redakce NN:
Dle informace pana Strumpfa sepřihlásili dva lékaři
z Austrálie, kteří ošetřovali a léčili po dobu pobytu přepadeného Karla Strumpfa rakouského občana v české republice.
Jendá se o Dr. Sergeye Bromberga MBSS/VIC/FRAC GP
216699YA, atestovaný 22,3,2012 registrace v Qld. a lékař Pavel Laschut Elevation Drive 49, Wongawallan 4210 Australia
Qld., kteří potvrdili, že si svá zranění v žádném případě pan
Karel Strumpf nemohl způsobit sám, protože tato zranění
byla v obličeji v takovém místě a rozsahu, který si nelze provést sám.
Pan Strumpf se jako poškozený občan České republiky
domáhal své spravedlnosti a bojuje 15 let s českou policií, justicí a prokuraturou včetně kontrolních orgánů ministerstev
a doposud mu nebyla přiznaná pravda. A popisuje, že tímto
způsobem jsou postiženy desítky dalších poškozených této
země, bezútěšně se bránicích.
Miro Rousek.
VZPOMÍNKA NA PRAVDU
O KTERÉ SE NEPÍŠE A NEMLUVÍ
V roce 2005 přišel do mé kanceláře muž, který mi otevíral
oči jaký byl podvod naše “SAMETOVÁ REVOLUCE”. Vyprávěl, jak se dostal přes Rakousko do Itálie a Francie.
Pak mi řekl, že tu byl začátkem března roku 1989. S Mitterandem. Byli za Havlem v base a dělal mu překladatele.
Vzpomněla jsem si na zprávu, která mne zaujala v poledních
zprávách v rozhlase: „FRANCOUZKÝ PREZIDENT FRANCIOS MITTERAND DNES PŘICESTOVAL NA NEOFICIÁLNÍ NÁVŠTĚVU DO ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY.
NEJPRVE SE ZASTAVIL VE VĚZENÍ ZA VÁCLAVEM
HAVLEM, KDE SPOLU POSNÍDALI A PAK ODJEL NA
HRAD ZA GUSTAVEM HUSÁKEM. PO OBĚDĚ ODJEL.
Večer jsem marně čekala na podrobnou zprávu, protože mi
nešlo do hlavy, proč by prezident cizího státu jednal ve vězení
s nějakým Václavem Havlem. Mluvili o plánu „sametové revoluce“. Václav Havel prý dostal instrukce jak má napsat scé-
NÁCHODSKÝ NEČAS NA INTERNETU:
www.nachodskynecas.info
nář k provedení převratu a pokud se vše dobře provede, bude
prezidentem. Měl napsat scénář „Sametové revoluce.
Stále jsem nechtěla věřit vlastním uším. Dodala jsem: Ale
že jsme tu revoluci hezky zvládli že? V Jugoslávii vraždil soused souseda a u nás to proběhlo bez zbytečného zabíjení. Na
to mi odpověděl, že se musí smát, když slyší jak jsme to hezky
nazvali “Sametovou revolucí”. Že to byla dohoda Gorbačeva se
západem. Gorbačev za to, že východní Evropu pustí západu,
dostal spoustu milionů dolarů. Zeptal se: Vy jste si nevšimla,
že od jisté doby mohou v Rusku platit rublem i dolarem?
Jugoslávie už tenkrát byla odběratelem západního zboží. O tu
západ nestál.Proto si museli svobodu vybojovat. Ale my jsme
měli například zemědělství na takové úrovni, že nám ho záviděl
celý svět. Vyráběli jsme spoustu zboží a byli jsme velkou konkurencí západního trhu. Naši výrobu jsme vyváželi téměř do celého
světa. Měli jsme se stát odběrateli jejich zboží. Zrušit naši výrobu
a podnikat jen ve službách a zprostředkovatelské činnosti.
Řekl mi: dnes si paní myslíte, že ta revoluce proběhla dobře,
ale brzy přijdete na to, že vlastně tento stát dopadne z celé Evropy
nejhůř. Proč myslíte, že Klaus váhal s tou privatizací? Proč myslíte, že ji provedl tak, jak ji provedl? On přece není tak hloupý, aby
nechal rozdat celé hospodářství za hubičku. To byl plán té vaší
„Sametové revoluce“. Tady se mělo zrušit funkční zemědělství,
ocelárny, doly, automobilový a zbrojní průmysl a všechny podniky, které něco vyvážely. To vše musel jako ministr �nancí udělat
Klaus aby to bylo na koho svést. Byl to Havel, kdo podepsal dohodu a věděl, že pokud vše půjde podle jeho scénáře, bude prezidentem. Podle jeho scénáře se založilo Občanské fórům a počítalo se s tím, že to všechno odnese OF, které se pak rozpadne.
Jenže Klaus nespěchal s tím rozdáváním našich podniků. Mnoho
osobností z politiky s tím také nesouhlasilo.
OF se rozpadlo dříve, než privatizace začala. Mezi Klausem a Havlem docházelo často k vyměně názorů. Klaus založil ODS a myslel si, že to uhlídá. Mohl si tenkrát vybrat, dělat
za 40 000,- a bát se, že skončí v některém sudu v Orlické Přehradě jak skončilo mnoho nepohodlných lidí, nebo pracovat
podle plánu a brát 140 000,-Kč.
Zeptal se mne co bych si vybrala já.Uvědomila jsem si, jak
jsem Klausovi neprávem dávala za vinu tu špatně provedenou
privatizaci. Žádné dějiny se nepsaly podle pravdy. Kvůli Havlovi se vracel lidem majetek. Nevrátil se všem. Restituce byla
omezená jen do té doby, než se vrátí majetek Havlovi a jeho
kamarádům. Kdo ji nestihl, měl smůlu.
Příliš jsem věřila, že “PRAVDA A LÁSKA ZVÍTĚZÍ” O to větší
je pro mne zklamání, když vidím kolem sebe tolik lží, podvodů
a nenávisti. Nezačala ta lež náhodou už 17. listopadu 1989? Ze
západu nakupujeme mnoho zboží, ale také vysokou kriminalitu.
ŽEBRÁKY A BEZDOMOVCE. NESPRAVEDLNOST A LEŽ JE
V TOMTO STÁTĚ BĚŽNÝ JEV, NA KTERÝ SI STÁLE NEMOHU ZVYKNOUT. Proč tolik lží a přetvářek? Smrt k životu patří
a důležité je jak budeme na zemřelého člověka vzpomínat. Myslíte
si, že se naše vnoučata dozvědí SKUTEČNOU PRAVDU? Věřme,
že ano, a že na tom dnešní média nic nezmění.
Alena F. Alma, zdroj internet.
Náchodský nečas - soukromé nezávislé noviny. Odpovědný šéfredaktor Miroslav Rousek.
Adresa redakce: V zátiší 1571, 547 01 Náchod, tel.: 491 424 625, mobil 774 878 766.
Registrační číslo 1/92, MKČRE 11038. Nevyžádané příspěvky se nevrací. Redakce nenese odpovědnost za názory vyjádřené autory
jednotlivých příspěvků a s jejich obsahem se nemusí ztotožňovat.
Náchodský nečas
strana 11
číslo 11
ročník 2014
Prodej krmiv a pekařských výrobků ke krmení domácích
zvířat a drůbeže, neuvěřitelně nízké ceny
v prodejnách:
Náchod u mlýna, Bílkova 9, Prodej
jenom chleba od 12.00 do 15.00
Červený Kostelec, Sokolská 9
OTEVŘENO:
Pondělí až pátek
od 7.00 do 15.00
Broumov, Lidická 86
NUFRA
s.r.o.
KOZÁK - KOZÁKOVÁ
prodej stavebního
systému
Vám nabízí prodej:
sádrokartonů - tepelných izolací - zateplení
fasád - maltové směsi - omítky Terranova - desky
dřevoštěpkové a cetris - okna Velux - dveře PORTA,
KRONODOOR
Provádíme montáže sádrokartonů.
Navštivte pivnici
ve Starém Městě
v Náchodě v Bílkově
ulici.
Běloveská 391, Náchod
Tel./fax: 491 427 767
Nejlevnější stavební materiál v regionu.
Tato pivnice byla vyhodnocena opět
Primátorem jako nejlepší v roce 2010!
Příjemné posezení a nejlevnější pivo.
NEVÁHEJTE A PŘESVĚDČTE SE SAMI NA VLASTNÍ OČI!
Otevírací doba:
PO-ČT 10.00 - 20.00
PÁ 10.00 až 22.00 hodin,
SO-NE 10.00 až 22.00 hodin.
OPHIR
s.r.o.
- pronájem nemovitostí
- reklamní činnost
a marketing
Běloves 378, 547 01 Náchod
Tel. - fax: +420 491 423 135
strana 12
Náchodský nečas
Download

listopad - vstup - Náchodský nečas