Národní systém
inspekčního hodnocení
vzdělávací soust
avy
soustavy
Testování žáků?!
6. května 2013
Informační dokument České školní inspekce o problematice ověřování výsledků žáků
Co je projekt NIQES
Česká školní inspekce (dále i „ČŠI“) je realizátorem projektu s názvem Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (dále „NIQES“).
Cílem ČŠI je s podporou projektu NIQES vytvořit
transformovaný a moderní systém národního
inspekčního hodnocení škol postavený na nových metodách a nástrojích pro hodnocení kvality české vzdělávací soustavy. Projekt NIQES se
skládá ze 4 klíčových aktivit, o nichž se můžete
podrobněji dočíst na webových stránkách
www.niqes.cz. Na následujících stranách se budeme věnovat výhradně problematice ověřování výsledků žáků, nebo chcete-li použít častější
termín – testování žáků.
Proč bude inspekce testovat žáky?
ČŠI vykonává svou činnost výlučně podle platné
legislativy, zejména školského zákona. Podle něj
hodnotí ČŠI mimo jiné také podmínky, průběh
a výsledky vzdělávání. Pro hodnocení výsledků
však ČŠI dosud neměla adekvátní nástroj. Proto
je součástí projektu NIQES také vývoj univerzálního systému, který umožní realizovat elektronickou cestou proces ověřování výsledků žáků,
a to v jakémkoli ročníku a v jakémkoli předmětu, stejně jako jakýkoli jiný typ národního šetření. Na důležitost tohoto nástroje poukazuje také
OECD. ČŠI skutečně potřebuje sbírat data o výsledcích žáků pro potřeby hodnocení vzdělávací
soustavy, v kontextu dalších nástrojů standardní
inspekční činnosti, a to primárně metodou výběrových šetření.
„Národní standardizované testy zaplní významnou mezeru. Národní monitorovací systém školního vzdělávání je výrazně oslaben absencí národních údajů o výkonu žáka, tzn., že neexistují
informace o výsledcích žáků, které by byly srovnatelné mezi školami, kraji a v čase. Národní
standardizované testování pro 5. a 9. ročníky poskytuje mechanismus měření výsledků žáků
v českém jazyce, cizím jazyce a matematice v úzkém propojení se vzdělávacími cíli České republiky. Díky tomu mají potenciál stát se nejkomplexnějšími národními indikátory pro účel
mo­nitorování výsledků žáků v základním vzdělávání v rámci České republiky.“
Šéf expertů OECD také připomíná, co by mělo být
hlavním účelem testování: „Hlavním cílem by
měla být tvorba národních standardizovaných
testů pro národní (celoplošný) monitoring a jako
pedagogický nástroj. Jasnou prioritou ČR je rozvoj zjišťování (měření) výsledků vzdělávání žáků.
V současnosti byla zahájena práce na národních
standardizovaných testech pro žáky. To je chvályhodný počin s potenciálem poskytnout národní
data o výkonu žáků, která budou srovnatelná
mezi školami, kraji a v čase, což je zásadní informace pro národní monitorování výkonu žáků.
Hodnotící tým tyto aktivity podporuje, ale doporučuje opatrnost v několika specifických oblastech. Jde např. o sepjetí testování se vzdělávacími
cíli v rámcových vzdělávacích programech nebo
o nutnost vývoje dalších nástrojů pro měření
širšího souboru výstupů, než je český jazyk, cizí
jazyk a matematika, které pokrývají standardizované testy vyhodnocované automaticky pro­
střednictvím počítačů.“
nástrojů pro komplexní posouzení školy. Testování žáků tedy není žádným univerzálním či všespasitelným nástrojem, ale pouze jedním z nástrojů doplňující aktuální souhrn metod, postupů
a nástrojů, s nimiž ČŠI pracuje.
Hodnocení výsledků vzdělávání je tedy pouze
jedním z indikátorů kvality školy na hodnotící
škále, kterou ČŠI používá. Zjistí-li ČŠI v důsledku
ověřování výsledků, že nějaká škola opakovaně
vykazuje rizikový stav, může danou školu navštívit a právě s použitím celé škály dalších nástrojů,
metod a postupů identifikovat příčiny a snad
i napomoci nápravě stavu. Stejně tak pokud ČŠI
zjistí, že nějaká škola opakovaně vykazuje vynikající výsledky, může do školy vstoupit a s použitím
dalších nástrojů pomoci identifikovat příklady
dobré praxe. Takto získané výsledky tedy budou
v hodnotící praxi ČŠI využity pouze jako jeden
z mnoha indikátorů pro možnou realizaci komplexní inspekční činnosti (tedy nikoliv pro samotné hodnocení). ČŠI si je dobře vědoma omezených vypovídacích možností výsledků testování.
Podle testů soudím tebe?
Testování plošné, nebo výběrové?
Občas se objevují názory, že ČŠI chce testovat
žáky proto, aby mohla na základě jejich výsledků
hodnotit příslušnou školu. To je však zcela zásadní omyl. ČŠI vnímá problematiku ověřování výsledků žáků jako jeden z mnoha hodnotících
Naplnění úkolů ČŠI bude realizováno především
výběrovými šetřeními, neboť jsou pro potřeby
inspekce většinově dostačující. Jednou za určité
období (např. jednou za pět let) pak inspekce přivítá data z šetření celoplošného. Celoplošnost
Testování pouze pro inspekci?
Kromě využití pro potřeby hodnocení ze strany
ČŠI je druhým rovnocenným cílem poskytnutí
účinné zpětné vazby pro žáka, jeho rodiče, učitele i ředitele školy o tom, do jaké míry žák umí
to, co by měl podle externích vzdělávacích norem umět, v čem je slabší a v čem naopak požadavky splňuje. Taková informace pak napomůže
smysluplné úpravě dalšího směru, cílů a formy
učení. Školy již řadu let využívají různých komerčních testů, aby získaly za peníze informace, které
jim nyní zdarma bude poskytovat stát.
Jak se na testování dívá OECD?
Protože občas dochází k různým interpretacím
závěrů OECD ve vztahu k testování žáků, poskytujeme vyjádření vedoucího expertního týmu
OECD pro hodnocení vzdělávání Paula Santiaga
k pojetí testování tak, jak je v ČR ze strany ČŠI
právě pilotně ověřováno:
testování má totiž své podstatné výhody. Dokáže
upozornit na možná rizika ve všech školách, popř.
u jednotlivých žáků, bez ohledu na to, jestli tyto
školy byly náhodně zařazeny do vzorku při úzkém
vzorkovém šetření, a poskytne také zpětnou vazbu řediteli, učitelům, žákům a rodičům bez nákladů zajištění těchto procesů a služeb komerčně.
Co z toho budou mít školy?
Kromě poskytnutí zpětné vazby o tom, do jaké
míry žáci umí to, co podle předepsaných minimálních požadavků státu umět mají, jde také
o možnost využívat vyvíjený systém zdarma přímo jednotlivými školami pro realizaci elektronického testování, zcela podle potřeb a rozhodnutí ředitele školy. Testování se tak stane další
možností v rámci běžných evaluačních mechanismů, s nimiž pracuje každý učitel či ředitel školy.
Proč by se o výsledky měli zajímat rodiče?
Právě proto, že testování realizované ČŠI je založeno nikoli na bázi srovnávání, ale na principu
ověření toho, do jaké míry žák umí to, co má podle požadavků státu v daném ročníku a předmětu
umět, jsou výsledky velmi důležitým signálem
pro rodiče, kteří tak dostanou unikátní, objektivizovanou a státem garantovanou informaci
o svém dítěti.
Může systém posloužit i rodičům?
Součástí vývoje systému je také modul pro tzv.
domácí testování, v rámci kterého budou moci
rodiče využívat celou testovací aplikaci včetně
přístupu do centrální databanky úloh pro pří-
padnou domácí přípravu svých dětí. Takto bude
systém využitelný např. pro domácí procvičování témat dle výběru a rozhodnutí rodičů, pro
procvičování v případě nemoci apod. Bude tedy
možné připravit a realizovat test např. s úlohami
na zlomky v matematice odpovídající 6. třídě ZŠ
nebo se věnovat problematice savců v biologii
apod. Výsledky budou v systému k dispozici výhradně pro rodiče a jejich děti.
Jak je to s plošným testováním v 5. a 9. třídách?
ČŠI, jak již bylo uvedeno, vyvíjí univerzální nástroj
pro elektronické testování žáků v jakémkoli ročníku či předmětu, zcela pro potřeby hodnocení,
které realizuje, a přeneseně pro potřeby jednotlivých škol. Vláda ČR si však uložila v programovém prohlášení, že zavede každoroční zjišťování
výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol. Proto provádí ČŠI pilotáže svého univerzálního systému právě na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol. Rozhodnutí o využití
systému pro celoplošné testování mimo činnost
a potřeby ČŠI podle vládního záměru je pak kompetencí MŠMT a příslušná rozhodnutí budou ze
strany ministerstva následovat po ukončení
všech vývojových etap v rámci projektu NIQES
a po jejich vyhodnocení. Pokud by takové celoplošné testování mělo být zavedeno, bude třeba
zvážit provedení některých legislativních úprav,
aby byly jasně vymezeny práva i povinnosti
všech zúčastněných a aby byla odstraněna
všechna potenciální rizika související s možným
zneužitím výsledků. Pro realizaci národních šetření a ověřování výsledků žáků pojímaných vý-
Ukázka výstupu pro žáka a rodiče – výsledek žáka v testu.
hradně jako doplňkový nástroj pro komplexní
hodnotící činnosti ČŠI je stávající legislativní
úprava dostatečná.
Je třeba se bát srovnávání žáků a škol?
Zatímco cílem srovnávacích testů komerčních
společností je porovnání toho, jak je na tom žák
ve srovnání s jinými žáky, koncepce testování realizovaného ČŠI je založena na bázi ověřování
vědomostí a znalostí vůči minimálním požadavkům státu. Cílem testů v pojetí ČŠI je tedy ověření toho, do jaké míry žák zvládá požadavky obsažené v rámcových vzdělávacích programech
a ve standardech pro základní vzdělávání. Smysluplné srovnávání žáků či škol není možné již
vzhledem k pojetí tohoto testování (konstrukce
testu, obsah testu, vyjádření výsledku apod.)
a už jen postup do vyšší úrovně testů pro žáky,
kteří úspěšně projdou minimální úrovní, sestavení jakéhokoli relevantního srovnání zcela znemožňuje, neboť výstupem nebude jen jedno
jednoduché číslo, jež by umožnilo sestavení jednoduchého přehledu či žebříčku.
Výstupy testování pro žáka (výsledková listina)
v jednotlivých předmětech obsahují:
procentuální vyjádření úspěšnosti žáka v testu
po jednotlivých částech
procentuální vyjádření souhrnné úspěšnosti
všech ostatních žáků v testu po jednotlivých
částech a číselné vyjádření počtu žáků školy,
kteří se daného testu účastnili
procentuální vyjádření souhrnné úspěšnosti
všech žáků v rámci republiky v testu po jednotlivých částech a číselné vyjádření počtu
žáků, kteří se daného testu v celé republice
účastnili
úspěšnost žáka v jednotlivých úlohách
procentuální vyjádření souhrnné úspěšnosti
všech ostatních žáků školy, kteří se testu účastnili, v jednotlivých testových úlohách
Výše uvedené údaje vzhledem ke své koncepci
a informaci, kterou přináší, nikterak neumožní
sestavení jakýchkoli věrohodných a smysluplných žebříčků úspěšnosti, a to ani v budoucnu,
kdy pro posílení diagnostické schopnosti testů
může dojít k navýšení počtu úrovní obtížnosti.
Součástí každé výsledkové listiny je navíc vysvětlení toho, co výsledky říkají, a co naopak
neříkají a jak v žádném případě není možné
výsledky interpretovat.
Navíc 1. celoplošná generální zkouška, která byla
provedena v loňském roce a které se zúčastnilo
přes 3 600 škol a přes 161 tisíc žáků (celkem bylo
vypracováno téměř půl milionu testů), jednoznačně prokázala, že obavy z úniku výsledků
nebo ze sestavování jakýchkoli žebříčků úspěšnosti, které byly občas mediálně prezentovány,
nejsou příliš na místě, protože se žádná z těchto
obav nepotvrdila.
Jsou žáci při testování stresováni?
Z šetření realizovaných ČŠI, z mnoha set podnětů sesbíraných v průběhu první generální zkoušky v roce 2012 či ze stanovisek jednotlivých klíčových školských asociací jednoznačně vyplývá,
že elektronická forma testování žáky nijak nestresuje, ba naopak žáky baví mnohem více než
testování na papíře. Zde navíc záleží také na každém učiteli, který by měl být schopen žákům
i rodičům vysvětlit, co úspěch či neúspěch v takovém testu znamená, a důležitá je také adekvátní práce s výsledky ze strany rodičů. Právě
proto je součástí výsledkové listiny žáků také
informace o tom, co výsledky neříkají a jak
v žádném případě není možné je interpretovat.
Učitel, ředitel školy a samozřejmě také ČŠI či
obecně stát si velmi dobře uvědomují omezenou vypovídací hodnotu výsledků testování,
právě proto, že výsledky jsou relativizovány
mnoha faktory. A s takovým pohledem je k výsledkům žáků přistupováno.
Mají snad testy říci, kdo je jak vzdělaný a jak
úspěšný bude v budoucnu?
V žádném případě. Výsledek testu pouze řekne,
jak žák zvládá učivo, které má podle externích
norem v rámci příslušného ročníku zvládat
(a to ještě v omezeném rozsahu daném časovými a technickými možnostmi testu a výběrem
učiva, které je možné ověřovat formou testu).
Žádnou vazbu úspěšnosti v ověřovacích testech
směrem k budoucímu úspěchu žáka ve vzdělá-
Ukázka výstupu pro žáka a rodiče – odpovědi označené žákem a vyznačení správných odpovědí.
vacím procesu není možné stanovit. Bez dopracovaných komplexních standardů pro základní
vzdělávání nelze výsledek testu ztotožnit ani
s celkovým hodnocením úspěšnosti žáka ve škole nebo s hodnocením vzdělávací práce školy.
Takto bude také k výsledkům přistupováno –
s výraznou eliminací rizika dezinterpretace. Práce s výsledky ze strany školy je samozřejmě plně
v gesci ředitele, protože pouze ředitel a jeho
pedagogičtí pracovníci vědí nejlépe, co přesně
může být příčinou neúspěchu jednotlivých žáků,
přičemž je zřejmé, že často se takové příčiny vůbec nenachází v přístupu školy.
vě na úspěch v testech by odporovala pojetí
vzdělávacího procesu i práci kvalitního učitele,
který dobře ví, co by měl žák standardně umět.
Obsah a forma prezentace výsledků významně
snižují riziko jejich použití způsobem, který by
postihoval žáky, učitele nebo školy, což by mělo
tlak na vylepšování výsledků významně snižovat. ČŠI opatřuje výsledky řádnou a přesnou
interpretací včetně popisu toho, jak výsledky
rozhodně není možné interpretovat – proto,
aby pracovníci školy disponovali řádným argumentačním nástrojem v případném střetu vyvolaném zjednodušením a dezinterpretací. V takovém klimatu pak nebude třeba přikládat
Budou učitelé žáky připravovat pouze na přípravě na testování větší váhu než samotné
testy?
běžné výuce.
Účelem ověřovacích testů je poskytnout objektivní informaci, jak žák zvládá to, co by měl pod- Mohou testy zlepšit výsledky žáků?
le externích vzdělávacích norem zvládnout. ČŠI Testy samy o sobě žáka naučí jen málo a jen
je přesvědčena, že učitelé na bázi sestavených málo mohou zlepšit výuku. Práce s výsledky
školních vzdělávacích programů, se znalostí testování však může být pro žáka srozumitelrámcových vzdělávacích programů i standardů ným vodítkem při odstraňování slabých míst,
pro základní vzdělávání a dle svého pedagogic- pro učitele ukazatelem směru v dalším rozvoji
kého citu a zkušenosti běžně pojímají výuku tak, vědomostí žáků, rodičům výsledky poskytnou
aby bylo vše potřebné probíráno v odpovídají- objektivizovanou informaci o dítěti a umožní
cím čase, rozsahu i kvalitě. Příprava žáků účelo- jim vlastní ověření práce dítěte ve škole.
Jak se na testování dívají odborníci z praxe?
Mgr. Bc. Hana Stýblová
prezidentka Asociace ředitelů základních škol
ČR, ředitelka ZŠ a MŠ Plzeň-Božkov
Testování školy spíše uvítaly, protože potřeba
hodnotit výsledky žáků je z pohledu ředitele nutná. Před první celoplošnou zkouškou v roce 2012
byly obavy ze zneužití výsledků. Tyto obavy se
nepotvrdily a přes některé problémy, které se
vyskytly, byly ohlasy od škol spíše kladné. Pochopitelně je třeba přesně stanovit cíle plošného testování a využití získaných informací ve prospěch kvality vzdělávací soustavy.
RNDr. Bc. Pavel Faltýsek
zástupce Asociace ředitelů gymnázií ČR,
ředitel Gymnázia Brno, Vídeňská
Proces zjišťování výsledků žáků je nezbytným nástrojem, který státu poskytne zpětnou vazbu
o kvalitě veřejné služby, kterou za vynaložení poměrně značných prostředků z veřejných zdrojů
zajišťuje. Nástroj testování vyvíjí ČŠI, která je profesionálně dobře vybavena pro splnění takového
úkolu, nesleduje žádné komerční cíle a nemá důvod výsledky testování jakkoliv zneužívat. Jako
ředitel školy s 20 lety praxe považuji možnost
srovnání výsledků žáků s požadavky vzdělávacích standardů v klíčových uzlech vzdělávání
za zásadní informaci pro všechny zúčastněné –
žáky, jejich rodiče, učitele, ředitele škol i stát reprezentovaný ČŠI. Podle zkušeností z mnoha let
testování prostřednictvím testů komerčních společností vím, že žáci se testování účastní ochotně
a výjimečná forma ověřování znalostí je baví.
Mgr. Jaroslav Štercl
předseda Asociace pedagogů základního školství ČR, zástupce ředitelky Základní školy Pod
Marjánkou, Praha 6
Projekt mimo jiné řeší národní šetření výsledků
žáků v počátečním vzdělávání. Jeho cílem je vytvoření nástroje, který bude uplatněn pro hodnocení výsledků vzdělávání. Toto je třeba vnímat
jako progresivní metodu, která dosud ČŠI chybí
a po výsledcích je poptávka jak ze strany státu
a škol, tak i ze strany žáků a rodičů. Neustále
opakované obavy, které se týkají vzniku a sestavování žebříčků, jsou zbytečné. Deklarované od-
hodlání ČŠI, jak efektivně naložit s výstupy z případného realizování testování v ostrém modelu,
je samo o sobě odhodlání rozumné. Je signálem
pro pedagogickou i ostatní veřejnost, že proměna
ČŠI je realitou, probíhá cíleně a v reálných krocích.
Mgr. Václav Klaus
zástupce Asociace aktivních škol,
ředitel PORG
V posledních letech se naštěstí trochu vrací paradigma, že ve školách se především děti něco učí.
Před tím šlo hlavně o „projekty“, čerpání evropských dotací, kompetence k celoživotnímu učení
Ing. Mgr. Jiří Haičman
a podobné výkřiky, nesmysly, nesystémové kroky
prezident Asociace ředitelů církevních škol,
a nivelizace hodnot. Jak se pozornost vrací k výředitel Cyrilometodějského gymnázia a střed- uce, tak se občas i něco měří. Celoplošné elekní odborné školy pedagogické Brno
tronické testování ČŠI pro žáky 5. a 9. tříd
Forma testování ani obsah testování nečiní ško- proběhlo v roce 2012 hladce. Školy dostaly smyslám ani žákům sebemenší problémy, případné luplnou a rychlou zpětnou vazbu, se kterou mohproblémy jsou obratem odstraňovány. Testové ly nějak naložit (nebo nenaložit), neunikly žádné
úlohy jsou dobře formulované a žákům srozumi- žebříčky. V porovnání s jinými testováními (státní
telné, elektronická forma testování je žákům maturita) si nešlo nevšimnout mnohem moderblízká a pro školy výhodná. Testové výsledky nějšího průběhu celé akce.
žáků včetně srovnání s výsledky žáků jiných škol
stejného typu bychom potřebovali v co nejkratší ČŠI průběžně diskutuje s řediteli škol
době, nejlépe ještě do konce školního roku.
S cílem diskutovat s řediteli škol uspořádala ČŠI
od začátku realizace projektu již dvě kola výjezdů
Mgr. Radim Jendřejas
do jednotlivých krajů ČR a zástupci inspekce se sezástupce Sdružení soukromých škol Čech,
tkali s téměř dvěma tisíci řediteli či zástupci řediMoravy a Slezska, ředitel Trojského gymnázia telů základních škol a víceletých gymnázií. Během
Praha
každého setkání byl připomínán obsah projektu
Za zásadní – pro školu, žáka i jeho rodiče - pova- NIQES a jeho vazba na systém inspekčního hodnožuji informaci, jak kvalitně je žák vzděláván, a hlav- cení, komentován postup prací v jednotlivých klíčoně do jaké míry odpovídají jeho znalosti očekáva- vých aktivitách a jejich dopad do segmentu regioným výstupům (tedy vzdělávacím standardům). nálního školství, byly prezentovány některé dílčí
To nelze posoudit jinak, nežli ověřením vzděláva- výsledky z 1. celoplošné generální zkoušky ověřovácích výsledků přímo u žáků. Vítám iniciativu ČŠI ní výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základa realizaci projektu NIQES, jehož stěžejní částí je ních škol včetně přiblížení metodologie práce s těprávě vytvoření nástroje pro taková zjištění. mito výsledky, poskytnuty byly komplexní
Na rozdíl od komplikovaného systému státních informace k přípravě a pojetí 2. celoplošné generálmaturit se jedná o podstatně jednodušší a do- ní zkoušky testování a komentovány byly také něstupnější způsob – v elektronické podobě, bez které opakující se dezinterpretace či mýty ve vztabyrokratické zátěže pro školy a s možností získání hu k testování. Setkání bylo vždy zakončeno
kvalitní zpětné vazby. Vyskytnou-li se problémy, je společnou diskuzí. ČŠI v rámci těchto výjezdů získamožné rychle odhalit, v čem spočívají. Není tedy la mnoho cenných podnětů, s nimiž během realizasebemenší důvod tuto formu ověřování znalostí ce projektu důsledně pracuje a na jejichž základě
žáků odmítat.
(mimo jiné) dochází k průběžným úpravám testovacího systému, obsahu testových úloh i organizačMgr. Josef Slovák
ního zajištění. Ohlas na jednotlivé regionální inforporadce předsedy Vlády ČR pro regionální
mační panely byl vždy pozitivní a ředitelé škol,
školství, ředitel Střední odborné školy Josefa
s nimiž se zástupci inspekce setkali, v drtivé většiSousedíka Vsetín
ně proces vývoje nových metod, postupů a náVe zprávách o hodnocení kvality vzdělávání v ČR strojů pro ČŠI včetně procesu elektronického ově(např. OECD 2012; McKinsey&Company 2011) bylo řování výsledků žáků v počátečním vzdělávání
opakovaně konstatováno, že chybí ucelený rámec podporují. Podle zjištění ČŠI i podle přímých ohlasů
ověřování výsledků žáků a kvality základních škol. ředitelů škol lze předpokládat, že ředitelé také výV rámci projektu NIQES je připravována technolo- razně přivítají možnost využívat elektronický tesgická platforma pro počítačem podporované ově- tovací systém zdarma pro realizaci testování žáků
řovací testování, které přinese všem aktérům zcela v režimu školy, dle rozhodnutí ředitele školy
vzdělávací politiky důležité informace, jako zpět- a s výstupy sloužícími výhradně dané škole.
nou vazbu o znalostech a dovednostech žáků
příslušného ročníku. Toto ověřovací testování po- Veškeré informace o problematice elektronického
skytne vzdělávacímu systému chybějící nástroj testování žáků, stejně jako další informace k ostatpro hodnocení výsledků vzdělávání, jehož prová- ním metodám, postupům a nástrojům pro hodnocedění ukládá školský zákon a také je doporučováno ní škol, které jsou v rámci projektu NIQES vyvíjeny,
externími konzultačními organizacemi.
naleznete na www.niqes.cz nebo na www.csicr.cz.
© Česká školní inspekce, 2013
ČŠI při zavádění procesu elektronického testování
žáků úzce spolupracuje s odbornými školskými
asociacemi, jako je Asociace ředitelů základních
škol ČR, Asociace pedagogů základního školství
ČR, Asociace ředitelů gymnázií ČR, Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, Asociace
aktivních škol či organizace zastupující zřizovatele
škol, jako je Svaz měst a obcí ČR, Asociace krajů
ČR nebo odborné útvary České biskupské konference v rámci školství církevního. Zástupci těchto
školských asociací obsah projektu včetně testování žáků podporují.
Download

Zde - Niqes