Topografické mapování
KMA/TOMA
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI
Fakulta aplikovaných věd - KMA
oddělení geomatiky
Ing. Martina Vichrová, Ph.D.
[email protected]
Vytvoření materiálů bylo podpořeno prostředky z projektu FRVŠ č. 584/2011.
ZABAGED
Základní Báze Geografických Dat
TISK
1
ZÁkladní BÁze GEografických Dat
….. „ta“ ZABAGED
 je digitální geografický model území České republiky, který svou přesností a
podrobností zobrazení geografické reality odpovídá přesnosti a podrobnosti
Základní mapy České republiky v měřítku 1:10 000 (ZM 10)
 ZABAGED® je v současné době tvořena 123 typy geografických objektů
zařazených do polohopisné nebo výškopisné části ZABAGED®.
 Polohopisná část ZABAGED® obsahuje dvourozměrně vedené (2D)
prostorové informace a popisné informace o sídlech, komunikacích, rozvodných
sítích a produktovodech, vodstvu, územních jednotkách a chráněných územích,
vegetaci a povrchu, terénním reliéfu.
 Její součástí jsou i vybrané údaje o geodetických bodech na území ČR.
 Výškopisná část ZABAGED® obsahuje trojrozměrně vedené (3D) prvky
terénního reliéfu a je reprezentovaná 3D souborem vrstevnic.
 videa:
 ZABAGED data
 ZABAGED ukázka
http://geoportal.cuzk.cz/
Vývoj ZABAGED
 Prvotní naplnění ZABAGED® zahájil Zeměměřický úřad již v roce 1995
vektorovou digitalizací tiskových podkladů ZM 10. Digitalizace byla s
výjimkou zástavby sídel dokončena v roce 2001.
 Do konce 1. čtvrtletí roku 2004 byla ZABAGED® doplněna o geografické
objekty zástavby sídel, do databáze byly přidány další popisné a kvalitativní
atributy včetně vybraných druhů identifikátorů a jednotlivé ukládací jednotky
v kladu ZM 10 byly spojeny do „bezešvé“ databáze.
 Současně od roku 2001 - první celoplošná aktualizace ZABAGED® s
cílem zpřesnění a zaktualizování polohopisné složky a revize a doplnění
atributové části databáze. Využívány byly zejména FGM metody a
topografické šetření přímo v terénu. Ukončeno v roce 2005.
http://geoportal.cuzk.cz/
2
Vývoj ZABAGED
 2005 a 2006 - pokračuje aktualizace dat, v závěru roku 2006 provozně
nasazena nová technologie aktualizace a správy ZABAGED®. Vytvořena
centrální databáze, nadále aktualizována v režimu online z detašovaných
teritoriálních pracovišť ZÚ. Souběžně je centrálními pracovišti ZÚ v Praze
zajišťována aktualizace vybraných prvků ZABAGED® ve spolupráci s
centrálními orgány státní správy
 Další periodická aktualizace a doplňování ZABAGED® budou realizovány
v cyklech s využitím vždy nově zpracovaných leteckých měřických
snímků a barevných ortofot, která budou každoročně vytvářena pro
jednu třetinu území České republiky.
http://geoportal.cuzk.cz/
Vývoj ZABAGED

2005 – 2009 – zdokonalení ZABAGED

Do stávajícího výškopisu byly „dovyhodnoceny“ lomové hrany (dodatečně
vyhodnoceny fotogrammetrickou metodou na přístroji SD 3000 – tento je nyní i na
FAV v laboratoři fotogrammetrie).

Byly doplněny „doplňkové vrstevnice“. V rovinách vyhotoven 10 rastr
výškových kót (fotogrammetricky odečteny body v intervalu 10m – na rovinách) –
po deseti metrech jsou tu v pravidelné síti po 10m výškové kóty
→
MODEL NEBYL ZPŘESNĚN, ALE ZKVALITNĚN

Dnes je ZM10 odvozována ze ZABAGED (ze ZABAGED vezmou základní
data, doplní popis (GEONAMES), upraví tak podle kartografických zásad – aby to
nebyl vektorový výstup z databáze ale mapa)
→
dnes je takto vyhotovována mapa 1:10 000.
http://geoportal.cuzk.cz/
3
Poskytování dat ze ZABAGED

po mapových listech v kladu ZM 10, dále v rozsahu krajů, případně jako
ucelená bezešvá databáze z celého území České republiky

v souřadnicových systémech S-JTSK, WGS84/UTM, případně v S-42/1983 a
výškovém referenčním systému Balt po vyrovnání

vhodným doplněním dat ZABAGED® je výstup z databáze GEONAMES ve
formátu DGN nebo SHP, který obsahuje standardizované názvosloví Základní mapy
ČR 1 : 10 000

Poskytování dat ze ZABAGED je za úplatu. Ceník je dostupný na:
http://geoportal.cuzk.cz/Dokumenty/Cenik.pdf

Pro účely vyhotovení bakalářských a diplomových prací – bezplatně, smlouva
a prohlášení, že data nezneužijí.

Na základě novely zeměměřického zákona jsou data ZABAGED® a mapové
služby ZABAGED® poskytovány správním úřadům, soudům a orgánům veřejné
správy pro výkon jejich působnosti v územním rozsahu jim příslušném bezplatně.
http://geoportal.cuzk.cz/
Katalog objektů ZABAGED
 Objekty jsou podle významu rozděleny do 8 kategorií (tříd) typů
objektů:
• sídla, hospodářské a kulturní objekty
• komunikace
• rozvodné sítě a produktovody
• vodstvo
• územní jednotky včetně chráněných území
• vegetace a povrch
• terénní reliéf
• geodetické body
 Další informace – přímo Katalog objektů ZABAGED.
http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998&MENUID=0&AKCE=DOC:30-ZU_ZABAGED
http://geoportal.cuzk.cz/
4
ZABAGED - polohopis
http://geoportal.cuzk.cz/%28S%28tabmovbmrytqly55er4gtc45%29%29/Ukazky/velke/CZ-CUZK-ZABAGED-VP.jpg
ZABAGED – výškopis 3D vrstevnice
http://geoportal.cuzk.cz/%28S%28tabmovbmrytqly55er4gtc45%29%29/Ukazky/velke/CZ-CUZK-ZABAGED-VV.jpg
5
ZABAGED – výškopis grid 10x10 m
http://geoportal.cuzk.cz/%28S%28tabmovbmrytqly55er4gtc45%29%29/Ukazky/velke/CZ-CUZK-ZABAGED-VG.jpg
ZABAGED – TIN – DMR
6
Cykly snímkování ČR
Podklady převzaty z: http://geoportal.cuzk.cz/%28S%28gkh31h45vhqzjo552pnq5b55%29%29/Dokumenty/planORTO.jpg
GEONAMES
 databáze geografických jmen České republiky na úrovni podrobnosti
Základní mapy ČR 1:10 000 (ZM 10)
 vedena jako bezešvá databáze pro celé území ČR v centralizovaném
informačním systému spravovaném Zeměměřickým úřadem
 je součástí informačního systému zeměměřictví a patří mezi informační
systémy veřejné správy
 obsahuje kompletní soubor prostorových a popisných informací o
standardizovaných geografických jménech a jménech sídelních
jednotek
 je výsledkem procesu standardizace geografických jmen probíhajícího
v působnosti ČÚZK již od 70. let minulého století pro potřeby tvorby
SMD
 digitalizace původní evidence byla zahájena v roce 1997, naplnění
databáze Geonames bylo dokončeno v roce 2005
http://geoportal.cuzk.cz/
7
GEONAMES
 od roku 2006 je databáze Geonames průběžně aktualizována a
doplňována ve spolupráci s orgány místních samospráv a s pracovišti
KÚ v rámci tvorby DKM, obnovy katastrálního operátu a prováděných
pozemkových úprav
 2009 realizována úprava datového modelu a procesů správy
Geonames - provázání dat Geonames a ZABAGED® za účelem
vytvoření jednotné prostorové reprezentace geografických jmen
 Výsledkem bylo omezení duplicitních výskytů jmen v Geonames a
celkový posun Geonames od systému pro správu popisu ZM 10 k
systému pro správu pojmenovaných objektů
 2010 databáze Geonames rozšířena o názvoslovný obsah
vybraných map malých měřítek - např. k doplnění jmen těch
geomorfologických jednotek (pohoří, nížiny), které nejsou předmětem
obsahu ZM 10 ani ZABAGED®
 video: Geonames
http://geoportal.cuzk.cz/
GEONAMES
http://geoportal.cuzk.cz/%28S%28tabmovbmrytqly55er4gtc45%29%29/Default.aspx?mode=TextMeta&side=Geonames&metadataID=CZ-CUZKGEONAMES-V&mapid=3&menu=26
8
GEONAMES – ukázka dat
http://geoportal.cuzk.cz/%28S%28gkh31h45vhqzjo552pnq5b55%29%29/Ukazky/velke/CZ-CUZK-GEONAMES-V.jpg
Prameny a literatura
 http://www.cuzk.cz/
 http://geoportal.cuzk.cz/
9
Děkuji za pozornost …
Dotazy …
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI
Fakulta aplikovaných věd - KMA
oddělení geomatiky
Ing. Martina Vichrová, Ph.D.
[email protected]
10
Download

Topografické mapování KMA/TOMA ZABAGED