Okresnímu soudu v Hradci Králové
Ignáta Hermanna 227
502 00 Hradec Králové
V Červeném Kostelci dne 7.1.2014
Ke sp. zn.: ONt 920/2013
Obviněný: Alexander Dostál, nar. 27.9.1944
trvale bytem Lázeňská 2, 547 01, Náchod t.č.
Vazební věznice Hradec Králové
Věc: Nabídka občanského sdružení SAFÍR NÁCHOD na převzetí záruky za další
chování obviněného Alexandera Dostála, nar. 27.9.1944
I.
Usnesením Policie ČR, č. j. KRPH-95396-355/TČ-2012-050080, ze dne 26.2.2013,
usnesením Policie ČR, č. j. KRPH-95396-599/TČ-2012-050080 a usnesením Policie ČR, č. j.
KRPH-95396-823/TČ-2012-050080, ze dne 28.6.2013, bylo dle § 160 odst. 1,5 trestního
řádu zahájeno trestní stíhání proti obviněnému, panu Alexanderu Dostálovi, nar. 27.9.1944.
Občanské sdružení SAFÍR NÁCHOD, IČ: 01851675, se sídlem Českoskalická 923, Červený
Kostelec (dále jen Občanské sdružení), je sdružením fyzických osob, které byly a jsou
klienty pana Alexandera Dostála. Řada členů občanského sdružení SAFÍR NÁCHOD zná
obviněného osobně již řadu let, považují ho za slušného a spolehlivého člověka.
Občanské sdružení (vč. jeho členů) si je vědomo, pro jakou trestnou činnost je obviněný
stíhán a v jakých skutečnostech je spatřován důvod vazby.
Přes shora uvedené Občanské sdružení tímto podává nabídku ve smyslu § 73, odst. 1,
písm. a) ve spojení s § 3, odst. 1, trestního řádu, na převzetí záruky za další chování
obviněného Alexandera Dostála, nar. 27.9.1944, a za to, že se obviněný na vyzvání
dostaví k soudu, státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu a že vždy předem
oznámí vzdálení se z místa pobytu.
Nabídka na převzetí záruky za další chování obviněného Alexandera Dostála ze strany
Občanského sdružení SAFÍR NÁCHOD Okresním soudem v Hradci Králové ze dne
7.8.2013, č.j. Občanské sdružení SAFÍR NÁCHOD je sdružením fyzických osob, které byly a
jsou stále klienty pana Alexandera Dostála. Dle písemného závazku ze strany obviněného
mělo dojít k vyplacení finančních prostředků klientům do 31.3.2013 a vzhledem k
předčasnému zásahu orgánů činných v trestním řízení k tomuto vyplacení nedošlo.
ONt 920/2013-7, nebyla přijata, proti čemuž Alexander Dostál a Občanské sdružení SAFÍR
Náchod podali stížnost ke Krajskému soudu v Hradci Králové. Tato stížnost byla Krajským
soudem dne 5.9.2013, č.j. 11 To 255/2013-32, zamítnuta. Tato zamítnutá stížnost byla
odůvodněna tím, že Občanské sdružení SAFÍR NÁCHOD a jeho nabízená záruka musí
obsahovat konkrétní opatření, která mají být proti obviněnému uplatňována.
II.
Občanské sdružení prohlašuje, že v případě propuštění obviněného z vazby na svobodu je
připraveno mu pomoci a převzít dohled nad dalším chováním obviněného na svobodě, tak,
aby se tento vyvaroval páchání jakékoli trestné činnosti, a aby se na vyzvání dostavil
k orgánům činným v trestním řízení.
Občanské sdružení je připraveno k zajištění dohledu nad dalším chováním obviněného
tohoto ubytovat u člena sdružení, paní_Evy Daksové, nar. 9.7.1961, na adrese:
Palachova 1042, 547 01 Náchod. Paní Eva Daksová je schopna zajistit, aby se obviněný
po dobu trestního stíhání zdržoval pouze v místě nabízeného ubytování, a to za pomoci
dalších dvou členů sdružení ( paní Marie Kubečkové, nar. 25.11.1953, bytem Náchodská
1026, 549 41 Červený Kostelec a paní Mileny Coblové, nar. 3.12.1949, bytem Lhota219,
549 41 Červený Kostelec ), kterým za tímto účelem poskytne přístup do bytu na adrese
Palachova 1042, 547 01 Náchod.
Občanské sdružení je připraveno převzít dohled nad chováním obviněného v místě
nabízeného ubytování, zaručit, že obviněnému bude znemožněn přístup k veškerým
prostředkům, které by mohl využít k útěku nebo k páchání trestné činnosti a zamezit
mu styk s osobami zainteresovanými ve věci.
.
Pro případ propuštění obviněného z vazby za stanovení dohledu probačního úředníka je
Občanské sdružení připraveno poskytnout veškerou součinnost nutnou pro dohled
probačního úředníka.
III.
Občanské sdružení již jednou nabídlo záruku za chování obviněného, jakožto vhodnou
alternativu k vazbě. Je přesvědčeno o tom, že omezení osobní svobody je jedním z
nejsilnějších zásahů do práv občanů této země. Proto podle našeho názoru trestní řád
připouští nahradit toto omezení osobní svobody zárukou sdružením občanů, kteří jsou
schopni příznivě ovlivňovat chování obviněného. Občanské sdružení je připraveno
obviněnému pomoci a převzít dohled nad jeho dalším chováním na svobodě a zajistit, aby
se obviněný vždy dostavil k soudu, státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu. Občanské
sdružení je přesvědčeno o dostatečnosti záruky i s ohledem ke skutečnosti, že obviněnému
je 69 let, je nucen užívat pravidelně předepsané léky, nemá žádné rodinné vazby v zahraničí
a je vázán rodinnými a pracovními povinnostmi v České republice. Obviněný, nemá
jakéhokoli důvodu a ani možnosti opustit území České republiky, když cestovní doklady mu
již byly orgány činnými v trestním řízení zabaveny.
Členové občanského sdružení mají k osobě obviněného naprostou důvěru, neboť vždy
splnil jakékoli ústní i písemné dohody, které se svými klienty uzavíral. Vzhledem ke
skutečnosti, že obviněnému byly zabaveny cestovní doklady a zajištěn osobní majetek,
včetně osobních automobilů, kdy je značně omezen v mobilitě, pak je i otázka dohledu nad
osobou obviněného záležitostí nikterak složitou, neboť již samotný počet a diverzita členů
občanského sdružení v aktuálním počtu 376 členů - viz seznam členů - zajišťuje téměř
jistotu permanentní kontroly pohybu a činnosti osoby obviněného.
Z výše uvedeného se má za to, že Občanské sdružení SAFÍR NÁCHOD je schopné
prostřednictvím svých jednotlivých členů příznivě ovlivňovat chování obviněného a nabízí
převzetí záruky za další chování obviněného a za to, že se obviněný na vyzvání dostaví k
soudu, státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu a že vždy předem oznámí vzdálení se z
místa pobytu.
Vzhledem k osobě obviněného a povaze případu, kdy jsou samotní klienti obviněného
nuceni aktivně přistupovat k průběhu trestního řízení v důsledku neefektivity úkonů Policie
ČR, je pak více než reálné danou záruku považovat za dostatečnou.
Dále občanské sdružení SAFÍR NÁCHOD žádá soud, aby o nabídce záruky bylo
rozhodováno na soudem nařízeném vazebním zasedání.
S úctou
ObČANské sdRUÍENÍ
ČEskoskAlickÁ
SAFÍR NÁCHOD
Ing. Tomáš KLEMT předseda představenstva
občanského sdružení SAFÍR NÁCHOD
Příloha: Seznam členů občanského sdružení SAFÍR NÁCHOD
Download

ZDE - Safír Náchod