DĚLENÍ MAP A ZÁKLADNÍ
MAPOVÁ DÍLA
Lenka Pošepná
DĚLENÍ MAP PODLE OBSAHU
KATASTRÁLNÍ
TOPOGRAFICKÉ
OBECNĚ GEOGRAFICKÉ
Fyzickogeografické
Politickoadministrativní
TÉMATICKÉ
KATASTRÁLNÍ MAPY
Mapy velkých měřítek
Polohopis
KATASTRY
TOPOGRAFICKÉ MAPY
Mapy velkých měřítek (1:10 000,
25 000, 50 000, 100 000 a 200 000)
Polohopis, výškopis i popis
Malé zkreslení vzdáleností a úhlů
OBECNĚ GEOGRAFICKÉ
MAPY
FYZICKOGEOGRAFICKÉ
Pohoří, říční síť, vodní plochy, sídla, hlavní
komunikace, lesy, hranice…
POLITICKOADMINISTRATIVNÍ
Správní uspořádání, socioekonomické jevy
FYZICKOGEOGRAFICKÉ
MAPY
POLITICKOADMINISTRATIVNÍ
MAPY
TÉMATICKÉ MAPY
GEOMORFOLOGICKÉ
KLIMATICKÉ
HYDROLOGICKÉ
PŮDNÍ
VEGETAČNÍ
MAPY ZEMĚDĚLSTVÍ
MAPY PRŮMYSLU
MAPY DOPRAVY
MAPY REKREACE
MAPY OBYVATELSTVA
KARTOGRAMY
KARTODIAGRAMY
ZÁKLADNÍ MAPOVÁ DÍLA
PREHISTORIE KARTOGRAFIE
PTOLEMAIOVA MAPA SVĚTA
PORTOLÁNOVÉ MAPY
Zámořské
objevy,
obchodní
lodě
Vznik v
Itálii
Kompaso
vé růžice
NEJSTARŠÍ MAPA ČECH
- 1518 od Mikuláše Klaudiána
NEJSTARŠÍ MAPA MORAVY
- 1569 od Pavla Fabricia
NEJSTARŠÍ MAPA SLEZSKA
- 1561 od Martina Helwiga
NEJZNÁMĚJŠÍ MAPA MORAVY
- 1680 od Jana Ámose Komenského
VOJENSKÁ MAPOVÁNÍ
ČESKÝCH ZEMÍ
I. vojenské
mapování:
1764
II. vojenské
mapování:
1810-1866
III. vojenské
mapování: 19.
stol.-30.léta 20.
stol.
ZABAGED = Základní báze
geografických dat České republiky
Česká republika rozdělena do množství
digitálních map (1:10 000) na sebe
navazujících
Zprávcem je Český zeměměřičský ústav
UŽITEČNÉ ODKAZY:
http://www.geogr.muni.cz/ucebnice/dej
iny/obsah.php
http://www.zememeric.cz/
Download

DĚLENÍ MAP A ZÁKLADNÍ MAPOVÁ DÍLA.pdf