Nemocniční zpravodaj
Ročník V, číslo 1, 6.10.2014
Ú VODNÍ
SLOVO ŘEDITELE
Vážení čtenáři,
Nemocniční zpravodaj po delší odmlce opět míří k Vám, dalo by se říci, tak trošku v jiném
kabátě, větší informovanosti o nových metodách léčby a jejich aplikace na našich pracovištích. Vedení nemocnice Havířov a nemocnice Karviná-Ráj, trvale usiluje o zkvalitnění péče
svých pacientů. A právě i tento společný „Zpravodaj“ představuje novou formu péče o své
pacienty – souborem informací o formách léčebných metod, aplikací novinek ve zdravotnictví, o svých pracovištích a zaměstnancích. Jsem přesvědčen, že informace z těchto stránek budou moci být využívány našimi zaměstnanci, pacienty i širokou veřejnosti. Je předpoklad, že toto periodikum bude vycházet čtyřikrát ročně, pokud si zájem náš či pacientů
nevyžádá jinou četnost vydávání. Nový „Zpravodaj“ bude přístupný na ambulancích, lůžkových odděleních a můžete si ho rovněž přečíst i na webových stránkách obou nemocnic.
Přeji Vám čtenářům, aby se nový „Zpravodaj“ líbil a našli jste zde hodně užitečných rad a
zajímavostí. Rádi uvítáme i Vaše náměty a připomínky k obsahu tohoto „Zpravodaje“.
Ing. Petr Kovařík
N AŠE
NEMOCNICE V NOVÉM KABÁTĚ
K ARVINÁ
H AVÍŘOV
O RLOVÁ
V N EMOCNIČNÍ
LÉKÁRNĚ PŘIPRAVÍ TÉMĚŘ VŠECHNY SPECIALITY
V nemocniční lékárně NsP Havířov připravujeme různé léčivé přípravky dle předpisu lékařů na receptech.
Jedná se o prášky s náhradami minerálů či proti křečím, kožní roztoky na lupenku, masti na změkčení kůže a hojení atd. Jelikož disponujeme laminárním boxem, ve kterém je čistota srovnatelná s operačním
sálem, jsme schopni připravit také oční kapky.
Pokud máme v lékárně všechny potřebné suroviny na přípravu nebo je můžeme sehnat u dodavatele do
48hodin, neodmítneme žádný recept. V Havířově se o naší
specializaci na přípravu léků na míru ví a zaměstnanci nemocniční lékárny se snaží uspokojit každého pacienta.
Do naší lékárny přicházejí pacienti s recepty na přípravu
léčivých přípravků, vystavené i ve vzdálenějších městech,
např. z Prahy-Motola, Fakultní nemocnice Brno, z Ostravy.
Specialitou je příprava prášků se silně účinnými substancemi pro novorozence, kojence a malé dětí, které trpí srdečními vadami a poruchami ledvin.
Kolektiv lékárníků
P RVNÍ
PSYCHICKÁ POMOC V HAVÍŘOVSKÉ NEMOCNICI
V životě každého z nás se mohou vyskytnout události, které nám změní nebo aspoň ovlivní život a způsobí, že se ocitneme v nové situaci, na kterou jsme nebyli připraveni. Některé životní události a s nimi spojené krize jsou pro vývoj člověka do značné míry přirozené, proto už sama příroda každého jedince vybavila
prostředky, jak se s takovými situacemi vyrovnat. Někdy však ani tyto prostředky nestačí a obracíme se na
odbornou pomoc. Tu mohou nabídnout pracovníci psychiatrického oddělení havířovské nemocnice, kteří
se začali problematikou první psychické pomoci zabývat. Podstatu první psychické pomoci přiblížil primář
psychiatrického oddělení, MUDr. Michal Samson.
Pane primáři, co znamená pojem první psychická pomoc?
První psychická pomoc je služba lidem, kteří
se ocitli ve stavu akutní psychické krize (v
krajní, krizové životní situaci). Jde o empatickou práci s potřebami osob zasažených krizí,
s cílem stabilizovat jejich psychický stav, zajistit fungování zasaženého alespoň na úroveň
před započetím krize, pomoci naplánovat blízkou budoucnost, směřovat k možnostem řešení krize, podpořit samostatnost a kompetentnost zasaženého. Do krize, tj. situace, kdy
se rozhoduje o obratu, kdy vše směřuje ke
změně, do stavu nerovnováhy, do bodu zlomu, do stavu přesahujícího aktuální adaptační možnosti, se
můžeme dostat kdykoliv. V podstatě se jedná o normální reakci na nenormální situaci.
V jakých situacích můžete tuto pomoc lidem nabídnout?
Interventi první psychické pomoci pracují s lidmi, kterých se jakákoli krizová událost bezprostředně dotýká
2
např. smrt dítěte, neúspěšná resuscitace u dítěte, sdělení nepříznivé diagnózy, extrémní sebevraždy nebo
násilná smrt, závažné nehody s oběťmi na životech, zážitek tragické události nebo katastrofy, setkání
s krutou smrtí, smrt nebo zranění kolegy ve službě, komplikovaný a nezdařený pokus o záchranu postiženého, medializovaná událost, zážitek ohrožení vlastního života nebo zdraví při práci.
I když tito lidé nemají žádná fyzická zranění, je otřeseno jejich duševní prožívání. V traumatické události
figurují zasažení jako zdravotníci, členové rodiny či přihlížející. Většina z nich nepotřebuje odbornou pomoc psychologa nebo psychiatra, natož medikaci. V těchto situacích zasaženým stačí přítomnost člověka,
který dokáže projevit zájem, empatii, naslouchat, sdílet neštěstí, poskytnout informace, a hlavně má potřebný dostatek času.
Zasažení traumatickou událostí většinou pociťují nedostatek informací, které se týkají události, potřebují
s někým sdílet a ventilovat své emoce, ukotvit v prostoru a čase, vytvořit bezpečné místo pro zpracování
psychicky náročné situace, někdy přivítají provázení těžkou situací či zajištění další návazné péče o jejich
další potřeby. Jedinou podmínkou k poskytnutí první psychické pomoci je zájem ze strany zasaženého.
Jakou odbornou způsobilost, pro tuto péči, mají zaměstnanci Vašeho oddělení?
Intervent první psychické pomoci je vyškolený pracovník, který zvládá specifické komunikační dovednosti,
které jsou nutné k práci s lidmi v akutní krizi.
Naše vrchní sestra, Mgr. Taťána Kršíková, a psychoterapeutická sestra, Marcela Hrňová, získaly absolvováním kurzu „Intervent“ osvědčení k výkonu práce interventa první psychické pomoci. Vrchní sestra zároveň
plní funkci koordinátorky první psychické pomoci v naší nemocnici.
Naším přáním a plánem je, aby na všech odděleních naší nemocnice, na kterých se lidé dostávají do krajních životních situací, pracoval alespoň jeden intervent. Týká se to především oddělení ARO, JIP, centrálního příjmu nemocných, urgentního příjmu, porodnice, novorozeneckého oddělení, dětského oddělení.
Poskytováním této služby chceme působit preventivně s cílem snížit pravděpodobnost rozvoje duševní
poruchy nebo nemoci.
Jak intervence první psychické pomoci probíhá?
Při zájmu ze strany postiženého o intervenci je kontaktována vrchní sestra našeho oddělení, která zorganizuje intervenci.
Vlastní intervence probíhá v klidném, intimním prostředí, postiženému je umožněno odventilovat emoce,
jsou mu zodpovídány dotazy, jsou poskytovány informace organizačního charakteru – např. co je potřeba
zařídit, co se bude dít s příbuzným, případně jsou předány kontakty na krizová centra, psychology, psychiatry, potřebné úřady a instituce apod.
Prožívání krize je asi individuální, existuje nějaký univerzální návod pro první pomoc v krizi?
Reakce lidí na krizové (krajní) životní situace jsou velmi pestré, troufnu si tvrdit, že u každého člověka jiné.
Roli hraje mnoho faktorů – psychosociální zázemí, ukotvení v rodině, ekonomické zázemí, osobnostní
struktura, stav tělesného i psychického zdraví.
V rámci první psychické pomoci v krizi lze obecně doporučit vytvoření klidného, přijímajícího prostředí, a
je nutno mít dostatek času a ochotu vyslechnout člověka v krizi.
Kolektiv psychiatrického oddělení
A KUPUNKTURA
V
H AVÍŘOVSKÉ
NEMOCNICI
Od 1. května letošního roku nabízí nemocnice v Havířově svým klientům akupunkturní léčbu jako alternativu a podpůrnou léčbu zejména k ovlivnění bolestivých stavů. Objednat se lze telefonicky na čísle 596 491
636. Ošetření probíhá v prostorách ambulance pro léčbu bolesti ve 4. patře centrální budovy nemocnice.
Jedná se o ošetření, které nehradí zdravotní pojišťovny. Cena za vstupní vyšetření je 300,-Kč, cena za každé další ošetření je 150,-Kč.
3
Něco o akupunktuře
Akupunktura je léčebná metoda s více než tisíciletou tradicí, objevena lékaři v Číně a dále rozšířená do
celého světa. V Evropě používaná od 19. století. V dnešní době je akupunktura uznaná Světovou zdravotnickou organizací jako podpůrná nebo alternativní léčba v řadě onemocnění.
K léčbě akupunkturou se využívá velmi tenkých jednorázových jehel, kterými se působí na zvlášť citlivá
místa povrchu lidského těla, která se nazývají akupunkturní body. Při nemoci se tyto body stávají aktivními a lze jich využít v léčbě. Aplikaci akupunkturní jehly do aktivních akupunkturních bodů lze vyvolat
lokální a často i vzdálenou reakci, která zmírní projevy nemoci. Výhodou akupunkturní léčby je nepřítomnost nežádoucích účinků jaké známe u většiny léků. Často lze pozorovat právě opačný efekt, tj. přítomnost pozitivních vedlejších účinků. Akupunkturu lze využít při bolestivých stavech páteře, kloubů a
hlavy, stavech spojených s poruchou hybnosti, fantomových a neuropatických bolestech, syndromu karpálního tunelu, poruchách hybnosti po mozkových příhodách, při roztroušené skleróze, obrně lícního
nervu, při funkčních
zažívacích potížích, klimakterických potížích, alergiích a včasném stádiu astmatu, psychických potížích a
poruchách spánku, kožních onemocněních, při podpoře imunity u opakovaných infekcí nebo jako podpůrnou terapii v rámci rekonvalescence.
Průběh léčby
Akupunkturu provádějí vyškolení lékaři. Vzhledem
k malému průměru jehel je léčba akupunkturou minimálně bolestivá. Po vstupním vyšetření následuje série ošetření v týdenních intervalech. Délka léčebné série je individuální, nejčastěji 5-10 ošetření. Efekt léčby se dostavuje
postupně a je individuální.
Akupunktura je doplňková a podpůrná léčebná metoda,
proto je nutné, aby byl pacient před odesláním na akupunkturu řádně vyšetřen a bylo vyloučeno vážnější organické postižení.
MUDr. Peter Mikula
Využití akupunktury při léčbě syndromu karpálního tunelu
H AVÍŘOVSKÁ MOJIP
JE PRVNÍM AKREDITOVANÝM PRACOVIŠTĚM V OBORU
KLINICKÉ VÝŽIVY NA
M ORAVĚ
Mezioborová jednotka intenzivní péče je samostatným oddělením, které je určeno především operovaným pacientům, u kterých jsou ohroženy základní životní funkce.
Případná selhávání orgánů jsou bezprostředně zachycena, diagnostikována a adekvátně léčena. MOJIP je také určena neoperovaným pacientům v těžkém stavu s komplikacemi výrazně postihujícími celý organismus. Oddělení zavádí do praxe moderní přístupy v intenzivní medicíně i pooperační péči – především principy urychleného zotavování po chirurgických operacích. Je kladen
důraz na brzkou pooperační rehabilitaci, časné obnovení příjmu
stravy, důslednou léčbu bolesti a psychickou podporu pacienta.
Součástí komplexní léčby je respektování nutričních potřeb pacienta. Uskutečňování těchto zásad vede k rychlejšímu zotavení a
kratší hospitalizaci. MOJIP je od roku 2014 akreditovaným pracovištěm v oboru klinická výživa a intenzivní metabolická péče. Tím
se oddělení stalo prvním pracovištěm tohoto druhu na Moravě.
MUDr. Igor Satinský
K ARVINSKÁ
PORODNICE OČIMA PORODNÍ ASISTENTKY
Naše porodnice poskytuje porodnickou péči převážně ženám z okresu Karviná, nebývá však výjimečné,
že se do naší porodnice rozhodnou přijet porodit své dítě i ženy z jiných spádových oblastí. Bývá to obvykle na základě pozitivní zkušenosti jiných maminek, které mohly hodnotit kvalitu péče v naší porodnici. Toho si velmi vážíme. Na našem pracovišti se snažíme, aby vzpomínky rodiček na tento významný
den, byly pokud možno co nejpříjemnější. Přistupujeme individuálně k přáním rodiček a snažíme se o
zajištění vysoké míry komfortu během porodu i poporodního období.
Těhotným ženám doporučujeme, aby se na svůj porod připravovaly. V současné době ženy vyhledávají
informace hlavně na internetu, čtou knihy zabývající se obdobím těhotenství a porodu, diskutují s partnery, kamarádkami, matkami a jinými ženami. To je jistě správný přístup, přesto je vhodné, aby budoucí
maminka získala informace od odborníků a mohla prodiskutovat svá přání a případné obavy. Naše porodnice pořádá celoroční skupinové kurzy předporodní přípravy. Probíhají v Karviné, Orlové, Bohumíně
a nově v Českém Těšíně. Jsou vedeny zkušenými porodními asistentkami. Pokud se těhotná žena nemůže ze zdravotních, časových či jiných důvodů zúčastnit skupinových kurzů, je možno se domluvit na individuální přípravě na porod, která probíhá v domácím prostředí budoucí maminky. Každá budoucí maminka se tedy může na porod aktivně připravit. Po absolvování předporodního kurzu mají ženy obvykle
jasnější představu o průběhu svého porodu.
Porod se nedá naplánovat. I v průběhu normálního porodu, bez předem zjištěných rizik, se mohou objevit komplikace. V prostředí naší porodnice zajistíme bezpečné podmínky pro porod a náš tým erudovaných odborníků je připraven komplikace zvládnout. Žena si může formulovat tzv. Porodní přání, jakousi
představu o tom, jak by měl její porod probíhat. Budoucí maminky svá přání sepíší na papír a předají
personálu v porodnici. V současné době se stále častěji setkáváme s přáním prožít svůj porod co nejpřirozeněji. Na porodním sále se snažíme o zajištění soukromí pro ženu i její doprovod. Během porodu ženu většinou doprovází otec dítěte, popř. jiná blízká osoba. Je vhodné pokud se žena seznámí s prostředím porodního sálu ještě před porodem, využije možnosti získat odpovědi na své otázky, získá větší důvěru k personálu a seznámí se s prostředím, které si zvolila pro svůj porod.
Při přijetí na porodní sál je žena vyšetřena lékařem, který ji navrhne možné způsoby vedení porodu. V
případě nekomplikovaného průběhu porodu o ženu v průběhu porodu pečuje porodní asistentka. Holení a nálev se rutinně nenabízí, provádí se po dohodě s rodičkou. Není omezována v příjmu tekutin. Nejvhodnějším nápojem je neperlivá voda. Miminko je pravidelně kontrolováno kardiotokografickým přístrojem. Ke zvládání porodní bolesti mohou rodičky využívat relaxační míče, masážní válečky, porodnický vak, žíněnky, ribstoly, hydromasážní vanu. Průběh porodu mohou kladně ovlivnit i homeopatika, využívání éterických olejů a poslech relaxační hudby. Pokud se žena rozhodne pro farmakologické způsoby
tlumení porodních bolestí, nabízíme širokou škálu
možností. Pro samotný porod dítěte si ženy mohou zvolit polohu dle vlastního uvážení. Nejběžnější je poloha v polosedě na porodnickém lůžku.
Žena může rodit i v jiné poloze např. na boku, ve
dřepu nebo v kleče na čtyřech. Po porodu je novorozenec položen zpět na tělo matky, po dotepání
pupeční šňůry může doprovod pupečník přestřihnout. Pokud nedojde ke komplikacím, zůstává novorozenec stále v kontaktu kůže na kůži s matkou.
Podporujeme bonding - raný kontakt matky a novorozence. Dvě hodiny po porodu zůstává nová
rodina společně na porodním sále a užívají si radost z narozeného miminka.
Mgr. Pavla Kasparková
5
K ARVINSKÁ
PORODNICE NABÍZÍ ODBĚR PUPEČNÍKOVÉ KRVE
Od roku 2011 má naše porodnice Státním ústavem pro kontrolu léčiv povolen odběr pupečníkové krve.
Společnost Cord Blood Center ( tkáňové zařízení ) nabízí možnost zajištění odběru pupečníkové krve Vašeho dítěte a přípravu vlastního transplantátu.
Pupečníkovou krev odebíráme s cílem, že se v tkáňovém zařízení připraví jednotka krvetvorných buněk
z pupečníkové krve vhodnou pro transplantační účely.
U zájemců je nutná registrace, kdy společnost Cord Blood Center získá od zájemce potřebné údaje a adresu, kam Vám zašlou veškeré nutné dokumenty, které slouží k zajištění odběru pupečníkové krve Vašeho dítěte. Registrovat se můžete telefonicky na bezplatné infolince 800 900 138.
Odběr pupečníkové krve je možný pouze při porodu. Provádí se na porodním sále za dodržení všech hygienických požadavků do speciálních odběrových souprav. Provádí jej vyškolený kvalifikovaný odběrový
pracovník tzn. lékař a porodní asistentka.
Před porodem matka odevzdá porodní asistentce informovaný souhlas, který získá od tkáňového zařízení Cord Blood Centra, po předchozí registraci a uzavření smlouvy.
Pupečníková krev se odebírá ihned po porodu dítěte a přestřižení pupečníku, ještě před porodem placenty. Po odběru jsou pupečníková krev i vzorek krve matky označeny a skladovány na porodním sále až
do předání odpovědnému pracovníkovi tkáňového zařízení, který je zodpovědný za převzetí materiálu a
doručení do tkáňového zařízení. V tkáňovém zařízení se provede zpracování, vyšetření a uskladnění pupečníkové krve a na základě výsledků je matka informována, zda je transplantát vhodný k uchování.
Pavla Kovalčíková
P OTRATOVÁ
PILULKA
–
ŠETRNĚJŠÍ ZPŮSOB MINIINTERUPCE
Potratová pilulka je nový způsob, jak uměle ukončit těhotenství do 7. týdne jeho stáří. Je tedy šetrnější
variantou miniinterrupce bez nutnosti celkové anestezie a snížení nebo úplné vymizení rizik plynoucích z
tohoto zákroku, což je především poranění dělohy a okolních orgánů, krvácení. Dle rozhodnutí Státního
ústavu pro kontrolu léčiv mohou být tyto přípravky vydávány pouze na základě lékařského předpisu a to
pouze poskytovateli zdravotních služeb formou lůžkové péče. Pacientka však po aplikaci nemusí být hospitalizována, pouze 1 hodinu zůstává ve zdravotnického zařízení z důvodu možného výskytu nežádoucích účinků. Zároveň s aplikací první dávky obdrží kartičku s telefonními čísly, kam volat v případě komplikací. Samotný výkon má tři fáze: podání první pilulky s účinnou látkou mifepriston, která způsobí, že
se plod přestane vyvíjet a odumře, s odstupem 36-48 hodin podání druhé pilulky s účinnou látkou misoprostol, která vede k vypuzení odumřelého plodu z dělohy a za 14-21 dní od užití první dávky kontrolní
ultrazvuk k potvrzení kompletního vypuzení plodového vejce z dutiny děložní, eventuálně je možné sledovat pokles hladiny těhotenského hormonu hCG v krvi pacientky. Každé pacientce by zároveň měly být
nabídnuty léky tlumící bolest. Pilulka může být podávána pouze k přerušení těhotenství prokazatelně
umístěného v dutině děložní. Je potřeba také zvážit podání u žen po předchozí operaci na děloze, u žen
s myomy a vyšším kardiovaskulárním rizikem, tedy kuřaček, pacientek se zvýšenou hladinou cholesterolu v krvi, s vysokým tlakem či cukrovkou. Pilulka nesmí být podána ženám se silným nekontrolovaným
astmatem, dědičnou porfyrií, chronickou poruchou funkce nadledvin, alergií na prostaglandiny a přecitlivělostí na pomocné látky přípravku. Selhání metody se pohybuje mezi 1,3 – 7,5%, v tomto případě je
pak nutná chirurgické vyčištění dělohy v celkové anestezii. Cena se v České republice je 3500 – 4500 Kč,
tedy podobně jako klasická interrupce.
MUDr. Tereza Bartošáková
P ŘEDSTAVUJEME
VITREORETINÁLNÍ CENTRUM KARVINSKÉ NEMOCNICE
Centrum je nástupcem očního oddělení naší nemocnice s třicetiletou tradicí péče o pacienty s postižením
oka. Je největším a jedním z nejlépe vybavených oddělení v kraji poskytující jak ambulantní tak lůžkovou
6
péči. Komplex ambulancí tvořený příjmovou, všeobecnou a retinální ambulancí je spojen v jeden celek
přístrojovým traktem, vybaveným nejmodernějšími přístroji pro diagnostiku a léčení očních chorob,
včetně Optického koherentního topografu (OCT) 4. generace pro neinvazivní a bezkontaktní vyšetření
sítnice a zrakového nervu, má vysokou rozlišovací schopnost a pracuje s infračerveným světlem. Rovněž
provádíme vyšetření očního pozadí 200° kamerou. Ročně tímto komplexem projde na 19 000 pacientů s
různými onemocněními oka, včetně pacientů ošetřených na pohotovostní službě.
Retinální ambulance navazuje na laserové pracoviště určené k odstranění druhotného šedého zákalu, či
vytvoření otvorů v duhovce za účelem redukce nitroočního tlaku s příslušným zázemím k provádění zobrazovacích vyšetření a fotodokumentace.
V Příjmové ambulanci provádíme vyšetření před operací šedého zákalu, kterou provádíme tradičním
rozdrcením čočky ultrazvukem, nebo jako jedno z mála pracovišť v republice i metodou aqualase, která
spočívá v rozmělnění šedého zákalu vodním roztokem. To výrazně snižuje možnost komplikací u pacientů se špatným hojením tkání (např. diabetici) nebo s degenerativními onemocněními rohovky.
Glaukomová poradna je součástí ambulancí. Provádí ročně cca 1 000 vyšetření pacientů se zeleným zákalem nebo podezření na něj pomocí nejmodernějších přístrojů včetně skenovacího laseru umožňujícího
zobrazení a popis terče zrakového nervu a okolí sítnice včetně trojrozměrného zobrazení.
Rohovková poradna a poradna pro suché oko je novou poradnou a je zároveň jediné pracoviště v Moravskoslezském kraji, které diagnostikuje nedostatečnou tvorbu slz a léčí tzv. suché oko unikátním přístrojem na měření osmolarity slzného filmu. Pacienti budou v této specializované ambulanci vyšetřeni a
bude jim stanovená optimální terapie. Ke komplexnímu vyšetření pacienta, které je plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění je možno připojit vyšetření na unikátním přístroji TEAR LAB, jediným v ČR,
kterým se stanoví hustota slz. Cena tohoto vyšetření je 450 Kč.
Lůžkové oddělení slouží k léčbě nejzávažnějších onemocnění oka a k pooperační péči. V souladu se současným trendem dochází ke zkrácení doby hospitalizace a zvýšení obratu na lůžku. Hospitalizování pacienti jsou především pacienty podstupující oční
operace sítnice, šedého zákalu, úrazů oka, pacienty se zánětlivými a nádorovými onemocněními
oka. Vysoce školený personál zajišťuje odpovídající zdravotní péči po operacích, Můžeme provádět
operace šedého zákalu, sítnice a operace vyžadující celkovou anestezii, které jsou v jiných zařízeních neproveditelné. Jako akreditované pracoviště a školící centrum poskytujeme služby na nejvyšší odborné úrovni pacientům z celého kraje.
Kolektiv pracovníků centra
D OBROVOLNÍCI
POMÁHAJÍ UŽ I V
K ARVINÉ
A
O RLOVÉ
Od října letošního roku jsme zahájili spolupráci s dobrovolnickým centrem ADRA Havířov, a to jak
v nemocnici Karviná, tak i Orlová. Dobrovolníci budou přicházet na oddělení léčebny dlouhodobě nemocných a oddělení sociálních služeb, kde budou pomáhat našim seniorům vyplňovat jejich volný čas. Hlavním posláním dobrovolnického programu je vnášet do nemocnice více lidského kontaktu, posilovat duševní pohodu pacienta či klienta a jeho postoj k aktivní spolupráci při doléčování. Jsme velice rádi, že se
dobrovolnictví v našich nemocnicích stane běžnou součástí života pacientů a klientů. Ti se sami a dobrovolně rozhodnou, zda nabízenou službu využijí či nikoliv. Nenahrazují a ani nesmí nahrazovat personál
nemocnice, ale přinesou jim něco navíc a pomůžou našim seniorům překlenout náročné chvíle strávené
v nemocnici. Dobrovolníci jsou pečlivě vybíráni z řad studentů, lidí v produktivním věku, žen na mateřské
dovolené i seniorů.
Rita Vilášková
7
O DDĚLENÍ
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V
K ARVINÉ
A
O RLOVÉ
Oddělení sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení zajišťuje podporu a péči osobám, které již nevyžadují
ústavní péči, ale vzhledem ke své snížené soběstačnosti potřebují pomoc druhé osoby při zvládání běžných denních činností a tuto pomoc nelze zajistit jiným způsobem. Oddělení má v Karviné i Orlové kapacitu třiceti lůžek. Cílem tohoto zařízení je pomoci klientům si co nejdéle zachovat soběstačnost a stávající
schopnosti, posílit orientaci klientů v běžných životních situacích a zachovat popřípadě obnovit jejich sociální kontakty. Klienti jsou přijímáni na základě žádosti, kterou eviduje zdravotně-sociální pracovník, který
taktéž informuje zájemce o možnosti přijetí. Poskytování služeb je podmíněno sepsáním smlouvy na šest
měsíců, přičemž pobyt na oddělení je možné na základě individuálního posouzení situace klienta prodloužit. Náklady na ubytování, stravu a doplatky na léky si hradí klienti z vlastních příjmů. Klienti mohou být
ubytování ve dvou- a třílůžkových pokojích, které si mohou zútulnit vlastními drobnými předměty. Mají
k dispozici kulturní místnost, v letních měsících pergolu a v nejbližší době bude otevřena kaple, kterou budou moci využívat podle vlastních potřeb.
Stravování na oddělení zajišťuje stravovací provoz a strava je podávána pětkrát denně.
Ošetřovatelská péče je zajištěna 24 hodin denně pracovníky v sociálních službách, léčebnou péči garantuje lékař. Klienti mohou využít i služeb lékaře-psychiatra a rehabilitace.
Návštěvy na oddělení jsou možné každý den v době od 14 do 18 hodin, po domluvě s personálem lze klienta navštívit i v jinou denní dobu. Klienti se mohou volně pohybovat v areálu nemocnice i mimo něj, po
oznámení mohou přechodně pobývat i mimo zařízení na tzv. dovolence.
Kulturní a zájmové činnosti jsou přizpůsobovány individuálním potřebám, schopnostem a zájmu klientů,
kteří se jich účastní dobrovolně. Mimo denních činností jako je například cvičení, procvičování paměti a
jemné motoriky, povídání, hraní společenských her, poslech hudby, promítání filmů a četba jsou zde pořádány nejrůznější kulturní akce a vystoupení.
Rozsah služeb
 ubytování
 stravování
 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 pomoc při zvládání běžných denních úkonů péče o vlastní osobu
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 aktivizační a sociálně terapeutické činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Mgr. Gabriela Szczygielová
Nemocniční zpravodaj
časopis personální unie
NsP Havířov, p.o.
NsP Karviná, p.o.
Vydavatel: NsP Havířov, p.o.
Kontakt: Mgr. Silvie Skotnicová
[email protected]
Marie Ponczová
[email protected]
Určeno pro vnitřní potřebu
NsP Havířov, p.o.
a NsP Karviná, p.o.
Ev. č.: MK ČR E 18915
Download

Uložit soubor - Nemocnice s poliklinikou Karviná Ráj, nspka