OXIDY
NÁZVOSLOVÍ
© Mgr. Marie Szamszeliová
SO3
SO2
N2 O
P2 O5
CO
co2
- ISTÝ
- ITÝ
- OVÝ
- NÝ
- IČELÝ
OXIDY
-jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku a jiného
prvku.
Zopakuj si výskyt, vlastnosti a použití kyslíku O2 .
NÁZVOSLOVÍ OXIDŮ:
Názvy oxidů jsou vždy dvouslovné:
podstatné jméno
např.: oxid
oxid
+
přídavné jméno
sodný
vápenatý
Oxidační číslo v oxidech je vždy –II.
Oxidační číslo druhého prvku má hodnoty od I – VIII a níže uvedené
přípony, píše se římskými číslicemi vpravo nahoru ke značce prvku.
FeII O -II
K2I O -II
Si IV O2-II
Oxidační číslo
atomu prvku
Koncovky
(přípony)
Poměr atomů
prvků
Vzorce a názvy oxidů
I
- ný
2:1
Na2 O – oxid sodný
II
- natý
1:1
Ca O – oxid vápenatý
III
- itý
2:3
Al2 O3 - oxid hlinitý
IV
- ičitý
1:2
C O2 – oxid uhličitý
V
- ičný/- ečný
2:5
P2 O5 – oxid fosforečný
VI
- ový
1:3
Cr O3 – oxid chromový
VII
- istý
2:7
Au2 O7 - oxid zlatistý
VIII
- ičelý
1:4
Pt O4 - oxid platiničelý
JAK SE TVOŘÍ VZORCE?
pravidla:
např. oxid sodný
I
-II
Na2 O
2 . (I) + (-II) = 2 – II = 0
a) pořadí prvků ve vzorci je
opačné než v názvu
b) doplnit oxidační čísla:
1. kyslíku
2. druhý prvek doplníme
podle koncovky, která
odpovídá oxidačními
číslu
c) součet oxidačních čísel se
rovná vždy nule
oxid železnatý
oxid hlinitý
oxid uhličitý
oxid dusičný
oxid sírový
Fe O
Al O
CO
NO
SO
II
-II
Fe2 O2
III
-II
Al2 O3
IV
C2 O4
V
-II
VI
-II
oxid osmičelý
Mn O
Os O
:2
N2 O 5
CO2
N2O5
:2
S2 O6
SO3
-II
Mn2 O7
VIII
FeO
Al2 O3
-II
VII
oxid manganistý
:2
-II
Os2 O8
Mn2O7
:2
OsO4
Zopakuj pravidla, podle kterých postupujeme při tvoření
vzorců oxidů.
JAK SE TVOŘÍ NÁZVY OXIDŮ?
x
-II
Fe2 O3
Oxidační číslo x určíme pomocí rovnice:
Oxid železitý
2 . x + 3 . (-II) = 0
2.x–6=0
2.x=6
- itý
x = III
x
-II
Au2 O7
Oxid zlatistý
2 . x + 7 . (-II) = 0
2 . x – 14 = 0
2 . x = 14
- istý
x = VII
Nebo jinak:
Jednička se dolů nepíše!
K2I O1 -II
oxid draselný
draselný
čísla vrátíme do kříže zpět nahoru
x
-II
C O2
IV
x + 2 . (-II) = 0
x–4=0
-II
C2 O4
:2
= CO2
x = IV
- ičitý
x – II = 0
x = II
- natý
Oxid uhličitý
x
-II
Ca O
II
-II
Ca2 O2
:2
= CaO
Oxid vápenatý
x
-II
S O3
VI
- II
S2 O6
:2
= SO3
x + 3 . (-II) = 0
x–6=0
x = VI
- ový
Oxid sírový
POZOR! Dvěma dělíme jen u sudých koncovek (přípon): – natý, - ičitý, - ový, - ičelý
Kdo se podílel na tvorbě názvosloví oxidů a jiných
sloučenin?
Jedním z autorů prvního uceleného
názvosloví v chemii byl francouzský chemik
Antoine Laurent Lavoisier. Jako nenáviděný
královský výběrčí daní byl popraven setnutím
hlavy na gilotině roku 1794.
Antoine Laurent Lavoisier
(1743 – 1794)
Emil Votoček se zasloužil o to, že české
chemické názvosloví bylo již v 19. století
jedním z nejlepších na světě. Byl profesorem
na Vysoké škole chemicko-technologické v
Praze.
Emil Votoček
(1872 – 1955)
Vznik oxidu uhličitého CO2
/video/
Ve zkumavce zahřívám
dusičnan sodný. Až se
látka roztaví, vhodím do ní kousek
rozžhaveného dřevěného uhlí a po chvíli malou
kuličku plastické síry.
POZOR!
Je třeba použít kovovou
misku s pískem a ochranný
štít!
PROCVIČENÍ - spoj čárou správný vzorec oxidu s jeho názvem:
PbO2
CaO
P2O5
N2O
SO3
Se2O7
Cr2O3
CO
SiO2
OsO4
CuO
SO2
Oxid křemičitý
Oxid měďnatý
Oxid sírový
Oxid olovičitý
Oxid osmičelý
Oxid vápenatý
Oxid dusný
Oxid fosforečný
Oxid siřičitý
Oxid uhelnatý
Oxid selenistý
Oxid chromitý
KONTROLA:
Oxid olovičitý
Oxid vápenatý
Oxid fosforečný
Oxid dusný
Oxid sírový
Oxid selenistý
Oxid chromitý
Oxid uhelnatý
Oxid křemičitý
Oxid osmičelý
Oxid měďnatý
Oxid siřičitý
K názvům oxidů dopiš vzorce:
Oxid sodný
Oxid zlatistý
Oxid hořečnatý
Oxid platiničelý
Oxid chlorečný
Oxid chloritý
Oxid manganičitý
Oxid rtuťnatý
Oxid wolframový
Oxid arseničný
Oxid lithný
Oxid sírový
Na
Au2O7
MgO
OsO4
Cl2 O5
Cl2 O3
MnO2
HgO
WO3
As2O5
Li2 O
SO3
ZÁPIS DO SEŠITŮ
OXIDY - názvosloví
Oxidy jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku a jiného
prvku.Kyslík v oxidech má vždy oxidační číslo -II.
Ostatní prvky mohou mít hodnoty oxidačních čísel
od I – VIII.
Každému oxidačnímu číslu od I – VIII odpovídá
příslušná přípona.
( Opiš tabulku vpředu).
Oxidační čísla se píší vždy nahoru vpravo k danému
prvku:
III
Al
II
O
Jak tvoříme názvy oxidů?
Na2 O
- Na2x O-II - pomocí rovnice:
(součet ox.
ox. č. = 0)
2 . x + (-II) = 0
2 x – II = 0
2x = II
x=I
-ný
Na2 O – oxid sod
sodný
ný
Jak tvoříme vzorce oxidů?
oxid hlinitý
hlinitý:: a) Al O
pravidlo:
b) AlIII O-II - použijeme křížové
c) Al2III O3–II
oxid uhličitý
uhličitý:: a) CO
d)
b) CIV O-II
CO2
(U sudých přípon dělíme vždy dvěma) !
d) Al2
O3
c) C2 IV O4 -II : 2
KONTROLNÍ OTÁZKY
1. Co jsou oxidy? Co víš o oxidačních číslech?
2. Pojmenuj oxidy, které vidíš na úvodní
stránce.
4. Jaké je oxidační číslo atomů kyslíku ve všech
oxidech?
5. Jmenuj chemiky, kteří se podíleli na vzniku
názvosloví.
6. Pojmenuj tyto oxidy:
8. Napiš vzorce těchto oxidů:
9. Které oxidy unikají z výfuku starého automobilu?
10. Oxidy, ve kterých mají atomy dusíku oxidační
číslo I a V, se nazývají ……………………………….. a
……………………………… .
NO2
CO
CO2
NO2
NO
CO2
NO2
CO2
CO
Pracovní list č. 7
Jméno:
Oxidy – názvosloví
Třída:
Úkol č. 1
Ve zkumavce roztavíme dusičnan sodný a vhodíme do ní kousek
rozžhaveného dřevěného uhlí (uhlík) a kousek plastické síry.
a) Nakresli a popiš průběh chemické reakce.
Síra
Tavenina dusičnanu
sodného
Dřevěné uhlí
b) Při reakci vznikly dva oxidy. Pojmenuj je a napiš jejich vzorce.
Úkol č. 2
Doplň názvy sloučenin:
PbO2
N 2 O3
P2O5
CaO
N2O
-
Vytvoř vzorce oxidů:
oxid manganistý oxid siřičitý oxid bromný oxid arsenitý oxid hořečnatý -
Úkol č. 3
- Oxidační číslo atomů síry v oxidu siřičitém a v oxidu
sírovém je:
a) -II a II
b) II a IV
c) IV a VI
d) VI a VII
- V názvu látky vyjádřené vzorcem Fe2 O3 bude zakončení
PODSTATNÉHO JMÉNA:
a) -id
b) -ový
c) -ný
d) -itý
- Oxidační číslo atomu hliníku v oxidu hlinitém je:
a) - I
b) I
c) III
d) V
Úkol č. 1 - řešení:
a) Uhlík poskakoval po hladině taveného dusičnanu,
později se rozžhavil do ruda. Po přidání síry reagující
směs svítila rudě a žlutě, ze zkumavky vyšlehl
plamen a zkumavka se začala deformovat.
b) oxid uhličitý
oxid siřičitý
- CO2
- SO2
Úkol č. 2 - řešení:
Oxid olovičitý
Oxid dusitý
Oxid fosforečný
Oxid vápenatý
Oxid dusný
Mn2 O7
SO2
Br2 O
As2 O3
Mg O
Úkol č. 3 - řešení:
c
a
c
Použité zdroje:
Jiří Škoda, Pavel Doulík:
Chemie 8 – Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, Naklad. FRAUS 2006
Jiří Pánek, Pavel Doulík, Jiří Škoda:
Chemie 8 – Pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia, Naklad. FRAUS 2006
Pavel Doulík, Jiří Škoda, Bořivoj Jodas, Eva Bieliková, Jiřina Kolková:
Chemie 8 – Příručka učitele pro základní školy a víceletá gymnázia, Naklad. FRAUS 2006
Videa – Mgr. Marie Szamszeliová, Mgr. Vlastimil Burian
Wikipedie, Otevřená encyklopedie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Emil_Voto%C4%8Dek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Antoine_Lavoisier
Google, obrázky
Download

II.