Asociace techniků bezpečnosti práce
a požární ochrany České republiky
Držitel akreditace na ověřování odborné způsobilosti fyzických osob v prevenci rizik v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
a na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí
č.j.: 2010/62043-52 ze dne 11. října 2010 a č. j. 2013/65095-423/1 ze dne 16. října 2013
Sukova 49/4, 602 00 BRNO, IČ: 135 83 701, tel.: 545 210 595, www.asociacebozp-po.cz
ZKUŠEBNÍ ŘÁD
ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI
K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK
(dle zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 592/2006 Sb.)
Článek 1
Účel a závaznost zkušebního řádu
1.1
Účelem zkušebního řádu je stanovení organizace zkoušek pro získání odborné
způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci.
1.2
Zkušební řád je závazný pro všechny osoby, které chtějí vykonat zkoušku z odborné
způsobilosti v prevenci rizik u držitele akreditace (dále jen „zkouška“).
Článek 2
Předpoklady pro vykonání zkoušky z odborné způsobilosti
k zajišťování úkolů v prevenci rizik
2.1
Ke zkoušce z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik se může přihlásit
fyzická osoba, která podá přihlášku k provedení zkoušky a splňuje předpoklady § 10
odst.1 písm. a) a b) zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to:
- má alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou
- má odbornou praxi v délce alespoň 3 let nebo v délce 1 roku, jestliže fyzická
osoba získala vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním
programu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za odbornou praxi se
považuje doba činnosti vykonávaná v oboru, ve kterém fyzická osoba bude
zajišťovat úkoly v prevenci rizik nebo činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci.
2.2
Dokladem o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů
v prevenci rizik je „Osvědčení“.
2.2.1 Platnost „Osvědčení“ je 5 let ode dne úspěšného vykonání zkoušky. Proto se
zkouška z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik skládá
opakovaně každých pět let.
2
Článek 3
Přihláška ke zkoušce z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik
3.1
„Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky“ zašle
přednostně svým členům nabídku absolvovat zkoušku z odborné způsobilosti. V případě
zájmu zašle žadatel vyplněnou přihlášku, kterou obdrží v elektronické podobě či na
vyžádání v tištěné podobě, poštou na adresu “Asociace techniků bezpečnosti práce
a požární ochrany České republiky“, Sukova 49/4, 602 00 BRNO. (Podoba přihlášky
je uvedena v Příloze č. 1)
3.2
Nedílnou součástí přihlášky ke zkoušce jsou doklady o vzdělání a o délce odborné
praxe. Tyto doklady musí být zaslány ve formě ověřené kopie. V případě zaslání
neověřené kopie musí uchazeč ke zkoušce předložit originály těchto dokladů. Shodu
těchto dokladů ověří administrátorka projektu. Nepředloží-li uchazeč před konáním
zkoušky originály dokladů o vzdělání a odborné praxi, nemůže se zkoušky zúčastnit.
Tento uchazeč však může podat novou žádost o vykonání zkoušky.
3.3
Kontrolu došlých přihlášek (vč. zaslaných dokladů) provede administrátorka projektu.
Přijatou přihlášku zapíše do „Evidence přijatých přihlášek ke zkoušce “ - viz Příloha č. 3.
V případě, že nejsou splněny požadavky na vzdělání a odbornou praxi, tzn. nesplňují
požadavek § 10 zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vrací
se přihláška zpět. Pokud přihláška vykazuje drobné nejasnosti, neúplnosti, apod., vyzve
administrátorka projektu do stanoveného termínu k jejich doplnění, jednotlivé úkony
vyznačí v „Evidenci přijatých přihlášek ke zkoušce“.
3.4
Ověření a splnění požadavků na vzdělání a délku praxe vyznačí administrátorka projektu
na přihlášce k provedení zkoušky a založí osobní složku uchazeče do dokumentace
ke zkoušce (viz Příloha č. 2). Pro uchazeče, který splnil předpoklady odborné
způsobilosti, založí administrativní pracovnice „Evidenční list uchazeče“ - viz Příloha
č. 5. Následně zašle uchazeči dopisem „Oznámení o registraci přihlášky ke zkoušce
a zadání písemné práce“ (viz Příloha č. 4). Přehled témat písemné práce je uveden
v příloze č. 24. Uchazeč má možnost si vybrat jedno ze čtyř témat.
3.5
Administrátorka projektu zašle uchazeči nejpozději do 21 kalendářních dní ode dne
obdržení přihlášky pozvánku ke zkoušce (poštou či e-mailem). Stejnopis pozvánky ke
zkoušce založí do osobní složky uchazeče. Podoba stejnopisu pozvánky je uvedena
v Příloze č. 6.
3
3.6
Uchazeč, který se nestihl přihlásit na stanovený termín 21 kalendářních dnů před
termínem zahájení zkoušky a má zájem se tohoto termínu zúčastnit, musí požádat
administrátorku projektu o dřívější termín zkoušky. Uchazeč vyplní „Žádost o dřívější
termín zkoušky“ (viz Příloha č. 9).
3.7
Uchazeči musí odevzdat nejpozději do 10-ti pracovních dnů před zahájením
zkoušky držiteli akreditace zpracovanou písemnou práci, kterou budou v průběhu
zkoušky obhajovat. Písemná práce bude předána hodnotiteli – auditorovi, který
vypracuje posudek písemné práce. Formulář posudku písemné práce ke zkoušce
z odborné způsobilosti je v příloze č. 7. V závěru posudku je doporučení, zda se práce
doporučuje k obhajobě v rámci ústní části zkoušky. Pokud není hodnotitelem doporučena
k obhajobě, vrátí administrátorka projektu uchazeči práci k přepracování. Po odevzdání
přepracované práce bude tento uchazeč zařazen na zkoušku v nejbližším možném
termínu. Pokud i do tohoto termínu práci neodevzdá, nemůže se zkoušky zúčastnit.
V případě, že má zájem o vykonání zkoušky, musí podat novou žádost o vykonání
zkoušky.
3.8
Poplatek za zkoušku musí být uhrazen nejpozději 7 kalendářních dnů před
konáním zkoušky. Administrátorka projektu ověří úhradu poplatku za zkoušku. Datum
úhrady poplatku za zkoušku vyznačí na evidenčním listu uchazeče.
3.9
Nemůže-li se uchazeč dostavit z vážných důvodů ke zkoušce, je povinen písemně
požádat o přeřazení na jiný termín. Pokud se jedná o závažné důvody neúčasti (např.
zdravotní důvody, apod.) a následně dodatečně uchazeč doloží administrátorce projektu
potvrzení od lékaře či jiné úřední potvrzení, může se bez poplatku zúčastnit náhradního
termínu. V případě, že se uchazeč zkoušky nezúčastní, nepodá žádost o přeřazení,
neomluví se, nebo jen svoji účast zruší, poplatek za zkoušku se uchazeči nevrací.
3.10
Z vážných důvodů je možné vyhlášený termín zkoušky odvolat. O této skutečnosti musí
akreditovaná organizace vyrozumět uchazeče nejpozději do 5-ti kalendářních dní před
vyhlášeným termínem zkoušky.
3.11
Bez doložení dokladů o vzdělání a praxi, zpracované písemné práce k obhajobě
a úhrady poplatku za zkoušku nebude uchazeč ke zkoušce připuštěn.
3.12
Předseda OZK a odborný garant provádí před zkouškou kontrolu osobní složky
uchazeče. Správnost a úplnost potvrzuje v přihlášce podpisem.
4
Článek 4
Postup při přípravě zkoušky
4.1
Výběr členů OZK provádí držitel akreditace po dohodě s odborným garantem projektu.
4.2
OZK, která hodnotí uchazeče z písemné a ústní části zkoušky, se skládá z předsedy
a dvou členů.
4.3
Složení OZK jmenuje držitel akreditace. Formulář pro „Jmenování členů odborné
zkušební komise“ je uveden v příloze č. 10. OZK ustanoví držitel z fyzických osob,
které byly schváleny v projektu na udělení akreditace pro provádění zkoušek. Jmenování
členů OZK založí administrátorka projektu v dokumentaci ke zkoušce. OZK musí být
jmenována min. 10 dnů před termínem zkoušky.
4.4
Odborný garant projektu společně s držitelem akreditace připraví zkušební testy. Testy
jsou vždy zpracovány ze souboru otázek tak, aby v nich byly zastoupeny vždy min.
3 otázky z jednotlivých oblastí. Pro každou zkoušku budou zpracovány vždy dvě
varianty testů. Jednotlivé testy po 50-ti otázkách jsou označovány písmeny „A“, „B“. Při
další zkoušce budou testy značeny písmeny „C“, „D“ atd. Dozor po celou dobu písemné
zkoušky provádí OZK, případně též odborný garant. Z těchto dvou variant si každý
účastník vylosuje jednu a zasedne v zasedacím pořádku tak, aby neseděli vedle sebe
uchazeči se stejným testem.
Článek 5
Základní informace o zkoušce a její průběh
5.1
Zkouška probíhá ve zkušební místnosti „Asociace techniků bezpečnosti práce a požární
ochrany České republiky“, Sukova 49/4, 602 00 Brno a v čase určeném na pozvánce ke
zkoušce.
5.2
Zkouška se řídí časovým harmonogramem. V jednom zkušebním termínu mohou být
zkoušeni nejméně 3 a nejvýše 6 uchazečů.
5.3
Před zahájením zkoušky provede administrátorka projektu prezenci účastníků, při které
ověří totožnost uchazečů a porovná originály dokladů o vzdělání a praxi s kopiemi.
Pokud uchazeč doložil již k přihlášce ověřené kopie dokladu o vzdělání a originál
dokladu o praxi, ověří administrátorka pouze uchazečovu totožnost. Uchazeč, který tyto
podmínky nesplní, se nemůže zkoušky zúčastnit.
5
5.3.1 Časový harmonogram zkoušky pro 6 uchazečů:
Vyhrazený
Fáze zkoušky
Činnost uchazeče
Činnost odborné zkušební komise
čas
Zahájení
Písemný test
10 minut
60 minut
Losování písemných testů
Zahájení zkoušky. Podání informací
ze dvou variant
o průběhu zkoušky
Zpracování testových otázek
Dozor OZK
(50)
Přestávka na opravy
30 minut
Občerstvení
Oprava a hodnocení testů
30 minut
losování 2 otázek+snímku
testů
Ústní část zkoušky:
1. uchazeč
pracoviště + příprava
2. uchazeč
30 minut
losování 2 otázek+snímku
Ústní pohovor 1.uchazeče
pracoviště + příprava
(2 otázky+snímek = max. 20 minut,
obhajoba = max.10 minut)
3. uchazeč
30 minut
losování 2 otázek+snímku
Ústní pohovor 2.uchazeče
pracoviště + příprava
(2 otázky+snímek = max. 20 minut,
obhajoba = max.10 minut)
30 minut
Ústní pohovor 3.uchazeče
(2 otázky+snímek = max. 20 minut,
obhajoba = max.10 minut)
Přestávka na oběd
30 + 20 =
+ další přestávka
50 minut
4. uchazeč
30 minut
losování 2 otázek+snímku
pracoviště + příprava
5. uchazeč
30 minut
losování 2 otázek+snímku
Ústní pohovor 4.uchazeče
pracoviště + příprava
(2 otázky+snímek = max. 20 minut,
obhajoba = max.10 minut)
6. uchazeč
30 minut
losování 2 otázek+snímku
Ústní pohovor 5.uchazeče
pracoviště + příprava
(2 otázky+snímek = max. 20 minut,
obhajoba = max.10 minut)
30 minut
Ústní pohovor 6.uchazeče
(2 otázky+snímek = max. 20 minut, obhajoba = max.10 minut)
Přestávka na
cca
vyhodnocení
30 minut
Občerstvení
Hodnocení výsledku zkoušky
Seznámení uchazečů s výsledky zkoušky + předání osvědčení
6
5.4
Držitel akreditace (statutární zástupce) nebo předseda OZK přivítá uchazeče a seznámí je
s programem a průběhem zkoušky, s ustanoveními Zkušebního řádu (Zkušební řád – viz
příloha č. 28) a poučí je o způsobu přezkoumání v případě stížnosti na postup OZK nebo
odvolání proti rozhodnutí OZK. Žádost o přezkoumání postupu odborné zkušební komise
je uvedena v příloze č. 22.
5.5
Zkouška se skládá ze dvou částí - z písemné a ústní. Všichni uchazeči (vyjma uchazečů
opakujících určitou část zkoušky, při které nevyhověli) musí absolvovat obě části
zkoušky.
5.6
Dle Přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb. je jedním ze zkušebních okruhů
k
teoretickým znalostem pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů
v prevenci rizik prokázat uchazečovu „Dovednost při prevenci rizik spočívající v
posouzení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně zpracování
stanovené
dokumentace“. Tento
okruh
je
samostatně prověřován v rámci ústní
zkoušky – obhajoba písemné práce a diskuse nad ní.
5.7
Po celou dobu trvání zkoušky jsou přítomni všichni členové odborné zkušební komise.
Článek 6
Písemná část zkoušky
6.1
Písemná zkouška (písemný test) probíhá jako první část zkoušky, konají ji všichni
pozvaní uchazeči zároveň. Max. počet je 6 uchazečů. Písemné zkoušky se může zúčastnit
i uchazeč, který se účastní pouze opravné písemné části zkoušky,
v tomto případě
je možné stanovený maximální počet překročit.
6.2
Po zahájení písemné části zkoušky si každý uchazeč vylosuje jednu ze dvou variant
písemného testu připraveného pro daný zkušební termín. Uchazeči si zasednou
v zasedacím pořádku tak, aby neseděli vedle sebe uchazeči se stejným testem. Testy jsou
vždy zpracovány ze souboru 400 otázek tak, aby v nich byly zastoupeny vždy min. po 3
otázkách z jednotlivých oblastí. Jednotlivé testy (po 50-ti otázkách) jsou označovány
písmeny „A“, „B“. Při další zkoušce „C“, „D“ atd. Uchazeč vybírá u každé otázky
v písemném testu vždy jen jednu ze tří odpovědí (a,b,c), kterou zaznamená do tabulky
pro odpovědi. Předseda OZK poučí uchazeče o správném postupu při vyplňování testu.
Správně je zodpovězena ta otázka, u které uchazeč do tabulky pro odpovědi vyznačí
7
pouze jednu odpověď. Pokud se uchazeč při vyplňování splete, je možné provést opravu
tak, že chybně vyznačenou odpověď škrtne a vyznačí správnou odpověď, kterou označí
parafou. Pokud je vyznačeno více odpovědí, či není jasné, kterou odpověď uchazeč
vyznačil, je tato odpověď hodnocena jako nesprávně zodpovězená. Dozor po celou dobu
písemné zkoušky provádí OZK, případně též odborný garant.
6.3
Na zpracování písemného testu je vyhrazen čas 60 minut. Písemná zkouška končí
vypršením stanoveného času. Nestihne-li uchazeč v daném časovém limitu odpovědět na
všechny otázky, považují se otázky bez označené odpovědi za chybně zodpovězené.
6.4
Při vypracovávání písemného testu není dovoleno používat pomocné materiály
v jakékoli podobě ani záznamová zařízení.
6.5
V testových otázkách jsou zastoupeny tyto oblasti:
- Zákoník práce (odbory, povinnosti zaměstnavatelů vč. prac. podmínek a náhrad škod)
- BP - Živočišná výroba
- BP - Práce v lese a obdobného charakteru
- BP - Stavebnictví
- BP- Doprava silniční
- BP - Doprava železniční
- Zařazení prací do kategorií – jejich rizika
- Ochrana veřejného zdraví
- Budovy, venkovní pracoviště
- Nakládání s nebezpečnými chem. látkami
- Vyhrazená zdvihací zařízení a tlaková zařízení
- Vyhrazená plynová zařízení a elektrická zařízení
- Pracovní úrazy
- Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
- BP - Obráběcí stroje
- BP - Kotelny
- BP – Školy a školská zařízení
- Bezpečnostní značky a signály
- Ostatní, jinde nezařazené (Orgány a organizace státního odborného dozoru; sklady; ...)
8
Uvedené oblasti v sobě zahrnují okruhy odborných znalostí dle Přílohy č. 1 k nařízení vlády
č. 592/2006 Sb., písm. a –c, e:
a) Znalost právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,
b) Znalost povinností zaměstnavatele, práv a povinností zaměstnanců a práv a povinností
odborové organizace nebo zástupce pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,
c) Znalost všeobecných preventivních zásad pro identifikaci nebezpečí, hodnocení,
odstraňování popřípadě minimalizaci rizik při práci včetně metod předcházení
pracovním úrazům a nemocem z povolání,
d) Dovednost při prevenci rizik spočívající v posouzení otázek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci včetně zpracování stanovené dokumentace; tento okruh je
samostatně prověřován v rámci ústní zkoušky – obhajoba písemné práce a diskuse
nad ní,
e) Znalost povinností a podmínek poskytování osobních ochranných pracovních
prostředků, jejich používání, evidence a kontroly.
Článek 7
Hodnocení písemné části zkoušky
7.1
Maximální počet dosažitelných bodů je 50. Tzn. každá správná odpověď je hodnocena 1
bodem, nesprávná 0 body. Pro hodnocení písemné části výsledkem „vyhověl“ musí být
dosaženo alespoň 45 bodů, tzn. 90% správných odpovědí.
7.2
Po skončení písemné části následuje přestávka v trvání 30-ti minut, ve které předseda
a členové odborné zkušební komise vyhodnotí testy jednotlivých uchazečů a zapíší
výsledky do hodnotící tabulky, která je pod tabulkou pro odpovědi. Dále předseda OZK
zapíše hodnocení do „Záznamového archu k písemné části zkoušky“ (viz příloha č. 17)
a ke každému uchazeči do „Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky“ (viz příloha č. 16).
Uvedené dokumenty stvrzují podpisem členové OZK a odborný garant, pokud je
u zkoušky přítomen.
7.3
Počet dosažených bodů v písemné části zkoušky sdělí předseda OZK uchazeči při ústní
9
části zkoušky, ve které může uchazeč pokračovat, i když v písemné části zkoušky
nevyhověl.
Článek 8
Ústní část zkoušky
8.1
K ústnímu pohovoru přistupují uchazeči jednotlivě podle abecedního pořadí, pokud se
s vědomím administrátorky projektu nedohodli jinak. Seznam bude vyvěšen před
zkušební místností.
8.2
Uchazeč si pod dohledem odborné zkušební komise vylosuje dvě ústní otázky
(z celkového počtu 60-ti otázek) a jeden snímek pracoviště (z celkového počtu 20-ti
snímků). Losování probíhá tak, že si uchazeč vylosuje dva žetony, na každém žetonu
je uvedeno číslo otázky pro ústní pohovor. Dále si vybírá jeden žeton s číslem snímku
pracoviště. Znění jednotlivých otázek má uchazeč při zkoušce k dispozici v tištěné
podobě. Vylosovaný snímek obdrží od administrátorky projektu či od OZK.
8.3
Předseda OZK informuje uchazeče o počtu dosažených bodů při písemné části
zkoušky.
8.4
Uchazeč si ve vyhrazeném prostoru zkušební místnosti individuálně připravuje
odpovědi na vylosované otázky a ze snímku pracoviště vyhodnotí vyskytující se
závady, nebezpečí vzniku pracovních úrazů – rizika možných ohrožení, porušení
pracovních předpisů BOZP, navrhne optimální řešení.
8.5
Uchazeči není dovoleno po dobu přípravy používat pomocné materiály v jakékoli podobě
a ani záznamová zařízení.
8.6
Na přípravu k ústní části zkoušky má uchazeč 30 minut. Po dobu zkoušení
předcházejícího uchazeče se začíná připravovat další uchazeč.
8.7
Uchazeč má na odpovědi k vylosovaným otázkám, vč. snímku pracoviště, max. 20
minut. Pořadí odpovědí je libovolné a může si je uchazeč zvolit. OZK může klást
doplňující otázky. Součástí ústního pohovoru je obhajoba písemné práce na téma,
které si uchazeč zvolil z přehledu témat písemné práce. Před termínem konání zkoušky
posoudil hodnotitel písemnou práci a vypracoval „Posudek písemné práce“ – viz příloha
č. 7. Při svém hodnocení členové OZK nemusí přihlížet k posudku hodnotitele práce.
Přihlíží se ke schopnosti uchazeče písemnou práci obhájit, ke schopnosti vyjádřit
10
podstatu problému, vhodnost použitých metod a postupů, věcnou a odbornou správnost,
vhodnost navržených opatření k eliminaci rizik, rozsah práce, formální úpravu práce.
Přehled témat písemné práce je uveden v příloze č. 24. Obhajoba písemné práce trvá
max. 10 minut. Celkový čas ústní zkoušky je tedy 30 minut.
Článek 9
Hodnocení ústní části zkoušky
9.1
Úroveň znalostí uchazeče je posuzována všemi členy OZK individuálně. Každý člen si
do kontrolního listu o ústní části zkoušky (viz příloha č. 18) zaznamenává čísla otázek,
bodový zisk za každou otázku, vč. prospěchu a stručného slovního komentáře
k uděleným bodům.
9.2
Po skončení ústní části zkoušky posledního uchazeče vyhlásí předseda OZK přestávku
v délce cca 30 minut, v níž komise vyhodnotí ústní část zkoušky jednotlivých uchazečů.
OZK porovná svá hodnocení a usnese se, zda uchazeč „vyhověl“ nebo „nevyhověl“. Aby
uchazeč u ústní části zkoušky „vyhověl“, musí mít u každé otázky hodnocení „výborně“
až „dobře“ alespoň u dvou členů OZK. Hlasy předsedy a členů OZK jsou si rovny.
Celkové hodnocení ústního pohovoru vychází z průměru bodů OZK. Maximální počet
dosažitelných bodů v ústní části zkoušky je 48. Pro hodnocení ústní části výsledkem
„vyhověl“ musí být dosaženo alespoň 32 bodů.
9.3
Odpovědi uchazeče u ústní části pro hodnocení „vyhověl“:
- první losovaná otázka: maximum 12 bodů, minimum 8 bodů
- druhá losovaná otázka: maximum 12 bodů, minimum 8 bodů
- losovaný snímek pracoviště: maximum 12 bodů, minimum 8 bodů
- obhajoba písemné práce: maximum 12 bodů, minimum 8 bodů
Slovní stupnice prospěchu pro jednotlivé otázky:
Stupnice prospěchu Dosažený počet bodů
„výborně“
12 až 11 bodů
„velmi dobře“
10 až 9 bodů
„dobře“
8 bodů
„nedostatečně“
„nevyhověl“ 7 bodů a méně
11
Bližší charakteristika stupnice prospěchu:
- “výborně“ - otázka je zodpovězena v plném rozsahu, bez podstatného doplňování
ze strany zkušební komise. Projev uchazeče je správný, přesný, výstižný a ucelený. Uchazeč
ovládá požadované poznatky, definice, zákonitosti a dokáže je prakticky uplatňovat.
Je schopný vyjádřit podstatu problému, orientuje se v právních předpisech o bezpečnosti
a ochraně zdraví při práci. Uchazeč „vyhověl“.
- „velmi dobře“ – otázka je zodpovězena téměř v plném rozsahu bez podstatného doplňování ze
strany OZK. Projev uchazeče má menší nedostatky ve správnosti, přesnosti, výstižnosti
a ucelenosti. Uchazeč ovládá požadované poznatky, definice, zákonitosti a dokáže
je prakticky uplatňovat. Je schopný vyjádřit podstatu problému, orientuje se v právních
předpisech o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, vykazuje však drobné nedostatky. Uchazeč
„vyhověl“.
- „dobře“ - otázka je zodpovězena v neúplném rozsahu. Za pomoci podnětů odborné zkušební
komise dokáže souvisle hovořit bez závažných nedostatků. Jeho projev má nedostatky ve
správnosti, přesnosti, výstižnosti a ucelenosti. Orientuje se v právních předpisech o bezpečnosti
a ochraně zdraví při práci, vykazuje však nedostatky, které však nejsou závažné. Uchazeč
„vyhověl“.
- „nedostatečně“ – uchazeč má při odpovědi závažné nedostatky, vyskytují se podstatné chyby.
Poznatky nedokáže uplatňovat, neorientuje se v právních předpisech o bezpečnosti
a ochraně zdraví při práci, nedokáže správně vyjádřit postatu. Uchazeč „nevyhověl“.
Článek 10
Závěrečné vyhodnocení
10.1
OZK se usnese, zda uchazeč celkově u zkoušky „vyhověl“ nebo „nevyhověl“. Předseda
OZK zaznamená výsledky do „Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky“ (viz příloha
č. 16) a do „Protokolu o provedené zkoušce“ (viz příloha č. 15). Tyto dokumenty
podepíše předseda OZK spolu s ostatními členy.
10.2
Uchazeč zkoušku úspěšně vykonal, jestliže byl úspěšný v obou částech zkoušky.
V takovém případě se ohodnotí celkovým výsledkem „vyhověl“.
10.3
Uchazeč, který zkoušku nebo některou její část úspěšně nevykonal, se ohodnotí
výsledkem „nevyhověl“.
10.4
Předseda OZK seznámí uchazeče s výsledkem zkoušky.
10.5
Předseda OZK předá uchazeči, který v celkovém hodnocení zkoušky „vyhověl“, předem
připravené osvědčení. Uchazeč podepíše „Potvrzení o převzetí osvědčení“. V ojedinělých
případech administrátorka projektu zašle doporučeně poštou osvědčení úspěšnému
uchazeči do 5-ti pracovních dnů po vykonání zkoušky. V tomto případě bude potvrzením
o převzetí osvědčení „Doručenka“ z pošty.
12
10.6
Předseda odborné zkušební komise oznámí uchazeči neúspěšný výsledek zkoušky
ústně. Držitel akreditace je povinen předat či zaslat písemné „Oznámení o neúspěšném
vykonání zkoušky“ do 5-ti pracovních dnů po vykonání zkoušky.
10.7
Stejnopis osvědčení o odborné způsobilosti a stejnopis oznámení o neúspěšném
vykonání zkoušky zašle držitel akreditace MPSV ČR, a to do 30-ti kalendářních dnů
po jejím vykonání.
10.8
Držitel akreditace poučí neúspěšného účastníka o možnostech podat žádost o opakování
zkoušky nebo části zkoušky, kterou úspěšně nevykonal.
Článek 11
Opravná zkouška
11.1
Opravná zkouška není zpoplatněna.
11.2
Na opravnou zkoušku se uchazeč musí přihlásit pomocí formuláře „Přihláška k opravné
zkoušce“ – příloha č. 21. Na opravnou zkoušku se vztahuje obdobný postup jako na
zkoušku.
11.3
Při opravné zkoušce uchazeč opakuje jen tu část zkoušky, z níž nevyhověl. Pokud
uchazeč nevyhověl při písemné části (písemný test), opakuje jen písemný test, pokud při
ústní části neobhájil písemnou práci, ale při ústním pohovoru (zodpovídání otázek, vč.
snímku pracoviště) vyhověl, opakuje jen obhajobu písemné práce. Pokud nevyhověl při
ústním pohovoru, ale při obhajobě vyhověl, opakuje pouze ústní pohovor.
11.4
Opravnou zkoušku lze konat nejdříve za 21 kalendářních dní ode dne odeslání pozvánky
k vykonání opravné zkoušky, pokud nepožádá uchazeč o dřívější termín.
11.5
Pokud uchazeč nevyhoví ani při opravné zkoušce, může podat novou „Přihlášku
k provedení zkoušky“ (příloha č. 1) nejdříve po uplynutí 90-ti kalendářních dní ode dne
neúspěšného vykonání opravné zkoušky. V tomto případě je na něj pohlíženo již jako na
nového žadatele.
Článek 12
Stížnost, popřípadě odvolání uchazeče
12.1
Pokud neúspěšný uchazeč nesouhlasí s rozhodnutím odborné zkušební komise, může
písemně požádat držitele akreditace o přezkoumání či podat písemné odvolání do 15-ti
13
dnů od sdělení o neúspěšném vykonání zkoušky. Výsledek přezkoumání musí být
uchazeči sdělen písemně do 30-ti dní od doručení žádosti o přezkoumání postupu.
12.2
Žádost o přezkoumání postupu OZK musí být podána písemně na formuláři, který je
uveden v příloze č. 22. V žádosti musí být uvedeny důvody, proč uchazeč žádost podává.
12.3
Přezkoumání postupu OZK provádějí nezávisle odborný garant a statutární zástupce
držitele akreditace. Pokud je přezkoumáním zjištěno, že byl postup odborné zkušební
komise nesprávný,
je prohlášen výsledek zkoušky za neplatný a uchazeč může
opakování zkoušky vykonat před jinou zkušební komisí, kterou jmenuje statutární
zástupce – držitel akreditace. V takovém případě je zkouška bez poplatku.
12.4
V případě, že postup OZK je správný, vydá se rozhodnutí o správnosti postupu OZK,
které se zašle uchazeči.
Článek 13
Dokumentace a její archivace
13.1
O každém uchazeči bude vedena osobní složka, která se zakládá a archivuje.
V osobní složce budou obsaženy následující dokumenty:
- Přihláška ke zkoušce
- Doklad o dosaženém vzdělání (kopie, či ověřená kopie)
- Potvrzení o praxi
- Oznámení o registraci přihlášky ze zkoušce a zadání písemné práce
- Stejnopis pozvánky ke zkoušce
- Písemná zkouška (písemný test, vč. tabulky pro odpovědi a hodnotící tabulky)
- Písemná práce
- Posudek písemné práce ke zkoušce
- Evidenční list
- Záznam o průběhu a výsledku zkoušky
- Osvědčení o úspěšném vykonání zkoušky
- Oznámení o neúspěšném vykonání zkoušky (pouze v případě, že uchazeč v některé
části zkoušky nevyhověl)
- Přihláška k opravné zkoušce
- Žádost o dřívější termín zkoušky (pouze v případě, že se uchazeč nestihl
přihlásit ke zkoušce v termínu 21 kalendářních
dnů před zkouškou)
13.2
Další dokumentace, která je o zkoušce vedena, obsahuje:
- Jmenování členů odborné zkušební komise
- Časový harmonogram zkoušky
14
13.3
Prezenční listinu uchazečů
Záznamový arch k písemné části zkoušky
Kontrolní listy o ústní části zkoušky
Protokol o zkoušce
Za
vedení
dokumentace
odpovídá
administrátorka
projektu.
Kontrolu
vedení
dokumentace provádí odborný garant. Veškerá dokumentace je uložena v uzamykatelné
skříni u „Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky“
po dobu 10-ti let. Po uplynutí této doby bude dokumentace skartována. O skartaci bude
vyhotoven zápis.
13.4
Asociace techniků bezpečnosti práce má povinnosti zasílat do 30-ti kalendářních dnů
po vykonání zkoušky Ministerstvu práce a sociálních věcí stejnopis osvědčení o odborné
způsobilosti, případně stejnopis oznámení o neúspěšném vykonání zkoušky.
13.5
Každý uchazeč podepsal v Přihlášce ke zkoušce souhlas se zpracováním svých osobních
údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Místem zpracování a uchování osobních
údajů je „Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky“
a „Ministerstvo práce a sociálních věcí“ v databázi odborně způsobilých osob.
Článek 14
Závěrečné ustanovení
Zkušební řád nabývá platnosti a účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení
akreditace Ministerstvem práce a sociálních věcí.
V Brně, dne 26.11.2010
Aktualizováno: 10/2013
Držitel akreditace:
Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky
Sukova 49/4
602 00 BRNO
Za držitele akreditace:
Bc. Jaroslav Urbánek, v.r. – prezident asociace
MVDr. Ing. Karel Hais, CSc., v.r. – viceprezident asociace
15
Download

Zkušební řád - Asociace techniků BOZP a PO České republiky